Eksamensoppgave i TMT4110 Kjemi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensoppgave i TMT4110 Kjemi"

Transkript

1 Side 1 av 1 Institutt for materialteknologi Eksamensoppgave i TMT110 Kjemi LØSNINGSFORSLAG Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: Eksamensdato: 8. mai 013 Eksamenstid (fra-til): 09:00-13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: C Bestemt, enkel kalkulator, med tomt minne. Aylward & Findlay: SI Chemical Data Annen informasjon: Målform/språk: Bokmål Antall sider: 5 inkludert forside og formelliste Antall sider vedlegg: - Kontrollert av: Dato Sign Merk! Studenter finner sensur i Studentweb. Har du spørsmål om din sensur må du kontakte instituttet ditt. Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike spørsmål.

2 Side av 1 Oppgave 1. En galvanisk celle er gitt av totalreaksjonen: 3Sn Cr 3Sn Cr 3 a) Tegn den galvaniske cellen, og angi spesielt elektrodematerialer og retning for elektron- og ionebevegelse (også i saltbroa). b) Angi delreaksjonene i cella, beregn E o, ΔG o og K for totalreaksjonenn ved 5 C. Delreaksjoner (og totalreaksjon er gitt ved): Sn e Sn 3 3 Cr Cr 3 e Sn Cr 3Sn 3 Cr E o = 0,15 V E o = -(-0,7 V) E o celle= 0,89 V G o = -nfe o = C/mol 0,89V = -515kJ Ved likevekt er: G o = -RT ln K G => ln K RT K =, o J 8,3151 J / K98K 07,9 Et annet batteri er gitt ved: Cu Cu 100,0 g og volumet til hver halvcelle er 1,0 L. 0,50M Ag,1M Ag. Massen av hver elektrode er c) Angi delreaksjoner og totalreaksjonen.

3 Side 3 av 1 Ag e Ag E o = 0,80 V Cu Cu e E o = -0,3 V Ag CuAg Cu d) Beregn reelt cellepotensial ved de gitte betingelsene. E o celle= 0,80 V - 0,3 V = 0,6 V og Q = [Cu + ]/[Ag + ] o 0, 059 0, 059 0,5 Ecelle E celle log Q0, 6V log 0, 9V n,1 e) Beregn cellepotensialet etter at en strøm på 5,0 A har gått gjennom cellen i en time. # mol e - gått i løpet av en time: Q = I t = n e F Q = I t = 5,0 A 1 h 3600 s/h = C n e = Q/F = C / 9685 C/mol = 0,187 mol Konsentrasjonene endres dermed: Cu + : Før: n = c V = 0,50 M 1,0 L = 0,50 mol : n Cu+ = 0,187 mol / = 0,093 mol Etter: 0,50 mol + 0,093 mol = 0,593 mol => [Cu + ] = n/v = 0,593 M Ag + : Før: n = c V =,1 M 1,0 L =,1 mol : n Cu+ = - 0,187 mol Etter:,1 mol 0,187 mol = 1,91 mol => [Ag + ] = n/v = 1,91 M o 0, 059 0, 059 0,593 Ecelle E celle logq0, 6V log 0, 8V n 1,91 f) Hva blir massen til hver av elektrodene etter den timen hvor strømmen på 5,0 A har gått? n Cu+ = n Cu = 0,093 mol m Cu = n M = 0,093 mol 63,55 g/mol = 5,93 g Ny masse: 100,0 g - 5,9 g = 9,1 g n Ag+ = n Ag = - 0,187 mol M Ag = n M = 0,187 mol 107,9 g/mol = 0,1 g Ny masse: 100,0 g + 0,1 g = 10,1 g g) Hva hadde skjedd dersom løsningene i cellekammerne ikke hadde vært adskilt av en saltbro? Forklar kvalitativt.

4 Side av 1 Da ville løsningene blitt blandet (fri flyt av ioner). Kobberelektroden ville blitt mer og mer dekket av Ag(s) pga oksidasjonen/reduksjonen skjer her. Vi ville ikke fått noe strøm ut og det ville ikke vært noe fungerende batteri. Oppgave. Ammoniumklorid i fast form føres inn i en lukket beholder på 1,0 L. Deretter evakueres beholderen. Ved oppvarming vil ammoniumkloridet kunne spaltes, og ammoniakk og hydrogenklorid (begge i gassfase) vil kunne dannes. a) Skriv reaksjonsligning. NH Cl(s) NH 3 (g) + HCl (g) b) Beregn ΔH o og ΔS o for denne reaksjonen. Kommenter verdien for ΔS o. ΔH o = -6 kj 9 kj (-31 kj) = 176 kj ΔS o = 193 J/K J/K 95 J/K = 85 J/K ΔS o er stor og positiv, som forventet da man går fra et stoff i fast fase (med stor orden) til to molekyler i gassfase (stor uorden). c) Beregn likevektstrykkene ved 5 C. G o = ΔH o - T ΔS o = -RT ln K o o 3 H TS J 98K85 J / K => ln K 36, 76 RT 8,3151 J / K 98K K = 1, K = P NH3 P HCl = 1, P NH3 = P HCl = , ,0 10 atm d) Ved hvilken temperatur vil systemet være i likevekt med et totaltrykk på,0 atm? P tot = P HCl + P NH3 = atm => P NH3 = P HCl = 1 atm G o = ΔH o - T ΔS o = -RT ln K G o = ΔH o - T ΔS o = -RT ln 1 = 0 pga K = P NH3 P HCl = 1 => ln 1 = 0 ΔH o - T ΔS o = 0 T = ΔH o / ΔS o = J / 85J/K = 617,5K = 30ºC

5 Side 5 av 1 e) Hvor mange mol gass er da dannet? Tenk at samme reaksjon skjer i et åpent kammer og at samme antall mol gass dannes. Hvor stort arbeid er gjort på omgivelsene under denne reaksjonen? Anta ideell oppførsel. PV = nrt n tot PV tot,0atm1,0 L 0, 0395mol RT LatmK mol K 1 1 0, ,5 w = -P V = - n RT = -0,0395 mol 8,3151 J/Kmol 617,5 K = -0,6 J (= -0,03 kj) f) Ved hvilke betingelser (trykk og temperatur) bør prosessen kjøres ved for å få størst mulig utbytte? Endoterm rx => høy temp forskyver LV Dannes masse gass => lavt P forskyver LV => høy T og lavt P Oppgave 3. a) KMnO er et kraftig oksidasjonsmiddel. Skriv balansert nettoligning når denne reagerer med H C O og danner CO i tillegg til toverdig Mn. VII MnO II Mn III VI C O C O MnO e Mn 5 CO CO e MnO 5C O Mn 10CO + O og H: MnO 5C O 16H Mn 10CO 8H O b) Mn sammen med blant annet Cu, Co og Ni kan danne ikke-støkiometriske oksider og sulfider. Hva kjennetegner en ikke-støkiometrisk forbindelse? Hvorfor er det oftest overgangsmetaller som danner slike forbindelser? Ikke-støkiometrisk forbindelse: Ikke heltallsforhold mellom atomene i forbindelsen. Oppstår oftest hos overgangsmetallene da disse kan ha varierende oksidasjonstall, noe som er grunnlaget for at ikke-støkiometriske forbindelser oppstår c) Hvis en lyseblå løsning av Cu + tilsettes en dråpe NH 3, felles det ut et lyseblått bunnfall. Dersom man tilsetter mer NH 3 løses bunnfallet og løsningen blir knallblå. Dersom man

6 Side 6 av 1 deretter tilsetter nok HCl vil løsningen bli lyseblå igjen. Hvordan kan disse tre trinnene forklares? Skriv reaksjonsligninger. Cu OH Cu OH () s => lyseblått bunnfall (fellingsreaksjon) Cu OH () s NH3 Cu NH 3 OH => knallblåttt kompleks dannet (fargen er et hint om at det er en kompkelsreaksjon da mange komplekser er fargede). Cu NH 3 d) Forklar kort bakgrunnen for VSEPR-modellen. Elektronpar frastøter hverandre => plasseres lengst mulig fra hverandre i rommet. VSEPR-modellen = valensskall-elektronpar-frastøtnings-modellen. => gir molekylgeometrier på en enkel måte e) Bruk VSEPR-modellen til å gi molekylstrukturene for følgende molekyler: SF, H 3 O + -, IF Har noen av molekylene et dipolmoment? Tegn i tilfelle innn dipolmomentene. SF : 6 e - + *7e - => 3 H Cu e - 5-koordinert => trigonalt bipyramidalt utgangspunkt Ledig elektronpar i ekvatoriell posisjon som tar mer plass en atomer => bøyer molekylet => sagkrakk/ vippehuske m/vinkler noe mindre enn i ideell struktur NH => komplekset brytes (Cu + er lyseblått) H 3 O + : 6 e - + 3*1e - - 1e - => 8 e - -koordinert => tetraedrisk utgangspunktt Ledig elektronopar i ene posisjonen => Trigonal pyramidal m/ vinkler noe mindre enn 109 IF - : 7 e - + *7e e - => 36 e - 6-koordinert => oktaedrisk utgangspunkt. Ledig elektronpar i aksielle posisjoner => Plankvadratisk m/vinkler = 90

7 Side 7 av 1 Dipolmoment: H 3 O + og SF f) Angi hvordan ioniseringsenergier og elektronaffiniteter defineres (ved reaksjonsligning), og angi generelt hvordan disse varierer i det periodiske system. Ionisering: X(g) X + (g) + e - Ioniseringsenergier øker mot høyre og avtar nedover Elektronaffinitet: X(g) + e - X - (g) Generelt høyest lengst til høyre (Svaret finnes også i SI) g) Hva mener vi med et primært, sekundært og tertiært amin? Tegn generelle eller konkrete eksempler. Avhengig av hvor mange C er som er bundet til N et i den funksjonelle NH -gruppa. h) Angi de to generelle typene mekanismer for en polymerisasjonsreaksjon.

8 Side 8 av 1 Addisjonspolymerisasjon og kondensasjonspolymerisasjon. Oppgave. a) Beregn løseligheten av sølvacetat, Ag 0,15 M NaAc (se her bort fra Ac -`s gch 3 COO( (s) eller forkortet AgAc(s), i rent vann og i videre reaksjon med vann). Kommenter og begrunn denne forskjellen. I rent vann: Før LV AgAc(s) = Ag + + Ac x +x x x K sp = 10-3 => K sp = [Ag + ][Ac - ] = x = 10-3 x = løselighet = 0,05 mol/l I 0,15 M NaAc: Før LV AgAc(s) = Ag + + Ac - - 0,15 +x +x x 0,15+ +x K sp = 10-3 => K sp = [Ag + ][Ac - ] = x (0,15+x) = 10 Løser.gradsligninga og får: x = løselighet = 0,01 mol/l 0-3

9 Side 9 av 1 Lavere løselighet av AgAc i 0,15 M NaAc enn i vann. Ac - er fellesion => fellesioneffekten. Løser mindre når ett av ionene allerede er tilstede. b) Bestem ph i 0,15M NaAc. 0,15 M NaAc: Ac - + H O Før 0,15 -x LV 0,15-x HAc + OH x +x x x pk a (HAc) =,76 K b (Ac - ) = K w /K a = 10-1 /10 -,76 = 5,75 10 K b HAc OH Ac 0-10 x 5, ,15 x 10 0,15 x 0,15 x = 5, ,1 5 => x = 9, = [OH - ] [H + ] = K w /[OH - ] = 1, ph = - log 1, = 8,97 c) 5 ml av basen i b) titreres med 0,15M HCl. Skisser titrerkurven, og angi hvor på kurven bufferkapasiteten er størstt og hvor ekvivalenspunktet er. Beregn ph i ekvivalenspu unktet og foreslå en egnet indikator. Ekvivalenspunkt: Ac - + H + HAc Fullst rx, n syre tilsatt = nbase i kolben Beregner ny «startkonsentrasjon» av HAc: [HAc] = n base /V tot = 0,15 M L/ L = 0,075 M

10 Side 10 av 1 ph: H Ac x Ka 10 HAc 0,075 x,76 0,075 x 0,075 x = 1, ph = -log 1, =,9 Indikator: Metylgul, pka = 3,1 d) i) På lab en gjorde dere en papirkromatografisk separasjon og påvisning av fire kationer av overgangsmetaller. Beskriv kort bakgrunnen for metoden og hvordan de ulike ionene ble separert. Metoden baserer seg på selektive fellingsreaksjoner. Et papir er bærer for den stasjonære væskefasen. De ulike ionene/komponentene bringes oppover på papiret når elueringsvæska stiger, med en hastighet som er like stor eller mindre enn væska (avh av løselighet i væska). Papiret behandles så med ulike reagenser for å fremkalle kromatogrammet. Fargede komplekser eller utfellinger gjør at vi kan gjenkjenne de ulike kationene. ii) Skriv nettoligninger når Fe 3+, Co +, Ni +, Cu + -ioner i forsøket fuktes med Na S. 3 Fe 3 S FeS3( s) Co S CoS() s () Ni S NiS s () Cu S CuS s e) Koke- og smeltepunktet til dette ikke-metalliske grunnstoffet er ekstremt høyt. Grunnstoffet er lett og hardt, og danner den svake syren H 3 XO 3. Viktigste bruk er i varmebestandig glass, for eksempel PYREX-glass. Grunnstoffet danner særegne forbindelser med hydrogen, bl.a. X H 6. i) Hvilket grunnstoff er dette? ii) Elementet kan danne det stabile XCl 3. Hva er det som er særegent med forbindelsen og hvorfor oppstår dette? i) Elementet er B. ii) Elektronunderskuddsforbindelse. Ikke full oktett, men kun 6 e - rundt sentralatom. Oppstår av geometriske grunner => ikke plass til flere atomer rundt et så lite sentralatom. f) Den viktigste bruken av grunnstoffet er i stållegeringer da det gir stålet en helt spesiell egenskap. Forbindelsene med dette grunnstoffet er oftest fargede. Det rene grunnstoffet fås fra reduksjon med C. XO - er et kraftig oksidasjonsmiddel. i) Hvilket grunnstoff er dette? ii) Hvilken egenskap i stålet er det snakk om?

11 i) Elementet er Mn. ii) Gir hardt og seigt stål. Side 11 av 1

12 Side 1 av 1 FORMEL KOMMENTAR PV = nrt Ideell gass Pi = ni RT/V ( PT = Pi ) Partialtrykk av i i C = q / T Varmekapasitet E = q + w H = E + PV H = q p Endring i indre energi Entalpi Konstant P. Bare volumarb. H = H ( produkter) - H (reaktanter) Husk støkiometriske koeffisienter H T f f o = H 98 + C T C p konstant K H 1 1 ln = - K1 R T1 T dqrev ds = T T ST = S98 + CP ln 98,15 G = H TS G = H - TS G T = H 98 - TS 98 o G = G + RT ln Q G = G + RT ln a P H og S konstant Entropiendring C o p konstant Gibbs energi. Fri energi. Endring i fri energi ved konstant T o C p 0 Reaksjonskvotient, Q Aktivitet (relativ), a G o = - RT ln K Likevektskonstant, K G = - nfe Cellepotensial, E Q = It = nef Elektrisk ladning RT 0,059 Nernsts ligning E = E o - lnq= E o - log Q, 5o C nf n 1 d[a] 1 d[c] l m n p Reaksjonshastighet for r = - = = k[a ] [B ] [C ] [D ] aa + bb cc + dd a dt c dt Total orden = l + m + n + p E k = A - a Hastighetskonstant, k e RT Aktiveringsenergi, E a

LØSNINGSFORSLAG. Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880

LØSNINGSFORSLAG. Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880 Side 1 av 15 Institutt for materialteknologi Eksamensoppgave i TMT4110 Kjemi LØSNINGSFORSLAG Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880 Eksamensdato: 7. juni 014 Eksamenstid

Detaljer

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden)

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel 4 Oksidasjon og reduksjons reaksjoner (redoks reaksjoner) 1. Definisjon av oksidasjon og reduksjon 2. Oksidasjonstall og regler 3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel

Detaljer

Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II

Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II Faglig kontakt under eksamen: Hans Nordahl og Katrin G. Brubakk Tlf.: Psykologisk institutt 73 59 19 60 Eksamensdato: 12.12.2014

Detaljer

Andreas. har 8 sider

Andreas. har 8 sider Instituttt for fysikk Eksamensoppgave i TFY 4102 Fysikk Faglig kontakt under eksamen: Jon Andreas Støvneng Tlf.: 45 45 55 33 Eksamensdato: 8. juni 2013 Eksamenstid (fra-til): 0900-1300 Hjelpemiddelkode/Tillattee

Detaljer

NATRONBOMBE. Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt.

NATRONBOMBE. Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt. NATRONBOMBE Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt. Aktiviteten som vi her skal presentere, har vi valgt å kalle for natronbombe. Kort og greit går den

Detaljer

Del A: Bestemmelse av natrium (Na) i mineralvann ved bruk av atomabsorbsjonsspektrometer

Del A: Bestemmelse av natrium (Na) i mineralvann ved bruk av atomabsorbsjonsspektrometer Del A: Bestemmelse av natrium (Na) i mineralvann ved bruk av atomabsorbsjonsspektrometer Del B: Kvalitativ bestemmelse av kloridion i mineralvann Bestemmelse av ph i mineralvann Del C: Flammeprøver av

Detaljer

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren)

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Short English summary This document is a short introduction to the concepts of work, heat, and energy. It starts with the industrial

Detaljer

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Nysgjerrigper 2014-05-01 Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Innhold Innledning... 4 Forarbeid... 5 Våre forsøk og hypoteser... 7 Faser: Gass, Væske og Fast

Detaljer

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet.

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet. Lærerveildedning Elektronisk løgndetektor Innledning Dette skoleprogrammet er et verkstedsopplegg hvor elevene skal lære å lodde transistorkoblinger på et kretskort. Vi bruker de fleste sentrale komponentene

Detaljer

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Teori... 4 3 Materiell

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14 Manual til laboratorieøvelse Solceller Foto: Túrelio, Wikimedia Commons Versjon 10.02.14 Teori Energi og arbeid Arbeid er et mål på bruk av krefter og har symbolet W. Energi er et mål på lagret arbeid

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN

TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN MÅL: Forklare transport gjennom cellemembranen ved å bruke kunnskap om passive og aktive transportmekanismer Cellemembranen - funksjon - beskytte innholdet i cellen kontroll

Detaljer

AKTIV HVERDAG Mental aktivitet og trening. Mål for temaet

AKTIV HVERDAG Mental aktivitet og trening. Mål for temaet Lysbilde 1 AKTIV HVERDAG Mental aktivitet og trening (sted) (dato) http://www.lister.no/prosjekter/helsenettverk-lister/aktiv-hverdag Lysbilde 2 Mål for temaet Ha fått forståelse for hvilken rolle mental

Detaljer

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 OPPGAVER (1 atomer, molekyler, ioner) 1.1 Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 Atomkjernen Hva er antall protoner, nøytroner, nukleoner i 35 235 3 80 a) S

Detaljer

Vi undersøker lungene

Vi undersøker lungene Vi undersøker lungene Lungene ligger gjemt inni brystkassa og sørger for at vi får tilført oksygen fra lufta som vi puster inn. Rommet lungene ligger i kalles brysthulen. Hvordan lungene fungerer, vil

Detaljer

Universitetet i Bergen Fysisk institutt

Universitetet i Bergen Fysisk institutt FIE 216 - våren 1999 Laboratoriekurs i instrumentering og prosessregulering Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Fysisk institutt FIE216 - oppgave 2 Turtallsregulering av DC-motor Gruppe 1 Jørn

Detaljer

elementpartikler protoner(+) nøytroner elektroner(-)

elementpartikler protoner(+) nøytroner elektroner(-) All materie, alt stoff er bygd opp av: atomer elementpartikler protoner(+) nøytroner elektroner(-) ATOMMODELL (Niels Bohr, 1913) - Atomnummer = antall protoner i kjernen - antall elektroner e- = antall

Detaljer

Øving 2 Elektronisk blekk

Øving 2 Elektronisk blekk Øving 2 Elektronisk blekk Frist: 04.02.11 Teknologien Denne fantastiske nye teknologien kan kort beskrives på følgende måte. Partikler, med diameter på størrelse av et menneske hår, har (så langt) to farger.

Detaljer

Undervisning av kjemisk binding som gir økt innsikt i stoffers oppbygning og egenskaper

Undervisning av kjemisk binding som gir økt innsikt i stoffers oppbygning og egenskaper Undervisning av kjemisk binding som gir økt innsikt i stoffers oppbygning og egenskaper Elisabeth Raknes Brekke Lektorutdanning med master i realfag Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Lise Kvittingen,

Detaljer

Behovsstyrt og behovstilpasset ventilasjon i skolebygg - energibruk og inneklima

Behovsstyrt og behovstilpasset ventilasjon i skolebygg - energibruk og inneklima Behovsstyrt og behovstilpasset ventilasjon i skolebygg - energibruk og Bendik Solhaug Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2008 Hovedveileder: Sten Olaf Hanssen, EPT Biveileder(e): Hans Martin

Detaljer

1.1 utgave. Vitensenteret Trondheim. Kjøkkenkjemi. en samling enkle kjemieksperimenter

1.1 utgave. Vitensenteret Trondheim. Kjøkkenkjemi. en samling enkle kjemieksperimenter 1.1 utgave Vitensenteret Trondheim Kjøkkenkjemi en samling enkle kjemieksperimenter KJØKKENKJEMI EN SAMLING ENKLE KJEMIEKSPERIMENTER - 3 - Vitensenteret 2006 Kjøkkenkjemi - en samling enkle kjemieksperimenter

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer