Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013"

Transkript

1 5. september 2013 Notat Om adresser og kontaktinformasjon 1. Bakgrunn og formål 2. Grunndata - informasjonssamfunnets infrastruktur 3. Regjeringens digitaliseringsprogram 4. Fysiske adresseopplysninger 5. Endringer og oppdatering - kvalitetsaspekter 6. Digital kommunikasjon - digitale adresser 7. Bruk av fysiske adresser i etatene 8. Kontaktinformasjon 9. Planer og tiltak 1. Bakgrunn og formål med notatet Adresser og adressekvalitet er både viktige og gjentakende tema i møtene for Samarbeidsforum for Enhetsregisteret (SFE), på saksbehandlersamlingene for tilknyttede registre til ER samt de årlige adresseseminarene i regi av Kartverket. Et område der det er nedlagt mye arbeid over mange år. Flere av etatene har arbeid i gang bl.a. for å bedre kvaliteten på postadresser for å få ned tallet på returer. Videre er digital kommunikasjon et vedtatt strategisk satsningsområde jfr. regjeringens digitaliseringsprogram. Det er imidlertid ikke helt enkelt å få tak i hva adresseproblemene som tas opp faktisk består i, årsakene til dem og hvilke «adresser» det gjelder. «Adresseendring» oppfattes ulikt og har ulike betydninger. På møtet til SFE i september 2012 ble det enighet om å utarbeide et notat som tydeliggjør hva som legges i begrepet adresser, systematisere de ulike problemstillinger og utfordringer samt beskrive ulike tiltak og forslag på adresseområdet. Innledningsvis i notatet beskrives utvalgte forhold ved grunndataregistrene, rollen som infrastruktur i informasjonssamfunnet og sentrale plass i en digitaliseringsstrategi. I tillegg er omtalt noen spesifikke forhold som gjelder Danmark siden dette har/bør ha relevans også i Norge. Videre en kort omtale av regjeringens digitaliseringsprogram som legger føringer for kommunikasjonen innen offentlig forvaltning og mellom offentlig forvaltning og borgere samt næringsliv. En kommunikasjon som betinger korrekte og oppdaterte digitale adresser. Deretter følger en nærmere omtale av adressebegrepene, bruken av dem og om ulike typer av hendelser som medfører endringer i adresseinformasjonen. Med adresse menes de mer tradisjonelle fysiske adresser, postadresse samt digital adresse i form av varslingsadresse og digital postkasse. Videre beskrives behovene for adresser som i realiteten dreier seg om bruk av ulike typer adresser eller kontaktinformasjon med utgangspunkt i virksomhetenes kanalstrategi. Til sist omtales arbeid som er i gang i form av ulike tiltak på adresseområdet samt et forslag om å utarbeide noen felles indikatorer som mål på kvaliteten bl.a. for å vise omfanget av problemet og kunne si noe hvilke typer av enheter dette gjelder, enten det er personer eller foretak/virksomheter. 2. Grunndata - informasjonssamfunnets infrastruktur Grunndata brukes overalt i den offentlige sektor og gjenbruk av grunndata med høy kvalitet er en vesentlig forutsetning for at myndighetene kan ivareta sine oppgaver korrekt og effektivt på tvers av etater, forvaltninger og sektorer. I tillegg å dekke behov for statistikk, analyse og utredninger samt ulike forskningsformål.

2 Grunndata er et vesentlig bidrag til moderniseringen av den offentlige sektor. Når allerede innrapporterte data deles på tvers og inngår direkte i saksbehandlingen, oppnås en bedre og mer effektiv service for borgere og virksomheter. Slik deling gir gevinster som kan anvendes på andre prioriterte områder og oppgaver. En åpen og ensartet praksis for viderebruk av grunndata har imidlertid også stor verdi for privat sektor. Dels fordi virksomheter bruker disse data i interne prosesser og dels fordi informasjonen i de offentlige data kan utnyttes til helt nye typer av bl.a. digitale produkter og løsninger. Viser her bl.a. til drøftingen om tilgangen til persondata i samband med moderniseringen av Folkeregistret som vil skille mellom offentlig og privat sektor. På tilgangsområdet skiller det danske digitaliseringsprogrammet om grunndata seg noe fra slik det pr. i dag er i Norge. I Danmark framheves det at fritt tilgjengelige grunndata for privat sektor er en kilde for innovasjon, vekst og nye arbeidsplasser. Den danske regjeringen har bestemt at fra nyttår 2013 skal danske grunndata inkludert kartdata gjøres fritt tilgjengelig for alle. Også i Finland gjøres det noe tilsvarende. Danmark har formulert fem skritt mot målet: For å sikre gjenbruk og unngå dobbeltregistreringer og skyggeregistre frikjøpes grunndata slik at de blir fritt tilgjengelig både for den private og offentlige sektor Styrke datakvaliteten For å kunne kombinere data sikres det at data harmoniseres teknisk For å forbedre distribusjonen etableres en felles infrastruktur til stabil og effektiv distribusjon For å sikre en effektiv og koordinert utvikling og bruk av grunndata etableres en tverroffentlig grunndatabestyrelse som skal sikre en felles styring av grunndataene. Videre, grunndataprogrammet er en del av den fellesoffentlige digitaliseringsstrategien med fokus på følgende offentlige grunndata som synes å ha det største potensialet for gjenbruk og dermed den største verdien for både offentlige og private aktører. Personer Virksomheter Eiendommer Adresser Geografi Inntekter Oppsummert; I Danmark er målet å etablere en velfungerende grunndatainfrastruktur samt skape en felles plattform for gratis tilgang/distribusjon av grunndata gjennom en såkalt fellesoffentlig Datafordeler. Det er mange fellestrekk her i forhold til det som i Norge omtales som nasjonale felleskomponenter, men også forskjeller, spesielt når det gjelder prising og tilgang. I Norge er følgende grunndataregistre definert som nasjonale felleskomponenter: Folkeregistret, Enhetsregistret og Matrikkelen. I Norge er det foreslått som en del av Moderniseringsprogrammet for Folkeregistret at tilgangen til Folkeregisterdata (deler av) skal bli gratis. Det er videre foreslått av Regjeringen at utvalgte kartdata skal bli gratis tilgjengelig Om Regjeringens digitaliseringsprogram Regjeringen har som ambisjon at Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle en digital forvaltning. Regjeringens mål: den statlige forvaltningen skal så langt det er mulig, være tilgjengelig på nett nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv en digital forvaltning skal gi bedre tjenester digitalisering av forvaltningen skal bidra til å frigjøre ressurser til områder hvor behovet er stort Ni prinsipper:

3 3 Digital kommunikasjon skal være hovedregelen for kontakt med forvaltningen - Fra samtykke til reservasjon - Innbyggere må aktivt velge bort, mens det er obligatorisk for foretak. Forvaltningen skal tilby helhetlige og brukervennlige digitale tjenester - Koble sammen tjenester fra flere (gradvis) Innlogging til offentlige nettjenester skal være enkel og sikker - ID-porten: MinID, BankID, flere? Alle innbyggere og foretak skal få post fra forvaltningen i én sikker, digital postkasse Innbyggere og foretak skal få varsling på sms og e-post - Etablere et kontaktregister med ønsket varslingsform og kontaktinformasjon Innbyggere skal få hjelp til å finne fram til og bruke digitale tjenester - Etatsansvar pluss «på tvers» i Staten Utvikling av IKT-løsninger skal sees i sammenheng med forvaltningens arbeidsprosesser og organisering (brukernes prosesser er ikke omtalt) Hensyn til personvern og informasjonssikkerhet skal ivaretas Digitaliseringstiltak som har betydning for flere tjenester, skal samordnes - Avklare avhengigheter mellom sektorer Fellestiltakene (utvalgte): Alle innbyggere og foretak skal få en sikker, digital postkasse med vedtak og meldinger fra det offentlige samt oversikt over digital kommunikasjon med forvaltningen Varsel på sms eller e-post Toveis digital kommunikasjon (for innbyggerne) Også for kommunene, men de må samordne seg Det etableres en felles ordning for kontaktinformasjon og reservasjon mot digital post Innsamlede opplysninger skal kunne gjenbrukes digitalt (av andre offentlige virksomheter) Felles offentlige registre skal understøtte den digitale forvaltningen Mange offentlige virksomheter er avhengige av rask og enkel tilgang til oppdatert og korrekt informasjon om personer, virksomheter og/eller eiendom fra Folkeregisteret, Enhetsregisteret og Matrikkelen (Nasjonale felleskomponenter) Offentlige data skal være tilgjengelige og kunne brukes i nye sammenhenger bl.a. i næringslivet til å utvikle nye tjenester (tilgang og pris?) 4. Fysiske adresseopplysninger Til vanlig opereres det med tre slags adressedata som er varianter av fysiske adresser: Adresser som består av adressenavn, adressenummer og postnummer med mer som er knyttet til ett sett geografiske koordinater. Slike adresseopplysninger kan være knyttet både til forretningsadresse, virksomhetsadresse, bostedsadresse/oppholdsadresse og postadresse Stedsnavn er kjente betegnelser på steder eller områder og brukes alternativt som adresse for adressenavn der en kun har matrikkeladresser Administrative enheter som bl.a. kommune, fylke, valgkrets og andre lokale inndelinger Adressedata benyttes overalt og inngår i et stort antall systemer, både offentlige og private. Om alle bruker det samme adressegrunnlaget, oppstår det færre feil og gir mindre plunder og heft. Forutsetningen er adresser av høy kvalitet dvs. at de er oppdaterte og fullstendige. I digitale selvbetjeningsløsninger som er eller blir utviklet bør adresseopplysninger automatisk bli hentet slik at den enkelte slipper å legge til dette selv. Er den korrekte adressen tilgjengelig i den digitale blanketten vil alle involverte spare tid. Selv om utviklingen går i retning av mer elektroniske/digitale tjenester er det fortsatt behov for å vedlikeholde fysiske adresseopplysninger effektivt. Slik informasjon er bl.a. grunnlaget for å kunne plassere relevante objekter på kartet og til ulike beredskapsformål. Nedenfor følger to figurer som utdyper adressene i Norge.

4 4 5. Endringer i og oppdatering av fysiske adresseopplysninger - kvalitetsaspekter Alle adresseopplysningene nevnt i avsnitt 4 kan bli endret. Det skjer fra tid til annen endring i adressenavn, i nummerering innenfor adressenavnet, i kommunegrenser og i kommunestrukturen. Postnummer og poststed endres i mer eller mindre omfattende grad årlig. Det er viktig å skille mellom to typer av adresseendringer; den ene er endring i adressen fordi selve adresseopplysningene endres og det andre at adressen endres fordi det skjer en fysisk flytting av enheten (person, virksomhet osv.) til ny adresse.

5 5 Selve adressen endres. Her er utfordringen å få endret til korrekt adresse på alle enheter som blir berørt. Adressene vedlikeholdes av kommunene, i Matrikkelen, som er masterregisteret på offisielle adresser, og som forvaltes av Kartverket. Folkeregistret har i lang tid brukt adressene i Matrikkelen, mens Enhetsregistret startet med en slik direkte bruk i november 2012 (har tidligere basert seg på oppdateringer fra SSB). I neste omgang distribueres dette ut til en rekke brukere. Selve endringen gjøres ved at det kommer ny adresse fra Kartverket som er knyttet til den gamle og at alle som bor på de gamle automatisk får endret den gamle til ny. I tillegg skal alle i følge adresseveilederen tilskrives fra kommunen om endringene. Adressen endres fordi det skjer en fysisk flytting av personer, virksomheter osv. Her er utfordringen å få enhetene til å melde endringen/flyttingen slik at hendelsen blir fanget opp og ny og korrekt adresse registrert. Et problemområde er manglende, mangelfulle eller sterkt forsinkede meldinger. Andelen flyttemeldinger til Folkeregistret med utfylt bolignummer ligger nær 95 prosent på landsbasis. Det er ønskelig med en høyere andel og at kontrollen styrkes på om det er korrekt bolignummer som oppgis. Et annet sentralt spørsmål er hvor mange faktiske flyttinger det er som ikke blir meldt eller fanget opp på annen måte. Tilsvarende utfordringer finnes også på Enhetsregistersiden. Aktuelle og oppdaterte adresser og stedsnavn vil, i ordets rette forstand, være livsviktige når politi, lege og ambulanse, brannvesen og annen beredskapstjeneste skal finne fram. Dette gjelder også for annen type transport som bl.a. skolebarn- og syketransport samt drosjetransport. I tillegg vil det være viktig med en kobling mot bosatte slik at det kan avgjøres om stedet det rykkes ut til er et bosted, særlig ved brann eller eksplosjonsfare. Om bl.a. Folkeregisteret skal kunne brukes til ulike beredskapsformål på en mer sikker måte, bør personer også bostedsplasseres der de faktisk oppholder seg, så langt råd er, når dette avviker fra den folkeregistrerte (juridiske) bostedsadressen. Det er flere eksempler på at utrykninger ikke er blitt prioritert blant annet til bygninger uten bosatte i Folkeregisteret, mens det i realiteten og over lengre tid har oppholdt seg en rekke personer på stedet. Tilsvarende gjelder for Enhetsregistret og virksomhetene som er registrert der bl.a. ved ulykker, også sett i forhold til bosettingen i området og eksponeringen for støy, utslipp, eksplosjonsfare osv. En del offentlige myndigheter og ikke minst aktører i privat sektor vedlikeholder selv adresser i egne systemer. Er det feil i en adresse rettes denne ofte bare lokalt, mens den feile opplysningen fortsatt brukes andre steder. Utilstrekkelige rutiner for oppdatering av adresseopplysninger medfører også kvalitetsavvik i registrene. Konsekvensene av feil i adresseopplysninger fører bl.a. til at post ikke kommer fram til mottaker og kostnadskrevende behandling av returpost. Disse problemstillingene gjelder med stor sannsynlighet for de aller fleste aktører i det offentlig og det private. Ut fra det som framkommer i ulike sammenhenger ser det ut til at det legges ned betydelige ressurser rundt om for å bedre adressekvaliteten. Postens adresseregister inkludert postnummer er å betrakte som en form for master for postadresser og adresseinformasjonen og bør gjøres tilgjengelig for alle med en form for «rett og plikt» til å gjenbrukes. Det bør også være slik at alle enhetene som inngår i Postens adresseregister identifiseres med fødselsnummer og organisasjonsnummer slik at informasjonen kan deles og vaskes på en effektiv måte. Det skal tillegges at Posten nå har en betydelig bedre identifikasjon av virksomheter i sitt register. Oppdatering av adresseendringer ved flytting bør samordnes mellom Posten og Folkeregistret og Posten og Enhetsregistret, helst i en felles digital tjeneste som sammenkobler prosessene. Ved å skape mer og bedre samarbeid om oppdatering og felles bruk av adressedataene vil det være mer å hente på kvalitet og i innsparinger på ressursbruken, både i offentlig og privat sektor. Kartverket og kommunene er i ferd med å innføre vegadresser i hele landet. Danmark har vegadresser for hele landet, som brukes av alle, og viser til at dette gir store innsparinger for samfunnet i forhold til at så mange skal holde på å streve med adresser enkeltvis. Kartverket vil i de nærmeste årene innføre unik og fast identifikator for et adressepunkt i henhold til INSPIRE direktivet. Kommunenr./adressenr./husnr. og andre data på adressen blir da variable knyttet til

6 6 unik ID for adressepunktet. Mottatte adressedata og unik ID legges inn i grunndataregistrene og vedlikeholdet av adresseinformasjon skjer ved vask av adresser ved bruk av unik ID mot Kartverket. Dette er funksjonelt og strategisk den prefererte løsning med et stort potensiale for samfunnsmessige gevinster både på bedret adressekvalitet og økonomi. I Norge skal det etter hvert monteres nye strømmålere for automatisk avlesning av strømforbruk i alle bygninger der det er registrert kontaktpunkter for strøm, ca 2.7 millioner i alt. Kontaktpunktene omfatter både boliger (personer) og virksomheter. Sett bl.a. fra SSBs ståsted bør det arbeides for at disse punktene registreres med koordinater og adresser inkludert bolignummer. Denne kilden vil kunne gi viktig supplerende informasjon om boliger/bygninger er i bruk eller ikke, om husholdninger og om det er aktivitet i registrert næringsvirksomhet på stedet osv. 6. Digital kommunikasjon - digitale adresser Regjeringen vil tilby innbyggere og næringsliv en digital postkasse hvor de kan motta digital post fra staten på en sikker måte. Den digitale postkassen vil i motsetning til vanlig e-post tilfredsstille kravene til sikkerhet. Kontaktinformasjonen skal samles på ett sted. På den måten slipper brukerne å oppgi e-postadresse og mobiltelefonnummer flere ganger til ulike deler av forvaltningen. Innbyggere og bedrifter skal kunne registrere sine ønsker for hvordan de foretrekker å bli kontaktet av forvaltningen. Kontaktinformasjon som e-post og mobiltelefonnummer skal brukes til å varsle når det kommer post i den digitale postkassen og til å sende enkel, ikke-sensitiv informasjon, slik som påminnelse om avtaler og frister. Det skal legges til rette for en toveis digital kommunikasjon mellom innbyggere og statlige virksomheter i fremtiden. Det tas sikte på at kommuner også skal kunne bruke den digitale postkassen, men dette krever samordning på kommunal side. I den digitale postkassen vil brukerne få tilgang til alle vedtak og meldinger fra det offentlige og ha oversikt over all sin digitale kommunikasjon med forvaltningen. Endringer i loven med forskrifter (eforvaltningsloven) gjøres gjeldende fra 1. januar 2014 med en overgangsordning fram til 1. januar 2016 da alle forvaltningsenheter skal være koblet opp til kontaktregistret/reservasjonsregistret. Den foreslåtte løsningen består av fem sentrale deler: Oppslagstjeneste for kontaktinformasjon: Forvaltningens grensesnitt mot register over digital kontaktinformasjon og reservasjon. Kontakt- og reservasjonsregister: Register for innbyggernes kontaktinformasjon til den digitale dialogen med forvaltningen. Registrene holder rede på innbyggernes valg knyttet til dialog med og postgang fra forvaltningen. Meldingsformidler: Forvaltningens grensesnitt mot posttjenesten. Har ansvaret for å formidle post til innbygger, enten som digitale brev til innbyggers selvvalgte digitale postkasse eller som papirbrev til innbyggers postadresse. Digital postkasse: Innbyggernes grensesnitt mot posttjenesten. Har ansvaret for å gjøre tilgjengelig og oppbevare innbyggers digitale brev fra forvaltningen. Utskrift- og posttjeneste: Sender papirbrev til innbygger som ikke kan eller ønsker å motta digitale brev.

7 7 7. Bruk av fysiske adresser i etatene Posten/Bring Posten operer med følgende adressetyper: Gateadresse (Gatenavn + husnummer/bokstav, postnummer/poststed) Stedsadresse (Stedsnavn, postnummer/poststed) Poststedsadresse (kun Postnummer/poststed) Postboksadresse ( Postboks + boksnummer/boksanleggnavn, postnummer/poststed) Adressene brukes til: Postadresse (kan være alle de over) Fakturaadresse (kan være alle de over) Fritidsadresse (kan være alle de over) Besøksadresse (skal ikke være en postboksadresse) Leveringsadresse (skal ikke være en postboksadresse) Henteadresse (skal ikke være en postboksadresse) Lageradresse (skal ikke være en postboksadresse) Det er gitt følgende kommentarer: Begrep gateadresse er det samme som det offisielle vegadresse, men med postnummer/poststed. Begrepet gatenavn er det samme som det offisielle adressenavn (Disse gamle begrepene er beholdt inntil videre fordi vi mener det er enklere for våre kunder) Stedsadresse og poststedsadresser benyttes i prinsippet kun der det ikke er tildelt vegadresser Har også fortsatt noen Serviceboksadresser i bruk, men disse er under utfasing. I prinsippet har alle personer og virksomheter i adressesystemet en postadresse Posten/Brings kunder (dvs. de som kjøper tjenester) har alle tilknyttet en fakturaadresse Posten/Brings kunder kan ha leveringsadresse, henteadresse og/eller lageradresse Alle kan ha en besøksadresse, men postboksleietakere skal i prinsippet ha det Statistisk sentralbyrå SSB følger adressebegrepet fra Matrikkelen. Adresser som SSB mottar fra andre registereiere blir kontrollert mot formatet fra Matrikkelen, og eventuelt konvertert til det riktige formatet. De kontrollerte adressene gjør det mulig å kople informasjon fra forskjellige registre som bl.a. dannet grunnlaget for den første norske registerbaserte Folke- og boligtellingen Numerisk adresse, fødselsnummer og organisasjonsnummer er de viktigste koplingsnøklene for produksjonen av registerbasert statistikk.

8 SSB bruker følgende adresser: Personer, foretak og bedrifter Vegadresse Matrikkeladresse når vegadresse ikke finnes eller er registrert Postadresse om den er registrert som kan være en vegadresse eller postboksadresse C/o-adresse om den er registrert som kan være en veg-, matrikkel- eller postboksadresse Forretningsadresse/beliggenhetsadresse Bygninger og boliger Vegadresse Matrikkeladresse når vegadressen ikke er registret eller ikke finnes Eiendommer Matrikkeladressen fra eiendomstabellen i matrikkelen Adresse bruker SSB til å plassere personer der de bor og virksomheter til der de er fysisk lokalisert. Adressen blir også brukt som eiendomsident, inklusive identifisering av seksjonerte eiendommer. Videre brukes ulike adresser i datafangsten, for å sende brev/skjema til foretak eller personer, eller for å nå personer som deltar i intervjuundersøkelser. Adressen er sentral som koblingsnøkkel mellom populasjonsregistrene. SSB bruker naturlig nok adresseinformasjon i framstillingen av offisiell statistikk NAV De fleste adressene NAV benytter, er personadresser som hentes direkte fra Folkeregisteret (oppdateres daglig). Dette gjelder bostedsadresse, og norsk og utenlandsk postadresse. I tillegg har NAVs brukere mulighet til selv å registrere en midlertidig adresse hos NAV. Denne adressen kan være norsk eller utenlandsk, og er tidsbegrenset. NAV benytter også adresser ved dialog med arbeidsgivere/ juridiske enheter. Da benyttes adresser fra Enhetsregisteret (oppdateres daglig). NAV bruker adresser primært til utsendelser. Dette omfatter både utbetalingsmeldinger, lønns- og trekkoppgaver, informasjonsbrev, vedtaksbrev, brev om endringer i og opphør av ytelser, brev med ulike innkallinger, varsler og pakkepost. I tillegg brukes adresser i saksbehandling (der dette har betydning for en ytelse) og i forbindelse med ulike typer kontroller. For at adressene NAV bruker skal være korrekte, er NAV avhengig av at riktig adresse meldes inn riktig sted, og til rett tid. Feil, mangler eller unøyaktighet i adressene medfører både direkte og indirekte kostnader for NAV. Videre har det konsekvenser for brukerne, som kan gå glipp av informasjon de har krav på eller behov for. Brukere kan i tillegg få feil vedtak eller ytelser, fordi vurderingen er gjort på feil grunnlag. 8 Brønnøysundregistrene Enhetsregisteret og Foretaksregisteret registrerer adresser på enheter (og foretak). Alle gate- /vegadresser kontrolleres ved registrering mot matrikkelen og vegadresse-id lagres for adresse når denne finnes i Matrikkelen. Bestanden i Enhetsregisteret blir vasket mot adresser i Matrikkelen, og med lagring av vegadresse-id (som ved registrering). Vasking skjer maskinelt, men også med en manuell del. Enhetsregisteret inneholder følgende adresser: For enhet: Forretningsadresse/besøksadresse Postadresse Beliggenhetsadresse bare for underenheter For person: Bostedsadresse (fra Folkeregisteret) registreres for rolleinnehavere

9 Ved utsendelse av brev o.l. til enheter, benyttes postadresse når denne finnes. Hvis ikke brukes forretningsadresse. Ved utsendelser som adresseres til rolleinnehaver i enhet, brukes bostedsadressen fra Folkeregisteret. Enhetsregisteret får oppdatering én gang pr. uke fra Folkeregisteret. I tillegg til registrerte adresser i Enhetsregisteret, bruker Brønnøysundregistrene egen kundebase ved utsendelse av vedtak, produkt osv. Kundenummer vil være knyttet til organisasjonsnummer (som da blir oppdatert ved endring i Enhetsregisteret), fødselsnummer (som vaskes mot Folkeregisteret) eller vil være uten slik knytning og må oppdateres/endres manuelt. For kundesystemet etableres det også oppslag mot Matrikkelen, for å sikre korrekt skrivemåte på adresse, (for kundenummer som ikke er knyttet til organisasjonsnummer eller fødselsnummer). I kundesystemet er mulige adressetyper forretningsadresse, postadresse, leveringsadresse og fakturaadresse. 9 Skatteetaten Personopplysninger hentes fra Folkeregisteret og foretaksopplysninger, herunder adresser, fra Enhetsregistret gjennom nattlig batch kjøring. I fagsystemene er det egne register som i all hovedsak oppdateres fra Enhetsregistret. Videre oppdateres Folkeregistret med fysiske adresseopplysninger fra Matrikkelen. Det er noen egne adressefelt der en kan legge inn adresser som f.eks. innfordringsadresse i MVA systemet. Dette er interne adresser. På skatteområdet er det laget flere manntall som benyttes. 8. Kontaktinformasjon I digitaliseringsprogrammet blir offentlige etater bedt om å kommunisere digitalt med omverden. For privatpersoner går en bort fra samtykke og over til reservasjon, mens det for juridiske enheter er obligatorisk. Dette reiser et spørsmål om hvorfor det da er så mye fokus på postadresser. Hvilke konkrete utfordringer og faktiske problemstillinger er det forvaltningen faktisk står overfor. Forenklet sagt kan det formuleres som et behov for å nå fram til/få kontakt med en enhet på den mest effektive måten, fortrinnsvis person, enten som borger eller som representant for en virksomhet. Det synes videre å være behov for ett sett av mange adresser, fysiske som digitale, som velges avhengig av formålet med kontakten og hvilke valg for kommunikasjonsform den enkelte borger har gjort. Med et slikt utgangspunkt handler «adresser» mer om behovet for ulike typer av kontaktopplysninger mer enn om adresser i tradisjonell forstand. I arbeidet med moderniseringen av Folkeregistret er det fra brukerhold gitt innspill om mulige ulike typer av kontaktinformasjon for personer samt gode prinsipper og løsninger for ajourhold av dem. For helhetens skyld er det i dette notatet tatt med kontaktinformasjon også for juridiske personer. Kontaktinformasjon Personer Min kontaktinformasjon - Fysisk adresse; vanligvis gate-/veg eller gårds-/bruksnr. inkludert koordinater - Postadresse/oppholdsadresse - Bør kunne registrere flere med en form for koder som beskriver formålet når denne avviker fra den folkeregistrerte - Digitale adresser som mobiltelefon, hjemmetelefon, jobbtelefon, e-postadresse(r) og sikker digital postkasse (meldingsboks i Altinn eller andre kommersielle) Annen kontaktinformasjon - Ektefelle, samboer, mor/far, verge, dødsbo, arbeidsgiver++ Kontaktinformasjon Juridiske personer Enhetens kontaktinformasjon - Fysisk adresse; vanligvis forretnings-/beliggenhetsadresse osv - Postadresse - Digitale adresser (se personer over pluss foretakets hjemmeside) Annen kontaktinformasjon - Kontaktinformasjon til personer med roller i enheten som bl.a. styreleder og innehaver

10 Gode prinsipper og løsninger for ajourhold av kontaktopplysninger Brukeren selv bekrefter opplysninger og eksponeres for opplysninger og gis mulighet til oppdatering direkte i registeret, etter sikker identifisering Relasjonelle opplysninger oppdateres av myndighet med kompetanse på området Postens adresseregister - behov for sammenkobling av prosessene for adresseoppdateringer og flyttemeldinger slik at det meldes bare ett sted - Fare at mange tror at når det er meldt til Posten så er det meldt til alle Flere aktører om å oppdatere jfr. den utstrakte bruken av sms- og e-post varslinger bl.a. fra strømleverandører ved måleravlesninger samt bruken av BankID på mobil Aktører bør få en rett og en plikt til å vedlikeholde kontaktinformasjon etter et avtalt kontrollansvar Endringer gjennomføres med kontroll/oppfølging mot Folkeregisteret/Enhetsregisteret Registereier overordnet ansvar for kvaliteten, godkjenning, kontroll og oppfølging Borger kan oppdatere på vegne av andre etter godkjenning Det er også reist spørsmål om ikke bruk av sosiale medier kan være relevant i denne sammenhengen. I tråd med målsetningene i digitaliseringsprogrammet skal det etableres en sentral løsning for digital kontaktinformasjon som alle offentlige virksomheter kan benytte. Registeret skal informasjon om mottakers foretrukne e-postadresse, mobilnummer og valgte digitale postkasse. Difi er foreslått som forvalter og behandlingsansvarlig for kontaktinformasjonstregistret og som sentralforvalter for løsningen for digital post og digitale postkasser. Flere virksomheter har i dag lokale registre med elektronisk kontaktinformasjon. Det største eksisterende registeret over digital kontaktinformasjon er kontaktregisteret til ID-porten (Difi). Her er e- postadressen og mobilnummeret til nærmere 2,8 millioner innbyggere registrert. Andre virksomheter med store kontaktregistre er Skatteetaten, Lånekassen og NAV. Kontaktinformasjonsregistret skal i utgangspunktet baseres på ID-porten. Regjeringen vil vurdere om innbyggernes digitale kontaktinformasjon på sikt skal inngå i folkeregisteret. For ordens skyld skal det understrekes viktigheten av korrekte og oppdaterte postadresser for alle som har reservert seg mot digital post Planer og tiltak arbeid i gang Digital kommunikasjon skal være hovedregelen for kontakt med forvaltningen - obligatorisk for foretak mens innbyggere aktivt må velge bort Det er viktig å skille mellom de ulike typene av adresser og velge rett adresse-/kontaktinformasjon avhengig av virksomhetenes formål og bruk. Videre, kjenne definisjonene på adresser og typer av adresseendringer siden forskjellene her krever ulike handlinger og tiltak og det er ulike ansvarlige for håndteringen Det er også viktig å være klar over at kvaliteten på og oppdateringen av adresseopplysninger vil kunne variere mellom ulike grupper av enheter selv innen samme registerkilde Mer og bedre samarbeid om oppdatering og felles bruk av adressedata vil gi bedre kvalitet og innsparinger både i offentlig og privat sektor Kartverket - Innføring av vegadresser og fast identifikator for adressepunkter Kartverket og kommunene er i ferd med å innføre vegadresser i hele landet. Videre, Kartverket vil i de nærmeste årene innføre unik og fast identifikator for et adressepunkt i henhold til INSPIRE direktivet. Kommunenr./adressekode./adressenr. og andre data på adressen blir da variable knyttet til unik ID for adressepunktet. Endringer i adressevariable har derfor referanse til den faste identifikatoren. Mottatte adressedata og unik ID legges inn i grunndataregistrene og vedlikeholdet av adresseinformasjon skjer ved vask av adresser ved bruk av unik ID mot Kartverket.

Om adresser og kontaktinformasjon Adresseseminar Oslo 11.09.2013

Om adresser og kontaktinformasjon Adresseseminar Oslo 11.09.2013 1 Om adresser og kontaktinformasjon Adresseseminar Oslo 11.09.2013 Seniorrådgiver Jan Furseth - SSB Samarbeidsforum for Enhetsregisteret (ER) 1 Bakgrunn og formål Adresser og adressekvalitet er et viktig

Detaljer

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Geir Magnus Walderhaug leder av Norsk Arkivråds Region Øst Norsk Arkivråds seminar 5. november 2012 En erkjennelse Jeg er kunde hos Norsk

Detaljer

Digitalt førstevalg. Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen. FINF 4001 høst 2016

Digitalt førstevalg. Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen. FINF 4001 høst 2016 Digitalt førstevalg Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen FINF 4001 høst 2016 stig.hornnes@difi.no Agenda Del I: Fra samtykke til reservasjon Regelverk for digitalt førstevalg

Detaljer

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Vedlegg til brev fra KMD til forvaltningen Digital kommunikasjon som hovedregel Digital kommunikasjon er nå hovedregelen

Detaljer

Forslag til endringer i enhetsregisterloven og enhetsregisterforskriften. Plikt til å melde elektronisk adresse til Enhetsregisteret.

Forslag til endringer i enhetsregisterloven og enhetsregisterforskriften. Plikt til å melde elektronisk adresse til Enhetsregisteret. Høringsnotat Forslag til endringer i enhetsregisterloven og enhetsregisterforskriften. Plikt til å melde elektronisk adresse til Enhetsregisteret. 1. Hovedinnholdet i forslaget Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Digitale adresser Kontakt- og reservasjonsregisteret. Adresseseminaret 10.09.14 Helge Bang, Difi

Digitale adresser Kontakt- og reservasjonsregisteret. Adresseseminaret 10.09.14 Helge Bang, Difi Digitale adresser Kontakt- og reservasjonsregisteret Adresseseminaret 10.09.14 Helge Bang, Difi Bakgrunn Digital kommunikasjon som hovedregel Det er den offentlige virksomhet som bestemmer om den skal

Detaljer

E-forvaltning - anno 2014

E-forvaltning - anno 2014 E-forvaltning - anno 2014 1 E-forvaltningsforskriften Ny eforvaltningsforskrift trådte i kraft 7. februar 2014 Lovendringer fra samtykke til reservasjonsrett Før måtte du gi et aktivt samtykke for at en

Detaljer

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor Alt du trenger å vite om digital postkasse Informasjon til ansatte i offentlig sektor «Digital postkasse er enkelt for innbyggerne og fjerner tidstyver og kostnader i det offentlige. Innbyggerne får post

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2016 Endre Grøtnes, Difi endre.grotnes@difi.no Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle

Detaljer

Sikker digital posttjeneste

Sikker digital posttjeneste Sikker digital posttjeneste Bakgrunn Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv Digital forvaltning skal gi bedre tjenester Mer effektiv

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2015 Endre Grøtnes, Difi Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle utfordringer ved

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012

Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012 Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012 Bort fra papir Innbyggerne skal få én digital postkasse varsel på sms eller e-post slippe å oppgi opplysninger flere ganger trygg og god elektronisk ID offentlige

Detaljer

Regelverk. Endringer i regelverk for digital forvaltning

Regelverk. Endringer i regelverk for digital forvaltning Regelverk Endringer i regelverk for digital forvaltning Offentlig sektors dataforum Oslo 28. november 2013 Nina Fladsrud Sikkerhet, robusthet og personvern rege Sikkerhet, robusthet og personvern Digital

Detaljer

Sikker digital post til innbygger

Sikker digital post til innbygger Sikker digital post til innbygger NOKIOS Trondheim 30.oktober 2013 Olav Skarsbø og Stig Hornnes, Difi Bakgrunn Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Difis digitaliseringskonferanse 30.

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Difis digitaliseringskonferanse 30. På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Difis digitaliseringskonferanse 30. mai 2012 Påstander om det offentlige resultater 2012 og 2009 35% Det offentliges

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Veikart for nasjonale felleskomponenter Slik jobber vi i praksis Offentlig sektors dataforum Temamøte 6. mars 2014 Vidar Holmane, Difi Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva er felleskomponenter?

Detaljer

Dagens Folkeregister. Modernisering av Folkeregisteret Folkeregisteret som felleskomponent

Dagens Folkeregister. Modernisering av Folkeregisteret Folkeregisteret som felleskomponent Modernisering av Folkeregisteret Folkeregisteret som felleskomponent Programleder Marianne Henriksen, Innovasjon og utviklingsavdelingen, Skattedirektoratet Dagens Folkeregister Alle bosatte har etter

Detaljer

Sikker digital posttjeneste status og tilknytning av avsendervirksomheter

Sikker digital posttjeneste status og tilknytning av avsendervirksomheter Sikker digital posttjeneste status og tilknytning av avsendervirksomheter Høstseminar Norsk arkivråd Oslo, 24. oktober 2013 Helge Bang, Difi Bakgrunn Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsprogram Sett fra Brønnøysund med Altinn-briller

Regjeringens digitaliseringsprogram Sett fra Brønnøysund med Altinn-briller Regjeringens digitaliseringsprogram Sett fra Brønnøysund med Altinn-briller Tor Nygaard Altinndagen 2012 29. august 2012 Digitaliseringsprogrammet (Digital) agenda: Betydning og assosiasjoner Mål og prinsipper

Detaljer

Forslag til nye regler om elektronisk kommunikasjon med og i offentlig forvaltning

Forslag til nye regler om elektronisk kommunikasjon med og i offentlig forvaltning Forslag til nye regler om elektronisk kommunikasjon med og i offentlig forvaltning Seminar Digitale postkasser i offentlig forvaltning Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) Oslo 12. september 2013

Detaljer

Digital kommunikasjon som hovedregel. Hva betyr dette for forvaltningen.

Digital kommunikasjon som hovedregel. Hva betyr dette for forvaltningen. Digital kommunikasjon som hovedregel. Hva betyr dette for forvaltningen. Endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Britt Eva Bjerkvik Haaland Juridisk seniorrådgiver Avdeling digital forvaltning,

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Hva er SvarUt? En løsning for å kunne sende digital utgående post fra kommunen i et elektronisk

Detaljer

Digital postkasse til innbyggerne. Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi

Digital postkasse til innbyggerne. Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi Digital postkasse til innbyggerne Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi Sikkerhet, robusthet og personvern Tilpasset regelverk Digital kommunikasjon som hovedregel Privatpersoner kan reservere

Detaljer

Uoffisielle adresser i Enhetsregisteret

Uoffisielle adresser i Enhetsregisteret Elin Strandheim, Enhetsregisteret Resultater av å bruke matrikkelen Rutiner ved registrering Tiltak Utfordringer, flere tall Vi vil registrere bare offisielle adresser i Enhetsregisteret MEN Så enkelt

Detaljer

Disposisjon. Digitalt førstevalg og Digitaliseringsprogrammet

Disposisjon. Digitalt førstevalg og Digitaliseringsprogrammet Disposisjon Digitalt førstevalg og Digitaliseringsprogrammet Forelesning FINF4001 09.10.2012 Ved rådgiver Erik Hornnes, 1. Bakgrunn, politikk og Difis rolle 2. Litt om kontekst og brukernes oppfatninger

Detaljer

Innhold. Modernisering av folkeregisteret Status og planer i arbeidet AFIN-seminar Felles IKT-løsninger, 22.10.2012. Modernisering av folkeregisteret

Innhold. Modernisering av folkeregisteret Status og planer i arbeidet AFIN-seminar Felles IKT-løsninger, 22.10.2012. Modernisering av folkeregisteret Innhold Modernisering av folkeregisteret Status og planer i arbeidet AFIN-seminar Felles IKT-løsninger, 22.10.2012 Boris Schürmann, Skattedirektoratet Kort om moderniseringsprogrammet Bakgrunn hvorfor

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN

HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle H Tveiti Tlf: 75 10 11 25 Arkiv: 000 &13 Arkivsaksnr.: 12/5183-2 HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune er positiv

Detaljer

Samordning, samarbeid og samhandling

Samordning, samarbeid og samhandling Samordning, samarbeid og samhandling IKT som virkemiddel for effektivisering og bedre tjenester i og med offentlig forvaltning - Hvordan møter vi utfordringene? Statssekretær Tone Toften Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer

Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer Antall personer i yrkesaktiv alder per person over 67 år Kjelde: SSB 2010 Befolkningsframskrivinger middelalternativet, MMMM, NOU 2011:11 Innovasjon

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer Utfordringer og løsninger på offentlig II INF3290 17. oktober 2014 Endre Grøtnes Direktoratet for forvaltning og IKT endre.grotnes@difi.no Hva er spesielt med å utvikle

Detaljer

Kontakt- og reservasjonsregisteret. Elektroniske adresser,

Kontakt- og reservasjonsregisteret. Elektroniske adresser, Kontakt- og reservasjonsregisteret Elektroniske adresser, 13.09.2016 ifis nasjonale fellesløsninger Nasjonal arkitektur Nasjonalt register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon og reservasjonsstatus

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsprogram. Statssekretær Tone Toften

Regjeringens digitaliseringsprogram. Statssekretær Tone Toften På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Statssekretær Tone Toften Servicekonferansen 25. oktober 2012 En forvaltningsreform Mål: Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle

Detaljer

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet?

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Samdok konferansen 2013 Gardermoen, 3. desember 2013 Kristian Bergem, Difi Målbildet for offentlig sektor Brukerorientert

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Tema Bakgrunn Endret eforvaltningsforskrift Kontakt- og reservasjonsregister Samspelet med KS SvarUT Finansiering Hvordan komme i gang? Informasjon til innbyggere Fra

Detaljer

Status fra Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret. Adresseseminar 2017

Status fra Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret. Adresseseminar 2017 Status fra Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret Adresseseminar 2017 21. september 2017 Tuva Benum Interessentoppfølger Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret Skattedirektoratet Wibeke Ingwardo

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 13/1249 13/00654-2/HHU 20. september 2013 Dato Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Agenda Digital forsendelse med SvarUt Hvordan fungerer løsningen Erfaringer og hva er

Detaljer

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund SvarUt spørsmål inn? Endringer for offentlig avsender og privat mottaker Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund Oslo kommunes program for utvikling av digitale tjenester 2014-2017 Mål Kommunen

Detaljer

Digital forsendelse i praktisk bruk

Digital forsendelse i praktisk bruk Digital forsendelse i praktisk bruk eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no SvarUt Når det piper i telefonen Som en sjøsyk fiolin Er det kommun som ringer

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til ny folkeregisterlov

Høringsuttalelse - forslag til ny folkeregisterlov Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 23.06.2015 Vår ref.: 15-564 Deres ref.: 12/667 SL MSR/KR Høringsuttalelse - forslag til ny folkeregisterlov Finans Norge viser til departementets

Detaljer

Om populasjonsforvaltning - Tema 2 Nye

Om populasjonsforvaltning - Tema 2 Nye 14. juni 2010 Om populasjonsforvaltning - Tema 2 Nye datamuligheter Jan Furseth jfu@ssb.no Statistisk sentralbyrå Statistiske populasjoner Abstract: Etterspørselen etter statistikk og offentlig styringsinformasjon

Detaljer

Digital postkasse og mye attåt

Digital postkasse og mye attåt Digital postkasse og mye attåt Trondheim Bibliotek, 18 november 2015 Seniorrådgiver Mona Hovland Jakobsen Avdeling for digital forvaltning, DIFI. Dagens meny 1 Introduksjon - ca 1 time Om Direktoratet

Detaljer

Digitalt først og fremst. Bærum Seniornett 11. Februar 2014. Bekkestua Bibliotek.

Digitalt først og fremst. Bærum Seniornett 11. Februar 2014. Bekkestua Bibliotek. Digitalt først og fremst Bærum Seniornett 11. Februar 2014. Bekkestua Bibliotek. Tema Om Difi Norge.no Digitalt førstevalg og sikker digital post Fakta om Difi Opprettet 1. januar 2008 240 ansatte i Leikanger

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Sikker digital posttjeneste

Sikker digital posttjeneste Sikker digital posttjeneste Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret Jan Molund November 2014 Bakgrunn «Innbyggerne skal kunne velge mellom markedsbaserte postkasseløsninger,

Detaljer

Utfordringer for bruk av felles digitale tjenester i det offentlige

Utfordringer for bruk av felles digitale tjenester i det offentlige Utfordringer for bruk av felles digitale tjenester i det offentlige Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor Endre Grøtnes endre.grotnes@difi.no FINF 4001

Detaljer

Kommentar til politikken og fornyingstiltakene. Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo

Kommentar til politikken og fornyingstiltakene. Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo Kommentar til politikken og fornyingstiltakene Jon Oluf Brodersen CIO Nokas Medlem av Dataforenings IT politiske råd Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo Sammendrag av programmet AMBISJON MÅL

Detaljer

Forbedring av datakvalitet på bosatte i Norge - Bohusholdning

Forbedring av datakvalitet på bosatte i Norge - Bohusholdning 1 Forbedring av datakvalitet på bosatte i Norge - Bohusholdning 11. June 2009 Kristin Glomsås Statistisk Sentralbyrå Seksjon for Statistiske populasjoner 1 Innhold FoB2001 FoB2011 Masterregistrene og adresse

Detaljer

Hva? Disposisjon. Digitalt førstevalg hva hvorfor hvordan?

Hva? Disposisjon. Digitalt førstevalg hva hvorfor hvordan? Disposisjon Digitalt førstevalg hva hvorfor hvordan? Heldagsseminar AFIN 24.0.203 Erik Hornnes, Hva er Digitalt førstevalg? Hvorfor Digitalt førstevalg? Hvordan realisere Digitalt førstevalg? Primært gjennomgang

Detaljer

Adresser i Posten - Bruk av adresser i Posten - Stedsadresser/matriikkeladresser og vegadresser - Rutiner ved postnummerendringer

Adresser i Posten - Bruk av adresser i Posten - Stedsadresser/matriikkeladresser og vegadresser - Rutiner ved postnummerendringer - Bruk av adresser i Posten - Stedsadresser/matriikkeladresser og vegadresser - Rutiner ved postnummerendringer Frode Wold, Posten Norge Kartverkets fagdag adresse, Molde, 4.oktober LITT OM POSTEN NORGE

Detaljer

Autentisering av ansatte

Autentisering av ansatte Autentisering av ansatte Øivind Grinde, Difi Norstella eid fagutvalg 20.3.2014 Strategi for ID-porten Mandat Levere en strategi med besluttbare tiltak og løsningsalternativer på identifiserte områder.

Detaljer

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis? (Rettslige spørsmål blir i liten grad berørt) Arild Jansen Avdeling for forvaltningsinformatikk/ Senter for rettsinformatikk, UIO http://www.afin.uio.no/

Detaljer

Fokus på kvalitet Folkeregisterets arbeid med falske og fiktive adresser

Fokus på kvalitet Folkeregisterets arbeid med falske og fiktive adresser Fokus på kvalitet Folkeregisterets arbeid med falske og fiktive adresser Tjenesteeier folkeregister Marianne Henriksen, Innovasjon og utviklingsavdelingen, Skattedirektoratet Disposisjon Folkeregisterets

Detaljer

Kraft- og nettselskapenes adressebruk BENTE ARNTZEN BAKKEN

Kraft- og nettselskapenes adressebruk BENTE ARNTZEN BAKKEN Kraft- og nettselskapenes adressebruk BENTE ARNTZEN BAKKEN EVRYS Informasjonstjenester gir deg tilgang til oppdaterte registre som er tilgjengelige til enhver tid, og levert på den måten du foretrekker

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

Digital post (nok engang) Velg mellom Digipost og e-boks og få post fra det offentlige til din elektroniske postkasse

Digital post (nok engang) Velg mellom Digipost og e-boks og få post fra det offentlige til din elektroniske postkasse Digital post (nok engang) Velg mellom Digipost og e-boks og få post fra det offentlige til din elektroniske postkasse Seniornett Larvik 7. september 2015 Stein Kristiansen stekris4@online.no Agenda Politikernes

Detaljer

Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen

Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen v/nina Fossbakken - 27.mai 2014 Digital forsendelse SvarUt Tekniske forutsetninger Riktig

Detaljer

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015 Disposisjon Digitalt førstevalg Forelesning FINF4001 13.10.2015 Erik Hornnes, Hva er Digitalt førstevalg? Hvorfor Digitalt førstevalg? Hvordan realisere Digitalt førstevalg? Status digitalisering Statuskartlegging

Detaljer

Modernisering av folkeregisteret ekommune-konferanse 2012 Trondheim, 24.-25.9.2012

Modernisering av folkeregisteret ekommune-konferanse 2012 Trondheim, 24.-25.9.2012 Modernisering av folkeregisteret ekommune-konferanse 2012 Trondheim, 24.-25.9.2012 Boris Schürmann, Skattedirektoratet Agenda Kort om programmet Bakgrunn Status Fremtidens folkeregister Spørsmål, innspill,

Detaljer

Digital kommunikasjon som hovedregel

Digital kommunikasjon som hovedregel Digital kommunikasjon som hovedregel Digitaliseringsprosjekt i Statens vegvesen Odd Børge Jensen Virksomhetsarkitekt hos Statens vegvesen /Vegdirektoratet Jobber nå med «Digital kommunikasjon som hovedregel»

Detaljer

Sikker digital posttjeneste. Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret

Sikker digital posttjeneste. Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret Sikker digital posttjeneste Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret Bakgrunn «Innbyggerne skal kunne velge mellom markedsbaserte postkasseløsninger, og kunne få post fra det

Detaljer

Samarbeid for digital forenkling. Direktør Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Altinndagen 1. desember 2014

Samarbeid for digital forenkling. Direktør Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Altinndagen 1. desember 2014 Samarbeid for digital forenkling Direktør Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Altinndagen 1. desember 2014 Brønnøysundregistrene = Forenklingsetaten Altinn som felles ressurs Tre Altinn-myter Noen skritt

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Mot slutten av

Detaljer

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag Versjon 6 25.08.2014 Som ansvarlig for regjeringens IKT- og fornyingspolitikk, skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vurdere departementenes

Detaljer

Dagens forelesning. Regjeringens mål. Ni prinsipper for den digitale forvaltningen

Dagens forelesning. Regjeringens mål. Ni prinsipper for den digitale forvaltningen Dagens forelesning Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor Endre Grøtnes endre.grotnes@difi.no FINF 4001 høst 2012 Hva ønsker vi å oppnå med de elektroniske

Detaljer

Trafikkstasjon på nett

Trafikkstasjon på nett Trafikkstasjon på nett Utvikling av selvbetjeningsløsninger for publikum og næringsliv Erfaringer med bruk av offentlige felleskomponenter Sjefingeniør Ketil Moen Vegdirektoratet Om våre tjenester og om

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Ekspedisjonssjef Lars-Henrik Myrmel-Johansen Beat for beat, Østfold, 2013 1 2 Kilde: IKT-Norge 2012 3 Kilde: IKT-Norge 2012 Ønsket måte å levere

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Oslo kommune Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet postmottak@fad.dep.no Dato: 06.06.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 12/281 201201244-15 Trine Lind, 23 46 15 38 042 ENDRING

Detaljer

Bedret adressekvalitet samspill om adressedata

Bedret adressekvalitet samspill om adressedata Bedret adressekvalitet samspill om adressedata Rapport fra et tverretatlig samarbeid 07.09.16 Hensikten med rapporten Synliggjøre viktigheten av adressesamarbeid på tvers Beskrive de ulike aktøres rolle

Detaljer

«Samspillet Altinn og Sikker digital postkasse»

«Samspillet Altinn og Sikker digital postkasse» «Samspillet Altinn og Sikker digital postkasse» Samarbeidsgruppemøte 2015-09-02 Morten Græsby Løsningsarkitekt Avdeling for Altinn og Seres, Brønnøysundregistrene «Post og post, fru Blom!» - et dramatisk

Detaljer

Spørsmål. https://sli.do. #brukar

Spørsmål. https://sli.do. #brukar Spørsmål https://sli.do #brukar Nasjonal løsning som gir offentlige virksomheter sikker og enkel utveksling av dokumenter INTEGRASJONSPUNKT FOR eformidling Utfordringene som vi står overfor Norges inntekter

Detaljer

Brukerreiser som metodikk for samhandling Enhetlig tverrsektoriell tilnærming og felles datakatalog

Brukerreiser som metodikk for samhandling Enhetlig tverrsektoriell tilnærming og felles datakatalog Brukerreiser som metodikk for samhandling Enhetlig tverrsektoriell tilnærming og felles datakatalog Trine Lind, Leder Program for elektroniske tjenester i Oslo kommune David Norheim, Fagdirektør Brønnøysundregistrene

Detaljer

ID-porten Utviklingsplan 2016

ID-porten Utviklingsplan 2016 ID-porten splan 2016 Endringer i denne versjon Oppdatert informasjon om bruk av ID-porten for antall virksomheter og tjenester Oppdatert med tiltak rettet mot eidas Oppdatert med tiltak rettet mot mobile

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT KS SvarUt DDT 8. april 2014 Astrid Øksenvåg - Satsingsområder Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern og informasjons-sikkerhet Arkitektur og standardisering

Detaljer

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017 Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017 Hvorfor digitalisering? Hvordan hadde Bergen kommune sett ut om vi hadde startet etableringen i dag? og kan nye innovative løsninger

Detaljer

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS, Astrid Øksenvåg IKT i kommunal sektor er et program i KS for sam ord ning av IKT i kommune sektoren. Programmets visjon: En samordnet

Detaljer

Modernisering av folkeregisteret Semicolon II samhandlingsarena 25. mai 2011

Modernisering av folkeregisteret Semicolon II samhandlingsarena 25. mai 2011 Modernisering av folkeregisteret Semicolon II samhandlingsarena 25. mai 2011 Boris Schürmann (SKD) Agenda 1. Dagens situasjon 2. Samfunnsutvikling og trender 3. Utfordringer 4. Status quo 5. Modernisering

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Matrikkelen som nasjonal felleskomponent

Matrikkelen som nasjonal felleskomponent Matrikkelen som nasjonal felleskomponent Geomatikkdagene 2016, Ålesund Lars Elsrud, avdelingsdirektør Matrikkel- og stedsnavnavdelingen SKATE Innhold 1. Innledning 2. Nasjonale felleskomponenter pr mars

Detaljer

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Om Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) Innhold og datautlevering Beate Bartsch Seksjon for bedriftsregister Statistisk sentralbyrå Bedrifts- og foretaksregisteret

Detaljer

Kommunereform praktiske konsekvenser. Sandefjord Anders Braaten

Kommunereform praktiske konsekvenser. Sandefjord Anders Braaten Kommunereform praktiske konsekvenser Sandefjord 15.10.2014 Anders Braaten 2020 Innhold 1. Litt om kommunesammenslåing 2. Eksempler på behov for nasjonale avklaringer 3. Kommunereform utfordringer for et

Detaljer

«Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet. Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3.

«Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet. Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3. «Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3. desember 2015 Innovasjon@altinn fra sist Da svigerfar skulle søke omsorgsbolig

Detaljer

Matrikkelen som felleskomponent Samfunnsutviklingsdagene Ski, 10. Februar 2015

Matrikkelen som felleskomponent Samfunnsutviklingsdagene Ski, 10. Februar 2015 Matrikkelen som felleskomponent Samfunnsutviklingsdagene Ski, 10. Februar 2015 Siri-Linn Ektvedt Senioringeniør Matrikkel- og stedsnavnavdelingen Digitalisering av offentlig sektor Ansvar Kommunal- og

Detaljer

Modernisering av Folkeregisteret NOKIOS 2011, WS 3 virksomhetsarkitektur

Modernisering av Folkeregisteret NOKIOS 2011, WS 3 virksomhetsarkitektur Modernisering av Folkeregisteret NOKIOS 2011, WS 3 virksomhetsarkitektur Boris Schürmann, Skattedirektoratet Agenda 1. Bakgrunn og status for moderniseringsprogrammet 2. Utvikling av Folkeregisteret som

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

Difi bidrar til å digitalisere Norge. BankID - dagen 2017 Torgeir Strypet, avdelingsdirektør Difi

Difi bidrar til å digitalisere Norge. BankID - dagen 2017 Torgeir Strypet, avdelingsdirektør Difi Difi bidrar til å digitalisere Norge BankID - dagen 2017 Torgeir Strypet, avdelingsdirektør Difi Difis samfunnsoppdrag mandat Difis skal være det sentrale fagorgan for modernisering og omstilling av offentlig

Detaljer

Myk eller sterk IT-styring? I dag og fremover!

Myk eller sterk IT-styring? I dag og fremover! Myk eller sterk IT-styring? I dag og fremover! Lars-Henrik Myrmel-Johansen Ekspedisjonssjef, Avdeling for IKT og fornying Digitaliseringskonferansen, 31. mai 2012 Digitaliseringsprogrammet er en omfattende

Detaljer

Samordning av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor KS FIKS. Astrid Øksenvåg

Samordning av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor KS FIKS. Astrid Øksenvåg Samordning av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor KS FIKS Astrid Øksenvåg KS har fått i oppdrag å koordinere innsatsen og samordne kommunal sektor innenfor digitaliseringsområdet. Dagens forståelse

Detaljer

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Felles informasjonsforvaltning i offentlig sektor Hvorfor trenger vi det, hva bør det omfatte og hvordan? Rune Sandland, Sjefsarkitekt Del 1 DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Tenke digitalt utvikle nasjonalt

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet Difi Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no Difi (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Prosjekt E-skjema fase 3. Kundeinformasjon

Prosjekt E-skjema fase 3. Kundeinformasjon Prosjekt E-skjema fase 3 Kundeinformasjon 03.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda Bakgrunn En løsning for eksterne Gevinster Løsningen i hovedtrekk Krav og kostnader Informasjon og utrulling

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer