Rømmingskommisjonen for akvakultur Referat fra møte nr 4 den april. Hell Hotell, Stjørdal. Sted: Tidspunkt: april 2007.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rømmingskommisjonen for akvakultur Referat fra møte nr 4 den 16. 17. april. Hell Hotell, Stjørdal. Sted: Tidspunkt: 16.-17. april 2007."

Transkript

1 Rømmingskommisjonen for akvakultur Referat fra møte nr 4 den april Sted: Hell Hotell, Stjørdal Tidspunkt: april 2007 Tilstede: Kommisjonen: Lars André Dahle Ellen Kjos-Kendall Aud Alming Maren Esmark Arne Fredheim Britt Stokke Lønaas Tore Håkon Riple Elin Tveit Sveen Arve Thendrup Aina Valland Sekretariat: Axel R. Anfinsen Anita N. Reistad Følgende forslag til dagsorden var utsendt på forhånd: 1. Godkjenning av innkalling til møte 2. Godkjenning av referat fra telefonmøte Innledende diskusjon vedr. Hetteneset 4. Nestenhavari Hetteneset Møte med aktørene 5. Oppsummering i RK Hetteneset 6. Administrative saker 7. Presentasjon fra oppdrettsselskap vedr. forankringsanalyse 8. Innledende diskusjon vedrørende NYTEK 9. Oppsummering av møtet 1

2 1. Velkommen. Gjennomgang av agenda I sak 3 er angitt referat fra telefonmøte , det skal være referat fra telefonmøte Med denne endring ble forslag til agenda godkjent. 2. Referat fra telefonmøte Referatet ble godkjent. 3. Innledende diskusjon vedr. nestenhavariet på Hetteneset Det ble diskutert hvordan høringen skulle foregå. RK ønsket å få klarlagt hendelsesforløpet samt hvilke formalia som ligger til grunn for de involverte partene. Likeledes var kommisjonen opptatt av dokumentflyt og grunnlag for beregninger og beslutninger. Vedtak: RK vil utarbeide en rapport som vil være offentlig tilgjengelig. Tidspunktet for offentliggjøring vil bli sett i sammenheng med utvikling av saken forøvrig. Arbeidsnotatet blir ikke offentlig tilgjengelig, men hver av instansene som møter i høringen vil få oversendt den delen av arbeidsnotatet som angår dem for å kunne oppklare og kommentere fakta. 4. Nesten havari Hetteneset Møte med aktørene Aktørene møtte i følgende rekkefølge: 1. Marine Harvest AS Bernhard Østerbøvik, Tore Birkeland 2. NorMær AS og Aquastructures AS Jan Gausvik Harald Tronstad Thommes Thomassen 3. Noomas Sjøtjenester AS Jon Terje Lepsøy Kjetil Roaldsnes 4. Egersund Net AS Hans Kristian Mong Svein Ove Rabbem 5. NorMær AS Jan Gausvik 6. Aquastructures AS Harald Tronstad Thommes Thomassen 7. Marine Harvest AS Bernhard Østerbøvik, Tore Birkeland Aktørene var i forbindelse med innkallingen orientert om sammensetning og mandat for RK. Innledningsvis ble de igjen orientert om at RKs oppgave var å finne årsakene til hvorfor det gikk galt. Det tilligger ikke kommisjonen å vurdere ansvars- og skyldspørsmål. Referat fra høringen vil bli i form av et arbeidsnotat. Arbeidsnotat blir ikke offentlig tilgjengelig, men hver av instansene som møter i høringen vil få oversendt den delen av arbeidsnotatet som angår dem for å kunne oppklare og kommentere 2

3 fakta. Aktørene ble under høringen bedt om å oversende manglende dokumenter til RK. 5. Oppsummering av høringen i RK Generelt Etter høringen var det en intern gjennomgang av forhold som var kommet frem under høringen. Det var enighet om at høringen var et nyttig virkemiddel for å få fram flest mulig fasetter av saken. RK fikk mye informasjon. Det ble gjort følgende vedtak: Aktørene for et brev som takker for oppmøtet og gir dem anledning til å kommentere sin del av kommisjonens rapport. Arbeidsnotat etter høring Det ble gjort følgende vedtak: Britt, Maren og Axel utarbeidet forslag arbeidsnotat etter høringene. 6. Administrative Saker Hjemmeside og visittkort ME BSL ARA Lars André Dahle refererte fra kommunikasjon med Fiskeridirektoratet vedr. hjemmeside og visittkort. Ellen informerte om tilbud som var innhentet for hjemmeside og visittkort. Følgende tre leverandører er forespurt: Røe Kommunikasjon Bål Reklame 123onweb Etter en samlet vurdering anbefalte Ellen tilbudet fra 123onweb som omfatter: Design og utvikling av webløsning Oppretter en nøkkelferdig webløsning som RK deretter kan endre og oppdatere selv. Design og funksjonalitet tilpasses RKs behov. 123onweb utvikler logo og grafisk profil og.legger inn alt innhold første gangen. Pris kr ,- (eks mva.) Publiseringsløsning Inneholder en publiseringsløsning med ubegrenset antall sider samt webhotell inntil 500 mb og e-post med inntil 20 e-postadresser. Webløsningen kan oppdateres og endres via egne administrasjonssider uten spesielle forkunnskaper. Fri telefonsupport er inkludert. Pris pr måned kr 290,- (eks mva.) Visittkort 10 personer 4 farge trykk kr 3.450,- (eks mva.) Evt tillegg originalarbeide kr 1.200,- (eks mva.) 3

4 På grunnlag av etterfølgende diskusjon gjorde RK følgende Vedtak: RK godkjente tilbudet som var innhentet fra 123onweb. Ellen skal ha den løpende kontakt med selskapet. EKK Aqua Nor Vedtak: RK ønsker å være med på Fiskeridirektoratets stand og seminaret under Aqua Nor i Trondheim. Kontaktpersoner stand: Britt, Ellen og Anita Kontaktpersoner seminar: Britt og Ellen Møtedager Leder fremmet forslag om fast møtedag den første tirsdag i den første hele uken i måneden. Følgende møtedager ble fastsatt: 14. mai kl telefonmøte (høringsuttalelse rev av NS9415) 6/7 juni sted: Gardermoen (avtalt tideligere) 7. aug, kl telefonmøte (Aqua Nor) 4. sept. kl sted: Gardermoen 4. okt. kl sted: Gardermoen 6. nov. kl sted: Gardermoen 4. des. kl sted: Gardermoen Offentliggjøring av rømmingsliste ANR BSL/EKK RK var kjent med Fiskeridirektoratets planlagte offentliggjøring av rømmingstilfeller. RKs medlemmer med unntak av ett - var sterkt kritisk til offentliggjøring, i det en slik offentliggjøring kunne bidra til dårligere innrapportering av rømmingstilfelle, svekking av RKs tillit i næringen og vanskeliggjøre fremskaffing av opplysninger som RK trenger for å kunne undersøke rømmingstilfellene. Ulike måter til å presenter RK sitt syn ble diskutert. Votering ble ikke foretatt, men RK overlot til leder i samarbeid med nestleder å følge opp saken. 7. Presentasjon fra oppdrettsselskap vedr. forankringsanalyser Presentasjonen ble gitt av følgende: Alf Jostein Skjærevik FHL-MidtNorge/Salmar Jørund Larsen FHL-MidtNorge Arild Kjerstad Havbrukstjenesten AS Lokalitetsklassifisering Strømmåling Det ble fremvist måleresultater fra samme sted på samme lokalitet til samme tid som viste betydelige forskjeller avhengig av hvilken måler som ble benyttet, propellmåler eller dopplermåler. Forskjellene varierte fra lokalitet til lokalitet, men propellmåler viste hele tiden den største hastighet. Fortøyningsanalyser Flere eksempler ble dokumenter. Dimensjonering av fortøyningssystem for samme anlegg på samme lokalitet viste betydelig variasjon avhengig av hvem som gjorde analysene. Det samme beregningsprogramet er benyttet og aktørene ble gitt samme input. 4

5 Generelle synspunkt Revisjon av NS-9415 er godt mottatt. De eksterne aktørene kom med oppfordring om utprøving av standarden på et konkret anlegg før man fastsatte endelig versjon. Dette ble gjort før fastsettelsen av 1, versjon av NS Tidsplan og økonomi gjør imidlertid ikke dette mulig nå. 8. Innledende diskusjon vedrørende NYTEK Kommisjonen hadde innledende diskusjoner rundt sentrale temaer vedr. NYTEK, men det ble ikke fattet formelle vedtak. NS-9415 Britt informerte om hovedelementer som er endringer i standarden. Høringen ligger på nett (hjemmeside til Standard Norge). Høringen er offentlig med høringsfrist 18. mai. RK har tideligere nedsatt en gruppe bestående av Lars André, Aud og Elin, til å forberede RKs høringsuttalelse. LAD AA ETS Forskriften Rømmingskommisjonen hadde innledende diskusjoner rundt følgende kapitler i Forskrift om krav til teknisk standard for anlegg som nyttes i oppdrettsvirksomhet: Kapittel 3. Lokalitetsklassifisering. Kommisjonen diskuterte hvorvidt det var akseptabelt at et kompetent organ skal utføre lokalitetsklassifiseringen. Lokalitetsklassifiseringen er viktig for videre analyser og bruk av standarden, og flere i kommisjonen var enige om at det burde stilles formelle krav til den som utfører disse. Kapittel 4, 8: Det ble diskutert hvorvidt man burde ha en 3. parts gjennomgang av hele anlegget for å gi det et anleggssertifikat på den aktuelle lokaliteten med tilhørende driftskonfigurasjoner. Det var delte meninger i kommisjonen rundt dette, men erfaringene kommisjonen har opplevd så langt, tyder på at man uansett bør se nærmere på rolleavklaringer mellom aktørene (oppdretter, kompetent organ, akkreditert organ, osv) Kapittel 4, 11: Håndteringen av leverandør av fortøyning ble diskutert. Det ble påpekt at det er uheldig at forankringen ikke behandles på samme måte som andre hovedkomponenter. Mange mente at fortøyning burde få sertifikat på en gitt lokalitet. Kapittel 5, 14: Endring på anlegg som innehar duglighetsbevis. Kommisjonen diskuterte forskjellige tolkninger av paragrafen. Det ble blant annet påpekt at det var urimelig dersom fullgode hovedkomponenter ikke kan monteres inn i anlegg som har dugelighetsbevis. Oppfølging av NYTEK: RK anser NYTEK som et omfattende regime. RK registerer at det så langt er avdekket svakheter som må forbedres i fortsettelsen, slik som: Oppfølging av akkrediterte og sertifiserte Rolle forståelse mm 5

6 RK vil følge opp blant annet ved revisjon av NS 9415 og revisjon av NYTEK-forskriften (Forskrift om krav til teknisk standard for installasjoner som nyttes til akvakultur) 9. Oppsummering av møtet Møteformen ble diskutert. Kommisjonen har så langt vært nødt til å endre på møteplanen på hvert eneste møte på grunn av aktuelle hendelser. Dette har ført til forsinkelser og lange møter. Kommisjonen vil derfor som hovedregel holde månedlige endags møter hvor store deler av dagen benyttes. Rømmingskommisjonens ledelse og sekretariat møtes kvelden før. Møtene starter kl 09:00, og varer til ca. kl 19:00. Dette er reflektert i møteplanen i pkt 5 i referatet. Lars André og Ellen forbereder et notat fra møtet og erfaringene til kommisjonen så langt. LAD EKK ANR ara ara Godkjent

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Dokument 7:1 (2012 2013)

Dokument 7:1 (2012 2013) Dokument 7:1 (2012 2013) Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2012 Forord I samsvar med kontrolloven 8 nr.

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

PFU-SAK NR. 225/14. Kontrollkomiteen i Norges Korforbund v/harold Jenssen ADRESSE:

PFU-SAK NR. 225/14. Kontrollkomiteen i Norges Korforbund v/harold Jenssen ADRESSE: PFU-SAK NR. 225/14 KLAGER: Kontrollkomiteen i Norges Korforbund v/harold Jenssen ADRESSE: Liaveien 330, 9357 Tennevoll TELEFON/TELEFAX: PUBLIKASJON: Ballade.no PUBLISERINGSDATO: 20.01.2014 STOFFOMRÅDE:

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Trondheim kommunerevisjon Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Forord Trondheim kommunerevisjon oppsummerer med dette notatet resultatene fra arbeidet med en gjennomgang

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/59 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/59 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer