Medlemsutvikling 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsutvikling 2015"

Transkript

1 Saksframlegg Sentralstyret Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: / Kirsti Renate Sommerdal Medlemsutvikling 2015 Sammendrag: Sentralstyret får i denne orienteringssaken forelagt medlemstall knyttet til medlemsutviklingen for Utdanningsforbundets totalmedlemstall øker for hvert år, og i 2015 opplevde vi en medlems vekst på over medlemmer. Tross medlemsvekst i totalmedlemstallet har vi en nedgang for våre yrkesaktive medlemmer, også i gruppen unge yrkesaktive medlemmer. Utdanningsforbundet har hatt et vervefokus på unge medlemmer og saken går nærmere inn på medlemsutvikling for unge yrkesaktive medlemmer og Pedagogstudentene. Pensjonistmedlemmene øker også som forventet. Det er fortsatt en jevn nedgang i antall ledermedlemmer, en nedgang som har vi har sett over flere år. Vi har hvert år en stor overgang fra yrkesaktiv- til pensjonistmedlemskap i tillegg til vanlige utmeldinger. Denne saken ser nærmere på disse overgangene og hvem som melder seg ut. Innstilling til vedtak Sentralstyret tar redegjørelsen om medlemsutviklingen i 2015 til orientering. Saksutredning: Saken er en presentasjon av medlemstallene og bevegelsene i Utdanningsforbundets medlemsmasse, for de viktigste gruppene. Datagrunnlaget for medlemstallene er basert på Utdanningsforbundets medlemsregistreringer i datasystemet Winorg, og de fleste medlemstallene er hentet ut fra medlemsstatistikken som blir publisert på intranettet hver måned har hatt en forventet medlemsutvikling for et mellomoppgjørs-år, med økning i totalmedlemstallet samtidig som vi har en nedgang i yrkesaktive medlemmer. Vi har per 1. januar medlemmer totalt, derav ordinære 1 medlemmer, studentmedlemmer og 628 dobbeltmedlemmer i folkehøgskolelagene. Vi har hatt en større økning i totalmedlemstallet enn ved tidligere mellomoppgjørs-år, med en økning på medlemmer i løpet av Årsaken er en større økning av pedagogstudenter enn vi har sett i tidligere mellomoppgjørs-år, i tillegg har vi en vanlig økning av pensjonister. Ordinære medlemmer har økt med 894 medlemmer, studentene har økt med medlemmer og folkehøgskolemedlemmene har økt med 7 medlemmer. 1 Ordinære medlemmer er alle medlemmer unntatt medlemmene i Pedagogstudentene og Folkehøgskolelagene

2 2 I figur 1 ser vi hele medlemsmassen til Utdanningsforbundet prosentvis grovt fordelt i forhold til de ulike gruppene vi har. Vi har de fem medlemsgruppene barnehage (BHG) offentlig og privat, grunnskole (GSK), videregående opplæring (VGO), universitet og høgskole (UH), faglig administrativt støttesystem (FAS): Så har vi ordinære yrkesaktive uten medlemsgruppe, pedagogstudentene, pensjonistene og medlemmer av folkehøgskolelaget. Siden 2014 har andelen i GSK og VGO gått ned med 1 % hver. Pensjonistene og studentene har økt sin andel med 1 % hver. Folkehøgskole 0 % Studenter 10 % BHG Off. 9 % BHG Priv. 5 % Pensjonist 19 % Uten medlemsgruppe 3 % FAS 4 % GSK 39 % UH 1 % VGO 10 % Figur 1:Prosentvis fordeling av de ulike gruppene per 1. januar 2016

3 3 Utvikling i totalmedlemstall Medlemstallet i Utdanningsforbundet økte fra per 1. januar 2015 til per 1. januar 2016, en vekst på medlemmer i løpet av Til sammenlikning var veksten i 2014 på medlemmer. I Figur 2 ser vi medlemsutviklingen i totalmedlemstallet for Det var lite bevegelse på totalmedlemstallet før høsten hvor vi hadde en stor økning i forbindelse med verving og nytt skole-/barnehageår, før det gikk litt ned igjen før årsskiftet Medlemsutvikling jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. jan. Figur 2: Medlemsutvikling for totalmedlemstallet i 2015 Hvis vi ser på medlemsveksten de siste seks årene i tabell 1, kan vi se et mønster hvor totalmedlemstallet øker betraktelig mer i partallsår i forhold til oddetallsår. Det er større aktivitet og engasjement ved hovedtariffoppgjør som igjen slår positivt ut på medlemsveksten. Vi kan også se at 2014 har betraktelig større vekst enn tidligere hovedtariff-år. Streiken i 2014 engasjerte mer enn tidligere, og dette viser seg også på medlemsveksten. Veksten i 2015 er også høyere enn tidligere oddetallsår. Det som slår veldig positivt ut for totalmedlemstallet i 2015 i forhold til tidligere oddetallsår er medlemsveksten i pedagogstudentene. Tabell 1: Totalmedlemstall og utvikling per 1.jan Per dato Medlemstall Økning fra året før % Endring 1. januar (fra ) 2,1 1. januar ,6 1. januar ,2 1. januar ,5 1. januar ,7 1. januar ,2

4 4 Medlemsgruppene Ordinære yrkesaktive medlemmer vil tilhøre en medlemsgruppe avhengig av hvilket arbeidsfelt man jobber med. Pensjonister og pedagogstudenter tilhører ikke noen medlemsgruppe, og de er dermed ikke med under denne statistikken. Figur 3 viser hvordan medlemsmassen er grovt fordelt prosentvis mellom de ulike medlemsgruppene. Siden 2014 har andelen GSK gått ned 1 % og BHG offentlig har økt sin andel med 1 %. UH 1 % Medlemsgruppene FAS 5 % VGO 15 % Uten 4 % BHG Off. 13 % BHG Priv. 7 % GSK 55 % Figur 3: Medlemsgruppene per 1. jan 2016 Vi ser ut i fra tabell 2 at vi har en nedgang i de fleste medlemsgruppene med unntak av barnehage privat og universitet/høgskole. Vi har i tidligere år sett en nedgang i medlemsgruppene grunnskole og videregående opplæring og denne nedgangen ser vi også i Medlemsgruppe barnehage har hatt oppgang i tidligere år og vi har fremdeles oppgang i Som vi ser i tabellen er det medlemmer i de private barnehagene som øker, og det kommer blant annet av at vi der har et større medlemspotensiale. Tabell 2: Medlemsutvikling i medlemsgruppene Medlemsgruppe 1. jan 2016 Endring Endring % Barnehage Offentlig ,1 Barnehage Privat ,2 Grunnskole ,0 Videregående opplæring ,9 Universitet/høgskole ,9 FAS ,2 Uten medlemsgruppe ,4 Totalt ,4 Hvis vi ser medlemsutviklingen over et lengre tidsperspektiv, kan vi ut i fra tabell 3 se at det er en nedgang i de to medlemsgruppene grunnskole og videregående opplæring, i løpet av en seks års 2 De yrkesaktive som er midlertidig uten arbeid, i permisjon o.l og i tillegg de medlemmene som jobber på arbeidsfelt som ikke tilhører noen medlemsgruppe.

5 5 periode. Nedgangen er størst prosentvis i medlemsgruppe videregående opplæring. Medlemsgruppe barnehage har hatt økning mye takket være større potensialet for verving i de private barnehagene. Universitet/høgskole har også hatt en stor prosentvis vekst. Tabell 3: Medlemsutvikling i medlemsgruppene siden 2010 og ut 2015 Medlemsgruppe 1. februar 2010 Endring Endring % Barnehage ,8 Grunnskole ,8 Videregående opplæring ,4 Universitet/høgskole ,3 FAS ,7 Overgang fra yrkesaktiv til pensjonist I tabellen 4 under ser vi at rundt yrkesaktive medlemmer har gått over fra de ulike medlemsgruppene til pensjonistmedlemskap i løpet av Tabellen viser også hvor stor andel av medlemsgruppen det gjelder. Tidligere år har tall som viser samme tendens, det er medlemsgruppe videregående opplæring som har størst andel som blir pensjonister, tett etterfulgt av FAS, UH og grunnskole, mens medlemsgruppe barnehage har en mindre andel som går over til pensjonist. Oversikten viser ikke de som velger å melde seg ut før de blir registrert som pensjonister i vårt system. Tabell 4: Overgang fra medlemsgruppene til pensjonistmedlemskap i løpet av 2015 Medlemsgruppe Medlemmer 1.jan 2015 Overgang til pensjonist Andel % Barnehage ,4 Grunnskole ,0 Videregående opplæring ,7 Universitet/høgskole ,0 FAS ,2 Innmeldinger og utmeldinger Utdanningsforbundet har mottatt totalt innmeldinger i løpet av Av disse er studentinnmeldinger og 29 er folkehøgskolemedlemmer. Resten er ordinære innmeldinger til Utdanningsforbundet. Vi mottok utmeldinger i løpet av Av disse er studentutmeldinger 3 og 22 gjelder folkehøgskolemedlemmer. Resten utmeldinger er ordinære utmeldinger. Tabell 5 viser hvordan antall innmeldinger og utmeldinger fordeler seg ut i fra medlemsgruppene våre. Den viser også hvor stor andel av den tilhørende medlemsgruppen som antall innmeldinger og utmeldinger tilsier. Selv om vi har flere utmeldinger enn innmeldinger blant de ordinære medlemmene totalt sett, så ser vi at vi har flere innmeldinger enn utmeldinger i de fleste medlemsgruppene (bortsett fra FAS). Grunnen til denne forskjellen er at ca pensjonister har enten meldt seg ut eller blitt meldt ut p.g.a bortgang. Disse teller også som utmeldinger blant ordinære medlemmer men kommer ikke med i tabell 5. 3 De fleste av disse er blitt utmeldt fordi de er registrert som ferdig utdannet i 2014 og ikke har meldt overgang til ordinært medlemskap, tross gjentatte purringer.

6 6 Tabell 5: Innmeldinger og utmeldinger per medlemsgruppe for 2015 Medlemsgruppe Antall innmeldinger/andel Antall utmeldinger/andel Barnehage 866 3,8 % 673 2,9 % Grunnskole ,2 % ,9 % Videregående opplæring 553 3,0 % 547 3,0 % UH 44 3,4 % 44 3,4 % FAS 172 2,8 % 234 3,8 % Grafen under viser hvor mange utmeldinger det er innen ulike aldersgrupper. I denne figuren er ikke studenter eller pensjonister med. Som i fjor er det en topp blant de som er 41 år. Det er også naturlig at noen melder seg ut før vi får registrert dem som pensjonist. Utenom dette er det ingen aldersgrupper som skiller seg ut, noe som tyder på at alder muligens ikke er en vesentlig faktor for å melde seg ut. 150 Alder på utmeldte Figur 4: Alder på utmeldte ordinære yrkesaktive for Antall år med medlemskap Figur 5: Antall år med medlemskap før utmelding i 2015 I figur 5 over, ser vi hvor mange utmeldinger vi har fått sett i forhold til hvor mange år medlemmet har hatt medlemskap. Her er ikke pedagogstudenter eller pensjonister med. Som i fjor viser grafen at det er et høyt antall medlemmer som velger å melde seg ut i løpet av de fire første årene de er medlem i Utdanningsforbundet. Rundt 35 prosent av de utmeldte medlemmene våre i 2015 hadde vært medlem i maks 4 år. Selv om antallet utmeldte er lavere i 2015 sammenliknet med 2014, er grafene veldig like.

7 7 Yrkesaktive Yrkesaktive er per definisjon alle medlemmer i arbeid, også medlemmer i Pedagogstudentene som er registrert med arbeidsplass ved siden av studier (gjelder ca studentmedlemmer). I tillegg kommer alle potensielle yrkesaktive som midlertidig er arbeidsledige, i permisjon og de som får arbeidsavklaringsstønad o.l. Hvis vi ser på utviklingen over flere år i Tabell 6, ser vi det samme mønsteret som i Tabell 1. Det er klar forskjell på partall og oddetallsår. Vi ser størst oppgang i 2014 og størst nedgang i 2015, så det er grunn til å følge med på medlemsutvikling på denne viktige gruppen. Per dato Medlemstall Økning fra året før % Endring 1. januar ,8 1. januar ,4 1. januar ,8 1. januar ,4 1.januar ,6 1.januar ,7 Tabell 6: Yrkesaktive medlemmer 1.jan Hvis vi ser på medlemsutviklingen for yrkesaktive i løpet av 2015 som Figur 6 viser, ser vi at det har vært en nedgang på 782 medlemmer i løpet av Den tydelige nedgangen vi ser fra januar 2015, startet allerede etter streiken i Det var en nedgang på ca. 400 yrkesaktive medlemmer fra 1. oktober 2014 fram til 1. januar Så fortsatte nedgangen i 2015 fram til høsten. Den store oppgangen vi ser om høsten, skyldes overgangene fra studentmedlemskap til ordinært yrkesaktivt medlem, og i tillegg innmeldinger i forbindelse med nytt skole-/barnehageår. Vi hadde en topp med medlemmer per 1. september, og fra da og til årsskiftet har det vært en nedgang på 816 yrkesaktive medlemmer. Vi har yrkesaktive medlemmer per 1. januar Yrkesaktive medlemmer Figur 6: Medlemsutvikling for yrkesaktive medlemmer i løpet av 2015

8 8 Unge yrkesaktive medlemmer Unge medlemmer defineres her som de yrkesaktive medlemmene som er under 36 år. I løpet av 2015 sank denne gruppen med 405 medlemmer, som er en nedgang på 1,5 %. Trenden gjennom året er som tidligere år, at det synker jevnt fra januar fram til august, hvor det blir en stor stigning før det igjen synker mot slutten av året. Vi hadde en topp i månedsskiftet september/oktober med unge yrkesaktive medlemmer som ble det høyeste medlemstallet i 2015 for denne gruppen. Til sammenlikning var den toppen i 2014 på yrkesaktive medlemmer. Etter oktober fikk vi en nedgang på 506 medlemmer fram til årsskiftet. Vi har unge yrkesaktive medlemmer i Utdanningsforbundet per 1. jan Unge yrkesaktive Figur 7: Medlemsutvikling 2015 for unge yrkesaktive Antall unge yrkesaktive medlemmer i Utdanningsforbundet har de siste årene vært synkende, med unntak av 2014 som var et spesielt år med tanke på streiken. Vi ser en trend hvor unge medlemmer ikke organisere seg i like stor grad som før. Det har derfor vært et mål for Utdanningsforbundet å fokusere på verving av unge medlemmer. Tabell 7: Medlemstall unge yrkesaktive 1. jan januar Antall 35 år og yngre Andelen pensjonistmedlemmer har økt samtidig som andelen unge yrkesaktive har sunket. Utfordringen har vært å få inn like mange unge nye medlemmer som de som har gått av med pensjon. Om vi ser på andelen unge medlemmer og sammenstiller med andelen pensjonister i Utdanningsforbundet ut ifra tabell 7, ser vi en reduksjon for unge medlemmer og en vekst for pensjonistene.

9 9 Tabell 8: Prosentandel unge medlemmer opp mot pensjonistmedlemmer Andel unge medlemmer - 35 år og yngre 18,3 16,9 16,2 15,9 Andel pensjonister 14,6 16,1 17,8 18,6 Ledere Vi ser en nedgang i alle medlemsgruppene når vi ser på ledermedlemmene våre. Vi har 8337 ledermedlemmer per 1.januar 2016 en nedgang på 308 ledermedlemmer i løpet av I Tabell 9 ser vi nedgangen per medlemsgruppe, og vi kan se at ledere i videregående har størst prosentvis nedgang med en samlet nedgang på 7,9 % som er del mer enn i 2014 hvor nedgangen var på 2,3 %. Grunnskole har også fått en større nedgang i sine ledermedlemmer, fra 1,8 % nedgang i 2014 til en nedgang på 2,9 % i FAS har også 5 % større nedgang i 2015 sammenliknet med For å bli registrert som ledermedlem må medlemmet være registrert med en lederstilling i vårt organisasjons-/medlemssystem. Det er derfor viktig at vi har oppdatert stillingskodene/titlene på våre ledermedlemmer, både for at vi har riktig data og for at de skal få riktig informasjon og tilbud som ledermedlem. Riktig kode er også viktig for å kunne analysere grundigere hvilke ledermedlemmer som melder seg ut. Vi vet at stillingskoder/titler generelt ikke blir oppdatert i ønsket grad i vårt system- det er kanskje ikke noe man som medlem tenker på at er viktig. Det vil derfor være grunn til å tro vi har en del mørketall i denne gruppen, og at det er en del ledermedlemmer som da ikke er registrert som det. Tabell 9: Medlemsutvikling ledermedlemmene i løpet av 2015 Medlemsgruppe- ledere 1. jan 2016 Endring Endring % Barnehage Offentlig ,9 % Barnehage Privat ,1 % Grunnskole ,9 % Videregående opplæring ,9 % UH ,8 % FAS ,5 % Uten medlemsgr ,1 % Totalt ,6 % Ifølge medlemsundersøkelsen (Fafo, 2013) vurderer flere medlemmer med lederstilling enn andre medlemmer, å melde seg ut av Utdanningsforbundet. De oppgir også oftere enn andre medlemmer at dette er fordi de ikke føler seg godt nok ivaretatt som yrkesgruppe og at det er vanskelig å være medlem i et forbund som organiserer både ledere og ansatte. I Tabell 10 under ser vi antall og hvor stor prosentandel av ledere per medlemsgruppe som har meldt seg ut i løpet av Det er mindre utmeldinger av ledere enn vi hadde i 2014, samtidig som vi har en større nedgang i denne gruppen. Det kan komme av for eksempel større overgang til pensjonistmedlemskap fra denne gruppa eller færre nye ledere som kommer inn, men dette må da undersøkes nærmere.

10 10 Tabell 10: Utmeldte ledermedlemmer per medlemsgruppe Medlemsgruppe- ledere Antall utmeldte 2015 Utmeldte % Barnehage 86 3,0 Grunnskole 164 4,2 Videregående opplæring 63 5,6 UH 1 1,8 FAS 26 4,3 Uten medlemsgruppe 3 3,0 Pensjonistmedlemmer Antall pensjonistmedlemmer økte med 1453 medlemmer i 2015 og det er nå registrert pensjonister i medlemsmassen. Som vi ser av figur 8 så pensjonerer flest seg om høsten. Noen velger også å melde seg ut fra Utdanningsforbundet, ofte i forbindelse med mottak av fakturaen for neste års kontingent, som sendes ut i desember. Som nevnt foran utgjør pensjonistene rundt 18,6 % av medlemsmassen. Når det gjelder kontingentinntekter står pensjonistene for rundt 2 % av inntektene. Pensjonister Figur 8: Medlemsutvikling 2015 for pensjonistmedlemmene Pedagogstudentene Pedagogstudentene (PS) har hatt en stor medlemsøkning på medlemmer i løpet av 2015 og er nå medlemmer. Av grafen under ser vi at PS har en stor økning om høsten i forbindelse med vervingen ved skolestart.

11 Pedagogstudenter Figur 9: Medlemsutvikling pedagogstudentene for 2015 Pedagogstudentene har fått inn innmeldinger i løpet av 2015, det er 64 % av alle innmeldingene til Utdanningsforbundet i løpet av Til sammenlikning hadde Pedagogstudentene i 2014 registrert over innmeldinger, som utgjorde 52 % av alle innmeldinger til Utdanningsforbundet. Medlemsveksten skyldes at Pedagogstudentene i de siste 2 årene har utviklet og gjennomført en bevisst vervestrategi med blant annet tilstedeværelse på strategisk utvalgte utdanningsinstitusjoner, skolert lokallagene i verving, utviklet nytt og mer helhetlig profileringsmateriell samt benyttet nye markedsføringskanaler. I løpet av 2015 har over 2000 ferdig utdannede pedagogstudenter meldt overgang til ordinært medlemskap, noe som utgjør 14 % av medlemsmassen til Pedagogstudentene. Ut fra tabellen under, ser vi antall overganger i 2015 har vært lavere enn tidligere år. Det var et stort potensiale på 4500 studenter som var registrert som ferdig utdannet i løpet av Det er over 2000 av disse som fremdeles ikke har meldt overgang. Tabell 11: Oversikt antall overganger fra Pedagogstudentene til ordinært medlemskap Tidsrom overgang i 2012 overgang i 2013 overgang i 2014 overgang i 2015 Antall overgang Andel ved 1. januar I følge medlemsundersøkelsen (Fafo, 2013), svarte 44 % at de ble medlem av Utdanningsforbundet via Pedagogstudentene. Av medlemmer under 30 år var 70 % først medlem av pedagogstudentene. Av medlemmer i medlemsgruppe barnehage svarte nesten 2 av 3 at de først var studentmedlemmer, i grunnskolen har 50 % kommet inn via studentmedlemskap. Medlemsutvikling for 2015 oppsummering og oversikt Vi har en stor medlemsvekst i totalmedlemstallet for Vi ser samtidig en nedgang i yrkesaktive hvor også gruppen unge yrkesaktive har en nedgang tross vervefokus på denne

12 12 gruppa. Det er en forventet økning av pensjonister men de har litt lavere vekst enn tidligere år 4. Pedagogstudenten har også hatt et veldig bra år med stor medlemsvekst og nok en vellykket vervehøst. Vi ser en fortsatt jevn nedgang i ledermedlemmene våre. Vi har en større nedgang enn vi har sett tidligere blant de yrkesaktive medlemmene. Ser vi på statistikken for 2015 og også over en seks års periode har vi nedgang i medlemsgruppe grunnskole og videregående. Spesielt videregående har en økende nedgang som bør følges opp. Medlemmer i aldersgruppen unge medlemmer under 36 år har også en nedgang. Tabell 12: Oppsummering medlemsutvikling for 2015 Medlemstall 1. januar 2016 Endring Totalmedlemstall ,2 % Yrkesaktive ,6 % Unge yrkesaktive ,5 % Ledere ,6 % Pensjonister ,9 % Pedagogstudentene ,4 % 4 I 2014 hadde pensjonistene en økning på 5,7 %.

Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014

Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014 Saksframlegg Sentralstyret Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: 27.01.2015 14/00230-4 Kirsti Renate Sommerdal Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014 Sammendrag: Sentralstyret får i denne orienteringssaken

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker KURS ATV-VGO 15.-16.3.2011 Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø E-post og sikkerhet Seniortiltak Medlemstall og verving Medlemsundersøkelsen Ny e-postløsning

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

Sak 14/2015. Til: Representantskapet. Fra: Styret. Dato: 14.04.2015. Studentmedlemsskap i NAL. 1. Bakgrunn

Sak 14/2015. Til: Representantskapet. Fra: Styret. Dato: 14.04.2015. Studentmedlemsskap i NAL. 1. Bakgrunn Sak 14/2015 Til: Representantskapet Fra: Styret Dato: 14.04.2015 Studentmedlemsskap i NAL 1. Bakgrunn NAL er en medlemsorganisasjon som har en tredeling av typer medlemskap: yrkesaktive, studenter og pensjonister.

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Rekruttering og organisasjonsutvikling

Rekruttering og organisasjonsutvikling kunnskap gir vekst Rekruttering og organisasjonsutvikling Hvorfor snakker vi om rekruttering? Organisasjonsutvikling Forbundets målsettinger i et langt perspektiv Organisasjonsutvikling Et realistisk mål

Detaljer

Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring

Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring 1 Sak 8.5 Rekruttering og medlemsbevaring Forslag 8.51 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller for kongressen: Kongressen ber landsstyret om: Utarbeide

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Notat. 3.1. Arbeidstid over livsløpet. tpb, 20. juni 2007

Notat. 3.1. Arbeidstid over livsløpet. tpb, 20. juni 2007 Notat tpb, 20. juni 2007 3.1. Arbeidstid over livsløpet Denne analysen av hvordan arbeidstiden skifter over livsløpet vil i hovedsak gjøres ved å bruke tverrsnittsdata fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 Velkommen til 2014 Arrangeres for niende gang sammen med DNB Presenterer årlig undersøkelse om helsetilstanden Totalt 21 selskaper presenterer seg 5 selskaper legger frem

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014

Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014 Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014 Styremøtet april 2014 Tore Prestegard Utvikling av sykefraværet 2012-2013 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2013 2012 2,00% 0,00% jan feb mar apr mai jun jul aug sep

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Sist endret av Landsmøtet 2015 1 NAVN OG FORMÅL Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn?

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn? Ledere - intervjuguide - Bakgrunn: hvor lenge medlem, hvor lenge ledermedlem, hva er den største forskjellen på å være ordinært medlem og ledermedlem? Andre ledere organisert i Utdanningsforbundet? - Hvilken

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE!

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! KANALENES EFFEKT MÅ MÅLES! Mediemarkedet har aldri tidligere vært så fragmentert Flater og innhold smelter sammen, Nye direkte kanaler kommer til men tar de over for de

Detaljer

3. Husholdsarbeid. mennene. Alt i alt bruker vi derfor mindre tid til husholdarbeid i 2000 enn i 1971.

3. Husholdsarbeid. mennene. Alt i alt bruker vi derfor mindre tid til husholdarbeid i 2000 enn i 1971. 3. Tiden menn og kvinner bruker til husholdsarbeid har utviklet seg i forskjellig retning fra 1971 til 2000. Dette går frem av figur 3.1. Mens menns gjennomsnittlige tid til husholdsarbeid har økt per

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO Rutiner hele året Hvert kvartal - 1.januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober: Utsending av kontingentkrav til ikkeyrkesaktive, pensjonister og, med

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Utviklingen pr. 30. juni 2015

Utviklingen pr. 30. juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon pr. 3. juni 215 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 6.8.215. Utviklingen

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Vedtatt av hovedstyret i sak 58-14 Føringer: Strategisk mål for perioden 2014-2019 er 17 000 medlemmer, økt medlemsfokus og segmenterte medlemstilbud MÅL: MEDLEMSVEKST

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av Januar. Nøkkelparametre. Januar Endring fra 2011 Laks Biomasse 629 000 tonn 10 %

Akvafakta. Status per utgangen av Januar. Nøkkelparametre. Januar Endring fra 2011 Laks Biomasse 629 000 tonn 10 % Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 28. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametre Januar Endring fra Laks Biomasse 629

Detaljer

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 S T Y R E S A K # 36/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om at det fremmes en

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Blant innvandrere fra blant annet Filippinene, Polen, Russland og India er det en langt større andel med høyere utdanning enn blant andre bosatte i Norge.

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Barn og ansatte i barnehager i 2014

Barn og ansatte i barnehager i 2014 Barn og ansatte i barnehager i 2014 Her finner du oversikt over tall for barn og ansatte i barnehager per 15. desember 2014. Du finner flere tall i rapportportalen BASIL. Artikkel Publisert: 14.0.201 Sist

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Forvaltningsstatistikken

Forvaltningsstatistikken Forvaltningsstatistikken 2012 Forvaltningsstatistikken 2012 For å gi styret en oversikt over hvem som bruker LNUs ordninger, har forvaltningsteamet (FOT) utarbeidet denne forvaltningsstatistikken. Dette

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Effs årsrapport Hytter ved sjøen. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013

Effs årsrapport Hytter ved sjøen. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013 Effs årsrapport Hytter ved sjøen Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013 Oppsummering 2012 I 2012 ble det solgt 1 376 fritidsboliger ved sjøen

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2015

NOTAT. Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2015 NOTAT Til: LS Fra: AU, Torbjørn Brenna og Anne Hilde Thue Dato: 09.09.2015 Saksnummer: 15-588 Kommentarer til NJs halvårs og prognose for 2015 Både for NJ drift og for NJs vederlags viser ene for 1. halvår

Detaljer

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning 71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller

Detaljer

3. Husholdsarbeid. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Husholdsarbeid

3. Husholdsarbeid. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Husholdsarbeid Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 Husholdsarbeid 3. Husholdsarbeid Tiden menn og kvinner bruker til husholdsarbeid har utviklet seg i forskjellig retning fra 1971 til 2010. Dette g fram av figur 3.1.

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.4/15 ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.4.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak: Organisasjonen

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Geir Axelsen, direktør i styringsstaben. Omstillingsbilde i NAV 2016-20

Geir Axelsen, direktør i styringsstaben. Omstillingsbilde i NAV 2016-20 Geir Axelsen, direktør i styringsstaben Omstillingsbilde i NAV 2016-20 Det store bildet NAV, 11.11.2015 Side 2 Ikke noe nytt at oljeprisen går opp og ned NAV, 11.11.2015 Side 3 Alt på plenen kommer fra

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets melding for 2014

Vedlegg Utdanningsforbundets melding for 2014 Oppnevninger representasjon i styrer, utvalg og råd... 2 Utdanning... 14 Bedre skole... 19 Yrke... 20 Første steg... 21 Spesialpedagogikk... 22 Medlemsanalyse... 24 Medlemstilbud... 34 Kommunikasjon...

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 VEDTEKTER for Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 1 Navn Foreningens navn skal være Postansattes Landsforening (PL). 2 Organisatorisk tilslutning PL er en partipolitisk

Detaljer

Næringsanalyse Trondheim

Næringsanalyse Trondheim Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen av næringslivet i, med hensyn på lønnsomhet, vekst og nyetableringer.

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

Besøk siste 12 måneder

Besøk siste 12 måneder Rapport for helsenorge.no februar 215 12 1 8 6 4 2 662 44 695 446 Besøk siste 12 måneder 1 4 68 1 1 72 1 31 453 1 42 169 94 692 777 779 825 391 912 38 92 189 75 576 Samme mnd Nøkkeltall Denne mnd Forrige

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - oktober 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Aktivitetshuset - formål

Aktivitetshuset - formål Aktivitetshuset Aktivitetshuset - formål Aktivitetshusets formål er å bistå enkeltmennesker i alderen 18-24 år på vei mot ordinært eller tilrettelagt arbeid. Det skal være et tilbud med aktivitetskrav

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

Temanotat 2006/8: Pensjonering i skoleverket etter år 2000

Temanotat 2006/8: Pensjonering i skoleverket etter år 2000 Temanotat 2006/8: Utarbeidet av Bjarne Wik for Utdanningsforbundet Temanotat 2006/8 Utarbeidet i avdeling for utredning Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland 0134 OSLO www.utdanningsforbundet.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedlegg 8 MEDLEMSREKRUTTERING. Kopi av lysarkene som Ragnhild Elster brukte i sin innledning.

Vedlegg 8 MEDLEMSREKRUTTERING. Kopi av lysarkene som Ragnhild Elster brukte i sin innledning. Vedlegg 8 MEDLEMSREKRUTTERING Kopi av lysarkene som Ragnhild Elster brukte i sin innledning. Forskerforbundets medlemsutvikling 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Registerte arbeidssøkere, faktiske tall Tabell 1. Arbeidsledige, personer på arbeidsmarkedstiltak, delvis ledige og personer med nedsatt arbeidsevne ved utgangen

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

6.2 Eksponentiell modell

6.2 Eksponentiell modell Oppgave 6.14 Du arbeider i 7. 8. klasse og du vil bruke oppgave 6.13 til å arbeide med formalisering. Lag en oppgavetekst der du først lar eleven regne ut lønn etterhvert som du varierer antall brosjyrer.

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV BEREGNING AV KONTINGENT TIL NFF OG REGLER FOR NEDSATT KONTINGENT

FORSLAG TIL ENDRING AV BEREGNING AV KONTINGENT TIL NFF OG REGLER FOR NEDSATT KONTINGENT SAK 4.3 Fra: Sentralstyret FORSLAG TIL ENDRING AV BEREGNING AV KONTINGENT TIL NFF OG REGLER FOR NEDSATT KONTINGENT Sentralstyret foreslår endringer og tillegg i Beregning av kontingent i NFF og Regler

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/2012 SAK NR 53-2012 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 214 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 12.3.215. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

5. Personlige behov. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Personlige behov

5. Personlige behov. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Personlige behov Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 Personlige behov 5. Personlige behov Økt tid til personlige behov blant de unge Det har bare vært en økning i den totale tiden menn og kvinner i aldersgruppen 16-24 bruker

Detaljer

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox NAV i tall og fakta 2014 Dato: Foreleser: Foto: Colourbox Dette er NAV NAV, 01.06.2015 Side 2 Så mye av statsbudsjettet betalte NAV ut i 2014 Statsbudsjettet: 1 320 mrd. kroner NAV 32% NAVs budsjett: 420

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Engasjerer fremtidens lærere!

Engasjerer fremtidens lærere! Engasjerer fremtidens lærere! Vi er fremtidens lærerprofesjon, og for å bli godt rustede profesjonsutøvere må vi ha lærerutdanninger av høy kvalitet. Vårt viktigste ansvarsområde er derfor kvaliteten på

Detaljer

Springbrett for integrering

Springbrett for integrering Springbrett for integrering Introduksjonsordningen skal gjøre nyankomne innvandrere i stand til å forsørge seg selv og sin familie, samtidig som de blir kjent med det norske samfunnet. Tre av fem er i

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Utviklingen pr. 31. desember 2015

Utviklingen pr. 31. desember 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 215 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Atle Fremming Bjørnstad, Oddbjørn Haga, 17.2.216. Utviklingen

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013

Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013 Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013 Oppsummering 2012, fritidsboliger på fjellet I 2012 ble

Detaljer

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Presentasjon for foretaksledere ved Finnmarkssykehuset og HR-ledere i Helse Nord Hammerfest 17.02.2013 Konst. forskningsleder Birgit Abelsen

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015 Undersøkelse blant utmeldte medlemmer Fellesforbundet, mai 05 Prosjektinformasjon På oppdrag fra Fellesforbundet har Ipsos MMI gjennomført denne undersøkelsen blant tidligere medlemmer som er utmeldt eller

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Meteorologisk vurdering av kraftig snøfall i Agder påsken 2008

Meteorologisk vurdering av kraftig snøfall i Agder påsken 2008 Meteorologisk vurdering av kraftig snøfall i Agder påsken 2008 Hans Olav Hygen og Ketil Isaksen (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) ABSTRACT I forbindelse med at deler av Sørlandet ble rammet av et kraftig

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

6. Arbeidsliv og sysselsetting

6. Arbeidsliv og sysselsetting 6. Arbeidsliv og sysselsetting Norsk arbeidsliv kjennetegnes av høy sysselsettingsgrad, dvs. at andelen som deltar i arbeidslivet er høyt, sammenliknet med andre land i Europa. Det er særlig inkludering

Detaljer

Teatersalen, Prøvesalen, Week Numbers

Teatersalen, Prøvesalen, Week Numbers mar 2015 (Oslo) 23 24 25 26 27 28 1 TeaterNova/Simone/Prøver dagtid Anton og Henrik prøver Uke 9 i 2015 Kim Fairchild 2 3 4 5 6 7 8 Anton og Henrik prøver Anton og Henrik forestilling. Uke 10 i 2015 9

Detaljer

Notat STYRINGSRAPPORT - OKTOBER 2008 P 1824

Notat STYRINGSRAPPORT - OKTOBER 2008 P 1824 Notat Til : Helse- og sosialdirektøren Fra : Prosjektleder P 1824 Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/2010-30 233 A10 DRAMMEN 26.09.2008 STYRINGSRAPPORT - OKTOBER 2008 P 1824 Mål Prosjektets hovedmål

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 SAK NR 02-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 30. NOVEMBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

ASYLMOTTAK. Nina Gran, spesialrådgiver KS

ASYLMOTTAK. Nina Gran, spesialrådgiver KS ASYLMOTTAK Nina Gran, spesialrådgiver KS STORE ANKOMSTER TIL NORGE Fra 5-600 asylsøkere pr mndtil over 2000 pr uke Store utfordringer for mottaksdrift og bosetting Inn i Norge via Østfold og Finnmark Råde

Detaljer