Vann er en amfolytt, det kan både avgi og ta opp H +. I vann har vi derfor en. Denne egenprotolysen har et.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vann er en amfolytt, det kan både avgi og ta opp H +. I vann har vi derfor en. Denne egenprotolysen har et."

Transkript

1 Syrer o baser Det sentrale i en syre-base reaksjon er utvekslinen av H -atomer., o en syre-basereaksjon kan kalles en protolysereaksjon. Her er det vikti å huske på at H -atomer ikke alltid er det samme som protoner. 0,015% av H-atomer har nemli oså et nøytron i kjernen. Eenskaper Syrer har sur smak, nøytraliserer baser, farer blått lakmuapir rødt, har ph under 7, leder elektrisk strøm, reaerer med alle uedle metaller, o oså med karbonater o ir CO -ass. Baser har bitter smak, nøytraliserer syrer, farer rødt lakmuapir blått, har en ph over 7, leder elektrisk strøm o reaerer med noen uedle metaller. Definisjoner En syre er et stoff som kan avi H En base er et stoff som kan ta opp H Protolyse er en reaksjon der det skjer en overførin av H Vannets eenprotolyse, ph o poh Vann er en amfolytt, det kan både avi o ta opp H. I vann har vi derfor en eenprotolyse: HO( l) HO ( aq) OH ( aq). Denne eenprotolysen har et likevektsuttrykk: [ HO ] [ OH ] = W. W er tempraturavheni. Ved 5 C er W = 10-1 (/). Produktet av konsentrasjonen av oksoniumioner o hydroksidioner er altså konstant. Tilsetter vi en syre øker [H O ], o da minker [OH - ]. Tilsetter vi en base skjer det omvendte. ph o poh er et uttrykk for konsentrasjon oksoniumioner o hydroksidioner: ph = lo[ H O ] o poh = lo[ OH ] Hvis W = 10-1 så er ph poh = 1. Av likevekten H O( l) HO ( aq) OH ( aq) ser vi at [H O ] o [OH - ] alltid er like i rent vann. 1 [ HO ] [ OH ] = 10 Da [ HO ] = [ OH ] kan vi ta roten på bee sider o vi får; [ HO ] = 10 = 10 eller [ OH ] = 10 = 10 ph o poh er da -lo10-7 = 7

2 ph i løsniner av sterke syrer En sterk syre protolyserer fullstendi, o konsentrasjonen av HO i løsninen er derfor den samme som konsentrasjonen av syren. 1 av syren reaerer med vann o danner 1 oksoniumioner (o 1 base-par). Eksempel: 0,05 M HNO 100% HNO H O H O NO [ HO ] = [ HNO] = 0,05 ph = lo[ H O ] = lo 0,05 = 1, ph i løsniner av svake syrer Svake syrer protolyserer ikke fullstendi, det instilles en likevekt: HA( aq) HOl ( ) HO ( aq) A (HA brukes som en enerell formel for en svak syre.) Svake syrer har en bestemt protolyserad som vi kan oppi som en tempraturavheni [ HO ] [ A ] syrekonstant, a : a =. [ HA] Sterke syrer har a > 1, men vi jobber sjelden med syrekonstanter for sterke syrer, fordi de protolyserer fullstendi. Svake syrer har a < 1. [ HO ] Vi kan oså oppi protolyserad i prosent = 100% [ HA ]start Eksempel: 0,10 M maursyre Denne likevekten instilles: HCOOH ( aq) HO( l) HO ( aq) HCOO ( aq) ved start: 0, ved likevekt: 0,10 -

3 Ved oppsla ser vi at = 1,8 10 = 5 [ HO ] [ HCOO ] Ved likevekt jelder: a = = 1,8 10 = = [ HCOOH ] [ HCOOH ] 0,10 1,8 10 0,10 1,8 0, ,8 10 = = 1,8 10 1,8 10 1,8 10 1,8 10 a CHCOOH 5 = 0 = [ H O ] = [ HCOO ] =,15 10 likevekt likevekt ph = H O = = lo[ ] lo,15 10,8 [ HO ],15 10 [ HCOOH ] 0,10 Protolyserad = 100% = 100% =,15% start Enprotiske o flerprotiske syrer Syrer som kan avi ett (o bare ett) H -ion kalles enprotiske syrer. Eksempler: HNO, HNO, o CH COOH. I karboksylsyrer er det bare H-atomet i den funksjonelle ruppen -COOH som kan avis som H. Syrer som kan avi flere H -ioner per formelenhet kalles flerprotiske syrer. H SO, (COOH) er toprotiske syrer, mens H PO er en treprotisk syre. Det trens mer eneri å dra løs ett H -ion av HPO - enn av H PO -. O det trens mer eneri å dra løs ett H -ion av H PO - enn av H PO. På runn av dette har forskjellie protolysetrinn forskjellie syrekonstanter. For samme syre er det stor forskjell på syrekonstanten i de forskjellie trinnene, dette jør av vi kan se bort ifra de H O -ionene som blir dannet i andre (o eventuelt tredje) protolysetrinn. ph berenes altså av a1 fordi a1 >> a >> a. Eksempel: 0,10 M askorbinsyre Askorbinsyre er en toprotisk syre med ekylformel CHO eller HCHO a 1 = 7, a = 5,0 10

4 Denne likevekten instilles: H CHO HO HO CHO ved start: 0, ved likevekt: 0,10-7, = 0,10 = 7,9 10 0,10 7, ,9 10 7,9 10 = [ HO ] = [ CHO ] =, ph lo[ HO ] lo(, 10 ),61 = = = ph i løsniner av sterke baser Sterke baser har stor evne til å protolysere, o vi forutsetter at de protolyserer fullstendi når vi rener ut ph. Vi rener først ut [OH - ], poh o til sist ph. Eksempel: 0,011 M Ca(OH) Ca( OH ) ( aq) Ca ( aq) OH ( aq) 1 Ca( OH ) 1 Ca OH [ OH ] = [ Ca( OH ) ] = 0,011 = 0,0 poh = lo 0,0 = 1,66 ph = 1 poh = 1 1,66 = 1, ph i løsniner av svake baser Det finnes to store rupper med svake baser: Nitroenforbindelser som NH o aminer. (RNH, R NH, R N) Neative ioner fra svake syrer. Eksmpler: CHCOO - o CN -. Baser har et ledi elektronpar som trekker til se H fra et vannekyl. Svake baser protolyserer ikke fullstendi, det instilles en likevekt: B( aq) H O( l) BH ( aq) OH ( aq) (HB brukes som en enerell formel for en svak base.)

5 Svake baser har en bestemt protolyserad som vi kan oppi som en tempraturavheni [ BH ] [ OH ] basekonstant, b : b =. [ B] [ OH ] Vi kan oså oppi protolyserad i prosent = 100% [ B ]start Eksempel: 0,10 M metylamin Denne likevekten instilles: CHNH ( aq) H O( l) CHNH( aq) OH ( aq) ved start: 0, ved likevekt: 0,10 - Ved oppsla ser vi at =,6 10 b CH NH b = =,6 10 = = [ BH ] [ OH ] [ B] 0,10 0,10 =,6 10 0,10,6 10,6 10 = 5,6 10,6 10 = 0 5 [ CH NH ] = [ OH ] = = 5,8 10 poh = = lo(5,8 10 ), ph = 1,= 11,76 Sammenhenen mellom a o b for et syre-base-par Forskjellen på en syre o en base i et syre-base-par er en H. Eksempler på syre-basepar: HSO - o SO -, CH COOH o CH COO -, NH o NH. 1 a b = W = 10 For et syre-base-par jelder (ved 5 C) Eksempel: Eddiksyre Molekylformelen for eddiksyre er CHCOOH. Da forskjellen på en syre o en base i et syre-base-par er et H -ion, er den korreonderende basen CH COO.

6 aeddiksyre aeddiksyre b W CHCOO b CHCOO = 1, = 1,8 10 = b CHCOO 1 10 = = 5, , ph i saltløsniner Når vi løser salter (ioneforbindelser) o måler ph, kan vi få nøytrale, sure o basiske løsniner. Ut fra syre-base-eenskapene til de ionene saltet består av, kan vi forutsi surhetsraden av en vannløsnin av saltet. Eksempler NaCl() s Na ( aq) Cl ( aq) Na Cl H O inen reaksjon H O inen reaksjon Nøytral løsnin. NH Cl( s) NH ( aq) Cl ( aq) NH ( aq) H O( l) NH ( aq) H O ( aq) Cl H O( l) inen reaksjon Sur løsnin. CH COONa( s) CH COO ( aq) Na ( aq) CH COO ( aq) H O( l) CH COOH ( aq) OH ( aq) Na ( aq) H O( l) inen reaksjon Basisk løsnin. Eksempel: 0,50 M CH COONa b CHCOO 5, = = 5, ,50 = 5,6 10 0,50 5,6 10 5,6 10,8 10 = 0 = [ CH COOH ] = [ OH ] = 1, poh = = 5 lo(1,67 10 ),78 ph = 1,78 = 9,

7 Eksempel:,0 NH Cl i 100m vann NH Cl() s NH ( aq) Cl ( aq) Cl ( aq) HO( l) inen reaksjon NH HO( l) NH( aq) HO ( aq),0 5,5 ved start: = 0, ,1 ved likevekt: 0,561- a NH = 5, = 5, ,561 = 5,6 10 0,561 5, ,6 10,1 10 = = [ NH ] = [ H O ] = 1, ph 5 =lo(1,77 10 ) =,75 Hvis et salt består av to ioner som bee kan funere som syre eller base må vi sammenlikne a for det ioner som reaerer som syre med b for det ionet som reaerer som base. Hvis a = b er løsninen nøytal. Hvis a > b blir løsninen sur, o hvis a < b er løsninen basisk. Eksempel: CH COONH ivann CH COONH CH COO NH CH COO H O CH COOH OH NH H O NH H O b CHCOO a NH a = 5,6 10 = 5, = = nøytral løsnin b

8 Sure metallioner En løsnin av jern(iii)klorid er sur. Når jern(iii)klorid blir løst, blir hvert Fe -ion omitt av seks vannekyler. Disse seks vannekylene bindes med oksyenatomene inn mot metallionet i et hydratkompleks, [Fe(H O) 6 ]. ompleksionet virker som en syre : [ Fe( H O) ] ( aq) H O( l) [ Fe( OH )( H O) ] ( aq) H O( aq) 6 5 I et lite metallion med høy ladnin er blir ladninsfordelinen ekylene endret slik at O-H-bindinene blir svekket o H avis. Alkalimetallioner som Na o påvirker ikke surheten i en løsnin. Det er fordi de er relativt store ioner med relativt liten ladnin. Vannekylene blir ikke trukket like mye til disse ionene som til små metallioner med relativt høy ladnin som for eksempel Fe. Buffere ir kontroll med ph En buffer er en løsnin med en slik sammensetnin at ph endrer se lite når vi tilsetter moderate mender syre eller base til løsninen. En endrin i ph på 0, i blodet vårt er livstruende, derfor er det bra vi har buffersystemer som holder phen mellom 7,5 o 7,5. Vi kan lae en buffer ved å løse en svak syre o et lettløseli salt av syren eller ved å løse en svak base o et lettløseli salt av basen. En buffer vil da inneholde en sur komponent o en basisk komponent, o komponentene utjør et syre-base-par. Eksempel: Eddiksyre-acetat-buffer Svak syre: CHCOOH ettløseli salt av syren: CHCOONa Når vi har natriumacetatet et får vi den basiske komponenten CH COO : CH COONa CH COO Na Den sure komponenten er CHCOOH. Den sure o den basiske komponenten utjør et syre-base-par. ph i løsninen bestemmes av likevekten CHCOOH HO HO CHCOO poh i løsninen bestemmes av likevekten CHCOO H O CH COOH OH I føle ovenstående likevekter o e Châteliers prinsipp: Hvis vi tilsetter H O -ioner, vil de fleste reaere med CH COO o danne CH COOH o H O. Hvis vi tilsetter OH -ioner, vil de fleste reaere med CH COOH o danne CH COO o HO. [ OH ] o [H O ] vil altså ikke øke merkverdi så lene vi har nok av bufferkomponentene.

9 I en buffer finner vi phen slik: [ base] start ph = pa lo (hvor pa = lo a) [ syre] start Eksempel: 7,00 natriumacetat i 100 m 1,00 M eddiksyre fortynnet til 0,500 ph i eddiksyre-acetat-bufferen er bestemt av likevekten CH COOH HO HO CH COO CH COONa CH COO Na m 7,00 nch 0,085 COONa = n = = = CH COO M 8,0 0,085 [ basestart ] = = 0,17 0, 5 m nc H 1 COOH = c v =,00 0,1 = 0,1 0,1 [ syrestart ] = = 0, 0,5 achcooh = 1, [ base] 0,17 ph = = = start 5 lo a lo lo(1,8 10 ) lo,67 [ syre] start 0, Eksempel: 50 m 1,0 M NH Cl o 50 m 0,50 M NH fortynnet til 1,0 ph i ammonium-ammoniakk-bufferen er bestemt av likevekten NH Cl NH Cl NH HO NH HO n = nn H Cl = c v = 1 0,5= 0,5 NH 0,5 [ syre] = = 0,5 1 nnh = c v= 0,5 0,5= 0,5 0,5 [ base] = = 0,5 1

10 Oppsla: p = 9,5 a NH [ base] start 0,5 ph = pa lo = 9, 5 lo = 9, 0 [ syre] 0,5 start Eksempel: Tilsettin av 5,0 m 1,0 M HCl til 0,5 en eddiksyre-acetat-buffer med ph =,68. Når vi tilsetter HCl, dannes altså H OoCl. I dette buffersystemet vil HO nhcl c v n n tilsatt H HCl m O reaere med CH COO o danne CH COOH o HO. [ HO ] = = = 5 10 = = 510 ol tilsatt 510 = = 0,01 0,5 Vi setter opp likevekten for bufferen o en oversikt over konsentrasjonene før o etter tilsetnin av syre. Vi ser bort fra volumendrin ved tilsettin av 5 m saltsyre til 0,5 buffer. I bufferen, ved likevekt, har vi før renet ut at [ CHCOO ] = 0,171 o at [ CHCOOH ] = 0,00. CH COOH H O H O CHCOO før tilsetnin: 0,00 0 0,171 etter tilsetnin: 0,00 0, ,1710,010 ph [ base] 0,161 = pa lo =,7 lo =,6 [ syre] 0,10 Bufferkapasitet Med bufferkapasitet mener vi hvor odt en buffer kan tåle forandriner i ph, altså å kunne nøytralisere H O o OH - -ioner. Vi får best buffer kapasitet hvis vi har like stor konsentrasjon av syre o base i bufferen. En buffer kan nøytralisere like mane H O -ioner som det er basisk komponent i bufferen. En buffer kan nøytralisere like mane OH - -ioner som det er sur komponent i bufferen. Hvis vi fortynner en buffer med vann, blir phen uforandret, men bufferkapasiteten blir mindre, fordi konsentrasjonen av komponentene blir mindre.

11 øselihet o fellin av salter Mettet, umettet o overmettet løsnin Vi skriver oppløsnin av natriumklorid slik: NaCl() s Na ( aq) Cl ( aq) Vi har en mettet vannløsnin av et salt når det, selv etter omrørin i lan tid, blir liende noe fast stoff på bunnen av karet. Noe av saltet år stadi ut løsninen som ioner o samtidi blir det avsatt like mane av den faste ioneforbindelsen. Antall ioner o uløst stoff er konstant i en mettet løsnin. Det er en dynamisk likevekt mellom fast stoff o oppløst stoff. I vårt eksempel: NaCl() s Na ( aq) Cl ( aq) Hvis en løsnin inneholder mindre oppløst stoff enn en tilsvarende løsnin i likevekt (mettet) kalles den umettet. En løsnin kan oså inneholde mer oppløst stoff enn en mettet løsnin, den kalles da overmettet. En slik løsnin er ustabil. Fast stoff vil beynne å krystallisere ut hvis løsninen blir forstyrret ved for eksempel rørin. øseliheten til salter Salter kan løses. Ved en bestemt temperatur har en mettet saltløsnin konstante konsentrasjoner. Saltets konsentrasjon i en mettet saltløsnin er et uttrykk for saltets løselihet ved den bestemte temperaturen. øseliheten til en mettet Ca( OH ) -løsnin ved 5 C = 0,011. løsnin Da M m = 7,1 ser vi at vi kan skrive løseliheten som 0,8. Ca ( OH ) løsnin Vi kan oså skrive den som 0,8 0,8 = 0, 08. løsnin 1000 m vann 100 m vann Vi kan altså oppi løseliheten til et salt som antall formelenheter av løst salt per liter løsnin, eller antall ram løst salt per 100 m vann. De fleste, men ikke alle salter får høyere løselihet når temperaturen øker. ettløselie, tuntløselie o uløselie salter Vi klassifiserer salter som vist i tabellen under. Masse salt i 100 m vann ved 5 C Eksempel ettløseli > 1 Nitrater, Na -salter, -salter o NH -salter. Tuntløseli 0,01-1 Uløseli < 0,01 At et salt er uløseli betyr som vist ikke at det er uløseli, men at det er veldi lite løseli. Inen salt er totalt uløselie.

12 Drivkrefter i oppløsninsreaksjoner Ved oppløsnin av et salt på ionene i saltes fjernes fra hverandre. Det krever eneri. Det krever oså eneri for å bryte hydroenbindiner mellom vannekylene for å i plass til ionene et. Når ionene hydratiseres, omis av vannekyler, vinnes det eneri. Vinnin av eneri er en drivkraft i oppløsninsreaksjoner. Øknin av uorden er en annen. Hvis temperaturen synker under en oppløsninsreaksjon, år saltet i løsnin på runn av stor øknin av uorden i systemet. Å berene disse variablene er vanskli, derfor viser vi til erfarin o måliner når det jelder løselihet. øselihetslikevekter for tuntløselie o uløselie salter øselihetroduktkonstanten jelder for et tuntløseli eller uløseli salt i en mettet løsnin. er lik produktet av konsentrasjonen av ionene i saltløsninen opphøyd i en ekonent lik koeffisienten til ionet i den balanserte likninen for likevektsreaksjonen. Eksempel: Vi blander bariumsulfat o får likevekten BaSO( s) Ba ( aq) SO ( aq). Forholdet mellom venstre o høyre side er konstant. Vi kan sette opp et likevektsuttrykk. [ Ba ] [ SO ] = [ BaSO ] [ BaSO] = [ Ba ] [ SO ] = = [ Ba ] [ SO ] [ BaSO ] Et annet eksempel: Zn(OH) ( s) Zn ( aq) OH ( aq) = [ Zn ] [ OH ] Eksempel: øseliheten for bariumsulfat BaSO() s Ba ( aq) SO ( aq) [ Ba ] [ SO ] = 10 = 1,1 10 = 1,1 10 = 1, øseliheten til bariumsulfat er altså 1, øseliheten kan oså skrives i ; 100 m mi en liter = Mm n=, 1,05 10 =,5 10 m =,5 10 = 0,5m i hundre milliliter -5

13 For salter som inneholder like mane ioner i formelenheten kan vi bruke til å sammenlikne løseliheten. For salter som har forskjelli antall ioner per formelenhet må vi rene ut løseliheten. Eksempel: Størst løselihet av CaCO o M(OH) CaCO () s Ca ( aq) CO ( ) [ Ca ] [ CO ] = = 8, = c = 8,7 10 = 9, 10 ( ) = = = 9 5 M( OH ) ( s) M ( aq) OH ( aq) [ M ] [ OH ] = = = c = 1, 10 øseliheten til M( OH ) er større enn løseliheten til CaCO Ioneprodukt o fellin Hvis vi for eksempel blander en løsnin med kjent ion1-konsentrasjon med en løsnin med kjent ion-konsentrasjon kan vi berene ioneproduktet Q = [ion 1 ] * [ion ] ut fra konsentrasjonene i ioneblandinen. Hvis Q < ( er ioneproduktet i en tilsvarende Q mettet løsnin), er løsnin umettet, hvis Q > vil fast stoff felles ut helt til Q = (mettet løsnin).

14 Eksempel: Blandin av 10 m 0,0 M ANO o 10 m 0,00 M NaCl ANO( s) A ( aq) NO( aq) Stoffmende A : n= v c= 0, 01 0, 0 = 10 NaCl( s) Na ( aq) Cl ( aq) 5 Stoffmende Cl : n= v c = 0, 01 0, 00 = Q = = = 1,8 10 Q >,vi får fellin av ACl( s). øselihet o fellesioneffekt Hvis vi har en mettet sølvkloridløsnin o tilfører kloridioner eller sølvioner endres ikke. er en konstant som uttrykker forholdet i likevekten (mettet løsnin). øseliheten til ACl, derimot, endres. Vi kan forklare dette med e Châteliers prinsipp om likevekter. Når vi har en likevekt ACl( s) A ( aq) Cl ( aq) o tilfører kloridioner vil likevekten motsette se endrinen i konsentrasjon o bruke kloridionene til å danne ACl(s). øseliheten til et salt avtar altså når vi tilsetter ioner som oså er i saltet. Dette kalles en fellesioneffekt. Eksempel: Sølvklorid o sølvklorid i 0,10 M NaCl ACl( s) A ( aq) Cl ( aq) [ A ] [ Cl ] = = 1, c = = 1,8 10 = 1,

15 NaCl Na Cl [ Cl ] = [ NaCl] = 0,1 Vi ser bort i fra volumforandrinen vi får når vi tilsetter ACl til NaCl-løsninen. ACl( s) A ( aq) Cl ( aq) [ ACl] [ Cl ] = ( 0,10) = 1, ,101,8 10 = 0 c = = 1, øseliheten til saltet blir altså dårliere i NaCl løsninen på runn av fellesioneffekten. Eksempel: Påvirknin av en mettet vannløsnin (likevekt) med tilsettin av HNO ACl( s) A ( aq) Cl ( aq) Vi tilsetter HNO ; Inen reaksjoner. HNO H NO Cu OH s Cu aq OH aq ( ) ( ) ( ) ( ) Vi tilsetter HNO ; OH H H O HNO H NO Da hydroksidionene fra den mettede vannløsninen reaerer med tilsatte H -ioner vil likevekten forskyves mot høyre o mer kobber(iii)hydroksid vil oppløses. CaSO ( s) Ca ( aq) SO ( aq) Vi tilsetter HNO ; SO H HSO - HNO H NO Da hydroksidionene fra den mettede vannløsninen reaerer med tilsatte H -ioner vil likevekten forskyves mot høyre o mer kalsiumsulfat vil oppløses.

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 OPPGAVER (1 atomer, molekyler, ioner) 1.1 Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 Atomkjernen Hva er antall protoner, nøytroner, nukleoner i 35 235 3 80 a) S

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG. Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880

LØSNINGSFORSLAG. Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880 Side 1 av 15 Institutt for materialteknologi Eksamensoppgave i TMT4110 Kjemi LØSNINGSFORSLAG Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880 Eksamensdato: 7. juni 014 Eksamenstid

Detaljer

Eksamensoppgave i TMT4110 Kjemi

Eksamensoppgave i TMT4110 Kjemi Side 1 av 1 Institutt for materialteknologi Eksamensoppgave i TMT110 Kjemi LØSNINGSFORSLAG Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880 Eksamensdato: 8. mai 013 Eksamenstid

Detaljer

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden)

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel 4 Oksidasjon og reduksjons reaksjoner (redoks reaksjoner) 1. Definisjon av oksidasjon og reduksjon 2. Oksidasjonstall og regler 3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel

Detaljer

Del A: Bestemmelse av natrium (Na) i mineralvann ved bruk av atomabsorbsjonsspektrometer

Del A: Bestemmelse av natrium (Na) i mineralvann ved bruk av atomabsorbsjonsspektrometer Del A: Bestemmelse av natrium (Na) i mineralvann ved bruk av atomabsorbsjonsspektrometer Del B: Kvalitativ bestemmelse av kloridion i mineralvann Bestemmelse av ph i mineralvann Del C: Flammeprøver av

Detaljer

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter.

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Dersom man ofte ikke er intressert i å finne eksakte løsninger kun sikkre interval, er ulikheter

Detaljer

1.1 utgave. Vitensenteret Trondheim. Kjøkkenkjemi. en samling enkle kjemieksperimenter

1.1 utgave. Vitensenteret Trondheim. Kjøkkenkjemi. en samling enkle kjemieksperimenter 1.1 utgave Vitensenteret Trondheim Kjøkkenkjemi en samling enkle kjemieksperimenter KJØKKENKJEMI EN SAMLING ENKLE KJEMIEKSPERIMENTER - 3 - Vitensenteret 2006 Kjøkkenkjemi - en samling enkle kjemieksperimenter

Detaljer

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være:

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være: Likninger og algebra Det er større sprang fra å regne med tall til å regne med bokstaver enn det vi skulle tro. Vi tror at både likninger og bokstavregning (som er den algebraen elevene møter i grunnskolen)

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

NATRONBOMBE. Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt.

NATRONBOMBE. Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt. NATRONBOMBE Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt. Aktiviteten som vi her skal presentere, har vi valgt å kalle for natronbombe. Kort og greit går den

Detaljer

SKADER PÅ BETONGKONSTRUKSJONER I GJØSELKJELLERE

SKADER PÅ BETONGKONSTRUKSJONER I GJØSELKJELLERE Side 1 av 6 BRUK AV MIKROKALK I GJØDSELKJELLERE/-BINGER FOR HEVING AV PH/REDUKSJON AV H2S-GASS OG REDUSERTE BETONGSKADER Rapporten tar utgangspunkt i undersøkelser gjort av bla. NLH og Sintef, og deres

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Nysgjerrigper 2014-05-01 Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Innhold Innledning... 4 Forarbeid... 5 Våre forsøk og hypoteser... 7 Faser: Gass, Væske og Fast

Detaljer

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Teori... 4 3 Materiell

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Vi undersøker lungene

Vi undersøker lungene Vi undersøker lungene Lungene ligger gjemt inni brystkassa og sørger for at vi får tilført oksygen fra lufta som vi puster inn. Rommet lungene ligger i kalles brysthulen. Hvordan lungene fungerer, vil

Detaljer

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid!

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! Forskningskamp 2013 Lambertseter VGS Av: Reshma Rauf, Mahnoor Tahir, Sonia Maliha Syed & Sunniva Åsheim Eliassen Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! 1 Innledning Det første

Detaljer

00:20 2. Arv og avl: Når to blir en

00:20 2. Arv og avl: Når to blir en BIOTEKNOLOGISKOLEN - TEKSTUTSKRIFTER FILM 2 - Arv og avl: Når to blir en 00:18 Bioteknologiskolen 00:20 2. Arv og avl: Når to blir en 00:26 Dette er en biologisk familie. 00:30 Øyefargen min kommer fra

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Når selskapets egenkapitaleiere også eier noe av selskapets gjeld: En modell for kapitalstruktur og optimal konkurspolitikk

Når selskapets egenkapitaleiere også eier noe av selskapets gjeld: En modell for kapitalstruktur og optimal konkurspolitikk Når selskapets egenkapitaleiere også eier noe av selskapets gjeld: En modell for kapitalstruktur og optimal konkurspolitikk Guttorm Nygård, Våren 2014 Master i finansiell økonomi Innleveringsdato: Juni

Detaljer

Radioaktiv stråling Av Arve Aksnes og Kai Håkon Sunde

Radioaktiv stråling Av Arve Aksnes og Kai Håkon Sunde Lærerveiledning Radioaktiv stråling Av Arve Aksnes og Kai Håkon Sunde Kort omtale av programmet På VilVite går vi gjennom ulike typer stråling med elevene, starter med bakgrunnsstråling, stålingsdoser

Detaljer

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14 Manual til laboratorieøvelse Solceller Foto: Túrelio, Wikimedia Commons Versjon 10.02.14 Teori Energi og arbeid Arbeid er et mål på bruk av krefter og har symbolet W. Energi er et mål på lagret arbeid

Detaljer

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet.

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet. Lærerveildedning Elektronisk løgndetektor Innledning Dette skoleprogrammet er et verkstedsopplegg hvor elevene skal lære å lodde transistorkoblinger på et kretskort. Vi bruker de fleste sentrale komponentene

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

1. Hva er fotballferdighet?

1. Hva er fotballferdighet? 1. Hva er fotballferdighet? Hva er fotballferdighet? Fotballferdighet defineres som: Hensiktsmessige handlingsvalg og handlinger (utførelse) for å skape og utnytte spillsituasjoner til fordel for eget

Detaljer

R2-01.09.14 - Løsningsskisser

R2-01.09.14 - Løsningsskisser R - 0.09.4 - Løsningsskisser Algebra Oppgave Finn den eksplisitte formelen for n te ledd i tallfølgene: a), 4, 6, 8, 0,... b),, 5, 7, 9,... c), 4, 9, 6, 5,... d),, 4, 5 4, 6 5,... a) Vi ser at følgen med

Detaljer