VEITRAFIKKULYKKER ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 101 ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEITRAFIKKULYKKER ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 101 ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 0 VEITRAFIKKULYKKER ROAD TRAFFIC ACCIDENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 0 ISBN 0

3 FORORD Veitrafikkulykker bygger på opplysninger fra politikamrene gitt i Rapport om vegtrafikkuhell, som er felles for Politiet, Statistisk Sentralbyrå og Statens vegvesen. Publikasjonen inneholder statistikk for ulykker med personskade, med fordelinger blant annet etter klokkeslett, ukedag, måned og år, bostedsstrok, politidistrikt og fylke. Det gis også tall for drepte og skadde personer etter kjonn, alder og trafikantgruppe. Ulykkene er ellers fordelt etter ulykkestype, veitype, åstedsforhold, trafikantenes ferdselsformål og bruk av vern som bilbelte, refleks osv. Publikasjonen har dessuten med noen tabeller med opplysninger om veitrafikkulykkene i de enkelte nordiske land. Hovedtall for politirapporterte veitrafikkulykker i er tidligere publisert i serien Statistisk ukehefte nr. / og mer detaljerte tall for kommuner og fylker i Nye distriktstall nr. og 0/. Konsulent Christian Jagmann har ledet arbeidet med statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo,. januar 0 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

4 PREFACE Road Traffic Accidents is based on the police reports which are integrated snapsets used by the Police, the State Road Authority and the Central Bureau of Statistics. The publication contains data on accidents which resulted in persons being killed or injured by hour, day, month and year, by type of residential area, police district and county. The killed and injured persons are distributed by sex, age and group of roadusers. The accidents are grouped by type of accident, type of road and site conditions, the known object of the roadusers' traffic and their use of protection means. The publication also contains some tables with information about road traffic accidents in each Nordic country. Main figures for are earlier published in the Weekly Bulletin of Statistics, no. / and more detailed regional data in the series New District Figures no. and 0/. The statistics have been prepared under the supervision of Mr. Christian Jagmann. Central Bureau of Statistics, Oslo, January 0 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

5 INNHOLD Side Figurregister Tabellregister Tekstdel. Innledning. Opplegg og gjennomforing.. Grunnlaget for statistikken.. Omfang.. Datainnsamling.. Arbeidsdeling mellom Statistisk Sentralbyrå og veimyndighetene. Feilkilder og usikkerhet ved resultatene.. Dekningsgrad.. Kvaliteten på materialet. Sammenheng med annen statistikk. Begrep og kjennemerker.. Skadegrad på person.. Inndeling av ulykker.. Andre begrep og kjennemerker. Bruk av tabellene.. Kjørelengder.. Sammenlikning med tidligere veitrafikkulykkesstatistikk Tekst på engelsk Figurdel 0 Tabelldel Vedlegg. Rapport om veitrafikkuhell (med omsetting av ord og uttrykk til engelsk). Skadegrad. Ulykkestyper. Hovedgrupper Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet 0 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. januar Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) Standardtegn i tabeller. Tall kan ikke forekomme Null 0 Mindre enn 0, av den brukte enhet 0,0 Mindre enn 0,0 av den brukte enhet Brudd i den loddrette serie

6 CONTENTS Page Index of figures 0 Index of tables Text. Introduction. Survey design and implementation.. Statistical basis.. Coverage... Collection of data.. Cooperation between the Central Bureau of Statistics and the road authorities. Sources of error and reliability of results. Links to other statistics. Concepts and characteristics.. Severity of injury.. Classification of accidents.. Other concepts and characteristics. Use of the tables.. Length of driving.. Comparisons with previous statistics Figures 0 Tables Annexes. Rapport om vegtrafikkuhell with translation into English of words and terms). Severity of injury. Type of accidents. Groups of accidents Publications Previously issued on the subject 0 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January Selected publications in the series Manuals from the Central Bureau of Statistics (MAN) Explanations of Symbols in Tables Category not applicable Nil 0 Less than 0. of unit employed 0.0 Less than 0.0 of unit employed Break in the homogeneity of a vertical series

7 FIGURREGISTER Side. Drepte og skadde personer etter trafikantgruppe 0 0. Drepte personer etter trafikantgruppe 0. Drepte og skadde personer etter alder 0. Relative tall. Drepte og skadde personer etter maned. Veitrafikkulykker med personskade i de nordiske land

8 TABELLREGISTER Side Tilbakegående tabeller. Veitrafikkulykker med personskade. Drepte og skadde personer. Veitrafikkulykker med personskade pr. 000 motorkjøretøyer. Innblandede motorkjøretøyer pr. mill. vognkilometer, etter type kjøretoy. Veitrafikkulykker etter bostedsstrok og veitype. Personer drept eller skadd, etter år og måned.. Personer drept eller skadd, etter år og fylke. Personer drept eller skadd, etter år og trafikantgruppe. Trafikkenheter innblandet i veitrafikkulykker. Domfelte og botlagte motorvognforere Tabeller for Trafikantgruppe, ulykkesperiode, region m.m. 0. Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe, bostedsstrok og måned... Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe og uke. Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe, bostedsstrok og klokkeslett. Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe, bostedsstrok og ukedag... Veitrafikkulykker etter måned, bostedsstra og_ukedag. Personer drept eller skadd, etter kjonn, trafikantgruppe og alder. Hele landet og i tettbygd strok. Personer drept eller skadd pr av folkemengden i forskjellige aldersgrupper, etter trafikantgruppe. Personer drept eller skadd i forskjellige aldersgrupper, etter trafikantgruppe. Prosent. Personer drept eller skadd pr menn/kvinner i forskjellige aldersgrupper. Veitrafikkulykker etter måned. BostedsstrOk innen fylke 0. Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe. BostedsstrOk innen fylke 0. DOdsulykker og drepte, etter trafikantgruppe. Bostedsstra innen fylke. Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe. Politidistrikt og utvalgte kommuner. DOdsulykker og drepte, etter trafikantgruppe. Politidistrikt og utvalgte kommuner. Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe og ulykkestype. Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe. Bostedsstra og ulykkesgruppe. Veitrafikkulykker etter klokkeslett, ulykkestype/ulykkesgruppe. Veitrafikkulykker etter maned, ulykkestype/ulykkesgruppe 0. Veitrafikkulykker etter ulykkesgruppe og uke Ferdselsformål, beskyttelse og skadegrad m.m.. Trafikanter drept eller skadd, etter oppgitt ferdselsformål og ulykkesgruppe 0. Trafikanter drept eller skadd, etteroppgittferdselsformål, trafikantgruppe og alder. Bilførere og bilpassasjerer, etter beskyttelse, skadeforløp og skadegrad 0. FOrere og passasjerer på motorsykkel og moped, etter beskyttelse, skadeforlop og skadegrad. Syklister, fotgjengere og akende, etter skadegrad og beskyttelse. Trafikanter etter alkoholmistanke og skadegrad

9 FOrerkort, forers alder og kjønn m.m.. Førere innblandet i veitrafikkulykker, etter førerkortets art og forerens alder. FOrere innblandet i veitrafikkulykker, etter kjønn/førerkortets utstedelsesår og for0: gruppe og førerens alder. Motorkjøretøyer innblandet i dødsulykker og andre ulykker med personskade. Pr. 000 registrerte kjøretoyer.. Motorkjøretøyer innblandet i veitrafikkulykker, etter kjøretoyets modellar og kjøretøytype.. Motorkjøretøyer med oppgitt modellår innblandet i veitrafikkulykker, pr. 000 kjøretøyer Side Veitype og åstedsforhold m.m. 0. Veitrafikkulykker etter. Veitrafikkulykker etter. Veitrafikkulykker etter. Veitrafikkulykker etter. Veitrafikkulykker etter. Veitrafikkulykker etter veitvpe, ulykkestype/ulykkesgruppe 0 veitype, ulykkestype/ulykkesgruppe. BostedsstrOk veitype og forholdene på åstedet 0 veitype og forholdene på åstedet. Bostedsstrøk. 0 ulykkesgruppe og forholdene på åstedet. Bostedsstrøk 0 ulykkestype og forholdene på åstedet Tabeller for de nordiske land. Personer drept eller skadd ved veitrafikkulykker i nordiske land. Personer drept eller skadd ved veitrafikkulykker i nordiske land, etter traf ikantgruppe. Personer drept eller skadd ved veitrafikkulykker i nordiske land pr av folkemengden i forskjellige aldersgrupper. Motorkjøretøyer innblandet i veitrafikkulykker med personskade i nordiske land

10 0 INDEX OF FIGURES Page. Persons killed or injured, by group of roadusers 0 0. Persons killed, by group of roadusers 0. Persons killed or injured, by age 0. Relative figures. Persons killed or injured, by month. Road traffic accidents involving personal injury in Nordic countries

11 INDEX OF TABLES Page Retrospective tables. Road traffic accidents involving personal injury. Killed and injured persons. Road traffic accidents involving personal injury per 000 motor vehicles. Motor vehicles involved per million vehiclekilometres, by type of vehicle. Road traffic accidents by type of residential area and type of road. Persons killed or injured, by year and month. Persons killed or injured, by year and county. Persons killed or injured, by year and group of roaduser.. Traffic units involved in road traffic accidents. Motor vehicle drivers sentenced Tables for Group of roadusers, period of accident, region, etc. 0. Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of roadusers, type of residential area and month. Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of roadusers and week. Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of roadusers, type of residential area and by hour. Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of roadusers, type of residential area and by day.. Road traffic accidents by month, type of residential area and by day. Persons killed or injured, by sex, group of roadusers and age. The whole country and in densely populated area. Persons killed or injured per of the population in various groups of age, by group of roadusers. Persons killed or injured in various groups of age, by group of roadusers. Per cent. Persons killed or injured per males/females in various groups of age. Road traffic accidents by month. Type of residential area within county.. 0. Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of roadusers. Type of residential area within county 0. Fatal accidents and persons killed, by group of roadusers. Type of residential area within county. Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of roadusers. Police districts and selected municipalities. Fatal accidents and persons killed, by group of roadusers. Police districts and selected municipalities. Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of roaduser and type of accident. Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of roadusers. Type of residential area and group of accident. Road traffic accidents by hour, type of accident/group of accident. Road traffic accidents by month, type of accident/group of accident 0. Road traffic accidents by group of accident and week Purpose of traffic, protection, severity of injury, etc.. Roadusers killed or injured, by group of accident and with road traffic purpose known. 0. Roadusers killed or injured, by known purpose of traffic group of roadusers and age.

12 . Drivers and passengers of automobile, by protection, cause and degree of injury 0. Drivers and passengers of motor cycle and moped, by protection, cause and degree of injury. Cyclists, pedestrians and persons sledging, by degree of injury and protection. Roadusers by suspicion on influence of alcohol and degree of injury Page Driving licence, driver's age and sex, etc.. Drivers involved in road traffic accidents, by type of driving licence and age of driver. Drivers involved in road traffic accidents, by sex/year of issue of driving licence and group of driver and age of driver. Motor vehicles involved in fatal and other accidents. Per 000 registered vehicles. Motor vehicles involved in road traffic accidents, by model year and type of vehicle. Motor vehicles with model year known involved in road traffic accidents, per 000 vehicles Type of road and site conditions, etc. 0. Road traffic accidents by. Road traffic accidents by residential area. Road traffic accidents by. Road traffic accidents by. Road traffic accidents by group of accident and site conditions. Type of residential area 0. Road traffic accidents type of road, type of accident/group of accident 0 type of road, type of accident/group of accident. Type of type of road and site conditions 0 type of road and site conditions. Type of residential area 0 by type of accident and site conditions Tables for the Nordic countries. Persons killed or injured in road traffic accidents in Nordic countries. Persons killed or injured in road traffic accidents in Nordic countries, by group o roaduser. Persons killed or injured in road traffic accidents in Nordic countries per of the population in various groups of age. Road motor vehicles involved in road traffic accidents with personal injury in Nordic countries

13 . INNLEDNING Statistisk Sentralbyrå begynte i 0 å hente inn summariske oppgaver fra politikamrene over aysluttede motorvognsaker, uansett om forseelsene hadde fort til en ulykke eller ikke. I årene etter 0 utviklet motorvogntrafikken seg sterkt og behovet meldte seg for å få en spesiell statistikk over veitrafikkulykker. Den kom i og omfattet ulykker med personskade og andre ulykker med storre materielle skader. Meldeplikten til politiet for ulykker som ikke hadde fort til personskade blei stort sett opphevet og fra ble bare personskadeulykker tatt med i statistikken. Skjemaet som politiet skulle fylle ut ble i de folgende år til dels sterkt endret, dvs. i og i. Fra ble skjemaet fullstendig revidert på nytt og ble gjort felles for politiet, Statistisk Sentralbyrå og veimyndighetene (se vedlegg ). Det integrerte samarbeid som da samtidig ble gjennomfort sikret blant annet at kvaliteten på grunnmaterialet ble vesentlig bedre enn tidligere. En mer fyldig oversikt over utviklingen i arbeidet med veitrafikkulykkesstatistikken i årene 0 er gitt i publikasjonen Veitrafikkulykker. Den årlige statistikk over veitrafikkulykker omfatter således bare ulykker som har fort til personskader og som er meldt til politiet. For ett år, nemlig, har Statistisk Sentralbyrå også utarbeidd en statistikk over alle ulykker med personskader og/eller materielle skader som det året ble meldt til skadeforsikringsselskapene. Hovedresultatene ble trykt i publikasjonen Veitrafikkulykker.. OPPLEGG OG GJENNOMFORING.. Grunnlaget for statistikken Skjemasettet Rapport om vegtrafikkuhell, som består av fem eksemplarer, blir fylt ut av politiet, som sjel beholder tre eksemplarer, mens Statistisk Sentralbyrå og veimyndighetene i fylket hver får sin gjenpart. På Statistisk Sentralbyrås eksemplar er navn, adresser og en del andre personopplysninger gjort uleselige ved hjelp av raster. På veimyndighetenes eksemplar er også personnummer ( siste sifre i fødselsnummeret), registreringsnummer for kjoretoy og en del data om forerkort fjernet... Omfang Rapportering av veitrafikkulykker med personskade er begrenset til ulykker som har skjedd på offentlig eller privat vei, gate eller plass som er åpen for alminnelig trafikk. Vintervei på islagte elver og vann regnes også som vei. En vei regnes for å være åpen for alminnelig trafikk sj0 om det må betales bompenger. Et gårdstun eller et fabrikkområde regnes ikke for å være åpen for alminnelig trafikk, heller ikke en vanlig gårdsvei, dersom den er lukket med grind. I en ulykke må som regel minst ett kjøretøy ha vært innblandet. Som kjoretoy er regnet sivile og militære motorkjoretoyer, skinnegående kjøretøyer og ikkemotordrevne kjøretoyer. Ulykker hvor bare fotgjengere er innblandet, ulykker ved av og pålessing, og ulykker som skjer på gårdsplasser, i garasjer, ute i skogen eller på jorder er ikke med. Togulykker utenfor planoverganger er heller ikke med... Datainnsamling Foralle veitrafikkulykker med personskade får Statistisk Sentralbyrå fra politikamrene innsendt meldinger på blanketten Rapport om vegtafikkuhell. Politiet får også i noen tilfelle melding og skriver rapport om ulykker med bare materielle skader. Også skjemaet for disse ulykker skal sendes til Statistisk Sentralbyrå og veimyndighetene. Statistisk Sentralbyrå lager imidlertid ikke noen statistikk for disse ulykker, men bearbeider skjemaene bare til bruk for veimyndighetene, jfr. aysnitt.. For personer som dor innen 0 dager etter ulykken og etter at rapporten er sendt inn, skal det sendes en ekstramelding til Statistisk Sentralbyrå.

14 .. Arbeidsdeling mellom Statistisk Sentralbyrå og veimyndighetene Veimyndighetene i fylkene kontrollerer og bearbeider opplysningene på skjemaet (jfr. vedlegg ) om stedsangivelsen av ulykkene. Disse stedsangivelser blir fort på lister og sendt Vegdirektoratet. De lokale veimyndigheter kontrollerer også opplysninger om åstedsforhold mv. på skjemaene og sender rettingene via Vegdirektoratet til Statistisk Sentralbyrå. Veimyndighetenes skjema blir oppbevart lokalt i fylkene. Bearbeidingen av skjemaene for ulykker med og uten personskade, utenom opplysningene om stedsangivelser, foretas av Statistisk Sentralbyrå. Materialet blir så levert på magnetbånd til Vegdirektoratet. Veimyndighetene og Byrået bruker den samme identifikasjon for ulykken, dvs. politidistrikt, dato og klokkeslett. Vegdirektoratet står for overforingen av ulykkenes stedsangivelse til Statistisk Sentralbyrås magnetbånd. Foruten at veimyndighetene bruker materialet sentralt, skal det også sendes de lokale veimyndigheter, slik at disse kan kartlegge ulykkeskonsentrasjoner på bestemte deler av veiene.. FEILKILDER OG USIKKERHET VED RESULTATENE.. Dekningsgrad Det er grunn til å anta at en del veitrafikkulykker med personskade ikke har kommet med i statistikken. Ulykker med liten eller ubetydelig personskade blir iblant ikke meldt til politiet, eller politiet skriver ikke rapport om dem, og ulykker der bare n trafikant er innblandet og personskaden er ubetydelig, blir ofte ikke rapportert til politiet. Fra og med skal ulykker med bare materielle skader rapporteres dersom de er etterforsket av,politiet. Motivet for å sloyfe innsending av oppgaver over slike ulykker falt da bort, og dette har trolig Okt rapporteringen av ulykker med mindre personskader. Tallet på rapporterte personskadeulykker Okte således fra 0 i til i. Tallet for gikk igjen noe ned til. Dette kan delvis ha sin årsak i at det fra. oktober ikke har vært nodvendig å gi melding om ulykker med ubetydelig personskade. En frykter at dette igjen vil minske rapporteringen av mindre personskadeulykker. Statistikk for viser da også en ytterligere nedgang til anslagsvis 00 veitrafikkulykker med personskade... Kvaliteten på materialet Det var ventet at ordningen med et statistikkskjema for veitrafikkulykker som var integrert med politiets saksdokumentasjon ville fore til at de gitte opplysninger ble noyaktigere enn tidligere. Foreløpig kan en ikke si at dette har skjedd. Skjemaet er imidlertid langt mer omfattende enn fr. Også etter at Statistisk Sentralbyrå har forsat å skaffe manglende opplysninger er andelen uoppgitte data langt større enn tidligere. For eget bruk av skjemaet må politiet sj0 hente inn opplysninger som mangler. Det er å håpe at utfyllingen av skjemaene derfor etter hvert kan bli bedret. Av forskjellige årsaker, blant annet utydelige kopier til Statistisk Sentralbyrå, har kode og revisjonsarbeidet blitt mer tidkrevende enn forst antatt. Veimyndighetenes rettinger har imidlertid vært til en del hjelp. Veimyndighetenes kontroll av oppgitt veitype har således fort til at ulykker som feilaktig er oppgitt som skjedd på kommunevei, ofte er blitt rettet til riksvei eller fylkesvei. For kvalitetens skyld har det vært nødvendig å nytte et omfattende system for maskinelle kontroller, feilgransking og oppretting.. SAMMENHENG MED ANNEN STATISTIKK Tallet på personer soul er drept ifolge statistikken over veitrafikkulykker er ikke sammenliknbart med tallet på drepte i trafikkulykker i dodsårsaksstatistikken. Denne statistikken blir utarbeidd på grunnlag av dodsmeldinger som blir sendt inn til Statistisk Sentralbyrå fra de offentlige leger. I statistikken over veitrafikkulykker blir bare dodsfall som inntreffer inntil 0 dager etter ulykken skj edde tatt med, mens dodsårsaksstatistikken, under dodsfall som folge av trafikkulykker, også tar med seinere dødsfall. Norske statsborgere som oppholder seg midlertidig i utlandet og forulykker ved trafikkulykker der, er tatt med i dodsårsaksstatistikken, men ikke i statistikken over

15 veitrafikkulykker. Sistnevnte statistikk tar imidlertid med utlendinger som er innblandet ved trafikkulykker i Norge I tillegg kommer mindre forskjeller i de to statistikker som skyldes avgrensningsproblemer overfor andre dodsårsaker og at tvilstilfeller kanskje ikke er avgjort på samme måte. Mulighetene er begrensede når det gjelder å kunne sammenlikne veitrafikkulykkesstatistikken med annen personstatistikk eller med opplysninger fra registre over personer, førerkort og kjøretoyer. Men det kan være nyttig å se statistikkens resultater mot annen statistikk som f.eks. bestanden av motorkjoretoyer, kjorte vognkilometer, veistatistikk, trafikkstatistikk og statistikk over folkemengden etter kjonn og alder.. BEGREP OG KJENNEMERKER.. Skadegrad på person Skadegrad på person er i det nåværende skjema blitt oppdelt i drept, meget alvorlig skadd (livstruende skadd), alvorlig skadd og lettere skadd (se vedlegg ). Som drepte regnes alle umiddelbart drepte og skadde som dor innen 0 dager etter ulykken. Meget alvorlig skadde er personer med skader av en slik art at pasientenes liv en tid er truet eller som forer til varig og alvorlig mn. Under alvorlig skadde regnes personer med storre, men ikke livstruende skader, mens personer med mindre brudd, skrammer osv. som ikke trenger sykehusinnlegging, blir fort til gruppen lettere skadde. Denne siste gruppen utgjorde både i og om lag prosent av de skadde og drepte i alt, mot prosent tidligere. Tallet på lettere skadde personer i veitrafikkulykker for og er således trolig ikke helt sammenliknbart med tidligere års statistikk. Samarbeidet mellom politiet og sykehusene om fastsetting av skadegraden har ikke i alle distrikter vært like tilfredsstillende. Beskrivelsene som er gitt av personskadene i skjemaene viser at for mange tilskadekomne synes å bli karakterisert som lettere skadde. Statistisk Sentralbyrå regner med at en ikke har fått rettet alle feilgrupperinger på skadegrad. Det er grunn til å anta flere skadde personer skulle vært klassifisert i kategorien for meget alvorlig skadde... Inndeling av ulykker I publikasjonen er brukt Vegdirektoratets inndeling av ulykker etter type uhell. Denne går fram av vedlegg som viser ulykkestyper slått sammen i 0 hovedgrupper (0). Statistisk Sentralbyrå har dessuten i en del tabeller delt ulykkene i hovedtyper (se vedlegg, AL). Blant annet er det skilt mellom ulykker der fotgjengere og akende er innblandet. Tabell med ulykker fordelt etter uke og tabell med ulykker fordelt etter ferdselsformål har bare grupperingen AL. Tabell med ulykkestype fordelt etter åstedsforhold har bare grupperingen 0... Andre begreper og kjennemerker I statistikken er det skilt mellom trafikkulykker i tettbygd strek og utenfor tettbygd strok. Som tettbygd strok regnes strok med sammenhengende bebyggelse og villabebyggelse. Definisjonen gjelder både i by og herredskommuner og folger skiltene for fartsgrenser. Veitrafikkulykkene er også gruppert etter veitype. I bykommunene ble for alle ulykker regnet som skjedd på gate eller annen vei (privat vei), mens ulykkene i herredskommunene ble gruppert etter riksvei, Europavei, fylkesvei, kommunevei eller annen vei. Fra er alle veier også i bykommunene gruppert etter veitype. I tabell er veitrafikkulykkene i gruppert etter begge alternativer. AvkjOrsel er områder som ikke er åpen for alminnelig trafikk (f.eks. adkomst til bolig, gårdsbruk, eiendom), men som munner ut i vei åpen for alminnelig trafikk. Avkjørsel til bensinstasjon, kiosk osv. defineres derfor som veikryss. Et veikryss regnes å strekke seg 0 meter inn fra nærmeste kant på kryssende vei. Til kjorebanens bredde regnes også asfaltert skulder. På steder med fysisk midtdeler og fysisk elker_oppterket trafikkøy omfatter kjørebanens bredde bare den siden av midtdeleren/traffikkoya som ulykken fant sted på.

16 . BRUK AV TABELLENE.. KjOrelengder I tabell er tallet på vognkilometer for busser tatt fra Statistisk Sentralbyrås årlige rutebilstatistikk. For vare og lastebiler bygger de beregnede tall på kjorte kilometer vist i Statistisk Sentralbyrås statistikk over lastebiltransporter i og. Det gjennomsnittlige vognkilometertallet for personbiler bygger på en undersokelse av eie og bruk av personbil som Statistisk Sentralbyrå holdt i /, og er for årene anslått til 00 kjorte km pr. bil. (For, med stigende bensinpriser og henstillinger om mindre bruk av bilen, ble kjorelengden anslått til 00 km.) For drosjer, utleiebiler mv. har en regnet med 00 vognkilometer pr. år. Etter en undersøkelse foretatt av Transportøkonomisk institutt i over eie og bruk av moped og motorsykler er den årlige kjørelengde for mopeder satt til 00 km, for lett motorsykkel 00 km og for tung motorsykkel 000 km. Ved beregningen av vognkilometertallet for det enkelte år for de enkelte kjoretoygrupper, har en brukt gjennomsnittet av tallet på kjoretoyer (avskiltede kjoretøyer er holdt utenfor) ved begynnelsen og slutten av året... Sammenlikning med tidligere veitrafikkulykkesstatistikk Under punkt. i tekstavsnittet i Veitrafikkulykker er det gjort rede for tabellverkets sammenheng med statistikken i tidligere publikasjoner. I Veitrafikkulykker er tabellverket stort sett beholdt uendret. Tabell om drepte etter bostedsstrok og veitype, tabell om drepte eller skadde pr av folkemengden og tabell om førere av motorkjoretoyer innblandet i trafikkulykker etter alder er sloyfet. I stedet er det tatt inn tre nye tabeller, nemlig tabell, skadde og drepte etter måned i de enkelte år, tabell, skadde og drepte etter fylke i de enkelte år og tabell, skadde og drepte etter trafikantgruppe i de enkelte år. De siste tabellene i publikasjonen om rapporter til skadeforsikringsselskapene er nå sloyfet.

17 . INTRODUCTION Since 0 the Central Bureau of Statistics has collected summary reports from the police authorities on road traffic misdemeanours, covering persons sentenced for driving under influence of alcohol or for other traffic negligencies, disregarded if an accident had occurred or not.' Statistics separately covering road traffic accidents in Norway were for the first time established in. The questionnaire followed the pattern proposed by The League of Nations in, revised from based on table proposals by The Economic Commission for Europe in. Again a revision of the questionnaire was made in from which year also material damages were excluded from the statistics. A special working group with participants from the Central Bureau of Statistics, the Ministry of Justice, the State Road Authority and the Research Institute of Transport Economy, to which occasionally physicians came in, started another revision of the questionnaire. During the next two years the discussions resulted in a thoroughly changed questionnaire, formed as a snapset which at the same time could serve the demands of each of the institutions (see annex ). This new form replaced from the previous number of forms which the police authorities had to complete separately for their own and other administrative use and for statistical purposes, for each and every road traffic accident. A basis for future integrated cooperation between the institutions involved was in this way established. Thus, the statistics on road traffic accidents normally cover those only which have led to persons being killed or injured and have also been reported to the police. However, for one year (), separate statistics were prepared even on the basis of reports on all road traffic accidents submitted to the insurance companies. The main results were published in Road Traffic Accidents.. SURVEY DESIGN AND IMPLEMENTATION.. Statistical basis As in previous time all road traffic accidents which resulted in persons being killed or injured have, according to law, to be reported to the police. The snapset of five, Rapport om vegtrafikkuhell (see annex ) is completed. The district police authority sends one copy to the Central Bureau of Statistics and another one to the local road authority. Identifiable information as name, addresses and other individual data are suppressed in the statistical copy, whereas even identification numbers of individuals, the vehicle's register number and some data from the driver's driving licence are taken out from the copy given to the road authority... Coverve The statistics only include accidents with personal injury which have taken place on public or private road, street or square open to general traffic. Winter roads on frozen rivers and lakes are likewise considered as roads. A road is regarded as open to general traffic even if turnpike money has to be paid. Farm court and factory area are not considered open to general traffic, nor is a usual farm road which is closed by a gate. In an accident, as a rule, at least one vehicle must be involved. Vehicles comprise civilian and military road motor vehicles, vehicles running on rails and nonengine driven vehicles. Accidents in which only pedestrians are involved, accidents in connection with loading and Unloading as well as accidents taking place in courtyards, in garages, in the woods or in the fields, are not included. Train accidents outside level crossings are not included. In these statistics the word "killed" is defined as "dead within 0 days after the accident". The statistics only cover road traffic accidents which have taken place in Norway and which have been reported by the police... Collection of data In addition to reports on road traffic accidents with injured persons involved the police authorities also submit reports on some accidents which have only resulted,in material damages, to the Central Bureau of Statistics as well as to the road authorities. These accidents are, however, excluded from the statistics, but the forms are to some degree prepared for the use of the road

18 authorities. In these cases the same questionnaire, as shown in annex, is used. However, as persons "killed" in road traffic accidents are defined as "dead within 0 days after the accident occured", the police has to fill in an additional and separate form for victims who die after the first report is submitted but within the limit of 0 days... Cooperation between the Central Bureau of Statistics and the road authorities The information on the location of the accident is checked and prepared by the county road authorities. Corrections and additions are transmitted together with necessary identification to the State Road Authority. The regional road authorities even verify the data given about site conditions of the.accidents and corrections are through the central road authorities/delivered to the Central Bureau of Statistics. The original reports of accidents are retained with the local authorities in the counties. All preparation of the reports, excluded information about place of accident, is made by the Central Bureau of Statistics. The State Road Authority receives the material about the accidents on tape. The accidents are identified by the police district's code, date and hour of accident. The data material is finally used by the central and local road authorities for plotting road spots heavily charged with accidents, then followed up to road safety measured (for these purposes the road authorities also make use of the far larger number of reports on material damages received from the insurance companies, see section of the text).. SOURCES OF ERROR AND RELIABILITY OF RESULTS It should be noted that the statistics probably do not include all accidents which in principle should have been counted. There are reasons to believe that a certain share of accidents with only slight injuries to persons involved are withheld from the police's reports, especially accidents with only a single person involved. To this deficiency one has to add that the duty of drivers and of others to call on the police at the occurrence of an accident involving personal injuries of very slight importance is from October cancelled.. LINKS TO OTRER STATISTICS The number of persons killed according to the statistics on road traffic accidents is not quite comparable with the number of persons killed in traffic accidents in the statistics on death causes, based on the death reports sent in to the Bureau from the public health officers. The statistics on road traffic accidents include, as mentioned, deaths occurring within 0 days after the accident, whereas the statistics on causes of death in cases where death is the result of road traffic accidents also include later deaths. The statistics on causes of death also include Norwegian citizens temporarily living abroad and having been killed there in road traffic accidents, whereas the statistics on road traffic accidents include foreigners being killed in road traffic accidents in Norway. The possibility of linking the statistics on road traffic accidents to other statistics about individuals are rather limited. However, it may be useful to see the results against i.a. statistics on the number of vehicles, vehicle kilometres performed, other traffic data, length and type of roads and statistics on the population by sex and age.. CONCEPTS AND CHARACTERISTICS.. Severity of injury The revised version of the questionnaire on road traffic accidents introduces the following categories of injury (see annex ): Killed Persons being killed immediately or who die within 0 days after the occurrence of the accident.

19 Dangerously injured Persons being injured, for some time in real danger of life and supposed to suffer enduringly from the consequences of the injury..seriously injured Persons being seriously injured, but who are not in danger of life. Slightly injured Persons who only get negligible scratches etc., including small fractures... Classification of accidents The statistics are based on the types and groups of accidents in use by the State Road Directorate. Annex shows types of accidents aggregated to 0 groups of accidents. In addition the Central Bureau of Statistics has in some tables regrouped the types of accidents into main groups, i.a. to make a distinction between pedestrians and persons sledging etc. involved in traffic accidents (see annex )... Other concepts and characteristics In the statistics a distinction is made between road traffic accidents occurring in "densely populated area" and "outside densely populated area". A road is regarded as being in a densely populated area if at least one side is flanked by buildings, covering urban and rural municipalities as well. The road traffic accidents are also classified by type of road. Prior to all accidents in urban municipalities were supposed to take place at a road/square or at a private road (in the table described as "other road"). As from, however, accidents in rural and urban municipalities as well are classified by national road, Eroad, provincial road, local road and other road. The word "shoulder" is used in connection with roads in some of the tables. "Shoulder" is the area between the border line of the carriage way (often marked by a white line) and the beginning of the ditch.. USE OF THE TABLES.. Length of driving When calculating number of road traffic accidents per vehiclekilometre et c., the following averages of annual driving are used. Trucks etc., : The total number of kilometres done are uged Coaches The total number of kilometres done are used Private cars : 00 kms; : 00 kms Taxis etc. : 00 kms Heavy motor cycles : 000 Motor cycles/mopeds : 00 ".. Comparisons with previous statistics The text under. in the issue describes which tables from and earlier are comparable with the new set of tables published from. In the present publication, Road Traffic Accidents, the previous tables, and are deleted. These tables showed the number of persons killed by residental area and type of road, persons killed or injured by of the population and drivers involved in traffic accidents by age. Included are in stead three other tables, i.e. no. Persons injured and killed, no. Persons injured and killed by county and no. Persons injured and killed by group of roadusers. The five last tables of the issue, covering statistics for based on reports submitted to the insurance companies are omitted from the present issue.

20 ... 0 Figur. Drepte og skadde personer etter trafikantgruppe 0 Persons killed or injured, by group of road users 0' " :A. A Fotgjengere Pedestrians BilfOrere Drivers of automobile Bilpassasjerer Passengers of automobile Personer på motorsykkel og moped Persons on moor cycle and moped Andre personer Other persons

21 Figur. Drepte personer etter trafikantgruppe 0 Persons killed by group of roadusers 0 ts ". 'MANN Fotgjengere Pedestrians Bilførere Drivers of automobile Bilpassasjerer Passengers of automobile Personer påmotorsykkel og moped Persons on motor cycle and moped Andre personer Other persons Figur. Drepte og skadde personer etter alder 0. Relative tall Persons killed or injured, by age 0. Relative figures Uoppgitt alder Age not stated år og over years and over år years år år If Under år years and under 0 0

22 Figur. Drepte og skadde personer etter maned Persons killed Or injured, by month Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Figur. Veitrafikkulykker med personskade i de nordiske land Road traffic accidents involving personal injury in Nordic countries Danmark Denmark Sverige Sweeden Finland Finland Norge Norway "'.."". mom mmil ' ,

23 Tabell J. Veitrafikkulykker med personskade. Drepte og skadde personer Road traffic accidents involving personal injury. Killed and injured persons Ar Year Alle ulykker DOdsulykker Fatal All accidents accidents Personer drept eller skadd Persons killed or injured Alvorlig Lettere alt Drept skadd skadd Total Killed Seriously Slightly injured injured 0 rlig gjennomsnitt Yearly average 0 If ff 0. If It ) Se tekstdel, aysnitt. ) meget alvorlig skadde, alvorlig skadde og 0 lettere skadde. ) See text, section. ) dangerously injured, seriously injured and 0 slightly injured. Tabell. Veitrafikkulykker med personskade pr. 000 motorkjøretøyer Road traffic accidents involving personal injury per 000 motor vehicles Ar Year 0 Motorkjøretøyer. )) Ulykker pr.:.000 motorkjøretoyer Motor vehicles ) ) Accidents per 000 motor vehicles 0,,, 0 00, 0 0, 00, 0, 0 00,,,, ) Militære motorkjøretøyer ikke medregnet. ) Gjennomsnittet av tallet på kjøretøyer med påmonterte skilt registrert ved begynnelsen og slutten av vedkommende ar. ) Excl. military road motor vehicles. ) Average number of vehicles registered at the beginning and at the end of the year in question. Tabell. Innblandede motorkjøretøyer ) pr. mill. vognkilometer, etter type kjøretøy Motor vehicles involved) per million vehicle kilometres, by type of vehicle Kjøretøy Vehicle Vognkilometer. Mill. Vehiclekilometres. Million Innblandede motorkjøretøyer pr. mill. vognkm. Motor vehicles involved per million vehiclekilometres Personbiler Passenger cars Drosjer mv. Taxis etc Busser Buses 0 0 Varebiler og lastebiler Vans and lorries Mopeder Mopeds 0 Motorsykler Motor cycles 0 0 0, 0,, 0,,, 0, 0,, 0,,, 0, 0,, 0,,,0 0, 0,, 0,,, 0, 0,, 0,,, ) Se tabell for tallet på motorkjøretøyer. ) See table for the number of motor vehicles.

24 Tabell. Veitrafikkulykker etter bostedsstrok og veitype Road traffic accidents by type of residential area and type of road BostedsstrOk og veitype Type of residential area and type of road ALLE ULYKKER ALL ACCIDENTS I tettbygd strok i alt In densely populated area, total Gate Road Riksvei National road Europavei Europe road Fylkesvei Provincial road Kommunevei Local road Privat vei Private road Plass m.m. Square etc Uoppgitt Unknown Utenfor tettbygd strok i alt Outside densely populated area, total Gate Riksvei Europavei Fylkesvei Kommunevei Privat vei Plass m m l) Uoppgitt Uoppgitt i alt Unknown, total Gate Riksvei Europavei Fylkesvei Kommunevei Privat vei Plass m.m Uoppgitt DØDSULYKKER I ALT FATAL ACCIDENTS, TOTAL I tettbygd strok i alt Gate Riksvei Europavei Fylkesvei Kommunevei Privat vei Plass m.m. Uoppgitt _} Utenfor tettbygd strok i alt. Gate Riksvei Europavei Fylkesvei Kommunevei Privat vei Plass m m ) Uoppgitt _ Uoppgitt i alt Gate Riksvei Europavei Fylkesvei_ Kommunevei Privat vei Plass m m ) Uoppgitt ) i i _ ) ) Fra og med er ulykker i bykommuner og herredskommuner gruppert på samme måte etter veitype. ) Se tekstdel, aysnitt.. ) As from accidents in urban municipalities are grouped by type of road in the same way as accidents in rural municipalities. ) See text, section..

25 Tabell. Personer drept eller skadd, etter år og maned. 0 Persons killed or injured, by year and month. 0 Maned Month 0 Hele året The whole year Januar January Februar February Mars March April April Mai May Juni June Juli July August August September September Oktober October November November Desember December Personer drept eller skadd Persons killed or injured Hele året Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Personer drept Persons killed

26 Tabell. Personer drept eller skadd, etter år og fylke. 0 Persons killed or injured, by year and county. 0 Fylke County 0 Personer drept eller skadd Persons killed or injured Hele landet The whole country Ostfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold 0 Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Mere og Romsdal SerTrendelag 0 NordTrendelag Nordland 0 Troms Finnmark Personer drept Persons killed Hele landet Ostfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Mere og Romsdal SerTrendelag NordTrendelag Nordland Troms Finnmark

27 Tabell. Personer drept eller skadd, etter ar og trafikantgruppe. 0 Persons killed or injured, by year and group of roaduser. 0 Traf ikantgruppe Group of roaduser 0 Personer drept eller skadd Persons killed Or injured' I alt Total BilfOrere Drivers of automobile Bilpassasjerer Passengers of automobile Personer på motorsykkel Persons on motorcycle Personer på moped Persons on moped 0 0 Personer på sykkel Persons on cycle Fotgjengere Pedistrians Akende Persons sledging etc. FOrere av traktor mv. Drivers of tractor etc 00 Personer drept Persons killed I alt BilfOrere 0 Bilpassasjerer Personer på motorsykkel Personer på moped Personer på sykkel 0 Fotgjengere 00 Akende 0 0 FOrere av traktor mv. Tabell. Trafikkenheter innblandet i veitrafikkulykker Traffic units involved in road traffic accidents Trafikkenheter Traffic units Tallet pa trafikkenheter Number of traffic units Prosent Per cent I alt Total 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Jernbanetog Train. O Sporvogn Tramcar Buss Bus Drosje Taxi Personbil, stasjonsbil Passenger car, statioll wagon Varebil Van Lastebil Lorry Annen bil Other automobile Traktor Tractor Lett motorsykkel Light motor cycle Annen motorsykkel Other motor cycle Moped Moped Annet motorkjoretoy Other motor vehicle Sykkel Cycle HestekjOret0y, rytter Horsedrawn vehicle, rider t, Annet kjoretoy Other vehicle Personer på spark, kjelke, ski Persons skiing, sledging Fotgjengere Pedestrians J 0, 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,,,,,, 0 0,,,,, 0 0,,0,,0,,,0,, 0 0,,,,, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0,,,,,,,0,,0,,,,,0, 0 0, 0, 0, 0, 0,,,,,, 0 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 0,,0,,0 0,

28 Tabell. Domfelte og botlagte motorvognførere l) Motor vehicle drivers sentenced i) Domfelte eller bolagte førere av motorkjøretøy DPivers sentenced 0 Av dette: Straffet for ruspåvirkning Of which: Sentenced for driving under the influence of alcohol 0 ) NOS Kriminalstatistikk. Reaksjoner. ) NOS Criminal Statistics. Sanctions. Tabell 0. Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe, bostedsstrøk og. maned, Road traffic accidents and 'persons k led and injured, by group of roadusers, type of residential area and month. Personer drept eller skadd Persons killed or 'injured Førere og passasjerer pa Førere Drivers and passengers ofav Bilpas Personer trak Ulyk BilFot tor sasjerer Lett Annen jpå spark, Maned ker førere gengmv. I alt Pass motor motor kj elke Month Acci Dri vers ere Dri auto Fedevers Total engers sykkel sykkel Moped Sykkel og ski dents of of auto Light Other Moped Cycle mobile strs. Persons of mobile motor motor sledging, WIZ skiing. traccycle cycle tor etc. Personer drept eller skadd Persons killed or injured Ulykker i alt Accidents, total Januar January, Februar February Mars 'March April April Mai May... 0 Juni JUne 00 Juli July AugUst 'August,. September September 00 Oktober October November November Desember December , 0 0 Personer drept Persons killed Dødsulykker i alt Fatal accidents, total Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember _ 0 0

29 Tabell 0 forts.). Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe, bostedsstra og måned. Road traffic accidents and persons killed and injured; by group of roadusers, type of residential area and month. Maned Ulykker Bil Bilpasalt ferere sasjerer Før Personer ere på spark, av kjelke trak og ski tor mv. Personer drept eller skadd Førere og passasjerer på Fot Lett Annen gjengmotor motor Moped Sykkel ere sykkel sykkel Personer drept eller skadd Ulykker i tettbygd strøk i alt Accidents in densely populated area, total Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August... *** September Oktober November Desember Dødsulykker i tettbygd strøk i alt Fatal accidents in densely populated area, total Januar Februar.... Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Ulykker utenfor tettbygd strøk i alt Accidents outside densely populated area, total Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Personer drept I Personer drept eller skadd

30 Tabell 0 forts.). Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter. trafikantgruppe, bostedsstrok og maned. Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of roadusers, type of residential area and month; 0 Personer drept eller skadd FOr FOrere og passasjerer på Personer ere Fotpå spark, av Lett Annen gjeng en k jelke trakmotor motor Moped Sykkel ere og ski sykkel sykkel tor Maned Ulykker Bil BilpasalfOrere sasjerer Personer drept Dødsulykker utenfor tettbygd strok i alt Fatal accidents outside densely populated area, total.. Januar Februar Mars April Mai Juni juli August... September Oktober November Desember Personer drept eller skadd Ulykker uoppgitt mht. bostedsstrok i alt Accidents for which type of residential area is unknown, total 0 Personer drept DOdsulykker uoppgitt mht. bostedsstrok i alt Fatal accidents for which type of residential area is unknown, total

31 Tabell. Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe og uke. Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of roadusers and week. Uke Week Personer drept eller skadd Persons killed or injured FOrere og pa ssasjerer pa Bil Perrere FO Drivers and passengers of Bil pas soner av fr sasere jerer Fot ph. Lett Annen mo motor tor Mo Syk gere gjen spark, trak Dri Pasvers sen og ski my ' kjelke tor alt Total syk sykkel kel Mo Cy dest Vers ped kel Peof gers Per Dri auto of Light Other mo autobile moped cle rians sons sled of motor motor trac eing' tor cycle cycle bile skiing etc. Drep Ulyk te ker Per Acci sons dents killed I alt Total 0 0 Mandag SOndag Monday Sunday. januar februar mars. TI 0... april 0.. If. TT. mai TI TT TT If ff. august... ff mars March. ff... april April mai May If.... juni June... januar January. juli July If. If.. If 0.. august August september September If. september0. If. ". 0 II II II.. oktober October fl. oktober.. TT If..... TT 0.. november November If. november. II TT. IT.. desember December. desember 0. TV. TT. If.... If TT Ft TT februar February IV TT ff TT TT If '

32 Tabell. Veitrafikkulykker og drepte Og skadde, etter trafikantgruppe, bostedsstrok og klokke slett. Road traffic accidents and persons kilie& and injured, by group of roadusers, type of residential area and by hour. Klokkeslett Hour Personer drept eller skadd Persons killed or injured Forere og passasjerer på Bil Drivers and passengers of Bil passa Fotauto of Light Other Moped Cycle Ulykker forere sjerer Lett Annen gjen Acct I alt Drivers Pass motor motorre dents Total of angers sykkel sykkel Moped Sykkel mobile 'auto motor motor trians mobile cycle cycle Personer drept eller skadd Persons killed or injured Personef på spark, kjelke og ski Persons sledging, skiing FOrere av traktor mv. Drivers of tractor etc. Ulykker i alt Accidents, total P.M 0 A.M. 0 A M 0 A M 0 0 A M 0 A 0 A M 0 0 A.M.. 0 A M 0 0 A A M A M A.M.. 0 P.M 0 0 P.M P.M 00 PPI 00 P.M PM 0 0 P.M 0 0 P PM 0 0 P.M 0 P.M Uoppgitt klokkeslett Hour not stated DOdsulykker i alt Fatal accidents, total Personer drept Persons killed P M 0 A.M. 0 0 A M 0 A.M A M 0 A.M A PI 0 A M 0 0 A M 0 A M 0 0 A M 0 A M _ 0 A M P M P M 0 P Al P M P M P M P M P M P M 0 0 P M P.M Uoppgitt klokkeslett Hour not stated 0 ^ _.

33 Tabell (forts.). Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe, bostedsstrok og klokkeslett. Road traffic accidents and persons killed and injured; by group of roadusers, type of residential area and by hour. Personer drept eller skadd i tettbebyggelse Persons killed or injured in densely populated area Perso FOrere og passasjerer påforere Klokkeslett Ulykker Bil Fot ner på Bil av alt passa Lett Annen gjen spark, forere traktor sjerer motor motor Moped Sykkel gere kjelke sykkel sykkel og ski my ' Personer drept eller skadd Ulykker i tettbygd strok i alt Accidents in densely populated area, total 00 P.M 0 A M 0 0 A M 0 A. M. 0 A M 0 0 A M 0 A. 0 A M 0 0 A M 0 0 A M 0 0 A M A M A. M. P.M P.M P.M P.M P. M. 0 P.M 0 PM 0 P.M 0 P.M 0 PPI P.M 0 Uoppgitt klokkeslett Hour not stated ' DOdsulykker i tettbygd strok i alt Fatal accidents in densely populated area, total Personer drept 00 P M 0 A M 0 A PI 0 A 0 A M 0 A P 0 A M 0 A M 0 A 0 A M 0 0 A M A M A M P M pm P M P M P.M. P M P M 0 PM p m 0 P M P M Uoppgitt klokkeslett Hour not stated..

34 Tabell (forts.). Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe, bostedsstrok og klokkeslett. Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of roadusers, type of residential area and by hour. Personer drept ellet skadd utenfor tettbebyggelse Persons killed or injured outside densely populated area Perso FOrere FOrere og passasjerer j på Klokkeslett Ulykker Bil, Fot ner på av Bil I alt passa. Lett Annen gjen spark, traksjerer motor motor Moped Sykkel gere kjelke tor forere sykkel sykkel og ski mv. Ulykker utenfor tettbygd strøk i alt Accidents outside densely populated area, total. 00 P.M 0 A M 0 AM 0.M 0 A M 0 A P 0 A M 0 A M 0 A.M A PI 0. 0.M A m. A. PPI P.M P.M P.M P.M P.M P.M. 0 P.M PM 0 P.M PM Uoppgitt klokkeslett flour not stated Personer drept eller skadd ' 0.. 0,, 0 0 Dodsulykker utenfor tettbygd strok i alt Fatal accidents outside densely populated area, total 00 PPI 0 A.M 0 A M 0 A M 0 A M 0 A 0 Add 0 A M 0 A 0 A M 0 0 A.A% A M A P P P.M P P P P P PI P 0 P M P M 0 P.M.... PM Uoppgitt klokkeslett Hour not stated Ulykker uoppgitt mht. bostedsstrok i alt Accidents for which type of residential area is unknown, total Personer drept 0._ 0 DOdSulykker uoppgitt mht. bostedsstrok i alt Fatal accidents for which type of residential area is Unknown, total

35 Tabell. Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe, bostedsstrøk og ukedag. Road traffic accidents and persons killed and injured; by group of roadusers, type of residential area and by.day. Ulyk Ukedag ker I alt Day Accidents Total Personer drept eller skadd Persons killed or injured Førere og passasjerer på Perso Bil Bil Drivers and passengers ofner på Førere passa Fot.spark, av gi.r.,!re r sje er Lett Annen gjen kjelke traktor Pass motor motor gere og ski mv. vers of engers sykkel sykkel Moped Sykkel Pe Per Drivers autoauto motor motor rans sled tractor of Light Other Moped Cycle dest sons of mobile mobile cycle cycle za g etc. Personer drept eller skadd Persons killed or injured Ulykker i alt 0 Accidents, total 0 Mandag Monday Tirsdag Tuesday, Onsdag Wednesday Torsdag Thursday, 0 Fredag Friday 0 Lørdag Saturday 0 Søndag Sunday Personer drept Persons killed Dødsulykker i alt Fatal accidents, total 0 Mandag 0 Tirsdag Onsdag Torsdag 0 Fredag Lørdag Søndag 0 00 Personer drept eller skadd Ulykker i tettbygd strok i alt Accidents in densely populated area, total Mandag Tirsdag 0 Onsdag 0 0 Torsdag 0. Fredag LOrdag 0 Søndag Personer drept Dødsulykker i tettbygd strøk i alt Fatal accidents in densely populated area, total. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0

36 Tabell (forts.)., Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe, bostedsstrøk og ukedag. Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of roadusers, type of residential area and by day. Ukedag Personer drept eller skadd Perso Førere og passasjerer på Førere Ulyk Bil Fot ner'på Bil av ker I alt passa Lett Annen gjen spark, forere sjerer motor motor Moped Sykkel gere kjelke traktor sykkel sykkel og ski mv. Personer drept eller skadd Ulykker utenfor tettbygd strøk i alt Accidents outside densely populated area, total 00 0 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag ' Personer drept Dødsulykker utenfor tettbygd str0 i alt Fatal accidents outside densely populated area, total Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Personer drept eller skadd Ulykker uoppgitt mht. bostedsstrøk i alt Accidents for which type of residential area is unknown, total 0 Personer drept Dødsulykker uoppgitt mht. bostedsstrøk i alt Fatal accidents for which type of residential area is unknown, total

37 Tabell. Veitrafikkulykker etter måned, bostedsstrok og ukedag. Road traffic accidents by month, type of residential area and by day; Sep No De Ja Feb Au tem Ok vein sem Ukedag I alt nuar ruar Mars April Mai Juni Juli gust ber tober ber ber Day. _Total Ja,Feb March April May June July Au Sep Oc. No Denuary ruary gust tem tober vern comber ber ber Ulykker i alt Accidents, total.. Mandag Monday.. 0 Tirsdag Tuesday Onsdag Wednesday Torsdag Thursday 0 Fredag Friday.. 00 LOrdag Saturday Søndag Sunday DOdsulykker i alt Fatal accidents, total Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag... Fredag 0 Lordag SOndag 0 Ulykker i tettbygd stra i alt Accidents in dens e ly populated area, total Mandag Tirsdag 0 Onsdag 0 Torsdag 0 Fredag LOrdag Sondag Dødsulykker i tettbygd strok i alt Fatal accidents in densely populated area, total. Mandag Tirsdag... Onsdag Torsdag Fredag Lordag SOndag 0

38 Tabell (forts. Ukedag Veitrafikkulykker etter måned, bostedsstra og ukedag. Road traffic accidents by month, type of residential area and by day. Ja Sep No De Feb Au Ok I alt Mars April Mai Juni Juli temnuar ruar vem sem gust ber tober ber ber Ulykker utenfor tettbygd strek i alt Accidents outside densely populated area, total,mandag Tirsdag Onsdag Torsdag... Fredag Lørdag 0 Søndag Dødsulykker utenfor tettbygd strek i alt Fatal accidents outside densely populated area, total Mandag Tirsdag Onsdag 0 Torsdag Fredag Lørdag SOndag 0 0 _ 0 0 Ulykker uoppgitt mht. bostedsstrøk i alt Accidents for which type of residential area is unknown, total Dedsulykker uoppgitt mht. bostedsstrøk i alt Fatal accidents for which type of residential area is unknown, total.

39 Tabell. Personer drept eller skadd, etter kjonn, trafikantgruppe og alder. Hele landet og i tettbygd strok. Persons killed or injured, by sex, group of roadusers and age. The whole country and in densely populated area. Trafi Hele landet Av dette i tettbygd strok kant The whole country Of which in. densey populated area gruppe.prept Killed Skadd InjuredDrept Skadd og alder Group of I alt I alt road Total I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner users Total Males Females and age Alle trafikanter All roadusers.. 0 år year år years år " II " II II 0 " " " " " " " " " " 0 " " " " " " " " " " 0 " " 0 " " 0 " " 0 " " 0 år og over years and ' _ over... 0 Uoppgitt alder Age not stated _ _ 0 _

40 Tabell (forts.). Personer drept eller skadd, etter kjonn, trafikantgruppe og alder. Hele landet og i tettbygd strok. Persons killed or injured, by sex, group of roadusers and age. The whole country and in denseiy populated area. Trafi Hele landet Av dette i tettbygd strok kant Drept Skadd Drept Skadd gruppe I alt I alt og alder I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner BilfOrere i alt Drivers of automobile, total Under år Under.. år " 0 " " " " " " " " " " 0 " " 0 " " 0 " " 0 " " 0 år og over... Uoppgitt alder.. Bilpassasjerer foran i alt Passengers of automobile ahead, total.. 0 år If " IT Sti " IT " if 0 " " l ut " " " " " " " 0 " " " " " " " " _ _ , _ _. 0

41 Tabell (forts.). Personer drept eller skadd, etter kjenn, trafikantgruppe og alder. Hele landet og i tettbygd strek. Persons killed or injured, by sex, group of roadusers and age. The whole country and in densely populated area. Traf ikantgruppe og alder I alt Hele landet Drept Kvin I alt Menn ner Skadd alt Kvin Menn ner Av dette i tettbygd strek Drept Skadd alt Kvin Kvin I alt Menn I alt Menn ner ner Bilpassasjerer foran i alt (forts.) Passengers of automobile ahead, total (cont.) år _. _ t 0 " " _ 0 " " " " 0 0 _ 0 " " 0 0 år og over 0 Uoppgitt alder _ _, _ _ I I

42 Tabell forts.). Personer drept eller skadd, etter kjonn, trafikantgruppe og alder. Hele landet og i tettbygd strok. Persons killed or injured, by sex, group of roadusers and age. The whole country and in densely populated area. Traf ikantgruppe og alder Hele landet Av dette i tettbygd strok Drept SkaddDrept Skadd I alt I Kvin Kvin I alt Kvin Kvin alt Menn I alt Menn alt Menn Ialt Menn ner ner ner ner FOrere og passasjerer på lett motorsykkel i alt Drivers and passengers of light motor cycle, total 0. år " " " " " " " 0" " " " " " " " " " O' _U O" " 0_u " 0 " " 0 år og over Uoppgitt alder Forere og passasjerer på annen motorsykkel i alt Drivers and passengers of other motor cycle, total.. 0 år " " " " " " " " 0 " l et " " " " U v ' " " 0" " 0 " "... _ _._... _ i _... _.. i... _. 0 0 _ 0 _ _.. i _ _ " '? 0" t 0 år og over Uoppgitt alder

43 Tabell (forts.). Personer drept eller skadd, etter kjenn, trafikantgruppe og alder. Hele landet og i tettbygd strok. Persons killed or injured, by sex, group of roadusers and age. The whole country and in densely populated area. Traf ikantgruppe og alder Hele landet Av dette i tettbygd strek Drept Skadd Drept Skadd I alt Kvin I alt Menn I Kvin alt Kvin Kvinner ner ner alt Menn alt Menn alt Menn ner Ferere og passasjerer på moped i alt Drivers and passengers of moped, total 0 0 ar _?" " " " " " " " O' " " " " " " T " " 0_h " 0 " _'T 0 " " 0 " " 0 år og over Uoppgitt alder Ferere og passasjerer på sykkel i alt Drivers and passengers of cycle, total Under år Sår ili ft " n 0 " " " " " " " " " " 0 " H 0 " " 0" " 0 " " 0 " " 0 år og over Uoppgitt alder _ 0 _ 0 _ 0 Il 0 0 _ 0 0 _ _ 0 0 _ 0 _. 0 0 _ 0 _ B 0 0 _ _ 0 _. _. 0 0 _ 0 _

44 Tabell (forts.). Personer drept eller skadd, etter kjonn, trafikantgruppe og alder. Hele landet og i tettbygd strok. Persons killed or injured, by sex, group of roadusers and age. The whole country and in densely populated area. Trafikantgruppe og alder Fotgjengere i alt Pedestrians, total 0 år I" " It " II " 0 ****** II II It 0 " litt " " " " l It " " " 0 " l ht " t " 0 " It 0 ".... " 0 " " 0 " " 0 " " 0 år og over.. Uoppgitt alder. 0 år ilt " Personer på spark, kjelke og ski i alt Persons sledging and skiing, total " 0... it... " 0 " lilt t t " t " " 0_t " 0 " _t alt Hele landet Av dette i tettbygd strok Kvin I alt Menn I alt ner Drept Skadd Drept,Skadd Menn Kviner n alt I alt Menn Kv in I alt ner Kvin Menn ner _... ' L _ _ _.. _._ i _ 0...._... _ _ i _ _... _... _... _... _ i _... I.

45 Tabell (forts.). Personer drept eller skadd, etter kjonn, trafikantgruppe og alder. Hele landet og i tettbygd strok. Persons killed or injured, by sex, group of roadusers and age. The whole country and in densely populated area. Trafikantgruppe og alder Hele landet Av dette i tettbygd strok Drept Skadd Drept,Skadd I alt Kvin Kvin I alt M e Kvin I alt Kvin I alt Menn nn I alt M.enn I alt Menn ner ner ner ner Personer på spark, kjelke og ski i alt (forts.) Persons sledging and skiing, total (cont.) 0år _ " _ 0" _? _ 0 " " _ 0 år og over. Uoppgitt alder _... _ Førere av traktor og andre i alt Drivers of tractor and others, total 0 0 l år _ ". " I I" _ " ". _ " " _ " _ 0" _ " " " _ " " " _ " " _ " 0 " _ " _ 0. _. " _. 0 " _!' ' 0"... _ " _. 0 år og over. _ : _ Uoppgitt alder

46 Tabell. Personer drept eller skadd or av folkemengden ) i forskjellige adersgrupver ) etter trafikantgruppe. Persons killed or injured per of the population ) in various groups of age ), by group of roadusers. Alder Age Alle FOrere og passasjerer på drepte Drivers and passengers of Personer, FOrer av Bilpas Fot eller Bil..på spark, traktor sasjerer Lett Annengjengskadde forere kjelke mv. Pass motor motor All Drivers ere og ski engers Drivers sykkel sykkel Moped Sykkel Pedepersons of auto mobile motor motor ans Persons of treeof auto Light Other Moped Cycle strikilled mobile sledging, tor etc. or incycle cycle skiing jured Alle aldersgrupper All age groups 0 år year " years "... " " " " " " 0 " " " " " " " " "." 0 " " 0 " " 0 " " 0 " " 0 " " 0 år og over years and over _ ) Ved begynnelsen av året. ) Skadde personer med uoppgitt alder er fordelt forholdsmessig på de forskjellige aldersgrupper. ) At the beginning of the year. ) Injured persons of unknown age are distributed according to the various groups of age.

47 Tabell. Personer drept eller skadd i forskjellige aldersgrupper, etter trafikantgruppe, Prosent. Persons killed or injured in various groups of age, by group of roadusers. Per cent. Alder Age Alle FOrere og passasjerer pa drepte Drivers and passengers o Bilpasskadde forere sasjerer Lett Annen eller Bil Pass motor motor All Drivers persons of engers sykkel sykkel Moped Sykkel auto of auto Light Other Moped Cycle killed mobile mobile motor motor or injured cycle cycle Fotgjengere Pedestrians Personer Fcbrer av på spark, traktor kjelke my. og ski Drivers Persons of tracsledging, tor etc. skiing Alle aldersgrupper All agegroups 0 år year " years " " " " " " it 0 " " " " " " " " " " 0 " " 0 " " 0 " " 0 " " 0 ar og over years and over Uoppgitt alder Age not stated 00.,0, 0,,,,,,, 0, 00,0,,0,,0 00,0 ;,,, 0, 00,0,,,0, 0, 00,0 0,,0, 0,,,,,0 0, 00,0,,,,,,,, 0, 00,0,,,0,,,, 0, 0, 00,0,,,,,,,0 0,,0 00,0, 0,,,,,, 0, 0, 00,0, 0,0, 0,,,, 0, 00,0,0,,0,,,, 0, 00,0,,,0,,,, 0, 00,0,,,0,,,,,0 00,0, 0, 0,,,,,0 0, 00,0,0, 0,,,,, 00,0,,,0,,, _ 00,0,,,,,,, 00,0,, 0,,,,,0 0, 00,0,,,0,,0, 0, 00,0 0,, 0,,,0,, 0, 00,0,,,0,,, 0, 0, 00,0,, 0, 0,,,0, 0, 0, 00,0 0,, 0,,, 0, 0, 0, 00,0,0, 0,,0,, 0,, 00,0,,,, 0, 0, 0, 00,0,, 0, 0,,,, 0, 0, 00,0,0, 0,,,,,0.0, 00,0,,0 0,,,,0 0,, 00,0,, 0,,, 0,, 0, 00,0 0,,,,,, 0, 0, 0,

48 Tabell. Personer drept eller skadd pr menn/kvinner ) i foskjellige aldersgrupper ). Persons killed or injured per male/females ) in various groups of age ). Alder Age Alle drepte Drept Killed Skadd Injured eller skadde All persons I alt Menn Kvinner I i killed or Total Males Females alt Menn Kvinner injured Alle aldersgrupper All age groups 0 " 0 " 0 år year " years " " " " " " " " 0 " " " " " " " " ' " 0 " " 0 " " 0 " " 0 " " " " " It 0 år og over years and over ) Se note, tabell. ) Se note, tabell. ) See note, table. ) See note, table.

49 Tabell. Veitrafikkulykker etter maned. Bostedsstrek innen fylke. Road traffic accidents by month. Type of residential area within county. Fylke County He året The whole year Ja Febnuar ruar Mars April Mai Juni Juli Ja Feb March April May June July nuary ruary Sep No De Au tem Ok vem semgust ber tober ber ber Au Sep Oc No Degust tem tober vern cember ber ber Ulykker i alt Accidents, total Østfold Akershus Oslo 00 Hedmark 0 Oppland Buskerud 00 Vestfold Telemark 0 AustAgder... VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane. Mere og Romsdal.. SerTrendelag NordTrendelag... Nordland Troms 00 Finnmark , Ulykker i tettbygd strek i alt Accidents in densely populated area, total Østfold Akershus 0 Oslo Hedmark Oppland 0 Buskerud Vestfold Telemark.... AustAgder VestAgder 0 0 Rogaland 0 Hordaland Sogn og Fjordane Mere og Romsdal 0 0 SorTrendelag 0 NordTrendelag... 0 Nordland 0 Troms 0 Finnmark Ulykker utenfor tettbygd strek i alt Accidents outside densely populated area, total. 0 Østfold Akershus Oslo 0 Hedmark Oppland 0 Buskerud Vestfold Telemark 0 0 AustAgder 0 VestAgder Rogaland

50 Tabell forts..veitrafikkulykker ettet maned. BostedsStrOk innet fylke. 'Road traffic accidents by month. Type of,esiential area within county. Fylke Hele Ja Febåret nuar ruar 0 Sep No De Mars Au Ok April Mai Juni Juliterngust vein sem. tober ber ber ber Ulykker utenfor tettbygd strok i alt (forts.) Accidents outside densely populated area, total (cont.) Hordaland Sogn og Fjordane 0 0 More og Romsdal... 0 SorTrondeag NordTrOndelag 0 Nordland Troms Finnmark Ulykker uoppgitt mht. bostedsstrok i alt Accidents for which type of residential area is unknown, total Tabell 0. Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgrunne. Bostedsstrok innen fylke. Road traffic accidents and persons killed andinjured, by group of roadusers. Type of residential area within county. Personer drept eller skadd Persons killed or injured FOrere og passasjerer på Perso Bil Bil Drivers and passengers ofner på FOrere passa Fot spark, av Ulyk forere sjerer Lett Annen gjen kjelke traktor, Fylke ker Dri I alt Pass motor motor, gere og ski mv. County Ac Total ofengers vers sykkel sykkel Moped Sykkel Pe Per Drivers d ents Light Other Moped Cycle dest sons of mobile auto of au to motor motor rana sled tractor mobile cycle cycle ging, etc. skiinq Ulykker i alt Accidents, total.. 0 Østfold Akershus 0 0 Oslo 00 Hedmark 0 Oppland Buskerud 00 0 Vestfold 0 0 Telemark AustAgder VestAgder 0 Rogaland Hordaland 0 Sogn og Fjordane 0 MOre og Romsdal... 0 SOrTrondeag 0 NordTrOndelag... 0 Nordland Troms Finnmark '

51 Tabell 0 (forts.). Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe. BostedsstrOk innen fylke. Road traffic accidents and persons killedandinjured, by group of roadusers. Type of residential area within county. Fylke Personer drept eller skadd Perso FOrere og passasjerer på U lyk Bil Fot ner på Bil ker alt passa Lett Annen gjen spark, forere sjerer motor motor Moped Sykkel gere kjelke sykkel sykkel og ski FOrere av traktor mv. Ulykker i tettbygd strek i alt Accidents in densely populated area, total Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane.. MOre og Romsdal.. SrTrOndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark ' Ulykker utenfor tettbygd strøk i alt Accidents outside densely populated area, total 00 0 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane... MOre og Romsdal.... SOrTrOndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Ulykker uoppgitt mht. bostedsstrok i alt Accidents for which type of residential area is unknown, total 0

52 ' Tabell. Dedsulykker og drepte, etter trafikantgruppe. Bostedsstrek innen fylke. Fatal accidents and persons killed, by group of roadusers. Type of residential area within county. Personer drept Persons killed FOrere og passasjerer på Perso Bil Bil Drivers and passengers of ner på FOrere DOdsulykker sjerer Lett Annen gjen kjelke traktor Fot spark, av f Orere passa Fylke Dr i County Fatal I alt vers Pass motor motor gere og ski mv. acci Total engers sykkel sykkel Moped Sykkel Pe Per Drivers dents of of Light Other Moped Cycle dest sons of auto auto motor motor rians sled tractor mobile mobile cycle cycle ging, etc. skiing Dedsulykker i alt Fatal accidents, total Østfold Akershus Oslo. Hedmark. Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder 0 Rogaland Hordaland... Sogn Og Fjordane HØre og Romsdal.. SerTrOndelag.... NordTrOndelag... Nordland Troms Finnmark Dødsulykker i tettbygd strek i alt Fatal accidents in densely populated area, total Østfold 0 Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder _ VestAgder _ Rogaland _ Hordaland. Sogn og Fjordane. _ Mere og Romsdal SerTrOndelag NordTrOndelag... _ Nordland Troms Finnmark

53 Tabell (forts.). DOdsulykker og drepte, etter trafikantgruppe. BostedsstrOk innen fylke. Fatal accidents and persons killed, by group of roadusers. Type of residential area within county'. Fylke Personer drept Perso FOrere og passasjerer på DOds B ilfot nei på Bilulykker I alt passa Lett Annen gjen spark, forere ṡjerer motor motor Moped Sykkel gere kjelke sykkel sykkel og ski Forere av traktor mv. DOdsulykker utenfor tettbygd strok i alt Fatal accidents outside densely populated area, total Ostfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SorTrOndelag NordTrOndelag Nordland Troms Finnmark I I _ DOdsulykker uoppgitt mht. bostedsstrok i alt Fatal accidents for which type of residential area is unknown, total Tabell. Veitrafikkulvkker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe. Politidistrikt og utvalgte kommuner. Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of roadusers. Police districts and selected municipalities. 0 Personer drept eller skadd Persons killed or injured FOrere og passasjerer på Perso Bil Drivers and passengers ofner på FOrere Bil Politidistrikt Ulyk' forere passa Fot spark, av sjerer Lett Annen gjen kjelke traktor og kommuner ker Dri I alt Pass motor motor gere og ski mv. Police districts Acci Total vers engers sykkel sykkel Moped Sykkel Pe Per Drivers and municipalities dents of Light Other Moped Cycle dest sons of auto of motor motor rians sled tractor mobile mobile at" cycle cycle ging, etc. skiing Hele landet The whole country 0 Politidistrikt Police district 0 Halden 0 Sarpsborg 0 Fredrikstad Moss Follo 0 Asker og Bærum. Romerike Oslo

54 Tabell (forts.). Veitrafikkulykker og drente og skadde, etter trafikantgruppe. Politidistrikt og utvalgte kommuner. Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of roadusers. Police districts and selected municipalities. Politidistrikt og kommuner Personer drept eller skadd Perso Ulyk Bil FOrere og passasjerer på Bil Fot ner på ker I alt passa Lett Annen gjen spark, forer e sjerer motor motor Moped Sykkel gere kjelke S kkel s kkel og ski Forere av traktor mv. Politidistrikt (forts.) Police districts (cont.). Kongsvinger 0. Hamar 0 Osterdal 0 Gudbrandsdal 0 0 VestOppland 0 0 Ringerike 0 0 Drammen Kongsberg 0 NordJarlsberg 0 TOnsberg 0 Sandefjord 0 Larvik 0 Skien 0 Telemark 0 0 Notodden 0 0 Rjukan 0 Krager0 0 Arendal Kristiansand 0 VestAgder 0 Rogaland 0 _ Stavanger 0 Haugesund Hardanger Hordaland 0 Bergen 0 0 Sogn, Fjordane 0 Sunnmere 0 0 Romsdal 0 NordmOre 0 UtTrOndelag 0 Trondheim InnTrOndelag Namdal Helgeland Bode Narvik 0 Lofoten og Vesterålen Senja 0 0 Troms 0 VestFinnmark 0 Varde Vads0 SOrVaranger Kommuner Municipalities Bærum 0 Drammen Sandefjord Porsgrunn 0 0 Skien Kristiansand 0 Stavanger 0 Ålesund 0 Troms 0

55 Tabell. DOdsulykker og drepte, etter trafikantgruppe. Politidistrikt og utvalgte kommuner. Fatal accidents and persons killed, by group of roadusers. Police districts and selected municipalities. Personer drept Persons killed Bil FOrere og passasjerer på Dods Bil Personer FOrere av passaforere på spark, traktor Drivers and passengers of Fot Politidistrikt og ulyksjerer Lett Annen gjenkommuner ker kjelke mv. I alt Dri Pass motor motor gere Police districts Fataḷ Drivers Total vers angers sykkel sykkel Moped Sykkel Pe g ski and communities accz of Persons of tracof Light Other Moped Cycle destdents autoauto motor motor rians sledging, tor mobile mobile cycle cycle skiing etc. Hele landet The whole country 0 Politidistrikt Police districts Halden Sarpsborg Fredrikstad Moss 0 0 Follo Asker og Bærum Romerike Oslo Kongsvinger Hamar østerdal Gudbrandsdal VestOppland Ringerike Drammen Kongsberg NordJarlsberg TOnsberg Sandefjord Larvik Skien i Telemark Notodden _ Rjukan Krager0 Arendal Kristiansand VestAgder 0 Rogaland Stavanger Haugesund Hardanger Hordaland Bergen Sogn _ Fjordane Sunnmore Romsdal i Nordmøre UtTrOndelag 0 Trondheim _ InnTrOndelag Namdal Helgeland Bodo _ Narvik _ Lofoten og Vesterålen Senja Troms VestFinnmark Vardo Vads 0 SrVaranger Kommuner Municipalities Bærum Drammen Sandefjord Porsgrunn Skien Kristiansand Stavanger Ålesund Troms 0 00 i

56 Tabell. Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe og ulykkestype. Ulykkestype Ulykker Drepte Acci Persons I alt dents killed Total Drepte og skadde pr. Bilulykke førere Persons Drivers killed of autoand in mobile jured per accident Personer drept Bilpassasjerer Passengers of automobile Ulykker i alt. Ulykker mellom kjoretoy med samme kjoreretning i alt 0. ForbikjOring. Skifte av felt til venstre. Skifte av felt til hoyre. KjOring i parallelle kjorefelter for Øvrig. PåkjOring bakfra. Oppstarting fra stanset eller parkert stilling. Ulykke med uklart forlop mellom kjoretoy i samme kjøreretning.. Ulykker ved moting i alt 0. MOting på rett veistrekning... Moting i kurve. Moting under forbikjoring på rett veistrekning. MOting under forbikjoring i hoyrekurve. MOting under forbikjoring i venstrekurve. MOting under forbikjøring av stanset eller parkert kjoretoy. Oppstarting fra stanset eller parkert stilling. Ulykke med uklart forlop ved moting. Avsvingning fra samme kjøreretning i alt 0. PåkjOring bakfra ved hoyresving. Påkjøring for Øvrig ved høyresving. Påkjøring bakfra ved venstresving. Påkjøring for Øvrig ved venstresving. Påkjøring ved vending foran kjorende i samme retning. Ulykke med uklart forløp ved avsvingning fra samme kjoreretning. Avsvingning fra motsatte kjoreretninger i alt 0. Venstresving foran kjorende i motsatt retning. Avsvingning i samme retning. Avsvingning i hver sin retning. Vending foran kjorende i motsatt retning. Ulykke med uklart forlop ved avsvingning fra motsatte kjoreretninger 0,,,,,0., 0,,, 0,0 0, 0,,0 0, 0,0, ,00, 0, 0 0, 0,0 0 0,, 0,,00 _ 0, 0, 0 _,,00,00 _

57 Road traffic accidents and persons killedandinjured, by group of roaduser and type of accident. eller skadd Persons killed or injured Forere og passasjerer på Drivers and passengers of Lett Armen motor motorsykkel sykkel Moped Sykkel Light Other Moped CycZe motor motor cycle cycle Personer FOrere av Fot på spark, traktor gjen kjelke mv. gere og ski Drivers Pedes Persons of tractrians sledging, tor skiing etc. Type of accident Accidents, total. Accidents between vehicles in same direction of travel, total 0. Overtaking. Changing lane to left. Changing lane to right. Parallell lanes. Rear end. Starting from stopped or parked position. Uncertain sequence with same direction of travel 0. Headon accidents, total 0. Headon straight road section. Headon in curve. Headon upon overtaking on straight road section. Headon in right curve. Headon in left curve. Headon upon passing stopped I or parked vehicle. Headon upon starting from stopped or parked position. Headon with uncertain sequence. Turning from same direction of travel, total 0. Rear end with right turning vehicle. Other collisions with right turning vehicle. Rear end with left turning vehicle. Other collisions with left _ turning vehicle.. Uturn collision with vehicle in same direction of travel. Uncertain sequence upon turning into same direction of travel. Turning from opposite direction of travel, total 0. Left turn in front of vehicle in opposite direction of travel. Turning into same direction. Turning into opposite directions. Uturn in front of vehicle in opposite direction of travel. Uncertain sequence upon, turning in opposite direction of travel

58 Tabell (forts.). Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe og ulykkestype. Ullykkestype Ulykker Drepte Drepte og I alt skadde pr. ulykke Bil, Bilpasforere sasjerer. Kryssende kjøreretninger uten avsving 0 ning, i alt, 0. Kryssende kjøreretninger 00,. Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel,. Forbikjøring på hoyre side i kryss eller avkjorsel,00. Uklart forlop ved kryssende kjoreretninger uten avsvingning,00. Kryssende kjoreretninger med avsvingning i alt 0, 0. Høyresving foran kjørende i samme retning,. Høyresving foran kjørende i motsatt retning 0,. Høyresving foran venstresvingende kjøretøy, 0. Venstresving foran kjørende i samme retning,. Venstresving foran kjørende i motsatt retning,. Samtidig venstresving,. Samtidig høyresving,00. Uklart forløp ved kryssende kjøreretninger med avsvingning...,0. Fotgjenger (akende o.l.) krysset kjørebanen i alt 0,0 0. Fotgjenger krysset kjorebanen på bortsiden av krysset,0. Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset,0. Fotgjenger krysset kjørebanen foran hoyresvingende kjørety i kryss,00. Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretoy i kryss,0. Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss 0 0,. Fotgjenger krysset kjorebanen for øvrig 0 0,0. Fotgjenger krysset kjørebanen bak parkert/stanset kjørety på høyre side,0. Fotgjenger krysset kjorebanen bak parkert/stanset kjøretøy på venstre side,0. Lekende barn i kjørebanen,0. Ulykke med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen....,00. Fotgjenger (akende o..) gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen i alt, 0. Fotgjenger gikk på veiens hoyre side,. Fotgjenger gikk på veiens venstre side,. Fotgjenger Påkjørt på fortau,. Fotgjenger påkjort under forbikjoring,. Fotgjenger oppholdt seg i kjørebanen,. Uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs/oppholdt seg i kjorebanen,

59 Road traffic accidents and persons killed andinjured by group of roaduser and type of accident. Personer drept eller skadd FOrere og passasjerer på Lett Annen motor motor MoPed Sykkel sykkel sykkel Fotgjengere Personer på spark, kjelke og ski Forere av Type of accident traktor MV.. Crossing directions of travel without turnings total Crossing direction of travel.overtaking to left at intersection or access road..overtaking to right at intersection access road. Uncertain sequence with crossing direction of travel without turning Crossing direction of travel with turning, total 0.Right turn in front of vehicle in same direction of travel.right turn in front of vehicle in opposite direction of travel.right turn in front of left turning vehicle.left turn in front of vehicle in same direction of travel.left turn in front of vehicle in opposite direction of travel.both vehicles making left turns. Both vehicles making right turns. Uncertain sequence with crossing directions of travel with turning. Pedestrian (parsons sledging, skiing) crossing roadway, total 0. Pedestrian crossing roadway on farside of intersection.pedestrian crossing roadway on nearside of intersection.pedestrian crossing roadway at intersection is front of right turning vehicle.pedestrian crossing roadway at intersection in front of left turning vehicle.pedestrian crossing at crosswalk outside intersection.pedestrian crossing outside intersection and crosswalk.pedestrian crossing behind car parked or standing on right side. Pedstrian crossing behind car parked or standing on left side.children playing in roadway. Uncertain sequence with pedestrian crossing roadway. Pedestrian (persons sledging, skiing) walking in or along roadway, total 0.Pedestrian walking on right side.pedestrian walking on left side. Pedestrian run into on sidewalk. Pedestrian run into by overtaking vehicle 0. Pedestrian was in roadway. Uncertain sequance with pedestrian walking in or along roadway

60 0 Tabell (forts.). Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe og ulykkestype. Ulykkestype Ulykker Drepte Drepte og Bil BilpasfOrere I alt skadde pr. ulykke sasjerer. Enslig kjoretoy kjorte utfor veien, i alt 0. Enslig kjoretøy kjørte utfor På hyre side på rett veistrekning. Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett veistrekning. Enslig kjoretoy kjørte utfor på venstre side i hoyrekurve. Enslig kjoretoy kjørte utfor på høyre side i hyrekurve. Enslig kjoretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve. Enslig kjørety kjørte utfor på venstre side i venstrekurve. Enslig kjoretoy kjørte utfor ved avsvingning i kryss o.l. Ulykke med uklart forlp hvor enslig kjøretøy kjorte utfor veien 0,,, 0,,0,, 0,, Andre ulykker i alt 00. Ulykke med dyr innblandet. Påkjøring av fast gjenstand på kjorebanen. Hull i veien o.l. Enslig kjørety veltet i kjørebanen. Påkjøring av parkert kjoretoy På hyre side. PåkjOring av parkert kjoretoy På venstre side. Påkjøring av parkert kjoretoy ved forbikjoring 0. øvrige parkeringsulykker 0 0,,0,,00, 0, 0, 0,00 0, 0 0. Andre ulykker med uklart forlp,

61 Road traffic accidents and persons killedandinjured, by group of roaduser and type of accident. Personer drept eller skadd FOrere og passasjerer på Lett Annen motor motor Moped Sykkel sykkel sykkel Fot gjen gere Personer pa spark, kjeike os ski FOrere av Type of accident traktor my,. Single vehicle running off the road, 0 0 total 0.Single vehicle running off the road 0 _ 0 to the right on straight road section.single vehicle running off the road ' to the left on straight road section. Single vehicle running off the road to the left in right curve. Single vehicle running off the road to the right in right curve. Single vehicle running off the road to the right in left curve.single vehicle running off the road to the left in left curve. Single vehicle running off the road upon turning at intersection. Single vehicle running off the road with uncertain sequence 0. Other accidents, total 00. Accident with animal involved. Collision with fixed obstacle in the roadway. Road surface defects. Single vehicle overturning in roadway. Collision with parked vehicle on right side of road. Collision with parked vehicle on left side of road. Collision with parked vehicle upon overtaking 0. Other collisions with parked vehicle 0. Other accidents with uncertain 0 sequence

62 Tabell Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe. Bostedsstrok og ulykkesgruppe. Road traffic accidents and persons killedandinjured, by group of roadusers. Type of residential area and group of accidentl). Ulykkesgruppe Group of accident Personer drept eller skadd Persons killed or injured Førere og passasjerer på Drepte Drivers and passengers of Per Førere og Bil soner av skadde Bil passa trakpr.. Fot PI Ulyk førere sierer spark, tor ulykke Lett Annen gjengker Dri Pass I kjelke mv. alt Persons motor motor Syk ere Acci vers engers og ski Dr Total killed sykkel sykkel Moped kel Pede dents of of or in Light Other Moped Cyc stri Per vers auto auto sons of cured motor motor mobile mole ans per bile cycle cycle sledg trac ing, tor acciskiing dent etc. Personer drept eller skadd Persons killed or injured Ulykker i alt Accidents, total 0, 0 A. PåkjOring bakfra Rear end 0, 0 B. Andre ulykker med samme kjoreretning Other accidents with same direction of travel, C. MOting ved forbikjoring Headon upon overtaking... 0,0 0 0 D. Andre moteulykker Other headon accidents, 0 0 E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvingning Turning from same or opposite direction of travel... 0, 0 F. Kryssende kjoreretning Crossing directions of travel, 0 0 G. Fotgjenger krysset kjørebanen Pedestrian crossing roadway,0 0 H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjorebanen Pedestrian walking in or along roadway 0,. Ulykker med akende o.l. Sledges etc. involved, J. Enslig kjoretøy utfor veien Single vehicle running off the road. 0, ) Se vedlegg. ) See annex.

63 Tabell forts.). Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe. BostedsstrOk og ulykkesgruppel). Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of roadusers. Type of residential area and group of accidentl). Ulykkesgruppe Drepte Ulyk og Bilker I alt skadde forpr. ere ulykke Personer drept eller skadd Bilpassasjerer FOrere og passasjerer på,perso Fot ner på Lett Annen gjeng spark, S k motor motor Moped Y ere kjelke kel sykkel sykkel og ski Førere av traktor, um. Personer drept eller skadd K. Enslig kjoretoy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. Single vehicle overturning in roadway. Collision with animal, parked vehicles 0 etc 0, 0 0 L. Andre ulykker Other accidents, 0 Personer drept Dødsulykker i alt Fatal accidents, total A B C D E F G H I 0 0 0,,00,00,00,, 0 0 _ 0 0, 0,0,00,0 J K L 0,,, _ 0 0 Personer drept eller skadd Ulykker i tettbygd strok i alt Accidents in densely populated area, total, A B C D E F G H I 0 0,,,,,,,0, 0 0, J, 0 K, 0 L 0,0 _ _ ) Se note, side. ) See note, page.

64 Tabell (forts.. Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe. Bostedsstra og ulykkesgruppel). Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of roadusers. Type of residential area and group of accidentsl). Ulykkesgruppe Drepte og I alt skadde pr. ulykke Personer drept eller skadd Ulykker Bilførere. Bilpassasjerer Førere og passasjerer påperso Fot ner på Lett Annen Sykgjeng spark, motor motor Moped ere kjelke kel sykkel sykkel og ski FOre re av trakor, mv. Personer drept Dødsulykker i tettbygd strøk i alt Fatal accidents in densely populated area, total A B C D E F H J,0,00,00,00,,0,,00 _,00 ',00..,,00 Personer drept eller skadd Ulykker utenfor tettbygd strøk i alt Accidents outside densely populated area, total A C D E F G H J, , 0,0,, 0 0 0, , 0,0 0,0 0, 0, 0 0 0, 0 0, Personer drept Dødsulykker utenfor tettbygd stra i alt Fatal accidents outside densely populated area, total A B C E 0, 0 0,00,00,00 0,, ) Se note, side. ) See note, page.

65 Tabell (forts.). Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe. BostedsstrOk og ulykkesgruppel). Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of roaduser. Type of residential area and group of accidentl). Ulykkesgruppe Ulykker Drepte og Bil alt skadde forpr. ere ulykke Personer drept eller skadd FOrere og passasjerer på Lett Annen motor motor Moped sykkel sykkel Sykkel Perso Fot ner på gjeng spark, ere kjelke og ski Bilpassasjerer FOrere av traktor mv. Personer drept DOdsulykker utenfor tettbygd strok i alt (forts.) Fatal accidents outside densely populated area, total (cont.) F,0 G,0 _ H,00 I, J 0, K, L, Personer drept eller skadd Ulykker uoppgitt mht. bostedsstrok i alt Accidents for which type of residential area is unknown, total, 0 DOdsulykker uoppgittmht. bostedsstrok i alt Fatal accidents for which type of residential area is unknown, total,00 ) Se note, side. ) See note, page. Personer drept

66 Tabell. Veitrafikkulykker etter klokkeslett, ulykkestype/ulykkesgruppe. Ulykkestype/ulykkesgruppe I al t 0 Total P.M. A.M. A.M. A.M A.M. A.M. A.M. A.M. A.M. A.M. A.M. A.M. Ulykker i alt. Ulykker mellom kjoretoy med samme kjoreretning i alt 0 ForbikjOring Skifte av felt til venstre Skifte av felt til hyre KjOring iparallel le kjørefelter for Ovrig PåkjOring bakfra Oppstarting fra stanset eller parkert stilling Ulykke med uklart forløp mellom kjoretoy i samme kjoreretning. Ulykker ved moting i alt 0 MOting på rett veistrekning MOting i kurve Moting under forbikjoring på rett veistrekning MOting under forbikjoring ihøyrekurve!wing under forbikjoring i venstrekurve MOting under forbikjoring av stanset eller parkert kjoretoy Oppstarting fra stanset eller parkert stilling Ulykke med uklart forlp ved moting.. Avsvingning fra samme kjoreretning i alt 0 PåkjOring bakfra ved hyresving PåkjOring for vrig ved høyresving PåkjOring bakfravedvenstresving 0 PåkjOringfor øvrigvedvenstresving Påkjoring ved vending foran kjørende i samme retning Ulykke med uklart forlop ved avsvingning fra samme kjoreretning. Avsvingning fra motsatte kjøreretninger i alt 0 0 Venstresving foran kjorende i motsatt retning Avsvingning i samme retning Avsvingning i hver sin retning Vending foran kjorende i motsatt retning Ulykke med uklart forlop ved avsvingning fra motsatte kjoreretninger _ 0 _... _... _ 0 _. Kryssende kjoreretninger uten avsvingning, i alt 0 Kryssende kjoreretninger ForbikjOring på venstre side i kryss eller avkjorsel ForbikjOring på høyre side i kryss eller avkjørsel Uklart forlop ved kryssende kjoreretninger, uten avsvingning. Kryssende kjøreretninger med avsvingning i alt 0 HOyresving foran kjørende i samme retning HOyresving foran kjørende i motsatt retning 0,H0yresving foran venstresvingende kjøretøy Venstresving foran kjorende i samme retning. Venstresving foran kjørende i motsatt retning Samtidig venstresving Samtidig høyresving _ Uklart forlop ved kryssende kjøreretninger med avsvingning 0 _ 0 _. 0 0 _

67 Road traffic accidents by hour, type of accident/group of accident. 0 Uoppgitt 0 Type of accident/group of accident A.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. known _ 0 0 i i i i L 0 i, i i _ 0 i Accidents, total. Accidents between vehicles in same direction of travel, total 0 Overtaking Changing lane to left Changing Zane to right Paralell lanes Rear end Starting from stopped or parked position Uncertain sequence with same direction of travel. Headon accidents, total 0 Headon on straight road section Headon in curve Headan upon overtaking on straight road section Readon in right curve Headon in left curve Headon upon passing stopped or parked vehicle Headon upon starting from stopped or parked position Readon with uncertain sequence. Turning from same direction of travel, total 0 Rear end with right turning vehicle Other collisions with right turning vehicle Rear end with left turning vehicle' Other collisions with left turning vehicle Uturn collision with vehicle in same direction of travel Uncertain sequence upon turning into same direction of travel. Turning from opposite directions of travel, total 0 Left turn in front of vehicle in opposite direction of travel Turning into same direction Turning into opposite directions Uturnin front of vehicle in opposite direction of travel Uncertain sequence upon turning in opposite direction of travel. Crossing directions of travel without turning, total 0 Crossing directions of travel Overtaking to left at intersection or access road Overtaking to right at intersection or access road Uncertain sequence with crossing directions of travel without turning. Crossing directions of travel with turning, total 0 Right turn in front of vehicle insame direction of travel Right turn in front of vehicle in opposite direction of travel Right turn in front of left turning vehicle Left turn in front of vehicle in same direction of travel. Left turn in front of vehicle in opposite directibn of travel Both vehicles making left turns Both vehicles making right turns Uncertain sequence with crossing directions of travez with turning

68 Tabell (forts.). Veitrafikkulykker etter klokkeslett,ulykkestype/ulykkesgruppe. Ulykkestype/ulykkesgruppe I alt Fotgjenger (akende o..) krysset kjørebanen i alt 0 Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset Fotgjenger krysset kjørebanen foran hoyresvingende kjøretøy i kryss Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss 0 Fotgjenger krysset kjørebanen for øvrig 0 _ 0 Fotgjenger krysset kjørebanen bak parkert/ stanset kjøretøy på høyre side _ Fotgjenger krysset kjørebanen bak parkert/ stanset kjøretøy på venstre side Lekende barn i kjørebanen 0 Ulykke med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen. Fotgjenger (akende o.l.) gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen_i alt _ 0 Fotgjenger gikk på veiens høyre side Fotgjenger gikk på veiens venstre side... Fotgjenger påkjørt på fortau _ Fotgjenger påkjørt under forbikjøring _ Fotgjenger oppholdt seg i kjørebanen 0 Uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs/ oppholdt seg i kjørebanen. Enslig kjøretøy kjørte utfor veie n. i alt Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett veistrekning 0 Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett veistrekning 0 0 Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve 0 0 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve 0 Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvingning i kryss o 0 Ulykke med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor veien 0. Andre ulykker i alt 0 00 Ulykke med dyr innblandet 0 Påkjøring av fast gjenstand på kjørebanen 0 Hull i veien o 0 Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen 0 Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side 0 0 PåkjOring av parkert kjøretøy på venstre side 0 _ 0 Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring 0 øvrige parkeringsulykker 0 Andre ulykker med uklart forløp. Ulykkens art uoppgitt ' Ulykkesgruppe AL A. Påkjøring bakfra 0 B. Andre ulykker med samme kjøreretning _ C. MOting ved forbikjøring 0 D. Andre møteulykker 0 0 E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvingning F. Kryssende kjøreretning 0 G. Fotgjenger krysset kjørebanen 0 H. Fotgjengergikklangselleroppholdtsegikjørebanen 0. I. Ulykker med akende o J. Enslig kjøretøy utfor veien 0 0 K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkj0 ring av dyr, parkerte biler mv L. Andre ulykker

69 Road traffic accidents by hour, type of accident/group of accident. 0 Uopp Type of accident/group of accident gitt. Pedestrian (persons sledging, skiing) cros 0 sed roadbay, total 0 Pedestrian crossing roadway on farside 0 0 of intersection Pedestrian crossing roadway ok nearside of intersection Pedestrian crossing roadway at inter, section in front of right turning ye hide Pedestrian crossing roadway at inter section in front of left turning vehicle Pedestrian crossing at crosswalk outside intersection Pedestrian crossing outside intersection and crosswalk Pedestrian crossing behind car parked or standing on right side Pedestrian crossing behind car parked 0 or standing on left side 0 Children playing in roadway Uncertain sequence with pedestrian crossing roadway. Pedestrian (persons sledging, skiing) walk 0 0 ing in or along roadway, total 0 Pedestrian walking on right side Pedestrian walking on left side Pedestrian run into on sidewalk _ Pedestrian run into by overtaking vehicle _ Pedestrian was in roadway Uncertain sequence with pedestrian walk _ ing in or along roadway Single vehicle running off the road, total 0 Single vehicle running off the road to 0 the right on straight road section Single vehicle running off the road to the left on straight road section Single vehicle running off the road to 0 the left in right curve Single vehicle running off the road to 0 the right in right curve Single vehicle running off the road to the right in left curve Single vehicle running off the road to the left in left curve Single vehicle running off the road upon 0 turning at intersection Single vehicle running off the road with uncertain sequence Other accidents, total 00 Accident with animal involved 0 Collision with fixed obstacle in the roadway 0 Road surface defects Single vehicle overturning in roadway 0 Collision with parked vehicle on right side of road 0 Collision with parked vehicle on left side of road 0 Collision with parked vehicle upon over _ , _..... taking 0 Other collisions with parked vehicle _ 0 Other accidents with uncertain sequence Group of accident AL A. Rear end 0 B. Other accidents With same direction of travel 0 0 C. Headon upon overtaking 0 0 D. Other headon accidents 0 E% Turningfrom smear opposite direction of travel F. Crossing directions of travel 00 G. Pedestrian crossing roadway 0 H. Pedestrian walking in or along roadway I. Sledges etc. involved J. Single vehicle running off the road K. Single vehicle overturning in roadway. 0 0 Collision with animal, parked vehicles etc. L. Other accidents

70 0 Ulykkestype/ulykkesgruppe Tabell. Veitrafikkulykker etter maned, ulykkestype/ulykkesgruppe. Hele året The whole year Januar January Februar Mars April Mai Juni February March April May June Ulykker i alt. Ulykker mellom kjoretøy med samme kjoreretning i alt 0 Forbikjøring Skifte av felt til venstre Skifte av felt til hyre Kjøring i parallelle kjørefelter for vrig PåkjOring bakfra Oppstarting fra stanset eller parkert stilling Ulykke med uklart forlop mellom kjoretoy i samme kjøreretning. Ulykker ved moting i alt 0 0 MOting på rett veistrekning 0 MOting i kurve MOting under forbikjøring på rett veistrekning MOting under forbikjoring i hyrekurve MOting under forbikjoring i venstrekurve 0 MOting under forbikjoring av stanset eller parkert kjoretoy Oppstarting fra stanset eller parkert stilling 0 Ulykke med uklart forløp ved moting. Avsvingning fra samme kjoreretning i alt 0 PåkjOring bakfra ved hyresving PakjOring for vrig ved hyresving PåkjOring bakfra ved venstresving, 0 PåkjOring for vrig ved venstresving PåkjOring ved vending foran kjørende i samme retning Ulykke med uklart forlp ved avsvingning fra samme kjøreretning. Avsvingning fra motsatte kjøreretninger i alt 0 0 Venstresving foran kjorende i motsatt retning Avsvingning i samme retning Avsvingning i hver sin retning Vending foran kjorende i motsatt retning Ulykke med uklart forlp ved avsvingning framotsattekjoreretninger Kryssende kjoreretninger uten avsvingning i alt 0 Kryssende kjoreretninger ForbikjOring på venstre side i kryss eller avkjorsel ForbikjOring på hyre side kryss eller avkjorsel Uklart forløp ved kryssende kjoreretninger uten avsvingning. Kryssende kjoreretninger med avsvingning i alt Hyresving foran kjorende i samme retning Hyresving foran kjørende i motsatt retning 0 Høyresving foran venstresvingende kjoretoy Venstresving foran kjorende i samme retning Venstresving foran kjorende i motsatt retning Samtidig venstresving Samtidig høyresving Uklart forlp ved kryssende kjøreretninger med avsvingning 0 0

71 Road traffic accidents by month, type of accident/group of accident. Juli July August August September September Oktober October November November Desember December Type of accident/group of accident ,..._ Accidents, total. Accidents between vehicles in same direction of travel, total 0 Overtaking Changing lane to left Changing lane to right Parallell lanes Rear end Starting from stopped or parked position Uncertain sequence with same direction of travel. Headon accidents, total 0 Headon on straight road section Headon in curve Headon upon overtaking on straight road section Headon in right curve Headon in left curve Headon upon passing stopped or parked vehicle Headon upon starting from stopped or parked position Headon with uncertain sequence. Turning from same direction of travel, total 0 Rear end with right turning vehicle Other collisions with right turning vehicle Rear end with left turning vehicle Other collisions with left turning vehicle Uturn collision with vehicle in same direction of travel Uncertain sequence upon turning into same direction of travel. Turning from opposite directions of travel, total 0 Left turn in front of vehicle in opposing direction of travel Turning into same direction Turning into opposite directions Uturnin front of vehicle in opposite direction of travel Uncertain sequence upon turning in opposite direction of travel. Crossing directions of travel without turning, total 0 Crossing directions of travel Overtaking to left at intersection or access road Overtaking to right at intersection or access road Uncertain sequence with crossing directions of travel without turning. Crossing directions of travel with turning, total 0 Right turn in front of vehicle in same direction of travel Right turn in front of vehicle in opposite direction of travel Right turn in front of left turning vehicle Left turn in front of vehicle in same direction of travel Left turn in front of vehicle in opposite direction of travel Both vehicles making left turns Both vehicles making right turns Uncertain sequence with crossing directions of travel with turning

72 Tabell (forts.). Veitrafikkulykker etter måned, ulykkestype/ulykkesgruppe. Ulykkestype/ulykkesgruppe. Fotgjenger (akende o..) krysset kjørebanen i alt 0 Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss Hele året Januar Februar Mars April Mai Juni Fotgjenger krysset kjørebanen for øvrig Fotgjenger krysset kjørebanen bak parkert/ stanset kjøretoy på høyre side Fotgjenger krysset kjørebanen bak parkert/ stanset kjøretdy på venstre side Lekende barn i kjørebanen Ulykke med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen. Fotgjenger (akende o.l.) gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen i alt 0 Fotgjenger gikk på veiens høyre side Fotgjenger gikk på veiens venstre side Fotgjenger påkjørt på fortau Fotgjenger påkjørt under forbikjøring Fotgjenger oppholdt seg i kjørebanen Uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs/ oppholdt seg i kjørebanen. Enslig kjøretøy kjørte utfor veien i alt 0 Enslig kjøretoy kjørte utfor på høyre side på rett veistrekning Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett veistrekning Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve Enslig kjøretoy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvingning i kryss o.l Ulykke med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor veien 0. Andre ulykker i alt 00 Ulykke med dyr innblandet 0 Påkjøring av fast gjenstand Da kjørebanen 0 Hull i veien o.l 0 Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen 0 Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side 0 Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side 0 Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring 0 øvrige parkeringsulykker 0 Andre ulykker med uklart for0. Ulykkens art uoppgitt Ulykkesgruppe AL A. Påkjøring bakfra B. Andre ulykker med samme kjøreretning C. Møting ved forbikjøring D. Andre møteulykker E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvingning F. Kryssende kjøreretning G. Fotgjenger krysset kjørebanen H. Fotgjengergikklangselleroppholdtsegikjørebanen I. Ulykker med akende o.l J. Enslig kjoretoy utfor veien K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. L. Andre ulykker

73 Road traffic accidents by month, type of accident/group of accident. Juli August September Oktober November Desember Type ofaccident/group of accident. Pedestrian (persons sledging, skiing) cross 0 ing roadway, total 0 Pedestrian crossing roadway on farside of intersection Pedestrian crossing roadway on nearside of intersection Pedestrian crossing roadway at intersec tion in front of right turning vehicle Pedestrian crossing roadway at intersec tion in front of left turning vehicle Pedestrian crossing at crosswalk outside intersection Pedestrian crossing outside intersection and crosswalk Pedestrian crossing behind car parked or standing on right side Pedestrian crossing behind car parked or standing on left side Children playing in roadway Uncertain sequence with pedestrian cross ing roadway Pedestrian (persons sledging, skiing) walk ing in or along roadway, total 0 Pedestrian walking on right side Pedestrian walking on left side Pedestrian run into on sidewalk Pedestrian run into by overtaking vehicle 0 Pedestrian was in roadway Uncertain sequence with pedestrian walking in or along roadway 0 0. Single vehicle running off the road, total 0 Single vehicle running off the road to the right on straight road section Single vehicle running off the road to the left on straight road section Single vehicle running off the road to the left in right curve Single vehicle running off the road to the right in right curve Single vehicle running off the road to the right in left curve Single vehicle running off the road to the 0 left in left curve Single vehicle running off the road upon 0 turning at intersection Single vehicle running off the road with uncertain sequence ' 0, Other accidents, total 00 Accident with animal involved 0 Collision with fixed obstacle in the roadway 0 Road surface defects 0 Single vehicle overturning in roadway 0 Collision with parked vehicle on right side of road 0 Collision with parked vehicle on left side of road 0 Collision with parked vehicle upon overtaking 0 Other collisions with parked vehicle 0 Other accidents with uncertain sequence Group of accident AL A. Rear end B. Other accidents with same direction of travel C. Headon upon overtaking D. Other headon accidents E. Turning from same or opposite direction of travel F. Crossing directions of travel G. Pedestrian_crossing.roadway H. Pedestrian walking in or along roadway I. Sledges etc. involved J. Single vehicle running off the road K. Single vehicle overturning in roadway Collision with animal, parked vehicles etc. L. Other accidents

74 . Uke I alt Total Tabell. Veitrafikkulykker etter ulykkesgruppe og uke. E. Samme B. Andre og motulykker satt G. Fotmed N kjøre F. Krys gjenger samme ting D. Andre retning sende krysset kjøre A. Påved mote med av kjøre kjøreretning kjøring forbi ulykker svinging retning banen B. Other bakfra kjøring D. Other E. Tur F. Cros G. Pe A. Rear acci C. Head headon ning sing dents end with on upon acci from direc over dents same or tions of cross ame taking opposite travel sing direction of directravel roadway tion of travel I alt 0 Mandag Søndag.. januar.. " februar. If mars.. TT _.. april _. II 0.. II.. If. 0.. mai.. u'. TT.. II..., _.. juni. If... TT.... juli. ff 0.. II.. If. 0. If... august...,. 0. II.. ff... september 0.. TT. If.. ff.. oktober. If.. II.. II.. If 0... november. II If... desember 0.!I... TT. If... januar... If ff II. ff februar.. If TT... mars TT ff 0... april TT Ti.. II..... If.. mai 0 ff TT juni IT TT 0 ff juli 0 If..... IT II ff august If II 0 Ti... september If 0 oktober.. ". II. If. If. november. If If 0 ff desember. Il II If If I

75 Road traffic accidents by group of accident and week. H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen H. Pedestrian walking in or along roadway I. Ulykker med akende o.l. I. Sledges etc. involved J. Enslig kjøretøy utfor veien J. Single vehicle running off the road K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. K. Single vehicle overturning in roadway. Collision with animal, parked vehicles etc. L. Andre ulykker L. Other accidents Week 0 0 Total Monday Sunday January January 0 0 February February 0? March March ff April 0 April 0 u 0 If 0 May May ff ff June, June " July 0 Juily rr August August u 0 0 rt September September 0 / rf IF FF F 0 October 0 October u!i rr rr It November November FF 0 0 fl u December 0 December 0 If

76 Tabell. Trafikanter ) drept eller skadd, etter oppgitt ferdselsformål og ulykkesgruppe. Roadusers ) killed or injured, by group of accident and with road traffic purpose known. Trafikantgruppe/ ulykkesgruppe Group of roaduser/ group of accident Til/fra Til/fra T/fra I alt arbeid I arbeid skole butikk osv. Total To/from At work To/from To/from Work school shop etc. Drept Skadd BesOk/fritidsreise Visit/leisure time journey Annet Other Kul In Drept Skadd Drept Skadd Drept Skadd Drept Skadd Drept Skadd Drept Skadd Zed jured Ferdselsformål oppgitt i alt Road traffic purpose known i total FOrere av personbil i alt Drivers of automobile, total 0 0 A. Påkjøring bakfra Rear end B. Andre ulykker med samme kjoreretfling Other accidents with same direction of travel C. MOting ved forbikjøring Headon upon overtaking. D. Andre moteulykker Other headon accidents E. Samme og motsatt kjoreretning med avsvingning Turning from same or opposite direction of travel F. Kryssende kjoreretning Crossing directions of travel G. Fotgjenger krysset kjørebanen Pedestrian crossing roadway H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen Pedestrian walking in or along roadway I. Ulykker med akende Sledges etc. involved J. Enslig kjøretoy utfor veien Single vehicle running off the road K. Enslig kjoretoy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. Single vehicle overturning in roadway Collision with animal, parked vehicles etc. L. Andre ulykker Other accidents ) Her unntatt passasjerer. ) Here excluding passengers.

77 Tabell (forts.). Trafikanter n, drept eller skadd, etter oppgitt ferdselsformål og ulykkesgruppe. Roaduserslf killed or injured, by group of accident and with road traffic purpose known. Trafikantgruppe/ ulykkesgruppe I alt Til/fra arbeid I arbeid Til/fra Til/fra Besk/friskole butikk osv. tidsreise Annet Drept Skadd Drept Skadd Drept Skadd Drept Skadd Drept Skadd Drept Skadd Drept Skadd FOrere av varebil i alt Drivers of vans, total A B C D E F 0 G H I. J. K. L. 0 0 I _ FOrere av andre biler i alt Drivers of other automobiles total A B. C D E 0 F G H 0 Forere av motorsykkel i alt Drivers of motor cycles, total A C D E F G H J _ 0 FOrere av moped i alt Drivers of mopeds, total A B C D 0 E 0 F G 0 H I 0 J K 0 L ) Se note, side. ) See note, page _...

78 Tabell (forts.. Trafikanter ') drept eller skadd etter oppgitt ferdselsformål og ulykkesgruppe. Rbadusers ) killed or injured, by group of accident and with road traffic purpose known. I alt Til/fraTil/fra Til/fra I arbeid Besk/fri Annet Trafikantgruppe/ arbeidskole butikk osv tidsreise ulykkesgruppe Drept Skadd Drept Skadd,Drept Skadd Drept Skadd Drept Skadd Drept Skadd Drept Skadd Syklister i alt Cyclists, total... 0 A B C D E F G H I J K L 0 0 _. I Fotgjengere i alt Pedestrians, total. G H Ulykker med akende i alt Sledging etc. involved, total FOrere av traktor mv., i alt Drivero of tractors etc., total A B C D E F G H I J K ' L ' _. ) Se note, side. ) See note, page.

79 Tabell 0. Trafikanter i) drept eller skadd, etter oppgitt ferdselsformål, trafikantgruppe og alder. Roadusersl killed or injured, by known purpose of trffic group of roadusers and age'. Traf ikantgruppe og alder Group of roadusers and age Besok/fri Til/fra Til/fra Til/fra tidsreise I alt arbeid I arbeid skole butikk osv. Annet Visit/lei Total To/from At work To/from To/from Other sure time work school shop etc. journey Drept Skadd Kil In Drent Skadd Drept Skadd Drept Skadd Drept Skadd Drept Skadd Drept Skadd led jured Ferdselsformål oppgitt i alt Road traffic purpose stated, total Bilførere i alt Drivers of automobile, total Under år Under years år years " år og over years and over Uoppgitt alder Age not stated FOrere av lett motorsykkel Drivers of light motor cycle.. FOrere av annen motorsykkel Drivers of other motor cycle Mopedforere Drivers of moped SykkelfOrere i alt Drivers of cycle, total Under år Under years år år og over Uoppgitt alder Fotgjengere i alt Pedestrians, total. Under år år " " år og over Uoppgitt alder Akende og skiløpere Persons sledging and skiing FOrere av traktor mv. Drivers of tractor etc _. _. _ i ) Her unntatt passasjerer. ) Here excluding passengers.

80 SkadeforlOp og skadegrad SO Tabell. BilfØrere og bilpassasjerer, etter beskyttelse, skadeforlop og skadegrad i). BilfOrere i alt Bilpassasjerer foran Drivers of automobile, total Passengers of automobile ahead Ingen Ingen be beskyt Uopp Barnesete Bil skyt Uopp Bil I alt belte Annet telse gitt I alt belte Total Seat Other None Un Total Seatbelt pro known Children Annet telse gitt Other None Unpro known belt teation seat tection Uskadde forere i alt Drept eller skadd i alt 0 0 _ 0 Drept i alt Meget alvorlig skadd i alt. Alvorlig skadd i alt Lettere skadd i alt Skadd mot interior i alt 0 0 Drept 0 Meget alvorlig skadd 0 Alvorlig skadd. 0 0 Lettere skadd 0 Kastet ut i alt Drept Meget alvorlig skadd 0 0 Alvorlig skadd. Lettere skadd Brann i alt Drept Meget alvorlig skadd Alvorlig skadd. Lettere skadd Druknet i alt.. Drept Annet i alt Drept Meget alvorlig skadd Alvorlig skadd. Lettere skadd Uoppgitt i alt 0 0 Drept Meget alvorlig skadd Alvorlig skadd. Lettere skadd.. ) Se tekstdel, aysnitt..

81 Drivers and passengers of automobile, by protection, cause and degree of injury ) Bilpassasjerer bak Bilpassasjerer annen plassering Passengers of automobile in the back seat Passengers of automobile at other places Ingen Ingen be be Bil BarneBarneskyt Uopp Bil skyt Uoppsete sete I alt belte Annet telse gitt I alt belte Annet telse gitt ChiId Chiid Total Seat Other None Un Total Seat Other None Un belt, ren pro known belt ren pro known seat seat tec tection tion Cause and degree of injury Drivers uninjured, total Killed or injured, 0 total Killed, total Dangerously in Ijured, total Seriously inju _ red, total Slightly in jured, total 0 i Injured against interior, total Killed Dangerously injured Seriously injured Slightly injured 0 Thrown out, total Killed Dangerously injured Seriously injured Slightly injured _ Fire, total Killed Dangerously injured Seriously injured Slightly injured Drowned; total Killed 0 Other, total Killed Dangerously injured Seriously injured Slightly injured 0 ) See text, section.. Unknown, total Killed Dangerously injured Seriously injured Slightly injured

82 Tabell. Førere og passasjerer på motorsykkel og moped, etter beskyttelse, skadewløp og skadegrad ). FOrere og passasjerer på lett motorsykkel Drivers and passengers of light motor cycle Skadeforløp og Ingen skadegrad beskyt Uopp I alt Hjelm Annet telse gitt Total Helmet Other None Unpro known tection Førere og passasjerer på annen motorsykkel Drivers and passengers of other motor cycle Ingen I alt Hjelm Annet beskyttelse Uoppgitt Uskadde førere i alt Drept eller skadd i alt... Drept i alt Meget alvorlig skadd i alt Alvorlig skadd i alt 0 Lettere skadd i alt 0. 0 Skadd mot interior i alt.. Drept Meget alvorlig skadd Alvorlig skadd Lettere skadd Kastet av i alt Drept Meget alvorlig skadd Alvorlig skadd Lettere skadd 0 0 Påkjørt i alt 0 Drept Meget alvorlig skadd Alvorlig skadd 0 Lettere skadd _ 0 Brann i alt Drept Meget alvorlig skadd Alvorlig skadd Lettere skadd Druknet i alt Drept Annet i alt Drept _ Meget alvorlig skadd _ Alvorlig skadd Lettere skadd 0 Uoppgitt i alt Drept Meget alvorlig skadd Alvorlig skadd Lettere skadd _... _.. _ ) Se tekstdel, aysnitt..

83 Drivers and passengers of motor cycle and moped, by protection, cause and degree of injuryl). FOrere og passasjerer på moped Drivers and passengers of moped I alt Ingen Hjelm Annet beskyttelse Uoppgitt Cause and degree of injury Drivers uninjured, total _.. _ 0 Killed or injured, total Killed, total Dangerously injured, total Seriously injured, total' Slightly injured, total Injured against interior, total Killed Dangerously injured Seriously injured Slightly injured Thrown off, total Killed Dangerously injured Seriously injured Slightly injured 0. I Run into,.. total Killed Dangerously injured Seriously injured Slightly. injured Fire, total Killed Dangerously injured Seriously injured Slightly injured Drowned, total Killed Other, total Killed Dangerously injured Seriously injured Slightly.injured 0.r. ) See text, section.. Unknown, total Killed Dangerously injured Seriously injured Slightly injured

84 Tabell. Syklister, fotgjengere og akende, etter skadegrad l) o beskyttelse. Cyclists, pedestrians and persons sledging, by degree of injury ) and protection. Beskyttelse Protection I alt Drept Meget alvorlig skadd Alvorlig skadd Lettere skadd Total Killed Dangerously injured Seriously injured Slightly injured Syklistee) ) i alt Cyclists, total 0 Refleks Reflecting disc _ Ikke refleks i mørket No reflecting disc in the dark Annet Other Ingen Nothing Uoppgitt Unknown 0 Fotgjengere i alt Pedestrians, total 00 Refleks Ikke refleks i morket Annet _ Ingen 0 0 Uoppgitt 0 Akende o.l. i alt Persons sledging etc., total Refleks _ Ikke refleks i mørket 0 Annet Ingen Uoppgitt ) Se tekstdel, aysnitt.. ) Omfatter også passasjerer, men ikke uskadde syklister. ) See text, section.. ) Also including passengers, but excluding uninjured cyclists. Tabell. Trafikanter ) etter alkoholmistanke og skadegrad. Roadusers ) by suspicion on influence of alcohol and degree of injury. Førere av Drivers of Alkoholmistanke/skadegrad Lett Annen Suspicion on influence of Bil motorsykkel motorsykkel Moped Sykkel alcohol/degree of injury Automobile Light Other Moped Cycle motor cycle motor cycle Fotgjengere Pedestrians Alkoholmistenkte i alt Influenced of alcohol, suspected, total Drept Killed Skadd Injured Uskadd Uninjured 0 Ikke alkoholmistenkte i alt No influence of alcohol, total 0 Drept Skadd 0 Uskadd 0 Uoppgitt mht. alkoholmistanke i alt Suspicion on influence of alcohol not stated, total Drept Skadd Uskadd ) Her unntatt passasjerer. ) Here excluding passengers.

85 Tabell. FOrere innblandet i veitrafikkulykker, etter forerkortets art og forerens alder. Drivers involved in road traffic accidents, by type of driving licence and age of driver. Alder Age Klasse For personbiler og mindre godsbiler Class For private cars and small cars for goods Klasse For tyngre biler Class For great vans, lorries and buses Klasse For motorsykler Class For motorcycles Klasse For traktor Class For tractors Uoppgitt Unknown I alt Total 0 Under år Under years år years IT " " 0 " IT TT TT ". " " " 0 " " 0 " " 0 " " 0 " 0 år og over years and over Uoppgitt alder Age not stated

86 Tabell. Førere innblandet i veitrafikkulykker, etterklønn/forerkortets utstedelsesår og forergruppe og forerens alder. Drivers involved in road traffic accidents, by sex/year of issue of driving licence and group of driver and age of driver. Uten. Førerkort utstedt. FOrergruppe Drivin licence issued forerog alder I alt Menn Kvinner Uopp kort Total Group omales f driver Females Pr gitt år and age Without Unknown driving Before year licence BILFØRERE DRIVERS OF AUTOMOBILE I alt Total Under år Under years år years " 0 " " " " " " " " IT IT 0 " " 0 " " 0 " " 0 " " 0 år og over years and over Uoppgitt alder Age not stated , MERE AV LETT MOTORSYKKEL DRIVERS OF LIGHT MOTOR CYCLE I alt Under år Under years år " " T O TT " TT T TT TT 0 " " 0_T 0 0. i I TT 0 " " 0 IT " 0 år og over... Uoppgitt alder

87 Tabell (forts. FOrere innblandet i veitrafikkulykker, etter kjonntforerkortets utstedelsesår og forergruppe og forerens alder. Drivers involved, in road traffic accidents, by sex/year of issue of driving licence and group of driver and age of driver. FOrergruppe og alder I alt Menn Kvinner FOr Uten forerkort Førerkort utstedt Uppgitt år MERE AV ANNEN MOTOR SYKKEL DRIVERS OF OTHER MOTOR CYCLE I alt 0 Under år år " " ". 0 ". 0 0" ". ; 0 " " " " T " " T 0fl u " 0" ^ _'! O TT " 0 år og over Uoppgitt alder 0 0 MERE AV MOPED DRIVERS OF MOPED I alt Under år år " " TT T O TT TT 0 T TT TT TT TT T TT 0 " 0 0 " 0 IT " 0 " " 0 0 " " 0 år og over. Uoppgitt alder 0

88 Tabell. Motorkjøretøyer innblandet i dødsulykker og andre ulykker med personskade. Pr. 000 registrerte kjoretoyer. Motor vehicles invozvedin fatal and other accidents with person injured. Per 000 registered vehicles. KjøretOytype Type, of vehicle I andre ulykker med I døds personskade, ulykker.in other in fatal accidents accidents involving personal injury _Pr registrerte kjøretøyer. Per i 000 registered Vehicles I andre ulykker.i.adods Med petsonskade ulykker In other acci In fatal,dente involving accidents personal injury MotorkjøretOyer i alt Motor vehicles, total Biler i alt Automobiles, total Personbil, stasjonsbil Passenger car, station wagon Drosje Taxi Buss Bus Varebil Van Lastebil og annen bil Lorry and other automobile 0, 0 0, 0 0, 0, 0, 0,,0,,,,,0,, Motorsykler og mopeder i alt Motor cycles and mopeds, total Moped Moped Lett motorsykkel Light motor cycle Annen motorsykkel Other motor cycle 0, 0 0,, 0,,,,, Traktor og annet motorkjoretoy Tractor and other motor vehicle 0,, Tabell. motorkjøretoyer innblandet i veitrafikkulykker, etter kjoretoyets modellar og kjøretytype. Motor vehicles involved in road traffic accidents, by model year and type of vehicle. Kjøretøytype Type of vehicle I alt Total Fr Before Modellar Model ear Uopp gitt Unknown Biler i alt Automobiles, total Personbil, stasjonsbil Passenger car, station wagon 00 0 Drosje Taxi 0 Buss (medregnet trolleybuss) Bus (including trolleybus) Varebil Van Lastebil Lorry I Annen bil Other automobiles i 0 Motorsykler og mopeder i alt Motor cycles and mopeds, total Moped Moped 0 0 Lett motorsykkel Light motor cycle 0 Annen motorsykkel Other motor c die

89 Tabell. MotorkjOretOyer med oppgitt modellar innblandet i veitrafikkulykker, pr. 000 kjoretoyer ). Motor vehicles with model year known involved in road traffic accidents, per 000 vehicles ). Modellar Model year Varebil, Personbil, lastebil stasjonsbil Mobrsykkel og annen og drosjebil Buss og moped type bil Passenger car, Bus lor Motor cycle station Van, wagon ry and moped and taxi and other type of car Alle modellar All model years FOr' Before ) Basert på antall registrerte motorkjoretoyer. desember. ) Based on the number of registered vehicles at December.

90 Ulykkestype/ulykke Lippe 0 Tabell 0. Veitrafikkulykker etter veitype, ulykkestype/ulykkesgruppe. Ulykker i alt Accidents, total Riksvei Europa Fylkes Kommune Privat Plasser I alt Natio vei vei vei vei m.m. Uoppgitt Total nal Europe Provin Local PrivatL Places Unknown road road cial road road road etc.' Ulykker i alt 0 I. Ulykker mellom kjøretøy med samme kjoreretning i alt 0 Forbikjøring Skifte av felt til venstre. Skifte av felt til hyre KjOring i parallelle kjørefelter for Øvrig Påkjøring bakfra Oppstarting fra stanset eller parkert stilling Uklart forlop mellom kjøretøy i samme kjøreretning 0. Ulykker ved 'noting i alt MOting på rett veistrekning 0 0 MOting i kurve Mining under forbikjoring på rett veistrekning MOting under forbikjoring i høyrekurve MOting under forbikjoring i venstrekurve 0 MOting under forbikjøring av stanset eller parkert kjoretoy Oppstarting fra stanset eller parkert stilling 0 _, Uklart forløp ved moting.... Avsvingning fra samme kjoreretning i alt 0 Påkjøring bakfra ved hoyresving PåkjOring for ovrigved høyresving. 0 Påkjøring bakfra ved venstresving 0 Påkjøring for Øvrig ved venstresving PåkjOring ved vending foran kjorende i samme retning Uklart forlop ved avsvingning fra samme kjøreretning. Avsvingning fra motsatte kjoreretninger i alt Venstresving foran kjorende i motsatt retning 0 Avsvingning i samme retning Avsvingning i hver sin retning Vending foran kjørende i motsatt retning Uklart forlop ved avsvingning fra motsatte kjoreretninger.. Kryssende kjoreretninger uten avsvingning i alt 0 Kryssende kjoreretninger ForbikjOring på venstre side i kryss eller avkjørsel Forbikjøring på hoyre side i kryss eller avkjorsel 0 0 0

91 Road traffic accidents by type of road, type of accident/group of accident. Dødsulykker i alt Fatal accidents, total Riksvei Europa Fylkes Kommune Privat Plasser I alt Natio vei vei vei vei m.m. Total naleurope Provin Local Private Places road road. cial road road road etc. Uoppgitt Type of accident/group of accident Unknown 0 Accidents, total. Accidents between vehicles in same direction of travel, total 0 Overtaking Changing lane to left Changing lane to right Parallell lanes Rear end Starting from stopped or parked position Uncertain sequence with same directidn of travel 0. Headon accidents, total 0 0 0, _ 0 Headon on straight road section Headon in curve Headon upon overtaking on straight road Section Headon in right curve Headon in left curve Headon upon passing stopped or parked vehicle Headon upon starting from stopped or parked position. Headon with uncertain sequence. Turning from same direction of travel, total 0 Rear end with right turning vehicle Other collisions with right turning vehicle Rear end with left turning vehicle Other collisions with left turning vehicle Uturn collision with vehicle in same direction of travel Uncertain sequence upon turning into same direction of travel. Turning from opposite directions of travel, total 0 Left turn in front of vehicle in opposite direction of travel Turning into same direction Turning into opposite directions Uturn in front of vehicle in opposite direction of travel Uncertain sequence upon turning in opposite direction of travel. Crossing directions of travel without turning, total 0 Crossing directions of travel Overtaking to left at inter _ section or access road Overtaking to right at inter section or access road

92 Tabell 0 (forts.). Veitrafikkulykker etter veitype, ulykkestype ulykkesgruppe. Ulykkestype/ulykkesgruppe. Kryssende kjøreretninger uten avsvingning i alt (forts.) Ulykker ialt. Europa Fylkes Kommune Privat Plasse I alt Riksvei ve vei vei vei m.m. Uoppgitt Uklart forløp ved kryssende kjøreretninger uten avsvingning. Kryssende kjøreretninger med avsvingning i alt 0 Høyresving foran kjørende i samme retning Høyresving foran kjørende i motsatt retning Høyresving foran venstresvingende kjøretøy Venstresving foran kjørende i samme retning Venstresving foran kjørende i motsatt retning Samtidig venstresving Samtidig høyresving Uklart forløp ved kryssende kjøreretninger med avsvingning 0. Fotgjenger (akende 0..) krysset kjørebanen i alt 0 Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset 0 Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss 0 Fotgjenger krysset kjørebanen for øvrig 0 0 Fotgjenger krysset kjørebanen bak parkert/stanset kjøretøy på høyre side Fotgjenger krysset kjørebanen bak parkert/stanset kjøretøy på venstre side Lekende barn i kjørebanen 0 Uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen.... Fotgjenger (akende o..) gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen i alt 0 Fotgjenger gikk på veiens høyre side Fotgjenger gikk på veiens venstre side Fotgjenger påkjørt på fortau Fotgjenger påkjørt under forbikjøring Fotgjenger oppholdt seg i kjørebanen Uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs/oppholdt seg i kjørebanen _

93 Road traffic accidents by type of road, type of accident/group of accident. Dødsulykker i alt I alt Riksvei Europa Fylkes Kommune Privat Plasser Type of accident/group of accident Uppgitt vei vei vei vei m.m. 0 0 _. Crossing directions of travel without turning, total (cont.) Uncertain sequence with crossing directions of travel without turning. Crossing directions of travel _ with turning, total 0 Right turn in front of vehicle in same direction of travel Right turn in front of vehicle in opposite direction of travel Right turn in front of left turning vehicle Left turn in front of vehicle in same direction of travel Left turn in front of vehicle in opposite direction of travel Both vehicles making left turns Both vehicles making right turns Uncertain sequence with crossing directions of travel with turning. Pedestrian (persons sledging, skiing) crossing roadway, total 0 Pedestrian crossing roadway on _.. _ farside of intersection Pedestrian crossing roadway on.... _ nearside of intersection Pedestrian crossing roadway at intersection in front of right turning vehicle _ 0 _ 0 _ Pedestrian crossing roadway at intersection in front of left _ turning vehicle Pedestrian crossing at cross walk outside intersection Pedestrian crossing outside _ intersection and crosswalk Pedestrian crossing behind car parked or standing on right side Pedestrian crossing behind car parked or standing on left _ side Children playing in roadway Uncertain sequence with pedestrian crossing roadway. Pedestrian (persons sledging, skiing) walking in or along road _ way, total 0 Pedestrian walking on right side Pedestrian walking on left side Pedestrian run into on sidewalk Pedestrian run into by over _ taking vehicle Pedestrian was in roadway Uncertain sequence with pedestrian walking in or along roadway

94 Tabell 0 (forts.). Veitrafikkulykker etter veitype, ulykkestype/ulykkesgruppe. Ulykkestype/ulykkesgruppe Europa Fylkes I alt Riksvei vei vei Ulykker i alt Kommune Privat vei vei Plasser Uoppgitt m.m.. Enslig kjoretoy kjorte utfor veien i alt 0 Enslig kjøretoy kjørte utfor på høyre side på rett veistrekning Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett veistrekning Enslig kjøretøy kjorte utfor på venstre side i høyrekurve Enslig kjoretoy kjorte utfor på hyre side i hyrekurve.. Enslig kjøretøy kjørte utfor på hyre side i venstrekurve Enslig kjøretoy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve Enslig kjoretoy kjorte utfor ved avsvingning i kryss o.l. Uklart forlp hvor enslig kjoretøy kjorte utfor veien. 0. Andre ulykker i alt 00 Ulykke. med dyr innblandet 0 PåkjOring av fast gjenstand på kjørebanen 0 Hull i veien o.l Enslig kjoretoy veltet i kjørebanen 0 Påkjøring av parkert kjørety på hyre side 0 'PåkjOring av parkert JdOretøy på venstre side 0åkjOring av parkert kjøretøy ved forbikjoring 0 vrige parkeringsulykker 0 Andre ulykker med uklart for 0 Ulykkesgruppe AL A. PåkjOring bakfra B. Andre ulykker med samme kjøreretning C. MOting ved forbikjoring D. Andre moteulykker E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvingning F. Kryssende kjoreretning G. Fotgjenger krysset kjørebanen H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjorebanen I. Ulykker med akende o.l J. Enslig kjøretøy utfor veien. K. Enslig kjoretoy veltet i kjorebanen. PåkjOring av dyr, parkerte biler my L. Andre ulykker i

95 Road traffic accidents by type of road, type of accident/group of accident. I alt Riksvei Dødsulykker i alt Europa Fylkes Kommune Privat Plasser Type of accident/group of accident Uoppgitt vei vei vei vei m.m Single vehicle running off the road, total 0 Single vehicle running off the road to the right on straight road section Single vehicle running off the road to the left on straight road section Single vehicle running off the road to the left in right curve Single vehicle running off the road to the right in right curve Single vehicle running off the road to *the right in left curve Single vehicle running off the road to the left in left curve Single vehicle running off the road upon turning at inter section Single vehicle running off the road with uncertain sequence 0. Other accidents, total 00 Accident with animal involved 0 Collision with fixed obstacle in the roadway 0 Road surface defects 0 Single vehicle overturning in roadway 0 Collision with parked vehicle on right side of road 0 Collision with parked vehicle on left side of road 0 Collision with parked vehicle upon overtaking 0 Other collisions with parked vehicle 0 Other accidents with uncertain sequence Group of accident AL A. Rear end B. Other accidents with same direction of travel C. Headon upon overtaking D. Other headon accidents E. Truning from same or opposite direction of travel F. Crossing directions of travel G. Pedestrian crossing roadway H. Pedestrian walking in or along roadway I. Sledges etc. involved J. Single vehicle running off the road K. Single vehicle overturning in roadway. Collision with ani mal, parked vehicles etc. L. Other accidents

96 Tabell. Veitrafikkulykker etter veitype, ulykkestype/ulykkesgruppe. BostedsstrOk. Ulykkestype/ulykkesgruppe Ulykker i tettbygd Riksvei Europa I alt Natio vei Total nal Europe road road strøk Accidents in Fylkes Kommunevei vei Provin Local cial road road densely populated area Privat Plasser vei m.m. Uoppgitt Private, Places Unknown road etc. Ulykker i alt 0. Ulykker mellom kjoretoy med samme kjoreretning i alt 0 ForbikjOring Skifte av felt til venstre. Skifte av felt til hoyre Kjoring i parallelle kjørefelter for Øvrig PåkjOring bakfra Oppstarting fra stanset eller parkert stilling Uklart forlop mellom kjøretøy i samme kjøreretning Ulykker ved moting i alt 0 MOting på rett veistrekning. MOting i kurve Moting under forbikjøring pa rett veistrekning MOting under forbikjoring i hoyrekurve MOting under forbikjoring i venstrekurve MOting under forbikjoring av stanset eller parkert kjøretøy Oppstarting fra stanset eller parkert stilling 00 Uklart forløp ved moting. Avsvingning fra samme kj øreretning i alt 0 0 Påkjøring bakfra ved høyresving Påkjøring for ovrigved høyresving PåkjOring bakfra ved venstresving PåkjOring for Øvrig ved venstresving PåkjOring ved vending foran kjørende i samme retning... 0 Uklart forlop ved avsvingning fra samme kjøreretning. Avsvingning fra motsatte kjøreretninger i alt 0 Venstresving foran kjørende i motsatt retning Avsvingning i samme retning Avsvingning i hver sin retning Vending foran kjorende i motsatt retning 0 0 Uklart forlop ved avsvingning fra motsatte kjoreretninger.. Kryssende kjøreretninger uten avsvingning i alt 0 Kryssende kjøreretninger ForbikjOring på venstre side i kryss eller avkjorsel ForbikjOring på hoyre side i kryss eller avkjørsel 0 0 0

97 Road traffic accidents by type of road, type of accident/group of accident. Type of residential area. Ulykker utenfor tettbygd Riksvei Europa I alt Natio vei Total nal Europe road road stra Accidents outside densely populated area Fylkes Kommune Privat Plasser vei vei vei m.m. Uoppgitt Type Provin Local Private Places Unknown cial road road road etc. of accident/groupof accident 0 0 ' _ 0 _ 0 0 Accidents, total. Accidents between vehicles in same direction of travel, total 0 Overtaking Changing Zane to left Changing Zane to right Parallell lanes Rear end Starting from stopped or parked position Uncertain sequence with same direction of travel. Headon accidents, total 0 Headon on straight road section Headon in curve Headon upon overtaking on straight road section Headon in right curve Headon in left curve Headon upon passing stopped or parked vehicle Headon upon starting from stopped or parked position Headon with uncertain sequence. Turning from same direction of travel, total 0 Rear end With right turning vehicle Other collisions with right turning vehicle Rear end with left turning vehicle ". Other collisions with left turning vehicle Uturn collision with vehicle in same direction of travel Uncertain sequence upon turning into same direction of travel. Turning from opposite directions of travel, total 0 Left turn in front of vehicle in opposingdirection of travel Turning into same direction Turning into opposite directions Uturn in front of vehicle in opposite direction of travel Uncertain sequence upon turning into opposite direction of travel 0 0 ^ Crossing directions of travel without turning, total 0 Crossing directions of travel Overtaking to left at intersection or access road Overtaking to right at intersection or access road

98 Tabell (forts.. Veitrafikkulykker etter veitype, ulykkestype/ulykkesgruppe. BostedsstrOk. Ulykkestype/ulykkesgruppe Ulykker i tettbygd strok Riks Europa Fylkes Kommune Privat Plasser Uoppvei vei vei vei vei m.m. I alt gitt. Kryssende kjoreretninger uten avsvin fling i alt (forts.) Uklart forlop ved kryssende kjøreretninger uten avsvingning. Kryssende kjoreretninger med avsvingning i alt 0 0 HOyresving foran kjorende i samme retning HOyresving foran kjorende i motsatt retning 0 HOyresving foran venstresvingende kjoretoy Venstresving foran kjorende i samme retning Venstresving foran kjorende i motsatt retning Samtidig venstresving Samtidig hoyresving Uklart forlop ved kryssende kjoreretninger med avsvingning. Fotgjenger (akende o..) krysset kjørebanen i alt 00 0 Fotgjenger krysset kjørebanen på. bortsiden av krysset Fotgjenger krysset kjorebanen på hitsiden av krysset 0 Fotgjenger krysset kjorebanen foran hoyresvingende kjoretoy i kryss 0 Fotgjenger krysset kjorebanen foran venstresvingende kjoretøy i kryss Fotgjenger krysset kjorebanen i gangfelt utenfor kryss 00 Fotgjenger krysset kjorebanen for Øvrig 0 Fotgjenger krysset kjørebanen bak parkert/stanset kjoretoy på hoyre side Fotgjenger kryssetkjorebanenbak parkert/stanset kjoretøypg venstre side 0 Lekende barn i kjorebanen 0 Ulykke med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen Fotgjenger (akende o..) gikk langs eller oppholdt seg i kjorebanen i alt 0 0 Fotgjenger gikk på veiens høyre side Fotgjenger gikk på veiens venstre side.. Fotgjenger påkjort på fortau Fotgjenger pakjort under forbikjoring Fotgjenger oppholdt seg i kjorebanen 0 Uklart forlop hvor fotgjenger gikk langs/oppholdt seg i kjorebanen. Enslig kjoretøy kjørte utfor veien i alt 0 Enslig kjøretoy kjørte utfor på hoyre side på rett veistrekning 0 Enslig kjøretoy kjørte utfor på venstre side på rett veistrekning... Enslig kjoretoy kjorte utfor. på venstre side i hoyrekurve Enslig kjøretøy kjorte utfor på høyre side i høyrekurve

99 Road traffic accidents by type of road, type of accident/group of accident. Type of residential area. Ulykker utenfor tettbygd strek I alt Riks Europa Fylkes Kommune Privat Plasser Uopp Type of accident/group of accident vei vei vei vei vei m.m. itt. Crossing directions of travel with 0 turning, total 0 Right turn in front of vehicle in 0 same direction of travel Right turn in front of vehicle in 0 opposite direction of travel Right turn in front of left turning vehicle Left turn in frsont of vehicle in same _ direction of travel Left turn in front of vehicle in opposite direction of travel _ Both vehicles making, left turns _ Both vehicles making right turns Uncertain sequence with crossing _ directions of travel with turning. Crossing directions of travel without turning, total (cont.) Uncertain sequence with crossing directions of travel without turning ' Pedestrian (persons szedging, skiing) crossed roadway, total 0 Pedestrian crossing roadway on far _ side of intersection Pedestrian crossing roadway on near side of intersection Pedestrian crossing roadway at intersection in front of right turning vehicle Pedestrian crossing roadway at intersection in front of left turning vehicle Pedestrian crossing at crosswalk outside intersection Pedestrian crossing outside inter section and crosswalk Pedestrian crossing behind car parked or standing on right side Pedestrian crossing behind car parked or standing on left side Children playing in roadway Uncertain sequence with pedestrian crossing roadway Pedestrian (persons sledging, skiing) walking in or along roadway, total,0 Pedestrian walking on right side Pedestrian walking on left side Pedestrian run into on sidewalk Pedestrian run into by overtaking vehicle Pedestrian was in roadway Uncertain sequence with pedestrian walking in or along roadway. Single vehicle running off the road, 0 total 0 Single vehicle running off the road to the right on straight road section Single vehicle running off the road 0 to the left on straight road section Single vehicle running off the road to the left in right curve Single vehicle running off the road 0 to the right in right curve

100 00 Tabell (forts.). Veitrafikkulykker etter veitype, ulykkestype/ulykkesgruppe. BostedsstrOk. Ulykkestype/ulykkesgruppe Ulykker i tettbygd strok I alt Riks Europa Fylkes Kommune Privat Plasser Uoppvei vei vei vei vei.m.m. gitt. Enslig kjørety kjorte utfor veien i alt (forts.) Enslig kjørety kjorte utfor på hyre side i venstrekurve Enslig kjoretoy kjorte utfor på venstre side i venstrekurve Enslig kjøretøy kjorte utfor ved av. svingning i kryss o Ulykke med uklart forlop hvor enslig kjøretøy kjørte utfor veien 0. Andre ulykker i alt 00 Ulykke med dyr innblandet 0 PajOring av fast gjenstand på kjørebanen 0 Hull i veien o.l Enslig kjoretoy veltet i kjorebanen. 0 PåkjOring av parkert kjoretoy På hyre side 0 PåkjOring av parkert kjoretøy på venstre side 0 PåkjOring av parkert kjoretoy ved forbikjoring 0 øvrige parkeringsulykker 0 0 Andre ulykker med uklart forlp. Ulykkens art uoppgitt Ulykkesgruppe AL A. Påkjøring bakfra B. Andre ulykker med samme kjoreretning C. MOting ved forbikjoring D. Andre moteulykker 0 E. Samme og motsatt kjoreretn.ing med avsvingning F. Kryssende kjoreretning 0 G. Fotgjenger krysset kjorebanen 0 H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen I. Ulykker med akende o.l 0 0 J. Enslig kjoretoy utfor veien K. Enslig kjoretoy veltet i kjorebanen. PåkjOring av dyr, parkerte biler mv. L. Andre ulykker 0

101 0 Road traffic accidents by type of road, type of accident/group of accident. Type of residential area. I it Ulykker utenfor tettbygd strok Riks Europa Fylkes Kommune Privat Plasser Uopp Type of accident/group of accident vei vei vei vei vei m.m. gitt Single vehicle running off the road, total (cont.) Single vehicle running off the road to the right in left curve Single vehicle running off the road to the left in left curve Single vehicle running off the road upon turning at intersection Single vehicle running off the road with uncertain sequence Other accidents, total 00 Accident with animal involved. 0 Collision with fixed obstacle in the i roadway 0 Road surface defects 0 Single vehicle overturning in road way. 0 Collision with parked vehicle on right side of road 0 Collision with parked vehicle on i left side of road 0 Collision with parked vehicle upon overtaking.. i 0 Other collisions with parked vehicle 0 Other accidents with uncertain._ sequence Group of accident AL A. Rear end B. Other accidents with same direction of travel C. Headon upon overtaking D. Other headon accidents E. Turning from same or opposite direction of travel F. Crossing directions of travel G. Pedestrian crossing roadway H. Pedestrian walking in or along roadway I. Sledges etc. involved J. Single vehicle running off the road K. Single vehicle overturning in roadway. Collision with animal, parked vehicles etc. L. Other accidents

102 0 Tabell. Veitrafikkulykker etter veitype og forholdene på åstedet. Åstedsforhold Ulykker i alt Accidents, total Riksvei. Europa Fylkes 'Kommune Privat Plasser Uopp I alt Natio vei vei vei vei.m.m. gitt Total nal Europe Provin Local Private 'Places, Un. road road cial road road road etc. known Ulykker i alt 0 0 Veibredde under, m,, m 0 ',, m 0,, m......,, to 0,, m,, m 0,, m Over, m Utenom vei (plasser o.a.) Uoppgitt Tettbebyggelse Ikke tettbebyggelse 0 Uoppgitt 0. Veistrekning utenfor veikryss. 0 armet kryss 0 0 armet kryss Annet veikryss AvkjOrsel 0 Planovergang (jernbane) Utenom vei (plasser o.a.) Uoppgitt Smalere enn kjørefelt felt felt 0 eller flere felt 0 0 Utenom vei (plass o.a.) Uoppgitt Ikke fysisk atskilte kjorefelt Fysisk atskilte kjorefelt Enveisregulering (skiltet. Utenom vei (plasser o.a.).... Uoppgitt Intet gang/sykkelareal på ulykkessiden Gang og/eller sykkelbane Fortau, evt. med sykkelbane.. Gang og/eller sykkelvei Uoppgitt Intet gang/sykkelareal på den annen side Gang og/eller sykkelbane Fortau, evt. med sykkelbane Gang og/eller sykkelvei Uoppgitt

103 Road traffic accidents by type of road and site conditions. 0 DOdsulykker i alt Fatal accidents, total I alt Riksvei Europavei Fylkesvei Kommunevei Privat vei Plasser Uoppm.m. gitt Site conditions 0 Accidents, total _ Roadway width under. m.. in.. m.. in.. in.. in.. in.. in Over. in Other than roadway Not given 0 Builtup area Non builtup area Not given I _ 0 _ Outside intersection Intersection with legs Intersection with legs Other intersection type Access road Railroad crossing _ Other than roadway _Notgiven 0 Narrower than lanes lanes _ lanes or more lanes _ Other than roadway _ Not given _. Not physically separated oppo sing traffic lanes Physically separated opposing traffic lanes One way traffic (signed) Other than roadway Not given No pedestrian/bicycle facili ties on accident side of road Pedestrian and/or bicycle lane Sidewalk Pedestrian and/or bicycle path Not given No pedestrian/bicycle facili ties on other side of road Pedestrian and/or bicycle lane Sidewalk _ Pedestrian and/or bicycle path Not given

104 0 Tabell (forts.). Veitrafikkulykker etter veitype og forholdene på åstedet. Åstedsforhold I alt Riksvei Ulykker i alt Europa Fylkes Kommune Privat Plasser Uoppvei vei vei vei. m.m. gitt Asfalt eller oljegrusdekke Grus Gatestein Betong Annet Uoppgitt Torr, bar vei Våt, bar vei SnO eller isbelagt Delvis snø eller is Glatt ellers Uoppgitt God sikt, opphold God sikt, nedbor Dårlig sikt, nedbør Dårlig sikt, tåke/dis Dårlig sikt for øvrig Uoppgitt Temperatur under C til C til C til + C + til + C + til + C Over + C Uoppgitt Dagslys Tusmørke MOrke med veibelysning M0rke uten veibelysning Uoppgitt Kjørt på lysmast, stolpe, skilt utenfor kjørebanen Tre Gjerde, rekkverk Mur, bygning Stein, fjellvegg Annet Ulykker uten påkjørt hinder/ gjenstand utenfor kjørebanen Uoppgitt Ingen aystand til påkjørt hinder utenfor kjørebanen Under 0, m 0,0, m,0, m,0, m,0, m,0, m,, m Over, m Ikke kjort på noe hinder Uoppgitt 0 0 _

105 Road traffic accidents by type of road and site conditions. 0 I alt Riksvei Europavei DOdsulykker i alt Fylkesvei Kommunevei Privat vei Plasser m.m. Uopp Site conditions gitt 0 0 Asphalt pavement Gravel Cobble stones Concrete Other Not given _ 0 _ Dry road surface Wet road surface Snow covered or ice covered surface Partially snow or ice covered surface Slippery from other causes Not given 0 0 Good sight distored, no rain or snow Good sight distored, rain or snow Poor sight distored, rain or snow Poor sight distored, fog' Poor sight distored, for other reasons Not given Temperature below 0 C to C to C to + C to + C + to + C Above + C Not given Daylight, Twilight Dark with road lighting Dark without road lighting Not given Struck light pole s column or sign post outside roadway Tree Fence, guardrail Walls building Rock, rocks ut Other Did not strike obstacle outside roadway Not given 0 0 No distance to obstacle struck at roadway edge Less than 0. m 0.0. m.0. m.0. m.0. m.0. m.. m More than. in No obstacle struck Not given

106 0 Tabell. Veitrafikkulykker etter veitype og forholdene på åstedet. BostedsstrOk. Astedsforhold Ulykker i tettbygd stra Accidents in densely populated area, Riksvei I alt Natio Total nal road Europavei Europe road Fylkesvei Provincial road KaMmunevei Local road Privat ' vei Private road Plasser m,m._ Piaces etc. Uopp. gitt Unknown Ulykker i alt 0 Veibredde under, m,, in,, m,, m,, m 00,, m ,, m,, m 0 Over, in Utenom vei (plasser o.a.) Uoppgitt Veistrekning utenfor veikryss. armet kryss..._... armet kryss Annet veikryss Avkjorsel Planovergang (jernbane)... Utenam vei (plasser o.a.) Uoppgitt 0 0 _. Smalere enn kjørefelt felt felt eller flere felt 0 00 Utenom vei (plass o.a.) Uoppgitt 0 0 Ikke fysisk atskilte kjorefelt Fysisk adskilte kjorefelt Enveisregulering (skiltet) Utenom vei (plasser o.a.) Uoppgitt 0 0 Intet gang/sykkelareal på ulykkessiden 0 0 Gang og/eller sykkelbane Fortau, evt. med sykkelbane Gang og/eller sykkelvei Uoppgitt Intet gang/sykkelareal på den annen side 0 0 Gang og/eller sykkelbane Fortau, On. med sykkelbane Gang og/eller sykkelvei Uoppgitt 0 0 0

107 Road traffic accidents by type of road and site conditions. Type of residential area. I alt Riksvei 0 Ulykker utenfor tettbygd strok Accidents outside densely populated area Fylkes Kommune Privat Plasser Uoppvei vei vei m.m. gitt Europavel Site conditions 0 Accidents, total, Roadway width under. m.. m.. m.. m.. in.. in.. m.. in Over. in Other than roadway Not given Outside intersection Intersection with legs Intersection with legs Other intersection type Access road Railroad crossing Other than roadway Not given 0 0 Narrower than lanes lanes lanes or more lanes Other than roadway Not given Not physically separated opposing traffic lanes Physically separated opposing traffic lanes One way traffic (signed) Other than roadway Not given No pedestrian/bicycle facilities on accident side of road Pedestrian and/or bicycle Zane Sidewalk Pedestrian and/or bicycle path Not given, 0 ' No pedestrian/bicycle facilities on other side of road Pedestrian and/or bicycle lane Sidewalk Pedestrian and/or bicycle path Not given

108 0 Tabell (forts.). Veitrafikkulykker etter veitype og forholdene på åstedet. BostedsstrOk. Astedsforhold I alt Riksvei Ulykker i tettbygd strok Europa Fylkes Kommune Privat Plasser Uoppvei vei vei vei m.m. gitt = Asfalt eller oljegrusdekke Grus 0 Gatestein 0 Betong Annet Uoppgitt Tort, bar vei 0 Våt, bar vei 0 0 SnO eller isbelagt 0 0 Delvis sno eller is 00 Glatt ellers Uoppgitt 0 God sikt, opphold 0 God sikt, nedbor Dårlig sikt, nedbor 0 0 Dårlig sikt, tåke/dis Dårlig sikt for Øvrig Uoppgitt 0 Temperatur under C 0 til C 0 til C 0 til + 0 C + til + C 0 + til + C 0 0 Over + C Uoppgitt Dagslys 0 00 Tusmorke MOrke med veibelysning 0 0 Merke uten veibelysning Uoppgitt 0 Kjort på lysmast, stolpe, skilt utenfor kjorebanen 0 Tre 0 Gjerde, rekkverk 0 Mur, bygning 0 Stein, fjellvegg. 0 Annet 0 0 Ulykker uten påkjort hinder/ gjenstand utenfor kjørebanen 0 0 Uoppgitt Ingen aystand til påkjort hinder utenfor kjørebanen. Under 0, m 0,0, m,0, m,0, m,0,, m 0,0, m,,m Over, m Ikke kjort på noe hinder 0 0 Uoppgitt 0

109 Road traffic accidents by type of road and site conditions. 'Type of residential area. 0 I alt Riksvei Ulykker utenfor tettbygd strek Europa Fylkes Kommune Privat Plasser Uopp Site conditions vei vei vei vei m.m. gitt Accidents, total 0 Gravel._ Cobble stones Concrete _ Other _ Not given Dry road surface Wet road surface 0 Snow covered or ice covered surface Partially snow or ice covered surface Slippery from other causes Not given Good sight distored, no rain or snow 0 00 Good sight distored, rain or snow 0 0 Poor sight distored, rain or snow Poor sight distored, fog Poor sight distored, for other 0 reasons Not given 0 Temperature below 0 C 0 0 to C to 0 C to + C 0 + to +0 C + to + C Above +0 C 0 Not given Daylight 00 Twilight Dark with road lighting 00 Dark without road lighting Not given Struck light pole, column or sign post outside roadway Tree Fence, guardrail Wall, building 0. Rock, rockcut Other Did not strike obstacle outside 0 roadway Not given No distance to obstacle struck at roadway edge Less than 0. m 0.0. m.0. m.0. in.0. m.0. in.. m More than. in No obstacle struck Not given

110 0 Tabell. Veitrafikkulykker etter ulykkesgruppe og forholdene på åstedet. BostedsstrOk. Åstedsforhold I alt Total Ulykker i alt Accidents, total D E F G H Ulykker i alt Veibredde under, m,, m,, m 0,, in,, m 0,, m,, m,, in Over, m Utenom vei plasser o.a.) Uoppgitt i Tettbebyggelse Ikke tettbebyggelse Uoppgitt Veistrekning utenfor veikryss armet kryss 0 armet kryss Annet veikryss Avkjørsel 0 Planovergang (jernbane) Utenom vei (plasser o.a.) Uoppgitt Smalere enn kjorefelt felt 0 felt eller flere felt Utenom vei (plass o.a.) Uoppgitt , 0., Ikke fysisk atskilte kjørefelt Fysisk atskilte kjørefelt Enveisregulering (skiltet) Utenom vei (plasser o.a.) Uoppgitt 00 _ Intet gang/sykkelareal på ulykkessiden Gang og/eller sykkelbane Fortau, evt. med sykkelbane Gang og/eller sykkelvei Uoppgitt , Intet gang/sykkelareal på den annen side Gang og/eller sykkelbane Fortau, evt. med sykkelbane Gang og/eller sykkelvei Uoppgitt A. Påkjøring bakfra B. Andre ulykker med samme kjøreretning C. MOting ved forbikjøring D. Andre møteulykker E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvingning F. Kryssende kjøreretning G. Fotgjenger krysset kjørebanen H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen I. Ulykker med akende o.l. J. Enslig kjøretøy utfor veien K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. L. Andre ulykker

111 Road traffic accidents by group of accident and site conditions.: Type of residential area. Ulykker i tettbygd stra. Accidents in densely populated area I alt A B CDEF GHIJK Site conditions 0 Accidents, total g : Roadway width _under. m...m.. in... m... m.. m.. m.. in Over. m :Other than roadway Not given 0 Builtup area Non builtup area Not given Outside intersection Intersection with legs Intersection with legs Other intersection type Access road Railroad crossing Other than roadway Not given ' ' Narrower than lanes lanes lanes or more lanes Other than roadway Not given Not physically separated opposing traffic lanes Physically separated opposing traffic lanes One way traffic (signed) Other than roadway Not given No pedestrian/bicycle facilities on accident side of road Pedestrian and/or bicycle Zane Sidewalk Pedestrian and/or bicycle path Not given NO pedestrian/bicycle facilities on other side of road Pedestrian and/or bicycle Zane Sidewalk Pedestrian and/or bicycle. path Not given A. Rear end B. Other accidents with same direction of travel C. Headon upon overtaking D. Other headon accidents E. Turning from same or opposite direction of travel F. Crossing directions of travel G. Pedestrian crossing roadway H. Pedestrian walking in or along roadway I. Sledges etc. involved J. Single vehicle running off the road K. Single vehicle overturning in roadway. Collision with animal s parked vehicles etc. L. Other accidents

112 Tabell (forts.). Veitrafikkulykker etter ulykkesgruppe og forholdene på åstedet. BostedsstrOk. Astedsforhold Ulykker i alt I alt A BC D E F G H' I Asfalt eller oljegrusdekke 0 0 Grus Gatestein I Betong Annet Uoppgitt 0 Š 0 Torr, bar vei Våt, bar vei 0 Sno eller isbelagt Delvis still eller is Glatt ellers Uoppgitt God sikt, opphold 00 God sikt, nedbor Dårlig sikt, nedbør 0 Dårlig sikt, tåke/dis Dårlig sikt for Øvrig Uoppgitt Temperatur under C 0 til C til C 0 0 til + 0 C + til + C + til + C 0 Over + C 0 Uoppgitt , Dagslys 0 0 Tusmørke 0 MOrke ved veibelysning MOrke uten veibelysning... 0 Uoppgitt Kjørt på lysmast, stolpe, skilt utenfor kjørebanen Tre Gjerde, rekkverk Mur, bygning 0 Stein, fjellvegg Annet Ulykker uten påkjort hinder/gjenstand utenfor kjørebanen Uoppgitt ' Ingen aystand til påkjørt hinder utenfor kjorebanen Under 0, m 0,0, m,0, m,0, m,0, m,0, m,,m Over, m Ikke kjort på noe hinder Uoppgitt _ 00 0 _, 0 0 _

113 Road traffic accidents by group of accident and site conditions. Type of residential area. I alt Ulykker i tettbygd strok D E F G H Site conditions _ _ _..... _._.. _ 0... _. _..... _ Asphalt pavement Gravel Cobble stones Concrete Other Not given Dry road surface Wet road surface Snowcoveredorice covered surface Partially snow or ice covered surface Slippery from other causes Not given Good sight distored, no rain or snow Good sight distored, rain or snow Poor sight distored, rain or snow Poor sight distored, fog Poor sight distored, for other reasons Not given Temperature below 0 C to C to C to + C + to + C + to +0 C 0 Above + C Not given Daylight Twilight 0 Dark with road lighting Dark without road lighting Not given Struck light pole column or sign post outside roadway Tree Fence, guardrail Wall, building Rock, rockcut Other Did not strike obstacle outside roadway Not given No distance to obstacle struck at roadway edge _ Less than 0. m m.0. m.0. m.0. m _.0. m..m More than. m No obstacle struck Not given

114 Asteds forhold Ulykker i alt Tabell. Veitrafikkulykker etter ulykkestype og forholdene på åstedet. lt I alt Total Veibredde under, in Of,, m,, ",, ",, ",, ",, N,, in Over, m Utenom vei (plasser o.a ) Uoppgitt Tettbebyggelse 0 0 Ikke tettbebyggelse 0 0 Uoppgitt Veistrekningutenforveikryss 0 armet kryss 0 armet kryss Annet veikryss AvkjOrsel 0 Planovergang (jernbane) Utenomvei (plasser o.a.) Uoppgitt Smalere enn kjørefelt felt 0 felt eller flere felt Utenom vei (plass o.a.) Uoppgitt Ulykker mellom kjoretoy med samme kjøreretning Accidents between vehicles with same direction of travel Uklart forlop Uncertain sequence _ Ikke fysisk atskilte kjørefelt 0 Fysisk atskilte kjorefelt 0 Enveisregulering (skiltet) 0 Utenomvei (plasser o.a.) Uoppgitt Intet gang/sykkelareal på ulykkessiden Gang og/eller sykkelbane Fortau, evt. med sykkelbane Gang og/eller sykkelvei Uoppgitt Intet gang/sykkelareal på den annen side Gang og/eller sykkelbane Fortau,evt.medsykkelbane 0 Gang og/eller sykkelvei Uoppgitt ForbikjOring Skifte av felt til venstre Skifte av felt til høyre Kjøring i parallelle kjørefelter for Øvrig PåkjOring bakfra Oppstarting fra stanset eller parkert stilling Uklart forløp mellom kjøretoy i samme kjøreretning 0 Overtaking Changing Zane to left Changing Zane to right Parallell lanes Rear end Starting from stopped or parked position Uncertain sequence with same direction of travel

115 Road traffic accidents by type of accident and site conditions. Ulykker ved moting Headon accidents Talt Iii I Uklart Site conditions forlop e Accidents, total Outside intersection 0 Intersection with legs 0 Intersection with legs Other intersection type Access road Railroad crossing Other than roadway ^ Not _given 'Narrower than lanes. 0 lanes lanes 0 or more lanes Other than roadway Not given Not physically separated opposing traffic 0 lanes Physically separated opposing traffic lanes One way traffic (signed) Other than roadway Not given No pedestrian/bicycle facilities on accident 00 0 side of road Pedestrian and/or bi cycle Zane Sidewalk Pedestrian and/or bi 0 cycle path 0 Not given 0 Roadway width under, in,, ",, ".,.. ",,!'.. m Over. m Other than roadway Not given Builtup area Non builtup area Not given No pedestrian/bicycle facilities on ether side 0 of road Pedestrian and/or bi cycle lane 0 0 Sidewalk Pedestrian and/or bi cycle path Not given 0 MOting på rett veistrekning 0 Headon Moting i kurve Headon MOting under forbikjøring på rett veistrekning Headon MOting under forbikjoring i hoyrekurve Headon MOting under forbikjoring i venstrekurve Headon Moting under forbikjoring av stanset eller Headon parkert kjoretoy Headon Oppstarting fra stanset eller parkert stilling Headon Uklart forlop ved moting on straight road section in curve upon overtaking on straight road section in right curve in left curve upon passing stopped or parked vehicle upon starting from stopped or parked position with uncertain sequence

116 . Tabell (forts.. Veitrafikkulykker etter ulykkestype og forholdene på åstedet. Ulykker Mellom kjøretoy med samme kjoreretning Astedsforhold Asfalt eller oljegrusdekke Grus Gatestein Betong Annet Uoppgitt Torr,. bar vei Vat, bar vei SnO eller isbelagt... Delvis sno eller is Glatt ellers Uoppgitt God sikt, opphold God sikt, nedbor Dårlig sikt, nedbor Dårlig sikt, tåke/dis. Dårlig sikt for Øvrig Uoppgitt Temperatur under C til 0C til 0 C til + C + til + C + til + C Over + C Uoppgitt Dagslys. TusmOrke MOre med veibelysning MOrke uten veibelysning Uoppgitt KjOrt på lysmast, stolpe, skilt utenfor kjørebanen Tre Gjerde, rekkverk Mur, bygning Stein, fjellvegg Annet Ulykker uten påkjørt hinder/gjenstand utenfor kjorebanen Uoppgitt Ingen aystand tilpåkjort hinder utenfor kjørebanen Under 0, m 0,0, in,0,,0,,0,,0,, / " Over, m Ikke kjort på noe hinder Uoppgitt 0 Uklart forløp _ i Forbikjøring 0 Skifte av felt til venstre Skifte av felt til hoyre KjOring i parallelle kjorefelter for Øvrig Påkjørt bakfra Oppstarting fra stanset eller parkert stilling Uklart forlop mellom kjøretøy i samme kjøreretning Overtaking Changing lane to left Changing lane to right Parallell lanes Rear end Starting from stopped or parked position Uncertain sequence with same direction of travel

117 Road traffic accidents by type of accident and site conditions. Ulykker ved moting lat Uklart forlop Site conditions ^. 0 Asphalt pavement Grave Cobble stones Concrete Not given Dry road surface Wet road surface Snow covered or ice covered surface _Partially snow or ice covered surface Slippery from other causes Not given Good sight distored, no rain or snow Good sight distored, rain or snow Poor sight distored, rain or snow Poor sightdistored fog Poor sight distored, for other reasons Not given Temperatur below C to 0C to 0C to + C + to +0C + to + C Above + C Not given Daylight TWilight Dark with road lighting Dark without road lighting Not given Struck light pole, column or sign post out side roadway Tree Fence, guardrail Watt, building Rock, rockcut. Other Did not strike obstacte outside road way Not given No distance to obstacle struck at roadway edge Less than 0. m m.0. ".0. ".0. ".0. ".. " More than. m. No obstacle struck Not given 0 MOting pa rett veistrekning MOting i kurve MOting under forbikjoring på rett veistrekning MOting under forbikjøring i hoyrekurve MOting under forbikjøring i venstrekurve MOting under forbikjoring av stansetellerparkertkjøretoy Oppstarting fra stanset eller parkert stilling Uklart forløp ved moting 0 Headon straight road section Headon in curve Headon upon overtaking on straight road section Headon in right curve Heddon in left curve Headonuponpassing stopped or parked vehicle Headon upon starting from stopped or parked position Headon with uncertain sequence

118 Tabell (forts. Veitrafikkulykker etter ulykkestype og forholdene på åstedet. Avsvingning fra 'same kjøreretning Turning from same direction of travel Åstedsforhold Uklart forlop Ulykker i alt Veibredde under, m,, m,, " 0,, " 0,, " 0,, ",, ",, m Over, m Utenom vei (plasser o.a.) Uoppgitt Tettbebyggelse 0 Ikke tettbebyggelse, Uoppgitt... Veistrekning utenfor veikryss armet kryss.. 0 armet kryss Annet veikryss.. AvkjOrsel.... Planovergang (jernbane) Utenom vei (plasser o.a.) Uoppgitt Smalere enn kjørefelt. felt felt eller flere felt Utenom vei (plasser o.a.). Uoppgitt Ikke fysisk atskilte kjorefelt Fysisk atskilte kjorefelt Enveisregulering (skiltet) Utenom vei (plasser o.a.) Uoppgitt Intet gang/sykkelareal på ulykkessiden Gang og/eller sykkelbane Fortau, evt. med sykkelbane 0 Gang og/eller sykkelvei Uoppgitt Intet gang/sykkelareal på den andre siden Gang og/eller sykkelbane Fortau, evt. med sykkelbane 0 Gang og/eller.sykkelvei Uoppgitt ' ^ Påkjøring bakfra ved høyresving 0 Påkjøring for Øvrig ved hyresving Påkjøring bakfra ved venstresving PåkjOring forvrig ved venstresving Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning Uklart forlp ved avsvingning fra samme kjoreretning Rear end with right turning vehicle Other collisions with right turning Vehicle Rear end with left turning vehicle Other collisions with left turning vehicle Uturn collision with vehicle in same directlon of travel Uncertain sequence upon turning into same direction of travel

119 Road traffic accidents by type of accident and site conditions. I alt Avsvingning fra motsatte kjoteretninger Turning from opposite directions of travel : " Uklart Site conditions forlop Accidents, total Roadway width under. m.. m.. ".. ".. ".. ".. ".. m Over. in Other than roadway Not given Builtup area Non builtup area Not given Outside intersection Intersection with legs Intersection with legs Other intersection type Access road Railroad crossing Other than roadway Not given Narrower than lanes lanes or more lanes Other than roadway Not given Not physically separated opposing traffic lanes Physically separated opposing traffic lanes One way traffic (signed) Other than roadway Not given No pedestrian/bicycle facilities on accident side of road Pedestrian and/or bicycle lane Sidewalk Pedestrian and/or bicycle path Not given No pedestrian/bicycle facilities on other side of road Pedestrian and/or bicycle lane Sidewalk Pedestrian and/or bicycle path Not given 0 Venstresving foran kjorende i motsatt retning Avsvingning i samme retning Avsvingning i hver sin retning Vending foran kjorende i motsatt retning Uklart forlp ved avsvingning fra motsatte kjoreretninger 0 Left turn in front of vehicle in opposing direction of travel Turning into same direction Turning into opposite directions Uturn in front of vehicle in opposite direction of travel Uncertain sequence upon turning into opposite direction of travel

120 0 Tabell (forts.. Veitrafikkulykker etter ulykkestype og forholdene på åstedet. Avsvingning fra samme kjøreretning Åstedsforhold I alt Uklart forlop 0 Asfalt eller oljegrusdekke 00 Grus Gatestein Betong Annet Uoppgitt Tørr, bar vei Vat, bar vei SnO eller isbelagt Delvis sn0 eller is Glatt ellers Uoppgitt God sikt, opphold... God sikt, nedbør Dårlig sikt, nedbør Dårlig sikt, tåke/dis Dårlig sikt for øvrig Uoppgitt Temperatur under C.. til C til 0C til + C til + C + til + C Over + C 0 0 Uoppgitt 0 Dagslys 0 Tusmørke 0 MOrke med veibelysning 0 MOrke uten veibelysning. Uoppgitt Kjørt på lysmast, stolpe, skilt utenfor kjørebanen Tre Gjerde, rekkverk 0 Mur, bygning Stein, fjellvegg Annet Ulykker uten påkjørt hinder/gjenstand utenfor kjørebanen Uoppgitt Ingen avstand til påkjørt hinder utenfor kjørebanen Under 0, m 0,0, m,0,,0,,0,,0,,, " Over, m Ikke kjørt på noe hinder Uoppgitt 0 Påkjøring bakfra ved høyresving Påkjøring for øvrig ved høyresving Påkjøring bakfra ved venstresving Påkjøring for Øvrig ved venstresving Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning Uklart forløp ved avsvingning fra samme kjøreretning 0 Rear end with right turning vehicle Other collisions with right turning vehicle Rear end with left turning vehicle Other collisions with left turning vehicle Uturn collision with vehicle in same direction of travel Uncertain sequence upon turning into same direction of travel

121 Road traffic accidents by type of accident and site conditions. Avsvingning fra motsatte kjoreretninger it a.] t _ Uklart s ite con d itions forlp Asphalt pavement Gravel Cobble stones Concrete Other Not given Dry road surface Wet road surface Snow covered or ice covered surface Partially snow or ice covered surface Slippery from other causes Not given Good sight dis tored, no rain or snow Good sight distored, rain or snow Poor sight distored, rain or snow Poor sight distored, fog Poor sight distored, for other reasons Not given Temperature below 0 C to C to 0C to + C + to + C + to +0C Above + 0 C Not given Daylight Twilight Dark with road lighting Dark without road lighting Not given Struck light pole, column or sign post outside roadway Tree Fence, guardrail Wall, building Rock, rockcut Other Did not strike obstacle outside roadway Not given No distance to obstacle struck at roadway edge Less than 0. in 0.0. in.0. ".0. ".0. ".0. ".. " More than. in No obstacle struck Not given 0 Venstresving foran kjorende i motsatt retning Avsvingning i samme retning Avsvingning i hver sin retning Vending foran kjorende i motsatt retning Uklart forlp ved avsvingning fra motsatte kjoreretninger 0 Left turn in front of'vehicle in opposing direction of travel Turning into same direction Turning into opposite directions Uturn in front of vehicle in opposite direction of travel Uncertain sequence upon turning into opposite direction of travel

122 Astedsforhold Tabell (forts.). Veitrafikkulykker etter ulykkestype og forholdene på åstedet. Kryssende kjoreretninger uten avsvingning 'Crossing directions of travel without tuming I alt /. t Uklart forløp 0 Ulykker i alt Veibredde under, in,, in 0 0,, ",,,,,, 0,, ",, m Over, m Utenom vei (plasser o.a.) 0 Uoppgitt 0 Tettbebyggelse Ikke tettbebyggelse 0 0 Uoppgitt Veistrekning utenfor veikryss armet kryss 0 0 armet kryss Annet veikryss Avkjørsel Planovergang (jernbane) Utenom vei (plasser o.a.) 0 Uoppgitt Smalere enn kjørefelt felt felt eller flere felt Utenom vei (plass o.a.) 0 Uoppgitt Ikke fysisk atskilte kjørefelt Fysisk atskilte kjorefelt 0 Enveisregulering (skiltet) Utenom vei (plasser o.a.) 0 Uoppgitt Intet gang/sykkelareal på ulykkessiden Gang og/eller sykkelbane Fortau,evt.med sykkelbane 0 Gang og/eller sykkelvei Uoppgitt 0 0 Intet gang/sykkelareal på den annen side. 0. Gang og/eller sykkelbane Fortau, evt. med sykkelbane Gang og/eller sykkelvei Uoppgitt Kryssende kjoreretninger Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel ForbikjOring på hyre side i kryss eller avkjorsel Uklart forlp ved kryssende kjoreretninger uten avsvingning 0 Crossing directions of travel Overtaking to left at intersection or access road Overtaking to right at intersection or access road Uncertain sequence with crossing directions of travel without turning

123 Road traffic accidents by type of accident and site conditions. Kryssende kjøreretninger med avsvingning.cröbsing directions of travel with turning I Accidents, total Roadway width under. in.. in.. ".. " 0.. " ".. ".. m Over. in 0 Other than roadway Not given Builtup area 0 Non builtup area Not given Outside intersection 0 0 Intersectionwith legs 0 0 intersectionwith legs Other intersection type Access road Railroad crossing _ Other than roadway Not given Narrower than lanes lanes _ lanes _ or more lanes Other than roadway Not given Not physically separated opposing traffic 0 0 lanes Physically separated opposing traffic lanes One way traffin (signed) Other than roadway Not given No pedestrian/bicycle facilities on acci dent side of road Pedestrian and/or hi cycle Zane Sidewalk lir: Site conditions Uklart forlp Pedestrian and/or hi I cycle path 0 _ Not given No pedestrian/bicycle facilities on other side of road Pedestrian and/or hi _ cycle lane Sidewalk Pedestrian and/or bi _ cycle path _ Not given 0 Hyresving foran kjorende i samme retning Hyresving foran kjørende i motsatt retning Høyresving foran venstresvingende kjoretoy Venstresving foran kjørende i samme retning Venstresving foran kjorende i motsatt retning Samtidig venstresving Samtidig hyresving Uklart forlp ved kryssende kjoreretninger med avsvingning 0 Right turn in front of vehicle in same 'direction of travel Right turn in front of vehicle in opposite direction of travel Right turn in front of left turning vehicle Left turn in front of vehicle in same direction of travel Left turn in front of vehicle in opposite direction of travel Both vehicles making left turns Both vehicles making right turns Uncertain sequence with crossing directions of travel with turning

124 Åstedsforhold Tabell (forts.). Veitrafikkulykker etter ulykkestype og forholdene på åstedet. I alt Kryssende kjøreretninger uten avsvingning Uklart ft forlop 0 Asfalt eller oljegrusdekke,, * * * * * * 0 Grus Gatestein Betong Annet Uoppgitt Torr, bar vei 0 Våt, bar vei SnO eller isbelagt 0 0 Delvis sno eller is Glatt ellers Uoppgitt God sikt, opphold God sikt, nedbor 0 Dårlig sikt, nedbor 0 Dårlig sikt, tåke/dis Dårlig sikt for Øvrig ^ Uoppgitt Temperatur under C til 0C til C til + C + til + C + til + C Over + C Uoppgitt 0 Dagslys TusmOrke MOrke med veibelysning MOrke uten veibelysning Uoppgitt Kjørt på lysmast, stolpe, skilt utenfor kjorebanen 0 Tre Gjerde, rekkverk Mur, bygning Stein, fjellvegg Annet Ulykker uten påkjort hinder/gjenstand utenfor kjørebanen Uoppgitt Ingen aystand til påkjørt hinder utenfor kjorebanen Under 0, m 0,0, m,0,,0, " 0,0, ",0, " " Over, m Ikke kjort på noe hinder VoRnitt 0 Kryssende kjoreretninger 0 ForbikjOring på venstre side i kryss eller avkjorsel ForbikjOring på hoyre side i kryss eller avkjorsel Uklart forlop ved kryssende kjoreretninger uten avsvingning Crossing directions of travel Overtaking to left at intersection or access road Overtaking to right at intersection or access road Uncertain sequence with cross ing directions of travel without turning

125 Road traffic accidents by type of accident and site conditions. alt Kryssende kjoreretninger med avsvingning M re" Li* Uklart Site conditions EE E forløp 0. 0 il ^ Hyresving foran kjorende i samme retning Hyresving foran kjørende i motsatt retning Høyresving foran venstresvingende kjoretoy Venstresving foran kjorende i samme retning Venstresving foran kjorende i motsatt retning Samtidig venstresving Samtidig hyresving Uklart forløp ved kryssende kjøreretninger med avsvingning Asphalt pavement Gravel Cobble stones Concrete Other Not given Dry road surface Wet road surface Snow covered or ice covered surface Partially snow or ice covered surface Slippery from other causes Not given Good sight&istored, no rain or snow Good sight distored, rain or snow Poor sight distored, rain or snow Poor sight distoqed, fog Poor sight distored, for other reasons Not given Temperature below C to 0C to C to + C + to +0C + to +0C Above 0 C Not given Daylight Twilight Dark with road lighting Dark without road 'lighting Not given Struck light pole, column or sign post outside roadway Tree Fence, guardrail Wall, building Rock, rockcut Other Did not strike obstacle outside roadway Not given No distance to obstacle struck at roadway edge Less than 0. in 0.0. in.0. ".0. ".0. ".0. ".. " More than. in No obstacle struck Not given Right turn in front of vehicle in same direction of travel Right turn in front of vehicle in opposite direction of travel Right turn in front of left turning vehicle Left turn in front of vehicle in same direction of travel Left turn in front of vehicle in opposite direction of travel Both vehicles making left turns Both vehicles making right turns Uncertain sequence with crossing directions of travel with turning

126 Astedsforhold Tabell (forts.). Veitrafikkulykker etter ulykkestype og forholdene på åstedet. Fotgjenger (akende o.:.) krysset kjørebanen destrian ( ersons sled ing; skiln ) crossin roadwa I 0 Ulykker i alt Veibredde under, m,, m,, ",,.. Il,, " 0 0,,'",,,, m Over, in Utenom vei (plasser o.a.) Uoppgitt 0 Tettbebyggelse Ikke tettbebyggelse 00 0 Uoppgitt Veistrekning utenfor veikryss armet kryss 0 armet kryss Annet veikryss Avkjørsel 0 Planovergang (jernbane) Utenom vei (plasser o.a.) Uoppgitt... Smalere enn kjørefelt felt 0 felt 0 ' eller flere felt 0 0 Utenomvei (plass o.a.) Uoppgitt Ikke fysisk atskilte kjørefelt 0 Fysisk atskilte kjørefelt Enveisregulering (skiltet) Utenom vei (plasser o.a.) Uoppgitt Intet gang/sykkelareal på ulykkessiden 0 Gang og/eller sykkelbane Fortau, evt. med sykkelbane 0 Gang og/eller sykkelvei Uoppgitt Uklart forlop 0 ' 0 0 Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset Fotgjenger krysset kjøreba.nen på hitsiden av krysset Fotgjengerkryssetkjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss Fotgjengerkryssetkjørebanenigangfeltutenfor kryss Fotgjenger krysset kjørebanen for Øvrig Fotgjenger krysset kjørebanen bak parkert/ stanset kjøretøy på høyre side Fotgjenger krysset kjørebanen bak parkert/ stanset kjøretøy på venstre side Lekende barn i kjørebanen Uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen 0 Pedestrian crossing roadway on farside of intersection Pedestrian crossing roadway on nearside of intersection Pedestrian crossing' roadway at 'intersection in front of right turning vehicle Pedestrian crossing roadway at intersection in front of left turning vehicle. Pedestrian crossing at crosswalk outside intersection Pedestrian crossing outside intersection and crosswalk Pedestrian crossing behind car parked or standing on right side Pedestrian crossing.behind car parked or standing on left side Children playing in roadway Uncertain sequence with pedestrian crossing roadway

127 Road traffic accidents by type of accident and site conditions. Fotgjenger (akende o.. ) gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen Pedestrian (persons sledging, sking) walking in or along roadway alt Uklart forlp 0. Sita conditions Accidents, total Roadway width under. In.. in.. ".. ".. ".. ".. ".. in Over. in Other than roadway Not given Builtup area Non builtup area Not given Outside intersection Intersection with ' legs Intersection with legs Other intersection type Access road Railroad crossing Other than roadway Not given Narrower than lanes lanes lanes or more lanes Other than roagway Not given Not physically separated opposing traffic lanes Physically separated opposing traffic Zanes One way traffic (signed) Other than roadway Not given No pedestrian/bicycle facilities on accident side of road Pedestrian and/or bicycle lane Sidewalk Pedestrian and/or bicycle path Not given 0 Fotgjenger gikk på veiens høyre side Ftgjenger gikk på veiens venstre side Fotgjenger påkjørt på fortau Fotgjenger påkjørt under forbikjøring Fotgjenger oppholdt seg i kjorebanen Uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs/ oppholdt seg i kjørebanen 0 Pedestrian walking on right side Pedestrian walking on left side Pedestrian run into on sidewalk Pedestrian run into by overtaking vehicle Pedestrian was in roadway Uncertain sequence with pedestrian walking in or along roadway

128 Astedsforhold PiMs Tabell (forts.). Veitrafikkulykker etter ulykkestype og forholdene på åstedet. Fotgjenger (akende o..) krysset kjørebanen 0 Uklart foriop Intet gang/ sykkelareal på den annen side. Gang og/eller 0 sykkelbane 0 Fortau, evt. med sykkelbane Gang og/eller 0 sykkelvei Uoppgitt Asfalt eller 0 oljegrusdekke 0 Grus ^ 0 Gatestein Betong Annet Uoppgitt 0 Torr, bar vei 0 0 Våt, bar vei.. Sno eller isbelagt Delvis sno eller is 0 Glatt ellers. Uoppgitt God sikt, opphold God sikt, nedbor. Dårlig sikt, nedbør 0 Dårlig sikt, tåke/ dis Dårlig sikt for Ovrig Uoppgitt Temperatur under C til C til C til + C til +c 0 + til + C 0 0 Over + C Uoppgitt Dagslys Tusmørke MOrke med veibelysning Morke uten veibelysning 0 00 Uoppgitt 0 Fotgjenger krysset kjorebanen på bortsidenavkrysset 0 Fotgjenger krysset kjorebanen på hitsiden av krysset Fotgjenger krysset kjørebanen foran hoyresvingende kjoretoy i kryss Fotgjenger krysset kjorebanen foran venstre svingende kjoretøy i kryss Fotgjenger krysset kjorebanen i gangfelt utenfor kryss Fotgjenger krysset kjorebanen for Ovrig Fotgjenger krysset kjørebanen bak parkert/stanset kjørety på høyre side Fotgjenger krysset kjorebanen bak parkert/stanset kjoretoy på venstre side Lekende barn i kjørebanen Uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjorebanen Pedestrian crossing roadway onfarsideofintersection Pedestrian crossing roadway on nearside of intersection Pedestrian crossing roadway at intersection in front of right turning vehicle Pedestrian crossing roadway at intersection in front of left turning vehicle Pedestrian crossing at crosswalk outside intersection Pedestrian crossing outside intersection and crosswalk Pedestrian crossing behind car parked or standing on right side Pedestrian crossing behind car parked or standing on left side Children playing in roadway Uncertain sequence with pedestrian crossing, roadway

129 Road traffic accidents by type of accident and site conditions. Fotgjenger (akende o.. ) gikk langs eller oppholdt seg i kjorebanen Uklart Site conditions forlop No pedestrian/bicycle facilities 0 on other side of road Pedestrian and/or bicycle lane Sidewalk Pedestrian and/or bicycle path Not given Asphalt pavement Gravel Cobble atones Concrete Other Not given Dry road surface Wet road surface Snow covered or ice covered surface Partially snow or ice covered surface Slippery from other causes Not given 0 Good sight distored no rain or snow Good sight distored, rain or snow Poor sight distored, rain or snow Poor sight distored, fog Poor sight distored for other reasons Not given Temperature below C to C to 0C to + 0C + to + C to + C Above + C Not given Daylight Twilight Dark with road lighting Dark without road lighting Not given 0 Fotgjenger gikk på veiens hyre side Fotgjenger gikk pi veiens venstre side Fotgjenger påkjort på fortau Fotgjenger pikjort under forbikjoring Fotgjenger oppholdt seg i kjørebanen Uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs/ oppholdt seg i kjørebanen 0 Pedestrian walking on right side Pedestrian walking on left side Pedestrian run into on sidewalk Pedestrian run into by overtaking vehicle Pedestrian was in roadway Uncertain sequence with pedestrian walking in or along roadway

130 0 Tabell (forts.). Veitrafikkulykker etter ulykkestype og forholdene på åstedet. Fotgjenger (akende o..) krysset kjørebanen Åstedsforhold Uklart forløp 0 Kjørt på lysmast, stolpe, skilt utenfor kjørebanen Tre Gjerde, rekkverk Mur, bygning Stein, fjellvegg Annet Ulykker uten påkjørt hinder/gjenstand utenfor kjørebanen 0 Uoppgitt Ingen aystand til påkjørt hinder utenfor kjørebanen Under 0, m. 0,0, m,0, " OS.,0, ",0, ".. 0,0, ",, " Over, m Ikke kjørt på noe hinder 0 Uoppgitt 0 Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss Fotgjengerkryssetkjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss Fotgjenger krysset kjørebanen for øvrig Fotgjenger krysset kjørebanen bak parkert/ stanset kjøretøy på høyre side Fotgjenger krysset kjørebanen bak parkert/ stanset kjøretøy på venstre side Lekende barn i kjørebanen Uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen 0 Pedestrian crossing roadway on farside of intersection Pedestrian crossing roadway on nearside of intersection Pedestrian crossing roadway at intersection in front of right turning vehicle Pedestrian crossing roadway at intersection in front of left turning vehicle Pedestrian crossing at crosswalk outside intersection Pedestrian crossing outside intersection and crosswalk Pedestrian crossing behind car parked or standing on right side Pedestrian crossing behind car parked or standing on left side Children playing in roadway Uncertain sequence with pedestrian crossing roadway

131 Road traffic accidents by type of accident and site conditions. Fotgjenger (akende o.. gikk langs eller o.holdt seg i kjørebanen alt 0 Uklart Site conditions forløp Struck light pole, column or sign post outside roadway Tree Fence, guardrail I Wall, building Rock, rockcut Other Did not strike obstacle outside 0 0 roadway Not given No distance to obstacle struck at roadway edge Less than 0. in 0.0. in ".0. pt.. if More than. in 0 0 No obstacle struck. Not given 0 Fotgjenger gikk på veiens høyre side Fotgjenger gikk på veiens venstre side Fotgjenger påkjørt på fortau Fotgjenger påkjørt under forbikjoring Fotgjenger oppholdt seg i kjorebanen Uklart forlop hvor fotgjenger gikk langs/ oppholdt seg i kjørebanen 0 Pedestrian walking on right side Pedestrian walking on left side Pedestrian run into on sidewalk Pedestrian run into by overtaking vehicle Pedestrian was in roadway Uncertain sequence with pedestrian walking in or along roadway

132 Astedsforhold Tabell (forts.). Veitrafikkulykker etter ulykkestype oglorholdene på åstedet. Enslig kjøretoy kjorte utfor veien :ve vehicle. running' off the, road, ( Ukfart forlop 0 Ulykker i alt Veibredde under, m,, m 0,, 0 0,, 0 0 0,, 0 0,, 0 0 0,,,, m Over, m Utenom vei (plasser o.a.) Uoppgitt 0 0 Tettbebyggelse 0 Ikke tettbebyggelse 0 0 Uoppgitt 0 Veistrekning utenfor veikryss armet kryss 0 armet kryss Annet veikryss 0 Avkjorsel Planovergang (jernbane) Utenom vei (plasser o.a.). Uoppgitt Smalere enn kjørefelt 0 0 felt felt eller flere felt 0 Utenom vei (plass o.a.) Uoppgitt Ikke fysisk atskilte kjorefelt 0 0 Fysisk atskilte kjorefelt Enveisregulering (skiltet) 0 Utenom vei (plasser o.a.). Uoppgitt Intet gang/sykkelareal på ulykkessiden 0 0, Gang og/eller sykkelbane Fortau,evt.med sykkelbane 00 0 Gang og/eller sykkelvei Uoppgitt Intet gang/sykkelareal på den annen side 0 0 Gang og/eller sykkelbane Fortauvt.med sykkelbane. 0 Gang og/eller sykkelvei Uoppgitt 0 Enslig kjoretoy kjorte utfor på hoyre side 0 på rett veistrekning Enslig kjoretoy kjorte utfor på venstre side på rett veistrekning Enslig kjoretoy kjorte utfor på venstre side i hoyrekurve Enslig kjoretoy kjørte utfor på hoyre side i høyrekurve Enslig kjoretoy kjorte utfor på hoyre side i venstrekurve Enslig kjoretoy kjorte utfor på venstre side i venstrekurve Enslig kjoretoy kjorte utfor ved avsvingning i kryss o.l. Uklart forlop hvor enslig kjoretoy kjorte utfor veien Single vehicle running off the on straight road section Single vehicle running off the on straight road section Single vehicle running off the in right curve Single vehicle running off the in right curve Single vehicle running off the in left curve Single vehicle running off the in left curve Single vehicle running off the at intersection Single vehicle rulsning off the tamn sequence road to the right road to the left road to the left road to the right road to the right road to the left road upon turning road with uncer

133 Road traffic accidents by type of accident and site conditions. Andre ulykker Other accidents Ovrige parke Uklart rings Site conditions ulykker forlop Accidents, total Roadway width under. m..,n.. " ".. ". _ ".. ",.. m Over. m Other than roadway 0 0 Not given Builtup area Non builtup area Not given 0 0 Outside intersection Intersection with legs Intersection with legs Other intersection type Access road Railroad crossing Other than roadway Not given Narrower than lanes 0 0 lanes Zanes or more lanes Other than roadway Not given 00 0 Not physically separated opposing traffic lanes Physically separated Other than roadway Not given No pedestrian/bicycle facilities on accident opposing traffic lanes One way traffic (signed) 0 0 i side of road Pedestrian and/or bicycle lane 0 Sidewalk Pedestrian and/or bicycle path 0 Not given No pedestrian/bicycle facilities on other 0 side of road Pedestrian and/or bicycle lane ' 0 Sidewalk Pedestrian and/or bicycle path Not given 00 Ulykke med dyr innblandet 00 Accident with animal involved 0 PhkjOring av fast gjenstand på kjorebanen 0 Collision with fixed obstacle in the roadway 0 Hull i veien o.l. 0 Road surface defects 0 Enslig kjoretoy veltet i kjorebanen 0 Single vehicle overturning in roadway 0 PåkjOring av parkert kjoretoy pa hyre side 0 Collision with parked vehicle on right side of road 0 Påkjoring av parkert kjoretoy på venstre side 0 Collision with parked vehicle on left side of road 0 PåkjOring av parkert kjoretoy ved forbikjoring 0 Collision with parked vehicle upon overtaking 0 øvrige parkeringsulykker 0 Other collisions with parked vehicle 0 Andre ulykker med uklart forlp 0 Other accidents with uncertain sequence

134 Tabell (forts.). Veitrafikkulykker etter ulykkestype og forholdene på åstedet. Enslig kjøretøy kjorte utfor veien Åstedsforhold Asfalt eller oljegrusdekke... Grus Gatestein Betong Annet Uoppgitt Tørr, bar vei Våt, bar vei Sno eller isbelagt Delvis sno eller is Glatt ellers Uoppgitt God sikt, opphold God sikt, nedbør Dårlig sikt, nedbør Dårlig sikt, tåke/dis , Uklart forlop Dårlig sikt for Øvrig.. Uoppgitt Temperatur under C til C til C til + C + til + C + til + C Over +I C Uoppgitt Dagslys TusmOrke MOrke med veibelysning Mørke uten veibelysning Uoppgitt KjOrt på lysmast, stolpe, skilt utenfor kjørebanen Tre Gjerde, rekkverk Mur, bygning Stein, fjellvegg Annet Ulykker uten påkjort hinder/ gjenstand utenfor kjørebanen Uoppgitt Ingen aystand til påkjort hinder utenfor kjorebanen Under 0, m 0,0, m,0,,0, ",0,,0,,, " Over, m Ikke kjørt på noe hinder Uoppgitt Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre på rett veistrekning side Enslig kjoretøy kjørte utfor på venstre side på rett veistrekning Enslig kjøretoy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve Enslig kjøretoy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve Enslig kjøretøy kjorte utfor på venstre side i venstrekurve Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvingning i kryss o.l. Uklart forlop hvor enslig kjøretoy kjorte utfor veien Single vehicle running off the road to the right on straight road section Single vehicle running off the road to the left on straight road section Single vehicle running off the road to the left in right curve Single vehicle running off the road to the right in right curve Single vehicle running off the road to the right in left curve Single vehicle running off the road to the left in left curve Single vehicle running off the road upon turning at intersection Single vehicle running off the road with uncertain sequence

135 Road traffic accidents by type of accident and site conditions. =rrings ;0:: t Site conditions Andre ulykker, I alt ulykløp ker i / _ 0 _ 0 _ 0 0 Asphalt pavement G Cobble stones Concrete Other Not given 0 Dry road surface 0 Wet road surface Snow covered or ice covered surface Partially snow or ice 0 covered surface Slippery from other causes Not gijen Good sight distored, no rain or snow Good sight distored, rain or snow Poor sight distored, rain or snow Poor sight distored, fog Poor sight distored, for other reasons Not given Temperature below C to C to C / to + C + to + C + to +0 C Above +0 C Not given Daylight Twilight Dark with road lighting Dark without road lighting Not given Struck light pole, column or sign post outside roadway Fence, guardrail Wall, building Rock, rockcut Other Did not strike obstacle outside roadway Not given Obstacle struck at roadway edge Less than 0. m 0.0. m.0. ".0. ".0. ".0. ".. " More than. m No obstacle struck _Not given. 00 Ulykke med dyr innblandet 00 Accident with animal involved 0 Påkjøring av fast gjenstand på kjørebanen 0 Collision with fixed obstacle in the roadway 0 Hull i veien o.l. 0 Road surface defects 0 Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen 0 Single vehicle overturning in roadway 0 Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side 0 Collision with parked vehicle on right side of road 0 Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side 0 Collision with parked vehicle on left side of road 0 Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring 0 Collision with parked vehicle upon overtaking 0 øvrige parkeringsulykker 0 Other collisions with parked vehicle 0 Andre ulykker med uklart forløp 0 Other accidents with uncertain sequence

136 Tabell. Personer drept eller skadd ved veitrafikkulykker i nordiske land Persons killed or injured in road traffic accidents in Nordic countries Ulykker Drept eller skadd Pr av folkemengden Land og år i alt Killed or injured Per of the population Country and year Acidents, I alt Drept. Skadd. IaltDrept Skadd total Total Killed. Inju red Danmark Denmark Finland Finland ) Norge Norway ' Sverige Sweden ) Endret definisjon av skadd. ) The definition of injured is altered.

137 Tabell. Personer drept eller skadd ved veitrafikkulykker i nordiske land, etter trafikantgruppe Persons killed or injured in road traffic accidents in Nordic countries, by group of roaduser Land og år Country and year FOrere og passasjerer Drivers and passengers I alt Motor Total Sykkel Moped sykkel Cycle Moped Motor cycle Bil Automobile Annet 'FotgjenkjOre gere mv. typedestrians Other etc. motor vehicle Danmark Denmark Finland Finland ) Norge Norway Sverige Sweden ) Se note, side. ) See note, page.

138 Tabell..Personer drept eller skadd ved veitrafikkulykker i nordiske land pr av folkemengden i forskjellige aldersgrupper Persons killed or injured in road traffic accidents in Nordic countries per of the population in various groups of age Land og år Country and year Alle aldersgrupper Under år All Under years groups of age år years ar 0 og over år år år years and over Danmark Denmark ' Finland Finland ' ) 0 _ Norge Norway ) Se note, side. ) See note, page.

139 Tabell (forts.). Personer drept eller skadd ved veitrafikkulykker i nordiske land pr av folkemengden i forskjellige aldersgrupper Persons killed or injured in road traffic accidents in Nordic countries per of the population in various groups of age Land og år Alle aldersgrupper Under år år år 0 år år år og over Sverige Sweden Tabell. MotorkjOretOyer innblandet i veitrafikkulykker med personskade i nordiske land Road motor vehicles involved in road traffic accidents with personal injury in Nordic countries Land og år Country and year Motor Personsykler ) bier) MotorPassenger cycles lii cars ) Lastebiler og varebiler Lorries and vans Busser Buses Pr. 000 registrerte sivile kjoretoyer Per 000 registered civil vehicles Laste Motor Person syklerl) bier) biler og Busser varebiler Danmark Denmark ) Ikke medregnet mopeder. ) Medregnet drosjer. ) Excluding mopeds. ) Including taxis.

140 Tabell (forts.). Motorkjøretøyer innblandet i veitrafikkulykker med personskade i nordiske land Road motor vehicles involved in road traffic accidents with personal injury in Nordic countries Land og år Motor Personsykler ) biler ) 0 Pr. 000 registrerte Laste sivile kjøretøyer biler og Busser Laster Motorvarebilebiler og Busser Person sykler l) biler) varebiler Finland Finland T. Norge Norway 0 ) Sverige Sweden ) Se note, side. ) Se note, side. ) Se note, side. ) See note, page. ) See note, page. ) See note, page.

141 . vedlegg Annex. STATISTISK SENTRALBYRÅ POMidiS rikt Tjenestegren/tjenestested.., _ RAPPORT OM VEGTRAFIKKUHELL r,,._.,, _... i Rapportskriver (grad. omav,, et ernavrti Dato i Melding mottatt datokl.,../.raiii...w... A MMASACIR.F Anm.nr., j.nr. m.v. (hvert ark stemples). Utrykning foretatt av Dato Ankom kj. Avsluttet kl. Inntraff dag, dato Kl. Astedsundersøkelse også utfort av (bilsakkyndige m.v.) Stedsnavn Kommune Veg/gate (I vegkryss angis viktigste veg se rettledning) Veg nr. TYPE VEG Fyl eg r Mks g Komm. Priv. Anveg veg eg nen I ri veg { vegveg Evt kryssende veg Veg nr. TYPE VEG Fyl o veeugr pa r i Riks kes Komm. Priv. An I veg veg I veg veg nen Evt. vegstrekning utenfor kryss: N S SPESIELL Veg nr. Hovedparsell Kan. Xverdi Yverdi, V STED Fly Uhellsstedet liggerm FESTING.. I (Se rettledning) foto for (nærmeste ref.punkt vegkryss, bro, forretning osv.): Xkoordinat Ykoordinat Lenke/knutenr. UHELLETS ART Uhell med personskade Skadde og drepte i alt Type uhell Ingen "IJ a Nei Kort beskrivelse av uhellet og evt. skade på eiendom (oppgi eier). Angi kjennemerke og data for evt. innblandede tilhengere. Rapportskriverens merknader, supplerende åstedsundersøkelser, innhentede forklaringer m.v. skrives på eget ark om nødvendig. Kart Uhellskode SIEDSFO R HOLD KJØREBANENS BREDDE (inklusiv TETTBEBYGGELSE evt. asfaltert mskulder) Ja r STEDSFORHOLD Vegstrekning utenfor arrnet armet vegkryss/avkjørsel vegkryss vegkryss Annet Av Planovergang, vegkryss kjørsel (jernbane) ANTALL KJØREFELT I ALT (begge retninger) Smalere enn felt felt felt Annet (p.plass oil eller flere felt SKISSE TRAFIKK I BEGGE RETNINGER ENVEGS Fysisk REGULERING lkke fysisk atskilt atskilt (skiltet) GANG/SYKKELAREAL ENE SIDE (UHELLSIDEN).. Intet () A U spesielt GANG/SYKKELAREAL Intet spesielt VEGDEKKE Asfalt, oljegrus FØREFORHOLD Tørr, bar veg VÆRFORHOLD Gang og/el. sykkelbane ANNEN SIDE Gang og/el. sykkelbane Grus Våt,.bar veg Fortau evt Gang og/el. m/sykkelbane El sykkelveg Fortau evt. r Gang og/el. m/sykkelbane sykkelveg Gatestein Sno el. isbelagt I I tong I I net Delvis Glatt snø, el is lers FØRSTE BERØRINGS PUNKT Markeres med pil. M 00., TEMPERATUR God sikt, opphold sikt, ' nedbør Nordpil Dårlig sikt, nedbør LYSFORHOLD DArlig sikt, Dårlig sikt tåke/dis forovrig Dagslys Tusmørke Mørkt med vegbelysning PÅKJØRT HINDER/GJENSTAND UTENFOR KJØREBANEN Lysmast, stolpe, skilt Gjerde, Mur, Stein, rekkverk bygning fjellvegg Annet, oppgi hva: Tre "C Mørkt uten vegbelysning AVSTAND FRA KJØREBANEKANT (SKULDERKANT) TIL PÅKJØRT I HINDER/ GJENSTAND rn _. Tegn inn vegkant og evt. fortau, trafikkøyer, vegoppmerking og parkerte kjøretøy. Oppgi vegnavn. Angi trafikkenhetenes bevegelsesretning u middelbart for uhellet med heltrukken Angi trafikkenhetenes videre tiltenkte bevegelsesretning med stiplet pil I>. Vis stillingen til de innblandede trafikkenheter og angi hver trafikkenhet med bokstav, Sted Dato Rapportskrivers sign.

142 I TRARKKENHETER INNBLANDET I UHELLET,,ode Vedkommende Regul for tratikkent),,t kryss er I_ meget Let Forer, ) ri alv. j, Alv. tere _i. syklist Drep _,:_il_. fotgj., Kort beskrivelse av personskade oppgi om innlagt sykehus) akende Trafikkenhet A KjohnFodt dato M K Tratikant Syk Fot Forer list gjerger Akende». sk,,cid_:± swcill :._. k.ad, d, T Uskadd. Beskyttelse Kode Antatt skadeforlop Kode Mistanke alkohol/annet Tatt blodprøve Ferdseisformal Kode Førerkort utstedt. Dato. politikammer Nei Ja Nei Gyldig for aktuelle kjøretøy Ja Nei Antall pers. ved uhellet ink'. forer Fartsgrense km/t Skil ikke tet skiltet Skadde passeserer Plassering i/pa kjøretøyet. i K I I Forar, n Bak Annen Vedkommende er Meget i aiv. Drept I skadd Kort beskrieelsle av personskade (oppgi om innlagt sykehus) r Beskyttelse Antatt skadeforløp Født dato, år Kode Kode Norm PlasseringiIp kjøretøyet Vedkommende er Meget ale. Foran n Bak_ Annen M K Drept skadd Kort beskrivelse av personskade (oppgi om innlagt sykehus) Beskyttelse Antatt skadefortop Kode Kode Akende Beskyttelse Kode Kort beskrivelse av personskade (oppgi om innlagt sykehus) Antatt skadeforløp Kode Førerkort utstedt. Data. politikammer Antall pers ved uhellet inkl. fører Fartsgrense krrilt SkilIkke tet skiltet Kjønn Plassering i/pa kjøretøye t M K Foran I Bak Annen Kort beskrivelse av personskade (oppgi om innlagt sykehus) Vedkommende er Meget ale. Alv Drept skadd skadd Antatt skadeforlop Kode Kode VITNER

143 Rapport om vegtrafikkuhell Ord og uttrykk omsått til engelsk Translation into English of words and terms A. Adresse Akende Alvorlig skadet Antall forsorgede Antall personer ved uhellet inkl. fører Antatt skadeforløp Arbeidssted Address Person riding sledge, sleigh, etc. Seriously injured Number of dependents Number of persons in vehicle, including driver Probable cause of injury Place of work (name of employer) B. Beskyttelse Bopel Bredde Protection Residence (domicile) Width of vehicle D. Dato Drept Date Killed E. Eier Owner of vehicle F. Ferdselsformål Formue Forsikringsselskap Fødested Født Fører Førerkort FOrerkort utstedt (dato og politikammer) Førerkort nummer Første berøringspunkt Purpose of journey Personal fortune Insurance company Place of birth Date of birth Driver (parson in charge of vehicle) Driver's licence Driver's licence issued (date and police office) Number of driver's licence Spot where first impact occurred G. Gyldig for aktuelle kjøretoy Gyldig til Valid for vehicle in question Valid until I. Innlagt i sykehus Inntekt Inntraff Admitted to hospital Income Occurred J. Ja Yes K. Kjennemerke KjOnn Kjorende Kjøretøy Klasse Klokkeslett Kvinne Registration number Sex Driving person or person in charge of vehicle Vehicle Class Time of the day Female

144 Ord og uttrykk omsatt til engelsk (forts.) Translation into English of words and terms (cont.) L. Lengde Lett skadet Length of vehicle Slightly injured M. Mann Male Meget alvorlig skadd Dangerously injured Merke Make Mistanke om alkohol/annet (ruspåvirkning) Person suspected of being under the influence of alcohol/drugs N. Navn Nei Name No P. Personnummer Plassering i/på kjoretoyet Identification number of person Position in/on vehicle R. Registreringsland Country of registration S. Skade på kjoretoyet Skadde passasjerer Syklist Damage to vehicle Injured passengers Cyclist T. Tatt blodprove Blood test taken Telefon Telephone number Tillatt antall personer Permitted number of persons Tillatt totalvekt Permitted total weight Trafikkenhet Traffic category Trafikant Any person on any road (roaduser) Trafikkregulering for kjøretøy i kryss Traffic regulation and control for vehicle at intersection U. Uskadde Uninjured V. Vitner Witnesses A. Ar Arsmodell Year Model year

145 Vedlegg Annex Skadegrad Severity of injury. Drept Killed Drept umiddelbart eller innen Rapport for vegtrafikkuhell gjøres ferdig. Dersom den skadde dør innen 0 dager etter uhellet, sendes en tilleggsmelding om dette til Statistisk Sentralbyrå.. Meget alvorlig skadd Dangerously injured Alle skader som en tid truer pasientens liv eller som forer til varig min. Hode: Åpne hodeskader med blottet hjernemasse. BlOdninger, knusninger eller sønderrivninger i eller ved hjernen. Brudd på hodeskallen med betennelse. Skade på hjernenerver. Ryaa: Brudd med permanent eller langvarig lammelse. Bryst: Alvorlig lungeskade som trenger operasjon eller behandling med respirator (maskin for kunstig åndedrett). Skader av hjertet eller store blodårer. Brystveggskader som trenger behandling med respirator eller operasjon. Mage: Åpne sår inn til bukhulen. Innvendig blodning som forer til operasjon. Store nyre eller urinvesskader som forer til varig mn. Armer oa bein: Storre knusningsskader med tap av vesentlige deler av arm/ben. Skader med meget stor blodning. Andre skader: som i seg sj0 eller på grunn av komplikasjoner gjor respiratorbehandling nodvendig.. Alvorlig skadd Seriously injured Hode: Kraftig hjernerystelse som forer til permanente eller langvarige følgesymptomer. Kraniebrudd (med eller uten blodninger gjennom Ore, nese eller munn). Ansiktsbrudd: StOrre blotdelsskader i ansiktet med folger av kosmetisk art. Ryaarad: Brudd uten lammelser, men så betydelige at de krever lengre tids behandling i sykehus. Bryst: Lungeskader med luft eller blodlekkasje til brysthulen og som kan behandles med drenasje uten ytterligere kirurgisk inngrep.

146 . Alvorlig skadd (forts.) Srouly injured (cont.) Mage: Mindre blødninger. Mindre skader av nyrer. Mindre skader av tarm eller blære. Armer eller bein: Større brudd som må settes ph plass og gipses eller ma behandles med strekk eller operasjon. Skader av større ledd (ikke fingre eller tær).. Lettere skadd Slightly injured Hode: Lettere hjernerystelse. Mindre sårskader som ikke antas a fa vesentlige kosmetiske folger. Ryssrad: Små brudd som ikke trenger innleggelse i sykehus. Ryss os bryst for Øvrig : Mindre muskelblodnin'ger og overrivninger. Mindre hudsår som behandles uten innleggelse i sykehus. Enkle ribbebrudd med stabil brystvegg. Armer eller bein: Brudd som kan behandles uten innleggelse i sykehus. Mindre leddbånds og leddkapselskade som ikke trenger operasjon. Hud, underhuds og mindre muskelsår som ikke trenger innleggelse i sykehus. Mindre sene og muskelskader. Skadegradering av forbrenninger Tredjegradsforbrenning av betydelig omfang som truer pasientens liv: Skadegrad (Meget alvorlig skadd). Annen og tredjegradsforbrenning som ikke truer pasientens liv, men som kan kreve langvarig behandling: Skadegrad (Alvorlig skadd). Første og annengradsforbrenning som ikke far kosmetiske følger av betydning: Skadegrad (Lettere skadd).

147 MIA um,,, ''' LI. `," E., LB!; AS Wlet..",!I Lli Vedlegg Annex L.,,D gi.''' F,? ; :th Oh ili'h! ri :i. ',::. '''': g bj Ph ' CO de00 ANN b., MAO,,, a,,, t. : T,i,L,I' LEI sa, ditil *ON..'.w s., Aso.,,,,,,,. filvo h' cleot,, Air,rth, ;,,_ 0:0 ii:i tr WM L, `:. ED.,. It tiltr, talt OW WM i a $.0 i MN e.0 '..,' L.', allt, 'g sow, It F,,, onil :.. Lot _ It ' 0 Vi ri C '''... h=l; : &N k g /." t!,t I+ ': Pignif,. ' Awam, w., :,... i II tall %.. *, I; I Statit i %; i ' tell ' on goo :. AOANA, AWOOS., itilliti LE,_...,...,, vtg, ' gli Ic`' It 0,, WI o g.,. t Ar l' ii ' V, le....,'., A A!, i ; h ''" '''.t. ;'''. L'i,_ f. it erra! n NPR =, rd Ef Lb tbiri,',*.a. fawat* ::::: :;?Md:: ''' Li LU _,'.a.vie o,',:ar,':.: IM:A:0.0::. V. '.000, %=;:imge, g g e,_ :,...,:am.q. :,_..,,,,,,omm, p,_.:,%:::::::::::::::::::::::::: L.,=,onsm, IN '"MON! MOM i ffi.. m N.t.,. I..* h.,.= : i_,. La '''' L',` ate,,..',, ucer zin 0 P WO zi' '''''''''''''. Illigligi V I e. Mai `,. ' ' ir,..wilitt.om r;,,. 0..,,`" 0 /..., P. ;,?.. mn._ e 0 E r..0? fl, _. H qg Lfi,Y,,_.'t L,.' L'' POW m R,' PORti i ' e: MN c, ' : g Imo e millit s.0 0 Lu > G 0 Lu Q: z is z_ t < cc u.. cc,,,, ui... <cc LL 0 Ko zz o z... > Lu 0 z z ziz Er 0 w >, Wcr cn>tsi <..t...,u. cr Lc 0 x 0 Z Z uj woo Qzz }. al U) < "... Cn I'Ll 0 E < GI Z > (0 CC L,,,,w M CC st I u) >ui CC c> c>0:c LT cc F0 w Is,..." cc m... tvo < cr m, I.," is, cc ct z,:, w _.J I CI LU "J 'al OR Ow OCCI ClccL>: 0 0 0I LU d LU LU _.s w >_.; < LU leu I& w w is f?_' CC i =.J... > al t > IZt > Z 0 " LI = Di co. J c j GI w LU.i W.J (,w zii cc LU LU i W >. liu it ILLI > i < C) M CO = Z iffs E,. c EErce. EP. < cv, imp SAMME ELLER MOTSATT KJ. RETN. U. >. Liic}_. uti.. KRYSSENDE KJØRERETNING Lu a z :.'ci E oz 0 co z, CC Z.: Ne LU.;,, w=i 0/ < > ( L...f cc LU p G E Iii c.. le o Luii, 0 CC. CC CI) cc z. Li! U IS ci zao.0 ifj LU._., z, al _T. 0 (D < 0 a: J CcS / E CI (FL... ori CO c=i ion. ra. <>... FOTGJEN GER INNBLANDET UTFOR ANDRE KJØ RING' UHELL E

148

149 Vedlegg Annex Hovedgrupper av veitrafikkulykker. (Satt opp med grunnlag i Vegdirektoratets koder, gitt i vedlegg nr..) Main groups of road traffic accidents. (Based on the codes used by the Directorate of Roads, as found in annex no..) Hovedgruppe Main group Ulykkestype Type of accident Ulykkesgruppe Group of accident A 0,,, og C, og D 0,,, og E F H + + Del av Part of Fotgjenger Pedestrian ) if VI It ) ) J K Del av + Akende Person sledging ) Som krysset kjorebanen. ) Som gikk langs eller oppholdt seg i kjorebanen. ) Who was crossing roadway. ) Who was walking in or along roadway.

150 0 Tidligere utkommet innen emneområdet Previously issued on the subject Trafikkulykker Accidents de circulation 0 NOS X, X, XI, XI, 0 XI 0 Veitrafikkulykker Road Traffic Accidents NOS XI Statistikk over veitrafikkulykker 0 er trykt i forskjellige utgaver av Samferdselsstatistikk Statistics on Road Traffic Accidents 0 are published in different issues of Transport and Communication Statistics Hefte I Volume, NOS XI, Hefte II Volume XI, 0 XII, Hefte I Volume I, XII Veitrafikkulykker Road Traffic Accidents NOS A, A, A 0, A, A, A 0, A 0, A, A, 0 A, A 0, A, A, A, A 0, A, B

151 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. januar Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Rekke XII Boktrykk Nr. Økonomisk utsyn over året Economic Survey Sidetall Pris kr 0,00 ISBN 0 Yrkesskadetrygden og 0 Occupational Injuries Insurance Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Fiskeristatistikk Fishery Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Statistisk årbok Statistical Yearbook of Norway Sidetall 0 Pris kr 0,00 ISBN 0 ISSN 00 Rekke B Offsettrykk Nr. Utdanningsstatistikk Grunnskoler. oktober Educational Statistics Basic Schools Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Legestatistikk Statistics on Physicians Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 ISSN 0 Kriminalstatistikk Reaksjoner Criminal Statistics Sanctions Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Dodsårsaker Hovedtabeller Causes of Death Main Tables Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 ISSN 000X Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet. september Wage Statistics for Employees in Insurance Activity Sidetall Pris kr,00 ISBN 00 Kriminalstatistikk Fanger Criminal Statistics Prisoners Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Rutebilstatistikk Scheduled Road Transport Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN 0 Psykiatriske sykehus Mental Hospitals Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Forbruksundersøkelse Survey of Consumer Expenditure Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 0 Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet. september Wage Statistics for Bank Employees September Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Elektrisitetsstatistikk Electricity Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN 00 Indirekte personalkostnader i varehandel, bankvirksomhet og forsikringsvirksomhet Indirect Labour Costs in Wholesale and Retail Trade, Banking and Insurance Activity Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Kredittmarkedstatistikk Livs og skadeforsikringsselskaper mv. Credit Market Statistics Life and NonLife Insurance Companies etc. Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk september Wage Statistics for Workers and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture September Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Industristatistikk Industrial Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 ISSN 00 Folketallet i kommunene Population in Municipalities Sidetall Pris kr,00 ISBN 00 De offentlige sektorers finanser Public Sector Finances Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri. kvartal Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing rd Quarter Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN 00 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart november Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 0 Sjoulykkesstatistikk Marine Casualties Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Helsestatistikk Health Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Folkemengden etter alder og ekteskapelig status. desember Population by Age and Marital Status December Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 ISSN 00 Lønnsstatistikk for ansatte i hotell og restaurantdrift April og oktober Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Utdanningsstatistikk Oversikt. oktober Educational Statistics SurveySidetall 0 Pris kr,00 ISBN 00 Energistatistikk Energy Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Arbeidsmarkedstatistikk Labour Market Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 ISSN 00 Varehandelsstatistikk Wholesale and Retail Trade Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN 00 ISSN 00 Bygge og anleggsvirksomhet mv. 0 Construction etc. Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Strukturtall for kommunenes økonomi Structural Data from the Municipal Accounts Sidetall Pris kr,00 ISBN 0

152 Rekke B Offsettrykk (forts.) Nr. 0 Varenomenklatur Tillegg til industristatistikk Commodity Nomenclature Supplement to Industrial Statistics Sidetall ISBN 0 Utdanningsstatistikk Grunnskoler. oktober Educational Statistics Basic Schools Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN 00 ISSN 00X Lønns og.sysselsettingsstatistikk for statens embets og tjenestemenn. oktobee Wage and Employment Statistics for Central Government Employees Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Utenrikshandel Hefte I External Trade Volume I Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 ISSN 000 Lønnsstatistikk Wage Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN 00 ISSN 00 Flyttestatistikk Migration Statistics Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN 0 ISSN 00 Samferdselsstatistikk Transport and Communication Statistics Sidetall 0 Pris k,00 ISBN 0 Kredittmarkedstatistikk Finansielle sektorbalanser Credit Market Statistics Financial Sector Balance Sheets Sidetall Pris kr,00 ISBN 00 Oljevirksomheten The Oil Activities Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN 0 Skogavvirkning til salg og industriell produksjon Roundwood Cut for Sale and Industrial Production Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 0 'Arms og sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket. oktober Wage and Employment Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Skattestatistikk Tax Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN 000 Folkemengdens bevegelse Vital Statistics and Migration Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN 00 ISSN 0 Utenrikshandel Hefte ii External Trade Volume II Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN 00 ISSN 000 Jaktstatistikk Hunting Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN 00 Rutebilstatistikk Scheduled Road Transport Sidetall Pris kr,00 ISBN 000 Veitrafikkulykker Road Traffic Accidents Sidetall Pris kr,00 ISBN 00 Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor utlandet og Credit Market Statistics Foreign Assets and Liabilities Sidetall Pris kr,00 ISBN 000 Nasjonalregnskap National Accounts Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN 0 Utdanningsstatistikk Vaksenopplæring Educational Statistics Adult Education Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 ISSN 00 0 Sivilrettsstatistikk Civil Judicial Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Statistisk fylkeshefte 0 Østfold Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN 0 Statistisk fylkeshefte 0 Akershus og Oslo Sidetall Pris kr,00 ISBN 00 Statistisk fylkeshefte 0 Hedmark Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Statistisk fylkeshefte 0 Oppland Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN 0 Statistisk fylkeshefte 0 Buskerud Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Statistisk fylkeshefte 0 Vestfold Sidetall Pris kr,00 ISBN 00 Statistisk fylkeshefte 0 Telemark Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Statistisk fylkeshefte 0 AustAgder Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN 0 Statistisk fylkeshefte 0 VestAgder Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 0 Statistisk fylkeshefte 0 Rogaland Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN 0 Statistisk fylkeshefte 0 Hordaland Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Statistisk fylkeshefte 0 Sogn og Fjordane Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN 00 Statistisk fylkeshefte 0 More og Romsdal Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Statistisk fylkeshefte 0 SørTrøndelag Sidetall 0 ISBN 0 Statistisk fylkeshefte 0 NordTrøndelag Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN 0 Statistisk fylkeshefte 0 Nordland Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Statistisk fylkeshefte 0 Troms Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN 0 Statistisk fylkeshefte 0 Finnmark Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Jordbruksstatistikk Agricultural Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN 00 ISSN 00 0 Forretnings og sparebanker Regnskapstall for de enkelte banker Commercial and Savings Banks Statement of Account for the Individual Banks Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN 0 Regnskapsstatistikk Engroshandel Statistics of Accounts Wholesale Trade Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN 0 Regnskapsstatistikk Bergverksdrift og industri Statistics of Accounts Mining and Manufacturing Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Alkohol og andre rusmidler Alcohol and Drugs Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 ISSN 0 Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober Educational Statistics Universities and Colleges Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 ISSN 000 Lønnsstatistikk for sjøfolk pl skip i utenriksfart Mars Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport March Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN 0

153 Rekke B Offsettrykk (forts.) Nr. Reiselivsstatistikk Statistics on Travel Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN 0 Lakse og sjelaurefiske Salmon and Sea Trout Fisheries Sidetall Pris kr,00 ISBN 00 ISSN 000 Kredittmarkedstatistikk Private og offentlige banker Credit Market Statistics Private and Public Banks Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Sykehusstatistikk Hospital Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 ISSN 000 0Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr.. oktober Wage Statistics for Local Government Employees Sidetall Pris kr,00 ISBN 00 Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket av politiet Criminal Statistics Crimes Investigated by the Police Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Framskriving av folkemengden 0 Regionale tall Population Projections 0 Regional Figures Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 ISSN 00 Ryggearealstatistikk Building Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 ISSN 00 Skogstatistikk Forestry Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Kredittmarkedstatistikk Private kredittforetak og finansieringsselskaper Credit Market Statistics Private Credit Enterprises and Private Financial Companies Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN 0 Veterinærstatistikk Veterinary Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 ISSN 00 Rygge og anleggsstatistikk Construction Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 ISSN 000X Trykt 0 Nr. 0 Økonomisk utsyn over '& ret Economic Survey Sidetall Pris kr 0,00 ISBN 0 Psykiatriske sykehus Mental Hospitals Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Dodearsaker Hovedtabeller Causes of Death Main Tables Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 ISSN 000X Kommunestyrevalget Municipal Council Elections Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 ISSN 00 Inntektsstatistikk Income Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Utdanningsstatistikk VidereOende skoler. oktober Educational Statistics Upper Secondary Schools Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN 0 ISSN 00 Statistisk varefortegnelse over utenrikshandelen 0 Sidetall ISBN 0 Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet. september Wage Statistics for Employees in Insurance Activity Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Industristatistikk Industrial Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN 00 ISSN 00 Sosialstatistikk Social Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 00 Fylkestingsvalget County Council Elections Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 0 Veitrafikkulykker Road Traffic Accidents Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 0Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet. september Wage Statistics for Bank Employees Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 0Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri. kvartal Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing rd quarter Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN 0 0 Folketallet i kommunene 0 Population in Municipalities Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 0Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk September Wage Statistics for Workers and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture September Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 0 Lønnsstatistikk for sjøfolk p skip i innenriks rutefart november Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall Pris kr,00 ISBN 00 0 Elektrisitetsstatistikk Electricity Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 0 Varenomenklatur Tillegg til industristatistikk Commodity Nomenclature Supplement to Industrial Statistics Sidetall ISBN 0 Sjoulykkesstatistikk Marine Casualties Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN ISSN 000 Lønnsstatistikk for ansatte i hotell og restaurantdrift April cg oktober Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants Sidetall Pris kr,00 ISBN Strukturtall for kommunenes økonomi Structural Data from the Municipal Accounts Sidetall Pris kr,00 ISBN Folkemengden etter alder og ekteskapelig status. desember Population by Age and Marital Status Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 ISSN 00

154 I serien Statistiske analyser (SA): Nr. Folkemengdens bevegelse Oversikt Vital Statistics and Migration Statistics Survey Sidetall Pris kr,00.isbn 0 Miljøstatistikk Naturressurser og forurensning Environmental Statistics Natural Resources and Pollution Sidetall ;Pris.kr,00 ISBN.0 Oljevirksomheten A norsk kontinentalsokkel fram til The Oil Activities on the Norwegian Continental Shelf up to Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Rygging av frittliggende eneboliger Kostnader, materialbruk, utrustningsstandard mv. Construction of Detached Houses Costs, Use of Materials, Equipment Standard etc. Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 0 Spredningen av ferieturer Staggering of Holidays Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Regnskapsanalyse Dagligvarehandel Accounting Analysis Grocery Trade Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Eldre i aldershjem People in Old Age Homes Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN 0 I serien Samfunnsøkonomiske studier (SOS): Nr. Det norske skattesystemet II Indirekte skatter og offentlige trygdeordninger The Norwegian System of Taxation II Indirect Taxes and Social Security Schemes Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Inntekt og forbruk for funksjonshemma Income and Consumer Expenditure of Disabled Persons Sidetall Pris kr,00 ISBN 00 Prinsipper og metoder for Statistisk Sentralbris utvalgsundersøkelsersampling Methods Applied by the Central Bureau of Statistics of Norway Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN 0 Flyttemotivundersøkelsen Survey of Migration Motives Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Konjunkturbølger fra utlandet i norsk økonomiinternational Cycles in Norwegian Economy Sidetall Pris kr,00 ISBN 00 Norske lytter og seervaner Radio Listening and Television Viewing in Norway Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Analyse av investeringsatferd Problemer, metoder og resultater Analysing Investment Behaviour Problems, Methods, and Results Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Kvinners yrkesdeltaking i Norge Female Labour Activity in Norway Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 0 Framskriving av befolkningens utdanning til &I' 000 Projections of the Educational Characteristics of the Population to the Year 000 Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Nordmenns feriereiser Holiday Trips by Norwegians Sidetall Pris kr,00 ISBN 0, Analyse,av sammenhengen mellom forbruk, inntekt og formue i norske husholdninger Analysing the Relationship between Consumption, Income and Wealth in Norwegian Households Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 MODIS IV The Norwegian National Budget Model Nasjonalbudsjettmodellen MODIS IV Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyea (ART): Nr. 0 Etterspørselen etter energi i tjenesteytende næringer The Demand for Energy by Trade and Service Industries Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN 0 Etterspørsel etter energi En litteraturstudie The Demand for Energy A Survey Sidetall Pris kr,00 ISBN 00 Aktuelle skattetall Current Tax Data Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Skiftarbeid Shift Work Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Implicit Social Preferences in the Norwegian System of Indirect Taxation Implisitte velferdsvurderinger i det norske systemet av indirekte skitter Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Bosetningsutviklingen i Norge 0 0 Population and Settlement Change in Norway 0 0 Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Cohabitation without Marriage in Norway Samliv uten vigsel i Norge Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN 0 Econometric Methods in Shortterm Planning: The Norwegian Lesson Økonometriske metoder i korttidsplanleggingen: Erfaringer fra Norge Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Virkningen p norsk økonomi av en pause i den videre kraftutbygging Impacts on the Norwegian Economy of a Temporary Halt in the Growth of Electricity Supply Sidetall Pris kr,00 ISBN 0 Analytisk glatting av rater for første gangs giftermll Analytic Graduation of First Time Nuptiality Rates Sidetall Pris kr,00 ISBN 00

155 Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Frandboker (SSH) Selected publications in the series Manuals from the Central Bureau of Statistics (MAN) Nr. Standard for næringsgruppering ISBN 00 Standard for handelsområder ISBN 00 Varenomenklatur for industristatistikken ISBN 000 Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk ISBN 0 Standard for gruppering av sykdommer skader dodsårsaker i offentlig norsk statistikk ISBN 0 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen ISBN 0 Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk. Fra Forbruksundersøkelsen Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk ISBN 0 0 Lov, forskrifter og overenskomst am folkeregistrering ISBN 00 Konsumprisindeksen ISBN 0 Standard for kommuneklassifisering ISBN 0 Produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning ISBN 0 konjunkturindikatorer En kort oversikt ISBN 0 Internasjonal standard for varegruppering i statistikken over utenrikshandelen (SITCRev. ) ISBN 0 Den statistiske behandlingen av oljevirksomheten ISBN 00 Engrosprisstatistikk Engrosprisindeks Produsentprisindeks ISBN 0

156 Pris kr,00 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. og UrdversReslopl get, Oskt, og er NO sahgs hos bokh r't t ISBN 0

VEITRAFIKKULYKKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 17 9 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS ISBN 82-537-1223-5 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1981

VEITRAFIKKULYKKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 17 9 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS ISBN 82-537-1223-5 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1981 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B VEITRAFIKKULYKKER ROAD TRAFFIC ACCIDENTS STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO ISBN FORORD Veitrafikkulykker bygger på opplysninger fra politikamrene

Detaljer

C 178 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Veitrafikkulykker 1993. Road Traffic Accidents 1993

C 178 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Veitrafikkulykker 1993. Road Traffic Accidents 1993 C 178 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Veitrafikkulykker 1993 Road Traffic Accidents 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 996 VEITRAFIKKULYKKER ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1990 ISBN 82-537-3594-4 ISSN 0468-8198

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 996 VEITRAFIKKULYKKER ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1990 ISBN 82-537-3594-4 ISSN 0468-8198 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 996 VEITRAFIKKULYKKER 1990 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 1991 ISBN 8253735944 ISSN 04688198 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE

Detaljer

VEITRAF1KKULYKKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B443 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984

VEITRAF1KKULYKKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B443 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B443 VEITRAF1KKULYKKER 1982 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2029-7 ISSN 0468-8198 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Annen

Detaljer

VEITRAFIKKULYKKER ROAD TRAFFIC ACCIDENTS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 4 1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986

VEITRAFIKKULYKKER ROAD TRAFFIC ACCIDENTS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 4 1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 4 1 VEITRAFIKKULYKKER 1985 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2380-6 ISSN 0468-9198 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv

Detaljer

VEITRAFIKKULYKKER NORGES ØFFIS I ELLE STATISTIKK B 498 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO --- KONGSVINGER 1984

VEITRAFIKKULYKKER NORGES ØFFIS I ELLE STATISTIKK B 498 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO --- KONGSVINGER 1984 NORGES ØFFIS I ELLE STATISTIKK B 498 VEITRAFIKKULYKKER 1983 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO --- KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2113-7 ISSN 0468-9198 EMNEGRUPPE Annen samferdsel ANDRE

Detaljer

Road Traffic Accidents 1995

Road Traffic Accidents 1995 C 332 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Veitrafikkulykker 1995 Road Traffic Accidents 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mrallergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mrallergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mrallergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 91 VEITRAFIKKULYKKER 1992

Detaljer

Veitrafikkulykker 1996. Road Traffic Accidents 1996. C 422 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Veitrafikkulykker 1996. Road Traffic Accidents 1996. C 422 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 422 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Veitrafikkulykker 1996 Road Traffic Accidents 1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

VEITRAFIKKULYKKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 658 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1 973 ISBN 82137-0398-8 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974

VEITRAFIKKULYKKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 658 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1 973 ISBN 82137-0398-8 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A VEITRAFIKKULYKKER 7 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 7 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 7 ISBN 70 FORORD Veitrafikkulykker 7 inneholder opplysninger

Detaljer

C 255 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Veitrafikkulykker 1994. Road Traffic Accidents 1994

C 255 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Veitrafikkulykker 1994. Road Traffic Accidents 1994 C 255 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Veitrafikkulykker 1994 Road Traffic Accidents 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 0 VEITRAFIKKULYKKER 9 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 9 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Veitrafikkulykker 1999

Veitrafikkulykker 1999 C 631 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Veitrafikkulykker 1999 Road Traffic Accidents 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Veitrafikkulykker 2000

Veitrafikkulykker 2000 C 695 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Veitrafikkulykker 2000 Road Traffic Accidents 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY 97 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 56 VEITRAFIKKULYKKER 97 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2009-2010

Risiko i veitrafikken 2009-2010 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 29-21 TØI rapport 1164/211 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 211 73 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 H OTE LLSTATISTI KK 1971 HOTEL STATISTICS 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0137 3 FORORD Hotellstatistikk 1971

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1164/2011

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1164/2011 Torkel Bjørnskau TØI rapport 1164/2011 Risiko i veitrafikken 2009-2010 TØI rapport 1164/2011 Risiko i veitrafikken 2009-2010 Torkel Bjørnskau Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord Saksbehandler/innvalgsnr: Liv Marie Nygaard - 22073742 Vår dato: 27.06.2012 Vår

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Bodil Rønning Dreyer, Jane Bordal, Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Trafikksikkerhet Traffic Safety Guidelines

Trafikksikkerhet Traffic Safety Guidelines Trafikksikkerhet Traffic Safety Guidelines Trafikksikkerhet og trafikkregulering Kongsberg Teknologipark Trafikksituasjonen i og rundt Kongsberg Teknologipark er vanskelig og vil forbli dette inntil ny

Detaljer

RISIKO I TAXITRAFIKK. 08.08.2011 Analyse av ulykkesstatistikk 1991-2010

RISIKO I TAXITRAFIKK. 08.08.2011 Analyse av ulykkesstatistikk 1991-2010 RISIKO I TAXITRAFIKK 08.08.2011 Analyse av ulykkesstatistikk 1991-2010 Notatet tar for seg statistikken for trafikkulykker med personskade der taxi er involvert. Datagrunnlaget er utarbeidet av Statistisk

Detaljer

Date of occurrence 06-01-15 Location name Atna station Local time 00:00 Latitude. Longitude

Date of occurrence 06-01-15 Location name Atna station Local time 00:00 Latitude. Longitude Occurrence Summary What Location Date of occurrence 06-01-15 Location name Atna station Local time 00:00 Latitude Event type Infrastructure events Wrong-side signalling failure Longitude Description ERAIL-REP

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord, Bodil Rønning Dreyer, Jane Bordal Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

2015 municipal and county council elections

2015 municipal and county council elections INFORMATION 0 municipal and county council elections Important information for voters English Engelsk Election Day is September. Remember to bring ID! 0 municipal and county council elections We use these

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 5 Samferdsel

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 5 Samferdsel Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 5 Samferdsel 07.01.2014 Kapittel 5 Samferdsel I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Oslos kollektivtransport Registrerte personbiler Veitrafikkulykker

Detaljer

PLANTESORTSNEMNDA THE PLANT VARIETY BOARD. Offisiell informasjon om planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsliste

PLANTESORTSNEMNDA THE PLANT VARIETY BOARD. Offisiell informasjon om planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsliste PLANTESORTSNEMNDA THE PLANT VARIETY BOARD Offisiell informasjon om planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsliste Official Notices of Plant Breeders Rights and the National List of Varieties 27.08.2015

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Mål Målet i Green Drive Region er at 10 % av alle personbiler i Indre Skandinavia

Detaljer

PRISER - PRICES VINTER / WINTER 2011 12. www.skeikampen-skiskole.no

PRISER - PRICES VINTER / WINTER 2011 12. www.skeikampen-skiskole.no PRISER - PRICES VINTER / WINTER 2011 12 www.skeikampen-skiskole.no Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos (6-12 år) Mandag til Fredag med start Mandag og minimum 3 sammenhengende dager. 90.

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Grunnkurs D, Kongsberg 10.05.2016

Grunnkurs D, Kongsberg 10.05.2016 Grunnkurs D, Kongsberg 10.05.2016 Presentasjon av PhD prosjekt Sven Eirik Ruud Lege Allmennlegevakten i Oslo PhD stipendiat UIO Legevakten i Oslo 2 «Karriere»! 2006-2014 lege/skiftleder Allmenn LV 2009-2011

Detaljer

EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY

EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY Norwegian Cancer Society in brief - The only national cancer society in Norway - Around 180 employees (different

Detaljer

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no Dissemination of weather and climate information to various users of Yr : Experiences and strategy for data access, commercial use, attribution and data policy. Jørn Kristiansen MET Norway jornk@met.no

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 STATISTISKE ANALYSER 52 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 FOETAL AND INFANT MORTALITY 1971-1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2064-5 ISSN 0333-0621

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Mandag

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries Project Description Form 1. Project name Project name in English 2. Project website Provide web address 3. Research organisation

Detaljer

Ikke-kommunale barnehager, regnskap

Ikke-kommunale barnehager, regnskap Ikke-kommunale, regnskap Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer

Detaljer

Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet?

Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet? Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet? - eller m.a.o., kan høyere innvandring (åpnere grenser) gi en mer effektiv fordeling av arbeidskraftsresursene mellom regioner i mottakerlandet?

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 891 HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK 1975-1976 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1975-1976 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 ISBN

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER CRIMINAL STATISTICS CRIMES INVESTIGATED SANCTIONS IMPRISONMENTS

KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER CRIMINAL STATISTICS CRIMES INVESTIGATED SANCTIONS IMPRISONMENTS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 518 KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER 1983 CRIMINAL STATISTICS CRIMES INVESTIGATED SANCTIONS IMPRISONMENTS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1042/2009. Høyrisikogruppers eksponering og risiko i trafikk

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1042/2009. Høyrisikogruppers eksponering og risiko i trafikk Torkel Bjørnskau TØI rapport 1042/2009 Høyrisikogruppers eksponering og risiko i trafikk TØI rapport 1042/2009 Høyrisikogruppers eksponering og risiko i trafikk Torkel Bjørnskau Transportøkonomisk institutt

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Prosjekt Adressekvalitet

Prosjekt Adressekvalitet Prosjekt Adressekvalitet Address Quality Project of Norway Frode Wold, Norway Post Nordic Adress Forum Akureyri, Island June 10, 2009 Bakgrunn for Prosjekt Adressekvalitet Background for Address Quality

Detaljer