3 Avtalens dokumenter og dokumentrang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 Avtalens dokumenter og dokumentrang"

Transkript

1 1 Generelt Denne avtalen innebærer at leverandør plikter å levere transporttjeneste av pasienter landeveis etter de vilkår som er fastsatt i denne avtalen med bilag. Avtalen innebærer ikke at oppdragsgiver er forpliktet til å kjøpe noen fastsatt mengde av pasienttransporttjenester. Årlige uttak vil bl.a. være avhengig av oppdragsgivers aktivitet og organisasjonsmessige forhold, herunder funksjonsfordeling mellom helseforetak. Videre vil det avhenge av tilgjengelighet til rutegående transporttilbud. Foretaksstrukturen kan endres i løpet av avtaleperioden. Dersom dette skjer vil avtalen i angjeldende område fortsette, men med mulighet for endring i hvem som er oppdragsgiver, samt endret fakturaadresse. Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil gjelder ikke for noen del av denne avtalen. 2 Oppfølgnings- og utviklingsmøter Det skal som en fast ordning gjennomføres årlige oppfølgningsmøter mellom oppdragsgiver og leverandør. Første gang ett-1-år etter kontraktsinngåelse. Oppdragsgiver innkaller til slike møter og møtene avholdes der oppdragsgiver beslutter at slike møter skal gjennomføres. Leverandørs kostnader tilknyttet slike møter dekkes fullt ut av leverandøren selv. Eventuelt ytterligere møter avtales etter behov. 3 Avtalens dokumenter og dokumentrang Med mindre annet er avtalt består avtalen av følgende dokumenter: 1. Dette avtaledokument og eventuelle endringsavtaler 2. Oppdragsgivers konkurransegrunnlag, herunder kravspesifikasjon, prisskjema, tilbudsskjema og retningslinjer 3. Leverandørens tilbud, så lenge dette er innenfor de forutsetninger det gis åpning for i kunngjøring og konkurransegrunnlag. Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge. 4 Avtaleperiode Avtaleperioden er tre-3-år fra og med dato for avtalt oppstart av tjenesten, med ett-1-års opsjon, til sammen fire-4-år. Opsjon innebærer at oppdragsgiver har rett til å forlenge avtalen med dens betingelser og at leverandør har en plikt til å levere til denne avtalens betingelser. 5 Kontaktpersoner Kontaktperson i Nordlandssykehuset HF: Kontaktperson for leverandør: 6 Område for tjenesteutførsel Denne avtalen omfatter område [steds-/kommunenavn/rutestrekning]. 1

2 7 Tilgjengelighet og kapasitet Leverandøren plikter å ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke det til enhver tid gjeldende behov for pasienttransport i området. Det er oppdragsgiver som avgjør om leverandørens transportkapasitet er tilfredsstillende. Leverandøren skal være tilgjengelig for oppdrag 24 timer i døgnet. Tid fra bestilling av ikke forhåndsbestilte turer til bilen er på vei til hentestedet skal som hovedregel ikke overstige 15 minutter i tidsrommet på hverdagene. For øvrig 30 minutter. 8 Pasienttransport på båre Dersom det i løpet av avtaleperioden oppstår behov for transportløsning av pasient liggende på båre i tilbudsområde som omfattes av denne avtalen, skal oppdragsgiver ha opsjon på slik transportløsning overfor leverandør i henhold til denne avtalens pris og betingelser. Kjøretøy for transport av liggende pasienter skal kunne ta med sittende pasienter for å utnytte ledig restkapasitet både tur og retur. Dersom leverandør ikke har etablert transportløsning på båre i henhold til gjeldende krav til slike transportmidler innen tre-3-måneder regnet fra dato for melding fra oppdragsgiver om utløsning av opsjon, står det oppdragsgiver fritt å anskaffe transportløsningen fra andre leverandører. 9 Krav til sjåfør Sjåføren skal ved behov hjelpe passasjer inn og ut av kjøretøyet, og om nødvendig også bistå passasjeren inn/ut av hentested/bestemmelsessted. Sjåføren skal av hensyn til pasientene ikke benytte sterke parfymer. Kjøretøyet skal være røykfritt og sjåføren skal ikke lukte røyk. Sjåfører skal under transport for oppdragsgiver være velflidd og overholde god personlig hygiene. Det skal tas hensyn til passasjerens behov for ro under transporten. Bruk av radio/cd-spiller skal kun skje i overensstemmelse med pasient eller ledsager. Sjåfør skal beherske norsk språk. Sjåfør skal være uniformert. 10 Krav til materiell Kjøretøyene skal være utstyrt med godkjent, skrivende taksameter. Kjøretøy skal ha alminnelig og tidsriktig god standard og komfort. Dette innebærer at kjøretøyene til enhver tid ikke skal være eldre enn 7 år gamle, f.o.m. tidspunkt for kontraktsinngåelse og gjennom hele avtaleperioden. Dette gjelder ikke for kjøretøy beregnet for transport av liggende pasienter. Kjøretøystandard vil kunne bli undersøkt løpende under avtaleperioden. Kjøretøyet skal: Til enhver tid være tilfredsstillende rengjort med rengjøringsmidler som ikke er allergifremkallende Være helt røykfritt både i og utenfor tjeneste. 2

3 Kjøretøykrav som er minstekrav til kjøretøyets kvalitet: Ha klimaanlegg som sørger for normal og jevn temperatur. Ha tilgjengelig barnesikringsutstyr godkjent av biltilsynet. Ikke være mindre enn minimum mellomklassestørrelse. Ha normal beinplass for alle sitteplasser Sikkerhetsseler til alle seteplasser i henhold til gjeldende lov og forskrift Nakkestøtte til alle seteplasser Leverandøren skal ha rutiner for renhold av kjøretøyer. Kjøretøy registrert for flere enn 5 personer skal i tillegg: Ha fastmontert eller mobilt hjelpetrinn ved inn-/utstigning. Ha regulering av stolrygg og god beinplass tilsvarende som for kjøretøy med regulerbare seter (lengderetning), på minimum 3 av setene utenom førersetet. Ha armlene mot midtgang. Ha godkjent kjøretøy tilpasset for pasient sittende i rullestol under transporten i områder hvor oppdragsgiver krever slik transportløsning. Når det gjelder krav til materiell vises det også til konkurransegrunnlagets vedlegg 1: Kravspesifikasjon, pkt. 2: Krav til transportmiddel. 11 Transportkontor Det vises til konkurransegrunnlagets vedlegg 6: Retningslinjer for pasienttransport i Nordlandssykehuset HF Bestillingsrutiner Oppdragsgiver fastsetter hvilke rutiner som skal være gjeldende ved bestilling av transport. Ved avtalens start vil praksis være at lengre turer skal meldes det aktuelle transportkontor, og at kortere turer bestilles direkte hos leverandøren. Oppdragsgiver fastsetter grenser for samordning. Pasienten, pasientens familie, pleiepersonale eller rekvirent skal bestille transport. Rekvisisjon må foreligge. Ved forhåndsbestilte turer er leverandøren ansvarlig for å avtale hentetid/- sted med pasienten dagen før turen starter, i tidsrommet som oppgitt i helseforetakets retningslinjer. Etter avtale med oppdragsgiver kan tidsrommet endres. Oppdrag som ikke blir håndtert/samordnet av transportkontoret, skal leverandøren selv samordne. Ved innføring av nytt IKT-system for administrasjon og drift av pasienttransport, jf. pkt. 14 i denne avtalen, vil etter hvert en stor andel av bestillingene gå via transportkontoret både korte og lengre turer. Nytt IKT-system vil også innebære overgang til elektronisk rekvisisjon og bestilling av transport, og leverandøren er forpliktet til på egen regning å tilpasse seg disse endringer i bestillingsrutiner. 3

4 11.2 Samarbeidet mellom leverandøren og transportkontor/oppgjørskontor Leverandøren skal til enhver tid være tilgjengelig for transportkontoret via kommunikasjonssamband, og rette seg etter de instrukser som transportkontoret gir. Retningslinjer for hvordan leverandør skal forholde seg i transportkontorets stengetid fremgår av konkurransegrunnlagets vedlegg 6; Retningslinjer for pasienttransport landeveis i Nordlandssykehuset HF, som er en del av denne avtalen. Oppdragsgiver fastsetter hvilke meldingsrutiner som skal gjelde mellom leverandør og transportkontor i forbindelse med det enkelte transportoppdrag. Leverandør skal gi oppdragsgiver de opplysninger som er nødvendig for å kunne påse at transporten utføres i samsvar med inngåtte avtaler og tilhørende retningslinjer. 12 Pris og betaling Den tilbudte pris skal fremkomme av vedlegg 3 til konkurransegrunnlaget; Prisskjema. I alle sammenhenger skal prisene oppgis i norske kroner ekskl. mva. Prisen skal videre inkludere alle skatter og avgifter. Maksimalprisforskriften gjelder ikke for noen del av denne avtalen. Dette innebærer: Det ytes ingen tillegg utover oppgitte priser enn det som eksplisitt er listet opp i denne kontraktens pkt. 12. Avtaleprisene skal gjelde både for samordnede og ikke samordnede turer, og uavhengig av turens lengde. Hvis det ikke er avklart på forhånd at bestilt tur er en pasienttransport skal leverandøren likevel godtgjøres etter denne avtalens betingelser. Leverandøren plikter å avklare med passasjer om det er en rekvisisjonstur før turen starter. Rekvirerer transportkontoret transport for 4 passasjerer eller færre, benyttes den avtalte pris for transport av f.o.m. 1 t.o.m. 4 passasjerer, selv om leverandøren velger å benytte større bil. Dersom transportkontoret velger å rekvirere større bil enn for transport f.o.m. 1 t.o.m. 4 passasjerer, benyttes den avtalte pris for bil f.o.m. 5 eller flere passasjerer Avstandsberegning m.m. Det skal alltid benyttes envegstakst. Det kan ikke tas betalt for annen kjøring enn reélt kjørte pasienttransportturer. Dette innebærer at det kun betales for dokumentert tomkjøring i retur. Dette innebærer at dersom leverandøren får et nytt kjøreoppdrag som ikke er pasienttransport, før han har returnert til stasjoneringssted, skal oppdraget for oppdragsgiver avsluttes. Det skal velges den kjørerute som gir lavest totalkostnad for oppdragsgiver. Dersom kostnaden i enkelte oppdrag ved bruk av leverandørens avtale overstiger kostnaden ved bruk av annen leverandør i tilliggende anbudsområde med 100 % grunnet kilometerkostnader, står det oppdragsgiver fritt å benytte den leverandøren som gir den laveste kostnaden. Tilkjøringsutgifter og tomkjøring i retur dekkes til/fra det stasjoneringssted som er nærmest pasientens hentested. Disse stasjoneringssteder fremgår av vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget; Kravspesifikasjon for transport av pasienter landevegs. pkt. 3 Krav til 4

5 transportmiddel. Dette gjelder for alle enkelttransportører som er underleverandør til en leverandør i ett og samme tilbudsområde. Dette innebærer at selv om pasientens nærmeste leverandør er fraværende i oppdrag for oppdragsgiver, vil en leverandør som kommer fra samme tilbudsområde bare få dekket tilkjøringsutgifter og retur fra/til dette nærmeste stasjoneringssted. Dersom det ikke er tilgjengelig leverandør i det aktuelle tilbudsområdet til å utføre oppdraget, kan transportkontoret bestille leverandør fra annet tilbudsområde. Tilkjøringsutgifter dekkes da fra dette andre tilbudsområdets nærmeste stasjoneringssted og til hentested etter denne tilhentede leverandørs avtalepriser, samt tilsvarende ved retur. Den tilhentede leverandør som utfører et slikt oppdrag i annet tilbudsområde skal selv fakturere oppdragsgiver Ventetid Ventetid godtgjøres kun i følgende tilfeller: a. Når leverandøren venter på pasient som skal i retur. b. Når ventetiden skyldes transportkontorets samordning av flere oppdrag. c. Ventetid godtgjøres også ved følgende forhold som medfører at kjøretøyet gjør full stans: - Nødvendig assistanse ved henting/avlevering, - Ventetid på fergekai/overfart med ferge. - Kortere stopp av medisinske årsaker og nødvendige toalettbesøk Ventetidsgodtgjøringen skal ikke overstige kostnaden ved en ny tur. Unntak fra dette må avklares med transportkontoret. Ventetid knyttet til fergetransport er unntatt fra dette. Det godtgjøres ikke for trafikal-/passiv ventetid, der taksameteret går over til å registrere ventetid når farten er under en viss hastighet Minstetakst. Minstetakst for et oppdrag settes til kr. 70,00 per tur Tillegg ved samordning som foretas av leverandør Dette gjelder kun for turer under transportkontorets samordningsgrenser, jf. retningslinjene i konkurransegrunnlagets vedlegg 6, og kun for passasjerer med rekvisisjon. Dersom det er flere med rekvisisjon som reiser i samme kjøretøy i hele eller deler av turen, betales et tillegg på kr. 50,- for hver ekstra passasjer tur og retur. Ledsagere regnes ikke som ekstra passasjer i denne sammenheng. Dersom det etter avtale med transportkontoret tas med passasjer uten rekvisisjon, innkreves egenandel. Egenandelen inngår som fratrekk i det ordinære oppgjøret for turen, på lik linje som for andre passasjerer Bompenger For passering av bom der en passering med personbil ikke koster mer enn kr 20,00 og det finnes abonnementsordninger, skal det ikke regnes tillegg. Med abonnementsordning menes rabattordning som gir rett til et ubegrenset antall passeringer i en periode mot et fast vederlag. Øvrige bompenger, fergebilletter, parkeringsavgift m.v. kan refunderes mot kvittering. Dersom leverandøren benytter seg av rabattordninger, refunderes ikke mer enn rabattprisen. 5

6 12.6 Nattillegg og tillegg for kjøring på lørdager og søndager For nattkjøring og kjøring på lørdager og søndager kan det regnes tillegg etter tabellen nedenfor. Tilleggene kan regnes for den del av kjøringen som faller innenfor de aktuelle tidsrom. Dag/Tidsrom Mandag - fredag 0 % 0 % 21 % 35 % Lørdag 30 % 35 % 35 % 35 % Søndag 35 % 35 % 35 % 35 % 12.7 Tillegg for kjøring på bevegelige helligdager og offentlige høytidsdager For kjøring påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften i tiden kl. 12 til kl. 06 påfølgende dag og for kjøring nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 17. mai og 1. og 2. juledag fra kl. 06 til kl. 06 påfølgende dag kan det regnes 45 prosent tillegg i takstene. Nattillegg og tillegg for kjøring på lørdager og søndager kan ikke beregnes inn i tilleggsgodtgjørelse for kjøring på bevegelige helligdager og offentlige høytidsdager Spesialtakster Ved vegstengning på grunn av værforhold, ras, kansellering av fergeruter og lignende, ytes ingen godtgjørelse for ventetid som påløper. Dersom sjåføren i slike tilfeller må overnatte utenfor hjemstedet, dekkes inntil kr 1 500,00 til nødvendige utgifter til kost og losji per overnatting forutsatt dokumentasjon med kvittering. For transport med spesialbil av passasjerer som sitter i rullestol under transporten kan det regnes et tillegg på kr 50,00 per tur. Med tur menes kjøring fra stasjoneringssted, henting av pasient og transport til behandlingssted. Hvis pasienten eller andre rullestolpasienter er med på retur fra behandlingssted, er dette en ny tur og det betales nytt tillegg på kr 50,00. Ved transport av pasient på båre, regnes et tillegg på kr 100,- per tur. Dersom samme pasient på båre er med i retur, kan det ikke regnes et nytt tillegg på kr 100,00. Kilometergodtgjørelse godtgjøres i henhold til denne avtalens pris for kjøretøy med kapasitet på 5 passasjerer eller mer. Andre tillegg enn de som fremgår av denne avtalen kan ikke kreves Prisendringer Prisene justeres 1. januar hvert år med 80 % av endringen i den alminnelige konsumprisindeksen per 15. desember i forgående år. Første justering skjer 1. januar 2009 basert på endring fra 15. desember desember Oppdragsgiver skal godkjenne prisendringen før nye takster kan tas i bruk. Eventuelle endring i sats for merverdigift i avtaleperioden godtgjøres med 50 % av økningen. Oppdragsgiver skal godkjenne beregningen før nye takster kan tas i bruk. 6

7 13 Fakturering og betalingsvilkår Utelukkende krav som er satt opp og dokumentert i henhold til bestemmelsene i denne avtalen vil bli behandlet av oppdragsgiver. Dersom disse minstevilkårene ikke oppfylles, kan oppdragsgiver avvise og returnere krav(ene). Samtlige krav skal dokumenteres. Kravene, heri de ulike priskomponentene, skal være kontrollerbare i forhold til avtalte betingelser. Dette innebærer blant annet at: antall kjørte (løpende) kilometer skal fremkomme og kunne etterprøves enveistakst skal benyttes iht. avtalte betingelser ventetid i minutter skal fremgå avtalte tillegg skal eksplisitt fremgå det er mulig å kontrollere kravenes ulike deler opp mot avtalte betingelser frikort egenandeler skal fremgå eksplisitt på faktura Leverandør foretar samlet oppgjør for alle de transportører som er tilknyttet leverandør. Samlefaktura fra leverandør skal være fullstendig og korrekt utfylt. Regningene sorteres og summeres for hver løyvehaver kommunevis etter dato og klokkeslett. Bidragsreiser: De rekvisisjoner der den som har rekvirert har krysset av at reisen gjelder bidragsformål (se felt 3 på rekvisisjonen) skal leverandør: 1. skille ut bidragsreiser på samleregningen og sortere rekvisisjoner som gjelder bidragsreiser i egen bunke 2. sende regning på vanlig måte til helseforetaket Faktureringen og oppgjøret er en sentral og viktig del av avtaleforholdet. Det aksepteres ikke mangelfulle regninger, dokumentasjon m.m. Leverandør skal foreta en gjennomgang / kontroll av disse dokumentene før oversendelse til oppgjør. Oppdragsgiver skal ikke måtte anvende ressurser på slike mangler ved tjenesteleveransen. Forekommer likevel denne type mangler, anses dette som mislighold, jf avtalens pkt. 19. Dette innebærer blant annet at leverandøren har en umiddelbar varslingsplikt, og at leverandøren plikter å avhjelpe mangelen snarest uten kostnader for oppdragsgiver. Oppdragsgiver har rett til å returnere mangelfulle dokumenter, og holde forholdsmessig betaling tilbake. Dersom omfanget av mangelfull dokumentasjon osv. viser seg å være ressurskrevende for oppdragsgiver, kan oppdragsgiver returnere hele forsendelsen (tilbakeholdsrett knyttet til betalingen, inntil leverandøren leverer avtalt tjeneste) Dokumentasjon Det skal benyttes taksameter og regningsblankett IA /NAV (se vedlegg 8) for dokumentasjon av utført pasienttransportoppdrag. Leverandøren kontrollerer at pasienten har rekvisisjon utstedt av godkjent behandler, NAV trygd eller transportkontor (kjørekontor), og at alle opplysninger for turen fremkommer. Rekvisisjonen skal følge pasienten, dvs. at rekvisisjon og egenandel avkreves etter siste transportstrekning. Dokumentasjon På regning På taksameterutskrift Bilens løyvenummer X X 7

8 Dato/klokkeslett for turens oppstart og stopp X Turnummer gitt av kjørekontor X Sted der turen starter X Sted der turen avsluttes X Sted behandler/kjørt til X Frikort nummer oppgis der dette er benyttet X Navn på passasjer/-er X Antall kjørte kilometer, spesifiser X tilkjøring/hjemkjøring Avtalt kilometerpris X Transport som skjer i tidsrom der det er takstendring jfr. vedlegg 4, pkt. 12.6, skal det oppgis antall kjørte kilometer og avtalt kilometerpris før og etter takstendring X Sum avtalepris kjørte kilometer X X Ventetid i minutter. Når venting skjer i tidsrom der det er takstendring jfr. vedlegg 4 pkt. 12.6, skal det oppgis minutter og avtalt minuttpris før og etter takstendring X Sum avtalt ventetidsgodtgjørelse X X Merverdiavgift X X Ferge/bomavgift X Andre avtalte tillegg X Sum X X Passasjerenes egenandeler X X Krav X Frikortbeløp X Forklaring dersom uregelmessigheter har X oppstått Pasienttransport X Passasjerens underskrift der dette er mulig X Sjåførens underskrift X Det vil i avtaleperioden komme endring i krav til dokumentasjon. Det vises i den anledning til denne kontraktens pkt.14 Ny IKT-løsning for administrasjon og drift av pasienttransport Fakturering Oppdragsgivers betalingsfrist er 30-tretti-dager fra fakturadato. Forutsetning for rettidig betaling er at faktura er mottatt hos oppdragsgiver seinest 4-fire-dager etter fakturadato og at tjeneste er dokumentert levert, og at dokumentasjonen og kravet er korrekt. Fakturering av utførte oppdrag skal følge kalendermåned. Fakturering kan skje en eller to ganger per måned etter avtale med oppdragsgiver. Ingen fakturer skal være eldre enn 3 måneder. Kravet foreldes etter 3 måneder. Krav for utførte pasienttransportoppdrag sendes oppdragsgiver innen den 25. påfølgende måned. Betaling innebærer ingen godkjennelse av leveransen. 8

9 13.3 Feilaktig utbetaling Feilaktig utbetaling kan trekkes/motregnes av oppdragsgiver overfor leverandør i senere fakturering. Dersom leverandør får for lite betalt kan leverandør gjøre krav på dette i senere fakturering. Første ledd i dette punktet forutsetter dokumentasjon av oppdragsgiver eller leverandør. 14 Ny IKT- løsning for administrasjon og drift av pasienttransport Nytt datasystem innføres på alle transportkontor i Norge primo Integrert i dette systemet ligger også mulighet for elektronisk rekvirering og bestilling av transport fra rekvirenter. Krav til leverandøren: Leverandøren plikter å etablere og bekoste nødvendig tilkobling til den nye IKT-løsningen. Tilknytning mellom leverandøren og den nye IKT-løsningen for pasienttransport foregår gjennom en standard datagrensesnitt kalt SUTI. Bestilling av transport, samt melding fra leverandøren om aksept, start og avslutning av oppdraget formidles elektronisk gjennom dette grensesnittet. Det vises for øvrig til teknisk dokument/suti-integrasjon som utleveres på forespørsel. Denne tilknytning skal være tilgjengelig hos leverandøren senest fra , såfremt ikke annet avtales. 15 Statistikk Leverandør skal levere statistikk i Excel-format kommunevis per kalendermåned - over utførte transporter med opplysninger om: totalt krav pasienttransport frikortbeløp ventetidsgodtgjørelse antall turer antall passasjerer antall ledsagere antall rullestolpassasjerer og antall utkjørt km Opplysningene fordeles på turer innmeldt og bestilt gjennom transportkontoret (med turnummer), og turer som pasientene har bestilt direkte hos leverandør (uten turnummer). Statistikk skal sendes oppdragsgiver månedlig. Frist for innlevering er 25. i påfølgende måned. 16 Risiko Leverandør har risiko for alle dokumenter, beskrivelser og instrukser som befinner seg i hans varetekt i og utenfor oppdragsgivers lokaler. Dette innebærer at samtlige dokumenter som er kommet leverandør og/eller hans ansatte i hende, uavhengig av form for overlevering, har leverandøren det hele og fulle ansvaret for. Det vil si at leverandøren har ansvar for dokumentet i oppdragsgivers lokaler helt fremt til tidspunktet for fysisk overlevering til oppdragsgivers personell i lokalet. Leverandør har også det fulle ansvar for dokumentene i 9

10 oppdragsgivers lokaler fra det øyeblikk oppdragsgivers personell fysisk har levert dokumentene fra seg til leverandøren og/eller hans ansatte. Med risiko menes det at leverandøren kan bli stilt økonomisk ansvarlig hvis dokumenter kommer på avveier i hans varetekt slik som beskrevet ovenfor. 17 Opphavs- og eiendomsrett Oppdragsgiver har full opphavs- og eiendomsrett til alt grunnlagsmateriale og ethvert resultat av arbeid utført av leverandøren i henhold til denne avtalen. 18 Taushetsplikt Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt kommer til anvendelse for leverandørens personale. Leverandøren skal følge de samme regler som gjelder for oppdragsgiver og kundens personale i forbindelse med sikring av konfidensiell informasjon. Leverandører som gjennom sin leveranse til oppdragsgiver og kunde blir kjent med tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- eller forretningsforhold av konkurransemessig betydning m.m., har taushetsplikt etter reglene som gjelder for offentlig virksomhet. Hver enkelt ansatt hos leverandør som deltar i håndtering av denne avtalen skal signere en taushetserklæring. Informasjon til/fra sjåfør må skje på en måte som ikke medfører at personopplysninger tilflyter uvedkommende, som for eksempel gjennom åpen høyttalerløsning eller gjennom dataoverført kommunikasjonsutstyr hvor taushetsbelagt melding kan synliggjøres for uvedkommende. 19 Force majeure Dersom det inntreffer en ekstraordinær situasjon som etter vanlige kjøpsrettslige regler må regnes som force majeure, anses denne avtalen ikke som misligholdt så lenge force majeure situasjon vedvarer. 20 Mislighold Ved rettslige mangler er leverandøren forpliktet til å holde oppdragsgiver skadesløs, blant annet ved å skaffe den rettigheten som mangler, eller ved å skaffe oppdragsgiver minst likeverdig ytelse. Forsinkelser og mangler plikter leverandøren å avhjelpe kostnadsfritt og uten ugrunnet opphold. Leverandøren skal umiddelbart varsle oppdragsgiver om misligholdet. Ved forsinket betaling har leverandøren krav på forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. Ved mislighold kan oppdragsgiver holde betaling tilbake / alminnelig tilbakeholdelsesrett, og har krav på forholdsmessig prisavslag. Ved vesentlig mislighold kan avtalen heves med øyeblikkelig virkning. 10

11 Misligholdende part plikter å erstatte ethvert økonomisk tap som følge av at denne avtalen er misligholdt. Når erstatning skal utmåles legges alminnelig norsk erstatningsrettslig praksis til grunn. 21 Reklame Leverandør må innhente forhåndsgodkjennelse fra oppdragsiver dersom leverandør for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om denne avtalen. 22 Transport av avtalen Ingen av partene kan transportere denne avtalen over til tredjepart uten begge parters godkjennelse. Med tredjepart menes annen juridisk enhet. Unntaket er organisatoriske endringer hos oppdragsgiver. 23 Endringer / tillegg til avtalen Endringer i oppdragets innhold eller omfang må avtales særskilt. Som tillegg til denne avtalen kan partene bli enige om nye oppdrag innenfor rammene av lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser. Endringer i oppdragets innhold og omfang i det enkelte avtaleområdet vil være at: 1. Det oppstår ytterligere behov for transport av liggende pasienter i løpet av avtaleperioden 2. Det oppstår ytterligere behov for godkjent kjøretøy tilpasset for pasienter sittende i rullestol under transporten. 3. Det oppstår behov for stort kjøretøy i de tilbudsområder hvor oppdragsgiver ikke har stilt krav i tilbudskonkurransen om stort kjøretøy. I samtlige tilbudsområder, uavhengig om oppdragsgiver har stilt krav om stort kjøretøy eller ikke, er det leverandørens plikt å ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke det til enhver tid gjeldende behov. 24 Lovvalg Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. 25 Tvisteløsning Oppstår det tvist om tolkning eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene fram, avgjøres tvisten ved de ordinære domstoler. [Navn] tingrett er verneting dersom partene ikke enes om annet sted. 26 Retningslinjer Oppdragsgiver har retningslinjer for nærmere utøvelsen av pasienttransport. Disse retningslinjene er en del av denne avtalen, og vil i avtaleperioden kunne justeres av oppdragsgiver. Det er ikke forutsatt at disse ev. endringene skal være annet enn mindre endringer som ikke medfører noen ekstra kostnader. Hvis endringene skulle vise seg å bli vesentlig fordyrende, må dette avtales nærmere med leverandør. 11

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

RAMMEAVTALE nr 21645

RAMMEAVTALE nr 21645 RAMMEAVTALE nr 21645 mellom Helse Sør-Øst RHF og EEG-Laboratoriet AS heretter benevnt heretter benevnt Oppdragsgiver Leverandør RAMMEAVTALEN GJELDER: Avtale om leveranse av polikliniske nevrofysiologiske

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

Avtalen er inngått mellom partene for å regulere forholdet mellom Taxi 3 og alle tilknyttede løyvehavere.

Avtalen er inngått mellom partene for å regulere forholdet mellom Taxi 3 og alle tilknyttede løyvehavere. Dato: 09.07.09 DOK. nr. 2 DROSJEREGLEMENT -TAXI 3 ROMERIKE Inngått mellom løyvehaver/transportør og Taxi 3 Romerike... 1. PARTENES POSISJONER 1.1 Avtalen er inngått mellom partene for å regulere forholdet

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft

Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft 1. Kontraktsdokumentene Ved motstrid mellom de ulike dokumentene har dokumentene forrang i følgende rekkefølgen: 1) Ordrebekreftelsen fra Utleier

Detaljer

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt Grimstad kommune INNHOLDSFORTEGNELSE: KONTRAKTSFORSIDE... 4 SPESIELLE KONTRAKTSBETINGELSER... 5

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer