نرم افزار Excelیک برنامه صفحه گسترده است. صفحه گسترده به برنامه هایی گفته میشود که اطالعات متنی و عددی را در قالب جدول نگهداری میکنند.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "نرم افزار Excelیک برنامه صفحه گسترده است. صفحه گسترده به برنامه هایی گفته میشود که اطالعات متنی و عددی را در قالب جدول نگهداری میکنند."

Transkript

1 نام دوره : آموزش Excel

2 EXCELچیست نرم افزار Excelیک برنامه صفحه گسترده است. صفحه گسترده به برنامه هایی گفته میشود که اطالعات متنی و عددی را در قالب جدول نگهداری میکنند. ساختار جدولی صفحات این گونه برنامه ها کاربران را قادر می سازد تا با استفاده از فرمول بین اطالعات در آنها ارتباط برقرار کنند. به فایلهایی که به این صورت در نرم Workbookیا کارپوشه گفته میشود افزار ایجاد میشوند

3 روش اجراي Excel

4 چگونه يک کتاب کاري (Workbook) جديد را باز کنیم file با استفاده از گزینه new از منوی یک کتاب کاری (Workbook) جدید را باز کنيم

5 چگونه يک کتاب کاري (Workbook) را باز کنیم

6 آشنايي با محیط Excel

7 بزرگنمایي و کوچک نمایي صفحه برای بزرگنمایی کوچک یا نمایی نمایش گزینه از صفحه توان می استفاده طریق دو از گزینه این که کرد zoom قابل دستیابی می : باشد 1- در منوی view قرار گرفته 2- در سمت راست پایین صفحه نمایش به شکل عالمت + و -

8 بزرگنمایي و کوچک نمایي صفحه

9 حرکت در صفحات در Excel sheet برنامه excel دارای های مختلف این که است اختيار در را قابليت از همزمان تا دهد مي قرار کاربر چند صفحه کاری مجزا استفاده نماید های صفحه تا کنيم کليک ها شيت روی بر است کافي کاری مجزا را ببينيم

10 حرکت در صفحات در Excel

11 ايجاد صفحات جديد و تغییر نام در کاربرگ های Excel برنامه در excel مي توان کاربرگ های جدیدی را فایل به insert انتخاب با کار این که کرد اضافه نظر مورد یا فشردن کليد shift+f11 است پذیر امکان worksheet

12 ايجاد صفحات جديد و تغییر نام در کاربرگ های Excel

13 ذخیره کردن يک کتاب کاري برنامه در excel های فایل توان مي ایجاد که را جدیدی save گزینه از استفاده با کنيم مي منوی از fileذخيره نمایيم

14 ذخیره کردن يک کتاب کاري

15 ذخیره کردن يک کتاب کاري

16 بستن يک کتاب کاري

17 باز کردن يک کتاب کاري اخیرا استفاده شده

18 استفاده از کمک Help. help برنامه در excel امکان از توان مي این به گرفت بهره فرمان یا دستور نام که ترتيب قسمت در را نظر مورد مشخص کادر شده مربوطه تایپ اندکي با و کرده زبان به تسلط. انگليسي کاربرد آن دستور را در افزار نرم نمایيم مي مطالعه به صورت عالمت باالی سمت در سوال راست صفحه قرار Help دارد

19 استفاده از کمک Help

20 خروج از Excel 2010

21 ايجاد کتابهاي کاري در Excel برنامه در excel فایل توانم مي های جدیدی را به صورت. template های آماده از سایت office دانلود کنيم برای این توانيم بر کار هنگام انتخاب گزینه new از منوی file مي روی الگوهای آماده از پيش آماده شده کليک نمایيم و سپس گزینه greate را انتخاب کنيم

22 ايجاد کتابهاي کاري در Excel

23 روش وارد کردن داده ها وارد روش نمودن اکسل در تایپ و ها داده همانند تایپ معمولي نرم سایر های محيط در افزارها فقط باشد مي توجه شود قبل از که سلولي در نظر مورد متن که انتخاب ایم نموده تایپ مي گردد

24 روش وارد کردن داده ها

25 افزودن سطر يا ستون جديد در برنامه excel اضافه کردن سطر یا ستون جدید با کليک راست بر روی نام سطر یا ستون مربوطه امکان پذیر است و سپس insert را باید گزینه انتخاب نمایيم

26 افزودن سطر يا ستون جديد

27 حذف سطر يا ستون همان به ستون یا سطر حذف طریق اضافه کردن و سطر است ستون نام سطر روی بر ابتدا یعني یا ستون انتخابي کليک راست کرده و سپس گزینه delete را نمایيم مي انتخاب

28 حذف سطر يا ستون

29 جابجايي سطر يا ستون برنامه در excel توان مي جابجایي با را ستون یا سطر استفاده از cut, copy, paste انجام داد بریدن یا کپي برای که شود توجه فقط یا سطر یک کامل افزودن یا و ستون سطر یا ستون نام روی بر باید آن مربوطه کليک راست نمایيم

30 آشنايي با Cut Paste Copyو

31 جابجايي سطر يا ستون

32 دستوارت Undoو Redo

33 دستورات Findو Replace اگر مثال در برنامه excel سلول های متعددی داشته باشيم که بخواهيم در آن دنبال یک عبارت بگردیم و سپس آن find دیگر لغت یک با را عبارت تعویض گزینه از نمایيم replace برای گزینه از و کلمه یافتن برای جایگزین کردن آن استفاده مي نمایيم

34 دستورات Findو Replace

35 مديريت صفحات( Sheetها)

36 ذخیره سازي فايل در Excel 2010

37 تنظیم اندازه سطرها و ستونها برای تنظيم اندازه سلول ها در برنامه excel مي توان با استفاده از گزینه های Rowو height Column width از گزینه Format در منوی home استفاده نمود البته این کار را مي توان با کليک بر روی نام ستون یا سطر مربوطه و drag کردن موس بر روی کادر نام سلول انجام داد

38 تنظیم اندازه سطرها و ستونها

39 ادغام سلولها در Excel برنامه در excel یکدیگر با را ها سلول توان مي و ادغام merge گزینه از استفاده با کار این که نمود یکي در که منوی home قرار دارد امکانپذیر است

40 ادغام سلولها در Excel

41 نحوه نمايش اعداد Number Format

42 پیکربندي متن در Excel برنامه در excel پيکربندی مانند سایر نرم باشد مي افزارها مي توان فونت قلم و سایز آن ها همچنين ایتاليک بودن و زیرخط دار بودن آن را با استفاده از گزینه font که در منوی home قرار دارد انجام دهيم. نيز کليد ميانبر این دستورات است Ctrl+shift+f

43 پیکربندي متن در Excel

44 کار با Styleيا فرمتهاي آماده در برنامه excel مي توان از سبک یا فرمت های آماده برای رسم جدول یا اشکال استفاده نمود

45 کار با Styleيا فرمتهاي آماده

46 رسم نمودار یکی از مهمترین کاربردهای باشد که در این نرم افزار موجود است برنامه excel رسم نمودار می نمودارهای آماده گوناگونی رسم نمودار را با کلیک chart از منوی insert را ابتدا محدوده موردنظر ماوس انتخاب کرده سپس بر می گزینیم برای گزینه

47 رسم نمودار

48 رسم نمودار

49 عوض کردن شکل نمودار کلیک با کار این شکل روی بر راست و نمودار انتخاب گزینه change chart type پذیر امکان است

50 عوض کردن شکل نمودار

51 عوض کردن شکل نمودار

52 تغيير داده هاي نمودار برنامه در excel توان می محدوده رسم برای نظر مورد عوض را نمودار های داده و نمود رسم برای را جدیدی جدول انتخاب نماییم که نیز این کار با کلیک راست بر روی select data شکل انتخاب و نمودار گزینه انتخاب و محدوده جدید صورت پذیرد می

53 تغيير داده هاي نمودار

54 تایپ کردن عنوان برای نمودار برنامه در excel برای توان می نمودار شده رسم های تیتر و عنوان مشخص و داد تغییر را آن اینکه یا و نمود همچنین سایز و فونت قلم ها را نیز تغییر داد نمودار از قسمت هر روی بر کلیک دابل با را تغییر این توان می انجام داد.

55 تایپ کردن عنوان برای نمودار

56 تغيير فونت و سایز متن های نمودار

57 تغيير اندازه نمودار

58 کار با غلط یاب Spell Checker با غلط یاب Spellدر Checker متون انگلیسی تسلط بیشتری برنامه excel می توان روی داشته باشیم که از نظر. امالیی لغت درست تایپ شده باشد review Spell Checker یاب غلط گزینه منوی روی بر قرار دارد

59 کار با غلط یاب Spell Checker

60 آشنایي با تصحيح کننده خودکار AutoCorrect یاب غلط Spellدر Checker excel برنامه چک را متن کرده و تصحیح کننده خودکار AutoCorrect متن جدید و صحیح را جایگزین متن قبلی )که با استفاده از غلط یاب آن را پيدا نماید می بودیم( کرده

61 آشنایي با تصحيح کننده خودکار AutoCorrect

62 استفاده از ابزار translate برای ترجمه کلمه انگلیسی نوشته شده در ابزار translate. متن کاربرد دارد سمت در مجزا کادر یک از استفاده با که راست صفحه لغت ترجمه انتخابی را انجام می دهد. کار excel

63 استفاده از ابزار translate

64 آشنایي با فرمولها برنامه excel دارای فرمول های باشد که برای کارهای محاسباتی از قبل آماده شده استفاده می گردد می منوی یک برنامه این در برای فقط مجزا و ها فرمول توابع داریم

65 آشنایي با فرمولها

66 فرمول نویسی

67 استفاده از ابزار Fill home ابزارFill منوی در که دارد قرار دارای چهار به گزینه شرح زیر باشد می انتخابی را عینا در یک سلول باالتر کپی مینماید Up =سلول انتخابی را عینا در یک سلول پایین تر هم کپی مینماید = Down سلول انتخابی را عینا در سلول سمت چپ کپی مینماید = Left سلول انتخابی را عینا در سلول سمت راست باالتر کپی مینماید = Right سلول

68 استفاده از ابزار Fill

69 تنظیمات سلول های excel Formatدارای cell tab 6 باشد می مجزا که می توان آن را از منوی home و گزینه انتخاب Format نمود

70 تنظیمات سلول های excel

71 ابزار Filter اگر بخواهیم در یک جدول excel تنها مواردی را به صورت انتخابی فقط داشته باشیم )مثال از داده ها درس فقط filter ریاضی( امکانات از توانیم می استفاده که نماییم sort Filter گزینه home منوی از را آن توان می و انتخاب نمود

72 ابزار Filter

73 افزودن سربرگ و پاورقي برای افزودن پاورقی و سربرگ Header,footer insert استفاده می گردد منوی و در قرار دارند

74 افزودن سربرگ و پاورقي

75 افزودن سربرگ و پاورقي

76 برگشتن به نمای عادی برنامه excel چندین حالت برای نمایش در ها داده و جدول normal,page layout,page break شامل که داریم preview میباشد. برای حالت به برگشتن اولیه نمایش حالت باید صفحه انتخاب normal را نماییم

77 برگشتن به نمای عادی برنامه

78 تنظيم صفحه با Page Setup کلیه برای تنظیمات صفحه در ماکروسافت آفیس همیشه از استفاده می که کنیم می توانیم حاشیه چپ page setup )A3-A4 ( کادر نوع و پایین باال راست انتخابی تنظیم را نماییم که می توان آن را از منوی home انتخاب نمود

79 تنظيم صفحه با Page Setup

80 تنظيم محدوده قابل چاپ ابتدا محدوده ای را که می خواهیم توسط پرینتر چاپ گردد را SELECT می کنیم و سپس با استفاده از گزینه PRINT ERIA میتوانیم محدوده چاپ را مشخص کرده و سپس با استفاده از گزینه PRINT از منوی FILE می توانیم محدوده چاپ را ببینیم

81 تنظيم محدوده قابل چاپ

82 پيش نمایش چاپ و تنظيمات آن در Excel

83 آشنايي با توابع و فرمولها در Excel 2010 در EXCEL توانیم می فرمول را هایی به صورت دستی عالیم با همراه جمع تفریق ضرب و تقسیم انجام دهیم که این کار پس از مشخص نمودن محل سلول فرمول با قرار دادن یک عالمت مساوی در خط پذیر است مورد نظر برای درج فرمول نویسی امکان اولویت فرمول این در عالیم نویسی همانند محاسبات به ریاضی پرانتز با ترتیب توان ضرب و تقسیم جمع و تفریق می باشد

84 آشنايي با توابع و فرمولها در Excel 2010

85 کپي کردن فرمول

86 تابع sum در excel می توانیم ستون ها یا سطرها را با یکدیگر جمع نماییم که این دستور به صورت پیش فرض تحت عنوان تابع افزار نرم sum در قرار دارد

87 تابع sum

88 تابع مجموع sum

89 تابع میانگین average -حداقل حداکثر

90 استفاده از تاريخ در توابع در Excel

91 رسم جدول آماده در excel جداول از توانیم می فرمت با آماده های مشخص در افزار نرم استفاده نماییم ابتدا محدوده انتخاب را نظر مورد نماییم می از سپس گزینه TABLE استفاده نموده و جدول مورد می بر نظر را گزینیم

92 رسم جدول آماده

93 رسم جدول

94 رسم و درج عکس و اشکال در excel توانیم می این و نماییم درج عکس یا و شکل INSERT استفاده با کار از دستور است پذیر امکان CLIPART می که توان PICTURE اضافه متن به را و... نمود

95 رسم اشکال آماده

96 درج تصوير

97 ايجاد جلوه ويژه انتخاب از پس تصویر و دابل کلیک بر روی آن از استفاده با FORMAT گزینه ARTISTIC EFFECT منوی در که قرار دارد می توان جلوه های خاصی به تصویر داد.

98 ايجاد جلوه ويژه

99 نمودارهاي Sparklines نمودارهای Sparklines رسم برای نمودار در یکی از سلول های نرم افزار EXCEL به کار می رود INSERT سلول ابتدا انتخاب را نظر مورد کرده منوی از سپس گزینه را Sparklines بر می گزینیم سپس محدوده نظر مورد برای رسم نمودار را مشخص می نماییم

100 نمودارهاي Sparklines

101 ذخیره با فرمت PDFدر Excel اگر فایل از بخواهیم جدول و نمودارها خود شده ترسیم از استفاده با کنیم تهیه گزینه SAVE AS از فایل ACROBAT و به صورت PDF را کار این منوی FILE انتخاب FILE TYPE انجام می دهیم

102 ذخیره با فرمت PDFدر Excel

برای آوردن برنامه از ویندوز ابتدا از خط شروع start قسمت all program را انتخاب کرده و سپس از میکروسافت آفیس برنامه پاور پوینت را بر می گزینیم

برای آوردن برنامه از ویندوز ابتدا از خط شروع start قسمت all program را انتخاب کرده و سپس از میکروسافت آفیس برنامه پاور پوینت را بر می گزینیم آموزش powerpoint Powerpointچیست برای آوردن برنامه از ویندوز ابتدا از خط شروع start قسمت all program را انتخاب کرده و سپس از میکروسافت آفیس برنامه پاور پوینت را بر می گزینیم پنجره ای مطابق شکل باز می شود

Detaljer

آموزش Word اجرای برنامه Microsoft Word 7002 به صورت زیر عمل می کنیم :

آموزش Word اجرای برنامه Microsoft Word 7002 به صورت زیر عمل می کنیم : آموزش Word 7002 در این نوشتار به بررسی نرم افزار واژه پرداز Microsoft Word 7002 می پردازیم. به کمک این نرم افزار می توانیم هر متنی را به زبان انگلیسی یا فارسی تایپ کرده و در لزوم جداول یا تصاویر نیز به

Detaljer

ابزارها و نوارهای موجود در صفحه Excel

ابزارها و نوارهای موجود در صفحه Excel به كارگيري نرم افزار EXCEL در عمليات حسابداري مي توان نحوه نمايش ستونها را نيز به عدد تبديل نمود. در محل تقاطع هر سطر با هر ستون يک سلول تشکيل می شود. بنابراين در نسخه Excel2007 در هر Sheet بيشتر از 171

Detaljer

جزوه ی آموزش مقدماتی اتوکد

جزوه ی آموزش مقدماتی اتوکد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه سمنان جزوه ی آموزش مقدماتی اتوکد کاربرد کامپیوتر در معماری استاد محرم قهرمانی درویش )به همت محمد رسول منصوبی( 9831 باسمه تعالی آموزش نرم افزار اتو کد واحد در این نرم افزار

Detaljer

بسم اهلل الرحمن الرحیم

بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران معرفی نام (Namespace) فضاهای مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه : تهران - خيابان شريعتی - باال تر از خيابان

Detaljer

به نام خدا نحوه ی دریافت داده های بورس ایران

به نام خدا نحوه ی دریافت داده های بورس ایران به نام خدا نحوه ی دریافت داده های بورس ایران از مفید تریدر 5 به داینامیک تریدر تهیه کننده : mohammad_ma 1 نرم افزار مفید تریدر رو نصب می کنیم. نرم افزار داینامیک تریدر را نصب می کنیم و تنظیمات آن را بر

Detaljer

صفحه گسترده )1( Excel

صفحه گسترده )1( Excel کارگاه 10 صفحه گسترده )1( Excel چگونه می توانید جدولی از داده های عددی و متنی برای انجام محاسبات ایجاد کنید چگونه می توانید محاسبات مورد نظر خود را روی داده های جدول انجام دهید چگونه می توانید از فرمول

Detaljer

آشنایی با محیط عمومی Excel 2007

آشنایی با محیط عمومی Excel 2007 آشنایی با محیط عمومی Excel 2007 هنگامی که صحفه گسترده Excel را باز می کنید نواری تحت عنوان Ribbon وجود دارد که جایگزین نوار استاندارد در Versionهای قدیمی می باشد. در باالی نوار ریبن نوار عنوان وجود دارد

Detaljer

با کلیک روی گزینه فوق وارد یک کاربرگ خالی اکسل میشویم. در تصویر زیر یک کاربرگ خام را مشاهده میکنید. حذف صفحه آغازین انتخاب کنید.

با کلیک روی گزینه فوق وارد یک کاربرگ خالی اکسل میشویم. در تصویر زیر یک کاربرگ خام را مشاهده میکنید. حذف صفحه آغازین انتخاب کنید. آشنایی اولیه با اکسل 2016 15 با کلیک روی گزینه فوق وارد یک کاربرگ خالی اکسل میشویم. در تصویر زیر یک کاربرگ خام را مشاهده میکنید. حذف صفحه آغازین برای اینکه صفحه آغازین اکسل را حذف کنید تا پس از اجرای نرمافزار

Detaljer

ارتباط با پایگاه داده درDreamweaver

ارتباط با پایگاه داده درDreamweaver فصل هشتم - ارتباط با پایگاه داده در 119 Dreamweaver ارتباط با پایگاه داده درDreamweaver فصل هشتم هدفهای رفتاری: پس از آموزش این فصل هنرجو میتواند: 1 -با سیستم مدیریت پایگاه دادهMySQL توسطنرمافزارDreamweaver

Detaljer

کاربرد رایانه در شیمی رسم نمودارها

کاربرد رایانه در شیمی رسم نمودارها هو العلیم دانشکده علوم گروه شیمی کاربرد رایانه در شیمی رسم نمودارها رحمت اله پورعطا 1395-96 انواع نمودارها برای رسم نمودا از منوی Insert گروه Chart می توان انواع مختلف نمودار را انتخاب کرد. هر نمودار معموال

Detaljer

جزوه آموزش نرم افزار اکسس 0202

جزوه آموزش نرم افزار اکسس 0202 جزوه آموزش نرم افزار اکسس 0202 ویژه درس کاربرد رایانه در حسابداری )3 ) دانشکده فنی پسران شهرضا )خوارزمی( مدرس: مهندس امیر حسین حریری نیمسال دوم سال تحصیلی 69-0961 مایکروسافت اکسس: مایکروسافت اکسس یکی از

Detaljer

آموزش مدیریت تکنالوژویی معلوماتی برای وزارت خانه ها و اداره پالسی تدارکات

آموزش مدیریت تکنالوژویی معلوماتی برای وزارت خانه ها و اداره پالسی تدارکات آموزش مدیریت تکنالوژویی معلوماتی برای وزارت خانه ها و اداره پالسی تدارکات اهداف روز دوم آموزش دوم: روز آشنایی با بخش ( پالن تدارکاتی نظارت (PMIS) تدارکات قراردادهای اعطا شده فرصت های داوطلبی ثبت داوطلبان

Detaljer

مجتمع آموزشي آرمان صدرا انيميشن سازي با نرم افزار. Swish Max4 يزد- ميدان آزادي خيابان شهيد مطهري.

مجتمع آموزشي آرمان صدرا انيميشن سازي با نرم افزار. Swish Max4 يزد- ميدان آزادي خيابان شهيد مطهري. مجتمع آموزشي آرمان صدرا انيميشن سازي با نرم افزار Swish Max4 يزد- ميدان آزادي خيابان شهيد مطهري 81851471-81845373 www.armansadra.com ٢ آموزش انیمیشن سازی با نرم افزار سویش مکس نویسنده محمد مرادی 4931

Detaljer

آموزش راه اندازی HMI Panel Master نویسنده به سفارش

آموزش راه اندازی HMI Panel Master نویسنده به سفارش http://youtu.be/dqkehd5wncc آموزش راه اندازی HMI Panel Master http://youtu.be/0adffpoziue نویسنده محمد کرامتی به سفارش http://youtu.be/51oqlrxxchk www.plcgoods.net http://youtu.be/mjft4z1oceo hmi چيست

Detaljer

اتوکد دوبعدی طراحی و نماگیری به کمک کامپیوتر به صورت اتوماتیک به طور کلی نرم افزارها در سه زمینه مورد استفاده قرار می گیرند.

اتوکد دوبعدی طراحی و نماگیری به کمک کامپیوتر به صورت اتوماتیک به طور کلی نرم افزارها در سه زمینه مورد استفاده قرار می گیرند. ))جلسه اول:(( اتوکد نرم افزاری است که برای ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی و معماری بکار می رود.این نرم افزار از محصوالت شرکت آمریکایی auto desk است.نرم افزار اتوکد امکان ایجاد ترسیمات دو و سه بعدی را دارا

Detaljer

آموزش Word2007 بهمراه تصویر ) تهیه شده در تالر بزرگ کامپیوتر (

آموزش Word2007 بهمراه تصویر ) تهیه شده در تالر بزرگ کامپیوتر ( www.mihandownload.com آموزش Word2007 بهمراه تصویر ) تهیه شده در تالر بزرگ کامپیوتر ( فهرست قسمت های مختلف آموزش نرم افزار : Word2007 رابطه کاربر نرم افزار Word کار با اسناد ذخیره سازی اسناد باز کردن اسناد

Detaljer

جزوه آموزشی نرم افزار 1 InDesign

جزوه آموزشی نرم افزار 1 InDesign جزوه آموزشی نرم افزار 1 InDesign آشنایی با نواحی کاری ناحیه کاری شامل پنجره سند board Paste جعبه ابزار و پالتهای شناور می باشد. جعبه ابزار شامل ابزارهایی است برای انتخاب موضوعات کار با تایپ ترسیم مشاهده

Detaljer

متن نویسی و اندازه گذاری نقشهها واحد کارهشتم اگر این گزینه را فعال کنید سبک نوشتاری از نوع حاشیهنویسی میشود. نوشتن به صورت وارونه

متن نویسی و اندازه گذاری نقشهها واحد کارهشتم اگر این گزینه را فعال کنید سبک نوشتاری از نوع حاشیهنویسی میشود. نوشتن به صورت وارونه هشتم کار واحد ساختمانی های نقشه و اتوکد سبکهای میتوانید دستور این از استفاده با بسازید. مختلفی نوشتاری از خود نقشه در میخواهید اگر باشید داشته یاد به هرکدام برای حتما کنید استفاده نوشته مدل چند قبال که

Detaljer

آشنايي با VBA ماکرو چيست تغيير کدھاي ماکرو ساخت تصوير براي اجراي ماکرو آشنايي با ماژول ھا اجراي روال

آشنايي با VBA ماکرو چيست تغيير کدھاي ماکرو ساخت تصوير براي اجراي ماکرو آشنايي با ماژول ھا اجراي روال به نام خدا آموزش VBA در اکسل - http://www.learninweb.com/%c2%e3%e6%d2%d4-vba-excel.php فصل اول : آشنايي با VBA و ماکروھا آشنايي با VBA ماکرو چيست روش ساخت يک ماکرو براي يک فايل اکسل روش اجراي ماکرو مشاھده

Detaljer

اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار هشتم شکسته 1 - اجرای دستور انتخاب کمان یا دایره مشخص کردن مرکز مجازی کمان یا دایره...

اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار هشتم شکسته 1 - اجرای دستور انتخاب کمان یا دایره مشخص کردن مرکز مجازی کمان یا دایره... واحد کار هشتم اتوکد و نقشه های ساختمانی اندازهگذاری شعاع بهصورت شکسته 1 اجرای دستور... 2 انتخاب کمان یا دایره... 3 مشخص کردن مرکز مجازی کمان یا دایره... ارائه گزارش از مقدار اندازه... 4 مشخص کردن محل درج

Detaljer

محافظت در برابر باج افزار پرسش و پاسخ برای مشتریان

محافظت در برابر باج افزار پرسش و پاسخ برای مشتریان محافظت در برابر باج افزار پرسش و پاسخ برای مشتریان 1. باج افزار چیست باج افزار نوعی از تروجان باج خواهی است که عکس ها ویدیو موزیک و فایل های دیگر شما بر روی کامپیوتر را رمز نموده یا دسترسی به سیستم را

Detaljer

1 محاسبۀ روشنایی. 1- زیاد)باالتر از )60km/h -2 متوسط) )km/h

1 محاسبۀ روشنایی. 1- زیاد)باالتر از )60km/h -2 متوسط) )km/h 1 محاسبۀ روشنایی در ناحیۀ محاسبات یک شبکه تعریف می شود که شامل تعدادی نقطه است که محاسبات روشنایی در آن نقاط صورت میگیرد. شما میتوانید تعداد و نحوۀ قرار گیری این نقاط را به صورت دستی تعیین کنید. یا این

Detaljer

استفاده از افزونه RESX بومی سازی برنامه های WPF با استفاده از فایلهای RESX. عنوان مقاله : Localization یا

استفاده از افزونه RESX بومی سازی برنامه های WPF با استفاده از فایلهای RESX. عنوان مقاله : Localization یا در این مقاله بومی سازی )تعیین زبان نمایشی برنامه با توجه به نیاز کاربر( بومی سازی روش های مختلفی وجود دارد که ویژگیهای WPF را از منابع RESX تعبیه شده واکشی کرده و استفاده کنیم. در برنامه های WPF را بررسی

Detaljer

آموزش روال مدیریت امور مشتریان :

آموزش روال مدیریت امور مشتریان : و 1 آموزش روال مدیریت امور مشتریان ( خدمات پس از فروش ) آموزش روال مدیریت امور مشتریان : ورود به برنامه : در دسکتاپ روی آیکن برنامه دوبار کلیک کرده تا صفحه ورودی برنامه باز گردد و سپس با وارد کردن نام

Detaljer

آموزش طراحی وب سایت بانرم افزار WYSIWYG web builder9

آموزش طراحی وب سایت بانرم افزار WYSIWYG web builder9 آموزش طراحی وب سایت بانرم افزار WYSIWYG web builder9 درباره من:من سینا اکبری متولد 1377 ومدیر 1/26/ وبسایت weandyou.ir میباشم. چون در اینترنت هیچ منبع رایگانی برای آموزش این نرم افزار بسیار عالی و پر کاربرد

Detaljer

فاکتور هوشمند اکسل فرساران. Version 1.0

فاکتور هوشمند اکسل فرساران.   Version 1.0 فاکتور هوشمند اکسل فرساران www.farsaran.com info@farsaran.com Version 1.0 معرفی فاکتور هوشمند اکسل آموزش نحوه استفاده از فاکتورهوشمند در اطالعات فهرست فرساران...2 اکسل...3 Header و Details در یک فاکتور...3

Detaljer

در شکل زیر دو بخش S1 و S2 را در نظر بگیرید برای {1}=V مجاورت های A4 و مورد این دو بخش بررسی کنید.

در شکل زیر دو بخش S1 و S2 را در نظر بگیرید برای {1}=V مجاورت های A4 و مورد این دو بخش بررسی کنید. نمونه سئواالت درس پردازش تصویر بر اساس تمرینات پایان فصل 2 و 3 و 8 و 9 کتاب گنزالس )تهیه و تنظیم :حسین امیروداعی( فصل 2-1 وقتی در یک روز روشن وارد یک سینما می شوید مدتی طول می کشد تا بتوانید صندلی خالی

Detaljer

پروژه کارشناسی دانشجو : رضا رضایی شماره دانشجویی : استاد راهنما : دکتر دولت شاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر

پروژه کارشناسی دانشجو : رضا رضایی شماره دانشجویی : استاد راهنما : دکتر دولت شاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر 1 پروژه کارشناسی موضوع : آنالیز پاسخ فرکانسی) FRA ( دانشجو : رضا رضایی شماره دانشجویی : 301901019 استاد راهنما : دکتر دولت شاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر نیمسال دوم سال تحصیلی 39-39 2 فهرست مطالب

Detaljer

توانايي نگارش متن و كار با لايه ها

توانايي نگارش متن و كار با لايه ها واحد كار هفتم پس از مطالعه اين واحد کار از فراگير انتظار مي رود که: توانايي نگارش متن و كار با لايه ها زمان )ساعت( نظري عملي 1- بتواند متن هنري و پاراگرافي تايپ کند. 2- متن هاي تايپ شده را ويرايش کند.

Detaljer

پودمان شهروند الکترونیکی 2 تولید فیلم کوتاه رعایت نکات ایمنی و بهداشتى در انجام کارها اطالعات و ارتباطات مجازی

پودمان شهروند الکترونیکی 2 تولید فیلم کوتاه رعایت نکات ایمنی و بهداشتى در انجام کارها اطالعات و ارتباطات مجازی پودمان شهروند الکترونیکی 2 برخی از شایستگی هایی که در این پودمان بهدست میآورید: ویرایش تصاویر تهیه آلبوم تصاویر تولید فیلم کوتاه تبدیل قالب های مختلف تصویر صدا و ویدئو به قالبهای رایج و کاربردی اجرای فایل

Detaljer

باسمه تعالی. بررسی و تحلیل باج افزار Fantom

باسمه تعالی. بررسی و تحلیل باج افزار Fantom باسمه تعالی عنوان مستند بررسی و تحلیل باج افزار Fantom 1 1 فهرست مطالب مقدمه... 3 2 3 4 5 6 پی سناریوی آلودگی... 3 اجرای باج افزار... 5 لود اصلی بدافزار... 7 روشهای انتشار بدافزار... 8 مشخصات فایل تحلیل

Detaljer

Ordliste for TRINN 1

Ordliste for TRINN 1 Ordliste for TRINN 1 (utviklende matematikk-oppgavehefter 1A, 1B,2A, 2B, 3A og 3B, - refleksjonsord som kan hjelpe å forstå oppgaver). Bok og side Ord på norsk I oppgavetekstene står ofte verb i imperativ

Detaljer

با توجه به اهمیت امر آموزش رایانه برای افراد از س نین پایین نیاز به آموزش صحیح و اصولی کامال

با توجه به اهمیت امر آموزش رایانه برای افراد از س نین پایین نیاز به آموزش صحیح و اصولی کامال خودآموز تصویری Word 2010 با توجه به اهمیت امر آموزش رایانه برای افراد از س نین پایین نیاز به آموزش صحیح و اصولی کامال محس وس میباشد. به دلیل آنکه کودکان و نوجوانان معموال خود اقدام به یادگیری کرده و یا

Detaljer

بسم اهلل الرحمن الرحیم

بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش SQlite اول( )بخش مدرس : مهندس افشین رفوآ آموزش SQlite )بخش اول( استفاده از پایگاه داده ی SQlite این فصل

Detaljer

مهندسی نرم افزار قمی

مهندسی نرم افزار قمی 1 کتاب مرجع درس و اسالید ها: مهندسی نرم افزار مهندسی نرم افزار یان سامرویل. مترجم: پور فاطمی عین هللا جعفرنژاد قمی 2 فرآیند های نرم افزار فرآیند نرم افزار مجموعه ای از فعالیت ها که منجر به تولید محصول

Detaljer

اصول کامپیوتر ۱ مبانی کامپیوتر و برنام

اصول کامپیوتر ۱ مبانی کامپیوتر و برنام اصول کامپیوتر ۱ هسازی مبانی کامپیوتر و برنام»جلس هی پنجم«دانشکد هی علوم ریاضی - دانشگاه شهید بهشتی مسال اول ۱۳۸۹-۹۰ نی نفروش مدرس : سید علی کتا نفروش گردآوری و تألیف : سید علی کتا 1 حق هر نوع استفاده متعلق

Detaljer

زبان مهم است درست انجام دهید!

زبان مهم است درست انجام دهید! OPPVEKST زبان مهم است درست انجام دهید! راهنامیی برای والدین زمان که اطفال با چندین زبان بزرګ میشوند. DARI زبان کلید است برای دوستان اجتامع مکتب علم و کیفیت زندګی. اطفال تان را اجازه دهید تا آموخنت زبان

Detaljer

4 -برای تغییر نام فایلی که در یکی از پوشه ها ذخیره شده است بعد از کلید راست روی آن کدام گزینه را انتخاب میکنیم د(فایل زیپ شده

4 -برای تغییر نام فایلی که در یکی از پوشه ها ذخیره شده است بعد از کلید راست روی آن کدام گزینه را انتخاب میکنیم د(فایل زیپ شده نمونه سواالت امتحانی 1- کام یک ز خصوصیات حافظه RAM نمیاش الف( حافظه فقط خواننی است (اطالعات این حافظه مانگار نیست (اطالعاتی که وار کامپیوتر می شون اتا وار این حافظه می شون (ه این حافظه حافظه فعال گفته

Detaljer

جدا کردن ضایعات غذایی با استفاده از کیسه

جدا کردن ضایعات غذایی با استفاده از کیسه جدا کردن ضایعات غذایی با استفاده از کیسه های سبز. کیسه های سبز به شما کمک می کند تا ضایعات غذایی خود را به گازهای زیستی تبدیل کنید آیا می دانستید که تقریبا نیمی از تمام زباله هایی که درون سطل زباله خود

Detaljer

کاملترین دوره آموزش طراحی قالب حرفه ای وردپرس در ایران

کاملترین دوره آموزش طراحی قالب حرفه ای وردپرس در ایران www.7learn.com و اینک محصول کامل دیگری از سون لرن... کاملترین دوره آموزش طراحی قالب حرفه ای وردپرس در ایران فصل اول : طراحی قالب PSD در Photoshop نرم افزار های استفاده شده : PhotoShop CC مقدمات ایجاد سند

Detaljer

1 کودکان در خانواده های چند زبانه. جزوه معلوماتی Dari

1 کودکان در خانواده های چند زبانه. جزوه معلوماتی Dari کودکان در خانواده های چند زبانه جزوه معلوماتی Dari 1 کودکان در خانواده های چند زبانه مقدمه این جزوه معلوماتی درباره ده پرسشی ست که والدین بیشرت وقت ها درباره رشد چند زبانی کودکان می پرسند. این جزوه معلوماتی

Detaljer

هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه دوم نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه و پاسخ فاز بررسی رفتار فیلتري آنها

هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه دوم نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه و پاسخ فاز بررسی رفتار فیلتري آنها آزما ی ش هف ت م: پا س خ فرکا نس ی مدا رات مرتبه دوم هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه دوم نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه و پاسخ فاز بررسی رفتار فیلتري آنها

Detaljer

ﺍﻭ ﻂﻴﺤﻣ ﺎﺑ ﺭﺎﻛ ﻲﻳﺎﻧﺍﻮﺗ

ﺍﻭ ﻂﻴﺤﻣ ﺎﺑ ﺭﺎﻛ ﻲﻳﺎﻧﺍﻮﺗ درس ۱ توانايي كار با محيط واژهپرداز Word ۱-۱ ا شنايي با تعريف واژه پرداز ) (Wordprocessor با ورود جدي كامپيوترهاي شخصي به زندگي بشر در اواخر دهه هفتاد و اواي ل دهه هشتاد ميلادي\ تحول شگرفي در زمينه هاي

Detaljer

بسمه تعالی در داخل این فایل یک فایل پی دی اف و یک فولدر که شامل همه کدهای متلب است وجود دارد و نام هر کد متلب با نام زیر ذخیره شود:

بسمه تعالی در داخل این فایل یک فایل پی دی اف و یک فولدر که شامل همه کدهای متلب است وجود دارد و نام هر کد متلب با نام زیر ذخیره شود: بسمه تعالی نکات مهم در زمینهی پروژه: تحویل پروژه شامل دو مرحله است که عبارت است از دو بخش تحویل غیرحضوری و تحویل حضوری مهلت تحویل غیرحضوری پروژه چهارشنبه 41 تیرماه ساعت 41 ظهر می باشد. تحویل حضوری به صورت

Detaljer

به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان و خرد به نام خداوند جان و خرد 2 سامانه همراه بانک ملت )نسخه جدید( با هدف استفاده از تکنولوژیهای بهروز نرمافزاری در حوزه تلفن همراه کاربرپسند نمودن سامانه همراه بانک متناسب با هویت بصری بانک و ارائه خدمات جدید

Detaljer

word ب. Backspace ج. maximize د. close 4. برای بستن یک کادر محاورهای از کدام کلید استفاده میشود الف. Esc ج. Alt

word ب. Backspace ج. maximize د. close 4. برای بستن یک کادر محاورهای از کدام کلید استفاده میشود الف. Esc ج. Alt word نمونه سواالت رس کارگاه آشنایی ا کامپیوتر ارش 1. رای حذف قطعی فایل یا پوشه ه طوری که قال ازیای ناش کام کلی استفاه میشو الف. Delete. Backspace. Backspace shift +. Delete shift + 2. رای عکس گرفتن از

Detaljer

توانايي انتخاب و تغيير شكل اشيا

توانايي انتخاب و تغيير شكل اشيا واحد كار پنجم پس از مطالعه اين واحد کار از فراگير انتظار مي رود که: توانايي انتخاب و تغيير شكل اشيا 1- با استفاده از فرمان هاي Edit اشيا را کپي و مشابه سازي و تکرار کند. 2- با استفاده از ابزار Shape روي

Detaljer

جوشکاری اکسی استیلن مقدمه

جوشکاری اکسی استیلن مقدمه جوشکاری اکسی استیلن مقدمه به منظور ایجاد اتصال بین دو یا چند قطعه نیاز به آماده سازی و تمهیدات خاص احساس می شود. برای اثبات این موضوع دو قطعه را در نظر بگیرید که بدون اعمال فشار کنار هم قرار گرفته اند.

Detaljer

معرفی برنامه ذخیره عملیاتی :

معرفی برنامه ذخیره عملیاتی : معرفی برنامه ذخیره عملیاتی : دوره زمانی همکاري برنامه 1 خرداد تا 1 شهریورماه می باشد. روزهاي کاري شامل تمام روزهاي هفته به استثناي پنجشنبه جمعه و تعطیلات رسمی می باشد. کلیه مشترکین صنعتی با قدرت قراردادي

Detaljer

لیاقت های خود را مشخص کنید

لیاقت های خود را مشخص کنید Sida: 1 va 5 لیاقت های خود را مشخص کنید آیا در زمینه یک حرفه سابقه کاری دارید و می خواهید بدانید که سابق ه زندگی حرفه ای خود را در سویدن چگونه مورد استفاده قرار دهید از طریق انجام خود اریابی می توانید

Detaljer

تحلیل الگوریتم های بازگشتی

تحلیل الگوریتم های بازگشتی تحلیل الگوریتم های بازگشتی n.razavi@tabrizu.ac.ir ۱۳۹۵ سید ناصر رضوی توابع بازگشتی 2 درخت H توابع بازگشتی. محاسبهی فاکتوریل ب.م.م. دنباله ی هانوی برجهای فیبوناچی مرتب سازی ادغامی بازگشتی. توابع تحلیل روش

Detaljer

صفحه اصلی نرم افزار

صفحه اصلی نرم افزار راھنمای TNM2000+ / TNM5000 پروگرامرھای فھرست: نصب نرم افزار -------------------------------------------------------------------------------------- صفحه ٢ اجرای نرمافزار -------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

مخصوص دوربین های کانن نیکون دیجیتال SLR جزوه آموزشی

مخصوص دوربین های کانن نیکون دیجیتال SLR جزوه آموزشی مخصوص دوربین های کانن نیکون دیجیتال SLR جزوه آموزشی برای اعتماد وخرید محصوالت نایسین از شما سپاسگزاریم لطفا پیش از کار با این فالش این جزوه آموزشی را با دقت بخوانید و با مراجعه به جزوه آموزشی دوربینتان

Detaljer

لیاقت های خود را مشخص کنید

لیاقت های خود را مشخص کنید Sida: 1 va 6 لیاقت های خود را مشخص کنید آیا در زمینه یک حرفه سابقه کاری دارید و می خواهید بدانید که سابق ه زندگی حرفه ای خود را در سویدن چگونه مورد استفاده قرار دهید از طریق انجام خود اریابی می توانید

Detaljer

5/12/2010 زبا ياشی اس بهی. مریم رستگارپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه بهار 89

5/12/2010 زبا ياشی اس بهی. مریم رستگارپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه بهار 89 1 زبا ياشی اس بهی : ارائه مریم رستگارپور mriausaveh@yahoo.com دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه بهار 89 1 3 يرجع درش www.assembly.blogfa.com www.rastgarpour.com www.ehsan7150.tk فصم س و زبان اسمبلی 2 5 ص رت

Detaljer

مرجع کاربردی. CorelDRAW X6 مؤلف علی محمودی

مرجع کاربردی. CorelDRAW X6 مؤلف علی محمودی مرجع کاربردی CorelDRAW X6 مؤلف علی محمودی سخنی با خوانندگان»سپس به کاتبان و نویسندگانت بنگر و بهترین آن ها را بر کارهای خود بگمار... کاتبان و نویسندگانی برگزین که قدر خود را بشناسند چون کسی که به قدر

Detaljer

جوشکاری قوس با الکترود روکش دار

جوشکاری قوس با الکترود روکش دار کارگاه تخصصی جوشکاری-جوشکاری قوس با الکترود روکش دار جوشکاری قوس با الکترود روکش دار مقدمه به منظور ایجاد اتصال بین دو یا چند قطعه نیاز به آماده سازی و تمهیدات خاص احساس می شود. برای اثبات این موضوع دو

Detaljer

1 کودکان در خانواده های چند زبانه. جزوه معلوماتی Persisk

1 کودکان در خانواده های چند زبانه. جزوه معلوماتی Persisk کودکان در خانواده های چند زبانه جزوه معلوماتی Persisk 1 کودکان در خانواده های چند زبانه پیش درآمد این جزوه درمورد 10 پرسشی است که معموال خانواده ها در مورد رشد چند زبانه کودکان خود مطرح میکنند. عالوه برآن

Detaljer

فصل پنجم دهيم. پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: نمودارها و اصطالحات مربوط به آن را تعريف كند.

فصل پنجم دهيم. پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: نمودارها و اصطالحات مربوط به آن را تعريف كند. فصل پنجم تحليل دادهها و رسم نمودارها گاهي با دادههاي زيادي سروكار داريم كه مرتبسازي و فيلتركردن نميتواند نياز ما را برطرف سازد. براي تحليل و كار با چنين دادههايي نيازمنديم كارهاي پيچيدهتري را انجام دهيم.

Detaljer

تازه وارد در سویدن مستحق مساعی ویژ ه جهت جایگزینی و استقرار هستند خوش آمدید.

تازه وارد در سویدن مستحق مساعی ویژ ه جهت جایگزینی و استقرار هستند خوش آمدید. Sida: 1 av 5 Dari Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) فیلم - تازه وارد در سویدن در باره فیلم سالم و به فیلم راهنما برای کسانیکه در سویدن اجازه اقامت دریافت نموده اند و مستحق

Detaljer

لیاقت های خود را مشخص کنید

لیاقت های خود را مشخص کنید Sida: 1 va 5 لیاقت های خود را مشخص کنید آیا در زمینه یک حرفه سابقه کاری دارید و می خواهید بدانید که سابق ه زندگی حرفه ای خود را در سویدن چگونه مورد استفاده قرار دهید از طریق انجام خود اریابی می توانید

Detaljer

راهنمای شناور کردن کودکان در آب ایمنی در آب برای کودکان خردسال در محیط خانه

راهنمای شناور کردن کودکان در آب ایمنی در آب برای کودکان خردسال در محیط خانه راهنمای شناور کردن کودکان در آب ایمنی در آب برای کودکان خردسال در محیط خانه 4 6 7 8 9 10 11 12 14 14 14 16 16 18 18 20 20 22 23 25 ایمنی در آب برای کودکان خردسال چند نکته دیگر: آماده سازی پیش از استحمام

Detaljer

معرفی برنامه ذخیره عملیاتی:

معرفی برنامه ذخیره عملیاتی: معرفی برنامه ذخیره عملیاتی: دوره زمانی همکاري برنامه 0 خرداد تا 5 شهریورماه می باشد. روزهاي کاري شامل تمام روزهاي هفته به استثناي پنجشنبه جمعه و تعطیلات رسمی می باشد. کلیه مشترکین صنعتی با قدرت قراردادي

Detaljer

مهارتهای نگارش پایاننامه و رسالههای دانشگاهی با رویکردی برآموزش پیشرفته نرم افزار word

مهارتهای نگارش پایاننامه و رسالههای دانشگاهی با رویکردی برآموزش پیشرفته نرم افزار word به نام خدا مهتهای نگش پایاننامه و رسالههای دانشگاهی با رویکردی برآموزش پیشرفته نرم افز word تهیه کننده : ناهید جعفری کشناس شد کتابخانه مرکزی پردیس علوم مقدمه پايان نامه كشناسي شد را مي توان نتيجه ك دانشجو

Detaljer

فصل چهارم عمليات روي دادهها

فصل چهارم عمليات روي دادهها مطالعه ی آزاد فصل چهارم عمليات روي دادهها نرمافزار اكسل متناسب با نياز ما دادههاي زيادي را در كاربرگهاي خود ذخيره ميكند و براي كار با مجموعهي دادهها طراحي شده است. براي همين امكاناتي براي سازماندهي و مرتبسازي

Detaljer

https://t.me/rizisr https://www.instgrm.com/rizisr.ir موزش لوم تا لیف: استاد رمضان "حیدري" تحتنظر: استاد انجنیر بختیاري"بختیار" سرمربیفزیک موضو ات: عملیههای ا داد الجبری توانها ذر ا داد عبارتهای الجبری

Detaljer

برای شما که مشکل خواب دارید

برای شما که مشکل خواب دارید برای شما که مشکل خواب دارید تعداد زیادی از پناهندگان در یک مقطع زمانی دچار مشکالت خواب میشوند. بعضی ها این مشکالت خواب را هر شب دارند و عده ای فقط گاهی اوقات. در بیشتر موارد این مشکالت میتواند بصورت بخواب

Detaljer

سرفصل های کاملترین و کاربردی ترین پکیج و دوره آموزش طراحی وب

سرفصل های کاملترین و کاربردی ترین پکیج و دوره آموزش طراحی وب سرفصل های کاملترین و کاربردی ترین پکیج و دوره آموزش طراحی وب مدرس : لقمان آوند دانشجوی دکترای نرم افزار با 10 سال سابقه طراحی و برنامه نویسی وب www.7learn.com/class/5060 ثبت نام و دریافت پکیج آموزشی :

Detaljer

بسمه تعالي معاونت آموزش دفتر طرح و برنامه هاي درسي. کارور CorelDRAW کد ملي آموزش شغل تاريخ تدوين استاندارد : 09/4/1

بسمه تعالي معاونت آموزش دفتر طرح و برنامه هاي درسي. کارور CorelDRAW کد ملي آموزش شغل تاريخ تدوين استاندارد : 09/4/1 بسمه تعالي معاونت آموزش دفتر طرح و برنامه هاي درسي استاندارد آموزش شغل کارور CorelDRAW گروه شغلي فناوري اطالعات کد ملي آموزش شغل 352/7 909/5/ تاريخ تدوين استاندارد : 09// مدت اعتبار استاندارد : از تاريخ

Detaljer

ماتزیس تعزیف 08/03/1431. هر جدولي از اعداد را كه شامل m سطر وn ستون باشد يك ماتريس mدرn مي ناميم و به شكل زير نشان مي دهيم.

ماتزیس تعزیف 08/03/1431. هر جدولي از اعداد را كه شامل m سطر وn ستون باشد يك ماتريس mدرn مي ناميم و به شكل زير نشان مي دهيم. ماتزیس 2.1.1 تعزیف هر جدولي از اعداد را كه شامل m سطر وn ستون باشد يك ماتريس mدرn مي ناميم و به شكل زير نشان مي دهيم. يا هر يك از اعداد aij را يك عنصر يا درايه ماتريس مي ناميم.در اينجا i انديس سطر وj انديس

Detaljer

قوانین نظم و ترتیبات

قوانین نظم و ترتیبات قوانین نظم و ترتیبات 1. اهداف این قوانین نظم و ترتیبات میتواند به محیط یادگیری و کاری برای شاگردان و همچنین رشد و پیشرفت تواناییهای اجتماعی آنها کمک کند. این قوانین شامل مقررات نظم و نحوه رفتار و کردار

Detaljer

دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان تلفن: و دورنگار: كدپستي:

دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان تلفن: و دورنگار: كدپستي: استاندارد مهارت و آموزشي برنامه نويس زبان FOXPRO گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 179//1 كد استاندارد: 0-84/85// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع

Detaljer

خانه سالمندان برای همه

خانه سالمندان برای همه خانه سالمندان برای همه Peder Lykke Centret - یک خانه ساملندان برای مهه سلیقه ها Dobrodošli Velkommen Welcome Hoşgeldiniz Soo dhawaw Velkommen 2 آیا میتوانید در یک خانه سالمندان در دانمارک احساس کنید که

Detaljer

دعوت نامه. Versjon: dari به اولین مصاحبه با کودکستان خوش آمدید به ولی االمر

دعوت نامه. Versjon: dari به اولین مصاحبه با کودکستان خوش آمدید به ولی االمر Versjon: dari دعوت نامه به اولین مصاحبه با کودکستان خوش آمدید به ولی االمر ما شما را برای بار اول به مصاحبه در کودکستان دعوت می نمایم. ما می خواهیم که به شما به صفت یک فامیل بهترآشنا شویم. بدین ترتیب برای

Detaljer

دستورالعمل تهیه و ترسیم نقشه های تاسیسات برقی

دستورالعمل تهیه و ترسیم نقشه های تاسیسات برقی دستورالعمل تهیه و ترسیم نقشه های تاسیسات برقی 1. هدف : با توجه به اهمیت کنترل مستندات و به منظور هماهنگ سازی در نقشه های تأسیسات برق ارائه شده به مالکین و کارفرمایان محترم دستورالعمل ذیل جهت طراحی نقشه

Detaljer

تاثیر تکنولوژی )به صورت خاص کامپیوتر و اینترنت( بر کودکان

تاثیر تکنولوژی )به صورت خاص کامپیوتر و اینترنت( بر کودکان تاثیر تکنولوژی )به صورت خاص کامپیوتر و اینترنت( بر کودکان فاطمه حسن نژاد)ورودی 09( مقدمه فناوری کامپیوتر بطور وسیع در جامعه گسترش پیدا کرده است و با تمامی جنبه های زندگی از مدرسه تا محل کار خدمات بانکی

Detaljer

پودمان شهروند الکترونیکی 2 تولید فیلم کوتاه رعایت نکات ایمنی و بهداشتى در انجام کارها اطالعات و ارتباطات مجازی

پودمان شهروند الکترونیکی 2 تولید فیلم کوتاه رعایت نکات ایمنی و بهداشتى در انجام کارها اطالعات و ارتباطات مجازی پودمان شهروند الکترونیکی 2 برخی از شایستگی هایی که در این پودمان بهدست میآورید: ویرایش تصاویر تهیه آلبوم تصاویر تولید فیلم کوتاه تبدیل قالب های مختلف تصویر صدا و ویدئو به قالبهای رایج و کاربردی اجرای فایل

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. RETNINGER Det er fire hovedretninger: øst, vest, nord og sør. Det er også fire retninger til som ligger mellom de fire hovedretningene: nord-øst, sør-øst, nordvest, sør-vest. Vi bruker retningene for å

Detaljer

Eksamen FSP5831/PSP5520 Dari nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5831/PSP5520 Dari nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.2013 FSP5831/PSP5520 Dari nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 سوال اول: در باره تجلیل روز مادر/پدر ۵ جملھ بنویسید. Oppgåve 2 Les teksten og svar

Detaljer

بسم اهلل الرحمن الرحیم

بسم اهلل الرحمن الرحیم 1 بسم اهلل الرحمن الرحیم 2 دانشکده دندانپزشکی پایان نامه جهت اخذ مدرک دکترای حرفه ای در رشته دندانپزشکی عنوان: طراحی و ارزیابی کارایی نرم افزار کمک آموزشی ضایعات دهان فک و صورت محل انجام پژوهش: دانشکده

Detaljer

دانشگاه گیالن دانشکده علوم کشاورزی ازدیاد نباتات )فصل هفدهم( ریزازدیادی و کشت بافتهای گیاهی )آماده سازی و ترکیب محیط کشت( مواد تشکیل دهنده محیط کشت

دانشگاه گیالن دانشکده علوم کشاورزی ازدیاد نباتات )فصل هفدهم( ریزازدیادی و کشت بافتهای گیاهی )آماده سازی و ترکیب محیط کشت( مواد تشکیل دهنده محیط کشت 17-18 (Media دانشگاه گیالن دانشکده علوم کشاورزی ازدیاد نباتات )فصل هفدهم( ریزازدیادی و کشت بافتهای گیاهی )آماده سازی و ترکیب محیط کشت( Chapters 1 سال تحصیلی 1393-94 زکی زاده مواد تشکیل دهنده محیط کشت نیازهای

Detaljer

ﻡﻮﺳ ﻞﺼﻓ ﻪﺘﺴﺑ ﺭﺍﺪﻣ ﻦﻴﺑﺭﻭﺩ ﻱﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ ﻪﺘﺴﺑ ﺭﺍﺪﻣ ﻦﻴﺑﺭﻭﺩ ﻱﺎﻫ

ﻡﻮﺳ ﻞﺼﻓ ﻪﺘﺴﺑ ﺭﺍﺪﻣ ﻦﻴﺑﺭﻭﺩ ﻱﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ ﻪﺘﺴﺑ ﺭﺍﺪﻣ ﻦﻴﺑﺭﻭﺩ ﻱﺎﻫ سوم فصل هاي دوربين مدار بسته سيستم ساعات آموزش نظری عملی جمع 38 28 10 هدف کلی فصل آشنایی با تجهیزات سیستم دوربین مدار بسته و توانایی نصب و راه اندازی آن هدف های رفتاری پس از پایان آموزش این فصل هنرجو باید

Detaljer

Interesting. From the SelectedWorks of Dr. ASADOLLAH KAZEMI. asadollah kazemi. Summer September 4, 2013

Interesting. From the SelectedWorks of Dr. ASADOLLAH KAZEMI. asadollah kazemi. Summer September 4, 2013 Interesting From the SelectedWorks of Dr. ASADOLLAH KAZEMI Summer September 4, 2013 نكات مهم در نوشتن يك پروپوزال تحقيق asadollah kazemi Available at: https://works.bepress.com/asadollah_kazemi/15/ به

Detaljer

دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان دستور کار آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته ویرایش جدید مهر 95 دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان ویرایش و بازنگری: محمد آهنگریان دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان دستور کار آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته 1 فهرست

Detaljer

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Detaljer

صلیب سرخ DARI ردیابی و پیامهای صلیب سرخ

صلیب سرخ DARI ردیابی و پیامهای صلیب سرخ صلیب سرخ ردیابی و پیامهای صلیب سرخ DARI بیجوکس موامبا 5 سال. در راه بازگشت به خانه. یک اتوبوس پر از اطفال خردسال در راه رفتن به فرودگاه کینشاسا. کودکان برای بازگشتن به خانه خیلی ذوق زده هستند. همبستگی

Detaljer

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få زیاد. Mange. Venstre راست. Høyre باالترین. Øverst

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få زیاد. Mange. Venstre راست. Høyre باالترین. Øverst Ord og begreper Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få کم Mange زیاد Venstre چپ Høyre راست Øverst باالترین Nederst پاهینترین Lite کم Mye زیاد Flest زیادترین Færrest کمترین Oppe باال Nede پاهین Mellom

Detaljer

پردازش تصاویر دیجیتالی

پردازش تصاویر دیجیتالی پردازش تصاویر دیجیتالی سید علی اصغر بهشتی شیرازی 1394 1 عناوین زیرفصلها پیش زمینه تبدیل فوریه و حوزه فرکانس فیلترهای نرم کننده حوزه فرکانس فیلترهای تیزکننده حوزه فرکانس فیلتر همومورفیک پیاده سازی در حوزه

Detaljer

ما همراه شما هستیم. Farsi دفتر جوانان UNGDOMSKONTORET باشگاه تفریحی. Fritidsklubber مرکز علمی کنگسبرگ-دیوتک. Kongsberg vitensenter devoteket

ما همراه شما هستیم. Farsi دفتر جوانان UNGDOMSKONTORET باشگاه تفریحی. Fritidsklubber مرکز علمی کنگسبرگ-دیوتک. Kongsberg vitensenter devoteket UNGDOMSKONTORET دفتر جوانان KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE KIRKEGATA 2B KRONA طبقه چهارم Fritidsklubber باشگاه تفریحی Kongsberg vitensenter devoteket مرکز علمی کنگسبرگ-دیوتک Utekontakten UngInfo Kongsberg

Detaljer

بە ما بپیوندید! Farsi

بە ما بپیوندید! Farsi بە ما بپیوندید! ما می خواهیم كە كودكان بیشتر جوانان و خانوادههای آنها بە تیم های ورزشی ما بپیوندند. در این بروشور می توانید در مورد منظور ما از تیم ورزشی نحوه عضو شدن در آن و ورزشهایی كە می توانید در آنها

Detaljer

http://eksamensarkiv.net/

http://eksamensarkiv.net/ Oppgåve 1 Svar på spørsmålet under ved å skrive ein kort, samanhengande tekst på 2-3 setningar på persisk. Oppgåve 2 در میان چھار فصل سال شما کدام فصل سال را بیشتر دوست دارید چرا Les teksten under, og

Detaljer

كار و فناوري پايه اول )هفتم( دوره متوسطه اول

كار و فناوري پايه اول )هفتم( دوره متوسطه اول كار و فناوري پايه اول )هفتم( دوره متوسطه اول 1392 عزیز: دانشآموزان و محترم همکاران یتسپ صندوق تهران نشانی: به اینکتاب محتوای درباره را خود نظرهای و پیشنهادها فرمايند. ارسال کاردانش فنیوحرفهایو درسی كتابهای

Detaljer

اطالعات ویژه متقاضیان

اطالعات ویژه متقاضیان : farsi Informasjon til enslige mindreårige asylsøkere اطالعات ویژه متقاضیان پناهندگی تنهای زیر 18 سال برای شما که بین 15 تا 18 سال دارید 02 آیا شما زیر 18 سال هستید آیا برای تقاضای حفاظت و حمایت یعنی

Detaljer

فهرست 2-1 تاریخچة رایانه و انواع رایانهها شناخت مادربورد رایانه و اجزاي آن نرمافزارهاي سودمند و کامپایلرها...42

فهرست 2-1 تاریخچة رایانه و انواع رایانهها شناخت مادربورد رایانه و اجزاي آن نرمافزارهاي سودمند و کامپایلرها...42 3 فهرست پیشگفتار... 7 فصل اول: رایانه و تاریخچة آن... 1-1 مقدمه... 9 2-1 تاریخچة رایانه و انواع رایانهها... 10 3-1 قسمتهای اساسی یک رایانه... 12 4-1 پرسشها و تحقیق و پژوهش...13 5-1 منابع... 14 فصل دوم:

Detaljer

فصل 7: روانشناسی مثبت گرا در سازمان

فصل 7: روانشناسی مثبت گرا در سازمان فصل 7: روانشناسی مثبت گرا در سازمان تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / پاییز 1393 روانشناسی مثبت گرا: علم روانشناسی در آغاز به جاي مطالعه سلامت روان تنها

Detaljer

www.helwist.com سهشنبه 16 فوریه 2010

www.helwist.com سهشنبه 16 فوریه 2010 از: پيتر گيتمارک(عضو پارلمان نروژ از حزب ليبرال) ترجمه از نروژی: باقی تالبولعيلم سهشنبه 16 فوریه 2010 پيتر گيتمارک(عضو پارلمان نروژ از حزب ليبرال) امروز مجلس بحث دعاوی من "دیالوگ ما در زمينه حقوق بشر"

Detaljer

فعال باشید احساس بهتری داشته باشید! Vær aktiv føl deg bedre

فعال باشید احساس بهتری داشته باشید! Vær aktiv føl deg bedre فارسی / Farsi فعال باشید احساس بهتری داشته باشید! Vær aktiv føl deg bedre فعالیت بدنی و پیشگیری از دیابت نوع 2 Fysisk aktivitet og forebygging av diabetes type 2 شما برای تحرک خلق شدە اید. اگر شما فعالیت

Detaljer

فعال باشید - احساس بهتری داشته باشید. Vær aktiv føl deg bedre

فعال باشید - احساس بهتری داشته باشید. Vær aktiv føl deg bedre دری Dari/ فعال باشید - احساس بهتری داشته باشید Vær aktiv føl deg bedre فعالیت فزیکی و وقایه از دیابت نوع 2 Fysisk aktivitet og forebygging av diabetes type 2 بدن انسان به قسمی است که باید در حرکت باشد.

Detaljer

به والدین در مورد کودکان جنگ و آوارگی

به والدین در مورد کودکان جنگ و آوارگی به والدین در مورد کودکان جنگ و آوارگی واکنش های کودک به جنگ و فرار پیوسته خانواده و کودکان زیادی در معرض درگیریهای جنگی قرار گرفته و مجبور به فرار میگردند. تبعید معموال آخرین مقصد در یک سفر طوالنی است

Detaljer