Bibliotekplan for 2013 HADELAND 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibliotekplan for 2013 HADELAND 2017"

Transkript

1 Bibliotekplan for 2013 HADELAND 2017 Med biblioteket inn i fremtiden Et møte mellom mennesker i den digitale verden Gran bibliotek Lunner bibliotek Jevnaker folkebibliotek

2 Rullering av Regionale bibliotekplaner ses i sammenheng med et prosjekt initiert av Oppland fylkesbibliotek, som heter «Oppland og partnerskapsavtaler» som støttes av Nasjonalbiblioteket. Prosjektet skal synliggjøre en strategisk bibliotekutvikling gjennom regionale bibliotekplaner som vektlegger interkommunalt samarbeid. Det vektlegges spesielt at bibliotekutvikling skal skje i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere som formaliseres gjennom partnerskapsavtaler.

3 Bibliotekene skaper leselyst

4 DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 INNHOLD INNLEDNING 5 Generelt 5 Politikk for Hadeland Regionalt handlingsprogram 6 Partnerskaps-prosjekt 7 Statlige og fylkeskommunale føringer 7 Erfaringer 7 Utviklingstrekk 7 BIBLIOTEKENE PÅ HADELAND 9 Bibliotekstruktur 9 Stillinger 10 Nøkkeltall HANDLINGSPROGRAM STRATEGIER 12 Strategi 1 Utvikle det sømløse biblioteket 12 Strategi 2 Utvikle digitale tjenester 13 Strategi 3 Videreutvikle bibliotekene som læringsarenaer 14 Strategi 4 Biblioteket skal vektlegge lesestimulering og litteraturformidling 15 Strategi 5 Utvikle det flerkulturelle biblioteket på Hadeland 16 Strategi 6 Biblioteket er ressurser for lokale samfunnsutfordringer 17 4 HADELAND Bibliotekplan

5 DEL 1 INNLEDNING GENERELT Bakgrunnen er rullering av Bibliotekplan for Hadeland , som er forankret i «Bibliotekplan for Oppland ». Gjeldende plan er politisk behandlet i kommunestyret i alle de tre Hadelandskommunene i De regionale bibliotekplanene har vært en del av prosjektet «Det sømløse biblioteket i Oppland». Denne planen ivaretok både den fysiske og den digitale delen av et bibliotek hvor transportordning, nasjonalt lånekort og felles søkesystem for Oppland var viktige momenter. Siden prosjektet startet opp i 2004 har den ført til store endringer for biblioteksektoren i Oppland. Bibliotekene opplever å kunne tilby mer helhetlige løsninger for brukerne. Hadelandsbibliotekene skal fortsette arbeidet med å utvikle strategier og visjoner for biblioteksektoren i årene som kommer. Bibliotekene skal fortsatt ha høy faglig kompetanse og holde høyt servicenivå. Bibliotekets tilbud skal markedsføres ved å møte publikum på nye arenaer, bl.a. gjennom sosiale medier. Region Hadeland består av bibliotekene ved Gran, Jevnaker og Lunner. HADELAND Bibliotekplan

6 INNLEDNING_FORTS. POLITIKK FOR HADELAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM Konkurranseprofil: Regionens konkurranseprofil kan sammenfattes i visjonen: «På landet nær byen!» Samarbeids- og utviklingsområder: Bidra til godt oppvekstmiljø gjennom videreutvikling av skole- og kulturtilbudet. Bidra til et bedre bomiljø og bevare og videreutvikle det opprettholde bibliotekene som møteplass i nærmiljøene. Bevare særpreg knyttet til spesielle kvaliteter i kulturlandskapet, kulturminner, landbruksmiljøer, skogsområder og Randsfjorden. Hva kan bibliotekene bidra med? Bibliotekene viser vei inn til Hadeland ved å være informasjonssentra være attraktive kulturarenaer i lokalmiljøet delta i nettverksbygging med ulike aktører 6 HADELAND Bibliotekplan

7 INNLEDNING_FORTS. ERFARINGER Prosessen med planene har ført til mer samarbeid bibliotekene i mellom, og en økt bevissthet på hverandres virke og eksistens. Avstanden mellom bibliotekene er blitt mindre, og det er blitt lettere å ta kontakt bibliotekene imellom. Det som har vært positivt og som skal videreføres, er fokuset på biblioteket som møteplass, og knutepunktfunksjonene: læringsarena kulturarena informasjonssenter arena for ytringsfrihet Det er behov for en mindre og mer spisset plan enn den forrige. Den ble for omfattende med fokus på for mange ulike ting, og derfor vanskelig å gjennomføre. I denne rullerte planen settes fokus på færre strategier og tiltak som ansees mer gjennomførbare. Gjennomføring av strategiene er tenkt konkretisert i en forpliktende årsplan som utarbeides i begynnelsen av hvert år. HADELAND Bibliotekplan

8 INNLEDNING_FORTS. UTVIKLINGSTREKK Spesielt den digitale utviklingen har vært stor i den forrige planperioden. Bruken av sosiale medier, spesielt Facebook og ulike blogger har økt kraftig de seneste årene. Dette vil bibliotekene være en del av. Stadig flere tar i bruk nye digitale tjenester og forventer at biblioteket gjør det samme. Dersom bibliotekene skal kunne utføre flere av sine samfunnsoppgaver, blant annet som informasjonssentre og veiledere er det viktig at denne «nye digitale verdenen» tas i bruk. Denne digitale utviklingen i samfunnet fører til at hele befolkningen må kunne benytte digitale verktøy. Erfaringen bibliotekene har med å være et lavterskeltilbud innen opplæring i dataverktøy, spesielt rettet mot den eldre del av befolkningen, må videreutvikles. I forhold til e-bøker er fremtiden usikker. Det jobbes med ulike modeller og løsninger for å kunne tilby disse i bibliotekene, men foreløpig er det ikke klart. Spørsmålene og utfordringene er mange. Spesielt knyttes det en økonomisk usikkerhet til e-bøkene. Hvor mye vil disse koste, og vil bibliotekenes mediebudsjett økes i takt med de nye mediene som det forventes av bibliotekene tilbyr? Brukerne av biblioteket holder seg oppdaterte og forventer at biblioteket gjør det samme i sitt tjenestetilbud, og etterspør disse tjenestene. Biblioteket har vist seg å være en viktig aktør i det flerkulturelle samfunnet, der biblioteket er blitt en viktig møteplass for mennesker som kommer fra andre land. Det er særlig innenfor språkopplæring biblioteket har mye å bidra med. Samarbeid med forskjellige aktører er et annet utviklingstrekk i samfunnet. Flere ser etter hvert positive effekter av å samarbeide med andre. Fra bibliotekets ståsted kan Frivilligsentral, Seniorklubb, Karrieresenteret Opus og Voksenopplæringen være eksempler på slike mulige samarbeidspartner, der biblioteket kan fungere som arena og møteplass for ulike arrangement. Rolleavklaring mellom aktørene sikres gjennom partnerskapsavtaler. 8 HADELAND Bibliotekplan

9 DEL 2 BIBLIOTEKENE PÅ HADELAND Det er naturlig nok tre ulike bibliotek på Hadeland, med tanke på at kommunene har tildels ulik geografisk struktur. I Jevnaker er det et markert kommune- og handelssenter, mens det i Gran kommune er Brandbu og Gran som peker seg ut som sentre, i tillegg til mange grender. I Lunner er det planlagt en tettstedsutvikling på Harestua og Roa. GRAN Hovedbibliotek på Gran i kombinasjon med videregående skole. Filial i Brandbu Gran flyttet inn i nye lokaler i tilknytning til Hadeland videregående skole på Gran, høsten Det nye hovedbiblioteket har nå blitt kombinasjonsbibliotek med Hadeland videregående skoles bibliotek. Samtidig flyttet filialen til Brandbu. Allerede etter kort tids bruk i det nye lokalet merkes en økning i både utlån og besøk. Filialen i Brandbu kan også få nye lokaler i løpet av få år. Mulige løsninger kan være nye leide lokaler. Biblioteket i Gran er i en meget spennende utvikling og med nye lokaler har biblioteket muligheten til å iverksette nye tiltak som før ikke var mulig, grunnet trange og uhensiktsmessige lokaler. LUNNER Hovedbibliotek på Roa. Filial på Harestua I 2011 har bibliotekstrukturen vært satt på den politiske dagsorden. Det er nå vedtatt at det skal være to folkebibliotek i kommunen. Ett på Roa og ett på Harestua. Med det er kombinasjonsbiblioteket med skolen avsluttet, samt at barnebokstua på Grua avvikles. Inntil videre skal biblioteket på Harestua fortsatt være lokalisert til Harestua skole. Lokalene på Roa er i en slik forfatning at det bør finnes andre egnede lokaler der. I den sammenheng skal det vurderes om det er mulig å etablere bibliotek på Lunner rådhus, i samarbeid med Servicetorget. Folkebiblioteket har økt åpningstida fra 34 t/uke til 48 t/uke som en konsekvens av at kombinasjonsbiblioteket med skolen er avviklet. JEVNAKER Hovedbibliotek på Jevnaker Jevnaker folkebibliotek flyttet inn i nye lokaler i desember 2009, noe som har endret en del på bruken av biblioteket. I samme bygg finnes det blant annet kulturskole, ungdomskafe og frivilligsentral. Funksjonen som møteplass er viktigere nå enn tidligere, og antall besøkende til biblioteket har økt kraftig. I forbindelse med flyttingen ble også åpningstidene økt, blant annet til lørdagsåpent. HADELAND Bibliotekplan

10 BIBLIOTEKENE PÅ HADELAND_FORTS. STILLINGER 3 BIBLIOTEKSJEFER MED GODKJENT UTDANNING Jevnaker: 3 personer 2,2 stillinger. Gran pr. 2012: 8 personer 6,60 stilling. Av disse ble 1,5 stillinger virksomhetsoverført fra Oppland fylkeskommune høsten 2012 da Gran bibliotek ble kombinasjonsbibliotek ved HVGS Lunner: 5 personer 2,78 stilling. ÅRSVERK PR INNBYGGER 2011: Lunner: 3,157 Jevnaker: 2,947 Gran: 2,933 NØKKELTALL 2011 Bibliotek Besøk Utlån Innbyggertall Utlån pr. innbygger Lunner*) ,2 Jevnaker ,5 Gran ,4 Landsgjennomsnitt 5,0 *) Utlånstallene for Lunner inkluderer også tall fra skolebibliotekene. 10 HADELAND Bibliotekplan

11 DEL 3 Det utarbeides en handlingsplan som rulleres årlig. Handlingsplanen vil gjøre den regionale bibliotekplanene mer praktisk gjennomførbar, samt gi bedre muligheter for tilpasninger og justeringer underveis i planperioden. HANDLINGSPROGRAM STRATEGIER TILTAK MÅL 1 Utvikle det 1.1 Videreutvikle Innbyggerne på Hadeland skal sømløse biblioteket interkommunalt samarbeid oppleve et helhetlig bibliotektilbud på tvers av forvaltningsnivåer og sektortilhørighet 1.2 Utvikle funksjons- Bedre utnyttelse av ressursene fordeling Tilby spesialiserte tjenester i regionen 2 Utvikle digitale 2.1 Videreutvikle bibliotekets Møte brukerne der de er og gi brukerne tjenester nettjenester blant annet ved bruk bedre tjenester ved å ha nettsider av sosiale medier med god informasjon og veiledning som bidrar til selvhjulpne brukere 3 Videreutvikle 3.1 Utvikle bibliotekene som Innbyggerne på Hadeland skal oppleve bibliotekene som læringsarenaer for livslang bibliotekene som fleksible læringslæringsarenaer læring arenaer og møteplasser i forhold til egen kompetanseutvikling 3.2 Videreutvikle samarbeidet Styrke leseferdigheter og med skolen på alle nivåer motivasjon for lesing Fjernstudenter og andre studenter, elever i alle aldre skal få god hjelp uansett hvilket bibliotek de oppsøker til sine litteratur- og informasjonsbehov 3.3 Samarbeide om tiltak for å Innbyggerne skal kunne bruke øke grunnleggende ferdigheter biblioteket til å skaffe seg grunnleginnen digital kompetanse gende digital kompetanse 4 Biblioteket skal 4.1 Hadelandsbibliotekene skal Innbyggerne på Hadeland skal vektlegge være kulturelle møteplasser oppleve sitt lokale folkebibliotek lesestimulering og som en interessant møteplass med litteraturformidling med fokus på litteratur- og kulturopplevelser 4.2 Utvikle bibliotekene som Samarbeide om ulike arrangement kulturarena og litteraturhus 4.3 Utvikle bibliotektjenester for Utvikle Leseombudsordningen folk i alle aldre og livssituasjoner og Boken kommer 5 Utvikle det fler- 5.1 Biblioteket skal være en Bibliotekene skal ha gode tilbud til kulturelle bibliotek inkluderende arena og en minioritetsspråklige og bidra på Hadeland flerkulturell møteplass til integrering 5.2 Biblioteket skal tilby et godt utvalg av litteratur og medier til språkopplæring 6 Bibliotekene er 6.1 Fokus på lokal identitet på Bibliotekene er en synlig støttespiller ressurser for lokale Hadeland «På landet nær byen» i lokale nærings- og kulturtiltak samfunnsutfordringer 6.2 Offentlig informasjon, Innbyggerne skal ha tilgang til, og få samfunnsansvar veiledning i å finne offentlige informasjonstjenester på bibliotekene 6.3 Synliggjøre biblioteket og Innbyggerne skal vite hvilke tjenester dets tjenester biblioteket tilbyr, og hvor de finner oss HADELAND Bibliotekplan

12 DEL 3 STRATEGIER STRATEGI 1 UTVIKLE DET SØMLØSE BIBLIOTEKE Tiltak 1.1 Videreutvikle interkommunalt samarbeid MÅL: Innbyggerne på Hadeland skal oppleve et helhetlig bibliotektilbud på tvers av forvaltningsnivåer og sektortilhørighet. BAKGRUNN: Etter erfaringer med det sømløse biblioteket i Oppland og den tidligere regionale bibliotekplanen er avstanden i dag mindre mellom bibliotekene i regionen. Både felles nasjonalt lånekort, transportordninger mellom bibliotekene, gode samsøksmuligheter og fritt innleveringssted av lånte bøker og annet materiale gjør samarbeidsmulighetene for bibliotekene store. Tiltak 1.2 Utvikle funksjonsfordeling MÅL: Kunne tilby brukerne spesialiserte tjenester i regionen BAKGRUNN: Ved å spisse sine tjenester kan bibliotekene i regionen tilby sine brukere bedre og mer spesialiserte tjenester. I det videre samarbeidet mellom bibliotekene finne frem til naturlige områder der det enkelte bibliotek setter inn økte ressurser på sin funksjon. PARTNERSKAP: Bibliotekene på Hadeland 12 HADELAND Bibliotekplan

13 STRATEGI 2 UTVIKLE DIGITALE TJENESTER Tiltak 2.1 Videreutvikle bibliotekets nettjenester blant annet ved bruk av sosiale medier MÅL: Gi brukerne bedre tjenester og møte dem der de befinner seg og forventer å finne biblioteket, blant annet ved å ha nettsider med god informasjon og veiledning som bidrar til selvhjulpne brukere. BAKGRUNN: Som nevnt i innledningen har det skjedd mye innen den digital verdenen de siste årene. Bibliotekets brukere er ofte godt orientert i den digitale verdenen, og benytter seg av digitale tilbud og tjenester, spesielt innen ulike sosiale medier. Ved å ta i bruk disse kan biblioteket nå målgrupper som kanskje ellers ikke oppsøker biblioteket, og da gjerne unge som er vant til å innhente informasjon og utføre oppgaver digitalt via internett. Bibliotekenes hjemmesider er en god informasjonskanal for tilbudet, arrangementer og søkesystem for å finne frem til bøker, filmer, o.a. Avgjørende for at sidene blir brukt er at de er oppdaterte. PARTNERSKAP: Oppland fylkesbibliotek HADELAND Bibliotekplan

14 STRATEGI 3 VIDEREUTVIKLE BIBLIOTEKENE SOM LÆRINGSARENAER Tiltak 3.1 Utvikle bibliotekene som læringsarenaer for livslang læring MÅL: Innbyggerne på Hadeland skal oppleve bibliotekene som fleksible læringsarenaer og møteplasser i forhold til egen kompetanseutvikling. BAKGRUNN: Det er en økende andel av befolkningen som ønsker videreutdanning eller ønsker å tilegne seg ny og bredere kompetanse. Biblioteket kan være en støttespiller for studentene ved blant annet å bestille inn aktuell og nødvendig litteratur. Tiltak 3.2 Videreutvikle samarbeidet med skolen på alle nivåer MÅL: Styrke leseferdigheter og motivasjon for lesing. Sørge for at fjernstudenter, andre studenter og elever i alle aldre får god hjelp uansett hvilket bibliotek de oppsøker til sine litteratur- og informasjonsbehov. BAKGRUNN: Bibliotekene har meget god kompetanse på litteraturformidling og kan med fordel brukes mer aktivt ut mot alle målgrupper. Bibliotekene har tradisjon på årlig å invitere ulike skoletrinn til litteraturformidling. Bibliotekene kan også samarbeide tett med grunnskolenes leseveiledere som mange skoler nå utdanner. Tiltak 3.3 Samarbeide om ulike tiltak for å øke befolkningens grunnleggende ferdigheter innen digital kompetanse MÅL: Innbyggerne skal kunne benytte biblioteket til å skaffe seg grunnleggende digital kompetanse BAKGRUNN: Behovet for å kunne bruke dataverkøy og nye digitale lesebrett-løsninger er økende, spesielt fra den voksne delen av befolkningen. Biblioteket skal være en arena som kan tilby grunnleggende kompetanse i bruk av data/nettbrett. Det er tidligere gjennomført flere runder med «Lær data i biblioteket». Dette kan med fordel tas opp igjen og tilbudet kan økes. Partnerskap: Lokale seniornett Frivilligsentralen Karrieresenteret Opus Voksenopplæringen Eldrerådet Grunnskolene Videregående skole 14 HADELAND Bibliotekplan

15 STRATEGI 4 BIBLIOTEKET SKAL VEKTLEGGE LESESTIMULERING OG LITTERATURFORMIDLING Tiltak 4.1 Hadelandsbibliotekene skal være kulturelle møteplasser MÅL: Innbyggerne på Hadeland skal oppleve sitt lokale folkebibliotek som en interessant møteplass med fokus på litteratur- og kulturopplevelser BAKGRUNN: Bibliotekene skal stimulere til nysgjerrighet, kunnskapstørst og atspredelse blant alle deler av befolkningen. På den måten kan biblioteket bidra til å skape ringvirkninger for arbeids- og samfunnsliv lokalt. Tiltak 4.2 Utvikle bibliotekene som kulturarena og litteraturhus MÅL: Innbyggerne på Hadeland skal oppleve sitt lokale folkebibliotek som en interessant møteplass med fokus på litteratur- og kulturopplevelser BAKGRUNN: Litteraturhuset i Oslo har vært en suksess og flere kommuner ønsker å iverksette dette tilbudet. Med folkebibliotek i alle kommuner kan biblioteket ivareta denne funksjonen og invitere til interessante debatter og møter mellom befolkningen på tvers av samfunnslag og bakgrunn. Tiltak 4.3 Utvikle bibliotektjenester til folk i alle aldre og livssituasjoner MÅL: Innbyggerne på Hadeland som ikke lenger kan bo hjemme skal oppleve å få tilbud fra folkebiblioteket. BAKGRUNN: Pr. i dag har både Gran og Lunner leseombud som leser ute på institusjoner. Leseombudsordningen er basert på frivillige som leser for andre som ikke lenger selv er i stand til å lese. I tillegg har Gran i dag et Boken kommer-tilbud hvor bøker blir levert hjem til brukere som ikke har mulighet til å komme til biblioteket selv, i hovedsak eldre. Dette tiltaket iverksettes også i de to andre kommunene. Partnerskap: Frivilligsentralen Hadeland Seniorforum Kulturskolen Randsfjordmuseene-Hadeland folkemuseum Hadeland Kirkeakademi Kulturkontor HADELAND Bibliotekplan

16 STRATEGI 5 UTVIKLE DET FLERKULTURELLE BIBLIOTEKET PÅ HADELAND Tiltak 5.1 Biblioteket skal være en inkluderende arena og en flerkulturell møteplass MÅL: Bibliotekene skal ha gode tilbud til minoritetsspråklige og bidra til integrering BAKGRUNN: En økende andel av befolkningen på Hadeland har innvandrerbakgrunn. For mange innvandrere, både barn og voksne, er biblioteket en viktig arena. Tilbudet er gratis, det er et lavterskeltilbud hvor det er akseptert å være. Det er samtidig en møteplass mellom ulike deler av befolkningen. Tiltak 5.2 Biblioteket skal tilby et godt utvalg av litteratur og medier til språkopplæring MÅL: Bibliotekene skal ha gode tilbud til minoritetsspråklige og bidra til integrering. BAKGRUNN: Biblioteket er en viktig sosial møteplass og tilbudet er gratis, også bruk av internett. Depot/samling med bøker på ulike språk kan bestilles etter behov fra Det flerspråklige bibliotek (DFB) i Oslo. Fylkesbiblioteket har en del tilbud rettet mot innvandrere, som kan formidles gjennom det lokale folkebiblioteket. Dette gjelder for eksempel et flerspråklig barnehagebibliotek og kontakt med flerspråklig råd. I tillegg vil et samarbeid med voksenopplæringen i regionen være nyttig. Partnerskap: Voksenopplæringen Flerkulturellt råd Flyktningetjenesten Frivilligsentralen 16 HADELAND Bibliotekplan

17 STRATEGI 6 BIBLIOTEKET ER RESSURSER FOR LOKALE SAMFUNNSUTFORDRINGER Tiltak 6.1 Fokus på lokal identitet «På landet nær byen» Mål: Bibliotekene er en synlig støttespiller i lokale nærings- og kulturtiltak BAKGRUNN: Bibliotekene blir ofte oppsøkt av turister og besøkende for å låne internett og for å søke turistinformasjon. Med innføringen av nasjonalt lånekort og sømløse bibliotektjenester uavhengig av kommunetilhørighet er det enkelt for turister å låne og levere materiale på ulike bibliotek. Biblioteket er en naturlig arena for profilering av lokale tilbud og fungerer allerede flere steder som et supplement til den lokale turistinformasjonen. For å kunne tilby flere kulturtilbud kan bibliotekene etablerer partnerskapsavtaler med lokale aktører. Tiltak 6.2 Offentlig informasjon, samfunnsansvar Mål: Innbyggerne skal ha tilgang til offentlig informasjon på bibliotekene BAKGRUNN: Folkebibliotekene tjener som en informasjonskanal ut til innbyggerne ved at kommunale sakspapirer, høringer, søknadsskjema og andre offentlige sakspapirer er tilgjengelig i bibliotekene. Bibliotekpersonalet har verdifull kompetanse i informasjons-formidling og -veiledning. I tillegg utfyller bibliotekene kommunenes service- og kommunetorg ved at de ofte har kvelds- og lørdagsåpent. Tiltak 6.3 Synliggjøre biblioteket og dets tjenester Mål: Innbyggerne skal vite hvilke tjenester biblioteket tilbyr, og hvor de kan finne det. BAKGRUNN: Ved siden av den tradisjonelle måten skal befolkningen på Hadeland møte biblioteket på de arenaene de er, når det gjelder nye sosiale medier. For å finne frem til biblioteklokalene er god adkomst og skilting viktig. Partnerskap: Hadeland seniorforum Randsfjordmuseene- Hadeland folkemuseum Bokhandel Hadeland og ringerike reiseliv Jevnaker 2020 Historisk Hadeland HADELAND Bibliotekplan

18 Litteraturliste ABM-utvikling (2006) Bibliotekreform 2014 del l: Strategier og tiltak. ABM-skrift nr.30 ABM-utvikling (2006) Bibliotekreform 2014 del ll: Norgesbiblioteket nettverk for kunnskap og kultur. ABM-skrift nr. 31 Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND. Internasjonal strategi Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND. Regionalt handlingsprogram 2012 Lov om folkebibliotek av 20.desember 1985 Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (1998) (Opplæringslova) Meld.St.10 ( ). Kultur, inkludering og deltaking Ny lov om folkebibliotek er under behandling. Høringsfrist var Politikk for det flerkulturelle Oppland. Vedtatt i fylkestinget 9.desember 2008 St.meld.nr. 16( ) og ingen sto igjen: Tidlig innsats for livslang læring St.meld. nr.23 ( ) Bibliotek Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid St.meld. nr.17 ( ) Eit informasjonssamfunn for alle Alle bilder ved fotograf Bjørn H. Stuedal 18 HADELAND Bibliotekplan

19

Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017

Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017 Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017 Med biblioteket inn i fremtiden Et møte mellom mennesker i den digitale verden Gjøvik bibliotek Vestre Toten folkebibliotek Østre Toten folkebibliotek Nordre

Detaljer

Oppland og partnerskapsavtaler

Oppland og partnerskapsavtaler Oppland og partnerskapsavtaler Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Oppland fylkesbibliotek Adresse postboks 187 2802 Gjøvik Organisasjonsnummer 961382335 Hjemmeside http://www.oppland.no/fag-og-tjenester/fylkesbiblioteket/

Detaljer

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Arkivsaksnr.: 12/841-30 Arkivnr.: C60 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Hjemmel: Lov om folkebibliotek

Detaljer

MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN

MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN 2012-2024 FORANKRING Internt Ledergruppe Personalet Eksternt Rådhuset Fylkesbiblioteket Politikere Samarbeidspartnere Bibliotekbrukere / ikke-brukere FRAMDRIFT Vedtak i bibliotekets

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon 2017-2028 Illustrasjoner: Andreas Johansen 2 3 Innhold Formål med Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028... 4 Vår visjon... 5 Strategier... 7 Tjenesteområde

Detaljer

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget.

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget. Side 2 av 2 Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/1943-1 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Bibliotekreform 2014 - høring Utval Utval ssak Møtedato Namdalseid formannsku 24/07 15.03.2007 Namdalseid

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Kultur- og helseutvalget

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Kultur- og helseutvalget Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen L.nr.: 7460/2007 Arkivnr.: C60/&13 Saksnr.: 2007/1460 Høringsuttalelse Bibliotekreform 2014 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019. Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08.

Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019. Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08. Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019 Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08.2015 Innhold: Bakgrunn - Historikk - Mål - Statlige føringer - Generelt

Detaljer

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland Handlingsprogram Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2016 Bakgrunn Plan- og bygningsloven pålegger at det til alle regionale planer skal følge med et vedtatt handlingsprogram. Handlingsprogrammet

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BIBLIOTEKENE I MALVIK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR BIBLIOTEKENE I MALVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR BIBLIOTEKENE I MALVIK KOMMUNE FOLKEBIBLIOTEK OG SKOLEBIBLIOTEK Bibliotekets tjenester skal utvikles i takt med samfunnsutviklingen og innbyggernes behov. På biblioteket skal alle tilbys

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Innledning Lov om folkebibliotek definerer folke- og fylkesbibliotekenes ansvar og oppgaver. For fylkesbibliotekene

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling

Strategi for kompetanseutvikling Strategi for kompetanseutvikling I folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 03.12.12. Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP ENHETSAVTALE/UTVIKLINGSPLAN - - 2019 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert

Detaljer

Bibliotekplan for 2013 MIDT-GUDBRANDSDALEN 2017

Bibliotekplan for 2013 MIDT-GUDBRANDSDALEN 2017 Bibliotekplan for 2013 MIDT-GUDBRANDSDALEN 2017 Med biblioteket inn i framtiden Et møte mellom mennesker i den digitale verden Ringebu folkebibliotek Sør-Fron bibliotek Nord-Fron bibliotek Rullering av

Detaljer

HELGELAND Regionråd. Ytre Helgeland Bibliotek. Mvh. Samarbeid er vår styrke. Kultur og Kirkedep. Kopi til: Fylkesbiblioteket

HELGELAND Regionråd. Ytre Helgeland Bibliotek. Mvh. Samarbeid er vår styrke. Kultur og Kirkedep. Kopi til: Fylkesbiblioteket 1-.. 1I., u a,...,. n^ Kultur og Kirkedep. Kopi til: Fylkesbiblioteket HELGELAND Regionråd 12.03.2007 Ytre Helgeland Bibliotek Vedlagt følger utskrift av vedtak 20/07 fra styremøte i Helgeland Regionråd.

Detaljer

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo 1 Myter om bibliotek Vi trenger ikke bibliotek, nå som all informasjon finnes på nettet. Vi trenger

Detaljer

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter. Bibliotekplan Vestfold

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter. Bibliotekplan Vestfold Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2011 2014 Forord Bibliotekplan Vestfold 2011 2014 er en felles plan for folkebibliotekene og fylkesbiblioteket i Vestfold. Formålet

Detaljer

Lov om folkebibliotek

Lov om folkebibliotek Lov om folkebibliotek Folkebiblioteket skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis

Detaljer

Biblioteket som arena for voksnes læring

Biblioteket som arena for voksnes læring Biblioteket som arena for voksnes læring Vigdis Moe Skarstein Nasjonalbibliotekar Asker bibliotek Foto: Bjørn Djupvik Ytringsfrihet skal finne sted * Ytringsfrihet er en viktig forutsetning for å ha et

Detaljer

OPPLAND 02. MAI 200? KØ. w. Bibliotekreform Høring Uttalelse fra Oppland fylkeskommune. Fytkesrådmannen. Postboks 8030 Dep 0030 OSLO

OPPLAND 02. MAI 200? KØ. w. Bibliotekreform Høring Uttalelse fra Oppland fylkeskommune. Fytkesrådmannen. Postboks 8030 Dep 0030 OSLO OPPLAND fylkeskommune Fytkesrådmannen KØ. w 02. MAI 200? Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår ref.: 200401250-2 /058 &40 Deres ref.: Lillehammer, 23. april 2007 Bibliotekreform

Detaljer

Nordic Library Conference 14.mai 2012. Oppland fylkesbibliotek Gunhild Aalstad Håvard Lund

Nordic Library Conference 14.mai 2012. Oppland fylkesbibliotek Gunhild Aalstad Håvard Lund Kultur, inkludering og deltaking Bibliotekene som møteplass i et flerkulturelt samfunn Nordic Library Conference 14.mai 2012 Oppland fylkesbibliotek Gunhild Aalstad Håvard Lund Oppland fylkesbibliotek

Detaljer

Bibliotekplan Vestfold statusrapport 2014

Bibliotekplan Vestfold statusrapport 2014 Bibliotekplan Vestfold 2011-2014 statusrapport 2014 Fokusområde 1 Biblioteket som litteraturhus og samfunnsarena Strategi 1.1 Vestfoldbibliotekene skal være aktive arenaer for debatt og aktualitet Tiltak

Detaljer

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2)

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Søknadssum: 1 200 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Tjenesteutvikling Opplysninger

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

0030 OSLO Dato: Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 07/ /07 C60 Ellen Vibeke Solli Nygjelten

0030 OSLO Dato: Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 07/ /07 C60 Ellen Vibeke Solli Nygjelten TOLGA KOMMUNE Kulturavdelingen Kultur- 02. MAI 2007 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 09ri904 r7ei K)J ` 1 Dato: 30.04.2007 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 07/201-5

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/13725-1 Dato: 7.11.2013 DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN â INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen

Detaljer

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører.

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører. Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen, Heimdal, Saupstad, Moholt og Risvollan, og et kulturtilbud med både bibliotek og fritidstilbud

Detaljer

Kort om modellbibliotek

Kort om modellbibliotek 17.03.2010 Kort om modellbibliotek Leikny Haga Indergaard ABM-utvikling St.meld. nr 23 (2008-2009) "For å vidareutvikle biblioteka som offentleg møtestad og synleggjere folkebibliotek med god funksjonalitet,

Detaljer

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014)

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014) Innst. 175 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:79 S (2013 2014) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

BIBLIOTEK- STRUKTUREN I LUNNER KOMMUNE

BIBLIOTEK- STRUKTUREN I LUNNER KOMMUNE Lunner kommune BIBLIOTEK- STRUKTUREN I LUNNER KOMMUNE Kommunestyrets forslag er i sak 77/12 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 26. oktober 2012 Vår ref.:12/841-26 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Saksframlegg. ORIENTERING OM TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK - STATUS KNYTTET TIL OPPFØLGING AV NY STORTINGSMELDING Arkivsaksnr.: 10/5742

Saksframlegg. ORIENTERING OM TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK - STATUS KNYTTET TIL OPPFØLGING AV NY STORTINGSMELDING Arkivsaksnr.: 10/5742 Saksframlegg ORIENTERING OM TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK - STATUS KNYTTET TIL OPPFØLGING AV NY STORTINGSMELDING Arkivsaksnr.: 10/5742 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet

Detaljer

Leseløftet 2010-2014. Grete Bergh, seniorrådgiver, grete.bergh@nb.no Hedmark fylkesbibliotek, Kongsvinger bibliotek 22. mai 2012

Leseløftet 2010-2014. Grete Bergh, seniorrådgiver, grete.bergh@nb.no Hedmark fylkesbibliotek, Kongsvinger bibliotek 22. mai 2012 Leseløftet 21-214 Grete Bergh, seniorrådgiver, grete.bergh@nb.no Hedmark fylkesbibliotek, Kongsvinger bibliotek 22. mai 212 Leseløftet 21-214 Bakgrunn for satsingen St.meld. nr 23 (28-29) Bibliotek St.meld.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN MØTEDATO: 17.09.2012 MØTESTED: Lunner barneskole MØTELEDER: Nestleder Vanja Stenslie Krakk BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 13/12 16/12 DOKUMENT

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur og folkehelse /07

Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur og folkehelse /07 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE Ege ltur- okirked.._.. ; Vestfold fylkesbibliotek SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200603227 Arkivnr. Saksbehandler Unni Wenche Minsås ' ^w«j.^'.si,yyr;;s9raaitc.rn+t+uwer Saksgang Møtedato

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2011 2014 Forslag til felles plan Utarbeidet av folkebibliotekene i Vestfold i samarbeid med Vestfold fylkesbibliotek Innhold Side

Detaljer

Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter

Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2011-2014 2 Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene

Detaljer

Bibliotekplan for 2013 VALDRES 2017

Bibliotekplan for 2013 VALDRES 2017 Bibliotekplan for 2013 VALDRES 2017 Med biblioteket inn i fremtiden Et møte mellom mennesker i den digitale verden Nord-Aurdal folkebibliotek Sør-Aurdal folkebibliotek Øystre Slidre folkebibliotek Vestre

Detaljer

REGIONAL BIBLIOTEKPLAN Gjøvik-regionen

REGIONAL BIBLIOTEKPLAN Gjøvik-regionen REGIONAL BIBLIOTEKPLAN Gjøvik-regionen kulturarena med biblioteket inn i framtiden ET MØTE MELLOM MENNESKER I DEN DIGITALE VERDEN ytringsarena læringsarena informasjonsarena DET SØMLØSE BIBLIOTEK OPPLAND

Detaljer

Oppfølging av viktige punkter i bibliotekmeldingen. Leikny Haga Indergaard 10.11.2010

Oppfølging av viktige punkter i bibliotekmeldingen. Leikny Haga Indergaard 10.11.2010 Oppfølging av viktige punkter i bibliotekmeldingen Leikny Haga Indergaard 10.11.2010 Modellbibliotek "For å vidareutvikle biblioteka som offentleg møtestad og synleggjere folkebibliotek med god funksjonalitet,

Detaljer

HANDLINGSPLAN Regional bibliotekplan for Troms

HANDLINGSPLAN Regional bibliotekplan for Troms HANDLINGSPLAN - Regional bibliotekplan for Troms -2028 1 Handlingsplan - Regional bibliotekplan for Troms -2028 følges her opp med en fireårig handlingsplan. Handlingsplanen er utviklet i samhandling med

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2016/1875-2 Arkiv: C60 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 24.10.2016 Høring - Strategisk plan for bibliotekutvikling i Aust-Agder 2017-2020 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 35/16

Detaljer

eborgerskap Vestfold (Ref #1044)

eborgerskap Vestfold (Ref #1044) eborgerskap Vestfold (Ref #1044) Søknadssum: 400000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold fylkesbibliotek / 974574934 Svend

Detaljer

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Norgesbiblioteket - et samhandlende nettverk av sterke og kompetente bibliotek

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

8905 BRØNNØYSUND 28.03.07

8905 BRØNNØYSUND 28.03.07 BRØNNØY KOMMUNE Brennøy bibliotek 4. APR. 2007 8905 BRØNNØYSUND 28.03.07 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO BIBLOTEKREFORM 2014: HØRINGSSVAR Brønnøy kommune takker for høringsbrev

Detaljer

Nasjonalt leseår og bibliotekene

Nasjonalt leseår og bibliotekene 18.03.2010 Nasjonalt leseår og bibliotekene Leikny Haga Indergaard ABM-utvikling Bakgrunn for satsingen St. meld 35 (2207-2008) Mål og meining. Ein heilskapeleg norsk språkpolitikk St,meld 23 (2008-2009)

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Kultursjefen. Namdalsbibliotekene - plan for samarbeid og utvikling HØRINGSSVAR FRA NAMSOS KOMMUNE.

Namsos kommune. Saksframlegg. Kultursjefen. Namdalsbibliotekene - plan for samarbeid og utvikling HØRINGSSVAR FRA NAMSOS KOMMUNE. Namsos kommune Kultursjefen Saksmappe: 2008/8187-1 Saksbehandler: Terje Adde Saksframlegg Namdalsbibliotekene - plan for samarbeid og utvikling 2008-2014. HØRINGSSVAR FRA NAMSOS KOMMUNE. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Nye kommuner bibliotek i nye roller

Nye kommuner bibliotek i nye roller Nye kommuner bibliotek i nye roller Presentasjon i seminar for bibliotek i Trøndelagsfylkene 29.11.2016 Grete Bergh, grete.bergh@gmail.com, www.gretebergh.no, Hvordan planlegge for best mulig bibliotekvirksomhet

Detaljer

HØRINGSSVAR FRA FAGFORBUNDET - BIBLIOTEKREFORM 2014. Fagforbundet takker for høringsbrev til «Bibliotekreform 2014» fra Kultur og kirkedepartementet.

HØRINGSSVAR FRA FAGFORBUNDET - BIBLIOTEKREFORM 2014. Fagforbundet takker for høringsbrev til «Bibliotekreform 2014» fra Kultur og kirkedepartementet. HØRINGSSVAR FRA FAGFORBUNDET - BIBLIOTEKREFORM 2014 Fagforbundet takker for høringsbrev til «Bibliotekreform 2014» fra Kultur og kirkedepartementet. Med denne meldingen vil biblioteksektoren i utgangspunktet

Detaljer

Bibliotekmeldingen et verktøy

Bibliotekmeldingen et verktøy Bibliotek Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena ai ei digital tid Bibliotekmeldingen et verktøy for utvikling av bibliotekene Grete Bergh, seniorrådgiver ABM-utvikling Bibliotekreform 2014 ytringsfrihet

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C60 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C60 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C60 &13 Arkivsaksnr.: 14/8034-2 Dato: 1.9.2014 HØRING - BIBLIOTEKSTRATEGI FOR BUSKERUD 2015-2020 INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for kultur, idrett og

Detaljer

'BÆRUM KOMMUNE BÆRUM BIBLIOTEK

'BÆRUM KOMMUNE BÆRUM BIBLIOTEK 'BÆRUM KOMMUNE BÆRUM BIBLIOTEK Kultur - og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 0 7. MAI2007 aaa. J(o 573 - a4 Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/25651 /TKJE 03.05.2007 Bibliotekreform 2014. Høringssvar

Detaljer

Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB. Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/

Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB. Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/ 0 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB K,utdu- O 22. MAI 2001 Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/008 21.05.2007 Horingsuttalelse

Detaljer

FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID. Troms 12. juni 2015

FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID. Troms 12. juni 2015 FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID Troms 12. juni 2015 Mitt utgangspunkt Bibliotekstrategi for Buskerud Strategi ikke ønskeliste Kunnskapsbasert: SWOT, utfordringer, føringer Visjoner,

Detaljer

VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS

VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS Referansenr 284194 Prosjektperiode: 01.05.11 31.05.14 Sluttrapport 0 Prosjektet Vertskommunesamarbeid i biblioteksektoren i ytre Midt-Troms har

Detaljer

Fylkesrådet gir følgende høringsuttalelse til Bibliotekreform 2014 med de kommentarer som kommer fram i uttalelsen. Vedtak:

Fylkesrådet gir følgende høringsuttalelse til Bibliotekreform 2014 med de kommentarer som kommer fram i uttalelsen. Vedtak: HEDMARK FYLKESKOMMUNE SÆRUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN Fylkesrådet Møte 30.04.07 SAK 60/07 HØRINGSUTTALELSE - BIBLIOTEKREFORM 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsuttalelse

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak : 07/256 Tittel : BIBLIOTEKREFORM HØRINGSUTTALELSE

Saksprotokoll. Arkivsak : 07/256 Tittel : BIBLIOTEKREFORM HØRINGSUTTALELSE Saksprotokoll Kultur- Utvalg: Formannskapet Motedato: 02.05.2007 Sak: 33/07 Resultat: Arkivsak : 07/256 Tittel : BIBLIOTEKREFORM 2014 - HØRINGSUTTALELSE 10: MAI 2007 h.j(o5 3-c2 5 Formannskapet den 02.05.2007:

Detaljer

Saksframlegg BIBLIOTEKREFORM HØRINGSUTTALELSE FRA LILLEHAMMER KOMMUNE

Saksframlegg BIBLIOTEKREFORM HØRINGSUTTALELSE FRA LILLEHAMMER KOMMUNE KuIØ ". +w Lillehammer kommune 0 MAI200/ Saksframlegg Saksb: Øivind Pedersen Arkiv: C60 07/00374-002.o (1 (P - Dato: 17.04.2007 BIBLIOTEKREFORM 2014 - HØRINGSUTTALELSE FRA LILLEHAMMER KOMMUNE Vedlegg :

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak Hilde Ljødal Seniorrådgiver, Sekretariat for bibliotekutvikling Nasjonalbiblioteket sbu@nb.no Trondheim, 14. Aktuelle punkter:

Detaljer

Nasjonal bibliotekspolitikk. Vigdis Moe Skarstein, Nasjonalbibliotekar

Nasjonal bibliotekspolitikk. Vigdis Moe Skarstein, Nasjonalbibliotekar Nasjonal bibliotekspolitikk Vigdis Moe Skarstein, Nasjonalbibliotekar Bibliotek i forandring - regional bibliotekkonferanse Hovedutfordring er identitet Det digitale Litteraturhus - Nytt formidlingsbegrep

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema for folkebibliotek

Detaljer

REGIONAL BIBLIOTEKPLAN FOR YTRE HELGELAND BIBLIOTEK

REGIONAL BIBLIOTEKPLAN FOR YTRE HELGELAND BIBLIOTEK REGIONAL BIBLIOTEKPLAN FOR YTRE HELGELAND BIBLIOTEK Skjærgårdsbiblioteket Gjelder perioden 1.1.2008 31.12.2012 1. Innledning 1.1. Generelt 2. Bakgrunn 2.1. Generelt 2.2. Gjennomført samarbeidstiltak 2.2.1.

Detaljer

Planprogram for regional bibliotekplan

Planprogram for regional bibliotekplan Planprogram for regional bibliotekplan 2016-2027 Høringsutkast frist 31. mars 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Formål med regional bibliotekplan 2016-2027... 2 Plantema... 3 Bibliotekenes samfunnsoppdrag...

Detaljer

Læringsglede og innovasjon- biblioteksamarbeid som drivkraft i Gjerstad Kommune.

Læringsglede og innovasjon- biblioteksamarbeid som drivkraft i Gjerstad Kommune. Læringsglede og innovasjon- biblioteksamarbeid som drivkraft i Gjerstad Kommune. Mål for prosjektet: Kartlegge samarbeidsformer, metodikk og strukturer som skaper velfungerende og effektive pedagogiske

Detaljer

konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009

konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009 Bibliotekplan l i Hordaland d prosessar og konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009 Bibliotekplanar I Hordaland 1. 1994-1997 2. 1998-2001 3. 2002-2005 4. 2007-2010

Detaljer

LES FOR LIVET STRATEGISK PLAN FOR LESING I ROGALAND 2005-2009. Alle i Rogaland skal ha tilgang til, glede og utbytte av litteratur

LES FOR LIVET STRATEGISK PLAN FOR LESING I ROGALAND 2005-2009. Alle i Rogaland skal ha tilgang til, glede og utbytte av litteratur LES FOR LIVET STRATEGISK PLAN FOR LESING I ROGALAND 2005-2009 Alle i Rogaland skal ha tilgang til, glede og utbytte av litteratur LES FOR LIVET STRATEGISK PLAN FOR LESING I ROGALAND 2005-2009 Innhold 1.0

Detaljer

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b)

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b) Litteraturhus (Ref #2366570b) Søknadssum: 150 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Tildeling av bibliotekmidler 2015

Tildeling av bibliotekmidler 2015 Saknr. 14/11513-19 Saksbehandler: Amund Haugen Steinbakken Tildeling av bibliotekmidler 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet tildeler følgende tilskudd fra bibliotekmidler 2015 Søker/Prosjekt Formål

Detaljer

Bibliotekstatistikken 2013

Bibliotekstatistikken 2013 folkebibliotekene i Oppland Innhold Innledning... 1 1. Bakgrunnsdata... 2 1.1 Befolkning... 2 1.2 Bibliotekavdelinger... 2 2. Brukes det mer eller mindre penger på bibliotek i 2013 enn i 1993?... 2 2.1

Detaljer

Rom for dannelse Rum för bildning. (Jeg, den kunnskapssøkende, lærende)

Rom for dannelse Rum för bildning. (Jeg, den kunnskapssøkende, lærende) Rum för bildning (Jeg, den kunnskapssøkende, lærende) Deltakere på konferansen: Ca. 50 fra biblioteker Ca. 20 fra kommunal/offentlig voksenopplæring Ca. 10 fra studieforbund/frivillig sektor Ca 20 fra

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Presentasjon av prosessverktøy, Fylkesbibliotekkonferansen 2017

Presentasjon av prosessverktøy, Fylkesbibliotekkonferansen 2017 Presentasjon av prosessverktøy, Fylkesbibliotekkonferansen 2017 Grete Bergh Grete.bergh@gmail.com, www.gretebergh.no Prosessverktøy for planlegging av best mulig bibliotekvirksomhet i kommuner som skal

Detaljer

Saksbehandler: Eva Daabach, Tlf: Deres dato: Deres referanse: Epost::

Saksbehandler: Eva Daabach, Tlf: Deres dato: Deres referanse: Epost:: VEFSN KOMMUNE Service - Vår dato: 19.04.2007 Vår referanse: 07/148-4 Saksbehandler: Eva Daabach, Tlf: 75 10 10 13 Deres dato: Deres referanse: Epost:: vkop@vefsn.kommune.no 19.04.2007 Arkivkode: C60 Det

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Svein Arne Tinnesand Sekretariat for bibliotekutvikling Sbu@nb.no Nasjonalbiblioteket Juni 2015 Fakta om Nasjonalbiblioteket og bibliotekutvikling 450 ansatte plassert

Detaljer

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136)

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Søknadssum: 1000000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Den kulturelle nistepakka Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

Dagsorden. Oppsummering fra samling 1: [ HVA ] Presentasjon av modeller: [ HVORDAN ] Kompetanse og organisering: [ HVEM ]

Dagsorden. Oppsummering fra samling 1: [ HVA ] Presentasjon av modeller: [ HVORDAN ] Kompetanse og organisering: [ HVEM ] Dagsorden Oppsummering fra samling 1: [ HVA ] Presentasjon av modeller: [ HVORDAN ] Kompetanse og organisering: [ HVEM ] Lunsj kl 12.15 Vel hjem kl 15.00 2 [ HVA ] er vi gode på? 3 Generated by wordle.com

Detaljer

Globale døråpnere II - Storytelling (Ref #1083)

Globale døråpnere II - Storytelling (Ref #1083) Globale døråpnere II - Storytelling (Ref #1083) Søknadssum: 600000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Oppland fylkesbibliotek

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Vestfoldbiblioteket mennesker møter muligheter

Vestfoldbiblioteket mennesker møter muligheter Vestfoldbiblioteket mennesker møter muligheter Arbeidsbok Dialogkonferansen om felles bibliotekplan for Vestfold-bibliotekene 9. desember 2009 Vestfold fylkesbibliotek www.sareptas.no Side 1 Program 09.00

Detaljer

Viljeserklæring for interkommunalt samarbeid. Vedtatt KST 9.9.2010 som sak 77/10

Viljeserklæring for interkommunalt samarbeid. Vedtatt KST 9.9.2010 som sak 77/10 Viljeserklæring for interkommunalt samarbeid Vedtatt KST 9.9.2010 som sak 77/10 Fra viljeserklæringen: 13.Kommunestyrene skal årlig orienteres om samarbeidsordningene. 14.Denne viljeserklæring skal behandles

Detaljer

Bibliotekstatistikk 2007

Bibliotekstatistikk 2007 Bibliotekstatistikk 2007 Folkebibliotekene i utvalgte framstillinger Bibliotekstatistikk 2007 : folkebibliotekene i - utvalgte framstillinger Utgitt 20.08.2008 Revidert utgave 17.09.2008 fylkesbibliotek

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2010

Bibliotekstatistikk for 2010 Bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Vei/gate Postnr. Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postnr. Poststed Telefon, faks og e-post Telefonnummer

Detaljer