ALLIANCE ARKITEKTER AS / / E: / TLF / MOB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218"

Transkript

1

2 2 ALLIANCE ARKITEKTER AS / / E: / TLF / MOB

3 OM ALLIANCE ARKITEKTER Alliance arkitekter startet i Oslo 2005 og i Stavanger 2009, og har i dag 35 medarbeidere med høy kompetanse innen arkitektur, design, 3D-illustrasjon, planlegging, regulering, landskap, miljø, samt veiledning og revidering i BREEAM NOR og International. Vi er stolte over vår portfolio som spenner fra detaljering av et 50 m2 naust til m2 store reguleringsplaner. Gå gjerne inn på vår hjemmeside og les mer om prosjektene eller besøk vår blogg. facebook.com/alliancearkitekter twitter.com/allark_no linkedin.com/company Fredrikstad Innovasjonspark, BREEAM communities ARKITEKTUR FOR EN BEDRE VERDEN Vi gleder oss over å delta i den offentlige debatten rundt arkitektenes samfunnsansvar og rolle som markedsaktører, og vi tilstreber en bærekraftig og nyskapende arkitektur i samspill mellom individ og samfunn. Gjennom medlemskap i UN Global Compact har vi forpliktet oss til å jobbe etter de ti prinsipper som handler om menneswkerettigheter, rettferdig arbeid, antikorrupsjon og miljø. Ved å være utfordrende, nysgjerrige og ansvarlige ønsker vi å skape arkitektur for en bedre verden! 2020park, godkjent med BREEAM Excellent 2014 SENTRALT GODKJENT MED: Tiltaksklasse 3 for SØK, PRO og KPR Tiltaksklasse 1 for UTF Medlem av: NAL, Arkitektbedriftene, Global Compact, Miljøfyrtårn og StartBank Tu skule, passivhus ferdigstilt januar

4 kulturaksen snuplass ta ga y ø its Kv P hager felles gårdsplass sand k+2,3 utekino inngang Tou Scene kafe P sand hager k+6,5 k+3 P dansesenter skatepark k+4 P sand Norwegian Wood k+5 gresskoller P k+5 k+5 sv rvig Le Eksisterende bebyggelse TOU k+7 k+4 k+6 hage hager n eie k+8 kvartalslekeplass k+3 hager k+6,5 k+9 k+9 k+10 k+8 k+2,3 inn/utkjøring P-kjeller sklie gangvei k+12 k+11 hager k+6,5 innkjøring P-kjeller P i Ve 2 sand P Europan 8 TOU PARK FRA REGULERING TIL FERDIGSTILT KONTORBYGG, BOLIG, KULTUR OG NÆRING Stavanger sentrum Øst/ byggherre: Tou Næringspark AS / m2 / 2010-pågående status: ferdigstilt trinn 1-5, trinn 6 er pågående/ miljøtema: lavenergibygg Tou Park er en del av byutviklingsprosjektet Urban Sjøfront i Stavanger sentrum Øst. Vi har utarbeidet bebyggelsesplanen for området og byggetrinn 1-5 er ferdigstilt, mens trinn 6 er under oppføring. Prosjektet er bygget som lavenergibygg med 286 leiligheter samt næring i gateplan. I Tou Park har vi etterstrebet å rendyrke eksisterende stedlige kvaliteter og å tilpasse området til kommende omgivelser. Bygningsmassen utgjør en sammenhengende 4 randbebyggelse med en stram avgrensning mot gaterom og som brytes opp mot kvartalslekeplass/parken. Grepet bidrar til en urbanisering av transformasjons-området. Området innbefatter det bevaringsverdige Tou-bryggeriet som i dag huser kulturinstitusjonen Tou Scene, og omsluttes av prosjektene Norwegian Wood Siriskjær, Europan 8 og Kulturaksen. Miljøprofilen til prosjektet er utviklet i samarbeid med Enova, Husbanken og Framtidens byer - Stavanger. ALLIANCE ARKITEKTER AS / / E: / TLF / MOB

5 TRASJONSPLAN FORUSBEEN sykkel p. 48 stk grus sykkel p. 40 stk sitteelement edelløvskogen kt 13 bregnehagen botong kt 13 sykkel p. 62 stk grus kt 13 asfalt parkering 9 stk HC HC hovedinngang sitteelement lynghagen 2020PARK 01 FRA REGULERING TIL FERDIGSTILT KONTORBYGG plan mål 1:500 Stavanger / byggherre: 2020park 01 AS / m2 / / status: ferdigstilt / miljøtema: Breeam excellent 2020park 01 er det første i en rekke av nye bygninger rundt Tou Bryggeriers tidligere anlegg på Forus Øst. Alliance arkitekter har utarbeidet bebyggelsesplan og vært arkitekt gjennom hele prosessen. Det har vært en viktig del av planprosessen å legge til rette for en urbanisering av Forus Øst. Prosjektet er blant de første i Norge som er prosjektert, utført og sertifisert med BREEAM Excellent. Vi har i samarbeid med Skanska utviklet gode verktøy for oppfølging av BREEAM, og vi har hatt rollen som koordinator og veileder for prosjektgruppen. Dette har vært et viktig suksesskriterium for implementering til prosjektets øvrige rådgivere og utførende for å tilfredsstille de høye miljøambisjonene. Prosjektet er prosjektert i BIM og med en integrert designprosess, kjennetegnet av tidlig bred tverrfaglighet for optimering av løsninger. Alliance har bistått Skanska Norge AS i arbeidet med å kvalitetssikre prosjekteringen. 5

6 HAVNELAGERKVARTALET DETALJREGULERING FELT A4 I BJØRVIKA Bjørvika Vest, Oslo / byggherre: HAV Eiendom AS / m2 / 2010-pågående / status: planforslag med konsekvensutredning miljøtema: BREEAM, OMOP, byplanlegging Bakgrunnen for pågående detaljregulering med KU er at HAV Eiendom AS, datterselskap av Oslo Havn KF, ønsker eiendommen utviklet med et kontorbygg for langsiktig utleie. Bygget skal på lang sikt kunne brukes sammen med Havnelageret, som Oslo Havn KF har til utleieformål. HAV E har som målsetting å realisere et plangrep som kan transformere området fra å være et restareal etter E18-rampen til å bli en godt opparbeidet del av byen. Et moderne og miljøriktig kontorbygg, med publikumsrettede funksjoner og et sørvendt, offentlig tilgjengelig byrom, delvis anlagt over deler av senketunnelrampen utvikles. HAV E ser på oppgaven som byreparasjon som skal sikre rammene for en bærekraftig og tidsmessig bebyggelse innenfor planområdet. Oppgaven er krevende på grunn av tung infrastruktur, uensartet nabobebyggelse og en beliggenhet i overgangssonen mellom to sentrale byområder i Oslo, Kvadraturen og Bjørvika. Byggevolumet ønskes økt i forhold til gjeldende regulering, slik at det kan gjøres økonomisk forsvarlig å bygge over nedkjøringsrampen og gjøres tilgjengelig og attraktivt for besøkende så vel som for brukere. 6 ALLIANCE ARKITEKTER AS / / E: / TLF / MOB

7 TOLLBUKAIA PLANINITIATIV FELT A5 A/B I BJØRVIKA Bjørvika, Oslo / byggherre: HAV Eiendom AS / m2 / 2010-pågående / status: planinitiativ miljøtema: BREEAM, OMOP, byplanlegging HAV Eiendom AS startet høsten 2010 arbeidet med å forberede eiendommen mellom Børsen og Havnepromenaden for utvikling, detaljregulering og utbygging. Vi har vurdert flere alternative konsept for utbygging, både i plassering, utstrekning og med ulike formål. Vi mener det er viktig at stedet får en bygning med høy grad av offentlig tilgjengelighet. Vi har en åpen dialog med antikvariske myndigheter, da området ligger tett opptil Kvadraturen og komplekse verneinteresser. Ny bebyggelse ved Tollbukaia skal videreføre karakteristiske kjennetegn ved Kvadraturens overordnede struktur, samtidig skal feltene komplettere randsonen langs havnen, danne brohode til ny bebyggelse i Bjørvika og dermed reflektere vår tid. Det anlegges en forplass mot nord som tenkes opparbeidet som en kontrast til og tydeliggjøring av Børstomta som grønn hage. Fra Børshagen og frem til vannkilen ved Operaen blir det dermed etablert en sekvens av byrom med ulike kvaliteter, og som åpner for sikt mellom Børsen og Operaen på Kvadraturen og gatenettets premisser. 7

8 FREDRIKSTAD INNOVASJONSPARK MASTERPLAN OG OMRÅDEPLAN FOR NÆRINGSPARK Øra, Fredrikstad / byggherre: ØIP og Orkla Eiendom AS / 220 DAA / 2012-pågående / status: strategi-, master og områdeplan miljøtema: byplanlegging, energi, gjenbruk, BREEAM Fredrikstad innovasjonspark ligger sør for Gamlebyen, Fredrikstads historiske sentrum. Området har selv en viktig plass i byens industrihistorie, og tiltrekker seg i dag også kreative næringer gjennom den nyetablerte atelier- studio- og kunsthallen Hydrogenfabrikken. Fredrikstad innovasjonspark har et stort potensiale for utbygging av både arbeidsplasser og boliger, samt videreutvikling av stedet som et lokalt senter for diverse kulturvirksomhet. Vi har utarbeidet en strategi og masterplan for området, og lager nå en områdeplan i samarbeid med Fredrikstad kommune basert på masterplanen. Fokus er på områdets disposisjon: forholdet mellom industri, næring og annen bebyggelse. Området profileres som en bærekraftig og innovativ næringspark der kreative virksomheter og industribedrifter drar synergieffekter av hverandre. I områdeplanen brukes BREEAM Communities som et verktøy. I tillegg har vi startet et parallellt arbeid med transformasjon av flere andre eksisterende bygninger fra forlatt industri til kontor for kreative bedrifter. 8 ALLIANCE ARKITEKTER AS / / E: / TLF / MOB

9 SCANDIC HOTELL FORUS FRA REGULERING TIL FERDIGSTILLING AV HOTELL- OG KONFERANSESENTER Forus, Stavanger / byggherre: Forusveien 31-Hotell AS og Skanska Norge / m2 / / status: ferdigstilt / miljøtema: lavenergi Vi har utarbeidet bebyggelsesplanen for et konferansehotell på Forus Øst, og har hatt ansvaret for arkitekturprosjekteringen frem til ferdigstillelse. Hotellet har en stram struktur mot Forusbeen som løser seg opp mot travbanen og bidrar på den måten til en tydeligere bebyggelse på Forus. Bygningskroppen er formet som en slange i 4-5 etasjer rundt hotellets konferansesal. Konferanse og næring skilles fra hotellrommene både logistisk og rent arkitektonisk. De publikumsrettede arealene ligger sentralt i de nederste etasjene og danner, sammen med næringsarealer, en base i svartbeiset tre og glass. Rommene ligger i etasjene over. Skillet mellom den mer private delen og basen kommer tydelig frem gjennom form og materialvalg i bygningskroppen. En av utfordringene i prosjektet var å få til god logistikk og skape offentlig tilgjengelige grønne soner. Prosjektet er utført med lavenergistandard og hele hotellet har universell utforming. 9

10 HANDEL m 2 HOTELL BOLIG HANDEL BOLIG BYBUSS Strømsø strand Drammen bussterminal DRAMMEN JERNBANESTASJON SOLCELLELANDSKAP tilsvarer 0,6 GWh Hotell INFOTÅRN STRØMSØ TORG BUSSHOLDEPLASS HANDEL HOTELL-KONFERANSE TRAPP&HEIS TIL TOGENE BYBÅT TIL BRAGERNES drives over av kraften fra Drammenselva Globus BYPORT TAKTERRASSE MARKEDSPLASSEN STRØMSØ STRAND DRAMMENSELVA HANDEL HANDEL HANDEL HANDEL-NÆRING HANDEL-NÆRING-UNDERVISNING HANDEL-KONTOR Torgeir Vraas plass HANDEL ELVEBADET NÆRING-BOLIG Drammens Museum HANDEL - KONTOR KONTOR-TRENING P-HUS 750 PLASSER SOLCELLETAK 1 900m 2 P BYBUSS HANDEL BAKERI uteservering BYSENTER KLIMAPLASSEN DRIVHUSET VITENSENTER NÆRING-BOLIG NÆRING-BOLIG NÆRING-SENIORBOLIG SMÅBÅTHAVN VINDMØLLER BÅTFORENING/ CAFE STUDENTBOLIGER BOLIG-KONTOR/NÆRING Drammen vgs. avd. Marienlyst Marienlyst BOLIG BOLIG BARNEHAGE PARK BARNEHAGE-BOLIG RÅDHUSRESTAURANT HCP NÆRING P UNDER TERRENG 270 PLASSER BUSSHOLDEPLASS UNDERGANG P Dr. Gundersens plass 200 ÅRSPLASSEN KULTURPARK Turnhallen Idrettsplass BUSSHOLDEPLASS BYDELSHUS Drammen bad STADION KONTOR/NÆRING BOLIG KIRKE GYLDENLØVES PLASS KONTOR/NÆRING Drammenshallen GRAVLUND UTSTILLING CAFÉ MUSIKK UTEKINO HUSET ATELIEER LYDSTUDIOS VERKSTEDER KONTORFELLESSKAP Kunstis og gress BIKKJESTYKKET Maxi storsenter KLATREVEGG Marienlyst stadion P P P UNDER TERRENG 320 PLASSER DRIVHUSET STRØMSØ STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING Strømsø, Drammen / byggherre: Drammen kommune / m2 / 2009 / status: 1. plass i åpen konkurranse miljøtema: klimanøytral byutvikling Vi vant idékonkurransen om klimanøytral byutvikling av Strømsø sentrum i Drammen i samarbeid med Norconsult AS. Idékonkurransen En by å leve i er en del av FutureBuilt. Konkurranseområdet som ligger sentralt i Drammen var lyst ut i hele EØS-området, og til sammen 41 forslag ble innlevert. Juryen mener prosjektet er det som i størst grad klarer å kombinere klimaeffektivitet med en overbevisende byplanstrategi. Strømsø skal være et laboratorium for planlegging og prosjektering av den bærekraftige byen og utvikling av en bærekraftig livsstil. Videre studier for Drammen kommune er utført i Tankene ble presentert i utstillingen Fremtidens Strømsø oktober Basert på studier har politikere i Drammen fattet et prinsippvedtak vedrørende økt utnyttelsesgrad i Doktor Hansteinsgate, sikring av en grønn tverrstruktur samt satt i gang arbeidet med en gatebruksplan for området. 10 ALLIANCE ARKITEKTER AS / / E: / TLF / MOB

11 LANDSKAPSDESIGN/MATERIALBRUK FOR HÅNDTERING OVERVANN PROGRAMMERE MØTET MELLOM BY OG VANN ETABLERE SJØBAD MULIGHETER FOR FYSISK KONTAKT MED VANNET UTFORME BYGG/LANDSKAP FOR GODE LOKALE KLIMASONER PLASSERING AV SITTESONER OG LEKEAREALER VED SOLSTUDIER STRENG KONTROLL AV DISPONERING MASSER OG AVFALL I BYGGEFASE ARTSVARIASJON OG BIODIVERSITET VEKSTGRUNNLAG OG GRØNN AREALFAKTOR MILJØRIKTIG SKJØTSEL DYRKING PÅ TAKFLATER LOKAL RENSING OG NYTTIGGJØRING AV NEDBØR SAMLOKALISERING AV BARNS FASILITETER LEK OG FYSISK AKTIVITET I OFFENTLIGE UTEAREALER HØY GJENVINNING AV BYGGAVFALL MINIMERE TRANSPORT AV MASSER TIL/FRA OMRÅDET SAMMENHENGENDE GRØNTOMRÅDER BUFFERBEBYGGELSE LANGS RING 1 SKJERMEDE LEKEPLASSER HØY GJENVINNING/ GJENBRUK I DRIFTSFASEN TRYGGE FORBINDELSER MELLOM LEKEAREALER KUNSTSATSNING i OFFENTLIGE FLERBRUKSSONER GODE KOLLEKTIVE TRANSPORTTILBUD FOR ARBEIDSPLASSER BYEN VED VANNET PERMANENTE, TEMPORÆRE OG ÅRSTIDSRELATERTE KUNSTUTTRYKK LAV P-DEKNING OG P-ANLEGG UNDER BAKKEN BRA KOLLEKTIVTILBUD FRA BYGGESTART AVFALL OG MASSER BLÅGRØNN STRUKTUR OG ØKOLOGI/KLIMA SIKRE KULTURHISTORISK VERDI OFFENTLIGE ROM FORMGIVNING OG LOKALKLIMA BARN OG UNGES AREALER SKILLE MELLOM SENTRALE OG LOKALE BYROM VARIERT UTTRYKK, PROGRAM OG STØRRELSE FOR BYROM RESTRIKSJONER PÅ KJØRING/LEVERING BÆREKRAFTIG MOBILITET INFRASTRUKTUR FOR KUNST OG KULTUR INFRA- STRUKTUR HIERARKI OG STRUKTUR BYROM GODE FORBINDELSER MED RESTEN AV BYEN GODT G/S-NETTVERK MED BRA FASILITETER FRA START ANLØPSSTED LOKALFERGE OVERORDNET ENERGI- OG MATERIALBRUK SIKRE RETT (AREAL TIL) DISTRIBUSJONSNETT FOR FELLES TERMISKE LØSNINGER IDENTITET BEBYGGELSE MATERIALBRUK MATERIALER FREMMER HELSE OG INNEKLIMA LEVETID VS FUNKSJON SAMT MÅ KUNNE GJENVINNES UTREDE/TILRETTELEGE FOR BRUK OG VIDERESALG AV LOKAL ENERGI ROBUSTE NULLUTSLIPPSLØSNINGER FOR BY- OG GATEROM BYMESSIG TETTHET 5-MINUTTERSBYEN -40% KLIMAGASSUTSLIPP FOR HOVEDMATERIALER VS TEK SAMBRUK AV AREALER ATTRAKTIV UTBYGGINGSFASE IKKE TRUEDE ARTER OG KNAPPE IKKE-FORNYBARE KILDER ROBUSTHET MOT KLIMAENDRINGER KLIMAGASSREGNSKAP ALLE BYGG KONSENTRERT UTNYTTELSE VED KOLLEKTIVPUNKTER E18 I TUNNEL FLEKSIBILITET OG UNIVERSELLE KVALITETER ENERGIBRUK MAKSIMERE HANDEL OG SERVICE MOT BYROMMENE TEMPORÆRE AKTIVITETER FOR IDENTITETSBYGGING FORBILDER, ARKITEKTONISK VARIASJON OG KVALITET SIKRE ENERGIEFFEKTIV BRUK/DRIFT VURDERE PRODUKSJON AV EGEN ENERGI BLANDET AREALBRUK OG LOKALT SERVICETILBUD FOR BYLIV OG TRANSPORTREDUKSJON PLANLEGGING FOR MANGFOLDIG BEBOERSAMMENSETNING MIDLERTIDIG BRUK AV BESTÅENDE BYGG I UTVIKLINGSPROSESSEN AREALER EGNET TIL ENDRING AV FUNKSJON OVER TID BEDRE ENERGISTANDARD ENN FORSKRIFTSKRAV ENERGIMÅLING AV ALLE FORMÅL FOR HVER BRUKSENHET MIDLERTIDIG HAVNEPROMENADE GOD ORIENTERING AV BOLIGER AREALEFFEKTIVE/ ENDRINGSMULIGE BOLIGPLANER Filipstad - planprosesser, visjon og mål Skisse til oversikt over kvalitetsprogram HANS JÆGERS KVARTAL DETALJREGULERING Filipstad, Oslo sentrum/ byggherre: Oslo Havn KF/ m / 2013-pågående / status: levert til 1. gangsbehandling miljøtema: BREEAM Communities Vi er oppdragsansvarlig for ferdigstilling av detaljreguleringsplanene på Filipstad samt oppfølging av områdeplanen som er til politisk behandling. Filipstad er et av de siste delområdene i Fjordbyen som skal transformeres fra havnevirksomhet til by. Oslo Havn startet arbeidet med Filipstad i Det har vært skissert ulike grep, identiteter og juridiske løsninger, men foreløpig er ingenting vedtatt. I 2008 startet PBE planarbeid for samme område i form av en områderegulering. Idag foreligger det to ulike planforslag for områdeplan som er levert til politisk behandling. Parallellt med områdeplanene har Oslo Havn utarbeidet detaljreguleringsplaner for to delområder; Hjortnesbuen og Hans Jægers Kvartal. Vi er engasjert for å bistå Oslo Havn i arbeidet med alle de tre ulike planene, men med foreløpig hovedvekt på Hans Jægers Kvartal. Sistnevnte planlegges utbygget med m2 BRA, med hovedvekt på kontor og handel. Området skal betjenes med trikk og buss. Overflaten skal være nærmest bilfri. Både biler, varelevering og avfallshåndtering skal håndteres under terreng. Området skal inkludere 20% bolig. Mot sør og øst knytter Hans Jægers Kvartal seg til Tjuvholmen og Aker Brygge og mot nord til Vika. Området blir en viktig søm mellom eldre og nyere bydeler i Oslo vest. Dette skal gjenspeiles i arkitekturen og byplanen. Planen tydeliggjør utfordringer som ligger i områdeplanene, særlig med tanke på kost-nytte og gjennomføringsrealisme. 11

12 PLUSS BROMSJORDET BYUTVIKLING, BOLIG, NÆRING Horten / byggherre: Horten kommune / m2 / 2010 / status: parallelloppdrag / miljøtema: planlegging og urbanisering I 2010 leverte Alliance arkitekter et forslag til framtidig byutvikling av Bromsjordet i Horten. Parallelloppdraget ble utført i samarbeid med AtSite landskapsarkitekter. Visjonen var å skape en bærekraftig og robust strategi for en langsiktig transformasjon av Bromsjordet til primært boligformål. Vi foreslo en strategi for å lage en fleksibel plan som både muliggjør ulik type bebyggelse og som ivaretar fleksibilitet for at flere utbyggere kan ta del i utviklingen. Vi er glade for å se at vår visjon om den nye bydelen, og hvor både den gjennomgående hei-veien, kyststien, de identitetsskapende parkanleggene og allmenningene for beboere, er tatt med i kommunens områdeplan. Hortens områdeplan for Bromsjordet er på god vei til å være i tråd med vår målsetting om en robust og langsiktig byplanstrategi som tar utgangspunkt i en kompleks eierstruktur. Vi gratulerer Horten kommune med gjennomføringen av områdeplanen, og ser fram til å kunne se hvordan Bromsjordet utvikles de neste årene. 12 ALLIANCE ARKITEKTER AS / / E: / TLF / MOB

13 MØLLENDALSBAKKEN REGULERING, NÆRINGSPARK OG HOTELL Møllendalen, Bergen/ byggherre: Møllendalsbakken Næringspark AS / m2 / / status: reguleringsplan vedtatt / miljøtema: byutvikling Møllendalsbakken Næringspark er et langsiktig og komplekst prosjekt. Området er tilknyttet en omfattende byutvikling av Møllendal, som anses som en sentrumsutvidelse av Bergen sentrum. I planforslaget har vi jobbet med å krystallisere tomtenes karakter og potensial i relasjon til hverandre, til omgivelsene, og til visjonene for området. Prosjektet ligger i en bratt skråning og vi har arbeidet med platåer som danner naturlige pausesoner som samtidig blir solvendte uteplasser og nye møtesteder for folk i området. Med base i de gode solforholdene og landskapets potensial til å etablere platåer, er utviklingen av optimale uterom en styrende faktor for arkitekturen. Detaljreguleringsplan for Møllendalsbakken Næringspark ble vedtatt i Området er regulert til kontor, hotell og forretning, og er både en viktig del av Møllendal og et utvidet tilbud for Haukeland Universitetssykehus. Det nye torget blir viktig for å knytte denne delen av Møllendalsbakken til den nye bydelen i Bergen. 13

14 Gårdsrom C m 2 Gårdsrom B m m 2 Gårdsrom A 860 m 2 Kvartalslekeplass og Ballplass m 2 perspektiv Byggefelter og utnyttelse Heiamyrå med fler Forus Øst Stavanger 7.april.2015 er AS kristian augusts gate 13, 0164 oslo s5 GAUSEL STASJON REGULERING OG MULIGHETSSTUDIER, BOLIG OG NÆRING Byggefelter og utnyttelse Heiamyrå med fler Forus Ø Heiamyrå, Forus Øst Stavanger / byggherre: JM Norge AS / m2 / 2012-pågående / status: detaljregulering miljøtema: byplanlegging og urbanisering Tomtene ligger på Forus Øst og er 25 daa. De skal transformeres fra industri og lager til boligbebyggelse. Alliance arkitekter har utarbeidet en mulighetsstudie for området sør for Gausel stasjon og jobber på bakgrunn av denne med detaljregulering parallelt med Stavanger kommunes arbeid med områderegulering av Forus Øst. arkitekter jobber tett med prosjektgruppen fra kommunen og øvrige arkitekter i området for å utrede og sikre helhetlige urbane strukturer, sammenhengende grøntdrag, gode forbindelser for gående og syklende samtidig som man tar hensyn til de komplekse eiendomsstrukturene i området. Områdeplanen har en ambisjon om å tilrettelegge for utvikling av en moderne, kortreist og mest mulig fullverdig bydel. Alliance 14 ALLIANCE ARKITEKTER AS / / E: / TLF / MOB

15 FJORDBRIS OMRÅDE II REGULERING: BOLIG OG NÆRING Jørpeland, Strand kommune / byggherre: Strand Eiendomsselskap AS / 20,3 DAA / 2013-pågående / status: mulighetsstudie miljøtema: byplanlegging og urbanisering Skallstøperitomta på Jørpeland er et sentralt beliggende transformasjonsområde. Tomten er en viktig del av framtidens Jørpeland sentrum og sentrums møte med fjorden. Beliggenheten ved sjøen gir unike kvaliteter til leilighetene, både i form av utsikt og særegne kvaliteter til uterommene. Langs vannet fra Vågen til Jørpelandsholmen kommer det en sammenhengende offentlig promenade. Lekearealene er tenkt som offentlig tilgjengelige fjord- og strandparker med sjøbad. Innad i hvert kvartal ligger sandlekeplasser, sykkelparkering, kanaler, grønnsakshager og grillplasser. 15

16 SANDNES INDRE HAVN NORD REGULERING: BOLIG OG NÆRING Sandnes indre havn Nord / byggherre: Straen Utvikling / m2 / 2012-pågående / status: detaljregulering miljøtema: byplanlegging og urbanisering Sandnes indre havn legger til rette for urbane boliger i et grønt og maritimt boligmiljø i Sandnes sentrum. Det skal etableres næringsarealer i 1. etasje langs Strandgata, og gode og grønne uteoppholdsarealer samt lekeareal og attraktive gangarealer langs Strandgata. Langs sjøen skal det bygges en sammenhengende Havnepromenade med oppholds,- rekreasjonsarealer og møtesteder. Langs promenaden skal det etableres en privat småbåthavn som vil tilhøre boligprosjektet. Bebyggelsen er delt i 4 kvartaler med mulighet for å sikre inn prosjektet i flere byggetrinn. Felles uteareal ligger sammenhengende mellom planlagt bebyggelse, og vil gi rom for møtesteder og lekeplasser. Gjennom volumutformingen sikres solrike utearealer og sjøutsikt til alle boligene. Torget skaper en forbindelse mellom Strandgata og Havnepromenaden. Forslaget uttrykker vilje til å knytte de nye sentrumsarealene langs havnen sammen med Langgata, Vågen og de indre havnearealene for øvrig. 16 ALLIANCE ARKITEKTER AS / / E: / TLF / MOB

17 SANDNES INDRE HAVN SØR IDÉKONKURRANSE, INNSPILL TIL REVISJON AV OMRÅDEPLAN Sandnes sentrum / byggherre: Sandnes tomteselskap KF / m2 / 2013-pågående / status: parallelloppdrag miljøtema: BREEAM Communities Havneparken er en attraktiv del av Sandnes sentrum som skal transformeres i løpet av de neste 5 til 10 årene. Intensjonen med vårt innspill til revisjon av områdeplan var å lage en robust plan med stor fleksibilitet og fokus på et stort tilbud av ulike offentlige rom. Korte gangforbindelser, programmering av attraktive uterom, definisjon av nye transformasjonsområder, samt flere underganger bryter ned barrieren mellom dagens sentrum og den nye bydelen Havneparken. Allmenninger danner tverrforbindelser som binder sammen sjøpromenaden med dagens hovedgate. Hver allmenning har sin egen særegenskap gjennom beliggenhet og funksjoner i bebyggelsen som står i direkte tilknytning til byrommene. Veiter er et internt system av gater som videreføring av Elvegata. Disse får forskjellig karakter som forretnings- og boliggater. De blir lune og solrike og fungerer som gågater. Viktige funksjoner som næringstorg og svømmeanlegg kommer. Nye boliger vil ligge langs havnepromenaden og næring langs jernbanen. Området kan bygges ut på mange forskjellige måter. Vi har tenkt ulike bebyggelsesstrukturer, og undersøkelsen viser at en slik områdeplan vil tåle mange forskjellige muligheter, og er robust og fleksibel mht. framtidig bebyggelse. 17

18 BYPORTEN REGULERING: BOLIG Hillevågsveien Stavanger / byggherre: JM Norge AS / m2 / 2013-pågående / status: detaljregulering miljøtema: byplanlegging og urbanisering Vi ønsker å skape et kvalitativt spennende, sammensatt og godt område, og utnytte tomtens overordnede situasjon mht. tilgrensning til trehusbebyggelse, hovedvei og kontor- og industriområder. Utformingen er maksimalisert til stedets fysiske utfordringer og klimatisk gevinst. Langstrakte bygningskropper danner en ryggrad mot industritomta i nord og inne i varmen har vi foreslått mindre leilighetskomplekser og townhouses. Planen utfordrer brukernes krav til uteoppholdsareal til fordel for urbane kvaliteter, plasser, møtesteder, og flere mennesker. Uterommene mellom bygningene skal danne forskjellige steder av ulik karakter, ettersom hva de møter i omgivelsene - noen har mye å gi til Hillevåg, andre er mer private. 18 ALLIANCE ARKITEKTER AS / / E: / TLF / MOB

19 Heivei Tursti Sti som kobler seg på grøntdrag Sti som kobler seg på grøntdrag Heivei Atkomst Gjesteparkering Gjesteparkering c1 5 etg Innkjøring p-kjeller C Foajè kontor Foajè kontor Vannspeil Heivei g3 6 etg g1 4 etg Felles vaskeri G Nærlekeplass g2 8 etg Nærlekeplass Drivhus Sykkel Drivhus parkering Postkasser Heivei Atkomst Gjesteparkering BKantine b1 Foajè 5 etg kontor Sykkelparkering Heivei Kvartalslekeplass m 2 Felleshus Heivei f1 4 etg F Sykkel Urtehage Søppel parkering håndtering f2 6 etg Innkjøring Foajè p-kjeller kontor Vannspeil a1 5 etg Heivei Felles verksted d2 e3 4 etg 4 etg A D E e1 5 etg d1 6 etg e2 6 etg Atkomst JÅTTÅVÅGEN BOLIG OG NÆRING Stavanger / byggherre: Jåttåvågen Brygge AS / Bolig m2, næring m2 / 2013 / status: parallelloppdrag miljøtema: fortetting, passivhus Visjonen er å skape et framtidig bo- og arbeidsmiljø for «det lekne mennesket», der en både kan arbeide i nærheten av- og tidvis hjemme i boligen, der en kan leve uten behov for bil i hverdagen, og ikke minst der en kan leve aktivt og i nært samspill med familien, naboer og omgivelsene. Vår målsetting for parallelloppdraget har vært å lage en bærekraftig planstrategi og et robust plankonsept for et tett, vitalt og estetisk høyverdig bolig- og næringsområde. Plankonseptet for Jåttåvågen er å inndele området med tydelige skiller mellom nærings- og boligbebyggelse, og å legge opp til en optimal strategisk- og trinnvis utvikling innenfor rammene av en klassisk kvartalsstruktur. Kvartalene er videre dimensjonert for Jåttåvågen Brygges maksimale frihet til å oppføre ulike bygningstypologier, og til å kunne skape et bilfritt boligområde med gjennomgående, attraktive og interaktive utomhusområder 19

20 VELKOMMEN TIL OSLO MULIGHETSSTUDIE FOR VESTKORRIDOREN Lysaker, Vækerø, og Skøyen / byggherre: PBE Oslo og Ruter AS / m2 / 2013 / status: parallelloppdrag / miljøtema: byutvikling Alliance arkitekter og Sweco har gjennomført et parallelloppdrag om utviklingen av Vestkorridoren for Plan- og bygningsetaten og Ruter AS. Målet er en byutvikling og et transportsystem i henhold til ambisjoner i kommuneplanen og Nasjonal Transportplan: Veksten i persontrafikk i storbyområdene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. E18 bygges om til en 6-felts høykapasitets by-boulevard. To av feltene er midtstilt busstrasé. Sykkelhighway langs toglinjen med kobling til det lokale sykkelveinettet sikrer en konfliktfri og rask transportrute. Lysaker bør betraktes som sentrum i et sammenhengende næringsområde fra Lilleaker til Fornebu, der virksomhetene kan dra nytte av hverandre. Da har området et stort potensial som et regionalt knutepunkt for kunnskapsbedrifter, handel, konferanse, hotell m.m. Vækerø sentrum utvikles med bolig og næring, skole, kafeer, metrostasjon, kyststi, og alt det en by inneholder! Forbindelser mellom adskilte områder oppstår når tverrsnittet på Drammensveien forandres. Urbaniseringen av Skøyen krever at områder bindes bedre sammen, at transformasjonstomter programmeres og tenkes i en helhet med eksisterende struktur. Nye attraksjoner interessante for brukere også utenfor Skøyen legges til, med fokus på tilgang på fjorden for alle. 20 ALLIANCE ARKITEKTER AS / / E: / TLF / MOB

21 ELVEPARKEN SKISSE SITUASJONSPLAN 1:2500 LEK RO N ME EN ORRE RET R ETN ET TN NIN FORRETNING GA TE EP D NA NÆRING RÅ DH ELV a ån US Fisk grø nn ga te er uff ntb grø NÆRING/ FORRETNING SKATELANDSKAP TRENINGSSTUDIO SJØBAD KOLLEKTIVTERMINAL TORGET mulig fremtidig SKOLE STRANDPARKEN UTEBASSENG/ SKØYTEBANE BALLBANER BYBADET LØPEBANE HURTIGBÅTKAI STÅLVERKET LILLE KUBA BYPARKEN ATELIER mulig fremtidig er uff ntb grø NÆRING LE K er uff ntb grø BOLIG/ KONTOR AL LM EN NIN GE N te ga LE K nn grø kaikant fra utredningsalternativer planprogram veien stenges RESTAURANT nn grø te ga GANG BRO alternativ plassering av bro til Jørpelandsholmen HA VN EP RO M EN AD VÅGEN MARINA N KONTOR/ NÆRING AL LÉ E LE K grø ntb uff er mulig plassering av KULTURHUSET EN AD EN OM EPR VN HA SEILKLUBB EN FJORDBRIS N JØRPELANDSHOLMEN SCANA JØRPELAND MULIGHETSSTUDIE Jørpeland / byggherre: Scana Property AS / 150 DAA / 2013-pågående / status: mulighetsstudie miljøtema: BREEAM, byplanlegging, urbanisering Stålverket har vært en viktig del av Jørpeland siden Stålverksområdet er på 150 daa. Hensikten med studiet var å belyse områdets utviklingspotensiale for fremtiden, og som utvidelse av Jørpeland sentrum. Det forventes økt etterspørsel av boliger i forbindelse med etableringen av tunnelen RYFAST fra Stavanger. Jørpeland bør derfor videreutvikles som småby og som en sentral forstad til Stavanger. Stålverket er en viktig del av Jørpelands identitet. Ved en transformasjon av stålverksområdet bør eksisterende bebyggelsesstruktur fortsatt være med å sette preg på området. Vi har forutsatt en trinnvis utvikling, der tomter øst og nord i området kan bebygges mens Scana Steel er i drift. Jørpeland har med sin kombinasjon av beliggenhet, småbystørrelse med tilbud som dekker daglige behov, samt tilgang på variert natur, mange attraktive kvaliteter. En utvikling av området vil gi Jørpeland ny kontakt med fjorden, samt fisketorg, bybad, seilklubb, kulturhus og 600 nye boliger. 21

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst

Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst VEDLEGG Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst INTERESSEAVVEINING MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE INTERESSER. DET VISES HER SÆRSKILT TIL STRANDPROMENADE

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE PERRONGEN KANVASBARNEHAGE Presentasjon av forslag til utforming av 10-avdelings barnehage i Grefsen stasjonsby felt C 27.02.2013 Perrongen kanvasbarnehage FuthArk arkitekter AS INNHOLDSFORTEGNELSE mål...................................................

Detaljer

BYROM SOM VERDISKAPENDE PREMISS FOR BYUTVIKLING OG FORTETTING

BYROM SOM VERDISKAPENDE PREMISS FOR BYUTVIKLING OG FORTETTING BUK-TAB-Konferansen 14.06.2011: BYROM SOM VERDISKAPENDE PREMISS FOR BYUTVIKLING OG FORTETTING Magnus Boysen Seniorarkitekt Plan- og bygningsetaten, Oslo Oslo er den raskest voksende byen i Europa: Fra

Detaljer

Planforslag 2480 Områdeplan for deler av Forus øst NKF fagkonferanse 04.11.2014

Planforslag 2480 Områdeplan for deler av Forus øst NKF fagkonferanse 04.11.2014 Planforslag 2480 Områdeplan for deler av Forus øst NKF fagkonferanse 04.11.2014 Prosjektorganisasjon: Styringsgruppe Prosjektgruppe Intern referansegruppe i Stavanger kommune Eksterne referansegrupper,

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. vår dato vår referanse 19.04.2013 2013.156/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Oslos utvikling utfordringer og muligheter Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Befolkningsvekst Oslo befolkning vil vokse med ca 200.000 personer innen 2030 til ca 783.000

Detaljer

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER Oppstart av arbeid med privat detaljeringsplan for Park Hotell Vossevangen Gnr./bnr. 255/35, 255/34 og 255/36, planid 2013007. PL vedtok i møte den 19.09.2013 sak 70/13 igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan

Detaljer

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljregulering for Hotel Sverre, gnr.111 bnr. 870, 872 m.fl. 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av hotell. I tillegg skal

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo Levedyktig sentrum Innhold - Bakgrunn for prosjektet - Urban analyse - Nye parkeringsmuligheter i Mosjøen Sentrum - Mosjøen nye almenning - Hvaslags program kan styrke Sentrum - Foreslått nytt program

Detaljer

Campus Ringerike MASTERPLAN. Prinsipper for fremtidig utvikling 04.juli 2012

Campus Ringerike MASTERPLAN. Prinsipper for fremtidig utvikling 04.juli 2012 Campus Ringerike MASTERPLAN Prinsipper for fremtidig utvikling 04.juli 2012 Overordnet situasjon I likhet med fl ere andre institusjoner og større funksjoner ligger Høgskolen som en enklave, eller

Detaljer

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen UUniverselt Utformet - for alle Ulobas visjon Velkommen til en verden for alle Som en ideell politisk organisasjon og et samvirke for borgerstyrt personlig

Detaljer

Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015.

Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015. Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015. Feltene B1 og B2 ligger lengst vest i planområdet. Arealets beliggenhet

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Byutvikling i Bergen Byplansjef Mette Svanes Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Innhold Bergen-info Prinsipper for byutvikling Verktøy og metoder i byplanlegging Bybanens rolle - historie - transportsystemet

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

04-05 06-07 08-09 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25

04-05 06-07 08-09 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25 HOFFSVEIEN 17 2016 04-05 06-07 08-09 10 11 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25 Visjon Porten til Hoff/Skøyen Beliggenhet og området Hoff/Skøyen i dag Byplangrep Skøyen Hoff/Skøyen i morgen Plan U Parkering,

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

1. Formålet med kvalitetsprogrammet

1. Formålet med kvalitetsprogrammet 1. Formålet med kvalitetsprogrammet I henhold til vedtatt kommuneplan for 2014-2029 er det krav om kvalitetsprogram i kommuneplanens retningslinjer ( 1.08). Programmet skal redegjøre for prosjektets miljøprofil

Detaljer

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14 gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Tomten ortofoto KDP KDP for sentrum av Kløfta KDP Bestemmelser Viktige bestemmelser

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss Bedre byrom der mennesker møtes NSB konserns mål NSB skal drive verdiskapning gjennom å utvikle, produsere, markedsføre og selge sikre, konkurransedyktige

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015 MULIGHETSTUDIE BØVEIEN 11 OVERORDNETE FØRINGER Randaberg ligger i et åpent jordbrukslandskap med svak topografi og høy himmel. Fra planområdet er det utsikt over det store landskap samtidig som kontakt

Detaljer

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 LÉV SKAPER BYER OG STEDER SOM ER GODE Å LEVE I Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM URBANE BOLIGER RURALE BOLIGER URBANE

Detaljer

universell utforming som strategi i tidligfase

universell utforming som strategi i tidligfase universell utforming som strategi i tidligfase Arkitektkonkurranser og Arkitekturkonkurranser 09.04.2013 1 Lovverk Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2008-06-20) Lov om forbud mot diskriminering

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914

Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914 Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914 1 GENERELT. Planområdet er regulert til følgende formål: Bruk og vern av sjø og vassdrag: Småbåthavn (SB) Ferdsel (F) Bebyggelse og

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter

Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter 1. Planstatus og avgrensning Området for nytt kirke- og kultursenter er regulert til midlertidig innfartsparkering og fremtidig bypark (IP2)

Detaljer

Bærekraft og langsiktighet i prosjektering. NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox

Bærekraft og langsiktighet i prosjektering. NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox Bærekraft og langsiktighet i prosjektering NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox NAL ECOBOX Ecobox er en del av Norske arkitekters landsforbund (NAL) - en oppdragsfinansiert

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Stedsanalyse Lovisenberggata 15 m.fl., Lovisenberg sykehus

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Stedsanalyse Lovisenberggata 15 m.fl., Lovisenberg sykehus Oslo kommune Stedsanalyse Lovisenberggata 15 m.fl., Lovisenberg sykehus Innhold Side Forslagsstillers forslag til hovedgrep 3 s stedsanalyse - Stedets historiske utvikling 4 - Primære overordnede elementer

Detaljer

Mulighetsstudie Sjøskrenten Analyse og beskrivelse

Mulighetsstudie Sjøskrenten Analyse og beskrivelse Mulighetsstudie Sjøskrenten Analyse og beskrivelse Bakgrunn Denne mulighetsstudien er laget av LPO arkitekter i Longyearbyen på oppdrag fra Longyearbyen Lokalstyre v/ Linn Tautra Grønseth i juni 2015.

Detaljer

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet V. 01.2015 KAIBYGG 1 Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Ledig: Nå 3 BRYGGEGATA BRYGGETORGET

Detaljer

Tettstedsutvikling i Randaberg

Tettstedsutvikling i Randaberg Tettstedsutvikling i Randaberg En reise gjennom 30 år Anne-Kristin Gangenes Plan- og forvaltningssjef Disposisjon Arkitektkonkurranse 1982/83 Overordna føringer - regionale Kommuneplan 2007-2020 Kommunedelplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Dato:... 12.04.11 Dato for siste revisjon:... Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Ny vekst midt i Stavanger! www.stavangersør.no nye vekstmuligheter for smarte bedrifter www.stavangersør.no Det finnes mange smarte

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012 Nabolagsmøte av Eva Hagen 20. november 2012 20. november 2012 Bakgrunn for etablering av HAV Eiendom AS St. meld. nr. 28 (2001-2002)- Utvikling i Bjørvika «Regjeringen mener det i dag vil være problematisk

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS MOA Konferansen 2015 Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS Eksempler på gode og mindre gode bydelsutviklinger Fellesnevnere for suksess

Detaljer

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 Lyngdal kommune LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Lyngdal kommune Rapporttittel: LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie

Detaljer

By- og boligutstilling Oslo Drammen

By- og boligutstilling Oslo Drammen By- og boligutstilling Oslo Drammen Miljøledelse 3. november 2009 Birgit Rusten Leder NAL Ecobox Prosjektleder by- og boligutstillingen FutureBuilt Klimaeffektiv arkitektur og byutvikling Visjonære forbildeprosjekter

Detaljer

Dagens arealbruk og tilstøtende arealers arealbruk: På tomtene er det pr i dag en blanding av verksted, industri og kontorarealer.

Dagens arealbruk og tilstøtende arealers arealbruk: På tomtene er det pr i dag en blanding av verksted, industri og kontorarealer. Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Strandveien 77, Lade Allé 5 og 9, Ladebekken 11 og 15 og Lade Allé fra Strandveien til Håkon Magnus gate. Gnr/bnr.: 439/7, 439/8, 439/87, 414/328, 414/330, 414/359,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE ! Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn Tiltakshaver er Fides Eiendom Levanger AS. Forslagsstiller

Detaljer

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Drammen 3 «Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Innhold» 5 Ledige kontorlokaler i signalbygg» 6 Drammen en by for fremtiden» 8 Optimal eksponering

Detaljer

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Takk for ei god arbeidsøkt, stort oppmøte og all kreativitet den 15. mars på Sarpsborg Scene. Nedenfor oppsummeres de sentrale innspillene fra avissidene, ta gjerne

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

GARDERMOVEGEN 29b - 33

GARDERMOVEGEN 29b - 33 GARDERMOVEGEN 29b - 33 TOMT 4072m2 800 METER TIL SENTRUM BEBYGGELSE PÅ TOMTEN 1 U-formet bygningsvolum med høy utnyttelse. Åpner seg mot syd. 2 Vi hever volumet mot nord og senker det mot syd 3 Vi trekker

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl. Plankart sist revidert: 01.11.2010. Bestemmelser sist revidert: 12.05.2010 (med mindre endring datert 12.04.2012).

Detaljer

P R E S E N T A S J O N H U R D A L S E N T R U M 2 2. 1 0. 2 0 1 5 B Æ R E K R A F T I G U R B A N L A N D S B Y

P R E S E N T A S J O N H U R D A L S E N T R U M 2 2. 1 0. 2 0 1 5 B Æ R E K R A F T I G U R B A N L A N D S B Y R E S E N T A S J O N H U R D A L S E N T R U M 2 2. 0. 2 0 5 Æ R E K R A F T I G U R A N L A N D S Y TEAM/RESSURSERSONER rosjektleder: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt Arkitektteam: Helen & Hard:

Detaljer

Bestemmelser. Områderegulering Birkeland sentrum. Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014)

Bestemmelser. Områderegulering Birkeland sentrum. Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014) Bestemmelser Områderegulering Birkeland sentrum Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014) 1 Avgrensning Det regulerte området er vist på plankart sist revidert 17.07.2014. 2 Arealformål og

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

Nytt rådhus byggherreambisjon

Nytt rådhus byggherreambisjon Nytt rådhus byggherreambisjon 1. Saken gjelder Bystyret besluttet 29.04.14 om å gjennomføre arkitektkonkurranse i forkant av modifisert totalentreprise. I beslutning lå også at SEKF skulle videre utarbeide

Detaljer

Om Sørenga Utvikling KS

Om Sørenga Utvikling KS 1 2 Om Sørenga Utvikling KS Sørenga Utvikling KS bygger ca 800 boliger på Sørengutstikkeren i Bjørvika. Selskapet eies av boligbyggelaget Usbl, Backe Gruppen, Oslo Areal, Urbanium og noen investorer. Utbyggingen

Detaljer

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon 1. Bakgrunn Forus Næringspark har kommet med innspill til kommuneplanen og områdeplan Forus Øst om ny jernbanestasjon på gamle Forus stasjon, i området hvor

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Versjon 3.1.2 OM-3015 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Anskaffelsens formål... 3 1.2 Anskaffelsens verdi og innhold...

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

Planbeskrivelse med konsekvensutredning 49. UTDRAG AV «Planbeskrivelse med konsekvensutredning» datert 23.11.2010

Planbeskrivelse med konsekvensutredning 49. UTDRAG AV «Planbeskrivelse med konsekvensutredning» datert 23.11.2010 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 49 4 UTDRAG AV «Planbeskrivelse med konsekvensutredning» datert 23.11.2010 7 PLANBESKRIVELSE Planforslaget er en bearbeidet utgave av alternativ 2. Det er fremkommet

Detaljer

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4.

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4. Plan 2379P. Detaljregulering for felt B1i plan 1781, Dr. Martha Persens gate, Hinna Bydel. Datert Rambøll 24.05.2011, sist revidert 08.02.2012 Vedtatt av kommunalstyret for byutvikling 15.03.2012 i medhold

Detaljer

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014 Sundland - reguleringsplan - utbyggingsavtale Formannskapet 09.12.2014 Gjeldende reguleringsplan for Sundland, vedtatt 23.09.2003 Utbyggingspotensial ca. 300.000 m2 BRA Reguleringsplan for Sundland, vedtatt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 07-43 1. Generelt REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 1.1. Omfang og formål. Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor området begrenset

Detaljer

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU Lifo Eiendom AS Detaljregulering med KU Midt mellom Hamar og Brumunddal Regulert til forretning og LNF Bakgrunn Utvikle egen eiendom med framtidig utvidelse i retning Brumunddal Krav i kommuneplanen om

Detaljer

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse Strøket langs Dampsagalleen - sett fra Sagasenter Konsept og beskrivelse Fasade mot Dampsagalleen - sett fra parken Situasjon Illustrasjonene viser et forsøk på å tolke og underbygge en fremtidig ønsket

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

Vi må planlegge for klimaendringer. Seminar Blågrønn faktor Bystyresalen 18.02.2015 Byingeniør Terje Lilletvedt

Vi må planlegge for klimaendringer. Seminar Blågrønn faktor Bystyresalen 18.02.2015 Byingeniør Terje Lilletvedt Blågrønn faktor - miniseminar 18. februar 2015 Kristiansand kommune Program Del 1: 12:00: Kaffe og frukt 12:10: Velkommen v/ Venke Moe 12:15: «Vi må planlegge for klimaendringer» v/ Terje Lilletvedt 12.30:

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ Dato:... 11.11.14 Dato for siste revisjon:... * Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I medhold av plan-

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2539P, detaljregulering for felt B1 i plan 2489, gnr/bnr 7/71 m.fl Hundvåg bydel Sist revidert: 15.01.

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2539P, detaljregulering for felt B1 i plan 2489, gnr/bnr 7/71 m.fl Hundvåg bydel Sist revidert: 15.01. STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2539P, detaljregulering for felt B1 i plan 2489, gnr/bnr 7/71 m.fl Hundvåg bydel Sist revidert: 15.01.2015 1 Formål Formålet med detaljreguleringsplanen er oppfølging

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2015/3340-15 Arkiv: 96/616 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 30.05.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Hovedutvalg for næring, plan og miljø Møtedato

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt.

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. FORUS Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. Åpen, energisk og nyskapende Stavanger-regionen har alltid orientert seg mot omverden. Folk her er kjent for pågangsmot og nytenking. Oljeog gassmiljøet

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEDELPLAN RJUKAN vedtatt av Tinn kommunestyre 16.10.97 BYGGEOMRÅDER.

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEDELPLAN RJUKAN vedtatt av Tinn kommunestyre 16.10.97 BYGGEOMRÅDER. BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEDELPLAN RJUKAN vedtatt av Tinn kommunestyre 16.10.97 Kommunedelplan for Rjukan skal bidra til å nå overordna og langsiktige mål for utviklingen på Rjukan i fram

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM Dato for bestemmelsene, sist revidert: 17.06.15 Dato for plankartet: 17.06.15 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet

Detaljer

Funksjonelt & sentralt

Funksjonelt & sentralt Funksjonelt & sentralt Svanholmen 2 Sentralt på Forus - midt mellom Sola Flyplass og Stavanger God offentlig kommunikasjon God parkering Høy arealeffektivitet God ventilasjon 20-550 m 2 BTA kontor 4 NPRO

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

Drammen En by i utvikling

Drammen En by i utvikling Drammen En by i utvikling Strømsø Bragernes Øystein Bull-Hansen Sjefarkitekt Drammen kommune Drammen 64.000 bosatt i kommunen 100.000 innbyggere i den sammenhengende byen 150.000 har byen som regionsenter

Detaljer

Har kommunen virkemidler for å gjennomføre grønne plan- og byggeprosjekter

Har kommunen virkemidler for å gjennomføre grønne plan- og byggeprosjekter Har kommunen virkemidler for å gjennomføre grønne plan- og byggeprosjekter Seminar Klima og energi ute og inne Sandnes, 29. Mars 2007 Innlegg ved miljøvernsjef Olav Stav, Stavanger kommune Ja. Men, Først

Detaljer

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering SKIEN BRYGGE Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering Skien Brygge er et utviklingsprosjekt fra Rom Eiendom og Grenland Havn Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Forslag til ny kommuneplan i Oslo

Forslag til ny kommuneplan i Oslo Forslag til ny kommuneplan i Oslo Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn v/ Stig L. Bech og Henrik Rudene Taubøll Advokatfirmaet BA-HR 14. oktober 2014 Om ny kommuneplan - Overordnet plan for Oslo, jf. plan-

Detaljer