Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!"

Transkript

1 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen!

2 Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 3 Viktig bruksinformasjon... 3 Bruksanvisning Symboler som brukes Symbol markerer ulike faremomenter. Merknad med informasjon og tips. Påfylling av vann på Truma-varmtvannsberederen... 4 Tømme varmtvannsberederen... 4 Igangkjøring av gassdrift... 4 Utkobling... 4 Rød lysdiode Feil... 4 Igangkjøring med elektrisk drift... 4 Vedlikehold... 5 Sikringer... 5 Kassering... 5 Tekniske data... 5 Feilsøkingstabell... 6 Samsvarserklæring... 7 Truma produsent-garantierklæring

3 Sikkerhetsmerknader Til drift av gassregulatorer, gassapparater eller gassanlegg må det brukes stående gassflasker der gassen hentes ut fra gassfasen. Gassflasker der gassen hentes ut fra væskefasen (f.eks. til gaffeltrucker) er ikke tillatt, da de vil føre til skade på gassanlegget. Ved utettheter i gassanlegget, eller ved gasslukt: Slukk all åpen ild Ikke røk Slå av alle apparater Lukk gassflasken Åpne vinduer og dører Ikke bruk elektriske brytere Få en fagperson til å undersøke hele anlegget! Reparasjoner må kun utføres av fagfolk! Ved bruk må du følge standarden NEK EN :2010, i henhold til hvilken dette apparatet ikke er beregnet på å brukes av personer (herunder barn) med innskrenkede fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller manglende erfaring og/ eller kunnskap, med mindre de er under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet, eller har fått anvisninger fra en slik person om hvordan apparatet skal betjenes. Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. For å unngå fare som følge av utilsiktet tilbakestilling av overtemperaturvokteren må apparatet ikke være tilkoblet via en ekstern koblingsanordning, som f.eks. et tidskoblingsur, eller være koblet til en strømkrets som regelmessig slås på og av av en anordning. Garantikrav bortfaller og erstatningskrav avvises særlig ved: forandringer på apparatet (inklusive tilbehørsdeler), forandringer på avgassutløpet og pipen, bruk av andre deler enn originaldeler fra Truma som reserve- og tilbehørsdeler, ikke-overholdelse av monterings- og bruksanvisningen. I tillegg bortfaller apparatets driftstillatelse og i mange land dermed også driftstillatelsen for kjøretøyet. Driftstrykket til gasstilførselen (30 mbar) må stemme overens med driftstrykket til apparatet (se typeskiltet). Gassanlegg for flytende gass må tilfredsstille tekniske og administrative krav i det landet hvor de skal brukes (f.eks. NS-EN 1949 for kjøretøy). Nasjonale lover og regler må følges. Varmefølsomme gjenstander (f. eks. spraybokser) må ikke lagres i det rommet hvor varmtvannsberederen er montert, da temperaturen her under visse omstendigheter kan bli høy. For gassanlegg må det kun brukes gassregulatorer i henhold til NS-EN (i biler) med fast utgangstrykk på 30 mbar. Strømningshastigheten til gassregulatorene må minst tilsvare det maksimale forbruket til alle de apparatene anleggsprodusenten har montert. Viktig bruksinformasjon Hvis pipen er plassert i nærheten av eller rett under et vindu som kan åpnes, må apparatet være utstyrt med en automatisk utkoblingsanordning for å hindre at apparatet går mens vinduet er åpent. Når varmtvannsberederen ikke skal benyttes, må alltid pipehetten settes på. Hvis dette ikke gjøres, kan vann, smuss eller insekter forstyrre driften av apparatet. Bilde 1 Før hver kjøretur må pipehetten settes på mens varmtvannsberederen er slått av. Pass på at den sitter godt fast og er gått i inngrep (ulykkesrisiko). Defekte pipehetter må ikke lenger brukes. Hvis det ikke tas hensyn til dette punktet, bortfaller garantien. Før varmtvannsberederen tas i bruk, må pipehetten tas av! Hvis bare kaldtvannssystemet brukes, uten varmtvannsbereder, vil også varmtvannsberederen fylles med vann. For å unngå frostskader må vannet tappes ut ved hjelp av sikkerhets- / tømmeventilen, også når varmtvannsberederen ikke har vært i bruk. Alternativt kan to varmtvannsbestandige stengeventiler monteres foran kaldt- og varmtvannstilkoblingen. Tøm varmtvannsberederen hvis det er fare for frost! Hvis det ikke tas hensyn til dette punktet, bortfaller garantien. Ved tilkobling av en sentral vannforsyning (land- eller bytilkobling) eller ved bruk av pumper med større effekt må det brukes en trykkforminsker som forhindrer at trykket i varmtvannsberederen kan bli høyere enn 2,8 bar. Kontrollen av gassanlegget må foretas annethvert år av en kvalifisert fagperson, og bekreftes på et kontrollsertifikat Det er kjøretøyets eier som er ansvarlig for at kontrollen gjennomføres. Apparater med flytende gass må ikke brukes under fylling av drivstoff, i parkeringshus, i garasjer eller på ferger. Ved første gangs bruk av et fabrikknytt apparat (eller etter at et apparat ikke har vært i bruk på lengre tid), kan det forbigående oppstå en lett røk- og luktutvikling. Det vil da være hensiktsmessig å la apparatet brenne med maksimal effekt, og sørge for god utlufting av rommet. En uvanlig lyd fra brenneren eller høy flamme kan tyde på at gassregulatoren er defekt. Da må gassregulatoren kontrolleres. 3

4 Bruksanvisning Igangkjøring av gassdrift Boiler Før bruk må du lese bruksanvisningen! Eieren av kjøretøyet er ansvarlig for at apparatet kan betjenes som forutsatt. Montøren eller eieren av kjøretøyet må plassere den gule etiketten med advarslene som fulgte med apparatet, på et sted i kjøretøyet som er lett synlig for alle brukere (f.eks. på døren til klesskapet)! Truma kan sende manglende etiketter på oppfordring. Før første gangs bruk må hele vannforsyningssystemet skylles grundig innvendig med oppvarmet, klart vann. Når varmtvannsberederen er ute av drift, må pipehetten alltid være på! Tøm varmtvannsberederen hvis det er fare for frost! Ingen garanti ved frostskader! De av materialene i enheten som kommer i kontakt med vann, er drikkevannsegnet (se produsenterklæringen på Produsenterklæring). Påfylling av vann på Trumavarmtvannsberederen Kontroller om sikkerhets- / tømmeventilen i kaldtvannstilførselen er lukket: Spaken bør stå i vannrett stilling (e). Bilde 3 a b c b a = Rød lysdiode Feil b = Varmtvannsbereder På, 50 C eller 70 C c = Varmtvannsbereder Av Varmtvannsberederen må aldri brukes uten vann! Hvis pipen er plassert under et vindu som kan åpnes, må varmtvannsberederen være utstyrt med en automatisk utkoblingsanordning for å hindre at apparatet går mens vinduet er åpent. Ta av pipehetten. Åpne gassflasken og hurtigstengeventilen i gasstilførselen. Slå på varmtvannsberederen med bryteren til betjeningsenheten (b). e f e Ved betjening av kjøretøyspesifikke brytere: Se bruksanvisningen til kjøretøyprodusenten, eller påskriften på bryterne. Hvis det er luft i gasstilførselen, kan det ta inntil ett minutt før gassen er tilgjengelig og kan forbrennes. Hvis apparatet i løpet av denne tiden går over på Feil, må du avbryte startprosedyren ved å slå av apparatet, og vente 5 minutter! Deretter må du slå på apparatet igjen. Bilde 2 e f = Spakstilling Lukket = Spakstilling Tømming Åpne varmtvannskranen på badet eller på kjøkkenet (forvalgsblander eller blandebatterier settes på varm ). Slå på strømmen til vannpumpen (hovedbryter eller pumpebryter). La kranene være helt åpne til all luft i varmtvannsberederen er fortrengt og vannet strømmer. Ved frost kan fyllingen forhindres av at restvann har frosset til is. Ved å settes i gang en kort stund (maks. 2 minutter) kan varmtvannsberederen tines opp. Frosne rør eller slanger kan tines ved oppvarming av kupeen. Tømme varmtvannsberederen Hvis bobilen ikke brukes i den kalde årstiden, må Truma-varmtvannsberederen tømmes! Bryt strømmen til vannpumpen (hovedbryter eller pumpebryter). Åpne varmtvannskranene på bad og kjøkken. Åpne sikkerhets- / tømmeventilen: Spak i loddrett stilling (f). Innholdet i varmtvannsberederen tømmes nå ut via sikkerhets- / tømmeventilen. Kontroller at alt vannet renner ut (10 liter). Utkobling Slå av varmtvannsberederen på betjeningsenheten (c). Sett på pipehetten. Tøm varmtvannsberederen hvis det er fare for frost. Hvis det er lenge til varmtvannsberederen skal brukes igjen, må hurtigstengeventilen på gasstilførselen og gassflasken stenges. Rød lysdiode Feil Ved feil tennes den røde lysdioden (a). Mulige årsaker er beskrevet på side 6. Slå av apparatet for å oppheve forriglingen, vent 5 minutter og slå på apparatet igjen. Igangkjøring med elektrisk drift (230 V ~, 850 W, 3,7 A / 1300 W, 5,7 A) kun Boiler gass/elektrisk BGE 10 Bilde V ~ Boiler EL g 850 W h g 1300 W g = Varmtvannsbereder På 850 W eller 1300 W h = Varmtvannsbereder Av Varmtvannsberederen må aldri brukes uten vann! Slå på varmtvannsberederen på betjeningsenheten (g). Ved betjening av kjøretøyspesifikke brytere; se kjøretøyprodusentens bruksanvisning, eller påskriften på bryterne. 4

5 245 Vanntemperaturen kan ikke forhåndsinnstilles. Automatisk temperaturbegrensning ved ca. 70 C. For at innholdet i varmtvannsberederen skal varmes opp raskere, kan apparatet drives samtidig med gass og strøm. Den elektriske varmestaven er utstyrt med en overtemperaturvokter. I tilfelle feil må den slås av med betjeningsenheten. Kontroller vanninnholdet, og fyll opp ved behov (lukk tømmeventilen). Vent 10 minutter og slå på igjen. Vedlikehold For rengjøring, desinfisering og stell av varmtvannsberederen anbefaler vi vanlige, passende produkter. Klorholdige produkter egner seg ikke. For å unngå at det danner seg mikroorganismer må varmtvannsberederen med jevne mellomrom varmes opp til 70 C. Rengjør apparatet og luftespaltene med en tørr og lofri klut. Sikringer 12 V-sikringen for varmtvannsberederen befinner seg på den elektroniske styringsenheten på apparatet. Tekniske data bestemt i henhold til NS-EN og Trumas godkjenningsvilkår Produsent Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Postfach Putzbrunn (München) Tyskland Vanninnhold 10 liter Pumpetrykk maks. 2,8 bar Systemtrykk maks. 4,5 bar Gasstype Flytende gass (propan / butan) Driftstrykk 30 mbar Merkevarmeeffekt 1500 W Gassforbruk 120 g/t Oppvarmingstid fra ca. 15 C til ca. 70 C Gassdrift: ca. 31 min. Elektrisk drift: ca. 29 min. (BGE 10) Gassdrift og elektrisk drift: ca. 16 min. (BGE 10) Strømopptak ved 12 V Tenning: 0,17 A Oppvarming: 0,08 A Standby: 0,04 A Strømforbruk ved 230 V (BGE 10) Oppvarming: (3,7 A) 850 W / (5,7 A) 1300 W Standby gassforbruk ca. 70 W Vekt uten vann (BG 10) ca. 6,7 kg (BGE 10) 7,2 kg 1,6 A Forbehold om tekniske endringer. Bilde 5 Finsikringen på styringskortet må bare byttes ut med en sikring av samme type: 1,6 A (treg), NEK EN Mål Alle mål i mm Hvis elektronikk-styringskortet er defekt, må det returneres godt polstret og emballert. Hvis emballasjen er utilstrekkelig, bortfaller enhver form for garanti. Som reservedel må du kun bruke et originalt styringskort for Truma-varmtvannsberederen! Utsnitt Kassering Apparatet må kasseres i henhold til det aktuelle brukslandets administrative bestemmelser. Ta hensyn til nasjonale lover og regler (i Tyskland er dette f.eks. forskriften om vraking av gamle biler) Vanntilkobling Pipe 92 Utsnitt Elektronikk Gasstilkobling Bilde 6 5

6 Feilsøkingstabell Feil Årsak Avhjelpende tiltak Gassdrift Etter at varmtvannsberederen er slått på, starter den ikke. Etter av varmtvannsberederen er slått på, starter den ikke, og den røde lysdioden lyser i ca. 30 s. Ingen 12 V matespenning Åpent vindu Pipehetten er satt på Ingen gasstilførsel Feil gasstrykk Luft i gasstilførselen Kontroller batterispenningen (driftsspenning minst 10,5 V) Kontroller varmtvannsberedersikringen (se vedlikehold Sikringer ). Lukk vinduet over pipen. Ta av pipehetten og / eller kontroller om den er tilsmusset. Fjern den ved behov. Kontroller gassventiler og -flaske. Kontroller gassventiler og -flaske. Slå av apparatet for å oppheve forriglingen (og for å slippe ut luft), vent 5 minutter og slå på apparatet igjen. Etter lengre tids drift kobles varmtvannsberederen over i feilmodus, og den røde lysdioden lyser. Elektrisk drift (BGE 10) Overtemperaturvokteren er aktivert. Kontroller vanninnholdet, og fyll opp ved behov (lukk tømmeventilen). Slå av apparatet for å oppheve forriglingen, vent 5 minutter og slå på apparatet igjen. Etter at varmtvannsberederen er slått på, starter den ikke. Vannforsyning Det drypper vann fra sikkerhets- / tømmeventilen. Det kommer varmt vann fra kaldtvannskranen Ingen 230 V matespenning Overtemperaturvokteren er aktivert. For langsom oppvarming ved bryterstilling 850 W Vanntrykket er for høyt. Varmt vann strømmer tilbake i kaldtvannstilførselen Koble kjøretøyet til den sentrale strømtilførselen på stedet og / eller kontroller jordfeilbryteren. Kontroller vanninnholdet, og fyll opp ved behov (lukk tømmeventilen). Den elektriske varmestaven er utstyrt med en overtemperaturvokter. Ved feil må du slå den av med betjeningsenheten, vente i 10 minutter og slå den på igjen. Henvend deg til Trumas serviceavdeling. Kontroller vanntrykket (maks. 2,8 bar). Ved tilkobling til en sentral vannforsyning må det settes inn en trykkforminsker. Monter en tilbakeslagsventil på kaldtvannstilførselen (se monteringsanvisning Vanntilkobling ). Skulle disse tiltakene ikke løse problemet, må du henvende deg til Trumas serviceavdeling. 6

7 Samsvarserklæring 1. Produsentens kontaktdata Truma produsent-garantierklæring 1. Garantidekning Navn: Adresse: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Str. 12, D Putzbrunn Produsenten gir garanti for mangler på apparatet som skyldes feil på materiale eller produksjon. I tillegg gjelder de lovbestemte garantikravene mot selger. 2. Identifikasjon av apparatet Type / utførelse: LPG-vannvarmer Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE Oppfyller kravene i følgende direktiver 3.1 Gassapparat-direktivet 2009/142/EF 3.2 Lavspenningsdirektivet 2006/95/EF 3.3 Demping av radiostøy i kjøretøy UN ECE R Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF 3.5 Direktiv om kasserte kjøretøy 2000/53/EF 3.6 Drikkevannsdirektivet 98/83/EØS og bærer typegodkjenningsnummeret E1 10R og CE-merket. 4. Grunnlag for samsvarserklæringen NS-EN 15033; EN 298 (delvis), NEK EN , NEK EN ; DIN ; DVGW W270, KTW. NEK EN ; CISPR 14-1; NEK EN ; IEC ; NEK EN ; NEK IEC ; ISO 7637 del 2; ISO 7637 del 3; NEK EN ; CISPR 14-2; EN Type B; NEK EN : 2009; NEK IEC ; NEK EN ; NEK IEC ; NEK EN ; NEK IEC ; NEK EN ; NEK IEC : NEK EN ; NEK IEC ; NEK EN ; NEK IEC Teknisk kontrollorgan Kraftfahrt-Bundesamt (tysk biltilsyn) 6. Opplysninger om undertegnedes funksjon Underskrift: p.p. Axel Schulz Leder Produktcenter Putzbrunn, Følgende dekkes ikke av garantien: slitasjedeler og naturlig slitasje, som følge av bruk av andre deler enn originaldeler fra Truma i apparatene, i gasstrykkreguleringsanlegg som følge av skader som skyldes fremmede stoffer (f.eks. olje, mykningsmidler) i gassen, som følge av unnlatelse av å følge Trumas monterings- og bruksanvisninger, som følge av feilaktig behandling, som følge av feilaktig transportemballering. 2. Garantiens omfang Garantien gjelder for mangler i henhold til punkt 1, som oppstår i løpet av 24 måneder etter inngåelse av kjøpekontrakten mellom selger og sluttforbruker. Produsenten vil etter eget valg rette slike mangler ved utbedring eller ved ny levering. Hvis produsenten yter garanti, begynner garantifristen for de reparerte eller utskiftede delene ikke på nytt, men den gamle fristen fortsetter å gjelde. Ytterligere krav, særlig skadeerstatningskrav fra kjøper eller tredjepart, dekkes ikke. Bestemmelsene i produktansvarsloven (Produkthaftungsgesetz) berøres ikke. Kostnadene for å gjøre krav på Trumas fabrikkundeservice for å rette en mangel som dekkes av garantien særlig transport-, reise-, arbeids- og materialkostnader dekkes av produsenten, så lenge det er snakk om kundeservice i Tyskland. Kundeservice i andre land dekkes ikke av garantien. Ekstra kostnader på grunn av apparatets vanskelige ut- og innmonteringsbetingelser (f.eks. demontering av møbel- eller karosserideler) kan ikke anerkjennes som garantiytelse. 3. Gjøre krav på garantidekning Produsentens adresse er: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße 12, Putzbrunn, Tyskland I tilfelle feil bør du ta kontakt med Trumas servicesenter eller en av våre autoriserte servicepartnere (se Vennligst beskriv reklamasjonen i detalj, og oppgi apparatets serienummer og kjøpsdato. For at produsenten skal kunne kontrollere om feilen dekkes av garantien, må sluttbrukeren transportere eller sende apparatet for egen risiko til produsenten/servicepartneren. Ved skader på varmeveksleren skal den gasstrykkregulatoren som brukes, også sendes inn. For klimaanlegg: For å unngå transportskader må apparatet ikke transporteres før etter konsultasjoner med Trumas servicesenter i Tyskland eller med en autorisert servicepartner. Ellers må avsender ta risikoen for eventuelle transportskader. Ved innsending til fabrikk, må apparatet sendes som fraktgods. I tilfelle garantidekning overtar fabrikken transportkostnadene eller kostnadene for innsending og retur. Hvis skaden ikke dekkes av garantien, gir produsenten kunden beskjed om dette, og om hvor store reparasjonskostnadene vil bli. I dette tilfellet må kunden også dekke transportkostnadene. 7

8 I tilfelle feil bør du ta kontakt med Trumas servicesenter eller en av våre autoriserte servicepartnere (se Henvendelsen din kan behandles raskere hvis du på forhånd har funnet frem apparattypen og serienummeret (se typeskiltet). Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel N-1391 Vollen Fax /2014 Fo Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 6 Etter arbeidet

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN 40H/HA 6189446 e (00.05) Hadsund Bogtrykkeri ApS Printed in Denmark Copyright 2000 ALTO Danmark A/S ALTO Danmark A/S Industrikvarteret DK-9560 Hadsund Tel.: +45 7218 2100 DK N S FIN Instruktionsbog...

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt RIC 10 Oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette i og ta ut... 9 Betjening Av & på... 11 Styrkekontroll...

Detaljer

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator 2CDC550012D2101 04.2015 Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator Sensor / Bryteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF. Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel

TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF. Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel Revidert - Juli 2015 1 Versjon 3 Juli 2015 De viktigste endringene i forhold til 2. utgave av temaveiledningen

Detaljer

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Lade telefonen 6 Få varslinger 7 Om Bluetooth-tilkobling

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Fire-Ball pumper med forhold 15:1 INSTRUKSJONER - DELELISTE 306-531N INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES, OG OPPBEVAR FOR SENERE BRUK Rev. W Erstatter V og PCN W Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Detaljer

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse.

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse. Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Rabben 6 Postnr 1657 Sted Andels- /leilighetsnr. TORP / Gnr. 611 Bnr. 2 Seksjonsnr. Festenr. 81 Bygn. nr. 193959784 Bolignr. H0101 Merkenr. A2015-545669 Dato 21.04.2015 Eier Innmeldt av Ole Christian

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer