Rolv Wesenlund: Seniorsakens Spirituelle leder 75 år! 80 grunner til å være optimist Folkeaksjonen 2013 Alt du trenger vite om julen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rolv Wesenlund: Seniorsakens Spirituelle leder 75 år! 80 grunner til å være optimist Folkeaksjonen 2013 Alt du trenger vite om julen"

Transkript

1 et magasin for seniorsaken Nr. 6 / des Rolv Wesenlund: Seniorsakens Spirituelle leder 75 år! 80 grunner til å være optimist Folkeaksjonen 2013 Alt du trenger vite om julen

2 Usammenhengende, inkonsistent og forvirrende Verdens økonomiske problemer har oppstått på det verst tenkelige tidspunkt for Europas seniorer. Side 2 LEDER Pensjonsreformens utrykte mål var å motivere til økt sysselsetting blant seniorer for å sikre samfunnet tilstrekkelig arbeidskraft, kompetanse og skatteinntekter, og samtidig lette kostnadspresset forårsaket av en aldrende befolkning. Stortinget har i pensjonsreformen også åpnet for at vi skal kunne samle pensjonspoeng frem til vi fyller 75 år, samt at vi i alle fall i privat sektor parallelt skal kunne motta pensjon og arbeidsinntekt uten at det fører til avkorting i våre pensjoner. Det er positivt! Problemet er at myndighetene synes å ha oversett at arbeidslivet generelt er stengt for alle som fyller 70 år. Arbeidsmiljøloven har nemlig fortsatt bestemmelser som fjerner stillingsvernet ved 70 år. I tillegg er det bestemmelser i tariffavtaler og arbeidskontrakter bidrar til at folk blir kastet ut av arbeidslivet ved 67 år, og i mange yrker betydelig tidligere. Den manglende logiske sammenhengen mellom enkelte av Stortingets intensjoner og vedtak og de lover og vedtekter som følger av disse, er ikke bare bemerkelsesverdig, men også dypt bekymringsfullt. Særlig demonstrerer den siste tids mangeartede motsetninger at Seniorenes rettsvern og rettigheter ikke akkurat står høyt i kurs. Flere dommer nylig viser dette. Karin Haare Johansen (67) tapte søksmålet mot sin arbeidsgiver Gjensidige, som nektet henne retten til å fortsette i jobben som kundebehandler frem til fylte 70 år. Begrunnelsen var ikke at hun utførte jobben utilfredsstillende, men at pensjons- og kontraktsforhold i selskapet var innrettet på pensjon ved fylte 67 år. En høyesterettsdom fra i sommer gjaldt ti piloter i SAS som alle hadde fylt 60 år. De var sagt opp fordi selskapet hadde overtallighet av piloter på grunn av markedsutviklingen og dermed dårlig økonomi. Aldersgrensen for flygere var på dette tidspunkt hevet til 65 år. En enstemmig Høyesterett fastslo likevel at oppsigelsene var gyldige. Begrunnelsen var at arbeidsgiver har rett til å si opp seniorer når økonomien er dårlig. Så sant motivet er å spare penger, er det ikke aldersdiskriminering. Flere tilsvarende dommer gjelder yrker som sjøfolk, helikopterpiloter, leger osv. Det er nesten utrolig at Høyesterettsdommere synes å mene at aldersdiskriminering er tillatt hvis det har en økonomisk begrunnelse! Mye tyder på at hverken myndigheter eller arbeidsgivere mener alvor når de taler varmt om seniorene som samfunnets skjulte ressurs. I følge Senter for Seniorpolitikks årlige Seniorpolitiske barometer, en spørreundersøkelse som retter seg mot så vel yrkesaktive som arbeidsgivere i offentlig og privat virksomhet, sier 33 prosent av lederne at en søker bør ha minst ti år igjen av yrkeskarrieren før man vil vurdere å innkalle søkeren til intervju. Hver tredje leder sier også at de ikke vil innkalle til intervju søkere som er over år. Grensen går ved 56,9 år i private bedrifter, 61,7 år i offentlige. Antagelig er situasjonen for seniorene verre. Respondentene har nok lagt godsiden til i håp om i det minste å bevare et skinn av politisk korrekthet. Når både regelverk og praksis tilsier at det er vanskelig å forbli i yrkeslivet etter fylte 67 og at du i tilfelle bedriften går dårlig blir stengt ute lenge før, blir det vanskelig for ikke å si umulig å forsvare myndighetenes økonomiske innstramning overfor seniorene. Vi minner på nytt om at for å gjøre det mer attraktivt å stå lenger i arbeid har myndighetene vedtatt en pensjonsordning som innebærer en årlig underregulering av pensjonenes kjøpekraft i forhold til lønnsutviklingen i samfunnet med 0,75%. For en offentlig tjenestemann som nå går av med kr i årlig pensjon (66% av kr ), vil den akkumulerte underreguleringen av pensjonen i forhold til lønnsutviklingen etter 20 år utgjøre kr ,-. Det er da regnet med en årlig lønnsvekst på 4,5%. Myndighetene har også innført en ordning med levealderjustering som innebærer at du må stå lenger i arbeid for å få full pensjon hvis antall forventede leveår i ditt årskull stiger. Det betyr for eksempel at den som er født i 1963 må jobbe til de er 70 år hvis man ikke vil akseptere en ganske betydelig årlig avkortning i utbetalingene. Seniorsaken er tilhenger av at de seniorene som vil og kan, skal kunne bli en naturlig del av yrkeslivet. Da kan vi ikke akseptere at staten systematisk innskrenker pensjonene, øker skattene og fjerner fordeler som seniorene har kunnet nyte godt av, men ikke legger to pinner i kors for å fjerne de mange lover, regler og bestemmelser som gjør det umulig å fortsette i yrkeslivet. Mangelen på konsekvens setter myndighetene i latterlighetens lys og sår tvil om oppriktigheten bak reformene! Harry Martin Svabø Styreleder

3 Hvordan eldes med stil og verdighet? side 20 Tyver er på ferde i Oslo side 32 Innhold 2 Leder 4 Seniorsakens SOS-telefon hjelper deg og dine 20 Hvordan eldes med stil og verdighet? 26 Gratulerer, kjære Rolv Wesenlund! 31 De eldste vil stå lenger i jobb! 32 Tyver er på ferde i Oslo 34 Lykke og alderdom 36 Hjerte-karsykdom 40 Rygge Seniorbo vant kampen om drømmebolig! 42 Pensjonene våre 44 Seniorøkonomi Folkeaksjonen 2013 : Rett til sykehjemsplass når man trenger det! side 8 46 O Jul med din glede! 49 Lyspunkter i mørketiden for reiseglade Senior magasinet for Seniorsaken Ansvarlig redaktør: Dag Bredal Redaksjonsråd: Liv Clemens, Tore Henning Larsen, Dag Bredal, Rolv Wesenlund, Anne Marie Ottersen, Vidar Lønn-Arnesen, Tore Lindholt og Audhild Freberg Iversen Medlemsservice: tlf: Magasin ansvarlig: Lokomotiv Media AS Annonseansvarlig: Lokomotiv Media v/ Kari Sikveland, , og Kristina Steinsland, , Design og produksjon: Lokomotiv Media AS Trykk: Gunnarshaug AS Adresse: Seniorsaken, Bygdøy allé 5, 0257 Oslo Tlf Driftskontonummer: E-post: Nett: Følg Seniorsaken på Facebook Forsidefoto: Tore Henning Larsen. Neste nummer av Senior kommer ut i desember Faste spalter 8 Nytt fra Seniorsaken 13 Lokallag 18 Leserbrev 50 Ordleken 51 Gjennom en oldefars briller 52 Medlemssider pensjonsøkonomien Side 3

4 SOS-telefonen Krav om etterbetaling fra syke Mange opplever at de får et betydelig etterbetalingskrav fra sykehjemmet etter at den pårørende er død. Kommunen kan ha regnet feil eller ikke hatt tilstrekkelig informasjon om reelle inntekter. Når den endelige avregningen kommer, oppstår det et problem når avdødes konto er tom. Andre er bekymret for egne inntekter når ektefelle eller samboer blir lagt inn på sykehjem. En datter mottok nylig et krav på etterbetaling av kr ,- fra en kommune i Vestfold etter at hennes mor døde. Moren hadde betalt ca ,- kr/mnd for sykehjemsplassen, noe som ga ca 4.150,- kr/mnd til personlig forbruk. Hvis kommunens krav skulle innfris, ville den gamle damens personlige forbruk blitt redusert til 192,- kr/mnd til personlig forbruk! Kommunen hevdet likevel at tallet stemmer fordi den opprinnelige månedlige innbetalingen ble satt for lavt pga feil informasjon om inntekt. Datteren kan ikke forstå at det kan være riktig, ettersom 192 kroner i måneden knapt rekker til litt frukt og sjokolade. Datteren har rett, og kommunen tar feil. I følge forskrift , nr. 392, (Forskrift om vederlag for opphold i institusjon), heter det at betalingen skal begrenses slik at enhver skal ha igjen minimum 25% av folketrygdens grunnbeløp til egen disposisjon. Seniorsaken har kunnet avdekke tilsvarende urettmessige krav fra kommuner i andre deler av landet. I mange tilfelle vil imidlertid kommunene vinne frem med krav om etterbetaling. Hvis kommunen har fått feilaktige opplysninger om inntekt og formue, vil den kunne kreve etterbetaling når de reelle tallene er avdekket. Kravet er i realiteten et krav mot dødsboet. Arvingene kan ikke unndra seg kravet med å hevde at arven er delt og avdødes konto er tom. Den som skifter privat må overta ansvaret både for aktiva og passiva. For kostbart på sykehjem? Mange ektefeller eller samboere er bekymret for egen levestandard når partneren legges inn på sykehjem. En datter skriver til Seniorsaken: Min mor en meget oppgitt over er hva det koster og hva kommunen kan ta av min fars pensjon. At de trekker 75% av Side 4 Sos-telefonen

5 hjem er et problem for mange! at beregningsgrunnlaget reduseres tilsvarende. Bom- og parkeringsavgift er ingen utgift som din far har, det forutsettes nok at besøkende også familie selv dekker utgiftene ved besøk hos familiemedlemmet i institusjon. offentlig pensjon er hardt nok å svelge, men vi kan akseptere dette, men at de skal ta tilleggspensjon i tillegg er rett og slett uakseptabelt. Her i høst så vi på nasjonalt TV Giske utalte at det var gratis og godt å bli gammel i Norge etter et langt arbeidsliv. En utrolig bløff!. Her er datterens spørsmål og Seniorsakens svar: 1. I forskriftens 5 tredje ledd står det at dersom beboeren mottar pensjon fra offentlig eller privat pensjonseller forsikringsordning, skal det gjøres fradrag tilsvarende 50% av beboerens brutto offentlig pensjoner etter samordning. Min far har offentlig tjenestepensjon (alderspensjon) fra Statens pensjonskasse, vil det da si at 50 prosent av denne pensjonen vil holdes utenfor beregningsgrunnlaget for vederlaget? Vil det da si indirekte at min mor får beholde 50% av pensjonen fra Statens pensjonskasse? Svar: Ja, halvparten av din fars pensjon skal holdes utenfor ved beregning av vederlag. 2. Når min mor (beboerens ektefelle) skal vurderes som etterlatt og få sin alderspensjon reberegnet, vil man da ta hensyn til at hun også ville fått utbetalt etterlattepensjon fra Statens pensjonskasse? Svar: Statens pensjonskasse opplyser at de ikke omregner pensjonen når pensjonisten flytter i institusjon. Din mor vil altså ikke få etterlattepensjon (i så fall ville jo din fars pensjon ha bortfalt helt). 3. Min far har mobiltelefon og PC/ internett som vi må betale for, kan vi kreve slike utgifter holdt utenfor beregningsgrunnlaget? Videre ligger sykehjemmet slik til at vi må betale bomavgift og betale for parkering når vi besøker han, kan vi kreve dette holdt utenfor, eventuelt bensin? Svar: I utgangspunktet må nok PC abonnement og mobiltelefon dekkes av den pensjonsdelen din far skal ha igjen til eget, privat bruk. Hvis dette imidlertid utgjør en uforholdsmessig stor sum i relasjon til det han får å rutte med, kan dere selvsagt søke kommunen om 4. Hva med faste utgifter (husleie, forsikring osv) i den leiligheten min mor bor i, kan dette holdes utenfor, eventuelt for hvor lenge? Svar: Det kan gis fradrag for boutgifter i et begrenset tidsrom, dette skal da fastsettes på grunnlag av hva «som er rimelig ut fra beboeres inntekter og forholdene for øvrig. Det er opp til kommunen å vurdere om dette er rimelig, men dere må søke om det innen 6 måneder fra innflyttingstidspunktet. 5. Er det andre ting som kan holdes utenfor beregningsgrunnlaget? Svar: Hvis din far kommer til å være mye hjemme på permisjon/ besøk, og dette medfører store utgifter for din mor, kan dere forsøke å kreve noe av dette som fradrag i beregningsgrunnlaget. sos-telefonen Side 5

6 Skattlegging av bolig ved opphold på sykehjem Seniorsaken har fått flere henvendelser fra medlemmer som er gift og hvor den ene ektefellen bor fast på sykehjem og dermed får sykehjemmets adresse som sin primæradresse. Samtidig bor den andre ektefellen fremdeles i deres felles bolig, som defineres som sekundærbolig Hvis den ektefellen som bor på sykehjemmet står som hjemmelshaver til boligen blir følgelig denne, ut fra skattemessig synspunkt, vurdert som sekundærbolig og den høyere skattetaksten slår ut når det gjelder skatt for 2010 og skattekort for Dette har medført bekymring og irritasjon for ektefellene og Skatteetaten har på forespørsel svart at reglene er slik, og at de ikke kan gjøre noe med regelverket. Seniorsaken tar for gitt at dette er en utilsiktet konsekvens av den nye skattelovgivningen for boliger. Etter det vi kan se av forarbeidene er det ikke gitt uttrykk for at loven skal ha en slik virkning. Forholdet er ikke nevnt, hvilket tyder på at man fra lovgivers side ikke har vært oppmerksom på konsekvensene av den nye boligbeskatningsbestemmelsen. Fra skatteetatens side ble det foreslått at ektefellene kunne hjemmelsoverføre eiendommen til den hjemmeboende. Alternativt er å rette selvangivelsen hvert år ved å føre opp hver av dem som eier av en ideell ½ part. Dette er selvsagt helt uholdbart. Det dreier seg her om eldre mennesker, som endog ikke er pliktige til å levere egen selvangivelse, men ved ren passivitet aksepterer det utsendte forslag. Etter Seniorsakens vurdering kan problemet løses på flere måter. Det enkleste vil antagelig være å endre Folkeregisterloven av 1970, slik at adresseendring ikke skjer så lenge sykehjemsbeboer har en hjemmeboende ektefelle. Seniorsaken har tatt saken opp med Finansdepartementet. Silver sponser SOStelefonen! Seniorsaken og fripolisefirmaet Silver har inngått en samarbeidsavtale som blant annet innebærer at Silver sponser Seniorsakens SOStelefon med et årlig beløp på kr Side 6 pensjonsøkonomien Sos-telefonen Forskrift om vederlag for opphold i institusjon er av , nr Av folketrygdens grunnbeløp fratrukket et fribeløp på kr kan det trekkes 75% refusjon/vederlag for fast plass i sykehjem. For inntekter utover folketrygdens grunnbeløp kan kreves 85% refusjon/vederlag ( 3). Det er korrekt at formuen - uansett i hvilken form den fremkommer ikke røres. Det er av avkastning av formuen f.eks. renter, utbytter, leieinntekter osv. det kan kreves vederlag, men selvsagt «bare» inntil den fulle pris for plassen. Betalingen skal begrenses slik at enhver skal ha igjen minimum 25% av folketrygdens grunnbeløp til egen disposisjon. Det skal videre gjøres fradrag i beregningsgrunnlaget hvis beboeren forsørger ektefelle eller barn. Hvis ektefelle/barn har noe egen inntekt tas dette hensyn til. Ektefelle/barn skal ikke komme dårligere ut enn om beboeren var død. Det kreves altså ikke at beboeren f.eks. skal selge sin bolig. På den annen side må beboeren selv dekke faste utgifter til drift av boligen uten at dette i utgangspunktet tas hensyn til ved beregning av vederlag/refusjon til kommunen. Hvis beboeren eventuelt ved hjelp av pårørende er i stand til med en viss regelmessighet å besøke sin bolig kan det søkes kommunen om fradrag for utgifter til drift av boligen. Dette innvilges vanligvis for en periode på f.eks. 3 måneder ad gangen. Ved midlertidig opphold i sykehjem (korttidsopphold), kan det kreves egenandel med p.t. kr. 121,- pr. døgn ( 6). Man skal være oppmerksom på at hvis en person har hatt korttidsopphold i mer enn 60 døgn pr. år, kan det kreves vederlag som ved full tids plass Ved avlastningsopphold er det omsorgsperson i hjemmets som har behov for avlastning, dette reguleres av Sosialtjenesteloven.

7 forskudd på arv. Den eldste fikk overta hytta og den yngste planlegger nytt Med på videregående og i barneskolen, trenger de den plassen de kan få. O g j e g m å t t e s l e t t i k k e v i n n e i For når jeg blir 66, da gjør jeg som jeg vil Wenche 66, Røa SeniorLån gir helt nye muligheter Er dere over 60 år og har helt eller nesten gjeldfri bolig, trenger dere ikke vente på Lottgevinsten. Med SeniorLån kan dere få utbetalt en del av boligens verdi og dermed gjøre noe dere lenge har hatt lyst til. Enten det er å dele ut forskudd på arv, ta en reise, eller få noen til å pusse opp huset - uten å betale verken renter eller avdrag så lenge dere lever og bor i boligen. Låneeksempel: Nom rente 5,15 %, eff 5,28 %, kr , over 15 år, totalt kr Ring eller se Du kan også besøke oss i Seniorsaken sine lokaler i Bygdøy allé 5 i Oslo.

8 Seniorsaken lanserer Folkeaksjonen 2013 : Rett til sykehjemsplass når man trenger det! Seniorsaken inviterer medlemmene til å delta i Folkeaksjonen 2013 Rett til sykehjemsplass når man trenger det. Målet er å samle inn minst underskrifter fra alle som støtter kravet om rett til sykehjemsplass når man på medisinsk grunnlag erklæres avhengig av hjelp 24 timer i døgnet og selv ønsker det. Underskriftene vil bli overrakt den regjeringen som dannes etter Stortingsvalget høsten Samtidig ønsker vi å invitere alle som støtter kravet til å slutte seg til foreningen for gjennom medlemskapet å gjøre denne aksjonen mulig og styrke Seniorsakens gjennomslagskraft, forteller daglig leder Tore Henning Larsen. Seniorsaken har gang på gang dokumentert mangelen på sykehjemsplasser i norske kommuner. Høsten 2010 avslørte også TV2 at seniorer sto i sykehjemskø. Dette var mennesker som etter loven hadde krav på sykehjemsplass, men ikke fikk den fordi det ikke fantes ledige plasser i deres hjemkommune. Seniorsaken kunne samtidig dokumentere at det er store mørketall. Få kommuner lager ventelister. Praksis er at de tildeler en plass til den som er sykest, når en plass blir ledig. Dessverre er det slik at om situasjonen for de sykeste eldre er kritisk i dag, er den dømt til å bli mye verre. Utbyggingstakten for sykehjem holder ikke tritt med økningen i antall eldre. Derfor må landets seniorer samle seg bak kravet: Rett til sykehjemsplass når man trenger det. Vi krever retten til en verdig livsavslutning! Du kan gjøre en innsats! Seniorsaken oppfordrer alle medlemmer om å være med på denne aksjonen. Bak i dette nummer av Senior vil man på side 30 finne en underskriftsliste. Klipp ut siden. Inviter slekt, venner, naboer eller tilfeldige forbipasserende til å skrive seg på listen. Når listen er full sender du den til Seniorsaken, Bygdøy allé 5, 0257 Oslo. Ny liste kommer med neste nummer av Senior. Sammen er vi sterke! En god nyhet vi har allerede underskrifter! Inspirerende idedugnad i Kristiansand Folkeaksjonen 2013 ble lansert under Seniorsakens ledermøte i Kristiansand 7. oktober. Her var lokallagsledere fra hele landet samlet til idedugnad. Arbeidet med folkeaksjonen vil gå hånd i hånd med medlemsverving og etablering av nye lokallag. Side 8 pensjonsøkonomien nytt fra seniorsaken En inspirert forsamling. Seniorsakens lokallagsledere møttes på Hamresanden ved Kristiansand.

9 Litterært tyveri Samisdat samisdat er betegnelsen på et system for publisering og distribusjon av forbudt litteratur i sovjetunionen. Denne boken er en Vi har hatt innbrudd i Seniorsakens lokaler i Bygdøy allé 5. Tyven brøt seg inn gjennom et vindu i bakgården og stjal fotoutstyr og bøker. Bøkene var ca eksemplarer av Dag Bredals (Seniorsakens informasjonssjef og redaktør) novellesamling: Det tapte landet. Informasjonssjefen ønsker å berømme tyven for hans imponerende sans for høyverdig litteratur, og siterer Ibsens Brand; Evig eies kun det tapte!. Seniorsaken har anmeldt forholdet. norsk versjon. Å kjøpe denne boken, samt å oppfordre venner og bekjente om å gjøre det samme, er ensbetydende med et brudd med det ensrettede Norge. Det tapte landet Judas og andre tekster Den mest grusomme av mine demoner henter næring fra min maktesløshet. Skaden den volder meg vokser uavlatelig, for den beror på min sviktende evne til å forsvare tiden jeg lever i mot plyndring. Boken er skrevet for et publikum som for lengst har vendt seg bort fra norsk samtidslitteratur i stille undring eller åpenlys forakt. Den er ment som en provokasjon mot vårt skattesmurte kulturliv og et lys i mørket for den som lenge har håpet på noe nytt. leseren står overfor tekster fri for klassereiser, fri for bygdeproblematikk, fri for marxistisk analyse og sosialistisk påvikning. Her er ingen sår barndom, ingen beretning om sykdom og healing og ingen engler. Med god grunn er denne boken ikke tilegnet kulturministeren! Dag Bredal er utdannet cand. jur. og har studert litteratur i Frankrike. Han har bakgrunn som redaktør, journalist, dramatiker og informasjonsrådgiver. Bredal er forfatter og medforfatter av et stort antall faglitterære bøker og dramatiske tekster og er for tiden informasjonssjef og redaktør i seniorsaken. For øvrig kan boken kjøpes i bokhandel eller gjennom flere nettbokhandlere og bokklubber. Du kan også ringe inn Verv et nytt medlem til Seniorsaken gjør det i dag! Skal Seniorsaken få enda større gjennomslagskraft, må vi ha flere medlemmer. Derfor er det viktig at alle som kan, engasjerer seg i vervearbeidet. Husk at vi gir vervepremier som takk for innsatsen! Hvordan bør du argumentere? Spør om din venn eller bekjente ønsker en anstendig helsetjeneste og omsorg for eldre, syke mennesker, en lovgivning som hindrer at eldre blir presset ut av yrkeslivet mot sine ønsker og en holdningsendring i samfunnet som sikrer at eldre ikke diskrimineres eller Dag BreDal DeT TaPTe landet Det tapte landet JuDas og andre TeksTer Dag BreDal DET_TAPTE_LANDET_OMSLAG.indd bestilling til Koloritt forlag på telefon mobbes til taushet i samfunnsliv og politikk? Svarer vedkommende ja på dette, kan du henvise til medlemsfordelene som du finner på medlemssidene bakerst i Seniormagasinet. Du kan melde inn nyvervede på vår hjemmeside som e-post til no på telefon eller i brev til sekretariatet i BA5. Trenger du vervemateriell, henvend deg til sekretariatet i BA5 på telefon Seniorsaken trenger frivillig pensjonsekspert Interessen for pensjoner er stor, og vi trenger eksperter. Har du jobbet med pensjon hos NAV, forsikringsselskap eller har skaffet deg gode kunnskaper om temaet på annen måte? Kunne du tenke deg å jobbe som frivillig noen timer i uken i et svært hyggelig, utviklende og entusiastisk miljø? Ikke nøl med å kontakte daglig leder Tore Henning Larsen i Seniorsaken på telefon Snarest! Rettelse: I artikkelen om Vern for eldre i forrige nummer av Senior kom vi i skade for å oppgi feil telefonnummer til Vern for eldre. Det riktige nummeret: Start treningen nå lev bedre og lenger! Stadig flere av Seniorsakens medlemmer trener hos SATS! Skaff deg noen livsforlengende nyttårsforsetter! Seniorsaken og SATS inviterer til Senioruke på SATS sentrene 2. uke i januar Gratis trening hele uken for nye medlemmer. Seniorsaken har en samarbeidsavtale med SATS som gir rimeligere trening. Prisen for et formiddagsmedlemskap er kr. 368,50 (33% rabatt). Bindingstid er ett år. Rabatten for utvidet medlemskap (for å trene på ulike sentre) er 15%. Denne avtalen gjelder for alle Seniorsakens medlemmer fra fylte 50 år. Benytt deg av dette tilbudet det er fantastisk lønnsomt. Du kan trene så mye du vil så sant du kommer til sentret før klokken 16. I helger og på helligdager, er det fritt frem hele dagen. Denne avtalen gjelder for alle Seniorsakens medlemmer fra fylte 50 år. Få gratis ukeskort på SATS Du kan få én ukes gratis prøvetrening hvis du kontakter no. Du kan også ringe telefon Dette tilbudet gjelder alle SATSsentrene i hele landet. Opplys at du er medlem av Seniorsaken. nytt fra seniorsaken Side 9

10 Side 10 nytt fra seniorsaken Nadja Nordahl (til venstre) samt Seniorsakens Svein Erik Johansen, Tore Henning Larsen og Nadjas venninne Lena fra St. Petersburg. Nadja fra St. Petersburg! Nadja Nordahl er født og oppvokst i St. Petersburg. Nå bor hun i Oslo og er medlem i Seniorsaken. Hun vil gjerne invitere oss med til sin fødeby, der hun selv vil være omviser. God idé, Nadja. Gaver til Seniorsaken Hvis du ønsker å gi en gave til Senior saken kan du benytte konto nr Ny utgave: Kjøp Seniorhåndboka 2011 Seniorhåndboka 2011 er fullt oppdatert på dine velferdsrettigheter og med mange nye og informative artikler om juss, økonomi og helse. Du kan sikre deg et eksemplar ved sende en e-post til merket Seniorbok 2011 med navn og adresse. Prisen er kr 100. Ved forsendelse kommer det porto og ekspedisjonsgebyr i tillegg. Faktura følger med. Boken kan også kjøpes i våre sekretariat i Bygdøy allé 5 eller gjennom våre lokallag. SENIORHÅNDBOKA 2011 Redigert av Dag Bredal Den perfekte julegave! Er du opprådd for gode julegaveideer? Gi et medlemskap i Seniorsaken! Staten avvikler fradraget for sykdomsutgifter Seniorsaken er bekymret over den foreslåtte avvikling av fradraget for store sykdomsutgifter. Avviklingen skal skje over tre år og vil opphøre helt i For 2012 opphører fradrag for utgifter til tannbehandling, boligtilpasning og transport. For 2012, 2013 og 2014 vil bare de som fikk særfradrag i 2010 og 2011 kunne få særfradrag. For 2013 vil fradragets størrelse bli trappet ned til 67% av fradragsberettiget beløp. For 2014 vil fradragets størrelse bli trappet ned til 33% av fradragsberettiget beløp. Kommunene får en økning i overføringene på 5 milliarder kroner. Midlene er imidlertid ikke øremerket, hvilket vil si at vi må overvåke kommunenes disponeringer. Arveavgift og uskiftebo Finansdepartementet foreslår at utdelinger fra uskiftebo (ektefelleuskiftebo og samboeruskiftebo) til felles livsarvinger (f. eks. felles barnebarn) skal regnes for å komme fra begge ektefeller/samboere. Dermed oppstår rett til to fribeløp. Denne retten blir da ikke lenger avhengig av at partene sørger for formelt arveavkall. Regjeringen foreslår også flere endringer i arveavgiftsloven. Blant annet skal gjeldende regler for ektefelleuskifte få tilsvarende anvendelse på samboeruskifte. Juletur desember 2011 Seniorsaken Vestre Aker og familien Hektoen inviterer alle Seniorsakens medlemmer i Oslo på seniorturer til Savalen Fjellhotell & Spa. Stedet ligger i rolige og naturskjønne omgivelser i Østerdalen, mellom Alvdal og Tynset. Kr ,- pr. pers. i dobbeltrom. Enkeltrom tillegg kr ,-. Buss kr 490,- tur/retur. Informasjon og bestilling: telefon , eller e-post:

11 Det viser seg at kroppens evne til å reparere seg selv går fortere ved å bruke Daniel s Muskler og Ledd gel... Prøv du også! Du betaler kun hvis du blir fornøyd! Frank og Irene Grude, Kunnskapsformidling i Grimstad. Telefon: Vi har over lengre tid anbefalt våre klienter Daniel s Muskler og Ledd gel i tillegg til behandling, for reumatiske plager, og ømme muskler og ledd. Det viser seg at kroppens evne til å reparere seg selv går fortere ved å bruke Daniel s Muskler & Ledd gel. Alle våre tilbakemeldinger har til nå vært særdeles gode. Flere opplever at Daniel s varmende Muskler & ledd gel virker i opptil tre dager etter at den er påsmurt. 275,- pr stk. 250 ml 55,- pr stk. 30 ml Muskler & Ledd gel Fjerner hevelser Hjelper mot kramper Forkorter skadetiden Forsinker aldringsprosessen Godt for ømme og stive ledd Renser blodårer og ledd Forbedrer blodsirkulasjonen Hjelper mot åreknuter Enkel i bruk Klinikken Kunnskapsformidling behandler bl.a vonde rygger og ben, stive nakker, vonde skuldre og armer m.m, og formidler mye av den kunnskapen vi har til klientene. Noen har sågar ikke trengt behandling, de trengte bare å vite hva de kunne gjøre selv. For mer informasjon og bestilling ring på tlf: Epost: Ved kjøp av 2 store flasker får du med 2 små på kjøpet! Kombinasjonen av varm og mild M & L gel gir raskere og bedre effekt. Garantert virkning eller pengene tilbake! nytt fra seniorsaken Side 11

12 Husker du hvor du la brillene dine sist? Annonse Høyt inntak av DHA har dokumentert effekt på: Hukommelse Konsentrasjon Øyne Hva skiller VitoMaris fra andre omega 3? VitoMaris har dobbelt så høy andel DHA som andre omega 3 produkt på markedet. Ny forskning viser at høyt inntak av omega 3-fettsyren DHA er helt essensielt for at hjerne og kropp skal fungere optimalt. DHA styrker konsentrasjonen, kan bevare hukommelsen og forebygge glemsomhet. DHA er også viktig for å opprettholde en normal øyefunksjon. Se om du kan ha nytte av VitoMaris? Jeg er mer glemsom enn tidligere Jeg har vanskeligheter med å konsentrere meg Jeg har muskel og leddplager Jeg har dårlig immmunforsvar Jeg har lav forbrenning Kan du hake av på 1 eller flere punkter så kan du ha stor nytte av vår nye omega 3 med høy andel DHA! Paula Berstad er utdannet ernæringsfysiolog fra Universitetet i Oslo. Hun tok sin doktorgrad i 2003 om fettsyrenes betydning i hjerte- og karsykdommer. Les Paulas kommentar om omega 3 med mye DHA: Omega 3-fettsyrer er en uerstattelig del av et hjertesunt kosthold. Det er likevel ikke bare hjertet, men hele kroppen og ikke minst hodet som har godt av omega 3. DHA er den omega 3-fettsyren som det er naturlig mest av i marine kilder. Den er også hovedfettypen i hjernen, og forskning viser at å spise DHA kan holde hodet kvikt lengre. Omega 3 til 1/2 pris få med dagkrem på kjøpet! DU SPARER: 1/2 pris...kr.129, 50 + Nbg verdi... kr. 299, 00 = Sum spart kr. 428, 50 SLIK BESTILLER DU: Du kan sende SMS med kode: LEVE44 til 2007 på web: vitomega.no/vmday4 ringe vår ordretelefon: sende inn kupongen under Vitomaris inneholder anbefalt dagsdose omega 3, i tillegg får du ekstra mye DHA viktig for konsentrasjonen. Bestill VitoMaris og få med dagkrem på kjøpet! Betal kun kr. 129,- for 2 mnd. forbruk - få dagkrem kostnadsfritt. Jeg får deretter tilsendt VitoMaris til kun kr. 259,- hver 2. måned. Jeg kan stoppe forsendelsene når jeg ønsker. Ekspedisjonsgebyr på kr. 39,50 kommer i tillegg. Navn: Adresse: Postnr./sted: Tlf: VitOmega AS Svarsending OSLO Nbg er en dagkrem som stimulerer cellefornyelsen i huden. Norsk-utviklet krem med dokumentert utglattende effekt på 28 dager. 100 % naturlige råvarer av høy kvalitet. Verdi kr. 299,- Underskrift av person over 18 år Ja takk, jeg vil gjerne motta tips om helse og kosthold på mail: LEVE44

13 Seniorsaken Kristiansand med minimesse på PerKokk Minimessen i Kristiansand på PerKokk er et årlig fenomen, takket være Seniorsaken Kristiansand. Torsdag 6. oktober braket det løs. Alle var velkomne ingen aldersgrense. Blant høydepunktene var foredrag av Seniorsakens daglige leder Tore Henning Larsen, som snakket om Seniorenes hverdag etter kommunevalget. Fylkesmann Ann Kristin Olsen kåserte om Mitt liv som mann. Hun visste hva hun snakket om. En lang rekke dristige valg gjennom livet hadde gjort henne både til sysselmann og fylkesmann. Det ble et foredrag fullstappet av livsvisdom. For øvrig visste overlege Hans Kristian Henriksen alt om demens, mens dansegruppen Schaldemose demonstrerte ulike former for seniordans. Et hundretalls publikum svingte med! Fylkesmann Ann Kristin Olsen holdt forsamlingen i ånde med åndelig påfyll. Fornøyde arrangører Styremøte med stil. Her er styret i Seniorsaken Kristiansand samlet i Elsas hage (fritt etter Gurines hage). Fra venstre foran Elsa, Kari bak Arne, Odd, Randi og Leif. Kasserer og revisor Helena tok bilde. Snart kommer Seniorsaken Larvik? Flere av våre trofaste medlemmer i Larvik har kommet sammen og diskutert muligheten for å danne et seniorlag i byen. De har gjennomført standsaksjoner og startet Seniorsakens underskriftaksjon. Interesserte som ønsker å bli aktive, bes melde seg til Seniorsakens sekretariat på telefon nytt fra LOKALLAGENE Side 13

14 Sven Nordin gjør mesterstykket VG Erik Byes univers får estetisk scenisk liv Aftenposten Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten: Godt besøkt temamøte om pensjon Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten arrangerte temamøte om økonomi og pensjon for fremtidige og dagens pensjonister onsdag 5. oktober i Bygdestua på Østre Toten. Olav Grasbakken ønsket de fremmøte velkommen og introduserte kveldens foredragsholdere Odd Fjellby fra Toten Sparebank og Kai Henning Stensrud fra NAV. Odd Fjellby henviste til en undersøkelse som viser at pensjonister i dag er villige til å bruke mer av sin formue, de er ikke så opptatt at noen skal arve dem, bare 20% mener det er svært viktig å etterlate seg mye, mens 60% av de forespurte føler at økonomisk trygghet er viktig. Pensjonistene har generelt lite gjeld de prioriterer bil, reise, personlig pleie og gode matvaner. Kai Henning Stensrud spådde store endringer i pensjonsordningene i årene som kommer. De som er unge i dag går sent ut i arbeidslivet og veien til å bli pensjonist er kort. I dag er det bare 1 av 5 som blir i arbeid til oppnådd pensjonsalder per i dag er snittalder år når de går over i andre trygdeordninger. NAVs høyeste prioritering nå er å få folk tilbake i arbeid! I kaffepausen var det mange som benyttet anledningen til å stille spørsmål. Som takk for god informasjon overrakte Erik Ingvaldsen blomster til kveldens foredragsholdere. Side 14 nytt fra LOKALLAGENE SPILLES 18. JANUAR FEBRUAR Rosenkrantzgt / Privat sykehjemsutbygger i Skedsmo? Seniorsaken Skedsmo støtter Solveig Thornæs som vil åpne for private sykehjemsutbyggere i Skedsmo kommune! Når en person som henne, med livslang forankring og innsats i Arbeiderpartiet kommer med et slikt innspill, ligger det stor frustrasjon og oppgitthet bak! Hvem våger å gi henne reprimande for det? Det kan i så fall slå tilbake som en boomerang, fastslår styret i Seniorsaken Skedsmo, som legger til: Beslutningsprosessene går for sakte. Vi har sett at prioriteringer innen omsorgssektoren lider under andre, mer spektakulære avgjørelser. De frie tilskudd av statlige midler primært tiltenkt omsorg, er blitt brukt til bl.a. utbedring av fotballstadion.

15 PRIVATE OMSORGSTILBUD OSLO CHRISTIANIA PLEIE OG OMSORG AS Fotpleie, personlig assistanse, sykepleier, samtalepartner og turfølge, praktiske gjøremål. Bo- og avlastningstilbud med oppstart april Maja Kuhar, Tlf: OMSORGSSPESIALISTEN Hjemmehjelp, personlig assistanse, følgetjenester, fysioterapi, fotpleie og frisør. Hjemme hos deg. Faste hyggelige personer til avtalt tid. Tlf ROGALAND HJEMMEOMSORG AS Bedriftsveien 20, 4313 Sandnes Tlf: Mob: og med hjerte på rett sted` TELEMARK OMSORGSTJENESTEN AS Trygghet, omsorg og økt livskvalitet. Alt av praktisk bistand i hjemmet, med din faste hjemmehjelp til avtalt tid! Tlf: , Kathrine mob * UNGARN * ET AVSLAPPENDE, INTERESSANT OG RIMELIG FERIEMÅL Priseks.: 14 dagers turer vår og høst i 2012, kr Det viktigste noen kan arve, er en mulighet. Gjennom en testamentarisk gave til Redd Barna, kan du bidra til at Pablo og andre barn får mulighet til utdannelse og et bedre liv. Redd Barna tilbyr gratis advokatbistand dersom du vil vite mer om hvordan du kan tilgodese en hjertesak. Kontakt oss på telefon Vi ønsker Seniormagasinets lesere velkommen med på våre vellykkede turer til Ungarn. Følgende er inkludert i pakkeprisen: Flyreise direkte t/r Gardermoen-Budapest. (Muligheter for egne reiser/tilslutningsreiser fra andre flyplasser. Pristillegg.) Transport t/r flyplass Kurhotell Imperial*** Overnatting i dobbeltrom med halvpensjon på Kurhotell Imperial***. Daglig massasje/behandling. Vanngymnastikk i varmt termalkildevann, ledet av fysioterapeut, fri benyttelse av alle inne-og utebasseng, m.m. Trygghet og trivsel for våre deltakere er høyt prioritert, og norsk reiseleder er med og tilgjengelig under hele oppholdet Det arrangeres frivillige utflukter f.eks. vinsmakingskvelder, hestedressuroppvisning, dagstur til hovedstaden Budapest, vakre Balatonsjøen eller til universitetsbyene Pécs eller Szeged. Utenom de faste vår- og høstturene, arrangerer vi turer for Folkedansgrupper, Seniordansere, vinfestivalturer og skreddersydde turer for egne gruppebestillinger. Hjertelig velkommen til å ta kontakt for nærmere informasjon og brosjyre! T veits erapi- og Helsereiser

16 Senior graffiti for første gang i Norge Ni personer i Kristiansand fra år har fått prøvd seg på graffiti. Resultatet ser man på en vegg utenfor Kunstmuseet i Kristiansand. Side 16 nytt 16 pensjonsøkonomien fra LOKALLAGENE Graffiti blir forbundet med ungdom. Men her har det vist seg at godt voksne kan ha glede av å lære seg slikt. I alle fall syntes de ni deltagerne at dette var morsomt og lærerikt, forteller Kari Storaker, Seniorsaken Kristiansand. Graffitiprosjektet var et fire dagers stunt som startet 10. oktober. Det var et samarbeid mellom FinskNorsk Kulturinstitutt og Sørlandets Kunstmuseum og ble ledet av kunstpedagog Vheera Javala fra Finland. Hun har tidligere jobbet med lignende prosjekter i hjemlandet. Vheera veiledet på engelsk med smil og håndbevegelser. Seniorene lærte å se linjer, former og farger. De brukte sjablonger, malepensler, svamper og pensler. Flere aviser, radiokanaler og TV intervjuet deltagerne. Det er positivt at Kunstmuseet inviterte til dette prosjektet, sier Kari Storaker. Andre institusjoner oppfordres til å satse på prosjekter der seniorer får prøve noe nytt, eller friske opp gamle kunnskaper på en ny måte. Kari Storaker i sving med graffitiprosjektet i Kristiansand.

17 Seniorkalenderen 2012 SenioReneS mesterverker Det er ikke alle kalendere man kan sette i glass & ramme, men denne innbyr så absolutt til det!* Du gir også din støtte til Seniorsakens viktige arbeid ved å kjøpe årets kalender! Vi er stolte av å presentere årets kalender med vakre illustrasjoner av malerinnen Randi Smedsgaard (58). Bildene er inspirert av mesterverker av verdenskjente kunstnere, alle malt da kunstnerne var godt over 50 år. Kreativiteten kjenner ingen alder! Ta vel i mot våre telefondamer eller telefonmenn når de ringer for å spørre om du vil kjøpe kalenderen, bestill den på telefon , eller kjøp den i Bygdøy allé 5 og få en kaffekopp og en julekake på kjøpet. kr 369, + porto «mozarts engel» av den jødisk-russiskfranske maleren marc Chagall ( ) er inspirert av Chagalls dekorasjoner i Parisoperaen, malt da han var 77 år. pensjonsøkonomien Side 17

18 Leserinnlegg Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere og forkorte alle innlegg. Side 18 pensjonsøkonomien leserinnlegg Avlønning av statspensjonister Jeg er 75 år, medlem av Seniorsaken og statspensjonist, dessuten seniorgeolog i fullt arbeid. Jeg mener avlønningen av statspensjonister (165 kr/time) er meningsløs lav og i høyeste grad sterkt diskriminerende. Den burde stå i forhold til utdannelse, tidligere yrke m. m og være uavhengig om man er pensjonist eller ikke. Enten er man i stand til å utføre en jobb, da skal man betales for det, eller så er man ikke i stand til det, og da skal man ikke få jobben. Jeg selv synes min jobb er så spennende og morsom at jeg jobber for luselønn, men dette skulle ikke staten utnytte slik. I mange yrker er det stor mangel på velkvalifiserte folk, bl.a. i lærer-/lektoryrket. Ved å tilby en skikkelig lønn kunne man kanskje få noen pensjonistlektorer til å ta noen timer. Ingen vil nå finne på å stille opp for opplæring av dagens englebarn for 165 kr/timen! Kan Seniorsaken gjøre noe her? Svar: Avlønningen henger sammen med høyden på statspensjonene og er nedfelt i avtaleverket. Som kjent ønsket ikke fagforeningene i det offentlige noen endringer i avtaleverket i forbindelse med pensjonsforliket. Det er imidlertid opplagt, som du er inne på, at om staten virkelig ønsker flere kompetente seniorer i arbeid, må den også gjøre noe med avlønningen. Før den gjør det, må den også gjøre noe med lovverket, som er en vesentlig hindring for at seniorer forblir i yrkeslivet. Retten til å klage! Det heter at om du ikke får sykehjemsplass, så kan du klage. Mange, spesielt eldre, kan være så elendige at de ikke kan skrive en klage hverken med kulepenn eller gå inn på alskens nettsider. Derfor må sykepleiere og leger som mener at et menneske trenger plass på et sykehjem, få mulighet til å sørge for at de blir innlagt under reglene om nødvendig helsehjelp. Blir de ikke mottatt, må Helsetilsynet varsles. Enkelt og greit! Kolbjørn Mårvik Sykehjemsplass når man trenger det Parolen Sykehjemsplass når man trenger det er veldig fin. Men, med min erfaring fra det offentlige helsevesen og med politikertale og ditto løfter, ser jeg med den største skepsis på denne ordlyden. Det begrunner jeg med følgende: Hva innebærer når man trenger det? Er det den pleietrengende som bestemmer, er det de pårørende, er det fastlegen, eller er det kjempeproppen NAV? I utallige reportasjer ser man at fastlegens iakttagelser i pasientens journal, blir feid til side av NAVs byråkrater. Hva skal en da stille opp med? De fleste har ikke kontakter i medieverdenen som kan lage hurlumhei og overskrifter som plutselig gjør at det likevel er ledig plass. Derfor oppfordrer jeg Seniorsaken til hurtigst mulig å få helseministeren på banen som distinkt og klart redegjør for hvilke kriterier som gjelder, og ikke det uforpliktende når man trenger det får festne seg som en virkelighet. Reidun Qviller Svar: Sykehjemsplass når man trenger det vil si sykehjemsplass etter nasjonale, medisinske kriterier knyttet til behovet for 24 timer i døgnet omsorg samt eget ønske om sykehjemsplass. Hva Seniorsaken ønsker, er at tildelingen av sykehjemsplass skal bli en forutsigbar rettighet uavhengig av kommuneøkonomi. Fortsatt vil man være avhengig av fastlegen og en inntaksnemnd, men det er fullt mulig å lage medisinske kriterier som gir en tilnærmet rettferdig prosess. Tysk eldreomsorg I den tyske avisen Frankfurter Allgemeine sto det nylig en artikkel om hvordan en større kommune i Tyskland, Stadt Arnsberg i NRW, har arbeidet systematisk med eldreomsorg ved å ta i bruk alle kommunens ressurser som skole, innbyggere (frivillige, næringsliv, fagutdanning, skolekjøkken, kantiner, vaskeri mm). Siktemålet er hurtig og rask bistand allerede på et tidlig stadium i demens før familie og venner er utslitte. Prosjektet er støttet av Robert Bosch Stiftung, som har laget en håndbok for kommuner. Den viser hva som kan oppnås når domene- og revirtekning blir lagt bort. Arbeidet er organisert i stab hos borgermesteren. Alle deltagere er frivillige, men arbeidet er stramt organisert. Kommunen har ca innbyggere. Om det er billigere vet jeg ikke, men ordningen gir i alle fall bedre resultatet enn hva vi oppnår i Norge. Ole B. Hovind Fly forbannet! Jeg gidder sjelden å bli sint, men nå er jeg fly forbanna. I mitt 66.iende år skal jeg dirigeres og kommanderes til å bruke kort når jeg handler, ikke kontanter! Dette finner jeg meg ikke i. Her må Seniorsaken bruke stortrommen, vardetenning og sirener mot dette erketullet. Dette forslaget er forferdlig diskriminerende overfor mange grupper i vår befolkning. Hva blir det neste? Synd at Dagbladets Dusteforbund ikke lenger eksisterer Fredrik Stabell ville gnidd seg i hendene. Reidun Qviller Svar: Vår advokat Audhild Freberg Iversen tok saken på strak arm på direkte sending i NRK da Finansforbundet kom med utspillet. Dette kan ikke være alvor! Det er liten grunn til å tro at Norge kommer til å bli det første landet i verden uten kontanter. Ikke på 50 år og ikke før teknologien har endret seg vesentlig. Finansforbundet er mest engstelig for sine medlemmer som stadig står overfor kjeltringer med kniv og pistol, som vil ta pengene de forvalter. Det kan vi forstå. Men et land uten kontanter er en drøm og i beste fall sfærisk musikk.

19 En snarvei til sykehjemsplass En enkel vei til sykehjemsplads. Når den ældre er på Sykehus eller andere pladser, sælg den ældres bolig, da er der ikke nået stæd at sendes hjem til. J. Christian Seeger Svar: Seniorsaken gratulerer vårt danske medlem med en god idé og praktisk sans. Blir de eldre rikere? For hvert eneste år blir de eldre rikere, takket være den skattefinansierte folketrygden og enorm verdistigning på egen bolig, sier kommentator Elin Ørjasæter i VG, til avisen Bergens Tidende. Dette er vel en sannhet med modifikasjoner. De fleste eldre, dvs. pensjonister, har betalt inn sin pensjon, enten den nå blir utbetalt av folketrygden eller andre. Dvs. i prinsipp får pensjonistene tilbakebetalt sine egne penger. Hvilken nytte har pensjonister/ eldre av en verdistigning av egen bolig? Får de bedre økonomi får de bedre råd av den grunn? ( ) Om huset mitt stiger i verdi så er det død og ubrukbar kapital. Vi må ha bolig, dvs. vi kan ikke selge huset og ikke kan vi kjøpe hverken mat eller klær for en eventuell verdistigning. De eneste som utnytter verdistigningen er vel skattemyndighetene. Vi må stadig betale mer skatt for ting vi har svettet og slitt for og bygget opp i en økonomisk vanskelig tid. ( ) Men iflg. enkelte yngre samfunnseksperter har mange av de eldre sliterne, som har svettet, slitt og vært med på å bygge opp dagens velferdssamfunn, det altfor godt. Jo takk innsatsen blir sannelig verdsatt! Odd Himle Aktualiteten i Seniormagasinet Som medlem av Seniorsaken ble jeg glad da i dag, vel hjemme etter en uke i Portugal, så at det lå et nytt nummer av bladet i posten. Gleden ble ikke fullt så stor da jeg oppdaget at bladet som skulle kommet ut, slik jeg oppfatter det, først i september, nå kommer i oktober. Som eksempler kan jeg vise til kjelleren på lederen om oppfordringene til partiene. Selvsagt er dette viktig etter valget også, men det var vel ment som en appell? ( ) Som kristiansander leser jeg at det skal være ledermøte i Kristiansand 6. og 7. oktober. ( ) Lokalforeningen i Skedsmo blir sent ute med sin melding om møter 12. oktober. Seniorsaken i Frogner hadde fortjent å få bedre tid på å kunngjøre stiftelsesdagen 3. oktober. Disse eksemplene bør vel være nok. Seniorsaken skjerp dere, dere ber andre om da bli flinkere. Seniorsaken gjør en god jobb Derimot er jeg på ingen måte sikker på om kontingenten blir vettig nok brukt. Det legges ned mye penger i trykning og distribusjon av et medlemsblad på papir. Nå som bladet er tilgjengelig på internett, synes jeg det igjen seriøst må vurderes to medlemskontingenter. Én for de av oss som ønsker bladet tilsendt i papirutgave og én for de av oss som vil nøyes med en elektronisk versjon. Dette fungerer godt i andre sammenhenger og etter hvert er vi mange i målgruppen 50 + som synes at alt for mye papir resirkuleres uten at det er grunn for å bruke papiret i første omgang. Da jeg satt i styret i lokallaget på Ullern, var vi opptatt av at en vettig kontingent for å få et stort medlemstall, burde være i størrelsesorden hundre kroner. Det er gått noen år og jeg dobler gjerne det beløpet. (Jeg sitter som chair person i en internasjonal forening hvor vi har sett i øynene at trykning og portokostnader stiger mer enn vi liker. Vi har gått med underskudd og brukt av kapitalen med en årskontingent på GBP 10. Vi øker til GBP 12 i stedet for de nødvendige GBP 25 og vil gå med overskudd når vi forflytter medlemsinformasjon og medlemsblad til elektroniske utgaver. De medlemmer som ønsker papir i posten må heretter betale GBP 13 ekstra som dekker beregnete kostnader ved trykk og porto.) Per Erik Knudsen Svar: Sikkert en god idé på sikt, men foreløpig har for få av medlemmene internettilgang. Finn Angell Thorsen Svar: Takk for viktig innspill. Seniorsaken har et problem med Posten/Bring. Senior 4 var planlagt som et augustnummer og ble etter avtale levert Posten 26. august. Fulldistribusjon tar imidlertid nokså lang tid og vil variere fra landsdel til landsdel. Som du har lagt merke til, kommer Senior ut 6 ganger i året. Senior 3 ble levert Posten 17. juni. Da var ikke høstens møter bestemt. Dette ikke skrevet som en unnskyldning, men som en forklaring på at mange av fristene som omtales i bladet, er vel knappe for å si det forsiktig. Vi utgir parallelt et nyhetsbrev som e-post og oppdaterer jevnlig vår hjemmeside. I noen grad kompenserer dette for problemene med få utgivelser. Valget står som regel mellom å kutte ut omtale eller å ta med informasjon om en forestående/avsluttet begivenhet og håpe at medlemmene i alle fall skjønner at vi foretar oss noe annet enn å drikke kaffe og snakke i munnen på hverandre. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere og forkorte alle innlegg leserinnlegg Side 19

20 Glad optimist Hvordan eldes med stil 80 grunner til å være en glad og optimistisk senior Av Dag Bredal Norske seniorer er ikke bare sure og klagende vi er muntre, konstruktive og optimistiske. For å bevise denne sannheten for oss selv og andre, inviterer redaksjonen i Seniormagasinet medlemmene til å komme med innspill til en artikkel der vi presenterer alle de lyse sidene i livet som senior. Vi fikk tre innspill, alle fra den samme damen. Her er redaktørens refleksjoner over temaet. Side 20 Hvordan eldes med stil og verdighet? 1. Nordmenns leveralder har økt med tre måneder hvert år i 110 år! 2. Levealderen i år 2000 var den høyeste noen gang i Norge, 81,4 år for kvinner og 76,0 år for menn begge blant de ti høyeste i verden. 3. For første gang blir flertallet av befolkningen i de rike landene gamle mennesker en erfaring som tidligere var forbeholdt genetisk forkjælte personer i overklassen. 4. Folk i 80-årene lever som om de var 50 og ser stadig yngre ut for alderen. 5. Aldersgruppen mellom 50 og 64 år kalles nå for boomers. De søker moro som i ungdommen, har den samme opprørsånd og er minst like romantiske. 6. Christian Jacobsen Drakenberg ( ) er regnet som Norges eldste mann gjennom historien og kjent for sine kjempekrefter i høy alder. Født i Båhuslen døde han i Århus, 146 år gammel. 7. Jeg tror på lojalitet. Når en kvinne har nådd en viss alder, bør hun holde seg til den. Den ungarsk-amerikanske skuespillerinnen Eva Gabor ( ) 8. Tilværelsen som gammel fremtrer nå som overdådig og herlig. Fra Om Alderdommen av advokaten, statsmannen og filosofen Marcus Tullius Cicero ( fkr). 9. Å vite hvordan man skal eldes, er den høyeste visdom og en av de aller vanskeligste sidene ved livskunsten. Henri Fréderic Amiel 10. Ikke forspill de beste årene av ditt eneste liv på jorden. For mange kan dette bli en tid for gjenoppvåkning og Den ungarsk-amerikanske skuespillerinnen Eva Gabor. Advokaten, statsmannen og filosofen Marcus Tullius Cicero. revitalisering, en åndelig og fysisk forandringsprosess som åpner nye muligheter og nye interesser. 11. For den som mangler forutsetningene for å gjøre livet lykkelig, er enhver alder forbundet med problemer og vanskeligheter. Mens den som forstår

Din stemme i samfunnet!

Din stemme i samfunnet! Din stemme i samfunnet! Senior Norge (tidl. Senior Norge) ble etablert i 2002. Vi er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Våre verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede. 2 Kjære

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Betaling for beboere i institusjon - Eksempler

Betaling for beboere i institusjon - Eksempler Betaling for beboere i institusjon - Eksempler Utskriftsdato: 18.1.2018 12:03:23 Status: Gjeldende Dato: 19.6.2014 Utgiver: Edvardsen og Helland ved Kommuneforlaget Dokumenttype: Mal og skjema Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester Utskriftsdato: 20.12.2017 07:23:11 Status: Gjeldende Dato: 16.12.2011 Nummer: FOR-2011-12-16-1349 Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet Dokumenttype:

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Opp omsorgstrappen og inn i sykehjem. Trinn for trinn eller i store sprang?

Opp omsorgstrappen og inn i sykehjem. Trinn for trinn eller i store sprang? Opp omsorgstrappen og inn i sykehjem. Trinn for trinn eller i store sprang? Nære pårørendes fortelling om en nær slektnings vei til fast plass i sykehjem PoPAge kvalitativ Intervjuer av nærmeste pårørende

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike?

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? HVORFOR BLI MEDLEM Av Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? FORORD Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike er en livskraftig forening som organiserer seniorer, som med bakgrunn i tjeneste fra

Detaljer

advokathjelp når du trenger det

advokathjelp når du trenger det Medlemsfordel i Industri Energi advokathjelp når du trenger det Kontakt advokaten din på telefon 07 123 sikrer deg ikke bare i tilfelle juridisk konflikt, men kan også forebygge at slike saker i det hele

Detaljer

Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09

Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09 Helse- og velferdstjenesten Sykehjem Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger Moholt sykehjem Ajour pr 01.01.09 Hva er et sykehjem Sykehjem ulike funksjoner Sykehjem kan bestå av langtidsplasser

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Du kan skape fremtidens muligheter

Du kan skape fremtidens muligheter Du kan skape fremtidens muligheter - gi en gave i ditt testament! Med sine røde avisannonser inspirerte pastor Olav Kristian Strømme nordmenn til å støtte misjons- og hjelpearbeid i store deler av den

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden?

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? FAFO Pensjonsforum 06.11.09 Anne-Cathrine Grambo Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 06.11.2009 Side 1 Hvordan vil

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Landslaget for offentlige pensjonister

Landslaget for offentlige pensjonister Landslaget for offentlige pensjonister Fremlegg 14122017 Torild Ofstad Krav til statsbudsjettet for 2018. LOP har følgende 8 hovedkrav i prioritert rekkefølge vedrørende: Alderpensjonen Skatt Styrket kommune

Detaljer

EGENANDEL FOR OPPHOLD I INSTITUSJON

EGENANDEL FOR OPPHOLD I INSTITUSJON EGENANDEL FOR OPPHOLD I INSTITUSJON Forskrift om egenandel for kommunale helseog omsorgstjenester Hjemmel i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Tildeling og

Detaljer

Du er sikret en minste årlig uføretrygd hvis dette gir deg en høyere utbetaling enn

Du er sikret en minste årlig uføretrygd hvis dette gir deg en høyere utbetaling enn 1 En oversikt laget av ULO, kommentarer i forhold til bostøtte, fattigdom, inntekt, utgifter, blant de som har minste utbetaling i uføretrygd og alderspensjon. Fra NAV: Uføretrygd: Du er sikret en minsteytelse

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Medlems- fordeler 2016

Medlems- fordeler 2016 Medlems- fordeler 2016 Visste du at du kan finansiere medlemskontingenten med det du sparer på YS-forsikringene, YS-rabattene og de ekstra gode rentene hos banken? Nytt produkt: YS Hytteinnbo Økte forsikringssummer

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 2. desember 2015 02:07 Til: Postmottak ASD Emne: Forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9 Vedlegg: Høringssvar

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess

For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess 6 Gjeldfrie boliger med store verdier, stigende boligpriser og større aksept for at eldre folk kan ta opp lån gjør at seniorene låner som aldri før.

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG PORTRETTET WWW.AMERICANSEXPRESS.NO [ p r e s s ] N R. 1 2 0 0 6 5 fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? NYTT BLAD I SALG Reklamens virkemidler PORTRETTET STOR TEST! 1. Hvis du vil

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

INFORMASJON OM BRUKERVALG I AMBULERENDE TJENESTER:

INFORMASJON OM BRUKERVALG I AMBULERENDE TJENESTER: BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG INFORMASJON OM BRUKERVALG I AMBULERENDE TJENESTER: Hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp). Brukervalg for brukere som bor i bolig uten bemanning. Generell informasjon:

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen

LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen Helse og omsorgsetaten Deres ref. Vår ref. Sted/Dato. 2013/705-/100/SEN Øksfjord 06.11.2013 Særutskrift; Påvirkbare egeninntekter 2014 - Helse og omsorg Vedtak i Kommunestyre

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

KLP Fagseminar for meglere

KLP Fagseminar for meglere KLP Fagseminar for meglere 15. oktober 15 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk 14, yrkesaktive Kan du tenke deg å fortsette i arbeid etter at du får rett til pensjon? 9 8 7 4 3 44 4 35 34 45 45 38 37

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Barnevernet 1 Problemstilling: Hvilke regler må barnevernet forholde seg til, og hvordan påvirker dette deres arbeid. Oppgaven I 2011 kom over 14 000 nye barn

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 Åsne Skjelbred Refsdal, NTL Abelia nettverkssamling NTL HVA FÅR DERE? DERE FÅR IKKE Et kurs som gir svar på absolutt alle spørsmål Et ekspertkurs som tar utgangspunkt i at

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

Serviceerklæring. Sykehjem

Serviceerklæring. Sykehjem Serviceerklæring Sykehjem Har du behov for opphold på sykehjem? Langtidsopphold kan tildeles den som har varig behov for annen oppfølging og bistand enn det som kan gis i eget hjem. Andre hjelpetiltak

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania 26. - 27. oktober 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon - Avtalefestet

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Uførepensjon og AFP - en refleksjon. Knut Dyre Haug

Uførepensjon og AFP - en refleksjon. Knut Dyre Haug Uførepensjon og AFP - en refleksjon Knut Dyre Haug AFP og UP -? Litt rar problemstilling? AFP er ikke alene i ledelsens makt, slik en beslutning om UP er Allikevel: bedriftene har en begrenset mengde penger

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer