TJALVISTE1U is. ARGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TJALVISTE1U is. ARGANG"

Transkript

1 TJALVISTE1U is. ARGANG NR. Febr. Mars 1936 Redaksjon: Ansvarsh. redakt0r Otto Nordlie. Medarbeidere: Trygve Nordlie, Leif G. Schjerven Bladet utkommer 1 gang pr. mined. Sendes gratis til medlemmer. Abonnement spris for ikke-medl emm er kr pr. ar. Redaksjon og ekspedisjon: Idrettens Hus, St. Olavsgt. 23 IDRETTSKLUBBEN T J A L V E S M E D L E M S B L A Hvad medlemsbladet byr pa denne gang Vi bringer idag referat fra utforrennet, efter hvad det fremgar av det (referatet) sa har det nok gatt riktig morsomt for sig det hele. Det er bare a hape at Tjalve kan overta arrangementet neste gang eller ha nok folk som kan hjelpe vare Bul.-venner. Artikkelen«Hvad skal det bety?» er en appel til vare eldre medlemmer om a vise mere aktiv interesse for klubben og det er jo ikke av veien. Ma vi fa lov a be alle medlemmer over 35 ar om a lese denne artikkel n0ie. Videre har vi en manende artikkel til de aller yngste. «R0ker du?» b0r vasre det f0rste dere unge lesere denne gang. Under titelen: «Til de aktive, ved en av dem», sier Felix sine kamerater sin mening om litt av hvert angaende trening etc. Han ber guttene «ga sig selv grundig efter i s0mmene». Det er a hape at han selv er den f0rste til det. i i Stort sett er det megen kritikk i avisen denne gang. Forhapentlig vil de som den er rettet mot ta kritikken i beste mening og forsta at de som kritiserer bare vil en ting: Klubbens vel. Vi bringer ogsa litt mere forn0ielig stoff. Sasom Skr0nekroken og historien om Pettersen, eller hatten som blev vekk. Meddelelsen om at skirennet blir til virkelighet er nok ogsa av det som faller i medlemmenes smak forhapentlig.! * ', Vi haper dere blir forn0ide med avisen denne gang alle sammen, og vel m0tt neste gang. Redaksjonen. Die grosse Abfahrt in Rotkliiwa-Kleinwasser Achtung Los! og sa begynte edamer- og sveitserostene a trille fra Ringeriksflakene og nedover i S0rkedalen. Men lader os ei foregribe begivenhedernes gang. Fornuftigvis var begge parter, altsa Bui. og Tjalve, blitt enige om at arets skikonkurranse skulde arrangeres som utforrenn og ikke som tidligere langrenn, hvor Tjalve pa forhand var taper allikevel. S0ndag den 16. februar skulde det store slag sta, og Tjalvistene var tilsagt fremm0te pa Lillevann eller R0dkleivhytta senest kl. ^ll. (Legg merke til klokkeslettet.) Fra Tjalve m0tte ca. 15 mann og ved 11-tiden var vi i full trening i 10ipa. L0ipa var bratt og med den uhyggelige gli pa skiene som vi hadde, gikk det sa det plystret. Huiiiii hvor det gikk. Med hensyn til klokkeslettet for starten, sa viste det sig at Bui. skulde arrangere apent damerenn kl. 13 i samme 10ipa og dette rennet skulde ga f0rst. Sa da sa og sa bynte vi a regne forstarr'u. Aha! sa vi og tok oss en titt pa treningen i 10ipa. Det var langt fram forsta's. Lille Peter Spillema... nei, Gulliksen mener vi, saes energisk trenende, omenn litt forsiktig, og alltid glade og hum0rfylte Thoresen kj0rte friskt pa, men var ikke helt bestemt enkelte ganger, med hensyn til hvor han vilde hen. Skiene gikk en og gutten plus staver en annen vei, og bums! der la'n. «Litt st0digere om vi ma be,» sa vi. Opmann Thuesen, Nils Schaug og «gamle» Reidar C. Andersen imponerte med flott kj0ring og var straks favoritter blandt «vare». Redakt0ren for «Tjalvisten» kj0rte og pussset briller annen hver gang, og kasserer Sandvik saes ivrig optatt med a rote i snefanene, antagelig var han blitt opmerksom pa et medlem som ikke hadde betalt kontingent og som nu ved synet av kassereren hadde gjemt sig. Bokser Olafsen tok h0ire sving og venstre sving og satte inn noen dype slag nedenfor knxrne og gikk hurramigrundt, og Odmar P., ikke ukjent som sprinter i klubben, plus alle de andre «kuska» i vei og trente sa sn0rr og tarer rant. Sa blastes det til start. I mellemtiden hadde Bui. og Tjalves yngre gutter hatt et lite nappetak om en pokal som Tjalveguttene vant. De hadde laget sig en kort men noksa vanskelig 10ipe for sig selv. Den

2 Side 2 TJALVISTEN Nr. 2 blev kj0rt to ganger, og dessverre fikk vi ikke sett sa meget av dette rennet. Det vi sa viste imidlertid at vi nok hadde de beste karene og flere av dem vartet op med riktig pene ting og halte seiren i land under stor jubel. Nu var sp0rsmllet om ogsl de voksne gutta kunde «kla» sine konkurrenter. F0rste mann stillet pa startstreken. Bui.-karene fikk kjelenavnet «edamerostene» (r0dt og gult) mens Tjalvistene blev titulert «sveitserostene» litt lenger sagt «ekte ost fra utforrennets hjemland». N0iaktig 12 minutter over V&3.???? Ja, helt riktig sier og skriver klokken fjorten to-og-firti, det er absolutt ikke feil, trillet «sveitserost» nr. 1, Reidar C., utfor bakkene. Farten var imponerende og 0kte pa. «Ja, kommer han hel ned sa» sa en. Han kom hele ned. Nu gikk det slag i slag. Annenhver og hver sin gang rullet «edamer-» og «sveitserostene» utfor. De fleste stiftet bekjentskap med moder Jord bade en og to ganger pa nedturen. Ved innkomststedet opstod mange pussige situasjoner. Her gikk 10ipa langs hoppet i en liten skibakke, og for a gj0re det hele enda leiere var her to porter som matte passeres. En «edamerost» kom trillende og havnet ytterst pa skihoppet, efter stort besvxr kom den sig ned fra det h0ie stade og rullet smlbannende i mil. Like efter kom en «sveitserost» susende. Den sneiet hoppet, klarte portene og la sig til hvile akkurat i bakkeovergangen ti meter fra mil. Omsider kom «osten» sig rasende pa benene og vaklet over malstreken. En annen «sveitser» kom i svasrt fart sa osteskorpene f0ik og vi kunde se helt inn pa bare «osten» med alle apne hullene, og det hadde visst trukket fadt gjennem hullene for «osten» var ganske bll i trynet da den kom. Farten og slitasjen hadde nok vxrt for stor, for fire fern meter fra mal stupte den, men heldigvis seilte «osten» pa baken over mil. «Puh! Gudskjelov!» slapp det ut av den. Efter hvert samlet det sig en anseelig mengde oster av begge sorter, og vi fikk oss mangen en billig glis nlr en eller anen rullet overende. «Sveitserostene» viste sig a vsre de «skarpeste» og tok «kaka» til tross for at en «edamer» hadde trillet fortest av alle sammen. L0ipa var fin, den sa stygg ut, men var det ikke merkelig nok. Hvor stygg den sa ut til a vxre har vi i f01gende episode: En herre i middelalderen og en ditto dame har gatt 10ipa opover og kommet nesten pa toppen. (Dette var f0r starten.) D.: Ja du, jeg synes ikke denne 10ipen ser noe bra ut. H.: Nei, du har rett. Vi er da ganske gode til a stl pa ski, men a komme hel ned her tror jeg blir vanskelig.» Nu henvendte damen sig til «sveitserostenes» redakt0r. «H0r De. Er ikke denne 10ipa sx'rlig stygg og farlig?» Redakt0ren bllste sig fryktelig op og svarte: «Nei, jeg synes den er forholdsvis bra. Kunde kanskje vsert litt brattere». Hm! De to andre vekslet forferdet et blikk og Red. moret sig kongelig, men tenkte samtidig med gru pa starten og bleknet kanskje en smule. Det var imidlertid flere bleike karer som satte utfor da turen kom til dem. «Hils mine kjaere» og lignende uttalelser h0rtes stadig nar starterens «GI» 10d. Men som sagt det var ingenting a bleikne for. Med seier for Tjalve gikk den f0rste «Abfahrt in Rotkliiwa Kleinwasser» over i historien og sa gar vi over til den litt mindre hyggelige del nemlig: Kritlkken: Nar vi nu omsider hadde fltt i stand denne konkurransen med Bui. sa kunde vi i det minste ha hatt en mann ved starten og en mann ved mil for kontrollen skyld. Nu ordnet Bui. det hele, og alt gikk selvf01gelig rett for sig. Det kan nu allikevel ved slike konkurranser lett opstl situasjoner hvor det trenges en mann fra begge parter. Opriktig talt synes vi det var darlig klubband at ikke en eneste av de passive hadde m0t op for I gj0re de aktive den tjenesten I assistere ved arrangementet. Det hadde vel ikke kostet sa meget I sta op litt tidligere enn vanlig en s0ndagsmorgen og slatt f01ge opover eller hvad? SI skal vare kjasre venner i Bui. fa sitt pass paskrevet, vi haper det ikke blir tatt for ille op. F0rst h0rer det ingen steds hjemme og tillyse fremm0te Vail og ikke fl farstemann avgarde f0r et kvar- STORGATEN 20 O S L O Alt i sportsartikler KJ0P Deres B0ker og Papirsaker i GUlllltlAR HCLSTAD'S BOK-OG PAPIRHANDEL Storgt. 2, (vis a vis Sev. Jacobsen). Tlf

3 Nr. 2 T J A L V I S T E N Side 3 ter pa 3 (15), temmelig n0iaktig fire timer og et kvarter efter fremm0te. At Bui. samtidig skulde ha apent damerenn, kommer ikke saken ved. Visste ikke Bui. det pa forhand? Er det sa tillatt a sp0rre hvorfor ikke vi kunde startet var konkurranse kl 12, altsa f0r damene. Nar 10ipa la ferdig og alle deltagerne fremmott? Videre visste Bui. at vart renn toppen vilde ta 40 minutter a fa avviklet, det var utregnet pa forhand. De Bul.-gutter som deltok er sikkert enige med oss i at man hadde trengt minst et dusin raketter for a ha fatt litt fart i arrangementskomiteen. Som for nevnt hadde vi ingen folk til a assistere ved tidtagning etc., da rennet var ferdig bad vi derfor om at listene skulde utlegges oss til kontroll og en mann hjelpe til ved utregningen. Bui. svarte nei og meddelte at de hadde de som trengtes til hjelp ved utregningen. Med hensyn til listenes kontrollering svarte de nei uten a gi noen begrunnelse herfor. Vi pa var side spurte ikke om a fa se listene fordi vi mistrodde vare venner i Bui., men kun for a ha alt i orden. Utenom dette lille, litt ubehagelige, intermesso var turen og dagen meget vellykket. De aktive Tjalvisters humor fornekter sig aldri. Frits von X. Hvad skal det bety? Eller klubben som bar en hel generasjon «sleeping partners». Er det ingen av dere tjalvister som har merket den lunkne stemning som hersker i klubben nu til dags? Fra et av Tjalves aktive medlemmer hortes ved en anledning sa sterke ord: «Tjalves eldre medlemmer pa fa undtagelser nxr er ikke tjalvister av idag, de er noe helt for sig sj01, de lever ikke i Tjalve av idag.» Det var kanskje hard kost, og vil nok falle flere tungt for brystet. Men ikke desto mindre er det sant, og hvis er skylden? F0rst de eldre medlemmer selv. De vil ikke forsta det unge Tjalve av idag, men lever i minnene fra «fornstora dar». Jeg kritiserer ikke dere eldre fordi om dere gjerne snakker om deres egen aktive tid i klubben og gjerne vil minnes den, men dere skal ikke begrave dere i minnene og la dere st0ve ned. Vis litt interesse for de unge i Tjalve ved a komme pa medlemsm0ter og andre tilstelninger i klubben, pa treningsbanen om sommeren i det hele tatt hvor som heist dere vet at Tjalves unge er samlet. Sa har vi de som jeg t0r si har st0rste skylden i at stemningen nu er mere enn matt i klubben. Det er de som skulde va;re bindeleddet mellem det gamle og det unge Tjalve, nemlig de som kan regnes til mellemgenerasjonen. Det er disse jeg regner for «sleepingpartnergenerasjonen» sa a si uten undtagelser. Hvor er dere? Dere som kjempet for klubbens farver i Irene 1919 til 1924? Har dere sovnet helt av? Ikke er dere a se pa medlemsm0tene (gudene skal vite at det forresten ikke har vazrt mange av dem i det siste) ikke pa generalforsamlinger eller pa ute- og innend0rstreningen, undtatt noen ganske fa av dere, som heldigvis er ivrige nok. Dere har selvf01gelig mange andre og kanskje viktigere interesser, eller en spesiell dag ikke passer sa godt for dere. Men hvorfor har sa enkeke av dere tid til a komme pa sa a si alle de nevnte steder og hvorfor kommer aldri tidspunktet for enten det ene eller det andre aldri upassende for disse fa karene? Jeg tror nok jeg vet det. De har holdt interessen vedlike, vil gjerne gj0re litt for klubben, har stadig fulgt med i hvad de aktive hver isxr gj0r for Tjalve pa idrettsbanen. De kjenner gutta, snakker med dem, gir gode rid o. s. v. Og her er vi ved kjernen, netop det at de kjenner de aktive av idag. Jeg skal fa gi et par eksempler pa hvor liten omgang de enkelte generasjoner har med hverandre. H0r nu godt efter. Pa Tjalves jubileumsfest nu siste gang snakket jeg med en av de aktive, han hadde statt i klubben i 3 ar og fortalte at utenom de aktive gutta sa kjente han sier og skriver 5 fern av Tjalves medlemmer, og det beste av det hele var at han tilf0ide: «Det ser ikke ut til at jeg skal bli kjent med flere heller.» (Et bevis for at «klikkevesenet» holder sitt inntog i Tjalve.) «Det er da vedkommendes egen skyld,» vil dere vel svare, men jeg t0r pasta at det er det ikke. Det er dere som er eldst i klubben som skal gj0re det f0rste skritt for a bli kjent med de nye medlemmer. «Ja, ogsa er jo ikke 3 ar sa lang tid,» vil dere si, «sa han kan ikke vente a bli sa fort kjent med alle.» Herresko D a m e s k o Barnesko SKOT0IMAGASINET «MODERNE; (Butikkchef Trygve Hogbergh) STORGATEN 2 Alltid godt utvalg fra de ledende norske og utenlandske fabrikker Ko n k u r r e r e n d e priser ' -Tjalvister5 kjoper fordelaktig hos oss Sportssko Arbeidssko G um m isko

4 Side 4 TJALVISTKN Nr. 2 Til det vil jeg svare at jeg selv har statt i klubben i 10 ti ar og var h0ilig forbauset over hvor mange ukjente jeg sa pa nevnte fest. Over halvparten av de som var der, undtatt de aktive, var mig absolutt ukjente, og i 10pet av ti ar skulde en vel bli kjent med folk? En ting til v.il jeg nevne. Det finnes medlemmer i klubben som jeg vet meget godt hvem er,hvad de har gjort for klubben, hvad de har vsert som aktive tjalvister etc. En enkelt gang, kanskje med ars mellemrum treffer en dem i klubben, kanskje nikker man til hverandre, kanskje ikke. Men treffer man en av dem pa gaten eller utenfor klubben sa kan en ikke hilse! Man kjenner nemlig ikke hverandre. To som star i samme klubb, en klubb som ikke er st0rre enn var, kjenner ikke hverandre. Jeg vil si: For en skam, stor spott og skam er det, og skylden legger jeg helt og holdent pa dere eldre. Det er dere som skal rekke handen frem til det f0rste handslag. Dere eldre og dere som tilh0rer mellemgenerasjonen er det som skal feie den lunkne stemningen pa d0r. Hvis dere visste hvad det betyr for oss aktive a f01e at klubben og alle dere som ikke driver aktiv idrett mere, at dere star bak oss, da gjorde dere mye mere for klubben og de aktive enn det dere gj0r idag. Ikke en eneste gang i hele f jorarets sesong hadde jeg for min del noen f01else av at det var andre tjalvister enn de aktive som fulgte interessert med nar en 10p. Ingen som heiet. Ingenting. La det bli anderledes kommende sesong. Vis at kjaerligheten til idretten, til Tjalve, ikke er d0d. M0t op hver gang klubben kaller til samling. M0t op pa sommerens stevner. Samle dere pa en avtalt plass pa tribunene og hei frem de som kjemper for klubbens farver idag. Hei dem frem enten de ligger sist eller f0rst. Vis oss aktive at dere star bak, at Tjalve f01- ger sine gutter med arvakne 0ine. La Tjalve bli en eneste stor kameratflokk som skal arbeide for klubben sa vi alltid kan vsere andre andre klubber et eksempel til efterf01gelse. La oss huske klubbens motto: Mens sana in corpore sano. Otto Nordlie. Raker du? Denne overskrift leste jeg i et ukeblad for en tid siden og selve artikkelen var meget god. Jeg t0r hitsette en del av den, som nok vil interessere vare medlemmer og ba^re bud til vare aller yngste, om nikotinens lumske og farlige egenskaper. Vi leser f01gende: Det som man derimot har fatt full klarhet over, er nikotinens skadelige innvirkning pa ford0ielsesorganene. For ikke sa lenge siden hadde jeg en del tilfeller av mavesar hvor mine patienter, unge piker i atten-tyvearsalderen, hadde gjort akkurat de samme erfaringer. Det var i den tiden da restaurantdansen holdt sitt seiersinntog i Oslo og de unge piker var meget ute og danset. Det blev ikke sa meget mat utover kvelden, men vin og fremforalt sigaretter. De begynte med en sigarett, men litt efter litt blev det flere, og til sist kunde de rake hele pakken pa kvelden, og maven blev helt 0delagt. De fikk mavesar alle sammen. Senere ars videnskapelige studier har fullt ut bekreftet disse erfaringer. Man kan ikke sla op en eneste bok som er skrevet av en autoritet pa medisinens omrade uten a finne hvor utrykkelig nikotinens farlige innvirkning pa en torn mave fremholdes. Nikotinen er et stoff som bevirker en sterk avsondring av mavesyre, og det gar ikke an a benekte nikotinens forbindelse med de stadig tilbakevendende tilfelle av mavesar hos den rekende ungdom. Det beh0ver ikke alltid utvikle sig til denne alvorlige sykdom. Mavekatarren som i h0i grad ligner mavesar og sikkert i mange tilfelle er en for!0per for denne sykdom, b0r ogsa va:re et faresignal nar det gjelder r0kning. Nikotinens innvirkning pa nervesystemet og i saerdeleshet pa hjertenervene, er jo et kjent faktum. Men den skade den ut0ver pa en fastende mave, tilh0rer den nyere tids opdagelser og b0r absolutt fremholdes for de unge. «R0kning forbudt» er en av de f0rste forskrifter, nar det gjelder mavesar og denslags, i alle nyere Isegeskrifter. Det er erfaringen som har resultert i dette. Ja, dette sier en av Oslo's kvinnelige Ixger, og vi Alle presenter i Juvelerforretningen Gull - Selv - Plett kj0pes billigst i BRILLANT Telefon Torvgt. 34 (vis a vis Glott)

5 Nr. 2 TJALVISTEN Side 5 bor legge oss det pa sinnet. Spesielt dere i gutte- og ungdomsavdelingen vil jeg be, lese dette n0ie igjennem og holde dere lengst mulig unda tobakken. Det er ikke bare fordi det skader dere selv a r0ke jeg sier det, men ogsa fordi dere er ungskuddene pa det gamle stolte treet «Tjalve». Det er dere som i pakt med klubbens tradisjoner engang skal f0re den videre frem, alltid frem og alltid til seier. Husk at klubben alltld forlanger a ha en sund og sterk garde med aktive og alltid ma ba det. Uncfdoms- og gutteavdelingen Under denne spake vil alle dere yngre medlemmer finne hvad der har spesiell interesse for dere, sasom m0ter referater etc. Les denne spalten n0ie igjennem hver gang dere far avisen og er det noe dere vil ha rede pa sa send sp0rsmal til oss, og vi skal da gjennem avisen gi dere svar sa vidt det er oss mulig. UNGDOMSAVDELINGENS LOTTERI Vi anmoder de som har vxrt oss behjelpelige med loddsalget og innsende opgj0ret for sine Ioddb0ker senest 20. mars. For 0vrig kan opgj0r leveres pa styremotene og innend0rstreningen henholdsvis hver torsdag og fredag kveld efter kl. 20. MEDLEMSM0TE Avdelingen har m0te i Idrettens Hus 1. april kl. 7 (19), vi vil be dere m0te alle sammen. Det skal bi et morsomt m0te, det lover vi. SKIRENNET Referat fra utforrennet kommer i neste nummer sammen med referatene fra sk0ite!0pene og de voksnes skirenn. Redaksjonen. Skirennet vart gar 15. mars Helt for sig selv lite paaktet av det store ski!0pende publikum, men med sin faste skare begeistrede tilhengere, ligger Lilloseter pa grensen mellem Nordmarka og 0stmarka. Tar vi toget til Movatn en sondagsmorgen er det en helt ypperlig tur a ga rundturen Movatn Sinnober Lilloseter Oslo. Fra Movatn gar det jevnt opover til Sinnober, herfra gar det i smakupert skogsterreng opfor og utfor, over sma vann og myrer frem til Lilloseter. Her pa Lilloseter ligger Gullsmedenes prektige hytte, lunt innunder en h0i kolle og med en herlig utsikt over traktene omkring. Skog, skog sa langt en ser og om sommeren blinkende vann og smatjern innimellem. Nu vinterstid ligger det hele som et eventyrrike skapt av den glitrende sne, med gyllen sol og h0i bla himmel. Uberort. Ennu ikke opdaget av det store publikum. «Heldigvis», sier de som har disse trakter for sig selv. Pa Lilloseter skal Tjalves gutter m0tes til dyst pa ski s0ndag 15. mars., og efter a ha lest den foranstaende lille orientering om terreng og beliggenhet, haper vi at tjalvistene gar mann av huse den dagen. Det som nu kommer ma vi bere dere lese n0ie: F0rst gj0r vi opmerksom pa datoen: 15. mars. Videre er det fremm0te pa Stortorvet kl. 9. Bussen gar presis 9, sa dere ma m0te ca. 10 minutter f0r. Pa Torvet stanser bussen pa samme sted som vestgaende trikker stanser. Vi tar bussen til Burulla og herfra og op til Lilloseter er det ca. 40 min. pen gange pa ski. For de som ikke kjenner veien, kan vi oplyse at det blir kjent- /olk med fra byen sa noen chanse for ikke a finne frem skulde ikke vasre til stede. De som har interesse av det kan fa overnatte fra 10rdag, da vi har leid en ganske rummelig hytte i umiddelbar ncerhet av selve Lilloseter. «Gamleseteren» som hytten kalles har sengeplass til 10 mann og for 0vrig hvis Here enn ti melder sig til overnatting kan vi skaffe plass for disse i Hovedhytten. Pris for a overnatte er kr. 1,50 pr. mann. Angaende selve rennet kan vi oplyse at det blir to klasser, en over og en under 32 ar. L0ipen blir ca km. lagt i lett terreng! Om vi skal arrangere rennet som bare langrenn eller om det ogsa blir hopprenn slik at det blir etslags kombinert renn, skal vi la deltagerne avgjore efter langrennet. I tilfelle kombinert er betingelsen at man bruker samme ski i langrennet savel som i hopprennet, og vi har en bakke beliggende 2 minutter fra hytta, hvor det uten fare kan hoppes med langrennski, men som sagt det kan dere avgjore selv der oppe. Sa far vi hape at alle aktive og flest mulig av de eldre og passive m0ter op til rennet sa det kan bli et morsomt renn med stor deltagelse. Vi haper ogsa at riktig mange av «tjalvist- Grenlands Hovleri A/s Etablert 1867 Disp. Reidar C. Anderssen Kontor Lakkegt. 7. Telefon Lager Grenland T0rr trelast

6 Side 6 TJALVISTEN Nr. 2 innene» m0ter op og ser pa sine respektive. Premieutdelingen bar vi tenkt a foreta senere i forbindelse med en danseaften, tidspunktet for denne kommer det meddelelse om siden. Vi skal gjenta: M0tes pa Stortorvet litt f0r kl. 9. Buss til Burulla. De som reiser opover 10rdag tar buss samme sted, avgangstid 10rdag: min. over hver time helt til kl. 24. Angaende overnatting ma meddelelse herom gis innen kl torsdag 12. mars i tlf (Nordlie) og tlf (Olafsen). De som skal overnatte bedes medta 1 kopp eventuelt 1 glass, kniv, skje og gaffel, deltagere for 0vrig medtar sape, handklz og for 0vrig hvad de bar behov for. E. Rasmussen og en kamerat av ham skal vxre dommere og legge 10ipa. Vi henstiller til de tjalvister som ikke skal delta a m0te op og vsere disse to behjelpelig med arrangementet. Starten skal forega ca og startkontingent blir 1 krone. Bussen koster kr. 0,60 til Burulla. Overnatting koster kr. 1,50. L0perne far varm melk efter langrennet. Ellers skal vi fors0ke a servere kaffe til dere 0vrige som kommer. Vel m0tt alle sammen. X. Jubileumsfesten for siste gang Fotografier fra Tjalves siste jubileumsfest kan bestilles hos bokhandler Gunnar Helstad, Storgt. 2, hvor ogsa praver Jigger til gjennemsyn. Red. Skrenekroken Den mycket unge mannen: Froken ar ju vegetarian? Hon: Ja, men for den skull svarmar jag inte for allt som ar gront. o Du Gustaf hvar ligger Manilla? Jo, serru', hvar man inte ligger godt der ligger man-ilia! Vet du hvad hanen pa et gev^r lever av???? Av siktekorn! o Kan du si mig hvad profeten Jonas' ophold i hvalfiskens buk kaltes? Buk-arrest! o De skottene, dc skottene! En skotte s0kte nylig opholdstillatelse i Sovjetunionen, og matte som alle andre emigranter gjennemga et forh0r. Sovjets embedsmann spurte: Hvis De hadde en million rubier, vilde De da gi halvparten til Sovjet? - Ja. Hvis De hadde 1000 acres land, vilde De da gi halvparten til Sovjet? _ ja. TT Hvis De hadde ti barn, vilde De da la dem alle arbeide for Sovjets sak? - Ja. Hvis De hadde to skjorter, vilde De da gi den ene til vare depoter? Nei. Hvor for ikke? - Fordi jeg bar to skjorter! Kan du si mig likheten mellem en diktafon og en papeg0ie? Innenderstreningen! MANDAQ TRENER VI PA FestningenE Kl

7 Nr. 2 TJALVISTEN Side 7 Jo, begge gjentar det andre bar sagt, i det uendelige. Kan du sa si mig forskjellen mellem de to???? Jo, den f0rste bar en fjxr, og den andre bar mange! Pettersen, eller batten som blev vekk! Pettersen hadde nettop gjennemgatt en operasjon og da ban kom sig litt gav ban sig i snakk med to andre patienter pa lasarettsalen. Hvordan star det til med dere? spurte Pettersen. Jo takk det gar forholdsvis bra, enda vi bar mattet gjennemga flere operasjoner, svarte begge to. Flere operasjoner, hvorfor det? sa Pettersen. Jo, sa den ene, det er doktoren som er sa skrekkelig glemsk av sig. Da ban skulde samle sammen instrumentene efter operasjonene, savnet ban en nil og en saks. Nalen hadde ban glemt igjen i mig og i min venns mave fant ban saksen. Akkurat da ban var ferdig med a fortelle dette, stakk doktoren hodet inn av d0ren og spurte: Har noen sett batten min? Pettersen besvimte! SISTE TJALVEBL0DME To publikummere pa Bislet ser pa spydkast. A.: Se, det var et jsevli langt kast, men spydet brakk visst for'n. B. (Springer bort og tar op spydet): Nei, det er ikke sun-de'. A: Na nei, men ban som kasta var Sunde. Bridgeklubben Generalforsamling. Sittende formann Halseth apnet i faresonen f0rste hand og meldte «jeg ma ga av» og senere var det stadig pass fra den kanten. Beretning fra sekretxr og regnskap fra kasserer blev oplest og godtatt uten diskusjon. Regnskapsmessig sett hadde vi vunnet «arets robber» med stort overskudd, nemlig kr. 134,50, sier og skriver et hundre og trettifire kroner og femti 0re. Sa var det valg. Til nytt styre valgtes, H0gberg, Steen og Sv. Gundersen, henholdsvis formann, kasserer og nestformann + sekreta^r. Faafeng papekte at det var en s0rgelig mangel pa spillerutine, under konkurranser i klubben. Konfr. siste match mot Bekkelaget Sportsklubbs bridgespillere. Faafeng mente vi matte fa flere konkurranser klubbens medlemmer innbyrdes. Avgaende formann takket i velvalgte ord for sig, og den nye formann skisserte ganske 10slig op klubbens retningslinjer som den vilde f01ge i Sa blev forsamlingen hevet, alt var gatt hurtig og greit unda som det s0mmer sig gode «bridgere». Man gikk over til bridgen, og snart h0rtes de vanlige «3 spar», «4 k!0ver», «dobler» o.s.v. Til de aktive ved en av dem Observant. Som dere kanskje bar sett bar vare passive medlemmer fatt sine «blomster» satt i vann annetsteds i avisen, og nu mine kja^re venner skal jeg fa lov a si dere noen sannhets- og alvorsord. Er dere klar over at dere er blitt ufattelig dovne nesten hele «bunten»? Er dere klar over at nu i lesende 0ieblikk er det kun to maneder igjen til Holmenkollstafetten? Er dere klar over at om tre maneder gar Norgesmesterskapet? Er dere klar over at nar dere leser dette skal dere ha begynt utetreningen og at dere aldri f0r bar hatt sa lite gymnastikk som iar? Innendorstreningen! ONSDAG TRENER VI I Ridchuset! Kl

8 Side 8 TJALVISTEN Nr. 2 Er dere klar over at det snart er forsent a ta sig sammen a begynne med litt mere alvor i treningen? Er dere klar over at Tjalve er i ferd med a miste sitt hegemoni som Norges ledende friidrettskiubb? Er dere klar nei, dere er visst ikke klar over annet enn a ta treningen mest mulig lettvint og a gj0re dere det mest mulig behagelig for 0vrig. Bare noen ganske fa av dere gar til treningen med det rette energifylte hum0r, i bevisstheten om a gj0re hvad dere evner for klubben nu i sommer. Nu far dere sannelig se til a vakne og vite at dette gar absolutt ikke. Det halter og gar kanskje iar pa dette viset, men hvad sa? Jo, det hele vil rakne smatt men sikkert som «amen» i kjerka. Sa star vi der utsatt for de eldre medlemmers kanskje altfor berettigede kritikk. «Ja,» vil de si, «hvad hjelper det om vi f01ger med og hjelper dere hvad vi evner. Nar dere m0ter sa darlig forberedt til deres opgaver?» Ja, hvad skal dere svare? Kan dere med handen pa hjertet si at dere har gjort hvad dere kunne? Hvis dere det kan, sa er alt tilgitt. Men slik som det er idag vilde det vaere svart 10gn. Jeg vil be dere alle sammen stille dere selv det sp0rsmal: Gj0r jeg hvad jeg kan for a representere klubben pa en verdig mate, og hvis ikke, er det riktig overfor mine klubbkamerater? Ta dere selv op til revisjon. Ga dere selv grundig efter s0mmene kamerater. Jeg tror vi alle sammen vil komme til det resultat at vi er mere eller mindre selvforskyldte i at stemningen i klubben er for nedadgaende. La oss henstille til styret at det ma holdes medlemsm0te minst hver 14. dag, men la oss huske at det koster a leie lokale til m0tene. Vi kan, ved a betale hver 25 0re som en slags frivillig entre ved m0tene, lette vart styre for dets 0konomiske bekymringer i sa henseende. Vi har vel alle 25 0re a ofre til det formal om ikke pa annen mate sa ved a s!0ife trikken og spasere til arbeidet et par morgener eller r0ke en sigarett mindre hver dag. Pa disse m0tene skal vi sa diskutere trening og alt ellers om idrett, stort og smatt. Videre kan vi pa disse m0tene l^ere a kjenne de eldre og passive medlemmer (som forhapentlig m0ter mannsterke frem) og lytte til de erfaringer de har gjort og de gode rad de kan gi. Skal vi sa alle sammen, som en hel og sammensveiset kameratflokk, stille op til sommerens mange opgjer pa idrettsbanen i bevisstheten om at vi hver isxr har forberedt oss efter beste og vil sla de slag for de sort-hvite farver som klubben krever. Hvor stolte vil vi ikke vsere alle sammen over a kunne se Tjalve som landets ledende klubb ogsa iar? Jeg slutter med et hap at alle aktive iallfall, vil lese dette og huske, og sa: Vel m0tt pa f0rste medlemsm0te. Poster ledige Felix. HERRE MED STERK STEMME Vi s0ker en herre med riktig en takelur av en stemme. Arbeidet kommer til a bli: Vekking av sovende Tjalvister, sxrlig seniorklubbens medlemmer. RAKETTENDER En yngre mann far plass som patender av raketter. Rakettene skal fortrinsvis plaseres i enden pa de aktive. Futten mangier nemlig. Eksp. anv. Imiendorstreiiingeii! FREDAG TRENER VI o P A Ruslekkens skole! Kl. I9.so_2l TRYKT HOS P. M. BYE & CO. A.S, OSLO

3m 10 lag Hi Karens THakreste Sventyr

3m 10 lag Hi Karens THakreste Sventyr r j A iv i s N NR. 2 MAI 1950 SYVOGTYVENDE ARGANG MEDLEMSBLAD FOR IDRETTSKLUBBEN TJALVE 3m 10 lag Hi Karens THakreste Sventyr Tjalve vant den ferste lagpokalen Hvordan ble Holmenkollstafetten til og hvem

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Notto Fipp praktiserer sin idé

Notto Fipp praktiserer sin idé Notto Fipp praktiserer sin idé Han går fra Kristiansand til Oslo uten å spise. Så var altså Notto hjemme igjen. Meget var forandret, hans selv også. Han hadde lidt et sjelelig nederlag, det fikk så være

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Originaltittel: How to stop worrying and start living, Simon & Schuster, Inc. Copyright 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 by Dale Carnegie. Copyright 1984 by

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO O s k k B h o B v N o o d L o Uraneck Barnas Første Idébok D i M m o I a D N e a Patentkontoret CURO Dette er Iderika Dette er Iderik IDERIK er den av guttene som får flest idéer når en oppgave skal løses.

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA 7 VEKSLENDE KAR I UNGE AR Tegningen på bokpermen og tittelsiden: Bødkersmuget 9 i 1929, er utført av Einar Heden, etter

Detaljer

7. være-der "Hvor mora di er? - Inne på vaskerommet. " 8. borte Jeg gikk ut. Jeg gledet meg. Men så fikk jeg se at sykkelen var blitt borte.

7. være-der Hvor mora di er? - Inne på vaskerommet.  8. borte Jeg gikk ut. Jeg gledet meg. Men så fikk jeg se at sykkelen var blitt borte. 1. lure Jeg traff kameraten min. Vi ble enig om å gå på kino. Da kom det en annen som jeg ikke var noe særlig glad for å se. "Hysj, ikke si noe," sa jeg til kameraten min, "jeg skal lure ham litt. " Den

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

DEN GAMLE. SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. (Foresatt side 34.) gjennom dalane, ut mot havet, nordover, sørover, ane fram:

DEN GAMLE. SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. (Foresatt side 34.) gjennom dalane, ut mot havet, nordover, sørover, ane fram: SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. DEN GAMLE H o dukkar OPP' alle stader. Det er utruleg kva ho ho går, er velfaret hennar ei signing. Ho brukar ikkje kan vinna over. Ho går i fylgje med våren OPP

Detaljer

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 001607_1_28:001607_1_28 15.09.09 09.12 Side 1 KIL Utgave nr 3-2009 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 Sigmund får orden på kroppen

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2007

Årets nysgjerrigper 2007 Årets nysgjerrigper 2007 Prosjekttittel: Hvorfor leker jenter og gutter forskjellig Klasse: 7A Skole: Ulsmåg skole (Bergen, Hordaland) Antall deltagere (elever): 18 Dato: 15.05.2007 Side 1 Vi har vel i

Detaljer

Friidrettsblaffet. Friidretten inn og ut av Jar Idrettslag ca. 1940 1950

Friidrettsblaffet. Friidretten inn og ut av Jar Idrettslag ca. 1940 1950 Friidrettsblaffet. Friidretten inn og ut av Jar Idrettslag ca. 1940 1950 av Morten Haave Jar Idrettslag ble stiftet 2. februar 1934. Ett år før laget fylte 80 år, sto et idrettshallkompleks klar der klubben

Detaljer

Arbeidshefte til visningen av Blod & Ære

Arbeidshefte til visningen av Blod & Ære Arbeidshefte til visningen av Blod & Ære 1. Boksing og far-sønn forhold. Intervju på Dramatikerforbundets hjemmeside, www.dramatiker.no 14.08.2008 Jeg måtte finne en grunnkonflikt i stoffet, og det er

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer