ALLIANCE ARKITEKTER AS / / E: / TLF / MOB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218"

Transkript

1

2 2 ALLIANCE ARKITEKTER AS / / E: / TLF / MOB

3 OM ALLIANCE ARKITEKTER Alliance arkitekter startet i Oslo 2005 og i Stavanger 2009, og har i dag 35 medarbeidere med høy kompetanse innen arkitektur, design, 3D-illustrasjon, planlegging, regulering, landskap, miljø, samt veiledning og revidering i BREEAM NOR og International. Vi er stolte over vår portfolio som spenner fra detaljering av et 50 m2 naust til m2 store reguleringsplaner. Gå gjerne inn på vår hjemmeside og les mer om prosjektene eller besøk vår blogg. facebook.com/alliancearkitekter twitter.com/allark_no linkedin.com/company Fredrikstad Innovasjonspark, BREEAM communities ARKITEKTUR FOR EN BEDRE VERDEN Vi gleder oss over å delta i den offentlige debatten rundt arkitektenes samfunnsansvar og rolle som markedsaktører, og vi tilstreber en bærekraftig og nyskapende arkitektur i samspill mellom individ og samfunn. Gjennom medlemskap i UN Global Compact har vi forpliktet oss til å jobbe etter de ti prinsipper som handler om menneswkerettigheter, rettferdig arbeid, antikorrupsjon og miljø. Ved å være utfordrende, nysgjerrige og ansvarlige ønsker vi å skape arkitektur for en bedre verden! 2020park, godkjent med BREEAM Excellent 2014 SENTRALT GODKJENT MED: Tiltaksklasse 3 for SØK, PRO og KPR Tiltaksklasse 1 for UTF Medlem av: NAL, Arkitektbedriftene, Global Compact, Miljøfyrtårn og StartBank Tu skule, passivhus ferdigstilt januar

4 kulturaksen snuplass ta ga y ø its Kv P hager felles gårdsplass sand k+2,3 utekino inngang Tou Scene kafe P sand hager k+6,5 k+3 P dansesenter skatepark k+4 P sand Norwegian Wood k+5 gresskoller P k+5 k+5 sv rvig Le Eksisterende bebyggelse TOU k+7 k+4 k+6 hage hager n eie k+8 kvartalslekeplass k+3 hager k+6,5 k+9 k+9 k+10 k+8 k+2,3 inn/utkjøring P-kjeller sklie gangvei k+12 k+11 hager k+6,5 innkjøring P-kjeller P i Ve 2 sand P Europan 8 TOU PARK FRA REGULERING TIL FERDIGSTILT KONTORBYGG, BOLIG, KULTUR OG NÆRING Stavanger sentrum Øst/ byggherre: Tou Næringspark AS / m2 / 2010-pågående status: ferdigstilt trinn 1-5, trinn 6 er pågående/ miljøtema: lavenergibygg Tou Park er en del av byutviklingsprosjektet Urban Sjøfront i Stavanger sentrum Øst. Vi har utarbeidet bebyggelsesplanen for området og byggetrinn 1-5 er ferdigstilt, mens trinn 6 er under oppføring. Prosjektet er bygget som lavenergibygg med 286 leiligheter samt næring i gateplan. I Tou Park har vi etterstrebet å rendyrke eksisterende stedlige kvaliteter og å tilpasse området til kommende omgivelser. Bygningsmassen utgjør en sammenhengende 4 randbebyggelse med en stram avgrensning mot gaterom og som brytes opp mot kvartalslekeplass/parken. Grepet bidrar til en urbanisering av transformasjons-området. Området innbefatter det bevaringsverdige Tou-bryggeriet som i dag huser kulturinstitusjonen Tou Scene, og omsluttes av prosjektene Norwegian Wood Siriskjær, Europan 8 og Kulturaksen. Miljøprofilen til prosjektet er utviklet i samarbeid med Enova, Husbanken og Framtidens byer - Stavanger. ALLIANCE ARKITEKTER AS / / E: / TLF / MOB

5 TRASJONSPLAN FORUSBEEN sykkel p. 48 stk grus sykkel p. 40 stk sitteelement edelløvskogen kt 13 bregnehagen botong kt 13 sykkel p. 62 stk grus kt 13 asfalt parkering 9 stk HC HC hovedinngang sitteelement lynghagen 2020PARK 01 FRA REGULERING TIL FERDIGSTILT KONTORBYGG plan mål 1:500 Stavanger / byggherre: 2020park 01 AS / m2 / / status: ferdigstilt / miljøtema: Breeam excellent 2020park 01 er det første i en rekke av nye bygninger rundt Tou Bryggeriers tidligere anlegg på Forus Øst. Alliance arkitekter har utarbeidet bebyggelsesplan og vært arkitekt gjennom hele prosessen. Det har vært en viktig del av planprosessen å legge til rette for en urbanisering av Forus Øst. Prosjektet er blant de første i Norge som er prosjektert, utført og sertifisert med BREEAM Excellent. Vi har i samarbeid med Skanska utviklet gode verktøy for oppfølging av BREEAM, og vi har hatt rollen som koordinator og veileder for prosjektgruppen. Dette har vært et viktig suksesskriterium for implementering til prosjektets øvrige rådgivere og utførende for å tilfredsstille de høye miljøambisjonene. Prosjektet er prosjektert i BIM og med en integrert designprosess, kjennetegnet av tidlig bred tverrfaglighet for optimering av løsninger. Alliance har bistått Skanska Norge AS i arbeidet med å kvalitetssikre prosjekteringen. 5

6 HAVNELAGERKVARTALET DETALJREGULERING FELT A4 I BJØRVIKA Bjørvika Vest, Oslo / byggherre: HAV Eiendom AS / m2 / 2010-pågående / status: planforslag med konsekvensutredning miljøtema: BREEAM, OMOP, byplanlegging Bakgrunnen for pågående detaljregulering med KU er at HAV Eiendom AS, datterselskap av Oslo Havn KF, ønsker eiendommen utviklet med et kontorbygg for langsiktig utleie. Bygget skal på lang sikt kunne brukes sammen med Havnelageret, som Oslo Havn KF har til utleieformål. HAV E har som målsetting å realisere et plangrep som kan transformere området fra å være et restareal etter E18-rampen til å bli en godt opparbeidet del av byen. Et moderne og miljøriktig kontorbygg, med publikumsrettede funksjoner og et sørvendt, offentlig tilgjengelig byrom, delvis anlagt over deler av senketunnelrampen utvikles. HAV E ser på oppgaven som byreparasjon som skal sikre rammene for en bærekraftig og tidsmessig bebyggelse innenfor planområdet. Oppgaven er krevende på grunn av tung infrastruktur, uensartet nabobebyggelse og en beliggenhet i overgangssonen mellom to sentrale byområder i Oslo, Kvadraturen og Bjørvika. Byggevolumet ønskes økt i forhold til gjeldende regulering, slik at det kan gjøres økonomisk forsvarlig å bygge over nedkjøringsrampen og gjøres tilgjengelig og attraktivt for besøkende så vel som for brukere. 6 ALLIANCE ARKITEKTER AS / / E: / TLF / MOB

7 TOLLBUKAIA PLANINITIATIV FELT A5 A/B I BJØRVIKA Bjørvika, Oslo / byggherre: HAV Eiendom AS / m2 / 2010-pågående / status: planinitiativ miljøtema: BREEAM, OMOP, byplanlegging HAV Eiendom AS startet høsten 2010 arbeidet med å forberede eiendommen mellom Børsen og Havnepromenaden for utvikling, detaljregulering og utbygging. Vi har vurdert flere alternative konsept for utbygging, både i plassering, utstrekning og med ulike formål. Vi mener det er viktig at stedet får en bygning med høy grad av offentlig tilgjengelighet. Vi har en åpen dialog med antikvariske myndigheter, da området ligger tett opptil Kvadraturen og komplekse verneinteresser. Ny bebyggelse ved Tollbukaia skal videreføre karakteristiske kjennetegn ved Kvadraturens overordnede struktur, samtidig skal feltene komplettere randsonen langs havnen, danne brohode til ny bebyggelse i Bjørvika og dermed reflektere vår tid. Det anlegges en forplass mot nord som tenkes opparbeidet som en kontrast til og tydeliggjøring av Børstomta som grønn hage. Fra Børshagen og frem til vannkilen ved Operaen blir det dermed etablert en sekvens av byrom med ulike kvaliteter, og som åpner for sikt mellom Børsen og Operaen på Kvadraturen og gatenettets premisser. 7

8 FREDRIKSTAD INNOVASJONSPARK MASTERPLAN OG OMRÅDEPLAN FOR NÆRINGSPARK Øra, Fredrikstad / byggherre: ØIP og Orkla Eiendom AS / 220 DAA / 2012-pågående / status: strategi-, master og områdeplan miljøtema: byplanlegging, energi, gjenbruk, BREEAM Fredrikstad innovasjonspark ligger sør for Gamlebyen, Fredrikstads historiske sentrum. Området har selv en viktig plass i byens industrihistorie, og tiltrekker seg i dag også kreative næringer gjennom den nyetablerte atelier- studio- og kunsthallen Hydrogenfabrikken. Fredrikstad innovasjonspark har et stort potensiale for utbygging av både arbeidsplasser og boliger, samt videreutvikling av stedet som et lokalt senter for diverse kulturvirksomhet. Vi har utarbeidet en strategi og masterplan for området, og lager nå en områdeplan i samarbeid med Fredrikstad kommune basert på masterplanen. Fokus er på områdets disposisjon: forholdet mellom industri, næring og annen bebyggelse. Området profileres som en bærekraftig og innovativ næringspark der kreative virksomheter og industribedrifter drar synergieffekter av hverandre. I områdeplanen brukes BREEAM Communities som et verktøy. I tillegg har vi startet et parallellt arbeid med transformasjon av flere andre eksisterende bygninger fra forlatt industri til kontor for kreative bedrifter. 8 ALLIANCE ARKITEKTER AS / / E: / TLF / MOB

9 SCANDIC HOTELL FORUS FRA REGULERING TIL FERDIGSTILLING AV HOTELL- OG KONFERANSESENTER Forus, Stavanger / byggherre: Forusveien 31-Hotell AS og Skanska Norge / m2 / / status: ferdigstilt / miljøtema: lavenergi Vi har utarbeidet bebyggelsesplanen for et konferansehotell på Forus Øst, og har hatt ansvaret for arkitekturprosjekteringen frem til ferdigstillelse. Hotellet har en stram struktur mot Forusbeen som løser seg opp mot travbanen og bidrar på den måten til en tydeligere bebyggelse på Forus. Bygningskroppen er formet som en slange i 4-5 etasjer rundt hotellets konferansesal. Konferanse og næring skilles fra hotellrommene både logistisk og rent arkitektonisk. De publikumsrettede arealene ligger sentralt i de nederste etasjene og danner, sammen med næringsarealer, en base i svartbeiset tre og glass. Rommene ligger i etasjene over. Skillet mellom den mer private delen og basen kommer tydelig frem gjennom form og materialvalg i bygningskroppen. En av utfordringene i prosjektet var å få til god logistikk og skape offentlig tilgjengelige grønne soner. Prosjektet er utført med lavenergistandard og hele hotellet har universell utforming. 9

10 HANDEL m 2 HOTELL BOLIG HANDEL BOLIG BYBUSS Strømsø strand Drammen bussterminal DRAMMEN JERNBANESTASJON SOLCELLELANDSKAP tilsvarer 0,6 GWh Hotell INFOTÅRN STRØMSØ TORG BUSSHOLDEPLASS HANDEL HOTELL-KONFERANSE TRAPP&HEIS TIL TOGENE BYBÅT TIL BRAGERNES drives over av kraften fra Drammenselva Globus BYPORT TAKTERRASSE MARKEDSPLASSEN STRØMSØ STRAND DRAMMENSELVA HANDEL HANDEL HANDEL HANDEL-NÆRING HANDEL-NÆRING-UNDERVISNING HANDEL-KONTOR Torgeir Vraas plass HANDEL ELVEBADET NÆRING-BOLIG Drammens Museum HANDEL - KONTOR KONTOR-TRENING P-HUS 750 PLASSER SOLCELLETAK 1 900m 2 P BYBUSS HANDEL BAKERI uteservering BYSENTER KLIMAPLASSEN DRIVHUSET VITENSENTER NÆRING-BOLIG NÆRING-BOLIG NÆRING-SENIORBOLIG SMÅBÅTHAVN VINDMØLLER BÅTFORENING/ CAFE STUDENTBOLIGER BOLIG-KONTOR/NÆRING Drammen vgs. avd. Marienlyst Marienlyst BOLIG BOLIG BARNEHAGE PARK BARNEHAGE-BOLIG RÅDHUSRESTAURANT HCP NÆRING P UNDER TERRENG 270 PLASSER BUSSHOLDEPLASS UNDERGANG P Dr. Gundersens plass 200 ÅRSPLASSEN KULTURPARK Turnhallen Idrettsplass BUSSHOLDEPLASS BYDELSHUS Drammen bad STADION KONTOR/NÆRING BOLIG KIRKE GYLDENLØVES PLASS KONTOR/NÆRING Drammenshallen GRAVLUND UTSTILLING CAFÉ MUSIKK UTEKINO HUSET ATELIEER LYDSTUDIOS VERKSTEDER KONTORFELLESSKAP Kunstis og gress BIKKJESTYKKET Maxi storsenter KLATREVEGG Marienlyst stadion P P P UNDER TERRENG 320 PLASSER DRIVHUSET STRØMSØ STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING Strømsø, Drammen / byggherre: Drammen kommune / m2 / 2009 / status: 1. plass i åpen konkurranse miljøtema: klimanøytral byutvikling Vi vant idékonkurransen om klimanøytral byutvikling av Strømsø sentrum i Drammen i samarbeid med Norconsult AS. Idékonkurransen En by å leve i er en del av FutureBuilt. Konkurranseområdet som ligger sentralt i Drammen var lyst ut i hele EØS-området, og til sammen 41 forslag ble innlevert. Juryen mener prosjektet er det som i størst grad klarer å kombinere klimaeffektivitet med en overbevisende byplanstrategi. Strømsø skal være et laboratorium for planlegging og prosjektering av den bærekraftige byen og utvikling av en bærekraftig livsstil. Videre studier for Drammen kommune er utført i Tankene ble presentert i utstillingen Fremtidens Strømsø oktober Basert på studier har politikere i Drammen fattet et prinsippvedtak vedrørende økt utnyttelsesgrad i Doktor Hansteinsgate, sikring av en grønn tverrstruktur samt satt i gang arbeidet med en gatebruksplan for området. 10 ALLIANCE ARKITEKTER AS / / E: / TLF / MOB

11 LANDSKAPSDESIGN/MATERIALBRUK FOR HÅNDTERING OVERVANN PROGRAMMERE MØTET MELLOM BY OG VANN ETABLERE SJØBAD MULIGHETER FOR FYSISK KONTAKT MED VANNET UTFORME BYGG/LANDSKAP FOR GODE LOKALE KLIMASONER PLASSERING AV SITTESONER OG LEKEAREALER VED SOLSTUDIER STRENG KONTROLL AV DISPONERING MASSER OG AVFALL I BYGGEFASE ARTSVARIASJON OG BIODIVERSITET VEKSTGRUNNLAG OG GRØNN AREALFAKTOR MILJØRIKTIG SKJØTSEL DYRKING PÅ TAKFLATER LOKAL RENSING OG NYTTIGGJØRING AV NEDBØR SAMLOKALISERING AV BARNS FASILITETER LEK OG FYSISK AKTIVITET I OFFENTLIGE UTEAREALER HØY GJENVINNING AV BYGGAVFALL MINIMERE TRANSPORT AV MASSER TIL/FRA OMRÅDET SAMMENHENGENDE GRØNTOMRÅDER BUFFERBEBYGGELSE LANGS RING 1 SKJERMEDE LEKEPLASSER HØY GJENVINNING/ GJENBRUK I DRIFTSFASEN TRYGGE FORBINDELSER MELLOM LEKEAREALER KUNSTSATSNING i OFFENTLIGE FLERBRUKSSONER GODE KOLLEKTIVE TRANSPORTTILBUD FOR ARBEIDSPLASSER BYEN VED VANNET PERMANENTE, TEMPORÆRE OG ÅRSTIDSRELATERTE KUNSTUTTRYKK LAV P-DEKNING OG P-ANLEGG UNDER BAKKEN BRA KOLLEKTIVTILBUD FRA BYGGESTART AVFALL OG MASSER BLÅGRØNN STRUKTUR OG ØKOLOGI/KLIMA SIKRE KULTURHISTORISK VERDI OFFENTLIGE ROM FORMGIVNING OG LOKALKLIMA BARN OG UNGES AREALER SKILLE MELLOM SENTRALE OG LOKALE BYROM VARIERT UTTRYKK, PROGRAM OG STØRRELSE FOR BYROM RESTRIKSJONER PÅ KJØRING/LEVERING BÆREKRAFTIG MOBILITET INFRASTRUKTUR FOR KUNST OG KULTUR INFRA- STRUKTUR HIERARKI OG STRUKTUR BYROM GODE FORBINDELSER MED RESTEN AV BYEN GODT G/S-NETTVERK MED BRA FASILITETER FRA START ANLØPSSTED LOKALFERGE OVERORDNET ENERGI- OG MATERIALBRUK SIKRE RETT (AREAL TIL) DISTRIBUSJONSNETT FOR FELLES TERMISKE LØSNINGER IDENTITET BEBYGGELSE MATERIALBRUK MATERIALER FREMMER HELSE OG INNEKLIMA LEVETID VS FUNKSJON SAMT MÅ KUNNE GJENVINNES UTREDE/TILRETTELEGE FOR BRUK OG VIDERESALG AV LOKAL ENERGI ROBUSTE NULLUTSLIPPSLØSNINGER FOR BY- OG GATEROM BYMESSIG TETTHET 5-MINUTTERSBYEN -40% KLIMAGASSUTSLIPP FOR HOVEDMATERIALER VS TEK SAMBRUK AV AREALER ATTRAKTIV UTBYGGINGSFASE IKKE TRUEDE ARTER OG KNAPPE IKKE-FORNYBARE KILDER ROBUSTHET MOT KLIMAENDRINGER KLIMAGASSREGNSKAP ALLE BYGG KONSENTRERT UTNYTTELSE VED KOLLEKTIVPUNKTER E18 I TUNNEL FLEKSIBILITET OG UNIVERSELLE KVALITETER ENERGIBRUK MAKSIMERE HANDEL OG SERVICE MOT BYROMMENE TEMPORÆRE AKTIVITETER FOR IDENTITETSBYGGING FORBILDER, ARKITEKTONISK VARIASJON OG KVALITET SIKRE ENERGIEFFEKTIV BRUK/DRIFT VURDERE PRODUKSJON AV EGEN ENERGI BLANDET AREALBRUK OG LOKALT SERVICETILBUD FOR BYLIV OG TRANSPORTREDUKSJON PLANLEGGING FOR MANGFOLDIG BEBOERSAMMENSETNING MIDLERTIDIG BRUK AV BESTÅENDE BYGG I UTVIKLINGSPROSESSEN AREALER EGNET TIL ENDRING AV FUNKSJON OVER TID BEDRE ENERGISTANDARD ENN FORSKRIFTSKRAV ENERGIMÅLING AV ALLE FORMÅL FOR HVER BRUKSENHET MIDLERTIDIG HAVNEPROMENADE GOD ORIENTERING AV BOLIGER AREALEFFEKTIVE/ ENDRINGSMULIGE BOLIGPLANER Filipstad - planprosesser, visjon og mål Skisse til oversikt over kvalitetsprogram HANS JÆGERS KVARTAL DETALJREGULERING Filipstad, Oslo sentrum/ byggherre: Oslo Havn KF/ m / 2013-pågående / status: levert til 1. gangsbehandling miljøtema: BREEAM Communities Vi er oppdragsansvarlig for ferdigstilling av detaljreguleringsplanene på Filipstad samt oppfølging av områdeplanen som er til politisk behandling. Filipstad er et av de siste delområdene i Fjordbyen som skal transformeres fra havnevirksomhet til by. Oslo Havn startet arbeidet med Filipstad i Det har vært skissert ulike grep, identiteter og juridiske løsninger, men foreløpig er ingenting vedtatt. I 2008 startet PBE planarbeid for samme område i form av en områderegulering. Idag foreligger det to ulike planforslag for områdeplan som er levert til politisk behandling. Parallellt med områdeplanene har Oslo Havn utarbeidet detaljreguleringsplaner for to delområder; Hjortnesbuen og Hans Jægers Kvartal. Vi er engasjert for å bistå Oslo Havn i arbeidet med alle de tre ulike planene, men med foreløpig hovedvekt på Hans Jægers Kvartal. Sistnevnte planlegges utbygget med m2 BRA, med hovedvekt på kontor og handel. Området skal betjenes med trikk og buss. Overflaten skal være nærmest bilfri. Både biler, varelevering og avfallshåndtering skal håndteres under terreng. Området skal inkludere 20% bolig. Mot sør og øst knytter Hans Jægers Kvartal seg til Tjuvholmen og Aker Brygge og mot nord til Vika. Området blir en viktig søm mellom eldre og nyere bydeler i Oslo vest. Dette skal gjenspeiles i arkitekturen og byplanen. Planen tydeliggjør utfordringer som ligger i områdeplanene, særlig med tanke på kost-nytte og gjennomføringsrealisme. 11

12 PLUSS BROMSJORDET BYUTVIKLING, BOLIG, NÆRING Horten / byggherre: Horten kommune / m2 / 2010 / status: parallelloppdrag / miljøtema: planlegging og urbanisering I 2010 leverte Alliance arkitekter et forslag til framtidig byutvikling av Bromsjordet i Horten. Parallelloppdraget ble utført i samarbeid med AtSite landskapsarkitekter. Visjonen var å skape en bærekraftig og robust strategi for en langsiktig transformasjon av Bromsjordet til primært boligformål. Vi foreslo en strategi for å lage en fleksibel plan som både muliggjør ulik type bebyggelse og som ivaretar fleksibilitet for at flere utbyggere kan ta del i utviklingen. Vi er glade for å se at vår visjon om den nye bydelen, og hvor både den gjennomgående hei-veien, kyststien, de identitetsskapende parkanleggene og allmenningene for beboere, er tatt med i kommunens områdeplan. Hortens områdeplan for Bromsjordet er på god vei til å være i tråd med vår målsetting om en robust og langsiktig byplanstrategi som tar utgangspunkt i en kompleks eierstruktur. Vi gratulerer Horten kommune med gjennomføringen av områdeplanen, og ser fram til å kunne se hvordan Bromsjordet utvikles de neste årene. 12 ALLIANCE ARKITEKTER AS / / E: / TLF / MOB

13 MØLLENDALSBAKKEN REGULERING, NÆRINGSPARK OG HOTELL Møllendalen, Bergen/ byggherre: Møllendalsbakken Næringspark AS / m2 / / status: reguleringsplan vedtatt / miljøtema: byutvikling Møllendalsbakken Næringspark er et langsiktig og komplekst prosjekt. Området er tilknyttet en omfattende byutvikling av Møllendal, som anses som en sentrumsutvidelse av Bergen sentrum. I planforslaget har vi jobbet med å krystallisere tomtenes karakter og potensial i relasjon til hverandre, til omgivelsene, og til visjonene for området. Prosjektet ligger i en bratt skråning og vi har arbeidet med platåer som danner naturlige pausesoner som samtidig blir solvendte uteplasser og nye møtesteder for folk i området. Med base i de gode solforholdene og landskapets potensial til å etablere platåer, er utviklingen av optimale uterom en styrende faktor for arkitekturen. Detaljreguleringsplan for Møllendalsbakken Næringspark ble vedtatt i Området er regulert til kontor, hotell og forretning, og er både en viktig del av Møllendal og et utvidet tilbud for Haukeland Universitetssykehus. Det nye torget blir viktig for å knytte denne delen av Møllendalsbakken til den nye bydelen i Bergen. 13

14 Gårdsrom C m 2 Gårdsrom B m m 2 Gårdsrom A 860 m 2 Kvartalslekeplass og Ballplass m 2 perspektiv Byggefelter og utnyttelse Heiamyrå med fler Forus Øst Stavanger 7.april.2015 er AS kristian augusts gate 13, 0164 oslo s5 GAUSEL STASJON REGULERING OG MULIGHETSSTUDIER, BOLIG OG NÆRING Byggefelter og utnyttelse Heiamyrå med fler Forus Ø Heiamyrå, Forus Øst Stavanger / byggherre: JM Norge AS / m2 / 2012-pågående / status: detaljregulering miljøtema: byplanlegging og urbanisering Tomtene ligger på Forus Øst og er 25 daa. De skal transformeres fra industri og lager til boligbebyggelse. Alliance arkitekter har utarbeidet en mulighetsstudie for området sør for Gausel stasjon og jobber på bakgrunn av denne med detaljregulering parallelt med Stavanger kommunes arbeid med områderegulering av Forus Øst. arkitekter jobber tett med prosjektgruppen fra kommunen og øvrige arkitekter i området for å utrede og sikre helhetlige urbane strukturer, sammenhengende grøntdrag, gode forbindelser for gående og syklende samtidig som man tar hensyn til de komplekse eiendomsstrukturene i området. Områdeplanen har en ambisjon om å tilrettelegge for utvikling av en moderne, kortreist og mest mulig fullverdig bydel. Alliance 14 ALLIANCE ARKITEKTER AS / / E: / TLF / MOB

15 FJORDBRIS OMRÅDE II REGULERING: BOLIG OG NÆRING Jørpeland, Strand kommune / byggherre: Strand Eiendomsselskap AS / 20,3 DAA / 2013-pågående / status: mulighetsstudie miljøtema: byplanlegging og urbanisering Skallstøperitomta på Jørpeland er et sentralt beliggende transformasjonsområde. Tomten er en viktig del av framtidens Jørpeland sentrum og sentrums møte med fjorden. Beliggenheten ved sjøen gir unike kvaliteter til leilighetene, både i form av utsikt og særegne kvaliteter til uterommene. Langs vannet fra Vågen til Jørpelandsholmen kommer det en sammenhengende offentlig promenade. Lekearealene er tenkt som offentlig tilgjengelige fjord- og strandparker med sjøbad. Innad i hvert kvartal ligger sandlekeplasser, sykkelparkering, kanaler, grønnsakshager og grillplasser. 15

16 SANDNES INDRE HAVN NORD REGULERING: BOLIG OG NÆRING Sandnes indre havn Nord / byggherre: Straen Utvikling / m2 / 2012-pågående / status: detaljregulering miljøtema: byplanlegging og urbanisering Sandnes indre havn legger til rette for urbane boliger i et grønt og maritimt boligmiljø i Sandnes sentrum. Det skal etableres næringsarealer i 1. etasje langs Strandgata, og gode og grønne uteoppholdsarealer samt lekeareal og attraktive gangarealer langs Strandgata. Langs sjøen skal det bygges en sammenhengende Havnepromenade med oppholds,- rekreasjonsarealer og møtesteder. Langs promenaden skal det etableres en privat småbåthavn som vil tilhøre boligprosjektet. Bebyggelsen er delt i 4 kvartaler med mulighet for å sikre inn prosjektet i flere byggetrinn. Felles uteareal ligger sammenhengende mellom planlagt bebyggelse, og vil gi rom for møtesteder og lekeplasser. Gjennom volumutformingen sikres solrike utearealer og sjøutsikt til alle boligene. Torget skaper en forbindelse mellom Strandgata og Havnepromenaden. Forslaget uttrykker vilje til å knytte de nye sentrumsarealene langs havnen sammen med Langgata, Vågen og de indre havnearealene for øvrig. 16 ALLIANCE ARKITEKTER AS / / E: / TLF / MOB

17 SANDNES INDRE HAVN SØR IDÉKONKURRANSE, INNSPILL TIL REVISJON AV OMRÅDEPLAN Sandnes sentrum / byggherre: Sandnes tomteselskap KF / m2 / 2013-pågående / status: parallelloppdrag miljøtema: BREEAM Communities Havneparken er en attraktiv del av Sandnes sentrum som skal transformeres i løpet av de neste 5 til 10 årene. Intensjonen med vårt innspill til revisjon av områdeplan var å lage en robust plan med stor fleksibilitet og fokus på et stort tilbud av ulike offentlige rom. Korte gangforbindelser, programmering av attraktive uterom, definisjon av nye transformasjonsområder, samt flere underganger bryter ned barrieren mellom dagens sentrum og den nye bydelen Havneparken. Allmenninger danner tverrforbindelser som binder sammen sjøpromenaden med dagens hovedgate. Hver allmenning har sin egen særegenskap gjennom beliggenhet og funksjoner i bebyggelsen som står i direkte tilknytning til byrommene. Veiter er et internt system av gater som videreføring av Elvegata. Disse får forskjellig karakter som forretnings- og boliggater. De blir lune og solrike og fungerer som gågater. Viktige funksjoner som næringstorg og svømmeanlegg kommer. Nye boliger vil ligge langs havnepromenaden og næring langs jernbanen. Området kan bygges ut på mange forskjellige måter. Vi har tenkt ulike bebyggelsesstrukturer, og undersøkelsen viser at en slik områdeplan vil tåle mange forskjellige muligheter, og er robust og fleksibel mht. framtidig bebyggelse. 17

18 BYPORTEN REGULERING: BOLIG Hillevågsveien Stavanger / byggherre: JM Norge AS / m2 / 2013-pågående / status: detaljregulering miljøtema: byplanlegging og urbanisering Vi ønsker å skape et kvalitativt spennende, sammensatt og godt område, og utnytte tomtens overordnede situasjon mht. tilgrensning til trehusbebyggelse, hovedvei og kontor- og industriområder. Utformingen er maksimalisert til stedets fysiske utfordringer og klimatisk gevinst. Langstrakte bygningskropper danner en ryggrad mot industritomta i nord og inne i varmen har vi foreslått mindre leilighetskomplekser og townhouses. Planen utfordrer brukernes krav til uteoppholdsareal til fordel for urbane kvaliteter, plasser, møtesteder, og flere mennesker. Uterommene mellom bygningene skal danne forskjellige steder av ulik karakter, ettersom hva de møter i omgivelsene - noen har mye å gi til Hillevåg, andre er mer private. 18 ALLIANCE ARKITEKTER AS / / E: / TLF / MOB

19 Heivei Tursti Sti som kobler seg på grøntdrag Sti som kobler seg på grøntdrag Heivei Atkomst Gjesteparkering Gjesteparkering c1 5 etg Innkjøring p-kjeller C Foajè kontor Foajè kontor Vannspeil Heivei g3 6 etg g1 4 etg Felles vaskeri G Nærlekeplass g2 8 etg Nærlekeplass Drivhus Sykkel Drivhus parkering Postkasser Heivei Atkomst Gjesteparkering BKantine b1 Foajè 5 etg kontor Sykkelparkering Heivei Kvartalslekeplass m 2 Felleshus Heivei f1 4 etg F Sykkel Urtehage Søppel parkering håndtering f2 6 etg Innkjøring Foajè p-kjeller kontor Vannspeil a1 5 etg Heivei Felles verksted d2 e3 4 etg 4 etg A D E e1 5 etg d1 6 etg e2 6 etg Atkomst JÅTTÅVÅGEN BOLIG OG NÆRING Stavanger / byggherre: Jåttåvågen Brygge AS / Bolig m2, næring m2 / 2013 / status: parallelloppdrag miljøtema: fortetting, passivhus Visjonen er å skape et framtidig bo- og arbeidsmiljø for «det lekne mennesket», der en både kan arbeide i nærheten av- og tidvis hjemme i boligen, der en kan leve uten behov for bil i hverdagen, og ikke minst der en kan leve aktivt og i nært samspill med familien, naboer og omgivelsene. Vår målsetting for parallelloppdraget har vært å lage en bærekraftig planstrategi og et robust plankonsept for et tett, vitalt og estetisk høyverdig bolig- og næringsområde. Plankonseptet for Jåttåvågen er å inndele området med tydelige skiller mellom nærings- og boligbebyggelse, og å legge opp til en optimal strategisk- og trinnvis utvikling innenfor rammene av en klassisk kvartalsstruktur. Kvartalene er videre dimensjonert for Jåttåvågen Brygges maksimale frihet til å oppføre ulike bygningstypologier, og til å kunne skape et bilfritt boligområde med gjennomgående, attraktive og interaktive utomhusområder 19

20 VELKOMMEN TIL OSLO MULIGHETSSTUDIE FOR VESTKORRIDOREN Lysaker, Vækerø, og Skøyen / byggherre: PBE Oslo og Ruter AS / m2 / 2013 / status: parallelloppdrag / miljøtema: byutvikling Alliance arkitekter og Sweco har gjennomført et parallelloppdrag om utviklingen av Vestkorridoren for Plan- og bygningsetaten og Ruter AS. Målet er en byutvikling og et transportsystem i henhold til ambisjoner i kommuneplanen og Nasjonal Transportplan: Veksten i persontrafikk i storbyområdene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. E18 bygges om til en 6-felts høykapasitets by-boulevard. To av feltene er midtstilt busstrasé. Sykkelhighway langs toglinjen med kobling til det lokale sykkelveinettet sikrer en konfliktfri og rask transportrute. Lysaker bør betraktes som sentrum i et sammenhengende næringsområde fra Lilleaker til Fornebu, der virksomhetene kan dra nytte av hverandre. Da har området et stort potensial som et regionalt knutepunkt for kunnskapsbedrifter, handel, konferanse, hotell m.m. Vækerø sentrum utvikles med bolig og næring, skole, kafeer, metrostasjon, kyststi, og alt det en by inneholder! Forbindelser mellom adskilte områder oppstår når tverrsnittet på Drammensveien forandres. Urbaniseringen av Skøyen krever at områder bindes bedre sammen, at transformasjonstomter programmeres og tenkes i en helhet med eksisterende struktur. Nye attraksjoner interessante for brukere også utenfor Skøyen legges til, med fokus på tilgang på fjorden for alle. 20 ALLIANCE ARKITEKTER AS / / E: / TLF / MOB

21 ELVEPARKEN SKISSE SITUASJONSPLAN 1:2500 LEK RO N ME EN ORRE RET R ETN ET TN NIN FORRETNING GA TE EP D NA NÆRING RÅ DH ELV a ån US Fisk grø nn ga te er uff ntb grø NÆRING/ FORRETNING SKATELANDSKAP TRENINGSSTUDIO SJØBAD KOLLEKTIVTERMINAL TORGET mulig fremtidig SKOLE STRANDPARKEN UTEBASSENG/ SKØYTEBANE BALLBANER BYBADET LØPEBANE HURTIGBÅTKAI STÅLVERKET LILLE KUBA BYPARKEN ATELIER mulig fremtidig er uff ntb grø NÆRING LE K er uff ntb grø BOLIG/ KONTOR AL LM EN NIN GE N te ga LE K nn grø kaikant fra utredningsalternativer planprogram veien stenges RESTAURANT nn grø te ga GANG BRO alternativ plassering av bro til Jørpelandsholmen HA VN EP RO M EN AD VÅGEN MARINA N KONTOR/ NÆRING AL LÉ E LE K grø ntb uff er mulig plassering av KULTURHUSET EN AD EN OM EPR VN HA SEILKLUBB EN FJORDBRIS N JØRPELANDSHOLMEN SCANA JØRPELAND MULIGHETSSTUDIE Jørpeland / byggherre: Scana Property AS / 150 DAA / 2013-pågående / status: mulighetsstudie miljøtema: BREEAM, byplanlegging, urbanisering Stålverket har vært en viktig del av Jørpeland siden Stålverksområdet er på 150 daa. Hensikten med studiet var å belyse områdets utviklingspotensiale for fremtiden, og som utvidelse av Jørpeland sentrum. Det forventes økt etterspørsel av boliger i forbindelse med etableringen av tunnelen RYFAST fra Stavanger. Jørpeland bør derfor videreutvikles som småby og som en sentral forstad til Stavanger. Stålverket er en viktig del av Jørpelands identitet. Ved en transformasjon av stålverksområdet bør eksisterende bebyggelsesstruktur fortsatt være med å sette preg på området. Vi har forutsatt en trinnvis utvikling, der tomter øst og nord i området kan bebygges mens Scana Steel er i drift. Jørpeland har med sin kombinasjon av beliggenhet, småbystørrelse med tilbud som dekker daglige behov, samt tilgang på variert natur, mange attraktive kvaliteter. En utvikling av området vil gi Jørpeland ny kontakt med fjorden, samt fisketorg, bybad, seilklubb, kulturhus og 600 nye boliger. 21

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl DETALJREGULERING - SKISSEPROSJEKT BOLIGUTVIKLING, MV LØRENVEIEN 51 / LØRENVANGEN 14 124/32 og 126/72 m.fl. Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14,

Detaljer

Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024

Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byutvikling vedtatt 04.06.09 Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024 Illustrasjon Byrådets vedtak av 04.06.2009: Byrådet slutter seg til innholdet

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning Kommunedelplan for Horten sentrum Planbeskrivelse og konsekvensutredning Side 1 Forord Horten kommune legger med dette fram forslag til ny kommunedelplan for Horten sentrum. Planen består av et plankart,

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Omslagsfoto: Tiedemannsjordet Forord Oslo er en by i sterk vekst, og det forventes at befolkningen vil vokse

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.FREMTIDENSBY.NO Nr 11 DESEMBER 2014 FREMTIDENS BY Sentrum åpner seg mot sjøen Sørenga Sjøbad: Om et halvt år kan Oslo nyte et nytt tilskudd

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Innhold C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 Drammen Næringslivsforening H. Strøm

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

STAU P, GN R. 1, BNR. 1

STAU P, GN R. 1, BNR. 1 Oppdragsgiver Levanger kommune Rapporttype Planbeskrivelse 10.10.2013 PLANBESKRI VELSE TI L OMRÅD EREGULERI N G FOR STAU P, GN R. 1, BNR. 1 STAU P, GNR. 1, BNR. 1 3 (57) OM RÅD EREGULERIN G FOR STAU P,

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2025

KOMMUNEPLAN 2010-2025 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY STAVANGER KOMMUNE VEDTATT AV BYSTYRET 14.06.2011 1 2 3 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY Forord Den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 7/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 24. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast 1 2 Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - Høringsutkast 3 Forord Stavanger sentrum er et viktig og verdifullt regionalt felleseie,

Detaljer

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 t kumen o d s g Hørin 1 2 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Høringsdokument

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer