Status følger opp anbefalinger fra eksterne. undervisningskompetanse. arbeidssituasjon og. undervisningspersonalets.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status 26.01.2011. følger opp anbefalinger fra eksterne. undervisningskompetanse. arbeidssituasjon og. undervisningspersonalets."

Transkript

1 Resultatmål Tiltak Ansvarlig Status tiltak 1. Tilby utdanning av høy kvalitet 1.1. Alle institutter har vedtatt oppfølgingsplaner Instituttene følger opp anbefalingene fra Instituttledere, SN Fortløpende. SN blir orientert om implementering av nye relevans for et samfunn under etter eksterne prram evalueringer. eksterne prramevalueringer rutiner i møte februar utvikling Oppfølgingsplanene er lagt frem for studienemnda Sentraladministrasjonen har rutiner som sikrer oppfølging av forhold i eksterne Sentraladministrasjonen følger opp anbefalinger fra eksterne, universitetsdirektør Rutiner må utbedres implementeres i KSU arbeidet. Legges frem som sak for SN i løpet av prramevalueringer som berører UMB generelt. prramevalueringer som berører UMB generelt UMB har minst 7 samarbeidsutvalg med eksterne Opprette samarbeidsutvalg med eksterne Instituttledere, SN en har bedt instituttene om svar på hvilke representanter innen anvendte studieprram representanter fra næringsliv /eller offentlige myndigheter for å videreutvikle studieprrammene etter samfunnets behov prram som har slike utvalg hvilke som planlegger å etablere slike utvalg i e post datert Stille krav til utdanningsvirksomhet 2.1. Alle nyansatte i vitenskapelig stilling har kurs i pedagisk kompetanse hos vitenskapelig universitetspedagikk, senest to år etter ansatte ansettelse Implementere rutiner som sikrer at nyansatte i vitenskapelig undervisningsstilling tar kurs i universitetspedagikk innen to år etter ansettelse dermed oppfyller kravet om undervisningskompetanse Instituttledere personaldirektør Info fra personalavdelingen: Dette ansvaret er delegert til instituttene POA har ingen sentral oversikt over status Alle institutter har rutiner som sikrer oppfølging av emner hvor emneevalueringen synliggjør behov for oppfølgingstiltak Bruke emneevalueringene av undervisningen aktivt for å forbedre undervisningen tilpasset ulike emner UU ledere/ SN en følger opp dette punktet i instituttspesifikke brev til hvert institutt vedrørende oppfølging om emnereduksjon 2.3. Gjennomsnittelig svarprosent i emneevalueringene er over 60% Revidere emneevalueringene rutiner for å øke svarprosent gjøre evalueringene mer tilpasset enkeltemner Revisjon av emneevalueringen rutiner er gjennomført, endringer implementert fra med august Noen feil avdekket høst 2010 som rettes fortløpende Arbeidsoppgavene er bedre tilpasset de ansattes evner interesser som gir bedre undervisning mer tid til forskning (på instituttnivå) Medarbeidersamtaler, ambisjonsplaner emnebudsjetter benyttes for å avklare undervisningspersonalets arbeidssituasjon legge til rette for en mer effektiv bruk av resursene Instituttledere en følger opp dette punktet i instituttspesifikke brev til hvert institutt vedrørende oppfølging om emnereduksjon 3. Dimensjonere utvikle studier innen eksisterende fagområder, fagområder med utspring i disse 3.1. Kandidater fra UMB er etterspurt på arbeidsmarkedet, 80% har relevant arbeid 6 mnd etter endt utdanning Kartlegge samfunnets behov i samarbeid med offentlig forvaltning /eller næringslivet for nye eller reviderte studieprrammer innen UMBs kompetanseområder Instituttledere, Kandidatundersøkelse gjennomført gir indirekte svar på en rekke spørsmål. Se så tiltak om samarbeidsutvalg med eksterne representanter Dimensjonere størrelsen på studieprrammene etter arbeidsmarkedets behov Gjennomføre kandidatundersøkelse blant nyutdannede de som var ferdig for 5 år siden Instituttleder/Studiedire ktør/ SN/US Følges opp mot SN i tilknytning til fordeling av nye studieplasser, SN sak vår 2011 Kandidatundersøkelse gjennomført høst 2010, publisert vinter 2011

2 4. Være et senter for regional teknoliutdanning % økning over en 3 års periode av antall primærsøkere til Oslofjordalliansens samlede ingeniørutdanningsprram Etablere Oslofjorden Tekniske Høgskole som en nettverksskole administrert fra UMB, med felles studentopptak til en felles ingeniørutdanning. instituttleder ved IMT Tiltak ikke startet 4.2. Ha 50 nye fullfinansierte mastergradsplasser i Søke om fullfinansierte mastergradsplasser teknoli fra KD innen 2013 begrunnet med OFA sitt behov SAK (arbeidsdeling konsentrasjon) 4.3. Markert økning i antall s næringslivet Søke om fullfinansierte plasser til 5 årige mastere der det er stort markedsbehov god søkning. amarbeidsprosjekt med Samarbeide med næringslivet med sikte på å kunne søke regionale forskningsfond. instituttleder ved IMT instituttleder ved IMT Insituttleder IMT 10 nye plasser i tre år ble innvilget høst 2010, innebærer 30 nye plasser innen en følger opp ytterligere neste år. 10 nye plasser i tre år ble innvilget høst 2010, innebærer 30 nye plasser innen en følger opp ytterligere neste år. Må følges opp mot instituttleder ved IMT 5. Ha 3500 bachelor masterstudenter i 5.1. Alle nyansatte studieveiledere bør minimum ha 2013 arbeide for at Campus Ås har mastergrad eller tilsvarende innen relevante 5000 studenter i UMB skal sikre fagfelt alle skal ha gjennomført interne kvalitet, utvikle infrastruktur opplæringstiltak velferdstilbud i takt med studenttallet Styrke studieveilederne kompetanse ved å kreve minimum mastergrad ved nyansettelse utvikle intern opplæringsrutiner. Instituttleder Må følges opp mot instituttledere personalavdelingen 5.2. Opprettholde opptaksrammen fra 2009 i hele perioden ha 10 % økning i antall primærsøkere til alle studiene i perioden Styrke markedsføringen av studiene ved å utvikle skoletjenesteordningen med fokus på videregående skole bedre opplæringen av studentambassadørene Styrke markedsføringen av studiene ved å forbedre den nettbaserte markedsføringen av studiene Styrke markedsføringen av studiene ved å delta i den årlige universitetsturneen Styrke markedsføringen av studiene ved å tilby PhD studenter som forelesere i pensum på videregående skoler Styrke markedsføringen av studiene ved å bygge merkevaren UMB markedsføre Ås som et attraktivt studiested Følges opp av SN via årsrapport fra kommunikasjonsavdelingen 2010 innspill til avdelingens planer i 2011, SN møte Følges opp av SN via årsrapport fra kommunikasjonsavdelingen 2010 innspill til avdelingens planer i 2011, SN møte Gjennomført i 2011 Følges opp av SN via årsrapport fra kommunikasjonsavdelingen 2010 innspill til avdelingens planer i 2011, SN møte Avklart ansvar for arbeidsplasser for masterstudent innen 2010 ha implementert felles kriterier for tildeling Ha sikret en god utviklingsplan for en ny campus, en campus som tiltrekker studenter både dagtid kveldstid Avklare ansvarsforhold for kriterier tildeling av faste arbeidsplasser for siste års masterstudenter Delta aktivt i samarbeid med Statsbygg NVH for å få en ny campus med god infrastruktur (læresaler, kantiner, bibliotek, studentarbeidsplasser, uformelle møteplasser) både i byggefasen på det nye Universitetet. Universitetsdirektør Notat legges frem for ILT for drøfting i februar 2011 Universitetsdirektør Fortløpende

3 5.5. SiÅs har startet bygging av 150 nye UMB skal bidra til tilrettelegge for at SiÅs studentboliger innen 2013 har startet bygging av 150 nye studentboliger innen 2013 Universitetsdirektør SiÅs 50 nye plasser tildelt i Det vises til SiÅs pressemelding der det heter: Reguleringsplanen vert handsama etter at kommuneplanen vert vedteke i april bygging vil kunne starte så snart det formelle er på plass. 6. Arbeide for at vekst i studieplasser primært skjer gjennom fullfinansiering nye fullfinansierte studieplasser hvert år i Aktiv kontakt med departement næringsliv planperioden for å få fullfinansiert studieprrammer som 65 nye plasser tildelt i Redusere emneporteføljen med minst 7.1. Innen 2013 er emneporteføljen redusert med 15 15% % i forhold til antall emner i Studienemnda skal bidra konstruktivt i prosessen slik at det kan vedtas en ny organisasjonsmodell innen 2013 som forenkler samarbeid på tvers av institutter/fakulteter Kritisk gjennomgang av emneporteføljen ved / SN de enkelte institutt Undervisningsledere Kartlegge fjerne overlappende emner gitt / SN ved ulike institutter Undervisningsledere Gjøre undervisningen økonomisk bærekraftig / SN ved å utforme den slik at minst 70% av Undervisningsledere kostnadene dekkes av den resultatbaserte finansieringen Utvikle en organisasjonsmodell for Universitetsdirektør/ undervisning som forenkler /SN undervisningssamarbeidet mellom ulike enheter (institutter/fakulteter) Følges opp med spesifikke henvendelser til hvert enkelt institutt Følges opp med spesifikke henvendelser til hvert enkelt institutt ikke påbegynt. Ses i sammeheng med ny modell for det nye universitetet? 7.3. Studienemnda skal være en pådriver til at det innen 2013 vedtas en økonomimodell som gir en bærekraftig økonomi kvalitetsmessig tilfredsstillende emneundervisning Utvikle en økonomimodell som gir en finansieringssikkerhet for god, etterspurt undervisning ønskede endringer av undervisningsportefølgen Universitetsdirektør/ /SN. Ses i sammeheng med ny modell for det nye universitetet? 8. Utvikle ny strategi for markedsføring av studiene gjennomføre undersøkelser som klargjør valg av studier årsaker til frafall 8.1. Spørreundersøkelse ved gjennomført i 2010 rørende frafall er Gjennomføre en spørreundersøkelse blant søkere som ikke tok tildelt studieplass blant studenter som ikke fullførte bacheloreller mastergrad ved UMB Innen 2010 er ny strategisk handlingsplan for Utarbeide ny markedsføringsstrategi i markedsføring vedtatt samarbeid med instituttene studentene som sikrer at studiesøkende ungdom kjenner til UMB Utarbeide ny markedsføringsstrategi i samarbeid med instituttene studentene som sikrer at studiesøkende ungdom søker studier ved UMB 8.3. UMBs prramnavn evalueres fortløpende Omstrukturere vedta nye dekkende navn på prrammer som markedsfører seg dårlig Instituttleder, SN Planlegges gjennomført i 2011 Påbegynt Påbegynt Kontinuerlig % som blir tilbudt studieplass begynner på studiet (møtt tall NOM opptaket var 59% i 2008, 53% i 2009) Styrke kontakten med de som blir tildelt studieplass ved å kontakte alle som har fått tilbud om plass per telefon. Instituttleder Må følges opp mot instiuttene

4 8.5. Søknader om opptak til 2 årige masterstudier har Kartlegge hvilken eksterne økt med 30 % fra 2009 til 2013 bachelorutdanninger som kan rekruttere studenter til våre masterprrammer utvikle en markedsføringsstrategi overfor disse studiestedene % av studentene som starter ved UMB fullfører Utarbeide statistikk for fullføringsgraden på graden bachelor mastergradstudiene inn i Studiekvalitetsrapporten Oppmøteprosent gjennomføringsgrad på de engelskspråklige studiene kartlegges På grunnlag av resultatene fra punkt 1 2 utarbeides det tiltak som kan redusere frafallet i studiene Må innarbeides i studiekvalitetsrapporten. Målsettingen om 80% er høy Må innarbeides i studiekvalitetsrapporten. Målsettingen om 80% er høy 9. Søke finansiering av lærerstillinger fra 9.1. En ny fullfinansiert undervisningsstilling hvert år i offentlige private institusjoner planperioden næringsliv Kontakte næringslivet/forvaltning NHO/LO for å kartlegge behovet for ny kompetanse søke midler fra disse aktørene til dekning av kostnadene ved utvikling av slike studier Må følges opp mot kommunikasjonsdirektør instituttledere instituttleder 10. Planlegge etableringen av fleksible undervisningsrom, møteplasser med enkel servering et moderne studiesenter med sentralt universitetsbibliotek Behovet for tørre våte undervisningsrom må avklares dette arbeidet har høy prioritet i Utrede behovet som 5000 studenter har til tørre våte undervisningsrom. Universitetsdirektør Må ses i sammenheng med fremdriften i prosjektet med sammenslåing med NVH. Følger Statsbyggs fremdrift Arbeidet med nytt studiesenter, som kan dekke Avklare innen juli 2010 om Tårnbygningen Universitetsdirektør Et fremtidig studiesenter må ses i sammenheng med behovet for 5000 studenter, må ha høyeste prioritet. Studiesenteret skal være ferdig innen 2013 eller Urbygningen skal utvikles til studiesenter. Starte ombygning til studiesenter i 2011 sammenslåing med NVH totaltplanen for campus. Ved rehabilitering av Tårnbygningen er trinn II planlagt mht et studiesenter, men fortsettelse av dette prosjektet beror på fremtidige planer med Urbygningen fellesbygg med NVH 11. Fortsette arbeidet med å utvikle ny pedagikk som kan styrke kvaliteten på den forskningsbaserte utdanningen UMB har et fungerende pedagikkforum innen Opprette et pedagikkforum for erfaringsutveksling mellom fagpedager pedager 12. Vurdere opprettelse av en handelshøyskole med akkreditert samfunns siviløkonomiutdanninger med tydelig miljøprofil spesialisering innen klima bærekraftsfag Eventuell opprettelse av handelshøgskole ved UMB behandles i sammenheng med den øvrige organiseringen ved det nye universitetet Utrede opprettelse av en handelshøgskole ved UMB ved å kartlegge studietilbudet innen økonomi i Norge for å finne ut hvordan UMB kan profilere sin spesialisering som ledene innen sitt fagområde i Norge instituttleder ved IØR Gjennomført Utrede opprettelse av en handelshøgskole ved UMB ved å utrede videreutvikle spesialiseringen innen ressursøkonomi i klima bærekraftsfag med en tydelig miljøprofil Instituttleder ved IØR/INA/IMT Gjennomført

5 Utrede opprettelse av en handelshøgskole ved UMB ved å vurdere organisasjonsformen til fagområdet SN US Gjennomført 13. Delta aktivt i % økning av primærsøkerne til UMBs 2 årige undervisningssamarbeidet med de masterprrammer hvert år i perioden nordiske landbruks life science med universitetene i NOVA nettverket, Oslofjordalliansen Universitetsalliansen Oslo for å formidle UMBs fag, øke søkning på UMBs mastergradsprrammer Øke studentutvekslingen i perioden (både innveksling utveksling) med 15% Vedta regler som sikrer hybel for studenter på nordiske masterprrammer Vedta ny semesterinndeling ved fusjonen med NVH slik at utveksling med flere samarbeidspartene blir mulig, SN/US Utvikle flere fellesnordiske mastergrader, SN/US Master Packaging ny Vurdere utvikling av masterutdanninger i realfagsdidaktikk for grunnskolen i samarbeid med Oslofjordalliansen, SN/US Startet Utvikle utdanningsavtaler med /SN Kontinuerlig samarbeidende universiteter høyskoler som letter studentutvekslingen tilgangen på emner Konkrete diskusjoner om semesterinndeling ikke startet. Avklarer om det ligger i mandatet til "Arbeidsgruppe for faglig organisering av Det nye Universitetet på Ås (DnU)" å se se på dette Gi hybelgaranti til studenter på nordiske /SN/SiÅs Ikke startet. Det er studentene som vedtar SiÅs sin boligpolitikk. mastergradsprrammer 14. Gjøre egenutviklet UMB har 10 nettbaserte emner innen Utvikle samlings nettbaserte SEVU rapporterer om 2 nettbaserte emner som er i gang ved undervisningsmateriale åpent tilgjengelig emner/prrammer sammen med andre IØR IKBM. ILP starter opptak av emne våren 2010 som skal på internett. utdanningsinstitusjoner ligge til grunn for nettbasert emne våren 2012 (APL102). INA har høst 2010 kjørt emnet FORN310 i samarbeid med NTNU med mulighet for fjernundervisning. Denne oversikten er trolig ikke uttømmende Behovsanalyse strategiplan for fjernundervisning er utarbeidet Retningslinjer med kvalitetskriterier for det som legges ut på internett er utarbeidet Rettighetsspørsmålene er vurdert beskrives i en veileder som er publisert på intranettet Årlig er kr i eksterne midler bevilget til nettbasert undervisning Utvikle en behovsanalyse strategi for Utarbeides våren 2011 fjernundervisning Utvikle retningslinjer (kvalitetskriterier) for Svar fra EVU: Rettighetsspørsmålet er reist i forbindelse med det som legges ut på internett IPR høring av SA, IT&S, SEVU. Forskningsavdelingen har ansvaret arbeider med saken sammen med POA Klarlegger rettighetsspørsmål for materiale Universitetsdirektør Svar fra EVU: Rettighetsspørsmålet er reist i forbindelse med som legges ut på Fronter internett IPR høring av SA, IT&S, SEVU. Forskningsavdelingen har ansvaret arbeider med saken sammen med POA Søke eksterne midler for utvikling av Ikke startet nettbasert undervisning deling av undervisingsresurser med andre læresteder Etter videreutdanning Rapportering fra SEVU januar 2011

6 15. Tilby etter videreutdanning som % økning i antall deltakere på etter Aktivt avdekke behovet for EVU innen UMBs SEVU Fortløpende. Tall for 2010 snart klare, trolig økning i en del av universitetets samfunnsoppdrag videreutdanningsemner spesialområder. videreutdanning med studiepoeng, nedgang i etterutdanning (korte kurs) Videreføre eksisterende etterspurte tilbud SEVU/ instituttledere Fortløpende utvikle nye tilbud Finne oppdragsgivere/eksterne SEVU Fortløpende finansieringskilder 16. Gi institutter fagansatte bedre Arbeidsbelastningen på lærerpersonale til Det overføres en større andel av UMBs US eller fulgt opp. SEVU jobber våren 2011 med en rammebetingelser for etter ordinær undervisning er redusert med 5% slik at bevilgningen til undervisningsstillinger ved videreutdanningsaktivitet noe av denne tiden kan benyttes til etter instituttene slik at de har kapasitet til å påta videreutdanning seg etter videreutdanningsaktivitet Det innføres insentiver for deltakelse i EVUaktiviteter Såkornmidler benyttes for å stimulere til EVU aktivitet Universitetsdirektør/ US eller fulgt opp. SEVU jobber våren 2011 med en Universitetsdirektør/ US eller fulgt opp. SEVU jobber våren 2011 med en PhD studenter brukes aktivt i EVU Instituttleder eller fulgt opp. SEVU jobber våren 2011 med en undervisning 17. Bedre integreringen av etter videreutdanning i instituttenes virksomhet, se denne aktiviteten i sammenheng med annen formidling profilering av UMB Bedre markedsføringen av UMB gjennom etter videreutdanningskurs Etter videreutdanning er en naturlig integrert del av planprosesser resultatvurdering på instituttnivå Etter videreutdanning inngår i helhetlige planer for formidling profilering ved UMB Innarbeide rutiner som sikrer informasjon til alle EVU deltakere om UMB studietilbudene SEVU SEVU er i dial med kommunikasjonsavdelingen EVU aktivitet som eget punkt i Instituttleder EVU er tatt med som eget punkt i årsplansamtalemalen som medarbeidersamtaler skal benyttes for vitenskapelig ansatte Etablere fast dial mellom SEVU/ faggruppene ved det enkelte institutt SEVU faggrupper Ikke etablert fast dial, men vurderer fortløpende hva som er hensiktsmessig organisering Nevne EVU som et mulig arbeidsområde i Personaldirektør Må følges opp mot personaldirektøren stillingsutlysninger Utvikle planer for hvordan UMB bedre kan Må følges opp mot kommunikasjonsdirektøren utnytte EVU aktiviteter i profileringen av UMB 18. Vurdere oppstart av flere erfaringsbaserte masterprrammer Opprette ett nytt oppdragsfinansiert erfaringsbasert masterprram i løpet av perioden Kartlegge behovet for erfaringsbaserte mastergrader inne UMBs spesialområder i samarbeid med næringslivet offentlig forvaltning SEVU/ Instituttledere Forarbeid på gang for å se på mulighet for etablering av erfaringsbasert master i by stedsutvikling.

Utdanning. Universitetet skal i perioden: Etter- og videreutdanning:

Utdanning. Universitetet skal i perioden: Etter- og videreutdanning: Universitetet for miljø- og biovitenskap - Det levende universitet Strategi 2010-2013 Utdanning Universitetet skal videreføre og utvikle tverrfaglighet som et av særpregene ved utdanningen. For å opprettholde

Detaljer

Referatsak - Strategisk handlingsplan for området utdanning 2010 2013

Referatsak - Strategisk handlingsplan for området utdanning 2010 2013 US-SAK NR: 153 A)/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL OG COLIN MURPHY ARKIVSAK

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

B. Med bakgrunn i Årsrapport om studiekvalitet 2009 tilrår Studienemnda oppfølging av følgende områder de nærmeste 1-3 år:

B. Med bakgrunn i Årsrapport om studiekvalitet 2009 tilrår Studienemnda oppfølging av følgende områder de nærmeste 1-3 år: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP SN-SAK NR: 47/2010 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER: SENIORRÅDGIVER CECILIE MATHIESEN ARKIVSAK NR:2003/133 Saksnummer: 47/2010 Studiekvalitetsrapporten

Detaljer

Vedtak: Læringsmiljøutvalget har følgende innspill til spørsmål om faglige hjem:

Vedtak: Læringsmiljøutvalget har følgende innspill til spørsmål om faglige hjem: 1302 1901 LMU-SAK NR: 25/2012 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 25/2012 Faglige hjem ved

Detaljer

HVORDAN KAN UMB FÅ EN BYGNINGSMASSE SOM GIR GODE ARBEIDSFORHOLD FOR STUDENTER OG ANSATTE? TERJE HOLSEN 24. AUGUST 2011

HVORDAN KAN UMB FÅ EN BYGNINGSMASSE SOM GIR GODE ARBEIDSFORHOLD FOR STUDENTER OG ANSATTE? TERJE HOLSEN 24. AUGUST 2011 HVORDAN KAN UMB FÅ EN BYGNINGSMASSE SOM GIR GODE ARBEIDSFORHOLD FOR STUDENTER OG ANSATTE? TERJE HOLSEN 24. AUGUST 2011 MÅLSETTINGEN - KONKRETISERT En bygningsmasse som dekker behovene Verdibevarende vedlikehold,

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder 2010 Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi Anne Kari Botnmark prosjektleder Målsettinger- pilotprosjekt teknologi Oslofjorden teknologiutdanning vil bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

Institutt for landskapsplanlegging

Institutt for landskapsplanlegging Institutt for landskapsplanlegging Eva Falleth INSTITUTT TT FOR LANDS SKAPSPLANLE EGGING INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING Eiendomsfag (utskiftning / jordskifte) fra 1897 Landskapsarkitektur (hagearkitekt)

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 1 Dagens Vedtak Målsettinger pilotprosjekt teknologi Prosesser og prosjekter Organisering av prosjektet Økonomi Utfordringer og oppgaver

Detaljer

LMU-sak 2/ Retningslinjer og kriterier for tildeling av faste masterplasser orientering om oppfølging av vedtak og videre fremdrift.

LMU-sak 2/ Retningslinjer og kriterier for tildeling av faste masterplasser orientering om oppfølging av vedtak og videre fremdrift. 1302 1901 LMU-SAK NR: 2/2011-3 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 2/2011-3 Retningslinjer

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

Dokument: Årsplan studienemnda 2010 Fra: Studiedirektøren Til: Studienemnda Versjon Oppdatert pr. 20.08.10

Dokument: Årsplan studienemnda 2010 Fra: Studiedirektøren Til: Studienemnda Versjon Oppdatert pr. 20.08.10 Dokument: Årsplan studienemnda 2010 Fra: Studiedirektøren Til: Studienemnda Versjon Oppdatert pr. 20.08.10 Møtedatoer 13. januar, 3. februar, 10. mars, 3. mai, 26. mai, 8. september, 13. oktober, 10. november

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Handlingsplan for utdanning

Handlingsplan for utdanning Handlingsplan for utdanning -2016 Strategipunkter Tiltak Tidsramme 1. Våre studieprogram skal være forskningsbaserte, av høy kvalitet og utvikle akademisk dannelse. Vi skal arbeide for å få etablert et

Detaljer

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 24 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/30-12 Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

Hvilke forventninger har studentene til det nye universitetet?

Hvilke forventninger har studentene til det nye universitetet? Studentdemokratiet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Hvilke forventninger har studentene til det nye universitetet? ved Maja Stade Aarønæs Leder i Studentstyret NSU-Ås 18. mars 2009 Universitetet

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 30.09.08 1 Vedtak Styret anbefaler at Oslofjordalliansen videreutvikles som strategisk institusjonelt samarbeid mellom UMB, HiBu, HiØ

Detaljer

UMBs alliansesamarbeid og ny strategiplan for Oslofjordalliansen (OFA)

UMBs alliansesamarbeid og ny strategiplan for Oslofjordalliansen (OFA) US-SAK NR: 17/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2008/11 UMBs alliansesamarbeid

Detaljer

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier.

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier. Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Konkurransen utfordrer universitetene og høyskolenes fagportefølje og struktur. Studentene, offentlig virksomhet og næringsliv

Konkurransen utfordrer universitetene og høyskolenes fagportefølje og struktur. Studentene, offentlig virksomhet og næringsliv Konkurransen utfordrer universitetene og høyskolenes fagportefølje og struktur. Studentene, offentlig virksomhet og næringsliv stiller også stadig større krav til kompetansetilbydere. Rundt Oslofjorden

Detaljer

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Strategisk plan for 2010 2015: Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Leveringsfrist fredag 27.02.09 Vennligst send utfylt fil til per.rygg@hist.no; sigmund.grimstad@hist.no;

Detaljer

US-SAK 124/2012: Styrets 3 utvalgte områder - Studiekvalitet. Dokumenter: a) Saksframlegg

US-SAK 124/2012: Styrets 3 utvalgte områder - Studiekvalitet. Dokumenter: a) Saksframlegg US-SAK NR: 124/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: MARI SUNDLI TVEIT OG OLE-JØRGEN TORP ARKIVSAK NR: US-SAK 124/2012: Styrets 3 utvalgte områder

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Saksnummer: 4/2011 Kandidatundersøkelse 2010 presentasjon av funn i rapport og oppfølging

Saksnummer: 4/2011 Kandidatundersøkelse 2010 presentasjon av funn i rapport og oppfølging SN-SAK NR: 4/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): SENIORRÅDGIVER CECILIE MATHIESEN, RÅDGIVER EIVIND NORUM ARKIVSAK NR:2008/1418

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

LMU-sak 13/2011 Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging oppfølging av tiltaksplan 2010-2011

LMU-sak 13/2011 Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging oppfølging av tiltaksplan 2010-2011 LMU-SAK NR: 2/2011-5 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2011 Handlingsplan for universell

Detaljer

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter

Detaljer

Planer om læringssenter. Atle Hårklau, NMBU Universitetsbiblioteket

Planer om læringssenter. Atle Hårklau, NMBU Universitetsbiblioteket Planer om læringssenter Atle Hårklau, NMBU Universitetsbiblioteket 22.10.14 NMBU Universitetsbiblioteket Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 NMBU Ca 5200 studenter Ca 1700 Ansatte Ca 70 Doktorgradskandidater

Detaljer

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: 14/3274 1 Vår ref: 2014/959 Dato: 17.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer

Detaljer

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09.

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 1. Bestilling Vi ønsker derfor at du lager et kortfattet notat ( 2-3 sider, + evt. vedlegg ) om hva som er gjort så langt faglig og med hensyn

Detaljer

Visjoner Vårt felles nye universitet på Ås. Allmøte UMB 18/ KNUT HOVE REKTOR UMB

Visjoner Vårt felles nye universitet på Ås. Allmøte UMB 18/ KNUT HOVE REKTOR UMB Visjoner Vårt felles nye universitet på Ås Allmøte UMB 18/3 2009 KNUT HOVE REKTOR UMB Stortingsvedtaket: enestående strategisk vindu Etableringen av et nytt universitet for Life Sciences innebærer muligheter

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Om forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Om forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning NOTAT Til Styrene ved høgskolene i Buskerud, Vestfold og Østfold og UMB Fra Oslofjordalliansens pilotprosjekt teknologi Kopi Alliansekoordinator Fred Nilsson Dato 26.04.2011 Saknr HiVe 2008/645-51 Notat

Detaljer

Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport fra arbeidsgruppe

Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport fra arbeidsgruppe SN-SAK NR: 39/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØREN ARKIVSAK NR: Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport

Detaljer

Informasjon om videreutdanning for ansatte og ledere i PPT studieåret

Informasjon om videreutdanning for ansatte og ledere i PPT studieåret Informasjon om videreutdanning for ansatte og ledere i PPT studieåret 2016-2017 Ansatte og ledere i PPT kan søke videreutdanning innen 15. april. Kommunen/fylkeskommunen kan søke tilretteleggingsmidler

Detaljer

LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell utforming ved UMB og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012-2013 - sluttrapport

LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell utforming ved UMB og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012-2013 - sluttrapport 1302 1901 LMU-K NR: 14/2013 KNSVARLIG: OLE JØRGEN TORP KSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL M.FL. ARKIVK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007 UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE ULTET Til: MN - fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 27 Møtedato: 18.06.07 Notatdato: 06.06.07 Saksbehandler: Yvonne Halle, seniorkonsulent,

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Vedlegg 1: Presentasjon av EVU-virksomheta ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVfak.)

Vedlegg 1: Presentasjon av EVU-virksomheta ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVfak.) INNSPILL FRA UNDERGRUPPE FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING (EVU) TIL ARBEIDSGRUPPA FOR STUDIEADMINISTRASJON I DET NYE FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA OG LÆRERUTDANNING Utfordringer for EVU og forslag

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt 1. Bakgrunn Pilotprosjekt teknologi er opprettet august/september 08 etter styresak i Oslofjordalliansens

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

Saksnummer: 17/2010 Evaluering av Utdanningsstrategi 2005-2010 og videre arbeid med ny strategi

Saksnummer: 17/2010 Evaluering av Utdanningsstrategi 2005-2010 og videre arbeid med ny strategi SN-SAK NR: 17/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: Saksnummer: 17/2010 Evaluering av Utdanningsstrategi

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR 2004 Vedtatt i instituttstyret 5.02.04 Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO ÅRSPLAN FOR ØKONOMISK INSTITUTT 2004 1. FORSKNING OG FORSKERUTDANNING Tiltak

Detaljer

Toårig masterstudium i fysikk

Toårig masterstudium i fysikk Toårig masterstudium i fysikk Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Odd Morten Mjøen Dato: 30.10.07 Innledning Hensikten med dette saksframlegget er å drøfte framtidige tiltak ved våre masterstudier i lys av den bekymringsfulle

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN

Høgskolen i Sørøst-Norge. Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN Høgskolen i Sørøst-Norge Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN 2017-2021 A B Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN HSN er en stor utdanningsinstitusjon

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert HV 1-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Arne

Detaljer

Utredning av mulige løp for femårig sivilingeniørutdanning i Bergen

Utredning av mulige løp for femårig sivilingeniørutdanning i Bergen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Utredning av mulige løp for femårig sivilingeniørutdanning i Bergen Harald Walderhaug Prodekan for utdanning MN/UiB 24.10.14

Detaljer

2) Studienemda tar orientering om kommunikasjonsavdelingens arbeid med planer for studierekruttering og markedsføring for 2013 til etterretning.

2) Studienemda tar orientering om kommunikasjonsavdelingens arbeid med planer for studierekruttering og markedsføring for 2013 til etterretning. SN-SAK NR: 42/202 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 302 90 SAKSANSVARLIG: TONJE GRAVE SAKSBEHANDLER(E): EIVIND NORUM ARKIVSAK NR: Saksnummer: 42/202 Studierekruttering og markedsføring 203 - Orienteringssak

Detaljer

NVHs utredning om organisering av DnU. Ruth Haug

NVHs utredning om organisering av DnU. Ruth Haug NVHs utredning om organisering av DnU Ruth Haug 28.01.11 Gratulerer med veterinær-året! Rome 24 January 2011 - This year has been declared World Veterinary Year, marking the 250th anniversary of the birth

Detaljer

INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK ÅRSRAPPORT 2007

INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK ÅRSRAPPORT 2007 INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK ÅRSRAPPORT 2007 Årsrapport 2007 Side 2 av 7 Innledning IKOS årsrapport for 2007 er bygget på instituttets årsplan for virksomhetsåret. Under hvert delpunkt

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknad til 1. Virkeområde og formål Bestemmelsens første ledd angir forskriftens virkeområde, som er alle universiteter og høyskoler som gir

Detaljer

Lesesalsresolusjon ved UMB

Lesesalsresolusjon ved UMB NOTAT TIL: LÆRINGSMILJØUTVALGET FRA: EDITH AKERØ, ANNE GURI WEIHE OG BODIL NORDERVAL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP DATO: 29. APRIL 2010 KOPI: Lesesalsresolusjon ved UMB Bakgrunn I LMU-møte 24.02.10,

Detaljer

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR 2004 Vedtatt i instituttstyret 5.02.04 Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO ÅRSPLAN FOR ØKONOMISK INSTITUTT 2004 1. FORSKNING OG FORSKERUTDANNING Tiltak

Detaljer

2. Fra samarbeid til samhandling med næringsliv

2. Fra samarbeid til samhandling med næringsliv Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring Årsplan for 2014 1570 Seksjon for musikkteori, og musikkteknologi Til høring 1 1 Utdanning Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov (KDs

Detaljer

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Status og planer Fakultetsstyremøte 28. februar 2014 Hilde Grimstad Prodekan utdanning Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje-prosess Årshjul

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl Fakultet for samfunnsvitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Tid: torsdag 22. mai kl. 10.00 12.00 Til stede: Jon P. Knudsen (styreleder), representanter for faste vitenskapelig

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

Hva er god kvalitet i

Hva er god kvalitet i Hva er god kvalitet i utdanning i 2020? Olgunn Ransedokken, ld leder av Utdanningsutvalget (UU), prorektor for utdanning og regional forankring Høgskolen i Oslo ogakershus (HiOA) 1 Følgende temaer er valgt

Detaljer

Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST.

Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST. INTERNT NOTAT Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST. Risikovurderinger Kunnskapsdepartementet (KD) har pålagt alle underliggende enheter å gjennomføre risikovurderinger for å kartlegge

Detaljer

MÅL, FORVENTNINGER OG FREMTIDSVYER

MÅL, FORVENTNINGER OG FREMTIDSVYER MÅL, FORVENTNINGER OG FREMTIDSVYER Oppstartsmøte Sentral brukergruppe 3. mars 2009 KNUT HOVE REKTOR UMB Stortingsvedtaket: enestående strategisk vindu Etableringen av et nytt universitet for Life Sciences

Detaljer

kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU

kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU NTNUs kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 NTNUs kvalitetssystem for utdanning Innhold 1. Om kvalitetssystemet for utdanning...

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Avdeling for ingeniørfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 17.01.2013 INNHOLD Innledning...3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...4

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

UTDANNINGSMELDING 2015 INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP, UIB

UTDANNINGSMELDING 2015 INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP, UIB UTDANNINGSMELDING 2015 INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP, UIB Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2014, og planer og prioriteringer for 2016 Dimensjonering av studietilbudet Instituttet

Detaljer

INNSPILL FRA FAKULTET FOR TEKNOLOGI TIL PLAN- OG BUDSJETT 2016

INNSPILL FRA FAKULTET FOR TEKNOLOGI TIL PLAN- OG BUDSJETT 2016 INNSPILL FRA FAKULTET FOR TEKNOLOGI TIL PLAN- OG BUDSJETT 2016 Viser til notat fra Årsrapportgruppa av 26. juni 2015, og har følgende innspill til de ulike kapitlene. 2 Fusjonsprosessen og budsjettarbeidet

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Ephorte: Saksnr: 46/2015 Møtedato: 2. desember 2015 Notatdato: 17. november

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer