BEGREPSFORKLARINGER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEGREPSFORKLARINGER..."

Transkript

1 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING BEGREPSFORKLARINGER PASIENTREISER INNLANDET (PI) TRANSPORTKATEGORI TRANSPORTOMRÅDE: DAGSBILER KRAV TIL TILBYDER KRAV TIL DEPOT KRAV TIL SPRÅK KRAV TIL OPPLÆRING AV ADMINISTRATIVT PERSONELL/ SJÅFØRER KRAV TIL UNIFORM DRIFTSMØTER KVALITETSSYSTEM KRAV TIL LOJALITET ROLLEAVKLARING KRAV TIL VOGNMATERIELL KRAV TIL SJÅFØR KRAV TIL BESTILLINGSRUTINER /ADMINISTRATIVE RUTINER KRAV TIL REAKSJONSTID, HENTETIDER OG FRISTER KRAV TIL SAMORDNING KRAV TIL KOMMUNIKASJONSANLEGG OG TEKNISK UTSTYR KRAV TIL INNKREVNING AV EGENANDEL KRAV TIL RAPPORTERING AV ULYKKER KRAV TIL DOKUMENTASJON TIL OPPGJØRET FAKTURERING FELTER I DATAFIL FAKTURERING GENERELT FAKTURAADRESSE Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

2 1 Innledning Dette dokumentet oppstiller de spesielle krav og plikter knyttet til pasientreiser. Dokumentet er å anse som kontraktsvilkår i avtalen mellom Oppdragsgiver og Tilbyder. Begrepet pasientreiser dette konkurransegrunnlaget omfatter alle pasientreiser med drosje/ turvogn hvor kostnadene dekkes gjennom den direkte oppgjørsordningen. Avtalen omfatter også transport av inneliggende pasienter, pårørende samt bruk av alle typer internrekvisisjoner for oppdragsgiver. I forbindelse med oppgjør og fakturering skal denne transporten skilles ut og faktureres rekvirerende avdeling/ institusjon. Bestillinger på denne type reiser gjøres direkte hos Tilbyder. 2 Begrepsforklaringer Det er definert særegne betegnelser for leveransen pasientreiser. Definisjoner på betegnelsene er beskrevet nedenfor. 2.1 Pasientreiser Innlandet (PI) Pasientreiser Innlandet (PI) er den ansvarlige avdelingen i Sykehuset Innlandet HF som administrerer pasientreisene. PI er organisert i Divisjon Prehospitale tjenester i Sykehuset Innlandet HF (SI). PI er operativt ansvarlig for mottak, behandling/samordning av behovene og utsendelse av ordre til Tilbyderne. 2.2 Transportkategori Oppdragsgiver har definert utførelse av tjenesten i en transportkategori kalt dagsbil: 1) dagsbil, transport av minimum 1-8 pasienter/ledsagere samt mulighet for transport av pasienter sittende i rullestol/elektrisk rullestol. 2.3 Transportområde: Dagsbiler PI vil fritt benytte dagsbilen i kommuner og på strekninger hvor det er behov og de vil kunne benyttes både på kommuneinterne og kommunekryssende reiser. Transporten utføres til fastpris uavhengig av kjøremønster. Dagsbil skal kunne hente og levere i hele Hedmark, samt levere i og ta med retur fra Oppland og andre helseforetak sine opptaksområder. 3 Krav til tilbyder 3.1 Krav til depot Tilbyder må beskrive sin plassering av depot og hvilke fasiliteter som finnes der. Depotet bør plasseres sentralt i kommunen. 3.2 Krav til språk Alle i Tilbyders organisasjon inklusive administrativt personell, sjåfører, underleverandør el, som i sitt virke kommer i befatning med transportene, skal beherske norsk både muntlig og skriftlig. Vedlegg 1 Kravspesifikasjon side 1 av 11

3 3.3 Krav til opplæring av administrativt personell/ sjåfører Tilbyder skal påse at alle ansatte har tilstrekkelig opplæring om forhold som har betydning for transportområdene. Slike forhold er service, utførelse av oppdragene herunder kjennskap til regelverket rundt pasientens rettighet ved reise, retningslinjer for samordning, bomturer, returtransport, dokumentasjonskrav, avvikshåndtering, rutiner ved ulykker, og oppgjørsordning. Videre kreves det fra Oppdragsgiver at alle i Tilbyders organisasjon, administrativt og sjåfører, har fullført, bestått og skrevet ut kursbevis på kurs for transportører på innen en nærmere fastsatt frist etter oppdragsstart. Leverandøren skal levere en liste over disse, med kopi av kursbevisene til de enkelte innen fristen. Dersom noen har bestått kurset, men ikke har skrevet ut og sendt inn kursbevis, anses ikke kurset som bestått. 3.4 Krav til uniform Tilbyder skal ha uniformsreglement, og påse at underleverandører og sjåfører følger dette. 3.5 Driftsmøter Det skal avholdes regelmessige driftsmøter mellom Oppdragsgiver og Tilbyder. Oppdragsgiver innkaller og setter opp agenda for slike møter. Møtene avholdes hos Oppdragsgiver hvis annet ikke er avtalt. Tilbyder kan be om slike møter. 3.6 Kvalitetssystem Tilbyder skal ha et skriftlig kvalitetssystem som minimum inneholder: - Beskrivelse av opplæring av sjåfører og administrativt personell. Opplæringen skal dokumenteres. - Beskrivelse av tiltak ved ulykke - Beskrivelse av tiltak ved nedetid i eget datasystem. - Beskrivelse av tiltak som sikrer fakturakvalitet iht konkurransegrunnlag - Beskrivelse av tiltak ved forsinkelser ift hente og levering - Beskrivelse av tiltak ved henvendelser fra politi om en pasientreise - Beskrivelse av tiltak for samordning av reiser utenom PI`s åpningstid - Beskrivelse av tiltak ved varslet og ikke varslet nedetid i NISSY I tillegg kreves det at Tilbyder følger de lovpålagte myndighetskrav som til en hver tid er gjeldende for driften. Dersom Tilbyder har tilknyttet seg underleverandører, plikter Tilbyder seg til sikre at underleverandørene overholder skriftlighetskravene. Kvalitetssystemet skal være lett tilgjengelig, og fremlegges for PI ved forespørsel. 3.7 Krav til lojalitet rolleavklaring Pasientene (transportbrukerne) kan ha andre forventninger og ønsker om transport enn det forskrift gir rettighet til. Ved misnøye med tilbudet vil dette ofte komme til uttrykk i bilen. I slike situasjoner skal leverandørene opptre lojalt overfor helseforetaket som kunde/ oppdragsgiver. Dog skal partene opptre lojalt over for hverandre som i et normalt kunde og leverandørforhold. Vedlegg 1 Kravspesifikasjon side 2 av 11

4 4 Krav til vognmateriell 4.1 Det er Tilbyders ansvar til en hver tid å ha biler tilgjengelig for utførelse av oppdraget. 4.2 Kjøretøy som skal benyttes til transport av pasienter sittende i rullestol, skal oppfylle alle krav i Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv. (FOR nr 1438) og skal være godkjent for slik bruk. 4.3 Vegtrafikklovens bestemmelser om sikring av passasjerer legges til grunn for transportutøvelsen. Ansvaret gjelder alt sikringsutstyr inkludert barneseter for ulike vektklasser og krybber. 4.4 Alle kjøretøy som benyttes i transport for Oppdragsgiver skal jevnlig etterses, tømmes for søppel, støvsuges og vaskes innvendig og utvendig. Søppel, skitt eller annet skal ikke være til sjenanse for pasientene. Alle kjøretøy forutsettes rengjort og godt utluftet før avreise. 4.5 Ved endringer skal Tilbyder sende oppdaterte lister med løyvenummer, telefonnummer til bilen, bilmerke/modell og kapasitet. 4.6 Kjøretøyet skal ha anordning for lav innstigning, eksempelvis et ekstra stigtrinn 4.7 Alle kjøretøy skal være røykfrie 4.8 Alle kjøretøy skal være utstyrt med førstehjelpspute/ kit 5 Krav til sjåfør 5.1 Sjåfør må ha gyldig førerkort og kjøreseddel for aktuell kjøretøysgruppe. 5.2 Taushetserklæring skal underskrives og oppbevares hos transportør. Ved stikkprøvekontroll eller andre behov skal denne framlegges. 5.3 Sjåføren skal være ikke-røykende under oppdrag for Oppdragsgiver. 5.4 Hjelpe reisende inn og ut av kjøretøyet, hjelpe til med bagasje, hjelpemidler, bilbelter og øvrig assistanse som den enkelte måtte ha behov for. 5.5 Være godt kjent med, og ved hvert enkelt tilfelle kunne bruke den tekniske utrustningen som finnes for å kunne utføre arbeidet tilfredsstillende. 5.6 Sjåføren skal ha god kjennskap til det trafikkområdet de betjener. Sjåfør skal ha kart/ kartverktøy over andre aktuelle trafikkområder tilgjengelig i bilen. 5.7 Sjåfører, underleverandør el, som i sitt virke kommer i befatning med transportene, skal beherske norsk både muntlig og skriftlig. 5.8 Det skal vises forståelse, respekt og toleranse for å kunne imøtekomme og tilby den hjelp og service som pasienter har behov for og rett til, - uavhengig sykdom, funksjonshemning, alder eller psykisk helse. Vedlegg 1 Kravspesifikasjon side 3 av 11

5 5.9 Identifisere seg med pasientenes behov, og ha et selvstendig ansvar for å gi beskjed til relevant person (lege, sykepleier) dersom man føler passasjerer trenger hjelp eller bistand man ikke føler seg trygg på å kunne yte Ha uniform samt navnbrikke som tydelig viser at hun / han er i tjeneste, hva personalet heter og hvilket firma hun/han representerer Bruk av parfyme / etterbarberingsvann og lignende må ikke være sjenerende Personell som skal utføre pasientreiser må ha gjennomført 3 timers førstehjelpskurs eller kunne dokumentere minst tilsvarende kompetanse / opplæring. For de som ikke arbeider med dette faget fortløpende må kurs, oppdatering gjennomføres minst hvert 3. år. Leverandør skal dokumentere gjennomført opplæring innen 3 måneder etter kontraktens iverksettelse. Ajourført liste oversendes pasientreiser hver 6. måned. 6 Krav til bestillingsrutiner /administrative rutiner 6.1 Alle bestillinger skal som hovedregel skje gjennom NISSY, (med unntak for interntransport). Ved nedetid eller spesielle forhold kan bestillinger foretas gjennom tlf Hvis bestiller ringer direkte til transportør evt. underleverandør skal bestiller henvises til å ringe inn bestillingen gjennom telefonnummer Tilbyder skal kunne ta i mot og effektuere bestillinger 24t i døgnet hele året. Bestillinger kommer fra NISSY via SUTI. Som back-up må Tilbyder også kunne motta bestillinger pr e-post. Ved nedetid i NISSY må det også være tilstrekkelig kapasitet på Tilbyders telefonnummer for mottak av bestilling pr telefon 6.2 Behandler/ pasient skal forhåndsbestille oppdrag i PI s åpningstider. PI er åpnet alle hverdager , på lørdager bemanner servicetorgene i perioden og på sønog helligdager i perioden I PI eller Servicetorgenes åpningstid skal alle reiser ha Idnr. Unntak er ved NISSY databrudd og tidspunkter utenom de nevnte åpningstider. Turer som kjøres utenom PI eller Servicetorgenes åpningstid og som mottas direkte av transportør skal meldes inn dagen etter via faks til faksnummer Prinsippet er at alle turer skal registres i NISSY. Åpningstidene vil kunne bli endret i avtaleperioden. 6.3 Sjåførene skal ikke motta bestillinger direkte fra pasienter eller behandlere, og heller ikke bestille eller bekrefte reiser på vegne av disse. 6.4 Tilbyder må kontrollere oppmøtetid og reisetid på bestillinger fra PI slik at pasienten unngår å komme for sent ift fremmøte-/ leveringstid. Ved behov skal pasient og PI varsles. 6.5 Tilbyder må kontrollere bestillingene mottatt fra PI for åpenbare feil og mangler, og søke å rette disse om nødvendig i samarbeid med PI. Hvis Tilbyder oppdager uhensiktsmessigheter i hente og leveringsrekkefølge skal PI kontaktes. Går turen utenom PI`s åpningstid skal Tilbyder endre rekkefølgen slik at oppdragsgiver påføres lavest mulig kostnader. Ekstra reiser eller reiser som utløses av rekvisisjoner som ikke tilstrekkelig blir kontrollert og kvalitetssikret av leverandør vil ikke godtgjøres når feilen/ årsaken er, eller burde være åpenbar for Tilbyder. 7 Krav til reaksjonstid, hentetider og frister 7.1 Forhåndsbestillinger av oppdrag til neste dag mottas normalt senest kl 1800 dagen før. Oppdrag til neste dags rute planlegges normalt sett frem til ca. kl Det kreves at Tilbyder møter til avtalt hentetid. Vedlegg 1 Kravspesifikasjon side 4 av 11

6 7.2 Alle oppdrag der pasienten har timeavtale skal pasienten være fremme på leveringssted senest 10 minutter før behandling/ undersøkelse, dersom ikke annet er avtalt. Der pasienten skal rekke fly, tog el skal det avtales fremmøtetid for hvert enkelt oppdrag. 7.3 Dersom Tilbyder under utførelse av et oppdrag ser at han/hun ikke kan hente pasienten innenfor -5/+5 minutter i forhold til bestilt tid skal Tilbyder varsle pasienten snarest mulig og angi ny hentetid. Tilbyder skal uansett kontakte pasienten dersom forsinkelsen medfører at oppsatt time ikke nås. Ved forsinkelser som gjør at pasientene i bilen og/ eller pasientene som skal hentes senere på turen, ikke vil nå sine avtaler skal Tilbyder kontakte PI så tidlig som mulig. Dersom forsinkelsen oppstår utenfor PI sin åpningstid, skal Tilbyder kontakte aktuell behandler/ institusjon så tidlig som mulig og forsøke å få endret timeavtale dersom pasienten ønsker dette, evt. kontakte annen Tilbyder slik at pasienten som skal hentes senere på turen rekker sin avtalte tid for behandling/ undersøkelse. 7.4 Dersom pasienten ikke møter til avtalt tid, og sjåfør ikke har fått beskjed, må sjåføren selv ta kontakt med pasient/ behandler for å forsikre seg om årsaken til forsinkelsen. Hvis sjåføren ikke får kontakt med pasienten/ behandler skal PI varsles umiddelbart. 7.5 Dersom pasienten ikke har ledsager til transporten, er det sjåførens ansvar å motta, transportere og sette av pasienten på angitt leveringssted. Sjåføren skal tilby assistanse fra dør til dør og hjelpe pasienten inn og ut av kjøretøyet, samt ta hånd om eventuell bagasje. 7.6 Pasienten får angitt hentetidspunkt fra PI, enten ved bestilling eller senere. I de tilfeller PI ikke klarer å få kontakt med kunden for å meddele hentetidspunktet, kan PI be Tilbyder om å informere pasienten om hentetidspunkt. 7.7 Oppdrag som blir bestilt hos PI samme dag som de skal utføres, vil fortløpende bli samordnet med øvrige oppdrag og tildelt Tilbyder. 7.8 PI har anledning til å endre både forhåndsbestilte og direktebestilte oppdrag helt frem til disse påbegynnes. 7.9 Dersom akuttur bestilles direkte hos Tilbyder fra behandler innenfor åpningstidene beskrevet i pkt 6.2 skal Tilbyder henstille behandler til å legge reisen inn i NISSY evt. kontakte Dersom pasient i samme tidsrom som beskrevet over bestiller akuttur direkte så skal denne henstilles til å ringe behandler eller Under utførelse av oppdrag skal sjåføren være tilgjengelig på en fast mobiltelefon som følger bilens løyve. Denne telefonen skal medbringes også når sjåfør forlater bilen under oppdrag. Til en hver tid oppdatert liste med oversikt over telefoner knyttet mot løyve skal utarbeides og oversendes PI ved endringer Henteturer er pasienttransportoppdrag i andre tilbyderes anbudsområder. Det er ikke anledning til å foreta henteturer med mindre oppdragsgiver gir spesiell tillatelse til dette. Bruk av returbil regnes ikke som hentetur. 8 Krav til samordning 8.1 PI er ansvarlig for å organisere og samordne trafikken 8.2 PI vil kunne benytte tilbringerbiler. 8.3 Ved returtransport i PI`s åpningstid skal PI bestille eventuelle til/ frabringere. 8.4 Kjøretøyet må da stå på fastsatte steder til HELSEekspressen eller samlebilen kommer og sørge for at pasienten kommer over til neste transportmiddel på en best mulig måte. Kjøretøyet må Vedlegg 1 Kravspesifikasjon side 5 av 11

7 ikke forlate pasienten før pasienten er tatt hånd om av personellet på det andre transportmiddelet på en trygg måte. 8.5 Pasientreisekontor fra andre helseforetak (HF) vil kunne benytte seg av Tilbyderen til returtransport når Tilbyder er på oppdrag for Oppdragsgiver i andre HF. Om Tilbyder får slik retur og denne retur ikke ender i SI`s opptaksområde (Hedmark og Oppland) skal PI kontaktes umiddelbart for avklaring. 8.6 Tilbyder forplikter seg til å følge retningslinjene gitt av de lokale HF sine pasientreisekontor. Ved tvilstilfelle skal PI kontaktes. 8.7 Når Tilbyder returnerer fra transportoppdrag, for oppdragsgiver, utenfor SI`s opptaksområde og har ledig kapasitet, skal PI kontaktes snarest etter avreise. 8.9 PI kan pålegge sjåfør å vente. Eksempel på dette er returtransport, samt ventetid i forhold til utkjøringstidene fra institusjoner og sykehus slik at PI kan ha ledig kapasitet tilgjengelig. Utkjøringstidene i SI i dag er: kl 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 og Disse kan endres PI kan avslutte venting på spesiell pasient, for eksempel når senere innkommende kjøretøy kan ta med pasienten i retur Det skal foretas stans for å ta med, eller sette av pasienter. Det er ikke anledning til å foreta stans for ærender for eksempel besøk ved apoteket Tilbyder har en plikt til å utføre oppdraget på billigst mulig måte. Dersom Tilbyder uaktsomt eller forsettlig unnlater å hente pasient, eller på annen måte unnlater å gjennomføre transporten på den for Oppdragsgiver - mest kostnadseffektive måten, vil oppdragsgiver i oppgjøret holde tilbake den sum som Tilbyder urettmessig har tilegnet seg ved forsømmelsen. Unnlatelsen er også å anse som et avtalebrudd, som kan sanksjoneres. 9 Krav til kommunikasjonsanlegg og teknisk utstyr Tilbyders kjøretøy skal være utstyrt med taksametersystem som dokumenterer at oppgjøret er korrekt mot de fastsatte priser i avtalen. Tilbyder må løpende kvalitetssikre systemet. Hvis oppdragsgiver påpeker uregelmessigheter eller eventuelle feilkilder, må Tilbyder rette dette opp for egen regning så fort det lar seg gjøre. Taksameteret skal være installert og tilpasset kontraktens prissystem ved oppstart på kontraktsperioden. Systemet må levere utskrift som lett lar seg tyde for oppgjørsenheten. Det skal leveres elektronisk, foreløpig i Excel-format, sammen med faktura. Systemeier for NISSY er i ferd med å utvikle elektronisk direkte oppgjør mot transportør. Tilbyder er forpliktet til å ta i bruk disse systemene når de er klare. Evt. kostnader forbundet med dette skal dekkes av Tilbyder. Kostnader for dette avklares mellom Tilbyder og taksameterleverandør. Alle taksametersystem som benyttes skal være godkjent etter ny norm fra Justervesenet. Tidsbegrenset dispensasjon fra Justervesenet kan godtas. Ref. forskrift nr 1226 fra Justervesenet. Dokumentasjon for denne godkjennelsen/dispensasjonen skal oversendes oppdragsgiver før inngåelse av kontrakt. Alle biler skal kunne tilby betaling av egenandel ved hjelp av kortterminal. IKT-løsning for administrasjon og drift av pasientreiser Datasystemet NISSY er innført på alle pasientreisekontor i Norge. NISSY er et koordineringssystem som benyttes til å administrere og fordele bestilling av oppdrag. NISSY forventes å gi en vesentlig Vedlegg 1 Kravspesifikasjon side 6 av 11

8 forbedring både for brukere av tjenesten, oppdragsgiver og Tilbyder. Tilbyder må forplikte seg til å tilknytte seg NISSY og være operative senest innen kontraktens oppstart. Tilknytning til taksametersystemer Tilknytningen mellom de som har et taksametersystem og den nye IKT-løsningen for pasientreiser foregår gjennom standard grensesnitt kalt SUTI. Det er et krav at Tilbyder har slik tilkobling og at denne er testet i god tid før kontraktsoppstart. Systemet gjør det mulig for Tilbyder å motta meldinger, sende kvitteringer etc. ved hjelp av eksisterende sentral og taksameter i bilene. Innføring av oppgjørsfil til NISSY vil også inngå i dette systemet. Bestilling av reiser, samt melding fra Tilbyder om aksept, start og avslutning av oppdraget formidles elektronisk gjennom dette grensesnittet. Teknisk dokument/ SUTI-integrasjon kan om ønskelig ettersendes. Dagens leverandører av taksameter er godt kjent med denne løsningen. 10 Krav til innkrevning av egenandel a) Hver pasient skal betale full egenandel b) Tilbyderen har ansvaret for å kreve inn egenandeler fra pasientene. Egenandelen er den delen av prisen for reisen pasienten selv skal betale. Egenandeler som er betalt eller skulle vært betalt av pasienten skal trekkes fra prisen for oppdraget. c) Pasienten skal betale to egenandeler ved reise med tur og retur. d) Pasienter med frikort og ledsagere er fritatt for egenandel e) Egenandel skal kunne betales med kort Egenandelen fastsettes av Stortinget i forbindelse med Statsbudsjettet og fremkommer i forskrift om pasienttransport. Melding om endring i egenandelen vil bli oversendt fra Oppdragsgiver til Tilbyder innen 1 måned etter at Oppdragsgiver har mottatt melding om endret egenandel. Tilbyder holdes løpende oppdatert under hele kontraktsperioden. 11 Krav til rapportering av ulykker Tilbyder skal omgående rapportere, først muntlig senere skriftlig, til Oppdragsgiver om uhell eller ulykker som det kan forventes at politi, presse eller publikum kan kontakte Oppdragsgiver om. Alle uhell eller ulykker der pasient er involvert skal uansett rapporteres til ledelsen i PI. Vedlegg 1 Kravspesifikasjon side 7 av 11

9 12 Krav til dokumentasjon til oppgjøret 12.1 Fakturering Det skal leveres egen faktura for dagsbilen. Fakturering skal skje på bakgrunn av: Avtalt daglig fastpris, utlegg som parkering, bom, og tillegg for ekstra tid. Egenandel skal være fratrukket fakturaen. Taksameter skal skrive ut kvittering som minst synliggjør følgende pr dag/ turnummer: Bilens løyvenummer Sjåfør ID Kvitteringsnummer Start dato / tid Slutt dato / tid Antall kjørte kilometer Sum bom, parkering osv for dag/ turnummer Sum innkrevd egenandelsbetaling for dag/ turnummer Sum kroner til fakturering mot oppdragsgiver. Turens ID-nummer (tildelt av PI) Data om hver enkelt rekvisisjon skal sendes Oppdragsgiver, eller til den Oppdragsgiver bestemmer. Filen skal inneholde data for faktura som Tilbyder sender i henhold til punkt om fakturering. Filen skal lagres som semikolon-separert tekstfil eller i Excel format. Filen skal sendes på en trygg måte som sikrer at uvedkommende ikke kan manipulere innholdet. Oppdragsgiver og Tilbyder kan avtale nytt format og innhold på filen innenfor avtaleperioden. Dersom flere Tilbydere benytter samme faktureringsenhet, skal faktura og statistikk sendes Tilbyder samlet for alle sammen. Elektroniske statistikkfiler sendes til: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon side 8 av 11

10 12.2 Felter i datafil Følgende felter skal datafilen minimum inneholde pr rekvisisjon: Feltnavn Feltlengde Kommentar Lev_nr 5 Avtales mellom tilbyder og oppdragsgiver Avtalekode 10 Tildeles av oppdragsgiver for hvert transportområde Fakturanr 8 Bilnr 7 Sjåfør 5 Kvitteringsnummer 6 Start dato 10 dd:mm:åååå Start tid 5 tt:mm Slutt dato 10 dd:mm:åååå Slutt tid 5 tt:mm KM ,0 Sum tillegg ,00 EgenKr ,00 Ledsager 2 ID_Nr 12 Rekvisisjonsnummer 12 Frikortbeløp ,00 Antall frikort 2 Fritakskode 4 Koder: 2222 = Pasienten har fremvist frikort 3333 = Har frikort, men pasient har ikke dette tilgjengelig 4444 =Tilbringer/ frabringer 5555 = Andre fritaksgrunner eks. barn u/ 16, yrkesskade osv Vedlegg 1 Kravspesifikasjon side 9 av 11

11 12.3 Fakturering generelt Tilbyder forplikter seg til å gjennomgå og kontrollere 100 % av oppgjøret før innsending. Tilbyder forplikter seg til å levere 100 % av elektroniske rekvisisjoner mottatt via SUTI eller e- post i oppgjøret måneden etter at transporten er utført. Det er ikke mulig å fakturere turer hvor det ikke er levert inn underbilag. Det kan heller ikke utbetales forskudd til Tilbyder. Tilbyder fakturerer oppdragsgiver første gang måneden etter oppdragstart og deretter en gang hver måned i avtaleperioden. Krav som ikke er mottatt av Oppdragsgiver innen 3 måneder etter at turen er utført anses foreldet, og vil ikke bli refundert. Samtlige krav skal sendes inn, også dersom kravet er på 0,- fordi beløpet i sin helhet er dekket av innbetalt egenandel. På faktura/ fakturaspesifikasjonen skal følgende informasjon fremkomme: Fakturadato. Fakturanummer. Fra hvilken periode transportoppdragene er som ligger til grunn for fakturaen. ( på første side) Antall frikort som ligger til grunn for frikortbeløpet Frikortbeløp Antall timer tilleggstid Sum tilleggstid (totalt) Egenandelsbeløp (totalt) Fakturabeløp for perioden Det skal som hovedregel være en faktura pr Tilbyder. Dersom Tilbyder har flere kontrakter skal fakturaspesifikasjonen vise dette, og underbilag sorteres deretter. Der hvor flere Tilbydere benytter samme faktureringsenhet, skal det sammen med fakturaen vedlegges oversikt over den enkelte Tilbyders krav. Faktura skal sendes en gang pr måned i.h.t Bokføringsforskriftens og senest innen den 12. i hver måned. Bilagene og annen nødvendig dokumentasjon skal være sortert etter dato/ tid og i bunter pr bilnr, og skal følge med fakturaen. Oppdragsgiver tar forbehold for eventuelle fremtidige forandringer i oppgjørssystemet og rapportering i forbindelse med innføring av NISSY og elektronisk oppgjør. Slike forandringer må Tilbyder godta og tilpasse seg uten krav om ekstra kompensasjon selv om det kan kreve noe ekstra arbeid for Tilbyderen. Vedlegg 1 Kravspesifikasjon side 10 av 11

12 12.4 Fakturaadresse Faktura skal utstedes til: Sykehuset Innlandet HF Pasientreiser Postboks BRUMUNNDAL Faktura med spesifikasjon oversendes elektronisk til Bilagene skal leveres til: Pasientreiser Innlandet Kastbakkvegen MOELV Vedlegg 1 Kravspesifikasjon side 11 av 11

BEGREPSFORKLARINGER...

BEGREPSFORKLARINGER... Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 BEGREPSFORKLARINGER... 1 2.1 PASIENTREISER INNLANDET (PI)... 1 2.2 TRANSPORTKATEGORIER: LITEN BIL OG STOR BIL... 1 2.3 TRANSPORTOMRÅDE:

Detaljer

SAK 200901313 ANBUD PASIENTREISER - SVAR PÅ MOTTATTE SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET

SAK 200901313 ANBUD PASIENTREISER - SVAR PÅ MOTTATTE SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET Tilbydere som har meldt interesse på Doffin Deres ref.: Vår ref.: 2009/01313-9/416/ Røstøen Dato: 16.09.2009 SAK 200901313 ANBUD PASIENTREISER - SVAR PÅ MOTTATTE SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET Viser

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Vedlegg 1-Kravspesifikasjon Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Kjøreplan... 3 2.2 Avbestillinger... 3 2.3 Nye /endring av

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON TIL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV PASIENTREISER FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. SAK NR. 20xx/xxxx

KRAVSPESIFIKASJON TIL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV PASIENTREISER FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. SAK NR. 20xx/xxxx KRAVSPESIFIKASJON TIL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV PASIENTREISER FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SAK NR. 20xx/xxxx Kravspesifikasjon i sak nr.20xx/ xxxx Pasientreiser Side 1 av 16 1 DEFINISJONER 3 2

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier. Tilfeldig drosjetransport og flydrosje 12/10351

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier. Tilfeldig drosjetransport og flydrosje 12/10351 Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier Tilfeldig drosjetransport og flydrosje 12/10351 Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Krav Oppmøte / utførelse av transportoppdrag...

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON TIL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV PASIENTREISER FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SAK NR. 2014/7931

KRAVSPESIFIKASJON TIL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV PASIENTREISER FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SAK NR. 2014/7931 KRAVSPESIFIKASJON TIL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV PASIENTREISER FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SAK NR. 2014/7931 Kravspesifikasjon i sak nr.2014/ 7931 Pasientreiser Side 1 av 13 1 DEFINISJONER 3 2

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Transport av brukere til bo- og aktivitetstilbud samt dagsenter

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Transport av brukere til bo- og aktivitetstilbud samt dagsenter -Kravspesifikasjon Transport av brukere til bo- og aktivitetstilbud samt dagsenter Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Kjøreplan... 3 2.2 Avbestillinger... 3 2.3 Kontaktperson...

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Innhold 1 GENERELLE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK... 3 3 KOMMUNIKASJON/VARSLING...

Detaljer

Transportvilkår for reisende med taxi

Transportvilkår for reisende med taxi Transportvilkår for reisende med taxi Utarbeidet av Norges Taxiforbund 2000 1 Transportvilkårenes anvendelse 2 Bestilling av taxi 3 Bruk av holdeplass. Fortrinnsrett til taxi. 4 Praiing utenom holdeplass.

Detaljer

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling?

Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling? Folketrygden Bokmål 2004 Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling? Dekning av utgifter Du kan få dekket nødvendige reiseutgifter til og fra behandling ved sykehus og behandling som omfattes

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kommersielle forhold

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kommersielle forhold Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Innhold 1 Pris og prisskjema... 3 2 Avregnings- og oppgjørsrutiner... 3 a. Fakturering... 3 b. Krav til faktura... 4 c. Vedlegg til faktura...

Detaljer

Ved transportoppdrag gjennom andre enn leverandørs eget tilbudsområde skal leverandør ved ledig kapasitet ta med pasienter fra/til disse områdene.

Ved transportoppdrag gjennom andre enn leverandørs eget tilbudsområde skal leverandør ved ledig kapasitet ta med pasienter fra/til disse områdene. 1 Omfang Tilbudet skal gjelde pasienttransport landeveis i henhold til de geografiske områdene som oppdragsgiver har ansvar for i henhold til oversikt som framkommer i konkurransegrunnlagets vedlegg 3

Detaljer

Vedlegg 3. Kravspesifikasjon

Vedlegg 3. Kravspesifikasjon Anropsstyrt transport Solør-regionen 2013 Vedlegg 3 Kravspesifikasjon Versjon 1.0 29.01.2013 I N N H O L D KRAVSPESIFIKASJON... 3 1 Krav før oppstartsdato... 3 2 Krav til operatør... 3 3 Krav til vognmateriell...

Detaljer

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.:

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: Kontrakt varekjøp Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: 942 110 464 Telefonnr: Postnr.: 7004 E-post: Poststed: TRONDHEIM Kontaktperson: og Navn på leverandør (Leverandør)

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter Dette må du vite om pasientreiser for fysioterapeuter Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåte med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for helsepersonell

Dette må du vite om pasientreiser. for helsepersonell Dette må du vite om pasientreiser for helsepersonell Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåten med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter Dette må du vite om pasientreiser for fysioterapeuter Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåte med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1 Oppdragsbeskrivelse

Kravspesifikasjon. 1 Oppdragsbeskrivelse Kravspesifikasjon 1 Oppdragsbeskrivelse Anskaffelsen gjelder transport av elever mellom oppsamlingssted ved Svendstuen skole og Sørkedalsveien 150, «FO-bygget». Oppsamlingssted ved Svendstuen skole er

Detaljer

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester Kontrakt: 2016/33 mellom Valgdirektoratet Postboks 2080, 3103 Tønsberg, org. nr.: 916 132 727 og [Leverandør] [Adr], org. nr.: [ ] dokument Valgdirektoratet Sted/dato: xxx Sted/dato: Signatur: Signatur:

Detaljer

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager Tilbudsforespørsel: Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ANSKAFFELSENS FORMÅL 2.0 OMFANG OG KONTRAKTSVERDI 3.0 GENERELT OM KONKURRANSEN 3.1 Krav til tilbudet 3.2

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Vedlegg 6 ANSKAFFELSE SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT) TIL

Vedlegg 6 ANSKAFFELSE SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT) TIL Vedlegg 6 TIL ANSKAFFELSE 1203 LEGEMIDLER OG APOTEKSPESIFIKKE VARER, DOSEPAKKEDE MEDISINER OG FARMASØYTISK TILSYN/RÅDGIVNING (SERVICE LEVEL AGREEMENT) Side 1 av 5 1 Leverandøropplysninger LEVERANDØROPPLYSNINGER

Detaljer

Styresak 159-2012/6 Tilbud på pasienttransport i Nord-Troms, oppfølging av styresak 127-2012

Styresak 159-2012/6 Tilbud på pasienttransport i Nord-Troms, oppfølging av styresak 127-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond A. Wilhelmsen, 75 51 29 03 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/6 Tilbud på pasienttransport i Nord-Troms, oppfølging av styresak 127-2012

Detaljer

Transportordninger. Mindre transportkostnader - mer pasientbehandling. Rune Modell og Torstein Rønningen 16/5 07

Transportordninger. Mindre transportkostnader - mer pasientbehandling. Rune Modell og Torstein Rønningen 16/5 07 Pasientreiser Helse Nord-Trøndelag Transportordninger Mindre transportkostnader - mer pasientbehandling Rune Modell og Torstein Rønningen 16/5 07 AGENDA Litt om Pasientreise kostnader i Nord-Trøndelag

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR REHABILITERING AV BRANNKUMMER FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF, ULLEVÅL

KRAVSPESIFIKASJON FOR REHABILITERING AV BRANNKUMMER FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF, ULLEVÅL VEDLEGG 01 KRAVSPESIFIKASJON FOR REHABILITERING AV BRANNKUMMER FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF, ULLEVÅL SAK NR. 20090003 01 Kravspesifikasjon.doc 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3

Detaljer

Vedlegg 6. Anskaffelse IINR 1019 FERSKT KJØTT OG KJØTTPRODUKTER. SLA (Service Level Agreement) til. Side 1 av 5

Vedlegg 6. Anskaffelse IINR 1019 FERSKT KJØTT OG KJØTTPRODUKTER. SLA (Service Level Agreement) til. Side 1 av 5 til Anskaffelse IINR 1019 FERSKT KJØTT OG KJØTTPRODUKTER SLA (Service Level Agreement) Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1 LEVERANDØROPPLYSNINGER... 3 2 BESTILLING... 3 2.1 ORDREBEKREFTELSE... 3 3 LEVERING...

Detaljer

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang 1 Generelt Denne avtalen innebærer at leverandør plikter å levere transporttjeneste av pasienter landeveis etter de vilkår som er fastsatt i denne avtalen med bilag. Avtalen innebærer ikke at oppdragsgiver

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HENSIKT... 3 2. SKYSSKATEGORIER... 3 2.1. Kategori 1- Individuelt tilrettelagt skoleskyss (spesialskyss)... 3 2.2. Kategori 2 Ordinær skoleskyss...

Detaljer

Pasientreiser. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse Vanlig transport fra OSL Gardermoen (postnr. 2060) til Oslo

Pasientreiser. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse Vanlig transport fra OSL Gardermoen (postnr. 2060) til Oslo Pasientreiser Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44098483.aspx Ekstern anbuds ID 2014-802335 Saksnummer 2014/4831 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Rammeavtale Konsulentbistand Geodataseksjonen Region sør mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens

Detaljer

Del B. Kravspesifikasjon

Del B. Kravspesifikasjon Del B Kravspesifikasjon Persontransport med personbil og minibuss i Vestre Toten 2010 Innhold 1 Pakker / områder... 4 2 Organisering av tjenesten... 4 2.1 Kjørekontor... 4 2.2 Åpningstider... 4 2.3 Geografisk

Detaljer

Hvilke vurderinger gjør helseforetakene ved inngåelse av avtaler med transportører.

Hvilke vurderinger gjør helseforetakene ved inngåelse av avtaler med transportører. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvilke vurderinger gjør helseforetakene

Detaljer

Rammeavtale 2014009627 Transport av drivstoff DEL II VEDLEGG C: PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

Rammeavtale 2014009627 Transport av drivstoff DEL II VEDLEGG C: PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 5 Innhold 1. GENERELT... 3 1.1 Kontraktstype... 3 1.2 Enhetspris... 3 1.3 Kjøpers maksimale økonomiske forpliktelse... 3 1.4 Prisliste... 3

Detaljer

Vedlegg B. Kravspesifikasjon

Vedlegg B. Kravspesifikasjon Vedlegg B Kravspesifikasjon ANSKAFFELSE AV VIKARTJENESTER-HELSEPERSONELL Versjon: 3.0 Dato: 13.10.08 Dokumentets revisjonsliste Dato Versjon Skrevet av Endring i forhold til forrige versjon 13.10.08 3.0

Detaljer

BRUKERVEILEDNING NISSY

BRUKERVEILEDNING NISSY BRUKERVEILEDNING NISSY 1 Startsiden Siden inneholder informasjon om systemet. Valgene Startsiden, Ny rekvisisjon, Hent rekvisisjon og Transportstatus ligger i toppmenyen. Dersom du jobber med en rekvisisjon,

Detaljer

Vedlegg 6 ANSKAFFELSE. IINR 1313 Service, vedlikehold og kontroll på medisinske måleinstrument og tekniskutstyr «KORT OM AVTALEN» (KOMA) TIL

Vedlegg 6 ANSKAFFELSE. IINR 1313 Service, vedlikehold og kontroll på medisinske måleinstrument og tekniskutstyr «KORT OM AVTALEN» (KOMA) TIL Vedlegg 6 TIL ANSKAFFELSE IINR 1313 Service, vedlikehold og kontroll på medisinske måleinstrument og tekniskutstyr «KORT OM AVTALEN» (KOMA) 1 Leverandøropplysninger LEVERANDØROPPLYSNINGER Leverandør: Unitronic

Detaljer

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke 1 Innhold 3 4 5 6 7 10 10 11 Hvem har rett til tilrettelagt skoleskyss? Før du

Detaljer

Pasientreise i seminar, Hurtigruten

Pasientreise i seminar, Hurtigruten Pasientreise i seminar, Hurtigruten t Systemeier NISSY 11. mars 2010 Agenda Ny lov og forskrift Frikortløsningen Egenandelsinnrapportering Etterregistreringsmoduler E-rekvirering Status SUTI Ny y funksjonalitet

Detaljer

Styresak orientering. Hva er en pasientreise?

Styresak orientering. Hva er en pasientreise? Styresak orientering Hva er en pasientreise? Hasfjord, Arnt Egil 28.08.2012 Innhold Hva er en pasientreise?... 2 Reise med rekvisisjon (direkteoppgjør)... 2 Reise uten rekvisisjon (enkeltoppgjør)... 2

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland. Mo 21.01.2010

Kunnskapsparken Helgeland. Mo 21.01.2010 Kunnskapsparken Helgeland Mo 21.01.2010 Leder for pasientreiser: Arve Smedseng Hva er prosjekt pasientreiser? Helse Nord har fått i oppdrag å overta oppgavene NAV gjør innen pasientreiser før utgangen

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Anskaffelse av Farmasøytiske Isolatorer for Sykehusapotekene. Negativtrykk Isolatorer (alle størrelser) Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser

Anskaffelse av Farmasøytiske Isolatorer for Sykehusapotekene. Negativtrykk Isolatorer (alle størrelser) Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Anskaffelse av Farmasøytiske Isolatorer for Sykehusapotekene Negativtrykk Isolatorer (alle størrelser) Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Tittel: Isolator Sykehusapotekene HF, Sykehusapotek Midt-Norge

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank Bergen 22.10.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Norges Bank gjennomføre konkurranse

Detaljer

NOR 012-2012 Helsevikarer til Bergen kommune med flere

NOR 012-2012 Helsevikarer til Bergen kommune med flere NOR 012-2012 Helsevikarer til Bergen kommune med flere Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/32752198.aspx Ekstern anbuds referanse ID 201203021 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011 Click to edit Master title style Pasientreiser ANS Rikshospitalet, 13. oktober 2011 2 440 000 000 Mål Når har pasient rett til dekning av utgifter til og fra behandling? Når skal det rekvireres transport

Detaljer

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT)

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Retningslinjer gjeldende fra 01.01.2010 Med endringer godkjent av Fylkesrådet i Nord-Trøndelag i møte 27.03.12 (avløser retningslinjer gjeldende fra 01.04.2006)

Detaljer

SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon

SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon Vedlegg til orienteringssak SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon SAMMENDRAG Overtakelsen av oppgaver fra

Detaljer

Formstøpte sitteenheter 01.06.2014 31.05.206

Formstøpte sitteenheter 01.06.2014 31.05.206 Betingelser Formstøpte sitteenheter 01.06.2014 31.05.206 Gyldighetsperiode Denne avtalen på formstøpte sitteenheter gjelder fra 01.06.2014-30.05.2016. Etter 31.05.2016 har NAV muligheten til forlenge hele

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

PASIENTTRANSPORT REKVISISJON

PASIENTTRANSPORT REKVISISJON For behandlere etter folketrygdloven kapittel 5, kjørekontor og NAV lokalt. PASIENTTRANSPORT REKVISISJON Behandlere plikter å gjøre seg kjent med pasientrettighetslovens regler, og retningslinjer for utstedelse

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

Dette er en ny prosedyre. Innholdet stammer fra L-230, men er skrevet helt om

Dette er en ny prosedyre. Innholdet stammer fra L-230, men er skrevet helt om Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-238 Adgangstillatelse og sikkerhetsklarering Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-238 Revision date: 2015-06-22

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR VEDLEGG C SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR Lokale skolebilruter kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 KONTRAKTSPRINSIPPER... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 ÅRSGODTGJØRELSE... 3 2.2 JUSTERING AV ÅRSGODTGJØRELSEN...

Detaljer

Vedlegg 4 - Utkast til

Vedlegg 4 - Utkast til Sør-Odal kommune Vedlegg 4 - Utkast til KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETJENESTER MELLOM Sør-Odal kommune (heretter benevnt Kommunen) OG (LEVERANDØR) (heretter benevnt Leverandøren) Avtaleperiode fra (kontraktsstart)

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring FORESPØRSEL: 2014027296 Side 1 av 10 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på Føreropplæring Forespørsel 2014027296

Detaljer

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 1.9.2015-31.8.2017. Etter 31.8.2017 kan hele eller deler av avtalen prolongeres i en periode på inntil 2 år. Eventuelle oppdateringer vil

Detaljer

Rekvisisjonspraksis versjon 2.0

Rekvisisjonspraksis versjon 2.0 Rekvisisjonspraksis versjon 2.0 Arbeidsdeling og ansvar for gjennomføring av pasientreiser med rekvisisjon Versjon Godkjent av Dato 1.0 Nasjonal styringsgruppe for prosjekt Pasientreiser Egenandeler 03.09.10

Detaljer

Sykler med hjelpemotor, sykkelfronter med hjelpemotor, hjelpemotorer, deler og tilbehør og tjenester

Sykler med hjelpemotor, sykkelfronter med hjelpemotor, hjelpemotorer, deler og tilbehør og tjenester Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen for sykler med hjelpemotor, sykkelfronter med hjelpemotor, hjelpemotorer deler, tilbehør og tjenester. 01.05.2015-30.04.2017. Etter 30.04.2017 kan avtalen forlenges

Detaljer

KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER for VAREKJØP

KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER for VAREKJØP GYLDIG FRA: FILNAVN: KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER VAREKJØP.DOC DOK.-EIER: HES GODKJENT: KOL VERSJON: 09 VERSJONSDATO: 09.06.2010 BILAG D KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER for VAREKJØP 9 09.06.10

Detaljer

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 15.12.2015 14.12.2017. Etter 14.12.2017 kan avtalen forlenges i en periode på totalt 2 år. Eventuelle oppdateringer vil bare publiseres på

Detaljer

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER 1. FORMÅL Rammeavtalens formål er å sikre at kommunenes behov for advokattjenester blir dekket når kapasiteten og kompetansen til egne

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

DEL C Rammeavtale. Maler, tapetserer og gulvlegger i Drammen kommune. Drammen Eiendom KF. Saksnr.: 12/4859

DEL C Rammeavtale. Maler, tapetserer og gulvlegger i Drammen kommune. Drammen Eiendom KF. Saksnr.: 12/4859 Stildefinisjon: INNH 1: Skrift: Fet, Skriftfarge: Tekst 2, Tabulatorstopp: 0,78 cm, Left + 15,98 cm, Høyre,Fylltegn: Drammen Eiendom KF DEL C Rammeavtale Maler, tapetserer og gulvlegger i Drammen kommune

Detaljer

Kompetanseforum Vest-Finnmark

Kompetanseforum Vest-Finnmark Kompetanseforum Vest-Finnmark innbyr til tilbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av: Lederutdanning Undervisningstjenester til eget personale, Kompetanseforum Vest-Finnmark Innhold: 1. OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE «KORT OM AVTALEN» (KOMA) IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter TIL

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE «KORT OM AVTALEN» (KOMA) IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter TIL Vedlegg 6 TIL RAMMEAVTALE IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter «KORT OM AVTALEN» (KOMA) 1 Leverandøropplysninger LEVERANDØROPPLYSNINGER Leverandør: Nortura SA Gate/ besøks adresse: Lørenveien 37 Postboks

Detaljer

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE IINR 1310 PERSONTRANSPORT BUSS «KORT OM AVTALEN» (KOMA) TIL

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE IINR 1310 PERSONTRANSPORT BUSS «KORT OM AVTALEN» (KOMA) TIL Vedlegg 6 TIL RAMMEAVTALE IINR 1310 PERSONTRANSPORT BUSS «KORT OM AVTALEN» (KOMA) 1 Leverandøropplysninger LEVERANDØROPPLYSNINGER Leverandør: Nettbuss Øst AS Gate/ besøks adresse: Schweigaardsgate 23,

Detaljer

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER VEDLEGG 1 RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE... 3 1.1 Omfang... 3 1.2 Gjennomføring... 3 1.3 Opplæring...

Detaljer

[Velg dato] REISEREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[Velg dato] REISEREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [Velg dato] PERSONAL REISEREGLEMENT ENDRINGSLOGG Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 26.06.08 Nytt reglement 1 Virkeområde og omfang 1. Dette reglementet gjelder for reiser i Norge. et omfatter

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407. Prosjektnavn Utvidelse av batterilab

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407. Prosjektnavn Utvidelse av batterilab KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 Prosjektnavn Utvidelse av batterilab INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Kvalitetsplan... 3 1.3 Kontrollplaner...

Detaljer

Endringsmelding nr 5. Spørsmål til konkurransen og rettelse av konkurransegrunnlaget

Endringsmelding nr 5. Spørsmål til konkurransen og rettelse av konkurransegrunnlaget Samferdsel Registrerte tilbydere/ interessenter Vår ref.: 200902849-13 / N07 Lillehammer, 3. november 2009 Deres ref.: Endringsmelding nr 5. Spørsmål til konkurransen og rettelse av konkurransegrunnlaget

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) og. (senere kalt Tjenesteyter)

Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) og. (senere kalt Tjenesteyter) Unntatt offentlighet, jf offentlighetsloven 23 Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom Vestre Viken HF Org.nr.: 894 166 762 (senere kalt Oppdragsgiver) og. Org.nr: (senere kalt Tjenesteyter)

Detaljer

Prosjekt Pasientreiser Egenandeler 2010. Mari Dale Slørstad, nasjonalt prosjekt. Hurtigruta 11. mars 2010

Prosjekt Pasientreiser Egenandeler 2010. Mari Dale Slørstad, nasjonalt prosjekt. Hurtigruta 11. mars 2010 Prosjekt Pasientreiser Egenandeler 2010 Mari Dale Slørstad, nasjonalt prosjekt Bernt Nerberg, UNN HF Hurtigruta 11. mars 2010 1 Agenda Om automatisk frikort Innrapportering av egenandeler fra pasientreiser

Detaljer

Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser

Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser Avtale om IKT-utstyr med tilhørende programvare, service og vedlikehold, samt telefoniutstyr for Statens landbruksforvaltning Bilag 4 til Rammeavtale

Detaljer

Side 1 av 10. Rutine for (hva): Saksbehandling ved HELFO pasientformidling. Gjelder for: HELFO pasientformidling

Side 1 av 10. Rutine for (hva): Saksbehandling ved HELFO pasientformidling. Gjelder for: HELFO pasientformidling Rutine for (hva): Saksbehandling ved HELFO pasientformidling Gjelder for: HELFO pasientformidling Gjelder fra: 1.11.2015 Dok.nr / id.nr: - Ansvarlig: Anita Christianslund Larsen Godkjent av: Kristin Bøgseth

Detaljer

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Retningslinjer gjeldende fra 01.04.2006 Med endringer godkjent av Fylkesrådet i Nord-Trøndelag i møte 27.03.12 (avløser retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune ID Nfk.HMS.2.6.32 Versjon 1.03 Gyldig fra 22.10.2014 Forfatter Fylkesrådet Verifisert Godkjent Stig Olsen Side 1 av6 RETNINGSLINJER FOR ANSATTE,

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, oppfølging av styresak 161-2012

Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, oppfølging av styresak 161-2012 Møtedato: 9. januar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond A. Wilhelmsen, 75 51 29 03 Bodø, 2.1.2013 Styresak 2-2013 Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, oppfølging av styresak 161-2012

Detaljer

Styresak. Hans Tore Frydnes Styresak 74/15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko og tiltak. Bakgrunn:

Styresak. Hans Tore Frydnes Styresak 74/15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko og tiltak. Bakgrunn: Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 03.09.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 012 2015/193 Hans Tore Frydnes Styresak 74/15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko

Detaljer

RAMMEAVTALE KJØP AV PASIENTREISER

RAMMEAVTALE KJØP AV PASIENTREISER RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV PASIENTREISER INNGÅTT MELLOM OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (HERETTER KALT OPPDRAGSGIVER) 993 467 049... (ORGANISASJONSNR/FORETAKSNUMMER) OG (HERETTER KALT LEVERANDØREN)... (ORGANISASJONSNR/FORETAKSNUMMER)

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Kravet om dokumentasjon/beskrivelse gjelder for pkt. 3 til 4 i kravspesifikasjonen.

Kravet om dokumentasjon/beskrivelse gjelder for pkt. 3 til 4 i kravspesifikasjonen. 1. INNLEDNING en fastslår hvilke konkrete krav oppdragsgiver stiller til leveransen samt grunnleggende forhold som må være tilstede for at tilbudet skal komme i betraktning. Leverandør må påse at det i

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Versjon 1.0 05.07.2011 INNHOLD KAP. 1 OMFANG, OMRÅDER OG ORGANISERING... 3 1.1 Tjenesteområder... 3 1.2 Trafikkområder... 3 1.3 Oppdragstyper...

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 3.parts kontroll av teknisk dokumentasjon. Delprosjekt Tunnel D&B, Follobaneprosjektet

Innholdsfortegnelse: 3.parts kontroll av teknisk dokumentasjon. Delprosjekt Tunnel D&B, Follobaneprosjektet Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 0. D0 Orientering om kapittel D Oppdragsspesifikke bestemmelser... 2 1. D1 Kontraktsbestemmelser... 2 1.1 Habiltetskrav og taushetsplikt... 2

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER 2011 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER Vestfold fylkeskommune Regionalavdelingen 10.01.2011 INNHOLD Kap.I Generelt 1 Myndighet/delegasjon 2 Formål Kap.II Virkeområde

Detaljer

SAKSNUMMER 2011-043592 ANSKAFFELSE AV SOLDATSKAP OG KØYER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER 2011-043592 ANSKAFFELSE AV SOLDATSKAP OG KØYER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 SAKSNUMMER 2011-043592 ANSKAFFELSE AV SOLDATSKAP OG KØYER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 6

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon. for Villreinnemnda for. Snøhetta og Knutshø villreinområder

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon. for Villreinnemnda for. Snøhetta og Knutshø villreinområder Normalvilkår for kontrakt om sekretariat Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder Kontrakts nr: 1 Mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og XX 1

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 1 Bilag 1.1. Kvalitetshåndbok for offentlig betalt transport i Vest-Agder

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 1 Bilag 1.1. Kvalitetshåndbok for offentlig betalt transport i Vest-Agder Vedlegg 1 Bilag 1.1 Kvalitetshåndbok for offentlig betalt transport i Vest-Agder Innhold 1 Innledning... 3 2 3 Fellesdel... 3 Definisjoner... 3 3.1 Oppdragsgiver... 3 3.2 3.3 Kontraktspartnere... 3 Transporttjenesten

Detaljer

Jfr. kundens kravspesifikasjon.

Jfr. kundens kravspesifikasjon. Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler

Detaljer