Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013"

Transkript

1 5. september 2013 Notat Om adresser og kontaktinformasjon 1. Bakgrunn og formål 2. Grunndata - informasjonssamfunnets infrastruktur 3. Regjeringens digitaliseringsprogram 4. Fysiske adresseopplysninger 5. Endringer og oppdatering - kvalitetsaspekter 6. Digital kommunikasjon - digitale adresser 7. Bruk av fysiske adresser i etatene 8. Kontaktinformasjon 9. Planer og tiltak 1. Bakgrunn og formål med notatet Adresser og adressekvalitet er både viktige og gjentakende tema i møtene for Samarbeidsforum for Enhetsregisteret (SFE), på saksbehandlersamlingene for tilknyttede registre til ER samt de årlige adresseseminarene i regi av Kartverket. Et område der det er nedlagt mye arbeid over mange år. Flere av etatene har arbeid i gang bl.a. for å bedre kvaliteten på postadresser for å få ned tallet på returer. Videre er digital kommunikasjon et vedtatt strategisk satsningsområde jfr. regjeringens digitaliseringsprogram. Det er imidlertid ikke helt enkelt å få tak i hva adresseproblemene som tas opp faktisk består i, årsakene til dem og hvilke «adresser» det gjelder. «Adresseendring» oppfattes ulikt og har ulike betydninger. På møtet til SFE i september 2012 ble det enighet om å utarbeide et notat som tydeliggjør hva som legges i begrepet adresser, systematisere de ulike problemstillinger og utfordringer samt beskrive ulike tiltak og forslag på adresseområdet. Innledningsvis i notatet beskrives utvalgte forhold ved grunndataregistrene, rollen som infrastruktur i informasjonssamfunnet og sentrale plass i en digitaliseringsstrategi. I tillegg er omtalt noen spesifikke forhold som gjelder Danmark siden dette har/bør ha relevans også i Norge. Videre en kort omtale av regjeringens digitaliseringsprogram som legger føringer for kommunikasjonen innen offentlig forvaltning og mellom offentlig forvaltning og borgere samt næringsliv. En kommunikasjon som betinger korrekte og oppdaterte digitale adresser. Deretter følger en nærmere omtale av adressebegrepene, bruken av dem og om ulike typer av hendelser som medfører endringer i adresseinformasjonen. Med adresse menes de mer tradisjonelle fysiske adresser, postadresse samt digital adresse i form av varslingsadresse og digital postkasse. Videre beskrives behovene for adresser som i realiteten dreier seg om bruk av ulike typer adresser eller kontaktinformasjon med utgangspunkt i virksomhetenes kanalstrategi. Til sist omtales arbeid som er i gang i form av ulike tiltak på adresseområdet samt et forslag om å utarbeide noen felles indikatorer som mål på kvaliteten bl.a. for å vise omfanget av problemet og kunne si noe hvilke typer av enheter dette gjelder, enten det er personer eller foretak/virksomheter. 2. Grunndata - informasjonssamfunnets infrastruktur Grunndata brukes overalt i den offentlige sektor og gjenbruk av grunndata med høy kvalitet er en vesentlig forutsetning for at myndighetene kan ivareta sine oppgaver korrekt og effektivt på tvers av etater, forvaltninger og sektorer. I tillegg å dekke behov for statistikk, analyse og utredninger samt ulike forskningsformål.

2 Grunndata er et vesentlig bidrag til moderniseringen av den offentlige sektor. Når allerede innrapporterte data deles på tvers og inngår direkte i saksbehandlingen, oppnås en bedre og mer effektiv service for borgere og virksomheter. Slik deling gir gevinster som kan anvendes på andre prioriterte områder og oppgaver. En åpen og ensartet praksis for viderebruk av grunndata har imidlertid også stor verdi for privat sektor. Dels fordi virksomheter bruker disse data i interne prosesser og dels fordi informasjonen i de offentlige data kan utnyttes til helt nye typer av bl.a. digitale produkter og løsninger. Viser her bl.a. til drøftingen om tilgangen til persondata i samband med moderniseringen av Folkeregistret som vil skille mellom offentlig og privat sektor. På tilgangsområdet skiller det danske digitaliseringsprogrammet om grunndata seg noe fra slik det pr. i dag er i Norge. I Danmark framheves det at fritt tilgjengelige grunndata for privat sektor er en kilde for innovasjon, vekst og nye arbeidsplasser. Den danske regjeringen har bestemt at fra nyttår 2013 skal danske grunndata inkludert kartdata gjøres fritt tilgjengelig for alle. Også i Finland gjøres det noe tilsvarende. Danmark har formulert fem skritt mot målet: For å sikre gjenbruk og unngå dobbeltregistreringer og skyggeregistre frikjøpes grunndata slik at de blir fritt tilgjengelig både for den private og offentlige sektor Styrke datakvaliteten For å kunne kombinere data sikres det at data harmoniseres teknisk For å forbedre distribusjonen etableres en felles infrastruktur til stabil og effektiv distribusjon For å sikre en effektiv og koordinert utvikling og bruk av grunndata etableres en tverroffentlig grunndatabestyrelse som skal sikre en felles styring av grunndataene. Videre, grunndataprogrammet er en del av den fellesoffentlige digitaliseringsstrategien med fokus på følgende offentlige grunndata som synes å ha det største potensialet for gjenbruk og dermed den største verdien for både offentlige og private aktører. Personer Virksomheter Eiendommer Adresser Geografi Inntekter Oppsummert; I Danmark er målet å etablere en velfungerende grunndatainfrastruktur samt skape en felles plattform for gratis tilgang/distribusjon av grunndata gjennom en såkalt fellesoffentlig Datafordeler. Det er mange fellestrekk her i forhold til det som i Norge omtales som nasjonale felleskomponenter, men også forskjeller, spesielt når det gjelder prising og tilgang. I Norge er følgende grunndataregistre definert som nasjonale felleskomponenter: Folkeregistret, Enhetsregistret og Matrikkelen. I Norge er det foreslått som en del av Moderniseringsprogrammet for Folkeregistret at tilgangen til Folkeregisterdata (deler av) skal bli gratis. Det er videre foreslått av Regjeringen at utvalgte kartdata skal bli gratis tilgjengelig Om Regjeringens digitaliseringsprogram Regjeringen har som ambisjon at Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle en digital forvaltning. Regjeringens mål: den statlige forvaltningen skal så langt det er mulig, være tilgjengelig på nett nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv en digital forvaltning skal gi bedre tjenester digitalisering av forvaltningen skal bidra til å frigjøre ressurser til områder hvor behovet er stort Ni prinsipper:

3 3 Digital kommunikasjon skal være hovedregelen for kontakt med forvaltningen - Fra samtykke til reservasjon - Innbyggere må aktivt velge bort, mens det er obligatorisk for foretak. Forvaltningen skal tilby helhetlige og brukervennlige digitale tjenester - Koble sammen tjenester fra flere (gradvis) Innlogging til offentlige nettjenester skal være enkel og sikker - ID-porten: MinID, BankID, flere? Alle innbyggere og foretak skal få post fra forvaltningen i én sikker, digital postkasse Innbyggere og foretak skal få varsling på sms og e-post - Etablere et kontaktregister med ønsket varslingsform og kontaktinformasjon Innbyggere skal få hjelp til å finne fram til og bruke digitale tjenester - Etatsansvar pluss «på tvers» i Staten Utvikling av IKT-løsninger skal sees i sammenheng med forvaltningens arbeidsprosesser og organisering (brukernes prosesser er ikke omtalt) Hensyn til personvern og informasjonssikkerhet skal ivaretas Digitaliseringstiltak som har betydning for flere tjenester, skal samordnes - Avklare avhengigheter mellom sektorer Fellestiltakene (utvalgte): Alle innbyggere og foretak skal få en sikker, digital postkasse med vedtak og meldinger fra det offentlige samt oversikt over digital kommunikasjon med forvaltningen Varsel på sms eller e-post Toveis digital kommunikasjon (for innbyggerne) Også for kommunene, men de må samordne seg Det etableres en felles ordning for kontaktinformasjon og reservasjon mot digital post Innsamlede opplysninger skal kunne gjenbrukes digitalt (av andre offentlige virksomheter) Felles offentlige registre skal understøtte den digitale forvaltningen Mange offentlige virksomheter er avhengige av rask og enkel tilgang til oppdatert og korrekt informasjon om personer, virksomheter og/eller eiendom fra Folkeregisteret, Enhetsregisteret og Matrikkelen (Nasjonale felleskomponenter) Offentlige data skal være tilgjengelige og kunne brukes i nye sammenhenger bl.a. i næringslivet til å utvikle nye tjenester (tilgang og pris?) 4. Fysiske adresseopplysninger Til vanlig opereres det med tre slags adressedata som er varianter av fysiske adresser: Adresser som består av adressenavn, adressenummer og postnummer med mer som er knyttet til ett sett geografiske koordinater. Slike adresseopplysninger kan være knyttet både til forretningsadresse, virksomhetsadresse, bostedsadresse/oppholdsadresse og postadresse Stedsnavn er kjente betegnelser på steder eller områder og brukes alternativt som adresse for adressenavn der en kun har matrikkeladresser Administrative enheter som bl.a. kommune, fylke, valgkrets og andre lokale inndelinger Adressedata benyttes overalt og inngår i et stort antall systemer, både offentlige og private. Om alle bruker det samme adressegrunnlaget, oppstår det færre feil og gir mindre plunder og heft. Forutsetningen er adresser av høy kvalitet dvs. at de er oppdaterte og fullstendige. I digitale selvbetjeningsløsninger som er eller blir utviklet bør adresseopplysninger automatisk bli hentet slik at den enkelte slipper å legge til dette selv. Er den korrekte adressen tilgjengelig i den digitale blanketten vil alle involverte spare tid. Selv om utviklingen går i retning av mer elektroniske/digitale tjenester er det fortsatt behov for å vedlikeholde fysiske adresseopplysninger effektivt. Slik informasjon er bl.a. grunnlaget for å kunne plassere relevante objekter på kartet og til ulike beredskapsformål. Nedenfor følger to figurer som utdyper adressene i Norge.

4 4 5. Endringer i og oppdatering av fysiske adresseopplysninger - kvalitetsaspekter Alle adresseopplysningene nevnt i avsnitt 4 kan bli endret. Det skjer fra tid til annen endring i adressenavn, i nummerering innenfor adressenavnet, i kommunegrenser og i kommunestrukturen. Postnummer og poststed endres i mer eller mindre omfattende grad årlig. Det er viktig å skille mellom to typer av adresseendringer; den ene er endring i adressen fordi selve adresseopplysningene endres og det andre at adressen endres fordi det skjer en fysisk flytting av enheten (person, virksomhet osv.) til ny adresse.

5 5 Selve adressen endres. Her er utfordringen å få endret til korrekt adresse på alle enheter som blir berørt. Adressene vedlikeholdes av kommunene, i Matrikkelen, som er masterregisteret på offisielle adresser, og som forvaltes av Kartverket. Folkeregistret har i lang tid brukt adressene i Matrikkelen, mens Enhetsregistret startet med en slik direkte bruk i november 2012 (har tidligere basert seg på oppdateringer fra SSB). I neste omgang distribueres dette ut til en rekke brukere. Selve endringen gjøres ved at det kommer ny adresse fra Kartverket som er knyttet til den gamle og at alle som bor på de gamle automatisk får endret den gamle til ny. I tillegg skal alle i følge adresseveilederen tilskrives fra kommunen om endringene. Adressen endres fordi det skjer en fysisk flytting av personer, virksomheter osv. Her er utfordringen å få enhetene til å melde endringen/flyttingen slik at hendelsen blir fanget opp og ny og korrekt adresse registrert. Et problemområde er manglende, mangelfulle eller sterkt forsinkede meldinger. Andelen flyttemeldinger til Folkeregistret med utfylt bolignummer ligger nær 95 prosent på landsbasis. Det er ønskelig med en høyere andel og at kontrollen styrkes på om det er korrekt bolignummer som oppgis. Et annet sentralt spørsmål er hvor mange faktiske flyttinger det er som ikke blir meldt eller fanget opp på annen måte. Tilsvarende utfordringer finnes også på Enhetsregistersiden. Aktuelle og oppdaterte adresser og stedsnavn vil, i ordets rette forstand, være livsviktige når politi, lege og ambulanse, brannvesen og annen beredskapstjeneste skal finne fram. Dette gjelder også for annen type transport som bl.a. skolebarn- og syketransport samt drosjetransport. I tillegg vil det være viktig med en kobling mot bosatte slik at det kan avgjøres om stedet det rykkes ut til er et bosted, særlig ved brann eller eksplosjonsfare. Om bl.a. Folkeregisteret skal kunne brukes til ulike beredskapsformål på en mer sikker måte, bør personer også bostedsplasseres der de faktisk oppholder seg, så langt råd er, når dette avviker fra den folkeregistrerte (juridiske) bostedsadressen. Det er flere eksempler på at utrykninger ikke er blitt prioritert blant annet til bygninger uten bosatte i Folkeregisteret, mens det i realiteten og over lengre tid har oppholdt seg en rekke personer på stedet. Tilsvarende gjelder for Enhetsregistret og virksomhetene som er registrert der bl.a. ved ulykker, også sett i forhold til bosettingen i området og eksponeringen for støy, utslipp, eksplosjonsfare osv. En del offentlige myndigheter og ikke minst aktører i privat sektor vedlikeholder selv adresser i egne systemer. Er det feil i en adresse rettes denne ofte bare lokalt, mens den feile opplysningen fortsatt brukes andre steder. Utilstrekkelige rutiner for oppdatering av adresseopplysninger medfører også kvalitetsavvik i registrene. Konsekvensene av feil i adresseopplysninger fører bl.a. til at post ikke kommer fram til mottaker og kostnadskrevende behandling av returpost. Disse problemstillingene gjelder med stor sannsynlighet for de aller fleste aktører i det offentlig og det private. Ut fra det som framkommer i ulike sammenhenger ser det ut til at det legges ned betydelige ressurser rundt om for å bedre adressekvaliteten. Postens adresseregister inkludert postnummer er å betrakte som en form for master for postadresser og adresseinformasjonen og bør gjøres tilgjengelig for alle med en form for «rett og plikt» til å gjenbrukes. Det bør også være slik at alle enhetene som inngår i Postens adresseregister identifiseres med fødselsnummer og organisasjonsnummer slik at informasjonen kan deles og vaskes på en effektiv måte. Det skal tillegges at Posten nå har en betydelig bedre identifikasjon av virksomheter i sitt register. Oppdatering av adresseendringer ved flytting bør samordnes mellom Posten og Folkeregistret og Posten og Enhetsregistret, helst i en felles digital tjeneste som sammenkobler prosessene. Ved å skape mer og bedre samarbeid om oppdatering og felles bruk av adressedataene vil det være mer å hente på kvalitet og i innsparinger på ressursbruken, både i offentlig og privat sektor. Kartverket og kommunene er i ferd med å innføre vegadresser i hele landet. Danmark har vegadresser for hele landet, som brukes av alle, og viser til at dette gir store innsparinger for samfunnet i forhold til at så mange skal holde på å streve med adresser enkeltvis. Kartverket vil i de nærmeste årene innføre unik og fast identifikator for et adressepunkt i henhold til INSPIRE direktivet. Kommunenr./adressenr./husnr. og andre data på adressen blir da variable knyttet til

6 6 unik ID for adressepunktet. Mottatte adressedata og unik ID legges inn i grunndataregistrene og vedlikeholdet av adresseinformasjon skjer ved vask av adresser ved bruk av unik ID mot Kartverket. Dette er funksjonelt og strategisk den prefererte løsning med et stort potensiale for samfunnsmessige gevinster både på bedret adressekvalitet og økonomi. I Norge skal det etter hvert monteres nye strømmålere for automatisk avlesning av strømforbruk i alle bygninger der det er registrert kontaktpunkter for strøm, ca 2.7 millioner i alt. Kontaktpunktene omfatter både boliger (personer) og virksomheter. Sett bl.a. fra SSBs ståsted bør det arbeides for at disse punktene registreres med koordinater og adresser inkludert bolignummer. Denne kilden vil kunne gi viktig supplerende informasjon om boliger/bygninger er i bruk eller ikke, om husholdninger og om det er aktivitet i registrert næringsvirksomhet på stedet osv. 6. Digital kommunikasjon - digitale adresser Regjeringen vil tilby innbyggere og næringsliv en digital postkasse hvor de kan motta digital post fra staten på en sikker måte. Den digitale postkassen vil i motsetning til vanlig e-post tilfredsstille kravene til sikkerhet. Kontaktinformasjonen skal samles på ett sted. På den måten slipper brukerne å oppgi e-postadresse og mobiltelefonnummer flere ganger til ulike deler av forvaltningen. Innbyggere og bedrifter skal kunne registrere sine ønsker for hvordan de foretrekker å bli kontaktet av forvaltningen. Kontaktinformasjon som e-post og mobiltelefonnummer skal brukes til å varsle når det kommer post i den digitale postkassen og til å sende enkel, ikke-sensitiv informasjon, slik som påminnelse om avtaler og frister. Det skal legges til rette for en toveis digital kommunikasjon mellom innbyggere og statlige virksomheter i fremtiden. Det tas sikte på at kommuner også skal kunne bruke den digitale postkassen, men dette krever samordning på kommunal side. I den digitale postkassen vil brukerne få tilgang til alle vedtak og meldinger fra det offentlige og ha oversikt over all sin digitale kommunikasjon med forvaltningen. Endringer i loven med forskrifter (eforvaltningsloven) gjøres gjeldende fra 1. januar 2014 med en overgangsordning fram til 1. januar 2016 da alle forvaltningsenheter skal være koblet opp til kontaktregistret/reservasjonsregistret. Den foreslåtte løsningen består av fem sentrale deler: Oppslagstjeneste for kontaktinformasjon: Forvaltningens grensesnitt mot register over digital kontaktinformasjon og reservasjon. Kontakt- og reservasjonsregister: Register for innbyggernes kontaktinformasjon til den digitale dialogen med forvaltningen. Registrene holder rede på innbyggernes valg knyttet til dialog med og postgang fra forvaltningen. Meldingsformidler: Forvaltningens grensesnitt mot posttjenesten. Har ansvaret for å formidle post til innbygger, enten som digitale brev til innbyggers selvvalgte digitale postkasse eller som papirbrev til innbyggers postadresse. Digital postkasse: Innbyggernes grensesnitt mot posttjenesten. Har ansvaret for å gjøre tilgjengelig og oppbevare innbyggers digitale brev fra forvaltningen. Utskrift- og posttjeneste: Sender papirbrev til innbygger som ikke kan eller ønsker å motta digitale brev.

7 7 7. Bruk av fysiske adresser i etatene Posten/Bring Posten operer med følgende adressetyper: Gateadresse (Gatenavn + husnummer/bokstav, postnummer/poststed) Stedsadresse (Stedsnavn, postnummer/poststed) Poststedsadresse (kun Postnummer/poststed) Postboksadresse ( Postboks + boksnummer/boksanleggnavn, postnummer/poststed) Adressene brukes til: Postadresse (kan være alle de over) Fakturaadresse (kan være alle de over) Fritidsadresse (kan være alle de over) Besøksadresse (skal ikke være en postboksadresse) Leveringsadresse (skal ikke være en postboksadresse) Henteadresse (skal ikke være en postboksadresse) Lageradresse (skal ikke være en postboksadresse) Det er gitt følgende kommentarer: Begrep gateadresse er det samme som det offisielle vegadresse, men med postnummer/poststed. Begrepet gatenavn er det samme som det offisielle adressenavn (Disse gamle begrepene er beholdt inntil videre fordi vi mener det er enklere for våre kunder) Stedsadresse og poststedsadresser benyttes i prinsippet kun der det ikke er tildelt vegadresser Har også fortsatt noen Serviceboksadresser i bruk, men disse er under utfasing. I prinsippet har alle personer og virksomheter i adressesystemet en postadresse Posten/Brings kunder (dvs. de som kjøper tjenester) har alle tilknyttet en fakturaadresse Posten/Brings kunder kan ha leveringsadresse, henteadresse og/eller lageradresse Alle kan ha en besøksadresse, men postboksleietakere skal i prinsippet ha det Statistisk sentralbyrå SSB følger adressebegrepet fra Matrikkelen. Adresser som SSB mottar fra andre registereiere blir kontrollert mot formatet fra Matrikkelen, og eventuelt konvertert til det riktige formatet. De kontrollerte adressene gjør det mulig å kople informasjon fra forskjellige registre som bl.a. dannet grunnlaget for den første norske registerbaserte Folke- og boligtellingen Numerisk adresse, fødselsnummer og organisasjonsnummer er de viktigste koplingsnøklene for produksjonen av registerbasert statistikk.

8 SSB bruker følgende adresser: Personer, foretak og bedrifter Vegadresse Matrikkeladresse når vegadresse ikke finnes eller er registrert Postadresse om den er registrert som kan være en vegadresse eller postboksadresse C/o-adresse om den er registrert som kan være en veg-, matrikkel- eller postboksadresse Forretningsadresse/beliggenhetsadresse Bygninger og boliger Vegadresse Matrikkeladresse når vegadressen ikke er registret eller ikke finnes Eiendommer Matrikkeladressen fra eiendomstabellen i matrikkelen Adresse bruker SSB til å plassere personer der de bor og virksomheter til der de er fysisk lokalisert. Adressen blir også brukt som eiendomsident, inklusive identifisering av seksjonerte eiendommer. Videre brukes ulike adresser i datafangsten, for å sende brev/skjema til foretak eller personer, eller for å nå personer som deltar i intervjuundersøkelser. Adressen er sentral som koblingsnøkkel mellom populasjonsregistrene. SSB bruker naturlig nok adresseinformasjon i framstillingen av offisiell statistikk NAV De fleste adressene NAV benytter, er personadresser som hentes direkte fra Folkeregisteret (oppdateres daglig). Dette gjelder bostedsadresse, og norsk og utenlandsk postadresse. I tillegg har NAVs brukere mulighet til selv å registrere en midlertidig adresse hos NAV. Denne adressen kan være norsk eller utenlandsk, og er tidsbegrenset. NAV benytter også adresser ved dialog med arbeidsgivere/ juridiske enheter. Da benyttes adresser fra Enhetsregisteret (oppdateres daglig). NAV bruker adresser primært til utsendelser. Dette omfatter både utbetalingsmeldinger, lønns- og trekkoppgaver, informasjonsbrev, vedtaksbrev, brev om endringer i og opphør av ytelser, brev med ulike innkallinger, varsler og pakkepost. I tillegg brukes adresser i saksbehandling (der dette har betydning for en ytelse) og i forbindelse med ulike typer kontroller. For at adressene NAV bruker skal være korrekte, er NAV avhengig av at riktig adresse meldes inn riktig sted, og til rett tid. Feil, mangler eller unøyaktighet i adressene medfører både direkte og indirekte kostnader for NAV. Videre har det konsekvenser for brukerne, som kan gå glipp av informasjon de har krav på eller behov for. Brukere kan i tillegg få feil vedtak eller ytelser, fordi vurderingen er gjort på feil grunnlag. 8 Brønnøysundregistrene Enhetsregisteret og Foretaksregisteret registrerer adresser på enheter (og foretak). Alle gate- /vegadresser kontrolleres ved registrering mot matrikkelen og vegadresse-id lagres for adresse når denne finnes i Matrikkelen. Bestanden i Enhetsregisteret blir vasket mot adresser i Matrikkelen, og med lagring av vegadresse-id (som ved registrering). Vasking skjer maskinelt, men også med en manuell del. Enhetsregisteret inneholder følgende adresser: For enhet: Forretningsadresse/besøksadresse Postadresse Beliggenhetsadresse bare for underenheter For person: Bostedsadresse (fra Folkeregisteret) registreres for rolleinnehavere

9 Ved utsendelse av brev o.l. til enheter, benyttes postadresse når denne finnes. Hvis ikke brukes forretningsadresse. Ved utsendelser som adresseres til rolleinnehaver i enhet, brukes bostedsadressen fra Folkeregisteret. Enhetsregisteret får oppdatering én gang pr. uke fra Folkeregisteret. I tillegg til registrerte adresser i Enhetsregisteret, bruker Brønnøysundregistrene egen kundebase ved utsendelse av vedtak, produkt osv. Kundenummer vil være knyttet til organisasjonsnummer (som da blir oppdatert ved endring i Enhetsregisteret), fødselsnummer (som vaskes mot Folkeregisteret) eller vil være uten slik knytning og må oppdateres/endres manuelt. For kundesystemet etableres det også oppslag mot Matrikkelen, for å sikre korrekt skrivemåte på adresse, (for kundenummer som ikke er knyttet til organisasjonsnummer eller fødselsnummer). I kundesystemet er mulige adressetyper forretningsadresse, postadresse, leveringsadresse og fakturaadresse. 9 Skatteetaten Personopplysninger hentes fra Folkeregisteret og foretaksopplysninger, herunder adresser, fra Enhetsregistret gjennom nattlig batch kjøring. I fagsystemene er det egne register som i all hovedsak oppdateres fra Enhetsregistret. Videre oppdateres Folkeregistret med fysiske adresseopplysninger fra Matrikkelen. Det er noen egne adressefelt der en kan legge inn adresser som f.eks. innfordringsadresse i MVA systemet. Dette er interne adresser. På skatteområdet er det laget flere manntall som benyttes. 8. Kontaktinformasjon I digitaliseringsprogrammet blir offentlige etater bedt om å kommunisere digitalt med omverden. For privatpersoner går en bort fra samtykke og over til reservasjon, mens det for juridiske enheter er obligatorisk. Dette reiser et spørsmål om hvorfor det da er så mye fokus på postadresser. Hvilke konkrete utfordringer og faktiske problemstillinger er det forvaltningen faktisk står overfor. Forenklet sagt kan det formuleres som et behov for å nå fram til/få kontakt med en enhet på den mest effektive måten, fortrinnsvis person, enten som borger eller som representant for en virksomhet. Det synes videre å være behov for ett sett av mange adresser, fysiske som digitale, som velges avhengig av formålet med kontakten og hvilke valg for kommunikasjonsform den enkelte borger har gjort. Med et slikt utgangspunkt handler «adresser» mer om behovet for ulike typer av kontaktopplysninger mer enn om adresser i tradisjonell forstand. I arbeidet med moderniseringen av Folkeregistret er det fra brukerhold gitt innspill om mulige ulike typer av kontaktinformasjon for personer samt gode prinsipper og løsninger for ajourhold av dem. For helhetens skyld er det i dette notatet tatt med kontaktinformasjon også for juridiske personer. Kontaktinformasjon Personer Min kontaktinformasjon - Fysisk adresse; vanligvis gate-/veg eller gårds-/bruksnr. inkludert koordinater - Postadresse/oppholdsadresse - Bør kunne registrere flere med en form for koder som beskriver formålet når denne avviker fra den folkeregistrerte - Digitale adresser som mobiltelefon, hjemmetelefon, jobbtelefon, e-postadresse(r) og sikker digital postkasse (meldingsboks i Altinn eller andre kommersielle) Annen kontaktinformasjon - Ektefelle, samboer, mor/far, verge, dødsbo, arbeidsgiver++ Kontaktinformasjon Juridiske personer Enhetens kontaktinformasjon - Fysisk adresse; vanligvis forretnings-/beliggenhetsadresse osv - Postadresse - Digitale adresser (se personer over pluss foretakets hjemmeside) Annen kontaktinformasjon - Kontaktinformasjon til personer med roller i enheten som bl.a. styreleder og innehaver

10 Gode prinsipper og løsninger for ajourhold av kontaktopplysninger Brukeren selv bekrefter opplysninger og eksponeres for opplysninger og gis mulighet til oppdatering direkte i registeret, etter sikker identifisering Relasjonelle opplysninger oppdateres av myndighet med kompetanse på området Postens adresseregister - behov for sammenkobling av prosessene for adresseoppdateringer og flyttemeldinger slik at det meldes bare ett sted - Fare at mange tror at når det er meldt til Posten så er det meldt til alle Flere aktører om å oppdatere jfr. den utstrakte bruken av sms- og e-post varslinger bl.a. fra strømleverandører ved måleravlesninger samt bruken av BankID på mobil Aktører bør få en rett og en plikt til å vedlikeholde kontaktinformasjon etter et avtalt kontrollansvar Endringer gjennomføres med kontroll/oppfølging mot Folkeregisteret/Enhetsregisteret Registereier overordnet ansvar for kvaliteten, godkjenning, kontroll og oppfølging Borger kan oppdatere på vegne av andre etter godkjenning Det er også reist spørsmål om ikke bruk av sosiale medier kan være relevant i denne sammenhengen. I tråd med målsetningene i digitaliseringsprogrammet skal det etableres en sentral løsning for digital kontaktinformasjon som alle offentlige virksomheter kan benytte. Registeret skal informasjon om mottakers foretrukne e-postadresse, mobilnummer og valgte digitale postkasse. Difi er foreslått som forvalter og behandlingsansvarlig for kontaktinformasjonstregistret og som sentralforvalter for løsningen for digital post og digitale postkasser. Flere virksomheter har i dag lokale registre med elektronisk kontaktinformasjon. Det største eksisterende registeret over digital kontaktinformasjon er kontaktregisteret til ID-porten (Difi). Her er e- postadressen og mobilnummeret til nærmere 2,8 millioner innbyggere registrert. Andre virksomheter med store kontaktregistre er Skatteetaten, Lånekassen og NAV. Kontaktinformasjonsregistret skal i utgangspunktet baseres på ID-porten. Regjeringen vil vurdere om innbyggernes digitale kontaktinformasjon på sikt skal inngå i folkeregisteret. For ordens skyld skal det understrekes viktigheten av korrekte og oppdaterte postadresser for alle som har reservert seg mot digital post Planer og tiltak arbeid i gang Digital kommunikasjon skal være hovedregelen for kontakt med forvaltningen - obligatorisk for foretak mens innbyggere aktivt må velge bort Det er viktig å skille mellom de ulike typene av adresser og velge rett adresse-/kontaktinformasjon avhengig av virksomhetenes formål og bruk. Videre, kjenne definisjonene på adresser og typer av adresseendringer siden forskjellene her krever ulike handlinger og tiltak og det er ulike ansvarlige for håndteringen Det er også viktig å være klar over at kvaliteten på og oppdateringen av adresseopplysninger vil kunne variere mellom ulike grupper av enheter selv innen samme registerkilde Mer og bedre samarbeid om oppdatering og felles bruk av adressedata vil gi bedre kvalitet og innsparinger både i offentlig og privat sektor Kartverket - Innføring av vegadresser og fast identifikator for adressepunkter Kartverket og kommunene er i ferd med å innføre vegadresser i hele landet. Videre, Kartverket vil i de nærmeste årene innføre unik og fast identifikator for et adressepunkt i henhold til INSPIRE direktivet. Kommunenr./adressekode./adressenr. og andre data på adressen blir da variable knyttet til unik ID for adressepunktet. Endringer i adressevariable har derfor referanse til den faste identifikatoren. Mottatte adressedata og unik ID legges inn i grunndataregistrene og vedlikeholdet av adresseinformasjon skjer ved vask av adresser ved bruk av unik ID mot Kartverket.

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 3 Enkelt og greit Som innbygger møter du det offentlige i mange situasjoner og faser i livet. Da skal de offentlige

Detaljer

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet foretatt en kartlegging

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen Kandidatliste Husbanken «esøknad for bostøtte...2 Kystverket «SafeSeaNet - meldingssystem for skipsfarten»...3 KS «SvarUt»...4 Skatteetaten

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Fra bruk til gjenbruk

Fra bruk til gjenbruk Tilrådinger fra interdepartemental arbeidsgruppe Fra bruk til gjenbruk Gjennomføring av direktiv 2003/98/EF om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon og supplerende forslag Overlevert Arbeids-

Detaljer

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge.

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. 20. juni 2002 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Gruppens mandat og sammensetning, kort om arbeidet 1.2 Om

Detaljer

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG INFORMASJON FOR INNVANDRERE EN STUDIE AV POLICY OG PRAKSIS I TRE SEKTORER RAPPORT 6 / 2011 IDEAS2EVIDENCE MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK TILRETTELEGGING

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

Verdensarvstatus for Vegaøyene

Verdensarvstatus for Vegaøyene Årsmelding 24 Verdensarvstatus for Vegaøyene Bildene i årsmeldingen er hentet fra skjærgården i Vega kommune som ligger vest i havet fra Brønnøysund. 1. juli 24 var en merkedag for Vega kommune da øykommunen

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Håndbok i adressering

Håndbok i adressering Håndbok i adressering Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 1.1 1.2 Hvorfor Håndboka? Hvem har problemer med matrikkeladresser, og hvorfor? 5 8 1.2.1 Internt i kommunen (Brannvesen, Hjemmesykepleien, kommunale

Detaljer

*UXSSHRSSJDYH ,QQOHGQLQJ. .RUWRPOnQHNDVVHQVKLVWRULH

*UXSSHRSSJDYH ,QQOHGQLQJ. .RUWRPOnQHNDVVHQVKLVWRULH *UXSSHRSSJDYH,QQOHGQLQJ Vi forstår ut ifra oppgaveteksten at vi skal se på rutinen for å søke lån og stipend i Lånekassen. Vi har valgt å definere rutinen som det program vi møter fra vi skriver in http://www.lanekassen.no/templates/page

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Innhold. Direktørens leder Fortsatt brukerfokus 5 Næringsministerens forord 6

Innhold. Direktørens leder Fortsatt brukerfokus 5 Næringsministerens forord 6 26 Årsmelding Innhold Direktørens leder Fortsatt brukerfokus 5 Næringsministerens forord 6 Brønnøysundregistrene med ny profil 8 Samordnet registermelding helt elektronisk 9 Brønnøysundregistrenes nye

Detaljer