LØSNINGSFORSLAG. Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØSNINGSFORSLAG. Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880"

Transkript

1 Side 1 av 15 Institutt for materialteknologi Eksamensoppgave i TMT4110 Kjemi LØSNINGSFORSLAG Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: Eksamensdato: 7. juni 014 Eksamenstid (fra-til): 09:00-13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: C Bestemt, enkel kalkulator, med tomt minne. Aylward & Findlay: SI Chemical Data Annen informasjon: Nynorsk utgave side Målform/språk: Bokmål Antall sider: 5 inkludert forside og formelliste Antall sider vedlegg: - Kontrollert av: Dato Sign Merk! Studenter finner sensur i Studentweb. Har du spørsmål om din sensur må du kontakte instituttet ditt. Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike spørsmål.

2 Side av 15 Oppgave 1 (14%) a) Metallisk titan blir framstilt ved Kroll-prosessen. Dette gjøres da i to trinn: Først blir titantetraklorid (TiCl 4 ) framstilt fra rutil (TiO ) eller ilmenitt (FeTiO 3 ) ved 900 C i følge reaksjonene: eller TiO (s) + Cl (g) + C(s) TiCl 4 (g) + CO(g) (1) FeTiO 3 (s) + 7 Cl (g) + 6 C(s) TiCl 4 (g) + FeCl 3 (g) + 6 CO(g) () og titantetrakloridet blir destillert ut fra de andre flyktige komponentene. Deretter blir metallisk titan fremstilt ved 800 C i følge reaksjonen Mg(l) + TiCl 4 (g) MgCl (l) + Ti(s) (3) Vi antar her at vi starter med rutil som utgangsstoff, og prosessen består da av reaksjon (1) og (3). Er disse reaksjonene eksoterme eller endoterme? Anta standardtilstand. Hvilken av disse reaksjonene krever/frigjør mest varme? Gitt følgende tilleggsdata: Forbindelse ΔH (kj/mol) S (J/Kmol) TiCl 4 (g) Mg (l) 9 43 MgCl (l) Rx 1): ΔH I = ΔH (TiCl 4 ) + ΔH (CO) - ΔH (TiO ) - ΔH (Cl ) - ΔH (C) = -763 kj 111kJ (-944kJ) 0 0 = -41kJ Rx 3): ΔH III = ΔH (MgCl ) + ΔH (Ti) - ΔH (Mg) - ΔH ( TiCl 4 ) = (-601)kJ + 0 9kJ (-763kJ) = -457 kj Begge reaksjonene er eksoterme og frigjør varme. Reaksjon 3 frigjør veldig mye mer varme (pr mengdeenhet TiCl 4 ); mer enn 10x så mye. b) Ta utgangspunkt i siste trinnet av prosessen; reaksjon (3). Beregn likevektskonstanten ved 800 C. Gjør rede for eventuelle tilnærminger og/eller antagelser. Rx 3): ΔS III = S (MgCl ) + S (Ti) - S (Mg) - S ( TiCl 4 ) = 34 J/K + 31 J/K 43 J/K 355 J/K = 58 J/K

3 Side 3 av 15 ΔG = ΔG + RT ln Q v/lv: ΔG = 0 og Q=K => ΔG = ΔG + RT ln K = 0 => ΔG = - RT ln K = ΔH - TΔS => ln K = -( ΔH - TΔS )/RT = -( J 1073K 58J/K)/(8,31451J/K 1073K) = 58, => K = 1, Antar at ΔH og ΔS er uavhengige av temp og konstant i hele temperaturintervallet. c) For å få størst utbytte av metallisk titan; hvilke prosessbetingelser ville du brukt under fremstillingen? Gassfase i reaktantene => høyt trykk vil gi LV Eksoterm rx => evt lavere temp vil gi LV (men LV er sterkt forskjøvet mot høyre allerede) => Høyt trykk og evt lavere temp (men i praksis vil man her også måtte tenke på kinetikk og reaksjonsmekanismer) Evt litt mer: Produksjon må skje i området hvor både Mg og MgCl er flytende så begrenset oppad av første til ca C og nedad av siste til ca. 770 C. I virkeligheten legger en seg så en har litt rom til begge ender. Batch prosess etc. d) Hvorfor er metallisk titan et viktig produkt? (Hvilke egenskaper for metallet er ettertraktet?) - høy styrke - høyt smeltepunkt - lav tetthet => ettertraktet hvor dette er viktig, feks i romfart - biologisk implantat pga ugiftig og utløser ikke frastøtningsrx i kroppen Evt litt mer: Type korrosjonsbestandig (tåler fortynnede syrer og baser).

4 Side 4 av 15 Oppgave (7%) a) Hvor mange gram sølvacetat (CH 3 COOAg) vil maksimalt kunne løses i.00 L rent vann? Se bort fra utfelling av AgOH eller andre bi-reaksjoner. K sp = 10-3 CH 3 COOAg(s) CH 3 COO - + Ag + før - - Δ + x + x LV x x K sp = [Ag + ][ CH 3 COO - ] = 10-3 x x = 10-3 => x = 0,0447 mol/l I L: L 0,0447 mol/l = 0,0894 mol => m = n Mm = 0,0894 mol 166,9 g/mol = 14,9 g b) Beregn ph i en slik mettet løsning av sølvacetat. Anta fortsatt ingen bi-reaksjoner. Rx: CH 3 COO - + H O CH 3 COOH + OH - evt Ac - + H O HAc + OH - pk a (HAc) = 4,76 pk b = 14 4,76 = 9,4 HAcOH 9,4 Ac 10 CH 3 COO - + H O CH 3 COOH + OH - før 0,0447 M - - Δ -x + x + x LV 0,0447-x x x HAc OH x x 10 Ac 0, 0447 x 0,0447-x 0,0447 x x 10 0, ,4 9,4

5 Side 5 av 15 x = 5, (tilnærming ok) [OH - ] = 5, poh = 5,9 ph = 14-5,9 = 8,71 c) Løsningen i b) tilsettes NaCl(s). Vil ph i løsningen øke, være uendret eller minke? Begrunn svaret uten å gjøre noen beregninger. NaCl(s) vil løses i løsningen: NaCl(s) Cl - + Na + Cl ionene vil så felle ut Ag + : Cl - + Ag + AgCl(s) da AgCl(s) er mer tungtløselig enn Ag-acetat. => [Ac - ] vil dermed øke for å opprettholde K sp. [Ag + ][ CH 3 COO - ] = konst = 10-3 => [Ac - ] er en base og dermed vil ph øke d) 300 ml av løsningen i b) tas ut, og det tilsettes 00 ml av 0,100 M eddiksyre (CH 3 COOH) før hele blandingen blir fortynnet til 800 ml. Det oppnås dermed en buffer. i) Hva kjennetegner en buffer? ii) Hva er ph i denne bufferen som her er laget? iii) Hvordan kunne du laget en buffer med større bufferkapasiet? i) svak syre (eller base) og korresponderende base (eller syre) - Kan motstå større ph-endringer ved tilsats av sterk syre eller base ved at LV forskyves og motvirker endring. ii) Kons av Ac - : 0,0447 M n Ac- = c V = 0,0447 M 300 ml = 0,0134 mol Kons av HAc: 0,100 M n Ac- = c V = 0,100 M 00 ml = 0,000 mol [HAc] og [Ac - ] i sluttvolum: [Ac - ] = n/v = 0,0134mol/800mL = 0,01675 M [HAc] = n/v = 0,000mol/800mL = 0,050 M LV: HAc H + + Ac -

6 Side 6 av 15 K a H Ac HAc H K ph = 4, 59 a HAc 10 Ac 4,76 0 0, 050 0,01675, iii) To muligheter: 1) Hatt jevnstore konentrasjonerr av syre og base ) Økt konsentrasjonn til syre og base => da ville mer sterk syre eller sterk base kunne tilsettes uten at ph endres nevneverdig. e) På lab en gjorde dere en titreranalysee av en svak syre for å bestemme mengden av syre utlevert. i) Skisser enkelt oppsette av titreranalysen. Noter hva du har i hhv byrette og erlenmeyerkolbe. ii) Før titrering av syra måtte basen standardiseres. Hvorfor? iii) Basen din har en konsentrasjon på 0,1034 M. Den svake syren er eddiksyre som du har pipetert ut 5 ml av, og du brukerr 8,54 ml av basen før du kommer til ekvivalenspunktet. Bestem konsentrasjonen av den opprinnelige syren. iv) Beregn ph i ekvivalenspunktet og angi en egnet indikator v) Hvorfor er det viktig å bruke CO -fritt vann i en slik analyse? i) ii) Vi må vite nøyaktig konsentrasjon. Lut (lutperler) kan ikke veies inn helt nøyaktig, men må standardiseres mot kjent mengdee av kjent syre. Pga NaOH(s) + CO(g) = Na CO 3 (s) + H O

7 Side 7 av 15 iii) n base = c V = 0,1034 M 8, ml =, mol n syre = n base =, mol c = n/v =, mol/5 ml = 0,1180 M iv) Ekv.pkt: All syre har reagert med tilsatt base HAc + OH - Ac - + H O n Ac- = n HAc = n OH- =, mol Ny kons av Ac - : c = n/v =, mol/(5 ml + 8,54mL) = 0,0551 M = [Ac - ] Ny LV: Ac - + H O HAc + OH - før ny LV 0,0551 M - - Δ -x + x + x ny LV 0,0551-x x x HAc OH x x 10 Ac 0, 0551 x 9,4 x 10-9,4 0,0551 x = 5, = [OH - ] poh = 5,5 ph = 14-5,5 = 8,75 avrunding ok. Egnet indikator: Fenolftalein (pka = 9,6) (pga titr m/sterk base) eller tymolblå (pka = 8,9) v) Dersom CO var tilstede ville dette påvirket syre-base-lv: CO (aq) + H O H CO 3 (aq) => trenger mer base ( ekstra titrervolum ) for å nøytralisere også denne mengden syre (i tillegg til den vi skal bestemme). Også: Omslaget vil bli mindre skarpt. Oppgave 3 (8%) a) Gitt følgende halvreaksjoner: Cr O 7 - Cr 3+ Zn Zn + Angi balansert totalreaksjon i sur løsning. Ta med endring i oksidasjonstall og vis balanseringen trinnvis.

8 Side 8 av 15 VI Cr O7 0 Zn II Zn 3 Cr III CrO 7 +6e 3 Cr Zn Zn +e Cr O + +3Zn + 14 H Cr Zn 7 Balanserer O, balanserer H 3 n = 6 7HO + 3 => Cr O 7 +3Zn + +14H Cr Zn 7H O b) Skisser en galvanisk celle hvor disse to halvreaksjonene i a) foregår i hvert sitt kammer. Angi hvilke reaksjoner som foregår på hhv anode og katode, angi elektrodematerialer og hvilke ioner som er i hvilke løsninger. c) Beregn standard cellepotensial for den galvaniske cella (T = 5 C), og forklar elektron- og ionebevegelse dersom alle konsentrasjoner er i standardtilstand.

9 Side 9 av Cr O +14H 6 e Cr 7H O E = 1,36 V 7 Zn +e Zn E = 0,76 V E celle = 1,36 V + 0,76 V =,1 V Positiv E celle => rx går den veien vil har satt (ved standardtilstand) Kammer 1: Cr O 7 - og H + går mot inert elektrode og Cr 3+ går ut i løsning Kammer : Zn «løses» ved at Zn + går ut i løsning. Saltbro: Anioner går mot Zn-kammer, kationer går mot Cr-kammer. Elektroner: Går fra Zn-elektrode, i ekstern krets og til Pt-elektrode. d) Beregn reelt cellepotensial dersom [Cr O 7 - ] = 0.6 M, [Cr 3+ ] = 0.6 M og [Zn + ] = 0.9 M. ph = i kammeret for første halvreaksjon i a) og T = 5 C. [H + ] = 10 -ph = 10 - M Nernst ligning: 3 3 o RT Cr Zn E E ln 14 nf CrO 7 H 3 8, , 6 0,9 E,1V V ln , 6 10 E,1V 0, 7V E 1, 85V e) Hva definerer likevekt for en galvanisk celle? Hva er likevektskonstanten for denne galvaniske cella som er skissert i oppgave b)? (Oppgi tallet på ln- eller log-form om nødvendig). Kommenter verdien. Hvordan er likevekten forskjøvet? LV: E celle = 0, ingen strøm av elektroner lenger => en «død» celle => fri energi lik i begge kammerne; ΔG = 0 => Q = K

10 Side 10 av 15 o o G nfe RTln K nf o C / mol ln K E,1V 495,33 RT 8,31451 J / Kmol 98K K e 495 K er et ekstremt stor og LV er sterkt forskjøvet mot høyre. => mer riktig å snakke om fullstendig rx enn LV f) Fra et HMS-ståsted: Hvorfor skal man være ekstra på vakt ved prosesser hvor krom er involvert? Kromforbindelser er generelt giftige. Cr 6+ er meget giftig og kraftig kreftfremkallende. Kromallergi/-eksem. Men: Viktig sporelement. g) Forklar kort forskjellen på et tørr-batteri og en brenselscelle. Batteri: Noe som lagrer kjemisk energi for seinere frigjøre dette som elektrisk energi. Tørr-batteri: Alle komponenter (kjemikalier, elektroder) er tilstede og innebygd, og i fast fase. Rx går når batteriet settes i en krets. Går til rx stopper => LV eller oppbrukte reaktanter. Brenselscelle: Reaktanter/produkter tilføres/fjernes kontinuerlig til definert celle (elektroder, elektrolytt), og kjemisk energi konverteres kontinuerlig til elektrisk energi/strøm. Går så lenge tilførsel opprettholdes. Kalles ofte «energikonverterer» i stedet for batteri. Oppgave 4 (31%) a) Tegn Lewis-strukturen og angi molekylstrukturen til anionet ICl 4 -. Begrunn svaret.

11 Side 11 av 15 b) Bruk formell ladning til å angi den mest stabile Lewis-strukturen til XeO 3. Angi alle resonans-formene i den stabile strukturen. Hvordan er bindingslengdene til de tre Xe-Obindingene relativt til hverandre og relativt til rene enkelt- og dobbeltbindinger? Angi molekylstrukturen til molekylet.

12 Side 1 av 15 Viktig: E-par fra O går inn i resonans (ikke ledig e-par på Xe). Flere dblt-bindinger vil ikke skje pga umulig å danne binding. Alle tre Xe-O-bindingene har lik bindingslengde, og disse er relativt en mellomting mellom enkelt- og dobbeltbindinger. Molekylet: => 4-koordinert (tetraedrisk) => ledig elektronparr i ene posisjonen => Trigonal pyramide! (Også gitt i SI) c) Likevekten mellom vann og is

13 Side 13 av 15 H O(l) = HO(s) er innstilt ved 0 0 C. Begrunn hva som skjer dersom vi øker trykket. Hva skyldes denne oppførselen hos vann? Vil du vente at tilsvarende skjer generelt for faste stoffer? Ved 0 0 C er tettheten av flytende vann: ρ[h O( (l)] = 1.00 g/cm 3, og for is: ρ[h O(s)] = 0.9 g/cm 3. ρ(l) > ρ(s)! ρ = m/v Antar en konstant mengde is/vann (m = konstant). Når trykket øker vil dette prøve å motvirkes. => gjøres ved at V reduseres => gjøres da ved at is smelter (mer vann dannes) pga tetthetsforskjellene => LV forskyves Skyldes hydrogenbindinger hos vann og lavere tetthet i fast fase enn i væskefase. Vil ikke forvente slik oppførsel da generelt fast fase normalt har høyere tetthet enn tilsvarende stoff i væskefase. d) Gi strukturformel og navnn for en syre og en ester som begge har formelen C 3 H 6 O. Tegn også en alkohol med samme formel. Flere svar er mulig. e) Gi ett eksempel på en kondensasjonsreaksjon som gir en polymer. Hvorfor må man ha to funksjonelle grupper på hver av monomerene? Hvordan vil du forventee at entropien endres ved en slik polymerisasjonsreaksjon? i) Feks dannelse av nylon, se fig s 1039

14 Side 14 av 15 ii) Må ha to funksjonelle grupper hver (feks diamin + syre med to syregrupper) slik at de har mulighet til å reagere videre etter dannelse av første dimer. Hvis ikke stopper rx her og man får ikke en polymer. iii) Mer orden i det polymeriserte stoffet, entropien avtar f) i) Angi elektronkonfigurasjonen til S og S -. Hvilken av disse vil du anta er mest stabil? ii) Hvordan er den periodiske trenden for ionestørrelser? iii) Hva er elektronegativitet og hvordan varierer denne i det periodiske system? iv) Utfra elekronegativitet; angi én forbindelse som er 100% kovalent, én som er polar kovalent og én som er ionisk. i) [S] = 1s s p 6 3s 3p 4 eller [Ne]3s 3p 4 [S - ] = 1s s p 6 3s 3p 6 eller [Ar] S - har fulle skall (orbitaler) og oppfylt oktettregelen. Derfor er dette mest sannsynlig mest stabilt. ii) Øker nedover, avtar mot høyre, men med skille hhv kationer og anioner iii) Elektronegativitet er et atom (i et molekyl eller struktur) sin evne til å tiltrekke (delte) elektroner. Øker oppover og mot høyre. iv) 100% kovalent: F (må være samme element) Polar kovalent: CO, ΔEN < 1,5 Ionisk: KCl, ΔEN > 1,5

15 Side 15 av 15 FORMEL KOMMENTAR PV = nrt Ideell gass Pi = ni RT/V ( PT = Pi ) Partialtrykk av i i C = q / T Varmekapasitet E = q + w H = E + PV H = q p Endring i indre energi Entalpi Konstant P. Bare volumarb. H = H ( produkter) - H (reaktanter) Husk støkiometriske koeffisienter f f o H T = H 98 + CP T C p konstant K H 1 1 H og S konstant ln = - K1 R T1 T dqrev Entropiendring ds = T T C o p konstant ST = S98 + CP ln 98,15 G = H - TS Gibbs energi. Fri energi. G = H - TS Endring i fri energi ved konstant T o G T = H 98 - TS 98 C p 0 o Reaksjonskvotient, Q G = G + RT ln Q G = G + RT ln a Aktivitet (relativ), a G o = - RT ln K Likevektskonstant, K G = - nfe Cellepotensial, E Q = It = nef Elektrisk ladning RT 0,059 Nernsts ligning E = E o - lnq= E o - log Q, 5o C nf n R = 8,31447 (15) J K -1 mol -1 Gasskonstanten R = 0, (15) L atm K -1 mol -1 R = 8,05746 (15) cm 3 atm K -1 mol -1

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 OPPGAVER (1 atomer, molekyler, ioner) 1.1 Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 Atomkjernen Hva er antall protoner, nøytroner, nukleoner i 35 235 3 80 a) S

Detaljer

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Teori... 4 3 Materiell

Detaljer

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet.

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet. Lærerveildedning Elektronisk løgndetektor Innledning Dette skoleprogrammet er et verkstedsopplegg hvor elevene skal lære å lodde transistorkoblinger på et kretskort. Vi bruker de fleste sentrale komponentene

Detaljer

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren)

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Short English summary This document is a short introduction to the concepts of work, heat, and energy. It starts with the industrial

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN 1 Presentasjon av Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. Bruk av plast bare øker og øker. Plast erstatter materialer som metall, tre, papir,

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14 Manual til laboratorieøvelse Solceller Foto: Túrelio, Wikimedia Commons Versjon 10.02.14 Teori Energi og arbeid Arbeid er et mål på bruk av krefter og har symbolet W. Energi er et mål på lagret arbeid

Detaljer

1.1 utgave. Vitensenteret Trondheim. Kjøkkenkjemi. en samling enkle kjemieksperimenter

1.1 utgave. Vitensenteret Trondheim. Kjøkkenkjemi. en samling enkle kjemieksperimenter 1.1 utgave Vitensenteret Trondheim Kjøkkenkjemi en samling enkle kjemieksperimenter KJØKKENKJEMI EN SAMLING ENKLE KJEMIEKSPERIMENTER - 3 - Vitensenteret 2006 Kjøkkenkjemi - en samling enkle kjemieksperimenter

Detaljer

Undervisning av kjemisk binding som gir økt innsikt i stoffers oppbygning og egenskaper

Undervisning av kjemisk binding som gir økt innsikt i stoffers oppbygning og egenskaper Undervisning av kjemisk binding som gir økt innsikt i stoffers oppbygning og egenskaper Elisabeth Raknes Brekke Lektorutdanning med master i realfag Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Lise Kvittingen,

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Radioaktiv stråling Av Arve Aksnes og Kai Håkon Sunde

Radioaktiv stråling Av Arve Aksnes og Kai Håkon Sunde Lærerveiledning Radioaktiv stråling Av Arve Aksnes og Kai Håkon Sunde Kort omtale av programmet På VilVite går vi gjennom ulike typer stråling med elevene, starter med bakgrunnsstråling, stålingsdoser

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN

TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN MÅL: Forklare transport gjennom cellemembranen ved å bruke kunnskap om passive og aktive transportmekanismer Cellemembranen - funksjon - beskytte innholdet i cellen kontroll

Detaljer

Batteridrift av ferger

Batteridrift av ferger Batteridrift av ferger ZERO-RAPPORT november 2010 Olav Andreas Opdal Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene. Vårt

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

Øving 2 Elektronisk blekk

Øving 2 Elektronisk blekk Øving 2 Elektronisk blekk Frist: 04.02.11 Teknologien Denne fantastiske nye teknologien kan kort beskrives på følgende måte. Partikler, med diameter på størrelse av et menneske hår, har (så langt) to farger.

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

ditt PERSONLIGE trenings- og KoStHoldSprogram Kr. 99,-

ditt PERSONLIGE trenings- og KoStHoldSprogram Kr. 99,- ditt PERSONLIGE trenings- og KoStHoldSprogram Kr. 99,- HK Reklamebyrå. Foto: Kim Ramberghaug Norsk sportsernæring YOUR POTENTIAL FRES gir deg rå energi når du trener eller trenger en ekstra boost. Brusetabletten

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer