Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune i 2015 og 2016, samt en presentasjon av kommunens tilskuddsordninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune i 2015 og 2016, samt en presentasjon av kommunens tilskuddsordninger"

Transkript

1 Byrådssak 202/17 Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune i 2015 og 2016, samt en presentasjon av kommunens tilskuddsordninger TOOP ESARK Hva saken gjelder: Saken er en presentasjon av regnskapsinformasjon som er innhentet fra organisasjoner og lag som i 2016 har mottatt tilskudd fra Bergen kommune på kr eller mer. I tillegg presenteres slike opplysninger også for det foregående år, da det i 2015 ikke ble lagt fram en tilsvarende sak for bystyret. Opplysningene i saken baseres på tall innrapportert av de byrådsavdelingene som administrerer den enkelte tilskuddordning. Rapporteringen fra avdelingene begrenses til tilskuddsmottakere som mottar "tilskudd uten motytelse" og omfatter ikke utbetalinger som refererer seg til tjenestekjøp. Videreformidlet tilskudd tas heller ikke med. I 2016 var det i alt 251 organisasjoner som fikk utbetalt 266 tilskudd over kr , med til sammen 256,1 mill. Tilsvarende tall for 2015 var 230 mottakere av 244 tilskudd med i alt 227,2 mill. Til slutt i saken gis det også en samlet presentasjon av kommunens tilskuddsordninger. Denne informasjonen ble innhentet i 2015 etter tekstforslag vedtatt av bystyret i sak Byrådet vil arbeide for å forenkle tilskuddsordningene og rapporteringssystemene i kommunen, slik at frivillige organisasjoner bruker mindre ressurser på dette. Byrådets forslag til vedtakspunkt 3 støtter opp om dette. Videreutvikling av det nettbaserte verktøyet InSights bidrar etter byrådets syn også til å komme nærmere realiseringen av dette målet i byrådets plattform. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyrets vedtak i sakene / 99/16 og Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar sak om regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune i 2015 og 2016 til orientering. 2. Bystyret tar byrådets presentasjon av kommunens tilskuddsordninger til orientering. 3. Bystyret vedtar å heve rapporteringsgrensen for tilskuddsmottakere fra kr til kr Retningslinjene vedtatt i B.sak 99/16 justeres i henhold til dette. Dato: 23. mai 2017 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Harald Schjelderup 1

2 byrådsleder Dag Inge Ulstein byråd for finans, innovasjon og eiendom Vedlegg: 1. Regnskapsopplysninger fra mottakere av tilskudd på kr og mer i årene 2015 og / eller 2016 oversiktstabell. 2. Bestilling med spørreskjema ifm. bystyrets vedtatte tekstforslag i b.sak Tilbakemeldinger fra (daværende) byrådsavdelinger: a) Byrådsleders avdeling b) Byrådsavdeling for helse og omsorg c) Byrådsavdeling for barnehage og skole d) Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing e) Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett 2

3 Saksutredning: Retningslinjer og kriterier for tilskuddsordningene Bergen kommune har en rekke ulike tilskuddsordninger som administreres av flere byrådsavdelinger. I sak vedtok bystyret felles retningslinjer for budsjettering og utbetaling av tilskudd til organisasjoner mv. som mottar faste tilskudd fra Bergen kommune. Bl.a. ble det vedtatt et krav om at alle som mottok tilskudd på kr eller mer i et år, skulle levere en oppgave over foregående års regnskapsresultat og frie egenkapital som betingelse for utbetaling av tilskudd. En summarisk presentasjon av regnskapsinformasjonen skulle presenteres for bystyret i en årlig sak. I løpet av første halvår 2016 vedtok bystyret nye kriterier og retningslinjer for de forskjellige ordningene. Disse beskriver formålet med de enkelte ordninger og betingelser for å kvalifisere for å motta tilskudd. De beskriver også i noen grad rapporteringskrav. Bystyret vedtok dessuten nye felles retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for mottakere av tilskudd fra Bergen kommune (B.sak 99/16). Her ble bestemmelsen fra B.sak om plikten til å levere nøkkeltallsinformasjon gjentatt. Informasjonen skulle være til hjelp i vurderingen av behovet for - og størrelsen av tilskuddet. Bl.a. skulle en vedvarende høy grad av fri egenkapital være en grunn til å vurdere tilskuddsbeløpets størrelse. Dersom en mottaker unnlot å levere regnskapsinformasjon, skulle tilskuddet kunne holdes tilbake eller bortfalle (bystyrets vedtak i sak ). I vurderingen av søkernes frie egenkapital og hvilken vekt denne skal gis ved fastsetting av tilskudd, er det mange hensyn å ta. For eksempel meldte Byrådsavdeling for klima, kultur og næring (i 2014 byrådsavdeling for kultur, næring og idrett) bl.a. følgende: Innen museer, fartøyvern, kulturhistorie og lignende tiltak gjøres det en konkret vurdering av behovet for egenkapital. Her kommer det inn både bransjemessige vurderinger og konkrete vurderinger av institusjoner. Noen viktige elementer er da følgende: Fartøyvern: Mellomstore fartøy (som fjordabåter) og store fartøy (som Seilskipet Statsraad Lehmkuhl) er gjenstand for periodevis sertifisering, noe som regelmessig krever større investeringer (.) Skipene er også gjenstand for svikt i motorer, master, seil osv. som kan kreve behov for millionutgifter på kort varsel i driftssesongen. Vurderingen er i dag at det generelt er for lav egenkapital i driftsenhetene for disse formål og at det må bygges opp større reserver. Mindre institusjoner og organisasjoner: Her er vurderingen at man må ha noe fri egenkapital, nok til å dekke de erfaringsmessige sannsynlige svingninger i inntektene, noe som er lett dokumenterbart gjennom 10 år med tall hentet til Kulturårbok for Bergen, hvor det gjøres en sjekk ved behov. For det frivillige er disse svingninger store, men til gjengjeld er budsjettene relativt små. Større institusjoner, eks. de konsoliderte museene: Disse må ha fri egenkapital til å dekke svingninger i inntektsgrunnlaget, men er samtidig profesjonelle organisasjoner som det må forventes kan gjøre tiltak innen kort tid. I dag er det lav egenkapital i disse institusjoner, og flere av disse har hatt underskudd som de betaler ned på. Det er ikke konkludert hva som bør være riktig nivå for fri egenkapital, men noe større enn i dag bør det være. Seksjonsleder vurderer sjelden kilden til oppbyggingen av fri egenkapital - dvs. om det er «fra bykassen» eller fra andre aktører. Tilskuddsmottakerne har sammensatt finansiering, der få har kommunen som hovedinntektskilde. I den grad det bygges egenkapital er det akseptabelt fordi det gjør en av følgende: 3

4 o Reduserer kommunens risiko, og reduserer behovet for «ekstraordinære» tilskudd ved normale svingninger i inntekter. o Bygger kapital for å gjennomføre større prosjekter (både av bevaringsart og nysatsninger) som er fundamentert i politisk vedtak i Bergen kommune. I 2016 var det i alt 251 organisasjoner som fikk utbetalt 266 tilskudd over kr , med til sammen 256,1 mill. Det tilsvarende tallet for 2015 var 230 mottakere av 244 tilskudd med i alt 227,2 mill. Fordelt på byrådsavdelingene er tallene disse (hele 1000 kr): Byrådsavdeling Tilskudd i 2016 Tilskudd i 2015 Antall Beløp Antall Beløp Byrådsleders avdeling Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom Byrådsavdeling for helse og omsorg Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Barnehage og skole Idrett Sum Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Byrådsavdeling for byutvikling Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Kultur Næring Landbruk Sum Byrådsavdeling for klima, kultur og næring TOTAL Det er relativt få organisasjoner - i alt 7 i 2016 som får tilskudd fra flere avdelinger. Dette dreier seg om tilskudd til ulike prosjekter og er altså ikke tilskudd til samme formål. Tallene viser en avgang på 27 organisasjoner fra 2015 til 2016 og en tilgang på 48. Av de 251 mottakerne i 2016, finner vi 204 som også fikk tilskudd i 2015 (til sammen 217 tilskudd). Av disse 204 mottakerne har 77 fått høyere tilskudd, 76 har fått uendret og 51 har fått lavere tilskudd i 2016 enn i Byrådsavdelingene innhenter opplysninger om foregående års driftsresultat og frie egenkapital. For de 204 mottakerne som fikk tilskudd begge de to siste år, har man sammenlignbare regnskapstall for flere år (tall i hele 1000 kr): 4

5 Organisasjoner med tilskudd både i 2015 og 2016 Byrådsavdeling Antall Driftsresultat Fri egenkapital tilskudd Byrådsleders avdeling Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom Byrådsavdeling for helse og omsorg Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Barnehage og skole Idrett Sum Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Byrådsavdeling for byutvikling Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Kultur Næring Landbruk Sum Byrådsavdeling for klima, kultur og næring TOTAL Av de 204 mottakerne har mottakere økt sin egenkapital fra 2013 til 2015, - 75 mottakere har redusert egenkapital i samme tidsrom - og 20 mottakere rapporterer ingen endring. Fordeling tilskuddsvolumet mellom mottakerne Fordelingen av tilskuddene karakteriseres av at de fleste mottakere befinner seg i sjiktet fra til 0,5 mill. I 2016 mottok 122 av de 204 mottakerne tilskudd på under 0,5 mill. Følgende tabell viser hvordan tilskuddene fordeler seg på denne søkermassen: Søkere med tilskudd både i 2015 og (hele 1000 kr) Antall mottakere Sum tilskudd Antall mottakere Sum tilskudd Akkumulert Akkumulert Akkumulert Årlig beløp Under 150' ' - 200' ' - 500' ' ' mill mill mill. og over Sum Svært få organisasjoner mottar tilskudd på over 10 mill. Dette er museene i Bergen Bymuseet, Museum Vest og Kode, mens Festspillene mottar like oppunder 10 mill. Følgende graf illustrerer denne fordelingen ytterligere: 5

6 Her ser vi at grovt sett blir 20 % av tilskuddene fordelt på 80 % av søkermassen, mens de resterende 20 % av mottakerne får 80 % av tilskuddene. Det tilsier at rapporteringen blir desto viktigere for de relativt få organisasjonene som befinner seg i det øvre skikt. Også med henblikk på en forenkling av rapporteringsrutinene bør det derfor vurderes å regulere rapporteringsgrensen. I 2. tertialrapport 2016 ba bystyret byrådet, «sammen med kulturkontorene i bydelene og amatørkulturrådet, se på hvordan man kan forenkle søknader, rapportering og regnskapsrutiner for det frivillige kulturliv i Bergen. Samarbeidet må også inkludere økonomitjenesten i Bergen». Grensen for rapportering av nøkkeltallsinfo til Bystyret er satt til kr Denne grensen har vært uendret siden ordningen ble innført i 2006, og det foreslås at grensen nå økes til kr Dette er tilsvarende terskel som Kulturrådet benytter for krav om revisorattestert regnskap. Dette vil først og fremst ha betydning for enkeltkunstnere og små foretak, og vil her bidra til å forenkle rapporteringsrutinene. Denne gruppen tilskuddsmottakere leverer rapport og regnskap for hvert enkelttilskudd i tråd med de bystyrevedtatte retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll. 6

7 Oppfølging av tekstforslag om tilskuddsordninger i bystyresak Under bystyrets behandling av byrådets forslag til Budsjett 2015/Økonomiplan , sak , ble følgende tekstforslag vedtatt: «Tilskuddsordninger Bergen kommune yter mange organisasjoner tilskudd for deres frivillige innsats. Dette er av stor verdi for kommunens innbyggere. Det er derimot behov for å se på tilskuddsordningene ved de ulike byrådsavdelingene, med formål å blant annet avstemme disse i henhold til innkjøpsreglementet. Bystyret ønsker en samlet oversikt over tilskuddsordningene, og hvordan disse praktiseres og eventuelt kan endres for å optimalisere og effektivisere tildelingen.» Etter byrådets oppfatning ønsker bystyret med dette vedtaket en gjennomgang av tilskuddsordningene, hvor man for det første vurderer utbetalingene i lys av skillet tilskudd tjenestekjøp, og dersom noe er tjenestekjøp - i hvilken grad oppfylles lovkravene når det gjelder offentlige anskaffelser. For det andre er bystyret opptatt av å effektivisere tilskuddsbehandlingen. Dette kan ha sammenheng med at noen tilskuddsmottakere søker og innvilges tilskudd fra ulike avdelinger innen kommunen. På grunnlag av bystyrets vedtak ble byrådsavdelingene i juni 2015 bedt om å komme med en redegjørelse for eksisterende tilskuddsordninger. I bestillingen fra økonomiseksjonen ved daværende Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap, het det: 1. Slik vi oppfatter vedtaket, er bystyret opptatt av grenseoppgangen mellom tilskudd og tjenestekjøp og ønsker en oversikt over eksisterende tilskuddsordninger med sikte på å avklare hvorvidt det finner sted utbetaling av tilskudd i tilfeller hvor det reelt sett dreier seg om tjenestekjøp. På s. 14 i «Veileder til reglene om offentlige anskaffelser» gis det holdepunkter til å vurdere om noe er et tilskudd eller kjøp: «Ensidig støtte/tilskudd fra oppdragsgiver omfattes ikke av anskaffelsesregelverket. Avgjørende er ikke hva den konkrete transaksjonen kalles, men hvorvidt det reelt foreligger en gjensidig bebyrdende avtale. I sak 2003/228 la KOFA til grunn at tilskudd og støtteordninger må ha preg av å være kontraktsrettslig vederlag før det er tale om gjensidig bebyrdende avtale. Denne grensedragningen kan være krevende i praksis. EU-kommisjonen har i en veileder for tjenester av allmenn økonomisk interesse gitt et viktig bidrag til grensedragning mellom gjensidig bebyrdende kontrakter og ensidig støtte. Følgende særtrekk taler for at man har å gjøre med en gjensidig bebyrdende kontrakt (enten et tjenestekjøp etter anskaffelsesregelverket eller en tjenestekonsesjonskontrakt): - Formålet med kontrakten er å dekke de behovene den offentlige oppdragsgiveren har definert innenfor sitt kompetanseområde. - Tjenestens karakter og måten den skal utføres på er spesifisert i detalj av den offentlige oppdragsgiveren. - Det er kontraktsfestet et vederlag for tjenesten (alternativt i form av en rett til å utnytte tjenesten mot brukerbetaling hvis det er tale om en tjenestekonsesjonskontrakt). - Den offentlige oppdragsgiver tar initiativet til å finne en leverandør som kan yte tjenesten. Kontrakten inneholder misligholdsbeføyelser ved kontraktsbrudd, for eksempel erstatning. 2. I den årlige bystyresaken om «Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune..» fremgår det at enkelte organisasjoner søker og mottar tilskudd fra flere byrådsavdelinger. Vi oppfatter at bystyret ønsker en vurdering av hvorvidt en kan oppnå en bedre samordning av søknadsbehandlingen i slike tilfeller. Med utgangspunkt i disse avgrensningene ble det stilt en rekke konkrete spørsmål til byrådsavdelingene. Spørsmål og svar gjengis i sin helhet i vedlegg. Nedenfor vil vi oppsummere svarene og relatere dem til problemstillingene i bystyrets vedtak. 7

8 Siden denne saken ble forberedt under det forrige byrådet, presenteres avdelingene her under sine tidligere betegnelser, og de ulike tilskuddsordningene presenteres under den byrådsavdeling de sorterte under på det tidspunkt. (Den største endringen som følge av omorganiseringen ifm. byrådsskiftet når det gjelder tilskuddsadministrasjon, er at idrettstilskuddene som lå under tidligere BKNI, er flyttet til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett). Oversikt over de ulike tilskuddsordningene og formålet med dem. Byrådsleders avdeling - Tilskudd til FN-sambandet internasjonal uke Formål: Driftstilskudd som skal bidra til gjrnnomføring av årlig arrangement rettet bl.a. mot barn og unge. - Universitetet i Bergen Utdanning i Bergen Formål: Driftstilskudd i henhold til samarbeidsavtale som skal bidra til at Utdanning i Bergen skal synliggjøre og profilere Bergen som studieby. - Driftstilskudd til VilVite-senteret Formål: Bidra til driften av VilVite-senteret. - Tilleggsbevilgningskontoen Formål: Byrådsleders avdeling skal sikre at søknader om tilleggsbevilgninger fra byrådets tilleggsbevilgningskonto blir fremmet på riktig måte. I utgangspunktet skal tildelinger over tilleggsbevilgningskontoen kun dreie seg om nye og uforutsette forhold som det ikke har vært tatt høyde for i den ordinære budsjetteringen. Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett Næringsseksjonen - Andre næringsformål faste tilskudd på egen linje i budsjettet Formål: Legge til rette for næringsutvikling - Tilskudd til næringsformål Formål: Legge til rette for næringsutvikling Seksjon for kunst og kultur - Aktivitets- og administrasjonstilskudd til kultur- og fritidsorganisasjoner Formål: Aktivitetstilskudd: Bidra til å støtte lokale og byomfattende kultur og fritidsorganisasjoner for barn og unge. Ordningen skal støtte den daglige aktiviteten og driften samt gi organisasjonene muligheter for lederopplæring, kompetanseutvikling, samt utvikle nye aktiviteter og prosjekter. Administrasjonstilskudd: Bidra til å støtte byomfattende kultur og fritidsorganisasjoner for barn og unge innen Bergen kommune. Med byomfattende menes kretsledd som favner flere lokale underorganisasjoner. Støtteordningen omfatter driftstøtte, støtte til lederutvikling, kompetanseheving for kretsleddet, 8

9 og tilskudd til iverksetting av nye aktiviteter. - Tilskudd til skolekor, -korps og -orkester Formål: Bidra til å sikre drift av skolekor, -korps og -orkestre og andre kor/korps og orkestre der hovedvekten av medlemmene er barn og unge. Ordningen inkluderer et ekstra driftstilskudd til skolekorps med musikkfaglig høyt nivå samt instrumentstøtte. - Tilskudd til amatørkor, -korps og -orkester Formål: Å sikre driften i organisasjoner der det frivillige eller amatørkulturen står i sentrum. Midlene skal i hovedsak inngå i den ordinære driften i organisasjoner der det frivillige eller amatørkulturen står i sentrum. - Tilskudd til lokalt kulturarbeid Formål: Bidra til å utløse lokalt kulturelt engasjement og skape vitale boområder for alle. Ordningen skal understøtte lokale initiativ og kulturgruppers ønsker om å etablere nye kulturtilbud for ulike målgrupper. En ønsker med ordningen å stimulere kulturlivet til å utvikle kulturopplevelser og kulturprosjekt med og for ulike befolkningsgrupper. I tillegg vil en gjennom denne ordningen kunne få støtte til forbedring av utstyr til kulturproduksjon og muliggjøre kvalitetsheving på kulturaktiviteten. Ordningen kan også bidra til å utvikle og styrke kulturtilbud til barn, unge og mennesker med særskilte behov. - Tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak Formål: Sikre Bergen en bred kunstnerisk produksjon og formidling. Det gis tilskudd til blant annet drift, prosjekter, lokaler, arrangementer og internasjonal utveksling. Tilskuddsordningene omfatter alle kunstarter. - Tilskudd til internasjonal kunst- og kulturutveksling Formål: Bidra til å synliggjøre bergenske kunstmiljøer internasjonalt, øke kunstnernes internasjonale kompetanse og nettverksvirksomhet, samt gi inspirasjon for kunstnerisk videreutvikling. - Tilskudd til internasjonal kunst- og kulturutveksling rask respons Formål: Som ovenfor dessuten: Rask respons retter seg mot prosjekter som oppstår på kort varsel, og som derfor trenger rask søknadsbehandling. Maksimalt tilskuddsbeløp er kroner. - Tilskudd til arrangement profesjonelle og bydekkende Formål: Å sikre publikum i Bergen et bredt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet. Tilskudd går til både tradisjonelle og eksperimentelle kulturarrangement og omfatter alle kunstarter. Arrangementet må være åpent for publikum og ha billettsalg. - Etablerings- kultur- og arbeidsstipend Formål: Stipendet utdeles til personer eller foretak med kunst eller kultur som profesjon eller profesjonell virksomhet innen kategoriene visuell kunst, design, litteratur, teater, dans, film, elektronisk kunst, 9

10 musikk og tverrfaglig. Bergen kommunes arbeidsstipend er på kr Størrelsen på kultur- og etableringsstipendene kan variere, men ligger normalt mellom og kroner. - Kunstformidling til barn Formål: Å sikre barn tilgang til kunst- og kulturtilbud fra profesjonelle utøvere. Seksjon for arkiv, bibliotek og museer - Kulturvern, historie og kystkultur profesjonelle og amatører Formål: Tilskudd til prosjekter innen kulturvern, kystkultur, kultur- og naturhistorie. Tilskudd kan gis til utstillings- og formidlingsprosjekter, jubileer og markeringer, innsamling, bevaring og forskning og til mindre investeringsprosjekter. Prosjekter skal bidra til gjennomføringen av ABM planen som er vedtatt av Bergen bystyre. Idrettsseksjonen - Støtte til private anlegg - Barne- og ungdomsmidler - Nye idrettstiltak - Egenorganisert fysisk aktivitet - Talentutviklingsmidler - Idrettsstipend og priser - Arrangementsstøtte Formål (generelt for alle): Tilskuddene går til drift av idrettslag, utviklingstiltak for lag og utøvere, nye idrettstiltak og aktivitetstilbud for barn og unge, til dekning av kostnader ved å drifte og/eller leie idrettsanlegg i egenregi eller hos private, støtte til større idrettsarrangement. Søkere skal bidra til gjennomføring av idrettsplan som er vedtatt i Bergen bystyre. Byrådsavdeling for helse og sosial - Tilskuddsordning til sosiale formål Formål: Å gi tilskudd til sosiale formål til ulike lokale foreninger for mennesker med ulike helseutfordringer. Støtten gis for at disse foreningene skal kunne fortsette å være en samlingsplass og sted for støtte for enkeltindivider med samme type helseutfordringer. - Tilskuddsordning til byomfattende eldreformål Formål: Å gi tilskudd til byomfattende eldreformål til ulike lokale foreninger for mennesker. Støtten gis for at disse skal kunne fortsette å være en samlingsplass for sosial kontakt med andre i samme situasjon. - Tilskuddsordning til enkeltsaker i budsjett Formål: Å gi tilskudd til enkeltformål - hovedsakelig til ulike lokale foreninger for mennesker med ulike helseutfordringer (som tilskuddsordningen for sosiale formål, bare at støtten her er større). Støtten gis for at disse skal kunne fortsette å være en samlingsplass og sted for støtte for enkeltindivider med samme type helseutfordringer. 10

11 Byrådsavdeling for barnehage og skole - Fargespill Formål: Bidra til å sikre et tilstrekkelig driftsgrunnlag for stiftelsen Fargespill. - Nærmiljøpakke inkl. søknad om tilskudd Formål: Utvikle skoleanleggene til å være en åpen, sosial og inkluderende møteplass for nærmiljø og lokalbefolkning. Gi barn og unge et aktivitetstilbud på ettermiddagstid i tråd med kriteriene i bystyresak Private skoler Formål: Bidra til finansieringen av de private skolene i Bergen - Rudolf Steinerskolen kapitaltilskudd Formål: Bidra med finansiering til et serielån til nybygg på 6 mill. kr. over 20 år ref. bystyresak 306/00. - Tilskudd til private skoler skolebygg Formål: Å likebehandle de private skolene ved å gi et tilskudd til bygg på lik linje med det tilskuddet som ytes til Rudolf Steinerskolen. - Ungt entreprenørskap Formål: Bidra med finansieringen av Ungt Entreprenørskap, fylkesavdeling Hordaland. Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Organisasjonen er finansiert som et spleiselag mellom alle landets fylkeskommuner og svært mange kommuner, i tillegg til en rekke andre større, private aktører. - Private SFO Formål: Ikke oppgitt. Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing - «Bylisten» tilskudd listet i bybudsjettet diverse frivillige lag og organisasjoner Formål: Å styrke det totale tilbudet til brukere av tjenester innenfor samfunnsområdene rus, psykisk helse og levekår. - Tilskudd til Stiftelsen Det Norske Arboret (på tilskuddslisten i budsjettet) Formål: Bidrag til drift og vedlikehold av Det Norske Arboret på Milde. Tilskuddet går til vedlikehold av anlegg og beplantninger og kostnader knyttet til tilrettelegging for publikum. - Tilskudd til Bergen Turlag (på tilskuddslisten i budsjettet) Formål: Driftsstøtte - Tilskudd til Fiske, fangst, vilt, jegerprøver, ettersøk (på tilskuddslisten i budsjettet) 11

12 Formål: Støtte til tiltak som fremmer lokal viltforvaltning. - Tilskudd Friluftslivtiltak og fiskeformål (på tilskuddslisten i budsjettet) Formål: Støtte til tiltak som fremmer friluftsliv og forbedrer allmennhetens mulighet til å ferdes og oppholde seg i naturen, og til tiltak som skal forbedre mulighetene for allment fritidsfiske i innsjøer og vassdrag. - IMDi - «Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner i Bergen» og «Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling» Formål: Å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tiltakene skal være knyttet til inkludering av personer med innvandrerbakgrunn i det norske samfunnet. Tilskuddet skal bidra til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet. Vurdering av tilskuddsordningene i forhold til skillet tilskudd / tjenestekjøp Avgjørende for om en utbetaling kan betegnes som et «tilskudd» eller et tjenestekjøp, er om det er en ensidig støtte eller om det reelt sett foreligger en «gjensidig bebyrdende avtale». Åpenbare eksempler på slike gjensidig bebyrdende avtaler har vi innenfor kommunens lovpålagte oppgaver, hvor kommunen velger å la private aktører dekke deler av tjenestetilbudet mot godtgjørelse, og hvor begge parters rettigheter og plikter er kontraktfestet. Med utgangspunkt i kriteriene i «Veileder til reglene om offentlige anskaffelser» gjengitt ovenfor, ble byrådsavdelingene bedt om å svare på bl.a. følgende spørsmål: - Gi en vurdering av hvorvidt tjenesten ville blitt utført av kommunen selv dersom tilskuddsmottaker ikke hadde levert tjenesten. - Dekker tilskuddet fra kommunen hele oppdraget/tjenesten som tilskuddsmottaker leverer, eller bare deler av det? - Foreligger det spesifikke avtaler knyttet opp mot tilskuddet? - Gi en oppsummerende vurdering av ordningen eller enkelttildelinger innenfor ordningen i forhold til problemstillingen grensedragning mellom tjenestekjøp og tilskudd. Tilbakemeldinger - vurdering For samtlige ordninger som ble presentert innenfor kultur-, næring og idrett, ble det svart negativt på spørsmålet om tjenesten ville ha blitt utført av kommunen selv, dersom tilskuddsmottakeren ikke hadde levert tjenesten. For disse ordningene dekker kommunens tilskudd bare en del av organisasjonens virksomhet og det foreligger ingen avtaler om motytelser til kommunen. Alle ordningene blir av byrådsavdelingen vurdert som rene tilskuddsordninger og ikke som tjenestekjøp. Også for ordningene innenfor helse og omsorg ble det svart negativt på spørsmålet om tjenesten alternativt ville bli utført av kommunen selv. For tilskuddet til Kirkens bymisjon Ungdomstiltaket V13 ble det imidlertid bemerket at tiltaket kunne betraktes som tjenestekjøp og alternativ til mye av arbeidet som drives av Utekontakten. Dette vurderes videre med henblikk på eventuelt å etablere en kontrakt for denne tjenesten. 12

13 For øvrig vurderes alle ordninger som administreres av BOH som rene tilskuddsordninger. Når det gjelder diverse tilskudd til private skoler, ble det svart at kommunen selv ville utføre tjenesten dersom den ikke ble levert av tilskuddsmottakeren. Dette er fordi grunnskoleundervisning er en lovpålagt kommunal oppgave. Imidlertid er det ikke slik at tjenesten ikke ville bli levert av privatskolen hvis tilskuddet falt bort. Disse skolene er i hovedsak statlig finansiert, og tilskuddet fra Bergen kommune utgjør bare en liten del av den totale støtten. Det er heller ikke knyttet betingelser eller avtaler til støtten. Byrådet vurderer derfor disse tildelingene som rene tilskudd og ikke tjenestekjøp. Tilskuddet til Ungt Entreprenørskap Hordaland dekker bare deler av tilbudet som gis til skolene, og kommunen hadde heller ikke utført tjenesten selv, dersom den ikke var blitt levert. Byrådsavdelingen gjorde i 2010 en vurdering av om bidraget skulle regnes som et tjenestekjøp eller et tilskudd. Konklusjonen den gang var at tilskuddsklassifisering var korrekt. Basert på at det foreligger en samarbeidsavtale kan det imidlertid stilles spørsmål ved om den konklusjonen fortsatt kan vurderes som korrekt. Byrådet vil avklare dette spørsmålet. Øvrige ordninger som administreres av BBSI vurderes som rene tilskuddsordninger. Vedr. optimalisering og effektivisering av tildelingene Noen organisasjoner mottar tilskudd fra flere avdelinger. Dette dreier seg om et fåtall, og de ulike tilskuddene går til forskjellige prosjekter eller ulike deler av organisasjonens virksomhet. Det har derfor ikke vært aktuelt å samordne disse tildelingene. På grunn av de ulike tilskuddordningenes faglige forankring mener byrådet at det er hensiktsmessig at de administreres av ulike avdelinger. Byrådet vil imidlertid arbeide for at tilskuddsordningene digitaliseres i størst mulig grad. Bergen kommune benytter et saksbehandlingssystem for tilskudd som heter InSights. Brukergrensesnittet i forhold til søkere av tilskudd er Tilskuddsportalen, som ligger lett tilgjengelig på kommunens nettside. Utviklingen av systemet har pågått siden 2008, og i løpet av denne perioden har systemet blitt oppgradert med flere viktige endringer, bl.a. integrasjon med økonomisystemet Agresso, kobling til styrende dokumenter, sterkere kontrollprosedyrer og økt standardisering. InSights ble først tatt i bruk til behandling av tilskuddsordningene på idrettsfeltet. I denne perioden ble også integrasjon med Agresso påbegynt. Kultur kom deretter inn og er i dag den største brukeren av Insights. Flere avdelinger har etter hvert «meldt seg på». Følgende ordninger kan i dag søkes gjennom Tilskuddsportalen: Budsjettsøknader Tilskudd over egen linje i bybudsjettet - Kultur Bymiljøetaten Tilskudd for tilrettelegging for friluftsliv og fisketiltak Idrett Arrangementsstøtte Idrett Barne- og ungdomsmidler Basistilskudd idrett FIKS Stimuleringsmidler Nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet Støtte til private anlegg etter søknad Talentutviklingsmidler Klima og miljø Tilskudd til klima- og miljøtiltak 13

14 Kultur - barn og unge Tilskudd til byomfattende ungdomsprosjekter og -festivaler Tilskudd til internasjonal utveksling for ungdom Kultur - kulturarv Tilskudd til museer, historie og kystkultur - prof og amatører Kultur - lokalt kulturarbeid Tilskudd til kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med utviklingshemming Tilskudd til lokal kulturaktivitet i Arna og Åsane Tilskudd til lokal kulturaktivitet i Bergenhus og Årstad Tilskudd til lokal kulturaktivitet i Fana og Ytrebygda Tilskudd til lokal kulturaktivitet i Fyllingsdalen og Laksevåg Kultur - profesjonelle Internasjonal kunst og kulturutveksling - Rask respons Internasjonal kunst- og kulturutveksling Profesjonelle kunst- og kulturtiltak - Elektronisk kunst Profesjonelle kunst- og kulturtiltak - Gatekunst og graffiti Profesjonelle kunst- og kulturtiltak - Kritikk/teoriutvikling Profesjonelle kunst- og kulturtiltak - Kunst og næring Profesjonelle kunst- og kulturtiltak - Litteratur/skriftkultur Profesjonelle kunst- og kulturtiltak - Musikk Profesjonelle kunst- og kulturtiltak - Scenekunst Profesjonelle kunst- og kulturtiltak - Tverrfaglig prosjekt Profesjonelle kunst- og kulturtiltak - Visuell kunst Tilskudd til arrangement, profesjonelle og bydekkende Tilskudd til kunstformidling for barn og unge Næring BKKN - Tilskudd til arbeidsmarkedstiltak BKKN - Tilskudd til næringsutviklingstiltak Tilskudd over egen linje i bybudsjettet - Næring Skole Tilskudd til nærmiljøpakke/ettermiddagsaktiviteter Byrådet har som målsetting at alle ordninger som er søkbare skal kunne ha Tilskuddsportalen som et alternativ, uten at dette må stenge ute søkere som av ulike grunner er avskåret fra å benytte seg av nettbaserte tjenester. Som en oppfølging av tidligere revisjonsrapporter har InSights-systemet blitt videreutviklet med tanke på en del viktige områder som saksbehandlingsrutiner, habilitetsspørsmål og kobling til styrende dokumenter. Byrådet vil videreutvikle systemet med henblikk på ytterligere styrket verifikasjon og internkontroll. Tilskuddsportalen bidrar til at Bergen kommune virker åpnere med hensyn til hvor og hvorfor man gir støtte til ulike aktører, og det gir en større transparens i forhold til saksbehandling av tilskudd og tilskuddordninger. Det er i dag også et krav at alle tilskudd skal ha en to-trinns godkjenningsordning, ved at saksbehandlers vedtak godkjennes av overordnet. Søker blir holdt orientert om søknadsprosedyren ved at mangelfulle søknader blir returnert og at det blir gitt automatisk bekreftelse når søknaden er korrekt 14

15 utfylt. At søkerne også har absolutte frister å forholde seg til, sikrer også at søkerne ikke blir forskjellsbehandlet. 15

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Intern korrespondanse Saksnr.: 201402665-74 Saksbehandler: TOOP Emnekode: ESARK-1212 Til: Fra: Byrådsavdelingene v/økonomisjef BFEE / Økonomiseksjonen

Detaljer

Oppfølging av tekstforslag om tilskuddsordninger i bystyresak mal for tilbakemelding

Oppfølging av tekstforslag om tilskuddsordninger i bystyresak mal for tilbakemelding Oppfølging av tekstforslag om tilskuddsordninger i bystyresak 297-14 mal for tilbakemelding Byrådsavdeling:BBS 1. Hvilke tilskuddsordninger administreres av byrådsavdelingen Fargespill Nærmiljøpakke inkl.

Detaljer

Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune

Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune Dato: 22. oktober 2010 Byrådssak 570/10 Byrådet Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune - 2010 TOOP SARK-12-200815131-27 Hva saken gjelder: Saken er en presentasjon av regnskapsinformasjon

Detaljer

Byrådsavdeling: Kultur, næring, idrett og kirke Seksjon for Arkiv, bibliotek og museer

Byrådsavdeling: Kultur, næring, idrett og kirke Seksjon for Arkiv, bibliotek og museer Oppfølging av tekstforslag om tilskuddsordninger i bystyresak 297-14 mal for tilbakemelding Byrådsavdeling: Kultur, næring, idrett og kirke Seksjon for Arkiv, bibliotek og museer 1. Hvilke tilskuddsordninger

Detaljer

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar"

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene Lokal Kulturaktivitet  og Kjapt Svar Dato: 3. desember 2010 Byrådssak 1009/11 Byrådet Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar" OEJO SARK-3300-201014092-6 Hva saken gjelder: Byrådet vedtok i sak 1358/10

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK Byrådssak 1053 /15 Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre GENI ESARK-335-201501641-1 Hva saken gjelder: Bystyret har vedtatt Bergen kommunes Plan for frivillighet i sak 33/15,

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke

Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Byrådssak 256/14 Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke BJOA ESARK-3303-201405838-7 Hva saken gjelder: Det finnes en rekke betingelser knyttet til å motta tilskudd

Detaljer

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

Oppfølging av tekstforslag om tilskuddsordninger i bystyresak mal for tilbakemelding

Oppfølging av tekstforslag om tilskuddsordninger i bystyresak mal for tilbakemelding Oppfølging av tekstforslag om tilskuddsordninger i bystyresak 297-14 mal for tilbakemelding Byrådsavdeling: Sosial, bolig og områdesatsing (BSBO) 1. Hvilke tilskuddsordninger administreres av byrådsavdelingen

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Årstad bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Årstad bydel 2009 Dato: 25. september 2009 ÅRBS /09 Årstad bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Årstad bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-14 Hva saken gjelder: Det legges med dette

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2017

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2017 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2017 Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Internasjonal utveksling 1. mars Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling

Detaljer

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november Tilskuddspolitikken på kulturområdet Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november 10.11.2015 Tilskuddspolitikk = politiske veivalg Mål Verdier Strategier Formål Mottakere Prioritering Ressursbruk

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 FRISTER Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling OFFENTLEGLOVA I henhold

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 OFFENTLEGLOVA I henhold til Offentleglova 3, er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter.

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER Notat Til : Bystyrekomite for kultur(med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1164-3 C00 &11 DRAMMEN 30.05.2006 HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /16 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan 2017-2020 i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201612918-16 Hva saken gjelder: I denne saken

Detaljer

Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune. Hva gir vi tilskudd til?

Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune. Hva gir vi tilskudd til? Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune Hva gir vi tilskudd til? Hvor finner jeg tilskuddsordningene? http://www.hedmark.org/hedmark-fylkeskommune/om-fylkeskommunen/fag-stab-og-serviceenheter/kultur-bibliotek-ogkompetanse/soeke-tilskudd

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014-16

HANDLINGSPLAN 2014-16 Målsetting: STRATEGI FOR SAMHANDLING MELLOM DET FRIVILLIGE KULTURLIVET I NORD- TRØNDELAG OG FYLKESKOMMUNEN HANDLINGSPLAN - 16 27.03.14 «Nord-Trøndelag fylkeskommune skal være en aktiv medspiller i samarbeidet

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling F R I S T E R ÅPNE PROSJEKTMIDLER

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

Tilskuddsordninger på kunst og kulturområdet.

Tilskuddsordninger på kunst og kulturområdet. Tilskuddsordninger på kunst og kulturområdet. I dette notatet gjennomgås alle Bergen kommunes tilskuddsordninger innen kunst- og kulturfeltet. Notatet definerer formål, retningslinjer og saksbehandlingsprosedyrer

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE

KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE Dette er Oslo kommunes støtteordning for frivillige lag og foreningers konserter i Oslo. Hva er kriteriene for å motta støtte? Konserten arrangeres i Oslo Tiltaket må ikke være

Detaljer

Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål

Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst 27.1.2009 revidert 7.6.2011, 20.11.2012 og i Kommunestyret 26.2.2014 og 25.2.2015. Siste revidering

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

Gjelder avsetninger av spesiell karakter og/eller avsetninger som det er spesielt viktig er tilgjengelig tidlig i budsjettåret 2014.

Gjelder avsetninger av spesiell karakter og/eller avsetninger som det er spesielt viktig er tilgjengelig tidlig i budsjettåret 2014. Byrådssak 1589 /13 Særskilte fondsavsetninger i forbindelse med årsregnskapet 2013 EJR ESARK-121-201220762-84 Hva saken gjelder: Spesielle fondsavsetninger i forbindelse med årsregnskapet for 2013. Gjelder

Detaljer

Tillegg og presiseringer: Der hvor flere kommuner går sammen om å søke, må en av kommunene oppgis å være hovedsøker.

Tillegg og presiseringer: Der hvor flere kommuner går sammen om å søke, må en av kommunene oppgis å være hovedsøker. Regelverk for tilskuddsordning: Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming 1. Mål og målgruppe for ordningen Målet er å styrke fag- og tjenesteutvikling og kompetanseheving

Detaljer

I budsjettet for 2010 er det avsatt kr ,- til seniorkulturformål i bydelene. Dette betyr at der er kr ,- til fordeling i hver bydel.

I budsjettet for 2010 er det avsatt kr ,- til seniorkulturformål i bydelene. Dette betyr at der er kr ,- til fordeling i hver bydel. Dato: 26. mars 2010 ARBS /10 Arna bydelsstyre Fordeling av tilskudd til seniorkulturformål 2010 - Arna bydel. SOLI SARK-3012-201001225-19 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling

Detaljer

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Det er foretatt en gjennomgang av ulike tilskuddsordninger på kulturområdet for Sarpsborg

Detaljer

Amatørkulturrådet i Bergen. «Bergen skal være Norges mest mangfoldige- og aktive amatørkulturby innen 2017» Amatørkulturplanen

Amatørkulturrådet i Bergen. «Bergen skal være Norges mest mangfoldige- og aktive amatørkulturby innen 2017» Amatørkulturplanen Amatørkulturrådet i Bergen Styreleder Inger-Lise Skarstein Daglig leder Geir Eikenes «Bergen skal være Norges mest mangfoldige- og aktive amatørkulturby innen 2017» Amatørkulturplanen 2008-2017 Amatørkulturrådet

Detaljer

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming Regelverk for tilskuddsordning: Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming 1. Mål og målgruppe for ordningen Målet er å styrke fag- og tjenesteutvikling og kompetanseheving

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene

Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene Regelverk for tilskuddsordning: Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene 1. Mål og målgruppe for ordningen Målet med tilskuddsordningen er å styrke kommunenes arbeid med å fremme

Detaljer

Forslag om ny tilskuddspolitikk innenfor kulturområdet gjennom samordning og forenkling av dagens tilskuddsordninger innenfor lokalt kulturarbeid

Forslag om ny tilskuddspolitikk innenfor kulturområdet gjennom samordning og forenkling av dagens tilskuddsordninger innenfor lokalt kulturarbeid Dato: 27. september 2010 Byrådssak 1358/10 Byrådet Forslag om ny tilskuddspolitikk innenfor kulturområdet gjennom samordning og forenkling av dagens tilskuddsordninger innenfor lokalt kulturarbeid OEJO

Detaljer

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009.

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009. Dato: 14. april 2009 ARBS /09 Arna bydelsstyre Fordeling av tilskudd til seniorkulturformål Arna 2009. SOLI SARK-3012-200804535-79 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

Komiteenes ansvarsområder

Komiteenes ansvarsområder Saksnr: 201525566-110 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 2: Punkt 1.4 i gjeldende «Reglement for bystyrekomiteene» Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019 har bystyret fire komiteer:

Detaljer

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder:

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder: Saksnr: 201525566-109 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 1: Forslag til oppdatert og justert punkt 1.4 i «Reglement for bystyrekomiteene» 1.4. Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019

Detaljer

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Saknr. 14/8794-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at tildeling av et tilleggstilskudd til Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Dato: 11. januar 2012

Dato: 11. januar 2012 Dato: 11. januar 2012 Byrådssak /12 Byrådet FIKS Bergen aktivitetsplaner 2012 NIOE SARK-326-201111146-144 Hva saken gjelder: Denne saken handler om forslag til oppfølging, iverksetting og organisering

Detaljer

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler.

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler. Byrådssak 358/12 Nytt lån til Stiftelsen Kulturhuset USF GOMI SARK-15-201200043-21 Hva saken gjelder: Som følge av økte kostnader ved ombygging søker USF om tilskudd eller rentefritt lån kr 3 900 000,-.

Detaljer

Meldingssak om tildeling av aktivitetstilskudd, administrasjonstilskudd og oppstartstilskudd Bergenhus bydel

Meldingssak om tildeling av aktivitetstilskudd, administrasjonstilskudd og oppstartstilskudd Bergenhus bydel Dato: 23. juni 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Meldingssak om tildeling av aktivitetstilskudd, administrasjonstilskudd og oppstartstilskudd 2009 - Bergenhus bydel HIBL SARK-3163-200903499-105 Hva saken

Detaljer

Retningslinjer for kommunal kulturstøtte

Retningslinjer for kommunal kulturstøtte Retningslinjer for kommunal kulturstøtte 1 Generelt De frivillige organisasjoner som driver aktivt kulturarbeid, er en av Fauske kommunes viktigste ressurser for å nå de kulturpolitiske mål. Historie,

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/16373-2 Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS INNSTILLING TIL: Administrasjonens innstilling: Bystyret slutter

Detaljer

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner. Retningslinjer for tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for Tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket

Detaljer

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870165 (Kun for

Detaljer

AMATØRKULTURPLANEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

AMATØRKULTURPLANEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT AMATØRKULTURPLANEN 2018-2027 04.10.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Amatør (fra latin amare - elske) person som driver med vitenskap, kunst, idrett og lignende uten å ha det som levevei;

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Byråd: Julie Andersland Kommunaldirektør: Harm-Christian Tolden Antall årsverk: 313,7 Antall ansatte: 416 Budsjett

Detaljer

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst :

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst : Dato: 22. mai 2008 Fullmaktssak /08 Tilskudd elektronisk kunst 2008 TTJE SARK-3315-200801325-9 Hva saken gjelder: På tjeneste 37760 Tverrestetisk er det i 2008 avsatt kr. 150 000,- som frie tilskuddsmidler

Detaljer

Skillet mellom offentlige anskaffelser og tilskudd

Skillet mellom offentlige anskaffelser og tilskudd Nærings- og fiskeridepartementet Skillet mellom offentlige anskaffelser og tilskudd Elin Geitle og Marie Wiersholm Oslo, 15. November 2017. Struktur Del I: Innledning Del II: Hva er avgjørende i grensedragningen?

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning: Narkotikaprogram med domstolskontroll. 1. Mål og målgruppe for ordningen. 2. Hvem kan få tilskudd

Regelverk for tilskuddsordning: Narkotikaprogram med domstolskontroll. 1. Mål og målgruppe for ordningen. 2. Hvem kan få tilskudd Regelverk for tilskuddsordning: Narkotikaprogram med domstolskontroll 1. Mål og målgruppe for ordningen Formålet med tilskuddsordningen Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) er å forebygge kriminalitet,

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: FRIVILLIGHETSPOLITISK PLATTFORM - TILBAKEMELDING OM OPPFØLGING

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: FRIVILLIGHETSPOLITISK PLATTFORM - TILBAKEMELDING OM OPPFØLGING DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-23 Dato: 21.05.15 FRIVILLIGHETSPOLITISK PLATTFORM - TILBAKEMELDING OM OPPFØLGING INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler Søgne kommune Arkiv: 223 Saksmappe: 2014/88-703/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 08.01.2014 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for

Detaljer

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten.

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten. Byrådssak 119/17 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016 KJMD ESARK-0221-201609442-13 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016.

Detaljer

HB 8.B.24. Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd

HB 8.B.24. Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd HB 8.B.24 Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd INNLEDNING Fra 2017 er en del av tilskuddet innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Kommunene kan derfor ikke lenger søke om boligsosialt kompetansetilskudd.

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212 Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2017 21094/2017 2017/9978 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Videreutvikling Tusenhjemmet,

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref 14/2614- Dato 19.06.2014 Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2014-2015

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler. i Kristiansund kommune

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler. i Kristiansund kommune Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler i Kristiansund kommune 1. Kulturmidler Kulturmidler er penger Kristiansund kommune setter av i kommunebudsjettet hvert år til utvikling av kulturfeltet. 2. Formål

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord:

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord: Fra forord: Kulturskolens tilbud skal ha høy kvalitet både faglig og pedagogisk. I framtida skal kulturskolen kunne tilby større fleksibilitet i organisering av sine tilbud samt gi tydeligere beskrivelser

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg Byrådssak 106/17 Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg GHAL ESARK-41-201706451-4 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem

Detaljer

Vedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den

Vedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den Byrådssak 1213 /13 Budsjettjusteringer mai 2013 - Byrådets kompetanse RUHN ESARK-121-201220762-7 Hva saken gjelder: Saken omfatter justeringer av drifts og investeringsbudsjettet som er innenfor byrådets

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Tilskudd til sosialt entreprenørskap og sosiale entreprenører over kapittel 621, post 70

Tilskudd til sosialt entreprenørskap og sosiale entreprenører over kapittel 621, post 70 Tilskudd til sosialt entreprenørskap og sosiale entreprenører over kapittel 621, post 70 Ordningen forvaltes av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Regelverket er godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole

Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870014 (Kun for

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 17.03.2016 16/6950 16/32438 Saksbehandler: Gro Steigum Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte av midler som er mottatt i støtte fra Kulturrådet.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte av midler som er mottatt i støtte fra Kulturrådet. Retningslinjer for tilskuddsordningen Tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og prosjekter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte Moer sykehjem, 1. etg. møterom kl

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte Moer sykehjem, 1. etg. møterom kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte Moer sykehjem, 1. etg. møterom 1-3 17.02.2010 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Byrådssak /10. Dato: 9. september 2010. Byrådet. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS SARK-332-201000099-120

Byrådssak /10. Dato: 9. september 2010. Byrådet. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS SARK-332-201000099-120 Dato: 9. september 2010 Byrådssak /10 Byrådet Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS ADME SARK-332-201000099-120 Hva saken gjelder: Bystyret ba i sak 224/01 byrådet om å søke å finne

Detaljer

Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet

Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 12 / 2017 Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet Innhold Innledning... 3 1.

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune Fastsatt av kommunestyret 21.12.2011 med hjemmel i lov 25.09.1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter Retningslinjer for

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Dato: 4. juni 2011 Byrådssak 1270/11 Byrådet Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 TOOP SARK-1212-201001926-154 Hva saken gjelder: I denne saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i kommunene

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 67 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskoder kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870032 (Kun for

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll.

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll. Møteinnkalling Tverlandet lokalutvalg Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: Kl. 19:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket er fastsatt

Detaljer

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 75 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870092 (Kun for

Detaljer

/17. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Oversikt over sykefraværet i Bergen kommune for 1. kvartal 2017 ESARK

/17. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Oversikt over sykefraværet i Bergen kommune for 1. kvartal 2017 ESARK /17 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over sykeet i Bergen kommune for 1. kvartal 2017 HEBE ESARK-0702-201533215-8 Hva saken gjelder: Saken gjelder sykeet i Bergen kommune for 1. kvartal 2017. I tillegg

Detaljer

Utvikling av habiliterings- og rehabiliteringtjenester i spesialisthelsetjenesten

Utvikling av habiliterings- og rehabiliteringtjenester i spesialisthelsetjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870179 (Kun for

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 Alminnelige bestemmelser... 2 Krav til en organisasjon... 2 DE ULIKE KULTURSTØTTEORDNINGENE... 3

Detaljer