Å R S M E L D I N G

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S M E L D I N G 2 0 1 0"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2010

2 Innhold

3 Innledning, bakgrunn og mål Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste og læringsbase for planarbeid knyttet til rusforebyggende og behandlingsrelatert arbeid i kommunene spesielt, og kommunalt planarbeid generelt 1. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter Rus Nord-Norge (KoRus-Nord). Mål for kommunetorget.no er å: Styrke styringsredskapene for kommunene slik at rusrelaterte problemstillinger blir ivaretatt på en faglig og hensiktsmessig måte. Bidra til at ansatte i kommunene og lokalpolitikere får mer kunnskap om rusforebyggende og behandlingsrelaterte problemstillinger. Bidra til at ansatte i kommunene får prosesshjelp til å gjennomføre ulike rusrelaterte planer. Bidra til at helheten mellom de ulike rusrelaterte planer blir ivaretatt (tverrsektorielt, politisk, administrativt og faglig). Målgruppene for nettjenesten er: Fagfolk i kommunene som er aktivt involvert i ulike rusplaner Ledelsesnivået i kommunene Lokalpolitikere Brukere (av ulike rusrelaterte planer) 1) I januar 2011 ble målet til kommunetorget.no justert, i dialog med oppdragsgiver Helsedirektoratet, til å være; kommunetorget.no for planlegging av rus- og folkehelsearbeid i kommunene. 3

4 Bruken av kommunetorget.no Ett mål på bruken av kommunetorget, er totale hits. I 2010 ble det registrert totale hits, en økning fra fra året før, mens det i 2008 var registret Hits måles ved at sider som eksempelvis inneholder tekst og to bilder vil generere tre hits. Den samme siden vil imidlertid bare generere én sidehenvisning. Hits forteller mer om trafikkmengde. Derfor vil sidehenvisninger gi et riktigere bilde av reell trafikk. Kommunetorget hadde totalt sidehenvisninger i Dette er en liten økning fra I snitt hadde kommunetorget.no om lag sidehenvisninger pr. mnd i 2010, med en variasjon fra i juli til i januar. Erfaringsmessig er bruken generelt høyere i vårhalvåret enn høsthalvåret. Figur 1 viser antall sidehenvisninger i perioden Figur 1 Sidehenvisninger Antall unike gjester økte fra i 2009 til i Unike gjester måles vha IP-nummer. Mange store institusjoner har kun ett IP-nummer for alle sine ansatte, slik at én unik gjest i realiteten vil være mange ansatte ved en og samme organisasjon, eksempelvis en kommune. En økning på vel tusen unike gjester kan derfor innebære en betydelig høyere økning i antall personer som bruker kommunetorget.no. Figur 2 viser antall unike gjester i perioden Figur 2 Unike gjester Totalt sett har bruken i 2010 på alle måleparametre vist en jevn økning de to foregående år. Sett ut i fra nettstedets tematikk finner redaksjonen brukerstatistikken oppløftende. 4

5 Hva spør brukerne av kommunetorget.no om? Brukerkontakten har også i 2010 foregått gjennom både spørsmål/svartjenesten og gjennom andre telefon- og mailhenvendelser til redaksjonen. Som i de to foregående årene kommet inn gjennomsnittlig ett til to spørsmål i uka til redaksjonen. Mengden varierer gjennom året med flest spørsmål i begynnelsen av vårhalvåret og i slutten av høsthalvåret. De spørsmål/svar som vurderes å ha allmenn interesse, publiseres. Det har kommet inn et bredt spekter av spørsmål. Eksempler er blant annet spørsmål om: Kartleggingsverktøy for arbeid med individuell plan; Praktisering av alkoholloven, fore eksempel ved festivaler; Samhandling og koordinering av rustjenestene i kommuner; Hvordan legge opp arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan; Hvordan systematisere arbeidet overfor gravde rusavhengige; Hvordan tilpasse rusmiddelpolitisk handlingsplan til andre kommunale planer. Tematisk er dette ikke ulikt spørsmål vi registrerte for de foregående årene, men for 2010 kan vi se en tendens til at flere stiller spørsmål knyttet til sammenheng mellom ulike planverk i kommunen og spørsmål om ulike kartleggingsverktøy i tilknytning til planleggingen. Hvem spør? Hovedgruppen som har stilt spørsmål i 2010 til spørsmål/svarttjenesten er: Helse- og sosialledere i kommunene Helse- og sosialarbeidere i kommunene med ansvar for gjennomføring av rusrelaterte planer, herunder også individuelle planer Studenter Brukere (og pårørende) av individuelle planer Innslusing av brukere til kommunetorget.no Redaksjonen har i 2010 registrert hvilke søkemotorer som har ledet brukerne til kommunetorget.no. I hovedsak havner brukerne av kommunetorget.no inn på ulike tema fra følgende søkemotorer: google.no, verden.abcsok.no, kvasir.no, og andre søkemotorer tilknyttet kommunene. De fleste benytter google.no for å nå innholdet på kommunetorget.no 5

6 Individuell plan topper listen over søkeord som leder brukerne inn til nettjenesten fra eksterne søkermotorer, med ulike kombinasjoner hvor ordet planlegging inngår hakk i hel. Også søk etter ulike planfaglige definisjoner leder brukerne inn til kommunetorget. Andre eksempler på søkeord er rus og rusmiddelpolitisk handlingsplan. Dette innebærer at vi, likt foregående to år, registrerer at mange bruker søker etter tekster med teoretiske refleksjoner knyttet til planprosesser. Vi oppfatter det som svært positivt at brukerne når inn til fagstoff og praksiseksempler på kommunetorget.no fra eksterne søkermotorer via søkeord som representerer nettjenestens sentrale innhold og målsetting. Figur 3 viser en oversikt over hvilke kategorier (utarbeidet av oss) av søkeord fra eksterne søkermotorer som leder brukerne inn til kommunetorget.no. Figur 3 Søkeord fra eksterne søkemotorer som leder brukerne inn til kommunetorget.no Individuell plan Hva er planlegging? Hvordan planlegge? Definisjoner innen planlegging Annet (rusmiddelpolitisk handlingsplan, spørsmål/svar, praksiseksempler) Oppsummert er redaksjonen fornøyd med både brukerfrekvens og brukerområder av kommunetorget.no i Redaksjonen registrerer at hovedmålgruppene for tjenesten også er de som benytter seg av den, og de søker etter informasjon som er prioritert og tilrettelagt på kommunetorget.no. Videre er vi særlig fornøyde med å registrere at våre nye satsninger med «levende veivisere», både på rusmiddelpolitisk handlingsplan (lansert 2009), og individuell plan rusmiddelavhengige (lansert 2010) ser ut til å bli benyttet. 6

7 Tekst- og informasjonsimplementering Fra oppstarten i 2007 har det vært et mål for redaksjonen å tilstrebe lett tilgjengelige og korte tekster innenfor de ulike menyvalgene på kommunetorget.no, slik at brukere av tjenesten i sitt daglige virke relativt raskt skal kunne finne bidrag og inspirasjon til eget planarbeid. Et sentralt poeng for utvikling av tjenester på kommunetorget.no har vært å finne en balanse mellom praksisrelaterte, og mer teorifokuserte tjenester på nett. I 2009 og i 2010 har vi særlig arbeidet med å videreutviklet denne tekningen og nye pedagogiske grep har blitt tatt i bruk. Ny levende veiviser lansert i 2010 Kommunetorget.no utviklet og presenterte den første «levende veiviser» høsten 2009, Levende veiviser rusmiddelpolitisk handlingsplan. Arbeidet med den neste, Levende veiviser individuell plan rusmiddelavhengige ble lansert våren Dette er faglig funderte opplæringsfilmer basert på praksiserfaringer, der profesjonelle skuespillere loser seerne fra steg til steg i planarbeidet. I tillegg benyttes animasjoner og tekstplakater for å få frem sentrale poeng. Redaksjonen har både i 2009 og 2010 brukt mye tid på utvikling og tilrettelegging av levende veivisere. I denne sammenheng kan det også nevnes at 18 % av alle som klikket seg inn på kommunetorget.no i januar 2010, var inne og benyttet tjenesten Levende veiviser individuell plan rusmiddelavhengige. Vi anser dette for å være en høy bruk av en nylig etablert tjeneste. Utvikling av kommunetorget.no/rusbehandling 2 Et annet større område der redaksjonen også har nedlagt betydelig arbeid i 2009 og 2010, er utvikling av det nye menyvalget, Rusbehandling. Kommunetorget.no/rusbehandling åpnet i mars ) I januar 2011 ble det i samråd med oppdragsgiver vedtatt å justere tittelen på dette menyvalget til å være; oppfølging av rusavhengige. Dette for å harmonisere tittel mer i tråd med kommunenes arbeid på dette området. 7

8 På dette menyvalget vil vi tilby oversikt over, og informasjon om, hva aktuell forskning og klinisk ekspertise anbefaler i arbeidet med mennesker med avhengighetsproblematikk. Her kan de som jobber i direkte kontakt med rusmiddelavhengige i finne informasjon om noen av de konkrete problemstillingene de møter i arbeidet, til bruk for eksempel i forbindelse med utarbeidelse av individuell plan. 8

9 Andre tekst- og menyvalgsarbeid i 2010 Også i 2010 har vi hatt fokus på å innhente og tilrettelegge for flere praksiseksempler og flere fagtekster. Av praksiseksempler kan vi nevne refleksjoner omkring kommunale tjenester og mange rådgivende statlige aktører, samt brukermedvirkning. Eksempler på tema for fagtekster: Motiverende intervju 12-trinnsmodellen Psykodynamisk behandling Tilbakefallforebygging Gruppeterapi Kartlegging i rusbehandling Studie av kommunal alkoholpolitikk i spenningsfeltet mellom fag og politikk. I 2010 har det på menyvalget Aktuelt vært lagt ut og henvist til nye statlige føringer og veiledere, nye erfaringsnotat fra helse- og sosialarbeidere med ansvar for rusarbeid, samt nye mer teoribaserte tekster. Redaksjonens erfaring er at dette menyvalget benyttes mye. 9

10 10

11 Markedsføring I 2010 har redaksjonen forsøkt å gjøre nettjenesten kjent via ulike kanaler. Kommunetorget.no er nedfelt i Opptrappingsplanen for rusfeltet og gjennom det blitt presentert på seminarer, forelesninger, møter, stand og nettside, blant annet via HOD, Fylkesmannsembetene og KoRus ene. Annonsering har foregått både på papir og web, blant annet i ulike fagmagasin. Det kan også nevnes at vi med jevne mellomrom har sendt ut felles nyhetsbrev fra kommunetorget.no og forebygging.no, som har opparbeidet seg mange brukere. Vi registrerer en positiv sammenheng mellom markedsføringstiltakene som gjennomføres i visse måneder av året og økningen i antall brukere av nettjenesten i samme perioder. Teknisk drift Kommunetorget.no benytter en publiseringsløsning skrevet i ASP (Active Server Pages) mot en MSSQL 2005 database. I løpet av 2011 vil kommunetorget.no bli oppgradert til den mer moderne og funksjonelle EPiServer. Den nye løsningen vil være operativ i løpet av Økonomi 2010 Tilskudd Regnskap Tilskudd drift kommunetorget.no Som det fremgår av økonomioversikten ovenfor fikk kommunetorget.no bevilget totalt 2 millioner kr til drift og videreutvikling for 2010 av Helsedirektoratet. Tilskuddet har i hovedsak blitt benyttet til lønn, utvikling og tilrettelegging av opplæringsfilmene «levende veivisere», kjøp og bearbeiding av tekster/informasjon, tekniske oppgraderinger, og markedsføring av nett-tjenesten. Regnskapet viser at drøyt 1,8 millioner kr ble benyttet i året som gikk. Dette gir et underforbruk på kr Underforbruket må sees i sammenheng med omrokkering av personell ved KoRus Nord i 2010 på grunn av virksomhetsleders sykemelding, hvor redaktøren for kommunetorget i store deler av 2010 har fungert som nestleder. Det har derfor vært nødvendig å utsette en del av den planlagte aktiviteten på kommunetorget. Kommunetorget.no er likevel dimensjonert etter total-tilskuddet for 2010, og det er ønskelig at rammene blir i denne størrelsesorden også for

12 Samlet vurdering Redaksjonen vurderer at den positive utviklingen som begynte allerede med oppstarten i 2007 har fortsatt frem til Dette ser vi gjennom jevn økning i antall brukere og at kommunetorget.no benyttes av de målgrupper som er målet for tjenesten. Vi er særlig godt fornøyd med at det er registrert en markant økning av antall unike gjester. Videre registrerer vi med tilfredshet at brukerne av nettjenesten både søker via eksterne søkemotorer inn mot prioriterte tema på kommunetorget.no, og at brukerne henvender seg med spørsmål til redaksjonen. Vi finner det også positivt at områder som redaksjonen har benyttet mye tid og ressurser på i de siste to årene, slik som Levende veiviserne, blir benyttet og at tilbakemeldingene på disse er svært positive. På driftssiden har vi ikke hatt tekniske problemer i

13

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser God prosess Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innledning

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering Divisjon for vitenskap Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer