3 Avtalens dokumenter og dokumentrang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 Avtalens dokumenter og dokumentrang"

Transkript

1 1 Generelt Denne avtalen innebærer at leverandør plikter å levere transporttjeneste av pasienter landeveis etter de vilkår som er fastsatt i denne avtalen med bilag. Avtalen innebærer ikke at oppdragsgiver er forpliktet til å kjøpe noen fastsatt mengde av pasienttransporttjenester. Årlige uttak vil bl.a. være avhengig av oppdragsgivers aktivitet og organisasjonsmessige forhold, herunder funksjonsfordeling mellom helseforetak. Videre vil det avhenge av tilgjengelighet til rutegående transporttilbud. Foretaksstrukturen kan endres i løpet av avtaleperioden. Dersom dette skjer vil avtalen i angjeldende område fortsette, men med mulighet for endring i hvem som er oppdragsgiver, samt endret fakturaadresse. Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil gjelder ikke for noen del av denne avtalen. 2 Oppfølgnings- og utviklingsmøter Det skal som en fast ordning gjennomføres årlige oppfølgningsmøter mellom oppdragsgiver og leverandør. Første gang ett-1-år etter kontraktsinngåelse. Oppdragsgiver innkaller til slike møter og møtene avholdes der oppdragsgiver beslutter at slike møter skal gjennomføres. Leverandørs kostnader tilknyttet slike møter dekkes fullt ut av leverandøren selv. Eventuelt ytterligere møter avtales etter behov. 3 Avtalens dokumenter og dokumentrang Med mindre annet er avtalt består avtalen av følgende dokumenter: 1. Dette avtaledokument og eventuelle endringsavtaler 2. Oppdragsgivers konkurransegrunnlag, herunder kravspesifikasjon, prisskjema, tilbudsskjema og retningslinjer 3. Leverandørens tilbud, så lenge dette er innenfor de forutsetninger det gis åpning for i kunngjøring og konkurransegrunnlag. Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge. 4 Avtaleperiode Avtaleperioden er tre-3-år fra og med dato for avtalt oppstart av tjenesten, med ett-1-års opsjon, til sammen fire-4-år. Opsjon innebærer at oppdragsgiver har rett til å forlenge avtalen med dens betingelser og at leverandør har en plikt til å levere til denne avtalens betingelser. 5 Kontaktpersoner Kontaktperson i Nordlandssykehuset HF: Kontaktperson for leverandør: 6 Område for tjenesteutførsel Denne avtalen omfatter område [steds-/kommunenavn/rutestrekning]. 1

2 7 Tilgjengelighet og kapasitet Leverandøren plikter å ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke det til enhver tid gjeldende behov for pasienttransport i området. Det er oppdragsgiver som avgjør om leverandørens transportkapasitet er tilfredsstillende. Leverandøren skal være tilgjengelig for oppdrag 24 timer i døgnet. Tid fra bestilling av ikke forhåndsbestilte turer til bilen er på vei til hentestedet skal som hovedregel ikke overstige 15 minutter i tidsrommet på hverdagene. For øvrig 30 minutter. 8 Pasienttransport på båre Dersom det i løpet av avtaleperioden oppstår behov for transportløsning av pasient liggende på båre i tilbudsområde som omfattes av denne avtalen, skal oppdragsgiver ha opsjon på slik transportløsning overfor leverandør i henhold til denne avtalens pris og betingelser. Kjøretøy for transport av liggende pasienter skal kunne ta med sittende pasienter for å utnytte ledig restkapasitet både tur og retur. Dersom leverandør ikke har etablert transportløsning på båre i henhold til gjeldende krav til slike transportmidler innen tre-3-måneder regnet fra dato for melding fra oppdragsgiver om utløsning av opsjon, står det oppdragsgiver fritt å anskaffe transportløsningen fra andre leverandører. 9 Krav til sjåfør Sjåføren skal ved behov hjelpe passasjer inn og ut av kjøretøyet, og om nødvendig også bistå passasjeren inn/ut av hentested/bestemmelsessted. Sjåføren skal av hensyn til pasientene ikke benytte sterke parfymer. Kjøretøyet skal være røykfritt og sjåføren skal ikke lukte røyk. Sjåfører skal under transport for oppdragsgiver være velflidd og overholde god personlig hygiene. Det skal tas hensyn til passasjerens behov for ro under transporten. Bruk av radio/cd-spiller skal kun skje i overensstemmelse med pasient eller ledsager. Sjåfør skal beherske norsk språk. Sjåfør skal være uniformert. 10 Krav til materiell Kjøretøyene skal være utstyrt med godkjent, skrivende taksameter. Kjøretøy skal ha alminnelig og tidsriktig god standard og komfort. Dette innebærer at kjøretøyene til enhver tid ikke skal være eldre enn 7 år gamle, f.o.m. tidspunkt for kontraktsinngåelse og gjennom hele avtaleperioden. Dette gjelder ikke for kjøretøy beregnet for transport av liggende pasienter. Kjøretøystandard vil kunne bli undersøkt løpende under avtaleperioden. Kjøretøyet skal: Til enhver tid være tilfredsstillende rengjort med rengjøringsmidler som ikke er allergifremkallende Være helt røykfritt både i og utenfor tjeneste. 2

3 Kjøretøykrav som er minstekrav til kjøretøyets kvalitet: Ha klimaanlegg som sørger for normal og jevn temperatur. Ha tilgjengelig barnesikringsutstyr godkjent av biltilsynet. Ikke være mindre enn minimum mellomklassestørrelse. Ha normal beinplass for alle sitteplasser Sikkerhetsseler til alle seteplasser i henhold til gjeldende lov og forskrift Nakkestøtte til alle seteplasser Leverandøren skal ha rutiner for renhold av kjøretøyer. Kjøretøy registrert for flere enn 5 personer skal i tillegg: Ha fastmontert eller mobilt hjelpetrinn ved inn-/utstigning. Ha regulering av stolrygg og god beinplass tilsvarende som for kjøretøy med regulerbare seter (lengderetning), på minimum 3 av setene utenom førersetet. Ha armlene mot midtgang. Ha godkjent kjøretøy tilpasset for pasient sittende i rullestol under transporten i områder hvor oppdragsgiver krever slik transportløsning. Når det gjelder krav til materiell vises det også til konkurransegrunnlagets vedlegg 1: Kravspesifikasjon, pkt. 2: Krav til transportmiddel. 11 Transportkontor Det vises til konkurransegrunnlagets vedlegg 6: Retningslinjer for pasienttransport i Nordlandssykehuset HF Bestillingsrutiner Oppdragsgiver fastsetter hvilke rutiner som skal være gjeldende ved bestilling av transport. Ved avtalens start vil praksis være at lengre turer skal meldes det aktuelle transportkontor, og at kortere turer bestilles direkte hos leverandøren. Oppdragsgiver fastsetter grenser for samordning. Pasienten, pasientens familie, pleiepersonale eller rekvirent skal bestille transport. Rekvisisjon må foreligge. Ved forhåndsbestilte turer er leverandøren ansvarlig for å avtale hentetid/- sted med pasienten dagen før turen starter, i tidsrommet som oppgitt i helseforetakets retningslinjer. Etter avtale med oppdragsgiver kan tidsrommet endres. Oppdrag som ikke blir håndtert/samordnet av transportkontoret, skal leverandøren selv samordne. Ved innføring av nytt IKT-system for administrasjon og drift av pasienttransport, jf. pkt. 14 i denne avtalen, vil etter hvert en stor andel av bestillingene gå via transportkontoret både korte og lengre turer. Nytt IKT-system vil også innebære overgang til elektronisk rekvisisjon og bestilling av transport, og leverandøren er forpliktet til på egen regning å tilpasse seg disse endringer i bestillingsrutiner. 3

4 11.2 Samarbeidet mellom leverandøren og transportkontor/oppgjørskontor Leverandøren skal til enhver tid være tilgjengelig for transportkontoret via kommunikasjonssamband, og rette seg etter de instrukser som transportkontoret gir. Retningslinjer for hvordan leverandør skal forholde seg i transportkontorets stengetid fremgår av konkurransegrunnlagets vedlegg 6; Retningslinjer for pasienttransport landeveis i Nordlandssykehuset HF, som er en del av denne avtalen. Oppdragsgiver fastsetter hvilke meldingsrutiner som skal gjelde mellom leverandør og transportkontor i forbindelse med det enkelte transportoppdrag. Leverandør skal gi oppdragsgiver de opplysninger som er nødvendig for å kunne påse at transporten utføres i samsvar med inngåtte avtaler og tilhørende retningslinjer. 12 Pris og betaling Den tilbudte pris skal fremkomme av vedlegg 3 til konkurransegrunnlaget; Prisskjema. I alle sammenhenger skal prisene oppgis i norske kroner ekskl. mva. Prisen skal videre inkludere alle skatter og avgifter. Maksimalprisforskriften gjelder ikke for noen del av denne avtalen. Dette innebærer: Det ytes ingen tillegg utover oppgitte priser enn det som eksplisitt er listet opp i denne kontraktens pkt. 12. Avtaleprisene skal gjelde både for samordnede og ikke samordnede turer, og uavhengig av turens lengde. Hvis det ikke er avklart på forhånd at bestilt tur er en pasienttransport skal leverandøren likevel godtgjøres etter denne avtalens betingelser. Leverandøren plikter å avklare med passasjer om det er en rekvisisjonstur før turen starter. Rekvirerer transportkontoret transport for 4 passasjerer eller færre, benyttes den avtalte pris for transport av f.o.m. 1 t.o.m. 4 passasjerer, selv om leverandøren velger å benytte større bil. Dersom transportkontoret velger å rekvirere større bil enn for transport f.o.m. 1 t.o.m. 4 passasjerer, benyttes den avtalte pris for bil f.o.m. 5 eller flere passasjerer Avstandsberegning m.m. Det skal alltid benyttes envegstakst. Det kan ikke tas betalt for annen kjøring enn reélt kjørte pasienttransportturer. Dette innebærer at det kun betales for dokumentert tomkjøring i retur. Dette innebærer at dersom leverandøren får et nytt kjøreoppdrag som ikke er pasienttransport, før han har returnert til stasjoneringssted, skal oppdraget for oppdragsgiver avsluttes. Det skal velges den kjørerute som gir lavest totalkostnad for oppdragsgiver. Dersom kostnaden i enkelte oppdrag ved bruk av leverandørens avtale overstiger kostnaden ved bruk av annen leverandør i tilliggende anbudsområde med 100 % grunnet kilometerkostnader, står det oppdragsgiver fritt å benytte den leverandøren som gir den laveste kostnaden. Tilkjøringsutgifter og tomkjøring i retur dekkes til/fra det stasjoneringssted som er nærmest pasientens hentested. Disse stasjoneringssteder fremgår av vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget; Kravspesifikasjon for transport av pasienter landevegs. pkt. 3 Krav til 4

5 transportmiddel. Dette gjelder for alle enkelttransportører som er underleverandør til en leverandør i ett og samme tilbudsområde. Dette innebærer at selv om pasientens nærmeste leverandør er fraværende i oppdrag for oppdragsgiver, vil en leverandør som kommer fra samme tilbudsområde bare få dekket tilkjøringsutgifter og retur fra/til dette nærmeste stasjoneringssted. Dersom det ikke er tilgjengelig leverandør i det aktuelle tilbudsområdet til å utføre oppdraget, kan transportkontoret bestille leverandør fra annet tilbudsområde. Tilkjøringsutgifter dekkes da fra dette andre tilbudsområdets nærmeste stasjoneringssted og til hentested etter denne tilhentede leverandørs avtalepriser, samt tilsvarende ved retur. Den tilhentede leverandør som utfører et slikt oppdrag i annet tilbudsområde skal selv fakturere oppdragsgiver Ventetid Ventetid godtgjøres kun i følgende tilfeller: a. Når leverandøren venter på pasient som skal i retur. b. Når ventetiden skyldes transportkontorets samordning av flere oppdrag. c. Ventetid godtgjøres også ved følgende forhold som medfører at kjøretøyet gjør full stans: - Nødvendig assistanse ved henting/avlevering, - Ventetid på fergekai/overfart med ferge. - Kortere stopp av medisinske årsaker og nødvendige toalettbesøk Ventetidsgodtgjøringen skal ikke overstige kostnaden ved en ny tur. Unntak fra dette må avklares med transportkontoret. Ventetid knyttet til fergetransport er unntatt fra dette. Det godtgjøres ikke for trafikal-/passiv ventetid, der taksameteret går over til å registrere ventetid når farten er under en viss hastighet Minstetakst. Minstetakst for et oppdrag settes til kr. 70,00 per tur Tillegg ved samordning som foretas av leverandør Dette gjelder kun for turer under transportkontorets samordningsgrenser, jf. retningslinjene i konkurransegrunnlagets vedlegg 6, og kun for passasjerer med rekvisisjon. Dersom det er flere med rekvisisjon som reiser i samme kjøretøy i hele eller deler av turen, betales et tillegg på kr. 50,- for hver ekstra passasjer tur og retur. Ledsagere regnes ikke som ekstra passasjer i denne sammenheng. Dersom det etter avtale med transportkontoret tas med passasjer uten rekvisisjon, innkreves egenandel. Egenandelen inngår som fratrekk i det ordinære oppgjøret for turen, på lik linje som for andre passasjerer Bompenger For passering av bom der en passering med personbil ikke koster mer enn kr 20,00 og det finnes abonnementsordninger, skal det ikke regnes tillegg. Med abonnementsordning menes rabattordning som gir rett til et ubegrenset antall passeringer i en periode mot et fast vederlag. Øvrige bompenger, fergebilletter, parkeringsavgift m.v. kan refunderes mot kvittering. Dersom leverandøren benytter seg av rabattordninger, refunderes ikke mer enn rabattprisen. 5

6 12.6 Nattillegg og tillegg for kjøring på lørdager og søndager For nattkjøring og kjøring på lørdager og søndager kan det regnes tillegg etter tabellen nedenfor. Tilleggene kan regnes for den del av kjøringen som faller innenfor de aktuelle tidsrom. Dag/Tidsrom Mandag - fredag 0 % 0 % 21 % 35 % Lørdag 30 % 35 % 35 % 35 % Søndag 35 % 35 % 35 % 35 % 12.7 Tillegg for kjøring på bevegelige helligdager og offentlige høytidsdager For kjøring påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften i tiden kl. 12 til kl. 06 påfølgende dag og for kjøring nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 17. mai og 1. og 2. juledag fra kl. 06 til kl. 06 påfølgende dag kan det regnes 45 prosent tillegg i takstene. Nattillegg og tillegg for kjøring på lørdager og søndager kan ikke beregnes inn i tilleggsgodtgjørelse for kjøring på bevegelige helligdager og offentlige høytidsdager Spesialtakster Ved vegstengning på grunn av værforhold, ras, kansellering av fergeruter og lignende, ytes ingen godtgjørelse for ventetid som påløper. Dersom sjåføren i slike tilfeller må overnatte utenfor hjemstedet, dekkes inntil kr 1 500,00 til nødvendige utgifter til kost og losji per overnatting forutsatt dokumentasjon med kvittering. For transport med spesialbil av passasjerer som sitter i rullestol under transporten kan det regnes et tillegg på kr 50,00 per tur. Med tur menes kjøring fra stasjoneringssted, henting av pasient og transport til behandlingssted. Hvis pasienten eller andre rullestolpasienter er med på retur fra behandlingssted, er dette en ny tur og det betales nytt tillegg på kr 50,00. Ved transport av pasient på båre, regnes et tillegg på kr 100,- per tur. Dersom samme pasient på båre er med i retur, kan det ikke regnes et nytt tillegg på kr 100,00. Kilometergodtgjørelse godtgjøres i henhold til denne avtalens pris for kjøretøy med kapasitet på 5 passasjerer eller mer. Andre tillegg enn de som fremgår av denne avtalen kan ikke kreves Prisendringer Prisene justeres 1. januar hvert år med 80 % av endringen i den alminnelige konsumprisindeksen per 15. desember i forgående år. Første justering skjer 1. januar 2009 basert på endring fra 15. desember desember Oppdragsgiver skal godkjenne prisendringen før nye takster kan tas i bruk. Eventuelle endring i sats for merverdigift i avtaleperioden godtgjøres med 50 % av økningen. Oppdragsgiver skal godkjenne beregningen før nye takster kan tas i bruk. 6

7 13 Fakturering og betalingsvilkår Utelukkende krav som er satt opp og dokumentert i henhold til bestemmelsene i denne avtalen vil bli behandlet av oppdragsgiver. Dersom disse minstevilkårene ikke oppfylles, kan oppdragsgiver avvise og returnere krav(ene). Samtlige krav skal dokumenteres. Kravene, heri de ulike priskomponentene, skal være kontrollerbare i forhold til avtalte betingelser. Dette innebærer blant annet at: antall kjørte (løpende) kilometer skal fremkomme og kunne etterprøves enveistakst skal benyttes iht. avtalte betingelser ventetid i minutter skal fremgå avtalte tillegg skal eksplisitt fremgå det er mulig å kontrollere kravenes ulike deler opp mot avtalte betingelser frikort egenandeler skal fremgå eksplisitt på faktura Leverandør foretar samlet oppgjør for alle de transportører som er tilknyttet leverandør. Samlefaktura fra leverandør skal være fullstendig og korrekt utfylt. Regningene sorteres og summeres for hver løyvehaver kommunevis etter dato og klokkeslett. Bidragsreiser: De rekvisisjoner der den som har rekvirert har krysset av at reisen gjelder bidragsformål (se felt 3 på rekvisisjonen) skal leverandør: 1. skille ut bidragsreiser på samleregningen og sortere rekvisisjoner som gjelder bidragsreiser i egen bunke 2. sende regning på vanlig måte til helseforetaket Faktureringen og oppgjøret er en sentral og viktig del av avtaleforholdet. Det aksepteres ikke mangelfulle regninger, dokumentasjon m.m. Leverandør skal foreta en gjennomgang / kontroll av disse dokumentene før oversendelse til oppgjør. Oppdragsgiver skal ikke måtte anvende ressurser på slike mangler ved tjenesteleveransen. Forekommer likevel denne type mangler, anses dette som mislighold, jf avtalens pkt. 19. Dette innebærer blant annet at leverandøren har en umiddelbar varslingsplikt, og at leverandøren plikter å avhjelpe mangelen snarest uten kostnader for oppdragsgiver. Oppdragsgiver har rett til å returnere mangelfulle dokumenter, og holde forholdsmessig betaling tilbake. Dersom omfanget av mangelfull dokumentasjon osv. viser seg å være ressurskrevende for oppdragsgiver, kan oppdragsgiver returnere hele forsendelsen (tilbakeholdsrett knyttet til betalingen, inntil leverandøren leverer avtalt tjeneste) Dokumentasjon Det skal benyttes taksameter og regningsblankett IA /NAV (se vedlegg 8) for dokumentasjon av utført pasienttransportoppdrag. Leverandøren kontrollerer at pasienten har rekvisisjon utstedt av godkjent behandler, NAV trygd eller transportkontor (kjørekontor), og at alle opplysninger for turen fremkommer. Rekvisisjonen skal følge pasienten, dvs. at rekvisisjon og egenandel avkreves etter siste transportstrekning. Dokumentasjon På regning På taksameterutskrift Bilens løyvenummer X X 7

8 Dato/klokkeslett for turens oppstart og stopp X Turnummer gitt av kjørekontor X Sted der turen starter X Sted der turen avsluttes X Sted behandler/kjørt til X Frikort nummer oppgis der dette er benyttet X Navn på passasjer/-er X Antall kjørte kilometer, spesifiser X tilkjøring/hjemkjøring Avtalt kilometerpris X Transport som skjer i tidsrom der det er takstendring jfr. vedlegg 4, pkt. 12.6, skal det oppgis antall kjørte kilometer og avtalt kilometerpris før og etter takstendring X Sum avtalepris kjørte kilometer X X Ventetid i minutter. Når venting skjer i tidsrom der det er takstendring jfr. vedlegg 4 pkt. 12.6, skal det oppgis minutter og avtalt minuttpris før og etter takstendring X Sum avtalt ventetidsgodtgjørelse X X Merverdiavgift X X Ferge/bomavgift X Andre avtalte tillegg X Sum X X Passasjerenes egenandeler X X Krav X Frikortbeløp X Forklaring dersom uregelmessigheter har X oppstått Pasienttransport X Passasjerens underskrift der dette er mulig X Sjåførens underskrift X Det vil i avtaleperioden komme endring i krav til dokumentasjon. Det vises i den anledning til denne kontraktens pkt.14 Ny IKT-løsning for administrasjon og drift av pasienttransport Fakturering Oppdragsgivers betalingsfrist er 30-tretti-dager fra fakturadato. Forutsetning for rettidig betaling er at faktura er mottatt hos oppdragsgiver seinest 4-fire-dager etter fakturadato og at tjeneste er dokumentert levert, og at dokumentasjonen og kravet er korrekt. Fakturering av utførte oppdrag skal følge kalendermåned. Fakturering kan skje en eller to ganger per måned etter avtale med oppdragsgiver. Ingen fakturer skal være eldre enn 3 måneder. Kravet foreldes etter 3 måneder. Krav for utførte pasienttransportoppdrag sendes oppdragsgiver innen den 25. påfølgende måned. Betaling innebærer ingen godkjennelse av leveransen. 8

9 13.3 Feilaktig utbetaling Feilaktig utbetaling kan trekkes/motregnes av oppdragsgiver overfor leverandør i senere fakturering. Dersom leverandør får for lite betalt kan leverandør gjøre krav på dette i senere fakturering. Første ledd i dette punktet forutsetter dokumentasjon av oppdragsgiver eller leverandør. 14 Ny IKT- løsning for administrasjon og drift av pasienttransport Nytt datasystem innføres på alle transportkontor i Norge primo Integrert i dette systemet ligger også mulighet for elektronisk rekvirering og bestilling av transport fra rekvirenter. Krav til leverandøren: Leverandøren plikter å etablere og bekoste nødvendig tilkobling til den nye IKT-løsningen. Tilknytning mellom leverandøren og den nye IKT-løsningen for pasienttransport foregår gjennom en standard datagrensesnitt kalt SUTI. Bestilling av transport, samt melding fra leverandøren om aksept, start og avslutning av oppdraget formidles elektronisk gjennom dette grensesnittet. Det vises for øvrig til teknisk dokument/suti-integrasjon som utleveres på forespørsel. Denne tilknytning skal være tilgjengelig hos leverandøren senest fra , såfremt ikke annet avtales. 15 Statistikk Leverandør skal levere statistikk i Excel-format kommunevis per kalendermåned - over utførte transporter med opplysninger om: totalt krav pasienttransport frikortbeløp ventetidsgodtgjørelse antall turer antall passasjerer antall ledsagere antall rullestolpassasjerer og antall utkjørt km Opplysningene fordeles på turer innmeldt og bestilt gjennom transportkontoret (med turnummer), og turer som pasientene har bestilt direkte hos leverandør (uten turnummer). Statistikk skal sendes oppdragsgiver månedlig. Frist for innlevering er 25. i påfølgende måned. 16 Risiko Leverandør har risiko for alle dokumenter, beskrivelser og instrukser som befinner seg i hans varetekt i og utenfor oppdragsgivers lokaler. Dette innebærer at samtlige dokumenter som er kommet leverandør og/eller hans ansatte i hende, uavhengig av form for overlevering, har leverandøren det hele og fulle ansvaret for. Det vil si at leverandøren har ansvar for dokumentet i oppdragsgivers lokaler helt fremt til tidspunktet for fysisk overlevering til oppdragsgivers personell i lokalet. Leverandør har også det fulle ansvar for dokumentene i 9

10 oppdragsgivers lokaler fra det øyeblikk oppdragsgivers personell fysisk har levert dokumentene fra seg til leverandøren og/eller hans ansatte. Med risiko menes det at leverandøren kan bli stilt økonomisk ansvarlig hvis dokumenter kommer på avveier i hans varetekt slik som beskrevet ovenfor. 17 Opphavs- og eiendomsrett Oppdragsgiver har full opphavs- og eiendomsrett til alt grunnlagsmateriale og ethvert resultat av arbeid utført av leverandøren i henhold til denne avtalen. 18 Taushetsplikt Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt kommer til anvendelse for leverandørens personale. Leverandøren skal følge de samme regler som gjelder for oppdragsgiver og kundens personale i forbindelse med sikring av konfidensiell informasjon. Leverandører som gjennom sin leveranse til oppdragsgiver og kunde blir kjent med tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- eller forretningsforhold av konkurransemessig betydning m.m., har taushetsplikt etter reglene som gjelder for offentlig virksomhet. Hver enkelt ansatt hos leverandør som deltar i håndtering av denne avtalen skal signere en taushetserklæring. Informasjon til/fra sjåfør må skje på en måte som ikke medfører at personopplysninger tilflyter uvedkommende, som for eksempel gjennom åpen høyttalerløsning eller gjennom dataoverført kommunikasjonsutstyr hvor taushetsbelagt melding kan synliggjøres for uvedkommende. 19 Force majeure Dersom det inntreffer en ekstraordinær situasjon som etter vanlige kjøpsrettslige regler må regnes som force majeure, anses denne avtalen ikke som misligholdt så lenge force majeure situasjon vedvarer. 20 Mislighold Ved rettslige mangler er leverandøren forpliktet til å holde oppdragsgiver skadesløs, blant annet ved å skaffe den rettigheten som mangler, eller ved å skaffe oppdragsgiver minst likeverdig ytelse. Forsinkelser og mangler plikter leverandøren å avhjelpe kostnadsfritt og uten ugrunnet opphold. Leverandøren skal umiddelbart varsle oppdragsgiver om misligholdet. Ved forsinket betaling har leverandøren krav på forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. Ved mislighold kan oppdragsgiver holde betaling tilbake / alminnelig tilbakeholdelsesrett, og har krav på forholdsmessig prisavslag. Ved vesentlig mislighold kan avtalen heves med øyeblikkelig virkning. 10

11 Misligholdende part plikter å erstatte ethvert økonomisk tap som følge av at denne avtalen er misligholdt. Når erstatning skal utmåles legges alminnelig norsk erstatningsrettslig praksis til grunn. 21 Reklame Leverandør må innhente forhåndsgodkjennelse fra oppdragsiver dersom leverandør for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om denne avtalen. 22 Transport av avtalen Ingen av partene kan transportere denne avtalen over til tredjepart uten begge parters godkjennelse. Med tredjepart menes annen juridisk enhet. Unntaket er organisatoriske endringer hos oppdragsgiver. 23 Endringer / tillegg til avtalen Endringer i oppdragets innhold eller omfang må avtales særskilt. Som tillegg til denne avtalen kan partene bli enige om nye oppdrag innenfor rammene av lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser. Endringer i oppdragets innhold og omfang i det enkelte avtaleområdet vil være at: 1. Det oppstår ytterligere behov for transport av liggende pasienter i løpet av avtaleperioden 2. Det oppstår ytterligere behov for godkjent kjøretøy tilpasset for pasienter sittende i rullestol under transporten. 3. Det oppstår behov for stort kjøretøy i de tilbudsområder hvor oppdragsgiver ikke har stilt krav i tilbudskonkurransen om stort kjøretøy. I samtlige tilbudsområder, uavhengig om oppdragsgiver har stilt krav om stort kjøretøy eller ikke, er det leverandørens plikt å ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke det til enhver tid gjeldende behov. 24 Lovvalg Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. 25 Tvisteløsning Oppstår det tvist om tolkning eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene fram, avgjøres tvisten ved de ordinære domstoler. [Navn] tingrett er verneting dersom partene ikke enes om annet sted. 26 Retningslinjer Oppdragsgiver har retningslinjer for nærmere utøvelsen av pasienttransport. Disse retningslinjene er en del av denne avtalen, og vil i avtaleperioden kunne justeres av oppdragsgiver. Det er ikke forutsatt at disse ev. endringene skal være annet enn mindre endringer som ikke medfører noen ekstra kostnader. Hvis endringene skulle vise seg å bli vesentlig fordyrende, må dette avtales nærmere med leverandør. 11

Ved transportoppdrag gjennom andre enn leverandørs eget tilbudsområde skal leverandør ved ledig kapasitet ta med pasienter fra/til disse områdene.

Ved transportoppdrag gjennom andre enn leverandørs eget tilbudsområde skal leverandør ved ledig kapasitet ta med pasienter fra/til disse områdene. 1 Omfang Tilbudet skal gjelde pasienttransport landeveis i henhold til de geografiske områdene som oppdragsgiver har ansvar for i henhold til oversikt som framkommer i konkurransegrunnlagets vedlegg 3

Detaljer

Ved transportoppdrag gjennom andre enn leverandørs eget tilbudsområde skal leverandør ved ledig kapasitet ta med pasienter fra/til disse områdene.

Ved transportoppdrag gjennom andre enn leverandørs eget tilbudsområde skal leverandør ved ledig kapasitet ta med pasienter fra/til disse områdene. 1 Omfang Tilbudet skal gjelde pasienttransport landeveis i henhold til de geografiske områdene som oppdragsgiver har ansvar for i henhold til oversikt som framkommer i konkurransegrunnlagets vedlegg 3

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER 1. FORMÅL Rammeavtalens formål er å sikre at kommunenes behov for advokattjenester blir dekket når kapasiteten og kompetansen til egne

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

V1998-26 20.04.98 Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil

V1998-26 20.04.98 Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil V1998-26 20.04.98 Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil Sammendrag: Maksimalpriser for kjøring med drosjebil reguleres med hjemmel i konkurranseloven. Maksimaltakstene endres i tråd

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO MVA (senere kalt Helseforetaket) og. (senere kalt Leverandøren)

Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO MVA (senere kalt Helseforetaket) og. (senere kalt Leverandøren) Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO 894 166 762 MVA (senere kalt Helseforetaket) og (senere kalt Leverandøren) For Vestre Viken HF Drammen den... den. Arkiv 15/02727 1 Denne kontrakten

Detaljer

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Kommersielle forhold

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Kommersielle forhold Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011 Innhold 1 Generelt... 3 2 Variabel godtgjørelse... 3 3 Fast godtgjørelse... 4 4 Prisskjema... 4 5 Andre godtgjørelser... 4 6 Godtgjørelse ved endringer... 5 7

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes.

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes. AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes mellom Jernbaneverket (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Navn (heretter kalt

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Vedlegg 1-Kravspesifikasjon Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Kjøreplan... 3 2.2 Avbestillinger... 3 2.3 Nye /endring av

Detaljer

Konsulentoppdragsavtalen

Konsulentoppdragsavtalen STATENS STANDARDAVTALER OM KONSULENTTJENESTER Konsulentoppdragsavtalen Statens standardavtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver Utgitt av Statskonsult 1990 Elektronisk

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager Tilbudsforespørsel: Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ANSKAFFELSENS FORMÅL 2.0 OMFANG OG KONTRAKTSVERDI 3.0 GENERELT OM KONKURRANSEN 3.1 Krav til tilbudet 3.2

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier. Tilfeldig drosjetransport og flydrosje 12/10351

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier. Tilfeldig drosjetransport og flydrosje 12/10351 Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier Tilfeldig drosjetransport og flydrosje 12/10351 Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Krav Oppmøte / utførelse av transportoppdrag...

Detaljer

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og 1 KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Oppdragstaker) 1. Prosjektutførelse 1.1 Innhold Oppdragstaker skal gjennomføre prosjektet

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Generell Rammeavtale om IKT varer og tjenester

Generell Rammeavtale om IKT varer og tjenester Konsept for rammeavtaler del 2 Generell Rammeavtale om IKT varer og tjenester Avtalens navn: IT rammeavtale Samlet vederlag: Avtalens tidsrom: Del 1, Bakgrunnsnotat, finner du her: http://www.difi.no/hovedenkel.aspx?m=53794

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse 4 3. Priser og prisendringer 4 4. Leverings- og betalingsbetingelser

Detaljer

Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil gjelder ikke for noen del av denne avtalen.

Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil gjelder ikke for noen del av denne avtalen. 1 Generelt Denne avtalen innebærer at leverandør plikter å levere transporttjeneste av pasienter med drosje/turvogn etter de vilkår som er fastsatt i denne avtalen med bilag. Avtalen innebærer ikke at

Detaljer

Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn

Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn Hjemmel: Fastsatt av Konkurransetilsynet 30. september 2010 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for.. Mellom Fylkesmannen i.. og. 1. Parter Følgende parter inngår med dette revidert kontrakt om sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for..:

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av Skilt. mellom. Vestre Viken HF (Oppdragsgiver) (Leverandør)

Rammeavtale for kjøp av Skilt. mellom. Vestre Viken HF (Oppdragsgiver) (Leverandør) Unntatt offentlighet Jfr offentlighetsloven 23 Rammeavtale for kjøp av Skilt mellom Vestre Viken HF (Oppdragsgiver) og (Leverandør) Drammen den. For Vestre Viken.. den.. For Navn Tittel Navn Tittel Kontraktsnr:

Detaljer

Denne avtale er inngått mellom:

Denne avtale er inngått mellom: Vedlegg 7 i konkurransegrunnlaget Denne avtale er inngått mellom: SUNNAAS SYKEHUS HF (heretter kalt KUNDEN) OG XX (heretter kalt LEVERANDØREN) AVTALEN GJELDER: AVTALEN GJELDER I PERIODEN: 21.05 2013 18.09.2015.

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) og. (senere kalt Tjenesteyter)

Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) og. (senere kalt Tjenesteyter) Unntatt offentlighet, jf offentlighetsloven 23 Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom Vestre Viken HF Org.nr.: 894 166 762 (senere kalt Oppdragsgiver) og. Org.nr: (senere kalt Tjenesteyter)

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERING AV Blikkenslager og takvedlikehold Tjenester med tilhørende materiell MELLOM Ski kommune Oppdragsgiver Leverandør

RAMMEAVTALE OM LEVERING AV Blikkenslager og takvedlikehold Tjenester med tilhørende materiell MELLOM Ski kommune Oppdragsgiver Leverandør Vedlegg 3 RAMMEAVTALE OM LEVERING AV Blikkenslager og takvedlikehold Tjenester med tilhørende materiell MELLOM Ski kommune Oppdragsgiver Og Leverandør AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått avtale om levering

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID

RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID Kvalifikasjonsgrunnlagets vedlegg 5 RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren)

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune 1 INNLEDNING 1.1 Nedenstående alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for kjøp av tjenester og varer til Tranøy kommune så langt de ikke strider mot norsk lov eller

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kommersielle forhold

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kommersielle forhold Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Innhold 1 Pris og prisskjema... 3 2 Avregnings- og oppgjørsrutiner... 3 a. Fakturering... 3 b. Krav til faktura... 4 c. Vedlegg til faktura...

Detaljer

Forskriften kommer til anvendelse på løyvepliktig drosjetransport med motorvogn.

Forskriften kommer til anvendelse på løyvepliktig drosjetransport med motorvogn. Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn Fastsatt av Konkurransetilsynet XX.XX. 2010 med hjemmel i lov 11, juni 1993 nr. 66 om pristiltak IJf. delegeringsvedtak

Detaljer

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER Avtalen er inngått mellom: Person eller firma org. nr: (heretter kalt oppdragstaker) og Riksrevisjonen org. nr.: 974 760 843 Sted og dato: Riksrevisjonen Oppdragstaker

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon. for Villreinnemnda for. Snøhetta og Knutshø villreinområder

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon. for Villreinnemnda for. Snøhetta og Knutshø villreinområder Normalvilkår for kontrakt om sekretariat Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder Kontrakts nr: 1 Mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og XX 1

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester Kontrakt: 2016/33 mellom Valgdirektoratet Postboks 2080, 3103 Tønsberg, org. nr.: 916 132 727 og [Leverandør] [Adr], org. nr.: [ ] dokument Valgdirektoratet Sted/dato: xxx Sted/dato: Signatur: Signatur:

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av

Rammeavtale for kjøp av Unntatt offentlighet Jfr offentlighetsloven 23 Rammeavtale for kjøp av Pasientreiser og varetransport med taxi/turvogn for området ut av Drammen kommune, innen øvre Eiker kommune og innen og ut av Lier

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Innholdsfortegnelse C.1 DEFINISJONER... 2 C.2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 C.3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 C.4 LOVER

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer

Transportvilkår for reisende med taxi

Transportvilkår for reisende med taxi Transportvilkår for reisende med taxi Utarbeidet av Norges Taxiforbund 2000 1 Transportvilkårenes anvendelse 2 Bestilling av taxi 3 Bruk av holdeplass. Fortrinnsrett til taxi. 4 Praiing utenom holdeplass.

Detaljer

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Kunde) og xxxxxxxxxx (Leverandør) Om kjøp av: Idrettsutstyr

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1

Detaljer

Kontrakt om kjøp av Medisinsk Teknisk Utstyr. er inngått mellom. SYKEHUSET INNLANDET HF Org.nr (Kunde) FIRMANAVN

Kontrakt om kjøp av Medisinsk Teknisk Utstyr. er inngått mellom. SYKEHUSET INNLANDET HF Org.nr (Kunde) FIRMANAVN Kjøpsavtale medisinsk teknisk utstyr Side 1 av 7 Avtale nr. Kontrakt om kjøp av Medisinsk Teknisk Utstyr er inngått mellom SYKEHUSET INNLANDET HF Org.nr. 983 971 79 (Kunde) og FIRMANAVN Org.nr. (Leverandør)

Detaljer

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.:

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: Kontrakt varekjøp Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: 942 110 464 Telefonnr: Postnr.: 7004 E-post: Poststed: TRONDHEIM Kontaktperson: og Navn på leverandør (Leverandør)

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver Oppdragsavtale mellom (navn) heretter kalt oppdragsgiver og PartnerCo AS Dato: 1. februar 2015 ------------------------- 1. INNLEDNING 1.1. Intensjon Hensikten med denne avtale med vedlegg er å regulere

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

SAK 200901313 ANBUD PASIENTREISER - SVAR PÅ MOTTATTE SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET

SAK 200901313 ANBUD PASIENTREISER - SVAR PÅ MOTTATTE SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET Tilbydere som har meldt interesse på Doffin Deres ref.: Vår ref.: 2009/01313-9/416/ Røstøen Dato: 16.09.2009 SAK 200901313 ANBUD PASIENTREISER - SVAR PÅ MOTTATTE SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET Viser

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

KONTRAKT. Avtale vedr renholdstjenester og lunsjordning. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling. Firmanavn: Org.nr: Org.

KONTRAKT. Avtale vedr renholdstjenester og lunsjordning. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling. Firmanavn: Org.nr: Org. KONTRAKT Avtale vedr renholdstjenester og lunsjordning mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretærtjenester for Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Kontrakt. vedrørende sekretærtjenester for Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Kontrakt vedrørende sekretærtjenester for Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Mellom Fylkesmannen i Buskerud og. 1. Parter Følgende parter inngår med dette kontrakt om sekretærtjenester for Villreinnemnda

Detaljer

Rammeavtale - reklamebyra

Rammeavtale - reklamebyra Rammeavtale - reklamebyra Kontrakt nr. 14/13417 Rammeavtale reklamebyrå Nr. 14/13417 Rammeavtale - reklamebyrå mellom Rogaland Kollektivtrafikk FKF (heretter kalt kunde) Organisasjonsnr: 984087691 og XX

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20100930-1307.html

http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20100930-1307.html Side 1 av 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2010-09-30 nr 1307: Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn Skriv ut

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Rammeavtale Konsulentbistand Geodataseksjonen Region sør mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Transport av brukere til bo- og aktivitetstilbud samt dagsenter

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Transport av brukere til bo- og aktivitetstilbud samt dagsenter -Kravspesifikasjon Transport av brukere til bo- og aktivitetstilbud samt dagsenter Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Kjøreplan... 3 2.2 Avbestillinger... 3 2.3 Kontaktperson...

Detaljer

PASIENTTRANSPORT REKVISISJON

PASIENTTRANSPORT REKVISISJON For behandlere etter folketrygdloven kapittel 5, kjørekontor og NAV lokalt. PASIENTTRANSPORT REKVISISJON Behandlere plikter å gjøre seg kjent med pasientrettighetslovens regler, og retningslinjer for utstedelse

Detaljer

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå Rammeavtale Mediebyrå Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Medie tjenester er inngått mellom: (heretter kalt Byrået) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Byråets navn) Bernt Reitan

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser. AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser. AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen [fyll inn enhet] Oppdragsgiver Dokumentets dato:

Detaljer

Avtale. mellom. Norges forskningsråd (heretter kalt Forskningsrådet) firmaet XXXXXXX, organisasjonsnr. XXXX (heretter kalt leverandøren)

Avtale. mellom. Norges forskningsråd (heretter kalt Forskningsrådet) firmaet XXXXXXX, organisasjonsnr. XXXX (heretter kalt leverandøren) Avtale mellom Norges forskningsråd (heretter kalt Forskningsrådet) og firmaet XXXXXXX, organisasjonsnr. XXXX (heretter kalt leverandøren) om gjennomføring og ferdigstillelse av Lange spor i helseforskningen

Detaljer

Kontrakt kjøp av klassisk massasje

Kontrakt kjøp av klassisk massasje Kontrakt kjøp av klassisk massasje mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og om Klassisk massasje Nasjonal Postadresse: Tel: 22 82 46 00 NO 974 446 871 kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 Fax: 22 82 46

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Blinken a.s, Gressvik Versjon 2014A Innholdsfortegnelse: 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE... 4 1.1. TILGJENGELIGHET... 4 2. MISLIGHOLD... 4 3. AVTALENS OMFANG...

Detaljer

UTKAST Rammeavtale. Konsulentbistand IKT-tjenester

UTKAST Rammeavtale. Konsulentbistand IKT-tjenester UTKAST Rammeavtale om kjøp av Konsulentbistand IKT-tjenester mellom Ruter As Organisasjonsnr.: 991 609 407 MVA med forretningsadresse Dronningens gate 40, postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS

KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 FORMÅL OG HENSIKT... 3 1.2 GENERERELE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 1.3 LOVER, FORSKRIFTER OG

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

AVTALE. Returkraft AS, org.nr heretter kalt "Returkraft" (leverandør) org.nr. xxx xxx xxx. heretter kalt "Leverandør"

AVTALE. Returkraft AS, org.nr heretter kalt Returkraft (leverandør) org.nr. xxx xxx xxx. heretter kalt Leverandør AVTALE Returkraft AS, org.nr. 991 590 463 heretter kalt "Returkraft" og (leverandør) org.nr. xxx xxx xxx heretter kalt "Leverandør" (i fellesskap også kalt partene) **** er det i dag den dd.mm.åååå inngått

Detaljer

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Avtale om Leveranse av Reisekort og impulsbilletter er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Leverandørens

Detaljer

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV Arkeologiske undersøkelser Forprosjekt. mellom XXXX. Statens vegvesen Vegdirektoratet

AVTALE OM LEVERING AV Arkeologiske undersøkelser Forprosjekt. mellom XXXX. Statens vegvesen Vegdirektoratet Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Arkeologiske undersøkelser Forprosjekt mellom XXXX ( Tilbyder ) og Statens vegvesen Vegdirektoratet ( Oppdragsgiver

Detaljer