Nøkkeltall 4. Styrets Beretning 5. Resultatregnskap Balansen Noter 16. Kontantstrømanalyse 35. Resultatanalyse 36

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkeltall 4. Styrets Beretning 5. Resultatregnskap 2008 13. Balansen 2008 14. Noter 16. Kontantstrømanalyse 35. Resultatanalyse 36"

Transkript

1 Årsberetning

2

3 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Styrets Beretning 5 Resultatregnskap Balansen Noter 16 Kontantstrømanalyse 35 Resultatanalyse 36 Revisjonsberetning 37 Kontrollkomiteens melding 38 Bankens ICAAP prosess 39 Erklæring fra styret og daglig leder 42 Organisasjonskart 43 Strategiplan BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

4 Nøkkeltall Nøkkeltall Rentenetto i % av ffv 2,10 2,26 2,33 2,34 2,71 Netto renteinntekter Driftsresultat Årsoverskudd Likviditetsindikator Forvaltningskapital Innskudd Utlån Innskuddsprosent 81 % 79 % 91 % 102 % 111 % Egenkapital Kapitaldekning 14,69 16,12 17,86 18,35 20,95 Egenkapitalavkastning 5,0 8,2 16,3 4,1 7,6 Kostnadsprosent 73,6 72,1 88,2 87,8 63,3 Antall personkunder Antall næringskunder BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

5 Styrets Beretning Sammendrag Bien Sparebank AS ble etablert med virkning fra som en fullstendig videreføring av Sparebanken Biens virksomhet. Alle sammenligningstall i beretning og regnskap henføres til Sparebanken Bien. Stiftelsen Sparebanken Bien er eier av samtlige aksjer i banken. Bien Sparebank oppnådde i 2008 et resultat av ordinær drift på kr 6,9 mill. Dette gir en egenkapitalavkastning på 5 %. Utlån til kunder har økt med 16 % og brutto utlån endte på kr mill. Til sammenligning var den generelle kredittveksten til husholdningene på 18 %. Veksten har kommet innenfor produktene seniorlånet LittExtra, Bien Boligkreditt og ordinære boliglån, mens lån til næring og finansielle produkter viser en reduksjon. Innskudd fra kunder hadde en kraftig vekst i 4. kvartal, og var ved utgangen av året kr mill. Dette tilsvarer en årsvekst på 18,2 %. Til sammenligning var den generelle innskuddsveksten på 10 %. Styret foreslår i tråd med intensjonen fra omdanningen at det ikke utbetales utbytte i Årets resultat på kr 6,9 mill tilføres i sin helhet egenkapitalen som tilbakeholdt overskudd. Bankens egenkapital var ved utgangen av året på kr 141 mill. Kapitaldekningen var 14,69 % mot 16,12 % i Ved utgangen av året hadde banken 7849 personkunder og 1070 bedriftskunder. Banken deltar i kundetilfredshetsundersøkelse i regi av Norsk Kundebarometer. Hovedresultatene viser at bankens kunder er signifikant mer tilfreds enn kunder hos hovedkonkurrentene. Likeledes bekrefter undersøkelsen bankens profil som personlig, smidig og engasjert. Kort om rammebetingelsene Den internasjonal finansuro har i løpet av 2008 utviklet seg til en dyptgripende økonomisk krise som også forplantet seg til Norge. Større norske finansinstitusjoner fikk problemer med å finansiere seg i utlandet, og i løpet av høsten tørket obligasjons- og sertifikatmarkedet helt ut. Det er aldri registrert lignende bråstopp i likviditetsmarkedet for norske banker. Som følge av denne prekære situasjonen, etablerte myndighetene i oktober en tiltakspakke for å tilføre bankene likviditet gjennom utvidet låneadgang i Norges Bank og bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett. Dette roet likviditetsmarkedet, men dystre konjunkturutsikter med betydelig høyere tapsrisiko gjør at risikopåslaget er høyt og markedet preges av kortsiktighet. Til tross for omfattende tiltakspakker rettet både mot finansnæringen og næringslivet i USA og Eurosonen, er det få tegn til lyspunkter i den internasjonale økonomien. I mange bransjer har etterspørselen helt stoppet opp. For norsk eksportindustri er dette kritisk. I tillegg er oljeprisen mer enn halvert i løpet av året hvilket har redusert investeringslysten i oljesektoren. Det er ventet at dette vil slå for fullt inn med økt arbeidsledighet i Usikkerheten om fremtidsutsiktene og prisutviklingen på boliger har gitt seg utslag i redusert omsetningshastighet og prisreduksjoner på mange typer boliger og i ulike områder. Prisnedgang og manglende salg har særlig rammet prosjektmarkedet, og igangsettelse av mange nye prosjekter blir utsatt. Deler av byggog anleggssektoren har derfor stoppet opp. Myndighetene har i januar 2009 satt i verk en omfattende tiltakspakke for å dempe skadevirkningene av nedgangskonjunkturen for nærings- og arbeidsmarkedet. I tillegg har myndighetene annonsert at de vil legge frem en kredittpakke som skal sette bankene bedre i stand til å tilføre lån til næringsliv og boligkjøpere. Myndighetene både nasjonalt og internasjonalt møter den dramatiske konjunkturnedgangen offensivt med omfattende tiltak over et bredt spekter som ventelig vil dempe skadevirkningene og forkorte krisen. Til tross for et dystert konjunkturbilde ved inngangen til året, førte Norges Bank en stram pengepolitikk i store deler av året på grunn av frykt for tiltagende inflasjon. Så sent som i september holdt Norges Bank fast på strategien om at det kunne komme flere renteøkninger. På dette tidspunkt var styringsrenten på 5,75 %. Norges BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

6 Banks rentesetting i de tre første kvartaler bidro nok til at boligmarkedet stoppet opp. Det ble etter hvert tydelig at den internasjonale krisen ville få store konsekvenser også for norsk økonomi. I løpet av de siste to månedene ble styringsrenten redusert med 2,75 % til 3 %. Alvoret i situasjonen ble markert ved at Norges Bank satte ned renten med 1,75 % i en omgang. Bankene har raskt fulgt opp med å redusere renten til kundene. Norges Bank styrer nå etter en rentebane med en rentebunn høsten 2009 der styringsrenten vil ligge under 2 %. Dette burde gi impulser til forbruksvekst og økt aktivitet i boligmarkedet. Husholdningenes gjeldsvekst har avtatt i 2008 etter nesten 10 år med sammenhengende kraftig vekst. Selv med en kraftig nedgang i rentenivået, er det ventet at etterspørselen etter lån vil ligge på et moderat nivå i også i 2009 på grunn av et usikkert arbeidsmarked. Det er helt tydelig at husholdningene vil konsolidere sin stilling. Sparing i bank har økt kraftig på bekostning av aksje- og pengemarkedsfond og alternative investeringer i På årsbasis var veksten i banksparing 10 %. På grunn av frykten for en ny bankkrise som spredde seg i markedet i annet halvår, ble store innskudd i banker fordelt på mange for å komme innenfor innskytergarantien på kr 2 mill. Eksempelvis merket Bien Sparebank denne effekten i annet halvår med en innskuddsvekst på hele 18 %. Med et rentenivå under 2 % i løpet av 2009 er det trolig at kundene igjen vil se seg om etter alternative spareformer. Det er ventet at likviditetskrisen innenfor banksektoren vil bli avløst av soliditetsutfordringer som følge av betydelig høyere tap på lån i de neste årene. I tillegg tar bankene betydelig tap på verdipapirer i Bankene vil komme ut av dette året med svekket soliditet, og vil måtte tilpasse driften etter det. Den annonserte bankpakke II vil ventelig komme med tiltak som gjør at banknæringen gis muligheter til å øke sin utlånskapasitet. Det er ventet at boligfinansiering innenfor bankens markedsområde i stor grad vil normaliseres, men på et lavere volumnivå enn tidligere på grunn av usikkerhet i arbeidsmarkedet og skjerpet kredittvurdering i mange banker. For SMB-markedet er det ventet at etterspørselen og kredittilgangen vil bli langt mindre det kommende året på grunn av en avdempet forbruksvekst. Det er sannsynlig at den dystre økonomiske utviklingen internasjonalt etter hvert vil forplante seg i større grad i Norge. Til tross for omfattende tiltak fra myndighetenes side må man regne med at finansnæringen står overfor store utfordringer også i det kommende året. Resultat for 2008 Driftsresultatet Driftsresultatet før tap og skattekostnad ble kr 12,1 mill mot kr 13,7 mill i Resultatet i 2007 var påvirket av gevinst ved salg av fast eiendom på kr 2,6 mill. Justert for ekstraordinær gevinst ved salg av eiendom er det en forbedring av driftsresultatet med kr 1,1 mill i forhold til Rentenetto Bankens samlede renteinntekter utgjorde kr 131,2 mill, mot kr 80,8 mill i 2007, mens de samlede rentekostnader utgjorde kr 91,3 mill, mot kr 46,9 mill året før. Bankens netto rente- og provisjonsinntekter utgjorde derved kr 39,9 mill, tilsvarende 2,10 % av midlere forvaltningskapital mot 2,26 % i Nedgang i rentenetto med 0,16 % er kompensert med betydelig volumøkning på utlån. Rentenettoen i kroner har økt med kr 6,0 mill, eller 17,8 % sammenlignet med Andre driftsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester beløp seg til kr 5,8 mill, og viser en mindre nedgang på kr 0,7 mill i forhold til Gebyrer fra betalingsformidling utgjør kr 3,8 mill, mens provisjoner fra verdipapiromsetning og salgsprovisjoner utgjør kr 2,0 mill som representerer en reduksjon på kr 0,3 mill i forhold til Kostnader ved produksjon av banktjenester var på samme nivå som i 2007, og beløp seg til kr 3,2 mill. 6 BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

7 Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer bokført som omløpsmidler viser en negativ endring på kr 1,4 mill. Tilsvarende negative verdiendring var i 2007 kr 1,1 mill. Negativ verdiendring i 2008 er knyttet til obligasjonsporteføljen med kr 1,0 mill som følge av endringer i rentemarkedet og negativ kursutvikling på aksjer med kr 0,8 mill. Agio på valuta var kr 0,4 mill. Driftskostnader Totale driftskostnader utgjorde kr 31,3 mill, en økning på kr 4,5 mill sammenlignet med foregående år. Målt i forhold til midlere forvaltningskapital utgjorde totale driftskostnader 1,64 % mot 1,79 % i Lønn og pensjonskostnader har økt med kr 1,75 mill, mens kostnader til vikarbyrå er redusert med kr 0,7 mill. Administrasjonskostnader har økt med kr 1,5 mill hvorav økning i markedsføring utgjør kr 1,3 mill. Dette kan i sin helhet henføres til kostnader og aktiviteter knyttet til endring av navn, logo og flytting til nye lokaler. Avskrivninger har økt med kr 0,4 mill som følge av investeringer i de nye lokalene. Under andre driftskostnader inngår i kostnader ved flytting til nye lokaler og avvikling av virksomheten i Teatergaten 9 med kr 1,1 mill. Banken er medeier i Norsk Finansmegling AS med opprinnelig 20 prosent. Etter en samlet vurdering ble det vedtatt av generalforsamlingen i selskapet å skrive ned aksjekapitalen med 40 %. Dette har gitt banken et tap på kr 0,4 mill som er ført som ekstraordinært tap. Banken har ikke deltatt i en etterfølgende aksjeemisjon. Tap og nedskrivninger Lån og garantier er gjennomgått og vurdert i samsvar med Kredittilsynets rundskriv 10/2005. Prinsippene fremgår av note 2. Det er kostnadsført netto kr 1,7 mill i tap mot netto inntektsføring på kr 0,6 mill i Brutto misligholdte lån var ved utgangen av året kr 7,1 mill, som er samme nivå som i Brutto misligholdte lån utgjør 0,4 % av brutto utlån. Dette vurderes som akseptabelt nivå i forhold til bankens fastlagte risikoprofil. Overtatte eiendommer er redusert med kr 2,5 mill, og utgjorde ved årsskiftet kr 1,7 mill. Overtatte eiendeler består av en enkelttomt for fritidsbolig i Meløy kommune samt et uregulert tomteområde på Grorud i Oslo. De overtatte eiendeler er tatt inn i balansen til vurdert markedsverdi. Nedskrivning på grupper er vurdert og gjennomført iht. bankens retningslinjer og beregningsmodell. Som følge av registrert prisnedgang i boligmarkedet og større misligholdsrisiko innenfor bedriftsmarked, er det i beregningen tatt særskilt hensyn til disse forhold. I tillegg er det hensyntatt at de makroøkonomiske betingelse er lagt mørkere ved årsskiftet enn hva beregningsmodellen kan reflektere. Totalt gir dette grunnlag for økning av gruppevis nedskrivning med kr 4,9 mill. Samlet nedskrivning på grupper av lån og garantier er ved utgangen av året kr 11,0 mill, og utgjør 0,61 % av brutto utlån. Det henvises for øvrig til note 2. Det er styrets vurdering at nedskrivningene gjenspeiler risikoen i porteføljen. Disponering av resultatet Resultat etter tap og tapsnedskrivninger viser et overskudd på kr 10 mill. Etter skattekostnader på kr 3,1 mill blir resultat av ordinær drift kr 6,9 mill. I det rådende kapitalmarked prioriterer styret å styrke bankens soliditet som grunnlag for videre utvikling iht. strategiplanen.. Styret foreslår derfor ingen utdeling av utbytte. Årets resultat overføres i sin helhet til egenkapitalen som tilbakeholdt overskudd. Regnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Det er styrets oppfatning at regnskapet gir et rettvisende bilde av bankens finansielle stilling og resultat. Egenkapitalavkastningen utgjorde 5 % mot 8,2 % foregående år. Minimumskrav til egenkapitalavkastning er i strategiplanen definert som representativ 5 års effektiv statsobligasjonsrente pluss risikopremie på 3 %. For 2008 er dette egenkapitalkravet beregnet til 7,4 %. Styret konstaterer at årets resultat gir lavere avkastning på egenkapitalen enn styrets målkrav for minimumsavkastningen. Resultatet må BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

8 imidlertid vurderes i forhold til de ekstraordinære forhold som har rådet i det norske og internasjonale finansmarkedet i 2008 og ekstraordinære forhold med flytting og endring av navn/logo. Balanse Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen økte med hele 34 % og var ved årsskiftet kr mill. Den sterke veksten i forvaltning skyldes dels utlånsvekst på 16 %, dels en kraftig økning av disponible likviditet som følge av omlegging av bankens likviditetsstrategi. Innskuddsutviklingen Innskudd fra kunder økte kraftig med hele kr 222 mill til kr mill, eller 18,4 %. Økningen kom i sin helhet i 4. kvartal Personkunder står for 63,8 % av innskuddene mot 67,4 % i Enkeltinnskudd større enn kr 2 mill representerer 16,3 % av de totale innskuddene. De 20 største innskytere fra bedriftsmarked står for 13,8 % av innskuddene, mens tilsvarende tall for personmarked var 4,9 %. Banken har en tilfredsstillende spredning av sine innskudd, og styret vurderer likviditetsrisikoen i innskuddsporteføljen som begrenset. Det er imidlertid en utfordring å videreutvikle kundeforholdet til alle nye innskytere og derved opprettholde innskuddsvolumet når bankmarkedet etter hvert normaliserer seg. Det legges betydelig ressurser i dette fra bankens side. Alle innskudd kan reguleres i takt med markedsrenten etter de varslingsregler som er fastsatt i Finansavtaleloven. Utlånsutviklingen Ved utgangen av året var bankens samlede utlån på kr mill og økte i året med kr 249 mill som tilsvarer en årsvekst på 16 %. Til sammenligning var den samlede kredittvekst til husholdningene på 18 %. Utlån til privatkunder var ved utgangen av året 86 %, mens det øvrige 14 % er utlån til næringsliv. Det er ingen forskyvning i dette forholdet i Den geografiske fordeling av utlånsporteføljen viser at 70 % av utlånsvolumet er knyttet til kunder i Oslo, 26 % til primærmarkedsområdet for øvrig som defineres som tilgrensende kommuner mens 4 % er resten av landet. Lån med pant i bolig innenfor 80 % av verdigrunnlaget utgjorde ved utgangen av året 90,7 % av totalt utlån mot 81,7 % i I tillegg utgjør lån til bolig utover 80 % av verdigrunnlaget kr 69 mill eller 3,9 % av brutto utlån mot 4,7 % i Lån med sikkerhet i finansielle produkter og annen sikkerhet/blancolån utgjorde henholdsvis 3,3 % og 2,1 % av brutto utlån. Disse utlånsformål viser en reduksjon i 2008 på henholdsvis 2,9 og 5,1 prosentpoeng. Store engasjement, iht. Kredittilsynets forskrift, omfattet ved årsskiftet syv engasjement med totale lån på kr 150 mill. Største enkeltengasjement per utgjorde 23 % av bankens ansvarlig kapital. Utlånsporteføljen viser fortsatt bedring i kredittkvaliteten med økende andel av utlånsvolumet innenfor minimal eller lav risiko i PM. I BM er det en økende andel i kategori C, normal risiko, som kan indikere en noe høyere risiko for mislighold i fremtiden. Risikoklassifiseringen er i sin helhet inntatt i note 2. Verdipapirer Bankens beholdning av obligasjoner og sertifikater var ved utgangen av året kr 157,2 mill kroner mot kr 45,3 mill i Obligasjonsporteføljen hadde ved årsskiftet en durasjon på 0,18. Porteføljen verdsettes i balansen til markedsverdi, og ved årsskiftet var det bokført en negativ verdiendring på kr 1,0 mill. I tillegg har banken som en del av likviditetsbeholdningen plassert kr 40 mill i rentefond som er bokført under posten aksjer, andeler, andre verdipapirer med variable avkastning. Den kraftige økningen i obligasjoner, sertifikater og rentefond har sammenheng med en kraftig omlegging av bankens likviditetsstrategi i annet halvår. Aksjer og aksjefond hadde en bokført verdi på kr 3,7 mill. Beholdningen har økt med kr 1,1 mill. Dette skyldes omklassifiseringer mellom omløpsaksjer og anleggsaksjer. Det bokførte, urealisert tapet var på kr 0,8 mill. I tillegg er det foretatt en nedskrivning av anleggsaksjer med kr 0,4 mill. 8 BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

9 Sammensetningen av handelsporteføljen og anleggsaksjene fremgår detaljert av note 4. Eiendommer/Banklokaler Banken flyttet 25. august inn i leide lokaler i Teatergaten 10. Leieavtalen på fem pluss fem år ble inngått med Statsbygg i forbindelse med salg av seksjonene i Teatergaten 9. Statsbygg har ferdigstilt lokalene iht. bankens spesifikasjoner. De nye lokalene har fått en moderne og hensiktmessig form som bidrar til å underbygge bankens profil. Etter at en fritidsbolig ble avhendet i 2007, er det i 2008 anskaffet en ny fritidsbolig til kostpris kr 3,5 mill. Fritidseiendommen stilles til disposisjon for de ansatte. Kapitaldekningen Etter årets drift består bankens egenkapital av aksjekapital på kr 100,1 mill og overkursfond/tilbakeholdt overskudd på kr 40,9 mill, til sammen 141 mill. Banken innløste i september et ansvarlig lån på kr 20 mill. Bankens ansvarlige kapital består etter dette kun av kjernekapital. Netto ansvarlig kapital utgjorde ved årsskiftet kr 128,4 mill, og ble redusert med 13,2 mill som følge av innløsningen av det ansvarlige lånet. Risikovektet balanse er beregnet til kr 874,5 mill, og ble redusert med kr 3,7 mill til tross for sterk vekst i utlån og forvaltning i Dette har sammenheng med at banken fra og med 2008 rapporterer etter nytt regelverk for kapitaldekning, minstekrav til ansvarlig kapital (Pilar I). Banken rapporterer etter standardmetoden. De vesentligste endringene i regelverket er at boliglån innenfor 80 % av verdi nå vektes med 35 % mot tidligere 50 %, og at det beregnes kapitalkrav for operasjonell risiko. Kapitaldekning var ved årsskiftet 14,69 % mot 16,13 % på tilsvarende tidspunkt i fjor. Det gjøres oppmerksom på at tallene ikke er direkte sammenlignbare som følge av regleverksendringen omtalt ovenfor. Det lovbestemte minimumskrav er 8 %. Styret har i bankens strategi fastsatt at kapitaldekningen over tid helst skal utgjøre 15 %, men skal ikke komme under 13 %. Beregning av kapitaldekningen etter Pilar I fremgår av note 10. Styret er av den oppfatning at banken er tilfredsstillende kapitalisert i forhold til risikoprofil og virksomhetsomfang. Finansiell risiko Operasjonell risiko Dette er risiko knyttet til organisasjon, ansatte, systemer, maskiner og bygg. Kartlegging og overvåking av operasjonell risiko gjennomføres i henhold til Kredittilsynets Forskrift om klargjøring av kontrollansvar, dokumentasjon og bekreftelse av den interne kontroll, Forskrift om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og Lov om behandling av personopplysninger med tilhørende forskrift. Styret har behandlet banksjefens rapport om gjennomføring av internkontrollen samt revisors uavhengige bekreftelse av internkontrollen. Styret konstaterer at ovennevnte bekreftelser viser at banken har en tilfredsstillende intern kontroll, og drives iht. de risikonivåer som styret har fastsatt. Banken rapporterte ICCAP til Kredittilsynet første gang i mars Prosessen med vurdering av bankens risiko og kapitalbehov er integrert i styrets og ledelsens rutiner for overordnede styring og kontroll. Totalt kapitalbehov iht. ICCAP rapporteres kvartalsvis. Hovedlinjene i beregning av bankens totale kapitalbehov er omtalt i kapitelet Bankens ICAAP prosess og totalt kapitalbehov. Banken har begrenset konsesjon etter verdipapirloven. De krav til rutiner og kontroll som stilles i lov og forskrifter er i sin helhet integrert i bankens systemer for styring og kontroll. Likviditetsrisiko Dette er risikoen for at banken ikke skal ha likviditet til å innfri sine forpliktelser ved forfall. Styring av bankens likviditet baseres på en strategi for likviditetsstyring og forvaltning av likviditetsområdet med tilhørende styringsrammer og fullmakter. Banken skal etter retningslinjene ha lav risiko. En sentral styringsparameter er BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

10 Kredittilsynets likviditetsindikator slik den er definert i Modul for evaluering av likviditetsrisikonivå. Likviditeten følges opp daglig, beregnes og kontrolleres løpende i forhold til vedtatt strategi og rapporteres til alle styremøter. Det er angitt klare krav til tilgjengelig likviditet i forhold til forfallsstruktur på sertifikatog obligasjonsgjeld. Banken har stabile innskytere med god spredning i forhold til innskuddenes størrelse og fordeling på næringssektorer. Det vises for øvrig til avsnitt Innskuddsutvikling og note 3. Som en del av likviditetsstrategien har styret bestemt at innskuddsprosent helst skal være over 75. Ved årsskiftet var denne 81 %. I likviditetsstrategien er det definert minimumsbeholdning av sertifikater og obligasjoner som likviditetsreserve. Porteføljen skal bestå av obligasjoner, sertifikater eller pengemarkedsfond som er lettomsettelige, pantbare i Norges Bank og har minimal kreditt- og renterisiko. Ved utgangen av året hadde porteføljen en markedsverdi på kr 197 mill inklusive kr 40 mill i pengemarkedsfond. Ved årsskiftet var kr 454 mill finansiert i sertifikatog obligasjonsmarkedet. Sertifikatgjelden på kr 86 mill forfaller på ulike tidspunkter i Obligasjonsgjelden på netto 354 mill har forfall i 2010 og I tillegg kommer F-lån i Norges Bank på kr 100 mill med forfall i november Forfallstruktur fremkommer av note 11. Banken har treårige avtaler om trekkrettigheter i to banker på til sammen kr 100 mill med spredt forfall samt en oppgjørskreditt på kr 80 mill med årlig fornyelse. I tillegg kommer en lånerett i boligkredittforetak på kr 50 mill. Finansnæringen både nasjonalt og internasjonalt gjennomlever nå en krise som byr på en krevende og lite forutsigbar likviditetssituasjon. Myndighetene har satt i verk tiltak og sier at de, om nødvendig, vil sette i verk nye tiltak for å normalisere likviditetssituasjonen for bankene. Styret vurderer derfor likviditetsrisikoen som begrenset, men videre vekst skal bygge på innskudd fra kunder inntil refinansieringsrisikoen avtar. Kredittrisiko Styret har vedtatt kredittpolicy med tilhørende kreditthåndbok, bevilgningsreglement og fullmakter som ramme for bankens kredittbehandling. Næringslivskunders andel av totalt utlån skal maksimalt utgjøre 20 %. Ved utgangen av året var andelen 14 %. Det er begrensninger i hvilke bransjer banken skal engasjere seg i og skal normalt ikke engasjere seg innen følgende bransjer: restaurantdrift, Ikt, entreprenører, landbruk/gartneri, fiskeri, skipsfart og generell industrivirksomhet. Næringsengasjementer skal kun inngås innenfor bankens primære markedsområde. Risikoen i utlånsporteføljen skal også begrenses slik at 100 % vektede lån maksimalt skal utgjøre 20 % av totale lån. Denne andelen var ved årsskiftet 6 %. Største enkeltbransje i næringslivsporteføljen er eiendomsdrift som utgjør 79 % av totalt utlån til næringsliv. Av denne gruppen utgjør boligsameier 23 %, utleie av bolig 17 % og eiendomsutvikling 32%. Personmarkedet domineres av boligfinansiering der det etter kreditthåndboken normalt ikke gis lån utover 80 % av markedsverdi/takst. Førstehjemslån gis inntil 90 % av kjøpesum. I tillegg har banken en type seniorlån, Littextra, med meget lav kredittrisiko, men banken tar en levetidsrisiko basert på aktuarberegninger. Fullmakter er begrenset til kr 7,5 mill til banksjef og kredittkomite, Leder PM og BM kr 5 mill samt kr 2,5 mill til saksbehandlere innenfor kredittområdet. Det gjennomføres delt saksbehandling innenfor kredittområdet ved at avdeling for jus, kredittkontroll og inkasso gjennomfører kontroll, diskontering og oppgjør av alle lån og kreditter. I tillegg har avdelingen ansvar for overvåking av mislighold og inkassofunksjonen. Utviklingen i mislighold og tapsvurdering rapporteres månedlig til banksjef og kvartalsvis til styret. Risikoklassifisering av kunder med lån og kreditter gjennomføres kontinuerlig, og følges opp hvert halvår med rapportering til styret. Prinsippene for og resultatene av risikoklassifiseringen fremgår av note BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

11 Styret vurderer organiseringen av kredittområdet og overvåking av kredittrisikoen som betryggende i forhold til den risiko som styret har definert. Markedsrisiko Markedsrisiko knytter seg til endringer i rente-, kurs- og valutanivå i forhold til bankens eksponering innenfor de forskjellige virksomhetsområder. Styret har fastsatt grenser for eksponering innenfor ovennevnte områder. Banken har minimal renterisiko knyttet til kundeporteføljen. Banken kan raskt tilpasse både innskudds- og utlånsrenten ved endringer i det generelle rentenivået. Banken har ingen innskudd eller utlån mot kunder med renteavtale på tid uten at det er inngått rentebytteavtale. Banken har et to års fastrentelån i Norges Bank på kr 100 mill som ikke er rentesikret. Banken har en begrenset renterisiko i sertifikat- og obligasjonsporteføljen. Porteføljens durasjon skal etter vedtatte rammer ikke overstige 1,5. Ved årsskiftet var denne 0,18. Investeringer i egenkapitalinstrumenter er begrenset til grunnfondsbevis og aksjefond begrenset oppad til kr 8 mill. Investering i anleggsaksjer er begrenset til 15 % av forvaltningskapitalen, med maksimalt 10 % i et enkelt selskap. Utviklingen i beholdningen av verdipapirer rapporteres hvert kvartal til styret. Nåværende eksponering fremgår av note 4. Banken er valutakommisjonær for DnBNOR. Valutarisiko er knyttet beholdningen av utenlandske sedler, og vurderes som meget begrenset. Banken skal for øvrig ikke ta posisjoner i utenlandsk valuta. Banken tilbyr heller ikke valutalån til kunder. Innenfor de rammer som styret har fastsatt vurderes markedsrisikoen som meget begrenset. Ansatte/arbeidsmiljø Ved utgangen av året var det 23 heltidsansatte. Banken er organisert i to operative enheter, Privatmarked og Næringsliv med støttefunksjonene Økonomi og Kredittkontroll/Jus/Inkasso. Samtlige avdelinger rapporterer til banksjef. Organisasjonsplanen fremgår av eget kapittel. Sykefraværet utgjorde 6,8 % av total arbeidstid mot 6,2 % i Økningen skyldes hovedsakelig langtidssykmeldinger. Det har ikke forekommet arbeidsuhell i året. Banken har avtale med Hjelp 24 AS for helsevern og overvåking av det fysiske arbeidsmiljøet. Ledelsen har gjennom faste møter og hyppig dialog et godt samarbeid med de ansatte gjennom tillitsvalgte og verneombud. Dette har vært særlig nyttig i en krevende prosess med planlegging av nye lokalene og tilpassning arbeidsprosesser samt selve flytteoperasjonen. Arbeidsmiljøet vurderes som godt. Personalhåndboken legger til rette for likebehandling av kvinner og menn både ved rekruttering generelt og lederansettelser spesielt. Tre av fem medlemmer av ledergruppen er kvinner. Ved valg til styrende organer legges det vekt på balanse mellom kvinner og menn og samlet kompetanse i de ulike styrende organer. Etter valgene i mars 2008 er to av fem medlemmer i styret kvinner, mens ett av tre medlemmer i kontrollkomiteen er kvinne. Oversikt over tillitsvalgte fremgår av eget kapitel. Alle rutiner knyttet til saks- og postbehandling med tilhørende arkivering er i forbindelse med flyttingen lagt om til elektronisk behandling. Dette er resursbesparende og miljøvennlig. Banken er leietaker hos Statsbygg SF som drifter lokalene etter miljøsertifiserte standarder. Styret kan ikke se at virksomheten forurenser det ytre miljø. Samarbeidende selskaper Bien Sparebank har som overordnet strategi å videreutvikle identiteten som selvstendig sparebank. Som liten sparebank er det imidlertid nødvendig å søke samarbeid på strategisk viktige områder. På banksiden er det utviklet et samarbeid på områder som felles drift og utvikling av IT, betalingsformidling, kort og felles innkjøp for øvrig gjennom Terra Driftspartner AS som er datterselskap av Terra-Gruppen AS. Terra-Gruppen BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

12 AS er i tillegg finanskonsern med en rekke produktselskaper som banken også samarbeider med. Banken definerer sitt eierskap på 1,5 % i Terra-Gruppen som strategisk. Aksjene er således bokført som anleggsaksjer med en kostpris på kr 13,6 mill. Dette gir en kostpris per aksje på kr 66. Siste emisjon i desember 2008 ble gjennomført til en kurs på kr 100 per aksje. Banken har egen verdipapirkonsesjon for å kunne tilby leverandørnøytral rådgivning innenfor investeringsområdet. Gjennom en flerleverandørstrategi har banken nå samarbeid med følgende leverandører av finansielle spareprodukter: Skagen Forvaltning AS, Terra Forvaltning AS, Odin Forvaltning AS, Storebrand ASA og First Securities ASA. Bankens strategi og fremtidsutsikter Strategiplanen for perioden er inntatt i eget kapittel. Omdanning til aksjesparebank ble gjennomført som grunnlag for å styrke bankens kapitalgrunnlag for videre vekst. Innhenting av ny egenkapital var etter prognosene tenkt gjennomført 2. halvår 2008 eller i første halvår Som følge av finanskrisen, har styret vedtatt å tilpasse driften slik at en egenkapitalemisjon ikke er nødvendig i et kortsiktig perspektiv. Styret har fastsatt strategier og rammer for bankens drift som normalt skal medføre lav risiko. I gode tider vil fortjenestepotensialet være begrenset, men i vanskelige tider unngår man store tap. Med mindre eiendoms- og arbeidsmarkedet kollapser, forventer styret en normal inntjening i BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika.

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika. Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS en alliansebank i eika. BIEN SPAREBANK AS ÅRSRAPPORT 2013 1885-2013 128 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian

Detaljer

Årsrapport 2014 Bien Sparebank AS

Årsrapport 2014 Bien Sparebank AS Årsrapport 2014 Bien Sparebank AS BIEN SPAREBANK AS ÅRSRAPPORT 2014 1885-2014 129 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian K. Angell, banksjef

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

God utvikling skjerpede krav

God utvikling skjerpede krav Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Innhold Styrets beretning side 3-16 Resultatregnskap og balanse side 17-20 Noter til regnskapet side 22-46 Revisors beretning side 48 Kontrollkomiteens uttalelse side 50 2 Styrets beretning for 2014 HOVEDTALL

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer