INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5"

Transkript

1 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT Årsregnskap 2009 og budsjett 2009 SIDE Noter til årsregnskap 2009 SIDE Opplysninger om selskapet, forsikring mm. note 11 SIDE 13 - Opplysninger om selskapets lån note 12 SIDE 14 - Egenkapital note 13 SIDE 14 BUDSJETTKOMMENTAR FOR 2010 SIDE ÅRSMELDING OG REGNSKAP SAMEIET ÅSENHAGEN KABEL- TV SIDE 17 25

2 Side 1 ÅSENENGA BORETTSLAG Det innkalles til ordinær generalforsamling i Åsenenga borettslag. Tid og sted: Onsdag 7. april 2010 kl på Åsenhagen skole. SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg av sekretær 1.3 Valg av 2 andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter 1.5 Godkjenning av innkalling 1.6 Godkjenning av saksliste 2. Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret 2.2 Godkjenning av årsregnskapet 3. Budsjett Godtgjørelse til styret 5. Valg Skedsmo, den 18. mars 2010 ÅSENENGA BORETTSLAG STYRET VEDLAGTE NAVNESEDDEL FYLLES UT OG LEVERES VED INNGANGEN.

3 Side 2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på borettslagets ordinære generalforsamling den 7. april 2010: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen. Sak 2: Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret Årsmelding for 2009 følger vedlagt og anbefales godkjent. 2.2 Godkjenning av årsregnskapet Sak 3: Budsjett 2010 Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2009 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2009, som viser et overskudd på kr ,- anbefales godkjent. Budsjett for 2010 følger vedlagt og anbefales tatt til orientering. Sak 4: Godtgjørelse til styret Forslag vedrørende godtgjørelse for styreperioden fremlegges på generalforsamlingen. Sak 5: Valg Valgkomitéens innstilling blir lagt fram på generalforsamlingen. 5.1 Valg av leder. 5.2 Valg av 2 medlemmer til styret. 5.3 Valg av 3 varamedlemmer til styret. 5.4 Valg av 2 delegater m/varadelegater til Usbls generalforsamling Valg av valgkomité. 5.6 Valg av 1 representant m/vararepresentant til styret i Sameiet Åsenhagen Kabel- TV.

4 Side 3 STYRETS ÅRSBERETNING 2009 FOR ÅSENENGA BORETTSLAG 1. Styret: Styret har i etter ordinær generalforsamling 6. mai 2009 bestått av: Leder Nestleder Sekretær Styremedl. Styremedl. : Lauritz A. Sørensen : Bjørn Tommy Sæther : Tone Ånrud : Jermann Veum : Sivasundaram Sivapathasundaram 1. varamedl. : Rolf Akselsen 2. varamedl. : Ingun Romfog 3. varamedl. : Asbjørn Amundsen Boligselskapets styre består av en kvinne og fire menn. Styrets leder er mann. Boligselskapet har ingen ansatte. Boligselskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser i boligselskapet. Det er ikke iverksatt likestillingsfremmende tiltak i boligselskapet. Det er ikke blitt utbetalt godtgjørelser til styrets medlemmer utover ordinært styrehonorar. 2. Representanter til styret i Sameiet Åsenhagen Kabel- TV Sivasundaram Sivapathasundaram Lauritz A. Sørensen 3. Valgkomite Ellen Kjøllmoen Alf Henrik Nordby 4. Faste ordninger i perioden og styresammensetning: Forsikringskontakt: Tone Ånrud/ Lauritz A. Sørensen Kontaktperson garasjer/ byggmassse/grøntanlegg med mer.: Jermann Veum, Bjørn Tommy Sæther og Sivasundaram Sivapathasundaram. 5. Møtevirksomhet: Styret har hatt 10 styremøter i perioden, og behandlet og journalført 140 saker. 6. Forsikringer: For tiden har vi forsikringsavtale med Gjensidige Forsikring, forsikringsavtale nr I perioden er én erstatningsmessig skade rapportert og belastet. Vi gjør andelseierne oppmerksom på at innbo og løsøre må forsikres av den enkelte. 7. Leilighetsomsetning og utbygging: I perioden er det omsatt 6 leiligheter. Det er for tiden ingen bruksoverlating (fremleie) av leiligheter i borettslaget.

5 Side 4 8. Kabel- TV anlegget Viser til separat årsberetning og årsregnskap for selskapet som følger vedlagt. 9. Vedlikehold: 10. Virksomhetens art Borettslaget er organisert etter de bestemmelser som følger av loven, og har som formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for eierne. Boligselskapet ligger i Skedsmo kommune. Selskapets organisasjonsnummer er Selskapet består av rekkehusbebyggelse med 108 leiligheter, og har ingen næringslokaler i selskapet. 11. Forretningsførsel og revisjon: Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl, Storgt. 49, Oslo Revisor er BDO, Postboks 1704 Vika 0121 Oslo 12. Ytre miljø: Styret er ikke kjent med at selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø utover det som anses som vanlig for et boligselskap. 13. Økonomi: Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift, og årets årsregnskap viser et overskudd på kr Disponible midler utgjør ved utløpet av året Styret foreslår at overskuddet tillegges egenkapitalen. Det bekreftes at i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter boligselskapet har, er tatt med i det fremlagte regnskapet. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirket resultat eller selskapets stilling. Styret i Åsenenga Borettslag Skedsmo, den Lauritz A. Sørensen /s/ Bjørn Tommy Sæther/s/ Tone Ånrud /s/ leder nestleder styremedlem/ sekretær S. Sivapathasundaram /s/ Jermann Veum /s/ styremedlem styremedlem

6 Side 5

7 Side 6 Disponible midler Disponible midler Disponible midler Note - Disponible midler Informasjon om årsregnskapet. Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivinger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap 2009 Regnskap 2008 A. Disponible midler IB B. Endringer disponible midler Årets resultat Tilbakeføring avskrivinger Opptak/avdrag langsiktig gjeld B. Årets endring disponible midler C. Disponible midler UB

8 Side 7 Resultatregnskap 2009 Åsenenga Borettslag Driftsinntekter Note Resultatregnskap 2009 Åsenenga Borettslag Regnskap 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Innkrevde felleskostnader Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Andre honorarer Kontingent Usbl Forsikringspremier Energikostnader Kommunale avgifter Andre driftskostnader eiendom Driftskostnader administrasjon Reparasjoner og vedlikehold Andre kostnader Andel driftskostnader i sameie Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Andel renteinntekter i sameie Rentekostnader Andel rentekostnader i sameie Netto finansposter Årets resultat Overføringer og disponeringer Overført annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

9 Side 8 Balanse 2009 Åsenenga Borettslag Balanse 2009 Åsenenga Borettslag EIENDELER Anleggsmidler Note Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Bygninger Garasjer Andre driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Restanser felleskostnader Fordringer på Usbl Andre kortsiktige fordringer Andel omløpsmidler i sameie Bankinnskudd og kontanter Kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

10 Side 9 Balanse 2009 Åsenenga Borettslag Balanse EGENKAPITAL 2009 Åsenenga OG GJELD Borettslag Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Pantegjeld Innskuddskapital Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig off. myndigheter Annen kortsiktig gjeld Andel kortsiktig gjeld i sameie Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser Oslo Boligbyggelaget Usbl Autorisert regnskapsførerselskap Lillevi Hopstad /s/ Faglig leder/ regnskapssjef Skedsmo, Lauritz Andreas Sørensen /s/ Leder Bjørn Tommy Sæther /s/ Nestleder Sivapathasundaram Sivasundaram /s/ Styremedlem Jermann Veum /s/ Styremedlem Tone Ånrud /s/ Styremedlem

11 Side 10 Noter årsoppgjør 2009 Åsenenga Borettslag Noter årsoppgjør 2009 Åsenenga Borettslag Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatte tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Leieinntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptjening.

12 Side 11 Noter årsoppgjør 2009 Åsenenga Borettslag Noter årsoppgjør 2009 Åsenenga Borettslag Note 1 - Innkrevde felleskostnader 3800 Innkrevde felleskostnader Leie parkering Leietillegg strøm Diverse leie Sum Note 2 - Andre driftsinntekter 3990 Andre driftsinntekter Sum Note 3 - Andeler i driftssameie Borettslaget eier 23,79 % i Åsenhagen Kabel-TV. Balansepostene og resultatpostene knyttet til Åsenhagen Kabel-TV er fordelt mellom eierne iht. eierprosent. Fullstendig sameieregnskap ligger vedlagt. Note 4 - Personalkostnader 5129 Annen lønn Påløpne feriepenger Lønnskostnader sameie El. komm.tj. (s-fritt) El. komm.tj. (s-pliktig) Honorarer Arbeidsgiveravgift Arb.giv.avg.feriepenger Sum Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 0 Borettslaget er ikke pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 5 - Revisjonshonorar 6700 Revisjonshonorar Sum

13 Side 12 Noter årsoppgjør 2009 Åsenenga Borettslag Noter årsoppgjør 2009 Åsenenga Borettslag Note 6 - Andre honorar 6714 Tilleggstjenester forretningsfører Juridisk honorar Sum Note 7 - Andre driftskostnader eiendom 6310 Faste kostnader innleid vaktmestertjeneste 6360 Renhold, sanitærartikler Skadedyrutryddelse Andre driftskostnader Snømåking, strøing Containerleie/tømming Verktøy og redskaper Lyspærer,lysrør,sikringer o.l Nøkler, låser o.l Driftsmateriell Betalt PT-avgift Driftskostn. bil, traktor m.m Sum Note 8 - Driftskostnader administrasjon 6800 Kontorrekvisita IT-rekvisita Trykksaker generelle Andre kontorkostnader Porto Parkeringskostnader/bompenger Reisekostn. ikke oppgaveplikt Møter,div tillitsvalgte Sum Note 9 - Reparasjoner og vedlikehold 6601 Vedlikehold bygg Vedlikehold VVS Vedlikehold lekeplasser Vedlikehold parkeringsplasser og grøntanlegg 6617 Vedlikehold brannvernutstyr Egenandel forsikring Snekkerarbeid Glassarbeid/Vindu Garasjeporter/inngangsdører Andre reparasjoner og vedlikehold Sum Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningen(e).

14 Side 13 Noter årsoppgjør 2009 Åsenenga Borettslag Noter årsoppgjør 2009 Åsenenga Borettslag Note 10 - Andre kostnader 6305 Festeavgift/tomteleie Gaver Fellesarrangement Betalingskostnader Sum Note 11 - Varige driftsmidler Garasjer Boligeiendommer Klatrestativ Total Anskaffet år Antatt levetid Opprinnelig kostpris nyanskaffet i året salg/utrangering til anskaffelseskost Kostpris Samlet avskrivning avskrivninger i år avgang samlede avsk. på salg/utrangering Samlede avskrivninger per Bokført verdi pr Eiendommens ligningsverdi pr utgjør kr ,-. Borettslagets eiendommer er forsikret på grunnlag av huseierforsikring (fullverdi og naturskade) i Gjensidige Skadeforsikring, forsikringsnummer Borettslaget er eier av tomten. Tomtens areal er kvm. Gnr 56, bnr 44, Skedsmo Kommune. Byggeår Skattetaksten er på kr Laget fester sammen med eiendommene i Åsenhagen (Tunhusene) friarealet med eiendomsbenevnelse gnr 56, bnr 1. Friarealets størrelse er kvm. Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant herav innskuddskapital kr ,-. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-.

15 Side 14 Noter årsoppgjør 2009 Åsenenga Borettslag Noter årsoppgjør 2009 Åsenenga Borettslag Note 12 - Langsiktig gjeld Kreditor: Nordea Eiendomskreditt Boligbyggelaget As Usbl Lånenummer: Lånetype: Annuitet Serie Annuitet Opptaksår: Rentesats: 3.7 % 6.4 % 7 % Beregnet innfridd: Opprinnelig lånebeløp: Lånesaldo 01.01: Avdrag i perioden: Lånesaldo 31.12: Lån nr Serielån ble tatt opp pr for å finansiere vedlikehold av bygningsmassen, samt refinansiere løpende lån Kvartalsvise terminer med like store avdrag, første gang Lånet vil etter planen være nedbetalt pr Renten er bundet med 6,20 % p.a. frem til Lån nr Lånet ble tatt opp for å oppføre nye garasjer i borettslaget. Utbetalt i 3 omganger, med kr den , kr den og kr den Lånet er et annuitetslån med 4 terminer hvert år. Lånet skal være ferdig nedbetalt i Renten på lånet er flytende og er pr på 6,25 % p.a. Lån i USBL. Lånet tatt opp i 2008 til finansiering av utbedring av boder. Avdragsfritt i 2 år. Beregnet nedbetalt Rente er gjennomsnittlig 3 mnd Nibor + 0,50%. Lån oppgjort Noter årsoppgjør 2009 Åsenenga Borettslag Note 13 - Egenkapital Egenkapital Egenkapital per Endringer Egenkapital per Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital

16 Side 15 BUDSJETT 2010 Budsjettet for 2010 står i høyre tallkolonne på første side i regnskapet. Det er satt opp med utgangspunkt i det budsjett som ble vedtatt av styret sist høst. For poster hvor en er kjent med nye og endelige tall, og dette ga vesentlige avvik, er budsjettet justert. Innkrevde felleskostnader Innbetaling til felleskostnadene (f eks bolig, parkering, næring, brensel, trappevask m m) er budsjettert med dagens nivå på årsbasis. Andre driftsinntekter Postene er budsjettert med utgangspunkt i kjente forhold og justeringer på budsjetteringstidspunktet. Andel driftsinntekter i sameie Her budsjetteres boligselskapets andel av driftsinntekter i sameie. Personalkostnader Lønnsutgifter til vaktmester, vaskehjelp m.m. er beregnet økt med ca 3 %. Det betales 14,1 % arbeidsgiveravgift av utbetalt lønn og styrehonorar. Telefongodtgjørelse til ansatte og styremedlemmer er budsjettert i h t forventet forbruk i Under denne posten belastes også kostnader til arbeidstøy, personforsikring m m. Styrehonorar Honoraret er budsjettert med utgangspunkt i en økning på ca 3 % i forhold til tidligere års bevilgede honorar. Avskrivninger Avskrivninger gjøres i tråd med Regnskapslovens bestemmelser. Normalt brukes følgende avskrivningsplan: Inventar, utstyr og kontormaskiner IT Transportmidler Arbeidsmaskiner Tekniske anlegg Påkostninger bolig Påkostninger næringslokaler Gårdsrom 5 år 3 år 7 år 10 år 15 år Ingen avskrivninger (tillegges eiendommens verdi) 100 år 20 år Revisjonshonorar Revisjonshonoraret er budsjettert med en økning på ca 3 % i Forretningsførerhonorar Budsjettert med økning på 3 % fra Andre honorarer Her budsjetteres juridisk og teknisk honorar samt tilleggstjenester fra forretningsfører. Kontingent Usbl Kontingenten er kr 225,- pr. andel. Forsikringspremier Det er i utgangspunktet budsjettert med en økning på 7 % i forsikringspremien for For frittstående boligselskap budsjetteres forsikringspremie til Husleiefondet her. (For tilknyttede boligselskap betales premien av Usbl). Energikostnader Denne budsjettposten dekker boligselskapets utgifter til fellesstrøm og evt. olje eller fjernvarme og er øket med 8 %. Kommunale avgifter Kommunale avgifter er budsjettert økt med 5 %. Andre driftskostnader eiendom Her budsjetteres bl.a. avgift på radio- og TV-anlegg, containerleie, snøbrøyting, renhold v/byrå, innleid vaktmestertjeneste og diverse innkjøp vedrørende eiendommen. Driftskostnader administrasjon Her budsjetteres bl.a. kontorrekvisita, telefon, porto, kopiering, eventuelle abonnementer, kjøp og drift av kontormaskiner og datautstyr. Reparasjoner og vedlikehold Gjelder vedlikehold av eiendommen og fellesareal. Påkostninger I h t regnskapsloven skal påkostninger aktiveres og vil derfor kun synliggjøres i balansen.

17 Side 16 Andre kostnader Her budsjetteres bl.a. kostnader ved fellesarrangementer i boligselskapet, lokalleie, kurs for tillitsvalgte, gaver, økologi- og miljøtiltak, medlemskontingent til velforeninger og andre foreninger m m. Andel driftskostnader i sameie Her budsjetteres boligselskapets andel av driftskostnader i Sameiet Åsenhagen Kabel-TV. Finanskostnader / avdrag gjeld For de selskapene som har fastrentelån, er gjeldende rentenivå lagt til grunn i budsjettet. For selskap som har eller skal ha flytende rente er det budsjettert med et rentenivå på 3 % for husbanklån og 4,5 % for øvrige lån i Avdrag på lån (kr i 2010) vil kun fremkomme som reduksjon av langsiktig gjeld i balansen. Regulering av innbetaling til felleskostnader Såfremt boligselskapet ikke planlegger større vedlikeholdsarbeid eller på annen måte går ut over den oppsatte budsjettramme, skulle det ikke være nødvendig å regulere innbetaling av felleskostnadene fra Oslo den 31. desember 2009 / 8. februar 2010 Med vennlig hilsen Boligbyggelaget Usbl Ellen Simonsen /s/ Jan Edvin Blomkvist /s/ Regnskapsansvarlig Rådgiver Dir.tlf: Dir.tlf: e-post: e-post:

18 Side 17 STYRETS ÅRSBERETNING FOR SAMEIET ÅSENHAGEN KABEL- TV 2009 Sameiet ble stiftet 20. mars 1990 og eies av borettslagene Åsenhagen, Åsenenga, Åsengrenda, Myhrerenga, Myhrerskogen og Nordroa i Åsenhagen på Skedsmokorset. Det er 454 abonnenter i laget. Fordelingen mellom borettslagene er slik: Åsenhagen 35 Myhrerskogen 63 Åsengrenda 56 Myhrerenga 168 Åsenenga 108 Nordroa 24 Sum andeler /abonnenter 454 Følgende styre har fungert i perioden : Leder Stian Klaussen Bertheussen Åsengrenda brl Sekretær Vegard Martinsen Myhrerenga brl Styremedlem Frode Linnes Myhrerskogen brl Styremedlem Anders Laumann Åsenhagen brl Styremedlem Siva Sundaram Åsenenga brl Styremedlem Arne Eide Nordroa brl Sameiets styre har bestått av 6 menn og 0 kvinner. Styrets leder er mann. Sameiet har ingen ansatte og styrets medlemmer er utpekt/valgt av sitt respektive borettslag. Man følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser i sameiet. Det er ikke iverksatt likestillingsfremmende tiltak i sameiet. Det har vært avholdt 7 styremøter i perioden. I tillegg har det vært jevnlig kontakt mellom styremedlemmene. Det er ikke utbetalt godtgjørelser til styrets medlemmer utover ordinært styrehonorar. Anleggets tekniske kvalitet Fiberstrukturen til Åsenhagen Kabel- tv var ferdig installert i månedsskiftet nov- des 08. Etter den tid har Nittedalsnettet blitt kjøpt opp av Pronea AS. Pronea AS er lokalisert i Tromsø, men eier flere nett på Østlandet og er med i BYNETT. Det skjedde mye med anlegget etter at Pronea kom inn i bildet. Det ble blant annet lagt en ny stamkabel direkte fra sentralen på Oslo S til sentralen vår. Det ble satt inn bedre utstyr i sentralene. De prioriterte tv- signalene først, for så å gå inn på telefoni - og internettoppgraderingen. Tv signalene er nå ganske OK, men fortsatt litt problemer noen steder. Telefoni og internett skal bli bedre i løpet av året.

19 Vi har fortsatt avtale med HOMEBASE om tv, og det fungerer ikke helt optimalt alle plasser. Gjengangeren er at det er vanskelig å få hjelp, og at kundeservicen ikke er helt bra. Ytre miljø Styret er ikke kjent med at selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø utover hva som er vanlig for et driftssameie. Virksomhetens art: Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av sameieloven, og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for sameierne. Sameiet ligger i Skedsmo. Sameiets økonomi Den største kostnadsposten utgjøres av kanalavgifter til HOMEBASE. Styret vil for ordens skyld opplyse om at kostnader og økonomi henger nøye sammen med det antall kanaler vi tilbyr våre medlemmer og kostnadene i fm disse. Dette er den største utgiftsposten i regnskapet. De øvrige postene varierer i takt med oppgradering og vedlikeholdskostnader. Regnskapet er avgitt under forutsetning om videre drift. Årets resultatregnskap viser et underskudd på kr ,-. Styret foreslår at underskuddet føres mot egenkapitalen i sameiet. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter sameiet har, er medtatt i det fremlagte regnskapet. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultatet eller selskapets stilling. Ansatte Selskapet har ingen ansatte. Side 18 Miljø Styret er ikke kjent med at selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø. Registrering i Foretaksregistret Sameiet er i 2009 blitt registrert i Brønnøysundregistret - enhetsregistret. Navnet vårt er det samme: Sameiet Åsenhagen kabel- tv. Organisasjonsnummer: Dato for registrering er For styret i Åsenhagen Kabel- TV Åsenhagen, 3. februar 2010 Stian Bertheussen /s/, styreleder Anders Laumann /s/, styremedlem Siva Sundaram /s/, styremedlem Vegard Martinsen /s/, sekretær Frode Linnes /s/, styremedlem Arne Eide /s/ styremedlem

20 Side 19

21 Side 20 Resultatregnskap 2009 Sameiet Åsenhagen Kabel-TV Resultatregnskap 2009 Sameiet Åsenhagen Kabel-TV Driftsinntekter Note Regnskap 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Driftskostnader Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Andre honorar Forsikringspremier Andre driftskostnader eiendom Driftskostnader administrasjon Reparasjoner og vedlikehold Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Årets resultat Overføringer og disponeringer Overført sameiekapital SUM OVERFØRINGER

22 Side 21 Balanse 2009 Sameiet Åsenhagen Kabel-TV EIENDELER Anleggsmidler Balanse 2009 Sameiet Åsenhagen Kabel-TV Note Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Omløpsmidler Fordringer Fordringer på Usbl Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

23 Side 22 Balanse 2009 Sameiet Åsenhagen Kabel-TV Balanse 2009 Sameiet Åsenhagen Kabel-TV Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Årets inn/ utbetaling Årets resultat Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo Boligbyggelaget Usbl Autorisert regnskapsførerselskap Lillevi Hopstad /s/ Skedsmokorset, 3. februar 2010 Stian Klaussen Bertheussen /s/ Leder Vegar Martinsen /s/ Styremedlem Arne Eide /s/ Styremedlem Frode Skjervø Linnes /s/ Styremedlem Anders Laumann /s/ Styremedlem Sivasundaram Sivapathasundaram /s/ Styremedlem Noter årsoppgjør 2009 Sameiet Åsenhagen Kabel-TV

24 Side 23 Noter årsoppgjør 2009 Sameiet Åsenhagen Kabel-TV Note 0 - Regnskapsprinsipp Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dette antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr ,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Leieinntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptjening. Individuell nedbetaling av lån IN er behandlet etter gjeldsmetodeløsningen. Dette prinsippet innbærer at ekstrainnbetalingen fra eiere klassifiseres som forskuddsbetaling av eiers kapitalkostnader. Det innbetalte beløpet føres som gjeld til eier under langsiktig gjeld i borettslagets balanse. Innbetalt beløp vil bli regnskapsmessig nedskrevet i takt med opprinnelig nedbetalingsplan. Andelseierne vil ved IN få sikkerhet ved inntrederett i det pantedokumentet som borettslagets lånegiver har tinglyst på eiendommen. Inntrederetten har sideordnet prioritet med det til enhver tid gjenstående beløpet av felleslånet. Note 1 - Personalkostnader 5400 Arbeidsgiveravgift Avsetning arbeidsgiveravgift Sum Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 0 Borettslaget er ikke pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 2 - Revisjonshonorar 6700 Revisjonshonorar Sum Note 3 - Andre honorar 6730 Teknisk honorar Sum

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer