TJALVISTE1U is. ARGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TJALVISTE1U is. ARGANG"

Transkript

1 TJALVISTE1U is. ARGANG NR. Febr. Mars 1936 Redaksjon: Ansvarsh. redakt0r Otto Nordlie. Medarbeidere: Trygve Nordlie, Leif G. Schjerven Bladet utkommer 1 gang pr. mined. Sendes gratis til medlemmer. Abonnement spris for ikke-medl emm er kr pr. ar. Redaksjon og ekspedisjon: Idrettens Hus, St. Olavsgt. 23 IDRETTSKLUBBEN T J A L V E S M E D L E M S B L A Hvad medlemsbladet byr pa denne gang Vi bringer idag referat fra utforrennet, efter hvad det fremgar av det (referatet) sa har det nok gatt riktig morsomt for sig det hele. Det er bare a hape at Tjalve kan overta arrangementet neste gang eller ha nok folk som kan hjelpe vare Bul.-venner. Artikkelen«Hvad skal det bety?» er en appel til vare eldre medlemmer om a vise mere aktiv interesse for klubben og det er jo ikke av veien. Ma vi fa lov a be alle medlemmer over 35 ar om a lese denne artikkel n0ie. Videre har vi en manende artikkel til de aller yngste. «R0ker du?» b0r vasre det f0rste dere unge lesere denne gang. Under titelen: «Til de aktive, ved en av dem», sier Felix sine kamerater sin mening om litt av hvert angaende trening etc. Han ber guttene «ga sig selv grundig efter i s0mmene». Det er a hape at han selv er den f0rste til det. i i Stort sett er det megen kritikk i avisen denne gang. Forhapentlig vil de som den er rettet mot ta kritikken i beste mening og forsta at de som kritiserer bare vil en ting: Klubbens vel. Vi bringer ogsa litt mere forn0ielig stoff. Sasom Skr0nekroken og historien om Pettersen, eller hatten som blev vekk. Meddelelsen om at skirennet blir til virkelighet er nok ogsa av det som faller i medlemmenes smak forhapentlig.! * ', Vi haper dere blir forn0ide med avisen denne gang alle sammen, og vel m0tt neste gang. Redaksjonen. Die grosse Abfahrt in Rotkliiwa-Kleinwasser Achtung Los! og sa begynte edamer- og sveitserostene a trille fra Ringeriksflakene og nedover i S0rkedalen. Men lader os ei foregribe begivenhedernes gang. Fornuftigvis var begge parter, altsa Bui. og Tjalve, blitt enige om at arets skikonkurranse skulde arrangeres som utforrenn og ikke som tidligere langrenn, hvor Tjalve pa forhand var taper allikevel. S0ndag den 16. februar skulde det store slag sta, og Tjalvistene var tilsagt fremm0te pa Lillevann eller R0dkleivhytta senest kl. ^ll. (Legg merke til klokkeslettet.) Fra Tjalve m0tte ca. 15 mann og ved 11-tiden var vi i full trening i 10ipa. L0ipa var bratt og med den uhyggelige gli pa skiene som vi hadde, gikk det sa det plystret. Huiiiii hvor det gikk. Med hensyn til klokkeslettet for starten, sa viste det sig at Bui. skulde arrangere apent damerenn kl. 13 i samme 10ipa og dette rennet skulde ga f0rst. Sa da sa og sa bynte vi a regne forstarr'u. Aha! sa vi og tok oss en titt pa treningen i 10ipa. Det var langt fram forsta's. Lille Peter Spillema... nei, Gulliksen mener vi, saes energisk trenende, omenn litt forsiktig, og alltid glade og hum0rfylte Thoresen kj0rte friskt pa, men var ikke helt bestemt enkelte ganger, med hensyn til hvor han vilde hen. Skiene gikk en og gutten plus staver en annen vei, og bums! der la'n. «Litt st0digere om vi ma be,» sa vi. Opmann Thuesen, Nils Schaug og «gamle» Reidar C. Andersen imponerte med flott kj0ring og var straks favoritter blandt «vare». Redakt0ren for «Tjalvisten» kj0rte og pussset briller annen hver gang, og kasserer Sandvik saes ivrig optatt med a rote i snefanene, antagelig var han blitt opmerksom pa et medlem som ikke hadde betalt kontingent og som nu ved synet av kassereren hadde gjemt sig. Bokser Olafsen tok h0ire sving og venstre sving og satte inn noen dype slag nedenfor knxrne og gikk hurramigrundt, og Odmar P., ikke ukjent som sprinter i klubben, plus alle de andre «kuska» i vei og trente sa sn0rr og tarer rant. Sa blastes det til start. I mellemtiden hadde Bui. og Tjalves yngre gutter hatt et lite nappetak om en pokal som Tjalveguttene vant. De hadde laget sig en kort men noksa vanskelig 10ipe for sig selv. Den

2 Side 2 TJALVISTEN Nr. 2 blev kj0rt to ganger, og dessverre fikk vi ikke sett sa meget av dette rennet. Det vi sa viste imidlertid at vi nok hadde de beste karene og flere av dem vartet op med riktig pene ting og halte seiren i land under stor jubel. Nu var sp0rsmllet om ogsl de voksne gutta kunde «kla» sine konkurrenter. F0rste mann stillet pa startstreken. Bui.-karene fikk kjelenavnet «edamerostene» (r0dt og gult) mens Tjalvistene blev titulert «sveitserostene» litt lenger sagt «ekte ost fra utforrennets hjemland». N0iaktig 12 minutter over V&3.???? Ja, helt riktig sier og skriver klokken fjorten to-og-firti, det er absolutt ikke feil, trillet «sveitserost» nr. 1, Reidar C., utfor bakkene. Farten var imponerende og 0kte pa. «Ja, kommer han hel ned sa» sa en. Han kom hele ned. Nu gikk det slag i slag. Annenhver og hver sin gang rullet «edamer-» og «sveitserostene» utfor. De fleste stiftet bekjentskap med moder Jord bade en og to ganger pa nedturen. Ved innkomststedet opstod mange pussige situasjoner. Her gikk 10ipa langs hoppet i en liten skibakke, og for a gj0re det hele enda leiere var her to porter som matte passeres. En «edamerost» kom trillende og havnet ytterst pa skihoppet, efter stort besvxr kom den sig ned fra det h0ie stade og rullet smlbannende i mil. Like efter kom en «sveitserost» susende. Den sneiet hoppet, klarte portene og la sig til hvile akkurat i bakkeovergangen ti meter fra mil. Omsider kom «osten» sig rasende pa benene og vaklet over malstreken. En annen «sveitser» kom i svasrt fart sa osteskorpene f0ik og vi kunde se helt inn pa bare «osten» med alle apne hullene, og det hadde visst trukket fadt gjennem hullene for «osten» var ganske bll i trynet da den kom. Farten og slitasjen hadde nok vxrt for stor, for fire fern meter fra mal stupte den, men heldigvis seilte «osten» pa baken over mil. «Puh! Gudskjelov!» slapp det ut av den. Efter hvert samlet det sig en anseelig mengde oster av begge sorter, og vi fikk oss mangen en billig glis nlr en eller anen rullet overende. «Sveitserostene» viste sig a vsre de «skarpeste» og tok «kaka» til tross for at en «edamer» hadde trillet fortest av alle sammen. L0ipa var fin, den sa stygg ut, men var det ikke merkelig nok. Hvor stygg den sa ut til a vxre har vi i f01gende episode: En herre i middelalderen og en ditto dame har gatt 10ipa opover og kommet nesten pa toppen. (Dette var f0r starten.) D.: Ja du, jeg synes ikke denne 10ipen ser noe bra ut. H.: Nei, du har rett. Vi er da ganske gode til a stl pa ski, men a komme hel ned her tror jeg blir vanskelig.» Nu henvendte damen sig til «sveitserostenes» redakt0r. «H0r De. Er ikke denne 10ipa sx'rlig stygg og farlig?» Redakt0ren bllste sig fryktelig op og svarte: «Nei, jeg synes den er forholdsvis bra. Kunde kanskje vsert litt brattere». Hm! De to andre vekslet forferdet et blikk og Red. moret sig kongelig, men tenkte samtidig med gru pa starten og bleknet kanskje en smule. Det var imidlertid flere bleike karer som satte utfor da turen kom til dem. «Hils mine kjaere» og lignende uttalelser h0rtes stadig nar starterens «GI» 10d. Men som sagt det var ingenting a bleikne for. Med seier for Tjalve gikk den f0rste «Abfahrt in Rotkliiwa Kleinwasser» over i historien og sa gar vi over til den litt mindre hyggelige del nemlig: Kritlkken: Nar vi nu omsider hadde fltt i stand denne konkurransen med Bui. sa kunde vi i det minste ha hatt en mann ved starten og en mann ved mil for kontrollen skyld. Nu ordnet Bui. det hele, og alt gikk selvf01gelig rett for sig. Det kan nu allikevel ved slike konkurranser lett opstl situasjoner hvor det trenges en mann fra begge parter. Opriktig talt synes vi det var darlig klubband at ikke en eneste av de passive hadde m0t op for I gj0re de aktive den tjenesten I assistere ved arrangementet. Det hadde vel ikke kostet sa meget I sta op litt tidligere enn vanlig en s0ndagsmorgen og slatt f01ge opover eller hvad? SI skal vare kjasre venner i Bui. fa sitt pass paskrevet, vi haper det ikke blir tatt for ille op. F0rst h0rer det ingen steds hjemme og tillyse fremm0te Vail og ikke fl farstemann avgarde f0r et kvar- STORGATEN 20 O S L O Alt i sportsartikler KJ0P Deres B0ker og Papirsaker i GUlllltlAR HCLSTAD'S BOK-OG PAPIRHANDEL Storgt. 2, (vis a vis Sev. Jacobsen). Tlf

3 Nr. 2 T J A L V I S T E N Side 3 ter pa 3 (15), temmelig n0iaktig fire timer og et kvarter efter fremm0te. At Bui. samtidig skulde ha apent damerenn, kommer ikke saken ved. Visste ikke Bui. det pa forhand? Er det sa tillatt a sp0rre hvorfor ikke vi kunde startet var konkurranse kl 12, altsa f0r damene. Nar 10ipa la ferdig og alle deltagerne fremmott? Videre visste Bui. at vart renn toppen vilde ta 40 minutter a fa avviklet, det var utregnet pa forhand. De Bul.-gutter som deltok er sikkert enige med oss i at man hadde trengt minst et dusin raketter for a ha fatt litt fart i arrangementskomiteen. Som for nevnt hadde vi ingen folk til a assistere ved tidtagning etc., da rennet var ferdig bad vi derfor om at listene skulde utlegges oss til kontroll og en mann hjelpe til ved utregningen. Bui. svarte nei og meddelte at de hadde de som trengtes til hjelp ved utregningen. Med hensyn til listenes kontrollering svarte de nei uten a gi noen begrunnelse herfor. Vi pa var side spurte ikke om a fa se listene fordi vi mistrodde vare venner i Bui., men kun for a ha alt i orden. Utenom dette lille, litt ubehagelige, intermesso var turen og dagen meget vellykket. De aktive Tjalvisters humor fornekter sig aldri. Frits von X. Hvad skal det bety? Eller klubben som bar en hel generasjon «sleeping partners». Er det ingen av dere tjalvister som har merket den lunkne stemning som hersker i klubben nu til dags? Fra et av Tjalves aktive medlemmer hortes ved en anledning sa sterke ord: «Tjalves eldre medlemmer pa fa undtagelser nxr er ikke tjalvister av idag, de er noe helt for sig sj01, de lever ikke i Tjalve av idag.» Det var kanskje hard kost, og vil nok falle flere tungt for brystet. Men ikke desto mindre er det sant, og hvis er skylden? F0rst de eldre medlemmer selv. De vil ikke forsta det unge Tjalve av idag, men lever i minnene fra «fornstora dar». Jeg kritiserer ikke dere eldre fordi om dere gjerne snakker om deres egen aktive tid i klubben og gjerne vil minnes den, men dere skal ikke begrave dere i minnene og la dere st0ve ned. Vis litt interesse for de unge i Tjalve ved a komme pa medlemsm0ter og andre tilstelninger i klubben, pa treningsbanen om sommeren i det hele tatt hvor som heist dere vet at Tjalves unge er samlet. Sa har vi de som jeg t0r si har st0rste skylden i at stemningen nu er mere enn matt i klubben. Det er de som skulde va;re bindeleddet mellem det gamle og det unge Tjalve, nemlig de som kan regnes til mellemgenerasjonen. Det er disse jeg regner for «sleepingpartnergenerasjonen» sa a si uten undtagelser. Hvor er dere? Dere som kjempet for klubbens farver i Irene 1919 til 1924? Har dere sovnet helt av? Ikke er dere a se pa medlemsm0tene (gudene skal vite at det forresten ikke har vazrt mange av dem i det siste) ikke pa generalforsamlinger eller pa ute- og innend0rstreningen, undtatt noen ganske fa av dere, som heldigvis er ivrige nok. Dere har selvf01gelig mange andre og kanskje viktigere interesser, eller en spesiell dag ikke passer sa godt for dere. Men hvorfor har sa enkeke av dere tid til a komme pa sa a si alle de nevnte steder og hvorfor kommer aldri tidspunktet for enten det ene eller det andre aldri upassende for disse fa karene? Jeg tror nok jeg vet det. De har holdt interessen vedlike, vil gjerne gj0re litt for klubben, har stadig fulgt med i hvad de aktive hver isxr gj0r for Tjalve pa idrettsbanen. De kjenner gutta, snakker med dem, gir gode rid o. s. v. Og her er vi ved kjernen, netop det at de kjenner de aktive av idag. Jeg skal fa gi et par eksempler pa hvor liten omgang de enkelte generasjoner har med hverandre. H0r nu godt efter. Pa Tjalves jubileumsfest nu siste gang snakket jeg med en av de aktive, han hadde statt i klubben i 3 ar og fortalte at utenom de aktive gutta sa kjente han sier og skriver 5 fern av Tjalves medlemmer, og det beste av det hele var at han tilf0ide: «Det ser ikke ut til at jeg skal bli kjent med flere heller.» (Et bevis for at «klikkevesenet» holder sitt inntog i Tjalve.) «Det er da vedkommendes egen skyld,» vil dere vel svare, men jeg t0r pasta at det er det ikke. Det er dere som er eldst i klubben som skal gj0re det f0rste skritt for a bli kjent med de nye medlemmer. «Ja, ogsa er jo ikke 3 ar sa lang tid,» vil dere si, «sa han kan ikke vente a bli sa fort kjent med alle.» Herresko D a m e s k o Barnesko SKOT0IMAGASINET «MODERNE; (Butikkchef Trygve Hogbergh) STORGATEN 2 Alltid godt utvalg fra de ledende norske og utenlandske fabrikker Ko n k u r r e r e n d e priser ' -Tjalvister5 kjoper fordelaktig hos oss Sportssko Arbeidssko G um m isko

4 Side 4 TJALVISTKN Nr. 2 Til det vil jeg svare at jeg selv har statt i klubben i 10 ti ar og var h0ilig forbauset over hvor mange ukjente jeg sa pa nevnte fest. Over halvparten av de som var der, undtatt de aktive, var mig absolutt ukjente, og i 10pet av ti ar skulde en vel bli kjent med folk? En ting til v.il jeg nevne. Det finnes medlemmer i klubben som jeg vet meget godt hvem er,hvad de har gjort for klubben, hvad de har vsert som aktive tjalvister etc. En enkelt gang, kanskje med ars mellemrum treffer en dem i klubben, kanskje nikker man til hverandre, kanskje ikke. Men treffer man en av dem pa gaten eller utenfor klubben sa kan en ikke hilse! Man kjenner nemlig ikke hverandre. To som star i samme klubb, en klubb som ikke er st0rre enn var, kjenner ikke hverandre. Jeg vil si: For en skam, stor spott og skam er det, og skylden legger jeg helt og holdent pa dere eldre. Det er dere som skal rekke handen frem til det f0rste handslag. Dere eldre og dere som tilh0rer mellemgenerasjonen er det som skal feie den lunkne stemningen pa d0r. Hvis dere visste hvad det betyr for oss aktive a f01e at klubben og alle dere som ikke driver aktiv idrett mere, at dere star bak oss, da gjorde dere mye mere for klubben og de aktive enn det dere gj0r idag. Ikke en eneste gang i hele f jorarets sesong hadde jeg for min del noen f01else av at det var andre tjalvister enn de aktive som fulgte interessert med nar en 10p. Ingen som heiet. Ingenting. La det bli anderledes kommende sesong. Vis at kjaerligheten til idretten, til Tjalve, ikke er d0d. M0t op hver gang klubben kaller til samling. M0t op pa sommerens stevner. Samle dere pa en avtalt plass pa tribunene og hei frem de som kjemper for klubbens farver idag. Hei dem frem enten de ligger sist eller f0rst. Vis oss aktive at dere star bak, at Tjalve f01- ger sine gutter med arvakne 0ine. La Tjalve bli en eneste stor kameratflokk som skal arbeide for klubben sa vi alltid kan vsere andre andre klubber et eksempel til efterf01gelse. La oss huske klubbens motto: Mens sana in corpore sano. Otto Nordlie. Raker du? Denne overskrift leste jeg i et ukeblad for en tid siden og selve artikkelen var meget god. Jeg t0r hitsette en del av den, som nok vil interessere vare medlemmer og ba^re bud til vare aller yngste, om nikotinens lumske og farlige egenskaper. Vi leser f01gende: Det som man derimot har fatt full klarhet over, er nikotinens skadelige innvirkning pa ford0ielsesorganene. For ikke sa lenge siden hadde jeg en del tilfeller av mavesar hvor mine patienter, unge piker i atten-tyvearsalderen, hadde gjort akkurat de samme erfaringer. Det var i den tiden da restaurantdansen holdt sitt seiersinntog i Oslo og de unge piker var meget ute og danset. Det blev ikke sa meget mat utover kvelden, men vin og fremforalt sigaretter. De begynte med en sigarett, men litt efter litt blev det flere, og til sist kunde de rake hele pakken pa kvelden, og maven blev helt 0delagt. De fikk mavesar alle sammen. Senere ars videnskapelige studier har fullt ut bekreftet disse erfaringer. Man kan ikke sla op en eneste bok som er skrevet av en autoritet pa medisinens omrade uten a finne hvor utrykkelig nikotinens farlige innvirkning pa en torn mave fremholdes. Nikotinen er et stoff som bevirker en sterk avsondring av mavesyre, og det gar ikke an a benekte nikotinens forbindelse med de stadig tilbakevendende tilfelle av mavesar hos den rekende ungdom. Det beh0ver ikke alltid utvikle sig til denne alvorlige sykdom. Mavekatarren som i h0i grad ligner mavesar og sikkert i mange tilfelle er en for!0per for denne sykdom, b0r ogsa va:re et faresignal nar det gjelder r0kning. Nikotinens innvirkning pa nervesystemet og i saerdeleshet pa hjertenervene, er jo et kjent faktum. Men den skade den ut0ver pa en fastende mave, tilh0rer den nyere tids opdagelser og b0r absolutt fremholdes for de unge. «R0kning forbudt» er en av de f0rste forskrifter, nar det gjelder mavesar og denslags, i alle nyere Isegeskrifter. Det er erfaringen som har resultert i dette. Ja, dette sier en av Oslo's kvinnelige Ixger, og vi Alle presenter i Juvelerforretningen Gull - Selv - Plett kj0pes billigst i BRILLANT Telefon Torvgt. 34 (vis a vis Glott)

5 Nr. 2 TJALVISTEN Side 5 bor legge oss det pa sinnet. Spesielt dere i gutte- og ungdomsavdelingen vil jeg be, lese dette n0ie igjennem og holde dere lengst mulig unda tobakken. Det er ikke bare fordi det skader dere selv a r0ke jeg sier det, men ogsa fordi dere er ungskuddene pa det gamle stolte treet «Tjalve». Det er dere som i pakt med klubbens tradisjoner engang skal f0re den videre frem, alltid frem og alltid til seier. Husk at klubben alltld forlanger a ha en sund og sterk garde med aktive og alltid ma ba det. Uncfdoms- og gutteavdelingen Under denne spake vil alle dere yngre medlemmer finne hvad der har spesiell interesse for dere, sasom m0ter referater etc. Les denne spalten n0ie igjennem hver gang dere far avisen og er det noe dere vil ha rede pa sa send sp0rsmal til oss, og vi skal da gjennem avisen gi dere svar sa vidt det er oss mulig. UNGDOMSAVDELINGENS LOTTERI Vi anmoder de som har vxrt oss behjelpelige med loddsalget og innsende opgj0ret for sine Ioddb0ker senest 20. mars. For 0vrig kan opgj0r leveres pa styremotene og innend0rstreningen henholdsvis hver torsdag og fredag kveld efter kl. 20. MEDLEMSM0TE Avdelingen har m0te i Idrettens Hus 1. april kl. 7 (19), vi vil be dere m0te alle sammen. Det skal bi et morsomt m0te, det lover vi. SKIRENNET Referat fra utforrennet kommer i neste nummer sammen med referatene fra sk0ite!0pene og de voksnes skirenn. Redaksjonen. Skirennet vart gar 15. mars Helt for sig selv lite paaktet av det store ski!0pende publikum, men med sin faste skare begeistrede tilhengere, ligger Lilloseter pa grensen mellem Nordmarka og 0stmarka. Tar vi toget til Movatn en sondagsmorgen er det en helt ypperlig tur a ga rundturen Movatn Sinnober Lilloseter Oslo. Fra Movatn gar det jevnt opover til Sinnober, herfra gar det i smakupert skogsterreng opfor og utfor, over sma vann og myrer frem til Lilloseter. Her pa Lilloseter ligger Gullsmedenes prektige hytte, lunt innunder en h0i kolle og med en herlig utsikt over traktene omkring. Skog, skog sa langt en ser og om sommeren blinkende vann og smatjern innimellem. Nu vinterstid ligger det hele som et eventyrrike skapt av den glitrende sne, med gyllen sol og h0i bla himmel. Uberort. Ennu ikke opdaget av det store publikum. «Heldigvis», sier de som har disse trakter for sig selv. Pa Lilloseter skal Tjalves gutter m0tes til dyst pa ski s0ndag 15. mars., og efter a ha lest den foranstaende lille orientering om terreng og beliggenhet, haper vi at tjalvistene gar mann av huse den dagen. Det som nu kommer ma vi bere dere lese n0ie: F0rst gj0r vi opmerksom pa datoen: 15. mars. Videre er det fremm0te pa Stortorvet kl. 9. Bussen gar presis 9, sa dere ma m0te ca. 10 minutter f0r. Pa Torvet stanser bussen pa samme sted som vestgaende trikker stanser. Vi tar bussen til Burulla og herfra og op til Lilloseter er det ca. 40 min. pen gange pa ski. For de som ikke kjenner veien, kan vi oplyse at det blir kjent- /olk med fra byen sa noen chanse for ikke a finne frem skulde ikke vasre til stede. De som har interesse av det kan fa overnatte fra 10rdag, da vi har leid en ganske rummelig hytte i umiddelbar ncerhet av selve Lilloseter. «Gamleseteren» som hytten kalles har sengeplass til 10 mann og for 0vrig hvis Here enn ti melder sig til overnatting kan vi skaffe plass for disse i Hovedhytten. Pris for a overnatte er kr. 1,50 pr. mann. Angaende selve rennet kan vi oplyse at det blir to klasser, en over og en under 32 ar. L0ipen blir ca km. lagt i lett terreng! Om vi skal arrangere rennet som bare langrenn eller om det ogsa blir hopprenn slik at det blir etslags kombinert renn, skal vi la deltagerne avgjore efter langrennet. I tilfelle kombinert er betingelsen at man bruker samme ski i langrennet savel som i hopprennet, og vi har en bakke beliggende 2 minutter fra hytta, hvor det uten fare kan hoppes med langrennski, men som sagt det kan dere avgjore selv der oppe. Sa far vi hape at alle aktive og flest mulig av de eldre og passive m0ter op til rennet sa det kan bli et morsomt renn med stor deltagelse. Vi haper ogsa at riktig mange av «tjalvist- Grenlands Hovleri A/s Etablert 1867 Disp. Reidar C. Anderssen Kontor Lakkegt. 7. Telefon Lager Grenland T0rr trelast

6 Side 6 TJALVISTEN Nr. 2 innene» m0ter op og ser pa sine respektive. Premieutdelingen bar vi tenkt a foreta senere i forbindelse med en danseaften, tidspunktet for denne kommer det meddelelse om siden. Vi skal gjenta: M0tes pa Stortorvet litt f0r kl. 9. Buss til Burulla. De som reiser opover 10rdag tar buss samme sted, avgangstid 10rdag: min. over hver time helt til kl. 24. Angaende overnatting ma meddelelse herom gis innen kl torsdag 12. mars i tlf (Nordlie) og tlf (Olafsen). De som skal overnatte bedes medta 1 kopp eventuelt 1 glass, kniv, skje og gaffel, deltagere for 0vrig medtar sape, handklz og for 0vrig hvad de bar behov for. E. Rasmussen og en kamerat av ham skal vxre dommere og legge 10ipa. Vi henstiller til de tjalvister som ikke skal delta a m0te op og vsere disse to behjelpelig med arrangementet. Starten skal forega ca og startkontingent blir 1 krone. Bussen koster kr. 0,60 til Burulla. Overnatting koster kr. 1,50. L0perne far varm melk efter langrennet. Ellers skal vi fors0ke a servere kaffe til dere 0vrige som kommer. Vel m0tt alle sammen. X. Jubileumsfesten for siste gang Fotografier fra Tjalves siste jubileumsfest kan bestilles hos bokhandler Gunnar Helstad, Storgt. 2, hvor ogsa praver Jigger til gjennemsyn. Red. Skrenekroken Den mycket unge mannen: Froken ar ju vegetarian? Hon: Ja, men for den skull svarmar jag inte for allt som ar gront. o Du Gustaf hvar ligger Manilla? Jo, serru', hvar man inte ligger godt der ligger man-ilia! Vet du hvad hanen pa et gev^r lever av???? Av siktekorn! o Kan du si mig hvad profeten Jonas' ophold i hvalfiskens buk kaltes? Buk-arrest! o De skottene, dc skottene! En skotte s0kte nylig opholdstillatelse i Sovjetunionen, og matte som alle andre emigranter gjennemga et forh0r. Sovjets embedsmann spurte: Hvis De hadde en million rubier, vilde De da gi halvparten til Sovjet? - Ja. Hvis De hadde 1000 acres land, vilde De da gi halvparten til Sovjet? _ ja. TT Hvis De hadde ti barn, vilde De da la dem alle arbeide for Sovjets sak? - Ja. Hvis De hadde to skjorter, vilde De da gi den ene til vare depoter? Nei. Hvor for ikke? - Fordi jeg bar to skjorter! Kan du si mig likheten mellem en diktafon og en papeg0ie? Innenderstreningen! MANDAQ TRENER VI PA FestningenE Kl

7 Nr. 2 TJALVISTEN Side 7 Jo, begge gjentar det andre bar sagt, i det uendelige. Kan du sa si mig forskjellen mellem de to???? Jo, den f0rste bar en fjxr, og den andre bar mange! Pettersen, eller batten som blev vekk! Pettersen hadde nettop gjennemgatt en operasjon og da ban kom sig litt gav ban sig i snakk med to andre patienter pa lasarettsalen. Hvordan star det til med dere? spurte Pettersen. Jo takk det gar forholdsvis bra, enda vi bar mattet gjennemga flere operasjoner, svarte begge to. Flere operasjoner, hvorfor det? sa Pettersen. Jo, sa den ene, det er doktoren som er sa skrekkelig glemsk av sig. Da ban skulde samle sammen instrumentene efter operasjonene, savnet ban en nil og en saks. Nalen hadde ban glemt igjen i mig og i min venns mave fant ban saksen. Akkurat da ban var ferdig med a fortelle dette, stakk doktoren hodet inn av d0ren og spurte: Har noen sett batten min? Pettersen besvimte! SISTE TJALVEBL0DME To publikummere pa Bislet ser pa spydkast. A.: Se, det var et jsevli langt kast, men spydet brakk visst for'n. B. (Springer bort og tar op spydet): Nei, det er ikke sun-de'. A: Na nei, men ban som kasta var Sunde. Bridgeklubben Generalforsamling. Sittende formann Halseth apnet i faresonen f0rste hand og meldte «jeg ma ga av» og senere var det stadig pass fra den kanten. Beretning fra sekretxr og regnskap fra kasserer blev oplest og godtatt uten diskusjon. Regnskapsmessig sett hadde vi vunnet «arets robber» med stort overskudd, nemlig kr. 134,50, sier og skriver et hundre og trettifire kroner og femti 0re. Sa var det valg. Til nytt styre valgtes, H0gberg, Steen og Sv. Gundersen, henholdsvis formann, kasserer og nestformann + sekreta^r. Faafeng papekte at det var en s0rgelig mangel pa spillerutine, under konkurranser i klubben. Konfr. siste match mot Bekkelaget Sportsklubbs bridgespillere. Faafeng mente vi matte fa flere konkurranser klubbens medlemmer innbyrdes. Avgaende formann takket i velvalgte ord for sig, og den nye formann skisserte ganske 10slig op klubbens retningslinjer som den vilde f01ge i Sa blev forsamlingen hevet, alt var gatt hurtig og greit unda som det s0mmer sig gode «bridgere». Man gikk over til bridgen, og snart h0rtes de vanlige «3 spar», «4 k!0ver», «dobler» o.s.v. Til de aktive ved en av dem Observant. Som dere kanskje bar sett bar vare passive medlemmer fatt sine «blomster» satt i vann annetsteds i avisen, og nu mine kja^re venner skal jeg fa lov a si dere noen sannhets- og alvorsord. Er dere klar over at dere er blitt ufattelig dovne nesten hele «bunten»? Er dere klar over at nu i lesende 0ieblikk er det kun to maneder igjen til Holmenkollstafetten? Er dere klar over at om tre maneder gar Norgesmesterskapet? Er dere klar over at nar dere leser dette skal dere ha begynt utetreningen og at dere aldri f0r bar hatt sa lite gymnastikk som iar? Innendorstreningen! ONSDAG TRENER VI I Ridchuset! Kl

8 Side 8 TJALVISTEN Nr. 2 Er dere klar over at det snart er forsent a ta sig sammen a begynne med litt mere alvor i treningen? Er dere klar over at Tjalve er i ferd med a miste sitt hegemoni som Norges ledende friidrettskiubb? Er dere klar nei, dere er visst ikke klar over annet enn a ta treningen mest mulig lettvint og a gj0re dere det mest mulig behagelig for 0vrig. Bare noen ganske fa av dere gar til treningen med det rette energifylte hum0r, i bevisstheten om a gj0re hvad dere evner for klubben nu i sommer. Nu far dere sannelig se til a vakne og vite at dette gar absolutt ikke. Det halter og gar kanskje iar pa dette viset, men hvad sa? Jo, det hele vil rakne smatt men sikkert som «amen» i kjerka. Sa star vi der utsatt for de eldre medlemmers kanskje altfor berettigede kritikk. «Ja,» vil de si, «hvad hjelper det om vi f01ger med og hjelper dere hvad vi evner. Nar dere m0ter sa darlig forberedt til deres opgaver?» Ja, hvad skal dere svare? Kan dere med handen pa hjertet si at dere har gjort hvad dere kunne? Hvis dere det kan, sa er alt tilgitt. Men slik som det er idag vilde det vaere svart 10gn. Jeg vil be dere alle sammen stille dere selv det sp0rsmal: Gj0r jeg hvad jeg kan for a representere klubben pa en verdig mate, og hvis ikke, er det riktig overfor mine klubbkamerater? Ta dere selv op til revisjon. Ga dere selv grundig efter s0mmene kamerater. Jeg tror vi alle sammen vil komme til det resultat at vi er mere eller mindre selvforskyldte i at stemningen i klubben er for nedadgaende. La oss henstille til styret at det ma holdes medlemsm0te minst hver 14. dag, men la oss huske at det koster a leie lokale til m0tene. Vi kan, ved a betale hver 25 0re som en slags frivillig entre ved m0tene, lette vart styre for dets 0konomiske bekymringer i sa henseende. Vi har vel alle 25 0re a ofre til det formal om ikke pa annen mate sa ved a s!0ife trikken og spasere til arbeidet et par morgener eller r0ke en sigarett mindre hver dag. Pa disse m0tene skal vi sa diskutere trening og alt ellers om idrett, stort og smatt. Videre kan vi pa disse m0tene l^ere a kjenne de eldre og passive medlemmer (som forhapentlig m0ter mannsterke frem) og lytte til de erfaringer de har gjort og de gode rad de kan gi. Skal vi sa alle sammen, som en hel og sammensveiset kameratflokk, stille op til sommerens mange opgjer pa idrettsbanen i bevisstheten om at vi hver isxr har forberedt oss efter beste og vil sla de slag for de sort-hvite farver som klubben krever. Hvor stolte vil vi ikke vsere alle sammen over a kunne se Tjalve som landets ledende klubb ogsa iar? Jeg slutter med et hap at alle aktive iallfall, vil lese dette og huske, og sa: Vel m0tt pa f0rste medlemsm0te. Poster ledige Felix. HERRE MED STERK STEMME Vi s0ker en herre med riktig en takelur av en stemme. Arbeidet kommer til a bli: Vekking av sovende Tjalvister, sxrlig seniorklubbens medlemmer. RAKETTENDER En yngre mann far plass som patender av raketter. Rakettene skal fortrinsvis plaseres i enden pa de aktive. Futten mangier nemlig. Eksp. anv. Imiendorstreiiingeii! FREDAG TRENER VI o P A Ruslekkens skole! Kl. I9.so_2l TRYKT HOS P. M. BYE & CO. A.S, OSLO

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008

Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008 Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008 JA SÅ FOR HO BÆRE! Ho Iren! Ho sa ho sku å bruna krøppen. Tenk å læmn meg her, stillmo åleina, mett i påskenommere. Håp ho har

Detaljer

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 Tore Hund, Gunnstein og Karle drar til Bjarmeland i 1026. 133. Den vinteren var kong Olav i Sarpsborg og hadde mange mann hos sig. Da sendte

Detaljer

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider. INT. S LEILIGHET. SEN ETTERMIDDAG. Det er åpent. Hei. Hallo kan jeg hjelpe deg? Jeg heter Cynthia

Detaljer

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) V I K T I G E D A T O E R 12.F E B - R E K E F E S T 6-8 OG 13-1 5. M A R S K O N F L E I R 24.M A R S I N N S A M - L I N G T I L K I R K E N S N Ø D H J E L

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Sammen for alltid. Oversatt av Bodil Engen

Sammen for alltid. Oversatt av Bodil Engen GUUS KUIJER Sammen for alltid Oversatt av Bodil Engen FØRSTE KAPITTEL om at Mimo gjør det slutt med meg fordi jeg er dikter LÆREREN ER FORELSKET i mamma! Kan man tenke seg noe verre? NEI! Altså, foreldrene

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Du er nok på tur, Snurr!!

Du er nok på tur, Snurr!! Du er nok på tur, Snurr!! (av Baard Olav Aasan) Det var en gang, og innenfor der var en bridgeklubb. Denne klubben var veldig aktiv og hadde mange medlemmer som holdt seg oppdatert på litt av hvert når

Detaljer

1 Journalister med brekkjern

1 Journalister med brekkjern 1 Journalister med brekkjern «Er dette lurt?» hvisket jeg. «Sikkert ikke,» sa Markus. Malin stilte seg opp foran oss, la armene i kors og sa lavt, men bestemt: «Greit, gutter. Bare løp hjem igjen til mammaen

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line.

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line. Sprekke-hemmelighet Line leker med Emma og Eva i friminuttet. De har det morsomt helt til Emma hvisker noe til Eva. Er det sant?! roper Eva. Emma nikker. Helt sant. Ikke si det til noen. Æresord, lover

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 Evaluering av april måned I første halvdel av april hadde vi påske som tema på en. Temaet ble først og fremst trukket inn i forbindelse med samlinger. Barna lærte om det

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Redaksjon: Ansvarsh. redakt0r Otto Nordlie. Medarbeidere : Trygve Nordlie, Leif G. Schjerven

Redaksjon: Ansvarsh. redakt0r Otto Nordlie. Medarbeidere : Trygve Nordlie, Leif G. Schjerven TJALVISTE1U is. ARGANG NR. JAN. 1936 Redaksjon: Ansvarsh. redakt0r Otto Nordlie. Medarbeidere : Trygve Nordlie, Leif G. Schjerven Bladet utkommer 1 gang pr. maned. Sendes gratis til medlemmer. Abonnementspris

Detaljer

Alf Prøysen. Jubileumsutgave

Alf Prøysen. Jubileumsutgave Alf Prøysen Sirkus Mikkelikski Jubileumsutgave N å skal du få høre fortellingen om «Sirkus Mikkelikski». Det er et dyresirkus som har forestilling bare en gang i året. Mikkel rev er sirkusdirektør, og

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Denne boken anbefales å lese

Denne boken anbefales å lese Denne boken anbefales å lese TRENIKKENE var et lite folk laget av tre. Alle var de skåret ut av treskjæreren Eli. Verkstedet hans lå oppe på en topp med utsikt over landsbyen. Alle trenikkene var forskjellige.

Detaljer

FICC-Rally sommeren 2004

FICC-Rally sommeren 2004 FICC-Rally sommeren 2004 FICC-Rally sommeren 2004 Nå som Norsk Bobinforening har vært medlem av FICC en stund, har jeg lyst til og skrive litt om verdenstreffet som FICC arrangerer hvert år. I de senere

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Fra valp til førerhund

Fra valp til førerhund Fra valp til førerhund Førerhundskole siden 1971 Norges Blindeforbund etablerte i 1971 førerhundskole i Vestby (Østfold). Siden 1985 har skolen ligget på Bestum i Oslo. Her trener vi opp inntil 30 førerhunder

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Tor Erik Hansen, Sola Historielag Etter at Kåre Palmer Holm hadde begått innbruddet i Sola Postkontor, ble han rask tatt og satt i

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Vi tenner hodelyktene og det vakre, snødekte skoglandskapet åpenbarer seg. Over oss er det skyfritt og stjerneklart. Herlig.

Vi tenner hodelyktene og det vakre, snødekte skoglandskapet åpenbarer seg. Over oss er det skyfritt og stjerneklart. Herlig. Nordmarka på langs Tekst og foto: Sølve H. Paulsen og Joel Gillberg Halv seks, fredag ettermiddag, møtes vi under tavla på Oslo S. Fire staute mannfolk med hver vår sekk pakket med mat, sovepose og varme

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org Lynne og Anja Av Oddvar Godø Elgvin Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org FADE IN EXT, KIRKEGÅRD, MOREN TIL SIN BEGRAVELSE (21), med blondt hår, lite sminke, rundt ansikt og sliten - er tilskuer

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

Fortellingen om Petter Kanin

Fortellingen om Petter Kanin Fortellingen om Petter Kanin Det var en gang fire små kaniner, og deres navn var Flopsi, Mopsi, Bomulldott og Petter. De bodde med sin mor på en sandbanke, under røttene til et veldig stort furutre. «Nå

Detaljer

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016:

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016: Årsberetning 2016 Pr. dags dato har klubben 119 medlemmer, dvs. tilsvarende tall som ved årsskiftet 2015/2016. Av disse er 79 spillerettsmedlemmer, 32 distansemedlemmer, 4 juniorer og 4 barn. Banen ble

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ JUNI 2014 Hei alle sammen! Tenk at nå er året deres på Brynjå over. Tiden har gått så alt for fort. Vi har opplevd veldig mye fint sammen. Turer, prosjektarbeid, førskolegrupper,

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

Fagområder: Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Nærmiljø og samfunn, Kropp, helse og bevegelse, Antall, rom og form.

Fagområder: Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Nærmiljø og samfunn, Kropp, helse og bevegelse, Antall, rom og form. Hei alle sammen Kom mai du skjønne milde. April er forbi, og det begynner å gå opp for oss hvor fort et år faktisk kan fyke forbi. Det føles ikke så lenge siden vi gjorde oss ferdig med bokprosjektet vårt

Detaljer

Opp nord Europas lengste trapp og tur til Kjerag

Opp nord Europas lengste trapp og tur til Kjerag Opp nord Europas lengste trapp og tur til Kjerag Etter å ha fått flere meldinger fra personer som ikke kunne være med på turen reiste jeg opp til Harebakken med litt uro i kroppen og følte at turen måtte

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Start Mylla Dam - Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen 15,97 km 510 høydemeter

Start Mylla Dam - Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen 15,97 km 510 høydemeter 8.juli 2012 Start Mylla Dam - Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen 15,97 km 510 høydemeter S - 1 Mylla Dam Syljusæter 2,92 km / 18,89 km 128 hm / 638 hm 1-2 Syljusæter Åssjøsætra 5,41 km / 24,30 km 82 hm / 720

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Okhaldhunga Times November 2010

Okhaldhunga Times November 2010 Okhaldhunga Times November 2010 Kjære venner Denne måneden har vært fylt med det store spørsmålet, hvordan skal vi komme til enighet om landkjøp for sykehusutbygging? Mange møter, innspill og bønner. Følg

Detaljer

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1470-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det er grytidlig morgen

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

SKIDAG I TRYVANN VINTERPARK

SKIDAG I TRYVANN VINTERPARK SKIDAG I TRYVANN VINTERPARK Torsdag 26/2-15 Oppmøte: Meld deg til lærer på toppen av bakken (ved billettsalget) mellom kl.10.00 og 10.30. Da får du utlevert heiskort. Ta Frognerseterbanen (bane 1) til

Detaljer

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth.

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth. I helgen gikk årets Morgendagens helter ritt av Stabelen. Rittet arrangeres av Statoil i regi Norges Cycleforbund (Ncf) og Arctic race for å sette fokus på unge, kommende talenter. I motsetning til resten

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer