Møtereferat. Møte nr: Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Ansvarlig. Dato: juni 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat. Møte nr: 8-2007 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Ansvarlig. Dato: 06.-07. juni 2007"

Transkript

1 Møtereferat Møte nr: Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Ansvarlig Dato: juni 2007 Tilstede: Lars André Dahle, Ellen Kjos-Kendall, Aud Alming, Arne Fredheim, Britt Stokke Lønaas, Tore Håkon Riple, Arve Thendrup, Aina Valland, Maren Esmark Forfall: Elin Tveit Sveen (dag 1, 2), Arve Thendrup (fra 09:00-12:30 dag 1) Tore Håkon Riple (dag 2), Aina Valland (fra kl. 09:30 dag 2) Maren Esmark (fra 14:15 dag 1) Sekretariatet: Axel R. Anfinsen og Anita N. Reistad Følgende forslag til dagsorden var utsendt på forhånd: 2007/ Godkjenning av innkalling og dagsorden 2007/ Godkjenning av referat fra telefonmøte 14. mai 2007/ Siden sist a. Revisjon av NS 9415 b. Regiondirektørmøte 1. Juni c. Rømmingssituasjonen d. Økonomi/honorarsatser 2007/ Arbeidsform og dokumentasjon a. Mal for rapporter b. Mal for rapporter fra Fiskeridirektoratets regionkontorer 2007/ Logo/grafisk design/slagord 2007/ Hjemmeside 2007/ Aqua Nor a. Bemanning b. Materiell c. Seminar 2007/ Rapport fra Tobbeholmane 2007/ Rapport fra Hetteneset 2007/ Årsmelding 2007/ Telefonmøte før St.Hans 2007/ Eventuelt 1

2 2007/46 Godkjenning av innkalling og dagsorden Ved møtestart ble følgende reviderte forslag til dagsorden fremlagt: 2007/46 Godkjenning av innkalling og dagsorden 2007/47 Godkjenning av referat fra telefonmøte 14. mai 2007/48 Siden sist a. Revisjon av NS 9415 b. Regiondirektørmøte 1. Juni c. Rømmingssituasjonen d. Brukerhåndbøker e. Økonomi/honorarsatser 2007/49 Arbeidsform og dokumentasjon a. Arbeidsform b. Mal for rapporter c. Mal for rapporter fra Fiskeridirektoratets regionkontorer 2007/50 Logo/grafisk design/slagord 2007/51 Hjemmeside 2007/52 Aqua Nor a. Bemanning b. Materiell c. Seminar 2007/53 Rapport fra Tobbeholmane 2007/54 Rapport fra Hettaneset 2007/55 Temarapport Ekstrautstyr 2007/56 Årsmelding 2007/57 Telefonmøte før St. Hans 2007/58 Eventuelt Med disse endringene ble innkalling og dagsorden: Godkjent og at det foretas de nødvendige rokkeringer i dagsorden for at de som ikke kan være tilstede hele tiden kan få med seg det som anses som det viktigst. (Referatet følger rekkefølgen sakene bli behandlet.) 2007/47 Referat fra telefonmøte 14. mai 2007 Sak 2007/42: første avsnitt på side 2 ble strøket. Sak 2007/44 første avsnitt endres til: Arne Fredheim opplyste at SINTEF Fiskeri og Havbruk har fått en forespørsel om mulig oppdrag fra Nor Mær med å søke å komme frem til årsaksforholdene ved havariet. Arne Fredheim hadde erklært seg innhabil i SINTEF i forhold til denne saken, og han vil ikke la informasjon fra RKA bli meddelt SINTEF. Med disse endringene ble referatet: Godkjent. Referat fra møte 4, april er oversendt med de endringer som fremkom i telefonmøtet 14. mai 2007 og anses som godkjent. 2

3 2007/49 Arbeidsform og dokumentasjon a b c Arbeidsform Lars André Dahle gjennomgikk forslaget til Arbeidsformen (skjema) som RKA skal arbeide etter. På grunnlag av diskusjonen ble det gjort følgende Grunnlagsdokumentasjon: Nye bokser Nestenrømminger og sakkyndige rapporter Temarapporter er ikke uttømmende tar med ny boks: Øvrige rapporter Mal for rapporter På grunnlag av diskusjon på basis av fremlagte forslag til rapporter ble det gjort følgende Vedtak Følgende disposisjon legges til grunn: Hendelsen Faktiske forhold Analyse Rømmingskommisjonens konklusjoner Vedleggsliste I vedlegg tas inn verifikasjon av faktiske forhold. Noe som kan opplyses om i kapitel om Faktiske forhold. Sammendragsside skal være på norsk og engelsk. Mal for rapporter fra Fiskeridirektoratets regionkontorer På grunnlag av diskusjon på basis av fremlagte forslag til rapporter ble det gjort følgende: Vedtak Tidsfrist endres til: snarest mulig og senest innen 1 uke etter første inspeksjon på lokaliteten Nytt pkt. 4.3: Evt. supplerende/korrigerende opplysninger til innsendte rømmingsskjema Del 1 Dokumentet unntas fra offentlighet etter F.dirs vurdering. Med disse endringene ble rapport-malen godkjent. Den blir å oversende F.dir., Kyst- og havbr.avd med anbefaling om at denne legges til grunn for rapportering fra Reg.ktr. EKK 3

4 2007/53 Rapport fra Tobbeholmane Forslag til rapport ble gjennomgått og endringene blir innarbeidet i rapporten. Endringene vises med rød skrift Forøvrig ble det gjort følgende Tore Håkon Riple lager en skisse som viser innfesting av bunnring oppunder flytekrage når bunnringen ikke er i bruk. THR Konklusjoner fremkommer i rapporten. Anbefalinger vil bli gitt i temarapport. Involverte parter skal få tilsendt forslag til rapporten for hva som angår faktiske forhold for å kunne kommentere det (verifikasjon). Arne Fredheim setter ned punkter som skal inn i NYTEKrapport (temarapport) AF 2007/48 Siden sist Dugelighetsbevis med åpne avvik Arve Thendrup orienterte om dugelighetsbevis utstedt av Vik og Sandvik. Etter påfølgende diskusjon gjorde RKA følgende: Vedtak Arve Thendrup utarbeider et notat til RKA fra NA vdr. Vik og Sandvik og AkvaDykk AS sin praksis ved utstedelse av dugelighetsbevis. AT Bekymringsmelding fra Barlindhaug Norfico vdr. kjetting RKA ved leder har fått bekymringsmelding fra Barlindhaug Norfico i forbindelse med flere episoder med brudd i ny kjetting, så langt uten at rømming har funnet sted. Etter påfølgende diskusjon gjorde RKA følgende RKA sender en henvendelsen til Fiskeridirektoratet og orienterer om forholdet 4

5 2007/54 Rapport fra Hettaneset Britt Stokke Lønaas gjennomgikk rapporten. Etter påfølgende diskusjon gjorde RKA følgende: Tittelen på rapporten endres til: Havari ved Hettaneset. Referatdelen sendes aktørene snarest. Samtidig som manglende dokumentasjon etterspørres. Svarfrist en uke, dersom manglende dokumentasjonen ikke fremlegges innen fristen antas det at den ikke foreligger. Følgende informasjon bør innhentes: Bekreftelse fra Nor-Mær om brukerhåndboken ble levert før flytekragen ble lagt ut. Fortøyningsanalyse og bakgrunnen for å kunne gjøre beregningene. 2007/55 Temarapport Ekstrautstyr Lars André Dahle gjennomgikk rapporten. Etter påfølgende diskusjon gjorde RKA følgende: Rapporten deles i to. En som grunnlagsdokument basert på aktuell rømmingsepisode, og en temarapport på ekstrautstyr. Lars André Dahle, Aina Valland og Tore Håkon Riple bearbeider rapporten, øvrige kommer med innspill. LAD LAD/AV/THR Alle 2007/56 Årsmelding Ellen Kjos-Kendall redegjorde for rapporten. Lars André Dahle takket for ekstrainnsats fra en rekke av RKA sine medlemmer. Etter påfølgende diskusjon gjorde RKA følgende: Side 2 Status: Det var ønskelig at det var en liten beskrivelse på hva som var årsaken til rømming, eks rapport fra Tobbeholmen revnet not Side 2 overskriften Avslutning endres til Veien videre evt. Pågående arbeid. Følgende tilleggspunkter kommer under Avslutning: Oppfølging og vurdering av gjeldende regelverk Enkelthendelser trekke konklusjon 5

6 Utvalg som RKA er med i Informasjon spreding av informasjon og konklusjon. 2007/57 Telefonmøte før St. Hans Det ble gjort følgende: Antall møter i RKA skal med i rapporten, både telefonmøter og fysiske møter Neste møte skal være 20. juni kl. 14:00. Underlagsmateriale til dette møtet skal være klart fredag 15. juni. Alle Møtet dag 1 hevet 18:50 Møtet dag 2 startet 08: /48 a Revisjon av NS 9415 Britt Stokke Lønaas redegjorde. Det var mange uttalelser som kom inn på høringen av NS9415. RKA s kommentarer kom med i vurderingen. Det må gjøres en vurdering om det er nødvendig med en ny høring, hvilket er påkrevd ved vesentlig endringer. Standard Norge har gått igjennom nesten alle høringssvar, og rettet opp i standarden. En mer komplisert bunke er gjenstående, da disse må tas en runde til på. Behov for interne avklaringer i Standard Norge. Etterspurte innspill fra SINTEF vdr. strøm. Redaksjonskomité vil bli etablert. b Fiskeridirektoratet sitt Regiondirektørmøte 1. Juni Lars André Dahle og Ellen Kjos-Kendall representerte RKA på regiondirektørmøtet. RKA medlemmer hadde fått oversendt presentasjonen som Lars André Dahle viste på møtet samt en oppsummering av møtet. c Regiondirektørene var positiv til RKA. Det kom signaler fra regiondirektørene om at de ønsket møte med RKA om temaet rømming Mulige uklarheter i oppsummeringen ble avklart i møtet. Lars André Dahle opplyste at han, fra KHF v/anne Karin Natås, hadde mottatt dokumenter vdr. granskning. Dokumentene oversender RKA sine medlemmer. Rømmingssituasjonen Axel gjennomgikk rømmingssituasjonen. Så langt i 2007 er det registrert en stor rømmingsepisode. Det ble ytret ønske om en rømmingsmatrise. Axel sender den ut til RKA s medlemmer. LAD 6

7 d Brukerhåndbøker Sekretariatet har sendt forespørsel til en rekke produsenter av flytekrager om å få oversendt deres brukerhåndbøker. Etter påfølgende diskusjon gjorde RKA følgende: RKA samler også inn brukerhåndbøker for øvrige hovedkomponenter. Oversikt over forespørsler brukerhåndbøker til flytekrager oversendes Arne Fredheim for å se om noen mangler. /AF e Økonomi/honorarsatser Forskjellig praksis ved fakturering er registrert. Ellen Kjos-Kendall informerte om at det var foreslått for direktoratet å øke sats for arbeid med rapport til kr 395 pr time. Jens Christian Holm skal ta dette opp med fagdepartementet. Arbeid med rapporter bør gjøres av RKA og sekretariat. Sekretariatets kapasitet er begrenset og må på kort sikt suppleres med ekstrainnsats fra enkelt medlemmer i RKA. Det er sendt en skriftlig henvendelse til Fiskeridirektoratet om dette. 2007/50 Logo/grafisk design/slagord Etter påfølgende diskusjon, hvor det fremgikk usikkerhet om slagordet -ingen fisk å miste gjorde RKA følgende: Logo godkjennes. Behovet for og i tilfelle hvilket slagord, vurderes videre. 2007/52 Aqua Nor a Bemanning Britt Stokke Lønaas informerte om RKA sin stand. På adgangskortet til Aqua Nor skal det stå RKA, Rømmingskommisjonen for akvakultur. Rigging skjer mandag. Det ble gjort følgende: Vedtak Alle må gi tilbakemelding til Britt Stokke Lønaas om de har mulighet til å stå på stand og om de evt. skal ha overnatting. BSL/LAD Alle b. Materiell Aktuelt materiell er hjemmeside, årsmelding, brosjyre, tips fra RKA (faktaark), brosjyre, rapporter, visittkort. En del blir oversatt til engelsk. Det svakeste ledd er tenkt som plakat om NYTEK-regime. Beredskapspyramiden koster kr for eksemplar. En del kan trykkes (kopieres) i farger i Fiskeridirektoratet. Det vurderes i størst mulig grad å bruke miljøsertifisert papir. c. Seminar Seminaret går fredag. Lars André Dahle ser at flest mulig deltar. 7

8 2007/58 Eventuelt Lars André Dahle har sagt ja til å være med i et utvalg om endringer i regelverket som er satt nedsatt av Fiskeridirektoratet. Aud Alming er oppnevnt som vararepresentant. NYTEK forskriftens 14, 2. er gjenstand for ulike tolkninger. Lars André Dahle orienterte om at Fiskeridirektoratet har bedt om Fiskeri- og kystdepartementets (FKD) vurdering. Skriv fra F.dir til FKD blir oversendt RKA sine medlemmer. LAD/AA Lars André Dahle informerte om kostnadene ved høringen. Det er kommet inn krav om refusjon av reiseutgifter fra en av aktørene. Dette er godkjent av Fiskeridirektoratet. De andre aktørene vil få tilbud om det samme. Fiskeridirektoratet har nå laget en mal for innkalling til høring. Britt Stokke Lønaas informerte om revisjon av NS Sammensetning av red.kommité ennå ikke avklart. Fiskeridirektoratet og Aud Alming skal være med. Uklart med deltakelse fra NLTH og SINTEF. Det vil ikke bli presset på for at arbeidet skal være ferdig før Aqua Nor. Møtet hevet 12: ara ara Godkjent

Rømmingskommisjonen for akvakultur Referat fra møte nr 4 den 16. 17. april. Hell Hotell, Stjørdal. Sted: Tidspunkt: 16.-17. april 2007.

Rømmingskommisjonen for akvakultur Referat fra møte nr 4 den 16. 17. april. Hell Hotell, Stjørdal. Sted: Tidspunkt: 16.-17. april 2007. Rømmingskommisjonen for akvakultur Referat fra møte nr 4 den 16. 17. april Sted: Hell Hotell, Stjørdal Tidspunkt: 16.-17. april 2007 Tilstede: Kommisjonen: Lars André Dahle Ellen Kjos-Kendall Aud Alming

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET FELLESMØTE KONTROLLUTVALGENE PÅ HADELAND

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET FELLESMØTE KONTROLLUTVALGENE PÅ HADELAND Kontrollutvalget Sekretariatet KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tor Ivar Grina, leder Kai Roar Dahl, nestleder Hege Heiberg (forfall) Gro Jensen Jarle Krakk Gro Inger Maurtvedt, 1. vara Gjøvik, 21. mai

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Vil en studietur koblet med KS-konferansen føre til at deltakerne velger bort Servicekonferansen?

Vil en studietur koblet med KS-konferansen føre til at deltakerne velger bort Servicekonferansen? Styremøte nr. 3 2004 Tilstede : Liva Aronsen, Eva Kristin Lian, Elin Brede Kristiansen, Olav Dombu, Sture Medby (vara), Toril Reitan (vara) og Svein Erik Skjønnås Forfall : Kari Austenå, Jan Petter Bergan

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Internrevisjonsrapport nr 1/06 25.08.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 5 2.3 Omfang, avgrensing...

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500 Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500 Deltakere fra organisasjonene: Ragnar Johansen, Kjetil Eide, Arild Strømnes, Torgeir Flateby, Signe Sandsmark,

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer