Truma CP plus. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 16

Save this PDF as:
Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Truma CP plus. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 16"

Transkript

1 Truma CP plus Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 16

2 Betjeningsenhet Truma CP plus Innholdsfortegnelse Bruksanvisning Symboler som brukes... 3 Bruksformål... 3 Sikkerhetsmerknader... 3 Viktige merknader... 3 Visnings- og betjeningselementer... 4 Dreie-/trykknapp... 4 Tilbake-tast... 4 Første gangs bruk... 5 Igangkjøring... 5 Funksjoner... 5 Slå på/av betjeningsenheten... 5 Velge innstillingsnivået... 5 Endre romtemperaturen Endre varmtvannstrinn... 6 Velge energitype... 7 Velge viftetrinn... 8 Stille inn tidskoblingsuret... 8 Slå på/av belysning Stille klokken Servicemeny Indikator for nettspenning 230 V Advarsel Feil Tekniske data Vedlikehold Kassering Feilsøkingstabell (varmeapparat Combi Gas) Feilsøkingstabell (varmeapparat Combi Diesel) Samsvarserklæring Monteringsanvisning Sikkerhetsmerknader Leveransens omfang Beskrivelse Mål Valg av monteringssted Tilkobling Montering

3 Bruksanvisning Symboler som brukes Montering og reparasjon av apparatet må kun utføres av faglært tekniker. Merknad med informasjon og tips. Følg ESD-forskriftene! Elektrostatisk oppladning kan føre til at elektronikken blir ødelagt. Jorde deg selv før du berører elektroniske komponenter. Bruksformål Betjeningsenheten Truma CP plus brukes til å styre og overvåke et varmeapparat Combi CP plus ready og/eller et Truma klimaanlegg. Følgende klimaanlegg kan betjenes med Truma CP plus: Saphir compact *, ** Saphir comfort RC Aventa eco Aventa comfort * ikke i kombinasjon med omformer TG 1000_sinus ** i kombinasjon med et varmeapparat Combi CP plus ready er det absolutt påkrevet med en kobling for kabel til betjeningsenhet mellom klimaanlegget og varmeapparatet. Kobling for kabel til betjeningsenhet (art.-nr ) bestilles separat. Apparatet er konstruert for innmontering i campingvogner og bobiler. Innmontering i båter er ikke tillatt. Betjeningsenheten Truma CP plus kan ettermonteres for eldre varmeapparater. For å gjøre dette må elektronikken i varmeapparatet skiftes ut (av Trumas serviceavdeling). Sikkerhetsmerknader Apparatet må kun brukes når det er i teknisk feilfri stand. Feil må rettes omgående. De eneste gangene brukeren har lov til å rette feil selv, er når feilrettingen er beskrevet under feilsøkingstabell i denne bruksanvisningen. Ikke utfør noen reparasjoner eller forandringer på apparatet! Et defekt apparat skal kun repareres av produsenten eller dennes serviceteknikere. Viktige merknader Hvis strømforsyningen til systemet har vært brutt, må klokken stilles på nytt. Når varmeapparatet Combi CP plus ready kobles til betjeningsenheten Truma CP plus, kan varmeapparatet ikke lenger kobles med tidskoblingsur ZUCB. Ved tilkobling av et nytt apparat til buss-systemet må fremgangsmåten som er beskrevet under Første gangs bruk, gjentas. Klimaanlegg felles bruk av IR-fjernkontroll og betjeningsenhet Også etter at betjeningsenheten Truma CP plus er koblet til, kan IR-fjernkontrollen brukes til å styre klimaanlegget. Betjeningsenheten registrerer alle innstillinger som foretas på klimaanlegget via IR-fjernkontrollen. IR-fjernkontrollen sender bare de innstillingene som vises på displayet dens (ingen toveiskommunikasjon). For å bestemme start- og sluttid for et ønsket tidsrom helt entydig, må kun tidskoblingsuret på betjeningsenheten benyttes. 3

4 Visnings- og betjeningselementer Dreie-/trykknapp Med dreie-/trykknappen (8) kan du velge og endre skal-verdier og parametere. De kan også lagres med en berøring. Valgte menypunkter blinker Dreining mot høyre (+) Menyen gjennomgås fra venstre mot høyre. Økning av verdier. Dreining mot venstre (-) Menyen gjennomgås fra høyre mot venstre. Reduksjon av verdier. Berøring Aktivering (lagring) av en valgt verdi. Valg av et menypunkt, veksling til innstillingsnivået. 1 = Display 2 = Statuslinje 3 = Menylinje (øvre) 4 = Menylinje (nedre) 5 = Indikator for nettspenning 230 V (ekstern strømforsyning) 6 = Indikator for tidskoblingsur 7 = Innstillinger/verdier 8 = Dreie-/trykknapp 9 = Tilbake-knapp Med dreie-/trykknappen (8) kan du velge menyer i linjene (3 + 4), og foreta innstillinger. Visningsenheten er et bakgrunnsbelyst display (1). Med tilbake-knappen (9) går du ut av en meny igjen. 3 sec Tilbake-tast Trykk (3 sekunder) Hovedkoblingsfunksjon PÅ/AV Ved å trykke på tilbake-knappen (9) går du ut av en meny igjen, og forkaster de innstillingene som ble foretatt. Dette betyr at de eksisterende verdiene fortsetter å gjelde. 4

5 Første gangs bruk Følg denne trinnvise fremgangsmåten for å ta systemet i bruk for første gang: Sørg for spenningsforsyning til alle apparater 12 V likespenning eller 230 V nettspenning til klimaanlegg og Combi E. Start søk etter apparatene under menypunktet Servicemeny -> RESET -> PR SET. Etter at du har bekreftet, initialiseres betjeningsenheten. I løpet av denne prosedyren viser displayet INIT... De apparatene som blir funnet, lagres da i betjeningsenheten. Igangkjøring Start-/standbyskjerm Etter at betjeningsenheten er forbundet med spenningsforsyningen, vises en startskjerm i løpet av noen få sekunder. Funksjoner Funksjonene i menylinjene (3, 4) til betjeningsenheten kan velges i en hvilken som helst rekkefølge. Driftsparameterne vises i statuslinjen (2) eller i indikatorene (5, 6). Slå på/av betjeningsenheten Trykk på dreie-/trykknappen i mer enn 3 sekunder. Tidligere innstilte verdier/driftsparametere blir aktive igjen etter at enheten er slått på. Utkobling av betjeningsenheten kan forsinkes noen minutter pga. interne prosesser i varmeapparatet. Velge innstillingsnivået Berør dreie-/trykknappen (8). Displayet viser innstillingsnivået. Det første symbolet blinker. Etter noen sekunder uten aktivitet kommer det automatisk opp en standbyskjerm. Når klokken er stilt (se Stille klokken ), veksler visningen i displayet mellom klokkeslett og innstilt romtemperatur. Etter reparasjon/ettermontering må du gjenta den fremgangsmåten som er beskrevet under Første gangs bruk. 5

6 Endre romtemperaturen Endre varmtvannstrinn Bruk dreie-/trykknappen til å velge symbolet i menylinjen (3). Berør knappen for å gå til innstillingsnivået. Avhengig av hvilket apparat som er tilkoblet, kan man bruke dreie-/trykknappen til å velge varmeapparatet (HEATER) eller klimaanlegget (AC). Berør dreie-/trykknappen for å bekrefte valget. Bruk dreie-/trykknappen til å velge ønsket temperatur. a b c d e 2 3 Varmeapparat (HEATER) Innstillbart temperaturområde 5 30 C (trinn på 1 C) a = Varmeapparat * Varmeapparatet er slått på. * Så lenge den ønskede romtemperaturen ikke er nådd, blinker dette symbolet. Temperaturen kan endres raskt med dreie-/trykknappen (på standbyskjermen). Klimaanlegg (AC) Innstillbart temperaturområde C (trinn på 1 C) b = COOL Klimaanlegget er slått på c = AUTO Klimaanlegget er stilt inn på automatikk d = HOT Klimaanlegget er i oppvarmingsmodus e = VENT Klimaanlegget er i omluftsmodus Bruk dreie-/trykknappen til å velge symbolet i menylinjen (3). Berør knappen for å gå til innstillingsnivået. Bruk dreie-/trykknappen til å velge det ønskede trinnet. a b c d 2 3 a = Varmtvannsbereder * Varmtvannsberederen er slått på. b = 40 ** Varmtvannstemperatur 40 C c = 60 Varmtvannstemperatur 60 C d = BOOST * Rask, konsentrert oppvarming av innholdet i varmtvannsberederen (varmtvannsberederprioritet) i et tidsintervall på maks. 40 minutter. Deretter holdes vanntemperaturen på det høyere nivået i to ettervarmingssykler (ca. 62 C) ikke Combi Diesel. Etter at vanntemperaturen er nådd, varmes rommet videre opp. * Så lenge den ønskede vanntemperaturen ikke er nådd, blinker dette symbolet. ** Varmtvannstemperaturen på 40 C kan bare holdes på 40 C i et begrenset tidsrom ved kombinert rom- og vannoppvarming. Ikke tilgjengelig for varianten for Australia. 6

7 Velge energitype Bruk dreie-/trykknappen til å velge symbolet i menylinjen (3). Berør knappen for å gå til innstillingsnivået. Bruk dreie-/trykknappen til å velge den ønskede energitypen. Særegenheter ved blandingsdrift Brudd på spenningsforsyningen 230 V: Varmeapparatet går automatisk over til gass- eller dieseldrift. Så snart spenningsforsyningen på 230 V er gjenopprettet, går varmeapparatet automatisk tilbake til blandingsdrift. Feil i forbrenningsprosessen (f.eks. pga. drivstoffmangel): a b c d e Combi Gas Varmeapparatet går automatisk over til elektrisk drift. Hvis varmeapparatet skal drives i blandingsdrift igjen, må årsaken til feilen finnes og feilen utbedres. Slå varmeapparatet av og på igjen med betjeningsenheten. 2 3 Symbol Driftsmodus Energiform a Gas/Fuel Gass/diesel b EL 1 Elektrisk c EL 2 Elektrisk d MIX 1 * Elektrisk + gass/diesel e MIX 2 * Elektrisk + gass/diesel * Blandingsdrift Så snart varmeapparatet slås på (romtemperatur, varmtvannstrinn aktivt), vises den energiformen som ble valgt i forrige oppvarmingsprosess i statuslinjen. Fabrikkinnstillingen er gass/diesel. Combi Diesel Varmeapparatet går over i feilmodus. Slå varmeapparatet av og på igjen med betjeningsenheten. Hvis feilen er langvarig, må du gå over til energiformen elektrisk. 7

8 Velge viftetrinn Ved tilkoblet varmeapparat/klimaanlegg Bruk dreie-/trykknappen til å velge symbolet i menylinjen (3). Berør knappen for å gå til innstillingsnivået. Bruk dreie-/trykknappen til å velge det ønskede viftetrinnet. Varmeapparat 2 3 a b c d e Symbol Driftsmodus Beskrivelse OFF Viften er slått av. (Kan bare velges når intet apparat er i drift.) a VENT* Omluft når intet apparat er i drift. Turtallet kan velges i 10 trinn. b ECO Lavt viftetrinn c HIGH ** Høyt viftetrinn d BOOST Rask romoppvarming Tilgjengelig når differansen mellom valgt og aktuell romtemperatur >10 C. * Kan føre til større motorslitasje, avhengig av brukshyppighet. ** Viftetrinn HIGH medfører høyere strømforbruk, høyere støynivå og økt motorslitasje. Så snart varmeapparatet slås på (romtemperatur, varmtvannstrinn aktivt), viser statuslinjen det viftetrinnet som ble valgt i forrige oppvarmingsprosess. Fabrikkinnstillingen er ECO. Klimaanlegg Symbol Driftsmodus Beskrivelse OFF Viften er slått av. (Kan bare velges når intet apparat er i drift.) a b LOW Lavt viftetrinn c MID Midterste viftetrinn d HIGH Høyeste viftetrinn e NIGHT Spesielt stille viftedrift Stille inn tidskoblingsuret Tidskoblingsuret kan kun velges når klokken i betjeningsenheten er stilt. Ved drift av klimaanlegg må tidskoblingsuret til betjeningsenheten kun brukes til tydelig fastleggelse av start- og sluttid for et ønsket tidsrom. Hvis tidskoblingsuret er aktivert (ON), vises først menyen Deaktivere tidskoblingsur (OFF). Bruk dreie-/trykknappen til å velge symbolet i menylinjen (4). Berør knappen for å gå til innstillingsnivået. 8

9 Angi starttidspunkt Still inn timer og deretter minutter med dreie-/trykknappen. Stille inn romtemperaturen Avhengig av hvilket apparat som er tilkoblet kan man bruke dreie-/trykknappen til å velge mellom varmeapparatet og klimaanlegget. Berør dreie-/trykknappen for å bekrefte valget. Bruk dreie-/trykknappen til å velge ønsket romtemperatur. Angi sluttidspunkt Still inn timer og deretter minutter med dreie-/trykknappen. Stille inn varmtvannstrinnet Bruk dreie-/trykknappen til å velge ønsket varmtvannstrinn. Hvis start-/sluttidspunktet ble overskredet under inntastingen, vil det ikke tas hensyn til driftsparameterne før neste gang start-/sluttidspunktet er nådd. Inntil da gjelder de driftsparameterne som er stilt inn utenfor tidskoblingsuret. Velge energitype Bruk dreie-/trykknappen til å velge ønsket energiform. Menyen Velge energiform vises når et varmeapparat med elektriske varmestaver er tilkoblet. 9

10 Velge viftetrinn Bruk dreie-/trykknappen til å velge ønsket viftetrinn. Deaktivere tidskoblingsuret (OFF) Berør knappen for å gå til innstillingsnivået. Deaktivere tidskoblingsuret med dreie-/trykknappen (OFF) Menyen Velge viftetrinn vises bare hvis varmeapparat/ varmtvannstrinn er innstilt. Aktivere tidskoblingsuret (ON) Aktivere tidskoblingsuret med dreie-/trykknappen (ON) Slå på/av belysning Tilgjengelig ved tilkoblet klimaanlegg Aventa comfort eller Aventa eco Bruk dreie-/trykknappen til å velge symbolet i menylinjen (4). Berør knappen for å gå til innstillingsnivået. Bruk dreie-/trykknappen til å velge ønsket funksjon. Tidskoblingsuret forblir aktivt (i opptil flere dager) helt til det deaktiveres (OFF). Hvis tidskoblingsuret er programmert og aktivt, blinker symbolet for tidskoblingsuret. 1 5 Slå på belysningen. Lysstyrken kan velges i 5 trinn. OFF Slå av belysningen. 4 10

11 Stille klokken Endre bakgrunnsbelysningen til betjeningsenheten Bakgrunnsbelysningen kan endres i 10 trinn. Timevisningen blinker. Still inn timene (24-timersmodus) med dreie-/trykknappen. Etter ny berøring av dreie-/trykknappen blinker minuttvisningen. Still inn minuttene med dreie-/trykknappen. Endre språk Velg ønsket språk blant de tilgjengelige språkene (f.eks. engelsk, tysk, fransk eller italiensk). Servicemeny Vise versjonsnummer for tilkoblede apparater Vis versjonsnummeret til varmeapparat, klimaanlegg eller betjeningsenhet. Kalibrere temperaturføleren (OFFSET) Temperaturføleren til varmeapparatet kan tilpasses individuelt til størrelsen på kjøretøyet. Offset-innstillingen kan foretas i trinn på 1 C i området fra -5 C til +5 C. 11

12 Tilbakestille til fabrikkinnstillinger (RESET) Tilbakestillingsfunksjonen tilbakestiller betjeningsenheten til fabrikkinnstillingene. Alle innstillinger vil dermed bli slettet. Nytilkoblede apparater lagres i betjeningsenheten. Tilbakestille Bruk dreie-/trykknappen til å velge RESET. Berør dreie-/trykknappen (8). Displayet viser PR SET. Trykk kort på dreie-/trykknappen for å bekrefte. Advarsel Ved en advarsel vises et varselsymbol for å signalisere at en driftsparameter befinner seg i en udefinert tilstand. I så fall går det aktuelle apparatet videre. Så snart driftsparameteren igjen befinner seg innenfor det området den skal være i, slukkes dette symbolet av seg selv. Etter at du har bekreftet, initialiseres betjeningsenheten. I løpet av denne prosedyren viser displayet INIT... Indikator for nettspenning 230 V Symbolet signaliserer at 230 V nettspenning (ekstern strømforsyning) er tilgjengelig. Avlese varselkode Bruk dreie-/trykknappen til å velge symbolet. Berør dreie-/trykknappen (8). Den aktuelle koden til advarselen vises. Ved hjelp av feillisten kan årsaken til advarselen finnes og fjernes. W = Advarsel 42 = Feilkode H = Apparat H = Varmeapparat A = Klimaanlegg Årsaken er fjernet / tilbake til innstillingsnivået Berør dreie-/trykknappen (8). Visning er kun mulig i kombinasjon med et varmeapparat Combi E CP plus ready som inneholder ekstra varmestaver for elektrisk drift. Årsaken ikke fjernet / tilbake til innstillingsnivået Trykk på tilbake-tasten. 12

13 I dette tilfelle er ikke advarselen i betjeningsenheten kvittert, og varselsymbolet blir værende. Betjeningsenheten forblir i tilstanden Advarsel. Ytterligere tilkoblede apparater kan betjenes. Feil Ved en feil går betjeningsenheten omgående over til menynivået Feil og viser feilkoden eller feilen: E = Feil 41 = Feilkode H = Apparat H = Varmeapparat A = Klimaanlegg Tekniske data Display LCD, sort/hvitt, med bakgrunnsbelysning Mål (L x B x H) 92 x 103 x 40 mm Driftstemperaturområde -25 C til +60 C Oppbevaringstemperaturområde -25 C til +70 C Grensesnitt TIN-buss Spenningsforsyning 8 V 16,5 V Strømforbruk maks. 65 ma (100 % bakgrunnsbelysning) 6,5 ma 7 ma (standby) Hvilestrømforbruk 3 ma (av) Vekt 110 g Årsaken er fjernet / tilbake til innstillingsnivået Berør dreie-/trykknappen (8). Det aktuelle apparatet startes på nytt. Dette kan ta noen minutter, pga. internt etterløp av tilkoblede apparater. Hvis årsaken ikke fjernes, vil feilen komme igjen, og betjeningsenheten på nytt gå til menynivået Feil. Årsaken ikke fjernet / tilbake til innstillingsnivået Trykk på tilbake-tasten. I dette tilfelle er ikke feilen i betjeningsenheten kvittert, og varselsymbolet blir værende. Enheten holder seg i feiltilstanden. Ytterligere tilkoblede apparater kan betjenes. Forbehold om tekniske endringer. Vedlikehold Apparatet er vedlikeholdsfritt. Til rengjøring av fronten må du bruke en fille som er fuktet med vann og som ikke virker slipende. Hvis dette ikke er nok, må du bruke en nøytral såpeløsning. Kassering Apparatet må kasseres i henhold til det aktuelle brukslandets administrative bestemmelser. Ta hensyn til nasjonale lover og regler (i Tyskland er dette f.eks. forskriften om vraking av gamle biler). 13

14 Feilsøkingstabell (varmeapparat Combi Gas) Feilkode Årsak Avhjelpende tiltak # 17, # 18 Sommerdrift med tom vannbeholder Varmluftsutløpene er blokkert. Omluftinnsuget er blokkert. 14 Slå av apparatet og la det avkjøles. Fyll varmtvannsberederen med vann. Kontroll av de enkelte utløpsåpningene. Fjern det som blokkerer omluftinnsuget. # 21 Defekt romtemperaturføler eller -kabel Kontakt Trumas serviceavdeling. # 24 Fare for underspenning, batterispenningen er for lav < 10,4 V Lad batteriet. # 29 Kortslutning i varmeelementet for FrostControl Trekk ut støpselet til varmeelementet fra den elektroniske styringsenheten. Skift ut varmeelementet. # 41 Elektronikken er sperret. Kontakt Trumas serviceavdeling. # 42 Vinduet over pipen er åpent (vindusbryter). Lukk vinduet. # 43 Overspenning > 16,4 V Kontroller batterispenningen og spenningskildene, som f.eks. ladeapparatet. # 44 Underspenning, batterispenningen er for lav < 10,0 V Lad batteriet. Skift ut batteriet hvis det er for gammelt. # 45 Driftsspenning ikke 230 V 230 V sikring defekt Overopphetingsvernet er utløst. #112, #202 #121, #211 Gassflasken eller hurtigstengeventilen i gasstilførselen er lukket. Gasstrykkregulatoren er dekket av is. Butanandelen i gassflasken er for høy. #122, #212 Forbrenningslufttilførselen eller avgassutløpet er lukket. Gjenopprett driftsspenning 230 V. Skift ut 230 V sikring. Tilbakestill overopphetingsvernet. La varmeapparatet avkjøles, ta av tilkoblingsdekselet og trykk på tilbakestillingsknappen. Kontroller gasstilførselen og åpne ventilene. Bruk regulatoroppvarming (EisEx). Bruk propan. (Spesielt ved temperaturer under 10 C er butan uegnet til oppvarming.) Kontroller om åpningene er tilsmusset (slaps, is, løv osv.), og fjern dette ved behov. # 255 Det apparatet, som skal betjenes, får ikke spenning. Ingen forbindelse mellom varmeapparat og betjeningsenhet Kabelen til betjeningsenheten er defekt. Sørg for korrekt spenningsforsyning. Kontakt Trumas serviceavdeling. Hvis disse tiltakene ikke løser problemet, eller det dukker opp feilkoder som du ikke finner i feilsøkingstabellen, må du henvende deg til Trumas serviceavdeling.

15 Feilsøkingstabell (varmeapparat Combi Diesel) Feilkode Årsak Avhjelpende tiltak # 111 Defekt romtemperaturføler eller -kabel Kontakt Trumas serviceavdeling. # 122 Drivstoffmangel som følge av for lite påfylt drivstoff, tomkjørt tank og/eller skråstilling av kjøretøyet # 131 Ingen forbindelse mellom varmeapparat og betjeningsenhet Kabelen til betjeningsenheten er defekt. Fyll tanken med drivstoff. Fyll deretter drivstoffledningen som beskrevet under Første gangs bruk (se bruksanvisningen for Combi D). Kontakt Trumas serviceavdeling. # 132 Kortslutning i varmeelementet for FrostControl Trekk ut støpselet til varmeelementet fra den elektroniske styringsenheten. Skift ut varmeelementet. # 150 Varmlufttemperaturen er overskredet: Ikke alle varmluftsrør er tilkoblet. Varmluftsutløpene er blokkert. Omluftinnsuget er blokkert. Kontroller om 4 varmluftsrør er koblet til. Kontroll av de enkelte utløpsåpningene. Fjern det som blokkerer omluftinnsuget. # 151 Vanntemperaturen er overskredet: Sommerdrift med tom vannbeholder Slå av apparatet og la det avkjøles. Fyll varmtvannsberederen med vann. # 152 Vanntemperaturen er overskredet ved sommerdrift. Slå av apparatet og la det avkjøles. Fyll varmtvannsberederen med vann. # 160 Underspenning < 10,2 V Kontroller batterispenningen, og lad batteriet ved behov. Kortsiktig strakstiltak. Slå av kraftige forbrukere, eller start kjøretøyets motor og la den gå inntil varmeapparatet er i gang (ca. 4 minutter). Utilstrekkelig batterikapasitet. Skift eventuelt ut batteriet (f.eks. hvis det er for gammelt). # 161 Overspenning > 16,4 V Kontroller batterispenningen og spenningskildene, som f.eks. ladeapparatet. # 162 Vinduet over pipen er åpent (vindusbryter). Lukk vinduet. # 164 Driftsspenning ikke 230 V 230 V sikring defekt Overopphetingsvernet er utløst. Gjenopprett driftsspenning 230 V. Skift ut 230 V sikring. Tilbakestill overopphetingsvernet. La varmeapparatet avkjøles, ta av tilkoblingsdekselet og trykk på tilbakestillingsknappen. # 170 Fare for underspenning < 11,5 V Vær sparsom med elektrisk strøm fra batteriet, f.eks. ved å begrense lysbruken. Lad batteriet. Hvis disse tiltakene ikke løser problemet, eller det dukker opp feilkoder som du ikke finner i feilsøkingstabellen, må du henvende deg til Trumas serviceavdeling. 15

16 Samsvarserklæring 1. Produsentens kontaktdata Navn: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Adresse: Wernher-von-Braun-Str. 12, D Putzbrunn 2. Identifisere apparatet Type/utførelse: Betjeningsenhet / Truma CP plus Monteringsanvisning Sikkerhetsmerknader Montering i kjøretøy må tilfredsstille tekniske og administrative krav i brukslandet (f.eks. NS-EN 1648, i Tyskland VDE ). Nasjonale lover og regler må følges. 3. Oppfyller kravene i følgende EF-direktiver 3.1 Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF 3.2 Demping av radiostøy i kjøretøy UN ECE R Direktiv om kasserte kjøretøy 2000/53/EF 3.4 Lavspenningsdirektivet 2006/95/EF og er merket med CE-merket og typegodkjenningsnummer E1 10R Grunnlag for samsvarserklæringen NEK EN : A1:2011, NEK EN :2007, CISPR 25, NEK EN Opplysninger om undertegnedes funksjon Underskrift: ppa Axel Schulz Leder Produktcenter Putzbrunn, I andre land må det tas hensyn til de aktuelle, gyldige bestemmelsene. Leveransens omfang 1 betjeningsenhet Truma CP plus 1 skrue (feste av overdelen av betjeningsenheten) 1 bruks- og monteringsanvisning 1 12 V tilkoblingskabel 30 cm (+ = rød, - = rød/svart) Må bestilles separat: 1 tilkoblingskabel (TIN-buss), kan leveres i forskjellige lengder. Beskrivelse Betjeningsenheten (med beskyttelse mot feil tilkobling til batteripolene) får spenning via en 12 V tilkoblingskabel. Ved hjelp av en tilkoblingskabel (TIN-buss) kobles betjeningsenheten sammen med et varmeapparat Combi CP plus ready og/eller et klimaanlegg. 16

17 Mål Valg av monteringssted 92 9 Monter betjeningsenheten på et sted som er beskyttet mot fuktighet. For at tegnene skal være så godt lesbare som mulig, bør displayet monteres i øyenhøyde. Lag en monteringsåpning for displayet ,5 3,5 11, , ,5 3±1 21,1 19,8 3,5 Mål i mm Mål i mm 17

18 + - Tilkobling Følg ESD-forskriftene! La betjeningsenheten gå i inngrep med 2 tapper. Fest overdelen til betjeningsenheten med en skrue. Skyv dreie-/trykknappen inn på akselen. Plugg kabelen (TIN-buss) inn i displayet og legg den frem til varmeapparatet (til klimaanlegget). Plugg inn 12 V-tilkoblingskabelen og koble den sammen med ikke-påslått 12 V driftsspenning (kontinuerlig pluss). Sikre plussledningen med en sikring på 1 A. TIN-Bus 12 V + = rød = rød/svart Sett bakfra Montering Fest braketten for betjeningsenheten med 4 skruer i veggen. Forbehold om tekniske endringer. Ø max. 3,4 mm Sett forfra 18

19

20 I tilfelle feil bør du ta kontakt med Trumas servicesenter eller en av våre autoriserte servicepartnere (se Truma-serviceheftet eller Henvendelsen din kan behandles raskere hvis du på forhånd har funnet frem apparattypen og fabrikknummeret (se typeskiltet) /2013 Fo Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Truma CP (E) classic Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Betjeningselementer CP (E) classic Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Symboler som

Detaljer

Truma CP plus. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 22

Truma CP plus. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 22 Truma CP plus Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 22 Betjeningsenhet Truma CP plus Innholdsfortegnelse Bruksanvisning Bruksformål... 3 Sikkerhetsanvisninger... 3 Viktige

Detaljer

Truma CP plus. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 21

Truma CP plus. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 21 Truma CP plus Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 21 Betjeningsenhet Truma CP plus Innholdsfortegnelse Bruksanvisning Bruksformål... 3 Sikkerhetsanvisninger... 3 Viktige

Detaljer

Truma CP plus VarioHeat

Truma CP plus VarioHeat Truma CP plus VarioHeat Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 19 Betjeningsenhet Truma CP plus VarioHeat Innholdsfortegnelse Bruksanvisning Bruksformål... 3 Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

inet Box Monteringsanvisning

inet Box Monteringsanvisning Monteringsanvisning Side 2 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Sikkerhetanvisninger... 2 Bruksformål... 2 Leveransens omfang... 2 Mål... 3 Tilkoblinger / betjeningselementer...

Detaljer

Truma E-Kit. Bruksanvisning Oppbevares i bilen. Side 02

Truma E-Kit. Bruksanvisning Oppbevares i bilen. Side 02 Truma E-Kit NO Bruksanvisning Oppbevares i bilen Side 02 Truma E-Kit Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Forskriftsmessig bruk... 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 Forskriftsmessig bruk Apparatet skal

Detaljer

Truma inet Box. Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

Truma inet Box. Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Sikkerhetsanvisninger... 2 Bruksformål... 2 Leveransens omfang... 2 Mål... 3 Tilkoblinger

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Truma VarioHeat. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Truma VarioHeat. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Truma VarioHeat Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Truma VarioHeat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 Funksjonsbeskrivelse... 5 Bruksanvisning

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen!

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5 Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tillegg til bruksanvisningen Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

Utvendig stikkontakt for gass

Utvendig stikkontakt for gass Utvendig stikkontakt for gass NO Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen Side 02 Side 03 Utvendig stikkontakt for gass Bruksanvisning Symboler som brukes Montering og reparasjon av apparatet

Detaljer

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning Side 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Symboler som brukes Symbol markerer

Detaljer

Brenselcellesystem VeGA. Servicehefte. Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brenselcellesystem VeGA. Servicehefte. Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brenselcellesystem VeGA Servicehefte Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Bilde Bilde 5 Bilde 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehefte VeGA Serienummer VeGA Serienummer

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Kortfattet

Detaljer

Aventa comfort. Monteringsanvisning. Side 02

Aventa comfort. Monteringsanvisning. Side 02 Aventa comfort NO Monteringsanvisning Side 02 Aventa comfort Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tekniske data... 2 Monteringsanvisning Leveransens omfang... 3 Tilbehør for montering (tilleggsutstyr)...

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT Bilvarmeapparater Teknisk dokumentasjon NO BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT Betjeningselement for Eberspächer kupévarmere EasyStart Select Bedienungsanleitung EasyStart Select Bruksanvisning Kapittel Kapittelbetegnelse

Detaljer

MonoControl CS. NO Monteringsanvisning Side 2

MonoControl CS. NO Monteringsanvisning Side 2 MonoControl CS NO Monteringsanvisning Side 2 MonoControl CS Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Leveransens omfang... 3 Sikkerhetsanvisninger... 3 Beskyttelse mot tilsmussing

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Aventa compact Aventa compact plus

Aventa compact Aventa compact plus Aventa compact Aventa compact plus NO Monteringsanvisning Side 02 Aventa compact / plus Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tekniske data... 2 Monteringsanvisning Leveransens omfang... 3 Tilbehør

Detaljer

DuoControl CS. NO Monteringsanvisning Side 2

DuoControl CS. NO Monteringsanvisning Side 2 DuoControl CS NO Monteringsanvisning Side 2 DuoControl CS Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Leveransens omfang... 3 Sikkerhetsanvisninger... 3 Beskyttelse mot tilsmussing

Detaljer

Truma LevelControl. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

Truma LevelControl. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma LevelControl Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma LevelControl Innholdsfortegnelse Oversikt over apparatet Symboler som brukes... 2 Oversikt over apparatet... 2 Forskriftsmessig bruk...

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

Combi 4 E / Combi 6 E. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi 4 E / Combi 6 E. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 E / Combi 6 E Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 E / Combi 6 E 1 2 3 4 8 6 7 5 13 15 17 18 14 10 11 9 12 16 8 1 Betjeningselement 2 Energivelger 3 Tidskoblingsur ZUCB (tilbehør) 4 Romtemperaturføler

Detaljer

Boiler Elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Elektro Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Modell... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Viktig bruksinformasjon...

Detaljer

Combi 4 / Combi 6. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi 4 / Combi 6. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 / Combi 6 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 / Combi 6 3 1 2 5 6 13 10 9 12 14 7 11 7 1 Betjeningselement 2 Tidskoblingsur ZUCB (tilbehør) 3 Romtemperaturføler 4 Kaldtvannstilkobling 5

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Truma LevelControl. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

Truma LevelControl. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma LevelControl Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma LevelControl Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Oversikt over apparatet... 2 Forskriftsmessig bruk... 3 Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi D 6 (E) 1 4 5 12 2 6 11 13 15 16 8 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6 Gassfilter Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6 Gassfilter Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksanvisning Bruksformål... 3 Utskifting av filterpatronen...

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi (E) 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer.

EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer. EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer. Innhold Innledning Les igjennom først... 3 Sikkerhet... 3 LoSvbestemte forskrifter... 3 Bruk... 3

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Forskriftsmessig bruk. 3 Betjening. System DALI-Power-styreenhet innfelt innsats

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Forskriftsmessig bruk. 3 Betjening. System DALI-Power-styreenhet innfelt innsats Best.-nr.: 5406 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Drift og installasjons veiledning DB3 Pumpdrive

Drift og installasjons veiledning DB3 Pumpdrive Drift og installasjons veiledning DB3 Pumpdrive 1 Sikkerhetsinstruksjon Installasjon og drift av roterende maskiner og apparater kan ved feil bruk og håndtering kan gi omfattende person og materialskader.

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Modell... 2 Monteringsanvisning 24 Monteringsanvisning 20 Plassvalg og

Detaljer

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7 Gassfilter Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7 Gassfilter Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksanvisning Bruksformål... 3 Utskifting av filterpatronen... 3

Detaljer

Drift og installasjons veiledning MT10 Styring for 4" pumper

Drift og installasjons veiledning MT10 Styring for 4 pumper Drift og installasjons veiledning MT10 Styring for 4" pumper NRF nr. 9038034 Varenr. 3000130 Rev.02 Sikkerhetsinstruksjon Installasjon og drift av roterende maskiner og apparater kan ved feil bruk og håndtering

Detaljer

Bruksanvisning. Relemodul

Bruksanvisning. Relemodul Bruksanvisning Relemodul 1289 00 Innholdsfortegnelse Apparatbeskrivelse...3 Betjeningselementer og symboler...4 Tilkoblingsklemmer...7 Montering...8 Innstilling av driftsmodus....9 Koble om driftsmodus

Detaljer

Combi D6 (E) CP plus ready. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi D6 (E) CP plus ready. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi D6 (E) CP plus ready Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi D6 (E) CP plus ready 4 1 5 12 2 6 11 13 15 16 8 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Forskriftsmessig bruk. 3 Betjening. LB-administrasjon. Power-DALI-styringsenhet TW

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Forskriftsmessig bruk. 3 Betjening. LB-administrasjon. Power-DALI-styringsenhet TW Art.-nr.: 1713DSTE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader.

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi D 6 (E) 1 4 5 12 2 6 11 13 15 16 8 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

VSK Denne håndboken gjelder for vifteovn VSK 2000.

VSK Denne håndboken gjelder for vifteovn VSK 2000. VSK 2000 Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn VSK 2000. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for å ivareta din sikkerhet

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200..

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Monterings- og bruksanvisning Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Apparatbeskrivelse Utenpåliggende klokke er en ferdiglaget enhet og tilhører Gira porttelefonssystem. Den brukes for ekstra signalisering

Detaljer

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi (E) 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse Symbolet henviser

Detaljer

Combi (E) CP plus ready. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi (E) CP plus ready. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi (E) CP plus ready Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi (E) CP plus ready 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

Bilde 1: Tidsbryter med alle segmenter

Bilde 1: Tidsbryter med alle segmenter Elektronisk tidsur Easy Best.-nr. : 1175.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke

Detaljer

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning Bestillingsnr.: 1073 00 1 Programmere/spørre 2 Stille inn aktuelt klokkeslett 3 Stille inn ukedag 4 Visning av ukedag (1 = ma, 2 = ti.. 7 = sø) 5 Markør t for visning av ukedag 6 Visning av timer 7 Display

Detaljer

MONTERINGSANVISNING EASYSTART SELECT BETJENINGSELEMENT FOR EBERSPÄCHER KUPÉVARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON

MONTERINGSANVISNING EASYSTART SELECT BETJENINGSELEMENT FOR EBERSPÄCHER KUPÉVARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING EASYSTART SELECT NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENINGSELEMENT FOR EBERSPÄCHER KUPÉVARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUKERMANUAL 1. Beskrivelse av berøringsskjerm (Touch LCD Wall Controller) Berøringsskjerm LCD veggbetjening er tilbehør til adapter KKRP01A for

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder

Therme Varmtvannsbereder Therme Varmtvannsbereder 230 V ~ Therme Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse

Detaljer

EasyStart T Bruksanvisning. Komfort-tidsur med mulighet for 7 dagers forhåndsinnstilling.

EasyStart T Bruksanvisning. Komfort-tidsur med mulighet for 7 dagers forhåndsinnstilling. EasyStart T Bruksanvisning. Komfort-tidsur med mulighet for 7 dagers forhåndsinnstilling. Innhold Innledning Les igjennom først... 3 Sikkerhet... 3 Generelt... 3 Bruk... 3 Oversikt Tidsur... 4 Displayvisninger...

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Brukerhåndboken. Luftvarmer PLANAR-2D-12/24 PLANAR-4DM2-12/24-Р PLANAR-44D-12/24-GP-Р PLANAR-8DM-12/24-Р. v

Brukerhåndboken. Luftvarmer PLANAR-2D-12/24 PLANAR-4DM2-12/24-Р PLANAR-44D-12/24-GP-Р PLANAR-8DM-12/24-Р. v NO Brukerhåndboken Luftvarmer PLANAR-2D-12/24 PLANAR-4DM2-12/24-Р PLANAR-44D-12/24-GP-Р PLANAR-8DM-12/24-Р v11.2017 Innhold Innledning... 3 Sikkerhetsinstruksjoner....4 Varmeapparatkontroll....5 Pakke....6

Detaljer

Bruksanvisning. TFT-fargedisplay

Bruksanvisning. TFT-fargedisplay Bruksanvisning TFT-fargedisplay 1286.. Apparatbeskrivelse TFT-fargedisplay tilhører Gira porttelefonssystem og brukes for å utvide svarapparatet. Menu 2 Det høyoppløslige aktive 1,8-tommers TFT-fargedisplayet

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04 NO Bruksanvisning Betjeningselement Multi Control MC04 1 Oversikt betjeningselement 1 Symbol hurtig varmefunksjon 2 Symbol lufte 3 Dreieknapp (temperatur/vifte) 4 Driftsindikator/feilkode-indikator/ serviceindikator

Detaljer

Hurtigveiledning. Før apparatet tas i bruk må du lese bruksanvisningen nøye.

Hurtigveiledning. Før apparatet tas i bruk må du lese bruksanvisningen nøye. Produktblad Hurtigveiledning Før apparatet tas i bruk må du lese bruksanvisningen nøye. Kjøleseksjon A. Vifte med bakterie- og luktfilter (avhengig av modell) B. Lampe eller LED-lys (avhengig av modell)

Detaljer

Truma VarioHeat. Monteringsanvisning Side 2

Truma VarioHeat. Monteringsanvisning Side 2 Truma VarioHeat Monteringsanvisning Side Monteringsvarianter 3 4 5 30 - max. 50 cm 7 30 - max. 50 cm 6 Bilde Bilde Bilde 3 30 - max. 50 cm Monteringseksempel Romtemperaturføler Digital betjeningsenhet

Detaljer

1. Grunnleggende sikkerhetsanvisninger 3 2. Tiltenkt bruk 3

1. Grunnleggende sikkerhetsanvisninger 3 2. Tiltenkt bruk 3 307416 NO Innfelt universaldimmer DIMAX 541 plus E 5410130 DIMAX 542 plus S 5420130 1. Grunnleggende sikkerhetsanvisninger 3 2. Tiltenkt bruk 3 Avfallshåndtering 4 3. Montering og tilkobling 5 Montere

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Monteringsanvisning Side 2 Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev E NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 To forskjellige

Detaljer

Bruksanvisning for Bistrot Snack 434 og 464

Bruksanvisning for Bistrot Snack 434 og 464 Bruksanvisning for Bistrot Snack 434 og 464 FUNKSJON DISPLAY 1 ON/OFF AV/PÅ TAST Trykk og hold tasten inne i noen sekunder for å slå PÅ eller AV ovnen. 2 START/STOP TAST Trykk for START eller STOPP av

Detaljer

Liberty Hanging Heater

Liberty Hanging Heater Liberty Hanging Heater Art. Nr. 305040 Brukermanual Pakk opp terrassevarmeren og sjekk at alle delene er der, og at ingenting ligger igjen i esken. Pass også på at all emballasje er fjernet. Bruk den detaljerte

Detaljer

Combi (E) Bruksanvisning Oppbevares i bilen. Side 02

Combi (E) Bruksanvisning Oppbevares i bilen. Side 02 Combi (E) NO Bruksanvisning Oppbevares i bilen Side 02 Combi (E) 2 1 6 4 5 3 Geändert Ludsteck 2017 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler

Detaljer

Aventa eco. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9. Oppbevares i bilen!

Aventa eco. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9. Oppbevares i bilen! Aventa eco Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9 Oppbevares i bilen! Aventa eco Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Informasjon om bruk av klimaanlegg... 3

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR

Detaljer

Universal-Thermostat UT 200

Universal-Thermostat UT 200 Universal-Thermostat UT 200 Bruksanvisning ELV Elektronik AG Postfach 1000 D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 Telefax 04 91/6008-244 Vennligst les denne bruksan overlater enheten til andre personer, over

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Aventa comfort. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9. Oppbevares i bilen!

Aventa comfort. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9. Oppbevares i bilen! Aventa comfort Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9 Oppbevares i bilen! Aventa comfort Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 3 Sikkerhetsmerknader... 3 Informasjon om bruk av klimaanlegg...

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende svarapparat handsfri

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende svarapparat handsfri Monterings- og bruksanvisning Utenpåliggende svarapparat handsfri 1250.. Apparatbeskrivelse Utenpåliggende svarapparat handsfri er en ferdiglaget enhet og tilhører Gira porttelefonssystem. 4 5 6 3 2 1

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VTE 2000

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VTE 2000 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer