جوشکاری قوس با الکترود روکش دار

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "جوشکاری قوس با الکترود روکش دار"

Transkript

1 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری قوس با الکترود روکش دار جوشکاری قوس با الکترود روکش دار مقدمه به منظور ایجاد اتصال بین دو یا چند قطعه نیاز به آماده سازی و تمهیدات خاص احساس می شود. برای اثبات این موضوع دو قطعه را در نظر بگیرید که بدون اعمال فشار کنار هم قرار گرفته اند. این دو قطعه در این حالت به هم متصل نمی شوند. دلیل این موضوع آن است که یک سری موانع سر راه اتصال دهی وجود دارند که باید به یک نحوی حذف شوند. این موانع عبارت هستند از: 1- الیه هوا 2- الیه اکسید سطحی 3- زبری سطحی شکل 1. شماتیک اتصال دو قطعه این موانع باعث می شوند که اتم های موجود در سطح قطعه 1 نتوانند با اتم های سطح قطعه 2 در فاصله مناسب اتمی برای ایجاد پیوند )که حدود 3 آنگسترم است( قرار گیرند. حال برای ایجاد اتصال بین این دو قطعه چون نیاز به اتصال اتم به اتم داریم باید این موانع را به نحوی حذف کنیم. یک راه برای حذف این موانع آن است که یک منبع حرارتی را بر روی محل اتصال قرار دهیم تا قسمتی از هر دو فلز پایه را ذوب کند. زمانی که مذاب تشکیل شده درز اتصال را پر می کند همراه با آن الیه هوا نیز از درز اتصال بیرون می رود و مذاب جای آن را می گیرد. از طرفی اکسید های سطحی نیز وارد مذاب می شوند از سطح قطعات حذف می شوند و بسته به چگالی که دارند درون یا روی سطح مذاب قرار می گیرند. از طرفی مذاب چون شکل ظرف را به خود می گیرد دیگر زبری سطحی نیز معنا پیدا نمی کند و مذاب تمام سطوح ناهمواری را می پوشاند. پس از آن که منبع حرارتی را حرکت می دهیم محل مورد نظر سرد شده و انجماد رخ می دهد اما این بار دیگر موانع اتصال وجود ندارند و اتصال اتم به اتم رخ می دهد و دو قطعه به هم متصل می شوند. به این روش اتصال دهی اصطالحا جوشکاری ذوبی گفته می شود. منبع حرارتی 1

2 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری قوس با الکترود روکش دار همان طور که گفته شد برای ایجاد اتصال نیاز به ذوب کردن فلزات پایه داریم و برای ایجاد مذاب باید از یک منبع حرارتی استفاده شود. در جوشکاری ذوبی عمدتا از منبع هایی نظیر : 1- قوس 2- شعله 3- لیزر 4- پرتو الکترونی استفاده می شود که در شکل 2 نمایش داده شده اند. شکل 2. منبع های حراتی مورد استفاده در جوشکاری ذوبی در روش جوشکاری قوس با الکترود روکش دار همان طور که از نام آن پیدا است از قوس به عنوان منبع حرارتی استفاده می شود. گاهی در صنعت به این روش جوشکاری جوش برق نیز گفته می شود که یک اصطالح کامال غلط است. در واقع برای ایجاد قوس نیاز به برق داریم و به همین دلیل به این روش جوشکاری برق گفته می شود. این در حالی است که در بسیاری از فرآیند های جوشکاری که کامال هم با هم متفاوت هستند از برق استفاده می شود و بنابراین جوشکاری برق نمی تواند نامی منحصر به فرد برای یک روش جوشکاری خاص باشد. مفهوم قوس الکتریکی برای آن که مفهوم قوس الکتریکی را بهتر متوجه شوید ابتدا به دو مثالی که در ادامه آمده است توجه کنید. مثال 1: زمانی که رعد و برق ایجاد می شود یک نوع تخلیه ی الکتریکی بین ابر ها رخ می دهد که همراه با نور و صدا است. این تخلیه ی الکتریکی در واقع باعث ایجاد قوس موقت بین ابر ها می شود. به شکل 3 توجه کنید. مثال 2: زمانی که دو سر سیم را به هم می چسبانیم مدار الکتریکی ایجاد می شود و جریان بین دو قطب ایجاد می شود. زمانی هم که دو سر سیم را از هم جدا می کنیم مدار قطع می شود و عبور جریان رخ نمی دهد. اما مابین این دو حالت لحظاتی که دو سر 2

3 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری قوس با الکترود روکش دار سیم بسیار به هم نزدیک هستند عبور جریان همراه با نور صدا و حرارت رخ می دهد که به صورت جرقه آن را می بینیم. این در واقع قوس الکتریکی موقت است که بین دو قطب مثبت و منفی ایجاد شده است. شکل 3. رعد و برق یک مثال از ایجاد قوس الکتریکی موقت در طبیعت است. اکنون به تعریف دقیق قوس الکتریکی می پردازیم. با توجه به شکل 4 در نظر بگیرید که الکترود جوشکاری به قطب مثبت و قطعه کار به قطب منفی متصل شده است. از طرفی مابین این دو قطب نیز یک محیط گازی وجود دارد )خال نیست(. ابتدا زمانی که این دو قطب از هم فاصله دارند هیچ جریانی بین الکترود و قطعه کار ایجاد نمی شود. اما زمانی که این دو قطب به اندازه کافی به هم نزدیک می شوند در صورتی که به اندازه کافی اختالف پتانسیل میان این دو قطب وجود داشته باشد الکترون هایی که در قطب منفی تجمع یافته اند به سمت قطب مثبت جذب می شوند و در مسیر حرکت خود به اتم های گازی برخورد می کنند. در اثر این برخورد مقداری از انرژی جنبشی خود را به اتم گازی می دهند و باعث افزایش انرژی درونی و در نتیجه دمای اتم های گازی می شوند. چون تعداد زیادی از الکترون ها به سمت قطب مثبت حرکت می کنند تعداد برخورد هایی که با اتم های گازی ایجاد می شود بسیار زیاد است و در نتیجه دمای اتم های گازی به حدی باال می رود که یک الکترون از دست می دهند و تبدیل به یون مثبت می شوند که به آن پالسما گفته می شود. حال این یون های مثبت نیز جذب قطب منفی می شوند و بنابراین مدار کامل می شود. بنابراین قوس الکتریکی عبارت است از تخلیه الکتریکی بین دو قطب با اختالف پتانسیل زیاد در یک محیط به شدت یونیزه شده که پالسما نام دارد. حال زمانی که الکترون ها به سطح الکترود که قطب مثبت است برخورد می کنند دمای آن باال می رود و در نتیجه ذوب می شود. از طرفی یون های مثبت نیز با برخورد به سطح قطعه که قطب منفی است باعث ذوب فلز پایه می شوند. مقداری از حرارت نیز از طریق تشعشع به قطعه کار و الکترود منتقل می شود و به ذوب آن ها کمک می کند. با ذوب فلز پایه می توان بر موانع اتصال غلبه کرد و اتصال اتم به اتم ایجاد کرد. بنابراین منبع حرارتی در این جا قوس الکتریکی است. 3

4 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری قوس با الکترود روکش دار شکل 4. شماتیک چگونگی تشکیل قوس الکتریکی بین دو قطب مثبت و منفی سوال: این محیط گازی ما بین دو قطب چیست آیا هوا می تواند به عنوان محیط گازی مورد استفاده قرار گیرد برای انجام جوشکاری قوس با الکترود روکش دار ابتدا الکترود را روی سطح می کشیم تا قوس موقت ایجاد شود و نوک الکترود را گرم کند. حال در پوشش الکترود یک سری مواد وجود دارند به راحتی تحت این حرارت بخار می شوند. این بخارات عمدتا بخارات فلزی هستند. پس از روشن شدن الکترود آن را در فاصله مناسب نسبت به قطعه کار قرار می دهیم و در این حالت ما بین الکترود و قطعه کار بخارات فلزی وجود دارند. این بخارات همان طور که گفته شد یونیزه می شوند و قوس الکتریکی را امکان پذیر می کنند. استفاده از هوا به عنوان محیط گازی ضمن جوشکاری قوسی با الکترود روکش دار امکان پذیر نیست. زیرا حضور اکسیژن در اطراف مذاب باعث اکسیداسیون شدید حوضچه ی مذاب ایجاد شده در فلز پایه می شود. این اکسید ها باعث افت شدید خواص مکانیکی در محل اتصال می شوند. منبع تغذیه همان طور که تا کنون فهمیدیم برای ایجاد قوس الکتریکی نیاز به قطب مثبت و منفی و در نتیجه برق داریم. اما نمی توان یکراست از برق شهری برای جوشکاری استفاده کرد زیرا برق شهری دارای ولتاژ بسیار باال )222 ولت( است که خطر برق گرفتگی را به شدت افزایش می دهد و از طرفی آمپر آن نیز پایین است. در جوشکاری به آمپر های باال برای افزایش عمق نفوذ و به ولتاژ های کم تر برای کاهش خطر برق گرفتگی نیاز داریم. بنابراین از منبع تغذیه استفاده می شود. در این قسمت صرفا به معرفی دو نوع منبع تغذیه ای که در کارگاه نیز موجود است می پردازیم. ترانس: در این نوع منبع برق شهری که دارای جریان و اختالف پتانسیل متناوب است )AC( به عنوان ورودی وارد منبع تغذیه می شود و خروجی آن نیز جریان و ولتاژ متناوب است. صرفا مقدار جریان افزایش و ولتاژ کاهش یافته است تا برای جوشکاری مساعد شود. در شکل 5 قسمت راست این نوع جریان و ولتاژ به صورت شماتیک نشان داده شده است. در حالت متناوب قطب مثبت و منفی مدام در حال جا به جا شدن هستند. یعنی نمی توان گفت که مثال الکترود به قطب مثبت و قطعه به قطب منفی وصل شده است بلکه به طور متناوب قطب مثبت و منفی در حال جا به جا شدن هستند. ترانسفورماتور یکسوکننده: در این نوع منبع برق شهری که دارای جریان و اختالف پتانسیل متناوب است ( 1 )AC به عنوان ورودی وارد منبع تغذیه می شود ولی خروجی آن جریان و ولتاژ مستقیم یا یکنواخت ( 2 )DC است. یعنی عالوه بر این که مقدار جریان افزایش و ولتاژ کاهش می یابد شکل جریان و ولتاژ نیز عوض می شود. در شکل 5 قسمت چپ این نوع جریان و ولتاژ به صورت 1 Alternative current 2 Direct current 4

5 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری قوس با الکترود روکش دار شماتیک نشان داده شده است. در این حالت قطب مثبت و منفی همواره ثابت می مانند و دیگر به صورت متناوب تغییر نمی کنند. بنابراین می توان قطب مثبت و منفی تعریف کرد. در صورتی که در جوشکاری قطب مثبت به الکترود وصل شده باشد به آن الکترود مثبت یا DCEP 3 گفته می شود و در صورتی که الکترود به قطب منفی وصل شده باشد به آن الکترود منفی یا DCEN 4 گفته می شود. این موضوع در شکل 6 نمایش داده شده است. شکل 5. شماتیک جریان متناوب و یکنواخت شکل 6. بیان تصویری الکترود مثبت و الکترود منفی معرفی تجهیزات جوشکاری قوس با الکترود روکش دار welding( )SMAW 5,MMAW 6, Stick 3 Direct current electrode positive 4 Direct current electrode negative 5 Shielded metal arc welding 6 Manual metal arc welding 5

6 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری قوس با الکترود روکش دار با توجه به شکل 7 در این روش جوشکاری به تجهیزاتی نظیر: 1- منبع تغذیه 2- کابل های اتصال 3 -نگه دارنده ی الکترود و 4- گیره اتصال نیازمند هستیم. با توجه به شکل یکی از کابل های متصل به منبع وارد نگه دارنده می شود. از طرفی نگه دارنده نیز که وظیفه نگه داشتن الکترود را در جوشکاری بر عهده دارد دارای اتصال الکتریکی با الکترود می باشد. بنابراین زمانی که نگه دارنده به یک قطب مدار متصل می شود الکترود نیز به مدار متصل شده است. کابل دیگری از دیگر قطب منبع تغذیه به یک گیره وصل می شود که گیره به میز کار متصل شده و قطعه فلزی نیز روی میز جوشکاری است. بنابراین قطعه کار نیز وارد مدار الکتریکی می شود. حال با توجه به آن چه گفته شد کافی است الکترود در فاصله مناسب نسبت به قطعه کار قرار گیرد تا قوس الکتریکی ایجاد شود. شکل 7. تجهیزات مورد استفاده در جوشکاری قوس با الکترود روکش دار در شکل 8 نگه دارنده به طور واضح تری نمایش داده شده است. با فشار دادن دسته ی نگه دارنده دهانه ی آن باز می شود و الکترود توسط نگه دارنده گیرش می شود. در این روش جوشکاری الکترود دارای پوشش است و این پوشش عایق جریان الکتریسته است. بنابراین اگر الکترود بخواهد وارد مدار الکتریکی شود باید بخشی از الکترود فاقد پوشش باشد. به این منظور قسمتی در انتهای الکترود ها وجود دارد که فاقد پوشش است و الکترود از همین قسمت به نگه دارنده متصل می شود. شکل 9 الکترود های جوشکاری و قسمت فاقد پوشش آن ها را نشان می دهد. 6

7 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری قوس با الکترود روکش دار شکل 9. الکترود در جوشکاری قوس با الکترود روکش دار شکل 8. نگه دارنده الکترود در روش جوشکاری قوس با الکترود روکش دار حفاظت از حوضچه مذاب با توجه به شکل 12 زمانی که قوس الکتریکی بین الکترود و فلز پایه ایجاد شد هم الکترود و هم فلز پایه ذوب می شوند. حال این مذاب نیاز به محافظت دارد زیرا در صورتی که در معرض اتمسفر قرار گیرد اکسید می شود. به منظور محافظت از حوضچه مذاب یک سری ترکیبات اکسیدی به پوشش الکترود اضافه می شوند که هنگام ذوب پوشش الکترود وارد حوضچه مذاب می شوند. این ترکیبات اکسیدی دارای چگالی کم تری نسبت به مذاب فلزی می باشند بنابراین روی سطح حوضچه شناور می مانند. با دور شدن منبع حرارتی این ترکیبات جامد می شوند و تماس مذاب با اتمسفر را قطع می کنند. به این ترکیبات جامد روی سطح سرباره می گویند. بنابراین یکی از راه های محافظت از حوضچه مذاب در روش جوشکاری قوس با الکترود روکش دار سرباره ای است که پوشش الکترود ایجاد می کند. اما عالوه بر این در پوشش الکترود یک سری ترکیباتی وجود دارند که ضمن قرار گیری در معرض حرارت تبدیل به گاز می شوند. این گاز به صورت یک هاله اطراف حوضچه مذاب را در بر می گیرد و از آن حفاظت می کند. بنابراین در این روش جوشکاری حفاظت از طریق 1- سرباره و 2- گاز انجام می شود. در شکل 12 سرباره و گاز نمایش داده شده است. شکل 11. شماتیک الکترود روکش دار و چگونگی محافظت ضمن جوشکاری 7

8 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری قوس با الکترود روکش دار نوع جوش پس از آن که روش جوشکاری مشخص شد باید نوع جوش را نیز تعیین کنیم. به طور کلی 6 نوع جوش وجود دارد که در این جا صرفا به معرفی سه نوع از آن ها می پردازیم که عبارت هستند از: 1- شیاری 2-7 نبشی 3-8 ترکیبی. 9 جوش شیاری: به جوشی گفته می شود که در راستای ضخامت قطعات ایجاد می شود. حال این جوش می تواند نفوذ کامل یا ناقص داشته باشد. در واقع زمانی که می خواهیم جوش شیاری ایجاد کنیم ضخامت قطعات اهمیت پیدا می کند. شکل 11 الف شماتیک جوش شیاری را نمایش می دهد. جوش نبشی: این جوش معموال به صورت محیطی یا مستقل از ضخامت ایجاد می شود. در این حالت کافی است سطح فلزات پایه به صورت جزیی ذوب شود. در واقع در این حالت ضخامت قطعات اهمیتی ندارد و مستقل از ضخامت کافی است سطح فلزات پایه کمی ذوب شود. شکل 11 ب شماتیک جوش نبشی را نمایش می دهد. جوش ترکیبی: این جوش ترکیب دو جوش قبلی است که در واقع قسمتی از قطعات جوش شیاری و قسمتی جوش نبشی را تجربه کرده است. شکل 11 ج شماتیک این نوع جوش را نشان می دهد. در قسمت های باالیی و پایینی قطعه جوش نبشی و در راستای ضخامت قطعه ی افقی جوش شیاری ایجاد شده است. شکل 11. نوع جوش های مختلف در جوشکاری 7 Groove or Butt weld 8 Fillet weld 9 Compound weld 8

9 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری قوس با الکترود روکش دار طرح اتصال چگونگی یا نحوه ی قرار گیری قطعات نسبت به یکدیگر را طرح اتصال می نامند. به طور کلی در جوشکاری صفحات یا ورق ها پنج نوع طرح اتصال وجود دارد که عبارت هستند از: 1- لب به لب )butt( 2- گوشه ای )corner( 3- روی هم )lap( 4- سپری )Tee( 5- لبه ای.)edge( در شکل 12 طرح اتصال های مختلف نشان داده شده است. شکل 12. طرح اتصال های مختلف در جوشکاری صفحات بنابراین باید توجه داشته باشید که طرح جوش و نوع اتصال با هم بسیار متفاوت هستند. برای آن که این تفاوت را بهتر درک کنید شکل 13 را در نظر بگیرید. شکل 13. طرح اتصال در مقابل نوع جوش 9

10 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری قوس با الکترود روکش دار با توجه به شکل فوق در هر سه حالت طرح اتصال از نوع سپری است ولی نوع جوش در حالت اول نبشی در حالت دوم شیاری و در حالت سوم ترکیبی است. موقعیت جوشکاری پس از آن که نوع و طرح اتصال برای جوشکار تعیین شد باید موقعیت جوشکاری نیز تعیین شود. منظور از موقعیت جوشکاری چگونگی قرار گیری قطعات نسبت به جوشکار است. به طور کلی چهار نوع موقعیت جوشکاری قابل تعریف است که عبارت هستند از: 1- تخت )flat( 2- افقی )horizontal( 3- عمودی )vertical( 4- قائم باالی سر head(.)over شکل 14 موقعیت های جوشکاری مختلف را در جوش های شیاری و نبشی در صفحات نمایش می دهد. شکل 14. موقعیت های جوشکاری مختلف در جوش های شیاری و نبشی سوال( با توجه به شکل 15 در محل های مشخص شده نوع جوش را بنویسید. 10

11 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری قوس با الکترود روکش دار شکل 15 الکترود در جوشکاری قوس با الکترود روکش دار همان طور که از اسم آن پیدا است الکترود از دو قسمت هسته و پوشش تشکیل شده است. هسته ی الکترود جنس های مختلفی نظیر فوالدی آلومینیوم و آلیاژ های آن نیکل و آلیاژ های آن و آلیاژ های مس می تواند داشته باشد. در حالتی که هسته ی الکترود از جنس فوالد است پوشش الکترود می تواند سلولزی رتیلی قلیایی رتیلی-قلیایی اکسیدی یا اسیدی باشد. دو مورد آخر تقریبا منسوخ شده اند و امروزه مورد استفاده قرار نمی گیرند. زمانی از الکترود های سلولزی استفاده می شود که نیاز به عمق نفوذ باال وجود داشته باشد این در حالی است که مشخصه ی الکترود های رتیلی پایداری قوس و سهولت در کاربرد است. یعنی حین جوشکاری الکترود به قطعه نمی چسبد و قوس آن قطع و وصل نمی شود. از طرفی پس از جوشکاری نیز سرباره به راحتی از سطح جوش جدا می شود. اما این الکترود ها عمق نفوذ زیادی ندارند و از نظر خواص مکانیکی نیز استحکام باالیی ندارند. الکترود های قلیایی از نظر خواص مکانیکی بسیار مناسب هستند ولی مشکل آن ها عدم سهولت موقع کار است. بنابراین الکترود های رتیلی- قلیایی ساخته شده اند تا هم از نظر استحکام مناسب باشند و هم سهولت نسبی موقع کار را فراهم کنند. در شکل 16 هسته به همراه پوشش در الکترود نمایش داده شده است. وظایف پوشش الکترود شکل 16. الکترود جوشکاری پوشش دارای نقش های مختلفی است که از جمله ی آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 11

12 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری قوس با الکترود روکش دار محافظت: همان طور که قبال گفته شد پوشش الکترود دارای ترکیبات اکسیدی است که تحت حرارت قوس همراه با الکترود ذوب می شوند و به دلیل چگالی کم سطح حوضچه مذاب را می پوشانند. این سرباره مانند یک حایل مذاب را از اتمسفر جدا می کند. از طرفی ترکیبات دیگری نیز در سرباره وجود دارند که در معرض حرارت گاز تولید می کنند و این گاز نیز اطراف حوضچه مذاب را می پوشاند تا اکسیژن و یا نیتروژن وارد حوضچه مذاب نشوند و با آن واکنش ندهند. برای مثال یکی از ترکیبات موجود در پوشش الکترود CaCO3 است که در معرض حرارت تبدیل به CaO و CO2 می شود. مورد اول سرباره را ایجاد می کند و مورد دوم یک محیط گازی اطراف حوضچه مذاب ایجاد می کند. پایداری قوس: همان طور که در قسمت مفاهیم قوس توضیح داده شد برای ایجاد قوس عالوه بر الکترون به یون های مثبت نیز نیاز داریم. این یون ها از طریق برخورد های الکترونی با اتم های گازی و تبدیل کردن آن ها به یون مثبت ایجاد می شدند. حال هر چه تعداد این یون ها بیشتر باشد قوس پایدار تری ایجاد می شود. حال در پوشش الکترود از موادی استفاده می شود که تحت حرارت به راحتی تبخیر شوند و گاز های زیادی را ایجاد کنند که راحت هم یونیزه می شوند. بنابراین پایداری قوس را افزایش می دهند. تصفیه ی مذاب: درست است که از حوضچه در برابر اتمسفر محافظت می شود ولی به هر حال ممکن است بخشی از مذاب اکسید شود. این موضوع به خصوص در مورد فلزاتی که بسیار واکنش پذیر هستند بیشتر صادق است. یا این امکان وجود دارد که فلزات پایه دارای مقادیر قابل توجهی گوگرد و فسفر باشند که حین ذوب فلز پایه وارد حوضچه مذاب می شوند. در این حالت باید حوضچه ی مذاب تصفیه شود. حال یک سری ترکیباتی به پوشش الکترود اضافه می شود که ترکیبات اکسیدی ایجاد شده در حوضچه را احیا می کنند و خودشان اکسید شده و وارد سرباره می شوند. از طرفی برخی از ترکیبات دیگر با اکسید ها یا سولفید های موجود در حوضچه ترکیبات پیچیده تشکیل می شوند و به این ترتیب اکسید یا سولفید فلزی را وارد سرباره می کنند. تاثیر بر ترکیب شیمیایی: می توان به پوشش الکترود عناصر آلیاژی اضافه کرد. این عناصر ضمن ذوب شدن الکترود وارد حوضچه مذاب می شوند و می توانند منجر به افزایش استحکام انعطاف پذیری مقاومت به ضربه و غیره در محل جوش شوند. نام گذاری الکترود های هسته فوالدی با توجه به آن چه گفته شد الکترود ها بسیار متنوع هستند و از روی ظاهر آن ها نمی توان پی برد که این الکترود از کدام نوع است. بنابراین باید یک نام به هر الکترود اختصاص داد تا از طریق آن به نوع الکترود پی برد. سیستم نام گذاری به این صورت است که ابتدا یک E قرار می گیرد که مخفف کلمه Electrode )الکترود( می باشد. پس از آن یک عدد دو رقمی یا سه رقمی قرار می گیرد. این عدد بیان گر استحکام جوش حاصل از این الکترود است. یعنی اگر این الکترود را روی یک سطح ذوب کنیم و یک نمونه تست کشش از آن تهیه کنیم استحکام جوش حاصله بر حسب Ksi همان دو رقم یا سه رقم اول است. بعد از آن یک رقم سوم )یا چهارم( داریم که می تواند 2 1 یا 4 باشد. اگر یک باشد یعنی با این الکترود می توان در تمامی موقعیت ها جوشکاری کرد. اما اگر دو باشد یعنی صرفا در موقعیت های تخت و افقی می توان با این الکترود کار کرد. عدد چهار بسیار نادر است و بیان گر جوشکاری در موقعیت های تخت قائم باالی سر افقی و عمودی رو به پایین است. پس از آن یک رقم چهارم داریم )یا پنجم( که می تواند از 2 تا 8 باشد. این عدد اطالعاتی راجع به نوع جریان و قطبیتی که ضمن استفاده از این الکترود باید انتخاب شود و همچنین جنس پوشش الکترود در اختیار ما قرار می دهد. برای مثال اعداد 2 و 1 بیان گر الکترود سلولزی هستند که در حالتی که 2 استفاده شده صرفا می توان از DCEP استفاده کرد و در حالتی که 1 است می توان از AC/DCEP استفاده کرد. اعداد 3 2 و 4 بیانگر الکترود رتیلی و اعداد 5 12

13 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری قوس با الکترود روکش دار 6 و 8 بیانگر الکترود قلیایی هستند. عدد 7 مربوط به الکترود هایی است که در پوشش آن ها پودر آهن و اکسید آهن داریم. خالصه اطالعات فوق در شکل 17 آمده است. شکل 17. نحوه ی نام گذاری الکترود در شکل 18 یک مثال نام گذاری الکترود به همراه توضیحات مربوط به هر عدد آمده است. شکل 18. مثال نام گذاری الکترود اما برای آن که الکترود در جوشکاری مشخص شود صرفا نام آن کافی نیست. عالوه بر نام قطر و طول الکترود نیز باید مشخص باشد. منظور از قطر الکترود قطر هسته ی آن است و معموال همراه با افزایش قطر الکترود طول آن نیز افزایش می یابد. طبق استاندارد AWS A5.1 الکترود های مورد استفاده در روش جوشکاری قوس با الکترود روکش دار دارای طول و قطر استاندارد هستند. جدول زیر این موضوع را نشان می دهد. 13

14 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری قوس با الکترود روکش دار یکی از مواردی که در انتخاب الکترود باید مد نظر قرار گیرد بحث استحکام الکترود است. برای مثال اگر قرار است فوالدی که دارای استحکام 55Ksi است را جوشکاری کنیم باید از الکترودی استفاده شود که دارای استحکام 60Ksi است اما در صورتی که استحکام فلز پایه 75Ksi باشد باید از الکترودی استفاده کرد که دو رقم اول اسم آن 80Ksi است. در واقع یک قاعده ی کلی وجود دارد که جوش باید کمی از فلز پایه قوی تر باشد. یعنی اگر کل نمونه را تحت تست کشش قرار دهیم نمونه از جوش نشکند. سوال( قرار است برای جوشکاری فوالد ساده کربنی با استحکام شکست 522 مگاپاسکال از جوشکاری قوس با الکترود روکش دار استفاده شود. کدام الکترود را پیشنهاد می کنید 1- E7018 E E )راهنمایی: )1Ksi=7MPa متغییر های اصلی جوشکاری جوشکاری قوس با الکترود روکش دار دارای متغییر های متنوعی است که مهم ترین های آن ها عبارت هستند از: 1- شدت جریان 2- ولتاژ 3- سرعت جوشکاری 4- زاویه الکترود. در ادامه راجع به هر یک از این متغییر ها توضیح می دهیم. شدت جریان )آمپر(: زمانی که الکترود مورد نظر انتخاب شد و قطر آن متناسب با شرایط کار تعیین گردید باید روی دستگاه آمپر را تنظیم کرد. طبق جدول زیر که در استاندارد AWS A5.1 آمده است می توان با توجه به قطر الکترود محدوده ی آمپراژ مصرفی را تعیین کرد. آمپر باید طبق جدول ارایه شده انتخاب شود. در صورتی که کمتر یا بیشتر باشد عمق نفوذ و ظاهر جوش دچار مشکل می شود. در صورتی که آمپر خیلی کم باشد قوس انرژی کافی برای ذوب فلز پایه را ندارد و بنابراین عمق نفوذ کاهش می یابد. از طرفی نمی 14

15 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری قوس با الکترود روکش دار توانیم قوس را نگه داریم و دائما الکترود به قطعه می چسبد. زمانی که آمپر خیلی زیاد باشد قطرات مذاب به اطراف پاشیده شده و شکل بستر جوش بسیار نامناسب است. شکل 19 این موضوع را نشان می دهد. شکل 19. در جوش سمت راست آمپر باال جوش وسط آمپر کم و در جوش سمت چپ آمپر مناسب بوده است ولتاژ )ولت(: طول قوس عبارت است از فاصله نوک الکترود تا سطح قطعه کار. در جوشکاری با الکترود دستی ولتاژ از طریق طول قوس کنترل می شود. با افزایش طول قوس ولتاژ افزایش و با کاهش آن کاهش می یابد. در صورتی که ولتاژ بیش از حد زیاد شود پهنای جوش افزایش یافته و پاشش زیاد می شود. از طرفی امکان دارد عمل محافظت به مخاطره بیافتد )پایداری قوس کم می شود(. با کاهش بیش از حد طول قوس امکان چسبیدن الکترود به قطعه کار وجود دارد و از طرفی پهنا جوش کاهش می یابد. شکل 22 این موضوع را نشان می دهد. شکل 21. در جوش سمت راست ولتاژ زیاد و در جوش سمت چپ ولتاژ پایین بوده است سرعت جوشکاری )سانتی متر بر دقیقه(: سرعت جوشکاری نیز بر شکل ظاهری جوش تاثیر می گذارد. با افزایش سرعت جوشکاری حجم حوضچه مذاب کاهش می یابد. یعنی هم عمق آن کم می شود و هم پهنای آن کاهش می یابد. با کاهش سرعت جوشکاری حجم زیاد شده و پهنا و عمق نفوذ افزایش می یابند. سرعت بیش از حد زیاد باعث کاهش بیش از حد پهنا و عمق می شود. سرعت بیش از حد کم اثر برعکس دارد. شکل 21 این موضوع را نشان می دهد. 15

16 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری قوس با الکترود روکش دار شکل 21. در جوش سمت راست سرعت بیش از حد زیاد و در جوش سمت چپ سرعت بیش از حد کم بوده است زاویه جوشکاری )درجه(: بسته به موقعیت جوشکاری زاویه ی الکترود با قطعه کار متفاوت است. زمانی که جوشکاری در موقعیت تخت انجام می شود )شکل 22 سمت راست( زاویه ی الکترود با خط عمود بر قطعه باید بین 15 تا 32 درجه باشد. اما زمانی که جوش نبشی در موقعیت افقی ایجاد می شود زاویه ی الکترود با قطعه ی پایینی باید بین 32 تا 42 درجه باشد. در صورتی که جوشکاری در موقعیت قائم باالی سر انجام می شود زاویه حدود 92 درجه است. مراحل جوشکاری با توجه به آن چه که گفته شد می توان مراحل جوشکاری را به صورت زیر خالصه کرد: در درجه اول باید ایمنی را رعایت کنیم. ایمنی در هر فرآیند جوشکاری خاص خود آن فرآیند است. در روش های قوسی استفاده از ماسک عینک دستکش پیش بند و غیره الزامی است. چک کردن وسایل مرتبت با جوشکاری. برای مثال باید برس مخصوص استفاده شود و انبر سالم باشد. از طرفی اطمینان از سالم بودن کابل ها پیش از شروع جوشکاری برای جلوگیری از برق گرفتگی الزامی است. الکترود مناسب با توجه به فلز پایه انتخاب شده و درون نگهدارنده قرار می گیرد. زاویه با توجه به موارد ذکر شده باید رعایت شود. الکترود روی سطح یک لقمه یا فلز زاید کشیده می شود تا آماده ی ایجاد قوس پایدار شود. الکترود در فاصله ی مناسب نسبت به قطعه کار قرار گرفته و جوشکاری آغاز می شود. ضمن مصرف شدن الکترود طول قوس افزایش می یابد بنابراین یک حرکت رو به پایین توسط جوشکار انجام می شود. حرکت دوم که همزمان با قبلی انجام می شود دنبال کردن درز اتصال با سرعت یکنواخت است. با توجه به استفاده از ماسک محل درز به خوبی پیدا نیست و یکی از آموزش های اولیه ی کارگاه نحوه ی مستقیم حرکت کردن است. سرعت ابتدا و انتهای جوشکاری نباید با سرعت حرکت در سایر قسمت ها یکسان باشد. زیرا در قسمت اولیه نفوذ ناقص و در قسمت انتهایی ریزش ذوب رخ می دهد. 16

17 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری قوس با الکترود روکش دار انتخاب یک تکنیک جوشکاری مناسب اعم از زیگزاگ هشت مستقیم و غیره. در نهایت پس از جوشکاری اندکی صبر می کنیم و سرباره را از روی سطح تمیز می کنیم. پس از کنده شدن سرباره با برس سیمی سطح را تمیز می کنیم. نکات عملی حین جوشکاری در هنگام روشن کردن الکترود امکان چسبیدن آن به قطعه به دلیل طول قوس بسیار کم وجود دارد. در این لحظات به سرعت انبر را از الکترود جدا کنید و از دست زدن به الکترود با دست برهنه خودداری کنید. انبر را روی میز متصل به مدار قرار ندهید. 4 الی 5 سانتی متر مانده به پایان اتمام الکترود باید جوشکاری متوقف شود. پس از جوشکاری اطراف ناحیه ی جوش نیز دمای بسیار باالیی دارد و باید قطعه با انبر جا به جا شود. الکترود های فاسد برای جوشکاری مناسب نیستند که از جمله ی آن ها می توان به الکترود بدون روکش باد کرده مرطوب و غیره اشاره کرد. در مواقعی که پاشش قطرات زیاد می شود احتماال طول قوس افزایش یافته است. در این مواقع باید دست را رو به پایین حرکت دهیم. جهت حرکت دست بهتر است برای افراد راست دست از چپ به راست و برای افراد چپ دست از راست به چپ باشد. ضمن جوشکاری ممکن است در یک قسمت جوش مناسب ایجاد نشود در این حالت نباید همان موقع به عقب برگردیم بلکه به جوشکاری ادامه می دهیم و بعدا آن را ترمیم می کنیم. شروع مجدد پس از اتمام الکترود اول ضمن جوشکاری با الکترود دستی در مسیر های طوالنی الکترود اول در نیمه ی کار تمام شده و باید الکترود تعویض شود. حال در محل تعویض الکترود اگر به درستی شروع مجدد رخ ندهد یا گرده ی جوش اضافی ایجاد می شود و یا در محل شروع مجدد مقدار جوش کم است. شروع مجدد باید به گونه ای باشد که اگر یک ناظر سوم شخص به جوش نگاه کند متوجه نشود که الکترود تعویض شده است. حال برای شروع مجدد تکنیک های مختلفی وجد دارد که در این جا به دو نمونه از آن ها اشاره می شود. روش اول: هر چند مدت یک بار الکترود به انتها رسیده و باید قوس قطع شود و الکترود تعویض شود. حال الکترود جدید را که بر می داریم قطرات اولیه که از الکترود ذوب می شوند به اندازه کافی سرباره ندارند پس تصفیه مذاب به خوبی انجام نمی شود. بنابراین از تکنیک یک گام به عقب استفاده می کنیم. این تکنیک به این صورت است که زمانی که به انتهای الکترود می رسیم به جای آن که الکترود را به یکباره عقب بکشیم به آرامی به پشت گرده جوش بر میگردیم و همزمان طول قوس را زیاد می کنیم. حال الکترود را که بر می داریم از چند میلی متر جلوتر با الکترود جدید جوشکاری را آغاز می کنیم. وقتی قوس شروع شد بر میگردیم به ناحیه ای که الکترود اولیه خاتمه پیدا کرده بو و دوباره مسیر را ادامه می دهیم. در این حالت نا خالصی فرصت می کند وارد حوضچه مذاب 17

18 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری قوس با الکترود روکش دار شود. از طرفی قطرات اولیه فرصت پیدا می کنند دوباره وارد حوضچه مذاب شوند و تصفیه مجدد رخ می دهد. این روش در کارگاه آموزش داده نمی شود و در مرحله ی جوشکاری پیشرفته به جوشکار ها آموزش داده می شود. روش دوم: پس از اتمام الکترود اول در محل خاتمه جوش یک گودال به حالت مقعر ایجاد می شود. حال با الکترود دوم از باالترین قسمت این گودال شروع به جوشکاری می کنیم. قسمت اول را یک مقدار سریع رد می شویم تا مشکل گرده ی اضافه به وجود نیاید و پس از آن با سرعت یکنواخت و آهسته تری جوشکاری را ادامه می دهیم. این روش در کارگاه به جوشکار های مبتدی آموزش داده می شود. جوشکاری در چند پاس )مرحله( گاهی ضخامت نمونه به گونه ای است که اگر یک پاس جوشکاری انجام شود نفوذ کامل حاصل نخواهد شد. در این مواقع یک پخ در نمونه ایجاد می کنیم که در شکل 22 نشان داده شده است. حال از داخل پخ جوشکاری را آغاز می کنیم و یک پاس جوش می دهیم )پاس 2( و به نفوذ کامل می رسیم. حال در ادامه باید این پخ ایجاد شده را پر کنیم. بنابراین چند پاس دیگر ایجاد می کنیم. بسته به زاویه ی پخ ممکن است در هر ردیف جوش نیاز به یک یا چند پاس جوش داشته باشیم که هر دو حالت در شکل 22 نشان داده شده است. در صورتی که در یک ردیف نیاز به دو پاس جوشکاری داشته باشیم )مثل ردیفی که پاس های 2 و 3 در آن وجود دارند( باید این پاس ها با هم همپوشانی داشته باشند. طبق یک قاعده ی کلی هر پاس باید بر پاس قبلی به اندازه ی 1/3 همپوشانی داشته باشد. یعنی عالوه بر ذوب فلز پایه در پاس دوم باید بخشی از پاس اول نیز ذوب شود. قواعد سر انگشتی شکل 22. فرآیند جوشکاری چند پاسه جریان جوشکاری معموال بین 32 تا 42 برابر قطر الکترود تنظیم می شود. قطر الکترود نباید از ضخامت قطعه بیشتر باشد. o o لینک 18

19 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری قوس با الکترود روکش دار تکلیف 1( برای جوشکاری یک فوالد ساده کربنی با ضخامت 2 میلی متر از الکترود 3.2 میلی متری E6013 استفاده شده است. جوشکار جریان را 112 آمپر تنظیم کرده است. به نظر شما چه مشکلی ممکن است ضمن جوشکاری پیش بیاید یک راه حل برای این موضوع ارایه دهید. 19

20 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری اکسی استیلن جوشکاری اکسی استیلن مقدمه به منظور ایجاد اتصال بین دو یا چند قطعه نیاز به آماده سازی و تمهیدات خاص احساس می شود. برای اثبات این موضوع دو قطعه را در نظر بگیرید که بدون اعمال فشار کنار هم قرار گرفته اند. این دو قطعه در این حالت به هم متصل نمی شوند. دلیل این موضوع آن است که یک سری موانع سر راه اتصال دهی وجود دارند که باید به یک نحوی حذف شوند. این موانع عبارت هستند از: 1- الیه هوا 2- الیه اکسید سطحی 3- زبری سطحی شکل 1. شماتیک اتصال دو قطعه این موانع باعث می شوند که اتم های موجود در سطح قطعه 1 نتوانند با اتم های سطح قطعه 2 در فاصله مناسب اتمی برای ایجاد پیوند )که حدود 3 آنگسترم است( قرار گیرند. حال برای ایجاد اتصال بین این دو قطعه چون نیاز به اتصال اتم به اتم داریم باید این موانع را به نحوی حذف کنیم. یک راه برای حذف این موانع آن است که یک منبع حرارتی را بر روی محل اتصال قرار دهیم تا قسمتی از هر دو فلز پایه را ذوب کند. زمانی که مذاب تشکیل شده درز اتصال را پر می کند همراه با آن الیه هوا نیز از درز اتصال بیرون می رود و مذاب جای آن را می گیرد. از طرفی اکسید های سطحی نیز وارد مذاب می شوند از سطح قطعات حذف می شوند و بسته به چگالی که دارند درون یا روی سطح مذاب قرار می گیرند. از طرفی مذاب چون شکل ظرف را به خود می گیرد دیگر زبری سطحی نیز معنا پیدا نمی کند و مذاب تمام سطوح ناهمواری را می پوشاند. پس از آن که منبع حرارتی را حرکت می دهیم محل مورد نظر سرد شده و انجماد رخ می دهد اما این بار دیگر موانع اتصال وجود ندارند و اتصال اتم به اتم رخ می دهد و دو قطعه به هم متصل می شوند. به این روش اتصال دهی اصطالحا جوشکاری ذوبی گفته می شود. منبع حرارتی همان طور که گفته شد برای ایجاد اتصال نیاز به ذوب کردن فلزات پایه داریم و برای ایجاد مذاب باید از یک منبع حرارتی استفاده شود. در جوشکاری ذوبی عمدتا از منبع هایی نظیر : 1- قوس 2- شعله 3- لیزر 4- پرتو الکترونی استفاده می شود که در شکل 2 نمایش داده شده اند. 1

21 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری اکسی استیلن شکل 2. منبع های حراتی مورد استفاده در جوشکاری ذوبی در روش جوشکاری اکسی استیلن از شعله به عنوان منبع حرارتی استفاده می شود. گاهی در صنعت به این روش جوشکاری جوش گاز نیز گفته می شود که یک اصطالح کامال غلط است. در واقع برای ایجاد شعله نیاز به گاز سوختنی داریم و به همین دلیل به این روش جوشکاری گاز گفته می شود. این در حالی است که در بسیاری از فرآیند های جوشکاری که کامال هم با هم متفاوت هستند از گاز استفاده می شود و بنابراین جوشکاری گاز نمی تواند نامی منحصر به فرد برای یک روش جوشکاری خاص باشد. گاز های سوختنی مورد استفاده در جوشکاری با گاز شامل هیدورژن و استیلن است که به ترتیب با نام های اکسی هیدروژن و اکسی استیلن شناخته می شوند. مفهوم شعله شعله در واقع همان محصول احتراقی است که در عین آن که دمای زیادی دارد نورانی نیز هست. به منظور آن که محصول احتراق یا همان شعله با دمای باال داشته باشیم باید سراغ یک واکنش به شدت گرمازا برویم. واکنش های سوختن و یا اکسیداسیون معموال چنین ویژگی را دارا هستند. اما نباید فراموش کرد که هر واکنش اکسیداسیونی همراه با تولید حرارت فراوان نیست. برای مثال سوختن آهن از طریق واکنش Fe+1/2 O2 FeO انجام می شود. ولی آهن جامد وقتی اکسید می شود حرارت فراوانی تولید نمی کند. پس آهن جامد نمی تواند به عنوان یک سوخت مناسب برای تولید حرارت مورد استفاده قرار بگیرد. اما وقتی گاز استیلن می سوزد محصول احتراقی ایجاد کند که دمای آن در برخی قسمت ها به 3233 درجه سانتی گراد می رسد )در شعله خنثی(. این دما برای ذوب بسیاری از فلزات و آلیاژ ها دمای مناسبی است و به همین دلیل است که استیلن به عنوان گاز سوختنی در جوشکاری استفاده می شود. البته شرط آن که شعله بتواند برای جوشکاری استفاده شود داشتن دمای باال حرارت کافی و تمرکز حرارتی است. ارکان شعله برای آن که یک شعله پایدار شکل بگیرد 4 جزء باید تامین شود: 2

22 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری اکسی استیلن اکسیژن: برای آن که واکنش سوختن اتفاق بیافتد و شعله تشکیل شود باید اکسیژن حضور داشته باشد. برای درک این موضوع در نظر بگیرید که قسمتی از یک انبار آتش گرفته است. با ریختن خاک بر روی آن آتش خاموش می شود. دلیل خاموش شدن شعله در این جا جلوگیری از ورود اکسیژن برای ادامه احتراق است. ماده سوختنی: گاز سوختنی رکن دیگر واکنش احتراق است. از واکنش گاز سوختنی با اکسیژن شعله حاصل می شود. برای درک ضرورت حضور گاز سوختنی به منظور بقای شعله در نظر بگیرید که یک جنگل آتش گرفته است. در این حالت نمی توان جلوی ورود اکسیژن را گرفت بنابراین درختان اطراف آن ناحیه ی آتش گرفته را قطع می کنند. در این حالت ماده سوختنی برای بقای شعله حذف می شود و آتش خاموش می گردد. در جوشکاری اکسی استیلن ماده ی سوختنی گاز اکسی استیلن است. انرژی فعال سازی: در صورتی که اکسیژن و ماده سوختنی را کنار هم قرار دهیم خود به خود احتراق آغاز نمی شود. در واقع برای هر مخلوط گازی یک دمای احتراق قابل تعریف است. تا زمانی که دمای مخلوط به دمای احتراق نرسد سوختن اتفاق نمی افتد. الزم نیست که دمای کل مخلوط گازی به دمای احتراق برسد و حتی اگر یک ناحیه بسیار کوچک در حد چند مولکول نیز به این دما برسند احتراق اتفاق می افتد. در واقع انرژی فعال سازی وظیفه رساندن بخش کوچکی از مخلوط گازی به دمای احتراق را دارد. زمانی که یک فندک به مخلوط گازی می زنیم در بخش کوچکی از مخلوط گازی دما به دمای اشتعال می رسد و سوختن آغاز می شود. حال چون واکنش سوختن گرمازا است پس سوختن آن بخش از مخلوط گازی دمای گاز اطراف آن نیز باال رفته و گاز کناری نیز به دمای اشتعال می رسد. این سلسله مراتب به همین ترتیب ادامه می یابد تا در نهایت کل مخلوط گازی تبدیل به شعله می شود. نسبت اکسیژن به استیلن: می توان یک حد باالیی و یک حد پایینی برای این نسبت تعریف کرد. در صورتی که نسبت اکسیژن به استیلن از حد باالیی فراتر رود یا از حد پایین کمتر شود شعله از بین می رود. در صورتی که این نسبت بسیار کم باشد اتفاقی که می افتد آن است که احتراق به صورت ناقص رخ می دهد. احتراق ناقص همراه با تولید حرارت بسیار کمی است که نمی تواند دمای مخلوط گازی اطراف را به دمای اشتعال برساند بنابراین احتراق متوقف می شود. برای درک بهتر این موضوع یک شمع را در نظر بگیرید که روی آن یک لیوان قرار دهیم. در این حالت اکسیژن در دسترس تمام نمی شود بلکه بسیار کم می شود و به دلیل احتراق ناقص شعله خاموش می شود. در صورتی که این نسبت از یک حدی بیشتر شود باز هم شعله خاموش می گردد. فرض کنید یک جریان اکسیژن بسیار زیاد به یک شعله وارد شود. در این حالت احتراق کامل انجام می شود اما به دلیل جریان شدید گاز اکسیژن دما مخلوط گازی در مجاور جایی که شعله ور شده نمی تواند به دمای احتراق برسد. در واقع مشابه آن است که داریم با یک جریان شدید اکسیژن شعله را فوت می کنیم. به عبارت بهتر زمانی که میزان اکسیژن زیادی وارد می شود مدام مولکول های اکسیژن جای یک دیگر را می گیرند و دمای مخلوط گازی مجاور شعله در هیچ قسمتی به دمای اشتعال نمی رسد با توجه به آن چه گفته شد برای آن که در جوشکاری اکسی استیلن شعله مناسب داشته باشیم باید اکسیژن و گاز سوختنی هر دو با نسبت های خاص حضور داشته باشند و انرژی فعال سازی نیز فراهم شود. نحوه ی انتقال حرارت از شعله به قطعه اکسیژن و گاز سوختنی با فشار مشخص وارد مشعل جوشکاری اکسی استیلن می شوند. سپس داخل مشعل مخلوط شده و از نوک سر مشعل با فشار به سمت بیرون حرکت می کنند. زمانی که بیرون آمدند با یک فندک مخصوص انرژی فعال سازی برای واکنش 3

23 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری اکسی استیلن فراهم می شود و شعله ایجاد می شود. چون گاز با فشار به بیرون می آید بنابراین شعله ایجاد شده نیز به سمت بیرون زبانه می کشد. حال این شعله به دو صورت حرارت خود را به قطعه کار منتقل می کند. اول این که شعله همان محصوالت احتراق استیلن و اکسیژن است که دمای باالیی دارند و به سمت قطعه کار حرکت می کنند. در اثر برخورد مولکول های این محصوالت احتراق با دم یا باال به قطعه کار حرارت از جایی که دمای باال دارد )محصوالت احتراق یا شعله( به جایی که دمای پایین دارد )قطعه کار( منتقل می شود. بنابراین یک راه انتقال حرارت شعله به قطعه از طریق جریان هم رفت است. دومین راه برای انتقال حرارت تشعشع است. شعله مثل خورشید می تواند حرارت خود را از طریق تشعشع به قطعه کار منتقل کند. انتقال حرارت از طریق تشعشع به مراتب بیشتر از روش اول است. شکل 3. شعله در جوشکاری اکسی استیلن واکنش احتراق و انواع شعله ها همان طور که گفته شد شعله در واقع همان محصوالت واکنش احتراق استیلن است. واکنش احتراق کامل به صورت رو به رو انجام 2H2C2+5O2 4CO2+2H2O+Q می شود: واکنش فوق خود در طی دو مرحله انجام می شود. مراحل اول و دوم در ادامه آمده است. مرحله ی اول را احتراق ناقص می نامیم که در آن به ازای هر یک مول گاز سوختنی یک مول اکسیژن مصرف می شود. طبق واکنش فوق به ازای هر یک مول گاز استیلن به 2.2 مول گاز اکسیژن نیاز داریم تا احتراق کامل شود. بنابراین پس از احتراق ناقص باید 1.2 مول اکسیژن دیگر فراهم باشد تا محصوالت احتراق ناقص نیز بسوزند و احتراق کامل رخ دهد که این در واقع همان مرحله ی دوم است. H2C2+O2 2CO+H2+q1 مرحله ی اول: 2CO+H2+1.5O2 2CO2+H2O+q2 مرحله ی دوم: که مجموع حرارت تولید شده در این دو مرحله معادل حرارت حاصل از احتراق کامل است.)Q=q1+q2( حال در فرآیند جوشکاری اکسی استیلن هم گاز سوختنی و هم اکسیژن از طریق کپسول هایی که با شلنگ به مشعل جوشکاری متصل هستند وارد مشعل می شوند. این که چه نسبتی از اکسیژن به استیلن وارد مشعل شود تعیین می کند که چقدر از این واکنش در ابتدای مشعل و چه 4

24 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری اکسی استیلن قدر از آن در ادامه انجام شود. در واقع این نسبت روی شکل شعله میزان حرارت تولیدی و میزان پیشروی احتراق تاثیر می گذارد. حال با توجه به نسبت اکسیژن به گاز سوختنی )استیلن( انواع شعله ها را توضیح می دهیم. شعله دود زا: این شعله زمانی حاصل می شود که شیر گاز اکسیژن بسته است و صرفا شیر گاز استیلن را باز می کنیم. سپس گاز را با فندک روشن می کنیم. در این حالت استیلن در مجاورت با اکسیژن هوا می سوزد. اما احتراق به صورت ناقص انجام می شود زیرا شیر اکسیژن بسته بوده و اکسیژن به اندازه ی کافی در دسترس استیلن قرار نمی گیرد. آن قدر شعله ناقص می سوزد که دود تولید می شود. دود در واقع تکه های بسیار ریز کربن است که در هوا پخش می شود. به دلیل آن که شیر اکسیژن کامال بسته است و احتراق ناقص انجام می شود دمای شعله پایین بوده و به درد جوشکاری نمی خورد. شعله کربن ده: یک مقدار شیر اکسیژن را باز می کنیم به جایی می رسیم که دیگر دوده نیست ولی یک شعله ی قرمز و پر حجم )مثل یک تکه ذغال که می سوزانیم( ایجاد می شود. این شعله نیز به دلیل عدم احتراق کامل دمای باالیی ندارد و به درد جوشکاری نمی خورد. اما به منظور سخت کاری سطحی مورد استفاده قرار می گیرد. شعله احیایی: اگر شیر اکسیژن را بیشتر باز کنیم اما هم چنان نسبت اکسیژن به استیلن کوچک تر از یک باشد شعله احیایی ایجاد می شود. فرض کنید نسبت اکسیژن به استیلن 3.0 باشد. در این حالت به ازای هر 3.0 مول اکسیژن 1 مول استیلن وجود دارد. حال اکسیژن و استیلن به محض خروج با هم واکنش می دهند و به ازای 3.0 مول اکسیژن 3.0 مول استیلن نیز می سوزد و احتراق ناقص انجام می شود )قسمت مخروط میانی(. در ادامه 3.3 مول گاز استیلن باقی مانده است که با 3.3 مول گاز اکسیژن که از هوای مجاور تامین می شود عمل احتراق ناقص را انجام می دهد )قسمت بال استیلن(. در ادامه محصوالت احتراق ناقص با اکسیژن هوا واکنش داده و احتراق کامل انجام می شود )هاله ی بیرونی(. بنابراین شعله احیایی از سه قسمت تشکیل شده است و از روی ظاهر شعله می توان به نوع شعله احیایی پی برد. در این شعله دما در قسمت هایی می تواند به 3233 درجه ی سانتی گراد برسد که این دما به اندازه ی کافی برای ذوب فلزات مناسب است. لذا در جوشکاری چدن و لحیم کاری مورد استفاده قرار می گیرد. شماتیک شعله احیایی و پروفیل دمای شعله ی آن در شکل 4 آمده است. شکل 4. شماتیک شعله و پروفیل دمایی شعله احیایی شعله خنثی: در این حالت نسبت گاز اکسیژن به استیلن 1 است. یعنی به ازای هر یک مول گاز اکسیژن یک مول گاز استیلن نیز وجود دارد. حال به محض خروج گاز از مشعل یک مول گاز استیلن با یک مول گاز اکسیژن واکنش می دهند و مرحله اول واکنش سوختن استیلن به اتمام می رسد )مخروط میانی(. در ادامه محصوالت احتراق ناقص با اکسیژن هوا واکنش داده و واکنش کامل می شود )هاله بیرونی(. بنابراین شعله خنثی از دو قسمت تشکیل شده است. در شعله خنثی 1 مول اکسیژن مورد نیاز برای احتراق 5

25 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری اکسی استیلن کامل از طریق کپسول و 1.2 مول آن از طریق هوای مجاور تامین می شود. در این حالت چون مقدار اکسیژن مورد استفاده بیشتر بوده دما افزایش می یابد. در جوشکاری غالبا از این شعله استفاده می شود. طرح شماتیک و شکل واقعی شعله خنثی در شکل 2 آمده است. شکل 5. شعله خنثی شعله اکسیدی: در این حالت نسبت اکسیژن به استیلن بیش تر از 1 است. برای مثال فرض کنید این نسبت 1.2 باشد. یعنی در این حالت به ازای هر 1.2 مول اکسیژن 1 مول استیلن وجود دارد. حال به محض خروج این دو گاز گاز استیلن با یک مول از گاز اکسیژن احتراق ناقص را تجربه می کند )مخروط میانی( و 3.2 مول گاز اکسیژن باقی می ماند. حال در ادامه برای آن که مرحله ی دوم واکنش انجام شود کافی است صرفا یک مول گاز اکسیژن از محیط مجاور وارد شود تا با 3.2 مول باقی مانده بتوانند 1.2 مول اکسیژن مورد نیاز برای کامل کردن احتراق را فراهم کنند) هاله بیرونی(. بنابراین زمانی که برای اتمام واکنش احتراق کامل نیاز به اکسیژن مجاور داریم باز هم شعله از دو قسمت تشکیل شده است. شعله در این حالت دمای باالتری نسبت به شعله خنثی دارد ولی باز هم در جوشکاری زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرد. علت آن است که اکسیژن اضافی می تواند منجر به اکسیداسیون فلز پایه و کاهش خواص مکانیکی آن شود. این شعله بیشتر برای برش کاری مورد استفاده قرار می گیرد. شماتیک و شکل واقعی شعله اکسیدی در شکل 6 آمده است. همان طور که در شکل 6 نشان داده شده است شعله در این حالت متمرکز تر و جمع تر می شود. در واقع طول شعله کوتاه تر شعله باریک تر و صدا دار خواهد بود. شکل 6. شعله اکسیدی شعله جدا شونده: اگر اکسیژن را بیش از حد باز کنیم شعله جدا شونده خواهیم داشت که عمال شعله پایداری نیست. در این حالت شعله از مشعل جدا شده و همراه با یک صدا خاموش می شود. این اتفاق گاهی هنگام خاموش کردن مشعل نیز رخ می دهد. 6

26 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری اکسی استیلن سوال( یکی از مهارت های جوشکار اکسی استیلن تعیین نوع شعله از روی شکل آن است. حال با توجه به آن چه گفته شد شعله ی خنثی و اکسیدی حدودا شبیه هم هستند. حال با احتساب به این موضوع جوشکار با تجربه چگونه می تواند نوع شعله را تشخیص دهد پاسخ: درست است که هر دو شعله از دو قسمت تشکیل شده اند اما هنگامی که شعله اکسیدی داریم شعله باریک تر و طول آن کوتاه تر است. از طرفی شعله اکسیدی همراه با صدا می باشد. این در حالی است که شعله خنثی بی صدا است. تجهیزات جوشکاری اکسی استیلن تجهیزات جوشکاری اکسی استیلن عبارت هستند از: کپسول گاز اکسیژن سیستم تامین گاز استیلن شلنگ فشار سنج رگوالتور مشعل جوشکاری و نازل. همان طور که در شکل 0 نمایش داده شده است اکسیژن و استیلن در داخل دو کپسول مجزا قرار دارند. بر روی هر کپسول یک فشار سنج وجود دارد که فشار داخل کپسول را مشخص می کند. از طرفی هر کپسول یک رگوالتور نیز دارد که به وسیله ی آن می توان فشار خروجی گاز را تنظیم کرد. گاز های اکسیژن و استیلن با فشار تنظیم شده وارد شلنگ می شوند و این شلنگ ها وارد مشعل جوشکاری می شود. در داخل مشعل یک محفظه ی اختالط وجود دارد که دو گاز در داخل آن با هم ترکیب می شوند. سپس از طریق نازل از نوک مشعل خارج می شوند. با یک فندک گاز روشن شده و سپس شعله تنظیم می شود تا عملیات جوشکاری انجام شود. شکل 7. تجهیزات جوشکاری اکسی استیلن در ادامه به طور مفصل هر کدام از این تجهیزات را معرفی می کنیم. 7

27 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری اکسی استیلن سیستم تامین گاز اکسیژن و استیلن: معموال از کپسول های حاوی گاز اکسیژن و استیلن برای تامین سوخت در جوشکاری اکسی استیلن استفاده می شود. استیلن گازی است که نمی توان تحت فشار زیاد در سیلندر نگه داری کرد و اگر فشار از یک حدی بیشتر شود انفجار رخ می دهد. برای آن که بتوانیم حجم مشخصی از گاز استیلن را درون سیلندر نگه داری کنیم باید مواد اسفنجی شکل در بدنه سیلندر قرار گیرد و سپس استون را داخل سیلندر تزریق کنیم. در ادامه گاز استیلن به داخل کپسول تزریق می شود. استیلن و استون با هر نسبتی در هم قابلیت انحالل دارند. با افزایش فشار حد اشباع استیلن در استون بیشتر می شود و به این ترتیب حجم قابل قبولی استیلن داخل سیلندر قرار می گیرد. مشعل: در جوشکاری اکسی استیلن مشعل نقش بسیار کلیدی دارد. در واقع قبل از آن که گاز سوختنی و اکسیژن از نوک نازل خارج شوند باید به خوبی با هم مخلوط شوند. عمل مخلوط شدن در داخل محفظه ای که درون مشعل جوشکاری است انجام می شود. اگر عمل اختالط به خوبی انجام نشود گاز خروجی به خوبی نمی سوزد و حرارت کافی برای احتراق فراهم نمی شود. بدنه بیرونی مشعل معموال از جنس برنج است و دارای دو شیر ظریف اکسیژن و استیلن می باشد. با چرخاندن این شیر ها نسبت اکسیژن به استیلن تنظیم می شود ولی فشار اصال تنظیم نمی شود و از طریق رگوالتور تنظیم فشار امکان پذیر است. نازل )سر مشعل-افشانک(: اکثرا از جنس مس است و یک سوراخ در نوک آن وجود دارد. گاهی سر مشعل از طریق قطر سوراخ و گاهی از طریق یک عدد بدون واحد معرفی می شود. سر مشعل های مختلف برای ضخامت های مختلف به کار می روند. اگر ضخامت فلز پایه زیاد باشد باید سراغ سر مشعل های بزرگ تر برویم. وظیفه اصلی نازل متمرکز کردن شعله به میزان دلخواه است. اگر حرارت شعله در یک قسمت کوچک روی سطح نمونه متمرکز نشود یا اصال نمونه ذوب نمی شود و یا ناحیه ی وسیعی تحت تاثیر حرارت شعله قرار می گیرد که مطلوب جوشکاری نیست. سوال( دو وظیفه اصلی مشعل و سر مشعل جوشکاری اکسی استیلن را توضیح دهید. 1- مشعل: مخلوط شدن گاز سوختنی و اکسیژن 2- سر مشعل: متمرکز کردن حرارت برای جوشکاری سوال( معیار های انتخاب سر مشعل را بنویسید. 1 -متناسب با ضخامت قطعه انتخاب شود 2 -بر اساس این که جوش ظریف می خواهیم یا نه رگوالتور: از این وسیله برای تنظیم فشار خروجی استفاده می شود. در واقع فشار داخلی سیلندر همان فشار مورد نیاز برای جوشکاری نیست و به مرور زمان نیز افت می کند. بنابراین به یک وسیله برای تنظیم فشار نیازمند هستیم. شماتیک رگوالتور در شکل 8 نمایش داده شده است. 8

28 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری اکسی استیلن شکل 8. شماتیک رگوالتور گاز درون سیلندر از طریق دریچه ورودی )inlet( وارد فضای رگوالتور می شود. زمانی که وارد شد از طریق روزنه ای که در قسمت پایینی وجود دارد وارد قسمت باالیی رگوالتور می شود و به زیر دیافراگم فشار وارد می کند. ناشی از این فشار دیافراگم )diaphragm( به باال حرکت می کند و به فنر باالیی خود نیرو وارد می کند. زمانی که فشار خروجی را بر روی رگوالتور تنظیم می کنیم در واقع فشار فنر باالیی بر دیافراگم تنظیم می شود. حال پاپت )poppet( و دیافراگم به هم متصل هستند. با باال رفتن دیافراگم پاپت هم به باال کشیده می شود و به تدریج روزنه ی ورود گاز به قسمت باالیی محفظه رگوالتور بسته می شود. در این زمان فشار گاز زیر دیافراگم نیز با فشار فنر به حالت تعادل رسیده و دریچه خروجی باز می شود. گاز خروجی دارای فشار تنظیم شده بر روی رگوالتور است. حال با خروج گاز دوباره دیافراگم و در نتیجه پاپت به پایین بر می گردد و دوباره گاز وارد می شود و تعادل بین فشار گاز و فشار فنر مدام تنظیم می گردد. رگوالتور هایی که برای اکسیژن و استیلن به کار می روند با هم متفاوت هستند. مواد مصرفی در جوشکاری اکسی استیلن از گاز استیلن و گاز اکسیژن همیشه استفاده می شود ولی استفاده از فلز پرکننده و فالکس )روان ساز( در برخی موارد الزامی است. برای مثال به منظور جوشکاری فلزاتی که واکنش پذیری باال دارند مانند آلومینیوم باید از فالکس استفاده شود تا با ایجاد یک الیه ی لعاب مانند بر روی مذاب از اکسیداسیون آن جلوگیری کند. همچنین در مواردی که ضخامت قطعه زیاد است و درز اتصال باریک نیست باید از فلز پرکننده برای پر کردن درز اتصال استفاده شود. فلز پرکننده: در فرآیند جوشکاری قوس با الکترود روکش دار ضمن جوشکاری عالوه بر آن که فلز پایه ذوب شود الکترود نیز ذوب می شود و به پر کردن درز اتصال کمک می کند اما در فرآیند جوشکاری اکسی استیلن به دلیل استفاده از شعله صرفا فلز پایه ذوب شده و الکترودی وجود ندارد که به حوضچه مذاب بپیوندد. حال در مواردی که درز اتصال نسبتا پهن داریم ذوب فلز پایه برای پر کردن درز اتصال کافی نیست و باید از یک فلز پرکننده استفاده شود. برای این منظور از سیم جوش یا مفتول عمدتا هم جنس با فلز پایه استفاده می شود. با قرار دادن شعله روی قطعه کار و ایجاد حوضچه ی مذاب بر روی آن مفتول نیز به طور متناوب به حوضچه ی مذاب نوک زده می شود تا ذوب شود و به حوضچه مذاب اضافه گردد. شکل 9 نحوه ی استفاده از فلز پرکننده به هنگام جوشکاری نمایش داده شده است. 9

29 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری اکسی استیلن شکل 9. طریقه قرارگیری فلز پرکننده نسبت به مشعل و زاویه ی آن در استاندارد AWS A5.2 فلز های پرکننده مورد استفاده در جوشکاری اکسی استیلن لیست شده اند. در جدول 4 ترکیب شیمیایی این فلزات پر کننده آورده شده است. با توجه به ترکیب شیمیایی فلز پایه باید فلز پرکننده ای استفاده شود که ترکیب شیمایی آن نزدیک فلز پایه باشد. در ادامه جدول 4 آمده است. این فلزات پر کننده نیز مانند الکترود های مورد استفاده در جوشکاری قوس با الکترود روکش دار دارای قطر استاندارد هستند. جدول 2 قطر استاندارد به همراه تلورانس آن را نمایش می دهد. 10

30 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری اکسی استیلن بسته به حرارت شعله و حجم درزی که قرار است پر شود از مفتول با قطر مناسب استفاده می شود. در صورتی که قطر بیش از حد بزرگ باشد مفتول به قطعه می چسبد و اگر خیلی باریک باشد سرعت جوشکاری را پایین می آورد و مرتبا باید جوشکار عملیات جوشکاری را متوقف کند و از فلز پرکننده جدید استفاده کند. فالکس: زمانی که مفتول را خریداری می کنیم روان ساز مخصوص آن نیز توسط فروشنده توصیه می شود. در استاندار AWS نیز روان ساز های مربوط به هر مفتول آورده شده است. روان ساز ها معموال ترکیبات کلریدی بورایدی یا فلوریدی هستند. نقش آن ها روان کردن سیالیت و کمک به محافظت از حوضچه مذاب است. حال برای یک فوالد معمولی ساختمانی ممکن است آنقدر اهمیت نداشته باشد ولی برای آلومینیوم حتما باید به کار رود. یعنی برای آلومینیوم نمی توانیم بگوییم با شعله حفاظت به خوبی انجام می شود چون اگر ضمن گرم شدن قطعه اکسید آلومینیوم در لبه ها ایجاد شود ادغام مذاب و در نتیجه اتصال دهی رخ نمی دهد. روان ساز با ایجاد ترکیبی با اکسید آلومینیوم دمای ذوب آن را پایین می آورد و ترکیب حاصله چگالی کمی نیز دارد پس روی سطح مذاب قرار می گیرد. روان ساز معموال به صورت پودر مورد استفاده قرار می گیرد به این صورت که ابتدا نوک مفتول گرم می شود سپس وارد روان ساز می شود در نتیجه ی این کار روان ساز به نوک مفتول می چسبد و آن را در درز اتصال قرار می دهیم و جوشکاری می کنیم. محافظت از حوضچه مذاب گاز های حاصل از احتراق می توانند CO2 و H2O )در صورت احتراق کامل( یا CO و H2 )در صورت احتراق ناقص( باشند. این گاز ها به صورت یک هاله اطراف مذاب را می گیرند و اجازه ی ورود اکسیژن و نیتروژن به مذاب را نمی دهند. بنابراین عمل محافظت را محصوالت احتراق انجام می دهند. اما در برخی موارد مانند جوشکاری آلومینیوم عالوه بر محصوالت احتراق فالکس یا روان ساز نیز به محافظت کمک می کند که نحوه ی کار روان ساز در قسمت مواد مصرفی-فالکس توضیح داده شده است. عالوه بر حوضچه مذاب که نیاز به محافظت دارد نوک مفتول )فلز پرکننده( نیز به دلیل دمای باالیی که دارد باید محافظت شود. بنابراین در مواردی که از فلز پرکننده استفاده می شود باید نوک فلز پرکننده نیز در هاله گازی باقی بماند. سوال( در صورتی که فلز پر کننده ای که ضمن جوشکاری مورد استفاده قرار می گیرد را بیش از حد از ناحیه ی جوش خارج کنیم چه مشکالتی پیش می آید 11

31 کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری اکسی استیلن اکسیداسیون نوک فلز پرکننده: اولین مشکلی که پیش می آید اکسید شدن نوک مفتول است. نوک مفتول دمای باالیی دارد و در صورتی که از هاله گازی خارج شود اکسید می شود. حال در ادامه زمانی که مفتول در داخل حوضچه قرار می گیرد این اکسید های فلزی وارد حوضچه می شوند و بر خواص مکانیکی تاثیر منفی می گذارند. سرد شدن آن و چسبیدن به قطعه: در صورتی که نوک مفتول در هاله ی گازی و در تماس با محیط شعله باشد همواره گرم می ماند. اما در صورتی که از هاله خارج شود مفتول سرد می شود. حال موقعی که مفتول سرد دوباره به حوضچه اضافه می شود ممکن است کل حرارت حوضچه را بگیرد و حوضچه جامد شود. در ابن حالت مفتول به قطعه کار می چسبد. سوال( در صورتی که مفتول را در محل مناسب قرار می دهیم ولی باز مفتول به قطعه می چسبد علت چه می تواند باشد اگر مفتول در هاله گازی باشد باز هم در یک حالت ممکن است مفتول به قطعه کار بچسبد. این بار دلیل چسبیدن سرد بودن نوک مفتول نیست بلکه قطر آن است. در واقع قطر مفتول باید متناسب با ضخامت و پهنای جوش مورد نیاز )ضخامت قطعه( و حرارت شعله باشد. در صورتی که شعله کوچک داشته باشیم و مفتول قطور استفاده کنیم چون حجم مذاب کوچک و قطر مفتول بزرگ است کل حرارت حوضچه توسط مفتول جذب شده و حوضچه به یکباره جامد می شود. مفتول هم به حوضچه و در نتیجه قطعه می چسبد. بنابراین باید قطر مفتول به درستی انتخاب شود. برگشت رو به عقب شعله fire( )back زمانی که به دلیل تشعشع سر مشعل گرم شده و دمای مخلوط گازی در داخل خود مشعل به درجه حرارت اشتعال می رسد جبهه اشتعال به داخل کشیده می شود و باعث انفجار مشعل می شود. این موضوع هم برای مشعل های بزرگ و هم مشعل های کوچک می تواند رخ دهد. سوال( جوشکاری با استفاده از سر مشعل 2.2 میلی متری بر روی یک قطعه فوالدی با ضخامت 2 میلی متر جوشکاری انجام می دهد. حال برای جوشکاری یک قطعه ی 2 میلی متری نیز می خواهد از همان سر مشعل استفاده کند. آیا امکان برگشت شعله به عقب وجود دارد یا نه بله. زمانی که می خواهیم با همان سر مشعل 2.2 میلی متری بر روی قطعه ی 2 میلی متری جوشکاری انجام دهیم باید شیر اکسیژن و استیلن را بیشتر باز کنیم تا شعله ی قوی تری داشته باشیم. حال این شعله بسیار پر حرارت است ولی سر مشعل ظریف است. در اثر تشعشع حاصل از شعله سر مشعل گرم می شود و گاز داخل مشعل به دمای احتراق می رسد. در نتیجه قبل از خروج گاز از سر مشعل در خود مشعل احتراق رخ می دهد. بنابراین باید سر مشعل متناسب با ضخامت قطعه کار عوض شود. سوال( جوشکاری با استفاده از سر مشعل 4 میلی متری بر روی یک قطعه فوالدی با ضخامت 4 میلی متر جوشکاری انجام می دهد. حال برای جوشکاری یک قطعه ی 2 میلی متری نیز می خواهد از همان سر مشعل استفاده کند. آیا امکان برگشت شعله به عقب وجود دارد یا نه بله. اما این بار به یک دلیل دیگر امکان برگشت شعله وجود دارد. زمانی که می خواهیم روی قطعه ی 2 میلی متری با همان سر مشعل 4 میلی متری جوشکاری انجام دهیم باید شیر اکسیژن و استیلن را کمتر باز کنیم. در این حالت شعله کوچک داریم که تشعشع آن زیاد نیست ولی از طرفی جریان گاز نیز کم است. جریان گاز به خنک کردن سر مشعل کمک می کند و اکنون چون جریان گاز کمی داریم عمل خنک کاری به خوبی انجام نمی شود. درست است که تشعشع کمتر شده و نرخ گرمایش کاهش یافته 12

جوشکاری اکسی استیلن مقدمه

جوشکاری اکسی استیلن مقدمه جوشکاری اکسی استیلن مقدمه به منظور ایجاد اتصال بین دو یا چند قطعه نیاز به آماده سازی و تمهیدات خاص احساس می شود. برای اثبات این موضوع دو قطعه را در نظر بگیرید که بدون اعمال فشار کنار هم قرار گرفته اند.

Detaljer

برای آوردن برنامه از ویندوز ابتدا از خط شروع start قسمت all program را انتخاب کرده و سپس از میکروسافت آفیس برنامه پاور پوینت را بر می گزینیم

برای آوردن برنامه از ویندوز ابتدا از خط شروع start قسمت all program را انتخاب کرده و سپس از میکروسافت آفیس برنامه پاور پوینت را بر می گزینیم آموزش powerpoint Powerpointچیست برای آوردن برنامه از ویندوز ابتدا از خط شروع start قسمت all program را انتخاب کرده و سپس از میکروسافت آفیس برنامه پاور پوینت را بر می گزینیم پنجره ای مطابق شکل باز می شود

Detaljer

در شکل زیر دو بخش S1 و S2 را در نظر بگیرید برای {1}=V مجاورت های A4 و مورد این دو بخش بررسی کنید.

در شکل زیر دو بخش S1 و S2 را در نظر بگیرید برای {1}=V مجاورت های A4 و مورد این دو بخش بررسی کنید. نمونه سئواالت درس پردازش تصویر بر اساس تمرینات پایان فصل 2 و 3 و 8 و 9 کتاب گنزالس )تهیه و تنظیم :حسین امیروداعی( فصل 2-1 وقتی در یک روز روشن وارد یک سینما می شوید مدتی طول می کشد تا بتوانید صندلی خالی

Detaljer

به نام خدا نحوه ی دریافت داده های بورس ایران

به نام خدا نحوه ی دریافت داده های بورس ایران به نام خدا نحوه ی دریافت داده های بورس ایران از مفید تریدر 5 به داینامیک تریدر تهیه کننده : mohammad_ma 1 نرم افزار مفید تریدر رو نصب می کنیم. نرم افزار داینامیک تریدر را نصب می کنیم و تنظیمات آن را بر

Detaljer

پروژه کارشناسی دانشجو : رضا رضایی شماره دانشجویی : استاد راهنما : دکتر دولت شاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر

پروژه کارشناسی دانشجو : رضا رضایی شماره دانشجویی : استاد راهنما : دکتر دولت شاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر 1 پروژه کارشناسی موضوع : آنالیز پاسخ فرکانسی) FRA ( دانشجو : رضا رضایی شماره دانشجویی : 301901019 استاد راهنما : دکتر دولت شاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر نیمسال دوم سال تحصیلی 39-39 2 فهرست مطالب

Detaljer

جزوه ی آموزش مقدماتی اتوکد

جزوه ی آموزش مقدماتی اتوکد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه سمنان جزوه ی آموزش مقدماتی اتوکد کاربرد کامپیوتر در معماری استاد محرم قهرمانی درویش )به همت محمد رسول منصوبی( 9831 باسمه تعالی آموزش نرم افزار اتو کد واحد در این نرم افزار

Detaljer

بسم اهلل الرحمن الرحیم

بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران معرفی نام (Namespace) فضاهای مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه : تهران - خيابان شريعتی - باال تر از خيابان

Detaljer

1 محاسبۀ روشنایی. 1- زیاد)باالتر از )60km/h -2 متوسط) )km/h

1 محاسبۀ روشنایی. 1- زیاد)باالتر از )60km/h -2 متوسط) )km/h 1 محاسبۀ روشنایی در ناحیۀ محاسبات یک شبکه تعریف می شود که شامل تعدادی نقطه است که محاسبات روشنایی در آن نقاط صورت میگیرد. شما میتوانید تعداد و نحوۀ قرار گیری این نقاط را به صورت دستی تعیین کنید. یا این

Detaljer

کاربرد رایانه در شیمی رسم نمودارها

کاربرد رایانه در شیمی رسم نمودارها هو العلیم دانشکده علوم گروه شیمی کاربرد رایانه در شیمی رسم نمودارها رحمت اله پورعطا 1395-96 انواع نمودارها برای رسم نمودا از منوی Insert گروه Chart می توان انواع مختلف نمودار را انتخاب کرد. هر نمودار معموال

Detaljer

استفاده از افزونه RESX بومی سازی برنامه های WPF با استفاده از فایلهای RESX. عنوان مقاله : Localization یا

استفاده از افزونه RESX بومی سازی برنامه های WPF با استفاده از فایلهای RESX. عنوان مقاله : Localization یا در این مقاله بومی سازی )تعیین زبان نمایشی برنامه با توجه به نیاز کاربر( بومی سازی روش های مختلفی وجود دارد که ویژگیهای WPF را از منابع RESX تعبیه شده واکشی کرده و استفاده کنیم. در برنامه های WPF را بررسی

Detaljer

آموزش مدیریت تکنالوژویی معلوماتی برای وزارت خانه ها و اداره پالسی تدارکات

آموزش مدیریت تکنالوژویی معلوماتی برای وزارت خانه ها و اداره پالسی تدارکات آموزش مدیریت تکنالوژویی معلوماتی برای وزارت خانه ها و اداره پالسی تدارکات اهداف روز دوم آموزش دوم: روز آشنایی با بخش ( پالن تدارکاتی نظارت (PMIS) تدارکات قراردادهای اعطا شده فرصت های داوطلبی ثبت داوطلبان

Detaljer

جدا کردن ضایعات غذایی با استفاده از کیسه

جدا کردن ضایعات غذایی با استفاده از کیسه جدا کردن ضایعات غذایی با استفاده از کیسه های سبز. کیسه های سبز به شما کمک می کند تا ضایعات غذایی خود را به گازهای زیستی تبدیل کنید آیا می دانستید که تقریبا نیمی از تمام زباله هایی که درون سطل زباله خود

Detaljer

Ordliste for TRINN 1

Ordliste for TRINN 1 Ordliste for TRINN 1 (utviklende matematikk-oppgavehefter 1A, 1B,2A, 2B, 3A og 3B, - refleksjonsord som kan hjelpe å forstå oppgaver). Bok og side Ord på norsk I oppgavetekstene står ofte verb i imperativ

Detaljer

مهندسی نرم افزار قمی

مهندسی نرم افزار قمی 1 کتاب مرجع درس و اسالید ها: مهندسی نرم افزار مهندسی نرم افزار یان سامرویل. مترجم: پور فاطمی عین هللا جعفرنژاد قمی 2 فرآیند های نرم افزار فرآیند نرم افزار مجموعه ای از فعالیت ها که منجر به تولید محصول

Detaljer

هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه دوم نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه و پاسخ فاز بررسی رفتار فیلتري آنها

هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه دوم نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه و پاسخ فاز بررسی رفتار فیلتري آنها آزما ی ش هف ت م: پا س خ فرکا نس ی مدا رات مرتبه دوم هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه دوم نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه و پاسخ فاز بررسی رفتار فیلتري آنها

Detaljer

راهنمای شناور کردن کودکان در آب ایمنی در آب برای کودکان خردسال در محیط خانه

راهنمای شناور کردن کودکان در آب ایمنی در آب برای کودکان خردسال در محیط خانه راهنمای شناور کردن کودکان در آب ایمنی در آب برای کودکان خردسال در محیط خانه 4 6 7 8 9 10 11 12 14 14 14 16 16 18 18 20 20 22 23 25 ایمنی در آب برای کودکان خردسال چند نکته دیگر: آماده سازی پیش از استحمام

Detaljer

آموزش Word اجرای برنامه Microsoft Word 7002 به صورت زیر عمل می کنیم :

آموزش Word اجرای برنامه Microsoft Word 7002 به صورت زیر عمل می کنیم : آموزش Word 7002 در این نوشتار به بررسی نرم افزار واژه پرداز Microsoft Word 7002 می پردازیم. به کمک این نرم افزار می توانیم هر متنی را به زبان انگلیسی یا فارسی تایپ کرده و در لزوم جداول یا تصاویر نیز به

Detaljer

اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار هشتم شکسته 1 - اجرای دستور انتخاب کمان یا دایره مشخص کردن مرکز مجازی کمان یا دایره...

اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار هشتم شکسته 1 - اجرای دستور انتخاب کمان یا دایره مشخص کردن مرکز مجازی کمان یا دایره... واحد کار هشتم اتوکد و نقشه های ساختمانی اندازهگذاری شعاع بهصورت شکسته 1 اجرای دستور... 2 انتخاب کمان یا دایره... 3 مشخص کردن مرکز مجازی کمان یا دایره... ارائه گزارش از مقدار اندازه... 4 مشخص کردن محل درج

Detaljer

اتوکد دوبعدی طراحی و نماگیری به کمک کامپیوتر به صورت اتوماتیک به طور کلی نرم افزارها در سه زمینه مورد استفاده قرار می گیرند.

اتوکد دوبعدی طراحی و نماگیری به کمک کامپیوتر به صورت اتوماتیک به طور کلی نرم افزارها در سه زمینه مورد استفاده قرار می گیرند. ))جلسه اول:(( اتوکد نرم افزاری است که برای ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی و معماری بکار می رود.این نرم افزار از محصوالت شرکت آمریکایی auto desk است.نرم افزار اتوکد امکان ایجاد ترسیمات دو و سه بعدی را دارا

Detaljer

آموزش روال مدیریت امور مشتریان :

آموزش روال مدیریت امور مشتریان : و 1 آموزش روال مدیریت امور مشتریان ( خدمات پس از فروش ) آموزش روال مدیریت امور مشتریان : ورود به برنامه : در دسکتاپ روی آیکن برنامه دوبار کلیک کرده تا صفحه ورودی برنامه باز گردد و سپس با وارد کردن نام

Detaljer

محافظت در برابر باج افزار پرسش و پاسخ برای مشتریان

محافظت در برابر باج افزار پرسش و پاسخ برای مشتریان محافظت در برابر باج افزار پرسش و پاسخ برای مشتریان 1. باج افزار چیست باج افزار نوعی از تروجان باج خواهی است که عکس ها ویدیو موزیک و فایل های دیگر شما بر روی کامپیوتر را رمز نموده یا دسترسی به سیستم را

Detaljer

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Detaljer

مجتمع آموزشي آرمان صدرا انيميشن سازي با نرم افزار. Swish Max4 يزد- ميدان آزادي خيابان شهيد مطهري.

مجتمع آموزشي آرمان صدرا انيميشن سازي با نرم افزار. Swish Max4 يزد- ميدان آزادي خيابان شهيد مطهري. مجتمع آموزشي آرمان صدرا انيميشن سازي با نرم افزار Swish Max4 يزد- ميدان آزادي خيابان شهيد مطهري 81851471-81845373 www.armansadra.com ٢ آموزش انیمیشن سازی با نرم افزار سویش مکس نویسنده محمد مرادی 4931

Detaljer

جزوه آموزشی نرم افزار 1 InDesign

جزوه آموزشی نرم افزار 1 InDesign جزوه آموزشی نرم افزار 1 InDesign آشنایی با نواحی کاری ناحیه کاری شامل پنجره سند board Paste جعبه ابزار و پالتهای شناور می باشد. جعبه ابزار شامل ابزارهایی است برای انتخاب موضوعات کار با تایپ ترسیم مشاهده

Detaljer

نرم افزار Excelیک برنامه صفحه گسترده است. صفحه گسترده به برنامه هایی گفته میشود که اطالعات متنی و عددی را در قالب جدول نگهداری میکنند.

نرم افزار Excelیک برنامه صفحه گسترده است. صفحه گسترده به برنامه هایی گفته میشود که اطالعات متنی و عددی را در قالب جدول نگهداری میکنند. نام دوره : آموزش Excel EXCELچیست نرم افزار Excelیک برنامه صفحه گسترده است. صفحه گسترده به برنامه هایی گفته میشود که اطالعات متنی و عددی را در قالب جدول نگهداری میکنند. ساختار جدولی صفحات این گونه برنامه

Detaljer

مخصوص دوربین های کانن نیکون دیجیتال SLR جزوه آموزشی

مخصوص دوربین های کانن نیکون دیجیتال SLR جزوه آموزشی مخصوص دوربین های کانن نیکون دیجیتال SLR جزوه آموزشی برای اعتماد وخرید محصوالت نایسین از شما سپاسگزاریم لطفا پیش از کار با این فالش این جزوه آموزشی را با دقت بخوانید و با مراجعه به جزوه آموزشی دوربینتان

Detaljer

برای شما که مشکل خواب دارید

برای شما که مشکل خواب دارید برای شما که مشکل خواب دارید تعداد زیادی از پناهندگان در یک مقطع زمانی دچار مشکالت خواب میشوند. بعضی ها این مشکالت خواب را هر شب دارند و عده ای فقط گاهی اوقات. در بیشتر موارد این مشکالت میتواند بصورت بخواب

Detaljer

دانشگاه گیالن دانشکده علوم کشاورزی ازدیاد نباتات )فصل هفدهم( ریزازدیادی و کشت بافتهای گیاهی )آماده سازی و ترکیب محیط کشت( مواد تشکیل دهنده محیط کشت

دانشگاه گیالن دانشکده علوم کشاورزی ازدیاد نباتات )فصل هفدهم( ریزازدیادی و کشت بافتهای گیاهی )آماده سازی و ترکیب محیط کشت( مواد تشکیل دهنده محیط کشت 17-18 (Media دانشگاه گیالن دانشکده علوم کشاورزی ازدیاد نباتات )فصل هفدهم( ریزازدیادی و کشت بافتهای گیاهی )آماده سازی و ترکیب محیط کشت( Chapters 1 سال تحصیلی 1393-94 زکی زاده مواد تشکیل دهنده محیط کشت نیازهای

Detaljer

ارتباط با پایگاه داده درDreamweaver

ارتباط با پایگاه داده درDreamweaver فصل هشتم - ارتباط با پایگاه داده در 119 Dreamweaver ارتباط با پایگاه داده درDreamweaver فصل هشتم هدفهای رفتاری: پس از آموزش این فصل هنرجو میتواند: 1 -با سیستم مدیریت پایگاه دادهMySQL توسطنرمافزارDreamweaver

Detaljer

بسم اهلل الرحمن الرحیم

بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش SQlite اول( )بخش مدرس : مهندس افشین رفوآ آموزش SQlite )بخش اول( استفاده از پایگاه داده ی SQlite این فصل

Detaljer

1 کودکان در خانواده های چند زبانه. جزوه معلوماتی Dari

1 کودکان در خانواده های چند زبانه. جزوه معلوماتی Dari کودکان در خانواده های چند زبانه جزوه معلوماتی Dari 1 کودکان در خانواده های چند زبانه مقدمه این جزوه معلوماتی درباره ده پرسشی ست که والدین بیشرت وقت ها درباره رشد چند زبانی کودکان می پرسند. این جزوه معلوماتی

Detaljer

بسمه تعالی در داخل این فایل یک فایل پی دی اف و یک فولدر که شامل همه کدهای متلب است وجود دارد و نام هر کد متلب با نام زیر ذخیره شود:

بسمه تعالی در داخل این فایل یک فایل پی دی اف و یک فولدر که شامل همه کدهای متلب است وجود دارد و نام هر کد متلب با نام زیر ذخیره شود: بسمه تعالی نکات مهم در زمینهی پروژه: تحویل پروژه شامل دو مرحله است که عبارت است از دو بخش تحویل غیرحضوری و تحویل حضوری مهلت تحویل غیرحضوری پروژه چهارشنبه 41 تیرماه ساعت 41 ظهر می باشد. تحویل حضوری به صورت

Detaljer

متن نویسی و اندازه گذاری نقشهها واحد کارهشتم اگر این گزینه را فعال کنید سبک نوشتاری از نوع حاشیهنویسی میشود. نوشتن به صورت وارونه

متن نویسی و اندازه گذاری نقشهها واحد کارهشتم اگر این گزینه را فعال کنید سبک نوشتاری از نوع حاشیهنویسی میشود. نوشتن به صورت وارونه هشتم کار واحد ساختمانی های نقشه و اتوکد سبکهای میتوانید دستور این از استفاده با بسازید. مختلفی نوشتاری از خود نقشه در میخواهید اگر باشید داشته یاد به هرکدام برای حتما کنید استفاده نوشته مدل چند قبال که

Detaljer

جزوه آموزش نرم افزار اکسس 0202

جزوه آموزش نرم افزار اکسس 0202 جزوه آموزش نرم افزار اکسس 0202 ویژه درس کاربرد رایانه در حسابداری )3 ) دانشکده فنی پسران شهرضا )خوارزمی( مدرس: مهندس امیر حسین حریری نیمسال دوم سال تحصیلی 69-0961 مایکروسافت اکسس: مایکروسافت اکسس یکی از

Detaljer

زبان مهم است درست انجام دهید!

زبان مهم است درست انجام دهید! OPPVEKST زبان مهم است درست انجام دهید! راهنامیی برای والدین زمان که اطفال با چندین زبان بزرګ میشوند. DARI زبان کلید است برای دوستان اجتامع مکتب علم و کیفیت زندګی. اطفال تان را اجازه دهید تا آموخنت زبان

Detaljer

آموزش طراحی وب سایت بانرم افزار WYSIWYG web builder9

آموزش طراحی وب سایت بانرم افزار WYSIWYG web builder9 آموزش طراحی وب سایت بانرم افزار WYSIWYG web builder9 درباره من:من سینا اکبری متولد 1377 ومدیر 1/26/ وبسایت weandyou.ir میباشم. چون در اینترنت هیچ منبع رایگانی برای آموزش این نرم افزار بسیار عالی و پر کاربرد

Detaljer

Eksamen FSP5831/PSP5520 Dari nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5831/PSP5520 Dari nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.2013 FSP5831/PSP5520 Dari nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 سوال اول: در باره تجلیل روز مادر/پدر ۵ جملھ بنویسید. Oppgåve 2 Les teksten og svar

Detaljer

آشنایی با محیط عمومی Excel 2007

آشنایی با محیط عمومی Excel 2007 آشنایی با محیط عمومی Excel 2007 هنگامی که صحفه گسترده Excel را باز می کنید نواری تحت عنوان Ribbon وجود دارد که جایگزین نوار استاندارد در Versionهای قدیمی می باشد. در باالی نوار ریبن نوار عنوان وجود دارد

Detaljer

صفحه گسترده )1( Excel

صفحه گسترده )1( Excel کارگاه 10 صفحه گسترده )1( Excel چگونه می توانید جدولی از داده های عددی و متنی برای انجام محاسبات ایجاد کنید چگونه می توانید محاسبات مورد نظر خود را روی داده های جدول انجام دهید چگونه می توانید از فرمول

Detaljer

ابزارها و نوارهای موجود در صفحه Excel

ابزارها و نوارهای موجود در صفحه Excel به كارگيري نرم افزار EXCEL در عمليات حسابداري مي توان نحوه نمايش ستونها را نيز به عدد تبديل نمود. در محل تقاطع هر سطر با هر ستون يک سلول تشکيل می شود. بنابراين در نسخه Excel2007 در هر Sheet بيشتر از 171

Detaljer

اصول کامپیوتر ۱ مبانی کامپیوتر و برنام

اصول کامپیوتر ۱ مبانی کامپیوتر و برنام اصول کامپیوتر ۱ هسازی مبانی کامپیوتر و برنام»جلس هی پنجم«دانشکد هی علوم ریاضی - دانشگاه شهید بهشتی مسال اول ۱۳۸۹-۹۰ نی نفروش مدرس : سید علی کتا نفروش گردآوری و تألیف : سید علی کتا 1 حق هر نوع استفاده متعلق

Detaljer

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få زیاد. Mange. Venstre راست. Høyre باالترین. Øverst

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få زیاد. Mange. Venstre راست. Høyre باالترین. Øverst Ord og begreper Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få کم Mange زیاد Venstre چپ Høyre راست Øverst باالترین Nederst پاهینترین Lite کم Mye زیاد Flest زیادترین Færrest کمترین Oppe باال Nede پاهین Mellom

Detaljer

لیاقت های خود را مشخص کنید

لیاقت های خود را مشخص کنید Sida: 1 va 5 لیاقت های خود را مشخص کنید آیا در زمینه یک حرفه سابقه کاری دارید و می خواهید بدانید که سابق ه زندگی حرفه ای خود را در سویدن چگونه مورد استفاده قرار دهید از طریق انجام خود اریابی می توانید

Detaljer

با کلیک روی گزینه فوق وارد یک کاربرگ خالی اکسل میشویم. در تصویر زیر یک کاربرگ خام را مشاهده میکنید. حذف صفحه آغازین انتخاب کنید.

با کلیک روی گزینه فوق وارد یک کاربرگ خالی اکسل میشویم. در تصویر زیر یک کاربرگ خام را مشاهده میکنید. حذف صفحه آغازین انتخاب کنید. آشنایی اولیه با اکسل 2016 15 با کلیک روی گزینه فوق وارد یک کاربرگ خالی اکسل میشویم. در تصویر زیر یک کاربرگ خام را مشاهده میکنید. حذف صفحه آغازین برای اینکه صفحه آغازین اکسل را حذف کنید تا پس از اجرای نرمافزار

Detaljer

http://eksamensarkiv.net/

http://eksamensarkiv.net/ Oppgåve 1 Svar på spørsmålet under ved å skrive ein kort, samanhengande tekst på 2-3 setningar på persisk. Oppgåve 2 در میان چھار فصل سال شما کدام فصل سال را بیشتر دوست دارید چرا Les teksten under, og

Detaljer

جواب این معلومات را در دفترچە خودرو در قسمت ٨ )وزن( می شود پیدا کرد. چە مقدار بار می توانید با یک تریلر یدک بکشید

جواب این معلومات را در دفترچە خودرو در قسمت ٨ )وزن( می شود پیدا کرد. چە مقدار بار می توانید با یک تریلر یدک بکشید چە مقدار بار می توانید با یک تریلر یدک بکشید جواب این معلومات را در دفترچە خودرو در قسمت ٨ )وزن( می شود پیدا کرد. 1 Hva er største tillatte totalvekt på tilhenger denne bilen kan dra? رانندگی با تریلر

Detaljer

به والدین در مورد کودکان جنگ و آوارگی

به والدین در مورد کودکان جنگ و آوارگی به والدین در مورد کودکان جنگ و آوارگی واکنش های کودک به جنگ و فرار پیوسته خانواده و کودکان زیادی در معرض درگیریهای جنگی قرار گرفته و مجبور به فرار میگردند. تبعید معموال آخرین مقصد در یک سفر طوالنی است

Detaljer

فعال باشید احساس بهتری داشته باشید! Vær aktiv føl deg bedre

فعال باشید احساس بهتری داشته باشید! Vær aktiv føl deg bedre فارسی / Farsi فعال باشید احساس بهتری داشته باشید! Vær aktiv føl deg bedre فعالیت بدنی و پیشگیری از دیابت نوع 2 Fysisk aktivitet og forebygging av diabetes type 2 شما برای تحرک خلق شدە اید. اگر شما فعالیت

Detaljer

معرفی برنامه ذخیره عملیاتی :

معرفی برنامه ذخیره عملیاتی : معرفی برنامه ذخیره عملیاتی : دوره زمانی همکاري برنامه 1 خرداد تا 1 شهریورماه می باشد. روزهاي کاري شامل تمام روزهاي هفته به استثناي پنجشنبه جمعه و تعطیلات رسمی می باشد. کلیه مشترکین صنعتی با قدرت قراردادي

Detaljer

فاکتور هوشمند اکسل فرساران. Version 1.0

فاکتور هوشمند اکسل فرساران.   Version 1.0 فاکتور هوشمند اکسل فرساران www.farsaran.com info@farsaran.com Version 1.0 معرفی فاکتور هوشمند اکسل آموزش نحوه استفاده از فاکتورهوشمند در اطالعات فهرست فرساران...2 اکسل...3 Header و Details در یک فاکتور...3

Detaljer

دستورالعمل تهیه و ترسیم نقشه های تاسیسات برقی

دستورالعمل تهیه و ترسیم نقشه های تاسیسات برقی دستورالعمل تهیه و ترسیم نقشه های تاسیسات برقی 1. هدف : با توجه به اهمیت کنترل مستندات و به منظور هماهنگ سازی در نقشه های تأسیسات برق ارائه شده به مالکین و کارفرمایان محترم دستورالعمل ذیل جهت طراحی نقشه

Detaljer

آموزش راه اندازی HMI Panel Master نویسنده به سفارش

آموزش راه اندازی HMI Panel Master نویسنده به سفارش http://youtu.be/dqkehd5wncc آموزش راه اندازی HMI Panel Master http://youtu.be/0adffpoziue نویسنده محمد کرامتی به سفارش http://youtu.be/51oqlrxxchk www.plcgoods.net http://youtu.be/mjft4z1oceo hmi چيست

Detaljer

آموزش Word2007 بهمراه تصویر ) تهیه شده در تالر بزرگ کامپیوتر (

آموزش Word2007 بهمراه تصویر ) تهیه شده در تالر بزرگ کامپیوتر ( www.mihandownload.com آموزش Word2007 بهمراه تصویر ) تهیه شده در تالر بزرگ کامپیوتر ( فهرست قسمت های مختلف آموزش نرم افزار : Word2007 رابطه کاربر نرم افزار Word کار با اسناد ذخیره سازی اسناد باز کردن اسناد

Detaljer

بسمه تعالی درس : فارماکولوژی جلسه : 5 )ویراستاری شده( موضوع آنتی هستامین ها داروهای ضد سرفه و سرماخوردگی

بسمه تعالی درس : فارماکولوژی جلسه : 5 )ویراستاری شده( موضوع آنتی هستامین ها داروهای ضد سرفه و سرماخوردگی استاد : بسمه تعالی درس : فارماکولوژی جلسه : 5 )ویراستاری شده( موضوع آنتی هستامین ها داروهای ضد سرفه و سرماخوردگی دکتر حاج هاشمی Common cold عامل این نوع سرما خوردگی ها اکثرا ویروسها هستند. رینوویروسها

Detaljer

تازه وارد در سویدن مستحق مساعی ویژ ه جهت جایگزینی و استقرار هستند خوش آمدید.

تازه وارد در سویدن مستحق مساعی ویژ ه جهت جایگزینی و استقرار هستند خوش آمدید. Sida: 1 av 5 Dari Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) فیلم - تازه وارد در سویدن در باره فیلم سالم و به فیلم راهنما برای کسانیکه در سویدن اجازه اقامت دریافت نموده اند و مستحق

Detaljer

معرفی برنامه ذخیره عملیاتی:

معرفی برنامه ذخیره عملیاتی: معرفی برنامه ذخیره عملیاتی: دوره زمانی همکاري برنامه 0 خرداد تا 5 شهریورماه می باشد. روزهاي کاري شامل تمام روزهاي هفته به استثناي پنجشنبه جمعه و تعطیلات رسمی می باشد. کلیه مشترکین صنعتی با قدرت قراردادي

Detaljer

تاثیر تکنولوژی )به صورت خاص کامپیوتر و اینترنت( بر کودکان

تاثیر تکنولوژی )به صورت خاص کامپیوتر و اینترنت( بر کودکان تاثیر تکنولوژی )به صورت خاص کامپیوتر و اینترنت( بر کودکان فاطمه حسن نژاد)ورودی 09( مقدمه فناوری کامپیوتر بطور وسیع در جامعه گسترش پیدا کرده است و با تمامی جنبه های زندگی از مدرسه تا محل کار خدمات بانکی

Detaljer

نوزاد رها شده از بند پوشک نوشته کریستین گراس لوه مترجم: فاطمه سادات حسینی

نوزاد رها شده از بند پوشک نوشته کریستین گراس لوه مترجم: فاطمه سادات حسینی نوزاد رها شده از بند پوشک نوشته کریستین گراس لوه مترجم: فاطمه سادات حسینی این کتاب را به دو گل زندگی ام بنیامین و دنیل تقدیم می کنم که از بدو تولد دریچه ذهن مرا به روی چیزهایی گشودند که کودکان می خواهند

Detaljer

تحلیل الگوریتم های بازگشتی

تحلیل الگوریتم های بازگشتی تحلیل الگوریتم های بازگشتی n.razavi@tabrizu.ac.ir ۱۳۹۵ سید ناصر رضوی توابع بازگشتی 2 درخت H توابع بازگشتی. محاسبهی فاکتوریل ب.م.م. دنباله ی هانوی برجهای فیبوناچی مرتب سازی ادغامی بازگشتی. توابع تحلیل روش

Detaljer

لیاقت های خود را مشخص کنید

لیاقت های خود را مشخص کنید Sida: 1 va 6 لیاقت های خود را مشخص کنید آیا در زمینه یک حرفه سابقه کاری دارید و می خواهید بدانید که سابق ه زندگی حرفه ای خود را در سویدن چگونه مورد استفاده قرار دهید از طریق انجام خود اریابی می توانید

Detaljer

عنوان : ضرورت کلسیم برای بهبود خصوصیات کمی و کیفی گل و گیاهان زینتی در کشور نگارش : رحیم مطلبی فرد محسن کافی و محمد جعفر ملکوتی ناشر : دفتر برنامه

عنوان : ضرورت کلسیم برای بهبود خصوصیات کمی و کیفی گل و گیاهان زینتی در کشور نگارش : رحیم مطلبی فرد محسن کافی و محمد جعفر ملکوتی ناشر : دفتر برنامه عنوان : ضرورت کلسیم برای بهبود خصوصیات کمی و کیفی گل و گیاهان زینتی در کشور نگارش : رحیم مطلبی فرد محسن کافی و محمد جعفر ملکوتی ناشر : دفتر برنامه ریزی رسانه های ترویجی ویراستار : مهندس علی خبیری سال انتشار

Detaljer

1 کودکان در خانواده های چند زبانه. جزوه معلوماتی Persisk

1 کودکان در خانواده های چند زبانه. جزوه معلوماتی Persisk کودکان در خانواده های چند زبانه جزوه معلوماتی Persisk 1 کودکان در خانواده های چند زبانه پیش درآمد این جزوه درمورد 10 پرسشی است که معموال خانواده ها در مورد رشد چند زبانه کودکان خود مطرح میکنند. عالوه برآن

Detaljer

اطالعات ویژه متقاضیان

اطالعات ویژه متقاضیان : farsi Informasjon til enslige mindreårige asylsøkere اطالعات ویژه متقاضیان پناهندگی تنهای زیر 18 سال برای شما که بین 15 تا 18 سال دارید 02 آیا شما زیر 18 سال هستید آیا برای تقاضای حفاظت و حمایت یعنی

Detaljer

باسمه تعالی. بررسی و تحلیل باج افزار Fantom

باسمه تعالی. بررسی و تحلیل باج افزار Fantom باسمه تعالی عنوان مستند بررسی و تحلیل باج افزار Fantom 1 1 فهرست مطالب مقدمه... 3 2 3 4 5 6 پی سناریوی آلودگی... 3 اجرای باج افزار... 5 لود اصلی بدافزار... 7 روشهای انتشار بدافزار... 8 مشخصات فایل تحلیل

Detaljer

پودمان شهروند الکترونیکی 2 تولید فیلم کوتاه رعایت نکات ایمنی و بهداشتى در انجام کارها اطالعات و ارتباطات مجازی

پودمان شهروند الکترونیکی 2 تولید فیلم کوتاه رعایت نکات ایمنی و بهداشتى در انجام کارها اطالعات و ارتباطات مجازی پودمان شهروند الکترونیکی 2 برخی از شایستگی هایی که در این پودمان بهدست میآورید: ویرایش تصاویر تهیه آلبوم تصاویر تولید فیلم کوتاه تبدیل قالب های مختلف تصویر صدا و ویدئو به قالبهای رایج و کاربردی اجرای فایل

Detaljer

قوانین نظم و ترتیبات

قوانین نظم و ترتیبات قوانین نظم و ترتیبات 1. اهداف این قوانین نظم و ترتیبات میتواند به محیط یادگیری و کاری برای شاگردان و همچنین رشد و پیشرفت تواناییهای اجتماعی آنها کمک کند. این قوانین شامل مقررات نظم و نحوه رفتار و کردار

Detaljer

لیاقت های خود را مشخص کنید

لیاقت های خود را مشخص کنید Sida: 1 va 5 لیاقت های خود را مشخص کنید آیا در زمینه یک حرفه سابقه کاری دارید و می خواهید بدانید که سابق ه زندگی حرفه ای خود را در سویدن چگونه مورد استفاده قرار دهید از طریق انجام خود اریابی می توانید

Detaljer

فصل 6 موتورهای سنکرون مخصوص

فصل 6 موتورهای سنکرون مخصوص فهرست به نام خدای فصل 6 موتورهای سنکرون مخصوص -1-6 مقدمه... 3... -2-6 موتورهای رلوکتانسی تک فاز......4 1-2-6- اصول کار موتور رلوکتانسی تک فاز... 8-3-6-4-6-1-4-6 -2-4-6-5-6 موتورهای زیر سنکرون رلوکتانسی......13

Detaljer

دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان دستور کار آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته ویرایش جدید مهر 95 دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان ویرایش و بازنگری: محمد آهنگریان دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان دستور کار آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته 1 فهرست

Detaljer

صفحه اصلی نرم افزار

صفحه اصلی نرم افزار راھنمای TNM2000+ / TNM5000 پروگرامرھای فھرست: نصب نرم افزار -------------------------------------------------------------------------------------- صفحه ٢ اجرای نرمافزار -------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

NOAS یک سازمان حقوق بشر غیردولتی است که اطالعات و کمک حقوقی در اختیار متقاضیان پناهندگی قرار می دهد.

NOAS یک سازمان حقوق بشر غیردولتی است که اطالعات و کمک حقوقی در اختیار متقاضیان پناهندگی قرار می دهد. NOAS یک سازمان حقوق بشر غیردولتی است که اطالعات و کمک حقوقی در اختیار متقاضیان پناهندگی قرار می دهد. این جزوه حاوی اطالعات مهم برای پناه جویانی است که خواهان محافظت از دولت نروژ هستند. سازمان پناه جويان

Detaljer

بسم اهلل الرحمن الرحیم

بسم اهلل الرحمن الرحیم 1 بسم اهلل الرحمن الرحیم 2 دانشکده دندانپزشکی پایان نامه جهت اخذ مدرک دکترای حرفه ای در رشته دندانپزشکی عنوان: طراحی و ارزیابی کارایی نرم افزار کمک آموزشی ضایعات دهان فک و صورت محل انجام پژوهش: دانشکده

Detaljer

Profile MIBC

Profile MIBC Profile MIBC 2016-2017 1 2 4 6 7 8 9 10 14 فهرست پیام مدیرعامل معرفی شرکت... بیانیه ماموریت... خدمات قابل ارائه... راه حل ها و سیستم های کنترلی... چشم انداز بخش بندی بازار تجربه های استراتژیک... گواهینامه

Detaljer

پمپ های حرارتی و انرژی زمین گرمایی

پمپ های حرارتی و انرژی زمین گرمایی پمپ های حرارتی انرژی زمین گرمایی برگرفته از مقاالت: سازمان انرژی های ن در ایران www.suna.org.ir پمپ حرارتی زمین گرمایی : اگر منحنی تغییرات دمای ها دمای زمین در اعماق را در طل یک سال رسم نماییم مشاهده می

Detaljer

صلیب سرخ DARI ردیابی و پیامهای صلیب سرخ

صلیب سرخ DARI ردیابی و پیامهای صلیب سرخ صلیب سرخ ردیابی و پیامهای صلیب سرخ DARI بیجوکس موامبا 5 سال. در راه بازگشت به خانه. یک اتوبوس پر از اطفال خردسال در راه رفتن به فرودگاه کینشاسا. کودکان برای بازگشتن به خانه خیلی ذوق زده هستند. همبستگی

Detaljer

با توجه به اهمیت امر آموزش رایانه برای افراد از س نین پایین نیاز به آموزش صحیح و اصولی کامال

با توجه به اهمیت امر آموزش رایانه برای افراد از س نین پایین نیاز به آموزش صحیح و اصولی کامال خودآموز تصویری Word 2010 با توجه به اهمیت امر آموزش رایانه برای افراد از س نین پایین نیاز به آموزش صحیح و اصولی کامال محس وس میباشد. به دلیل آنکه کودکان و نوجوانان معموال خود اقدام به یادگیری کرده و یا

Detaljer

سرفصل های کاملترین و کاربردی ترین پکیج و دوره آموزش طراحی وب

سرفصل های کاملترین و کاربردی ترین پکیج و دوره آموزش طراحی وب سرفصل های کاملترین و کاربردی ترین پکیج و دوره آموزش طراحی وب مدرس : لقمان آوند دانشجوی دکترای نرم افزار با 10 سال سابقه طراحی و برنامه نویسی وب www.7learn.com/class/5060 ثبت نام و دریافت پکیج آموزشی :

Detaljer

بررسی جامع صنعت آلومینیوم در ایران و جهان

بررسی جامع صنعت آلومینیوم در ایران و جهان بررسی جامع صنعت آلومینیوم در ایران و جهان واحد خدمات سرمایه گذاری کارگزاری تامین سرمایه نوین تهیه کننده:فرزانه طهرانچی اردیبهشت ماه 49 1 -1 فهرست مطالب پیشگفتار...3 معرفی...3 3- ویژگیها و کاربردهای فلز

Detaljer

ﻡﻮﺳ ﻞﺼﻓ ﻪﺘﺴﺑ ﺭﺍﺪﻣ ﻦﻴﺑﺭﻭﺩ ﻱﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ ﻪﺘﺴﺑ ﺭﺍﺪﻣ ﻦﻴﺑﺭﻭﺩ ﻱﺎﻫ

ﻡﻮﺳ ﻞﺼﻓ ﻪﺘﺴﺑ ﺭﺍﺪﻣ ﻦﻴﺑﺭﻭﺩ ﻱﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ ﻪﺘﺴﺑ ﺭﺍﺪﻣ ﻦﻴﺑﺭﻭﺩ ﻱﺎﻫ سوم فصل هاي دوربين مدار بسته سيستم ساعات آموزش نظری عملی جمع 38 28 10 هدف کلی فصل آشنایی با تجهیزات سیستم دوربین مدار بسته و توانایی نصب و راه اندازی آن هدف های رفتاری پس از پایان آموزش این فصل هنرجو باید

Detaljer

خدا عیسی مسیح خالق ما دفاعیه کتاب مقدس در خصوص تثلیث نگاشته شده توسط جاناتان سارفاتی اولین مورد انتشار در : آپولوجیا )دفاعیات( )2( 5 :

خدا عیسی مسیح خالق ما دفاعیه کتاب مقدس در خصوص تثلیث نگاشته شده توسط جاناتان سارفاتی اولین مورد انتشار در : آپولوجیا )دفاعیات( )2( 5 : هس نیس نیس هس هس نی س عیسی مسیح خالق ما دفاعیه کاب مقدس در خصوص ثلیث نگاشه شده وسط جاناان سارفای اولین مورد انشار در : آپولوجیا )دفاعیا( )2( 5 : 73 73 6331 درک آموزه ثلیث برای برخی افراد دشوار اس. اما

Detaljer

به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان و خرد به نام خداوند جان و خرد 2 سامانه همراه بانک ملت )نسخه جدید( با هدف استفاده از تکنولوژیهای بهروز نرمافزاری در حوزه تلفن همراه کاربرپسند نمودن سامانه همراه بانک متناسب با هویت بصری بانک و ارائه خدمات جدید

Detaljer

: farsi Informasjon til asylsøkere i Norge اطالعات ويژه متقاضیان پناهندگی در نروژ

: farsi Informasjon til asylsøkere i Norge اطالعات ويژه متقاضیان پناهندگی در نروژ : farsi Informasjon til asylsøkere i Norge اطالعات ويژه متقاضیان پناهندگی در نروژ 02 این جزوه توسط سازمان حمایت از پناه جویان نروژ )NOAS( تهیه شده است. NOAS یک سازمان حقوق بشر غیردولتی است که اطالعات و

Detaljer

www.helwist.com سهشنبه 16 فوریه 2010

www.helwist.com سهشنبه 16 فوریه 2010 از: پيتر گيتمارک(عضو پارلمان نروژ از حزب ليبرال) ترجمه از نروژی: باقی تالبولعيلم سهشنبه 16 فوریه 2010 پيتر گيتمارک(عضو پارلمان نروژ از حزب ليبرال) امروز مجلس بحث دعاوی من "دیالوگ ما در زمينه حقوق بشر"

Detaljer

دعوت نامه. Versjon: dari به اولین مصاحبه با کودکستان خوش آمدید به ولی االمر

دعوت نامه. Versjon: dari به اولین مصاحبه با کودکستان خوش آمدید به ولی االمر Versjon: dari دعوت نامه به اولین مصاحبه با کودکستان خوش آمدید به ولی االمر ما شما را برای بار اول به مصاحبه در کودکستان دعوت می نمایم. ما می خواهیم که به شما به صفت یک فامیل بهترآشنا شویم. بدین ترتیب برای

Detaljer

ادارە حمایت از کودکان

ادارە حمایت از کودکان ادارە حمایت از کودکان بهترین ها برای کودک ادارە حمایت از کودکان در نروژ ادارە حمایت از کودکان باید بە کودکان نوجوانان و خانوادەها در زمانی کە وضعیت در منزل سخت و دشوار شدە است و یا بە هر علت دیگری کە کودک

Detaljer

خانه سالمندان برای همه

خانه سالمندان برای همه خانه سالمندان برای همه Peder Lykke Centret - یک خانه ساملندان برای مهه سلیقه ها Dobrodošli Velkommen Welcome Hoşgeldiniz Soo dhawaw Velkommen 2 آیا میتوانید در یک خانه سالمندان در دانمارک احساس کنید که

Detaljer

ناکدوک زا تیامح ناکدوک یارب اه نیرتهب

ناکدوک زا تیامح ناکدوک یارب اه نیرتهب حمایت از کودکان بهترین ها برای کودکان ادارە حمایت از کودکان در ناروی ادارە حمایت از کودکان باید بە کودکان نوجوانان و خانوادەها در زمانی کە وضعیت در خانە سخت شدە است و یا بە هر علت دیگری کە کودک احتیاج

Detaljer

آشنايي با VBA ماکرو چيست تغيير کدھاي ماکرو ساخت تصوير براي اجراي ماکرو آشنايي با ماژول ھا اجراي روال

آشنايي با VBA ماکرو چيست تغيير کدھاي ماکرو ساخت تصوير براي اجراي ماکرو آشنايي با ماژول ھا اجراي روال به نام خدا آموزش VBA در اکسل - http://www.learninweb.com/%c2%e3%e6%d2%d4-vba-excel.php فصل اول : آشنايي با VBA و ماکروھا آشنايي با VBA ماکرو چيست روش ساخت يک ماکرو براي يک فايل اکسل روش اجراي ماکرو مشاھده

Detaljer

فصل 7: روانشناسی مثبت گرا در سازمان

فصل 7: روانشناسی مثبت گرا در سازمان فصل 7: روانشناسی مثبت گرا در سازمان تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / پاییز 1393 روانشناسی مثبت گرا: علم روانشناسی در آغاز به جاي مطالعه سلامت روان تنها

Detaljer

یاد بگیر فارسی بنویسی و بخوانی!

یاد بگیر فارسی بنویسی و بخوانی! یاد بگیر فارسی بنویسی و بخوانی! 1 به ویدئویی که گذاشته ایم گوش بده! سپس به این سواالت جواب بده: الف در این ویدئو چند صدای س می شنوی بنویس: می شنوی بنویس: ز ب چند صدای می شنوی بنویس: ه ج چند صدای 2 به ترتیب

Detaljer

https://t.me/rizisr https://www.instgrm.com/rizisr.ir موزش لوم تا لیف: استاد رمضان "حیدري" تحتنظر: استاد انجنیر بختیاري"بختیار" سرمربیفزیک موضو ات: عملیههای ا داد الجبری توانها ذر ا داد عبارتهای الجبری

Detaljer

5/12/2010 زبا ياشی اس بهی. مریم رستگارپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه بهار 89

5/12/2010 زبا ياشی اس بهی. مریم رستگارپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه بهار 89 1 زبا ياشی اس بهی : ارائه مریم رستگارپور mriausaveh@yahoo.com دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه بهار 89 1 3 يرجع درش www.assembly.blogfa.com www.rastgarpour.com www.ehsan7150.tk فصم س و زبان اسمبلی 2 5 ص رت

Detaljer

شما درمان خواهد شد. DAri

شما درمان خواهد شد. DAri توبرکلوز )مرض سل( شما درمان خواهد شد DAri در ابتدا وقتی که به من گفته شده که توبرکلوز دارم چندان پریشان نشدم.حداقل می دانستم که مشکل من چیست. اما با گذشت زمان کم کم بیماری در نظرم جدی تر شد. و وقتی که

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. RETNINGER Det er fire hovedretninger: øst, vest, nord og sør. Det er også fire retninger til som ligger mellom de fire hovedretningene: nord-øst, sør-øst, nordvest, sør-vest. Vi bruker retningene for å

Detaljer

dinamo / ILLUSTRASJONSFOTO: TINE POPPE Postboks Tønsberg Stensberggaten Oslo Trykk: Flisa Trykkeri AS bufdir.no

dinamo / ILLUSTRASJONSFOTO: TINE POPPE Postboks Tønsberg Stensberggaten Oslo Trykk: Flisa Trykkeri AS bufdir.no dinamo / ILLUSTRASJONSFOTO: TINE POPPE ﺁﺩﺭﺱ ﭘﺳﺕ Postboks 2233 3103 Tønsberg Trykk: Flisa Trykkeri AS ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺭﺍﺟﻌﻪ Stensberggaten 27 0170 Oslo bufdir.no کنوانسیون کودکان سازمان ملل متحد این کنوانسیون قاطعانە

Detaljer

آموزش رانندگی امروز چهار مرحله و پس از راه اندازی به پایان می رسد.

آموزش رانندگی امروز چهار مرحله و پس از راه اندازی به پایان می رسد. آموزش رانندگی امروز چهار مرحله و پس از راه اندازی به پایان می رسد. پیشنهاد شدە کە شما احتیاج بە ١٠٠ ساعت رانندگی دارید تا کبی بیشتر تجربە پیدا کنید. در مرحلە اول هدف درک خطر و آموزش سیستم ترافیک می باشد.

Detaljer

مرجع کاربردی. CorelDRAW X6 مؤلف علی محمودی

مرجع کاربردی. CorelDRAW X6 مؤلف علی محمودی مرجع کاربردی CorelDRAW X6 مؤلف علی محمودی سخنی با خوانندگان»سپس به کاتبان و نویسندگانت بنگر و بهترین آن ها را بر کارهای خود بگمار... کاتبان و نویسندگانی برگزین که قدر خود را بشناسند چون کسی که به قدر

Detaljer

فعال باشید - احساس بهتری داشته باشید. Vær aktiv føl deg bedre

فعال باشید - احساس بهتری داشته باشید. Vær aktiv føl deg bedre دری Dari/ فعال باشید - احساس بهتری داشته باشید Vær aktiv føl deg bedre فعالیت فزیکی و وقایه از دیابت نوع 2 Fysisk aktivitet og forebygging av diabetes type 2 بدن انسان به قسمی است که باید در حرکت باشد.

Detaljer

دبی. NO: Dub Feb 04 - Mar 15 مدارك لازم: خدمات کمیسیون: امکانات CHD 2- CHD 6- توضیحات 1,635,000 ندارد 920,000

دبی.  NO: Dub Feb 04 - Mar 15 مدارك لازم: خدمات کمیسیون: امکانات CHD 2- CHD 6- توضیحات 1,635,000 ندارد 920,000 دبی NO: Dub.512.1607.5447 Feb 04 - Mar 15 مدت اقامت: 3 شب و 4 روز تاریخ شروع: 16 بهمن - 25 اسفند گذرنامه به حداقل 6 ماه اعتبار پرواز رفت و برگشت ایرباس 300-600 ماهان ویزا توریستی 3 شب و 4 روز اقامت در

Detaljer

بە ما بپیوندید! Farsi

بە ما بپیوندید! Farsi بە ما بپیوندید! ما می خواهیم كە كودكان بیشتر جوانان و خانوادههای آنها بە تیم های ورزشی ما بپیوندند. در این بروشور می توانید در مورد منظور ما از تیم ورزشی نحوه عضو شدن در آن و ورزشهایی كە می توانید در آنها

Detaljer