Nøkkeltall 4. Styrets Beretning 5. Resultatregnskap Balansen Noter 16. Kontantstrømanalyse 35. Resultatanalyse 36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkeltall 4. Styrets Beretning 5. Resultatregnskap 2008 13. Balansen 2008 14. Noter 16. Kontantstrømanalyse 35. Resultatanalyse 36"

Transkript

1 Årsberetning

2

3 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Styrets Beretning 5 Resultatregnskap Balansen Noter 16 Kontantstrømanalyse 35 Resultatanalyse 36 Revisjonsberetning 37 Kontrollkomiteens melding 38 Bankens ICAAP prosess 39 Erklæring fra styret og daglig leder 42 Organisasjonskart 43 Strategiplan BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

4 Nøkkeltall Nøkkeltall Rentenetto i % av ffv 2,10 2,26 2,33 2,34 2,71 Netto renteinntekter Driftsresultat Årsoverskudd Likviditetsindikator Forvaltningskapital Innskudd Utlån Innskuddsprosent 81 % 79 % 91 % 102 % 111 % Egenkapital Kapitaldekning 14,69 16,12 17,86 18,35 20,95 Egenkapitalavkastning 5,0 8,2 16,3 4,1 7,6 Kostnadsprosent 73,6 72,1 88,2 87,8 63,3 Antall personkunder Antall næringskunder BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

5 Styrets Beretning Sammendrag Bien Sparebank AS ble etablert med virkning fra som en fullstendig videreføring av Sparebanken Biens virksomhet. Alle sammenligningstall i beretning og regnskap henføres til Sparebanken Bien. Stiftelsen Sparebanken Bien er eier av samtlige aksjer i banken. Bien Sparebank oppnådde i 2008 et resultat av ordinær drift på kr 6,9 mill. Dette gir en egenkapitalavkastning på 5 %. Utlån til kunder har økt med 16 % og brutto utlån endte på kr mill. Til sammenligning var den generelle kredittveksten til husholdningene på 18 %. Veksten har kommet innenfor produktene seniorlånet LittExtra, Bien Boligkreditt og ordinære boliglån, mens lån til næring og finansielle produkter viser en reduksjon. Innskudd fra kunder hadde en kraftig vekst i 4. kvartal, og var ved utgangen av året kr mill. Dette tilsvarer en årsvekst på 18,2 %. Til sammenligning var den generelle innskuddsveksten på 10 %. Styret foreslår i tråd med intensjonen fra omdanningen at det ikke utbetales utbytte i Årets resultat på kr 6,9 mill tilføres i sin helhet egenkapitalen som tilbakeholdt overskudd. Bankens egenkapital var ved utgangen av året på kr 141 mill. Kapitaldekningen var 14,69 % mot 16,12 % i Ved utgangen av året hadde banken 7849 personkunder og 1070 bedriftskunder. Banken deltar i kundetilfredshetsundersøkelse i regi av Norsk Kundebarometer. Hovedresultatene viser at bankens kunder er signifikant mer tilfreds enn kunder hos hovedkonkurrentene. Likeledes bekrefter undersøkelsen bankens profil som personlig, smidig og engasjert. Kort om rammebetingelsene Den internasjonal finansuro har i løpet av 2008 utviklet seg til en dyptgripende økonomisk krise som også forplantet seg til Norge. Større norske finansinstitusjoner fikk problemer med å finansiere seg i utlandet, og i løpet av høsten tørket obligasjons- og sertifikatmarkedet helt ut. Det er aldri registrert lignende bråstopp i likviditetsmarkedet for norske banker. Som følge av denne prekære situasjonen, etablerte myndighetene i oktober en tiltakspakke for å tilføre bankene likviditet gjennom utvidet låneadgang i Norges Bank og bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett. Dette roet likviditetsmarkedet, men dystre konjunkturutsikter med betydelig høyere tapsrisiko gjør at risikopåslaget er høyt og markedet preges av kortsiktighet. Til tross for omfattende tiltakspakker rettet både mot finansnæringen og næringslivet i USA og Eurosonen, er det få tegn til lyspunkter i den internasjonale økonomien. I mange bransjer har etterspørselen helt stoppet opp. For norsk eksportindustri er dette kritisk. I tillegg er oljeprisen mer enn halvert i løpet av året hvilket har redusert investeringslysten i oljesektoren. Det er ventet at dette vil slå for fullt inn med økt arbeidsledighet i Usikkerheten om fremtidsutsiktene og prisutviklingen på boliger har gitt seg utslag i redusert omsetningshastighet og prisreduksjoner på mange typer boliger og i ulike områder. Prisnedgang og manglende salg har særlig rammet prosjektmarkedet, og igangsettelse av mange nye prosjekter blir utsatt. Deler av byggog anleggssektoren har derfor stoppet opp. Myndighetene har i januar 2009 satt i verk en omfattende tiltakspakke for å dempe skadevirkningene av nedgangskonjunkturen for nærings- og arbeidsmarkedet. I tillegg har myndighetene annonsert at de vil legge frem en kredittpakke som skal sette bankene bedre i stand til å tilføre lån til næringsliv og boligkjøpere. Myndighetene både nasjonalt og internasjonalt møter den dramatiske konjunkturnedgangen offensivt med omfattende tiltak over et bredt spekter som ventelig vil dempe skadevirkningene og forkorte krisen. Til tross for et dystert konjunkturbilde ved inngangen til året, førte Norges Bank en stram pengepolitikk i store deler av året på grunn av frykt for tiltagende inflasjon. Så sent som i september holdt Norges Bank fast på strategien om at det kunne komme flere renteøkninger. På dette tidspunkt var styringsrenten på 5,75 %. Norges BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

6 Banks rentesetting i de tre første kvartaler bidro nok til at boligmarkedet stoppet opp. Det ble etter hvert tydelig at den internasjonale krisen ville få store konsekvenser også for norsk økonomi. I løpet av de siste to månedene ble styringsrenten redusert med 2,75 % til 3 %. Alvoret i situasjonen ble markert ved at Norges Bank satte ned renten med 1,75 % i en omgang. Bankene har raskt fulgt opp med å redusere renten til kundene. Norges Bank styrer nå etter en rentebane med en rentebunn høsten 2009 der styringsrenten vil ligge under 2 %. Dette burde gi impulser til forbruksvekst og økt aktivitet i boligmarkedet. Husholdningenes gjeldsvekst har avtatt i 2008 etter nesten 10 år med sammenhengende kraftig vekst. Selv med en kraftig nedgang i rentenivået, er det ventet at etterspørselen etter lån vil ligge på et moderat nivå i også i 2009 på grunn av et usikkert arbeidsmarked. Det er helt tydelig at husholdningene vil konsolidere sin stilling. Sparing i bank har økt kraftig på bekostning av aksje- og pengemarkedsfond og alternative investeringer i På årsbasis var veksten i banksparing 10 %. På grunn av frykten for en ny bankkrise som spredde seg i markedet i annet halvår, ble store innskudd i banker fordelt på mange for å komme innenfor innskytergarantien på kr 2 mill. Eksempelvis merket Bien Sparebank denne effekten i annet halvår med en innskuddsvekst på hele 18 %. Med et rentenivå under 2 % i løpet av 2009 er det trolig at kundene igjen vil se seg om etter alternative spareformer. Det er ventet at likviditetskrisen innenfor banksektoren vil bli avløst av soliditetsutfordringer som følge av betydelig høyere tap på lån i de neste årene. I tillegg tar bankene betydelig tap på verdipapirer i Bankene vil komme ut av dette året med svekket soliditet, og vil måtte tilpasse driften etter det. Den annonserte bankpakke II vil ventelig komme med tiltak som gjør at banknæringen gis muligheter til å øke sin utlånskapasitet. Det er ventet at boligfinansiering innenfor bankens markedsområde i stor grad vil normaliseres, men på et lavere volumnivå enn tidligere på grunn av usikkerhet i arbeidsmarkedet og skjerpet kredittvurdering i mange banker. For SMB-markedet er det ventet at etterspørselen og kredittilgangen vil bli langt mindre det kommende året på grunn av en avdempet forbruksvekst. Det er sannsynlig at den dystre økonomiske utviklingen internasjonalt etter hvert vil forplante seg i større grad i Norge. Til tross for omfattende tiltak fra myndighetenes side må man regne med at finansnæringen står overfor store utfordringer også i det kommende året. Resultat for 2008 Driftsresultatet Driftsresultatet før tap og skattekostnad ble kr 12,1 mill mot kr 13,7 mill i Resultatet i 2007 var påvirket av gevinst ved salg av fast eiendom på kr 2,6 mill. Justert for ekstraordinær gevinst ved salg av eiendom er det en forbedring av driftsresultatet med kr 1,1 mill i forhold til Rentenetto Bankens samlede renteinntekter utgjorde kr 131,2 mill, mot kr 80,8 mill i 2007, mens de samlede rentekostnader utgjorde kr 91,3 mill, mot kr 46,9 mill året før. Bankens netto rente- og provisjonsinntekter utgjorde derved kr 39,9 mill, tilsvarende 2,10 % av midlere forvaltningskapital mot 2,26 % i Nedgang i rentenetto med 0,16 % er kompensert med betydelig volumøkning på utlån. Rentenettoen i kroner har økt med kr 6,0 mill, eller 17,8 % sammenlignet med Andre driftsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester beløp seg til kr 5,8 mill, og viser en mindre nedgang på kr 0,7 mill i forhold til Gebyrer fra betalingsformidling utgjør kr 3,8 mill, mens provisjoner fra verdipapiromsetning og salgsprovisjoner utgjør kr 2,0 mill som representerer en reduksjon på kr 0,3 mill i forhold til Kostnader ved produksjon av banktjenester var på samme nivå som i 2007, og beløp seg til kr 3,2 mill. 6 BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

7 Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer bokført som omløpsmidler viser en negativ endring på kr 1,4 mill. Tilsvarende negative verdiendring var i 2007 kr 1,1 mill. Negativ verdiendring i 2008 er knyttet til obligasjonsporteføljen med kr 1,0 mill som følge av endringer i rentemarkedet og negativ kursutvikling på aksjer med kr 0,8 mill. Agio på valuta var kr 0,4 mill. Driftskostnader Totale driftskostnader utgjorde kr 31,3 mill, en økning på kr 4,5 mill sammenlignet med foregående år. Målt i forhold til midlere forvaltningskapital utgjorde totale driftskostnader 1,64 % mot 1,79 % i Lønn og pensjonskostnader har økt med kr 1,75 mill, mens kostnader til vikarbyrå er redusert med kr 0,7 mill. Administrasjonskostnader har økt med kr 1,5 mill hvorav økning i markedsføring utgjør kr 1,3 mill. Dette kan i sin helhet henføres til kostnader og aktiviteter knyttet til endring av navn, logo og flytting til nye lokaler. Avskrivninger har økt med kr 0,4 mill som følge av investeringer i de nye lokalene. Under andre driftskostnader inngår i kostnader ved flytting til nye lokaler og avvikling av virksomheten i Teatergaten 9 med kr 1,1 mill. Banken er medeier i Norsk Finansmegling AS med opprinnelig 20 prosent. Etter en samlet vurdering ble det vedtatt av generalforsamlingen i selskapet å skrive ned aksjekapitalen med 40 %. Dette har gitt banken et tap på kr 0,4 mill som er ført som ekstraordinært tap. Banken har ikke deltatt i en etterfølgende aksjeemisjon. Tap og nedskrivninger Lån og garantier er gjennomgått og vurdert i samsvar med Kredittilsynets rundskriv 10/2005. Prinsippene fremgår av note 2. Det er kostnadsført netto kr 1,7 mill i tap mot netto inntektsføring på kr 0,6 mill i Brutto misligholdte lån var ved utgangen av året kr 7,1 mill, som er samme nivå som i Brutto misligholdte lån utgjør 0,4 % av brutto utlån. Dette vurderes som akseptabelt nivå i forhold til bankens fastlagte risikoprofil. Overtatte eiendommer er redusert med kr 2,5 mill, og utgjorde ved årsskiftet kr 1,7 mill. Overtatte eiendeler består av en enkelttomt for fritidsbolig i Meløy kommune samt et uregulert tomteområde på Grorud i Oslo. De overtatte eiendeler er tatt inn i balansen til vurdert markedsverdi. Nedskrivning på grupper er vurdert og gjennomført iht. bankens retningslinjer og beregningsmodell. Som følge av registrert prisnedgang i boligmarkedet og større misligholdsrisiko innenfor bedriftsmarked, er det i beregningen tatt særskilt hensyn til disse forhold. I tillegg er det hensyntatt at de makroøkonomiske betingelse er lagt mørkere ved årsskiftet enn hva beregningsmodellen kan reflektere. Totalt gir dette grunnlag for økning av gruppevis nedskrivning med kr 4,9 mill. Samlet nedskrivning på grupper av lån og garantier er ved utgangen av året kr 11,0 mill, og utgjør 0,61 % av brutto utlån. Det henvises for øvrig til note 2. Det er styrets vurdering at nedskrivningene gjenspeiler risikoen i porteføljen. Disponering av resultatet Resultat etter tap og tapsnedskrivninger viser et overskudd på kr 10 mill. Etter skattekostnader på kr 3,1 mill blir resultat av ordinær drift kr 6,9 mill. I det rådende kapitalmarked prioriterer styret å styrke bankens soliditet som grunnlag for videre utvikling iht. strategiplanen.. Styret foreslår derfor ingen utdeling av utbytte. Årets resultat overføres i sin helhet til egenkapitalen som tilbakeholdt overskudd. Regnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Det er styrets oppfatning at regnskapet gir et rettvisende bilde av bankens finansielle stilling og resultat. Egenkapitalavkastningen utgjorde 5 % mot 8,2 % foregående år. Minimumskrav til egenkapitalavkastning er i strategiplanen definert som representativ 5 års effektiv statsobligasjonsrente pluss risikopremie på 3 %. For 2008 er dette egenkapitalkravet beregnet til 7,4 %. Styret konstaterer at årets resultat gir lavere avkastning på egenkapitalen enn styrets målkrav for minimumsavkastningen. Resultatet må BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

8 imidlertid vurderes i forhold til de ekstraordinære forhold som har rådet i det norske og internasjonale finansmarkedet i 2008 og ekstraordinære forhold med flytting og endring av navn/logo. Balanse Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen økte med hele 34 % og var ved årsskiftet kr mill. Den sterke veksten i forvaltning skyldes dels utlånsvekst på 16 %, dels en kraftig økning av disponible likviditet som følge av omlegging av bankens likviditetsstrategi. Innskuddsutviklingen Innskudd fra kunder økte kraftig med hele kr 222 mill til kr mill, eller 18,4 %. Økningen kom i sin helhet i 4. kvartal Personkunder står for 63,8 % av innskuddene mot 67,4 % i Enkeltinnskudd større enn kr 2 mill representerer 16,3 % av de totale innskuddene. De 20 største innskytere fra bedriftsmarked står for 13,8 % av innskuddene, mens tilsvarende tall for personmarked var 4,9 %. Banken har en tilfredsstillende spredning av sine innskudd, og styret vurderer likviditetsrisikoen i innskuddsporteføljen som begrenset. Det er imidlertid en utfordring å videreutvikle kundeforholdet til alle nye innskytere og derved opprettholde innskuddsvolumet når bankmarkedet etter hvert normaliserer seg. Det legges betydelig ressurser i dette fra bankens side. Alle innskudd kan reguleres i takt med markedsrenten etter de varslingsregler som er fastsatt i Finansavtaleloven. Utlånsutviklingen Ved utgangen av året var bankens samlede utlån på kr mill og økte i året med kr 249 mill som tilsvarer en årsvekst på 16 %. Til sammenligning var den samlede kredittvekst til husholdningene på 18 %. Utlån til privatkunder var ved utgangen av året 86 %, mens det øvrige 14 % er utlån til næringsliv. Det er ingen forskyvning i dette forholdet i Den geografiske fordeling av utlånsporteføljen viser at 70 % av utlånsvolumet er knyttet til kunder i Oslo, 26 % til primærmarkedsområdet for øvrig som defineres som tilgrensende kommuner mens 4 % er resten av landet. Lån med pant i bolig innenfor 80 % av verdigrunnlaget utgjorde ved utgangen av året 90,7 % av totalt utlån mot 81,7 % i I tillegg utgjør lån til bolig utover 80 % av verdigrunnlaget kr 69 mill eller 3,9 % av brutto utlån mot 4,7 % i Lån med sikkerhet i finansielle produkter og annen sikkerhet/blancolån utgjorde henholdsvis 3,3 % og 2,1 % av brutto utlån. Disse utlånsformål viser en reduksjon i 2008 på henholdsvis 2,9 og 5,1 prosentpoeng. Store engasjement, iht. Kredittilsynets forskrift, omfattet ved årsskiftet syv engasjement med totale lån på kr 150 mill. Største enkeltengasjement per utgjorde 23 % av bankens ansvarlig kapital. Utlånsporteføljen viser fortsatt bedring i kredittkvaliteten med økende andel av utlånsvolumet innenfor minimal eller lav risiko i PM. I BM er det en økende andel i kategori C, normal risiko, som kan indikere en noe høyere risiko for mislighold i fremtiden. Risikoklassifiseringen er i sin helhet inntatt i note 2. Verdipapirer Bankens beholdning av obligasjoner og sertifikater var ved utgangen av året kr 157,2 mill kroner mot kr 45,3 mill i Obligasjonsporteføljen hadde ved årsskiftet en durasjon på 0,18. Porteføljen verdsettes i balansen til markedsverdi, og ved årsskiftet var det bokført en negativ verdiendring på kr 1,0 mill. I tillegg har banken som en del av likviditetsbeholdningen plassert kr 40 mill i rentefond som er bokført under posten aksjer, andeler, andre verdipapirer med variable avkastning. Den kraftige økningen i obligasjoner, sertifikater og rentefond har sammenheng med en kraftig omlegging av bankens likviditetsstrategi i annet halvår. Aksjer og aksjefond hadde en bokført verdi på kr 3,7 mill. Beholdningen har økt med kr 1,1 mill. Dette skyldes omklassifiseringer mellom omløpsaksjer og anleggsaksjer. Det bokførte, urealisert tapet var på kr 0,8 mill. I tillegg er det foretatt en nedskrivning av anleggsaksjer med kr 0,4 mill. 8 BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

9 Sammensetningen av handelsporteføljen og anleggsaksjene fremgår detaljert av note 4. Eiendommer/Banklokaler Banken flyttet 25. august inn i leide lokaler i Teatergaten 10. Leieavtalen på fem pluss fem år ble inngått med Statsbygg i forbindelse med salg av seksjonene i Teatergaten 9. Statsbygg har ferdigstilt lokalene iht. bankens spesifikasjoner. De nye lokalene har fått en moderne og hensiktmessig form som bidrar til å underbygge bankens profil. Etter at en fritidsbolig ble avhendet i 2007, er det i 2008 anskaffet en ny fritidsbolig til kostpris kr 3,5 mill. Fritidseiendommen stilles til disposisjon for de ansatte. Kapitaldekningen Etter årets drift består bankens egenkapital av aksjekapital på kr 100,1 mill og overkursfond/tilbakeholdt overskudd på kr 40,9 mill, til sammen 141 mill. Banken innløste i september et ansvarlig lån på kr 20 mill. Bankens ansvarlige kapital består etter dette kun av kjernekapital. Netto ansvarlig kapital utgjorde ved årsskiftet kr 128,4 mill, og ble redusert med 13,2 mill som følge av innløsningen av det ansvarlige lånet. Risikovektet balanse er beregnet til kr 874,5 mill, og ble redusert med kr 3,7 mill til tross for sterk vekst i utlån og forvaltning i Dette har sammenheng med at banken fra og med 2008 rapporterer etter nytt regelverk for kapitaldekning, minstekrav til ansvarlig kapital (Pilar I). Banken rapporterer etter standardmetoden. De vesentligste endringene i regelverket er at boliglån innenfor 80 % av verdi nå vektes med 35 % mot tidligere 50 %, og at det beregnes kapitalkrav for operasjonell risiko. Kapitaldekning var ved årsskiftet 14,69 % mot 16,13 % på tilsvarende tidspunkt i fjor. Det gjøres oppmerksom på at tallene ikke er direkte sammenlignbare som følge av regleverksendringen omtalt ovenfor. Det lovbestemte minimumskrav er 8 %. Styret har i bankens strategi fastsatt at kapitaldekningen over tid helst skal utgjøre 15 %, men skal ikke komme under 13 %. Beregning av kapitaldekningen etter Pilar I fremgår av note 10. Styret er av den oppfatning at banken er tilfredsstillende kapitalisert i forhold til risikoprofil og virksomhetsomfang. Finansiell risiko Operasjonell risiko Dette er risiko knyttet til organisasjon, ansatte, systemer, maskiner og bygg. Kartlegging og overvåking av operasjonell risiko gjennomføres i henhold til Kredittilsynets Forskrift om klargjøring av kontrollansvar, dokumentasjon og bekreftelse av den interne kontroll, Forskrift om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og Lov om behandling av personopplysninger med tilhørende forskrift. Styret har behandlet banksjefens rapport om gjennomføring av internkontrollen samt revisors uavhengige bekreftelse av internkontrollen. Styret konstaterer at ovennevnte bekreftelser viser at banken har en tilfredsstillende intern kontroll, og drives iht. de risikonivåer som styret har fastsatt. Banken rapporterte ICCAP til Kredittilsynet første gang i mars Prosessen med vurdering av bankens risiko og kapitalbehov er integrert i styrets og ledelsens rutiner for overordnede styring og kontroll. Totalt kapitalbehov iht. ICCAP rapporteres kvartalsvis. Hovedlinjene i beregning av bankens totale kapitalbehov er omtalt i kapitelet Bankens ICAAP prosess og totalt kapitalbehov. Banken har begrenset konsesjon etter verdipapirloven. De krav til rutiner og kontroll som stilles i lov og forskrifter er i sin helhet integrert i bankens systemer for styring og kontroll. Likviditetsrisiko Dette er risikoen for at banken ikke skal ha likviditet til å innfri sine forpliktelser ved forfall. Styring av bankens likviditet baseres på en strategi for likviditetsstyring og forvaltning av likviditetsområdet med tilhørende styringsrammer og fullmakter. Banken skal etter retningslinjene ha lav risiko. En sentral styringsparameter er BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

10 Kredittilsynets likviditetsindikator slik den er definert i Modul for evaluering av likviditetsrisikonivå. Likviditeten følges opp daglig, beregnes og kontrolleres løpende i forhold til vedtatt strategi og rapporteres til alle styremøter. Det er angitt klare krav til tilgjengelig likviditet i forhold til forfallsstruktur på sertifikatog obligasjonsgjeld. Banken har stabile innskytere med god spredning i forhold til innskuddenes størrelse og fordeling på næringssektorer. Det vises for øvrig til avsnitt Innskuddsutvikling og note 3. Som en del av likviditetsstrategien har styret bestemt at innskuddsprosent helst skal være over 75. Ved årsskiftet var denne 81 %. I likviditetsstrategien er det definert minimumsbeholdning av sertifikater og obligasjoner som likviditetsreserve. Porteføljen skal bestå av obligasjoner, sertifikater eller pengemarkedsfond som er lettomsettelige, pantbare i Norges Bank og har minimal kreditt- og renterisiko. Ved utgangen av året hadde porteføljen en markedsverdi på kr 197 mill inklusive kr 40 mill i pengemarkedsfond. Ved årsskiftet var kr 454 mill finansiert i sertifikatog obligasjonsmarkedet. Sertifikatgjelden på kr 86 mill forfaller på ulike tidspunkter i Obligasjonsgjelden på netto 354 mill har forfall i 2010 og I tillegg kommer F-lån i Norges Bank på kr 100 mill med forfall i november Forfallstruktur fremkommer av note 11. Banken har treårige avtaler om trekkrettigheter i to banker på til sammen kr 100 mill med spredt forfall samt en oppgjørskreditt på kr 80 mill med årlig fornyelse. I tillegg kommer en lånerett i boligkredittforetak på kr 50 mill. Finansnæringen både nasjonalt og internasjonalt gjennomlever nå en krise som byr på en krevende og lite forutsigbar likviditetssituasjon. Myndighetene har satt i verk tiltak og sier at de, om nødvendig, vil sette i verk nye tiltak for å normalisere likviditetssituasjonen for bankene. Styret vurderer derfor likviditetsrisikoen som begrenset, men videre vekst skal bygge på innskudd fra kunder inntil refinansieringsrisikoen avtar. Kredittrisiko Styret har vedtatt kredittpolicy med tilhørende kreditthåndbok, bevilgningsreglement og fullmakter som ramme for bankens kredittbehandling. Næringslivskunders andel av totalt utlån skal maksimalt utgjøre 20 %. Ved utgangen av året var andelen 14 %. Det er begrensninger i hvilke bransjer banken skal engasjere seg i og skal normalt ikke engasjere seg innen følgende bransjer: restaurantdrift, Ikt, entreprenører, landbruk/gartneri, fiskeri, skipsfart og generell industrivirksomhet. Næringsengasjementer skal kun inngås innenfor bankens primære markedsområde. Risikoen i utlånsporteføljen skal også begrenses slik at 100 % vektede lån maksimalt skal utgjøre 20 % av totale lån. Denne andelen var ved årsskiftet 6 %. Største enkeltbransje i næringslivsporteføljen er eiendomsdrift som utgjør 79 % av totalt utlån til næringsliv. Av denne gruppen utgjør boligsameier 23 %, utleie av bolig 17 % og eiendomsutvikling 32%. Personmarkedet domineres av boligfinansiering der det etter kreditthåndboken normalt ikke gis lån utover 80 % av markedsverdi/takst. Førstehjemslån gis inntil 90 % av kjøpesum. I tillegg har banken en type seniorlån, Littextra, med meget lav kredittrisiko, men banken tar en levetidsrisiko basert på aktuarberegninger. Fullmakter er begrenset til kr 7,5 mill til banksjef og kredittkomite, Leder PM og BM kr 5 mill samt kr 2,5 mill til saksbehandlere innenfor kredittområdet. Det gjennomføres delt saksbehandling innenfor kredittområdet ved at avdeling for jus, kredittkontroll og inkasso gjennomfører kontroll, diskontering og oppgjør av alle lån og kreditter. I tillegg har avdelingen ansvar for overvåking av mislighold og inkassofunksjonen. Utviklingen i mislighold og tapsvurdering rapporteres månedlig til banksjef og kvartalsvis til styret. Risikoklassifisering av kunder med lån og kreditter gjennomføres kontinuerlig, og følges opp hvert halvår med rapportering til styret. Prinsippene for og resultatene av risikoklassifiseringen fremgår av note BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

11 Styret vurderer organiseringen av kredittområdet og overvåking av kredittrisikoen som betryggende i forhold til den risiko som styret har definert. Markedsrisiko Markedsrisiko knytter seg til endringer i rente-, kurs- og valutanivå i forhold til bankens eksponering innenfor de forskjellige virksomhetsområder. Styret har fastsatt grenser for eksponering innenfor ovennevnte områder. Banken har minimal renterisiko knyttet til kundeporteføljen. Banken kan raskt tilpasse både innskudds- og utlånsrenten ved endringer i det generelle rentenivået. Banken har ingen innskudd eller utlån mot kunder med renteavtale på tid uten at det er inngått rentebytteavtale. Banken har et to års fastrentelån i Norges Bank på kr 100 mill som ikke er rentesikret. Banken har en begrenset renterisiko i sertifikat- og obligasjonsporteføljen. Porteføljens durasjon skal etter vedtatte rammer ikke overstige 1,5. Ved årsskiftet var denne 0,18. Investeringer i egenkapitalinstrumenter er begrenset til grunnfondsbevis og aksjefond begrenset oppad til kr 8 mill. Investering i anleggsaksjer er begrenset til 15 % av forvaltningskapitalen, med maksimalt 10 % i et enkelt selskap. Utviklingen i beholdningen av verdipapirer rapporteres hvert kvartal til styret. Nåværende eksponering fremgår av note 4. Banken er valutakommisjonær for DnBNOR. Valutarisiko er knyttet beholdningen av utenlandske sedler, og vurderes som meget begrenset. Banken skal for øvrig ikke ta posisjoner i utenlandsk valuta. Banken tilbyr heller ikke valutalån til kunder. Innenfor de rammer som styret har fastsatt vurderes markedsrisikoen som meget begrenset. Ansatte/arbeidsmiljø Ved utgangen av året var det 23 heltidsansatte. Banken er organisert i to operative enheter, Privatmarked og Næringsliv med støttefunksjonene Økonomi og Kredittkontroll/Jus/Inkasso. Samtlige avdelinger rapporterer til banksjef. Organisasjonsplanen fremgår av eget kapittel. Sykefraværet utgjorde 6,8 % av total arbeidstid mot 6,2 % i Økningen skyldes hovedsakelig langtidssykmeldinger. Det har ikke forekommet arbeidsuhell i året. Banken har avtale med Hjelp 24 AS for helsevern og overvåking av det fysiske arbeidsmiljøet. Ledelsen har gjennom faste møter og hyppig dialog et godt samarbeid med de ansatte gjennom tillitsvalgte og verneombud. Dette har vært særlig nyttig i en krevende prosess med planlegging av nye lokalene og tilpassning arbeidsprosesser samt selve flytteoperasjonen. Arbeidsmiljøet vurderes som godt. Personalhåndboken legger til rette for likebehandling av kvinner og menn både ved rekruttering generelt og lederansettelser spesielt. Tre av fem medlemmer av ledergruppen er kvinner. Ved valg til styrende organer legges det vekt på balanse mellom kvinner og menn og samlet kompetanse i de ulike styrende organer. Etter valgene i mars 2008 er to av fem medlemmer i styret kvinner, mens ett av tre medlemmer i kontrollkomiteen er kvinne. Oversikt over tillitsvalgte fremgår av eget kapitel. Alle rutiner knyttet til saks- og postbehandling med tilhørende arkivering er i forbindelse med flyttingen lagt om til elektronisk behandling. Dette er resursbesparende og miljøvennlig. Banken er leietaker hos Statsbygg SF som drifter lokalene etter miljøsertifiserte standarder. Styret kan ikke se at virksomheten forurenser det ytre miljø. Samarbeidende selskaper Bien Sparebank har som overordnet strategi å videreutvikle identiteten som selvstendig sparebank. Som liten sparebank er det imidlertid nødvendig å søke samarbeid på strategisk viktige områder. På banksiden er det utviklet et samarbeid på områder som felles drift og utvikling av IT, betalingsformidling, kort og felles innkjøp for øvrig gjennom Terra Driftspartner AS som er datterselskap av Terra-Gruppen AS. Terra-Gruppen BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

12 AS er i tillegg finanskonsern med en rekke produktselskaper som banken også samarbeider med. Banken definerer sitt eierskap på 1,5 % i Terra-Gruppen som strategisk. Aksjene er således bokført som anleggsaksjer med en kostpris på kr 13,6 mill. Dette gir en kostpris per aksje på kr 66. Siste emisjon i desember 2008 ble gjennomført til en kurs på kr 100 per aksje. Banken har egen verdipapirkonsesjon for å kunne tilby leverandørnøytral rådgivning innenfor investeringsområdet. Gjennom en flerleverandørstrategi har banken nå samarbeid med følgende leverandører av finansielle spareprodukter: Skagen Forvaltning AS, Terra Forvaltning AS, Odin Forvaltning AS, Storebrand ASA og First Securities ASA. Bankens strategi og fremtidsutsikter Strategiplanen for perioden er inntatt i eget kapittel. Omdanning til aksjesparebank ble gjennomført som grunnlag for å styrke bankens kapitalgrunnlag for videre vekst. Innhenting av ny egenkapital var etter prognosene tenkt gjennomført 2. halvår 2008 eller i første halvår Som følge av finanskrisen, har styret vedtatt å tilpasse driften slik at en egenkapitalemisjon ikke er nødvendig i et kortsiktig perspektiv. Styret har fastsatt strategier og rammer for bankens drift som normalt skal medføre lav risiko. I gode tider vil fortjenestepotensialet være begrenset, men i vanskelige tider unngår man store tap. Med mindre eiendoms- og arbeidsmarkedet kollapser, forventer styret en normal inntjening i BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

13 Resultatregnskap 2008 Tall i parentes henviser til noter i regnskapet. Alle beløp er tusen kroner Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av andre rentebærende verdipapirer (5) Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer (3) Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital (17) Andre rentekostnader og lignende kostnader (8) 286 Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning (4) Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (11) Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto verdiendring på rentebærende verdipapirer (5) Netto verdiendring på verdipapirer med variabel avkastning (4) Netto verdiendring på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring Andre driftsinntekter gevinst salg anleggsmidler Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn (9) Pensjoner (13) Sosiale kostnader Administrasjonskostnader (16) Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler (6) Andre driftskostnader (16, 18) Sum andre driftskostnader Tap på utlån, garantier mv. (2) Tap på utlån Nedskrivning av anleggsaksjer (4) 400 Sum andre kostnader Skatt på ordinært resultat (12) Resultat av ordinær drift etter skatt Disponering Overført til annen egenkapital/sparebankens fond BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

14 Balansen 2008 EIENDELER Tall i parentes henviser til noter i regnskapet Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (3) Utlån til og fordringer på kunder (2,3) Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Individuell nedskrivning Gruppevis nedskrivning Sum netto utlån og fordringer på kunder Fast eiendom overtatt (2) Rentebærende verdipapirer med fast avkastning (5) Utstedt av det offentlig - sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre - sertifikater og obligasjoner Sum rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning(4) Immaterielle eiendeler (6) Varige driftsmidler (6) Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler (16) Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (13) Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter SUM EIENDELER BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

15 Gjeld og egenkapital 2008 Gjeld Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner (2,3) Gjeld til kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Gjeld til kredittinstitusjoner Norges Bank Sum innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder (2,3) Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (3) Omsettelig sertifikatgjeld Sertifikater egne Ihendehaverobligasjoner Ihendehaverobligasjoner egne Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld (17) Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser (13) Utsatt skatteforpliktelse (12) Gruppevis avsetninger på garantiansvar(2) Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital (note 18) Sum gjeld Egenkapital (14) Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Tilbakeholdt overskudd /Sparebankens fond Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen: Betingede forpliktelser Garantiansvar (7) BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

16 Noter Noter Generelle regnskapsprinsipper Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven, god regnskapsskikk og forskrift om årsregnskap for banker. Vi rapporterer etter Norsk Regnskapsstandard. Utfylles) Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper med henvisning til de enkelte regnskapsposter. Ved utarbeidelsen av årsregnskapet har det vært brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader og opplysninger om potensielle forpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Endringene vil bli regnskapsført når det foreligger grunnlag for å fastsette nye estimater. Renter, provisjoner og gebyrer tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente, ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det året det mottas. Valutabeholdningen er verdsatt i NOK etter midtkurs pr Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. Note 1: Omdannelse til aksjesparebank Sparebanken Bien ble omdannet til aksjesparebank med virkning fra 1. januar med en aksjekapital på kr 100,1 mill og et overkursfond på kr 34 mill. Stiftelsen Sparebanken Bien, hvis formål er å være langsiktig eier av aksjesparebanken, eier samtlige aksjer. Omdannelsen ble gjennomført i henhold til finansieringsvirksomhetslovens 2-19 og 2-20, som virksomhetsoverdragelse ved at aktiva og passiva i sin helhet ble overdratt til aksjesparebanken, og videreført med regnskapsmessig kontinuitet. Regnskapet rapporteres med sammenlignbare tall fra Sparebanken Bien. Sparebankenes fond er klassifisert som annen egenkapital i sammenlignbare tall. Note 2: Utlån Vurdering og verdsettelse av engasjementer Periodisering av renter, salgsgevinster, provisjoner og gebyrer Utlån regnskapsføres til amortisert kost etter effektiv rentes metode. Gebyrer, provisjoner o.l. som belastes kunden ved låneopptak resultatføres direkte, da disse inntektene ikke overstiger direkte interne administrative utgifter og eksterne kostnader som påløper ved opprettelsen av låneengasjementet. 16 BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

17 Noter Utlån/garantier/ kreditter og innskudd fordelt etter kundesegment Brutto utlån Garantier Ubenyttede kreditter 1) Innskudd Personkunder Offentlige virksomhet Finansiering virksomhet Bygg og anlegg Eiendomsdrift Forretningsmessig tjenester Industri Transport Varehandel Totalt )Sammenlignbare tall for 2007 for ubenyttede kreditter er ikke spesifisert. Utlån/garantier/ kreditter og innskudd fordelt etter geografi Brutto utlån Garantier Ubenyttede kreditter Innskudd Oslo Randsonen Oslo Annet Totalt BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

18 Noter Utlån / garantier / kreditter fordelt etter sikkerhetsstillelse Bedriftsmarked Personmarket Utlån Garantier Ubenyttede kreditter Totalt Utlån Garantier Ubenyttede kreditter Totalt Eiendomspant vektet 35% Eiendomspant vektet 100% Garantert av finansinstitusjon Massemarket Annen sikkerhet Usikret Totalt Risikoklassifisering av bankens utlån Risikoklassifisering er en integrert del av bankens saksbehandlingssystem innenfor kredittområdet. Alle lån risikoklassifiseres. Risikoklassifisering er en integrert del av bankens saksbehandlingssystem innenfor kredittområdet. Alle lån risikoklassifiseres. Som vist nedenfor er klassifiseringen basert på objektive kriterier innenfor økonomi. Vurdering av sikkerheter skal baseres på takster, meglervurdering, kjøpesum i markedet eller annen godkjent vurderingsstøtte, men endelig verdi vil ha elementer av skjønn fra saksbehandlers side. Alle bedriftsengasjement klassifiseres årlig på bakgrunn av regnskapet. Personkunder risikoklassifiseres når nye opplysninger foreligger. Risikoen i bankens utlånsportefølje rapporteres halvårlig til styret med basis i risikoklassifiseringen. Kundene gis en akkumulert risikoklasse fra A(representerer minimal risiko) til E (representerer høy risiko). I akkumulert risikoklasse teller økonomien 60 % og sikkerheten 40 %. Dette prinsippet gjelder både for PM og BM kunder. Klassifisering sikkerhet: En kundes sikkerheter skal vurderes i henhold til retningslinjer for sikkerhetsvurdering. Verdien av sikkerheten måles opp mot engasjementet som sikkerheten sikrer. Kunden klassifiseres fra A, der sikkerheten utgjør minst 100 % av engasjementet (representerer minimal risiko) til E der sikkerheten utgjør fra 0 til 50 % (representerer høy risiko). Klassifisering økonomi personkunder: I forbindelse med risikoklassifisering av kunder innen privatmarkedet, har banken lagt vekt på 2 sentrale nøkkeltall. Til sammen vekter disse 100 % innenfor økonomiområdet: Gjeldsgrad (forholdet mellom husholdets innekt og gjeld) - vektes 30 % Nettolikviditet (evnen til å betjene lånet basert på Sifo-modellen) - vektes 70 % 18 BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

19 Noter Klassifisering økonomi bedriftskunder: I forbindelse med risikoklassifisering av kunder innen bedriftsmarkedet, har banken lagt vekt på tre sentrale nøkkeltall. Til sammen vektes disse 100%: Egenkapitalandel i % (soliditet) - vektet andel 35% Likviditetsgrad 1 (likviditet) - vektet andel 30% Cash Flow i % av gjeld (rentabilitet) - vektet andel 35% Risikoklassifisering personkunder, akkumulert Personkunder Brutto utlån % Individ. nedskr. Brutto utlån % Individ. nedskr. A minimal risiko 1.113,0 72,5 919,2 69,1 B lav risiko 329,9 21,5 0,1 311,3 23,4 C normal risiko 89,6 5,8 92,8 7,0 D normal/høy risiko 2,8 0,2 6,8 0,5 E høy risiko 0,1 0,0 0,2 0,0 Totalt klassifisert volum 1.535,3 100,0 0, ,3 100,0 0,0 Risikoklassifisering bedriftskunder, akkumulert Bedriftskunder Brutto utlån % Individ. nedskr. Brutto utlån % Individ. nedskr. A minimal risiko 75,2 30,2 75,0 36,5 B lav risiko 87,5 35,1 90,9 44,2 C normal risiko 80,0 32,1 33,3 16,2 D normal/høy risiko 6,6 2,7 0,1 0,0 E høy risiko 0,0 0,0 6,4 3,1 3,5 Totalt klassifisert volum 249,4 100,0 0,0 205,7 100,0 3,5 Utlån, misligholdte/tapsutsatte lån og individuelle / gruppevise nedskrivninger Utlån er regnskapsmessig behandlet i henhold til Kredittilsynets forskrift av nr 1740: Forskrift om regnskapmessig behandling av utlån og garantier i banker mv. Utlån er vurdert til nominelle verdier med unntak av tapsutsatte og misligholdte lån der det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall har påløpt. Misligholdte lån defineres som misligholdt når forsinket betaling er mer enn 90 dager og forsinkelsen ikke skyldes tilfeldige forhold hos kunden. Tapsutsatte lån er ikke nødvendigvis misligholdt, men kundens økonomiske situasjon og verdien av sikkerhetene innebærer fare for tap. Dersom det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall, har påløpt, måles tapet som differansen mellom lånets balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene, diskontert med lånets opprinnelige effektive rente. Tapsbeløpet innregnes i resultatet. BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

20 Noter Gruppenedskrivninger: Nedskrivning på grupper av utlån foretas for dekning av eventuelle tap, som på grunn av forhold som foreligger på vurderingstidspunktet, må påregnes å inntreffe på engasjementer som ikke er identifisert og vurdert etter retningslinjene om verdifall på individuelle utlån. Nedskrivning på grupper av utlån foretas med bakgrunn i kriterier fastsatt av banken. Konstaterte tap Konstaterte tap og inngang på tidligere konstaterte tap føres over resultat etter hvert som de oppstår. Konstaterte tap defineres som tap på et engasjement som er konstatert ved konkurs, ved stadfestet akkord, ved utleggsforretning som ikke har ført frem, ved rettskraftig dom, ved at banken har gitt avkall på engasjementet eller deler av dette, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken. Lån som er fullt nedskrevet som følge av at tap er konstatert, fjernes fra balanseoppstillingen og inngår ikke i brutto utlån. Overtatte eiendommer Som ledd i behandlingen av misligholdte lån og garantier, overtar banken i en del tilfeller eiendeler som har vært stillet som sikkerhet for slike engasjement. Ved overtagelse verdsettes eiendelene til antatt markedsverdi. Ev. tap/gevinst ved avhendelse eller revurdering av verdi på slike eiendeler føres som tap/reduksjon i tap på utlån. Mislighold utlån / garantier / fordelt etter kundesegment Misligholdte engasjementer Individuell nedskrivning Gruppevis nedskrivning Personkunder Bygg og anlegg Eiendomsdrift Forretningsmessig tjenester Industri Transport 3 Varehandel Totalt BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS Kvartalsregnskap Pr. 31.03.08 Sparebanken BIEN AS Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN Kvartalsregnskap Pr. 30.0.06.07.07 Sparebanken BIEN Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 2. kvartal 2007 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Liten bank stor f ord e

Liten bank stor f ord e Liten bank stor f ord e SPAREBANK Kvartalsregnskap 31.3.29 Regnskapsrapport for 1. kvartal 29 ^ ^^~ SPAREBANK Innledning Bien Sparebank AS hadde i 1. kvartal et resultat av ordinær drift etter skattekostnad

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Halvårsrapport 2.kvartal 2012

Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden utgjør pr 30.06.12 kr 0,829 mill. eller 0,30 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 1,257 mill. og 0,48 % i fjor. Resultatet

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 30. JUNI 2010

KVARTALSRAPPORT 30. JUNI 2010 KVARTALSRAPPORT 30. JUNI 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 30.06.2010 1.1-30.6 2.kvartal 2010 2009 2010 2009 2009 % av % av % av kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 kr.1000 kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010 Hovedtrekkene pr 1. kvartal h Driftsresultat før tap og skatt på 43,8 mkr (29,6 mkr) h Positiv verdiendring på finansielle eiendeler på 0,8 mkr (-3,0

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer