3 Avtalens dokumenter og dokumentrang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 Avtalens dokumenter og dokumentrang"

Transkript

1 1 Generelt Denne avtalen innebærer at leverandør plikter å levere transporttjeneste av pasienter landeveis etter de vilkår som er fastsatt i denne avtalen med bilag. Avtalen innebærer ikke at oppdragsgiver er forpliktet til å kjøpe noen fastsatt mengde av pasienttransporttjenester. Årlige uttak vil bl.a. være avhengig av oppdragsgivers aktivitet og organisasjonsmessige forhold, herunder funksjonsfordeling mellom helseforetak. Videre vil det avhenge av tilgjengelighet til rutegående transporttilbud. Foretaksstrukturen kan endres i løpet av avtaleperioden. Dersom dette skjer vil avtalen i angjeldende område fortsette, men med mulighet for endring i hvem som er oppdragsgiver, samt endret fakturaadresse. Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil gjelder ikke for noen del av denne avtalen. 2 Oppfølgnings- og utviklingsmøter Det skal som en fast ordning gjennomføres årlige oppfølgningsmøter mellom oppdragsgiver og leverandør. Første gang ett-1-år etter kontraktsinngåelse. Oppdragsgiver innkaller til slike møter og møtene avholdes der oppdragsgiver beslutter at slike møter skal gjennomføres. Leverandørs kostnader tilknyttet slike møter dekkes fullt ut av leverandøren selv. Eventuelt ytterligere møter avtales etter behov. 3 Avtalens dokumenter og dokumentrang Med mindre annet er avtalt består avtalen av følgende dokumenter: 1. Dette avtaledokument og eventuelle endringsavtaler 2. Oppdragsgivers konkurransegrunnlag, herunder kravspesifikasjon, prisskjema, tilbudsskjema og retningslinjer 3. Leverandørens tilbud, så lenge dette er innenfor de forutsetninger det gis åpning for i kunngjøring og konkurransegrunnlag. Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge. 4 Avtaleperiode Avtaleperioden er tre-3-år fra og med dato for avtalt oppstart av tjenesten, med ett-1-års opsjon, til sammen fire-4-år. Opsjon innebærer at oppdragsgiver har rett til å forlenge avtalen med dens betingelser og at leverandør har en plikt til å levere til denne avtalens betingelser. 5 Kontaktpersoner Kontaktperson i Nordlandssykehuset HF: Kontaktperson for leverandør: 6 Område for tjenesteutførsel Denne avtalen omfatter område [steds-/kommunenavn/rutestrekning]. 1

2 7 Tilgjengelighet og kapasitet Leverandøren plikter å ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke det til enhver tid gjeldende behov for pasienttransport i området. Det er oppdragsgiver som avgjør om leverandørens transportkapasitet er tilfredsstillende. Leverandøren skal være tilgjengelig for oppdrag 24 timer i døgnet. Tid fra bestilling av ikke forhåndsbestilte turer til bilen er på vei til hentestedet skal som hovedregel ikke overstige 15 minutter i tidsrommet på hverdagene. For øvrig 30 minutter. 8 Pasienttransport på båre Dersom det i løpet av avtaleperioden oppstår behov for transportløsning av pasient liggende på båre i tilbudsområde som omfattes av denne avtalen, skal oppdragsgiver ha opsjon på slik transportløsning overfor leverandør i henhold til denne avtalens pris og betingelser. Kjøretøy for transport av liggende pasienter skal kunne ta med sittende pasienter for å utnytte ledig restkapasitet både tur og retur. Dersom leverandør ikke har etablert transportløsning på båre i henhold til gjeldende krav til slike transportmidler innen tre-3-måneder regnet fra dato for melding fra oppdragsgiver om utløsning av opsjon, står det oppdragsgiver fritt å anskaffe transportløsningen fra andre leverandører. 9 Krav til sjåfør Sjåføren skal ved behov hjelpe passasjer inn og ut av kjøretøyet, og om nødvendig også bistå passasjeren inn/ut av hentested/bestemmelsessted. Sjåføren skal av hensyn til pasientene ikke benytte sterke parfymer. Kjøretøyet skal være røykfritt og sjåføren skal ikke lukte røyk. Sjåfører skal under transport for oppdragsgiver være velflidd og overholde god personlig hygiene. Det skal tas hensyn til passasjerens behov for ro under transporten. Bruk av radio/cd-spiller skal kun skje i overensstemmelse med pasient eller ledsager. Sjåfør skal beherske norsk språk. Sjåfør skal være uniformert. 10 Krav til materiell Kjøretøyene skal være utstyrt med godkjent, skrivende taksameter. Kjøretøy skal ha alminnelig og tidsriktig god standard og komfort. Dette innebærer at kjøretøyene til enhver tid ikke skal være eldre enn 7 år gamle, f.o.m. tidspunkt for kontraktsinngåelse og gjennom hele avtaleperioden. Dette gjelder ikke for kjøretøy beregnet for transport av liggende pasienter. Kjøretøystandard vil kunne bli undersøkt løpende under avtaleperioden. Kjøretøyet skal: Til enhver tid være tilfredsstillende rengjort med rengjøringsmidler som ikke er allergifremkallende Være helt røykfritt både i og utenfor tjeneste. 2

3 Kjøretøykrav som er minstekrav til kjøretøyets kvalitet: Ha klimaanlegg som sørger for normal og jevn temperatur. Ha tilgjengelig barnesikringsutstyr godkjent av biltilsynet. Ikke være mindre enn minimum mellomklassestørrelse. Ha normal beinplass for alle sitteplasser Sikkerhetsseler til alle seteplasser i henhold til gjeldende lov og forskrift Nakkestøtte til alle seteplasser Leverandøren skal ha rutiner for renhold av kjøretøyer. Kjøretøy registrert for flere enn 5 personer skal i tillegg: Ha fastmontert eller mobilt hjelpetrinn ved inn-/utstigning. Ha regulering av stolrygg og god beinplass tilsvarende som for kjøretøy med regulerbare seter (lengderetning), på minimum 3 av setene utenom førersetet. Ha armlene mot midtgang. Ha godkjent kjøretøy tilpasset for pasient sittende i rullestol under transporten i områder hvor oppdragsgiver krever slik transportløsning. Når det gjelder krav til materiell vises det også til konkurransegrunnlagets vedlegg 1: Kravspesifikasjon, pkt. 2: Krav til transportmiddel. 11 Transportkontor Det vises til konkurransegrunnlagets vedlegg 6: Retningslinjer for pasienttransport i Nordlandssykehuset HF Bestillingsrutiner Oppdragsgiver fastsetter hvilke rutiner som skal være gjeldende ved bestilling av transport. Ved avtalens start vil praksis være at lengre turer skal meldes det aktuelle transportkontor, og at kortere turer bestilles direkte hos leverandøren. Oppdragsgiver fastsetter grenser for samordning. Pasienten, pasientens familie, pleiepersonale eller rekvirent skal bestille transport. Rekvisisjon må foreligge. Ved forhåndsbestilte turer er leverandøren ansvarlig for å avtale hentetid/- sted med pasienten dagen før turen starter, i tidsrommet som oppgitt i helseforetakets retningslinjer. Etter avtale med oppdragsgiver kan tidsrommet endres. Oppdrag som ikke blir håndtert/samordnet av transportkontoret, skal leverandøren selv samordne. Ved innføring av nytt IKT-system for administrasjon og drift av pasienttransport, jf. pkt. 14 i denne avtalen, vil etter hvert en stor andel av bestillingene gå via transportkontoret både korte og lengre turer. Nytt IKT-system vil også innebære overgang til elektronisk rekvisisjon og bestilling av transport, og leverandøren er forpliktet til på egen regning å tilpasse seg disse endringer i bestillingsrutiner. 3

4 11.2 Samarbeidet mellom leverandøren og transportkontor/oppgjørskontor Leverandøren skal til enhver tid være tilgjengelig for transportkontoret via kommunikasjonssamband, og rette seg etter de instrukser som transportkontoret gir. Retningslinjer for hvordan leverandør skal forholde seg i transportkontorets stengetid fremgår av konkurransegrunnlagets vedlegg 6; Retningslinjer for pasienttransport landeveis i Nordlandssykehuset HF, som er en del av denne avtalen. Oppdragsgiver fastsetter hvilke meldingsrutiner som skal gjelde mellom leverandør og transportkontor i forbindelse med det enkelte transportoppdrag. Leverandør skal gi oppdragsgiver de opplysninger som er nødvendig for å kunne påse at transporten utføres i samsvar med inngåtte avtaler og tilhørende retningslinjer. 12 Pris og betaling Den tilbudte pris skal fremkomme av vedlegg 3 til konkurransegrunnlaget; Prisskjema. I alle sammenhenger skal prisene oppgis i norske kroner ekskl. mva. Prisen skal videre inkludere alle skatter og avgifter. Maksimalprisforskriften gjelder ikke for noen del av denne avtalen. Dette innebærer: Det ytes ingen tillegg utover oppgitte priser enn det som eksplisitt er listet opp i denne kontraktens pkt. 12. Avtaleprisene skal gjelde både for samordnede og ikke samordnede turer, og uavhengig av turens lengde. Hvis det ikke er avklart på forhånd at bestilt tur er en pasienttransport skal leverandøren likevel godtgjøres etter denne avtalens betingelser. Leverandøren plikter å avklare med passasjer om det er en rekvisisjonstur før turen starter. Rekvirerer transportkontoret transport for 4 passasjerer eller færre, benyttes den avtalte pris for transport av f.o.m. 1 t.o.m. 4 passasjerer, selv om leverandøren velger å benytte større bil. Dersom transportkontoret velger å rekvirere større bil enn for transport f.o.m. 1 t.o.m. 4 passasjerer, benyttes den avtalte pris for bil f.o.m. 5 eller flere passasjerer Avstandsberegning m.m. Det skal alltid benyttes envegstakst. Det kan ikke tas betalt for annen kjøring enn reélt kjørte pasienttransportturer. Dette innebærer at det kun betales for dokumentert tomkjøring i retur. Dette innebærer at dersom leverandøren får et nytt kjøreoppdrag som ikke er pasienttransport, før han har returnert til stasjoneringssted, skal oppdraget for oppdragsgiver avsluttes. Det skal velges den kjørerute som gir lavest totalkostnad for oppdragsgiver. Dersom kostnaden i enkelte oppdrag ved bruk av leverandørens avtale overstiger kostnaden ved bruk av annen leverandør i tilliggende anbudsområde med 100 % grunnet kilometerkostnader, står det oppdragsgiver fritt å benytte den leverandøren som gir den laveste kostnaden. Tilkjøringsutgifter og tomkjøring i retur dekkes til/fra det stasjoneringssted som er nærmest pasientens hentested. Disse stasjoneringssteder fremgår av vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget; Kravspesifikasjon for transport av pasienter landevegs. pkt. 3 Krav til 4

5 transportmiddel. Dette gjelder for alle enkelttransportører som er underleverandør til en leverandør i ett og samme tilbudsområde. Dette innebærer at selv om pasientens nærmeste leverandør er fraværende i oppdrag for oppdragsgiver, vil en leverandør som kommer fra samme tilbudsområde bare få dekket tilkjøringsutgifter og retur fra/til dette nærmeste stasjoneringssted. Dersom det ikke er tilgjengelig leverandør i det aktuelle tilbudsområdet til å utføre oppdraget, kan transportkontoret bestille leverandør fra annet tilbudsområde. Tilkjøringsutgifter dekkes da fra dette andre tilbudsområdets nærmeste stasjoneringssted og til hentested etter denne tilhentede leverandørs avtalepriser, samt tilsvarende ved retur. Den tilhentede leverandør som utfører et slikt oppdrag i annet tilbudsområde skal selv fakturere oppdragsgiver Ventetid Ventetid godtgjøres kun i følgende tilfeller: a. Når leverandøren venter på pasient som skal i retur. b. Når ventetiden skyldes transportkontorets samordning av flere oppdrag. c. Ventetid godtgjøres også ved følgende forhold som medfører at kjøretøyet gjør full stans: - Nødvendig assistanse ved henting/avlevering, - Ventetid på fergekai/overfart med ferge. - Kortere stopp av medisinske årsaker og nødvendige toalettbesøk Ventetidsgodtgjøringen skal ikke overstige kostnaden ved en ny tur. Unntak fra dette må avklares med transportkontoret. Ventetid knyttet til fergetransport er unntatt fra dette. Det godtgjøres ikke for trafikal-/passiv ventetid, der taksameteret går over til å registrere ventetid når farten er under en viss hastighet Minstetakst. Minstetakst for et oppdrag settes til kr. 70,00 per tur Tillegg ved samordning som foretas av leverandør Dette gjelder kun for turer under transportkontorets samordningsgrenser, jf. retningslinjene i konkurransegrunnlagets vedlegg 6, og kun for passasjerer med rekvisisjon. Dersom det er flere med rekvisisjon som reiser i samme kjøretøy i hele eller deler av turen, betales et tillegg på kr. 50,- for hver ekstra passasjer tur og retur. Ledsagere regnes ikke som ekstra passasjer i denne sammenheng. Dersom det etter avtale med transportkontoret tas med passasjer uten rekvisisjon, innkreves egenandel. Egenandelen inngår som fratrekk i det ordinære oppgjøret for turen, på lik linje som for andre passasjerer Bompenger For passering av bom der en passering med personbil ikke koster mer enn kr 20,00 og det finnes abonnementsordninger, skal det ikke regnes tillegg. Med abonnementsordning menes rabattordning som gir rett til et ubegrenset antall passeringer i en periode mot et fast vederlag. Øvrige bompenger, fergebilletter, parkeringsavgift m.v. kan refunderes mot kvittering. Dersom leverandøren benytter seg av rabattordninger, refunderes ikke mer enn rabattprisen. 5

6 12.6 Nattillegg og tillegg for kjøring på lørdager og søndager For nattkjøring og kjøring på lørdager og søndager kan det regnes tillegg etter tabellen nedenfor. Tilleggene kan regnes for den del av kjøringen som faller innenfor de aktuelle tidsrom. Dag/Tidsrom Mandag - fredag 0 % 0 % 21 % 35 % Lørdag 30 % 35 % 35 % 35 % Søndag 35 % 35 % 35 % 35 % 12.7 Tillegg for kjøring på bevegelige helligdager og offentlige høytidsdager For kjøring påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften i tiden kl. 12 til kl. 06 påfølgende dag og for kjøring nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 17. mai og 1. og 2. juledag fra kl. 06 til kl. 06 påfølgende dag kan det regnes 45 prosent tillegg i takstene. Nattillegg og tillegg for kjøring på lørdager og søndager kan ikke beregnes inn i tilleggsgodtgjørelse for kjøring på bevegelige helligdager og offentlige høytidsdager Spesialtakster Ved vegstengning på grunn av værforhold, ras, kansellering av fergeruter og lignende, ytes ingen godtgjørelse for ventetid som påløper. Dersom sjåføren i slike tilfeller må overnatte utenfor hjemstedet, dekkes inntil kr 1 500,00 til nødvendige utgifter til kost og losji per overnatting forutsatt dokumentasjon med kvittering. For transport med spesialbil av passasjerer som sitter i rullestol under transporten kan det regnes et tillegg på kr 50,00 per tur. Med tur menes kjøring fra stasjoneringssted, henting av pasient og transport til behandlingssted. Hvis pasienten eller andre rullestolpasienter er med på retur fra behandlingssted, er dette en ny tur og det betales nytt tillegg på kr 50,00. Ved transport av pasient på båre, regnes et tillegg på kr 100,- per tur. Dersom samme pasient på båre er med i retur, kan det ikke regnes et nytt tillegg på kr 100,00. Kilometergodtgjørelse godtgjøres i henhold til denne avtalens pris for kjøretøy med kapasitet på 5 passasjerer eller mer. Andre tillegg enn de som fremgår av denne avtalen kan ikke kreves Prisendringer Prisene justeres 1. januar hvert år med 80 % av endringen i den alminnelige konsumprisindeksen per 15. desember i forgående år. Første justering skjer 1. januar 2009 basert på endring fra 15. desember desember Oppdragsgiver skal godkjenne prisendringen før nye takster kan tas i bruk. Eventuelle endring i sats for merverdigift i avtaleperioden godtgjøres med 50 % av økningen. Oppdragsgiver skal godkjenne beregningen før nye takster kan tas i bruk. 6

7 13 Fakturering og betalingsvilkår Utelukkende krav som er satt opp og dokumentert i henhold til bestemmelsene i denne avtalen vil bli behandlet av oppdragsgiver. Dersom disse minstevilkårene ikke oppfylles, kan oppdragsgiver avvise og returnere krav(ene). Samtlige krav skal dokumenteres. Kravene, heri de ulike priskomponentene, skal være kontrollerbare i forhold til avtalte betingelser. Dette innebærer blant annet at: antall kjørte (løpende) kilometer skal fremkomme og kunne etterprøves enveistakst skal benyttes iht. avtalte betingelser ventetid i minutter skal fremgå avtalte tillegg skal eksplisitt fremgå det er mulig å kontrollere kravenes ulike deler opp mot avtalte betingelser frikort egenandeler skal fremgå eksplisitt på faktura Leverandør foretar samlet oppgjør for alle de transportører som er tilknyttet leverandør. Samlefaktura fra leverandør skal være fullstendig og korrekt utfylt. Regningene sorteres og summeres for hver løyvehaver kommunevis etter dato og klokkeslett. Bidragsreiser: De rekvisisjoner der den som har rekvirert har krysset av at reisen gjelder bidragsformål (se felt 3 på rekvisisjonen) skal leverandør: 1. skille ut bidragsreiser på samleregningen og sortere rekvisisjoner som gjelder bidragsreiser i egen bunke 2. sende regning på vanlig måte til helseforetaket Faktureringen og oppgjøret er en sentral og viktig del av avtaleforholdet. Det aksepteres ikke mangelfulle regninger, dokumentasjon m.m. Leverandør skal foreta en gjennomgang / kontroll av disse dokumentene før oversendelse til oppgjør. Oppdragsgiver skal ikke måtte anvende ressurser på slike mangler ved tjenesteleveransen. Forekommer likevel denne type mangler, anses dette som mislighold, jf avtalens pkt. 19. Dette innebærer blant annet at leverandøren har en umiddelbar varslingsplikt, og at leverandøren plikter å avhjelpe mangelen snarest uten kostnader for oppdragsgiver. Oppdragsgiver har rett til å returnere mangelfulle dokumenter, og holde forholdsmessig betaling tilbake. Dersom omfanget av mangelfull dokumentasjon osv. viser seg å være ressurskrevende for oppdragsgiver, kan oppdragsgiver returnere hele forsendelsen (tilbakeholdsrett knyttet til betalingen, inntil leverandøren leverer avtalt tjeneste) Dokumentasjon Det skal benyttes taksameter og regningsblankett IA /NAV (se vedlegg 8) for dokumentasjon av utført pasienttransportoppdrag. Leverandøren kontrollerer at pasienten har rekvisisjon utstedt av godkjent behandler, NAV trygd eller transportkontor (kjørekontor), og at alle opplysninger for turen fremkommer. Rekvisisjonen skal følge pasienten, dvs. at rekvisisjon og egenandel avkreves etter siste transportstrekning. Dokumentasjon På regning På taksameterutskrift Bilens løyvenummer X X 7

8 Dato/klokkeslett for turens oppstart og stopp X Turnummer gitt av kjørekontor X Sted der turen starter X Sted der turen avsluttes X Sted behandler/kjørt til X Frikort nummer oppgis der dette er benyttet X Navn på passasjer/-er X Antall kjørte kilometer, spesifiser X tilkjøring/hjemkjøring Avtalt kilometerpris X Transport som skjer i tidsrom der det er takstendring jfr. vedlegg 4, pkt. 12.6, skal det oppgis antall kjørte kilometer og avtalt kilometerpris før og etter takstendring X Sum avtalepris kjørte kilometer X X Ventetid i minutter. Når venting skjer i tidsrom der det er takstendring jfr. vedlegg 4 pkt. 12.6, skal det oppgis minutter og avtalt minuttpris før og etter takstendring X Sum avtalt ventetidsgodtgjørelse X X Merverdiavgift X X Ferge/bomavgift X Andre avtalte tillegg X Sum X X Passasjerenes egenandeler X X Krav X Frikortbeløp X Forklaring dersom uregelmessigheter har X oppstått Pasienttransport X Passasjerens underskrift der dette er mulig X Sjåførens underskrift X Det vil i avtaleperioden komme endring i krav til dokumentasjon. Det vises i den anledning til denne kontraktens pkt.14 Ny IKT-løsning for administrasjon og drift av pasienttransport Fakturering Oppdragsgivers betalingsfrist er 30-tretti-dager fra fakturadato. Forutsetning for rettidig betaling er at faktura er mottatt hos oppdragsgiver seinest 4-fire-dager etter fakturadato og at tjeneste er dokumentert levert, og at dokumentasjonen og kravet er korrekt. Fakturering av utførte oppdrag skal følge kalendermåned. Fakturering kan skje en eller to ganger per måned etter avtale med oppdragsgiver. Ingen fakturer skal være eldre enn 3 måneder. Kravet foreldes etter 3 måneder. Krav for utførte pasienttransportoppdrag sendes oppdragsgiver innen den 25. påfølgende måned. Betaling innebærer ingen godkjennelse av leveransen. 8

9 13.3 Feilaktig utbetaling Feilaktig utbetaling kan trekkes/motregnes av oppdragsgiver overfor leverandør i senere fakturering. Dersom leverandør får for lite betalt kan leverandør gjøre krav på dette i senere fakturering. Første ledd i dette punktet forutsetter dokumentasjon av oppdragsgiver eller leverandør. 14 Ny IKT- løsning for administrasjon og drift av pasienttransport Nytt datasystem innføres på alle transportkontor i Norge primo Integrert i dette systemet ligger også mulighet for elektronisk rekvirering og bestilling av transport fra rekvirenter. Krav til leverandøren: Leverandøren plikter å etablere og bekoste nødvendig tilkobling til den nye IKT-løsningen. Tilknytning mellom leverandøren og den nye IKT-løsningen for pasienttransport foregår gjennom en standard datagrensesnitt kalt SUTI. Bestilling av transport, samt melding fra leverandøren om aksept, start og avslutning av oppdraget formidles elektronisk gjennom dette grensesnittet. Det vises for øvrig til teknisk dokument/suti-integrasjon som utleveres på forespørsel. Denne tilknytning skal være tilgjengelig hos leverandøren senest fra , såfremt ikke annet avtales. 15 Statistikk Leverandør skal levere statistikk i Excel-format kommunevis per kalendermåned - over utførte transporter med opplysninger om: totalt krav pasienttransport frikortbeløp ventetidsgodtgjørelse antall turer antall passasjerer antall ledsagere antall rullestolpassasjerer og antall utkjørt km Opplysningene fordeles på turer innmeldt og bestilt gjennom transportkontoret (med turnummer), og turer som pasientene har bestilt direkte hos leverandør (uten turnummer). Statistikk skal sendes oppdragsgiver månedlig. Frist for innlevering er 25. i påfølgende måned. 16 Risiko Leverandør har risiko for alle dokumenter, beskrivelser og instrukser som befinner seg i hans varetekt i og utenfor oppdragsgivers lokaler. Dette innebærer at samtlige dokumenter som er kommet leverandør og/eller hans ansatte i hende, uavhengig av form for overlevering, har leverandøren det hele og fulle ansvaret for. Det vil si at leverandøren har ansvar for dokumentet i oppdragsgivers lokaler helt fremt til tidspunktet for fysisk overlevering til oppdragsgivers personell i lokalet. Leverandør har også det fulle ansvar for dokumentene i 9

10 oppdragsgivers lokaler fra det øyeblikk oppdragsgivers personell fysisk har levert dokumentene fra seg til leverandøren og/eller hans ansatte. Med risiko menes det at leverandøren kan bli stilt økonomisk ansvarlig hvis dokumenter kommer på avveier i hans varetekt slik som beskrevet ovenfor. 17 Opphavs- og eiendomsrett Oppdragsgiver har full opphavs- og eiendomsrett til alt grunnlagsmateriale og ethvert resultat av arbeid utført av leverandøren i henhold til denne avtalen. 18 Taushetsplikt Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt kommer til anvendelse for leverandørens personale. Leverandøren skal følge de samme regler som gjelder for oppdragsgiver og kundens personale i forbindelse med sikring av konfidensiell informasjon. Leverandører som gjennom sin leveranse til oppdragsgiver og kunde blir kjent med tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- eller forretningsforhold av konkurransemessig betydning m.m., har taushetsplikt etter reglene som gjelder for offentlig virksomhet. Hver enkelt ansatt hos leverandør som deltar i håndtering av denne avtalen skal signere en taushetserklæring. Informasjon til/fra sjåfør må skje på en måte som ikke medfører at personopplysninger tilflyter uvedkommende, som for eksempel gjennom åpen høyttalerløsning eller gjennom dataoverført kommunikasjonsutstyr hvor taushetsbelagt melding kan synliggjøres for uvedkommende. 19 Force majeure Dersom det inntreffer en ekstraordinær situasjon som etter vanlige kjøpsrettslige regler må regnes som force majeure, anses denne avtalen ikke som misligholdt så lenge force majeure situasjon vedvarer. 20 Mislighold Ved rettslige mangler er leverandøren forpliktet til å holde oppdragsgiver skadesløs, blant annet ved å skaffe den rettigheten som mangler, eller ved å skaffe oppdragsgiver minst likeverdig ytelse. Forsinkelser og mangler plikter leverandøren å avhjelpe kostnadsfritt og uten ugrunnet opphold. Leverandøren skal umiddelbart varsle oppdragsgiver om misligholdet. Ved forsinket betaling har leverandøren krav på forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. Ved mislighold kan oppdragsgiver holde betaling tilbake / alminnelig tilbakeholdelsesrett, og har krav på forholdsmessig prisavslag. Ved vesentlig mislighold kan avtalen heves med øyeblikkelig virkning. 10

11 Misligholdende part plikter å erstatte ethvert økonomisk tap som følge av at denne avtalen er misligholdt. Når erstatning skal utmåles legges alminnelig norsk erstatningsrettslig praksis til grunn. 21 Reklame Leverandør må innhente forhåndsgodkjennelse fra oppdragsiver dersom leverandør for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om denne avtalen. 22 Transport av avtalen Ingen av partene kan transportere denne avtalen over til tredjepart uten begge parters godkjennelse. Med tredjepart menes annen juridisk enhet. Unntaket er organisatoriske endringer hos oppdragsgiver. 23 Endringer / tillegg til avtalen Endringer i oppdragets innhold eller omfang må avtales særskilt. Som tillegg til denne avtalen kan partene bli enige om nye oppdrag innenfor rammene av lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser. Endringer i oppdragets innhold og omfang i det enkelte avtaleområdet vil være at: 1. Det oppstår ytterligere behov for transport av liggende pasienter i løpet av avtaleperioden 2. Det oppstår ytterligere behov for godkjent kjøretøy tilpasset for pasienter sittende i rullestol under transporten. 3. Det oppstår behov for stort kjøretøy i de tilbudsområder hvor oppdragsgiver ikke har stilt krav i tilbudskonkurransen om stort kjøretøy. I samtlige tilbudsområder, uavhengig om oppdragsgiver har stilt krav om stort kjøretøy eller ikke, er det leverandørens plikt å ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke det til enhver tid gjeldende behov. 24 Lovvalg Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. 25 Tvisteløsning Oppstår det tvist om tolkning eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene fram, avgjøres tvisten ved de ordinære domstoler. [Navn] tingrett er verneting dersom partene ikke enes om annet sted. 26 Retningslinjer Oppdragsgiver har retningslinjer for nærmere utøvelsen av pasienttransport. Disse retningslinjene er en del av denne avtalen, og vil i avtaleperioden kunne justeres av oppdragsgiver. Det er ikke forutsatt at disse ev. endringene skal være annet enn mindre endringer som ikke medfører noen ekstra kostnader. Hvis endringene skulle vise seg å bli vesentlig fordyrende, må dette avtales nærmere med leverandør. 11

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Ved transportoppdrag gjennom andre enn leverandørs eget tilbudsområde skal leverandør ved ledig kapasitet ta med pasienter fra/til disse områdene.

Ved transportoppdrag gjennom andre enn leverandørs eget tilbudsområde skal leverandør ved ledig kapasitet ta med pasienter fra/til disse områdene. 1 Omfang Tilbudet skal gjelde pasienttransport landeveis i henhold til de geografiske områdene som oppdragsgiver har ansvar for i henhold til oversikt som framkommer i konkurransegrunnlagets vedlegg 3

Detaljer

Kontrakt. Saksnr: Rammeavtale om pasientreiser. mellom. Nordlandssykehuset HF. (xx område)

Kontrakt. Saksnr: Rammeavtale om pasientreiser. mellom. Nordlandssykehuset HF. (xx område) Kontrakt Saksnr: Rammeavtale om pasientreiser mellom Nordlandssykehuset HF og (xx område)., den..... Oppdragsgiver., den..... Leverandør Denne avtalen er undertegnet i to-2-eksemplarer, hvor av partene

Detaljer

Ved transportoppdrag gjennom andre enn leverandørs eget tilbudsområde skal leverandør ved ledig kapasitet ta med pasienter fra/til disse områdene.

Ved transportoppdrag gjennom andre enn leverandørs eget tilbudsområde skal leverandør ved ledig kapasitet ta med pasienter fra/til disse områdene. 1 Omfang Tilbudet skal gjelde pasienttransport landeveis i henhold til de geografiske områdene som oppdragsgiver har ansvar for i henhold til oversikt som framkommer i konkurransegrunnlagets vedlegg 3

Detaljer

AVTALE OM REISEBYRÅTJENESTER

AVTALE OM REISEBYRÅTJENESTER VEDLEGG 5 AVTALE OM REISEBYRÅTJENESTER Avtale om reisebyråtjenester i forbindelse med pasientreiser mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Bodø,

Detaljer

Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil, gjelder ikke for noen del av denne konkurransen/avtalen.

Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil, gjelder ikke for noen del av denne konkurransen/avtalen. 1 Omfang Tilbudet skal gjelde pasienttransport med drosje/turvogn i henhold til de geografiske områdene som oppdragsgiver har ansvar for i henhold til oversikt som framkommer i konkurransegrunnlagets vedlegg

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 4 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 5 4. FAKTURERING... 5 Side 2 av 6 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. For pasientreiser landeveis INNHOLDSFORTEGNELSE

KRAVSPESIFIKASJON. For pasientreiser landeveis INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON For pasientreiser landeveis INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 2 OMFANG 2 3 TJENESTEKATEGORIENE 2 4 KRAV TIL TJENESTEN 3 5 AVVIK 5 6 MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR 5 7 IKT-LØSNING FOR ADMINISTRASJON

Detaljer

Utkast RAMMEAVTALE OM JURIDISK BISTAND

Utkast RAMMEAVTALE OM JURIDISK BISTAND Vedlegg 4 Utkast RAMMEAVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom Advokatfirma Org. nr. (heretter kalt Advokaten) og Hamar kommune Org. nr. 970 540 008 (heretter kalt Oppdragsgiver) Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Vedlegg 1: Kravspesifikasjon for transport av pasienter landeveis Nordlandssykehuset HF 1 INNLEDNING 2 2 OMFANG 2 3 KRAV TIL LEVERANDØREN 3

Vedlegg 1: Kravspesifikasjon for transport av pasienter landeveis Nordlandssykehuset HF 1 INNLEDNING 2 2 OMFANG 2 3 KRAV TIL LEVERANDØREN 3 KRAVSPESIFIKASJON For pasientreiser landeveis INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 2 OMFANG 2 3 KRAV TIL LEVERANDØREN 3 4 KRAV TIL MATERIELL 5 5 KRAV TIL SJÅFØR 6 6 KRAV TIL REISEN 6 7 KRAV TIL DOKUMENTASJON

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER 1. FORMÅL Rammeavtalens formål er å sikre at kommunenes behov for advokattjenester blir dekket når kapasiteten og kompetansen til egne

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 3 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 4 4. FAKTURERING... 4 Side 2 av 5 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 3 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 4 4. FAKTURERING... 4 Side 2 av 5 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

V1998-26 20.04.98 Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil

V1998-26 20.04.98 Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil V1998-26 20.04.98 Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil Sammendrag: Maksimalpriser for kjøring med drosjebil reguleres med hjemmel i konkurranseloven. Maksimaltakstene endres i tråd

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

Rammeavtale om juridisk bistand

Rammeavtale om juridisk bistand RAMMEAVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom (heretter kalt Advokaten) Org. nr. og Lenvik kommune Org. nr. 939 807 314 (heretter kalt Oppdragsgiver) Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Rammeavtale for Glass

Rammeavtale for Glass Unntatt offentlighet iht. offentlighetsloven 6.2b EKSEMPLAR NR KONTRAKTSNUMMER 1 AV 2 AVTALE OM TJENESTEKJØP 2007/XXXXX Utarbeidet av Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Heretter benevnt

Detaljer

AVTALE nr. " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847

AVTALE nr.  Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847 AVTALE nr mellom Oslo universitetssykehus HF (Org nr 993 467 049) heretter benevnt Kjøper og Leverandør (Org.nr: heretter benevnt Selger " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: 2014-xxxxx Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG

KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG.. FOR PROSJEKTET: UTREDNING LUFTSPORT Samferdselsdepartementets referanse: 09/1744 AVTALE OM UTREDNINGSOPPDRAG MELLOM: (heretter kalt Oppdragstaker) og Samferdselsdepartementet

Detaljer

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg.

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til avtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk Vedlegg 2 Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN Organisasjonsnummer: 944 384 081 heretter kalt Oppdragsgiver og Navn på

Detaljer

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens

Detaljer

Avtale om kjøp av flytekai(er) mellom. Finnmark fylkeskommune (oppdragsgivere) for leverandør

Avtale om kjøp av flytekai(er) mellom. Finnmark fylkeskommune (oppdragsgivere) for leverandør Avtale om kjøp av flytekai(er) mellom Finnmark fylkeskommune (oppdragsgivere) og (leverandør) for oppdragsgiver for leverandør Sted / Dato Sted / Dato Side 2 av 7 1. KONTAKTPERSONER Hovedkontakt avtale,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR Vedlegg 4 AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR RAMMEAVTALE mellom Norges Bank og. Vedrørende materiell rør 1 Kontraktsdokumenter Følgende dokumenter inngår i kontrakten: 1 Dette avtaledokument,

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: KONTRAKT STORTINGET Eksemplar nummer 1 av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: [xx-xx] Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 Vedlegg 4 Kontrakt KONTRAKT FOR KJØP AV Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 KONTRAKT FOR KJØP AV NORSKOPPLÆRING I KOMBINASJON MED ARBEIDSTRENING

Detaljer

Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO MVA (senere kalt Helseforetaket) og. (senere kalt Leverandøren)

Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO MVA (senere kalt Helseforetaket) og. (senere kalt Leverandøren) Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO 894 166 762 MVA (senere kalt Helseforetaket) og (senere kalt Leverandøren) For Vestre Viken HF Drammen den... den. Arkiv 15/02727 1 Denne kontrakten

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige Fellesråd. Har opprettet tjenestekontrakt om leveranse av følgende:

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige Fellesråd. Har opprettet tjenestekontrakt om leveranse av følgende: Unntatt offentlighet iht. offentlighetsloven 6.2b EKSEMPLAR NR 1 AV 2 RAMMEAVTALE 00000 Utarbeidet av DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige Fellesråd Heretter benevnt OPPDRAGSGIVER Og Org.nr. Lev. Navn Adresse

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr Rammeavtale om kjøp av arbeidstøy og verneutstyr mellom Sjøfartsdirektoratet heretter kalt Kunden og. Foretaksnr.: heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom

Detaljer

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Kommersielle forhold

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Kommersielle forhold Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011 Innhold 1 Generelt... 3 2 Variabel godtgjørelse... 3 3 Fast godtgjørelse... 4 4 Prisskjema... 4 5 Andre godtgjørelser... 4 6 Godtgjørelse ved endringer... 5 7

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308 Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester UNE saksnummer 17/00308 Avtale om hotelltjenester Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) Og Utlendingsnemnda (heretter

Detaljer

AVTALE vedrørende kjøp av

AVTALE vedrørende kjøp av AVTALE vedrørende kjøp av OPPSAMLING, TRANSPORT OG SLUTTBEHANDLING AV SMITTE-/RISIKOAVFALL AVTALE NR 14/02140 mellom Akershus Universitetssykehus HF Postboks 1000 1478 LØRENSKOG Org. Nr: 983 971 636 (heretter

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter.

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE AVTALE OM LEVERING AV DAGLIG LEDELSE MELLOM Horten bompengeselskap RV 19 AS Oppdragsgiver Leverandør 1 Det er i dag inngått avtale om levering av daglig ledelse mellom Oppdragsgiver: Horten bompengeselskap

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase.

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase. Konkurransegrunnlag Del C Utkast til kontrakt AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) og Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Formålet med avtalen er å dekke NVEs behov for kaffemaskiner, samt dekke det løpende behovet for supplering så lenge rammeavtalen løper.

Formålet med avtalen er å dekke NVEs behov for kaffemaskiner, samt dekke det løpende behovet for supplering så lenge rammeavtalen løper. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til rammeavtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy mellom Leverandør og Oppdragsgiver Dokumentets dato: 07.02.2012

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Vedlegg 1-Kravspesifikasjon Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Kjøreplan... 3 2.2 Avbestillinger... 3 2.3 Nye /endring av

Detaljer

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2015/23) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier. Tilfeldig drosjetransport og flydrosje 12/10351

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier. Tilfeldig drosjetransport og flydrosje 12/10351 Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier Tilfeldig drosjetransport og flydrosje 12/10351 Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Krav Oppmøte / utførelse av transportoppdrag...

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER Dato: 11.12.2015 RfD Side 2 av 6 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER 1.1 Avtalens varighet Avtalen trer i kraft fra den dato avtaledokumentet

Detaljer

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr.

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr. KONTRAKT mellom Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr 990 358 699 («Selskapet») og («Leverandør») Org.nr. om innskuddskonto for overskuddslikviditet og trekkfasilitet for mellomfinansiering Sted og dato:

Detaljer

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

AVTALE. Kjøp av Kapnografer

AVTALE. Kjøp av Kapnografer AVTALE Kjøp av Kapnografer Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Avtalens parter... 3 2. Avtalens omfang... 3 3. Avtaleperioden... 3 4. Avtaleforvaltning... 3 4.1 Kontaktperson... 3 4.2 Kommunikasjon...

Detaljer

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER Versjon 3.0 Alminnelige innkjøpsbetingelser varer 1 Anvendelse 1.1 Disse alminnelige innkjøpsbetingelser gjelder for kjøp av varer for Universitetet i Oslo, heretter

Detaljer

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Avtale om vedlikehold og service Kunnskapsdepartementet Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Kontrakt om Vedlikehold

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes.

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes. AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes mellom Jernbaneverket (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Navn (heretter kalt

Detaljer

Kjøpsavtale for Varekjøp

Kjøpsavtale for Varekjøp Kjøpsavtale for Varekjøp Versjon 1.0 Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Kjøp av lett lastebil inkl. serviceavtale Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal kommune (heretter

Detaljer

Rammeavtale om annonseformidling og rådgivning

Rammeavtale om annonseformidling og rådgivning Vedlegg 1 Rammeavtale om annonseformidling og rådgivning mellom Sjøfartsdirektoratet heretter kalt Kunden og.. Foretaksnr.:.. heretter kalt Leverandøren 1. Avtalens omfang Det er i dag inngått avtale mellom

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR AKUTTINNKVARTERING. mellom. Utlendingsdirektoratet (UDI), org.nr (Kunden) org.nr. (Leverandøren)

RAMMEAVTALE FOR AKUTTINNKVARTERING. mellom. Utlendingsdirektoratet (UDI), org.nr (Kunden) org.nr. (Leverandøren) KONTRAKT NR.: Side 1 av 8 VEDLEGG 5 RAMMEAVTALE FOR AKUTTINNKVARTERING mellom Utlendingsdirektoratet (UDI), org.nr. 974 760 746 (Kunden) og org.nr. (Leverandøren) Sted og dato: [Kundens navn her] [Leverandørens

Detaljer

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 6,2b Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og

Detaljer

Kontrakt. Rammeavtale om transporttjenester. mellom

Kontrakt. Rammeavtale om transporttjenester. mellom Kontrakt Rammeavtale om transporttjenester mellom Østfold kollektivtrafikk Oscar Pedersensvei 39, Postboks 220, 1702 Sarpsborg (heretter kalt oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 984 582 021 og Selskapsnavn

Detaljer

LEVERING AV FORHANDLERTJENESTER

LEVERING AV FORHANDLERTJENESTER AVTALE OM LEVERING AV FORHANDLERTJENESTER MELLOM Fjellinjen AS Oppdragsgiver Leverandør Side 2 av 7 A AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått avtale om levering av forhandlertjenester mellom og Oppdragsgiver:

Detaljer

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og 1 KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Oppdragstaker) 1. Prosjektutførelse 1.1 Innhold Oppdragstaker skal gjennomføre prosjektet

Detaljer

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtalen omfatter: Avtale om bedriftshelsetjeneste Startdato og sluttdato: 1.1.2013 30.6.2014 Opsjoner: 1 (ett) + 1 (ett) år Avtalen er inngått

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

AVTALE. mellom. Navn: Uninett Norid AS Org.nr.: heretter kalt Oppdragsgiver og. Navn: x Org.nr.: Adresse: heretter kalt Tjenesteyter.

AVTALE. mellom. Navn: Uninett Norid AS Org.nr.: heretter kalt Oppdragsgiver og. Navn: x Org.nr.: Adresse: heretter kalt Tjenesteyter. AVTALE mellom Navn: Uninett Norid AS Org.nr.: Adresse: NO-7465 TRONDHEIM heretter kalt Oppdragsgiver og Navn: x Org.nr.: Adresse: heretter kalt Tjenesteyter. 1. AVTALENS FORMÅL OG OMFANG Denne avtalen

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM KANTINEDRIFT Region nord, kontorsted Vadsø.

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM KANTINEDRIFT Region nord, kontorsted Vadsø. Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM KANTINEDRIFT Region nord, kontorsted Vadsø mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region nord Oppdragsgiver

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier. Anbudskonkurranse på barnehageskyss 12/10350

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier. Anbudskonkurranse på barnehageskyss 12/10350 Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier Anbudskonkurranse på barnehageskyss 12/10350 Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Krav Oppmøte / utførelse av transportoppdrag...

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

KONTRAKT. Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/ Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/ Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/03900 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938 801 363) (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Konsulentoppdragsavtalen

Konsulentoppdragsavtalen STATENS STANDARDAVTALER OM KONSULENTTJENESTER Konsulentoppdragsavtalen Statens standardavtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver Utgitt av Statskonsult 1990 Elektronisk

Detaljer

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år.

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år. Vedlegg 4 RAMMEAVTALE 12/014 vedr elektroarbeid mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling IKS Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for perioden

Detaljer

Generell Rammeavtale om IKT varer og tjenester

Generell Rammeavtale om IKT varer og tjenester Konsept for rammeavtaler del 2 Generell Rammeavtale om IKT varer og tjenester Avtalens navn: IT rammeavtale Samlet vederlag: Avtalens tidsrom: Del 1, Bakgrunnsnotat, finner du her: http://www.difi.no/hovedenkel.aspx?m=53794

Detaljer