Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf til sekretær Siv M. Reinholtsen eller Silje Kristoffersen. Administrasjonen innkaller varamedlemmer, og disse møter kun ved særskilt innkalling. Saksnummer Innhold Side 014/14 Samvirkeprosjekt - Et tryggere Vesterålen 015/14 Regional handlingsplan for kompetanse /14 Ny Web-løsning Vesterålen regionråd 017/14 Foresight studie 018/14 Referatsaker Sortland, 21. mars 2014 Silje Kristoffersen sekretariatsleder

2 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/122 Dok.nr: 2 Arkiv: FA-X20 Saksbehandler: Silje Kristoffersen Dato: SAMVIRKEPROSJEKT - ET TRYGGERE VESTERÅLEN Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 014/14 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg INNSTILLING/VEDTAK Fremmes etter behandling i møtet

3 FAKTA I SAKEN Sivilforsvaret i Midtre Hålogaland og Fylkesmannen i Nordland ønsker på prosjektbasis å bistå de seks vesterålskommunene i deres engasjement med å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap gjennom ivaretakelse av kommunens beredskapsplikter, slik de fremgår av sivilbeskyttelsesloven med forskrift. Følgende linker vil klargjøre innholdet i sivilbeskyttelseslovens bestemmelser om kommunal beredskapsplikt: Sivilbeskyttelsesloven 14 og 15: Forskrift om kommunal beredskapsplikt: Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt: Lærebok om emnet: Fylkesmannen v/fylkesberedskapssjef Jan Martin Skoglund og Sivilforsvaret v/distriktssjef Erik Furevik vil i AU møtet redegjøre for prosjektforslaget, anbefalte arbeidsprosesser og lovgrunnlag. Det anbefales fra Fylkesmannen og Sivilforsvaret at prosjektet i tillegg bør forankres politisk i hver enkelt kommune, samt at en av vesterålskommunene utpekes som vertskommune for å kunne søke evt. skjønnsmidler. Forslag til vedtak etter presentasjon av prosjektet Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd stiller seg bak de fremlagte planer for prosjektet «Et tryggere Vesterålen» og oversender saken til behandling i hvert kommunestyre i Vesterålen med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret i kommune stiller seg bak de fremlagte planene for prosjektet «Et tryggere Vesterålen» og ønsker å delta i dette. Målsettingen er å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap gjennom ivaretakelse av kommunens beredskapsplikter, slik de fremgår av sivilbeskyttelsesloven m/ forskrift. Til å delta i prosjektet utpekes.., som er kommunens beredskapskoordinator, til å være kommunens representant i prosjektet, og utgjør sammen med ordfører og rådmann/administrasjonssjef kommunens egen styringsgruppe. Styringsgruppen utpeker selv deltakere fra politisk og administrativ nivå i kommunen til å delta i de arbeidsgrupper som finnes nødvendig for å gjennomføre kommunens del av prosjektet.. Kommunestyret gir styringsgruppen, sammen med deltakere i eventuelle arbeidsgrupper, fullmakt til i delta i det interkommunale samarbeidsprosjektet og kommunen vil sette av ressurser til arbeidet. kommune er vertskommune for prosjektet.

4 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/120 Dok.nr: 2 Arkiv: FE-439 Saksbehandler: Silje Kristoffersen Dato: REGIONAL HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSE Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 015/14 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg INNSTILLING/VEDTAK Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd vedtar Regional plan for kompetanse

5 Vedlegg Regional handlingsplan vår 2015.doc KORT BESKRIVELSE AV SAKEN Regional handlingsplan for kompetanse skal være retningsgivende for regionale kompetansetiltak for kommunene fra Planen bygger på: - Innspill fra kommunale kompetanseplaner og tiltaksplaner - Statlige og fylkeskommunale føringer - Drøftinger i møter med «Nordlandsløftet» - Regionale møter og innspill fra nettverksgrupper - Inngåtte samarbeidsavtaler - Tidligere vedtak i RKKs kompetanseutvalg VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente medarbeidere og regional kompetanseutvikling i Vesterålsregionen. Kommunenes ansatte skal tilbys et langsiktig og tydelig regionalt tilbud innen etter- og videreutdanning, og veiledning gjennom kurs, prosjekter og lærende nettverk Utfordringer På bakgrunn av den kartleggingen og de vurderinger kommunene har gjort kan følgende utfordringer skisseres for tidsrommet handlingsplanen gjelder: Kompetansebehov i tilknytning til Ungdomstrinnet i Utvikling ( ) Samhandlingsreformens behov for kompetansetiltak Et stort antall tilsatte i kommunene uten formell utdanning spesielt mange uten fagbrev innen pleie- og omsorgssektoren. Økende behov rekruttering, spesielt når det gjelder ingeniører og lærere i årene som kommer Lovendringer som stiller nye krav til saksbehandlere Etterutdanningskurs for å øke bedre tjenesteyting innen alle fagområder i kommunene Økt fokus på Ny læringsarena (e-læring) og den enkelte kommune som lærende organisasjon Når det gjelder de skisserte utfordringene vil Kompetanseutvalget og RKK gå dypere inn i disse i forbindelse med arbeidet med «Strategisk plan for kompetanseutvikling RKK Vesterålen ». I denne prosessen vil både de etablerte regionale fagnettverkene og Regionalt forum for Nordlandsløftet trekkes inn i prosessen. Planen vil foreligge til behandling høsten Økonomi Som hovedprinsipp finansieres etterutdanningskurs i regi av RKK slik: RKK søker i den grad det er mulig å få ekstern finansiering av utgifter til kursholdere (honorar, reise og opphold). Slike beløp varierer fra ca kr til kr for et dagskurs. Bruk av kursholdere fra regionen blir billigere. Kommunene må selv dekke øvrige utgifter. Dagpakkesatsene, utgifter som kurssteder, hoteller med mer tar for leie av lokaler, bevertning og bruk av div utstyr) ligger

6 mellom 350 kr. og 450 kr. per person. De dyreste dagpakkeprisene er i Sortland, de billigste i Øksnes og Lødingen. Tilskudd til nettverk har hittil blitt finansiert med støtte fra Fylkesmannen i Nordland (helse/pleie/omsorg, og oppvekst). I tillegg har nettverk blitt finansiert via prosjektmidler fra fylke og stat. Støtte til nettverk er uforutsigbar med en slik finansiering, og skal nettverkene bestå må nok disse på sikt få kommunal støtte. Det legges mye arbeid i å søke prosjektmidler, og RKK har fått betydelige prosjektmidler de siste årene som har gitt regionen muligheter til både nyttige kurs og innovative tiltak. Nettverk kommunal sektor I regi av RKK driftes flere regionale nettverk. De fleste av disse nettverkene styrer seg selv etter fastlagt nettverksstruktur. Hvert nettverk disponerer årlig et lite beløp til bruk for enkel bevertning, godtgjørelse for sekretær/leder og honorar til kursholdere. Betydningen for disse nettverkene er stor spesielt for yrkesgrupper med få ansatte i kommunene, for eksempel ruskonsulenter, kreftsykepleiere og flyktningkonsulenter, eller for ansatte som skal i gang med nye faglige utfordringer, som for eksempel folkehelsekoordinatorer. Hvilke nettverk RKK prioriterer, velges ut fra en dynamisk prosess basert på årlig evaluering og nye innspill. Nettverkene inne pleie- og omsorg vil også i 2014/2015 driftes av midler fra fylkesmannen. Øvrige nettverk driftes av prosjektmidler og tidligere avsatte midler i RKK. Andre nettverk En annet viktig forutsetning for helhetlig kompetanseutvikling for regionen er å kunne få til et godt samarbeid mellom kompetansemiljø i og utenfor regionen. RKK deltar i flere slike nettverk. Prosjekter/programmer 2014 Vårres unga - vårres framtid program i regi av Fylkesmannen i Nordland. RKK har en koordineringsrolle når det gjelder informasjon og formidling mellom de ulike prosjektene i kommunene og kommunene og Fylkesmannen. Saman om ein betre kommune program i regi av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. RKK deltar i programmet med kompetanseprosjektet Rett kurs! I 2014 vil fokus på dette prosjektet være arbeid med Ny Læringsarena, systematisk struktur for mellomleder/lederopplæring og motivasjon for å få ufaglærte i kommunene til å ta fagbrev. Ny læringsarena et nokså omfattende samarbeidsprosjekt med fire regioner i Telemark og KS/KommIT for å utvikle en skalerbar portal for elæringskurs og hvordan elæring i større grad kan tas i bruk i kommunene. Vesterålen Kompetanse koordinering av nettverket av offentlige og private kompetanseaktører er vedtatt lagt til RKK. TILTAK vår 2015 Oppdatert oversikt over de kurs og seminarer som RKK iverksetter er publisert på kompetanseportalen Det vil i bli gitt tilbud om elæringskurs innen flere tema og fagområder som vil være aktuelle både for individuell kompetanseutvikling og til utvikling av kommunene som lærende organisasjoner. RKK Vesterålen bidrar aktivt i dette arbeidet, og vil oppfordre til bruk av: https://kurs.kommit.no/ og https://kompetanse.org/ VURDERING Regional plan for kompetanse er forankret i mal for kompetanseplan og årshjul for kompetanse styring som kommunene vedtok i Planen ble vedtatt i Kompetanseutvalget for RKK 14. februar og skal nå formelt godkjennes av RKKs styre som er arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd. Sekretariatet tilrår godkjenning av vedlagte plan

7 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/116 Dok.nr: 2 Arkiv: FE-062 Saksbehandler: Silje Kristoffersen Dato: NY WEB-LØSNING VESTERÅLEN REGIONRÅD Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 016/14 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg INNSTILLING/VEDTAK Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd gir administrasjonen fullmakt til videre forhandlinger med Solid Media Group (SMG) om kjøp av nettsted med gratis publiseringsløsning (word press) og hjemmeside med kalender og arkivløsning. Utgiftene tilknyttet kjøp av ny løsning samt overføring, implementering og opplæring, totalt kr , hentes fra tidligere års avsetninger.

8 Vedlegg digitale medier referanser (1).pdf vesterålen-tilbud.pdf protokoll_ansk (2) KORT BESKRIVELSE AV SAKEN Hjemmesiden til Vesterålen regionråd er godt besøkt og det er en viktig arena for offentliggjøring av regionrådets virksomhet. Hjemmesiden er noe utdatert og det har vært et ønske om å oppdatere denne. Sekretariatet ønsket derfor å bytte ut eksisterende publiseringsverktøy blant annet på grunn av at dagens løsning ikke er god nok når det gjelder Fleksibilitet og enkelhet Brukervennlighet både for publisering og lesing Søkbarhet i søkemotorer Sekretariatet nedsatte derfor en arbeidsgruppe som skulle kartlegge regionrådets nåværende og fremtidige behov for ny hjemmeside. En kravspesifikasjon basert på intervjuer med de ansatte i regionrådet, og faglige vurdering av regionrådets behov ble utarbeidet (Kristin Johnsen, IT avdelingen Sortland kommune, har deltatt i arbeidet på linje med Marianne Hansen og Astrid Berthinussen fra sekretariatet). Den viktigste grunnen til ønsket om ny hjemmeside er å øke synligheten til Vesterålen regionråd, og å øke forståelsen av hvem vi er og hva vi jobber med. En tydelig og riktig profil på nettsiden som våre besøkende kan kjenne igjen er viktig for å markedsføre regionrådets arbeide. Dette er hovedmålene ved lansering av nye nettsider: Profilerende gjennom artikler hvor Vesterålen regionråd skildrer aktiviteter Brukervennlig for forskjellige målgrupper Nettsiden skal være en informasjonskanal for arbeidet vårt God søkbarhet i søkemotorene Innhenting av tilbud ble forespurt 5 bedrifter, og arbeidsgruppen mottok tilbud pålydende mellom kr og kr En nøye vurdering av de innkomne tilbud ble foretatt. Dette har ikke bare innebefattet pris på totalpakken, men også referanser fra tidligere arbeid har blitt vektlagt. Hva leverandøren har laget tidligere, hva slags type bedrifter de har jobbet for, hva de legger vekt på av funksjoner i tilbudet sitt, og hvordan de har valgt å tolke kravspesifikasjonen, har blitt evaluert. Sekretariatet har valgt ut tilbudet fra Solid Media Group (SMG) som det mest interessante, og ønsker å gå videre i dialog med denne leverandøren. Denne leverandøren har gitt et meget grundig tilbud hvor de har synliggjort på en god måte hva de kan tilby Vesterålen regionråd for det forespeilede beløpet, og at de tilbyr hjemmesiden bygget over et system som arbeidsgruppen

9 vet av erfaring er brukervennlig og fleksibelt. Referansene til SMG viser at de kan lage sider med godt design, noe som også er viktig i valg av leverandør. Tilbudet på nettsted med gratis publiseringsløsning (word press) innebefatter hjemmeside med kalender og arkivløsning. Tilbudet er pålydende kr ,- og innebefatte et månedlig abonnement på kr 1290,-. Til sammenligning betales det i dag kr 3500 pr mnd. til nåværende hjemmesideleverandør. Vesterålen regionråds nåværende hjemmeside har skriftlig materiale, bilder og info som er av historisk verdi. Det vil bli ressurskrevende å overføre dette til en ny løsning og det må derfor settes av personal ressurser til å overføre data mellom den gamle og til den nye løsningen. I budsjettet for 2014 er denne utgiften ikke beregnet inn og sekretariatet tilrår derfor at midler fra tidligere års avsetninger benyttes til dette Budsjett Ny hjemmeside ,- Overføring, implementering og opplæring ,- (2 mnds verk) Totalt fra fond ,-

10 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/5 Dok.nr: 9 Arkiv: FA-U99 Saksbehandler: Silje Kristoffersen Dato: FORESIGHT STUDIE Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 017/14 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg INNSTILLING/VEDTAK Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd ønsker å delta i det skisserte foresight studiet «Fremtidsdugnad» forutsatt fullfinansiering av prosjektet. Ved oppstart av prosjektet bør prosjektplan og ansvarsfordeling revideres.

11 Journalposter i arkivsaken 3 U NæringsArena Hålogaland Oppfølging møte Tjeldsundbrua - Oppnevning av representant(er) til styringsgruppe 6 I Ofoten regionråd foresight studie Ofoten og Sør Troms 8 I Ofoten regionråd Fwd: Prosjektbeskrivelse framtidsdugnad.pdf - Adobe Reader KORT BESKRIVELSE AV SAKEN Vesterålen regionråd er blitt invitert til å delta i arbeidet med en Foresightstudie. Ofoten og Sør- Troms regionråd har utarbeidet en prosjektplan og søknad om fianansiering av dette arbeidet. Positiv tilsagn om delvis finansiering foreligger og Vesterålen regionråd samt Lofotrådet er blitt invitert til å delta. FAKTA I SAKEN I 2010 ble det igangsatt en mulighetsstudie på tvers av fylkesgrensene mellom Troms og Nordland. På oppdrag fra NFK og TFK utarbeidet NORUT en rapport om grenseregionen som ble lagt fram på et møte i Narvik i juni Ved framleggingen av rapporten ble regionrådene oppfordret til å videreføre arbeidet gjennom en analyse- og tiltaksfase. Dette har Ofoten og Sør- Troms regionråd fulgt opp. I arbeidet med å finne veien videre for et slikt samarbeid, har Møre og Romsdal fylkeskommune blitt kontaktet. De har gjennomført en prosess ved hjelp av forsight-metodikken med god erfaring og positive resultater. Norges forskningsråd sier følgende om forsight: «Foresight handler om å profesjonalisere samtalen om framtiden. Foresight handler om deltakelse og involvering, om kunnskapsdeling og ideutvikling, om nye arbeidsformer og samarbeidskonstellasjoner. Foresight er kunnskapsbasert og kan danne grunnlag for beslutninger og prioriteringer som er robuste i mote med en usikker framtid». I prosjektet ønsker man å bygge på erfaringene fra Møre og Romsdal, og det legges derfor opp til å gjennomføre en bred forsightprosess første året ved hjelp av innleid konsulent for deretter å gjennomføre de anbefalte tiltakene de to neste årene. En ansatt prosjektleder vil få hovedansvaret for den treårige prosessen. Med stadig økende fokus på petroleumsrettet næringsvirksomhet er det avgjørende at regionen står sammen og opparbeider allianser og synliggjør samlet styrke. I framtiden kommer vår region til å møte endel utfordringer knyttet til følgende områder: Demografi Attraktivitet kompetansesamfunnet rekruttering

12 Den globale verden øke/vedlikeholde konkurransekraft robusthet i næringsliv skape mer mangfoldig næringsstruktur. Viktige parter i samfunnet må arbeide sammen for å nå dette målet offentlig sektor, utdanningssektoren, næringsliv, men også kultur og frivillig sektor er viktige samfunnsaktører som må med. Prosjektet Framtidsdugnad har stort fokus på igangsetting av konkrete tiltak for å bedre samspill og kunnskap på tvers av fylkesgrensen. Prosjektets mål Formål Formålet med prosjektet er å skape allianser og realisere tiltak som vil bidra til en helhetlig, positiv og bærekraftig samfunnsutvikling for fellesregionene. Hovedmål Økt samhandling og samarbeid på tvers av kommunegrenser, næringer og fagmiljøer Gjennomføre tiltak med fokus på ett bo- og arbeidsmarked, samt styrke samhold og felles identitet Systematisk satsning på innovasjon og forskning innen områder der storregionen har fortrinn Bidra til å forsterke kompetansemiljøer som kan tiltrekke seg høyt kvalifisert arbeidskraft gjennom samarbeidstiltak på tvers av fylkesgrensen Mål Etablere minst en felles arena for regionen innen juni 2014 Etablere og facilitere nettverk for mottak av tilflyttere til regionen. Nettverket skal ha deltakere fra alle kommuner og fra regionens næringsforeninger/næringsliv Regionen som helhet skal oppnå en prosentvis vekst på linje med veksten i Bodø og Tromsø Utarbeide felles profileringsmateriale som synliggjør regionens samlede fortrinn Arbeidsmål Avdekke farer/trusler for en positiv utvikling i en samlet region. Utarbeide framtidsbilder som vil være styrende for regionen. Utarbeide handlingsplan og igangsette tiltak. Budsjett Utgiftstype Beløp Prosjektledelse Informasjon/profil/annonsering Møter/prosessarbeid Kontorhold / adm. kostnader Reisekostnader Forsightprosess, anbud mm Tiltak / tilrettelegging tilflytting Egeninnsats møter Prosessamlinger Totalt Finansieringsplan Finansiering Beløp

13 Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Egeninnsats Tilskudd andre (banker m.fl.) Totalt Til nå er det bekreftet finansiering fra Troms fylkeskommune pålydende kr for hele prosjektperioden. Differansen på kr mellom de omsøkte midlene og tildelt beløp forutsettes dekt av kommunene over kommunale næringsfond. Det forutsettes fullfinansiering av prosjektet før igangsettelse. Nordland Fylkeskommune har bevilget kr til første års drift med positive signaler om ytterligere finansiering påfølgende år forutsatt at overføringene fra KRM opprettholdes, fullfinansiering av prosjektet samt tilfredsstillende fremdrift. All finansiering er derfor ikke på plass. Det har fremkommet positive signaler om medfinansiering fra regionens banker uten at dette er konkretisert. Vurdering Hålogalandsregionen er en sterk næringsregion med store utviklingsmuligheter. Både innenfor marin sektor, reiseliv, energi og mineraler forventes det en betydelig aktivitetsøkning de neste årene. Flere prosjekter har vist at samarbeid kan bære frukter ved å gi positive resultat, økt forståelse, bedre kjennskap og nettverk på tvers av fylkesgrensen. Våre regioner utfyller hverandre på mange områder, noe som bør forsterkes og utnyttes. Arbeidsutvalget har tidligere sluttet seg til arbeidet med Arena Midtre Hålogaland. Dette prosjektet er igangsatt av de fire næringsforeningene i Midtre Hålogaland og skal avklare om det er grunnlag for å etablere et partnerskap mellom næringsliv, kommuner og berørte fylkeskommuner i grenseregionen Midtre Hålogaland. Utgiftene til dette prosjektet er stipulert til kr og det er kommet positiv tilbakemelding på finansiering uten at det foreligger konkrete vedtak i saken. Grete Ellingsen er oppnevnt som Vesterålens representant i styringsgruppen for prosjektet. Da Vesterålen allerede deltar i et prosjekt knyttet til samarbeidet i Midtre Hålogaland er det sekretariatets anbefaling at Vesterålen kun kan gi positiv tilbakemelding om deltagelse i foresightstudiet «Fremtidsdugnad» forutsatt revidert prosjektplan og fullfinansiering av prosjektet.

14 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/124 Arkiv: FE- Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen Dato: REFERATSAKER Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 018/14 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg REFERERTE SKRIV OG MELDINGER Refererte skriv og meldinger 1 14/197 I Espen B Gundersen Informasjon om mulig følgeforskningsprosjekt 2 14/190 I Grete Ellingsen Invtasjon til deltakelse - Grunnlovsseilasen /200 I Nordland fylkeskommune Strukturplansak - strategier for fremtidig struktur i videregående opplæring - høring 4 14/296 I Hella, Siri Amalie Invitasjon til skogseminar 5 14/256 I Pleym, Pedersen Steinar Referat fra OSO m. vedlegg 6 14/313 I Martinussen, Jørn Utredning Marin Videregående skole i Øksnes VEDTAK Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger

15

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer