1 :-) Attraktive Bømlo. Foto: Jan Rabben

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 :-) Attraktive Bømlo. Foto: Jan Rabben"

Transkript

1 1 :-) Attraktive Bømlo Foto: Jan Rabben Folkehelseprofil 2013

2 2 :-) Innhald 1.Innleiing 2.Kort om Bømlo kommune 3.Demografiske tilhøve 4.Fysiske og sosiale tilhøve 5.Næringsliv, utdanningsinstitusjonar 6.Fysiske/kjemiske/biologiske/sosiale risikotilhøve 7.Helse/omsorgsteneste 8.Frivillige organisasjonar 9.Folkehelseprofil frå folkehelseinstituttet med kommentarar 10.Lokale tilhøve 11.Arbeid som er i gong 12.Tilrådingar vidare 13.Folkehelseprognose 14.Oppsummering tekst

3 3 :-) LOV Lov om folkehelsearbeid FOR Forskrift om oversikt over f. Oversikten skal omfatte opplysningar om og vurderingar av: a)befolkningssammensetning b)oppvekst- og levekårsforhold c)fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø d)skader og ulykker e)helserelatert atferd og f)helsetilstand

4 4 :-) Demografiske data frå SSB/Kostra Folketall Aldersfordeling Geografisk spreiing Sivilstatus Utdanningsnivå Yrkesaktivitet Inntektsnivå Utvikling over tid

5 5 :-) 53,8 % bor i det som kallast tettstader

6 6 :-) Sivilstatus 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % Bømlo Noreg 20,00 % 10,00 % 0,00 % Gifte Sambuar Ikkje i par

7 7 :-) Ein-personhushaldningar

8 8 :-) Utdanning og arbeidsaktivitet 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % Bømlo Noreg 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Høgare utdanning menn Høgare utdanning kvinner Arbeidsaktive menn Arbeidsaktive kvinner

9 9 :-)

10 10 :-) Statisikk frå NAV Arbeidsuførleik Sjukefråvær Sjukmeldingsdiagnoser Arbeidsløyse Integrering- busette flykningar, del av desse i arbeidsaktivitet eller utdanning

11 11 :-) Natur Friluftsliv Idrettsanlegg Kultur Sosialt miljø Fysiske og sosiale tilhøve Kjelder: Bømlo turlag, tilsette med god lokalkunnskap, Bømlo kulturskule, skoleporten.udir.no, skulehelsetenesta m.fl

12 12 :-) Næringsliv og utdanningsinstitusjonar Viktigaste verksemder i kommunen Innovasjon/næringsutvikling Skuler/barnehagar Kjelde: Næringssjef Bømlo kommune, tilsette i oppvekst

13 13 :-) Risikotilhøve Fysiske/kjemiske/ biologiske/sosiale Trafikktilhøve Fiskeri/havbruk Jordbruk Skipstrafikk Vassforsyning Renovasjon Kloakk/avløp Radon Miljøretta helsevern (kjelder: kommunalt planverk. ROS-analyse, plan for vatn og avløp, vegplan)

14 14 :-) Helse- og omsorgstenesta Helseinstitusjonar Kommunale bustader Stobo Private bustader med personell frå kommunen Heimebaserte tenester Dagtilbod Tannhelseteneste Kartlegging av omfang. Kjelder: opplysningar frå tilsette, statistikk frå Profil, møte med tannpleier, KOSTRA/IPLOS

15 15 :-) Helsestatistikk Helsestatistikk: Høgt tal på innleggingar i sjukehus grunna hjarte/karsjukdom, men ikkje på bruken av medikament mot hjartesjukdom. Høgt tal på behandling av høgt blodtrykk i primærhelsetenesta. Lågare tal på dødsfall grunna hjarte/karsjukdom. Noko lågare enn fylket på valdsame dødsfall (23,7 mot 29,9), mindre skilnader når det gjeld KOLS og kreft. Røyking: 20,2% i Bømlo mot 18,7% i Hordaland. Bruk av medisin mot diabetes type 2: 22,8 pr 1000 i Bømlo, mot 28,1 pr 1000 i Hordaland i aldersgruppa år i Kjelde: fhi.no- kommunehelsetenesta- statistikkbank.

16 16 :-)

17 17 :-) Dødelegheit 0-74 år pr

18 18 :-)

19 19 :-) Fråfall i vidaregåande skule

20 20 :-) Lågaste meistringsnivå i lesing 5.klasse

21 21 :-) Bruk av spesialisthelsetenesta somatikk

22 22 :-) Bruk av spesialisthelsetenesta psykiatri

23 23 :-) Lokale tilhøve Rusmisbruk/Røyking/Alkohol Helserelatert livsstil Sjukefråvær Flyktningar/asylsøkjarar Kjelder: Røyking basert på gravide (fhi). Rus eigne data frå 2005 (ungdata). Føre var-rapport frå nabokommune. Fysisk aktivitet nasjonale data. Sjukefråvær store diagnosegrupper. Lokal statistikk for med.forskrivning, innlegginger mm. (fhi).

24 24 :-) Kommunebarometer fra sh-dir

25 25 :-) Arbeid som er i gong Modellkommuneprosjektet Partnerskap for folkehelse Frisklivssentral (søkt midler, ikke fått) Kvalitetsgrupper Undomsundersøking (siden ny ungdata-us) Jobbsøkjarkurs Basen Nettopp Bømlo Bømlo frivilligsentral

26 26 :-) Tilrådinger- kartlegging Kartlegge rusproblematikk og -omfang. Vurdere breiare kartlegging av elever i 5.klasse, inklusive psykososiale tilhøve, mtp årsak til lågt meistringsnivå i lesing Oversikt og samordning av tenestene retta mot asylsøkjarar og flyktningar Undersøking om livsstil og helserisiko i befolkninga

27 27 :-) Tilrådinger- generelt folkehelsearbeid Trivnad- og helsefremjande tiltak for barn/unge. 1 time fysisk aktivitet i skulen dagleg. Kosthald- og helseinformasjon/ kampanjer på foreldremøter i skulen. Opprette frisklivssentral Større fokus på tannhelse, spesielt for utsette grupper Helseteam for eldre. Rehabilitering.

28 28 :-) Folkehelseprognose- Risikoprofil fra Hordaland Fylkeskommune

29 29 :-) Risikoprofil for folkehelse

30 30 :-)

31 31 :-) Kjelder Lovdata (lovdata.no), Statistisk sentralbyrå (ssb.no), Fylkesmannen i Hordaland (fylkesmannen.no/hordaland), Statens folkehelseinstitutt (fhi.no), Utdanningsdirektoratet Skoleporten (skoleporten.udir.no), Sosial- og helsedirektoratet (shdir.no), Stiftelsen Bergensklinikkene, Mattilsynet, Utekontakten Stord kommune, Trafikksikringsplan for Bømlo, ROSanalyse for Bømlo, Div tilsette Bømlo kommune, Journalsystemet Profil data for Bømlo, ungdata.no, KS/Deloitte Kommunenes utfordringer rapport 2012

32 32 :-) Velkommen til Bømlo! Takk for merksemda! Foto: Magne Raknes

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015

Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015 Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder og statistikk... 5 2.2 Årsaksforhold, konsekvenser og ressurser...

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN Merknadene er en veiledning for å utdype innholdet i den enkelte bestemmelse. Merknadene er ikke rettslig bindende, men gir uttrykk for hva departementet

Detaljer

Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus

Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus Nynorskversjon Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Helse... 3 1.2 Folkehelse, førebyggjande og helsefremjande arbeid...

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE 14. november 2006 BAKGRUNN I samanheng med endringane i kommunelova knytt til internt tilsyn og kontroll, 74-81, vart det laga

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Kjem du levande inn, kjem du levande ut men kva skjer så?

Kjem du levande inn, kjem du levande ut men kva skjer så? OPPFØLGINGSTILBODET ETTER EI ALKOHOLFORGIFTING Kjem du levande inn, kjem du levande ut men kva skjer så? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2007 MARS 2007 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar. nr 12/13 12/2013

Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar. nr 12/13 12/2013 ISBN 978-82-7894-482-0 0ISSN 0808-5013 Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar Jon Erik finnvold 12/2013 Rapport nr 12/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Ta vare på velgerne dine. Alle bilder: Scanpix

Ta vare på velgerne dine. Alle bilder: Scanpix Ta vare på velgerne dine Alle bilder: Scanpix Folkehelseloven pålegger kommunen å iverksette nødvendige tiltak for å møte folkehelseutfordringer. Dette kan omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og forebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og forebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og forebyggjande arbeid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på 3 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer