Medlemsutvikling 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsutvikling 2015"

Transkript

1 Saksframlegg Sentralstyret Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: / Kirsti Renate Sommerdal Medlemsutvikling 2015 Sammendrag: Sentralstyret får i denne orienteringssaken forelagt medlemstall knyttet til medlemsutviklingen for Utdanningsforbundets totalmedlemstall øker for hvert år, og i 2015 opplevde vi en medlems vekst på over medlemmer. Tross medlemsvekst i totalmedlemstallet har vi en nedgang for våre yrkesaktive medlemmer, også i gruppen unge yrkesaktive medlemmer. Utdanningsforbundet har hatt et vervefokus på unge medlemmer og saken går nærmere inn på medlemsutvikling for unge yrkesaktive medlemmer og Pedagogstudentene. Pensjonistmedlemmene øker også som forventet. Det er fortsatt en jevn nedgang i antall ledermedlemmer, en nedgang som har vi har sett over flere år. Vi har hvert år en stor overgang fra yrkesaktiv- til pensjonistmedlemskap i tillegg til vanlige utmeldinger. Denne saken ser nærmere på disse overgangene og hvem som melder seg ut. Innstilling til vedtak Sentralstyret tar redegjørelsen om medlemsutviklingen i 2015 til orientering. Saksutredning: Saken er en presentasjon av medlemstallene og bevegelsene i Utdanningsforbundets medlemsmasse, for de viktigste gruppene. Datagrunnlaget for medlemstallene er basert på Utdanningsforbundets medlemsregistreringer i datasystemet Winorg, og de fleste medlemstallene er hentet ut fra medlemsstatistikken som blir publisert på intranettet hver måned har hatt en forventet medlemsutvikling for et mellomoppgjørs-år, med økning i totalmedlemstallet samtidig som vi har en nedgang i yrkesaktive medlemmer. Vi har per 1. januar medlemmer totalt, derav ordinære 1 medlemmer, studentmedlemmer og 628 dobbeltmedlemmer i folkehøgskolelagene. Vi har hatt en større økning i totalmedlemstallet enn ved tidligere mellomoppgjørs-år, med en økning på medlemmer i løpet av Årsaken er en større økning av pedagogstudenter enn vi har sett i tidligere mellomoppgjørs-år, i tillegg har vi en vanlig økning av pensjonister. Ordinære medlemmer har økt med 894 medlemmer, studentene har økt med medlemmer og folkehøgskolemedlemmene har økt med 7 medlemmer. 1 Ordinære medlemmer er alle medlemmer unntatt medlemmene i Pedagogstudentene og Folkehøgskolelagene

2 2 I figur 1 ser vi hele medlemsmassen til Utdanningsforbundet prosentvis grovt fordelt i forhold til de ulike gruppene vi har. Vi har de fem medlemsgruppene barnehage (BHG) offentlig og privat, grunnskole (GSK), videregående opplæring (VGO), universitet og høgskole (UH), faglig administrativt støttesystem (FAS): Så har vi ordinære yrkesaktive uten medlemsgruppe, pedagogstudentene, pensjonistene og medlemmer av folkehøgskolelaget. Siden 2014 har andelen i GSK og VGO gått ned med 1 % hver. Pensjonistene og studentene har økt sin andel med 1 % hver. Folkehøgskole 0 % Studenter 10 % BHG Off. 9 % BHG Priv. 5 % Pensjonist 19 % Uten medlemsgruppe 3 % FAS 4 % GSK 39 % UH 1 % VGO 10 % Figur 1:Prosentvis fordeling av de ulike gruppene per 1. januar 2016

3 3 Utvikling i totalmedlemstall Medlemstallet i Utdanningsforbundet økte fra per 1. januar 2015 til per 1. januar 2016, en vekst på medlemmer i løpet av Til sammenlikning var veksten i 2014 på medlemmer. I Figur 2 ser vi medlemsutviklingen i totalmedlemstallet for Det var lite bevegelse på totalmedlemstallet før høsten hvor vi hadde en stor økning i forbindelse med verving og nytt skole-/barnehageår, før det gikk litt ned igjen før årsskiftet Medlemsutvikling jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. jan. Figur 2: Medlemsutvikling for totalmedlemstallet i 2015 Hvis vi ser på medlemsveksten de siste seks årene i tabell 1, kan vi se et mønster hvor totalmedlemstallet øker betraktelig mer i partallsår i forhold til oddetallsår. Det er større aktivitet og engasjement ved hovedtariffoppgjør som igjen slår positivt ut på medlemsveksten. Vi kan også se at 2014 har betraktelig større vekst enn tidligere hovedtariff-år. Streiken i 2014 engasjerte mer enn tidligere, og dette viser seg også på medlemsveksten. Veksten i 2015 er også høyere enn tidligere oddetallsår. Det som slår veldig positivt ut for totalmedlemstallet i 2015 i forhold til tidligere oddetallsår er medlemsveksten i pedagogstudentene. Tabell 1: Totalmedlemstall og utvikling per 1.jan Per dato Medlemstall Økning fra året før % Endring 1. januar (fra ) 2,1 1. januar ,6 1. januar ,2 1. januar ,5 1. januar ,7 1. januar ,2

4 4 Medlemsgruppene Ordinære yrkesaktive medlemmer vil tilhøre en medlemsgruppe avhengig av hvilket arbeidsfelt man jobber med. Pensjonister og pedagogstudenter tilhører ikke noen medlemsgruppe, og de er dermed ikke med under denne statistikken. Figur 3 viser hvordan medlemsmassen er grovt fordelt prosentvis mellom de ulike medlemsgruppene. Siden 2014 har andelen GSK gått ned 1 % og BHG offentlig har økt sin andel med 1 %. UH 1 % Medlemsgruppene FAS 5 % VGO 15 % Uten 4 % BHG Off. 13 % BHG Priv. 7 % GSK 55 % Figur 3: Medlemsgruppene per 1. jan 2016 Vi ser ut i fra tabell 2 at vi har en nedgang i de fleste medlemsgruppene med unntak av barnehage privat og universitet/høgskole. Vi har i tidligere år sett en nedgang i medlemsgruppene grunnskole og videregående opplæring og denne nedgangen ser vi også i Medlemsgruppe barnehage har hatt oppgang i tidligere år og vi har fremdeles oppgang i Som vi ser i tabellen er det medlemmer i de private barnehagene som øker, og det kommer blant annet av at vi der har et større medlemspotensiale. Tabell 2: Medlemsutvikling i medlemsgruppene Medlemsgruppe 1. jan 2016 Endring Endring % Barnehage Offentlig ,1 Barnehage Privat ,2 Grunnskole ,0 Videregående opplæring ,9 Universitet/høgskole ,9 FAS ,2 Uten medlemsgruppe ,4 Totalt ,4 Hvis vi ser medlemsutviklingen over et lengre tidsperspektiv, kan vi ut i fra tabell 3 se at det er en nedgang i de to medlemsgruppene grunnskole og videregående opplæring, i løpet av en seks års 2 De yrkesaktive som er midlertidig uten arbeid, i permisjon o.l og i tillegg de medlemmene som jobber på arbeidsfelt som ikke tilhører noen medlemsgruppe.

5 5 periode. Nedgangen er størst prosentvis i medlemsgruppe videregående opplæring. Medlemsgruppe barnehage har hatt økning mye takket være større potensialet for verving i de private barnehagene. Universitet/høgskole har også hatt en stor prosentvis vekst. Tabell 3: Medlemsutvikling i medlemsgruppene siden 2010 og ut 2015 Medlemsgruppe 1. februar 2010 Endring Endring % Barnehage ,8 Grunnskole ,8 Videregående opplæring ,4 Universitet/høgskole ,3 FAS ,7 Overgang fra yrkesaktiv til pensjonist I tabellen 4 under ser vi at rundt yrkesaktive medlemmer har gått over fra de ulike medlemsgruppene til pensjonistmedlemskap i løpet av Tabellen viser også hvor stor andel av medlemsgruppen det gjelder. Tidligere år har tall som viser samme tendens, det er medlemsgruppe videregående opplæring som har størst andel som blir pensjonister, tett etterfulgt av FAS, UH og grunnskole, mens medlemsgruppe barnehage har en mindre andel som går over til pensjonist. Oversikten viser ikke de som velger å melde seg ut før de blir registrert som pensjonister i vårt system. Tabell 4: Overgang fra medlemsgruppene til pensjonistmedlemskap i løpet av 2015 Medlemsgruppe Medlemmer 1.jan 2015 Overgang til pensjonist Andel % Barnehage ,4 Grunnskole ,0 Videregående opplæring ,7 Universitet/høgskole ,0 FAS ,2 Innmeldinger og utmeldinger Utdanningsforbundet har mottatt totalt innmeldinger i løpet av Av disse er studentinnmeldinger og 29 er folkehøgskolemedlemmer. Resten er ordinære innmeldinger til Utdanningsforbundet. Vi mottok utmeldinger i løpet av Av disse er studentutmeldinger 3 og 22 gjelder folkehøgskolemedlemmer. Resten utmeldinger er ordinære utmeldinger. Tabell 5 viser hvordan antall innmeldinger og utmeldinger fordeler seg ut i fra medlemsgruppene våre. Den viser også hvor stor andel av den tilhørende medlemsgruppen som antall innmeldinger og utmeldinger tilsier. Selv om vi har flere utmeldinger enn innmeldinger blant de ordinære medlemmene totalt sett, så ser vi at vi har flere innmeldinger enn utmeldinger i de fleste medlemsgruppene (bortsett fra FAS). Grunnen til denne forskjellen er at ca pensjonister har enten meldt seg ut eller blitt meldt ut p.g.a bortgang. Disse teller også som utmeldinger blant ordinære medlemmer men kommer ikke med i tabell 5. 3 De fleste av disse er blitt utmeldt fordi de er registrert som ferdig utdannet i 2014 og ikke har meldt overgang til ordinært medlemskap, tross gjentatte purringer.

6 6 Tabell 5: Innmeldinger og utmeldinger per medlemsgruppe for 2015 Medlemsgruppe Antall innmeldinger/andel Antall utmeldinger/andel Barnehage 866 3,8 % 673 2,9 % Grunnskole ,2 % ,9 % Videregående opplæring 553 3,0 % 547 3,0 % UH 44 3,4 % 44 3,4 % FAS 172 2,8 % 234 3,8 % Grafen under viser hvor mange utmeldinger det er innen ulike aldersgrupper. I denne figuren er ikke studenter eller pensjonister med. Som i fjor er det en topp blant de som er 41 år. Det er også naturlig at noen melder seg ut før vi får registrert dem som pensjonist. Utenom dette er det ingen aldersgrupper som skiller seg ut, noe som tyder på at alder muligens ikke er en vesentlig faktor for å melde seg ut. 150 Alder på utmeldte Figur 4: Alder på utmeldte ordinære yrkesaktive for Antall år med medlemskap Figur 5: Antall år med medlemskap før utmelding i 2015 I figur 5 over, ser vi hvor mange utmeldinger vi har fått sett i forhold til hvor mange år medlemmet har hatt medlemskap. Her er ikke pedagogstudenter eller pensjonister med. Som i fjor viser grafen at det er et høyt antall medlemmer som velger å melde seg ut i løpet av de fire første årene de er medlem i Utdanningsforbundet. Rundt 35 prosent av de utmeldte medlemmene våre i 2015 hadde vært medlem i maks 4 år. Selv om antallet utmeldte er lavere i 2015 sammenliknet med 2014, er grafene veldig like.

7 7 Yrkesaktive Yrkesaktive er per definisjon alle medlemmer i arbeid, også medlemmer i Pedagogstudentene som er registrert med arbeidsplass ved siden av studier (gjelder ca studentmedlemmer). I tillegg kommer alle potensielle yrkesaktive som midlertidig er arbeidsledige, i permisjon og de som får arbeidsavklaringsstønad o.l. Hvis vi ser på utviklingen over flere år i Tabell 6, ser vi det samme mønsteret som i Tabell 1. Det er klar forskjell på partall og oddetallsår. Vi ser størst oppgang i 2014 og størst nedgang i 2015, så det er grunn til å følge med på medlemsutvikling på denne viktige gruppen. Per dato Medlemstall Økning fra året før % Endring 1. januar ,8 1. januar ,4 1. januar ,8 1. januar ,4 1.januar ,6 1.januar ,7 Tabell 6: Yrkesaktive medlemmer 1.jan Hvis vi ser på medlemsutviklingen for yrkesaktive i løpet av 2015 som Figur 6 viser, ser vi at det har vært en nedgang på 782 medlemmer i løpet av Den tydelige nedgangen vi ser fra januar 2015, startet allerede etter streiken i Det var en nedgang på ca. 400 yrkesaktive medlemmer fra 1. oktober 2014 fram til 1. januar Så fortsatte nedgangen i 2015 fram til høsten. Den store oppgangen vi ser om høsten, skyldes overgangene fra studentmedlemskap til ordinært yrkesaktivt medlem, og i tillegg innmeldinger i forbindelse med nytt skole-/barnehageår. Vi hadde en topp med medlemmer per 1. september, og fra da og til årsskiftet har det vært en nedgang på 816 yrkesaktive medlemmer. Vi har yrkesaktive medlemmer per 1. januar Yrkesaktive medlemmer Figur 6: Medlemsutvikling for yrkesaktive medlemmer i løpet av 2015

8 8 Unge yrkesaktive medlemmer Unge medlemmer defineres her som de yrkesaktive medlemmene som er under 36 år. I løpet av 2015 sank denne gruppen med 405 medlemmer, som er en nedgang på 1,5 %. Trenden gjennom året er som tidligere år, at det synker jevnt fra januar fram til august, hvor det blir en stor stigning før det igjen synker mot slutten av året. Vi hadde en topp i månedsskiftet september/oktober med unge yrkesaktive medlemmer som ble det høyeste medlemstallet i 2015 for denne gruppen. Til sammenlikning var den toppen i 2014 på yrkesaktive medlemmer. Etter oktober fikk vi en nedgang på 506 medlemmer fram til årsskiftet. Vi har unge yrkesaktive medlemmer i Utdanningsforbundet per 1. jan Unge yrkesaktive Figur 7: Medlemsutvikling 2015 for unge yrkesaktive Antall unge yrkesaktive medlemmer i Utdanningsforbundet har de siste årene vært synkende, med unntak av 2014 som var et spesielt år med tanke på streiken. Vi ser en trend hvor unge medlemmer ikke organisere seg i like stor grad som før. Det har derfor vært et mål for Utdanningsforbundet å fokusere på verving av unge medlemmer. Tabell 7: Medlemstall unge yrkesaktive 1. jan januar Antall 35 år og yngre Andelen pensjonistmedlemmer har økt samtidig som andelen unge yrkesaktive har sunket. Utfordringen har vært å få inn like mange unge nye medlemmer som de som har gått av med pensjon. Om vi ser på andelen unge medlemmer og sammenstiller med andelen pensjonister i Utdanningsforbundet ut ifra tabell 7, ser vi en reduksjon for unge medlemmer og en vekst for pensjonistene.

9 9 Tabell 8: Prosentandel unge medlemmer opp mot pensjonistmedlemmer Andel unge medlemmer - 35 år og yngre 18,3 16,9 16,2 15,9 Andel pensjonister 14,6 16,1 17,8 18,6 Ledere Vi ser en nedgang i alle medlemsgruppene når vi ser på ledermedlemmene våre. Vi har 8337 ledermedlemmer per 1.januar 2016 en nedgang på 308 ledermedlemmer i løpet av I Tabell 9 ser vi nedgangen per medlemsgruppe, og vi kan se at ledere i videregående har størst prosentvis nedgang med en samlet nedgang på 7,9 % som er del mer enn i 2014 hvor nedgangen var på 2,3 %. Grunnskole har også fått en større nedgang i sine ledermedlemmer, fra 1,8 % nedgang i 2014 til en nedgang på 2,9 % i FAS har også 5 % større nedgang i 2015 sammenliknet med For å bli registrert som ledermedlem må medlemmet være registrert med en lederstilling i vårt organisasjons-/medlemssystem. Det er derfor viktig at vi har oppdatert stillingskodene/titlene på våre ledermedlemmer, både for at vi har riktig data og for at de skal få riktig informasjon og tilbud som ledermedlem. Riktig kode er også viktig for å kunne analysere grundigere hvilke ledermedlemmer som melder seg ut. Vi vet at stillingskoder/titler generelt ikke blir oppdatert i ønsket grad i vårt system- det er kanskje ikke noe man som medlem tenker på at er viktig. Det vil derfor være grunn til å tro vi har en del mørketall i denne gruppen, og at det er en del ledermedlemmer som da ikke er registrert som det. Tabell 9: Medlemsutvikling ledermedlemmene i løpet av 2015 Medlemsgruppe- ledere 1. jan 2016 Endring Endring % Barnehage Offentlig ,9 % Barnehage Privat ,1 % Grunnskole ,9 % Videregående opplæring ,9 % UH ,8 % FAS ,5 % Uten medlemsgr ,1 % Totalt ,6 % Ifølge medlemsundersøkelsen (Fafo, 2013) vurderer flere medlemmer med lederstilling enn andre medlemmer, å melde seg ut av Utdanningsforbundet. De oppgir også oftere enn andre medlemmer at dette er fordi de ikke føler seg godt nok ivaretatt som yrkesgruppe og at det er vanskelig å være medlem i et forbund som organiserer både ledere og ansatte. I Tabell 10 under ser vi antall og hvor stor prosentandel av ledere per medlemsgruppe som har meldt seg ut i løpet av Det er mindre utmeldinger av ledere enn vi hadde i 2014, samtidig som vi har en større nedgang i denne gruppen. Det kan komme av for eksempel større overgang til pensjonistmedlemskap fra denne gruppa eller færre nye ledere som kommer inn, men dette må da undersøkes nærmere.

10 10 Tabell 10: Utmeldte ledermedlemmer per medlemsgruppe Medlemsgruppe- ledere Antall utmeldte 2015 Utmeldte % Barnehage 86 3,0 Grunnskole 164 4,2 Videregående opplæring 63 5,6 UH 1 1,8 FAS 26 4,3 Uten medlemsgruppe 3 3,0 Pensjonistmedlemmer Antall pensjonistmedlemmer økte med 1453 medlemmer i 2015 og det er nå registrert pensjonister i medlemsmassen. Som vi ser av figur 8 så pensjonerer flest seg om høsten. Noen velger også å melde seg ut fra Utdanningsforbundet, ofte i forbindelse med mottak av fakturaen for neste års kontingent, som sendes ut i desember. Som nevnt foran utgjør pensjonistene rundt 18,6 % av medlemsmassen. Når det gjelder kontingentinntekter står pensjonistene for rundt 2 % av inntektene. Pensjonister Figur 8: Medlemsutvikling 2015 for pensjonistmedlemmene Pedagogstudentene Pedagogstudentene (PS) har hatt en stor medlemsøkning på medlemmer i løpet av 2015 og er nå medlemmer. Av grafen under ser vi at PS har en stor økning om høsten i forbindelse med vervingen ved skolestart.

11 Pedagogstudenter Figur 9: Medlemsutvikling pedagogstudentene for 2015 Pedagogstudentene har fått inn innmeldinger i løpet av 2015, det er 64 % av alle innmeldingene til Utdanningsforbundet i løpet av Til sammenlikning hadde Pedagogstudentene i 2014 registrert over innmeldinger, som utgjorde 52 % av alle innmeldinger til Utdanningsforbundet. Medlemsveksten skyldes at Pedagogstudentene i de siste 2 årene har utviklet og gjennomført en bevisst vervestrategi med blant annet tilstedeværelse på strategisk utvalgte utdanningsinstitusjoner, skolert lokallagene i verving, utviklet nytt og mer helhetlig profileringsmateriell samt benyttet nye markedsføringskanaler. I løpet av 2015 har over 2000 ferdig utdannede pedagogstudenter meldt overgang til ordinært medlemskap, noe som utgjør 14 % av medlemsmassen til Pedagogstudentene. Ut fra tabellen under, ser vi antall overganger i 2015 har vært lavere enn tidligere år. Det var et stort potensiale på 4500 studenter som var registrert som ferdig utdannet i løpet av Det er over 2000 av disse som fremdeles ikke har meldt overgang. Tabell 11: Oversikt antall overganger fra Pedagogstudentene til ordinært medlemskap Tidsrom overgang i 2012 overgang i 2013 overgang i 2014 overgang i 2015 Antall overgang Andel ved 1. januar I følge medlemsundersøkelsen (Fafo, 2013), svarte 44 % at de ble medlem av Utdanningsforbundet via Pedagogstudentene. Av medlemmer under 30 år var 70 % først medlem av pedagogstudentene. Av medlemmer i medlemsgruppe barnehage svarte nesten 2 av 3 at de først var studentmedlemmer, i grunnskolen har 50 % kommet inn via studentmedlemskap. Medlemsutvikling for 2015 oppsummering og oversikt Vi har en stor medlemsvekst i totalmedlemstallet for Vi ser samtidig en nedgang i yrkesaktive hvor også gruppen unge yrkesaktive har en nedgang tross vervefokus på denne

12 12 gruppa. Det er en forventet økning av pensjonister men de har litt lavere vekst enn tidligere år 4. Pedagogstudenten har også hatt et veldig bra år med stor medlemsvekst og nok en vellykket vervehøst. Vi ser en fortsatt jevn nedgang i ledermedlemmene våre. Vi har en større nedgang enn vi har sett tidligere blant de yrkesaktive medlemmene. Ser vi på statistikken for 2015 og også over en seks års periode har vi nedgang i medlemsgruppe grunnskole og videregående. Spesielt videregående har en økende nedgang som bør følges opp. Medlemmer i aldersgruppen unge medlemmer under 36 år har også en nedgang. Tabell 12: Oppsummering medlemsutvikling for 2015 Medlemstall 1. januar 2016 Endring Totalmedlemstall ,2 % Yrkesaktive ,6 % Unge yrkesaktive ,5 % Ledere ,6 % Pensjonister ,9 % Pedagogstudentene ,4 % 4 I 2014 hadde pensjonistene en økning på 5,7 %.

Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014

Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014 Saksframlegg Sentralstyret Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: 27.01.2015 14/00230-4 Kirsti Renate Sommerdal Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014 Sammendrag: Sentralstyret får i denne orienteringssaken

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Utdanningsforbundets strategiplan for verving

Utdanningsforbundets strategiplan for verving Utdanningsforbundets strategiplan for verving Et helhetlig og systematisert vervearbeid Strategiplanen for verving er et grunnlagsdokument for Utdanningsforbundets vervevirksomhet på alle nivåer i organisasjonen

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. september 2009

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. september 2009 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 02.01.09 03.08.09 01.09.09 Endring siste måned Endring fra 02.01.09 01 Østfold 18 179 18 263 18223-40 44 02 Akershus 21 012 21 282 21226-56 214 03 Oslo 34

Detaljer

Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring

Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring 1 Sak 8.5 Rekruttering og medlemsbevaring Forslag 8.51 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller for kongressen: Kongressen ber landsstyret om: Utarbeide

Detaljer

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker KURS ATV-VGO 15.-16.3.2011 Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø E-post og sikkerhet Seniortiltak Medlemstall og verving Medlemsundersøkelsen Ny e-postløsning

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 01.01.16 01.02.16 01.03.16 01.04.16 01.05.16 Endring siste måned Endring i år 01 Østfold 20 516 20 568 20 616 20 622 20 700 78 184 02 Akershus 24 601 24 642

Detaljer

Sak 14/2015. Til: Representantskapet. Fra: Styret. Dato: 14.04.2015. Studentmedlemsskap i NAL. 1. Bakgrunn

Sak 14/2015. Til: Representantskapet. Fra: Styret. Dato: 14.04.2015. Studentmedlemsskap i NAL. 1. Bakgrunn Sak 14/2015 Til: Representantskapet Fra: Styret Dato: 14.04.2015 Studentmedlemsskap i NAL 1. Bakgrunn NAL er en medlemsorganisasjon som har en tredeling av typer medlemskap: yrkesaktive, studenter og pensjonister.

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn?

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn? Ledere - intervjuguide - Bakgrunn: hvor lenge medlem, hvor lenge ledermedlem, hva er den største forskjellen på å være ordinært medlem og ledermedlem? Andre ledere organisert i Utdanningsforbundet? - Hvilken

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Uttalelse om vedtektsforslag. Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet

Uttalelse om vedtektsforslag. Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet Uttalelse om vedtektsforslag Styret for pensjonistene i Utdanningsforbundet innkalte for pensjonistlederne i fylkeslagene og fylkesstyrekontaktene

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

Rekruttering og organisasjonsutvikling

Rekruttering og organisasjonsutvikling kunnskap gir vekst Rekruttering og organisasjonsutvikling Hvorfor snakker vi om rekruttering? Organisasjonsutvikling Forbundets målsettinger i et langt perspektiv Organisasjonsutvikling Et realistisk mål

Detaljer

Medlemstall for Norges klatreforbund

Medlemstall for Norges klatreforbund Medlemstall for Norges klatreforbund Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

Notat. 3.1. Arbeidstid over livsløpet. tpb, 20. juni 2007

Notat. 3.1. Arbeidstid over livsløpet. tpb, 20. juni 2007 Notat tpb, 20. juni 2007 3.1. Arbeidstid over livsløpet Denne analysen av hvordan arbeidstiden skifter over livsløpet vil i hovedsak gjøres ved å bruke tverrsnittsdata fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad // NOTAT Ved utgangen av 2.kvartal 2016

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE!

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! KANALENES EFFEKT MÅ MÅLES! Mediemarkedet har aldri tidligere vært så fragmentert Flater og innhold smelter sammen, Nye direkte kanaler kommer til men tar de over for de

Detaljer

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet betyr at du har en av

Detaljer

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: 9.-12. november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Verve og beholde medlemmer. Rapport om Utdanningsforbundets medlemspotensialet

Verve og beholde medlemmer. Rapport om Utdanningsforbundets medlemspotensialet Verve og beholde medlemmer Rapport om Utdanningsforbundets medlemspotensialet 1. Innledning Utdanningsforbundets Strategiplan for verving, som ble ferdigstilt i 2012, påpekte at verving av medlemmer, og

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Sist endret av Landsmøtet 2015 1 NAVN OG FORMÅL Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 Velkommen til 2014 Arrangeres for niende gang sammen med DNB Presenterer årlig undersøkelse om helsetilstanden Totalt 21 selskaper presenterer seg 5 selskaper legger frem

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Engasjerer fremtidens lærere!

Engasjerer fremtidens lærere! Engasjerer fremtidens lærere! Vi er fremtidens lærerprofesjon, og for å bli godt rustede profesjonsutøvere må vi ha lærerutdanninger av høy kvalitet. Vårt viktigste ansvarsområde er derfor kvaliteten på

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2015

NOTAT. Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2015 NOTAT Til: LS Fra: AU, Torbjørn Brenna og Anne Hilde Thue Dato: 09.09.2015 Saksnummer: 15-588 Kommentarer til NJs halvårs og prognose for 2015 Både for NJ drift og for NJs vederlags viser ene for 1. halvår

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte 03/16

Protokoll fylkesstyremøte 03/16 Protokoll fylkesstyremøte 03/16 Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: 12.-13.april 2016 16/00547 Kristina Lindstrøm Tidspunkt: 12.-13.april 2016 Sted: Kjerringøy bryggehotell Til stede: Gerd-Inger Simonsen,

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Vedtatt av hovedstyret i sak 58-14 Føringer: Strategisk mål for perioden 2014-2019 er 17 000 medlemmer, økt medlemsfokus og segmenterte medlemstilbud MÅL: MEDLEMSVEKST

Detaljer

3. Husholdsarbeid. mennene. Alt i alt bruker vi derfor mindre tid til husholdarbeid i 2000 enn i 1971.

3. Husholdsarbeid. mennene. Alt i alt bruker vi derfor mindre tid til husholdarbeid i 2000 enn i 1971. 3. Tiden menn og kvinner bruker til husholdsarbeid har utviklet seg i forskjellig retning fra 1971 til 2000. Dette går frem av figur 3.1. Mens menns gjennomsnittlige tid til husholdsarbeid har økt per

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

Forvaltningsstatistikken

Forvaltningsstatistikken Forvaltningsstatistikken 2012 Forvaltningsstatistikken 2012 For å gi styret en oversikt over hvem som bruker LNUs ordninger, har forvaltningsteamet (FOT) utarbeidet denne forvaltningsstatistikken. Dette

Detaljer

Nasjonale radiokanaler. PPM-tall oktober 2017

Nasjonale radiokanaler. PPM-tall oktober 2017 Nasjonale radiokanaler PPM-tall oktober 17 Bakgrunn Denne oversikten beskriver utviklingen i radiolytting nasjonalt med oppdaterte tall fra oktober 17. Medietilsynet har utarbeidet oversikten på bakgrunn

Detaljer

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Blant innvandrere fra blant annet Filippinene, Polen, Russland og India er det en langt større andel med høyere utdanning enn blant andre bosatte i Norge.

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming Bjørnstad //

Detaljer

Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014

Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014 Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014 Styremøtet april 2014 Tore Prestegard Utvikling av sykefraværet 2012-2013 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2013 2012 2,00% 0,00% jan feb mar apr mai jun jul aug sep

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO Rutiner hele året Hvert kvartal - 1.januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober: Utsending av kontingentkrav til ikkeyrkesaktive, pensjonister og, med

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av Januar. Nøkkelparametre. Januar Endring fra 2011 Laks Biomasse 629 000 tonn 10 %

Akvafakta. Status per utgangen av Januar. Nøkkelparametre. Januar Endring fra 2011 Laks Biomasse 629 000 tonn 10 % Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 28. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametre Januar Endring fra Laks Biomasse 629

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingbladet Nr. 10 2010 SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingtellinger per 1. oktober 2010 1 Klekking av kyllinger av verperase i september Antall klekte kyllinger av verperase

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 1/2016 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtall

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

Temanotat 2006/8: Pensjonering i skoleverket etter år 2000

Temanotat 2006/8: Pensjonering i skoleverket etter år 2000 Temanotat 2006/8: Utarbeidet av Bjarne Wik for Utdanningsforbundet Temanotat 2006/8 Utarbeidet i avdeling for utredning Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland 0134 OSLO www.utdanningsforbundet.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantina, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 90744608 SAKSKART Saker til behandling

Detaljer

5. Lesevaner i endring

5. Lesevaner i endring 5. Lesing er en tradisjonell del av fritida. Nesten hvor vi snur og vender oss er det en tekst som retter seg mot oss og får oss til å lese. Også fjernsynsseing er i stor grad lesing, på samme måte som

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for september 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 VEDTEKTER for Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 1 Navn Foreningens navn skal være Postansattes Landsforening (PL). 2 Organisatorisk tilslutning PL er en partipolitisk

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for oktober 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.4/15 ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.4.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak: Organisasjonen

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i personer med nedsatt arbeidsevne og personer med rett til arbeidsavklaringspenger per 31. desember 217 Notatet er skrevet av

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for august 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser hvor

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge Frivillighetsbarometeret 2017 Frivillighet Norge Innhold 1. Om frivillighetsbarometeret 3 2. Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 6 3. Nordmenns deltakelse i frivillige organisasjoner 11 4. Rekruttering

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen Saksfremlegg Fristbrudd og ventetider Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Harald Noddeland 97424 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 99/ 24.11.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets melding for 2014

Vedlegg Utdanningsforbundets melding for 2014 Oppnevninger representasjon i styrer, utvalg og råd... 2 Utdanning... 14 Bedre skole... 19 Yrke... 20 Første steg... 21 Spesialpedagogikk... 22 Medlemsanalyse... 24 Medlemstilbud... 34 Kommunikasjon...

Detaljer

God helse og utdanning holder unge eldre i arbeidslivet

God helse og utdanning holder unge eldre i arbeidslivet God helse og utdanning holder unge eldre i arbeidslivet Under halvparten av befolkningen i alderen 62-66 år er i arbeid. De siste 30 åra har den tiden unge eldre bruker til inntektsarbeid gått ned med

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund

Maskinentreprenørenes Forbund 23.02.2015 Maskinentreprenørenes Forbund - Status for MEF-bedriftene - Marked og konkurransesituasjon Maskinentreprenørenes Forbund MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for november 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

Vedlegg 8 MEDLEMSREKRUTTERING. Kopi av lysarkene som Ragnhild Elster brukte i sin innledning.

Vedlegg 8 MEDLEMSREKRUTTERING. Kopi av lysarkene som Ragnhild Elster brukte i sin innledning. Vedlegg 8 MEDLEMSREKRUTTERING Kopi av lysarkene som Ragnhild Elster brukte i sin innledning. Forskerforbundets medlemsutvikling 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juli 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #6. «Holdninger til innvandring » Runa Falck Langaas Universitetet i Bergen August 2017

MEDBORGERNOTAT #6. «Holdninger til innvandring » Runa Falck Langaas Universitetet i Bergen August 2017 MEDBORGERNOTAT #6 «Holdninger til innvandring 2013-2017» Runa Falck Langaas Runa.Langaas@uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Introduksjon Dette notatet gir en oversikt over norske medborgere sine

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. juni 1 Sammendrag 19 9 ungdommer er i oppfølgingstjenestens målgruppe 1/1 19 9 1 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret 1/1

Detaljer

Utviklingen i uføretrygd 1 per 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Utviklingen i uføretrygd 1 per 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i uføretrygd 1 per 3. juni 216 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 25.8.216. // NOTAT Sammendrag Per 3.

Detaljer

Utviklingen pr. 30. juni 2015

Utviklingen pr. 30. juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon pr. 3. juni 215 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 6.8.215. Utviklingen

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingbladet Nr. 11 2010 SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingtellinger per 1. november 2010 1 Klekking av kyllinger av verperase i oktober Antall klekte kyllinger av verperase

Detaljer

Oljekutt og konjunkturutsikter. 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Oljekutt og konjunkturutsikter. 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Oljekutt og konjunkturutsikter 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden noe under normalt i 2015, noe bedre i 2016 «USA har kommet godt tilbake og det går noe bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.15 apr.15 jul.15 okt.15 jan.16 apr.16 jul.16 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

Detaljer

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning 71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller

Detaljer

11. Deltaking i arbeidslivet

11. Deltaking i arbeidslivet Aleneboendes levekår Deltaking i arbeidslivet Arne S. Andersen 11. Deltaking i arbeidslivet Mange aleneboende menn sliter på arbeidsmarkedet Aleneboende menn 30-66 år er oftere marginalisert i forhold

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for april 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser hvor

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR / NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR / NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR 2016 12.11.2016/ NAV Rogaland Rogaland. Antall varsler juni 2014 januar 2017 Varsler om permitteringer i september 16 og oktober 16 som følge av streiken er ikke tatt

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer