VEITRAFIKKULYKKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 17 9 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS ISBN STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1981

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEITRAFIKKULYKKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 17 9 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS ISBN 82-537-1223-5 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1981"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B VEITRAFIKKULYKKER ROAD TRAFFIC ACCIDENTS STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO ISBN

3

4 FORORD Veitrafikkulykker bygger på opplysninger fra politikamrene gitt i Rapport om vegtrafikkuhell, som er felles for Politiet, Statistisk Sentralbyrå og Statens vegvesen. Publikasjonen inneholder statistikk for ulykker med personskade, med fordelinger blant annet etter klokkeslett, ukedag, måned og år, bostedsstrok, politidistrikt og fylke. Det gis også tall for drepte og skadde personer etter kjonn, alder og trafikantgruppe. Ulykkene er ellers fordelt etter ulykkestype, veitype, åstedsforhold, trafikantenes ferdselsformål og bruk av vern som bilbelte, refleks osv. Publikasjonen har dessuten med noen tabeller med opplysninger om vei, trafikkulykkene i de enkelte nordiske land. Hovedtall for politirapporterte veitrafikkulykker i er publisert i serien Statistisk ukehefte nr. 0, 0 og mer detaljerte tall for kommuner og fylker i Nye distriktstall nr. og 0, 0. Konsulent Christian Jagmann har ledet arbeidet med statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo,. januar Arne Oien Leif Skaug

5 PREFACE Road Traffic Accidents is based on the police reports which are integrated snapsets used by the Police, the State Road Authority and the Central Bureau of Statistics. The publication contains data on accidents which resulted in persons being killed or injured by hour, day, month and year, by type of residential area, police district and county. The killed and injured persons are distributed by sex, age and group of roadusers. The accidents are grouped by type of accident, type of road and site conditions, the known object of the roadusers' traffic and their use of protection means. The publication also contains some tables with information about road traffic accidents in each Nordic country. Main figures for are published in the Weekly Bulletin of Statistics, no. 0, 0 and more detailed regional data in the series New District Figures nos. and 0, 0. The statistics have been prepared under the supervision of Mr. Christian Jagmann. Central Bureau of Statistics, Oslo, January Arne Oien Leif Skaug

6 INNHOLD Side Figurregister Tabellregister Tekstdel. Innledning. Opplegg og gjennomforing.. Grunnlaget for statistikken.. Omfang.. Datainnsamling.. Arbeidsdeling mellom Statistisk Sentralbyrå og veimyndighetene. Feilkilder og usikkerhet ved resultatene.. Dekningsgrad.. Kvaliteten på materialet. Sammenheng med annen statistikk. Begrep og kjennemerker.. Skadegrad på person.. Inndeling av ulykker.. Andre begrep og kjennemerker. Bruk av tabellene.. Kjørelengder.. Sammenlikning med tidligere veitrafikkulykkesstatistikk Tekst på engelsk Figurdel 0 Tabelldel Vedlegg. Rapport om vegtrafikkuhell (med omsetting av ord og uttrykk til engelsk). Skadegrad. Ulykkestyper. Hovedgrupper Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet 0 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. januar 0 Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) Standardtegn i tabeller. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler Null 0 Mindre enn 0, av den brukte enhet 0,0 Mindre enn 0,0 av den brukte enhet Brudd i den loddrette serie

7 CONTENTS Page Index of figures 0 Index of tables Text. Introduction. Survey design and implementation.. Statistical basis.. Coverage.. Collection of data.. Cooperation between the Central Bureau of Statistics and the road authorities. Sources of error and reliability of results. Links to other statistics.... Concepts and characteristics.. Severity of injury.. Classification of accidents.. Other concepts and characteristics. Use of the tables.. Length of driving.. Comparisons with previous statistics Figures 0 Tables Annexes. Rapport om vegtrafikkuhell (with translation into English of words and terms). Severity of injury. Type of accidents. Groups of accidents Publications Previously issued on the subject 0 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January 0 Selected publications in the series Manuals from the Central Bureau of Statistics (MAN) Explanation of Symbols in Tabes. Category not applicable.. Data not available Nil 0 Less than 0. of unit employed 0,0 Less than 0.0 of unit employed Break in the homogeneity of a vertical series

8 FIGURREGISTER Side. Drepte og skadde personer etter trafikantgruppe 0 0. Drepte personer etter trafikantgruppe 0. Drepte og skadde personer etter alder 0. Drepte og skadde personer etter maned. Veitrafikkulykker med personskade i de nordiske land

9 TABELLREGISTER Side Tilbakegående tabeller. Veitrafikkulykker med personskade. Drepte og skadde personer. Veitrafikkulykker med personskade pr. 000 motorkjoretoyer. Innblandede motorkjoretoyer pr. mill. vognkilometer, etter type kjoretoy. Veitrafikkulykker etter bostedsstrok og veitype. Personer drept eller skadd, etter år og fylke. 0. Personer drept eller skadd, etter år og måned. 0. Personer drept eller skadd, etter år og aldersgruppe. 0. Personer drept eller skadd, etter år og trafikantgruppe. 0. Trafikkenheter innblandet i veitrafikkulykker 0. Domfelte og botlagte motorvognforere Tabeller for Trafikantgruppe, ulykkesperiode, region mv.. Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe, bostedsstrok og måned... Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe og uke. Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe, bostedsstrok og klokkeslett. Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe, bostedsstrok og ukedag... Veitrafikkulykker etter måned, bostedsstrok og ukedag. Personer drept eller skadd, etter kjonn, trafikantgruppe og alder. Hele landet og i tettbygd strok. Personer drept eller skadd pr av folkemengden i forskjellige aldersgrupper, etter trafikantgruppe. Personer drept eller skadd i forskjellige aldersgrupper, etter trafikantgruppe. Prosent. Personer drept eller skadd pr menn/kvinner i forskjellige aldersgrupper 0. Veitrafikkulykker etter måned. BostedsstrOk innen fylke. Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe. BostedsstrOk innen fylke 0. DOdsulykker og drepte, etter trafikantgruppe. BostedsstrOk innen fylke. Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe. Politidistrikt og utvalgte kommuner. Dødsulykker og drepte, etter trafikantgruppe. Politidistrikt og utvalgte kommuner. Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe og ulykkestype. Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe. Bostedsstrok og ulykkesgruppe. Veitrafikkulykker etter klokkeslett, ulykkestype/ulykkesgruppe. Veitrafikkulykker etter måned, ulykkestype/ulykkesgruppe 0. Veitrafikkulykker etter ulykkesgruppe og uke Ferdselsformål, beskyttelse og skadegrad mv. 0. Trafikanter drept eller skadd, etter oppgitt ferdselsformål og ulykkesgruppe. Trafikanter drept eller skadd, etter oppgitt ferdselsformål, trafikantgruppe og alder.. BilfOrere og bilpassasjerer, etter beskyttelse, skadeforlop og skadegrad 0. Førere og passasjerer på motorsykkel og moped, etter beskyttelse, skadeforlop og skadegrad.. Syklister, fotgjengere og akende, etter skadegrad og beskyttelse. Trafikanter etter alkoholmistanke og skadegrad

10 Førerkort, førers alder og kjønn mv.. Førere innblandet i veitrafikkulykker, etter førerkortets art og førerens alder. Førere innblandet i veitrafikkulykker, etter kjønniførerkortets utstedelsesår og førergruppe og førerens alder. Motorkjøretøyer innblandet i dødsulykker og andre ulykker mgd personskade. Pr. 000 registrerte kjøretøyer. Motorkjøretøyer innblandet i veitrafikkulykker, etter kjøretøyets modellår og kjøretøytype 0. Motorkjøretøyer med oppgitt modellår innblandet i veitrafikkulykker, pr. 000 kjøretøyer Side Veitype og åstedsforhold mv.. Veitrafikkulykker etter veitype, ulykkestype/ulykkesgruppe 0. Veitrafikkulykker etter veitype, ulykkestype/ulykkesgruppe. Bostedsstrøk. Veitrafikkulykker etter veitype og forholdene på åstedet 0. Veitrafikkulykker etter veitype og forholdene på åstedet. BostedsstrOk 0. Veitrafikkulykker etter ulykkesgruppe og forholdene på åstedet. Bostedsstrøk 0. Veitrafikkulykker etter ulykkestype og forholdene på åstedet Tabeller for de nordiske land. Personer drept eller skadd ved veitrafikkulykker i nordiske land. Personer drept eller skadd ved veitrafikkulykker i nordiske land, etter traf ikantgruppe. Personer drept eller skadd ved veitrafikkulykker i nordiske land pr av folkemengden i forskjellige aldersgrupper 0. Motorkjøretøyer innblandet i veitrafikkulykker med personskade i nordiske land

11 0 INDEX OF FIGURES Page. Persons killed or injured, by group of roaduser 0 0. Persons killed, by group of roaduser 0. Persons killed or injured, by age 0. Persons killed or injured, by month. Road traffic accidents involving personal injury in Nordic countries

12 INDEX OF TABLES Page Retrospective tables. Road traffic accidents involving personal injury. Killed and injured persons. Road traffic accidents involving personal injury per 000 motor vehicles. Motor vehicles involved per million vehiclekilometres, by type of vehicle. Road traffic accidents by type of residential area and type of road. Persons killed or injured, by year and county. 0. Persons killed or injured, by year and month. 0. Persons killed or injured, by year and group of age. 0. Persons killed or injured, by year and group of roaduser. 0. Traffic units involved in road traffic accidents 0. Motor vehicle drivers sentenced Tables for Group of roadusers, period of accident, region, etc:. Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of roaduser, type of residential area and month. Rnad traffic accidents and persons killed and injured, by group of roaduser and week. Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of roaduser, type of residential area and by hour. Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of roaduser, type of residential area and by day. Road traffic accidents by month, type of residential area and by day. Persons killed or injured, by sex, group of roaduser and age. The whole country and in densely populated area. Persons killed or injured per of the population in various groups of age, by group of roaduser. Persons killed or injured in various groups of age, by group of roaduser. Per cent... Persons killed or injured per males/females in various groups of age 0. Road traffic accidents by month. Type of residential area within county. Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of roaduser. Type of residential area within county 0. Fatal accidents and persons killed, by group of roaduser. Type of residential area within county. Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of roaduser. Police districts and selected municipalities. Fatal accidents and persons killed, by group of roaduser. Police districts and selected municipalities. Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of roaduser and type of accident. Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of roaduser. Type of residential area and group of accident. Road traffic accidents by hour, type of accident/group of accident. Road traffic accidents by month, type of accident/group of accident. Road traffic accidents by group of accident and week 0 Purpose of traffic, protection, severity of injury, etc. 0. Roadusers killed or injured, by group of accident and with road traffic purpose known.. Roadusers killed or injured, by known purpose of traffic, group of roaduser and age.

13 . Drivers and passengers of automobile, by protection, cause and degree of injury 0. Drivers and passengers of motor cycle and moped, by protection, cause and degree of injury. Cyclists, pedestrians and persons sledging, by degree of injury and protection. Roadusers by suspicion on influence of alcohol and degree of injury Page Driving licence, driver's age and sex, etc.. Drivers involved in road traffic accidents, by type of driving licence and age of driver.. Drivers involved in road traffic accidents, by sex/year of issue of driving licence and group of driver and age of driver. Motor vehicles involved in fatal and other accidents with person injured. Per 000 registered vehicles. Motor vehicles involved in road traffic accidents, by model year and type of vehicle 0. Motor vehicles with model year known involved in road traffic accidents, per 000 vehicles Type of road and site conditions, etc.. Road traffic accidents by type of road, type of accident/group of accident 0. Road traffic accidents by type of road, type of accident/group of accident. Type of residential area. Road traffic accidents by type of road and site conditions. Road traffic accidents by type of road and site conditions. Type of residential area 0. Road traffic accidents by group of accident and site conditions. Type of residential area 0. Road traffic accidents by type of accident and site conditions 0 Tables for the Nordic countries. Persons killed or injured in road traffic accidents in Nordic countries. Persons killed or injured in road traffic accidents in Nordic countries, by group of roaduser. Persons killed or injured in road traffic accidents in Nordic countries per of the population in various groups of age 0. Road motor vehicles involved in road traffic accidents with personal injury in Nordic countries

14 . INNLEDNING Statistisk Sentralbyrå begynte i 0 å hente inn summariske oppgaver fra politikamrene over aysluttede motorvognsaker, uansett om forseelsene hadde fort til en ulykke eller ikke. I årene etter 0 utviklet motorvogntrafikken seg sterkt og behovet meldte seg for å få en spesiell statistikk over veitrafikkulykker. Den kom i og omfattet ulykker med personskade og andre ulykker med storre materielle skader. Meldeplikten til politiet for ulykker som ikke hadde fort til personskade ble i stort sett opphevet og fra ble bare personskadeulykker tatt med i statistikken. Skjemaet som politiet skulle fylle ut ble i de følgende år til dels sterkt endret, dvs. i og i. Fra ble skjemaet fullstendig revidert på nytt og ble gjort felles for politiet, Statistisk Sentralbyrå og veimyndighetene (se vedlegg ). Det integrerte samarbeid som da samtidig ble gjennomfort sikret blant annet at grunnmaterialet ble vesentlig mer omfattende enn tidligere. En mer fyldig oversikt over utviklingen i arbeidet med veitrafikkulykkesstatistikken i årene 0 er gitt i publikasjonen NOS Veitrafikkulykker. Den årlige statistikk over veitrafikkulykker omfatter således bare ulykker som har fort til personskader og som er meldt til politiet. For ett år, nemlig, har Statistisk Sentralbyrå også utarbeidd en statistikk over alle ulykker med personskader og/eller materielle skader som det året ble meldt til skadeforsikringsselskapene. Hovedresultatene ble trykt i publikasjonen NOS Veitrafikkulykker.. OPPLEGG OG GJENNOMFORING.. Grunnlaget for statistikken Skjemasettet Rapport om vegtrafikkuhell, som består av fem eksemplarer, blir fylt ut av politiet, som sjøl beholder tre eksemplarer, mens Statistisk Sentralbyrå og veimyndighetene i fylket hver får sin gjenpart. PA Statistisk Sentralbyrås eksemplar er navn, adresser og en del andre personopplysninger gjort uleselige ved hjelp av raster. På veimyndighetenes eksemplar er også personnummer ( siste sifre i fodselsnummeret), registreringsnummer for kjoretoy og en del data om forerkort fjernet... Omfang Rapportering av veitrafikkulykker med personskade er begrenset til ulykker som har skjedd på offentlig eller privat vei, gate eller plass som er åpen for alminnelig trafikk. Vintervei på islagte elver og vann regnes også som vei. En vei regnes for å være åpen for alminnelig trafikk sjøl om det ma betales bompenger. Et gårdstun eller et fabrikkområde regnes ikke for å være åpen for alminnelig trafikk, heller ikke en vanlig gårdsvei. I en ulykke må som regel minst ett kjoretoy ha vært innblandet. Som kjoretoy er regnet sivile og militære motorkjøretoyer, skinnegående kjøretoyer og ikkemotordrevne kjøretøyer. Ulykker hvor bare fotgjengere er innblandet, ulykker ved av og pålessing, og ulykker som skjer på gårdsplasser, i garasjer, ute i skogen eller på jorder er ikke med. Togulykker utenfor planoverganger er heller ikke med... Datainnsamling For alle veitrafikkulykker med personskade får Statistisk Sentralbyrå fra politikamrene innsendt meldinger på blanketten Rapport om vegtrafikkuhell. Politiet får også i noen tilfelle melding og skriver rapport om ulykker med bare materielle skader. Også skjemaet for disse ulykker skal sendes til Statistisk Sentralbyrå og veimyndighetene. Statistisk Sentralbyrå lager imidlertid ikke noen statistikk for disse ulykker, men bearbeider skjemaene bare til bruk for veimyndighetene, jfr. avsnitt.. For personer som dor innen 0 dager etter ulykken og etter at rapporten er sendt inn, skal det sendes en ekstramelding til Statistisk Sentralbyrå.

15 .. Arbeidsdeling mellom Statistisk Sentralbyrå og_ veimyndighete ne Veimyndighetene i fylkene kontrollerer og bearbeider opplysningene på skjemaet (jfr. vedelgg ) om stedsangivelsen av ulykkene. Disse stedsangivelser blir fort på lister og sendt Vegdirektoratet. De lokale veimyndigheter kontrollerer også opplysninger om åstedsforhold mv. på skjemaene og sender rettingene via Vegdirektoratet til Statistisk Sentralbyrå. Veimyndighetenes skjema blir oppbevart lokalt i fylkene. Bearbeidingen av skjemaene for ulykker med og uten personskade, utenom opplysningene om stedsangivelser, foretas av Statistisk Sentralbyrå. Materialet blir så levert på magnetbånd til Vegdirektcratet. Veimyndighetene og Byrået bruker den samme identifikasjon for ulykken, dvs. politidistrikt, dato og klokkeslett. Vegdirektoratet står for overføringen av ulykkenes stedsangivelse til Statistisk Sentralbyrås magnetbånd. Foruten at veimyndighetene bruker materialet sentralt, skal det også sendes de lokale veimyndigheter, slik at disse kan kartlegge ulykkeskonsentrasjoner på bestemte deler av veiene.. FEILKILDER OG USIKKERHET VED RESULTATENE.. Dekningsgrad Tallet på ulykker økte fra 0 i til, i. økningen kan til en viss grad være reell. Det er imidlertid antatt at den også til dels skyldes at rapporteringsrutinen ble bedret fra og med. Det er likevel fortsatt fare for at en del veitrafikkulykker med personskade ikke kommer med i statistikken. Ulykker med bare ett kjoretoy innblandet blir ofte ikke meldt til politiet. Dette kan f.eks. være tilfelle når føreren har vært påvirket av alkohol. Ved endring av. juni 0 av veitrafikkloven ( ) ble det bestemt at det ikke lenger var nodvendig å gi melding til politiet om ulykker med ubetydelig personskade. Endringen ble satt i verk forst fra I. oktober (kgl. res. av. april ). Det er vanskelig å si om denne endringen har hatt noen særlig betydning for tallet på rapporterte ulykker. Ulykkestallet gikk således ned fra i til i. Det falt ytterligere til am lag 00 ulykker i 0. Denne utviklingen tyder på at andre faktorer, så som forskjellige tiltak for å bedre trafikksikkerheten, har vært mer reelle årsaker til nedgangen... Kvaliteten på materialet Det var ventet at ordningen med et statistikkskjema for veitrafikkulykker som var integrert med politiets saksdokumentasjon ville fore til at de gitte opplysninger ble noyaktigere enn tidligere. Foreløpig kan en ikke si at dette har skjedd. Skjemaet er imidlertid langt mer omfattende enn for. Også etter at Statistisk Sentralbyrå har forsokt å skaffe manglende opplysninger er andelen uoppgitte svar langt storre enn tidligere. For eget bruk av skjemaet må politiet sjøl hente inn opplysninger som mangler. Det er å håpe at utfyllingen av skjemaene derfor etter hvert kan bli bedret. Av forskjellige årsaker, blant annet utydelige kopier til Statistisk Sentralbyrå, har kode og revisjonsarbeidet blitt mer tidkrevende enn forst antatt. Veimyndighetenes rettinger har imidlertid vært til en del hjelp. Veimyndighetenes kontroll av oppgitt veitype har således fort til at ulykker som feilaktig er oppgitt som skjedd på kommunevei, ofte er blitt rettet til riksvei eller fylkesvei. For kvalitetens skyld har det vært nodvendig å nytte et omfattende system for maskinelle kontroller, feilgransking og oppretting.. SANNENHENG MED ANNEN STATISTIKK Tallet på personer som er drept ifolge statistikken over veitrafikkulykker er ikke sammenliknbart med tallet på drepte i trafikkulykker i dodsårsaksstatistikken. Denne statistikken blir utarbeidd på grunnlag av dodsmeldinger som blir sendt inn til Statistisk Sentralbyrå fra de offentlige leger.

16 I statistikken over veitrafikkulykker blir bare dodsfall som inntreffer inntil 0 dager etter ulykken skjedde tatt med, mens dodsårsaksstatistikken, under dodsfall som folge av trafikkulykker, også tar med seinere dodsfall. Norske statsborgere som oppholder seg midlertidig i utlandet og forulykker ved trafikkulykker der, er tatt med i dodsårsaksstatistikken, men ikke i statistikken over veitrafikkulykker. Sistnevnte statistikk tar imidlertid med utlendinger som er innblandet ved trafikkulykker i Norge. I tillegg kommer mindre forskjeller i de to statistikker som skyldes avgrensningsproblemer overfor andre dodsårsaker og at tvilstilfeller kanskje ikke er avgjort på samme måte. Mulighetene er begrensede når det gjelder å kunne sammenlikne veitrafikkulykkesstatistikken med annen personstatistikk eller med opplysninger fra registre over personer, førerkort og kjoretoyer. Statistikkens resultater er imidlertid sammenliknet med annen statistikk som bestanden av motorkjoretoyer, kjorte vognkilometer, veier etter type og statistikk over folkemengden etter kjonn og alder.. BEGREP OG KJENNEMERKER.. Skadegrad på person Skadegrad på person er i det nåværende skjema blitt oppdelt i drept, meget alvorlig skadd (livstruende skadd), alvorlig skadd og lettere skadd. (se vedlegg ). Som drepte regnes alle umiddelbart drepte og skadde som dr innen 0 dager etter ulykken. Meget alvorlig skadde er personer med skader av en slik art at pasientenes liv en tid er truet eller som forer til varig og alvorlig men. Under alvorlig skadde regnes personer med storre, men ikke livstruende skader, mens personer med mindre brudd, skrammer osv. som ikke trenger sykehusinnlegging, blir fort til gruppen lettere skadde. Denne siste gruppen utgjorde i om lag prosent av de skadde og drepte i alt, mot prosent tidligere. Tallet på lettere skadde personer i veitrafikkulykker for og seinere er trolig ikke helt sammenliknbart med tidligere års statistikk. Samarbeidet mellom politiet og sykehusene om fastsetting av skadegraden har ikke i alle distrikter vært like tilfredsstillende. Beskrivelsene som er gitt av personskadene i skjemaene viser at mange tilskadekomne synes å bli karakterisert som lettere skadde. Statistisk Sentralbyrå regner med at en ikke har fått rettet alle feilgrupperinger på skadegrad... Inndeling av ulykker I publikasjonen er brukt Vegdirektoratets inndeling av ulykker etter type uhell. Denne går fram av vedlegg som viser ulykkestyper slått sammen i 0 hovedgrupper (0). Statistisk Sentralbyrå har dessuten i en del tabeller delt ulykkene i hovedtyper (se vedlegg, AL). Slant annet er det skilt mellom ulykker der fotgjengere og akende er innblandet. Tabell med ulykker fordelt etter uke og tabell 0 med ulykker fordelt etter ferdselsformål har bare grupperingen AL. Tabell med ulykkestype fordelt etter åstedsforhold har bare grupperingen 0... Andre begrep og kjennemerker I statistikken er det skilt mellom trafikkulykker i tettbygd strok og utenfor tettbygd strok. Som tettbygd strok regnes strok ned sammenhengende bebyggelse og villabebyggelse. Definisjonen gjelder både i by og herredskommuner og folger skiltene for fartsgrenser. Veitrafikkulykkene er også gruppert etter veitype. I bykommunene ble fr alle ulykker regnet som skjedd på gate eller annen vei (privat vei), mens ulykkene i herredskommunene ble gruppert etter riksvei, Europavei, fylkesvei, kommunevei eller annen vei. Fra er alle veier også i bykommunene gruppert etter veitype. I tabell er veitrafikkulykkene i gruppert etter begge alternativer. AvkjOrsel er definert som vei som ikke er åpen for alminnelig trafikk (f.eks. atkomst til bolig, gårdsbruk, eiendom), men som munner ut i vei åpen for alminnelig trafikk. Atkomst til bensinstasjon, kiosk, butikksenter mv. defineres derfor som veikryss. Et veikryss regnes å strekke seg

17 0 meter inn fra nærmeste kant på kryssende vei. Til kjorebanens bredde regnes også asfaltert skulder. På steder med fysisk midtdeler og fysisk eller oppmerket trafikkoy omfatter kjorebanens bredde bare den siden av midtdeleren/trafikkoya som ulykken fant sted på.. BRUK AV TABELLENE.. Kjorelengder I tabell er tallet på vognkilometer for busser tatt fra Statistisk Sentralbyrås årlige rutebilstatistikk. For vare og lastebiler bygger de beregnede tall på kjorte kilometer vist i Statistisk Sentralbyrås statistikk over lastebiltransporter i og. Det gjennomsnittlige vognkilometertallet for personbiler bygger på en undersokelse av eie og bruk av personbil som Statistisk Sentralbyrå holdt i /, og er for årene anslått til 00 kjørte km pr. bil. (For, med stigende bensinpriser og henstillinger om mindre bruk av bilen, ble kjorelengden anslått til 00 km.) For drosjer, utleiebiler mv. har en regnet med 00 vognkilometer pr. år. Etter en undersokelse foretatt av Transportøkonomisk institutt i over eie og bruk av moped og motorsykler er den årlige kjorelengde for mopeder satt til 00 km, for lett motorsykkel 00 km og for tung motorsykkel 000 km. Ved beregningen av vognkilometertallet for det enkelte år for de enkelte kjoretoygrupper, har en brukt gjennomsnittet av tallet på kjoretoyer (avskiltede kjøretøyer er holdt utenfor) ved begynnelsen og slutten av året... Sammenlikning med tidligere veitrafikkulykkesstatistikk Under punkt. i tekstavsnittet i Veitrafikkulykker er det gjort rede for tabellverkets sammenheng med statistikken i tidligere publikasjoner. I Veitrafikkulykker er tabellverket stort sett beholdt uendret i forhold til foregående års publikasjon. Ny er tabell, skadde og drepte etter år og aldersgruppe.

18 . INTRODUCTION Since 0 the Central Bureau of Statistics has collected summary reports from the police authorities on road. traffic misdemeanours, covering persons sentenced for driving under influence of alcohol or for other traffic negligencies, disregarded if an accident had occurred or not. Statistics separately covering road traffic accidents in Norway were for the first time established in. The questionnaire followed the pattern proposed by The League of Nations in, revised from based on table proposals by The Economic Commission for Europe in. Again a revision of the questionnaire was made in from which year also material damages were excluded from the statistics. A special working group with participants from the Central Bureau of Statistics, the Ministry of Justice, the State Road Authority and the Research Institute of Transport Economy, to which occasionally physicians came in, started another revision of the questionnaire. During the next two years the discussions resulted in a thoroughly changed questionnaire, formed as a snapset which at the same time could serve the demands of each of the institutions (see annex ). This new form replaced from the previous number of forms which the police authorities had to complete separately for their own and other administrative use and for statistical purposes, for each and every road traffic accident. A basis for future integrated cooperation between the institutions involved was in this way established. Thus, the statistics on road traffic accidents normally cover those only which have led to persons being killed or injured and have also been reported to the police. However, for one year (), separate statistics were prepared even on the basis of reports on all road traffic accidents submitted to the insurance companies. The main results were published in NOS Road Traffic Accidents.. SURVEY DESIGN AND IMPLEMENTATION.. Statistical basis As in previous time all road traffic accidents which resulted in persons being killed or injured have, according to law, to be reported to the police. The snapset of five, Rapport om vegtrafikkuhell (see annex ) is completed. The district police authority sends one copy to the Central Bureau of Statistics and another one to the local road authority. Identifiable information as name, addresses and other individual data are suppressed in the statistical copy, whereas even identification numbers of individuals, the vehicle's register number and some data from the driver's driving licence are taken out from the copy given to the road authority... Coverage The statistics only include accidents with personal injury which have taken place on public or private road, street or square open to general traffic. Winter roads on frozen rivers and lakes are likewise considered as roads. A road is regarded as open to general traffic even if turnpike money has to be paid. Farm court and factory area are not considered open to general traffic, nor is a usual farm road which is closed by a gate. In an accident, as a rule, at least one vehicle must be involved. Vehicles comprise civilian and military road motor vehicles, vehicles running on rails and nonengine driven vehicles. Accidents in which only pedestrians are involved, accidents in connection with loading and unloading as well as accidents taking place id courtyards, in garages, in the woods or in the fields, are not included. Train accidents outside level crossings are not included. In these statistics the word "killed" is defined as "dead within 0 days after the accident". The statistics only cover road traffic accidents which have taken place in Norway and which have been reported by the police.

19 .. Collection of data In addition to reports on road traffic accidents with injured persons involved the police authorities also submit reports on some accidents which have only resulted in material damages, to the Central Bureau of Statistics as well as to the road authorities. These accidents are, however, excluded from the statistics, but the forms are to some degree prepared for the use of the road authorities. In these cases the same questionnaire, as shown in annex, is used. However, as persons "killed" in road traffic accidents are defined as "dead within 0 days after the accident occured", the police has to fill in an additional and separate form for victims who die after the first report is submitted but within the limit of 0 days... Coo eration between the Central Bureau o Statistics and the road authorities The information on the location of the accident is checked and prepared by the county road authorities. Corrections and additions are transmitted together with necessary identification to the State Road Authority. The regional road authorities even verify the data given about site conditions of the accidents and corrections are through the central road authorities delivered to the Central Bureau of Statistics. The original reports of accidents are retained with the local authorities in the counties. All preparation of the reports, excluded information about place of accident, is made by the Central Bureau of Statistics. The State Road Authority receives the material about the accidents on tape. The accidents are identified by the police district's code, date and hour of accident. The data material is finally used by the central and local road authorities for plotting road spots heavily charged with accidents, then followed up to road safety measured.. SOURCES OF ERROR AND RELIABILITY OF RESULTS It should be noted that the statistics probably do not include all accidents which in principle should have been counted. There are reasons to believe that a certain share of accidents with only slight injuries to persons involved are withheld from the police's reports, especially accidents with only a single person involved. To this deficiency one has to add that the duty of drivers and of others to call on the police at the occurrence of an accident involving personal injuries of very slight importance is from October cancelled.. LINKS TO OTHER STATISTICS The number of persons killed according to the statistics on road traffic accidents is not quite comparable with the number of persons killed in traffic accidents in the statistics on death causes, based on the death reports sent in to the Bureau from the public health officers. The statistics on road traffic accidents include, as mentioned, deaths occurring within 0 days after the accident, whereas the statistics on causes of death in cases where death is the result of road traffic accidents also include later deaths. The statistics on causes of death also include Norwegian citizens temporarily living abroad and having been killed there in road traffic accidents, whereas the statistics on road traffic accidents include foreigners being killed in road traffic accidents in Norway. The possibility of linking the statistics on road traffic accidents to other statistics about individuals are rather limited. However, the results are seen against i.a. statistics on the number of vehicles, vehicle kilometres performed, length and type of roads and statistics on the population by sex and age.

20 . CONCEPTS AND CHARACTERISTICS.. Severity of injury The revised version of the questionnaire on road traffic accidents introduces the following categories of injury (see annex ): Killed Persons being killed immediately or who die within 0 days after the occurrence of the accident. Dangerously injured Persons being injured, for some time in real danger of life and supposed to suffer enduringly from the consequences of the injury. Seriously injured Persons being seriously injured, but who are not in danger of life. Slightly injured Persons who only get negligible scratches etc., including small fractures... Classification of accidents The statistics are based on the types and groups of accidents in use by the State Road Directorate. Annex shows types of accidents aggregated to 0 groups of accidents. In addition the Central Bureau of Statistics has in some tables regrouped the types of accidents into main groups, La. to make a distinction between pedestrians and persons sledging etc. involved in traffic accidents (see annex )... Other concepts and characteristics In the statistics a distinction is made between road traffic accidents occurring in "densely populated area" and "outside densely populated area". A road is regarded as being in a densely populated area if at least one side is flanked by buildings, covering urban and rural municipalities as well. The road traffic accidents are also classified by type of road. Prior to all accidents in urban municipalities were supposed to take place at a road/square or at a private road (in the table described as "other road"). As from, however, accidents in rural and urban municipalities as well are classified by national road, Europe road, provincial road, local road and other road. The word "shoulder" is used in connection with roads in some of the tables. "Shoulder" is the area between the border line of the carriage way (often marked by a white line) and the beginning of the ditch.. USE OF THE TABLES.. Length of driving When calculating number of road traffic accidents per vehiclekilometre etc., the following averages of annual driving are used. Trucks etc., : The total number of kilometres done are used Coaches The total number of kilometres done are used Private cars : 00 kms; : 00 kms Taxis etc. 00 kms Heavy motor cycles : 000 Motor cycles/mopeds : 00.. Com arisons with revious statistics The text under. in the issue describes which tables from and earlierthatare comparable with the new set of tables published from. In the present publication, Road Traffic Accidents, thereis one newtable only, whichis table Persons killed or injured by year and group of age.

21 0 Figur. Drepte og skadde personer etter trafikantgruppe 0 F 0,uer, d0 d : ra P +Pa v. Nt gi AN Fotgjengere Bilførere Drivers, (.j'automo:bile Bilnassasjerer Passeers of autorwhi:.e Personer på motorsykkel og moped Persons o? motorccie and moped Andre nersoner Otker r)ersons

22 Figur. Drepte personer etter trafikantgruppe 0 Persons illed I roup of rooduser,)0, Fotgjengere Pede',tri, BilfOrere DrZvers cwt;omo ile Bilpassasjerer Rzssen(ers of (.utomobile Personer pa motorsykkel og moped Persons on motor moped. Andre personer Other proons Figur. Drepte og skadde personer etter alder0 Persons killed or injured, bw aue 0 Uoppgitt alder Ace not tated Sr og over Llears and over " Fv". M år '/e(p. SrZ/e()0 år iears Under Sr ;years and inder

23 i Figur. Drepte og skadde personer etter maned Persons killed or h) Jan. Febr. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Figur. Veitrafikkulykker med personskade i de nordiske land Road traffic aocidents i..nvol'.)inj personal injury in liordic countries Danmark Denmark FinlandEinlund Norge NorwaR.. Sverige Sweden _. _. _ _ H. _ _ r..._...,... i.. s..._ i ''''.k ,,. _..., _._, ) I 0

24 Tabell. Veitrafikkulykker med personskade. Drepte og skadde personer Road traffic accidents involving personal injury. Killed and injured persons Personer drept eller skadd Persons killed or injured Dods Alle Meget Ar ulykker ulykker alvorlig Alvorlig Lettere Year All Fatal. I alt Drept skadd skadd skadd accaccidents Total Killed Danger Seriously Slightly dents ously injured injured injured 0 Krlig gjennomsnitt Yearly average " 0 TiTI IT 0 TT 0 ) ) Se tekstdel, aysnitt. ) See text, section Tabell. Kr Year Veitrafikkulykker med personskade pr. 000 motorkjøretøyer Road traffic accidents involving personal injury per 000 motor vehicles Motorkjøretøyer)) Ulykker pr. 000 motorkjøretøyer Motor vehicles ) )Accidents per 000 motor vehicles 0,, 0 00, 0 0, 00, 0, 0 00,,,, 00, ) Militære motorkjøretøyer ikke medregnet. ) Gjennomsnittet av tallet på kjøretøyer med påmonterte skilt registrert ved begynnelsen og slutten av vedkommende gr. ) Excl. military road motor vehicles. ) Average number of vehicles registered at the beginning and at the end of the year in question. Tabell. Innblandede motorkjøretøyer ) pr. mill. vognkilometer, etter type kjøretøy Motor vehicles involved) per million vehiclekilometres, by type of vehicle KjOretOy Vehicle Vognkilometer. Mill. Vehiclekilometres. Innblandede motorkjøretøyer pr. mill. vognkm. Motor vehicles involved per million vehiclekilometres Personbiler Passenger cars 0 0 Drosjer mv. Taxis etc Busser Buses 0 0 Varebiler og lastebiler Vans and Lorries Mopeder Mopeds Motorsykler Motor cycles ) Se tabell for tallet på innblandede motorkjøretøyer. ) See table for the number of motor vehicles involved. 0 0, 0,, 0,,, 0, 0,, 0,,,0 0, 0,, 0,,, 0, 0,, 0,,, 0, 0,, 0,,,

25 Tabell. Veitrafikkulykker etter bostedsstrok og veitype Road traffic accidents by type of residential area and type of road BostedsstrOk og veitype Type of residential area and type of road ALLE ULYKKER ALL ACCIDENTS I tettbygd strok i alt In densely populated area, total Gate Road. Riksvei National road Europavei Europe road 0 Fylkesvei Provincial road 0 0 Kommunevei Local road Privat vei Private road Plass m.m. Square etc i) Uoppgitt Unknown Utenfor tettbygd strok i alt Outside densely populated area, total Gate Riksvei Europavei 0 0 Fylkesvei Kommunevei 0 Privat vei Plass m m ) Uoppgitt Uoppgitt i alt Unknown, total Gate Riksvei Europavei Fylkesvei Kommunevei Privat vei Plass m.m l) Uoppgitt _ ) ) _ DØDSULYKKER I ALT FATAL ACCIDENTS, TOTAL I tettbygd strek i alt 0 Gate 0 Riksvei Europavei 0 Fylkesvei Kommunevei Privat vei Plass ra m I} Uoppgitt Utenfor tettbygd strok i alt Gate. Riksvei 0 0 Europavei Fylkesvei Kommunevei Privat vei Plass m m ) Uoppgitt Uoppgitt i alt Gate Riksvei Europavei Fylkesvei Kommunevei. Privatvei _ Plass m m ) Uoppgitt _..... ) Fra og med er ulykker i bykommuner og herredskommuner gruppert ) Se tekstdel, aysnitt.. på samme mate etter veitype. ) As from. accidents in urban municipalities are grouped by type of road in the same way as accidents in rural municipalities. ) See text, section..

26 Tabell. Personer drept eller skadd, etter år og fylke. 0 Persons killed or injured, by year and county. 0 Fylke County 0 Personer drept eller skadd Persons killed or injured Hele landet The whole country Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane more og Romsdal 0 0 SrTrondelag 0 0 NordTrøndeag Nordland Troms Finnmark Personer drept Persons killed Hele landet Østfold Akershus Oslo 0 Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark 0 AustAgder 0 VestAgder Rogaland Hordaland 0 0 Sogn og Fjordane MOre og Romsdal 0 0 SOrTrøndelag 0 NordTrøndelag il 0 Nordland Troms 0 Finnmark 0 0

27 Tabell. Personer drept eller skadd, etter år og måned. 0 Persons killed or injured, by year and month. 0 Måned Month 0 Personer drept eller skadd Persons killed or injured Hele året The whole year Januar January Februar February Mars March 0 April April Mai May Juni June Juli July 0 August August 0 0 September September Oktober October November November Desember December Personer drept Persons killed Hele året Januar 0 0 Februar 0 Mars April 0 0 Mai 0 0 Juni Juli August September Oktober 0 0 November 0 Desember Tabell. Personer drept eller skadd, etter år og aldersgruppe. 0 Persons kilted or injured, by year and group of age. 0 Alder Age 0 Personer drept eller skadd Persons killed or injured I alt Total Under år years år " " Over år Uoppgitt Unknown Personer drept Persons killed I alt Under år 0 år 0 0 IT IT Over år 0 '0 0 0

28 Tabell. Personer drept eller skadd, etter år og trafikantgruppe. 0 Persons killed or injured, by year and group of road user. 0 Traf ikantgruppe Group of roaduser 0 Personer drept eller skadd Persons killed or injured I alt Total Bilførere Drivers of automobile Bilpassasjerer Passengers of automobile. 0 PErsoner på motorsykkel Persons on motor cycle 00 0 Personer på moped Persons on moped 0 Personer på sykkel Persons on cycle Fotgjengere Pedestrians 0 Akende Persons sledging 0 etc Førere av traktor mv. Drivers of tractor etc Personer drept Persons killed I alt Bilførere 0 0 Bilpassasjerer Personer på motorsykkel Personer på moped Personer på sykkel.. 0 Fotgjengere 00 Akende 0 0 Førere av traktor mv. Tabell. Trafikkenheter innblandet i veitrafikkulykker Traffic units involved in road traffic accidents Tallet på trafikkenheter Prosent Per cent Trafikkenheter Number of traffic units Traffic units I alttotal 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 0,0 Jernbanetog Train 0, 0,0 0, 0, Sporvogn Tramcar 0, 0, 0, 0, 0, Buss Bus,,,,, Drosje Taxi 0,,,,,, Personbil Passenger car 0 0,,0,0, Varebil Van,,0,,, Lastebil Lorry 0 0,,,,, Annen bil Other automobile 0, 0, 0, 0, 0,0 Traktor Tractor 0, 0, 0, 0, 0, Lett motorsykkel Light motor cycle 0 0,,,,, Annen motorsykkel Other motor cycle,0,,0,,0 Moped Moped,,,0,, Annet motorkjøretøy Other motor vehicle 0 0, 0, 0, 0, 0, Sykkel Cycle,,,,,0 Hestekjøretøy, rytter Horsedrawn vehicle, rider 0 0, 0, 0, 0, 0,0 Annet kjøretøy Other 0,0 vehicle J 0,0 0, Personer på spark, kjelke, ski Persons skiing, sledging 0, Fotgjengere Pedestrians 0 0 0,0 0,,0 0,, 0, 0, 0, 0,

29 Tabell 0. Domfelte og botlagte motorv,ognførere ) Motor vehicle drivers sentenced ) Domfelte eller botlagte førere av motorkjøretøy Drivers sentenced Av dette: Straffet for ruspåvirkning Of which: Sentenced for driving under the influence of alcohol ) NOS Kriminalstatistikk. Reaksjoner. ) NOS Criminal Statistics. Sanctions. Tabell. Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe, bostedsstrøk og maned. Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of roaduser, type of residential area and month. Personer drept eller skadd Persons killed or injured Førere og passasjerer på Drivers and passengers of Bilpas Ulyk Bil FotfOrere sasjerer Lett Annen Maned ker gjeng I alt Pass motor motor Month Acci Total Drivers ere engers sykkel sykkel Moped Sykkel dents of auto Pedeof auto Light Other Moped Cycle mobile strimobile motor motor ans cycle cycle Personer drept eller skadd Persons killed or injured Personer på spark, kjelke og ski Persons sledging, skiing Førere av traktor mv. Drivers of tractor etc. Ulykker i, alt Accidents, total 0 Januar January 0 Februar February 0 Mars March April April 0 Mai May Juni June Juli July August August September September Oktober October November November 0 Desember December Personer drept Persons killed Dødsulykker i alt Fatal accidents, total 0 0 Januar Februar Mars. 0 April Mai Juni 0 Juli 0 August September Oktober 0 November 0 Desember,

30 Tabell forts.). Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe, bostedsstrøk og maned. Road traffic accidents and persons killed and injured; by group of roaduser, type of residential area and month. Maned Ulykker Bil Bilpasa e forere sasjerer Personer drept eller skadd Førere og passasjerer på Før Personer ere på spark, av kjelke trak. og ski tor mv. motor motor Moped Sykkel ere sykkel sykkel Personer drept eller skadd Fot Ulykker i tettbygd stroki alt Accidents in densely populated area, total 0 Januar 0 0 Februar Mars 0 April Mai 0 Juni 0 Juli August 0 September 0 Oktober 0 November Desember Personer drept Dødsulykker i tettbygd strok i alt Fatal accidents in densely populated area, total Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober I November Desember 0 _ Personer drept eller skadd Ulykker utenfor tettbygd s trek i alt Accidents outside densely populated area, total Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober, November Desember

31 Tabell (forts.). Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe, bostedsstrok og maned. Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of roaduser, type of residential area and month. 0 Maned FOr Personer ere på spark, av kjelke trak og ski tor Personer drept eller skadd FOrere og passasjerer på Fot Ulykker Bil I Bilpasalt Lett Annen gjengforere sasjerer motor motor Moped Sykkel ere sykkel sykkel Personer drept MV. Dødsulykker utenfor tettbygd strok i alt Fatal accidents outside densely popu Zated area, total Januar Februar Mars April Mai Juni 0 Juli August 0 September. Oktober November Desember Personer drept eller skadd Ulykker uoppgitt mht. bostedsstrok i alt Accidents for which type of residential area is unknown, total 0 Personer drept Dødsulykker uoppgitt mht bostedsstrok i alt Fatal accidents for which type of residential area is unknown, total

32 Tabell. Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe og uke. Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of road user and week. Personer drept eller skadd Persons killed or injured Bil FOrere og passasjerer pa Per Drivers andpassengers ofrere soner av Drep %II: ::: Lett Annen Fot Ph trakmo mo Ulyk te ere jerer gjen spark, Uke ker Per Dm Pas I alt tor tor Mo Syk gere kjelke mv. Week Acci sons Total vers sen og ski. syk syk ped kel Pe Per Drsdents kiz of gers kel kel Mo Cy dest vers led auto of Sons Light Other ped cle rana mo auto sled f motor motor bile mocycle cycle ' tor ging bile skiing etc. I alt Total 0 Mandag SOndag Monday Sunday. januar. januar January. IT. " If.. ff.... februar February If. februar. If. ".... mars March. mars. ". ". " if.. ". ". april April. april. TI ff If.. ff If.. IT ff.. If 0.. mai May. mai. ". " 0. " II.. ". If. juni June. juni 0. ". ". ". II. ". II. julijuly. juli. " If.. ". ". ".,,. " 0. ". august August.. august. II II. ". TI september September If. september. IT 0.. IT.. If. 0. ii. oktober. oktober October. ". " november November. november. ". "... ".. desember December. desember. " 0. ".. ".. " , _...

33 Tabell. Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe, bostedsstrøk og klokkeslett. Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of roaduser, type of residential area and by hour. Klokkeslett Hour Personer drept eller skadd Persons killed or injured Førere og passasjerer på Perso Bil Førere Drivers and passengers ofner på. Bil passa av Fot spark, Ulykker førere sjerer Lett Annen traktor gje n kjelke Acci I alt Drivers Pass motor motor mv. gere og ski dents Total of angers sykkel sykkel Moped Sykkel Drivers Pedes Persons auto of Light Other Moped Cycle of trians mobile auto motor motortractor sled ging, mobile cycle cycle skiin etc. Personer drept eller skadd Persons killed or injured Ulykker i alt Accidents, total P.M 0 A M Ff " rf TP 0 0 II 00 It 0 0 P.M II 0 ff if 0 0 tt 0 0 II ff 0 Uoppgitt klokkeslett Hour not stated Personer drept Persons killed Dødsulykker i alt Fatal accidents, total / P M 0 A.M. _ 0 " 0 0 " 0" 0" _ 0" _ 0 r 0 0 0" 0 0 n lf fl P M " 0 " " " it 0 II 0 0" " 0 0 n _ tt Uoppgitt klokkeslett Hour not stated

34 Tabell (forts.). Veitrafikkulykker og drepte og skadde, etter trafikantgruppe, bostedsstrok og klokkeslett. Road traffic accidents and persons killed and injured, by group of roaduser, type of residential area and by hour. Klokkeslett fflykker i tettbygd strok i alt Accidents in densely populated area, total 00 P.M 0 A M 0 " 0" 0 ff 0" 0 " 0 " 0 " 0 " 0 0 fl " " P.M " " " " " " 0 " " 0 fr fl Uoppgitt klokkeslett Hour not stated DOdsulykker i tettbygd strok i alt Fatal accidents in densely populated area, total 00 P M 0 A M 0 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0 0 " " " P M " " " " " 0" " 0 " " Personer drept eller skadd i tettbebyggelse Persons killed or injured in densely populated area FOrere og passasjerer på Perso: Førere Ulykker Bil Fot ner pa Bil av I alt passa Lett Annen gjen spark, forere traktor sjerer motor motor Moped Sykkel gere kjelke sykkel sykkel og ski my ' Personer drept eller skadd Personer drept _ I Uoppgitt klokkeslett Hour not stated

C 178 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Veitrafikkulykker 1993. Road Traffic Accidents 1993

C 178 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Veitrafikkulykker 1993. Road Traffic Accidents 1993 C 178 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Veitrafikkulykker 1993 Road Traffic Accidents 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller

Detaljer

VEITRAFIKKULYKKER NORGES ØFFIS I ELLE STATISTIKK B 498 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO --- KONGSVINGER 1984

VEITRAFIKKULYKKER NORGES ØFFIS I ELLE STATISTIKK B 498 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO --- KONGSVINGER 1984 NORGES ØFFIS I ELLE STATISTIKK B 498 VEITRAFIKKULYKKER 1983 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO --- KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2113-7 ISSN 0468-9198 EMNEGRUPPE Annen samferdsel ANDRE

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 996 VEITRAFIKKULYKKER ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1990 ISBN 82-537-3594-4 ISSN 0468-8198

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 996 VEITRAFIKKULYKKER ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1990 ISBN 82-537-3594-4 ISSN 0468-8198 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 996 VEITRAFIKKULYKKER 1990 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 1991 ISBN 8253735944 ISSN 04688198 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE

Detaljer

VEITRAFIKKULYKKER ROAD TRAFFIC ACCIDENTS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 4 1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986

VEITRAFIKKULYKKER ROAD TRAFFIC ACCIDENTS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 4 1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 4 1 VEITRAFIKKULYKKER 1985 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2380-6 ISSN 0468-9198 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv

Detaljer

Road Traffic Accidents 1995

Road Traffic Accidents 1995 C 332 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Veitrafikkulykker 1995 Road Traffic Accidents 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

VEITRAF1KKULYKKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B443 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984

VEITRAF1KKULYKKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B443 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B443 VEITRAF1KKULYKKER 1982 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2029-7 ISSN 0468-8198 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Annen

Detaljer

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mrallergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mrallergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mrallergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 91 VEITRAFIKKULYKKER 1992

Detaljer

Veitrafikkulykker 1996. Road Traffic Accidents 1996. C 422 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Veitrafikkulykker 1996. Road Traffic Accidents 1996. C 422 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 422 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Veitrafikkulykker 1996 Road Traffic Accidents 1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

VEITRAFIKKULYKKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 658 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1 973 ISBN 82137-0398-8 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974

VEITRAFIKKULYKKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 658 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1 973 ISBN 82137-0398-8 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A VEITRAFIKKULYKKER 7 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 7 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 7 ISBN 70 FORORD Veitrafikkulykker 7 inneholder opplysninger

Detaljer

C 255 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Veitrafikkulykker 1994. Road Traffic Accidents 1994

C 255 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Veitrafikkulykker 1994. Road Traffic Accidents 1994 C 255 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Veitrafikkulykker 1994 Road Traffic Accidents 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller

Detaljer

VEITRAFIKKULYKKER ROAD TRAFFIC ACCIDENTS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B332 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982

VEITRAFIKKULYKKER ROAD TRAFFIC ACCIDENTS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B332 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B332 VEITRAFIKKULYKKER 9 8 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 98 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 982 ISBN 82-537-843-8 ISSN 0468-898 FORORD Veitrafikkulykker 98 bygger på opplysninger

Detaljer

VEITRAFIKKULYKKER ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 101 ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ

VEITRAFIKKULYKKER ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 101 ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 0 VEITRAFIKKULYKKER ROAD TRAFFIC ACCIDENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 0 ISBN 0 FORORD Veitrafikkulykker bygger på opplysninger fra

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

VEITRAFIKKULYKKER 1984

VEITRAFIKKULYKKER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 561 VEITRAFIKKULYKKER 1984 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2243-5 ISSN 0468-9198 EMNEGRUPPE Annen samferdsel ANDRE

Detaljer

Veitrafikkulykker Road Traffic Accidents Norges offisielle statistikk. Official Statistics of Norway

Veitrafikkulykker Road Traffic Accidents Norges offisielle statistikk. Official Statistics of Norway Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Veitrafikkulykker 997 Road Traffic Accidents 997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Veitrafikkulykker Road Traffic Accidents C 550 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Veitrafikkulykker Road Traffic Accidents C 550 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 550 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Veitrafikkulykker 1998 Road Traffic Accidents 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger C 550 Norges offisielle statistikk

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 851 VEITRAFIKKULYKKER 1988 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2811-5

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Dato: 30.01. 2017 Drepte i vegtrafikken Årsrapport 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 409 Knut Opeide Statens vegvesens

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 0 VEITRAFIKKULYKKER 9 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 9 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 20.07.2016 i vegtrafikken 2. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet i vegtrafikken 1. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 532 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 01.11.2016 i vegtrafikken 3. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 25.10.2017 i vegtrafikken 3. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 495 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 22.01.2018 Drepte i vegtrafikken Årsrapport STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 395 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 21.08.2017 i vegtrafikken 2. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 432 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Veitrafikkulykker 2000

Veitrafikkulykker 2000 C 695 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Veitrafikkulykker 2000 Road Traffic Accidents 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Veitrafikkulykker 1999

Veitrafikkulykker 1999 C 631 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Veitrafikkulykker 1999 Road Traffic Accidents 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 07 July 2017. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY 97 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 56 VEITRAFIKKULYKKER 97 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2009-2010

Risiko i veitrafikken 2009-2010 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 29-21 TØI rapport 1164/211 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 211 73 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2013/14

Risiko i veitrafikken 2013/14 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 213/14 TØI rapport 1448/215 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 215 81 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 H OTE LLSTATISTI KK 1971 HOTEL STATISTICS 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0137 3 FORORD Hotellstatistikk 1971

Detaljer

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 18. august 1997 Aktuelle befolkningstall Døde 1996 001 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6/97 Aktuelle befolkningstall nnhold "Aktuelle

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

VEITRAFIKKULYKKER 1966

VEITRAFIKKULYKKER 1966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 20 VEITRAFIKKULYKKER 966 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 967 Tidligere utkommet Trafikkulykker 939 og 940 NOS

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1164/2011

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1164/2011 Torkel Bjørnskau TØI rapport 1164/2011 Risiko i veitrafikken 2009-2010 TØI rapport 1164/2011 Risiko i veitrafikken 2009-2010 Torkel Bjørnskau Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord Saksbehandler/innvalgsnr: Liv Marie Nygaard - 22073742 Vår dato: 27.06.2012 Vår

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Bodil Rønning Dreyer, Jane Bordal, Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

RISIKO I TAXITRAFIKK. 08.08.2011 Analyse av ulykkesstatistikk 1991-2010

RISIKO I TAXITRAFIKK. 08.08.2011 Analyse av ulykkesstatistikk 1991-2010 RISIKO I TAXITRAFIKK 08.08.2011 Analyse av ulykkesstatistikk 1991-2010 Notatet tar for seg statistikken for trafikkulykker med personskade der taxi er involvert. Datagrunnlaget er utarbeidet av Statistisk

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

DATAINNSAMLING OG BENCHMARKING AV PREHOSPITALE TJENESTER I NORDEN

DATAINNSAMLING OG BENCHMARKING AV PREHOSPITALE TJENESTER I NORDEN DATAINNSAMLING OG BENCHMARKING AV PREHOSPITALE TJENESTER I NORDEN STATUSRAPPORT 2016 Reykjavik 24-26 Mars 2016 Prehospitale tjenester The black box Responstid et av få kvalitetsmål Liten dokumentert relasjon

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer