Tal fra folkehelsebarometer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tal fra folkehelsebarometer"

Transkript

1 Tal fra folkehelsebarometer samla oversikt Hilde Nysæther Frantzen ÅL KOMMUNE

2 Innhald Bakgrunn... 1 Fargekoder... 1 Tabell 1: Befolkning... 2 Tabell 2: Levekår Tabell 3. Miljø... 3 Tabell 4. Skule Tabell 5: Levevanar Helse og sjukdom... 4 Tabell 6: Forventa levealder Tabell 7: Psykiske lidingar Tabell 8: Hjerte- karsjukdom per 1000 innbyggar... 5 Tabell 9: KOLS og diabetes type-2 per Tabell 10: Muskel skjellett antibiotika vaksinasjon... 5 Tabell 11: Tannhelse... 6 Bakgrunn Etter at lov om folkehelsearbeid kom i 2012 har folkehelseinstituttet (fhi) årlig gitt ut kommunebarometer med utvalde indikatorar. Dette dokumentet har samla tala derifrå slik at ein kan sjå utvikling over tid. Nokre nye indikatorar har kome inn, og andre er tatt ut. Det gjer at ein ikkje kan samanlikne alle tal over lang tid. Kommunebarometeret er basert på statistikken året før, dvs at folkehelsebarometer for 2012 er basert på talgrunnlag frå 2011, barometeret for 2013 på grunnlag av tal, osb. Nytt frå 2017 er at det er mogeleg å klikke seg til statistikkgrunnlaget direkte frå dokumentet; det er med andre ord lagt inn hyperlenker. Folkehelseprofilen med kommunebarometeret er ein del av statistikkgrunnlag til oversiktsarbeidet, og må tolkast i lys av kunnskap om lokale forhold. Fargekoder Kvit Grøn Raud Gul Oransje Ikkje testa for statistisk signifikans Svært sikkert at kommunen ligg betre an enn landsnivået Svært sikker at kommune ligg dårlegare an enn landsnivået Usikkert i forhold til landsnivået. Gjeld både om det er tendens til dårleg eller betre enn landsnivået. Vurdert av folkehelsekoordinator som obs! tal, sjølv om talet eventuelt er betre enn landsnået- 1

3 Tabell 1: Befolkning Tall i parentes er for hhv Buskerud og landet) Befolkning per 1.1 Befolkningsvekst Befolkning under 18 år Befolkning over 80 år, framskrive ,88 (1,3/1,3) ,59 (1,6/1,3) 6,4 (4,6/4,4) % Personer som bur åleine ,42 (1,4/1,3) % 22 (22/22) % 5,4 (4,2/4,1) % (1,2/ 1,1) % 22 (22/22) % I år + 6,5 (4,4/ 4,3) 27 (25/26) % ,064 (0,92/1,1) 26,7 (25,3/ 25,6) ,11 (1,1/0,93) 6,6 (5/4,8) 26,9 (25,2/25,3) ,17 (0,73/0,85) 26,8 (25,2/25,3) Innvandrarar og norskfødde med innvandrar foreldre Ein 8,9 (15/13) % personhushald 17 (17/18) % 18 (17/18) 9,8 (16/14) % Tabell 2: Levekår. Årstal/ Arbeidsløyse faktorar Vidaregåande eller høgare utdanning (30-39 år) 2012 Grunnskule som høgaste 12 % (17/ 15) % (80 og 83) 1,5 % (2,6/2,7) % (80/83) år 1,4 ( 2,1/ 2,2) % % (80/83) år 1,6 (2,2/2,3) (80/83) ny def. 1,2 /2,6/2,7) Uføre-trygda (18-44 år) Barn av einslege 1,5 (2,7/2,9) 2,8 % (2,4/2,3) 12 % (17/16) 2,7 % (2,4/ 2,3) 2,6 % (2,4/ 2,5) 2,6 % (2,4/ 2,5) 12 % (17/16) 11 % (17/ 16) 11 % 2,6 % (2,5/2,6) 11 % (80/82) 2,8 % (2,5/2,6) 11 % (79/82) 12 Låg inntekt 12 % (9,5/9,5) ulik inntekt P90/P10 * 11 % (9,4/9,4) 2,50 (2,60/ 2,60) Låginntekt 2,5 (2,6 2,7) (hushaldningar) 12 % ( 11/ 9,5) Låginntekt 2,6 (2,7/ 2,7) (hushaldningar) 14 % (11/ 10) 2,5 (2,7/ 2,7) 12 % (12/11) 10 % (13/12) 12 (13/12) 2,5 (2,8/ 2,8 2,5 (2,8/2,8) * P90/P10 er forholdet mellom inntekta til den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på 10-prosentilen (engelsk: percentile). Dvs: Om man sorterer 100 personer stigande etter inntekt, er P90/P10 forholdet mellom inntektene til person nummer 90 (den tiande høgasta) og person nummer 10 (den tiande lågaste). 2

4 Tabell 3. Miljø God Forsyningsgrad, drikkevassforsyning Drikkevatn Skader, behandla i sjukehus (88/86) 14 (12/13) Forskriftsmessig drikkevatn mhp E-coli (98/94) 13 (12/13) Nøgd med lokalmiljøet Med i fritidsorg. Fortruleg venn (11/13) (88/89) 60 (88/89) 12 (11/13) (91/92) 59 (88/89) 12,6 (11,1/12,8) (99/80) 61 (87/88) 13,2 (11,0/12,6) ,5 (97/88) 60 (90/88) 14,3 (12,7/13,7) (inkludert forgiftning) 77 (69/70) 69 (62/63) Einsemd 14 (18/18) 77 (70/70) 69 (64/65) 89 ( (88,9/89,9) 2013 (2014- ( 16)) 2013 (14-16)) 79 (70/70) 67 (65/66) 90,2 (89,5/90,1) Tabell 4. Skule. Trivst på Blir mobba på skulen, 10 skulen, 10. klasse klasse (%) (%) Fråfall i vidaregåande (%) Lågaste mesitringsnivå lesing 5. trinn Lågaste meistringsnivå rekning 5. trinn (85/83) 5,1 (9,2/8,9) 28 (28/26) (85/84) 4,7 (9,5/8,9) 25 (27/25) (85/84) 4,8 (9,5 8,9) 23 (27/ 25) (86/ 85)* 4 (8,3/ 8,1)* 17 (26/ 24)** 32 (26/25) 22 (28/27) (86/85) 16 (24/24) 34 (26/25) 25 (28/26) (87/85) 15 (23/24) 35 (24/24) 26 (27/25) (87/86) 16 (23/22) 31 (24/24) 30 (25/24) *Skuleåret /14. Skuleåret 2012/13 finst ikkje i statistikken. **

5 Tabell 5: Levevanar. Overvekt. Menn KMI > 25 kg/m 2 på sesjon Overvekt, kvinner* % (19/ 20) % (20/20) 23 (24/25) ,1 % (14/ 15) 23 (24/25) ,4 (13/ 14) 40 % (37/ 35) ,2 (10/10) Nettbasert sesjon 19 (21/21) ,2 (8,5/9,1) Nettbasert sesjon 17 (22/22) ,9 (7,5/7,8) 19 (22/23) (menn og kvinner nettbasert sesjonsjølvrapportert) Har vore berusa ( 8-10trinn) 14 (14/14) 7,4 (12/12) Lite fysisk aktiv () 12 (13/14) Nøgd med helsa 79**(72/71) Røyk, kvinner (svangerskapskontroll) Alkoholomsetn. Daglegvare og vinmonopol (liter/år/pers 15år+) 66 (71/71) 5,8 (4,9/5) (tal frå 2016) *KMI> 25 kg/m2 basert på sjølv-rapportering før svangerskapet. ** Ål- 2013, ikkje tatt med i fhi oversikten som har brukt Ungata Helse og sjukdom Tabell 6: Forventa levealder. Tal i parentes er for Buskerud og landet Forventa levealder, menn Forventa levealder, kvinner Utdanningsforkskjell i forventa levelader, år (77/77) 83 (82/82) ,4 (77/77,2) 82,6 (81,9/82,2) ,2 (77,3/77,5) 83 (82,1/82,3) ,9 (77,6/77,9) 82,8 (82,4/82,6) Ikkje tal for Ål (5,1/4,8) ,3/77,9/78,2) 83,3 (82,7/82,8) Ikkje tal for Ål (5,1/4,8) ,8 (78,3/78,5) 83,6 (82,9/83,0) Ikkje tal for Ål (5,1/4,9) (78,6/78,8) 83,9 (83/83,1) Ikkje tal for Ål (5/4,9) Tabell 7: Psykiske lidingar. Tal i parentes er for Buskerud og landet Psykiske sympt. og lidingar, primær helsetj år Psyk. Sympt./ lid. Prim.helsetj år Psykiske lidingar, legemiddelbrukarar (142/ 131) (143/ 135) 113 (137/ 131) ( ) 112 ( ) (146 / 139) 100 (149/ 137) 108 (136/ 131) (154/142) 106 (136/ 130) (153/146) 122 (158/146) (163/152) 4

6 Tabell 8: Hjerte- karsjukdom per 1000 innbyggar Tal i parentes er for Buskerud og landet Høgt blodtrykk, Kolesterolsenkande primærhelsetenesta legemiddel, brukarar per 1000 Hjarte- og karsjukdom, beh. i sjukehus. Hjerte- og karsjukdom, dødelegheit (20/ 18) 91 (76/ 69) (74/ 65) 62 (81/ 77) 15 (19/ 18) (83/ 79) 17 (20/ 18) (19/ 18) ,8 (18,8/ 17,3) ,9 (19/17,9)* * innlagde på sjukehus og/eller død. Tabell 9: KOLS og diabetes type-2 per 1000 (Tal i parentes er for hhv Buskerud og landet) KOLS og astma, Lungekreftlegemiddel- nye tilfeller brukarar. Per 1000 Type 2-diabetes, legemiddelbrukarar Type 2-diabetes, primærhelsetenesta (101/ 95) 26 (34/ 31) (103/ 97) 24 (35/ 32)* 32 (44/ 39)** (107/ 100)*** 26 (36/ 33) (53/55) 29 (37/ 34) (53/55) 32 (38/35) (55/57) 33 (39/35) (55/58) * , år, brukarar av blodglukosesenkande middel, utanom insulin. ** , år, ikkjeinsulinavhengig diabetes, brukarar av fastlege og legevakt., år, 3-årig gjennomsnitt *** Kommunehelsa- statistikkbank Tabell 10: Muskel skjellett antibiotika vaksinasjon Muskel skjellettprimærhelsetj. per 1000 Antibiotika legemiddelbrukarar reseptar per 1000* Vaksinasjonsdekning, meslinger 9 år (265/254) 92,8 (93,2/94,1) (266/255) 93,9 (93,8/94,4) ( ) 192 ( 241/ 238) 95,0 (93,6/ 94,5) (272/262) 179 (233/229) 95,4 (93,7/94,7) (277/266) *290 (382/379) 95,9 (94,2/94,8) (323/319)** 274 (357/360) 96,5 (94,4/95,1) **ny def: , 0-74 år, muskel-skjellettplager og sjukdom (utanom brot og skader), brukarar av fastlege/legevakt/fysio/kirop. 5

7 Tabell 11: Tannhelse (Buskerud i parentes) Andel utan karies åringar 5- åringar 12-åringar 15-åringar 18-åringar 94 % (96 %) 89 % (86 %) 70 % (65 %) 44 % (41 %) Andel utan karies % 75 % 52 % 35 % 29 % 6

Vestnes kommune midt i blinken. Statusrapport : Helsetilstand i Vestnes 2016

Vestnes kommune midt i blinken. Statusrapport : Helsetilstand i Vestnes 2016 Vestnes kommune midt i blinken Statusrapport : Helsetilstand i Vestnes 216 INNHALD Innhaldsfortegnelse 1.Bakgrunn 2.Datagrunnlag 3.Befolkningssamansetting 3.1 Folketalsutvikling 4. Oppvekst og levekår

Detaljer

Oversiktsarbeidet. en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune

Oversiktsarbeidet. en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune Oversiktsarbeidet en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 2 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 3 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 4 5. Oversikt over helsetilstand

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014

FOLKEHELSEPROFIL 2014 FOLKEHELSEPROFIL 214 Bjugn 2.9.214 Økonomiplan 214-17 Visjon Realiser drømmen i Bjugn Overordnet målsetting Livskvalitet Satsingsområder Bo og leve Kultur gir helse Kompetanse og arbeid Tema Indikator

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014

FOLKEHELSEPROFIL 2014 FOLKEHELSEPROFIL 214 Rissa 13.11.214 17 Frafall i videregående skole 18 23 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst 1,7 1,6 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 22

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Ørland

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Ørland FOLKEHELSEPROFIL 214 Ørland 17 Frafall i videregående skole 29 23 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst,7 1,6 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 21 22 22 prosent

Detaljer

Utfordringsdokument 2015

Utfordringsdokument 2015 Hjelmeland Kommune Utfordringsdokument 2015 Folkehelseutfordringar i Hjelmeland kommune Folkehelseutfordringar i Hjelmeland 2015 Mestringsnivå i skulane Hjelmeland kommune kjem dårlegare ut på mestringsnivå

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014

FOLKEHELSEPROFIL 2014 FOLKEHELSEPROFIL 214 Roan 8.9.214 17 Frafall i videregående skole 23 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst.91 1,6 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 18 22 22

Detaljer

Tanker og bidrag til helseovervåking. Else-Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseinstitutt 10.1.2012

Tanker og bidrag til helseovervåking. Else-Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseinstitutt 10.1.2012 Tanker og bidrag til helseovervåking Else-Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseinstitutt 10.1.2012 Hva er helseovervåking? Løpende oversikt over utbredelse og utvikling av helsetilstanden og forhold som påvirker

Detaljer

Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank. Jørgen Meisfjord og Nora Heyerdahl Nasjonalt folkehelseinstitutt Fornebu, 07.05.

Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank. Jørgen Meisfjord og Nora Heyerdahl Nasjonalt folkehelseinstitutt Fornebu, 07.05. Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank Jørgen Meisfjord og Nora Heyerdahl Nasjonalt folkehelseinstitutt Fornebu, 07.05.2012 Disposisjon Folkehelseloven Oppdrag fra HOD Nye produkter fra FHI

Detaljer

Friskliv, meistring og folkehelse i kommuneplanen

Friskliv, meistring og folkehelse i kommuneplanen Friskliv, meistring og folkehelse i kommuneplanen Regine S. Aklestad, Kva er ein kommuneplan? Kvifor folkehelse i kommuneplanen? Kva handlar folkehelsearbeidet i kommunen om, og kven har ansvaret? Kva

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Leksvik

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Leksvik FOLKEHELSEPROFIL 214 Leksvik 17 Frafall i videregående skole 29 29 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst,11,79 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 22 23 22 prosent

Detaljer

Folkehelseprofiler. Jørgen Meisfjord Nasjonalt folkehelseinstitutt. Molde, 01.06.2012

Folkehelseprofiler. Jørgen Meisfjord Nasjonalt folkehelseinstitutt. Molde, 01.06.2012 Folkehelseprofiler Jørgen Meisfjord Nasjonalt folkehelseinstitutt Molde, 01.06.2012 Disposisjon 1. Folkehelseloven Oppdrag fra HOD Nye produkter fra FHI Folkehelseprofiler og statistikkbank 2. Datagrunnlag

Detaljer

Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank

Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank Jørgen Meisfjord Nasjonalt folkehelseinstitutt Lillehammer, 12. september 2012 Disposisjon 1. Folkehelseloven Oppdrag fra HOD Nye produkter fra FHI Folkehelseprofiler

Detaljer

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013.

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013. 2013 Dataene er hentet fra folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom og risikofaktorer. De tallene som vises i nyhetsbrevet er basert på siste tilgjengelige

Detaljer

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2016 VESTVIKEN

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2016 VESTVIKEN FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2016 VESTVIKEN OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN OG PÅVIRKNINGSFAKTORER DEMOGRAFI LEVEKÅR MILJØ SKOLE HELSE SKADER OG ULYKKER Innledning I denne presentasjonen finner du statistikk og

Detaljer

1 :-) Attraktive Bømlo. Foto: Jan Rabben

1 :-) Attraktive Bømlo. Foto: Jan Rabben 1 :-) Attraktive Bømlo Foto: Jan Rabben Folkehelseprofil 2013 2 :-) Innhald 1.Innleiing 2.Kort om Bømlo kommune 3.Demografiske tilhøve 4.Fysiske og sosiale tilhøve 5.Næringsliv, utdanningsinstitusjonar

Detaljer

Folkehelseoversikt 2016- tabeller og figurer

Folkehelseoversikt 2016- tabeller og figurer Folkehelseoversikt 2016- tabeller og figurer Innhold 1. DEMOGRAFI... 5 Figur 1.1: Antall innbyggere i kommunen (2009-2015, per 1.1.2015).... 5 Figur 1.2: Folkemengde 1. januar, etter alder, statistikkvariabel,

Detaljer

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2016 HALLINGDAL

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2016 HALLINGDAL FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2016 HALLINGDAL OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN OG PÅVIRKNINGSFAKTORER DEMOGRAFI LEVEKÅR MILJØ SKOLE HELSE SKADER OG ULYKKER Innledning I denne presentasjonen finner du statistikk

Detaljer

Kilder i oversiktsarbeidet

Kilder i oversiktsarbeidet Kilder i oversiktsarbeidet Kjersti Norgård Aase Rådgiver statistikk og analyse Team folkehelse kjersti.norgard.aase@t-fk.no Folkehelseprofiler, Kommunehelsa og Norgeshelsa er bra, men Kilder med samme

Detaljer

Arbeidsprosess rundt oversiktsarbeidet. Finnøy kommune

Arbeidsprosess rundt oversiktsarbeidet. Finnøy kommune Arbeidsprosess rundt oversiktsarbeidet Finnøy kommune 12.4.2019 Gjeldande dokument Publisert juni 2016 Oversiktsdokument folkehelse ÅRLEG OPPDATERING AV LØPANDE OVERSIKT Blir lagt fram for kommunestyret

Detaljer

INDEKS 2015 Folkehelseprofiler Finnmark

INDEKS 2015 Folkehelseprofiler Finnmark INDEKS 2015 Folkehelseprofiler Utvalgte indikatorer fra folkehelseprofilene for kommunene i Helse- og sosialavdelingen Fylkesmannen i Kommune Kommune Kommune Kommune Hele landet Kommune Indikatorer 90

Detaljer

God helse og livsmeistring for alle

God helse og livsmeistring for alle God helse og livsmeistring for alle Startet i jobben mars 2018 Ny organisering Folkehelseforum Møte med rådmannens ledergruppe Ønsker mer satsing på folkehelse Startet på nytt folkehelsedokument Kommunar

Detaljer

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 MIDT-BUSKERUD

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 MIDT-BUSKERUD FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 MIDT-BUSKERUD OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN OG PÅVIRKNINGSFAKTORER DEMOGRAFI LEVEKÅR MILJØ SKOLE HELSE SKADER OG ULYKKER Innledning I denne presentasjonen finner du statistikk

Detaljer

På veg mot eit betre helsetilbod. -kommunalt medbehandlingsansvar-

På veg mot eit betre helsetilbod. -kommunalt medbehandlingsansvar- På veg mot eit betre -kommunalt medbehandlingsansvar- Tord Dale Politisk rådgjevar HOD Loen 29.mai 2012 Velferds-Noreg i lys av Europa 2 Økt ulikhet gir dårligere helse Kilde: Wilkinson & Pickett, The

Detaljer

Oversikt over folkehelsa i Vinje kommune, året 2016

Oversikt over folkehelsa i Vinje kommune, året 2016 Vinje kommune Vinje helse og omsorg Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato ASTRIDKV 2016/1675 14293/2016 04.07.2016 Oversikt over folkehelsa i Vinje kommune, året 2016 KOMMUNEOVERLEGE RUNE AASBØ LYSTAD

Detaljer

FOLKEHELSE I BUSKERUD 2013

FOLKEHELSE I BUSKERUD 2013 FOLKEHELSE I BUSKERUD 2013 MIDT-BUSKERUD DEMOGRAFI LEVEKÅR SKOLE HELSE - MILJØ Innledning Denne presentasjonen er tenkt som et innspill i forbindelse med fylkeskommunens og kommunenes oversiktsarbeid.

Detaljer

Vedlegg Statistikk til Kommunedelplan Oppvekst

Vedlegg Statistikk til Kommunedelplan Oppvekst Vedlegg Statistikk til Kommunedelplan Oppvekst Innhold Ungdata 2018............ 2 Helse, sykdom og selvbilde......... 2 So sialt fellesskap......... 3 Skolemiljøet............ 4 Lokalmiljøet............

Detaljer

Helsetilstanden i Norge Else Karin Grøholt

Helsetilstanden i Norge Else Karin Grøholt Helsetilstanden i Norge 2018 Else Karin Grøholt 24.9.2018 Folkehelserapporten Nettutgave med enkeltkapitler som oppdateres jevnlig Kortversjon: «Helsetilstanden i Norge 2018» lansert 15.mai Kortversjon:

Detaljer

Vennesla kommune. Revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026. Vedleggshefte: STATISTIKK / GRUNNLAGSMATERIALE. Vedtatt plan i kommunestyret

Vennesla kommune. Revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026. Vedleggshefte: STATISTIKK / GRUNNLAGSMATERIALE. Vedtatt plan i kommunestyret Vennesla kommune Revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 Vedleggshefte: STATISTIKK / GRUNNLAGSMATERIALE Vedtatt plan i kommunestyret Sist revidert: 26.06.2014 Dette vedleggshefte til revisjon

Detaljer

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene?

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Grunnkurs C. Bodø 24.1.2019 Else Karin Grøholt Avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelselov Mål for folkehelsearbeidet

Detaljer

Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker

Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker 2016 Livskvalitet og levekår (Folkehelse) I dette notatet vil vi se på ulike forhold knyttet til livskvalitet og levekår. Vi vil forsøke

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 17:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før

Detaljer

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 TALL FOR NOEN UTVALGTE KOMMUNER I FYLKET

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 TALL FOR NOEN UTVALGTE KOMMUNER I FYLKET FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 TALL FOR NOEN UTVALGTE KOMMUNER I FYLKET OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN OG PÅVIRKNINGSFAKTORER DEMOGRAFI LEVEKÅR MILJØ SKOLE HELSE SKADER OG ULYKKER Innledning I denne presentasjonen

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.11.2013 Arkiv: :FA-F03, FA-G20, TI-&30 Arkivsaksnr.: 13/936 Journalpostløpenr.: 13/30132 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

Kvantitative opplysningar om helsetilstand og påverknadsfaktorar i Sula kommune.

Kvantitative opplysningar om helsetilstand og påverknadsfaktorar i Sula kommune. Kvantitative opplysningar om helsetilstand og påverknadsfaktorar i Sula kommune. I denne oppstillinga er det tatt med mykje informasjon om faktorar som kan teljast. Informasjonen er henta frå eksisterande

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse

KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse FORORD Folkehelse: Befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordeler seg i ei befolkning. Folkehelsearbeid: Samfunnet sin innsats for å påverke faktorar

Detaljer

Folkehelseoversikt Askøy. Sammendrag/kortversjon

Folkehelseoversikt Askøy. Sammendrag/kortversjon Folkehelseoversikt 2016 -Askøy Sammendrag/kortversjon Hva er en folkehelseoversikt? Etter lov om folkehelse, skal alle kommuner ha oversikt over det som påvirker helsen vår, både positivt og negativt.

Detaljer

Korleis følge opp kravet om oversikt over helsetilstand i befolkinga?

Korleis følge opp kravet om oversikt over helsetilstand i befolkinga? Samhandlingsreformen Korleis følge opp kravet om oversikt over helsetilstand i befolkinga? Molde, 10. november 2011 Pål Kippenes, lege, spes. samf.medisin. Seniorrådgiver, Helsedirektoratet pkipp@helsedir.no

Detaljer

Dok. ref. Arkivkode: Dato: Arkivsaknr.: 15/590-6/ 34. K2 - F L.nr.: 17/21

Dok. ref. Arkivkode: Dato: Arkivsaknr.: 15/590-6/ 34. K2 - F L.nr.: 17/21 REFERAT Helse- og omsorgstenestene Mottakere: Rådmannen Bente Nesse Dok. ref. Arkivkode: Dato: Arkivsaknr.: 15/590-6/ 34 K2 - F03 03.01.2017 L.nr.: 17/21 Notat om folkehelsa i Hyllestad Viser til utkast

Detaljer

Folkehelse. Forskrift og profiler. Helsenettverk Lister. 8.Mars 2012. Helsenettverk Lister

Folkehelse. Forskrift og profiler. Helsenettverk Lister. 8.Mars 2012. Helsenettverk Lister Folkehelse Forskrift og profiler 8.Mars 2012 Samhandlingsreformen Folkehelseloven Forskift om oversikt over helsetilstanden i befolkningen Folkehelseprofiler Delavtale 10 forebygging Samhandlingsreformen

Detaljer

Vedlegg. oversiktsdokument Folkehelse i Bømlo kommune Rådmannen. Vedteke i [politisk organ] dato/år og evt saksnummer PS xx/16

Vedlegg. oversiktsdokument Folkehelse i Bømlo kommune Rådmannen. Vedteke i [politisk organ] dato/år og evt saksnummer PS xx/16 Vedlegg oversiktsdokument Folkehelse i Bømlo kommune (Foto: Jeanette Fjelland) 10.02.2016 Rådmannen Vedteke i [politisk organ] dato/år og evt saksnummer PS xx/16 Innhaldsliste: Vedlegg 1; Data frå elevundersøkinga

Detaljer

Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank

Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank Jørgen Meisfjord Nasjonalt folkehelseinstitutt Molde, 01.06.2012 Disposisjon 1. Folkehelseloven Oppdrag fra HOD Nye produkter fra FHI Folkehelseprofiler

Detaljer

KUNNSKAP OM FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE. Innhold

KUNNSKAP OM FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE. Innhold KUNNSKAP OM FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE 2014 Innhold Bakgrunn... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kva skal vi ha oversikt over?... Feil! Bokmerke er ikke definert. Korleis går vi fram i oversiktsarbeidet?...

Detaljer

Tabellar og figurar. Tabellar: 1. Befolkningssamansetning. 2. Oppvekst og levekår. 3. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø

Tabellar og figurar. Tabellar: 1. Befolkningssamansetning. 2. Oppvekst og levekår. 3. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø Tabellar og figurar Tabellar: 1. Befolkningssamansetning Tabell 1.1: Folketalsutvikling i kommunane 1994-2014. Tabell 1.2: Folkemengde 1.1.2014 og endringar i året før. Tabell 1.3: Folketal fordelt på

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE

KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE 1 KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE Innhald KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE... 1 BAKGRUNN... 4 Kva skal vi ha oversikt over?... 4 Korleis går vi

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og faktorar som påverker denne. Folkehelseoversikt Årdal kommune. Arkivsak 14/783-26 - Høyringsutkast

Oversikt over helsetilstand og faktorar som påverker denne. Folkehelseoversikt Årdal kommune. Arkivsak 14/783-26 - Høyringsutkast Arkivsak 14/783-26 - Høyringsutkast Foto: Stine M. M. Elverhøi Oversikt over helsetilstand og faktorar som påverker denne Folkehelseoversikt Årdal kommune 1 2 Oversikt over helsetilstand og faktorar som

Detaljer

OVERSIKT OVER FOLKEHELSE I ULVIK 2012-16

OVERSIKT OVER FOLKEHELSE I ULVIK 2012-16 OVERSIKT OVER FOLKEHELSE I ULVIK 2012-16 Eit utgangspunkt www.ulvik.kommune.no ] Innhald OVERSIKT OVER FOLKEHELSE I ULVIK 2012-16... 2 Innleiing... 2 Kva er folkehelsearbeid... 2 Status og utfordringar

Detaljer

Folkehelseprofiler og statistikkbanker: informasjonsredskaper fra FHI. Heidi Lyshol Avdeling for helse og ulikhet 2019

Folkehelseprofiler og statistikkbanker: informasjonsredskaper fra FHI. Heidi Lyshol Avdeling for helse og ulikhet 2019 Folkehelseprofiler og statistikkbanker: informasjonsredskaper fra FHI Heidi Lyshol Avdeling for helse og ulikhet 2019 Disposisjon: Lov om folkehelsearbeid Datagrunnlag Hvordan presenteres statistikken?

Detaljer

Handlingsplan for førebyggjande folkehelse i Leikanger kommune

Handlingsplan for førebyggjande folkehelse i Leikanger kommune Handlingsplan for førebyggjande folkehelse i Leikanger kommune 2018 2020 Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader, og utvikle et samfunn som

Detaljer

Førde, 9.november 2011

Førde, 9.november 2011 Samhandlingsreformen Folkehelseloven 5 Førde, 9.november 2011 Pål Kippenes, lege, spes. samf.medisin. Seniorrådgiver, Helsedirektoratet pkipp@helsedir.no .. den vet best hvor skoen trykker Folkehelseloven

Detaljer

19.06.2012 Saksnr: 12/802

19.06.2012 Saksnr: 12/802 19.06.2012 Saksnr: 12/802 1.0 Innleiing...s. 3 2.0 Kva er folkehelsearbeid?... s. 4 3.0 Status og utfordringar i Fusa... s. 4 3.1 Samansetjing av befolkning... s. 5 3.1.1 Innbyggjarar... s. 5 3.1.2 Forventa

Detaljer

UTFORDRINGSNOTAT FOLKEHELSE BØ OG SAUHERAD KOMMUNER 2018

UTFORDRINGSNOTAT FOLKEHELSE BØ OG SAUHERAD KOMMUNER 2018 UTFORDRINGSNOTAT FOLKEHELSE BØ OG SAUHERAD KOMMUNER 2018 Innhold Voksne... 2 Befolkningssammensetning... 2 Levekår... 2 Helserelatert atferd... 2 Helsetilstand... 2 Barn og unge... 3 Økende sosial ulikhet

Detaljer

Bruk av folkehelsedata i kommuneplanarbeidet. Inger Marethe Egeland, kommunalsjef Silje D Gilje, Folkehelsekoordinator

Bruk av folkehelsedata i kommuneplanarbeidet. Inger Marethe Egeland, kommunalsjef Silje D Gilje, Folkehelsekoordinator Bruk av folkehelsedata i kommuneplanarbeidet Inger Marethe Egeland, kommunalsjef Silje D Gilje, Folkehelsekoordinator Planer hvor folkehelsedata er viktig Kommuneplanen areal og samfunnsdel Helse og omsorgsplan

Detaljer

Samfunnsmedisin og folkehelse i kommunen

Samfunnsmedisin og folkehelse i kommunen Samfunnsmedisin og folkehelse i kommunen Sola 2. september 2015 NORSAMs Årsmøtekurs Etatsjef Brita Øygard Bergen kommune Etat for helsetjenester Om meg Cand med Oslo 1984 Turnuslege og kommunelege II i

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Eldrerådet Innkalling til møte i Eldrerådet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 19.9.217 Kl.13: Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Folkehelseoversikt Selje kommune 2014

Folkehelseoversikt Selje kommune 2014 Folkehelseoversikt kommune 2014 1 Innhald 1. Bakgrunn og informasjon om oversikten... 3 2. Samandrag... 4 3. Befolkningssamansetning... 4 3.2 Vurdering av årsaksforhold og konsekvensar... 5 4. Oppvekst

Detaljer

FOLKEHELSE I BUSKERUD

FOLKEHELSE I BUSKERUD FOLKEHELSE I BUSKERUD BUSKERUD FYLKE VARIASJON I KOMMUNER DEMOGRAFI LEVEKÅR SKOLE HELSE - MILJØ Innledning I denne presentasjonen vises statistikk og folkhelseindikatorer for Buskerud fylke. For å gi et

Detaljer

Planutvalet sluttar seg til ny framdriftsplan for arbeidet med planprogrammet for regional plan for folkehelse.

Planutvalet sluttar seg til ny framdriftsplan for arbeidet med planprogrammet for regional plan for folkehelse. Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Planutvalet, møte 26.februar 2014 Sakshandsamar: Svein Arne Skuggen Hoff E-post: Svein.Arne.Skuggen.Hoff@sfj.no Tlf.: Vår ref. Sak nr.: 13/2377-10 Gje alltid opp

Detaljer

Nøkkeldata til kommunene. Byglandsfjord 16. september 2011

Nøkkeldata til kommunene. Byglandsfjord 16. september 2011 Nøkkeldata til kommunene Byglandsfjord 16. september 2011 Implementering av ny folkehelselov : plikt til å ha oversikt over lokale folkehelseutfordringer og til å gjøre noe med dem Statlige helsemyndigheter:

Detaljer

FOLKEHELSE I BUSKERUD

FOLKEHELSE I BUSKERUD FOLKEHELSE I BUSKERUD MIDTFYLKET DEMOGRAFI LEVEKÅR SKOLE HELSE - MILJØ Innledning Denne presentasjonen er tenkt som et innspill i forbindelse med fylkeskommunens og kommunenes oversiktsarbeid. Presentasjonen

Detaljer

Dagens tema. Bydel Frogner - vestkantbydel eller sentrumsbydel? Kari Andreassen bydelsdirektør

Dagens tema. Bydel Frogner - vestkantbydel eller sentrumsbydel? Kari Andreassen bydelsdirektør Bydel Frogner - vestkantbydel eller sentrumsbydel? Kari Andreassen bydelsdirektør Dagens tema «Bydelen har en sammensatt befolkning både hva gjelder levekår og alder. Hvilke demografiske utviklingstrekk

Detaljer

Vi har flere med hjerte- og karsykdommer enn landsgjennomsnittet, men er på omtrent samme nivå som nabokommunene våre.

Vi har flere med hjerte- og karsykdommer enn landsgjennomsnittet, men er på omtrent samme nivå som nabokommunene våre. 6 Helsetilstand 6.1 Forekomst av smittsomme sykdommer Kommunelegen overvåker forekomsten av allmenfarlige smittsomme sykdommer gjennom MSISmeldinger. Det har ikke vært noen store variasjoner eller trender

Detaljer

Folkehelseprofiler. Jørgen Meisfjord og Nora Heyerdahl Nasjonalt folkehelseinstitutt. Stavanger, 6. juni 2013

Folkehelseprofiler. Jørgen Meisfjord og Nora Heyerdahl Nasjonalt folkehelseinstitutt. Stavanger, 6. juni 2013 Folkehelseprofiler Jørgen Meisfjord og Nora Heyerdahl Nasjonalt folkehelseinstitutt Stavanger, 6. juni 2013 1. Folkehelseloven Nasjonalt folkehelseinstitutt: Understøtte kommunenes oversiktsarbeid med

Detaljer

Kartlegging av folkehelsa

Kartlegging av folkehelsa Kartlegging av folkehelsa Helseoversikt Radøy kommune 2012/2013 1 Innhald 1.0 Innleiing 1.1 Referansar 1.2 Kva er folkehelse 2.0 Befolkningssamansetjing 2.1 Folkeauke 2.2 Fødde 2.3 Dei i yrkesaktiv alder

Detaljer

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune Folkehelseoversikt for Fjell kommune 2014 Innhaldsliste 1. Bakgrunn... 3 1.1 Folkehelselova... 3 1.2 Om folkehelse... 4 1.3 Kjelder... 5 1.4 Folkehelseprofil... 5 2. Befolkningssamansetting... 6 2.1 Dagens

Detaljer

Statistikk og analyse forhåpentligvis forståelig. Rune Slettebak Rådgiver innen folkehelse, statistikk og analyse Rogaland fylkeskommune

Statistikk og analyse forhåpentligvis forståelig. Rune Slettebak Rådgiver innen folkehelse, statistikk og analyse Rogaland fylkeskommune Statistikk og analyse forhåpentligvis forståelig Rune Slettebak Rådgiver innen folkehelse, statistikk og analyse Rogaland fylkeskommune Tema - Litt om hva dette med oversikt over folkehelsen kan bety i

Detaljer

FOLKEHELSEOVERSYN OSTERØY KOMMUNE

FOLKEHELSEOVERSYN OSTERØY KOMMUNE OSTERØY KOMMUNE FOLKEHELSEOVERSYN OSTERØY KOMMUNE 27.04.2016 1 Innhald... 1 INNLEIING... 4 1. BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2. INFORMASJON OM KJELDER OG STATISTIKK... 5 3. STATISTIKK OG OVERSIKTER... 6

Detaljer

Vedlegg - Tallmateriale

Vedlegg - Tallmateriale Vedlegg - Tallmateriale Befolkningssammensetning Befolkningsendring Årstall Folketall Årstall Folketall 1960 4046 1988 2780 1961 3996 1989 2776 1962 3965 0 2736 1963 3918 1 2697 1964 3831 2 2649 1965 3804

Detaljer

Vidaregåandeelevar i Sogn og Fjordane. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det?

Vidaregåandeelevar i Sogn og Fjordane. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Vidaregåandeelevar i Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Ungdataundersøkinga Ungdata blir gjennomført ved at skuleelevar over heile landet svarer på eit elektronisk spørjeskjema som omfattar

Detaljer

Folkehelseoversikt. Sogndal kommune

Folkehelseoversikt. Sogndal kommune Folkehelseoversikt Sogndal kommune 2015 1 Innhald 1 Bakgrunn og lovgrunnlag...4 2 Informasjon om folkehelseoversikta...5 2.1 Kjelder og statistikk...5 2.2 Årsaksforhold, konsekvensar og ressursar...6 2.3

Detaljer

Helseatlas for Nord-Norge

Helseatlas for Nord-Norge Helseatlas for Nord-Norge Kartlegging av folkehelse og påvirkningsfaktorer Erik R. Sund, Helse Nord RHF erik.reidar.sund@skde.no Oversikt over presentasjonen a) Kort om helseatlasprosjektet b) Folkehelse

Detaljer

2014/

2014/ Notat Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør organisasjon Referanse 2014/12154-1 17.02.2014 Dato Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune 2013 Samandrag Samla sjukefråvær

Detaljer

Vidaregåandeelevar i Førde kommune. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det?

Vidaregåandeelevar i Førde kommune. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Vidaregåandeelevar i Førde kommune Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Ungdataundersøkelsen Ungdata blir gjennomført ved at skuleelevar over heile landet svarer på eit elektronisk spørjeskjema

Detaljer

Vidaregåandeelevar i Gloppen kommune. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det?

Vidaregåandeelevar i Gloppen kommune. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Vidaregåandeelevar i Gloppen kommune Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Ungdataundersøkelsen Ungdata blir gjennomført ved at skuleelevar over heile landet svarer på eit elektronisk spørjeskjema

Detaljer

Ål kommune Oversikt folkehelse

Ål kommune Oversikt folkehelse Ål kommune Oversikt folkehelse Foto: Dagfinn Ystad Vedtak Kommunestyret 20.11.2014, Sak 53/14 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Folkehelsegoder i Ål... 4 3. Datagrunnlag med vurderingar... 5 I. Befolkningssamansetting...

Detaljer

Folkehelserapport. Samnanger kommune 2014

Folkehelserapport. Samnanger kommune 2014 Folkehelserapport Samnanger kommune 2014 2 Innhald 1.0 Innleiing... 4 1.1 Kva er folkehelsearbeid?... 5 1.2 Folkehelsekoordinator... 5 2.0 Statistikk... 7 2.1 Befolkning og befolkningsendring... 7 2.1.1

Detaljer

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer Overskrift Undertittel ved behov Kortversjon av «Oversiktsarbeidet Folkehelsa i Fauske» - status 2016 Hvorfor er det viktig å

Detaljer

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Folkehelse inn i kommunal planlegging Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Lov om folkehelsearbeid - formål Lova skal bidra til ei samfunnsutvikling som fremjar folkehelse, her under jamnar ut sosiale

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

Folkehelsekartlegging 2015

Folkehelsekartlegging 2015 Hjelmeland Kommune Folkehelsekartlegging 2015 Oversikt over folkehelsa i Hjelmeland kommune, og faktorar som påverkar denne Tema Status Kjelde BEFOLKNING Folkemengd Innbyggartalet har vore stabilt dei

Detaljer

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene?

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Kurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid. 2.2.2015 Else Karin Grøholt, Folkehelseinstituttet Disposisjon: Folkehelse og folkehelsearbeid

Detaljer

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelse er: 1. befolkningens helsetilstand

Detaljer

Vestnes kommune - folkehelseprosjekt 2012. Helse og sykdom. Uheldig med langvarig forbruk spesielt mht. vanedannende medikamenter.

Vestnes kommune - folkehelseprosjekt 2012. Helse og sykdom. Uheldig med langvarig forbruk spesielt mht. vanedannende medikamenter. Helse og sykdom Behandlet i sykehus P sykisk lidelse behandlet i sykehus Kommune 106 F Ike 105 Kommune 84 Fylke 85 Psykisk lidelse Kommune 99 legemiddelbrukere Fylke 93 Hjerte-karsykdom Kommune 78 behandlet

Detaljer

Data om helse og sosiale forhold Hva bør vi vite og hvor finner data? Kommunehelseprofiler som kilde

Data om helse og sosiale forhold Hva bør vi vite og hvor finner data? Kommunehelseprofiler som kilde Data om helse og sosiale forhold Hva bør vi vite og hvor finner data? Kommunehelseprofiler som kilde Folkehelsedagene 2009 Samhandling og planlegging for betre helse! 26.-27. november 2009 Avdelingsdirektør

Detaljer

Folketal, demografi og prognose for Nordhordland. Folketal pr og prognose

Folketal, demografi og prognose for Nordhordland. Folketal pr og prognose Folketal, demografi og prognose for Nordhordland 1 Innleiing SSB kom med oppdatert prognose for utvikling av folketalet i kommunane i juni 216. I dette notatet er det laga ein samanstilling av utviklinga

Detaljer

Sykdomsbyrde i Norge Helsekonferansen 7. mai 2013

Sykdomsbyrde i Norge Helsekonferansen 7. mai 2013 Sykdomsbyrde i Norge Helsekonferansen 7. mai 2013 Camilla Stoltenberg Direktør Folkehelseinstituttet Folkehelseprofiler og sykdomsbyrde I 2012 lanserte Folkehelseinstituttet kommunehelseprofiler I 2013

Detaljer

OSEN KOMMUNE. Folkehelse. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. En oversiktsrapport om folkehelseutfordringer i kommunen

OSEN KOMMUNE. Folkehelse. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. En oversiktsrapport om folkehelseutfordringer i kommunen OSEN KOMMUNE Folkehelse Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer En oversiktsrapport om folkehelseutfordringer i kommunen Forord Takk til Bente Haugdahl hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, som

Detaljer

Oversiktsarbeidet. Nora Heyerdahl og Jørgen Meisfjord, FHI Stand-ins for Pål Kippenes, Helsedirektoratet

Oversiktsarbeidet. Nora Heyerdahl og Jørgen Meisfjord, FHI Stand-ins for Pål Kippenes, Helsedirektoratet Oversiktsarbeidet Nora Heyerdahl og Jørgen Meisfjord, FHI Stand-ins for Pål Kippenes, Helsedirektoratet Oversiktsarbeidet Lokale data FHI data Kommunens analyse Oversiktsarbeid i kommunen - en todelt prosess:

Detaljer

Folkehelsemeldingen 2019

Folkehelsemeldingen 2019 Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen 2019 Gode liv i eit trygt samfunn (Meld. St. 19 (2018-2019)) Statssekretær Anne Bramo Asker, 29. april 2019 Gode liv i eit trygt samfunn Del I: Forsterka

Detaljer

Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseavdelingen

Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseavdelingen Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Folkehelseavdelingen Innhold Forebygging i samhandlingsreformen Folkehelseloven og miljørettet helsevern Oppfølging

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Dagskurs i planarbeid, statistikk, analyse og konsekvensforståelse. Kristiansund 18. mars 2014 Lillian Bjerkeli Grøvdal/ Rådgiver folkehelse

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Mandag 16.12.2013 Kl 18:00 på Haugestad. Politisk sekretariat. Gruppemøter fra kl. 16:30.

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Mandag 16.12.2013 Kl 18:00 på Haugestad. Politisk sekretariat. Gruppemøter fra kl. 16:30. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Mandag 16.12.2013 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl. 16:30. Bespisning kl. 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Oppfølging av Folkehelsemeldingen

Oppfølging av Folkehelsemeldingen Oppfølging av Folkehelsemeldingen Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Folkehelsekonferansen 4. oktober2013 Helse- og omsorgsdepartementet Barn og unges folkehelse God helse blant norske barn og unge Men

Detaljer

Folkehelseoversikt 2015. FOLKEHELSEOVERSYN Øygarden kommune 2015

Folkehelseoversikt 2015. FOLKEHELSEOVERSYN Øygarden kommune 2015 FOLKEHELSEOVERSYN Øygarden kommune 2015 Rådmannen 5. november 2015 1 Innhald Folkehelseoversikt 2015 1.INNLEIING... 4 1.1 OMFANG OG AVGRENSINGAR... 4 1.2 NASJONALE OG KOMMUNALE FØRINGAR FOR FOLKEHELSEARBEIDET...

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015 Ålesund kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

Små kommunar små tal. Kva gjer vi? Hans Johan Breidablik Seniorrådgjevar Samhandlingsbarometeret

Små kommunar små tal. Kva gjer vi? Hans Johan Breidablik Seniorrådgjevar Samhandlingsbarometeret Små kommunar små tal. Kva gjer vi? Hans Johan Breidablik Seniorrådgjevar Samhandlingsbarometeret Folkehelse svært multifaktorielt. Korleis då måle? Folkehelsearbeid Godt folkehelsearbeid forutsetter

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015 Haram kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

Folkehelseoversikt. Foto: Anne Mørk-Tønnesen. En oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for Aremark kommune

Folkehelseoversikt. Foto: Anne Mørk-Tønnesen. En oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for Aremark kommune 2017 Folkehelseoversikt Foto: Anne Mørk-Tønnesen En oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for Aremark kommune INNHOLD 1 Informasjon om oversikten...4 1.1 Hvorfor skal kommunen ha en folkehelseoversikt?...4

Detaljer