Boiler Elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boiler Elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!"

Transkript

1 Boiler Elektro Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen!

2 Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Modell... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Viktig bruksinformasjon... 2 Fylle varmtvannsberederen... 3 Tømme varmtvannsberederen... 3 Igangkjøring... 4 Vedlikehold... 4 Kassering... 4 Tekniske data... 4 Samsvarserklæring... 5 Truma produsent-garantierklæring... 5 Bruksanvisning Viktig bruksinformasjon Dette apparatet kan brukes av barn som har fylt 8 år og av personer med innskrenkede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og / eller kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har fått anvisninger om sikker bruk av apparatet, og er klar over de farer bruken av apparatet innebærer. Barn må ikke leke med apparatet. Reparasjoner må kun utføres av fagfolk! Garantikrav bortfaller og erstatningskrav avvises særlig ved: forandringer på apparatet (inklusive tilbehørsdeler), bruk av andre deler enn originaldeler fra Truma som reserve- og tilbehørsdeler, ikke-overholdelse av monterings- og bruksanvisningen. Symboler som brukes Modell Symbol markerer ulike faremomenter. Merknad med informasjon og tips. Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) (BE 14) Bruksformål Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) varmer opp vann ved hjelp av en elektrisk varmestav (230 V, 850 W). I tillegg bortfaller apparatets driftstillatelse og i mange land dermed også driftstillatelsen for kjøretøyet. Hvis bare kaldtvannssystemet brukes, uten varmtvannsbereder, vil også kjelen til varmtvannsberederen fylles med vann. For å unngå frostskader må vannet tappes ut ved hjelp av sikkerhets- / tømmeventilen, også når varmtvannsberederen ikke har vært i bruk. Alternativt kan to varmtvannsbestandige stengeventiler monteres foran kaldt- og varmtvannstilkoblingen. Ved tilkobling av en sentral vannforsyning (land- eller bytilkobling) må det brukes en trykkforminsker som forhindrer at trykket i varmtvannsberederen kan bli høyere enn 2,8 bar. I Tyskland skal man alltid melde fra til Trumas servicesenter når det oppstår feil, i andre land skal man henvende seg til de aktuelle servicepartnerne (se 2

3 Montøren eller eieren av kjøretøyet må plassere den gule etiketten med advarslene som fulgte med apparatet, på et sted i kjøretøyet som er lett synlig for alle brukere (f.eks. på døren til klesskapet)! Truma kan sende manglende etiketter på oppfordring. Fylle varmtvannsberederen Kontroller om sikkerhets- / tømmeventilen i kaldtvannstilførselen er lukket: Spak i vannrett stilling (a). Sikkerhets- / tømmeventilen må betjenes regelmessig for å unngå kalkavleiringer samt sørge for at den ikke er blokkert. Før bruk må du lese bruksanvisningen og Viktig bruksinformasjon! Eieren av kjøretøyet er ansvarlig for at apparatet kan betjenes som forutsatt. a b a Før første gangs bruk må hele vannforsyningssystemet skylles grundig innvendig med klart vann. Når varmtvannsberederen er ute av drift, må den tømmes hvis det er fare for frost! Ingen garanti ved frostskader! De av materialene i enheten som kommer i kontakt med vann, er drikkevannsegnet (se produsenterklæringen på Nedlasting Produsenterklæring). Bilde 1 a = Spakstilling Lukket b = Spakstilling Tømming Åpne varmtvannskranen på badet eller på kjøkkenet (forvalgsblander eller blandebatterier settes på varm ). Slå på strømmen til vannpumpen (hovedbryter eller pumpebryter). La kranene være helt åpne til all luft i varmtvannsberederen er fortrengt og vannet strømmer. Ved frost kan fyllingen forhindres av at restvann har frosset til is. Ved å settes i gang en kort stund (maks. 2 minutter) kan varmtvannsberederen tines opp. Frosne rør eller slanger kan tines ved oppvarming av kupeen. Tømme varmtvannsberederen Hvis bobilen ikke skal brukes i den kalde årstiden, må varmtvannsberederen tømmes! Slå av strømmen til vannpumpen (hovedbryter eller pumpebryter). Åpne varmtvannskranene på bad og kjøkken. Åpne sikkerhets- / tømmeventilen: Spak i loddrett stilling (b). Innholdet i varmtvannsberederen tømmes nå ut via sikkerhets- / tømmeventilen. Kontroller at alt vannet renner ut (14 liter). 3

4 Feilsøkingstabell Feil Årsak Avhjelpende tiltak Vannet blir ikke varmt. Ingen driftsspenning. Drift uten vann; overtemperatursikringen slår av varmestaven. Gjenopprett strømtilførselen. Slå av, vent i 10 minutter, fyll på vann, slå på. Ekstrem lang oppvarmingstid. Forkalking av vannbeholderen. Fjern kalk fra vannanlegget (se Vedlikehold). Vannet renner bort varmtvannsberederen kan ikke fylles Sikkerhets- / tømmeventilen er åpen. Lukk sikkerhets- / tømmeventilen. Varmtvannsberederen lar seg ikke tømme, selv om sikkerhets- / tømmeventilen er åpen. Det drypper vann fra tømmestussen til sikkerhets- / tømmeventilen. Tømmestussen til sikkerhets- / tømmeventilen er lukket. Ventilasjonsslangen er stengt. Vinkeltilkoblingen på varmtvannsberederen står i feil stilling. Vanntrykket er for høyt. Kontroller om åpningen er tilsmusset (slaps, is, løv osv.), og fjern dette ved behov. Kontroller åpningen (se ovenfor). Kontroller om det er knekk på slangen, og korriger feilen. Lufteventilen på vinkeltilkoblingen må peke til siden. Kontroller pumpetrykket (maks. 2,8 bar). Ved tilkobling til en sentral vannforsyning (land- eller bytilkobling) må det brukes en trykkforminsker som forhindrer at trykket i varmtvannsberederen kan bli høyere enn 2,8 bar. Skulle disse tiltakene ikke løse problemet, må du henvende deg til Trumas serviceavdeling. Igangkjøring Varmtvannsberederen må ikke drives med et tidskoblingsur. Vedlikehold Til service og reparasjoner må det kun brukes originale deler fra Truma. Boiler EL d c For rengjøring, desinfisering og stell av varmtvannsberederen anbefaler vi vanlige, passende produkter. Klorholdige produkter egner seg ikke. For å unngå at det danner seg mikroorganismer må varmtvannsberederen med jevne mellomrom varmes opp til 70 C. Bilde V ~ Kassering c = Vippebryter På d = Vippebryter Av Slå på varmtvannsberederen på betjeningsenheten (c). Kontrollampen viser at apparatet er i drift. Ved bruk av kjøretøyspesifikke brytere; se kjøretøyprodusentens bruksanvisning. Apparatet må kasseres i henhold til det aktuelle brukslandets administrative bestemmelser. Følg nasjonale lover og regler (i Tyskland er dette f.eks. forskriften om vraking av gamle biler). I andre land må det tas hensyn til de aktuelle, gyldige bestemmelsene. Vanntemperaturen kan ikke forhåndsinnstilles. Automatisk temperaturbegrensning ved ca. 70 C. Den elektriske varmestaven er utstyrt med en overtemperatursikring. Hvis apparatet brukes uten vann, kobler overtemperatursikringen ut ved 90 C. For at apparatet skal kunne slås på igjen, må det avkjøles til under 24 C og slås Av og På igjen (reset). 4

5 Tekniske data bestemt i henhold til Trumas godkjenningsvilkår Strømforsyning 230 V ~, 50 Hz Strømforbruk 3,7 A (850 W) Vanninnhold 14 liter Oppvarmingstid fra ca. 15 C til ca. 70 C ca. 70 min. Temperaturbegrensning 70 C Overtemperatursikring 90 C Pumpetrykk maks. 2,8 bar Systemtrykk maks. 4,5 bar Vekt (uten innhold) ca. 3 kg Mål Høyde: 295 mm Bredde: 405 mm Med forbehold om tekniske endringer. Samsvarserklæring 1. Produsentens kontaktdata Navn: Adresse: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße 12, D Putzbrunn 2. Identifikasjon av apparatet Type / utførelse: Varmtvannsbereder Boiler Elektro BE Oppfyller kravene i følgende direktiver 3.1 Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU 3.2 Direktiv om kasserte kjøretøy 2000/53/EF 3.3 Drikkevannsdirektivet 98/83/EF og er utstyrt med CE-merket. 4. Grunnlag for samsvarserklæringen IEC :2002 (Fifth Edition) (incl. Corr. 1:2007) + A1: A2:2008 used in conjunction with IEC :2010 (Fifth edition); DIN ; DVGW W270, KTW. 5. Teknisk kontrollorgan Kraftfahrt-Bundesamt (tysk biltilsyn) 6. Opplysninger om undertegnedes funksjon Truma produsent-garantierklæring 1. Garantidekning Produsenten gir garanti for mangler på apparatet som skyldes feil på materiale eller produksjon. I tillegg gjelder de lovbestemte garantikravene mot selger. Følgende dekkes ikke av garantien: slitasjedeler og naturlig slitasje, som følge av bruk av andre deler enn originaldeler fra Truma i apparatene, i gasstrykkreguleringsanlegg som følge av skader som skyldes fremmede stoffer (f.eks. olje, mykningsmidler) i gassen, som følge av unnlatelse av å følge Trumas monterings- og bruksanvisninger, som følge av feilaktig behandling, som følge av feilaktig transportemballering. 2. Garantiens omfang Garantien gjelder for mangler i henhold til punkt 1, som oppstår i løpet av 24 måneder etter inngåelse av kjøpekontrakten mellom selger og sluttforbruker. Produsenten vil etter eget valg rette slike mangler ved utbedring eller ved ny levering. Hvis produsenten yter garanti, begynner garantifristen for de reparerte eller utskiftede delene ikke på nytt, men den gamle fristen fortsetter å gjelde. Ytterligere krav, særlig skadeerstatningskrav fra kjøper eller tredjepart, dekkes ikke. Bestemmelsene i produktansvarsloven (Produkthaftungsgesetz) berøres ikke. Kostnadene for å gjøre krav på Trumas fabrikkundeservice for å rette en mangel som dekkes av garantien særlig transport-, reise-, arbeids- og materialkostnader dekkes av produsenten, så lenge det er snakk om kundeservice i Tyskland. Kundeservice i andre land dekkes ikke av garantien. Ekstra kostnader på grunn av apparatets vanskelige ut- og innmonteringsbetingelser (f.eks. demontering av møbel- eller karosserideler) kan ikke anerkjennes som garantiytelse. 3. Gjøre krav på garantidekning Produsentens adresse er: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn, Tyskland I tilfelle feil bør du ta kontakt med Trumas servicesenter eller en av våre autoriserte servicepartnere (se Vennligst beskriv reklamasjonen i detalj, og oppgi apparatets serienummer og kjøpsdato. For at produsenten skal kunne kontrollere om feilen dekkes av garantien, må sluttbrukeren transportere eller sende apparatet for egen risiko til produsenten/servicepartneren. Ved skader på varmeveksleren skal den gasstrykkregulatoren som brukes, også sendes inn. For klimaanlegg: For å unngå transportskader må apparatet ikke transporteres før etter konsultasjoner med Trumas servicesenter i Tyskland eller med en autorisert servicepartner. Ellers må avsender ta risikoen for eventuelle transportskader. Ved innsending til fabrikk må apparatet sendes som fraktgods. I tilfelle garantidekning overtar fabrikken transportkostnadene eller kostnadene for innsending og retur. Hvis skaden ikke dekkes av garantien, gir produsenten kunden beskjed om dette, og om hvor store reparasjonskostnadene vil bli. I dette tilfellet må kunden også dekke transportkostnadene. Underskrift: Frank Oster Direksjon Putzbrunn,

6 I tilfelle feil bør du ta kontakt med Trumas servicesenter eller en av våre autoriserte servicepartnere (se Henvendelsen din kan behandles raskere hvis du på forhånd har funnet frem apparattypen og serienummeret (se typeskiltet). Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel N-1391 Vollen Fax /2015 Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)