9 SYRER OG BASER. Syre: HCl H (aq) + Cl (aq) Her er Cl syreresten til HCl. Arrhenius' definisjon begrenser oss til vannløsninger.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "9 SYRER OG BASER. Syre: HCl H (aq) + Cl (aq) Her er Cl syreresten til HCl. Arrhenius' definisjon begrenser oss til vannløsninger."

Transkript

1 9 SYRER OG BASER 9.1 DEFINISJONER Historie. Begrepet syrer har eksistert siden tidlig i kjemiens historie. I denne gruppen plasserte man stoffer med bestemte egenskaper. En av disse egenskapene var sur smak. En annen var at det ble utviklet hydrogengass når de kom sammen med Figur 9.1 En syre er en protondonor. Protolyse = protonoverføring fra syre til base. visse metaller i vann. Man kalte stoffene syrer. En vannløsning av slike stoffer var en sur løsning. Man prøvde så å finne ut hva alle disse stoffene egentlig hadde felles, altså finne en hensiktsmessig definisjon.denne definisjonen har skiftet etter hvert som den kjemiske teori har utviklet seg (tabell 9.1). Tabell 9.1. Historiske syredefinisjoner Hvem Når, ca Definisjon av syre Lavoisier, Scheele 1750 Oksygenholdig stoff (Oxy = sur, gen = danne) Davy 1810 Hydrogenholdig stoff Arrhenius 1880 Danner H i vann Brønsted - Lowry 1923 Avgir H til andre stoffer Lewis 1930 Kan motta elektronpar En av de første definisjonene knyttet syrer til grunnstoffet oksygen. Navnet oksygen kommer fra dette, det betyr nemlig syre-danner. Det gamle navnet på oksygen er surstoff, og i Sverige heter oksygen fremdeles syre eller syrgas. Arrhenius var den første som innførte en kjemisk sett brukbar syredefinisjon: En syre er et stoff som danner H i vann. En base er da et stoff som gir OH i vann. I flg. denne teorien vil en syre dissosiere (spaltes) i vann og gi H og en syrerest. Legg merke til at H er det samme som et proton. H-atomet har bare ett proton i kjernen, og ett elektron, H er da bare protonet. Vi skriver da slik: Syre: HCl H (aq) Cl (aq) Her er Cl syreresten til HCl. Arrhenius' definisjon begrenser oss til vannløsninger. Dessuten indikerer den at H, som bare er et proton, har en selvstendig, stabil eksistens i vann, noe som ikke er riktig. Brønsteds definisjon løser begge disse to problemene: En syre er et stoff som kan avgi et proton ( H ). Se fig Med denne definisjonen er en base et stoff som kan Syrer og baser

2 oppta et proton. Derved vil en syre alltid måtte reagere med en base. Med Brønsteds definisjon skriver vi slik: HF H2O F H3O HCl NH 3 Cl NH 4 Syre1 Base2 Base1 Syre2 Syre/base-par Når en syre (f.eks. HF) avgir et proton (H ), blir den selv en base (F ). Basen F kan oppta et proton og bli HF igjen. Dette paret (HF / F ) kalles et syre/base par. Vi sier et de er korresponderende syre/base, F er den korresponderende basen til HF. Noen bruker begrepet konjugert syre/base. (H3O /H2O) er et slikt syre/base- par, det samme er NH 4 /NH 3. NH 4 er den korresponderende syren til basen NH 3. Generelt vil en syre HA ha korresponderende base A, dvs. vi tar bort en H og reduserer ladningen med én. Syren HCO 3 har 2 korrespon-derende base CO. 3 3?9.1 Hva er korresponderende syre til basen a) ClO 2 b) PO 4? Hva er korresponderende base til syren c) H PO d) HCN? 2 4 Protolyse Med Brønsteds definisjon skriver vi reaksjonen som en overføring av et proton fra ett stoff (syren) til et annet stoff (basen). En slik reaksjon kalles en protolyse (i stedet for dissosiasjon). Syren og basen som inngår kan også kalles protolytter. En syre er en proton-donor, en base er en proton-akseptor. Arrhenius syre syrerest Dissosiasjon HA H A Protolyse HA H2O H3O A Brønsted syre korr. base Vi kommer til å bruke begge disse skrivemåtene, og vi husker da at det er to måter å skrive samme reaksjon på. Når reaksjonene skjer i vann er det korrekte er å skrive H (aq), H3O (aq), A (aq), osv, men av plasshensyn utelater vi som oftest (aq). Lewis sin definisjon er enda mer generell: En Lewis syre er et stoff som kan motta et elektronpar, en Lewis base kan avgi et elektronpar. Hvis vi ser på "Lewisstrukturen" til baser (kap 20), så har de gjerne ett eller flere udelte elektronpar. Vi skal ikke bruke denne definisjonen, men i organisk kjemi er den nyttig. En Lewis syre tilsvarer da ofte det som kalles en elektrofil (elektron-elsker), mens en Lewis base er en nukleofil Syrer og baser

3 9.2 VANNETS AUTOPROTOLYSE Hvis vi løser en syre (HCl) i vann, vil H2O oppføre seg som en base. Hvis vi løser en base (NH ) i vann, vil H O oppføre seg som en syre. 3 2 HCl H2O Cl H3O (syre) base NH 3 H2O NH 4 OH (base) syre Vannmolekylet kan altså reagere både som syre og base. Stoffer med slike egenskaper kalles amfolytter. I vann vil ett vannmolekyl (syre) kunne reagere med et annet vannmolekyl (base), og reaksjonen kalles vannets autoprotolyse (auto = selv). Reaksjonen går begge veier, vi har en likevekt. Denne likevekten vil alltid foreligge i et vann-miljø: H2O H2O H3O OH (eller): H O H OH 2 Dette er vist med en tegning i fig 9.3. Figur 9.2 Vannets autoprotolyse. H3O kalles hydronium-ion (eller oksonium-ion). Hvis vi skriver H, så kaller vi dette bare hydrogen-ion. OH ionet kalles hydroksid-ion. K w. Massevirkningsloven gjelder også for vannets autoprotolyse. K = [H3O ] [OH ] / [H2O] [H2O] [H2O] er konstant, og kan derved tas inn i K. Vi får da en ny verdi av K som kalles K w 14 K w = [H3O ] [OH ] = K w = [H ] [OH ] = 1 10 eller K w kalles vannets ioneprodukt. På samme måte som likevektskonstanter, er denne temperaturavhengig, se tabell 9.2 (jfr.?8.9). Tabell 9.2 Vannets ioneprodukt ved ulike temperaturer t ( C) K w ( 10 ) 0,114 1,01 5, Syrer og baser

4 I "ionefritt" vann har vi da, ved 25 C: 14 [H ] [OH ] = [H ] = [OH ] = 1 10 mol/l Ved 0 C har vi derimot: 14 [H ] [OH ] = 0, [H ] = [OH ] = 3,4 10 mol/l I alle våre beregninger forutsetter vi at t = 25 C. Autoprotolyse ubetydelig? Vi tilsetter en syre til vann, slik at det f.eks. dannes mol/l av H. Vannet inneholdt fra før 10 mol/l pga. vannets autoprotolyse. 4 Denne mengden er ubetydelig i forhold til 10, og vi kan tilnærmet se bort fra den ved beregninger. Husk at vannets autoptotolyse alltid danner like mange mol H som 7 OH fra H2O, dvs. maks. 10 mol/l av hver. Hvis konsentrasjonen av H er større 6 enn 10 mol/l, kan vi se bort fra bidraget fra autoprotolysen. Tilsvarende kan vi si om OH. Beregninger Hvis vi kjenner enten [H ] eller [OH ], så kan den andre regnes ut ved hjelp av K. E 9.1 [OH ] [H ] 5 Hva er [H ] hvis [OH ] = 2 10 mol/l? Løsning 14 [H ] [OH ] = [H ] = 10 / [OH ] = 10 / 2 10 = 5 10 mol/l w 2?9.2 Hva er [OH ] hvis [H ] = 1,2 10 mol/l? 9.3 ph Surhet, ph. Surheten av en løsning kan knyttes til [H ] ([H3O ]). Vi kan godt angi surhetsgraden ved å oppgi [H ] i mol/l: 5 [H ] = 4,55 10 For å gjøre tallene enklere, oppgir vi heller logaritmen (briggske log 10 lg) av dette 5 tallet, lg (4,55 10 ) = 4,34. For å unngå negativ verdi bytter vi fortegn, og kaller tallet som vi får for ph. ph = 4,34 Vi definerer: ph = lg [H ] (= lg [H3O ]) Med en kalkulator er det da fort gjort å finne ph når [H ] er gitt (ta lg av tallet og bytte fortegn). Det er like raskt å finne [H ] når ph er gitt, vi må ta "inv. lg", dvs. 10 av (ph) Syrer og baser x

5 9?9.3 Hva er ph når [H ] = a) 2,0 10 mol/l b) 0,025 mol/l c) 1,75 mol/l 15 d) 2,0 10 mol/l. Hva er [H ] når ph er e) 7,20 f) 2,90 g) 0,10? Sur, basisk, nøytral. En vannløsning kan være sur, basisk eller nøytral. Vi har: Sur løsning: 7 [H ]>[OH ] [H ]>10 7 [OH ]<10 ph< 7 Basisk løsning: 7 [H ]<[OH ] [H ]<10 7 [OH ]>10 ph>7 Nøytral løsning: 7 [H ]=[OH ] [H ]=10 7 [OH ]=10 ph= [H ] = [OH ] = ph = sur nøytral basisk - 7 Vi kaller gjerne en løsning nøytral selv når [H ] er omkring 10 mol/l. Legg merke 0 til at 10 = 1. Det betyr at vi har ph = 0 hvis [H ] = 1 mol/l. "Dobbelt så surt" ph-skalaen angir surheten i en logaritmisk skala, ikke en lineær. Det betyr at når ph forandres med en enhet så forandres [H ] med en faktor på 10. En forandring av ph fra 9 til 8 er ikke så lite som det kanskje kan virke; det innebærer en tidobling av [H ]. Når [H ] blir dobbelt så stor, vil ph synke med 0,3 enheter. Dette kan vi illustrere ved å velge en vilkårlig ph-verdi som utgangspunkt: Start 5 [H ] = 2,0 10 ph = 4,70 2 [H ] 5 [H ] = 4,0 10 ph = 4,40 10 [H ] 5 [H ] = ph = 3,40 poh. Vi definerer poh tilsvarende ph: poh = lg [OH ] Vi har denne sammenhengen mellom ph og poh: ph poh = 14 For å vise at dette er riktig må vi ta utgangspunkt i vannets ioneprodukt K w som er (25 C). Vi må da bruke noen av regnereglene for logaritmer. Disse er vist i rammen nederst på denne siden. 14 (K w =) [H ] [OH ] = lg [H ] [OH ] = lg 10 (lg på begge sider) Syrer og baser

6 lg [H ] lg [OH ] = 14 (regel 1 og 5) lg [H ] (lg [OH ]) = 14 (bytter fortegn) ph poh = 14 (def. av ph og poh) Vi kan nå f.eks. beregne ph når [OH ] er kjent. Det lønner seg da først å regne om [OH ] til poh. Deretter brukes likningen ph poh = 14 til å finne ph. Ved omregning fra ph til [OH ] lønner det seg å gjøre om til poh først. 0-14? Det er fullt mulig å ha ph-verdier under 0 og over 14. I 6,0 molar HCl(aq) har vi [H ] = 6,0 mol/l ph = 0,8. I 6,0 mol/l NaOH(aq) har vi [OH ] = 6,0 mol/l poh = 0,8 ph = 14,8. E 9.2 [OH ] ph 2 Beregn ph når [OH ] = 1,20 10 mol/l Løsning 2 [OH ] = 1,20 10 poh = 1,92 ph = 14 poh = 141,92 = 12,08 10?9.4 a) Beregn ph når vi har [OH ] = 2,55 10 mol/l b) Beregn [H ] når poh = 4,56. Matematikk. Noen regneregler for logaritmer 1 lg (a b) = lg a lg b 2 lg (a/b) = lg a lg b 3 n lg a = n lg a 4 lg 1/a = lg a 5 x lg 10 = x (dette er definisjonen av lg) 6 lg 1 = 0 (følger egentlig av 5) 9.4 STERKE SYRER OG BASER 1 Sterke syrer En sterk syre protolyserer fullstendig i vann, og vi skriver ofte reaksjonspilen bare mot høyre, f.eks: HCl(aq) H (aq) Cl (aq) Vi har følgende viktige sterke syrer: HCl(aq) = Saltsyre HNO 3(aq) = Salpetersyre H SO (aq) = Svovelsyre Syrer og baser

7 Dessuten har vi: HBr HI HClO 4 Vi skriver gjerne saltsyre som HCl(aq), men i virkeligheten har vi ingen HClmolekyler, vi har bare H og Cl -ioner, slik likningen over viser. 2 Sterke baser Hydroksider er generelt sterke baser: LiOH NaOH KOH Ca(OH) 2 Sr(OH) 2 Ba(OH) 2 I vann skriver vi: NaOH(s) Na (aq) OH (aq) Vi ser at de sterke basene alle sammen er hydroksid-er av alkali- eller jordalkalimetallene. Disse dissosierer fullstendig i vann, men noen av dem har en begrenset løselighet, slik at konsentrasjonen av OH ikke blir så stor, f.eks. Ca(OH) 2. En løsning av disse stoffene i vann kalles lut eller lut-løsninger, f.eks. kalilut, KOH(aq) og natronlut, NaOH(aq). Fast NaOH kalles også kaustisk soda. Oksider av disse metallene er også sterke baser, f.eks. Na2O og CaO. Disse oksidene 2 er ioneforbindelser, og danner oksid-ioner (O ) i vann, som reagerer som en sterk base: 2 Na O(s) 2Na (aq) O (aq) 2 O (aq) H O 2OH (aq) Na O(s) H O 2Na (aq) 2OH (aq) ph i løsninger av sterke syrer/baser Siden sterke syrer er fullstendig protolysert i vann, vil [H ] være lik syrens konsentrasjon. Tilsvarende får vi for [OH ] og sterke baser. eller slått sammen E 9.3 ph i sterke syrer/baser Hva er ph i a) 0,25 mol/l HClO 4(aq) b) 0,015 mol/l Ba(OH) 2(aq)? Løsning a) HClO 4 H (aq) ClO 4 (aq) (0,25) 0,25 0,25 (mol/l) [H ] = 0,25 mol/l ph = 0,60 2 b) Ba(OH) 2 Ba (aq) 2 OH (aq) (0,015) 0,015 0,030 [OH ] = 0,030 mol/l poh = 1,52 ph = 12,48?9.5 Hva er ph i a) 4,0 mol/l NaOH(aq) b) 0,0096 mol/l HCl(aq) c) 2, mol/l Ca(OH)? Syrer og baser

8 78 9. Syrer og baser

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 OPPGAVER (1 atomer, molekyler, ioner) 1.1 Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 Atomkjernen Hva er antall protoner, nøytroner, nukleoner i 35 235 3 80 a) S

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden)

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel 4 Oksidasjon og reduksjons reaksjoner (redoks reaksjoner) 1. Definisjon av oksidasjon og reduksjon 2. Oksidasjonstall og regler 3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG. Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880

LØSNINGSFORSLAG. Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880 Side 1 av 15 Institutt for materialteknologi Eksamensoppgave i TMT4110 Kjemi LØSNINGSFORSLAG Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880 Eksamensdato: 7. juni 014 Eksamenstid

Detaljer

Del A: Bestemmelse av natrium (Na) i mineralvann ved bruk av atomabsorbsjonsspektrometer

Del A: Bestemmelse av natrium (Na) i mineralvann ved bruk av atomabsorbsjonsspektrometer Del A: Bestemmelse av natrium (Na) i mineralvann ved bruk av atomabsorbsjonsspektrometer Del B: Kvalitativ bestemmelse av kloridion i mineralvann Bestemmelse av ph i mineralvann Del C: Flammeprøver av

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Definisjon: Vi starter med en lineær transformasjon fra til, hvor Dersom, hvor, sier vi at: er egenverdiene til A er tilhørende egenvektorer. betyr at er et reelt eller

Detaljer

Oppfatninger av desimaltall

Oppfatninger av desimaltall Oppfatninger av desimaltall Gard Brekke I Nämnaren 22(3) beskrevs KIM-projektet. I denna artikel redovisas hur man kartlägger missuppfattningar hur man diagnostiserar elevers ofullständiga tankar kring

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter.

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Dersom man ofte ikke er intressert i å finne eksakte løsninger kun sikkre interval, er ulikheter

Detaljer

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Teori... 4 3 Materiell

Detaljer

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være:

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være: Likninger og algebra Det er større sprang fra å regne med tall til å regne med bokstaver enn det vi skulle tro. Vi tror at både likninger og bokstavregning (som er den algebraen elevene møter i grunnskolen)

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Skilpaddekunst. Steg 1: Møt skilpadden. Sjekkliste. Introduksjon. Turtles

Skilpaddekunst. Steg 1: Møt skilpadden. Sjekkliste. Introduksjon. Turtles Skilpaddekunst Introduksjon Skilpadder (turtles på engelsk) er en form for roboter som har vært i bruk innen programmering i lang tid. Vi vil bruke skilpadde-biblioteket i Python til å utforske flere programmeringskonsepter

Detaljer

Eksamensoppgave i TMT4110 Kjemi

Eksamensoppgave i TMT4110 Kjemi Side 1 av 1 Institutt for materialteknologi Eksamensoppgave i TMT110 Kjemi LØSNINGSFORSLAG Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880 Eksamensdato: 8. mai 013 Eksamenstid

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14 Manual til laboratorieøvelse Solceller Foto: Túrelio, Wikimedia Commons Versjon 10.02.14 Teori Energi og arbeid Arbeid er et mål på bruk av krefter og har symbolet W. Energi er et mål på lagret arbeid

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

For mye av det gode er ikke alltid helt fantastisk!

For mye av det gode er ikke alltid helt fantastisk! For mye av det gode er ikke alltid helt fantastisk! 6 Denne artikkelen handler om hvorfor kunnskap kan gjøre vondt og forklarer blant annet hvorfor Mae West tok feil når hun hevdet at for mye av det gode

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon Spøkelsesjakten Introduksjon Dette prosjektet er inspirert av tivolispillet Whack-a-mole, hvor man slår muldvarper ned igjen i hullene sine. I vårt spill er det spøkelsene som blir borte vi klikker på

Detaljer

Les selv om matematikkens spennende verden

Les selv om matematikkens spennende verden Erik Bjerre og Pernille Pind Lærerveiledning til Les selv om matematikkens spennende verden Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Kari Haukås Lunde og Olav Lunde Info Vest Forlag, 2011 Om de fem

Detaljer

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Nysgjerrigper 2014-05-01 Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Innhold Innledning... 4 Forarbeid... 5 Våre forsøk og hypoteser... 7 Faser: Gass, Væske og Fast

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer