VA-konferansen 2013 Driftsassistansen i Møre og Romsdal 31. mars Med fokus på VA-opprydding i spredt bebyggelse. Gjertrud Eid, Norsk Vann BA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VA-konferansen 2013 Driftsassistansen i Møre og Romsdal 31. mars 2013. Med fokus på VA-opprydding i spredt bebyggelse. Gjertrud Eid, Norsk Vann BA"

Transkript

1 VA-konferansen 2013 Driftsassistansen i Møre og Romsdal 31. mars 2013 Med fokus på VA-opprydding i spredt bebyggelse 1 Gjertrud Eid, Norsk Vann BA

2 Dagsorden Hvorfor er dette viktig? Praktiske råd og tips på veien Om valg av løsningsmodeller Norsk Vanns verktøykasse for spredt avløp 2

3 Opprydding i spredt avløp Hvorfor er det så viktig? «Vannet blir borte når jeg trekker i snora. Det er ikke noe galt her. Anlegget mitt fungerer helt fint det!!» Sitat huseier 3

4 En dag fungerer det ikke lenger når du trekker 4 i snora..

5 Avløp påvirker vannforekomstene, men er bare en del av bildet Avløp fra enkelthusholdninger påvirker mer enn kommunale avløp Viktig å føre tilsyn med utslipp! 5

6 Tingenes tilstand på landsbasis ca mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse i Norge Store verdier: veldig ca. 34 milliarder Mange har dårlig kvalitet! Hvis halvparten skiftes ut: verdi ca. 17 millliarder!! 6

7 7

8 Tingenes tilstand i Møre og Romsdal Totalt: ca anlegg 8 Ca. 1,4 milliarder kr i Møre og Romsdal hvis halvparten må rehabilitere sine anlegg!

9 Slamavskill er med Slamavskille Direkte utslipp Slamavskiller Mini renseanlegg - biologisk Mini renseanlegg - kjemisk-biologisk Slamavskiller med infiltrasjon Slamavskiller med sandfilter Annet renseprinsipp 9

10 MØRE OG ROMSDAL Totalt Direkte utslipp 2172 Slamavskiller Mini renseanlegg - biologisk 98 Mini renseanlegg - kjemisk 12 Mini renseanlegg - kjemisk-biologisk 261 Slamavskiller med infiltrasjon 4219 Slamavskiller med sandfilter 1100 Tett tank for svartvann 13 Biologisk totalett 1 10 Tett tank for alt avløpsvann 56 Tett tank for svartvann, gråvannsfilter 68 Biologisk tolett, gråvannsfilter 50 Annet renseprinsipp 221

11 11 Oppslag i terreng

12 12 Synkekum

13 13 Slamavskiller som renner over

14 14 Defekt slamavskiller

15 Det haster! Når vi nå vet at spredt avløp er en betydelig faktor i forhold til påvirkning av vannkvaliteten i vannforekomstene og at mange anlegg er dårlige, så er det ingen grunn til å utsette oppryddingsarbeidet. Dette er tidkrevende arbeid!! 15 I 2021 skal alle vannforekomster ha «god økologisk og kjemisk tilstand». Tiden dit går VELDIG fort.

16 Mye å tenke på før igangsetting Noen ting kan man starte raskt med. F.eks: 16 Informasjon og forankring internt (politisk og administrativt) Intern kompetanse Innhente erfaring fra andre kommuner Skaffe tilveie nødvendig dataprogram Registrering: i felt, arkiv, spør huseier, slamtømmer mm. Kategorisering av funn Utarbeide ulike kart/spørringer/statistikk mm.

17 Mye å tenke på før igangsetting Noen ting kommer på plass etter hvert. F.eks: Informasjon Forskrifter (gebyr, tvungen tømming og renseløsninger) Samarbeid med andre kommuner 17 Andre oppgaver må man tenke seg godt om før man igangsetter. F.eks: Valg av riktig(e) løsningsmodell(er) for kommunen Utsending av pålegg, inkludert informasjon til huseier om dette

18 Bosettingsmønster Naturgrunnlag Brukerinteresser Tilstand i vannforekomst behov for tiltak? Dagens offentlige ledninger og evt. framtidige planer om utbygging (vann og avløp) Plangrunnlag 18 Økonomi Politisk forankring/vilje (kunnskap) = Krevende oppgave..

19 Hjelpemiddel fra Norsk vann: Løsningsmodeller for VA-opprydding i områder med spredt bolig- og fritidsbebyggelse Nytt prosjekt som er i full gang Målet med prosjektet er å innhente og formidle informasjon og erfaringer med ulike modeller for opprydding av vann- og avløpsforhold i områder med spredt bolig- og fritidsbebyggelse. Prosjektet skal beskrive: 19 Forutsetninger Fordeler og ulemper Herunder også organisering, finansiering, juridiske forhold mm

20 Løsningsmodeller for VA-opprydding i områder med spredt bolig- og fritidsbebyggelse 14 fylker 5 vannområder (38 kommuner) 19 enkeltkommuner Til sammen 24 ulike modeller 20 Vann og avløp Fritidsboliger og fast bosatte Ferdig i løpet av juni 2013

21 Løsningsmodeller for VA-opprydding i områder med spredt bolig- og fritidsbebyggelse Norsk Vanns konsulent: NIVA v/christian Vogelsang 21 Styringsgruppe: Arne Eikefet, Lindås kommune Roy Thomassen, Østre Toten kommune Knut Bjørnskau, Ski kommune Asbjørn Tufto, Ringsaker kommune Rune Lejon, Tromsø kommune Har du innspill til dette prosjektet: kontakt: tlf:

22 Regelverk Forurensningslov Plan- og bygningslov Forurensningsforskrift Byggesaksforskrift Byggteknisk forskrift 22 Lokale forskrifter

23 Andre nyttige hjelpemidler Kommentar til forurensningsforskriften Veiledning om byggesak Veiledning om tekniske krav Veiledning fra Klif TA-2236/2007) Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann 23 Norsk vann rapport 178/2010: Grunnundersøkelser for infiltrasjon mindre avløpsanlegg Norsk Vann rapport 184/2011: Tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg innen kommunens myndighetsområde Kurs i tilsyn Standardbrev/folder for tilknytning VA-miljøblad Avlop.no Miljøkommune.no

24 Mer om en av løsningsmodellene: Tilknytning til offentlige VA-ledninger Uansett hvilke løsningsmodell(er) kommunen ender opp med å bruke er det samfunnsøkonomisk lønnsomt å kreve at alle som bor i nærheten av eksisterende ledninger skal tilknyttes offentlig VAnett. 24 Her trenger man ikke omfattende registreringsarbeid eller vurdering av tilstanden på anleggene først. Denne delen av jobben kan man gå i gang med raskt.

25 Tilknytningsplikten Plan- og bygningsloven 27-1 og : Bygning må ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. Det samme gjelder opprettelse eller endring av slik eiendom : FØR opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent SKAL bortledning av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven

26 Tilknytningsplikten Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Vil dette etter kommunenes skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning. 26 Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt i andre ledd, kreve at bygningen skal knyttes til avløpsledning når særlige hensyn tilsier det. Reglene i andre og tredje ledd gjelder også for eksisterende byggverk.

27 TILKNYTNINGSPLIKT FOR HYTTER /FRITIDSBEBYGGELSE Pbl 30-6: 27-2 andre til fjerde ledd gjelder bare for fritidsbebyggelse når dette er bestemt i plan. 27

28 Nyttige avklaringer fra KRD Plan- og bygningsloven 27-1 til 27-3 Krever en utløsende handling fra myndighetenes side Avstand til bebyggelse, selv om lovteksten sier eiendommen Nærliggende areal: meter anses ikke som urimelig. 500 meter vil normalt ligge innenfor begrepet Må sees i sammenheng med kostnadene 28 Uforholdsmessig kostnad: Vil variere pga grunnforhold Totalkostnader tilskudd, fordel med nabosamarbeid mm. Økonomien til eieren er ikke avgjørende 3 ganger «normalkostnaden» ( i tidligere klagesaker)

29 Nyttige avklaringer fra KRD Plan- og bygningsloven 27-1 til 27-3 Særlige hensyn: Der det foreligger gode VA-løsninger (helse og forurensning ok) Nylige investeringer 29 Eiendommens utnytting og formål tillegges vekt. Høyere kostnader kan således være akseptabelt for flere boliger, for næringsbygg fremfor boliger osv.

30 Om aktuelle prosjekter. Pågående og rykende ferske Investeringsbehov i vann- og avløpssektoren (B17) På nyhetene i disse dager God kommunal forvaltningspraksis Innsamling og kvalitetssikring av standardbrev Ferdig: Løsningsmodeller for VA-opprydding i områder med spredt bolig- og fritidsbebyggelse Ferdig juni ABC Informasjonsmateriell for VA i spredt bebyggelse Igangsettes våren 2013 og avsluttes innen utgangen av 2013

31 31 Nyttige verktøy fra Norsk Vann

32 Tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg innen kommunens myndighetsområde Gjennomføring av tilsyn etter kap. 12, 13, 15 og 15A i forurensningsforskriften Kommunalt tilsyn hvorfor og hvordan Kommunal oppgave Unik mulighet til å påvirke miljøet i eget nærområde Ulike måter å organisere arbeidet 32 Hva innebærer et tilsyn? Etablere oversikt over eksisterende anlegg Utarbeide tilsynsplan Oppfølging forurenser myndighet Finansiering av tilsynsvirksomheten Eksempler på skjemaer og sjekklister Kursopplegg under utarbeidelse

33 Mandat for Norsk Vanns arbeidsgruppe for gjennomføring av vannforskriften: Bidra til å fremskaffe bedre kunnskap om vannforskriftens konsekvenser for VAsektoren Bistå sekretariatet i arbeidet med å påvirke 33 Arbeide for økt informasjon til VA-sektoren og stimulere til økt engasjement

34 34 + Mal for saksframlegg etter vannforskriften

35 B15: Økonomiske konsekvenser RESULTATER Kostnadsdata foreligger i forbausende liten grad Kostnadstall i rapporten er derfor basert på en rekke forutsetninger Planarbeid i kommunene Behov for prosjektleder i alle vannområdene, tilsvarer ~ 90 årsverk ~ 70 mill. kr 35 Tiltakskostnader Investeringer med nåverdi på mrd. kr Vanskelig å skille tiltak etter vannforskriften og tiltak uansett Vannforskriftens tidsfrister forserer utbedringstakten Tiltaksovervåking Alle påvirkere skal bidra med midler til sin del av tiltaksovervåkingen Årlig estimert kostnad mellom 64 og 440 mill. kr (usikre tall)

36 B15: Noen av forslagene til incentivordninger Statlig delfinansiering av prosjektledere til 2021 Statlig støtteordning med lån og tilskudd til kommunale avløpsanlegg Særlig ta hensyn til kommuner som får urimelig stor byrde og ekstreme gebyrnivåer 36 Vurdere skattefradrag for tiltakskostnader for huseiere i spredt bebyggelse Statlig finansiering av overvåking der påvirker ikke kan identifiseres eller ansvarliggjøres

37 37

38 38 Rapportene finner du her:

39 Lykke til med arbeidet 39 Er avfallssektoren med? Takk for oppmerksomheten

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende TEKNISKE TJENESTER l)ato: Vår referanse: Arkivkode: 19.12.2014 14/4840-4 026 K70 &13 Saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Odd Ame Helleberg Telefon dir: 32866403 Buskerud fylkeskommune att.hilde

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Naturskade og kommunens ansvar

Naturskade og kommunens ansvar Vestlandsforsking-notat nr. 9/2008 Naturskade og kommunens ansvar Om status for kommunens rolle og ansvarsområder i forhold til sikring og forebygging mot naturskade Hege Høyer Leivestad Vestlandsforsking,

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter?

Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter? Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter? - et arbeidsdokument om samfunnsøkonomisk analyse for tiltak i sedimenter Rapport nr.: 2006-024 Rev.: 0 Dato: 30.01.2006

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg

Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg Slurv og byggefeil største skadeårsak - Halvparten av skadene som oppstår i norske bygg skyldes slurv, feil utførelse og manglende kontroll under oppføringen,

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer