I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE"

Transkript

1 TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, PLANBESKRIVELSE 1 av 41

2 1 FORORD Detaljreguleringsplan for område Maxi i Hamar fremmes av Hamar Storsenter AS i samarbeid med Steen & Strøm Norge AS. Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe som består av AMB arkitekter AS og Archi-Plan AS. For prosess av planarbeidet har det vært brukt et tett samarbeid med Hamar kommune, Arealplan og Fylkesmannen i Hedmark. Samarbeidet har vært ledet administrativt av Hamar kommune. Deltakerne i gruppen har bidratt til utvikling av planen, og deltatt i en rekke arbeidsmøter. ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, PLANBESKRIVELSE 2 av 41

3 INNHOLDSFORTEGNELSE ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, PLANBESKRIVELSE 3 av 41 Side 1 FORORD SAMMENDRAG BAKGRUNN NØKKELOPPLYSNINGER OM PLANEN INTENSJONER OG MÅL MED PLANEN OG PLANOMRÅDET POLITISKE VEDTAK PLANPROSESS OG MEDVIRKNING OPPSTARTSMØTE KUNNGJØRING AV OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN M/KONSEKVENSUTREDNING (1. GANGS KUNNGJØRING) KUNNGJØRING AV OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNING (2. GANGS KUNNGJØRING) DRØFTING AV PLANEN MED REGIONALE MYNDIGHETER ARBEIDSMØTER I KOMMUNEN PLANFORSLAGET VIDERE PLANBEHANDLING MEDVIRKNING PLANSTATUS STATLIGE FØRINGER REGIONALE FØRINGER FØRINGER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL ANDRE AKTUELLE PLANER I HAMAR KOMMUNE GJELDENDE REGULERINGSPLAN AKTUELLE UTREDNINGER BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET PLANENS AVGRENSNING OG EIENDOMSFORHOLD PLANENS BELIGGENHET JURIDISKE FORHOLD INFLUENSOMRÅDE LOKALMILJØ NÆROMRÅDET HISTORISK UTVIKLING SOSIAL INFRASTRUKTUR BEFOLKNING HANDEL OG TJENESTEYTING BARN OG UNGE I NÆRMILJØET VEG- OG TRAFIKKFORHOLD TERRENGFORHOLD, LANDSKAP OG VEGETASJON OMRÅDETSSTRUKTUR EKSISTERENDE BYGNINGER OG ANLEGG BRUK AV PLANOMRÅDET EKSISTERENDE AREALER INNENFOR PLANOMRÅDET KULTURMINNER ESTETIKK OG BYGGESKIKK UNIVERSELL UTFORMING VA- ANLEGG... 27

4 6.22 ENERGI LEKEAREALER OFFENTLIGE OG PRIVATE SERVICEFUNKSJONER MILJØFAGLIGE FORHOLD RISIKO- OG SÅRBARHET BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET BESKRIVELSE AV FORSLAGET REGULERINGSKART AREALFORMÅL HENSYNSSONER GRAD AV UTNYTTING BEBYGGELSESPLASSERING AREALER HØYDER OG ETASJETALL ESTETIKK OG BYGGESKIKK STEDSUTVIKLING BOLIGER HANDEL TJENESTEYTING OG KULTUR TRAFIKKSITUASJON PARKERING SYKKELPARKERING ADKOMST ROS- ANALYSE TRAFIKKSIKKERHET TEKNISK INFRASTRUKTUR BARNAS INTERESSER LEKEAREALER- OG UTEOPPHOLDSAREALER LEILIGHETSFORDELING SITUASJONSPLAN - UTOMHUSPLAN UNIVERSELL UTFORMING MILJØFAGLIGE FORHOLD ANALYSER, UTREDNINGER OG ILLUSTRASJONER ROS- ANALYSE OVERSIKTSPLAN KARTLEGGING AV NÆROMRÅDET STEDSANALYSER ILLUSTRASJONER AV MULIG FRAMTIDIG UTBYGGING ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, PLANBESKRIVELSE 4 av 41

5 2 SAMMENDRAG Detaljreguleringsplan for område Maxi i Hamar legger rammer for helhetlig utvikling av fortetning av arealbruken og fremtidige handelsløsninger for dagens Maxi storsenter. Fra å være et typisk kjøpesenterområde ønskes det å transformere området til et moderne bærekraftig møteplass i Hamar med handels-, tjenesteytingsfasiliteter, boliger og nye kontorplasser. I kommuneplanens arealdel for Hamar er område Maxi definert som eksiterende næringsområde med krav til reguleringsplan/ reguleringsendring før gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak. I dag fremstår område Maxi som et trafikalt knutepunkt, mellom Hamar Vest og Hamar sentrum. Nærheten til eksisterende boligområder og andre fasiliteter preger også Maxi som nærsenter. Videre er planene motivert av behovet for framtidsrettede bærekraftige løsninger for arealbruk, en helhetlig arealbruk med rette virksomheter på rett plass, samt behovet for fortettete strukturer innenfor området nært sentrum med tilhørende boliger. Det legges til rette for høyere utnyttelse av eiendommen i nærheten av kollektivtrafikktraseer for både veg og jernbane samt sammenhengende gang- og sykkelvegsystem (siste er under utvikling i Hamar vest). Område Maxi har i lang tid vært kjøpesenter i et moderat bebygget område og kapasiteten på ubebygde arealer på eiendommen setter behov for framtidige utbyggingsplaner. På den andre siden har behovet for en sentral møteplass i nærområdet vært viktig for å sette planarbeidene i gang. Kommuneplanens arealdel legger premisser for områdets bymessig fortetting og transformasjon, heving av kvaliteter på felles utearealer, økning av utnyttelse av arealer og legger vekt på etablering av boliger, kontor og tjenesteyting. Planen legger vekt på helhetlig løsning av sammensatte funksjoner hvor forretninger som forhandler plasskrevende varegrupper utenfor bykjernen langs hovedvegnettet kan være aktuelle. I forbindelse med kommuneplanens arealdel er det gjort konsekvensutredninger som reguleringsplanen drar nytte av, og bygger videre på i vedlagte utredninger og analyser. På grunn av lokaliseringen av området og behovet for å se planområdet i en større arealutnyttelsessammenheng i Hamar, legger denne planen til rette for oppgradering, modernisering av området, etablering av kombinasjonsbygg med handel, boliger, kontor og tjenesteytingsfunksjoner og for en forsterkning av stedet som knutepunkt. Planen utarbeides i henhold til Plan- og bygningslovens 12-1 og tilhørende forskrifter. Prosessen er påbegynt som detaljreguleringsplan med konsekvensutredning i 2011 og utarbeidelse og fastsettelse av planprogram. Etter formannskapets anbefaling er det valg å redusere planens omfang slik at planen er iht. kommuneplanens arealdel og ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, PLANBESKRIVELSE 5 av 41

6 videre utarbeides uten konsekvensutredning. Uansett er noen av temaene avsatt i planprogrammet aktuelle i denne reduserte planen. I denne planbeskrivelsen redegjøres for de aktuelle temaene som har vært nevnt i planprogrammet, og som har lagt grunnlaget for planforslaget. 3 BAKGRUNN 3.1 Nøkkelopplysninger om planen Til å fremme denne private detaljreguleringsplanen i Hamar kommune er AMB arkitekter AS og Archi-Plan AS engasjert av Steen & Strøm Norge AS og Hamar storsenter AS. Videre kalles - Steen & Strøm Norge AS v/ Silja Selven Moe som prosjekteier med: e-post: mobil: , - Hamar storsenter AS v/dagfinn Lerberg som forslagstiller og grunneier med: e-post: mobil: , - AMB arkitekter AS v/ Einar Aakerøy som prosjektarkitekt med e-post: mobil: , - Archi-Plan AS v/ Jurgita Hansen som reguleringsarkitekt med: e-post: tlf.: Saksbehandler i Hamar kommune Arealplan er Geir Cock med: e-post: tlf.: Plannavn er Detaljreguleringsplan for område Maxi i Hamar, gnr/bnr 1/2485 i Hamar kommune og planid. Er Plantype er reguleringsplan, detaljregulering. Planen med planvedtaket har en tidshorisont på fem år. Etter søknad fra tiltakshaveren kan planvedtaket videre forlenges med inntil to år av gangen. Reguleringsplan skal følges ved avgjørelse av søknad om tillatelse som skal gjelde tre år Intensjoner og mål med planen og planområdet Intensjoner med detaljreguleringsplanen for område Maxi i Hamar er: - å tilfredsstille krav satt i kommuneplanens arealdel for arealføringer i området når det gjelder fortetting, mer effektiv arealutnyttelse og bymessig omforming - å utvikle eiendommen som bo-, handels- og servicesenter med nye arbeidsplasser i nærområdet og Hamar by - å utvikle stedet med fokus på bærekraftige løsninger og bidra til effektiv og ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, PLANBESKRIVELSE 6 av 41

7 konsentrert utbygging - å øke byens identitet og omdømme - etablere en naturlig mulighet til å styrke Hamar, Hamar Vest ved å legge til rette for nye arbeidsplasser, befolkningsinnvandring og boligbygging i tråd med kommunedelplanens arealdel og handlings- og økonomiplan å samle sentrale funksjoner for nærområdet på et naturlig moderne knutepunkt med miljøvennlige transportalternativer - legge til rette for gode forbindelse mot sentrum - å motvirke handels- og aktivitetslekkasje og unødvendig transportbruk til andre tettsteder og regioner - å utnytte det velutviklede kollektivtilbudet i område Maxi - å heve kvaliteter på felles utearealer - å legge forutsetninger til et konkret prosjekt med utgangspunkt i det forslaget som fremmes gjennom denne detaljreguleringsplan for område Maxi Delmål for området er: - å bidra til utvikling av det fysiske og sosiale miljø Maxi et godt sted å være som kan skape trivsel, trygghet, tilhørighet og identitet i nærområdet - å fastlegge klare rammer for arealbruk som vil gi forutsigbarhet for videre bærekraftig investering i området - å skape en tiltrekkende møteplass for alle brukergrupper og torg for mulige nærområdets aktiviteter og arrangementer - å utforme og integrere stedet bymessig som en viktig del av byen - å gi til barna og andre aldersgrupper felles lekeplasser og aktiviteter både om sommeren og vinteren - å gi liv på alle års- og døgntider med variert belysning - å universelt utforme og gjøre tilgjengelig stedet med flere funksjoner på best mulig bærekraftig måte 3.3 Politiske vedtak Den reviderte kommuneplanens arealdel ble sluttbehandlet i Hamar kommunestyre 19. oktober Ved denne revisjonen ble det foreslått å innskrenke kjøpesentergrensen i forhold til kommuneplanen fra 2005, ved at Maxi og CCområdet tas ut fra sentrum av Hamar. For Maxi tillates videre drift av eksisterende kjøpesenter i tråd med tidligere planer. I tillegg er det ønskelig med etablering av boliger, service og kontorvirksomhet og mulig utvikling for handel med plasskrevende varer. Forslagstiller har kommentert en rullering av kommuneplanens arealdel og gitt sine innspill til endring av kommuneplanens forslag med hensyn til senere muligheter for utvidelse av handelsarealer i område Maxi. Forslagsstillers innspill til kommuneplanens arealdel har ikke blitt tatt til følge. Ved ønske om å legge til rette for utvikling av eiendommen til handelsarealer var det klart krav til å vurdere tiltakene og planen i henhold til Forskrift om konsekvensutredning. Planprogram med alternative prosjektløsninger var lagt ut til politisk behandling vår Formannskapet har i møtet 21. mars 2012 fattet følgende vedtak i saken: Hamar formannskap fastsetter planprogram for konsekvensutredning og reguleringsplan for Maxi slik det framgår av vedlegg datert , men fraråder likevel at tiltakshaver utreder og utarbeider planalternativene 2 og 3 ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, PLANBESKRIVELSE 7 av 41

8 (med utvidelse av detaljvarehandel) da de så klart strider mot kommunens tidligere vedtak om å kanalisere detaljvarehandel til Hamar sentrum. Etter dette møtet har forslagstiller valgt å utarbeide en plan for alternativ 1 med handel for plasskrevende varer, tjenesteytings- og kontorvirksomheter med boliger og hvor krav til konsekvensutredning ikke lengre var aktuelt. 4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 4.1 Oppstartsmøte Planprosessen ved utarbeidelse av detaljreguleringsplan for område Maxi startet med oppstartsmøte som ble avholdt i kommunen ved Arealplan den 18. august 2011 hvor planinitiativet ble presentert med hensyn til fortetting av eksiterende næringsområde med sammensatt arealbruk bl.a. nye boliger, flerbrukshall, bydelssenter, kontorer, forretninger med detaljvarehandel. Møtet ble referert av kommunen i samarbeid med forslagstiller og dens plankonsulent. I referatet ble belyst at ved videre planarbeid skulle planen konsekvensutredes da utvidelsen av Maxi storsenter kommer i konflikt med rikspolitiske bestemmelser, forskrift om rikspolitiske bestemmelse for etablering av kjøpesentre og konsekvensutredning utløses dersom detaljreguleringen innebærer endringer av kommuneplanen eller områderegulering. I referatet ønsket Hamar kommune at det legges en planavgrensning som også tar med seg eiendommene rundt rundkjøring mot Stormyra og deler av vegene her, samt alle tilliggende veger rundt eiendom Maxi. Det var viktig at planen tok med seg det offentlige rommet og bystrukturen. Videre sies det i referatet at det bør gjøres en vurdering i reguleringsarbeidet av konsekvensen med et tredje spor på Dovrebanen fram til område Maxi, slik det er foreslått i kommuneplanen. Det kan være en mulighet for at sporet kan benyttes til avog påstigning for passasjerer på Rørosbanen. Dette vil i så fall kunne betjene Maxi og det tett befolkede Storhamarområdet. 4.2 Kunngjøring av oppstart av detaljreguleringsplan m/konsekvensutredning (1. gangs kunngjøring) Kunngjøringen i forbindelse med oppstart av reguleringsplanarbeid med konsekvensutredning har vært publisert i Hamar Arbeiderblad den 16. november I tillegg har det vært noen innlegg i Hamar Arbeiderblad i forbindelse med framlegging av nye planer for området. Planprogrammet har vært tilgjengelig på Hamar kommunes hjemmesider og på Hamar kommunens kontor. Senterets kunder og andre interesserte kunne se på plandokumentasjon og bli kjent med planene for område Maxi gjennom Maxi hjemmesider og informasjonsstand med en postkasse for tilbakemeldinger på senteret. Dessuten er det i planarbeidet med planprogrammet lagt til rette for medvirkning gjennom møter med myndigheter: ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, PLANBESKRIVELSE 8 av 41

9 - planarbeidet er drøftet og diskutert med statlige og regionale organer i regionalt planforum i Hedmark fylkeskommune den 7. desember i høringsuttalelsene er gjennomgått i arbeidsmøte med kommunen, Arealplan den 16. februar Ifm. 1. gangs kunngjøring/ varsling har det kommet inn 6 skriftlige merknader innenfor fristen og 38 uttalelser i senterets postkasse. Merknadene og uttalelsene fra senterets brukere ble kommentert, oppsummert av forslagstiller. Både merknadene og kommentarene til merknadene følger som egne vedlegg. 4.3 Kunngjøring av oppstart av detaljreguleringsplan uten konsekvensutredning (2. gangs kunngjøring) På grunn av forslagstillers ønske om å fortsette planleggingen innenfor vedtatte rammer for kommuneplanens arealdel har Hamar kommune og byplansjefen vurdert det slik at kravet om konsekvensutredning ikke lengre er tilstede. Fylkesmannen var enig i kommunens vurdering og mente at oppfangskriteriet i KUforskriftens vedlegg I nr. 37 ikke kommer til anvendelse og at arealutvidelsen ikke lenger rammes av 4 bokstav d), jf. kriteria nr. 41 i vedlegg II. Fylkesmannen forventer likevel at planbeskrivelsen belyser mange av de problemstillingene som ble tatt opp i planprogrammet eller som de mente måtte inngå i en KU. 16. mai 2012 varslet forslagstiller en oppstart av reguleringsplanen i tråd med kommuneplanens arealdel. Kunngjøringen i forbindelse av oppstart av reguleringsplanarbeid ble publisert i Hamar Arbeiderblad den 18. Mai 2012 og på Hamar kommunens hjemmesider. I tillegg har aktuelle berørte organer, grunneiere og rettighetshavere blitt varslet direkte per brev. Det har kommet inn 10 skriftlige merknader. Merknadene og uttalelsene ble kommentert og oppsummert av forslagstiller. Både merknadene og kommentarer til merknadene følger som egne vedlegg. 4.4 Drøfting av planen med regionale myndigheter 7. desember 2011 ble prosjektets skisser drøftet i regionalt planforum, i Hedmark fylkeskommune. Det er gitt uttrykk at intensjonen med planarbeidet er å tilrettelegge for en miljøvennlig modernisering og oppgradering av Maxi-området, med bydelsservicesenter, arealer for kultur, idrett, helse/velvære, kurs, kontorer og boliger i tillegg til forretningsarealene. Arkitektonisk kvalitet og gode møteplasser/ byrom skal bidra til et levende sted når kjøpesenteret er stengt. Maxi storsenter, som del av et stedsplanleggingskonsept, skal bidra til å gi området som helhet et løft. Det skal etableres gode boarealer og grønne lekeplasser. 7. juni 2012 ble det avholdt møte med fylkesmannen i Hedmark hvor forslagstiller ønsket kommunens og fylkesmannens innspill til konkretisering av varegrupper og forretningskonsepter som kan etableres i område Maxi. Kommunen anbefalte å gå videre med planleggingen og å legge fram et mer konkret planforslag. 24. august 2012 ble det avholdt møte med fylkesmannen i Hedmark for andre gang hvor forslagstiller og konsulenter presenterte nytt skisseforslag Maxi et godt sted å være. I det nye forslaget var det fokus på stedsutvikling med tiltrekkende og aktive møteplasser med torg for nærområdets aktiviteter og arrangementer. Det er lagt vekt på tilrettelegging for mer tilgjengelig kollektivtransporttilbud, gang- og sykkeladkomst, ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, PLANBESKRIVELSE 9 av 41

10 grønne lekeplasser og aktiviteter både om sommeren og vinteren. Området er tenkt godt belyst på kvelds- og nattetid. Det er muligheter for spesielle dager med frukt-, grønnsaks- og blomsterutvalg samt innslag med opplevelse for det store mangfold i alle livsfaser. 4.5 Arbeidsmøter i kommunen Det har blitt holdt nær kontakt med kommunens planmyndigheter både med hensyn til planprosess og utforming av planforslaget. Denne kontakten har foregått primært i arbeidsmøter med kommunen og gjennom kommunikasjon pr. e-post og telefonsamtaler. 2. februar 2012 ble det avholdt arbeidsmøte med Hamar kommune, Arealplan med bakgrunn i gjennomgang av innspill etter offentlig ettersyn av planprogram for reguleringsplan for Maxi. 11. september 2012 arrangerte Arealplan i Hamar kommune, i samarbeid med forslagstiller og konsulenter en workshop hvor det ble diskutert om hva som kan gjøres med kjøpesenteret Maxi og hvilke planleggingsprinsipper kan brukes for å utvikle stedet til et moderne knutepunkt. Ideer var konkretisert på skissepapir og tusj var brukt som verktøy i møtet i kommunens representanter. I mars 2013 ble planen presentert til politikerne i kommunen. I samtalene ble det utrykket at det var ønskelig med videre utvikling av området til service-, kontor-, boligfunksjoner og plasskrevende varer. 4. april samme år avholdt Arealplan i Hamar kommune og forslagstiller med konsulent møte hvor det ble diskutert planinnhold og plandokumentasjon som skulle oversendes til kommunens saksbehandling og videre framlegging av planforslaget til 1. gangs behandling. 2. juli samme år ble skisse av planforslaget presentert for Arealplan i Hamar kommune og kommentarer fra kommunen ivaretatt i dokumentasjonen. 4.6 Planforslaget For å beskrive skisseprosjektet og planforslaget er det utarbeidet en liste over plandokumentasjon som følger dette forslaget til detaljreguleringsplan for område Maxi. Listen og dokumentene følger med som egne vedlegg: - plankart i målestokk 1:1000 med illustrasjoner B1:2000 (A1+ -format), datert planbestemmelser, datert ROS-analyse, datert stedsanalyser, datert perspektiver datert kopi av kunngjøringsdokumentasjon - merknader ifm. 1. gangs kunngjøring - merknader ifm. 2. gangs kunngjøring - 1. gangs oppsummering av uttalelser - 2. gangs oppsummering av uttalelser - fastsatt planprogram, datert ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, PLANBESKRIVELSE 10 av 41

11 4.7 Videre planbehandling 1. gangs behandling av planforslag Utkast av reguleringsplan og bestemmelser, ros-analyse, kommentarer til merknader med tilhørende vedlegg legges fram til politisk behandling i formannskapet etter saksframstilling ved Hamar kommune, Arealplan. Formannskapet vil fatte vedtak om forslag til detaljreguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn. Offentlig ettersyn Forslaget til detaljreguleringsplan for område Maxi sendes fylkeskommunen og andre statlige fagmyndigheter. Utlegging av planer til offentlig ettersyn annonseres i Hamar Arbeiderblad og på Hamar kommunes hjemmesider. Bearbeidelse av planen Innkomne merknader resymeres og bearbeides i plandokumentasjon, eventuelle møter med fylkeskommunen, statlig fagmyndighet eller nabokommune som berøres avholdes. 2. gangs behandling Videre legges det bearbeidede planforslaget fram for formannskapet som det faste utvalg for plansaker til endelig avgjørelse forutsatt at det ikke foreligger innsigelse fra berørte fagmyndigheter. Kunngjøring av vedtak Når planen er endelig, skal den kunngjøres i Hamar Arbeiderblad og/ eller Hamar dagblad. Regionale og statlige myndigheter underrettes per brev. Fremdriftsplan Følgende fremdriftsplan er basert på at kommunens administrasjonen er enig med forslaget og at det ikke fremmes innsigelser. Dersom innsigelser fremmes må det utarbeides ny fremdriftsplan som tar høyde for hele planprosessen. - Oppstart av planarbeidet og ideutvikling, april-august Oppstartsmøte (Hamar kommune, Arealplan), Kunngjøring i Hamar Arbeiderblad - Kunngjøring i på Hamar kommunens hjemmesider - Arbeidsmøter i Hamar kommune (Arealplan) - Fastsettelse av planprogram i formannskapet, Kunngjøring i på Hamar kommunens hjemmesider, nett - Arbeidsmøter i Hamar kommune (Arealplan) - Diskusjonsmøter med Fylkesmannen og Hamar kommune (Arealplan) - Arbeidsmøter i Hamar kommune (Arealplan) - Utarbeidelse av planforslag og andre utredninger, september - desember, Bearbeidelse av planen, april - oktober, gangs behandling, vedtak om offentlig ettersyn, november Offentlig ettersyn, november - desember Planens bearbeidelse etter høringsperiode, januar - februar gangs behandling, mars Kommunestyrets vedtak, mars ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, PLANBESKRIVELSE 11 av 41

12 4.8 Medvirkning Planarbeidet er lagt opp med utgangspunkt i Plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning slik at allmennheten og berørte er sikret informasjon ved varsling. Egne vedlegg som følger planforslaget, beskriver medvirkningsprosesser. De innkomne merknader er oppsummert og kommentert i egne vedlegg. Merknadene er vurdert og konkretisert etter de innkomne innspill og uttalelser etter kunngjøringen om oppstart av reguleringsarbeidet kunne betydd for det videre planarbeidet. Muntlige og skriftlige kommentarer er ivaretatt på best mulig måte i bearbeidelse av dette planforslaget. 5 PLANSTATUS 5.1 Statlige føringer Plan- og bygningsloven av 2008 Utarbeidelse av reguleringsplaner er hjemlet i plan- og bygningsloven (LOV nr 71) lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), andre del. Den nye planloven innebærer en del endringer med tanke på utforming av reguleringsplan, og utarbeidelse av dette planforslaget følger de endringene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, Miljøverndepartement av 20. august 1993, legger vekt på å utnytte mulighetene for økt konsentrert utbygging i byggesonene i by- og tettstedsområder. Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Dette skal legges til grunn for et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser I Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging av 20. september 1995 stilles det krav til fysisk utforming av arealer som skal brukes av barn og unge. Arealene skal være sikret mot forurensning, støy, trafikk og andre helsefarer. Nærmiljøet skal ha arealer hvor barn kan utfolde seg og skape eget lekemiljø. Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre av 27. juni 2008 har som formål å legge til rette for en sterkere regional samordning av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre. Hensikten er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense klimagassutslippene. Iht. forskriften kan kjøpesentre bare etableres eller utvides i samsvar med godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner. Da Hedmark har en Fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og transportutvikling ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, PLANBESKRIVELSE 12 av 41

13 (SMAT) i 6 byer og tettstedet og 2 næringsområder i Hamarregionen godkjent i fylkestinget 29. september 2009, skal det etableres og utvikles kjøpesentre i henhold til denne planen. Forskrift om konsekvensutredninger planlegging etter PBL Forskriften omfatter reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø, naturressurser og samfunn. Forskriften angir hvilke planer som alltid skal behandles etter denne forskriften og hvilke planer som vurderes å bli behandlet. Norsk klimapolitikk St. melding ( ) om norsk klimapolitikk varsler blant annet en økt satsing på kollektivtransport og skjerpede utslippskrav for nye biler. Klimapolitikken bør bidra til å videreutvikle og omstille vårt næringsliv i klimavennlig retning. Estetikk i plan- og byggesaker, veileder Veilederen er et samleverktøy som sikrer estetiske hensyn i plan- og byggesaker. Områder kan sikres gjennom en utviklingsprosess hvor det tas hensyn til bla. fjernvirkning og silhuetter, naturelementer, utbygningsmønster, veger og gater, bygningens terrengforhold og utearealer, tiltak på eksisterende og nye bygg og anlegg. Tilgjengelighet for alle Det skal tilrettelegges for at de forskjellige funksjonskrav løses i planer. De nasjonale mål vil innebære at kommunene i mange tilfeller må fokusere tydeligere på disse målene og sette høyere funksjonskrav til planene enn det som er dagens praksis. For å oppnå dette, er det viktig at det tas hensyn som gjør seg gjeldende på alle nivåer inkludert i reguleringsplaner, sies i det oppfølgende rundskrivet Tilgjengelighet for alle av 29. desember 1999 av St. Melding nr. 29 og St. melding nr. 8. Kart- og planforskriften Forskriften legger til rette for enkel tilgang til pålitelig stedfestet informasjon. Informasjonen skal kunne sammenstilles og brukes på tvers av administrative grenser og organisatoriske skiller, og skal gi en samlet oversikt over tillatt og planlagt bruk av arealene i Norge etter plan- og bygningsloven. 5.2 Regionale føringer Fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og transportutvikling (SMAT) i 6 byer og tettstedet og 2 næringsområder i Hamarregionen godkjent i fylkestinget Plankart av Delplan Hamar stortettsted og tekstdel. Målet for SMAT er å styrke fornyelses- og utviklingsmuligheter i regionen gjennom samordnet miljø-, areal- og transportutvikling og følge opp regjeringens politikk når det gjelder reduksjon av klimagassutslipp. Inntil 2030 forutses en befolkningsvekst i Hamar regionen på fra til personer og boligbehov for til nye boliger i denne perioden. I tillegg kommer behov for etablering av nærliggende handels-, kultur-, servicefasiliteter, i henhold til planen. ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, PLANBESKRIVELSE 13 av 41

14 I planen pekes på reduksjon av klimagassutslipp, forsterket utbygging av eksisterende bebygde steder og tilrettelegging for kollektivtransport, gang- og sykkelveger i regionen. Valg av utbyggingsmønstre skal bidra til begrensing av transportbehovet. Innenfor knutepunkter skal det gjøres konsentrert utbygging, og mulighetene for høyere tomteutnyttelse innenfor eksisterende by- og tettstedsområder skal utnyttes optimalt, fremmes det i planen. Dessuten tillates etablering eller utvidelse av kjøpesentre med et samlet bruksareal på mer enn m2 kun innenfor planavklart sentrumssonen i Hamar by gjennom planen. Med unntak kan arealutvidelser vurderes når utbygging skjer i nærområdet. 5.3 Føringer i kommuneplanens arealdel Hensikten med kommuneplanens arealdel er at planen med bestemmelser skal bidra til en bærekraftig utvikling for Hamar kommune i tråd med målene i Kommuneplanens samfunnsdel og i Samordnet miljø- areal- og transportplan for Hamar-regionen (SMAT-planen). Kommuneplanens arealdel sier at målet for område Maxi er å få området utformet bymessig, heve kvaliteter på felles utearealer og økt vekt på boliger, kontorer og tjenesteyting innenfor området. Videre sies det at for lokalsentrene som ikke er vist på kommuneplankartet, skal avgrensning avgjøres på bakgrunn av medvirkningsprosesser i lokalmiljøet, og områdene skal kartfestes gjennom reguleringsplaner. Gjennom kommuneplanens arealdel båndlegges område Maxi som hensynssone H710, for utarbeidelse av reguleringsplan etter plan- og bygningslov før gjennomføring større bygge- og anleggstiltak. Kommuneplanens arealkart gir formål av nåværende næringsbebyggelse. Tilliggende arealer er nåværende bolig- og næringsbebyggelse. Nord for området er vist fremtidig gang/sykkelveg som kommer til å binde sammen Hamar sentrum og Hamar vest. Syd for området er arealer avsatt til nåværende bane med hensynssoneavgrensning til utvidelse av jernbanen. Gjennom parkeringsbestemmelsen ønskes det sikret nødvendige arealer og gode løsninger for parkering, varelevering og manøvrering samt stimulert bruk av sykkel og kollektivtransport. Kartet over fjernvarmeanlegg og konsesjonsområdet for fjernvarme viser at planområdet er innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Temakart for forurensning i grunn og 200-års flom viser at planområdet har forurenset grunn eller mulig forurenset grunn. Området med registrert forurenset grunn eller mulig forurenset grunn kan også være hvor opprydding eller utskifting av masser er gjennomført eller igangsatt. Temakart for støy viser at en del av planområdet er utsatt for støy både som rød sone ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, PLANBESKRIVELSE 14 av 41

15 og gul sone i henhold til rundskriv T-1442 og utsatte arealer med støy bør vurderes nærmere videre i plan- og byggesaksprosessen. Notat for grønnstruktur og lekeplass beskriver situasjonen i forhold til dekning av kvartalslekeplasser områder som ligger inntil 150 m fra lekeplass større enn 2 daa. og dekning av større rekreasjonsområder som ligger inntil 400 meter fra rekreasjonsområde større enn 6 daa hvor planområdet er utenfor disse grensene. Videre sies det i planen at Hamar har en utfordring med bedre sammenheng i grønnstrukturen og å sørge for en god dekning av leke- og rekreasjonsarealer ved fortetting og ved utbygging av nye boligområder. I bynære områder er det ønskelig at så mange som mulig benytter seg av de naturområdene som finnes. Temanotat for hus over 35 meter eller 12 etasjer har fokus på å vurdere etablering av høyhus i Hamar med tanke på å endre byens preg og øke betydningen for byens identitet og omdømme. Her vurderes området Maxi som viktig møteplass i Hamarregionen med mulighet for etablering av boliger, arbeidsplasser og andre tilbud for allmennheten da stedet trenger oppgradering med bymessige kvaliteter og byrom. Gjennom bestemmelsen om næringsbebyggelse (forretning, kontor, hotell, bevertning, industri, lager) kreves det en effektiv arealutnyttelse for nye næringsarealer gjennom bruk av reguleringsbestemmelser. Næringsarealer skal tilrettelegges for adkomst til fots og på sykkel, og adkomstsoner skal være trygge og adskilt fra biltrafikk. Det skal i reguleringsplan eller byggesøknad for ny bebyggelse redegjøres for materialbruk, farger og belysning. Næringsbebyggelse skal ha en innbydende eksponering mot offentlig veg og adkomstsone, og bør tilrettelegges med uteoppholdsarealer, gjerne felles for flere virksomheter. Utendørs lagerområder anbefales plassert slik at de skjermes mot innsyn. Kombinasjon med boliger og tjenesteyting kan tillates etter nærmere vurdering og angitte retningslinjer. Målet for område Maxi er beskrevet for å gi området bymessig omforming og hevet kvalitet på felles utearealer. Høy utnytting av sentrale arealer og økt vekt på bolig-, kontor- og tjenesteytingsfunksjoner ønskes. Planen legger til hovedrammene for lokalisering av adkomst fra Aslak Boltsgata. Reguleringsplan bør legge til rette for gode forbindelse mot sentrum og vurdere mulighet for lokal holdeplass for jernbanen. 5.4 Andre aktuelle planer i Hamar kommune Veg- og transportplan for Hamar Planen vedtatt av kommunestyret 17. juni 2009 trekker opp mål og tiltak for utvikling av Veg- og gatenettet, økt sykkelbruk, parkeringspolitikken, kollektivtransporten og trafikksikkerhetsarbeidet. Klimahandlingsplan Planen vedtatt av kommunestyret 2. september 2009 trekker opp Hamars målsettinger knyttet til reduksjon av klimagassutslipp både på kort og lang sikt. Tiltaksdelen er samordnet med SMAT-planen og Veg- og transportplanen. Byen og sentrums funksjonalitet har betydning spesielt i forhold til transportbehov/-løsninger og lokale utslipp fra trafikken. Boligplan Planen vedtatt av kommunestyret 19. mai 2010 bygger bla. på måltallene fra SMAT ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, PLANBESKRIVELSE 15 av 41

16 og at hovedtyngden av nye boliger i Hamar skal skje gjennom fortetting av eksisterende boområder. Boliger i sentrum er ikke spesielt omhandlet i boligplan. Strategisk næringsplan for Hamar Komité for næring og kultur har utarbeidet strategisk næringsplan for Hamar, vedtatt 1. juni 2011 som definerer kommunens visjon av at Hamar skal være sentrum for det mest attraktive boområdet i innlandet. I planen sies at Hamar skal framstå som en næringsvennlig kommune og fremme etablering og utvikling av bedrifter. Hamar skal sikre nødvendig infrastruktur for næringslivet. Handlings- og økonomiplan Planen understøtter visjon om å være sentrum for det mest attraktive boområdet i innlandet. Befolkningsvekst skal utgjøre 1-1,5%. I Hamar kommune skal det bygges i gjennomsnitt nye boliger, det skal etableres nye arbeidsplasser per år og det skal utvikles gode opplevelses- og servicetilbud i kommunen. 5.5 Gjeldende reguleringsplan I området er reguleringsplan for Vognvegen 25, Aslak Bolts gate (Maxi) og Aslak Bolts gate 42 Reguleringsplan for et område langs Aslak Bolts gate mellom Stormyrvegen og Vognvegen gjeldende per i dag inntil større bygge- og anleggstiltak. ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, PLANBESKRIVELSE 16 av 41

17 Ill 2. : Utsnitt av dagens reguleringsplan med snitt og tegnforklaring. Forslag til planensavgrensning for område Maxi i Hamar er i henhold til reguleringsplanavgrensning for Vognvegen 25 Planområdet er regulert til kombinerte formål byggeområder av Kontor/ Industri, Forretning/ Kontor/ Industri og Bolig/ Forretning/ Kontor/Industri med tilhørende trafikkarealer. Tillatt tomteutnyttelse (TU) er 115% og tillatt areal er på ca m2. Innenfor området kan det oppføres bygninger i henhold til formålene. Det tillates maksimal utnyttelse med m2 til boligformål, m2 til øvrige kombinerte formål og 645 m2 til kontor/industri/lager. Det begrenses etablering av forretninger inntil m2 bruksareal. Gesimshøyde for formål Kontor/ Industri/ Forretning tillates inntil 9 m, for Boliger inntil 18 m over, og parkering i kjeller slik det er vist på snittet nedenfor. Forretningsarealformål m2 TA tomteareal (ca m2) TU (%) Bolig (BRA m2) Øvrige kombinerte formål (BRA m2) Kontor/ Industri/ Lager (BRA m2) Hvor av handel (BRA m2) P-plasser (max ca) Gesims høyde Kontor/ industri m (+9m) Forretning/ Kontor/ Industri Bolig/ Forretning/ m (+27 m) ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, PLANBESKRIVELSE 17 av 41

18 Kontor/ Industri Felles avkjørsel/ Felles parkering Ca. 300 (boliger) 580 Randbeplanting Tabell 1: Tillatte utbyggingsarealer iht. gjeldende reguleringsplan 5.6 Aktuelle utredninger Transport økonomisk institutt TØI- Transport økonomisk institutt i rapport om handel, kjøpesenter og transport i 2010 har konkludert at bilbruk faller og at gående og syklende øker ved fortetting av områder. Rimelig nok er den gjennomsnittlige lengden på handlereisen vesentlig kortere for innbyggere i de tettest befolkede byområdene enn i de minst tettbygde. Handelsutrednings institutt i Sverige HUI Handelsutredningsinstitutt i Sverige har utarbeidet en rapport som viser at eksterne kjøpesentre kan positivt påvirke etableringer av butikker i by- og tettstedsentrum. Analyse av eksternhandelens effekter på den etablerte handelen, HUI, Notat vedr. handelsutvikling i Hamarregionen Kvarud analyse har utarbeidet et notat hvor det belyses at målet med handelsutviklingen i Hamarregionen er å bidra til at Hamar fremstår som en attraktiv handelsdestinasjon for nærområdet i fremtiden og å gi et betydelig løft til Hamarregionen. Det er ca innbyggere i Hamarregionen og ca innbyggere totalt i Hedmark i dag. Hamarregionen kommer til å ha en stor befolkningsvekst i med ca. 5,9% og med ca. 12,1%. Konkurransekraften er svekket fra med en underdekning på 6% til 8,5% i Hamarregionen. Handelsnæringen taper markedsandeler til Sverige, Lillehammer, Gjøvik, Akershus med Oslo og transportbruk øker i regionen. Det er lav dekningsgrad i bransjer som bla. kosmetikk, gull- og sølvvarer, kjæledyr, møbler, sportsutstyr og IKTutstyr. Det gjelder også plasskrevende varer som møbler, biler, båter, jernvarer, fargevarer og byggevarer. I 1. halvår 2012 var det en underdekning på 175 mil kroner og sannsynligvis 350 mil kroner for hele 2012 fordelt på ulike varegrupper i regionen. Hamar kommune har tilsvarende underdekningen av varer. Nye etablerte handelsområder i Hedmark og Oppland øker handelslekkasjen og bruk av bilen innen- og utenfor fylkesgrenser med forurensning av områdene som følge. Videre vil sterk handel i regionen, god butikkmiks, god tilgjengelighet, koordinering av markedsføring og felles aktiviteter kunne øke utviklingen av Hamarregionen, Hamar kommune og Hamar sentrum. Grunnlag Forslag til detaljreguleringsplanen med bestemmelser for område Maxi utarbeides i samsvar med Plan- og bygningslov LOV , Kart- og planforskriften og Miljøverndepartementets veiledning til forskrift om kart, stadfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister. ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, PLANBESKRIVELSE 18 av 41

19 6 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Beskrivelse av planområdet utføres som stedsanalyser og kartlegging av aktuelle planleggings elementer i denne planbeskrivelsen. Planområdet er vist og analysert på illustrasjoner av stedsanalyser og følger som egne vedlegg. Gjennom stedsanalysene skaffes arkitektfaglig grunnlag for vurdering av de eksisterende fysiske omgivelsene. Arbeidet utgjør 14 plansjer hvor det gis oversikt over analysepresentasjoner av områdets lokalisering, terreng og landskapsbeskrivelse, samferdsel, aktuelle fasiliteter, byakser, bebyggelsesstruktur, arealbruken, leke/ grønne plasser innenfor planområdet, influensområdet og lokalmiljøet. Analysene er i samsvar med det planlagte arbeidet i planprogrammet med temaene som: veg og trafikksituasjon, stedsutvikling, boligsituasjon, klima og miljø forhold. Gjennomførte stedsanalyser fremmer argumenter i utvikling av området på den måten som er vist videre på illustrasjoner av mulig utvikling av område Maxi i Hamar og fremmes gjennom planforslaget. 6.1 Planens avgrensning og eiendomsforhold Avgrensningen av planområdet er utført i samarbeid med Hamar kommune. Planens avgrensning er tatt opp i planinitiativet og diskutert i oppstarts- og arbeidsmøter med kommunen. Planavgrensning er hovedsakelig den samme som i gjeldende reguleringsplan. Det er hensiktsmessig at planområdet er tilsvarende eiendommen som eies av Hamar Storsenter AS. Ill3 :. Planens avgrensning med influensområdet. Planområdets avgrensning vist med svart stiplet linje og influensområdet er vist med svart punkt linje. 6.2 Planens beliggenhet Planområdet ligger i bydel Storhamar, nordvest for Hamar sentrum. Sydvest for området går jernbanelinjen - Dovrebanen. Nordøst og nordvest for området går Vognvegen og Aslak Bolts gate. ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, PLANBESKRIVELSE 19 av 41

20 6.3 Juridiske forhold Hamar Storsenter AS eier tomt gnr./bnr. 1/2485 i Aslak Bolts gate 48. Det er ellers ikke knyttet juridiske forhold til planområdet som vi er kjent med. 6.4 Influensområde De tilliggende arealer som kan få endret arealbruk og behov for fremtidig eiendomsutvikling ivaretas i dette planforslaget som influensområde. Influensområdet omfatter: - vegnett rundt planområdet - næringseiendommer øst og nord for området - boligtomter nordøst for området 6.5 Lokalmiljø Lokalmiljø med gangavstand radius på ca. 600 meter fra planområdets sentrum domineres av både småhusbebyggelser og boligblokker, allerede veletablerte og tettbebyggete områder og områder hvor det legges til rette for ny boligutbygging. Øst for området ligger Stormyra næringsområde. De andre byggene i samme område er forretninger, kontorer og servicebutikker. Disse områdene er atskilt fra område Maxi med Aslak Bolts gate, Vognvegen og Dovrebanen. Området betjenes meget godt med kollektivtransport. Det er bussholdeplasser ved siden av planområdet. Det er kjent at det planlegges eget felt for gang- og sykkelforbindelse mot sentrum og Hamar vest. 6.6 Nærområdet Planområdet ligger i veletablert nærområde med ca. 2 km diameter. Stort sett er alle nødvendige fasiliteter spredt i området. Boliger er dominerende, i tillegg kommer enkeltstående kontor- og næringslokaler, service-, kultur- og utdannelsesinstitusjoner. Maxi storsenter ligger med ca. 700 m avstand fra sentrum, med ca m avstand fra jernbanestasjonen i Hamar, ca m fra Mjøsa og i nærheten av Storhamar skole, Storhamar videregående skole og andre private og offentlige funksjoner med gode forbindelser mot sentrum. 6.7 Historisk utvikling Området er brukt til industri inntil 80-tallet. På og 2000-tallet ble området konvertert etappevis til forretningsbebyggelse. Senere er eiendommen utviklet som kjøpesenter. Siden området har industripreg med store ubebygde utearealer som består av store volumbebyggelse og ligger sentralt plassert i Hamar er det aktuelt å utvikle eiendommen videre til dagens etterspurte bruk. 6.8 Sosial infrastruktur Hamar kommune dekker 360 km2, herav ligger ca. 220 km2 under Vang allmenning og er i hovedsak skog og utmarksområder. Innenfor 50 minutters reiseavstand fra Hamar sentrum er det i dag ca innbyggere. Når de store samferdselstiltakene på Østlandet er ferdigstilt, er det ca. 1,2 millioner innbyggere innenfor den samme reiseavstanden. ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, PLANBESKRIVELSE 20 av 41

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

PLANPROGRAM til stadfesting

PLANPROGRAM til stadfesting [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] PLANPROGRAM til stadfesting KOMMUNEPLANENS AREALDEL SARPSBORG 2014-2023 06.08.2012 Planprogram kommuneplanens arealdel 2014 2023 til stadfesting i

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger Vedtatt av Fylkestinget 20. oktober 2009 Miljøverndepartementet

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer