REGIONAL BIBLIOTEKPLAN Gjøvik-regionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGIONAL BIBLIOTEKPLAN Gjøvik-regionen"

Transkript

1 REGIONAL BIBLIOTEKPLAN Gjøvik-regionen kulturarena med biblioteket inn i framtiden ET MØTE MELLOM MENNESKER I DEN DIGITALE VERDEN ytringsarena læringsarena informasjonsarena DET SØMLØSE BIBLIOTEK OPPLAND Gjøvik bibliotek Vestre Toten folkebibliotek Østre Toten folkebibliotek Nordre Land folkebibliotek Søndre Land folkebibliotek

2 Kulturarena Kulturarena Informasjonsarena Ytringsarena Oppland fylkesbibliotek Postboks 187 N-2802 Gjøvik E-post: Telefon: Faks: Prosjektledelse Prosjektet er støttet av Oppland fylkesbibliotek Design & produksjon: Dialecta Kommunikasjon, Foto: Tommy Pettersen

3 Regional bibliotekplan for Gjøvik-regionen - 3 -

4 - 4 -

5 Innholdsfortegnelse Del 1. Innledning... 6 Hva er det sømløse bibliotek Oppland?... 6 Mål for planarbeidet... 7 Hvorfor regionale bibliotekplaner?... 7 Om planen... 7 Om prosjektet BLEST... 8 Finansiering... 8 Del 2. Presentasjon av bibliotekene i Gjøvik-regionen... 9 Nøkkeltall for kommunene Del 3. Statlige, fylkeskommunale og lokale føringer Lov om folkebibliotek Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa Stortingsmelding nr. 22 Kjelder til kunnskap og oppleving ( ) Bibliotekreform Mulighetenes Oppland Bibliotekplan for Oppland Det sømløse bibliotek Utviklingsplan for bibliotektjenesten ved de videregående skolene i Oppland Kommunale planverk Del 4. Handlingsprogram Strategi 1: Bidra til å styrke Gjøvikregionens identitetsbygging og aktive stedsutvikling Bidra til å styrke Gjøvik-regionens identitetsbygging og aktive stedsutvikling Strategi 2: Videreutvikle det sømløse bibliotek i Gjøvik-regionen Definere samarbeidsløsninger for bibliotekene i regionen Utvikle tjenester etter en funksjonsfordelingsplan Strategi 3: Utvikle ABM-samarbeidet i Gjøvik-regionen Formidle lokal industri- og kulturhistorie Strategi 4: Være aktive kultur- og litteraturformidlere Være aktuelle møteplasser i lokalsamfunnet Være aktive kultur- og litteraturformidlere Strategi 5: Være læringsarenaer Bidra til at innbyggerne i Gjøvik-regionen kan tilegne seg digital kompetanse Videreutvikle bibliotekene som læringsarenaer Strategi 6: Samarbeide med utdanningsinstitusjonene Samarbeide med grunnskolene Samarbeide med de videregående skolene Samarbeide med institusjoner som tilbyr høyere utdanning Strategi 7: Være bibliotek for alle Utvikle bibliotektilbud til alle som trenger fysisk tilrettelegging av tjenestene Utvikle bibliotektilbud til alle som har behov for tilrettelegging av innholdet i tjenestene Strategi 8: Utvikle digitale tjenester Videreutvikle Bibliotekportalen Oppland Digitalisere lokalhistorisk materiale i samarbeid med ABM-sektoren Strategi 8: Utvikle digitale tjenester Bidra til utvikling av digitale tjenester og digitalisering av nye innholdsressurser Strategi 9: Delta i internasjonalt biblioteksamarbeid Delta i internasjonalt biblioteksamarbeid Strategi 10: Styrke kompetansen i bibliotekene Styrke den bibliotekfaglige kompetansen Del 5. Litteraturliste

6 Del 1. Innledning Generelt Bibliotekplan for Oppland ble vedtatt av fylkestinget 14. juni Med forankring i Bibliotekplan for Oppland utarbeides en regional bibliotekplan for Gjøvikregionen, som består av kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land. Dette er en strategiplan for utviklingen av biblioteksektoren i Gjøvik-regionen. Regionale bibliotekplaner er en del av prosjektet Det sømløse bibliotek Oppland. Dette er et nasjonalt pilotprosjekt med støtte fra ABM-utvikling for å bygge opp en modell på interkommunale samarbeidsløsninger. De regionale bibliotekplanene vil følge sluttrapporten for prosjektet høsten Alle kommunene og de videregående skolene i fylket deltar. Oppland fylkesbibliotek har initiert prosjektet og er prosjektansvarlig. Opplandsprosjektet svarer på mange av utfordringene definert i Bibliotekreform Som et ledd i oppfølgingen av Bibliotekreformen, vil ABM-utvikling se på hvordan de kan formidle resultatene fra modellbyggingen i Oppland. Hva er det sømløse bibliotek Oppland? Prosjekt Det digitale døgnåpne bibliotek Bibliotekportalen Oppland En felles inngang til alle bibliotekressursene i fylket på internett, ett søk hele fylket. 23 av 26 kommuner deltar, alle i Gjøvik-regionen, og alle videregående skoler. Gjennom bibliotekportalen kan en finne informasjon i ulike kilder som bibliotekkataloger, også fra høgskolene, leksika, bildebasen ABM-Toten og andre ressurser. Bokbestillinger kan skje direkte i portalen hjemmefra, og bøkene kan hentes på nærmeste folkebibliotek. Det fysisk sømløse bibliotek Hovedfokus i prosjektet: hvordan kan bibliotek på ulike forvaltningsnivåer samarbeide på nye måter innfor hver region? Regionale bibliotekplaner skal vise en modellbygging på interkommunale samarbeidsløsninger og fellestiltak som skal kunne styrke bibliotektilbudet i den enkelte kommune. Sømløshet innebærer at kommunene kan ha ulike profiler og framstår med et helhetlig tilbud ut mot innbyggerne. Alle bidrar inn i samarbeidet ut fra sine økonomiske forutsetninger. Noen tiltak er gjennomført i prosjektperioden. Andre samarbeidsløsninger framgår av bibliotekplanen med ønske om gjennomføring i planperioden. Kommunene i Gjøvik-regionen har utarbeidet strategier og tiltak med lokal forankring i denne regionens utfordringer. Beskrivelsene under Mål for planarbeidet og Hvorfor regionale bibliotekplaner er i tråd med ideene i prosjektet. Visjon: Folkebibliotekene i Gjøvik-regionen ønsker å ha en offensiv holdning til omstilling for at de skal kunne bli spydspisser i et framtidig kultur- og kunnskapssamfunn

7 Mål for planarbeidet Planen skal gi visjoner og strategier for bibliotekenes utvikling de neste 4 årene. Planen skal synliggjøre hvordan bibliotekene i Gjøvik-regionen vil møte utfordringene i et samfunn i rask endring og definere sin rolle i forhold til overordnede plandokumenter. Bibliotekene skal ta ny roller/utfylle hverandre ved å spisse tjenestene på ulike måter. Alle ivaretar basisfunksjonene, men bibliotekene kan satse ulikt i forhold til profilering. Planen skal definere hvordan bibliotekene i Gjøvik-regionen kan bli mer effektive og gi bedre bibliotektilbud ved å utvikle interkommunale samarbeidsløsninger og sømløse tjenester. Planen skal uttrykke samarbeidsløsninger, men også særtrekk mht. tilbud og tjenester ved det enkelte bibliotek. Hvorfor regionale bibliotekplaner? Behovet for å gjennomgå mål og strategier for å utvikle et helhetlig og framtidsrettet bibliotektilbud i regionen Behovet for å definere bibliotekenes rolle i kunnskapssamfunnet og i forhold til regionens utviklingsprofiler Krav til omstilling og nytenkning på grunn av et samfunn i rask endring og ny informasjonsteknologi Viktigheten av nettverksbygging mot ulike samarbeidspartnere, bl.a. museene, arkivene, offentlige servicekontor, opplæringssektoren, kultursektoren og næringslivet Samfunnets behov for møteplasser biblioteket med knutepunktfunksjoner - Kulturarena - Arena for etter- og videreutdanning - Informasjonssentra - Arena for ytringsfrihet Det er viktig med en regional bibliotekplan på et tidspunkt når bibliotekene må foreta en del avgjørende veivalg i forhold til samfunnsutviklinga for øvrig. Om planen Med dagens krav til omstilling, må bibliotekene ha en offensiv holdning til fremtidige utfordringer. Denne planen vil konkretisere en del av de utfordringer som Bibliotekreform 2014 tar opp. Det heter bl.a.: De fire hjørnesteinene i utviklingen av framtidens bibliotek er: tilgang til fysisk og digitalt materiale nettbasert tilgang til bibliotekkataloger, hjemmesider, portaler, informasjonstjenester og dokumenter i full tekst profesjonell støtte til informasjonssøking og læring i biblioteket og på nettet inspirerende møteplass for informasjonshenting, lesing, læring og opplevelse Bibliotekene i Gjøvik-regionen vil ta denne utfordringen og gjennom regional bibliotekplan definere sin rolle i en større samfunnsmessig sammenheng og inn i en regional infrastruktur. Planen skal være et bibliotekpolitisk strategidokument med en konkret målrettet handlingsplan som kan brukes som et styringsverktøy for bibliotekutviklingen i regionen

8 Den skal synliggjøre en biblioteksektor i utvikling og omstilling som tar nye utfordringer på alvor. Bibliotekene i Gjøvik-regionen ønsker å samarbeide med aktuelle aktører, både sentrale og lokale for å få gjennomført de enkelte tiltakene. Planen rulleres hvert 2. år, av et forum bestående av biblioteksjefene i regionen. Om prosjektet BLEST Prosjektet BLEST ble initiert og finansiert av Biblioteksentralen AL i 2004 og hadde følgende deltagere: Gjøvik bibliotek, Vestre Toten folkebibliotek, Oppland fylkesbibliotek og Østre Toten folkebibliotek. Prosjektet BLEST skulle - bidra til å utvikle bedre bibliotektjenester for kommunens innbyggere - effektivisere driften av bibliotekene - legge vekt på interkommunale og regionale løsninger Blant resultatene kan nevnes Bokomaten på CC, interkommunal formidlingsgruppe, innføring av BS Medievalg i de deltagende bibliotek og en håndbok i bibliotekinnredning. Prosjektet initierte et biblioteksamarbeid på tvers av kommunegrensene, som har styrket det bibliotekfaglige utviklingsarbeidet, og bidratt til nye og bedre tjenester til innbyggerne. Mye av arbeidet i dette prosjektet vil nå bli videreført i den regionale bibliotekplanen. Finansiering Mange tiltak vil kunne gjennomføres innenfor eksisterende kommunale budsjettrammer eller ved omprioriteringer innen disse. Andre tiltak vil kreve vedtak om endringer i kommunale budsjetter. For en del av tiltakene vil det være nødvendig å øke kommunale rammer, søke samarbeid med nye samarbeidsparter og/eller skaffe til veie eksterne prosjektmidler

9 Del 2. Presentasjon av bibliotekene i Gjøvik-regionen Gjøvik kommune Mjøsbyen Gjøvik har innbyggere og er den største byen i innlandet. Bykommunen Gjøvik ble i 1964 slått sammen med landkommunene Vardal, Snertingdal og Biri. Kommunen har 16 grunnskoler, herav 11 barneskoler, 1 kombinert barne- og ungdomsskole og 4 ungdomsskoler spredt rundt i et vidstrakt område. I tillegg kommer Gjøvik læringssenter. Gjøvik har 1 stor videregående skole, 1 fagskole og 1 høyskole. Gjøvik bibliotek er samlokalisert med Oppland fylkesbibliotek og har felles boksamling og biblioteksystem, men er administrativt helt atskilt. Gjøvik bibliotek består av hovedbibliotek som ligger i tilknytning til Gjøvik rådhus og filial i Biri herredshus. Nytt hovedbibliotek ble bygd i 1980 med voksenavdeling i 1.etg., barne- og ungdomsavdeling, lokalhistorisk avdeling og studieplasser i 2.etg. Filialen i Biri fikk nye lokaler i Biblioteket har til sammen 9,09 årsverk, herav 4,5 bibliotekarårsverk. Åpningstimer på hovedbiblioteket er 41 timer pr. uke, på filialen 11 timer. Bokbestanden, dvs. bøker og andre medier er på eksemplarer pr Gjennomsnittlig årlig besøk (basert på de 3 siste årene) er Gjennomsnittlig utlån av bøker og andre medier er for samme periode på pr. år. Gjøvik bibliotek arrangerte i brukerorienteringer/arrangement med til sammen 2580 tilhørere. Østre Toten kommune Østre Toten kommune har ca innbyggere, ligger sørøst i Gjøvik-regionen på vestsida av Mjøsa. Østre Toten er den 6. største jordbrukskommunen i Norge. Industrien har i stor grad utspring i primærproduksjonen. Det er også en del treindustri og metallarbeidende industri. Bygda har et rikt kulturliv

10 Biblioteket er kommunens møteplass, læringsarena, informasjonssenter og kulturformidler. Østre Toten folkebibliotek flyttet i 2003 inn i nytt bygg på Lena. Ved flyttingen ble folkebiblioteket og skolebiblioteket ved Lena videregående skole slått sammen. Bibliotekene er også samlokalisert med servicetorg og studiesenter. Folkebiblioteket betjener skolebibliotekene ved Valle videregående skole og Toten folkehøgskole. Kommunen Lær data på biblioteket i Østre Toten la ned den siste av 5 filialer i 1997, for å bygge opp et sterkere hovedbibliotek. Ved å samle alle bibliotekressurser på et sted har man gjort det mulig å ansette fagutdannet personale, utvide åpningstidene, og gi et kvalitativt bedre tilbud til innbyggere og skoleelever. Kommunen betjener skoler og barnehager i grendene med bokbuss fra Oppland fylkesbibliotek, og biblioteket har samarbeidsavtale med grunnskolene. Østre Toten folkebibliotek har 4,2 årsverk, og de videregående skolene 1,32 årsverk. Til sammen 5,5 stillinger. Av disse er 4,5 stillinger fagutdannede bibliotekarer. De siste tre årene har biblioteket gjennomsnittlig hatt drøyt besøk pr. år, og 5 utlån pr. innbygger pr. år. Mediesamlingen består av om lag enheter (bøker, aviser, tidsskrifter, lydbøker, musikk, videofilmer og PC-spill). Biblioteket bruker biblioteksystemet BIBLIOFIL. Østre Toten folkebibliotek er moderne og med høyt aktivitetsnivå. Det har de siste årene deltatt i mange spennende utviklingsprosjekter. Biblioteket arrangerer Barnetreff og Bokkaféer hvert år. Vestre Toten kommune Kommunen har ca innbyggere og ligger sørvest i Gjøvik-regionen. Største tettsted er Raufoss med omtrent halvparten av kommunens innbyggere. Andre tettsteder er Reinsvoll, Bøverbru og Eina. Kommunen har seks barneskoler, to ungdomsskoler og en videregående skole. Næringsvirksomheten i kommunen er delt mellom industriparken på Raufoss med ca arbeidsplasser, småindustri og landbruk. Industrien på Raufoss er et tyngdepunkt i Gjøvikregionen med sine til dels svært kompetansekrevende bedrifter. Vestre Toten folkebibliotek har tre avdelinger. Hovedbibliotek på Raufoss og filialer som er kombinasjonsbibliotek med skolebibliotek på Thune (Eina) og Bøverbru skoler. Filialene har gode lokaler. Hovedbiblioteket ligger i Vestre Toten kulturhus. Nåværende lokaler er ikke hensiktsmessig innredet. Ved hovedbiblioteket planlegges ombygging og utbedringer for å få et bibliotek som er tilpasset dagens behov og en samordning av kulturhusets tjenester. Det nye biblioteket blir demonstrasjonsbibliotek for et nytt konsept innen bibliotekinnredning. Konseptet er inspirert av det engelske formidlingskonseptet Opening the Book

11 Mediesamlingen består av ca enheter hvorav ca på hovedbiblioteket. Hovedbiblioteket prioriterer å utvikle gode samlinger av skjønnlitteratur (inkludert lydbøker), tegneserier, musikk og film, samt en riktig sammensatt fagboksamling. Ved filialene satses på barnelitteratur og skjønnlitteratur for voksne. Biblioteket har 4.5 årsverk. 2,8 av disse er fagutdannet bibliotekar. Vestre Toten folkebibliotek Søndre Land kommune er lokalisert mellom Nordre Land og Gjøvik kommuner. Innbyggertallet er 6000, og næringslivet er variert. Jord- og skogbruk står sentralt i tillegg til småindustri og tjenesteytende næringer. Gjøvik-regionen er et felles arbeidsmarked. Skolestrukturen er desentralisert. Hovedbiblioteket har en sentral lokalisering i rådhuset i Hov. Odnes filial fungerer som kombinasjonsbibliotek i Odnes skole og flyttet inn i nye lokaler i Nordre Land kommune Nordre Land kommune ligger i nordenden av Randsfjorden og har 6847 innbyggere. Kommunen har et allsidig næringsliv. Nesten halvparten av de som har sitt arbeid i Nordre Land, er sysselsatt innen tjenesteytende næringer. En tredjedel jobber innen industri, bygg og anlegg og 20 % innen jord- og skogbruk. Kommunen har sentralisert skolestruktur med videregående skole, barne og ungdomsskole i kommunesenteret Dokka. I Torpa er det en barne- og ungdomsskole. For 6000 år siden hadde de også behov for å uttrykke seg skriftlig. Helleristningene ved Møllerstufossen, Nordsinni. Nordre Land folkebibliotek består av ett hovedbibliotek lokalisert i rådhuset på Dokka og et kombinasjonsbibliotek på Torpa barne- og ungdomsskole. Biblioteket ar 2,6 årsverk og en samlet mediebestand på ca enheter. Folkebiblioteket har et godt og tett samarbeid med grunnskolebibliotekene i kommunen bl.a. med felles datasystem og aktivt kontaktutvalg

12 Nøkkeltall for kommunene Innbyggere Mediebudsjett 2007 Mediebudsjett pr. innbygger 2007 Åpningstimer pr. uke 2006 (inkl. filialer) Årsverk 2006 Utlån pr. innbygger (gj.snitt siste 3 år) Besøk pr. innbygger (gj.snitt siste 3 år) Gjøvik , ,09 4,7 4,5 Nordre ,00 37,5 2,6 5,4 4,0 2) Land Søndre , ,62 4,6 4,5 Land Vestre , ,5 4,4 3,2 Toten Østre Toten elever 1) ) 35,4 45 4,2 5,07 1) 5,0 1) 7,2 1) 1) Østre Toten folkebibliotek er kombinasjonsbibliotek med skolebiblioteket ved Lena videregående skole. Tall merket med 1) inkluderer tall for skolebiblioteket. For utlån og besøk er det ikke mulig å dele tallene. 2) Tallet er for hovedbiblioteket/virkekretsen i kommunesenteret Dokka basert på stikkprøver. 3) Fylkesbibliotekets samling er samlokalisert med Gjøvik

13 Del 3. Statlige, fylkeskommunale og lokale føringer 1. Lov om folkebibliotek Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. ( 1) Loven fastsetter videre krav til kompetansen til de ansatte ved bibliotekene. 5 slår fast at alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef. 2. Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa 9.2 fastsetter at elevene skal ha tilgang til skolebibliotek. Nærmere bestemmelser er gitt i sentrale forskrifter. 3. Stortingsmelding nr. 22 Kjelder til kunnskap og oppleving ( ) Meldingen legger stor vekt på: Krav til omstilling i ei IKT-tid Utvikling av Det sømløse bibliotek Utprøving av alternative samarbeids- og samordningsmodeller for organisering av bibliotektjenestene. Nærmere samordning av virksomheten i bibliotekene, museene og arkivene 4. Bibliotekreform 2014 Høringsutkastet til Bibliotekutredningen (2006) er utarbeidet av ABM-utvikling på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet. Hovedsatsninger i utredningen er: Målområde 1: Innhold og tjenester - En hovedsatsing er å utvikle og tilby digitalt innhold og nettbaserte tjenester. - En annen hovedsatsing er å fremme bibliotekene som ressurser for læring og for kultur- og litteraturformidling. Målområde 2: Struktur og organisering - Hovedsatsingen er å gjennomføre en reform av bibliotekstrukturen. Målet er å gi brukerne bedre bibliotektjenester, gjennom sterkere bibliotek og kompetansemiljøer som er i stand til å utvikle flere og bedre tjenester. Målområde 3: Kompetanse og forskning - Hovedsatsingen i dette målområdet er å styrke og fornye kompetansen i biblioteksektoren. 5. Mulighetenes Oppland 2007 Denne fylkesplanen for Oppland inneholder regionale konkurranseprofiler er utformet med utgangspunkt i prosesser i de 6 regionene. Fylkeskommunen og andre utviklingsaktører skal bygge opp under de ulike profilene. Partnerskapsavtalene mellom fylkeskommunen og regionene gir grunnlag for innovativt interkommunalt arbeid

14 6. Bibliotekplan for Oppland Det sømløse bibliotek Oppland fylkeskommune definerer her overordnede strategier og tiltak for bibliotekutviklingen i Oppland. 7. Utviklingsplan for bibliotektjenesten ved de videregående skolene i Oppland Fylkesutvalget i Oppland fylkeskommune behandlet denne planen Utviklingsplanen gir retningslinjer og råd for utvikling av skolebibliotekene ved de fylkeskommunale skolene i Oppland. Den påvirker derfor bibliotek som har eller ønsker et samarbeid med skolebibliotekene. 8. Kommunale planverk Alle kommunene vedtar og følger årlige handlingsprogram. Bokomaten Norges første utlånsautomat på kjøpesenter

15 Strategier og handlingsprogram

16 - 16 -

17 Del 4. Handlingsprogram Strategi 1. Bidra til å styrke Gjøvik-regionens identitetsbygging og aktive stedsutvikling 2. Videreutvikle det sømløse bibliotek i Gjøvik-regionen 3. Utvikle ABM-samarbeidet i Gjøvikregionen Tiltak 1.1: Bidra til å styrke Gjøvik-regionens identitetsbygging og aktive stedsutvikling 2.1: Definere samarbeidsløsninger for bibliotekene i regionen 2.2: Utvikle tjenester etter en funksjonsfordelingsplan 3.1: Formidle lokal industri- og kulturhistorie 4. Være aktive kultur- og litteraturformidlere 4.1: Være aktuelle møteplasser i lokalsamfunnet 4.2: Være aktive kultur- og litteraturformidlere 5. Være læringsarenaer 5.1: Bidra til at innbyggerne i Gjøvik-regionen får mulighet til å tilegne seg grunnleggende digital kompetanse 5.2: Videreutvikle bibliotekene som læringsarenaer 6. Samarbeide med utdanningsinstitusjonene 6.1: Samarbeide med grunnskolene 6.2: Samarbeide med de videregående skolene 6.3: Samarbeide med institusjoner som tilbyr høyere utdanning 7. Være bibliotek for alle 7.1: Utvikle bibliotektilbud til alle som trenger fysisk tilrettelegging av tjenestene 7.2: Utvikle bibliotektilbud til alle som har behov for tilrettelegging av innholdet i tjenestene 8. Utvikle digitale tjenester 8.1: Videreutvikle Bibliotekportalen Oppland 8.2: Digitalisere lokalhistorisk materiale i samarbeid med ABM-sektoren 8.3: Bidra til utvikling av digitale tjenester og digitalisering av nye innholdsressurser 9. Delta i internasjonalt biblioteksamarbeid 9.1: Delta i internasjonalt biblioteksamarbeid 10. Styrke kompetansen i bibliotekene 10.1: Styrke den bibliotekfaglige kompetansen

18 Strategi 1: Tiltak 1.1 Bidra til å styrke Gjøvik-regionens identitetsbygging og aktive stedsutvikling Bidra til å styrke Gjøvik-regionens identitetsbygging og aktive stedsutvikling Bakgrunn Samarbeids- og utviklingsområder: Identitetsbygging og profilering gjennom økt satsing på helse, kultur, natur, idrett og friluftsliv. Aktiv stedsutvikling for å øke kvalitetene i regionens by- og tettstedsområde, og skape en positiv utvikling i forhold til miljø, bo- og oppvekstmiljø og næringsliv (Fra Mulighetenes Oppland, s. 35) Planen ønsker å sette fokus på hva bibliotekene kan bidra med. Mål - Bibliotekene skal fremstå med et allsidig kultur- og informasjonstilbud til en befolkning med et stigende utdanningsnivå og med krav til kvalitet og bredde. - Bibliotekene skal bidra til at Gjøvik-regionen framstår som et attraktivt boområde med et tilbud til befolkningen i alle livsfaser. - Bibliotekene skal bidra til å heve utdanningsnivået i regionen ved å være læringsarenaer, også for etter- og videreutdanning. Gjennomføring Å jobbe med tiltakene i denne planen vil bidra til å nå målene for strategi 1 Arbeide for å bygge nettverk med aktuelle samarbeidspartnere Initiativet tas av: Folkebibliotekene Gjøvik-regionen Samarbeidspartnere: Oppland fylkesbibliotek, Regionrådet for Gjøvik-regionen, lokalt næringsliv, utdanningsinstitusjoner Framdrift: Planperioden Finansiering: Interne og eksterne finansieringskilder

19 Strategi 2: Tiltak 2.1 Videreutvikle det sømløse bibliotek i Gjøvik-regionen Definere samarbeidsløsninger for bibliotekene i regionen Bakgrunn Det sømløse bibliotek er et etablert prosjekt i regi av Oppland fylkesbibliotek. Det består av en virtuell del (bibliotektjenester på nett) og en fysisk del (øvrige bibliotektjenester). Det er et mål å videreutvikle begge disse delene gjennom samarbeid mellom bibliotekene i regionen. Felles utlånsreglement for Oppland fylke og felles lånekort er allerede tatt i bruk. Gjennom BleSt-prosjektet har tre av bibliotekene et tett samarbeid på enkeltområder som litteraturformidling. Ved å styrke samarbeidet mellom bibliotekene i Gjøvik-regionen, handler vi også i tråd med Bibliotekutredningen Bibliotekreform 2014 som vektlegger koordinering av ressursene og samarbeid om bl.a. transportordning, markedsføring og profilering, kvalitetsheving og kompetanseutvikling i bibliotekene. Mål Gjøvik-regionens bibliotek skal oppleves som et helhetlig tilbud med vekt både på samarbeidstiltak og profilering av det enkelte bibliotek Gjennomføring Det skal utarbeides handlingsplaner for det regionale samarbeidet. Transportordning internt i fylket/regionen skal vurderes. Bibliotekene skal synliggjøres gjennom en felles markedsføringsplan. Initiativet tas av: Folkebibliotekene Gjøvik-regionen Samarbeidspartnere: Oppland fylkesbibliotek Framdrift: Planperioden Finansiering: Interne og eksterne finansieringskilder

20 Strategi 2: Tiltak 2.2 Utvikle det sømløse bibliotek i Gjøvik-regionen Utvikle tjenester etter en funksjonsfordelingsplan Bakgrunn Det sømløse bibliotek - Oppland vektlegger funksjonsfordeling mellom bibliotekene. Dette kan løses ved at det dannes fagmiljøer på tvers av kommunegrenser der spesialister på ulike felt innen faget kan møtes og videreutvikle seg. Funksjonsfordelingen skal komme til uttrykk i samlingsutvikling, kompetansefordeling og kompetansesamling (etablering av fagmiljøer) og tjenestetilbud. Dette poengteres også i Bibliotekreform Alle folkebibliotekene skal i utgangspunktet ha et basistilbud og i tillegg dra nytte av hverandres spisskompetanse og spesialsamlinger. Mål Gjøvik-regionens innbyggere skal oppleve et helhetlig bibliotektilbud med vekt både på samarbeidstiltak og profilering av det enkelte bibliotek Gjennomføring Østre Toten: Videreutvikle seg som læringsarena og kulturarena. Samlingsutvikling med vekt på helse, pedagogikk, ledelse og økonomi. Søndre Land: Videreutvikle seg som kulturell møteplass. Samlingsutvikling med vekt på miljø og klima. Nordre Land: Videreutvikle prosjektet Bibliotek for alle. Samlingsutvikling med vekt på tilrettelagt og fremmedspråklig litteratur. Gjøvik: Videreutvikle sin satsing på barn. Sammen med Oppland fylkesbibliotek skal Gjøvik bibliotek være regionens ressursbibliotek i samlings øyemed. Vestre Toten: Utvikle seg til å bli Formidlingsbiblioteket. Samlingsutvikling med vekt på oversatt skjønnlitteratur, film, musikk og tegneserier. Initiativet tas av: Folkebibliotekene Gjøvik-regionen Samarbeidspartnere: Oppland fylkesbibliotek Framdrift: Planperioden Finansiering: Interne og eksterne finansieringskilder

21 Strategi 3: Tiltak 3.1 Utvikle ABM-samarbeidet i Gjøvik-regionen Formidle lokal industri- og kulturhistorie Bakgrunn ABM-meldingen Kjelder til kunnskap og oppleving (St.meld /2000), legger sterke føringer for et styrket samarbeid mellom bibliotek, museer og arkiv. Bibliotekreform 2014 vektlegger at ABM-institusjonene skal styrke lokal identitet og tilhørighet gjennom formidling av lokalhistorie. Mål Bibliotekene skal bidra til å styrke identitet og tilhørighet gjennom formidling av lokal historie Gjennomføring Bibliotekene arbeider for etablering av lokale ABM-fora Bibliotekene i Gjøvik-regionen ser på mulighetene for å gjøre kjent tradisjonsmusikk gjennom et ABMsamarbeid Nordre og Søndre Land folkebibliotek søker samarbeid med Lands Museum Østre og Vestre Toten folkebibliotek videreutvikler bildebasen Fabrikk og menneske Vestre Toten folkebibliotek bistår Historisk Senter i å lage egen bildedatabase for Raufoss-industrien Digitalisere viktige innholdsressurser innenfor det sømløse bibliotek. Nyttiggjøre den allerede eksisterende infrastrukturen Initiativet tas av: Folkebibliotekene Gjøvik-regionen Samarbeidspartnere: Historisk senter, Mjøsmuseet, Lands Museum, Tradisjonsmusikkarkivet, Dokkadeltaet, Oppland fylkesbibliotek Framdrift: Planperioden Finansiering: Interne og eksterne finansieringskilder

22 Strategi 4: Tiltak 4.1 Være aktive kultur- og litteraturformidlere Være aktuelle møteplasser i lokalsamfunnet Bakgrunn Bibliotekene skal være ytringsarenaer og stimulere til samfunnsdebatt. Bibliotekplan for Oppland vektlegger dette. Kulturelle opplevelser gir personlig utvikling. Bibliotekene skal være et sosialt og kulturelt treffsted, tilby et attraktivt læringsmiljø. (Bibliotekreform 2014, s. 30) Det engelske konseptet Opening the Book vektlegger at bibliotekets innredning og drift aktiviserer publikum. Dette konseptet skal nå prøves ut i Gjøvik-regionen. Ideer skal prøves ut og tilpasses norske forhold. Konseptet utvikles i samarbeid med Biblioteksentralen og BS Eurobib. Prosjektet utvikles med tanke på overføringsverdi til andre bibliotek i Oppland. Mål Gjøvik-regionens innbyggere skal oppleve folkebibliotekene som møteplasser med fokus på litteratur, kultur og læring Gjennomføring Arrangementer/utstillinger gjerne i samarbeid med andre aktører som lag/foreninger og næringsliv Møteplass styrke bibliotekenes rolle som tilgjengelig og uformell møteplass i lokalsamfunnet for alle brukergrupper Vestre Toten folkebibliotek innreder nytt bibliotek med utgangspunkt i nytt konsept inspirert av Opening the Book tilpasset norske forhold. Konseptet integrerer innredning og driftsmodell fra Opening the Book med resultater fra BleSt Initiativet tas av: Folkebibliotekene Gjøvik-regionen Samarbeidspartnere: Lokale lag og foreninger, Regionrådet for Gjøvik-regionen, Oppland fylkesbibliotek, ungdomsskoler, videregående skoler, profesjonelle utøvere Framdrift: Planperioden Finansiering: Interne og eksterne finansieringskilder

23 Strategi 4: Tiltak 4.2 Være aktive kultur- og litteraturformidlere Være aktive kultur- og litteraturformidlere Bakgrunn Folkebibliotekene må fortsatt ha litteraturformidling og lesestimulering som hovedområde. (Bibliotekreform 2014, s. 19) Bibliotekenes tilbud omfatter også musikk, film, teater, multimedier og billedkunst. Befolkningens mediebruk er i stadig endring, og bibliotekene må utvikle og formidle et kvalitetstilbud av aktuelle medier. (Bibliotekreform 2014, s. 19) Nytt formidlingskonsept skal utvikles og prøves ut i Gjøvik-regionen. Konseptet vil være inspirert av BleSt og den engelske modellen Opening the Book. Mål Utvikle nye formidlingsmodeller som presenterer bibliotekenes tilbud på nye måter og utfordrer og stimulerer brukerne Gjennomføring Litteraturformidling - videreutvikle sterk interkommunal gruppe av formidlere i bibliotek Folkebibliotekene v/vestre Toten søker midler til pilotprosjekt for å formidle oversatt litteratur skal ha overføringsverdi til de andre bibliotekene i regionen Vestre Toten folkebibliotek bygges om og åpner høsten Nyutviklet driftsmodell vektlegger formidling Jobbe for litteraturformidling gjennom kultursekken Sikre fortsatt drift av Bokomaten på CC Gjøvik etter BleSt-prosjektets slutt Arrangementer for barn og voksne Initiativet tas av: Vestre Toten folkebibliotek, BS Eurobib, Biblioteksentralen Samarbeidspartnere: Bibliotekene i Gjøvik-regionen Framdrift: Planperioden Finansiering: Interne og eksterne finansieringskilder (Vestre Toten kommune, BS Eurobib, Biblioteksentralen, Oppland fylkeskommune (kulturhusmidler), Husbanken (prosjektmidler universell utforming))

24 Strategi 5: Tiltak 5.1 Være læringsarenaer Bidra til at innbyggerne i Gjøvik-regionen får mulighet til å tilegne seg grunnleggende digital kompetanse Bakgrunn Oppland fylkesbibliotek, VOX og 10 bibliotek i Oppland deltar i et prosjekt hvor bibliotekene gir tilbud om opplæring til innbyggere som opplever sin kompetanse som utilstrekkelig i forhold til å delta i et digitalt samfunn. Prosjektet skal bidra til å realisere nasjonale mål om lik tilgang til IKT for alle (e-norge 2009) Digital kompetanse defineres som en av fem grunnleggende ferdigheter. Samtidig er kløften mellom de som kan og de som ikke kan data i ferd med å bli større. Her kan bibliotekene tilby et lavterskeltilbud, hvor brukerne bl.a. kan lære hvordan lese og skrive e-post hvordan bestille betale regninger i nettbank hvordan bruke tekstbehandlingsprogram hvordan søke seg fram til offentlig informasjon hvordan drive slektsforskning på internett og søke i kirkebøker hvordan bestille reiser hvordan søke i bibliotekenes informasjonsressurser. Mål Innbyggerne i Gjøvik-regionen skal på biblioteket få veiledning i grunnleggende digitale ferdigheter Gjennomføring Utvikle et veiledningsopplegg for brukere Vurdere kompetanseoverføring til alle bibliotek i Gjøvik-regionen etter at VOX-prosjektet er avsluttet Synliggjøre bibliotekenes kompetanse og ressurser Initiativet tas av: Folkebibliotekene Gjøvik-regionen Samarbeidspartnere: Fylkesbiblioteket, Vox, andre utdanningstilbydere, NAV, Vofo Framdrift: Planperioden Finansiering: Interne og eksterne finansieringskilder

25 Strategi 5: Tiltak 5.2 Være læringsarenaer Videreutvikle bibliotekene som læringsarenaer Bakgrunn Folkebibliotekene blir allerede brukt som en desentralisert læringsarena for studenter ved høgskoler, universiteter og andre utdanningstilbydere. Folkebibliotekene yter tjenester til studentene uten å ha et formalisert samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Etter- og videreutdanningsreformene de siste årene har gjort utdanning lettere tilgjengelig for store deler av befolkningen. Østre Toten folkebibliotek har deltatt i flere spennende utviklingsprosjekter der tema har vært biblioteket som læringsarena. Prosjektene ble utviklet i samarbeid med lokale nettverk som inkluderte fylkesbiblioteket, næringslivet, utdanningstilbydere og det offentlige. Det er ønskelig å bygge videre på erfaringer og kontakter. Mål Innbyggerne i Gjøvik-regionen skal få mulighet til å ta utdanning og øke sin kompetanse samtidig som de beholder tilhørigheten til regionen. Ta utdanning bo hjemme! Gjennomføring Etablere et samarbeid mellom folkebibliotek og utdanningsinstitusjoner Synliggjøre biblioteket som ressurs overfor skolene, studentene og næringslivet Vurdere ansvar og fordeling av ressurser/kostnader Etablere nye tjenester til nye brukergrupper for eksempel innen næringslivet Definere og videreutvikle læringsarena-funksjonen Styrke utvalgte fagområder i biblioteket Bygge nettver Initiativet tas av: Folkebibliotekene Gjøvik-regionen Samarbeidspartnere: Fylkeskommunale skoler, høgskoler/universiteter og andre tilbydere av for eksempel fjernundervisning, lokalt næringsliv og Oppland fylkesbibliotek. Framdrift: Planperioden Finansiering: Interne og eksterne finansieringskilder

26 Strategi 6: Tiltak 6.1 Samarbeide med utdanningsinstitusjonene Samarbeide med grunnskolene Bakgrunn Det skal være et organisert samarbeid mellom folkebiblioteket og de kommunale skolebibliotekene. (Bibliotekloven 6) I de veiledende retningslinjene til bibliotekloven heter det bl.a.: Formålet med de veiledende retningslinjene for samarbeidet mellom folke- og skolebibliotekene er å sikre barn og unge et best mulig bibliotektilbud basert på kvalitet, allsidighet og aktualitet, og å oppnå en best mulig utnytting av de ressurser som kommunen disponerer til denne virksomheten. Det er etablert samarbeid mellom grunnskolen og folkebibliotekene i alle kommunene i Gjøvik-regionen. Mål Bibliotekene i Gjøvik-regionen skal ha et aktivt samarbeid med grunnskolebibliotekene i de enkelte kommunene Gjennomføring Det bør etableres kontaktutvalg i alle kommunene. Kontaktutvalget kan bestå av representanter fra de involverte skolebibliotekene og folkebiblioteket. Kontaktutvalget bør sikre en best mulig bibliotekservice for barn og unge i kommunen. Samarbeidet bør sikres ved en skriftlig samarbeidsavtale. Det bør arbeides for at skolebibliotekene tar i bruk samme datasystem som folkebiblioteket i sin kommune Folkebiblioteket stiller sin fagkunnskap til disposisjon for utvikling av gode skolebibliotek Lesestimuleringsprosjektet Gi rom for lesning fullføres i Nordre Land Initiativet tas av: Folkebibliotekene Gjøvik-regionen Samarbeidspartnere: Grunnskolen i den enkelte kommune Framdrift: Planperioden Finansiering: Interne og eksterne finansieringskilder

27 Strategi 6: Tiltak 6.2 Samarbeide med utdanningsinstitusjonene Samarbeide med de videregående skolene Bakgrunn Østre Toten folkebibliotek har et formalisert samarbeid med de fylkeskommunale skolene i kommunen. Dette samarbeidet må hele tiden videreutvikles ettersom nye reformer, arbeidsmetoder og verktøy tas i bruk. Østre Toten folkebibliotek ser gode synergieffekter ved et kombinasjonsbibliotek (personale, kompetanse, lokaler, mediebestand, datautstyr, åpningstider), og tror alle brukergrupper får et bedre tilbud. De andre folkebibliotekene i regionen har ikke noe formalisert samarbeid med de videregående skolene. Men elevene er hyppige brukere av folkebibliotekenes tilbud i skolesammenheng. Mål Elevene knyttet til de videregående skolene i regionen skal oppleve folkebibliotekene som et naturlig sted for læring Gjennomføring Østre Toten kommune vil følge opp avtalen med Oppland fylkeskommune og hele tiden vurdere utvikling ut fra nye behov. Nye tjenester vil kreve økte ressurser Synliggjøre bibliotekene som en ressurs ovenfor lærere og elever Videreutvikle tilbudet om litteraturformidling til de videregående skolene (formidlingsgruppa) Initiativet tas av: Folkebibliotekene Gjøvik-regionen Samarbeidspartnere: Fylkeskommunale skoler Framdrift: Planperioden Finansiering: Interne og eksterne finansieringskilder

28 Strategi 6: Tiltak 6.3 Samarbeide med utdanningsinstitusjonene Samarbeide med institusjoner som tilbyr høyere utdanning Bakgrunn Folkebibliotekene blir allerede brukt som en desentralisert læringsarena for studenter ved høgskoler, universiteter og andre utdanningstilbydere. Folkebibliotekene yter tjenester til studentene uten å ha et formalisert samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Mål Folkebibliotekene skal fremstå som egnete læringsarenaer for alle innbyggere som tar etter- og videreutdanning i regionen Gjennomføring Synliggjøre folkebibliotekene som en ressurs ovenfor høgskolene Etablere en dialog mellom folkebibliotekene og bibliotekene ved utdanningsinstitusjonene i innlandet Undersøke muligheten for å formalisere et samarbeid med høgskolesektoren Initiativet tas av: Folkebibliotekene Gjøvik-regionen Samarbeidspartnere: Høgskolene og andre tilbydere av for eksempel fjernundervisning Framdrift: Planperioden Finansiering: Interne og eksterne finansieringskilder

29 Strategi 7: Tiltak 7.1 Være bibliotek for alle Utvikle bibliotektilbud til alle som trenger fysisk tilrettelegging av tjenestene Bakgrunn Bibliotekene gir hele befolkningen tilgang til kunnskap og kultur, og de er viktige institusjoner for å styrke demokrati og ytringsfrihet. Bibliotekene skal i vareta kulturelt mangfold, sosial inkludering og universell utforming. (Bibliotekreform 2014, Del I, s.16) Bibliotekene har allerede tilbud til grupper med spesielle behov: Gjøvik bibliotek/oppland fylkesbibliotek har samarbeidsavtaler med Gjøvik fengsel om bibliotektjenester. Vestre Toten og Søndre Land folkebibliotek driver oppsøkende virksomhet - et tilbud til eldre og bevegelseshemmede i kommunen. Østre Toten, Vestre Toten, Gjøvik og Søndre Land benytter Oppland fylkesbiblioteks tilbud om bokbuss til kommunenes skoleelever. Gjøvik og Vestre Toten kommuner er pilotkommuner på området Universell utforming. Mål Bibliotekene i Gjøvik-regionen skal ha bibliotektilbud til alle som trenger fysisk tilrettelegging av tjenestene Gjennomføring Ha lokaler som er tilrettelagt for brukere med fysisk funksjonshemming Universell utforming er et mål Opprettholde bokbusstilbudet i de aktuelle kommunene Opprettholde og utvikle tilbudet om oppsøkende virksomhet Videreutvikle samarbeidet med Gjøvik fengsel og Gjøvik bibliotek Initiativet tas av: Folkebibliotekene Gjøvik-regionen Samarbeidspartnere: Oppland fylkesbibliotek, Gjøvik fengsel, helseinstitusjoner, grunnskolene, frivillige lag og foreninger Framdrift: Planperioden Finansiering: Interne og eksterne finansieringskilder

30 Strategi 7: Tiltak 7.2 Være bibliotek for alle Utvikle bibliotektilbud til alle som har behov for tilrettelegging av innholdet i tjenestene. Bakgrunn Tilgjengelighet handler om mer enn at dokumenter skal være fysisk eller digitalt for hånden. Det handler også om lesernes mulighet til å lese og forstå tekstene de har foran seg. (Bibliotekreform 2014, Del II, s.188) Lese- og skrivevansker blant en stor del av befolkningen stiller store krav til bibliotekene med hensyn til samlinger og kompetanse. Det samme gjør minoritetsspråklige som etter hvert utgjør en stor gruppe i regionen. Behovet for bøker på eget språk er økende. Mål Bibliotekene i Gjøvik-regionen skal ha bibliotektilbud til alle som har behov for tilrettelegging av innholdet i tjenestene Gjennomføring Nordre Land etablerer samarbeid med Leser søker bok for å bli sertifisert som Bibliotek til alle Bokkafèen på Gjøvik, et tiltak tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede, videreutvikles Samlingene med litteratur på minoritetsspråk økes med Nordre Land som prosjektansvarlig Øke tilbudet på lydbøker i samarbeid med Oppland fylkesbibliotek Styrke samlingene med lettlest litteratur Lesestimuleringstiltak i samarbeid med barnehager og skoler skal fortsatt ha høy prioritet Initiativet tas av: Folkebibliotekene Gjøvik-regionen Samarbeidspartnere: Oppland fylkesbibliotek Framdrift: Planperioden Finansiering: Interne og eksterne finansieringskilder

31 Strategi 8: Tiltak 8.1 Utvikle digitale tjenester Videreutvikle Bibliotekportalen Oppland Bakgrunn Oppland fylkesbibliotek har utviklet Bibliotekportalen Oppland som gir en samlet inngang på internett til bibliotekenes samlinger og tjenester. Det enkelte bibliotek har egne hjemmesider og gir innbyggerne tilgang til katalogen sin på nett. De enkelte digitale tjenestene må fungere godt både sammen og hver for seg. To av hjørnesteinene i framtidens bibliotek beskrives i Reform 2014 (s. 30) som tilgang til fysisk og digitalt materiale, nettbasert tilgang til bibliotekkataloger, hjemmesider, portaler, informasjonstjenester og dokumenter i fulltekst. Mange av bibliotekenes tjenester vil fortsatt være fysiske og kreve oppmøte på biblioteket. Men de kan for en stor del likevel tilrettelegges og formidles digitalt, for på den måten å bli bedre tilgjengelige. For eksempel kan lån bestilles over nett, og arrangementer kan inngå i en felles kulturkalender på nett. Mål Bibliotekbrukere skal få tilgang til velfungerende digitale tjenester med lokal forankring Gjennomføring Bibliotekene i regionen skal: Bidra til at lokale databaser og andre informasjonsressurser kan innlemmes i Bibliotekportalen Oppland slik at de kan inngå i en større sammenheng der, i tillegg til å være egne lokale ressurser Bidra til at fylkesbiblioteket oppdateres med informasjon om bibliotekenes tjenester slik at publikum kan finne en samlet oversikt i Bibliotekportalen Oppland Synliggjøre egne arrangementer for publikum i en felles aktivitetskalender når den blir tilgjengelig under Bibliotekportalen Oppland Legge til rette for at lånere selv kan bestille lån over nett og hente det på nærmeste bibliotek Initiativet tas av: Oppland fylkesbibliotek og folkebibliotekene Gjøvik-regionen Samarbeidspartnere: Oppland fylkesbibliotek Framdrift: Planperioden Finansiering: Interne og eksterne finansieringskilder

32 Strategi 8: Tiltak 8.2 Utvikle digitale tjenester Digitalisere lokalhistorisk materiale i samarbeid med ABMsektoren Bakgrunn I Kulturarven til alle peker arbeidsgruppen for digitalisering på at det er et stort behov for prioriteringer når materiale skal velges ut for digitalisering. Det er viktig at det fortsatt blir tatt et helhetlig grep på tvers av ABM-sektoren, siden sektorene har mange av de samme utfordringene i forhold til konservering, digitalisering, lagring og formidling av materiale. (Bibliotekreform 2014, Del II, s. 120) Bibliotekene i Vestre og Østre Toten har laget nettstedet Fabrikk og menneske i samarbeid med Toten Økomuseum (nå Mjøsmuseet) og Historisk senter. Nettstedet er en presentasjon av Totens industrihistorie på 1900-tallet i bilder, tekst og lyd. Prosjektet var støttet av ABMutvikling. Historisk senter utvikler nå egen billedbase i nært samarbeid med Vestre Toten folkebibliotek. Mål Bibliotekene skal bidra til at lokalhistorisk materiale i regionen blir digitalt tilgjengelig for alle Gjennomføring Søke samarbeid med resten av ABM-sektoren i regionen Avklare hva som gjøres lokalt/sentralt Avklare hva bibliotekene kan bidra med i digitaliseringsarbeidet Østre og Vestre Toten folkebibliotek videreutvikler bildebasen Fabrikk og menneske Vestre Toten folkebibliotek bistår Historisk Senter i å lage egen bildedatabase for Raufoss-industrien. Felles datateknisk plattform med Fabrikk og menneske gir gode muligheter for samarbeid Initiativet tas av: Folkebibliotekene Gjøvik-regionen Samarbeidspartnere: ABM-institusjoner Framdrift: Planperioden Finansiering: Interne og eksterne finansieringskilder

33 Strategi 8: Tiltak 8.3 Utvikle digitale tjenester Bidra til utvikling av digitale tjenester og digitalisering av nye innholdsressurser Bakgrunn Fornyelse av bibliotekenes tjenester vil i stor grad være knyttet til at alle bibliotek kan tilby digitale tjenester og nettbasert innhold som er lett tilgjengelig. (Bibliotekreform 2014, Del 1, s. 16) Det er et økende behov for å digitalisere innholdsressurser som i dag kun finnes i papirbasert eller annen ikke-digital form. Brukernes behov vil endre seg med tiden. Bibliotekenes styrke i denne sammenhengen består av kompetanse innen systematisering, gjenfinning og godt tilrettelagte brukergrensesnitt. Mål Innbyggerne i Gjøvik-regionen skal få enkel tilgang til viktig kildemateriale via internett Gjennomføring Folkebibliotekene i Gjøvik-regionen skal tilby innbyggerne tilgang til nye innholdressurser og tjenester via internett Folkebibliotekene i Gjøvik-regionen skal markedsføre de digitale tilbudene som finnes Initiativet tas av: Folkebibliotekene Gjøvik-regionen eller andre som søker samarbeid med bibliotekene Samarbeidspartnere: Vurderes i hvert enkelt tilfelle Framdrift: Planperioden Finansiering: Interne og eksterne finansieringskilder

34 Strategi 9: Tiltak 9.1 Delta i internasjonalt biblioteksamarbeid Delta i internasjonalt biblioteksamarbeid Bakgrunn I en tid hvor internasjonalisering preger de fleste samfunnsområder er det viktig, at også biblioteksektoren utvikler sitt internasjonale samarbeid. (Bibliotekreform 2014) Oppland fylkesbibliotek deltar i internasjonalt utvekslingsprogram og tilbyr hospitering for bibliotekansatte i Oppland. Mål Økt internasjonal kompetanse i bibliotekene Gjennomføring Vurdere hospitering gjennom Oppland fylkesbibliotek som deltar i ulike EØS/EUrelaterte nettverk Delta i kommunenes arbeid med vennskapskommuner Delta i utveksling som vektlegger kulturell og litterær kompetanse Initiativet tas av: Folkebibliotekene Gjøvik-regionen og Oppland fylkesbibliotek Samarbeidspartnere: Utenlandske samarbeidspartnere Framdrift: Planperioden Finansiering: Interne og eksterne finansieringskilder

35 Strategi 10: Tiltak 10.1 Styrke kompetansen i bibliotekene Styrke den bibliotekfaglige kompetansen Bakgrunn Bibliotekarens grunnutdanning er helt vesentlig for bibliotekenes kompetanse. (Bibliotekreform 2014) Et kompetanseutviklingsprogram skal også bidra til at bibliotekledere, bibliotekansatte og bibliotekeiere ser nødvendigheten av etter- og videreutdanning og gir langt større prioritet til dette i årene framover (Bibliotekreform 2014) Regjeringen vil at Norge skal ha verdens beste offentlige sektor. Brukerne stiller tilsvarende høye krav til offentlige tjenester, og kravene og forventningene til bibliotekene er høyere enn før. (Bibliotekreform 2014) Mål Befolkningen i Gjøvik-regionene skal til enhver tid ha tilgang til bibliotek med bred og riktig fordelt kompetanse Gjennomføring Bibliotekene vurderer stadig hva som er nødvendig kompetanse, bl.a. etter funksjonsfordelingen, og legger til rette for kursing og videreutdanning for de ansatte Definere en minimumskompetanse på ulike fagområder og lage kursopplegg for de som trenger det, med spesiell vekt på IKT Hospitering - det blir anledning til å skaffe seg erfaring fra andre bibliotek i regionen Nettverksgrupper - det etableres fagmiljøer på tvers av kommunegrensene innen ulike fagområder Lederopplæring - følge opplegget for ledere i den enkelte kommune Initiativet tas av: Folkebibliotekene Gjøvik-regionen, Oppland fylkesbibliotek Samarbeidspartnere: Høgskolene og andre tilbydere av for eksempel fjernundervisning. Framdrift: Planperioden Finansiering: Interne og eksterne finansieringskilder

36 - 36 -

37 Del 5. Litteraturliste Biblioteklokalene en håndbok / Blest. Oslo : Biblioteksentralen, 2006 Biblioteket som læringsarena i samarbeid med lokalt næringsliv Modell for kompetanseheving og hvilke resultater prosjektet ga for de tre lokale bedriftene. Østre Toten, 2004 Bibliotekplan for Oppland Det sømløse bibliotek / Oppland fylkesbibliotek Bibliotekportalen Oppland Bibliotekreform Oslo: ABM-utvikling, Del I Strategier og tiltak - Del II Norgesbiblioteket nettverk for kunnskap og kulturblest Internett: Gi rom for lesning Internett: Lov om folkebibliotek, 1985 Internett: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa Internett: Mulighetenes Oppland Regionalt handlingsprogram / Oppland fylkeskommune Opening the Book Internett: -

38 St.meld. nr. 22 ( ) Kjelder til kunnskap og oppleving Om arkiv, bibliotek og museum i ei IKT-tid og om bygningsmessige rammevilkår på kulturområdet Internett: St.meld. nr. 42 ( ) Kompetansereformen Internett: Det sømløse bibliotek - region Oppland Internett: Utviklingsplan for bibliotektjenesten ved de videregående skolene i Oppland / Oppland fylkeskommune

Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017

Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017 Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017 Med biblioteket inn i fremtiden Et møte mellom mennesker i den digitale verden Gjøvik bibliotek Vestre Toten folkebibliotek Østre Toten folkebibliotek Nordre

Detaljer

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget.

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget. Side 2 av 2 Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/1943-1 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Bibliotekreform 2014 - høring Utval Utval ssak Møtedato Namdalseid formannsku 24/07 15.03.2007 Namdalseid

Detaljer

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon 2017-2028 Illustrasjoner: Andreas Johansen 2 3 Innhold Formål med Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028... 4 Vår visjon... 5 Strategier... 7 Tjenesteområde

Detaljer

Fylkesrådet gir følgende høringsuttalelse til Bibliotekreform 2014 med de kommentarer som kommer fram i uttalelsen. Vedtak:

Fylkesrådet gir følgende høringsuttalelse til Bibliotekreform 2014 med de kommentarer som kommer fram i uttalelsen. Vedtak: HEDMARK FYLKESKOMMUNE SÆRUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN Fylkesrådet Møte 30.04.07 SAK 60/07 HØRINGSUTTALELSE - BIBLIOTEKREFORM 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsuttalelse

Detaljer

Oppland og partnerskapsavtaler

Oppland og partnerskapsavtaler Oppland og partnerskapsavtaler Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Oppland fylkesbibliotek Adresse postboks 187 2802 Gjøvik Organisasjonsnummer 961382335 Hjemmeside http://www.oppland.no/fag-og-tjenester/fylkesbiblioteket/

Detaljer

Bibliotekplan for 2013 HADELAND 2017

Bibliotekplan for 2013 HADELAND 2017 Bibliotekplan for 2013 HADELAND 2017 Med biblioteket inn i fremtiden Et møte mellom mennesker i den digitale verden Gran bibliotek Lunner bibliotek Jevnaker folkebibliotek Rullering av Regionale bibliotekplaner

Detaljer

Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB. Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/

Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB. Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/ 0 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB K,utdu- O 22. MAI 2001 Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/008 21.05.2007 Horingsuttalelse

Detaljer

OPPLAND 02. MAI 200? KØ. w. Bibliotekreform Høring Uttalelse fra Oppland fylkeskommune. Fytkesrådmannen. Postboks 8030 Dep 0030 OSLO

OPPLAND 02. MAI 200? KØ. w. Bibliotekreform Høring Uttalelse fra Oppland fylkeskommune. Fytkesrådmannen. Postboks 8030 Dep 0030 OSLO OPPLAND fylkeskommune Fytkesrådmannen KØ. w 02. MAI 200? Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår ref.: 200401250-2 /058 &40 Deres ref.: Lillehammer, 23. april 2007 Bibliotekreform

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Innledning Lov om folkebibliotek definerer folke- og fylkesbibliotekenes ansvar og oppgaver. For fylkesbibliotekene

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling

Strategi for kompetanseutvikling Strategi for kompetanseutvikling I folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 03.12.12. Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående

Detaljer

'BÆRUM KOMMUNE BÆRUM BIBLIOTEK

'BÆRUM KOMMUNE BÆRUM BIBLIOTEK 'BÆRUM KOMMUNE BÆRUM BIBLIOTEK Kultur - og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 0 7. MAI2007 aaa. J(o 573 - a4 Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/25651 /TKJE 03.05.2007 Bibliotekreform 2014. Høringssvar

Detaljer

0030 OSLO Dato: Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 07/ /07 C60 Ellen Vibeke Solli Nygjelten

0030 OSLO Dato: Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 07/ /07 C60 Ellen Vibeke Solli Nygjelten TOLGA KOMMUNE Kulturavdelingen Kultur- 02. MAI 2007 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 09ri904 r7ei K)J ` 1 Dato: 30.04.2007 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 07/201-5

Detaljer

MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN

MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN 2012-2024 FORANKRING Internt Ledergruppe Personalet Eksternt Rådhuset Fylkesbiblioteket Politikere Samarbeidspartnere Bibliotekbrukere / ikke-brukere FRAMDRIFT Vedtak i bibliotekets

Detaljer

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2)

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Søknadssum: 1 200 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Tjenesteutvikling Opplysninger

Detaljer

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland Handlingsprogram Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2016 Bakgrunn Plan- og bygningsloven pålegger at det til alle regionale planer skal følge med et vedtatt handlingsprogram. Handlingsprogrammet

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

HELGELAND Regionråd. Ytre Helgeland Bibliotek. Mvh. Samarbeid er vår styrke. Kultur og Kirkedep. Kopi til: Fylkesbiblioteket

HELGELAND Regionråd. Ytre Helgeland Bibliotek. Mvh. Samarbeid er vår styrke. Kultur og Kirkedep. Kopi til: Fylkesbiblioteket 1-.. 1I., u a,...,. n^ Kultur og Kirkedep. Kopi til: Fylkesbiblioteket HELGELAND Regionråd 12.03.2007 Ytre Helgeland Bibliotek Vedlagt følger utskrift av vedtak 20/07 fra styremøte i Helgeland Regionråd.

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur og folkehelse /07

Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur og folkehelse /07 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE Ege ltur- okirked.._.. ; Vestfold fylkesbibliotek SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200603227 Arkivnr. Saksbehandler Unni Wenche Minsås ' ^w«j.^'.si,yyr;;s9raaitc.rn+t+uwer Saksgang Møtedato

Detaljer

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter. Bibliotekplan Vestfold

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter. Bibliotekplan Vestfold Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2011 2014 Forord Bibliotekplan Vestfold 2011 2014 er en felles plan for folkebibliotekene og fylkesbiblioteket i Vestfold. Formålet

Detaljer

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Norgesbiblioteket - et samhandlende nettverk av sterke og kompetente bibliotek

Detaljer

HØRINGSSVAR FRA FAGFORBUNDET - BIBLIOTEKREFORM 2014. Fagforbundet takker for høringsbrev til «Bibliotekreform 2014» fra Kultur og kirkedepartementet.

HØRINGSSVAR FRA FAGFORBUNDET - BIBLIOTEKREFORM 2014. Fagforbundet takker for høringsbrev til «Bibliotekreform 2014» fra Kultur og kirkedepartementet. HØRINGSSVAR FRA FAGFORBUNDET - BIBLIOTEKREFORM 2014 Fagforbundet takker for høringsbrev til «Bibliotekreform 2014» fra Kultur og kirkedepartementet. Med denne meldingen vil biblioteksektoren i utgangspunktet

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Kultur- og helseutvalget

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Kultur- og helseutvalget Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen L.nr.: 7460/2007 Arkivnr.: C60/&13 Saksnr.: 2007/1460 Høringsuttalelse Bibliotekreform 2014 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2016-2019 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2016 2019 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

HANDLINGSPLAN Regional bibliotekplan for Troms

HANDLINGSPLAN Regional bibliotekplan for Troms HANDLINGSPLAN - Regional bibliotekplan for Troms -2028 1 Handlingsplan - Regional bibliotekplan for Troms -2028 følges her opp med en fireårig handlingsplan. Handlingsplanen er utviklet i samhandling med

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146 FRAMTIDIG BIBLIOTEKSJEFSTILLING I HERØY Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune må konstantere at vi ikke lykkes

Detaljer

Lov om folkebibliotek

Lov om folkebibliotek Lov om folkebibliotek Folkebiblioteket skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikk - skjema for folkebibliotek Side: 1 av 9 Side 2 -

Detaljer

VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS

VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS Referansenr 284194 Prosjektperiode: 01.05.11 31.05.14 Sluttrapport 0 Prosjektet Vertskommunesamarbeid i biblioteksektoren i ytre Midt-Troms har

Detaljer

MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING - "BIBLIOTEKREFORM 2014"

MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING - BIBLIOTEKREFORM 2014 FOLLDAL KOMMUNE Service og kultur Servicekontoret Kultur- 18. APR. 1007 Det kongelige kultur - og kirkedepartement Postboks 8030Dep. 0030 OSLO 00 b53-088 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres

Detaljer

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2011 2014 Forslag til felles plan Utarbeidet av folkebibliotekene i Vestfold i samarbeid med Vestfold fylkesbibliotek Innhold Side

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/13725-1 Dato: 7.11.2013 DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN â INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Kultursjefen. Namdalsbibliotekene - plan for samarbeid og utvikling HØRINGSSVAR FRA NAMSOS KOMMUNE.

Namsos kommune. Saksframlegg. Kultursjefen. Namdalsbibliotekene - plan for samarbeid og utvikling HØRINGSSVAR FRA NAMSOS KOMMUNE. Namsos kommune Kultursjefen Saksmappe: 2008/8187-1 Saksbehandler: Terje Adde Saksframlegg Namdalsbibliotekene - plan for samarbeid og utvikling 2008-2014. HØRINGSSVAR FRA NAMSOS KOMMUNE. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

Bibliotekplan Vestfold statusrapport 2014

Bibliotekplan Vestfold statusrapport 2014 Bibliotekplan Vestfold 2011-2014 statusrapport 2014 Fokusområde 1 Biblioteket som litteraturhus og samfunnsarena Strategi 1.1 Vestfoldbibliotekene skal være aktive arenaer for debatt og aktualitet Tiltak

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2008

Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP ENHETSAVTALE/UTVIKLINGSPLAN - - 2019 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema for folkebibliotek

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører.

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører. Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen, Heimdal, Saupstad, Moholt og Risvollan, og et kulturtilbud med både bibliotek og fritidstilbud

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019. Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08.

Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019. Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08. Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019 Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08.2015 Innhold: Bakgrunn - Historikk - Mål - Statlige føringer - Generelt

Detaljer

8905 BRØNNØYSUND 28.03.07

8905 BRØNNØYSUND 28.03.07 BRØNNØY KOMMUNE Brennøy bibliotek 4. APR. 2007 8905 BRØNNØYSUND 28.03.07 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO BIBLOTEKREFORM 2014: HØRINGSSVAR Brønnøy kommune takker for høringsbrev

Detaljer

Kort om modellbibliotek

Kort om modellbibliotek 17.03.2010 Kort om modellbibliotek Leikny Haga Indergaard ABM-utvikling St.meld. nr 23 (2008-2009) "For å vidareutvikle biblioteka som offentleg møtestad og synleggjere folkebibliotek med god funksjonalitet,

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter

Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2011-2014 2 Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene

Detaljer

Saksbehandler: Eva Daabach, Tlf: Deres dato: Deres referanse: Epost::

Saksbehandler: Eva Daabach, Tlf: Deres dato: Deres referanse: Epost:: VEFSN KOMMUNE Service - Vår dato: 19.04.2007 Vår referanse: 07/148-4 Saksbehandler: Eva Daabach, Tlf: 75 10 10 13 Deres dato: Deres referanse: Epost:: vkop@vefsn.kommune.no 19.04.2007 Arkivkode: C60 Det

Detaljer

Læringsglede og innovasjon- biblioteksamarbeid som drivkraft i Gjerstad Kommune.

Læringsglede og innovasjon- biblioteksamarbeid som drivkraft i Gjerstad Kommune. Læringsglede og innovasjon- biblioteksamarbeid som drivkraft i Gjerstad Kommune. Mål for prosjektet: Kartlegge samarbeidsformer, metodikk og strukturer som skaper velfungerende og effektive pedagogiske

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BIBLIOTEKENE I MALVIK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR BIBLIOTEKENE I MALVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR BIBLIOTEKENE I MALVIK KOMMUNE FOLKEBIBLIOTEK OG SKOLEBIBLIOTEK Bibliotekets tjenester skal utvikles i takt med samfunnsutviklingen og innbyggernes behov. På biblioteket skal alle tilbys

Detaljer

REGIONAL BIBLIOTEKPLAN FOR YTRE HELGELAND BIBLIOTEK

REGIONAL BIBLIOTEKPLAN FOR YTRE HELGELAND BIBLIOTEK REGIONAL BIBLIOTEKPLAN FOR YTRE HELGELAND BIBLIOTEK Skjærgårdsbiblioteket Gjelder perioden 1.1.2008 31.12.2012 1. Innledning 1.1. Generelt 2. Bakgrunn 2.1. Generelt 2.2. Gjennomført samarbeidstiltak 2.2.1.

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2010

Bibliotekstatistikk for 2010 Bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Vei/gate Postnr. Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postnr. Poststed Telefon, faks og e-post Telefonnummer

Detaljer

- livskvalitet ved Mjøsa. Gardermoen 27.08.2012 Astrid Fykse

- livskvalitet ved Mjøsa. Gardermoen 27.08.2012 Astrid Fykse Østre Toten - livskvalitet ved Mjøsa Fakta om Østre Toten kommune Innbyggertallet per 01.07.2012 14.813 Kommunen har en geografisk tredeling med Mjøsa, bygda og Totenåsen, og har et rikt og variert kulturog

Detaljer

Skolebiblioteket. - arena og verktøy for læring. Bibliotekstrategi for de videregående skolene i Nord-Trøndelag (2011-2014)

Skolebiblioteket. - arena og verktøy for læring. Bibliotekstrategi for de videregående skolene i Nord-Trøndelag (2011-2014) Skolebiblioteket - arena og verktøy for læring Bibliotekstrategi for de videregående skolene i Nord-Trøndelag (2011-2014) innledning Skolebiblioteket arena og verktøy for læring Bibliotekstrategi for de

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak : 07/256 Tittel : BIBLIOTEKREFORM HØRINGSUTTALELSE

Saksprotokoll. Arkivsak : 07/256 Tittel : BIBLIOTEKREFORM HØRINGSUTTALELSE Saksprotokoll Kultur- Utvalg: Formannskapet Motedato: 02.05.2007 Sak: 33/07 Resultat: Arkivsak : 07/256 Tittel : BIBLIOTEKREFORM 2014 - HØRINGSUTTALELSE 10: MAI 2007 h.j(o5 3-c2 5 Formannskapet den 02.05.2007:

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2009

Utskrift fra ABM-statistikk 2009 Utskrift fra ABM-statistikk 2009 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

Ullensaker kommun e. Deres ref: Det vises til mottatt høringsbrev angående bibliotekutredningen "Bibliotekreform 2014".

Ullensaker kommun e. Deres ref: Det vises til mottatt høringsbrev angående bibliotekutredningen Bibliotekreform 2014. Ullensaker kommun e Ullensaker bibliotek r IF Det kongelige kultur-og kirkedepartement Postboks 8030 0030 OSLO 13. APR. 2007 G5 73-. a_3 Vår ref: (Oppgis ved svar) 2007/521-3 Deres ref: Dato 11.04.2007

Detaljer

Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc)

Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc) Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc) Søknadssum: 60 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Saksframlegg. ORIENTERING OM TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK - STATUS KNYTTET TIL OPPFØLGING AV NY STORTINGSMELDING Arkivsaksnr.: 10/5742

Saksframlegg. ORIENTERING OM TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK - STATUS KNYTTET TIL OPPFØLGING AV NY STORTINGSMELDING Arkivsaksnr.: 10/5742 Saksframlegg ORIENTERING OM TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK - STATUS KNYTTET TIL OPPFØLGING AV NY STORTINGSMELDING Arkivsaksnr.: 10/5742 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet

Detaljer

Nye kommuner bibliotek i nye roller

Nye kommuner bibliotek i nye roller Nye kommuner bibliotek i nye roller Presentasjon i seminar for bibliotek i Trøndelagsfylkene 29.11.2016 Grete Bergh, grete.bergh@gmail.com, www.gretebergh.no, Hvordan planlegge for best mulig bibliotekvirksomhet

Detaljer

Arkivkode Vår ref. Deres ref. Dato C60 07/ BEV BIBLIOTEKREFRORM HØRINGSSVAR FRA HOL KOMMUNE

Arkivkode Vår ref. Deres ref. Dato C60 07/ BEV BIBLIOTEKREFRORM HØRINGSSVAR FRA HOL KOMMUNE Kultur - og oppvekstetaten 2 5. APR. 2807 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Arkivkode Vår ref. Deres ref. Dato C60 07/1180 - BEV 20.04.2007 BIBLIOTEKREFRORM 2014 - HØRINGSSVAR FRA

Detaljer

Forord. Hovedmål med denne spørreundersøkelsen er:

Forord. Hovedmål med denne spørreundersøkelsen er: Forord Oppland fylkesbibliotek gjennomførte våren 2009 en spørreundersøkelse om kompetansebehovet blant fylkets bibliotekansatte. Det ble skrevet en kompetanseutviklingsplan og satt i gang kompetansehevende

Detaljer

Skolebiblioteket. - arena og verktøy for læring. Bibliotekstrategi for de videregående skolene i Nord-Trøndelag ( )

Skolebiblioteket. - arena og verktøy for læring. Bibliotekstrategi for de videregående skolene i Nord-Trøndelag ( ) Skolebiblioteket - arena og verktøy for læring Bibliotekstrategi for de videregående skolene i Nord-Trøndelag (2011-2014) Skolebiblioteket arena og verktøy for læring Bibliotekstrategi for de videregående

Detaljer

Nordic Library Conference 14.mai 2012. Oppland fylkesbibliotek Gunhild Aalstad Håvard Lund

Nordic Library Conference 14.mai 2012. Oppland fylkesbibliotek Gunhild Aalstad Håvard Lund Kultur, inkludering og deltaking Bibliotekene som møteplass i et flerkulturelt samfunn Nordic Library Conference 14.mai 2012 Oppland fylkesbibliotek Gunhild Aalstad Håvard Lund Oppland fylkesbibliotek

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger Fysisk form Elektronisk form Bøker

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2013

Bibliotekstatistikk for 2013 Bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for fylkesbibliotek Side: 1 av 6 Side 2 - Samlinger

Detaljer

9,; Sarpsborg kommune

9,; Sarpsborg kommune 9,; Sarpsborg kommune Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 07/01667-8 / /Blank;C61 Dato: 26.3.2007 Høringsuttalelse fra Sarpsborg kommune - Bibliotekreforn 2014

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

14. MAI2007. r9.sei.y.1 J 'R V i

14. MAI2007. r9.sei.y.1 J 'R V i Nord-Trøndel ag fylkesbibliotek -at ansvarfor FY L K EST I N G ET Saksbehandler: Kristin Storvig Saksnr.: 07101978-9 Arkiv: 661 11.5.2007 Ugradert Kultur- og kirkedepartementet 14. MAI2007 Postboks 8030

Detaljer

Økt digital deltagelse med biblioteket

Økt digital deltagelse med biblioteket Økt digital deltagelse med biblioteket Ulike eksempler på opplæring og veiledning i IKT for ikke-digitale Folkebibliotekene i Bergen, Trondheim og Stavanger Sverre Helge Bolstad, Lars Abrahamsen, Liv Edel

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ 2006-2008 Vår visjon Universitetsbiblioteket i Tromsø skal være en aktiv partner i videreutviklingen av forskning og læring ved Universitetet, og bidra til

Detaljer

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Delutredning 2 Kuplanær/FDV Tjenestestruktur - Aure Folkebibliotek, lokaler Tustna Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Bibliotekets

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2008

Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks og e-post

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2006

Utskrift fra ABM-statistikk 2006 Utskrift fra ABM-statistikk 2006 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks og e-post Telefonnummer

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr. Kultur-, nærings- og samferdselsutvalget /19

Saksgang Møtedato Saksnr. Kultur-, nærings- og samferdselsutvalget /19 Sentraladministrasjonen Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak: 06/00853 Ugradert Arkivkode: _ Saksbeh: Marianne Pedersen, Sissel Jakola Saksgang Møtedato Saksnr. Kultur-, nærings- og samferdselsutvalget

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Bibliotek i videregående skole Bibliotekmøtet, Fauske 3.6.2010

Bibliotek i videregående skole Bibliotekmøtet, Fauske 3.6.2010 Bibliotek i videregående skole Bibliotekmøtet, Fauske 3.6.2010 Merete Hassel Bibliotekfaglig ressurssenter ved Bodin Utviklingsplan, utdanningstilbud og samarbeid Korte fakta Bibliotekfaglig ressurssenter

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

INNSPILL TIL FYLKESMANN

INNSPILL TIL FYLKESMANN INNSPILL TIL FYLKESMANN GJØVIKREGIONEN Gjøvikregionen består av kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. Regionen er hjemsted for nesten 70.000 mennesker, og er den mest

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Høgskolen i Sørøst-Norge, Biblioteket Postadresse Postboks 235 3603 KONGSBERG Telefon Telefonnummer 31008000 Kontaktperson

Detaljer

Buskerud fylkeskommunes høringsuttalelse - "Bibliotekreform 2014"

Buskerud fylkeskommunes høringsuttalelse - Bibliotekreform 2014 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen 660. Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Tone Østerdal, tlfv 32 80 86 75/948 00 172 05.01.2007 2006/6573 1 av 7 Kultur- og kirkedepartementet Postboks

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

LES FOR LIVET STRATEGISK PLAN FOR LESING I ROGALAND 2005-2009. Alle i Rogaland skal ha tilgang til, glede og utbytte av litteratur

LES FOR LIVET STRATEGISK PLAN FOR LESING I ROGALAND 2005-2009. Alle i Rogaland skal ha tilgang til, glede og utbytte av litteratur LES FOR LIVET STRATEGISK PLAN FOR LESING I ROGALAND 2005-2009 Alle i Rogaland skal ha tilgang til, glede og utbytte av litteratur LES FOR LIVET STRATEGISK PLAN FOR LESING I ROGALAND 2005-2009 Innhold 1.0

Detaljer

Formidlingskompetanse...

Formidlingskompetanse... Formidlingskompetanse... Søknadssum 300 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Aust-Agder bibliotek og kulturformidling Adresse Torvet 6 4836 Arendal Organisasjonsnummer 974573911 Hjemmeside

Detaljer