BEGREPSFORKLARINGER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEGREPSFORKLARINGER..."

Transkript

1 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING BEGREPSFORKLARINGER PASIENTREISER INNLANDET (PI) TRANSPORTKATEGORIER TRANSPORTOMRÅDE: KOMMUNEINTERN OG KOMMUNEKRYSSENDE TRANSPORTOMRÅDE: DAGSBILER DEFINISJON AV KJØREMØNSTER KRAV TIL TILBYDER KRAV TIL DEPOT KRAV TIL SPRÅK KRAV TIL OPPLÆRING AV ADMINISTRATIVT PERSONELL/ SJÅFØRER KRAV TIL UNIFORM DRIFTSMØTER KVALITETSSYSTEM KRAV TIL LOJALITET ROLLEAVKLARING KRAV TIL VOGNMATERIELL KRAV TIL SJÅFØR KRAV TIL BESTILLINGSRUTINER /ADMINISTRATIVE RUTINER KRAV TIL REAKSJONSTID, HENTETIDER OG FRISTER KRAV TIL SAMORDNING BESTEMMELSER OM VENTETID KRAV TIL KOMMUNIKASJONSANLEGG OG TEKNISK UTSTYR KRAV TIL INNKREVNING AV EGENANDEL KRAV TIL RAPPORTERING AV ULYKKER KRAV TIL DOKUMENTASJON TIL OPPGJØRET FAKTURERING FOR TRANSPORTKATEGORIENE 1 OG 2 I PKT Konkurransegrunnlag pasientreiser Ringsaker Kommune sak Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

2 1 Innledning Dette dokumentet oppstiller de spesielle krav og plikter knyttet til pasientreiser. Dokumentet er å anse som kontraktsvilkår i avtalen mellom Kjøper og Selger. Begrepet pasientreiser omfatter all pasienttransport hvor transportkostnadene dekkes gjennom den direkte oppgjørsordningen. Avtalen omfatter også transport av inneliggende pasienter, pårørende samt bruk av alle typer internrekvisisjoner for oppdragsgiver. I forbindelse med oppgjør og fakturering skal denne transporten skilles ut og faktureres rekvirerende avdeling/ institusjon. Bestillinger på denne type reiser gjøres direkte hos Selger. 2 Begrepsforklaringer Det er definert særegne betegnelser for leveransen pasientreiser. Definisjoner på betegnelsene er beskrevet nedenfor. 2.1 Pasientreiser Innlandet (PI) Pasientreiser Innlandet (PI) er den ansvarlige avdelingen i Sykehuset Innlandet HF som administrerer pasientreisene. PI er organisert under i Divisjon Prehospitale tjenester i Sykehuset Innlandet HF. PI er operativt ansvarlig for mottak, behandling/samordning av behovene og utsendelse av ordre til Selgerne. 2.2 Transportkategorier Kjøper har definert utførelse av tjenesten i transportkategoriene liten bil og stor bil. 1) transport av 1-3 pasienter, (liten bil) 2) transport av 4-9 pasienter (stor bil) samt mulighet for transport av pasient sittende i rullestol/elektrisk rullestol. Ved transport av pasient sittende i rullestol/ elektrisk rullestol honoreres et fast tillegg. Ved transport av flere enn 9 samtidige pasienter/ledsagere i kjøretøyet honoreres et fast tillegg pr. pasient. Det kan benyttes stor bil på transport av 1-3 pasienter på oppdrag dersom det ikke pga. pasienthensyn må benyttes liten bil. Det forutsettes at taksten for disse oppdragene er tilsvarende takst liten bil. Hvis stor bil er brukt til transport av 1-3 pasienter og har ledig returkapasitet skal Selger ved evt. retur med flere enn 3 pasienter kunne benytte samme faste tillegg pr pasient over 3 pasienter som for over 9 pasienter. Tilsvarende gjøres med rullestoltillegg om pasient i rullestol tas med i retur. 2.3 Transportområde: Kommuneintern og kommunekryssende Kjøper har definert transportområde i kategoriene kommuneintern og kommunekryssende - Kommuneintern transport: når pasientens leveringssted er innenfor samme kommune som hentested - Kommunekryssende transport: når pasientens leveringssted er i annen kommune enn hentested. Vedlegg 1 Kravspesifikasjon side 1 av 13

3 2.4 Transportområde: Dagsbiler PI vil fritt benytte dagsbiler på strekninger hvor det er behov og vil kunne benyttes både på kommuneinterne og kommunekryssende reiser. Transporten utføres til fastpris uavhengig av kjøremønster. Dagsbiler opererer som hvilken som helst annen bil i oppdrag for Kjøper og alle krav i denne kravspesifikasjonen er gjeldende om ikke annet er spesifisert. 2.5 Definisjon av kjøremønster For kategori 1 og 2 Definisjon av kjøremønster for både kommuneintern og kommunekryssende transport: Samlet godtgjørelse som blir å betale til Selger for kjøring etter en fast pris pr kilometer godtgjøres maksimalt for faktisk kjørte distanser merket med heltrukne linjer i eksempel 1, 2, 3 og 4. Røde stiplede linjer viser en eventuell retur til depot. Som prinsipp gjelder at Selger ikke skal ha betalt for mer enn halvparten av utkjørt distanse og bil fra nærmeste depot i kommunen benyttes. Eksempel 1 A B1 C1 Dette eksemplet viser reise fra depot (A) via pasient (B1) til leveringssted (C1) med tom retur eller retur med samme pasient. Eksempel 2 A B1 C1 Dette eksemplet viser reise fra depot (A) via pasient (B1) til leveringssted (C1) med retur med samme pasient Eksempel 3 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon side 2 av 13

4 A C2 B1 C1 / B2 Dette eksemplet viser reise fra (A) via pasient (B1) til leveringssted (C1). Ny pasient (B2) i retur som skal til nytt leveringssted (C2) som ligger på en avstikker fra turen inn. Eksempel 4 A C2 B1 C1 / B2 Dette eksemplet viser reise fra depot (A) via pasient (B1) til leveringssted (C1). Ny pasient (B2) i retur som skal til nytt leveringssted (C2) som ligger lengre fra depot (A). Når bilen benyttes til returtransport skal det ikke tas betalt for annet enn hvis det påløper ekstra omturer. Returtransport kan innebære å kjøre en helt annen vei enn inn-transporten. Hvis det ved returtransport kjøres annen vei enn inn-transporten og det påløper ekstra kilometer utover lengden på inn-transporten, godtgjøres dette etter gjeldende km pris. 3 Krav til tilbyder 3.1 Krav til depot Tilbyder må beskrive sin plassering av depot(er). 3.2 Krav til språk Alle i Selgers organisasjon inklusive administrativt personell, sjåfører, underleverandør el, som i sitt virke kommer i befatning med transportene, skal beherske norsk både muntlig og skriftlig. 3.3 Krav til opplæring av administrativt personell/ sjåfører Selger skal påse at alle ansatte har tilstrekkelig opplæring om forhold som har betydning for transportområdene. Slike forhold er service, utførelse av oppdragene herunder kjennskap til regelverket rundt pasientens rettighet ved reise, retningslinjer for samordning, bomturer, returtransport, takstberegning, dokumentasjonskrav, avvikshåndtering, rutiner ved ulykker, og oppgjørsordning. Videre kreves det fra Kjøper at alle i Selgers organisasjon, administrativt og sjåfører, har fullført, bestått og skrevet ut kursbevis på kurs for transportører på innen en nærmere fastsatt frist etter oppdragsstart. Leverandøren skal levere en liste over disse, med kopi av kursbevisene til de enkelte innen fristen. Dersom noen har bestått kurset, men ikke har skrevet ut og sendt inn kursbevis, anses ikke kurset som bestått. Vedlegg 1 Kravspesifikasjon side 3 av 13

5 3.4 Krav til uniform Selger skal ha uniformsreglement, og påse at underleverandører og sjåfører følger dette. 3.5 Driftsmøter Det skal avholdes regelmessige driftsmøter mellom Kjøper og Selger. Kjøper innkaller og setter opp agenda for slike møter. Møtene avholdes hos Kjøper hvis annet ikke er avtalt. Selger kan be om slike møter. 3.6 Kvalitetssystem Selger skal ha et skriftlig kvalitetssystem som minimum inneholder: - Beskrivelse av opplæring av sjåfører og administrativt personell. Opplæringen skal dokumenteres. - Beskrivelse av tiltak ved ulykke - Beskrivelse av tiltak ved nedetid i eget datasystem. - Beskrivelse av tiltak for å sikre at det er riktige takster i taksametrene iht konkurransegrunnlag - Beskrivelse av tiltak som sikrer fakturakvalitet iht konkurransegrunnlag - Beskrivelse av tiltak ved forsinkelser ift hente og levering - Beskrivelse av tiltak ved henvendelser fra politi om en pasientreise - Beskrivelse av tiltak for samordning av reiser utenom PI`s åpningstid - Beskrivelse av tiltak ved varslet og ikke varslet nedetid i NISSY I tillegg kreves det at Selger følger de lovpålagte myndighetskrav som til en hver tid er gjeldende for driften. Dersom Selger har tilknyttet seg underleverandører, plikter Selger seg til sikre at underleverandørene overholder skriftlighetskravene. Kvalitetssystemet skal være lett tilgjengelig, og fremlegges for Pasientreiser Innlandet ved forespørsel. 3.7 Krav til lojalitet rolleavklaring Pasientene (transportbrukerne) kan ha andre forventninger og ønsker om transport enn det forskriften gir rettighet til. Ved misnøye med tilbudet vil dette ofte komme til uttrykk i bilen. I slike situasjoner skal leverandørene opptre lojalt overfor helseforetaket som kunde/ oppdragsgiver. Dog skal partene opptre lojalt over for hverandre som i et normalt kunde og leverandørforhold. 4 Krav til vognmateriell 4.1 Det er Selgers ansvar til en hver tid å ha biler tilgjengelig for utførelse av oppdraget. 4.2 Kjøretøy som skal benyttes til transport av pasienter sittende i rullestol, skal oppfylle alle krav i Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv. (FOR nr 1438) og skal være godkjent for slik bruk. Vedlegg 1 Kravspesifikasjon side 4 av 13

6 4.3 Vegtrafikklovens bestemmelser om sikring av passasjerer legges til grunn for transportutøvelsen. Ansvaret gjelder alt sikringsutstyr inkludert barneseter for ulike vektklasser og krybber. 4.4 Alle kjøretøy som benyttes i transport for Kjøper skal jevnlig etterses, tømmes for søppel, støvsuges og vaskes innvendig og utvendig. Søppel, skitt eller annet skal ikke være til sjenanse for pasientene. Alle kjøretøy forutsettes rengjort og godt utluftet før avreise. 4.5 Ved endringer skal Selger sende oppdaterte lister med løyvenummer, telefonnummer til bilen, bilmerke/modell og kapasitet. 4.6 Alle kjøretøy skal være røykfrie 4.7 Alle kjøretøy skal være utstyrt med førstehjelpspute/ kit 5 Krav til sjåfør 5.1 Sjåfør må ha gyldig førerkort og kjøreseddel for aktuell kjøretøysgruppe. 5.2 Taushetserklæring skal underskrives og oppbevares hos transportør. Ved stikkprøvekontroll eller andre behov skal denne framlegges. 5.3 Sjåføren skal være ikke-røykende under oppdrag for Kjøper 5.4 Hjelpe reisende inn og ut av kjøretøyet, hjelpe til med bagasje, hjelpemidler, bilbelter og øvrig assistanse som den enkelte måtte ha behov for. 5.5 Være godt kjent med, og ved hvert enkelt tilfelle kunne bruke den tekniske utrustningen som finnes for å kunne utføre arbeidet tilfredsstillende. 5.6 Sjåføren skal ha god kjennskap til det trafikkområdet de betjener. Sjåfør skal ha kart/ kartverktøy over andre aktuelle trafikkområder tilgjengelig i bilen. 5.7 Garantere en sikker inn og utstigning samt transport av pasienter med spesielle krav (bruk av heis fastspenning av rullestoler / bårer osv.) 5.8 Sjåfører, underleverandør el, som i sitt virke kommer i befatning med transportene, skal beherske norsk både muntlig og skriftlig. 5.9 Det skal vises forståelse, respekt og toleranse for å kunne imøtekomme og tilby den hjelp og service som pasienter har behov for og rett til, - uavhengig sykdom, funksjonshemning, alder eller psykisk helse Identifisere seg med pasientenes behov, og ha et selvstendig ansvar for å gi beskjed til relevant person (lege, sykepleier) dersom man føler passasjerer trenger hjelp eller bistand man ikke føler seg trygg på å kunne yte 5.11 Bruk av parfyme / etterbarberingsvann og lignende må ikke være sjenerende. Vedlegg 1 Kravspesifikasjon side 5 av 13

7 5.12 Personell som skal utføre syketransport må ha gjennomført 3 timers førstehjelpskurs eller kunne dokumentere minst tilsvarende kompetanse / opplæring. For de som ikke arbeider med dette faget fortløpende må kurs, oppdatering gjennomføres minst hvert 3. år. Leverandør skal dokumentere gjennomført opplæring innen 3 måneder etter kontraktens iverksettelse. Ajourført liste oversendes pasientreiser hver 6. måned. 6 Krav til bestillingsrutiner /administrative rutiner 6.1 Alle bestillinger skal som hovedregel skje gjennom NISSY, (med unntak for interntransport). Ved nedetid eller spesielle forhold kan bestillinger foretas gjennom tlf Hvis bestiller ringer direkte til transportør evt. underleverandør skal bestiller henvises til å ringe inn bestillingen gjennom telefonnummer Selger skal kunne ta i mot og effektuere bestillinger 24t i døgnet hele året. Bestillinger kommer primært fra NISSY via SUTI. Som backup må Selger også kunne motta bestillinger pr e-post. Ved nedetid i NISSY må det også være tilstrekkelig kapasitet på Selgers telefonnummer for mottak av bestilling pr telefon 6.2 Behandler/ pasient skal forhåndsbestille oppdrag i PI s åpningstider. PI er åpnet alle hverdager , på lørdager bemanner servicetorgene i perioden og på sønog helligdager i perioden I PI eller Servicetorgenes åpningstid skal alle reiser ha Idnr. Unntak er ved NISSY databrudd og tidspunkter utenom de nevnte åpningstider. Papirrekvisisjon skal innhentes fra pasient hvis PI ber om dette (Melding til transportør) Turer som kjøres utenom PI eller Servicetorgenes åpningstid og som mottas direkte av transportør skal meldes inn dagen etter via faks til PI, faksnummer Prinsippet er at alle turer skal registres i NISSY. Åpningstidene vil kunne bli endret i avtaleperioden. 6.3 Utenfor PI`s åpningstider må Selgers bestillingsmottak håndtere bestillinger gjennom tlf Selger må stille et åttesifret telefonnummer til disposisjon, hvor telefoner fra kan rutes til utenfor PI`s åpningstider. Eventuelle ekstra kostnader knyttet til dette nummeret skal dekkes av Selger. 6.4 Sjåførene skal ikke motta bestillinger direkte fra pasienter eller behandlere, og heller ikke bestille eller bekrefte reiser på vegne av disse. 6.5 Selger må kontrollere oppmøtetid og reisetid på bestillinger fra PI slik at pasienten unngår å komme for sent ift fremmøte-/ leveringstid. Ved behov skal pasient og PI varsles. 6.6 Selger må kontrollere bestillingene mottatt fra PI for åpenbare feil og mangler, og søke å rette disse om nødvendig i samarbeid med PI. Hvis Selger oppdager uhensiktsmessigheter i hente og leveringsrekkefølge skal PI kontaktes. Går turen utenom PI`s åpningstid skal Selger endre rekkefølgen slik at oppdragsgiver påføres lavest mulig kostnader. Ekstra reiser eller reiser som utløses av rekvisisjoner som ikke tilstrekkelig blir kontrollert og kvalitetssikret av leverandør vil ikke godtgjøres når feilen/ årsaken er, eller burde være åpenbar for Selger. 7 Krav til reaksjonstid, hentetider og frister 7.1 Direktebestillinger Kjøper krever at maksimal reaksjonstid på direktebestillinger er 45 minutter. Reaksjonstiden vil si tiden fra Selger mottar bestillingen til bilen er fremme på henteadressen. 7.2 Forhåndbestillinger av oppdrag til neste dag Dette er oppdrag som normalt mottas senest kl 1800 dagen før. Det kreves at Selger møter til avtalt hentetid. Vedlegg 1 Kravspesifikasjon side 6 av 13

8 7.3 Alle oppdrag der pasienten har timeavtale skal pasienten være fremme på leveringssted senest 10 minutter før behandling/ undersøkelse, dersom ikke annet er avtalt. Der pasienten skal rekke fly, tog el skal det avtales fremmøtetid for hvert enkelt oppdrag. 7.4 Dersom Selger under utførelse av et oppdrag ser at han/hun ikke kan hente pasienten innenfor -5/+5 minutter i forhold til bestilt tid skal Selger varsle pasienten snarest mulig og angi ny hentetid. Selger skal uansett kontakte pasienten dersom forsinkelsen medfører at oppsatt time ikke nås. Ved forsinkelser som gjør at pasientene i bilen og/ eller pasientene som skal hentes senere på turen, ikke vil nå sine avtaler skal Selger kontakte PI så tidlig som mulig. Dersom forsinkelsen oppstår utenfor PI sin åpningstid, skal Selger kontakte aktuell behandler/ institusjon så tidlig som mulig og forsøke å få endret timeavtale dersom pasienten ønsker dette, evt. kontakte annen Selger slik at pasienten som skal hentes senere på turen rekker sin avtalte tid for behandling/ undersøkelse. 7.5 Dersom pasienten ikke møter til avtalt tid, og sjåfør ikke har fått beskjed, må sjåføren selv ta kontakt med pasient/ behandler for å forsikre seg om årsaken til forsinkelsen. Hvis sjåføren ikke får kontakt med pasienten/ behandler skal PI eller Selger varsles umiddelbart. 7.6 For transporter som foregår utenfor pasientreisers åpningstid hvor spesielt Selger eller Selgers medarbeidere ser samkjøringsmuligheter skal samkjøring gjøres. 7.7 Dersom pasienten ikke har ledsager til transporten, er det sjåførens ansvar å motta, transportere og sette av pasienten på angitt leveringssted. Sjåføren skal tilby assistanse fra dør til dør og hjelpe pasienten inn og ut av kjøretøyet, samt ta hånd om eventuell bagasje. 7.8 Pasienten får angitt hentetidspunkt fra PI, enten ved bestilling eller senere. I de tilfeller PI ikke klarer å få kontakt med kunden for å meddele hentetidspunktet, kan PI be Selger om å informere pasienten om hentetidspunkt. 7.9 Oppdrag som blir bestilt hos PI samme dag som de skal utføres, vil fortløpende bli samordnet med øvrige oppdrag og tildelt Selger. PI har anledning til å endre allerede bestilte oppdrag helt frem til disse påbegynnes Dersom akuttur bestilles direkte hos Selger fra behandler/ pasient skal denne videreformidles umiddelbart, og senest ved henting av pasient, til PI dersom hele eller deler av turen utføres innenfor PI sin åpningstid Under utførelse av oppdrag skal sjåføren være tilgjengelig på en fast mobiltelefon som følger bilens løyve. Denne telefonen skal medbringes også når sjåfør forlater bilen under oppdrag. Til en hver tid oppdatert liste med oversikt over telefoner knyttet mot løyve skal utarbeides og oversendes PI ved endringer Henteturer er pasienttransportoppdrag i andre tilbyderes anbudsområder. Det er ikke anledning til å foreta henteturer med mindre oppdragsgiver gir spesiell tillatelse til dette. Bruk av returbil regnes ikke som hentetur. 8 Krav til samordning 8.1 PI er ansvarlig for å organisere og samordne trafikken 8.2 PI vil kunne benytte tilbringerbiler. 8.3 Ved returtransport i PI`s åpningstid skal PI bestille eventuelle til/ frabringere. 8.4 Bilen må da stå på fastsatte steder til HELSEekspressen eller samlebilen kommer og sørge for at pasienten kommer over til neste transportmiddel på en best mulig måte. Bilen må ikke Vedlegg 1 Kravspesifikasjon side 7 av 13

9 forlate pasienten før pasienten er tatt hånd om av personellet på det andre transportmiddelet på en trygg måte. 8.5 Pasientreisekontor fra andre helseforetak (HF) vil kunne benytte seg av Selgeren til returtransport når selger er på oppdrag for Kjøper i andre HF. Om Selger får slik retur og denne retur ikke ender i SI`s opptaksområde skal PI kontaktes umiddelbart for avklaring. 8.6 Selger forplikter seg til å følge retningslinjene gitt av de lokale HF sine pasientreisekontor. Ved tvilstilfelle skal PI kontaktes. 8.7 Når Selger returnerer fra transportoppdrag, for oppdragsgiver, utenfor SI`s opptaksområde og har ledig kapasitet, skal PI kontaktes snarest etter avreise. 8.8 Kommunekryssende turer Hvis ikke Selger ved bestilling av turen eller under utførelse av turen fått annen beskjed, skal som hovedregel Selger vente på pasient, og ved innleggelse returnere. Selger skal uansett alltid kontakte PI telefonisk etter levering av pasient og samt før avreise fra behandlingssted. PI vil da kunne sette bilen på vent, sende med retur fra leveringssted eller annet sted i bilens naturlige returreise, eller frigi bilen. 8.9 PI kan pålegge sjåfør å vente. Eksempel på dette er returtransport, samt ventetid i forhold til utkjøringstidene fra institusjoner og sykehus slik at PI kan ha ledig kapasitet tilgjengelig. Utkjøringstidene i SI i dag er: kl 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 og Disse kan endres PI kan avslutte venting på spesiell pasient, for eksempel når senere innkommende kjøretøy kan ta med pasienten i retur Det skal foretas stans for å ta med, eller sette av pasienter. Det er ikke anledning til å foreta stans for ærender for eksempel besøk ved apoteket. Dersom det allikevel må foretas stans pga private ærende, skal pasienten selv betale for utgiftene ved stansen og evt. omvei Selger har en plikt til å utføre oppdraget på billigst mulig måte. Dersom selger uaktsomt eller forsettelig unnlater å samkjøre, eller på annen måte unnlater å gjennomføre transporten på den for Kjøper - mest kostnadseffektive måten, vil oppdragsgiver i oppgjøret holde tilbake den sum som leverandør urettmessig har tilegnet seg ved forsømmelsen. Spesielt for kommuneinterne turer 8.13 Hvis ikke transportør ved bestilling av turen har fått annen beskjed, er som hovedregel transportør å anse som frigitt når pasient er levert hos behandler, annen institusjon eller hjemmet Pasientreiser kan pålegge sjåfør å vente på pasient for returtransport der dette er hensiktsmessig for oppdragsgiver. Turen vil normalt i slike tilfeller bli bestilt som en tur/retur Det er ikke anledning til å foreta stans for ærender for eksempel besøk ved apoteket, butikken og lignende. Dersom det allikevel må foretas stans pga private ærende, skal pasienten selv betale for utgiftene ved stansen og evt. omvei Pasientreiser kan avslutte venting på pasient, som beskrevet i pkt 8.14, for eksempel når senere innkommende kjøretøy kan ta med pasienten i retur. Vedlegg 1 Kravspesifikasjon side 8 av 13

10 9 Bestemmelser om ventetid 9.1 Pasientreiser godtgjør kun for pasientventetid. Med det menes den tiden pasienten er til behandling. Venting ved tidligere ankomst enn 10 minutter før timeavtale dekkes ikke om ikke annet er avtalt med PI. 9.2 I de tilfeller der pasienten innlegges, godtgjøres ikke for venting på ledsager for retur om dette ikke er avtalt med PI. Ledsagers oppgaver anses i utgangspunktet avsluttet når pasienten er ankommet behandlingsstedet. Særlige tilfeller meldes til PI på tlf Pasientreiser kan benytte taxier på tur/ retur. Har en transportør takket ja til en tur må den også kunne ta med retur i de tilfeller det er aktuelt 9.4 Dersom det er økonomisk lønnsomt for pasientreiser, kan det pålegges transportøren å vente for å ta med nye passasjerer i retur. 9.5 Ventetaksten begrenses normalt oppad til hva en ny tur ville ha kostet men i pasientreisers åpningstid avgjøres dette av pasientreiser. 9.6 Ekstra kjøring og ventetid ved pasienters private ærend, herunder apotekbesøk, dekkes ikke. Dette må betales av pasienten selv. 9.7 Hvis pasienten har behov for stans underveis på lengre transportoppdrag, for eksempel toalettbesøk, skal dette foretas. Disse nødvendige pausene kan det beregnes ventetid for. 9.8 En leverandør som venter på pasienten mens denne er til behandling, er i tjeneste for helseforetaket og kan i stedet for venting, bli satt til å utføre andre reiser omfattet av denne avtale 10 Krav til kommunikasjonsanlegg og teknisk utstyr For alle transportkategoriene nevnt i pkt 2.2 skal Selgers kjøretøy være utstyrt med taksametersystem som dokumenterer at oppgjøret er korrekt mot de fastsatte priser i avtalen. Selger må løpende kvalitetssikre systemet. Hvis oppdragsgiver påpeker uregelmessigheter eller eventuelle feilkilder, må Selger rette dette opp for egen regning så fort det lar seg gjøre. Taksameteret skal være installert og tilpasset kontraktens prissystem ved oppstart på kontraktsperioden. Alle taksametersystem som benyttes skal være godkjent etter ny norm fra Justervesenet. Tidsbegrenset dispensasjon fra Justervesenet kan godtas. Ref. forskrift nr 1226 fra Justervesenet. Dokumentasjon for denne godkjennelsen/dispensasjonen skal oversendes oppdragsgiver før inngåelse av kontrakt. Alle biler skal kunne tilby betaling av egenandel ved hjelp av kortterminal. IKT-løsning for administrasjon og drift av pasientreiser Datasystemet NISSY er innført på alle pasientreisekontor i Norge. NISSY er et koordineringssystem som benyttes til å administrere og fordele bestilling av oppdrag. NISSY forventes å gi en vesentlig forbedring både for brukere av tjenesten, oppdragsgiver og Selger. Selger må forplikte seg til å tilknytte seg NISSY og være operative senest innen kontraktens oppstart. Vedlegg 1 Kravspesifikasjon side 9 av 13

11 Tilknytning til taksametersystemer Tilknytningen mellom de som har et taksametersystem og den nye IKT-løsningen for pasientreiser foregår gjennom standard grensesnitt kalt SUTI. Det er et krav at Selger har slik tilkobling. Dette gjør det mulig for Selger å motta meldinger, sende kvitteringer etc. ved hjelp av eksisterende sentral og taksameter i bilene. Bestilling av reiser, samt melding fra Selger om aksept, start og avslutning av oppdraget formidles elektronisk gjennom dette grensesnittet. Teknisk dokument/ SUTI-integrasjon kan om ønskelig ettersendes. Dagens leverandører av taksameter er godt kjent med denne løsningen. 11 Krav til innkrevning av egenandel a) Hver pasient skal betale egenandel, selv om to eller flere kjører sammen. b) Samlet egenandelsbeløp skal ikke overstige prisen for transportoppdraget. Det tas forbehold om endringer for dette. Ordningen er til vurdering på sentralt myndighetshold. c) Selgeren har ansvaret for å kreve inn egenandeler fra pasientene. Egenandelen er den delen av prisen for reisen pasienten selv skal betale. Egenandeler som er betalt eller skulle vært betalt av pasienten skal trekkes fra prisen for oppdraget. d) Pasienten skal betale to egenandeler ved reise med tur og retur. e) Pasienter med frikort og ledsagere er fritatt for egenandel Egenandelen fastsettes av Stortinget i forbindelse med Statsbudsjettet og fremkommer i forskrift om pasienttransport. Melding om endring i egenandelen vil bli oversendt fra Kjøper til Selger innen 1 måned etter at Kjøper har mottatt melding om endret egenandel. Selger holdes løpende oppdatert under hele kontraktsperioden. 12 Krav til rapportering av ulykker Selger skal omgående rapportere, først muntlig senere skriftlig, til kjøper om uhell eller ulykker som det kan forventes at politi, presse eller publikum kan kontakte Kjøper om. Vedlegg 1 Kravspesifikasjon side 10 av 13

12 13 Krav til dokumentasjon til oppgjøret 13.1 Fakturering for transportkategoriene 1 og 2 i pkt 2.2 Fakturering skal skje på bakgrunn av oppmålt distanse, ventetid, tillegg for parkering, bom, ekstra passasjer eller rullestol m.m. i følge Selgerens taksameter. Taksameter skal skrive ut kvittering som minst synliggjør følgende pr rekvisisjon: Bilens løyvenummer Sjåfør ID Kvitteringsummer Transportkategori (kontonummer) Start dato / tid Slutt dato / tid Antall kilometer for turen Antall minutter for venteperioden Sum kroner for venteperioden Sum tillegg for turen Sum innkrevd egenandelsbetaling for turen Sum kroner til fakturering mot oppdragsgiver. Turens ID-nummer (tildelt av PI) Rekvisisjonsnummer Data om hver enkelt tur skal sendes Kjøper, eller til den Kjøper bestemmer Fakturering generelt Selger forplikter seg til å gjennomgå 100 % av oppgjøret før elektronisk innlevering i CTRL. Selger forplikter seg til å levere 100 % av elektroniske rekvisisjoner mottatt via SUTI eller e-post i oppgjøret måneden etter at transporten er utført. Det kan ikke utbetales forskudd til Selger. Selger fakturerer oppdragsgiver første gang måneden etter oppdragstart og deretter en gang hver måned i avtaleperioden. Krav som ikke er mottatt av Kjøper innen 3 måneder etter at turen er utført anses foreldet, og vil ikke bli refundert. Samtlige krav skal sendes inn, også dersom kravet er på 0,- fordi beløpet i sin helhet er dekket av innbetalt egenandel. På faktura/ fakturaspesifikasjonen skal følgende informasjon fremkomme: Fakturadato Fakturanummer Fra hvilken periode transportoppdragene er som ligger til grunn for fakturaen ( på første side), samt hvilke ordrenr oppdragene tilhører mottatt fra CTRL. Fakturabeløp for perioden Antall frikort som ligger til grunn for frikortbeløpet Frikortbeløp Egenandelsbeløp (totalt) Det skal som hovedregel være en faktura pr Selger. Dersom Selger har flere kontrakter skal fakturaspesifikasjonen vise dette, og underbilag sorteres deretter. Der hvor flere Selgere benytter samme faktureringsenhet, skal det sammen med fakturaen vedlegges oversikt over den enkelte Vedlegg 1 Kravspesifikasjon side 11 av 13

13 Selgers krav. Faktura skal sendes en gang pr måned i.h.t Bokføringsforskriftens og senest innen den 12 i hver måned Fakturaadresse Faktura skal utstedes til: Sykehuset Innlandet HF Pasientreiser Postboks BRUMUNNDAL Faktura med ordre spesifikasjon oversendes elektronisk til : Vedlegg 1 Kravspesifikasjon side 12 av 13

BEGREPSFORKLARINGER...

BEGREPSFORKLARINGER... Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 BEGREPSFORKLARINGER... 1 2.1 PASIENTREISER INNLANDET (PI)... 1 2.2 TRANSPORTKATEGORI... 1 2.3 TRANSPORTOMRÅDE: DAGSBILER... 1 3 KRAV

Detaljer

BEGREPSFORKLARINGER...

BEGREPSFORKLARINGER... Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 BEGREPSFORKLARINGER... 1 2.1 PASIENTREISER INNLANDET (PI)... 1 2.2 TRANSPORTKATEGORIER: LITEN BIL OG STOR BIL... 1 2.3 TRANSPORTOMRÅDE:

Detaljer

BEGREPSFORKLARINGER...

BEGREPSFORKLARINGER... Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 BEGREPSFORKLARINGER... 1 2.1 PASIENTREISER INNLANDET (PI)... 1 2.2 TRANSPORTKATEGORIER: LITEN BIL OG STOR BIL... 1 2.3 TRANSPORTOMRÅDE:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Konkurransegrunnlag pasientreiser Ringsaker Kommune sak Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Innholdsfortegnelse. Konkurransegrunnlag pasientreiser Ringsaker Kommune sak Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 BEGREPSFORKLARINGER... 1 2.1 PASIENTREISER INNLANDET (PI)... 1 2.2 TRANSPORTKATEGORIER... 1 2.3 TRANSPORTOMRÅDE: KOMMUNEINTERN OG KOMMUNEKRYSSENDE...

Detaljer

SAK 200901313 ANBUD PASIENTREISER - SVAR PÅ MOTTATTE SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET

SAK 200901313 ANBUD PASIENTREISER - SVAR PÅ MOTTATTE SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET Tilbydere som har meldt interesse på Doffin Deres ref.: Vår ref.: 2009/01313-9/416/ Røstøen Dato: 16.09.2009 SAK 200901313 ANBUD PASIENTREISER - SVAR PÅ MOTTATTE SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET Viser

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. For pasientreiser landeveis INNHOLDSFORTEGNELSE

KRAVSPESIFIKASJON. For pasientreiser landeveis INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON For pasientreiser landeveis INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 2 OMFANG 2 3 TJENESTEKATEGORIENE 2 4 KRAV TIL TJENESTEN 3 5 AVVIK 5 6 MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR 5 7 IKT-LØSNING FOR ADMINISTRASJON

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 4 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 5 4. FAKTURERING... 5 Side 2 av 6 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS

KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 FORMÅL OG HENSIKT... 3 1.2 GENERERELE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 1.3 LOVER, FORSKRIFTER OG

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 3 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 4 4. FAKTURERING... 4 Side 2 av 5 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 3 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 4 4. FAKTURERING... 4 Side 2 av 5 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

Kvalitetshåndbok for offentlig betalt transport Skoleskyss, spesialskyss og TT-kjøring

Kvalitetshåndbok for offentlig betalt transport Skoleskyss, spesialskyss og TT-kjøring for offentlig betalt transport Skoleskyss, spesialskyss og TT-kjøring Versjon 2.1 Kristiansand, 17.7.2009 Innholdsfortegnelse. 1 Innledning...3 2 Fellesdel...3 3 Definisjoner...3 3.1 Pasientreiser...3

Detaljer

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Kontrakt nr. 13/8683 Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Definisjoner... 3 2. OMFANG... 4 2.1.

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Vedlegg 1-Kravspesifikasjon Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Kjøreplan... 3 2.2 Avbestillinger... 3 2.3 Nye /endring av

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON TIL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV PASIENTREISER FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. SAK NR. 20xx/xxxx

KRAVSPESIFIKASJON TIL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV PASIENTREISER FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. SAK NR. 20xx/xxxx KRAVSPESIFIKASJON TIL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV PASIENTREISER FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SAK NR. 20xx/xxxx Kravspesifikasjon i sak nr.20xx/ xxxx Pasientreiser Side 1 av 16 1 DEFINISJONER 3 2

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier. Tilfeldig drosjetransport og flydrosje 12/10351

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier. Tilfeldig drosjetransport og flydrosje 12/10351 Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier Tilfeldig drosjetransport og flydrosje 12/10351 Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Krav Oppmøte / utførelse av transportoppdrag...

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier. Anbudskonkurranse på barnehageskyss 12/10350

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier. Anbudskonkurranse på barnehageskyss 12/10350 Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier Anbudskonkurranse på barnehageskyss 12/10350 Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Krav Oppmøte / utførelse av transportoppdrag...

Detaljer

Endringsmelding nr 1. Spørsmål til konkurransen og rettelser av konkurransegrunnlag

Endringsmelding nr 1. Spørsmål til konkurransen og rettelser av konkurransegrunnlag Samferdsel Registrerte tilbydere/ interessenter Vår ref.: 200902849-8 / N07 Lillehammer, 19. oktober 2009 Deres ref.: Endringsmelding nr 1. Spørsmål til konkurransen og rettelser av konkurransegrunnlag

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON TIL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV PASIENTREISER FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SAK NR. 2014/7931

KRAVSPESIFIKASJON TIL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV PASIENTREISER FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SAK NR. 2014/7931 KRAVSPESIFIKASJON TIL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV PASIENTREISER FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SAK NR. 2014/7931 Kravspesifikasjon i sak nr.2014/ 7931 Pasientreiser Side 1 av 13 1 DEFINISJONER 3 2

Detaljer

Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling?

Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling? Folketrygden Bokmål 2004 Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling? Dekning av utgifter Du kan få dekket nødvendige reiseutgifter til og fra behandling ved sykehus og behandling som omfattes

Detaljer

Transportvilkår for reisende med taxi

Transportvilkår for reisende med taxi Transportvilkår for reisende med taxi Utarbeidet av Norges Taxiforbund 2000 1 Transportvilkårenes anvendelse 2 Bestilling av taxi 3 Bruk av holdeplass. Fortrinnsrett til taxi. 4 Praiing utenom holdeplass.

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Innhold 1 GENERELLE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK... 3 3 KOMMUNIKASJON/VARSLING...

Detaljer

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

Vedlegg 1: Kravspesifikasjon for transport av pasienter landeveis Nordlandssykehuset HF 1 INNLEDNING 2 2 OMFANG 2 3 KRAV TIL LEVERANDØREN 3

Vedlegg 1: Kravspesifikasjon for transport av pasienter landeveis Nordlandssykehuset HF 1 INNLEDNING 2 2 OMFANG 2 3 KRAV TIL LEVERANDØREN 3 KRAVSPESIFIKASJON For pasientreiser landeveis INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 2 OMFANG 2 3 KRAV TIL LEVERANDØREN 3 4 KRAV TIL MATERIELL 5 5 KRAV TIL SJÅFØR 6 6 KRAV TIL REISEN 6 7 KRAV TIL DOKUMENTASJON

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Innhold 1 GENERELT... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK... 4 3 KOMMUNIKASJON/VARSLING... 4 4 INFORMASJON OM ORGANISATORISKE

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure. Del 7. Individuelt tilrettelagt skoleskyss

Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure. Del 7. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure Del 7 Individuelt tilrettelagt skoleskyss Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 GODTGJØRELSE... 3 1.2 OMFANG... 3 2 INNMELDING OG UTMELDING...

Detaljer

Vedlegg 3. Kravspesifikasjon

Vedlegg 3. Kravspesifikasjon Anropsstyrt transport Solør-regionen 2013 Vedlegg 3 Kravspesifikasjon Versjon 1.0 29.01.2013 I N N H O L D KRAVSPESIFIKASJON... 3 1 Krav før oppstartsdato... 3 2 Krav til operatør... 3 3 Krav til vognmateriell...

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter Dette må du vite om pasientreiser for fysioterapeuter Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåte med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for helsepersonell

Dette må du vite om pasientreiser. for helsepersonell Dette må du vite om pasientreiser for helsepersonell Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåten med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kommersielle forhold

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kommersielle forhold Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Innhold 1 Pris og prisskjema... 3 2 Avregnings- og oppgjørsrutiner... 3 a. Fakturering... 3 b. Krav til faktura... 4 c. Vedlegg til faktura...

Detaljer

Transportvilkår for reisende med Harstad Taxi

Transportvilkår for reisende med Harstad Taxi Transportvilkår for reisende med Harstad Taxi 1 - Transportvilkårenes anvendelse 2 - Bestilling av taxi 3 - Bruk av holdeplass - Fortrinnsrett til taxi 4 - Praiing utenom holdeplass 5 - Taxiførers rett

Detaljer

Rekvisisjonsbaser pasienttransport i Nord-Trøndelag

Rekvisisjonsbaser pasienttransport i Nord-Trøndelag Rekvisisjonsbaser pasienttransport i Nord-Trøndelag 2017 2021 Taxi Midt Norge: 13 kommuner 27% av innbyggerne Sykehuset Namsos Oppstart 16.2.2017 Stjørdal Taxi AS: 10 kommuner 73% av innbyggerne Sykehuset

Detaljer

Kontrakt nr. 17/137. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Lund og Sokndal. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt nr. 17/137. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Lund og Sokndal. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Kontrakt nr. 17/137 Individuelt tilrettelagt skoleskyss Lund og Sokndal Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Definisjoner... 3 2. OMFANG...

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Transport av brukere til bo- og aktivitetstilbud samt dagsenter

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Transport av brukere til bo- og aktivitetstilbud samt dagsenter -Kravspesifikasjon Transport av brukere til bo- og aktivitetstilbud samt dagsenter Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Kjøreplan... 3 2.2 Avbestillinger... 3 2.3 Kontaktperson...

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter Dette må du vite om pasientreiser for fysioterapeuter Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåte med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Kommersielle forhold

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Kommersielle forhold Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011 Innhold 1 Generelt... 3 2 Variabel godtgjørelse... 3 3 Fast godtgjørelse... 4 4 Prisskjema... 4 5 Andre godtgjørelser... 4 6 Godtgjørelse ved endringer... 5 7

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

Vedlegg 6 ANSKAFFELSE SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT) TIL

Vedlegg 6 ANSKAFFELSE SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT) TIL Vedlegg 6 TIL ANSKAFFELSE 1203 LEGEMIDLER OG APOTEKSPESIFIKKE VARER, DOSEPAKKEDE MEDISINER OG FARMASØYTISK TILSYN/RÅDGIVNING (SERVICE LEVEL AGREEMENT) Side 1 av 5 1 Leverandøropplysninger LEVERANDØROPPLYSNINGER

Detaljer

Ved transportoppdrag gjennom andre enn leverandørs eget tilbudsområde skal leverandør ved ledig kapasitet ta med pasienter fra/til disse områdene.

Ved transportoppdrag gjennom andre enn leverandørs eget tilbudsområde skal leverandør ved ledig kapasitet ta med pasienter fra/til disse områdene. 1 Omfang Tilbudet skal gjelde pasienttransport landeveis i henhold til de geografiske områdene som oppdragsgiver har ansvar for i henhold til oversikt som framkommer i konkurransegrunnlagets vedlegg 3

Detaljer

Avreise fra Voksen skog via Liabakken og Himstadplassen til Vækerøveien

Avreise fra Voksen skog via Liabakken og Himstadplassen til Vækerøveien Fredag Torsdag Onsdag Tirsdag Mandag Prosjekt: 95000004 Grindbakken skole Kravspesifikasjon 1 Oppdragsbeskrivelse Anskaffelsen gjelder transport av elever mellom oppsamlingssteder ved Grindbakken skole

Detaljer

Styresak 159-2012/6 Tilbud på pasienttransport i Nord-Troms, oppfølging av styresak 127-2012

Styresak 159-2012/6 Tilbud på pasienttransport i Nord-Troms, oppfølging av styresak 127-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond A. Wilhelmsen, 75 51 29 03 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/6 Tilbud på pasienttransport i Nord-Troms, oppfølging av styresak 127-2012

Detaljer

Det er foreløpig fastsatt 3 dager i perioden i tillegg til helligdager hvor det ikke er behov for transport:

Det er foreløpig fastsatt 3 dager i perioden i tillegg til helligdager hvor det ikke er behov for transport: Kravspesifikasjon 1 Oppdragsbeskrivelse Anskaffelsen gjelder transport av elever mellom oppsamlingssteder ved Bjølsen skole og Engebråten skole. Oppsamlingssteder ved Bjølsen skole og Engebråten er angitt

Detaljer

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.:

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: Kontrakt varekjøp Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: 942 110 464 Telefonnr: Postnr.: 7004 E-post: Poststed: TRONDHEIM Kontaktperson: og Navn på leverandør (Leverandør)

Detaljer

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Innholdsfortegnelse C.1 DEFINISJONER... 2 C.2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 C.3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 C.4 LOVER

Detaljer

Kontrakt. Saksnr: Rammeavtale om pasientreiser. mellom. Nordlandssykehuset HF. (xx område)

Kontrakt. Saksnr: Rammeavtale om pasientreiser. mellom. Nordlandssykehuset HF. (xx område) Kontrakt Saksnr: Rammeavtale om pasientreiser mellom Nordlandssykehuset HF og (xx område)., den..... Oppdragsgiver., den..... Leverandør Denne avtalen er undertegnet i to-2-eksemplarer, hvor av partene

Detaljer

Kravspesifikasjon. Arbeid skal igangsettes innen 16 timer.

Kravspesifikasjon. Arbeid skal igangsettes innen 16 timer. Vedlegg 2 Kravspesifikasjon GIVAS, heretter kalt Oppdragsgiver, ønsker å inngå rammeavtale om transport av lift-kontainere og innbyr i den forbindelse til åpen tilbudskonkurranse. Oppdraget vil bestå av

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HENSIKT... 3 2. SKYSSKATEGORIER... 3 2.1. Kategori 1- Individuelt tilrettelagt skoleskyss (spesialskyss)... 3 2.2. Kategori 2 Ordinær skoleskyss...

Detaljer

Endringsmelding nr 5. Spørsmål til konkurransen og rettelse av konkurransegrunnlaget

Endringsmelding nr 5. Spørsmål til konkurransen og rettelse av konkurransegrunnlaget Samferdsel Registrerte tilbydere/ interessenter Vår ref.: 200902849-13 / N07 Lillehammer, 3. november 2009 Deres ref.: Endringsmelding nr 5. Spørsmål til konkurransen og rettelse av konkurransegrunnlaget

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE mellom OSLO KOMMUNE V/SYKEHJEMSETATEN (heretter kalt Kjøperen) Organisasjonsnummer: 990 612 498 og (heretter kalt Selgeren) Organisasjonsnummer: KJØP AV O2-kolber til bruk

Detaljer

VEDLEGG C ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

VEDLEGG C ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER VEDLEGG C ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Side: 1 av 6 INNHOLD: 1 Bestilling, fakturering... 3 2 Elektronisk faktura (efaktura)... 4 3 Kvalitetssikring... 4 4 Møter... 4 5 Kontraktsoppfølging... 5 6 Partenes

Detaljer

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang 1 Generelt Denne avtalen innebærer at leverandør plikter å levere transporttjeneste av pasienter landeveis etter de vilkår som er fastsatt i denne avtalen med bilag. Avtalen innebærer ikke at oppdragsgiver

Detaljer

Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil, gjelder ikke for noen del av denne konkurransen/avtalen.

Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil, gjelder ikke for noen del av denne konkurransen/avtalen. 1 Omfang Tilbudet skal gjelde pasienttransport med drosje/turvogn i henhold til de geografiske områdene som oppdragsgiver har ansvar for i henhold til oversikt som framkommer i konkurransegrunnlagets vedlegg

Detaljer

IVAR IKS. Åpen anbudskonkurranse. Budtjeneste post/ pakker

IVAR IKS. Åpen anbudskonkurranse. Budtjeneste post/ pakker // KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III - Bilag IVAR IKS Åpen anbudskonkurranse FOA DEL III Budtjeneste post/ pakker Bilag 1: IVARs kravpsesifikasjon Bilag 2: Leverandørens løsningsbeskrivelse Bilag 3: Priser og

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Vedlegg 3 UTKAST AVTALEDOKUMENT RAMMEAVTALE FOR.

Vedlegg 3 UTKAST AVTALEDOKUMENT RAMMEAVTALE FOR. Vedlegg 3 UTKAST AVTALEDOKUMENT RAMMEAVTALE FOR. mellom Statsbygg HK (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. Kontrakt Statsbygg OA kjøp av håndverkertjenester

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT)

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Retningslinjer gjeldende fra 01.01.2010 Med endringer godkjent av Fylkesrådet i Nord-Trøndelag i møte 27.03.12 (avløser retningslinjer gjeldende fra 01.04.2006)

Detaljer

AVTALE OM TJENESTELEVERANSE. mellom HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. HELSE [navn] RHF Organisasjonsnummer: Vedlegg en

AVTALE OM TJENESTELEVERANSE. mellom HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. HELSE [navn] RHF Organisasjonsnummer: Vedlegg en AVTALE OM TJENESTELEVERANSE mellom HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS og HELSE [navn] RHF Organisasjonsnummer: Vedlegg en Deltjenestene som inngår i tjenesteleveranseavtalen: Tjeneste Tjenestens

Detaljer

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon UNDER FØLGER BILAG TIL AVTALEN. ALL UTFYLLING GJØRES I VEDLEGG 7 OG 8 OG FLYTTES INN I FRA VALGTE LEVERANDØRS TILBUD TIL KORREKT BILAG I AVTALEN FØR SIGNERING. Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon I dette

Detaljer

INDVIDUELL AVTALE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

INDVIDUELL AVTALE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) INDVIDUELL AVTALE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) mellom Navn Bruker/Arbeidsleder.. Brukers f.nr. Arbeidsleder: (Fylles kun ut dersom en annen enn bruker er Arbeidsleder.) og Navn Leverandør.

Detaljer

Styresak. Hans Tore Frydnes Styresak 74/15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko og tiltak. Bakgrunn:

Styresak. Hans Tore Frydnes Styresak 74/15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko og tiltak. Bakgrunn: Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 03.09.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 012 2015/193 Hans Tore Frydnes Styresak 74/15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko

Detaljer

Styresak orientering. Hva er en pasientreise?

Styresak orientering. Hva er en pasientreise? Styresak orientering Hva er en pasientreise? Hasfjord, Arnt Egil 28.08.2012 Innhold Hva er en pasientreise?... 2 Reise med rekvisisjon (direkteoppgjør)... 2 Reise uten rekvisisjon (enkeltoppgjør)... 2

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1 Oppdragsbeskrivelse

Kravspesifikasjon. 1 Oppdragsbeskrivelse Kravspesifikasjon 1 Oppdragsbeskrivelse Anskaffelsen gjelder transport av elever mellom oppsamlingssted ved Svendstuen skole og Sørkedalsveien 150, «FO-bygget». Oppsamlingssted ved Svendstuen skole er

Detaljer

Innføring av Flexitransport i Nordstrand og Østensjø

Innføring av Flexitransport i Nordstrand og Østensjø Oslo kommune Innføring av Flexitransport i Nordstrand og Østensjø Et transporttilbud som gir deg med TT-kort et ubegrenset antall fritidsreiser i bydelene Nordstrand og Østensjø Nytt transporttilbud gir

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

Transportordninger. Mindre transportkostnader - mer pasientbehandling. Rune Modell og Torstein Rønningen 16/5 07

Transportordninger. Mindre transportkostnader - mer pasientbehandling. Rune Modell og Torstein Rønningen 16/5 07 Pasientreiser Helse Nord-Trøndelag Transportordninger Mindre transportkostnader - mer pasientbehandling Rune Modell og Torstein Rønningen 16/5 07 AGENDA Litt om Pasientreise kostnader i Nord-Trøndelag

Detaljer

Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, oppfølging av styresak 161-2012

Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, oppfølging av styresak 161-2012 Møtedato: 9. januar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond A. Wilhelmsen, 75 51 29 03 Bodø, 2.1.2013 Styresak 2-2013 Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, oppfølging av styresak 161-2012

Detaljer

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Retningslinjer gjeldende fra 01.04.2006 Med endringer godkjent av Fylkesrådet i Nord-Trøndelag i møte 27.03.12 (avløser retningslinjer

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV HÅNDVERKSTJENESTER

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV HÅNDVERKSTJENESTER RAMMEAVTALE FOR KJØP AV HÅNDVERKSTJENESTER mellom Statsbygg (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. Kontrakt Statsbygg kjøp av håndverkertjenester Side

Detaljer

Vedlegg 4 Rammeavtale

Vedlegg 4 Rammeavtale Drammen Eiendom KF Vedlegg 4 Rammeavtale Rørleggertjenester i Drammen kommune Dato: 21.2.2014 Saksnr.: 13/14405 Avtale om rørleggertjenester Avtale er inngått mellom: -------------------------------------------

Detaljer

Flexitransport i bydelene Nordstrand og Østensjø

Flexitransport i bydelene Nordstrand og Østensjø Oslo kommune Flexitransport i bydelene Nordstrand og Østensjø Et frivillig transporttilbud for personer med TT-kort eller med et dokumentert, særskilt transportbehov Nytt transporttilbud gir ubegrenset

Detaljer

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011 Click to edit Master title style Pasientreiser ANS Rikshospitalet, 13. oktober 2011 2 440 000 000 Mål Når har pasient rett til dekning av utgifter til og fra behandling? Når skal det rekvireres transport

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER RAMMEAVTALE

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER RAMMEAVTALE KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER RAMMEAVTALE mellom Vann - og avløpsetaten (heretter kalt Kjøperen) og (heretter kalt Selgeren) Organisasjonsnr./Personnr. om Kjøp av gassmålere og serviceavtale

Detaljer

Bilag 1-7 til kontrakt nr:

Bilag 1-7 til kontrakt nr: Bilag 1-7 til kontrakt nr: Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1. Vann- og avløpsetaten (VAV) har behov for følgende tjenester: Fremfinning og ekspresslevering til VAV (innen 2 timer) Fremfinning

Detaljer

Vedlegg 2 Spesielle avtalevilkår

Vedlegg 2 Spesielle avtalevilkår Vedlegg 2 Spesielle avtalevilkår 1 Avtalens parter 1.1 Avtalens parter fremgår av avtalen forside og benevnes heretter som henholdsvis Kjøper og Selger. 1.2 Dersom det i avtaleperioden skjer omstrukturering

Detaljer

Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag.

Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag. Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag. 1.1 Krav til arbeidere: Arbeid innenfor avtalen skal utføres av arbeidere med fagbrev eller lærlinger tilknyttet godkjent lærlingordning. Lærlinger

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

Rekvisisjonspraksis versjon 2.1

Rekvisisjonspraksis versjon 2.1 Rekvisisjonspraksis versjon 2.1 Arbeidsdeling og ansvar for gjennomføring av pasientreiser med rekvisisjon Versjon Godkjent av Dato 1.0 Nasjonal styringsgruppe for prosjekt Pasientreiser Egenandeler 03.09.10

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Agder Kollektivtrafikk AS org.nr

Agder Kollektivtrafikk AS org.nr Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust Agder som omfatter. kommune mellom Aust-Agder fylkeskommune org.nr. 943 039 046 og Agder Kollektivtrafikk AS org.nr. 991 776 524 og org.nr. Operatør

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten («Oppdragsgiver») og («Leverandør») Organisasjonsnr./Personnr. om Tilsyn i restriksjonsområdene rundt Oslos

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013 Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013 mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) Og Statens vegvesen

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland. Mo 21.01.2010

Kunnskapsparken Helgeland. Mo 21.01.2010 Kunnskapsparken Helgeland Mo 21.01.2010 Leder for pasientreiser: Arve Smedseng Hva er prosjekt pasientreiser? Helse Nord har fått i oppdrag å overta oppgavene NAV gjør innen pasientreiser før utgangen

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter.

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FASTPRISKONTRAKT...

Detaljer

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens

Detaljer

BRUKERVEILEDNING NISSY

BRUKERVEILEDNING NISSY BRUKERVEILEDNING NISSY 1 Startsiden Siden inneholder informasjon om systemet. Valgene Startsiden, Ny rekvisisjon, Hent rekvisisjon og Transportstatus ligger i toppmenyen. Dersom du jobber med en rekvisisjon,

Detaljer

Kravspesifikasjon. Vedlegg 1. Behandling av Gips. Websaksnr. 16/19143 BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON. Org. nr.

Kravspesifikasjon. Vedlegg 1. Behandling av Gips. Websaksnr. 16/19143 BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON. Org. nr. BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Behandling av Gips Websaksnr. 16/19143 Besøksadresse: Kommunegården Arnold Haukelands plass 10 Sandvika Postadresse: 1304 Sandvika e-post:

Detaljer

[Velg dato] REISEREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[Velg dato] REISEREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [Velg dato] PERSONAL REISEREGLEMENT ENDRINGSLOGG Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 26.06.08 Nytt reglement 1 Virkeområde og omfang 1. Dette reglementet gjelder for reiser i Norge. et omfatter

Detaljer