Bibliotekmeldingen et verktøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibliotekmeldingen et verktøy"

Transkript

1 Bibliotek Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena ai ei digital tid Bibliotekmeldingen et verktøy for utvikling av bibliotekene Grete Bergh, seniorrådgiver ABM-utvikling

2

3 Bibliotekreform 2014 ytringsfrihet og demokrati Norge som kunnskapsnasjon kulturforståelse og opplevelse møteplasser Innhold og tjenester Struktur og organisering Kompetanse og forskning

4 Norgesbiblioteket Et samhandlende nettverk av sterke og kompetente bibliotek Krav til omstilling krever reform Behov for investeringer i Brukeren i fokus Et sterkere biblioteknettverk og felles digitale bibliotek

5 Utfordringer fram mot 2020 Nye brukermønstre Overgangen g til digitalt innhold og digitale tjenester Nye roller for det lokale biblioteket Kompetansekravet En mangfoldig gkultur

6 Hovedmål og utfordringer Stortingsmelding nr. 23 ( ) utvikle robuste og omstillingsdyktige bibliotek som kan tilby alle innbyggere bedre bibliotektjenester styrke og videreutvikle en offentlig møteplass for kultur- og kunnskapsformidling med grunnlag i demokrati og ytringsfrihet behov for en overordnet politikk, felles løsninger og klare mål og krav, bedre ansvarsfordeling og innsatsprogram

7 Organisatoriske endringer ingen endringer mellom forvaltningsnivåene "i samråd med andre departement... nærare samordning eller samanslåing av bibliotekoppgåver i Nasjonalbiblioteket og ABM- utvikling... eventuelt overføre bibliotekoppgåver frå ABM-utvikling til NB"

8 Regjeringa vil: setje fart i samarbeidet mellom biblioteka og stimulere til samordning og samdrift av bibliotektenester lokalt og regionalt utvikle den nasjonale samordninga av arkiv-, bibliotek- og museumssektoren opparbeide ny kompetanse i biblioteka

9 Regjeringa vil: utvikle folkebiblioteka som møtestad, kulturarena og samfunnsaktør fremje folkebiblioteka som læringsarena og i særleg grad utvikle biblioteka som arena for leselyst og lesedugleik betre og utvikle skulebiblioteka utvikle bibliotektilbodet til spesielle grupper vidareutvikle digitale fellestenester for biblioteka og utvikle bibliotekas kompetanse på å yte tenester i den digitale kunnskapsallmenningen

10 Digitale tjenester Den digitale kunnskapsallmenningen Digitale it tjenestert Nasjonale lisenser Frikjøp av vernet materiale, Bokhylla.no Biblioteksøk FoU på abm feltet fl KKD og KD vil vurdere tiltak som kan styrke forskning og utvikling

11 Lovverket revisjon av lov om folkebibliotek: - drøfte kompetansekravet - fjerne krav om fylkesbibliotek som egen institusjon - understreke formidlingsaspektet harmonisere lovverket på bibliotekfeltet (KKD og KD) felles retningslinjer for lånesamarbeid vurdere forskrift for lånesamarbeid (KKD og KD) revidere åndsverksloven revidere pliktavleveringsloven

12 Oppgaver til videre utredning, 1 Nasjonal samordning oppgaver NB og ABMu Kompetanseutvikling KKD og KD Bibliotekutdanningen Lisens og konsortiearbeidet videre utvikling Digitale tjenester i folkebibliotekene? Nasjonale lisenser FOU samarbeid for å styrke abm feltet Innkjøpsordning for musikk

13 Oppgaver til videre utredning, 2 Lånesamarbeid og logistikk Retningslinjer for fjernlån Bibliotekloven Norsk russisk bibliotektjeneste Rammer for kultur og litteraturformidling i bibl Det samiske perspektivet skal ivaretas i nasjonale satsinger på bibliotekfeltet Sametinget: vurdere innkjøpsordning samisk litt.

14 Kulturløftet II forberedelser KKD inviterte våren 2009 norsk kulturliv til en rekke temamøter for å delta i utformingen av dt det nye Kulturløftet løft t Møte om Litteratur og språk 11. juni Identifisere utfordringer og visjoner for litteratur og språk: litteratur som språkutvikler, lesing og formidling, rammebetingelser og virkemidler Innspill til hva Kulturløftet II skal fylles med

15 Kulturløftet løft tii Består av 17 punkter. 4. Styrke bibliotekene og norsk språk Styrke bibliotekene som arenaer for leselyst, læring og kulturopplevelser. Bidra til et kvalitetsog kompetanseløft i bibliotekene gjennom utviklingstilskudd og modellbibliotek og bruk av ny teknologi. Innkjøpsordningene for litteratur skal styrkes. Etablere en norsk Språkbank. Sikre nynorsken gode kår. Gjøre 2010 til et nasjonalt leseår.

16 Norsk kkulturfond budsjettet tfor 2010 Ny norsk skjønnlitteratur 3 mill. kroner Ny norsk skjønnlitt for barn og unge 1mill Oversatt skjønnlitt 0,5 mill Ny norsk sakprosa 2.5 mill. Periodiske publikasjoner 1 mill. Produksjonsstøtte til nynorsk litt 0.5 mill. Produksjonsstøtte til tegnserier 05. mill Litteraturfestivaler 0.25 mill. Utvikling av infrastruktur for distribusjon av innkjøpte e bøker til bibliotekene 1 mill.

17 Bibliotekmeldingen ldi som verktøy for utvikling av bibliotekene satsingsområder Kvalitetsheving og kompetanseutvikling her også digital kompetanseheving i folkebibliotekene. 1 mill. til kompetanseutvikling i bibliotekene i Styrke bibliotekene som arenaer for leselyst, læring og kulturopplevelser. Norsk forfattersentrum skal være nasjonal aktør for litteratur i DKS. 2mill. Nasjonalt leseløft for å styrke leseglede og lesekompetanse hos barn, ungdom og voksne. 6 mill. Generelt skal alle kulturinstitusjoner tenke og planlegge for barn og unge og ivareta mangfoldsperspektivet t

18 Giskes budsjettlekkasje j Giske i Aftenposten gir signaler om satsing ti på bibliotek Innkjøpsordningen skal styrkes for litteratur, musikk og film Oppmuntre og støtte modellbibliotek som gjør noe for å utvide sin rolle i samfunnet Økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter mellom kommuner en forutsetning at også den kommunale støtten øker

19 Organisatoriske virkemidler i statsbudsjettet prøve ut en mer fleksibel organisering av bibliotektjenestene på lokalt og regionalt nivå prøve ut samarbeidsmodeller, som vertskommunemodellen Modellbibliotek Frivillige illi samarbeidsavtaler mellom staten og fylkeskommunene om bibliotekutvikling (= partnerskaps-avtaler?)

20 Partnerskapsavtaler Skal sikre sammenheng i bibliotekpolitikken mellom nasjonalt regionalt kommunalt nivå Avtaler mellom ABM utvikling (staten) og fylkeskommunene Atl Avtaler mellom fylkeskommunene og kommunene/regionene

21 Partnerskapsavtaler t Partnerskap bygger på en felles problemstilling og en intensjonserklæring, formål Avtalepartnere alle parter har nytte av å delta Samarbeidsområder mål Resultatmål/handlingsplaner/gjennomføringsavtale Forpliktelser (økonomi, ressurser, kompetanse) Oppfølging g og organisering, g, Varighet, oppsigelse, årlig evaluering Visjon mål organisering spilleregler Visjon mål organisering spilleregler konflikthåndtering kreativt klima

22 Partnerskap eller samarbeide? bid? Partnerskap har en sterkere grad av forpliktelse Partnerskap forutsetter at det er nedfelt som en del av det strategiske grunnlaget for de deltakende institusjoner Partnerskap innebærer et kollektivt ansvar for ressursbruken Partnerskap innebærer krav om læring og Partnerskap innebærer krav om læring og anvendelse av erfaring

23 Noen viktige forutsetninger t Deltakende partnere skal alle ha en interesse i løsningene Brukernes interesser må integreres Løsning krever felles innsats Ressurser til løsning må ligge i partnerskapet Bidragene må være synlige Løsningsorientering fremfor problemorientering i Fokusering av felles interesser fremfor institusjonsmarkering

24 Partnerskap på bibliotekområdet t i et fylke flk Utgangspunkt: Regional politikk med flk fylkesplanenl Bibliotekplan for fylket med innsatsområder Partnerskap mellom fylkeskommunen og kommunene i et fylke Forankre samarbeidet bidtii kommunale/interkommunale bibliotekplaner. Alle planer skal være politisk behandlet.

25 Samarbeid premisser og tiltak, 1 Det er nødvendig å utvikle og styrke samarbeidet mellom folkebibliotekene Minst ett fysisk bibliotek i alle kommuner Det faglige ansvaret for å utvikle og fornye bibliotekene krever en sterkere organisering som omfatter tilbudet i flere kommuner Samarbeidsordninger som kan sikre god kompetanse, fornyelse og utvikling av nye tjenestetilbud

26 Samarbeid premisser og tiltak, 2 Det skal stimuleres til forpliktende interkommunalt samarbeidog samordnings løsninger i biblioteknettverket lokalt og regionalt Gi rom for kreativ og fleksibel utprøving med basis i bl.a. vertskommunemodellen Kommunene og flk fylkeskommunene k skal klforme samarbeidsløsninger ut fra lokale forhold

27 Utredning av vertskommunemodellen Hva er vertskommunemodellen? 3 utredningsprosjekter Ofoten, 7 kommuner, Narvikvertskommune vertskommune Senja, 4 kommuner, Lenvik vertskomm. Sunnhordland, 7 kommuner, Bømlo vertskommune

28 Vertskommunesamarbeid på Senja, 1 Mål: Utvikle kombinasjonsbibliotekene til gode læringsarenaer for barn, unge og voksne. Styrke bibliotekene som kulturarenaer i samspill med Den kulturelle skolesekken kl kk og lokalsamfunnet. l

29 Senja, 2 Felles bibliotekplan for de fire kommunene Tilbudet til innbyggerne i fokus Vertskommunesamarbeid prøves ut i en prosjektperiode Felles biblioteksjef sikrer bibliotekfaglig ledelse og tilgang til vertskommunebibliotekets samlede kompetanse og saksbehandling inn til alle kommunene for et samlet bibliotektilbud Systematisk kompetanseutvikling for samlet personale Administrativt samarbeid innkjøp, katalog, IKT osv Frigjøretidtilbedre til tjenester tilogveiledning av brukerne Suksessfaktorer

30 Modellbibliotek For å vidareutvikle biblioteka som offentleg møtestad t og synleggjere folkebibliotek k med god funksjonalitet, møtestadfunksjon og gode partnarskap, vil Kultur og kyrkjedepartementet kj t topprette ei ordning med modellbibliotek

31 Kriterier for gode modellbibliotek? Bibliotekplaner som strategisk grunnlag for virksomheten Tjenestetilbud fysisk og digital utvikling. God funksjonalitet Brukermedvirkning tilrettelegging for dette Biblioteklokaler ny utforming? Utvikling av møtestedfunksjonen? Læringsarena?. Kompetanse og organisasjonsutvikling. Partnerskap

32 Hvem kan være modellbibliotek Ulike typer bibliotek ulik størrelse, geografisk spredning, ulike typer spesialkompetanse Modellbibliotek kan knyttes til ulike satsinger som Arena for lesing og litteraturformidling Arena for digital lkompetanseheving Biblioteket som brobygger og møtested Utprøving av nye organisasjonsmodeller

33 Sammenheng med andre prioriterte it t områder Utprøving av nye organisasjonsmodeller Kompetanseutvikling Bibliotekene som arenaer for lesing og litteraturformidling, for digital kompetanseheving Folkebiblioteket som brobygger og møtested i et flerkulturelt samfunn

34 Nasjonalt leseløft Målsettingen utvikle en nasjonal, helhetlig lesepolitikk for å styrke lesekompetansen i hele befolkningen Styrking av leseglede og lesekompetanse hos barn, ungdom og voksne 6 mill. kroner i 2010 ABM utvikling sekretariat utvikle leseløftet i samarbeid med relevante fagmiljøer og aktører

35 Voksnes leseresultater Voksne i Norge leser bra sammenlignet med andre land 8 9 prosent skårer på laveste nivå, nivå 1 ( personer) Ca 24 prosent skårer på nivå 2. Tilsammen ca 1 mill. = en tredjedel av den norske befolkningen bflki

36 Paradigmeskifte Forskyving av fokus fra utviklingsland til industriland il d Lesevansker blir oppfattet som et betydelig sosialt problem i de industrielle landene Skifte i debatten fra kultur til økonomi dårlige leseferdigheter både et personlig og samfunnsmessig problem

37 Lesesatsinger etter leseundersøkelsene Nasjonale satsinger for å bedre leseferdighetene i hele befolkningen i England, Tyskland, Nederland, Østerrike og USA

38 Nasjonalt ltleseløftløft Nasjonalt leseløft vil være en strategisk satsing ti som hviler hil på to grunnpilarer: samarbeid mellom bibliotekene og partene i arbeidslivet og Mll Mellom bibliotek, utdanning og litteratur t Digitale perspektiver p inkluderes

39 Bibliotekene sentrale fordi De kan formidle møtet mellom tekst og leser; bibliotekenes samfunnsoppdrag Norske folkebibliotek har lang tradisjon for å utvikle gode tjenester til barn, ungdom og voksne Bibliotekene er i alle kommuner og kunnskap om både ny og eldre litteratur, formidling og leseglede

40 Bibliotekenes utfordringer Utvikle metoder for å kunne spille en aktiv rolle for å bedre leseferdighetene blant store deler av befolkningen barn, unge og voksne Kompetanse om lesing, litteratur og formidling En fornyelse der man tar vare på grunnverdiene men tar inn over seg de multimediale tilbudene og finner sin vei i dette

41 Veien videre for Nasjonalt leseløft Mandat for leseåret Budsjettføringer og organisering Hva skal det satses på Det meste må skje lokalt, så begynn planleggingen i fylkesbibliotek og folkebibliotek! k! Litteraturformidling sentralt i bibliotekenes planer

42 Satsinger som kan inngå i Nasjonalt leseår Program for litteraturformidling BOKTRAS Lesefrø Les for meg, pappa Transportarbeiderbibliotek (arbeidsplassbibliotek) Leksehjelp for både barn og voksne (nytt begrep?)

43 Forventninger til fylkesbibliotek og folkebibliotek Vurder hvordan prioriterte områder kan følges opp regionalt og lokalt Bibliotekplaner sentralt for å få del i statlige midler Fylkesbibliotekene initiere og samordne slik at alle bibliotek blir inkludert Se satsingene i relasjon til fylkesplaner og handlingsplaner l i komunene Utløse egne midler til utviklingsarbeid, både ø g g, partnerskapsavtaler og i andre sammenhenger

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Sluttbehandlet januar 2009 Alle foto Steinar Johansen (unntatt s. 7: Kristin Storvig): Overhalla (framsida), Brakstadsundet, Fosnes (s. 4), Grong sentrum (s. 8),

Detaljer

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Gi rom for lesing! Veien videre Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Innhold Forord 5 Del 1 Resultater, forankring og oppfølging Resultater og oppfølging av en vellykket strategi 7 Leseglede

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02. Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.2014 1 Innledning E-bøker har i løpet av få år blitt et alternativ

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess. Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold

Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess. Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold Sigrunn Tvedten Birgit A. Apenes Solem Eiri Elvestad Are Thorkildsen SKRIFT- SERIEN

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009

Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 IS-0266 Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 Rapportens tittel: Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem?

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 18. Rett til læring

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 18. Rett til læring NOU Norges offentlige utredninger 2009: 18 Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Individ og integritet. Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 1 Utfordringer på kultur og kirkefeltet... 2 Regjeringens politikk på kultur

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 Hvordan kan Sande kommune i nært samarbeid med de foresatte bidra til at barn og unge i Sande får et godt grunnlag for livslang læring? Det

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer