Aventa comfort. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9. Oppbevares i bilen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aventa comfort. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9. Oppbevares i bilen!"

Transkript

1 Aventa comfort Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9 Oppbevares i bilen!

2 Aventa comfort Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 3 Sikkerhetsmerknader... 3 Informasjon om bruk av klimaanlegg... 3 Bruksanvisning Fjernkontroll... 4 Igangkjøring... 5 Slå på... 5 Temperatur... 5 Modus... 5 Vifte... 5 Sleep-funksjon... 5 Utkobling... 5 Klokkeslett... 5 Timer ON / OFF... 5 Komfortbelysning... 5 Tilbakestille (reset)... 6 Send på nytt (resend)... 6 Setup... 6 IR-mottaker og manuell på / av... 6 IR-mottaker / funksjonsvisning... 6 Rød lysdiode lyser... 6 Luftfordeling... 6 Skifte batteri på IR-fjernkontrollen... 6 Vedlikehold... 6 Kassering... 6 Tilbehør... 7 Feilsøking... 7 Tekniske data... 7 Monteringsmål (mål i mm)... 7 Plass rundt klimaanlegget... 8 Luftinntak / luftutblåsningsåpninger... 8 Kondensatutløp... 8 Samsvarserklæring... 8 Truma produsent-garantierklæring... 9 Monteringsanvisning Leveransens omfang... 9 Tilbehør for montering (tilleggsutstyr)... 9 Bruksformål Valg av monteringssted Innmontering av utsnitt 400 x Innmontering med nytt utsnitt Forberede tilkobling av strømkabel Feste apparatet Innsetting av taktykkelsesadapterne Feste av luftfordeleren Innsetting av filtrene Elektrisk tilkobling 230 V Funksjonskontroll / holder for fjernkontrollen

3 Symboler som brukes Montering og reparasjon av apparatet må kun utføres av fagfolk. Symbol markerer ulike faremomenter. Merknad med informasjon og tips. Sikkerhetsmerknader Reparasjoner må kun utføres av fagfolk! For å unngå transportskader må apparatet ikke transporteres før etter konsultasjoner med Trumas servicesenter. Før huset åpnes, må spenningen være koblet fra for alle poler. Apparatsikringer og tilkoblingskabler må bare skiftes av fagfolk. Apparatsikringen 230 V, T 6,3 A H (treg) befinner seg på den elektroniske styringsenheten i apparatet, og må kun skiftes ut mot en sikring av samme type. Garantikrav bortfaller og erstatningskrav avvises særlig ved: Informasjon om bruk av klimaanlegg Klimaanlegget er dimensjonert for et strømforbruk på opptil 4,2 A. Før igangkjøring må du kontrollere om campingplassens elektriske sikring er tilstrekkelig dimensjonert (minst 6 A). Kjøretøyet bør helst parkeres i skyggen. Bruk av persienner reduserer varmeinnstrålingen. Rengjør taket ditt med jevne mellomrom (skitne tak varmes opp mer). Før apparatet settes i drift, bør du lufte grundig ut av kjøretøyet for å få den oppsamlede varmluften ut av kjøretøyet. For å oppnå et sunt inneklima bør ikke forskjellen mellom inne- og utetemperatur være for stor. Under drift blir den resirkulerte luften rengjort og avfuktet. Ved at fuktighet fjernes fra den klamme luften, blir inneklimaet behagelig, også ved små temperaturforskjeller. Under kjøledrift må du holde alle dører og vinduer lukket, så det ikke dannes kondens ved luftfordeleren. For raskere avkjøling eller oppvarming: Velg det høye viftetrinnet, og sett luftfordeling front / hekk i midtstilling, og luftfordeling gulv / tak på tak. forandringer på apparatet (inklusive tilbehørsdeler), bruk av andre deler enn originaldeler fra Truma som reserve- og tilbehørsdeler, ikke-overholdelse av monterings- og bruksanvisningen. I tillegg bortfaller apparatets driftstillatelse og i mange land dermed også driftstillatelsen for kjøretøyet. Kuldekretsløpet inneholder kjølemiddelet R 407C og må kun åpnes på fabrikken. Luftinntakene / utblåsningsåpningene på den utvendige enheten og på luftfordeleren må ikke tildekkes. Ta hensyn til dette for å sikre at apparatet ditt fungerer som det skal. For å unngå skader på kompressoren må du ikke kjøre i stigninger eller utforbakker med stigning / fall på mer enn 8 % mens apparatet er i bruk (f.eks. med generator eller spenningsomformer). Ikke bruk apparatet til kjøling over lengre tid hvis apparatet står skjevt, da eventuell kondens ikke kan renne bort, og i verste fall kan komme inn i kjøretøyet. Av hensyn til feilfri drift og for å unngå skader må det kun brukes strøm fra kilder med ren sinusspenning (f.eks. spenningsomformer, generator) og uten spenningsspisser. Ved rengjøring av kjøretøyet må du forvisse deg om at vaskevann, f.eks. fra høytrykksspyler, ikke kan komme inn i apparatet (ikke rett strålen direkte mot åpningene i apparatet). Bruk av varmtvanns- og damprenser er ikke lov. Kondensatutløpene må alltid være åpne under drift. 3

4 Bruksanvisning Fjernkontroll De symbolene som vises i displayet, vises avhengig av hvilken innstilling som er valgt. Setup Resend / dataoverføring Kjøle Oppvarming Automatisk drift Omluft Sleep-funksjon Viftetrinn Temperatur Klokkeslett Timer Inn- / utkoblingstid Modus Driftsmodus-valgknapp Kjøle Varme Automatikk Omluft Av / på-bryter Viftetrinn Lav Middels (ikke i oppvarmingsdrift) Høy Klokkeslett-valgknapp Sleep-funksjon (kun ved kjøledrift) Spesielt stille viftedrift, viftene går saktere Temperatur-valgknapper C Trinn på 1 C Tidsinnstilling Innstilling av klokkeslett og timer Send på nytt (resend) Ny dataoverføring Komfortbelysning Hvis du trykker på knappen og holder den inne, dimmes lyset. Et nytt trykk deaktiverer eller aktiverer belysningen. Tilbakestille (reset) Tilbakestiller innstillingene på fjernkontrollen til fabrikkinnstillingene. Timer-valgknapper Inn- eller utkoblingstid kan velges inntil 24 timer på forhånd Setup-knapp Avstemming av fjernkontrollen med IR-mottakeren Bilde 1 4

5 Igangkjøring Før innkobling er det meget viktig at du passer på at sikringen til campingplassens strømtilførsel (230 V) er tilstrekkelig. For å unngå at strøm-matekabelen for fritidskjøretøyet (minstediameter 3 x 2,5 mm²) overoppvarmes, må kabelen være viklet helt av trommelen. Når de enkelte funksjonene skal utføres, må fjernkontrollen alltid rettes mot infrarødmottakeren. Før første gangs innkobling må fjernkontrollen avstemmes med IR-mottakeren. Legge inn batterier (legg polene riktig vei) Setup-symbolet blinker (hvis symbolet ikke blinker, må du foreta en tilbakestilling) Rett fjernkontrollen mot IR-mottakeren. Trykk på setup-knappen og hold den inne. Når den røde lysdioden på IR-mottakeren blinker, må du slippe setup-knappen. Fjernkontrollen er avstemt med IR-mottakeren, setup-symbolet slukkes, og klimaanlegget starter i omluftdrift, på lavt viftetrinn, uten innstilt timer. Slå på Slå på klimaanlegget med på / av-bryteren med fjernkontrollen. De sist valgte innstillingene tas i bruk. Etter innkobling begynner omluftviften å gå. Kompressoren kobles til etter senest 3 minutter, og den blå lysdioden (avkjøling) eller den gule lysdioden (oppvarming) blinker. Temperatur Ved behov må du bruke temperatur-valgknappene til å endre den ønskede romtemperaturen med + og. Modus Velg ønsket driftsmodus ved å trykke en eller flere ganger på knappen MODE. Kjøle Varme Automatisk (kjøle- eller oppvarmingsdrift avhenger av den innstilte romtemperaturen) Omluft Hvis apparatet er i kjøledrift og den romtemperaturen som er stilt inn på fjernkontrollen er nådd, slås kompressoren av, og den blå lysdioden i IR-mottakeren slukkes. Omluftviften fortsetter å gå, men nå for å ventilere. Hvis den innstilte romtemperaturen overskrides, går apparatet automatisk over til kjøledrift igjen. Under kjølingen blir luften avfuktet. Hvis luftfuktigheten i kjøretøyet er meget høy når kjølingen begynner, kan det dannes fuktighet på undersiden av luftfordeleren. Hold derfor dører og vinduer lukket, og velg høyeste viftetrinn. Hvis apparatet er i oppvarmingsdrift og den romtemperaturen som er stilt inn på fjernkontrollen er nådd, slås kompressoren av, og den gule lysdioden i IR-mottakeren slukkes. Omluftviften fortsetter å gå, men nå for å ventilere. Hvis den innstilte romtemperaturen underskrides, går apparatet automatisk over til oppvarmingsdrift igjen. Under 4 C utetemperatur er oppvarming ikke mulig, da varmeeffekten reduseres for sterkt. Mellom 4 C og 7 C går apparatet for korte perioder av gangen over i avisingsdrift. Over 7 C er oppvarmingsdrift mulig uten innskrenkninger. I automatisk modus velges avkjølings- eller oppvarmingsdrift og viftetrinnet etter den aktuelle romtemperaturen. I omluftdrift blir kupéluften resirkulert og rengjort av filtrene. Ingen lysdioder lyser i IR-mottakeren. Vifte Velg det ønskede viftetrinnet ved å trykke en eller flere ganger på knappen viftetrinn. Viftetrinn (virker ikke i automatisk modus): Lav Middels (ikke i oppvarmingsdrift) Høy Sleep-funksjon Ved bruk av sleep-funksjon (kun i kjøledrift) går innvendig og utvendig vifte med lavt turtall, og derfor spesielt stille. Utkobling For å slå av, må du trykke på av / på-bryteren på fjernkontrollen. Fjernkontrollen og apparatet slås av. Lyset kan fortsatt slås av og på med knappen komfortbelysning. Hvis klimaanlegget slås på igjen, blinker den blå eller gule lysdioden. Omluftviften går, kompressor slås på senest etter 3 minutter. Klokkeslett Trykk på klokkeslett-valgknappen og still inn aktuelt klokkeslett med knappene tidsinnstilling. Klokkeslettet vises alltid i displayet (unntatt for timer ON / OFF). Etter skifte av batteri, eller etter veksling mellom sommerog vintertid, må klokkeslettet stilles inn på nytt. Timer ON / OFF Med det integrerte koblingsuret kan inn- / utkoblingstiden for klimaanlegget forhåndsinnstilles fra det aktuelle klokkeslettet og for et tidsrom på minst 15 minutter og maksimalt 24 timer. Hvis du vil programmere, må du slå på apparatet med fjernkontrollen. Still inn ønsket driftsmodus og romtemperatur. Velg deretter TIMER ON eller TIMER OFF med TIMER-valgknappene. Bruk knappene tidsinnstilling til å stille inn den ønskede inn- / utkoblingstiden (15 minutter 24 timer) og bekreft med TIMER ON eller TIMER OFF. Hvis du trykker på den aktuelle timerknappen igjen, deaktiveres timerfunksjonen. Komfortbelysning Uavhengig av driften av klimaanlegget kan belysningen i luftfordeleren slås på / av med et trykk på knappen komfortbelysning. Hvis du trykker og holder inne knappen komfortbelysning, dimmes lyset. Ved ny innkobling aktiveres den sist valgte innstillingen. 5

6 Tilbakestille (reset) Med et trykk (f.eks. med en kulepenn) tilbakestilles innstillingene for fjernkontrollen til fabrikkinnstillingene. Setup-symbolet blinker. Innstillingene på fjernkontrollen stilles inn på omluft, lavt viftetrinn, uten innstilt timer. Send på nytt (resend) De siste innstillingene sendes en gang til. hekk tak / gulv front / hekk høyre / venstre høyre / venstre front tak / gulv Setup Avstemming av fjernkontrollen og det klimaanlegget som nå skal settes i drift. Innstillingene stilles inn på omluft, lavt viftetrinn, uten innstilt timer. IR-mottaker og manuell på / av På IR-mottakeren er det en ekstra knapp (m), som apparatet (f.eks. med en kulepenn) kan slås på og av med, også uten fjernkontroll. Hvis apparatet slås på med denne bryteren, blir det automatisk tilbakestilt til fabrikkinnstillingene (automatisk modus, 22 C). IR-mottaker / funksjonsvisning hekk høyre / venstre høyre / venstre IR-mottaker / funksjonsvisning Bilde 3 Skifte batteri på IR-fjernkontrollen front Bruk kun lekkasjefrie mikrobatterier av type LR 3, AM 4, AAA, MN 2400 (1,5 V). På baksiden av fjernkontrollen finner du batterirommet. Bilde 2 LED 2 m LED 1 LED 3 Ta hensyn til pluss / minus ved innsetting av nye batterier! Tomme, brukte batterier kan lekke og skade fjernkontrollen! Fjern batteriene hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lenge. LED 1 blå lyser (kjøledrift) LED 1 blå blinker (kompressorstart kjøledrift) LED 2 gul lyser (oppvarmingsdrift) LED 2 gul blinker (kompressorstart oppvarmingsdrift) LED 3 rød blinker (data overføres) LED 3 rød lyser (feil) Rød lysdiode lyser Apparatet melder om feil. Slå av apparatet, vent litt, og slå det på igjen. Hvis den røde lysdioden fortsatt lyser, må du henvende deg til Trumas servicesenter. Luftfordeling Høyre / venstre To enkeltvis justerbare luftutløp både foran og bak. Front / hekk Luftstrømmen kan doseres mellom fremre og bakre kjøretøyområde. Gulv / tak Luftstrømmen kan styres fra taket til gulvet. Bilde 4 Garantien dekker ikke skader som skyldes lekkasje fra batteriene. Før du skroter fjernkontrollen, må du fjerne batteriene og kassere dem på riktig måte. Når du tar ut batteriene, opprettholdes avstemmingen mellom fjernkontrollen og klimaanlegget. Vedlikehold Filterskifte må utføres avhengig av bruksintensiteten, men vi anbefaler å gjøre dette minst hver 12. måned. Klimaanlegget må aldri brukes uten filter. Dette kan føre til tap av effekt. På taket må luftinntakene / utblåsningsåpningene og kondensatutløpene alltid holdes fri for hindringer som f.eks. løv. For å rengjøre klimaanlegget må du bruke en myk, fuktig klut. Kassering Apparatet må kasseres i henhold til det aktuelle brukslandets administrative bestemmelser. Ta hensyn til nasjonale lover og regler (i Tyskland er dette f.eks. forskriften om vraking av gamle biler). I andre land må det tas hensyn til de aktuelle, gyldige bestemmelsene. 6

7 Tilbehør Filtersett, 2 stk. (art.-nr ) Tekniske data Bestemt i henhold til NS-EN og Trumas godkjenningsvilkår Bilde 5 Feilsøking Feil Apparatet kjøler ikke. Apparatet varmer ikke. Apparatet kjøler / varmer ikke nok, eller ikke i det hele tatt. Fuktighet på undersiden av luftfordeleren Det drypper vann ut av luftfordeleren. Fjernkontrollen fungerer ikke Årsak / tiltak Avising pågår. Den temperaturen som er stilt inn på fjernkontrollen er nådd, eller er for høy. Avising pågår (utetemperatur i området 4 C 7 C) Utetemperatur under 4 C Filter er skittent; skift filter. Utvendige luftkanaler er skitne / sperret. Lukk vinduer og dører, og velg høyt viftetrinn. Kondensatutløpet er tilstoppet ved den utvendige enheten. Apparatet er ikke tett nok mot taket (f.eks. defekt pakning). Anlegget står for skrått. Kontroller batteriene til fjernkontrollen, og skift dem ut ved behov. Spenningsforsyning 230 V 240 V ~, 50 Hz Strømforbruk Kjøle: 4,2 A Varme: 3,7 A Startstrøm 28 A (150 ms) Kjøleytelse 2,4 kw Varmeeffekt 1,7 kw (varmepumpe) Luftvolumstrøm maks. 400 m³/t Bruksgrenser +4 C til 40 C Maksimal skråstilling under drift 8 % Vekt 33 kg pluss monteringsmateriale Mål (B x H x D) Utvendig: 660 x 248 x 1008 mm Innvendig: 523 x 46 x 670 mm Kjølemiddel R 407C / 0,67 kg Inneholder fluorholdige klimagasser som omfattes av Kyoto-protokollen. Hermetisk lukket. Drivhuspotensial (GWP) 1774 CO2-ekvivalenter 1188,6 kg Forbehold om tekniske endringer. Monteringsmål (mål i mm) 1008 Apparatet reagerer ikke på kommandoer fra fjernkontrollen. Kontroller om det er hindringer mellom fjernkontrollen og IR-mottakeren. 248 Er fjernkontrollen avstemt med IR-mottakeren? / Avstem fjernkontrollen med IR-mottakeren. Skulle disse tiltakene ikke løse problemet, må du henvende deg til Trumas serviceavdeling. Bilde (380) 400 (350) Bilde (215) 7

8 200 Plass rundt klimaanlegget Det må være 20 mm ledig plass foran den utvendige enheten, og 100 mm langs sidene. Bak må det være minst 30 mm ledig plass. Truma anbefaler 200 mm ledig plass, så avluften fritt kan blåses ut. Kondensatutløp Kondens føres bort over kjøretøytaket Bilde 11 Forbehold om tekniske endringer. Bilde 8 Samsvarserklæring Det må være nok plass rundt luftfordeleren til at luften kan blåses ut uten hindringer. Langs sidene må det være minst 40 mm ledig plass. Det må tas hensyn til svingområdet til luker og dører. 1. Produsentens kontaktdata Navn: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Adresse: Wernher-von-Braun-Str. 12, D Putzbrunn Identifisere apparatet Type / utførelse: Klimaanlegg Aventa comfort Oppfyller kravene i følgende EF-direktiver Bilde 9 46 Luftinntak / luftutblåsningsåpninger 3.1 Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF 3.2 Lavspenningsdirektivet 2006/95/EF 3.3 Demping av radiostøy i kjøretøy 72/245/EØS (med tillegg), ECE Regulation R10 Revision Direktiv om kasserte kjøretøy 2000/53/EF og er merket med typegodkjenningsnummeret E24 10R og CE-merket. 4. Grunnlag for samsvarserklæringen NEK EN ; NEK EN ; NEK EN ; NEK EN 62233: NEK EN ; IEC / NEK EN ; IEC / NEK EN ; 2009/19/EF; NS-EN 378-2; 5. Opplysninger om undertegnedes funksjon Bilde 10 Underskrift: p.p. Axel Schulz Leder Produktcenter Putzbrunn,

9 Truma produsent-garantierklæring 1. Garantidekning Monteringsanvisning Produsenten gir garanti for mangler på apparatet som skyldes feil på materiale eller produksjon. I tillegg gjelder de lovbestemte garantikravene mot selger. Følgende dekkes ikke av garantien: slitasjedeler og naturlig slitasje, som følge av bruk av andre deler enn originaldeler fra Truma i apparatene, i gasstrykkreguleringsanlegg som følge av skader som skyldes fremmede stoffer (f.eks. olje, mykningsmidler) i gassen, som følge av unnlatelse av å følge Trumas monterings- og bruksanvisninger, som følge av feilaktig behandling, som følge av feilaktig transportemballering. 2. Garantiens omfang Garantien gjelder for mangler i henhold til punkt 1, som oppstår i løpet av 24 måneder etter inngåelse av kjøpekontrakten mellom selger og sluttforbruker. Produsenten vil etter eget valg rette slike mangler ved utbedring eller ved ny levering. Hvis produsenten yter garanti, begynner garantifristen for de reparerte eller utskiftede delene ikke på nytt, men den gamle fristen fortsetter å gjelde. Ytterligere krav, særlig skadeerstatningskrav fra kjøper eller tredjepart, dekkes ikke. Bestemmelsene i produktansvarsloven (Produkthaftungsgesetz) berøres ikke. Kostnadene for å gjøre krav på Trumas fabrikkundeservice for å rette en mangel som dekkes av garantien særlig transport-, reise-, arbeids- og materialkostnader dekkes av produsenten, så lenge det er snakk om kundeservice i Tyskland. Kundeservice i andre land dekkes ikke av garantien. Ekstra kostnader på grunn av apparatets vanskelige ut- og innmonteringsbetingelser (f.eks. demontering av møbel- eller karosserideler) kan ikke anerkjennes som garantiytelse. Bilde 12 Montering og reparasjon av apparatet må kun utføres av faglært tekniker. Før arbeidet påbegynnes må monteringsanvisningen leses og følges nøye! Leveransens omfang Utvendig enhet: 1 Aventa comfort 2 holdevinkler 4 skruer M6 x 70 med skruesikringsbelegg 6 skruer M6 x 12 med skruesikringsbelegg 1 basisring 2 taktykkelsesadaptere (hver på 10 mm) 1 fjernkontroll med holder 2 skruer 2,9 x 16 for holderen 2 batterier av type AAA 1 bruks- og monteringsanvisning 1 monteringsmal 3 Wago-klemmer Luftfordeler (må bestilles separat): 1 komplett montert luftfordeler Tilbehør for montering (tilleggsutstyr) Taktykkelsesadapter 10 mm, 1 stk. (art.-nr ) 3. Gjøre krav på garantidekning Produsentens adresse er: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn, Tyskland I tilfelle feil bør du ta kontakt med Trumas servicesenter eller en av våre autoriserte servicepartnere (se Truma-serviceheftet eller Vennligst beskriv reklamasjonen i detalj, og oppgi apparatets serienummer og kjøpsdato. For at produsenten skal kunne kontrollere om feilen dekkes av garantien, må sluttbrukeren transportere eller sende apparatet for egen risiko til produsenten / servicepartneren. Ved skader på varmeveksleren skal den gasstrykkregulatoren som brukes, også sendes inn. For klimaanlegg: For å unngå transportskader må apparatet ikke transporteres før etter konsultasjoner med Trumas servicesenter i Tyskland eller med en autorisert servicepartner. Ellers må avsender ta risikoen for eventuelle transportskader. Bilde 13 Tetningsramme (art.-nr ) anbefalt til optimal tetting ved ettermontering i kjøretøy med utsnitt på 400 x 400 mm. Bilde 14 Utligningsbånd creme (art.-nr ) grå (art.-nr ) til utligning av en spalte på opptil 5 mm mellom luftfordeler og tak. Ved innsending til fabrikk, må apparatet sendes som fraktgods. I tilfelle garantidekning overtar fabrikken transportkostnadene eller kostnadene for innsending og retur. Hvis skaden ikke dekkes av garantien, gir produsenten kunden beskjed om dette, og om hvor store reparasjonskostnadene vil bli. I dette tilfellet må kunden også dekke transportkostnadene. Bilde 15 l ~ 2,36 m 12 V adapter for belysning av luftfordeler, 1 stk. (art.-nr ) Bilde 16 9

10 Bruksformål Dette apparatet er konstruert for montering i bobiler og campingvogner, og er beregnet på privat bruk. Annen bruk er mulig, men forutsetter at Truma konsulteres. Valg av monteringssted Etter innmontering av takklimaanlegget må eventuelle skorsteinsrør i nærheten rage minst 10 cm opp over klimaanlegget. Eventuelt må skorsteinsrøret forlenges (ta hensyn til opplysningene fra produsenten). Kjøretøytaket (taktykkelser fra 25 til 110 mm) må være jevnt og glatt. Monteringen kan utføres på 3 måter: Utskjæring av nytt utsnitt (350 x 380 mm) Utsnitt fra en eksisterende takluke (400 x 400 mm) uten tetningsramme (tilbehør). Utsnitt fra eksisterende takluke (400 x 400 mm) med tetningsramme (tilbehør). Monteringsanvisning følger med tetningsrammen. Følgende punkter må alltid følges nøye: Apparatet må monteres så nøyaktig som mulig på midten av kjøretøyet. Kontroller at monteringen ikke vanskeliggjøres av eventuelle hindringer. Mellom inn- og utsiden av taket kan det gå elektriske kabler. Koble fra alle poler fra alle spenningskilder før arbeidet påbegynnes. Takbelastningen må ikke overskrides (se opplysningene fra produsenten av kjøretøyet). Kontroller monteringsstedet innvendig med tanke på hindringer. Rundt utsnittet i taket må det innmonteres en forsterkningsramme av tre (minst 25 mm) mellom øvre og nedre takflate. Eventuelt må isoleringen fjernes. Innmontering av utsnitt 400 x 400 For å oppnå optimal tetting anbefaler vi bruk av tetningsrammen som er tilgjengelig som tilbehør (art.-nr ). Fremgangsmåten for innmontering med tetningsramme fremgår av monteringsanvisningen som følger med tetningsrammen. Innmontering av apparatet i kjøretøy med eksisterende takluke: utsnittet må være på 400 x 400 mm. Avmonter eksisterende takluke (om nødvendig må utsnittet gjøres større). Fjern tetningsrester og ujevnheter. Fyll ut skruehull med karosseritetningsmiddel. Bilde De resterende monteringstrinnene er beskrevet fra Forberede tilkobling av strømkabel og utover. Innmontering med nytt utsnitt For kjøretøy uten eksisterende utsnitt: Nødvendig utsnitt 350 x 380 mm. Legg malen på monteringsstedet, merk av utsnittet (350 x 380 mm), og skjær ut. Tegn 4 hull (10 mm) for holdevinkelfestet, og bor gjennom taket Bilde 18 10

11 Forberede tilkobling av strømkabel Gjør klart for gjennomføring for strømkabel til tilkoblingspunkt, f.eks. i mellomtaket. Feste apparatet Skru de to holdevinklene (merket med pil i kjøreretningen) på apparatet med de 4 medfølgende skruene M6 x 70 (med skruesikring). Dreiemoment 1,8 Nm Ved taktykkelser på mer enn 50 mm må det benyttes skruer M6 (lengde = taktykkelse + 30 mm) med en strekkstyrke på 8.8. Skruene må være sikret med skruesikring med lav fasthet (f.eks. Loctite). Bilde 19 Transporter apparatet i horisontal stilling opp på taket, og sett det i utsnittet. Pilen viser i kjøreretningen. 1,8 Nm Bilde 22 Ved gjentatt bruk av skruene (f.eks. etter demontering) må skruene igjen settes inn med skruesikring med lav fasthet (f.eks. Loctite), eller så må du bruke de skruene som er tilgjengelige som reservedeler. Bilde 20 Ikke påfør ytterligere tetningsmidler mellom klimaanlegget og taket. Hvis apparatet er blitt snudd, eller har vært ute av horisontalen, må du vente i 2 timer før du slår det på. Innsetting av taktykkelsesadapterne Skyv basisringen (1) og, avhengig av taktykkelsen, også taktykkelsesadapterne (2 eller 2+3, følger med i leveransen) for taktykkelser på 25 til 50 mm, inn i luftfordeleren så langt den går. Ved større taktykkelser må du bruke ytterligere taktykkelsesadaptere 10 mm (se tilbehør). Maksimal taktykkelse 110 mm. Skyv apparatet fremover i utsnittet til det ikke går lenger. Trekk beskyttelsesfolien av apparatet. Legg strømkabelen frem til tilkoblingspunktet (forleng eventuelt kabelen med vedlagte Wago-klemmer). Hvis belysningen til luftfordeleren alternativt også skal kunne drives med 12 V, må 12 V-adapteren, som er tilgjengelig som tilbehør, kobles til nå. Monteringsanvisningen følger med 12 V-adapteren mm = mm = mm = Bilde 23 Bilde 21 11

12 Feste av luftfordeleren Koble til kabelen fra luftfordeleren på elektronikkboksen. Innsetting av filtrene Sett filtrene inn i panelene, og sett dem på luftfordeleren. Bilde 26 Bilde 24 Skru luftfordeleren (pil i kjøreretningen) på holdevinklene med 6 skruer M6 x 12 mm. For å utligne en spalte mellom luftfordeleren og taket kan du bruke utligningsbåndet som er tilgjengelig som tilbehør. Bilde 27 Bilde 28 Elektrisk tilkobling 230 V Bilde 25 Ved gjentatt bruk av skruene (f.eks. etter demontering), må skruene igjen settes inn med skruesikring med lav fasthet (f.eks. Loctite), eller så må du bruke de skruene som er tilgjengelige som reservedeler. Den elektriske tilkoblingen av 230 V må kun foretas av fagfolk (i Tyskland f.eks. i henhold til VDE 0100, del 721 eller IEC ). De merknadene som er gjengitt her, er ingen oppfordring til legfolk om å foreta elektriske tilkoblinger, men er ment som tilleggsinformasjon for den elektrikeren du setter bort jobben til! Koble til strømkabelen som er lagt frem til tilkoblingspunktet. Alle kabler må sikres med klemmer! For vedlikeholds- og reparasjonsarbeid må kjøretøyet være utstyrt med en skilleinnretning for å kunne skille alle poler fra nettet med minst 3,5 mm kontaktavstand. Funksjonskontroll / holder for fjernkontrollen Fest holderen for fjernkontrollen på det ønskede stedet. Deretter må alle apparatets funksjoner kontrolleres iht. bruksanvisningen. Etter montering av anlegget må montøren kontrollere at kondensatutløpene er åpne. Bruksanvisningen skal overleveres til eieren av kjøretøyet. 12

13

14

15

16 I tilfelle feil bør du ta kontakt med Trumas servicesenter eller en av våre autoriserte servicepartnere (se Trumaserviceheftet eller Henvendelsen din kan behandles raskere hvis du på forhånd har funnet frem apparattypen og serienummeret (se typeskiltet). Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. +47 (0) N-1391 Vollen Fax +47 (0) /2015 Typenschild Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Aventa eco. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9. Oppbevares i bilen!

Aventa eco. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9. Oppbevares i bilen! Aventa eco Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9 Oppbevares i bilen! Aventa eco Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Informasjon om bruk av klimaanlegg... 3

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Kortfattet

Detaljer

Aventa comfort. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 10. Oppbevares i bilen!

Aventa comfort. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 10. Oppbevares i bilen! Aventa comfort Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 10 Oppbevares i bilen! Aventa comfort Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Informasjon om bruk av klimaanlegg...

Detaljer

Aventa eco. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9. Oppbevares i bilen!

Aventa eco. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9. Oppbevares i bilen! Aventa eco Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9 Oppbevares i bilen! Aventa eco Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Informasjon om bruk av klimaanlegg... 3

Detaljer

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen!

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5 Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tillegg til bruksanvisningen Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

Aventa comfort. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen!

Aventa comfort. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Aventa comfort Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Aventa comfort Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 3 Sikkerhetsinstrukser... 3 Informasjon som gjelder bruk av klimaanlegg...

Detaljer

Boiler Elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Elektro Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Modell... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Viktig bruksinformasjon...

Detaljer

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning Side 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Symboler som brukes Symbol markerer

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

inet Box Monteringsanvisning

inet Box Monteringsanvisning Monteringsanvisning Side 2 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Sikkerhetanvisninger... 2 Bruksformål... 2 Leveransens omfang... 2 Mål... 3 Tilkoblinger / betjeningselementer...

Detaljer

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Truma CP (E) classic Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Betjeningselementer CP (E) classic Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Symboler som

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse Symbolet henviser

Detaljer

Brenselcellesystem VeGA. Servicehefte. Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brenselcellesystem VeGA. Servicehefte. Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brenselcellesystem VeGA Servicehefte Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Bilde Bilde 5 Bilde 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehefte VeGA Serienummer VeGA Serienummer

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Modell... 2 Monteringsanvisning 24 Monteringsanvisning 20 Plassvalg og

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Bruksanvisning Side Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Sikkerhetsmerknader... Viktig bruksinformasjon... 3 Bruksformål...

Detaljer

Ikke bare kald luft Klimasystemene fra Truma

Ikke bare kald luft Klimasystemene fra Truma Ikke bare kald luft Klimasystemene fra Truma Aventa eco Aventa comfort compact comfort comfort RC vario Strømforsyning Kjøle-/ varmeeffekt (varmepumpe) Strømforbruk (230 V) Kjøling Strømforbruk (12 V)

Detaljer

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7 Gassfilter Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7 Gassfilter Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksanvisning Bruksformål... 3 Utskifting av filterpatronen... 3

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Aventa eco. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen!

Aventa eco. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Aventa eco Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Aventa eco Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 3 Sikkerhetsinstrukser... 3 Informasjon som gjelder bruk av klimaanlegg...

Detaljer

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6 Gassfilter Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6 Gassfilter Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksanvisning Bruksformål... 3 Utskifting av filterpatronen...

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Monteringsanvisning Side 2 Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder

Therme Varmtvannsbereder Therme Varmtvannsbereder 230 V ~ Therme Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder

Therme Varmtvannsbereder Therme Varmtvannsbereder 230 V ~ Therme Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder

Therme Varmtvannsbereder Therme Varmtvannsbereder Therme 230 V ~ Monteringsanvisning A B C D 18 Ø 55 mm 17 20 19 22 22 21 6 2 Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 3 Monteringsveiledning

Detaljer

Truma inet Box. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

Truma inet Box. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma inet Box Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma inet Box Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger... 3 Visnings- og betjeningselementer

Detaljer

Truma LevelControl. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

Truma LevelControl. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma LevelControl Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma LevelControl Innholdsfortegnelse Oversikt over apparatet Symboler som brukes... 2 Oversikt over apparatet... 2 Forskriftsmessig bruk...

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi D 6 (E) 1 4 5 12 2 6 11 13 15 16 8 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi (E) 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00.

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00. Best.nr. : 0527 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

28 59 N 4 56 E. Mye mer enn kald luft Klimasystemene fra Truma. Truma klimasystemer OPTIMALE KJØLING? AKKURAT DER DE ØNSKER DET.

28 59 N 4 56 E. Mye mer enn kald luft Klimasystemene fra Truma. Truma klimasystemer OPTIMALE KJØLING? AKKURAT DER DE ØNSKER DET. Mye mer enn kald luft Klimasystemene fra Truma Aventa comfort Aventa eco Saphir compact Saphir comfort Saphir vario 28 59 N 4 56 E OPTIMALE KJØLING? AKKURAT DER DE ØNSKER DET. Spenningsforsyning 12 V med

Detaljer

for brukeren av anlegget Vitoclima 200-S og Vitoclima 300-S Vitoclima-S Vennligst ta vare på dette heftet!

for brukeren av anlegget Vitoclima 200-S og Vitoclima 300-S Vitoclima-S Vennligst ta vare på dette heftet! Bruksanvisning for brukeren av anlegget Vitoclima 200-S og Vitoclima 300-S Vitoclima-S Vennligst ta vare på dette heftet! Sikkerhetsregler For din sikkerhet Vennligst følg disse sikkerhetsreglene nøye

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256..

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256.. Best.nr. : 2256.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00.

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00. Best.nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD BRUKERVEILEDNING FOR MOBILT STELLEBORD Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 2 Gratulerer med valget av MONA stellebord. MONA stellebord er et praktisk og elegant mobilt stellebord for både barn og voksne. Stellebordets

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Varmepumpe Bruksanvisning

Varmepumpe Bruksanvisning Varmepumpe Bruksanvisning Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Licensed by Hyundai Corporation, Korea. Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Truma CP plus. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 21

Truma CP plus. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 21 Truma CP plus Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 21 Betjeningsenhet Truma CP plus Innholdsfortegnelse Bruksanvisning Bruksformål... 3 Sikkerhetsanvisninger... 3 Viktige

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev E NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 To forskjellige

Detaljer

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning N Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning 1 Sentral styring av lys og apparater Med Instabus tidsbrytermodul 2-kanal får du en fleksibel styring av flere lamper eller apparater. Bare med en eneste

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus håndsender. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus håndsender. Bruksanvisning Komfort Art.-nr. 48 KFH Standard Art.-nr. 48 FH Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk bussystem. Funk håndsender Mini Best.-nr. :

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk bussystem. Funk håndsender Mini Best.-nr. : Best.-nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Therme. Therme. Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Service. Varmtvannsbereder

Therme. Therme. Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Service. Varmtvannsbereder 230 V ~ 40020-40400 G 06 09/2003 E 04 07/2003 Fo. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. (66 75) 99 50 N-1391 Vollen Fax (66 75) 99 51 Truma Gerätetechnik

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT Bilvarmeapparater Teknisk dokumentasjon NO BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT Betjeningselement for Eberspächer kupévarmere EasyStart Select Bedienungsanleitung EasyStart Select Bruksanvisning Kapittel Kapittelbetegnelse

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende svarapparat handsfri

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende svarapparat handsfri Monterings- og bruksanvisning Utenpåliggende svarapparat handsfri 1250.. Apparatbeskrivelse Utenpåliggende svarapparat handsfri er en ferdiglaget enhet og tilhører Gira porttelefonssystem. 4 5 6 3 2 1

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer