Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2"

Transkript

1 OPPGAVER (1 atomer, molekyler, ioner) 1.1 Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 Atomkjernen Hva er antall protoner, nøytroner, nukleoner i a) S b) U c) H d) Br 1.3 Atomkjernen Hvilke av disse er alltid like store for et atom? Massetall, protoner, atomnummer, elektroner, nukleoner. 1.4 Periodesystemet Hvor mange grunnstoffer er det i a) 4. periode b) 2. hovedgruppe c) p-blokken, periode 2 6 d) 6. periode 1.5 Kjemisk binding Hva slags kjemisk binding kan du få mellom a) Br og S b) Ca og S c) C og S d) Br og Br? 1.6 Kjemiske formler Hvor mange atomer er det i formelen? a) C3H7OH b) NaNO 3 c) Mg 3(PO 4) 2 d) H3AsO4 1.7 Ioner Hva slags ion danner disse grunnstoffene ut fra oktettregelen? a) I b) Kr c) K d) P e) Sc f) O 1.8 Ioner Du har disse ionene: Ca, NH 4, N, CN Karakteriser alle disse ionene (enkelt, enverdig osv.) Sett sammen disse til 4 ioneforbindelser. 1.9 Navnsetting Sett navn på disse (* avgjør først om det er molekylforbindelse eller ioneforbindelse) a b c 1 KBr NaH SF 6 2 Li3N N2F4 Ag2O 3 Fe2S3 CuCl CS Formel navn Finn entydige navn på forbindelsene (*) a b c 1 Sn(CO 3) 2 FeAsO3 KMnO4 2 Mg(NO 3) 2 PI3 CoF2 3 CO KPO3 Mo 2(SO 3) 3 4 Na O Cd(BrO ) (NH ) PO

2 5 Ag SO Hg Cl CsH PO 6 Cr(OH) NaClO K HAsO Navn formel Finn formel til stoffene: a b 1 Sølvsulfitt Magnesiumbromat 2 Kobolt(II)jodat Bariumhydrogensulfid 3 Kaliumfosfat Kalsiumperjodat 4 Jern(III)kloritt Ammoniumsulfat 5 Kobber(I)kromat Kobolt(III)oksid 6 Mangan(II)arsenat Litiumsulfid 7 Strontiumcyanid Kalsiumhypojoditt OPPGAVER (2 mol, støkiometri) 2.12 Isotopblanding, atommasse Bruk tallene i tabell 1.2 til å beregne atommassen til de 7 grunnstoffene i tabellen. Anta at hver nuklide har atommasse lik massetallet. Oppgi svaret med 2 desimaler Atommasser Finn noen atomer som har atommasse oppgitt med over 7 siffers nøyaktiget, og noen som bare har Molekylmasse, formelmasse Hva er formelmassen til 1. C3H8O b) Na2SO4 c) Al 2(SO 4) 3 d) BaCl2 2H2O e) (COOH) Mol g antall A Hvor mange mol formelenheter er det i? a) 5 g jern b) 0,25 pg C3H 8 c) en million milliard gullatomer d) 1 kg vann e) 100 g Na2SO4 10H2O B Hvor mange g er? 5 a) 0,01 mol HCl b) 2,5 10 mol NH 3 c) en milliard milliard sølvatomer d) 0,100 mol BaCl 2 2H2O e) ett glukosemolekyl (C6H12O 6) C Hvor mange molekyler? 1 pg vann b) 1,5 mol C3H 8 1 kg sukker (C H O ) Formel % Hvor mange % H i H2O?

3 Hvor mange % Fe i Fe2O 3? c) Hvor mange % C i sukker (C12H22O 11)? d) Hvor mange % vann i BaCl2 2H2O? e) Hvor mange g svovel er det i 35,0 g BaSO 4? f) Hvor mange % Al i Al2O 3? g) Hvor mange % SiO 2 i Al2O 3 2SiO 2 2H2O? 2.17 % formel Hva er den empiriske formel når stoffet består av: a) 38,7 % C, 9,7 %H, resten O b) 53,73 % Fe og 46,27 % S c) 32,8 % Na, 13,0 % Al, resten F d) 29,1 % Na, 40,5 % S, 30,4 % O e) 48,0 % C, 12,0 % H, 21,3 % O, 18,7 % N f) 60,0 % C, 13,3 % H, resten O g) 92,3 % C, resten H Hva er molekylformelen når molmassen er (ca): h) 75 i oppg e i) 62 i a j) 78 i g 2.18 Balansere likninger Balanser likningene ved prøve og feile -metoden: a) NH 3 + O 2 N 2 + H2O b) Fe3O 4 + H 2 Fe + H2O c) C7H6O 2 + O 2 CO 2 + H2O d) HCl + Cr CrCl 2 + H2 e) FeS + O 2 Fe2O 3 + SO2 f) CH 4 + O 2 CO 2 + H2O g) C2H 6 + O 2 CO 2 + H2O 2.19 Støkiometriske beregninger a) 2NH 3 N 2 + 3H2 10,0 g NH 3 reagerer. Hvor mye H 2 dannes? b) 2NaCl + 2H2O Cl 2 + H 2 + 2NaOH 1,00 g NaCl reagerer. Hvor mye H2O trengs? c) C6H10O 4 + 2NH 3 + 4H 2 C6H16N 2 + 4H2O Hvor mye C6H16N 2 kan vi få fra fra 1000 g C6H10O 4? 2.20 Begrensende reaktant Hvor mange g H2O dannes (i a, b, c) : a) 10,0 g NH ,0 g O 2 (reaksjon 3.7a) b) 10,0 g NH ,0 g O 2 (reaksjon 3.7a) c) 10,0 g C7H6O ,0 g O 2 (reaksjon 3.7c) d) 10 g NaCl + 10 g H2O i 3.8b. Hvor mye Cl 2? e) 1000 g C H O g NH g H i 3.8c. Hvor mye C H N?

4 2.21 Teoretisk og praktisk utbytte Beregn % praktisk utbytte når vi får: a) Blander 50 g NH g O 2, og får 25,0 g N 2 (reaksjon 3.7a) b) Blander 1000 g FeS g O og får 500 g Fe O (reaksjon 3.7 e) OPPGAVER (3 løsninger, konsentrasjon) 3.1 Tetthet, volum og masse. Tabellverdier: se tabellene i læreboka) a) Hvor mye veier 25 ml kvikksølv? b) Hva er volumet av 1000 g 10 % saltvann? c) Hva er nøyaktig vekt av 5 L vann ved 20 C? d) Hvor mye øker volumet når en halv liter vann fryser til is? e) Vi antar at bensin er oktan. Hvor mye veier 40 L bensin? 3.2 Molaritet, stoffmenmgde, volum Hvordan kan du lage (beregn antall mol stoff) a) 5,00 L 0,200 M NaOH(aq) b) 250 ml 0,050 M H3PO4 c) 10,0 ml 0,25 M NaCH3COO Hvor mange ml må du ta for å få d) 0,01 mol NaCl fra 0,500 M NaCl(aq) e) 0,5 mol HCl fra 6 M HCl(aq) 3 f) 2 10 mol AgNO 3 fra 0,01 M AgNO 3(aq) Hva blir molariteten g) 4,5 g NaNO 3 + vann ad 250 ml h) 10,0 g etanol (C2H5OH) + vann ad 100 ml i) 100 g sukker (C12H22O 11) + vann ad 500 ml 3.3 Normalitet, %w/v mm a) Du har 0,2 M H2SO 4(aq). Hva er konsentrasjonen i normal, g/l og % w/v? b) Beregn % w/v av 1,0 M løsninger av NaCl, CaCl 2 og KI 3.4 Fortynning mm. (mol/l) a) Du har 0,20 M H2SO 4 og trenger 0,05 mol. Hvor stort volum må du ta ut? b) Du skal lage 200 ml 0,5 M løsning av 6 M NaOH. Hvor mye trenger du av løsningen? c) Du har 500 ml 0,25 M HCl og fortynner denne til 2,00 L. Hva blir konsentrasjonen? d) 10 ml prøve tas ut og fortynnes til 250 ml. Fortynningen analyseres og er 17,2 mmol/l. Hva var prøvens konsentrasjon? 3.5 %w/w Hvordan vil du lage

5 a) 200 g 10,0 %w/w CaCl 2(aq) b) 500 g 20,0 %w/w glykol-løsning (C2H6O 2) c) 2,00 kg 0,9 %w/w NaCl(aq d) Hvordan vil du fortynne hver av disse løsningene til 0,5 % w/w? 3.6 %V/V a) Hvordan vil du lage 1,00 L 45 %V/V etanol av 100 % etanol? b) Hvordan kan du lage 1,00 L 45 % V/V etanol av 70 %V/V? 3.7 Omregning a) 6 M NaOH til %w/w (ñ = 1,20 g/ml) b) 10,0 % H3PO 4 til M (ñ = 1,053 g/ml) c) 2 M NH 3(aq) til %w/w (ñ = 0,97 g/ml) d) 20,0 % CH3COOH til M (ñ = 1,025 g/ml) e) 40 %w/w etanol (C2H5OH) til M og til % V/V (ñ = 0,935 g/ml) ,0 %w/w HNO 3(aq) har tetthet 1,334 g/ml. Beregn molariteten. 3.9 Hvor stor er tettheten av kons. salpetersyre når den er 16 mol/l og 70,0 %w/w ,0 mol/l saltsyre har tetthet 1,113 g/ml. Hva er konsentrasjonen målt i %w/w? 3.11 Vi har 3,0 L 4 mol/l NaOH(aq), og trenger en 1,2 mol/l løsning. Hvor mye vann må tilsettes?

6 3.12 Hvor mange ml 12 mol/l saltsyre trengs for å framstille 1,5 L 0,20 mol/l løsning? 3.13 Det skal framstilles 1,25 L 2,0 mol/l fosforsyre. Hvor mange ml trenger du av 85,0 %w/w fosforsyre, tetthet 1,689 g/ml? 3.14 Vi har 1,00 L av 85,0 %w/w fosforsyre (se over). Hvor mye vann må tilsettes for at den skal bli 10,0 %? 3.15 Hvor mange ml 25 %w/w NH 3(aq) med tetthet 0,910 g/ml trengs for å framstille 2,5 L 0,105 mol/l løsning? ml 60,0 %w/w H3PO 4(aq), tetthet 1,426 g/ml fortynnes til 500 ml. Beregn molariteten Løsning A består av 5,48 g HCl(aq) løst i 750 ml. Løsning B består av 10,95 g HCl(aq) løst i 500 ml. Hvor mange ml av B må du ha i løsning A for å få en 0,300 mol/l HCl-løsning? 3.18 Vi blander 10,0 g NaCl+100 g vann. Volumet av løsningen blir 103 ml. Beregn løsningens molaritet, %w/w og tetthet Konsentrert saltsyre kan kjøpes som en vannløsning som er 40 % w/w HCl(aq), og en tetthet på 1,20 g/ml. Hvor stort volum av denne må brukes for å lage 1,00 L av 0,100 mol/l HCl(aq)? 4.20 Hva har størst konsentrasjon 0,9 %w/w eller 0,9 % w/v NaCl(aq). Forklar uten å regne. OPPGAVER (4 syrer/baser) 4.1 Hva er korresponderende base? a) H2O b) HCl c) C6H5COOH 2 + d) HPO4 e) NH4 f) (COOH) Hva er korresponderende syre? 3 2 a) PO4 b) C6H 4(COO) 2 c) I d) H2PO 3 e) NH3 f) H2O 4.3 ph, poh + a) [OH ] = 0,25 M. Hva er [H ]? + 7 b) [H ] = 5,5 10 M Hva er [OH ]? + 9 c) [H ] = 3,1 10 M Hva er poh? 12 d) [OH ] = 2,5 10 M Hva er ph? e) ph = 2,85. Hva er [OH ]? + f) poh = 4,10. Hva er [H ]? 4.4 ph i sterke syrer/baser Hva er ph i

7 a) 0,025 M HNO3 b) 2,0 M KOH c) 0,015 M HCl d) 0,00005 M Ca(OH) ph i sterke syrer/baser Finn konsentrasjonen av løsningen (i mol/l) a) HCl-løsning der ph = 3,5 b) NaOH-løsning der ph = 12,8 c) Ba(OH) 2-løsning der ph = 10,1 d) HNO -løsning der ph = 0,1 3 OPPGAVER (5 redoks) 5.1 Oksidasjonstall Finn oksidasjonstallet til a) N i NO - KNO - N O - NO - N - NH - N H b) C i CH 4 - H2CO - HCOOH - Na2CO3 c) Cl i HClO - HClO 4 - NaCl - Cl 2 - KClO3 5.2 Redoks-par Hva er oksidert form, hva er redusert form? a) ClO / ClO 3 b) CrO 4 / Cr2O 7 c) Cr /Cr2O7 d) CH3CHOHCOOH/CH3COCOOH e) H O /H O f) H SO /SO

elementpartikler protoner(+) nøytroner elektroner(-)

elementpartikler protoner(+) nøytroner elektroner(-) All materie, alt stoff er bygd opp av: atomer elementpartikler protoner(+) nøytroner elektroner(-) ATOMMODELL (Niels Bohr, 1913) - Atomnummer = antall protoner i kjernen - antall elektroner e- = antall

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Radioaktiv stråling Av Arve Aksnes og Kai Håkon Sunde

Radioaktiv stråling Av Arve Aksnes og Kai Håkon Sunde Lærerveiledning Radioaktiv stråling Av Arve Aksnes og Kai Håkon Sunde Kort omtale av programmet På VilVite går vi gjennom ulike typer stråling med elevene, starter med bakgrunnsstråling, stålingsdoser

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger.

Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger. Kondisjonstrening eller styrketrening? Når forbrenner du mer fett? Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger. 1) PULSSONER: SONE % av PULS MAKSIMUM 5 90-100%

Detaljer

1.1 utgave. Vitensenteret Trondheim. Kjøkkenkjemi. en samling enkle kjemieksperimenter

1.1 utgave. Vitensenteret Trondheim. Kjøkkenkjemi. en samling enkle kjemieksperimenter 1.1 utgave Vitensenteret Trondheim Kjøkkenkjemi en samling enkle kjemieksperimenter KJØKKENKJEMI EN SAMLING ENKLE KJEMIEKSPERIMENTER - 3 - Vitensenteret 2006 Kjøkkenkjemi - en samling enkle kjemieksperimenter

Detaljer

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Teori... 4 3 Materiell

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

Svar på oppgaver fra samtlige kapitler

Svar på oppgaver fra samtlige kapitler Svar på oppgaver fra samtlige kapitler Svar på oppgaver fra kapittel 1 1) Troposfæren er den nederste delen av atmosfæren der temperaturen faller med høyden. Tropopausen er området over troposfæren der

Detaljer

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene?

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hvor mange tall tror du det er mellom 0 og? Tall og tallforståelse MÅL I dette kapitlet skal du lære om ulike typer tall plassverdisystemet og tall

Detaljer

Vi undersøker lungene

Vi undersøker lungene Vi undersøker lungene Lungene ligger gjemt inni brystkassa og sørger for at vi får tilført oksygen fra lufta som vi puster inn. Rommet lungene ligger i kalles brysthulen. Hvordan lungene fungerer, vil

Detaljer

Brøk-, desimalog prosentplater 1 = 1:7 = 0,143 0,143 100 = 14,3% = 1:24 = 0,042 0,042 100 = 4,2%

Brøk-, desimalog prosentplater 1 = 1:7 = 0,143 0,143 100 = 14,3% = 1:24 = 0,042 0,042 100 = 4,2% Brøk-, desimalog prosentplater = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

Usikkerheter i gassparametre ut fra gasskomposisjon

Usikkerheter i gassparametre ut fra gasskomposisjon Usikkerheter i gassparametre ut fra gasskomposisjon Kjell-Eivind Frøysa, CMR Instrumentation De senere årene har det blitt et forsterket fokus på usikkerhetsberegning i forbindelse med gassmålinger. Dette

Detaljer

10.5 Mer kombinatorikk

10.5 Mer kombinatorikk bestemt person skal utvikle en hjertesykdom er 70 %. Har du noen forslag på hvilket grunnlag en slik sannsynlighet kan settes opp? 10.5 Mer kombinatorikk Den måten å nærme seg løsningen på kombinatoriske

Detaljer

Undervisning av kjemisk binding som gir økt innsikt i stoffers oppbygning og egenskaper

Undervisning av kjemisk binding som gir økt innsikt i stoffers oppbygning og egenskaper Undervisning av kjemisk binding som gir økt innsikt i stoffers oppbygning og egenskaper Elisabeth Raknes Brekke Lektorutdanning med master i realfag Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Lise Kvittingen,

Detaljer

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner?

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? 5 Jeg har omtrent 380 kr 400 kr! Avrunding og overslag MÅL I dette kapitlet skal du lære om avrunding av hele tall avrunding av desimaltall overslag i addisjon

Detaljer

Oppgaver der du bruker regneark Forslag på oppgaver: 8.trinn

Oppgaver der du bruker regneark Forslag på oppgaver: 8.trinn Oppgave 1: Lotte har satt opp utstyr som hun kan måle nedbørsmengden med. Hun målte nedbøren hver dag en uke i april. Resultatet av målingene ser du nedenfor. Ukedag Nedbør (mm) Søndag 10 Mandag 15 Tirsdag

Detaljer

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet GeoGebra 3.2 for ungdomstrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhold: Hva er GeoGebra?... 3 Hvor kan jeg få tak i dette programmet?... 3 Hvordan kommer jeg i gang med å bruke programmet?... 4 Å hente og legge til

Detaljer

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet.

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet. Lærerveildedning Elektronisk løgndetektor Innledning Dette skoleprogrammet er et verkstedsopplegg hvor elevene skal lære å lodde transistorkoblinger på et kretskort. Vi bruker de fleste sentrale komponentene

Detaljer

NÅR FAGET VOKSER UT AV FENOMENENE. Naturen som historieforteller

NÅR FAGET VOKSER UT AV FENOMENENE. Naturen som historieforteller NÅR FAGET VOKSER UT AV FENOMENENE Naturen som historieforteller Aksel Hugo Program for pedagogikk Norges landbrukshøgskole - 2002 NÅR FAGET VOKSER UT AV FENOMENENE Det sporhunden har til felles med den

Detaljer

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel.

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel. Brøk Hvis vi spør voksne mennesker som ikke har spesiell interesse for matematikk om hva de syntes var vanskelig i matematikk på skolen, får vi ofte svaret: Brøk. Vår påstand er at hvis innføring av brøk

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 2 Året og klokka

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 2 Året og klokka ,0 kg, kg,0 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del Året og klokka Innhold Del, Året og klokka Et år har måneder Måneder, uker og dager Kalender og ukenummer Kvartaler Temperatur Klokka Hverdagsmatte

Detaljer

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Årets julekalender for 8.-10. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav

Detaljer

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co.

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co. MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe Bokmål Del 4 av 4 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer