Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!"

Transkript

1 Boiler B 10 / B 14 Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

2 Boiler B 10 / B 14 Varmtvannsbereder for propan (Spesialversjon B 10 EL, B 14 EL med ekstra eloppvarming 230 V, 850 W) Monteringseksempel 1 Truma-Vannvarmer 2 Betjeningsdel 3 Sikkerhets-/avtappingsventil 4 Skorsten for tillførsel av forbrenningsluft samt bortledning av avgass Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 2 Sikkerhetsmerknader... 3 Viktige betjenings anvisninger... 3 Bruksanvisning Å fylle vannvarmeren... 4 Tømming av vannvarmeren... 4 Oppstarting gassdrift... 4 Slukking... 4 Rød LED-lampe «Driftsforstyrrelser»... 4 Oppstarting Elektrisk drift, 230 V... 5 Vedlikehold... 5 Sikringer... 5 Kassering... 5 Tekniske data... 5 Mål... 5 Feilsøkingstabell... 6 Samsvarserklæring... 7 Truma garanti... 7 Symboler som finner anvendelse Symbolet henviser til potensielle farer. Instruks med informasjon og tips. Bruksområder Dette apparatet er beregnet for montering i campingvogner, bobiler og andre kjøretøy. Montering i båter er ikke til latt. Annen bruk er mulig etter avtale med Truma. 2

3 Sikkerhetsmerknader På gassanlegg med trykkregulering, gassapparater/-anlegg, er bruk av stående gassflasker der gassen tappes i gassform påkrevet. Gassflasker der gassen hentes ut fra væskefasen (f.eks. til gaffeltrucker) er ikke tillatt, da de kan skade gassanlegget. Ved utettheter I gassanlegget, hhv. Ved gasslukt: må alle åpne flammer slukkes må apparatet slås av slå av apparatet steng gassflasken åpne vinduer og dører ikke benyett elektriske kontakter la en fagmann kontrollere hele anlegget! Reparasjoner må kun utføres av en fagmann! Vær oppmerksom på forskriften til EN : 2010 ved bruk, som konkluderer at dette apparatet ikke er egnet forbruk av personer (barn inkludert) med innskrenkede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller manglende kunnskaper, hvis ikke de overvåkes av en person som er ansvarlig for sikkerheten eller får henvisninger av denne personen om hvordan apparatet skal brukes. Barn må overvåkes, slik at det garanteres at de ikke leker med apparatet. For å unngå farer på grunn av en utilsiktet tilbakestilling av overtemperaturvokteren får ikke apparatet forsynes over en ekstern koplingsinnretning, som for eksempel et tidskoplingsur, eller forbindes med en strømkrets som slås av og på regelmessig av en innretning. For gassovnen tillates kun bruk av påtrykksventiler som er i henhold til EN (i kjøretøyer) eller med et fast utgangstrykk på 30 mbar benyttes. Gjennomstrømningsmengden i påtrykksventilen må minst tilsvare maksimalforbruket i alle monterte apparater fra produsenten. Ved temperaturer under 0 C bør anlegget / ventilen påmonteres EisEx oppvarming på reguleringen. Til biler anbefaler vi Truma-tilbehøret for gassforsyningen. Det må kun benyttes regulator-tilkoblingsslanger som egner seg for bruk i bestemmelseslandet og som er i henhold til kravene der. Slangene skal regelmessig kontrolleres med hensyn til sprøhet. For vinterdrift bør kun frostsikre spesialslanger benyttes. Trykkreguleringsapparater og slangeledninger må skiftes ut med nye senest 10 år (8 år ved bruk i næring) etter produksjonsdato. Dette er den driftsansvarlige personens (evt. juridiske personens) ansvar. Viktige betjenings anvisninger Dersom ovnen plasseres i nærheten eller direkte under et vindu som kan åpnes, må apparatet være utstyrt med en automatisk utkobling som hindrer at ovnen er i drift når vinduet er åpent. Når vannvarmeren ikke brukes, skal skorsteinshetten settes på. Hvis dette ikke gjøres, kan apparatets funksjon forstyrres gjennom vann, smuss eller insekter. For dette kan det ikke fremmes garantikrav. Garantikrav bortfaller og erstatningskrav avvises særlig ved: forandringer på apparatet (inklusive tilbehørsdeler), forandringer på avgassystemet og pipen, bruk av andre deler enn originaldeler fra Truma som reserve- og tilbehørsdeler, ikke-overholdelse av monterings- og bruksanvisningen. I mange land opphører da drift stillatelsen for varmeren, og dermed også for kjøretøyet. Driftstrykket til gasstilførselen på 30 mbar må stemme overens med driftstrykket til apparatet (se typeskiltet). Propangassanlegg må være i henhold til de tekniske og administrative bestemmelsene i det enkelte brukerlandet (f.eks. EN 1949 for kjøretøyer). Nasjonale forskrifter og regler må følges (i Tyskland f.eks. det såkalte «DVGW-Arbeitsblatt G 607»). I Tyskland må gassanlegget kontrolleres på nytt annethvert år av en sakkyndig for anlegg for flytende gass (DVFG, TÜV, DEKRA). Ansvaret for å utføre prøver påhviler kjøretøyets eier (bruker). Apparater med flytende gass må ikke brukes under fylling av drivstoff, i parkeringshus, i garasjer eller på ferger. Når boileren er av må kaminhetten settes på før hver tur. Pass på at den sitter godt fast og er gått i inngrep (ulykkesrisiko). Defekte pipehetter må ikke lenger brukes. Før vannvarmeren tas i bruk, skal skorsteinshetten tas av! Dersom bare kaldtvanns-anlegget uten varmeren brukes, vil vannvarmerens kjele likeledes fylles med vann. For å unngå frostskader, må vannet slippes ut ved hjelp av sikkerhets-/avtappingsventilen, selv om vannvarmeren ikke har vært i bruk. Alternativt kan to varmtvannsbestandige stengeventiler monteres foran kaldt- og varmtvannstilkoblingen. Ved tilkopling til en sentral vannforsyning (land- eller bytilkopling), skal det settes inn en anordning for trykkreduksjon for å unngå at trykket i vannvarmeren overstiger 2,8 bar. Ved første gangs tenning av en ny ovn (evt. også etter lang pausetid), er det vanlig at ovnen gir fra seg litt røykut vikling og lukter litt. Dette forsvinner fort dersom du setter ovnen på fullt noen minutter og sørger for å lufte rommet godt etterpå. Uvanlig brennerlyd ellerløfting av flammen kan skyldes en regulatorfeil og krever at regulatoren kontrolleres. Varmeømfintlige gjenstander (f.eks. spraybokser) må ikke oppbevares i installasjonsrommet for varmtvannsberederen, da temperaturen her tidvis kan bli høy. 3

4 50 Bruksanvisning Oppstarting gassdrift Boiler Les grundig gjennom bruksanvisningen og «Viktige betjenings anvisninger» før bruk! Eieren av kjøretøyet er ansvarlig for at apparatet kan betjenes på korrekt måte. Det gule varselklistremerket som følger med apparatet må festes av montør eller kjøretøyets eier på et godt synlig sted i kjøretøyet (f.eks. på døren til klesskapet)! Manglende klistremerker kan bestilles gjennom Truma. Før første bruk må en absolutt skylle hele vannforsyningen godt med rent vann. Dette er meget viktig. Når vannvarmeren ikke brukes, skal skorsteinshetten alltid påsettes! Vannvarmeren tømmes ved fare for frost! Ved frostskader kan det ikke fremmes garantikrav! Materialene i apparatet som kommer i kontakt med vann er egnet for drikkevann (se produsenterklæring Manufacturer Declaration). Å fylle vannvarmeren Kontroller om sikkerhets-/avtappingsventilen i kaldt-vannstilgangen er lukket: Håndtak vannrett, posisjon e. c d a = Dreiebryter «på (gassdrift)» b = Dreiebryter «av» c = Dreieknapp for temperaturinnstilling (belyses med grønn LED-lampe «drift») d = Rød LED-lampe «Driftsforstyrrelser» Vannvarmeren må aldri brukes uten å inneholde vann! Ta av skorsteinshetten. Åpne gassflaske og avsperringsventil for gasstilførsel. Boiler slås på med dreiebryteren til betjeningsdelen (a), grønn LED-lampe lyser opp. Still inn ønsket vanntemperatur med knappen (c trinnløs innstilling fra ca. 30 C til 70 C). Ved bruk av brytere som er særegne for kjøretøyet: Se bruksanvisningen fra kjøretøyets fabrikant b a Dersom det er luft i gasstilførselen kan det gå opp til et minutt før gass er klar til forbrenning. Dersom apparatet skulle gå over på «Driftsforstyrrelse» innenfor dette tidsrommet må startprosedyren gjentas ved å slukke vent 5 minutter! og deretter foreta oppstart på ny. Slukking Slå av boileren med knappen (b). Skorsteinshetten settes på. Vannvarmeren tømmes ved fare for frost. Hvis vannvarmeren ikke brukes over en lengre periode, skal avsperringsventilen for gasstilførsel og gassflasken lukkes. e = Håndtaksposisjon «Lukket» f = Håndtaksposisjon «Tømming» Åpne varmtvannskranen på bad eller kjøkken. Ved blandingsbatterier eller armatur med enkelt håndtak, velg posisjon «varm». Skru på strømmen til vannpumpe (hovedbryter eller pumpebryter). La armaturene stå åpne så lenge at vannvarmeren fylles gjennom luftfortrengning og vannet renner. Rød LED-lampe «Driftsforstyrrelser» Ved driftsforstyrrelse lyser den røde LED-lampen (d) opp. Årsaker er f.eks. gassmangel, luft i gassledningssystemet, overtemperaturvokter er utløst osv. Opphevelse skjer ved å slukke vente 5 minutter og starte på ny. Hvis et vindu med montert vindusbryter åpnes og lukkes igjen, tilsvarer det funksjonen Av / på på betjeningsdelen (f.eks. ved tilbakestilling ved feil)! Ved frost kan det være umulig å fylle på vann på grunn av frosset restvann. Ved å ta apparatet i bruk en kort stund (maks. 2 minutter), kan vannvarmeren tines opp. Oppvarming av frosne rørledninger kan skje ved oppvarming av rommet. Tømming av vannvarmeren Hvis bobilen ikke brukes i den kalde årstiden, må varmtvannsberederen tømmes! Strøm til vannpumpe avbrytes (hovedbryter eller pumpebryter). Åpne varmtvannskranen på bad og kjøkken. Åpne sikkerhets-/avtappingsventilen: Håndtak loddrett, posisjon f. Vannvarmeren tømmes nå via sikkerhets-/avtappingsventilen direkte utenfra. Kontroller om vannvarmeren tømmes fullstendig for vann (10 henholdsvis 14 liter). 4

5 Oppstarting Elektrisk drift, 230 V (bare B 10 EL og B 14 EL) Slå på varmtvannsberederen med betjeningsenheten (h). Den kontrollampen viser at apparatet er i drift. 230 V ~ Boiler EL g = Vippebryter «av» h = Vippebryter «på (Elektrisk drift)» Ved bruk av brytere som er særegne for kjøretøyet: Se bruksanvisningen fra kjøretøyets fabrikant. Vanntemperaturen kan ikke forhåndsinnstilles, automatisk temperatur begrensning ved ca. 70 C! For at innholdet i kjelen skal varmes raskere, kan apparatet drives med gass og strøm samtidig. Den elektriske varmestaven er utstyrt med en overtemperaturvokter. Ved feil slå av på betjenings delen, vent i 10 minutter og slå på igjen. Vedlikehold Til vedlikehold og reparasjoner må det kun brukes originale deler fra Truma. For rengjøring, avkiming og pleie av boileren anbefaler vi systempleien til Truma. Andre produkter spesielt de som inneholder klor er ikke egnet. For å unngå vekst av mikro organismer må varmtvannsberederen regelmessig varmes opp til 70 C. Bare B 10 EL, B 14 EL Apparatet må avkalkes regelmessig (min. 2 ganger i året). g h Tekniske data i følge EN ev. Truma testbetingelser Gasstype Flytende gass (Propan / Butan) Driftstrykk 30 mbar (se typeskiltet) Vanninnhold 10 eller 14 liter Oppvarmingstid til ca. 70 C (10 liter) Gassdrift: ca. 31 min. Elektrisk drift: ca. 45 min.* Gassdrift og elektrisk drift: ca. 25 min.* Oppvarmingstid til ca. 70 C (14 liter) Gassdrift: ca. 50 min. Elektrisk drift: ca. 72 min.* Gassdrift og elektrisk drift: ca. 38 min.* Pumpetrykk maks. 2,8 bar Systemtrykk maks. 4,5 bar Nominell varmekapasitet 1500 W Gassforbruk 120 g/h Strømforbruk ved 12 V Tenning: 0,17 A Oppvarming: 0,08 A Beredskap: 0,04 A Strømforbruk ved 230 V* 850 W (3,7 A) * bare B 10 EL og B 14 EL Vekt (uten vann) B 10 (EL) 6,7 kg B 14 (EL) 7,3 kg Mål Sikringer Apparatets sikring sitter i den elektroniske styreenheten på apparatet. 1,6 A Finsikringen kan bare skiftes ut med en sikring av samme type. 1,6 A (treg), ZEN Ved defekt elektronikk returneres styreprintet i godt polstret stand. Hvis dette ikke overholdes, bortfaller ethvert krav i henhold til garantien. Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer! Som reservedel kan kun det originale styreprint for Truma-vannvarmer benyttes! Kassering Varmeapparatet for flytende gass må kasseres i henhold til det aktuelle brukslandets administrative bestemmelser. Ta hensyn til nasjonale lover og regler (i Tyskland er dette f.eks. forskriften om vraking av gamle biler). 5

6 Feilsøkingstabell Feil Årsak Tiltak Etter at enheten er slått på, lyser ingen av lysdiodene. Ca. 15 sekunder etter at varmtvannsberederen er slått på, tennes den røde lysdioden. Etter lengre tids drift kobles varmtvannsberederen over i feilmodus, og den røde lysdioden lyser. Ingen driftsspenning. Apparat- eller kjøretøysikring defekt. For enheter med vindusbryter åpent vindu over pipen. Gassflasken er tom. Gassflaske eller hurtigventil i gasstilførselsledning er stengt. Forbrenningslufttilførselen eller avgassutløpet er lukket. Batterispenningen er for lav: < 10,5 V. Overtemperaturvokter er utløst. Is i gasstrykkregulator. For høy butanandelen i gassflasken. Batterispenningen er for lav: < 10,5 V. Kontroller at batterispenningen er på 12 V, og lad batteriet ved behov. Kontroller alle elektriske pluggforbindelser og ledninger. Kontroller sikringen til enheten, 1,6 A (se Sikringer), eller sikringen til bilen, og bytt den (dem) ved behov. Lukk vinduet. Skift gassflaske. Åpne ventilene og kontroller gasstilførselen. Ta av pipehetten. Kontroller om åpningene er tilsmusset (slaps, is, løv osv.), og fjern dette ved behov. Lade opp batteriene! Slå av apparatet for å oppheve forriglingen La det avkjøles Slå apparatet på igjen. Bruk regulator avisningsanlegg (EisEx). Bruk propan. (Spesielt ved temperaturer under 10 ºC er butan uegnet til fyring.) Lade opp batteriene! Etter at varmtvannsberederen er slått på, tennes den grønne og den røde lysdioden med en gang. Elektrisk drift: Vannet blir ikke varmt. Elektronikken er defekt. Vennligst kontakt Truma service. Bruk uten vann; overtemperaturvokteren Slå av, vent i 10 minutter, fyll på vann, slå på. slår av varmestaven. Vanntilførsel Ekstrem lang oppvarmingstid. Vannet renner bort Varmtvannsberederen kan ikke fylles. Forkalking av vanntanken. Fjern kalk fra vannanlegget (se Vedlikehold). Sikkerhets-/tømmeventilen Lukk sikkerhets-/tømmeventilen. er åpen. Varmtvannsberederen lar seg ikke tømme, selv om sikkerhets-/tømmeventilen er åpen. Det drypper vann fra tømmestussen til sikkerhets-/tømmeventilen. Tømmestussen til sikkerhets-/tømmeventilen er lukket. Ventilasjonsslange lukket. Vanntrykket er for høyt. Kontroller om åpningen er tilsmusset (slaps, is, løv osv.), og fjern dette ved behov. Kontroller åpning (se ovenfor). Kontroller slangen for knekk og korriger. Kontroller pumpetrykk (maks. 2,8 bar). Ved tilkobling til sentralt vannforsyningsnett (land- eller bytilkobling) må det monteres en trykkreduksjonsventil, som hindrer at trykket i berederen kommer over 2,8 bar. Hvis disse tiltakene ikke skulle hjelpe til med å løse problemet, kontakt vennligst Truma service. 6

7 Samsvarserklæring 1. Produsentens stammedata Navn: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Adresse: Wernher-von-Braun-Str. 12, D Putzbrunn 2. Identifikasjon av apparatet Type / utførelse: LPG- vannvarmer / Boiler B10, B14, BN10, BN14, BS10, BS14, US10, US14 3. Oppfyller kravene til følgende reguleringer 3.1 direktiv for gassapparater 90/396/EØS 3.2 lavspenningsdirektiv 2006/95/EF 3.3 tenningsstøy i personbiler 72/245/EØS (med supplement), UN ECE R elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF 3.5 direktiv for gamle kjøretøy 2000/53/EF 3.6 direktiv for drikkevann 98/83/EF og bærer typegodkjenningsnummer: e , E1 10R og CE-tegnet med CE-produkt-identitets-nummer CE-0085AP Grunnlag for konformitetsbeviset EN 89, EN 15033, EN 298, 2005/83/EF, 2009/19/EF, 2000/53/EF, 2006/95/EF, 2004/104/EF, EN , EN , DIN ; DVGW W270, KTW. 5. Overvåkende sted DVGW, Kraftfahrt-Bundesamt (myndigheter for biler) 6. Angivelser om funksjonen til den som skriver under Truma garanti 1. Garantitilfeller Garantien omfatter feil på varmeren som kan tilskrives material- eller produksjonsfeil. Utover dette gjelder lovfestede garantikrav til forhandleren. Garantien gjelder ikke slitasjedeler og ved naturlig slitasje, ved bruk av ikke-originale Truma-deler i apparatene, ved bruk av gasstrykkregulatorer på grunn av skader gjennom fremmede stoffer (f.eks. olje, myknere) i gassen, dersom monterings- og bruksanvisningen fra Truma ikke har vært overholdt, ved ukyndig håndtering, på grunn av uriktig transportemballasje. 2. Garantiomfang Garantien omfatter problemer ifølge punkt 1 over, som inntreffer senest 24 måneder etter undertegnelse av kjøpekontrakt mellom selgeren og sluttbrukeren. Produsenten vil avhjelpe slike feil gjennom en etterskuddsvis ordning, det vil si i form av ny levering av vare eller reparasjon etter produsentens valg. Dersom produsenten yter garanti, begynner ikke garantitiden å løpe på nytt, men den gamle garantitiden løper videre. Krav utover dette, spesielt krav om skadeerstatning fremsatt av kjøperen eller av tredjemann, er utelukket. Forskriftene for produktansvar påvirkes ikke. Fabrikanten svarer for Truma verkstedkostnader i forbindelse med utbedring av garantifeil spesielt transport-, arbeids- og materialkostnader, forutsatt at kundeservice i Tyksland benyttes. Kundeservice i andre land dekkes ikke av garantien. Ekstrakostnader på grunn av ut- og innmontering av varmeren (f. eks. demontering av møbel- og karosserideler) omfattes ikke av gjeldende garanti. 3. Garantitiltak Adressen til produsenten er: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn, Tyskland Meld fra til Trumas servicesenter når det oppstår feil eller henvend deg til en autorisert servicepartner (se Truma servicehefte eller Reklamasjoner må beskrives i detalj. Videre må apparatets fabrikknummer og kjøpsdato oppgis. Underskrift: forretningsledelse teknikk Putzbrunn, For at produsenten skal kunne kontrollere om det foreligger en garantisak, må sluttforbrukeren levere inn eller sende inn apparatet for egen risiko til produsenten/servicepartneren. Ved skader på varmeveksleren må også gasstrykkregulatoren sendes inn. Ved klimaapparater: For å unngå transportskader må apparatet kun sendes inn etter avtale med Truma servicesentrum Tyskland eller tilsvarende autorisert servicepartner. Hvis ikke tar senderen ansvar for eventuelle farer for transportskader. Sendes vennligst som fraktgods ved innsending til fabrikken. Dersom det er en garantisak, dekker fabrikken transportkostnadene hhv. kostnadene for innsending og retur. Hvis reklamasionen ikke omfattes av garantien, underrettes kunden om dette, og kunden må da betale de reparasjonskostnader som ikke påligger fabrikanten; i så fall belastes kunden også for transportkostnader. 7

8 I Tyskland skal man alltid melde fra til Trumas servicesenter når det oppstår feil, i andre land skal man henvende seg til de aktuelle servicepartnerne (se Truma-serviceheftet eller Henvendelsen din kan behandles raskere hvis du på forhånd har funnet frem apparattypen og fabrikknummeret (se typeskiltet). Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. +47 (0) N-1391 Vollen Fax +47 (0) Fo /2012 Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO TEH 20 T / TEH 30 T NO BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO Innholdsfortegnelse 1. Merknader om bruk av håndboken...1 Tegnforklaring...1 Illustrasjonskonvensjoner...1 2. Innhold i pakken...1

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Norge NO Veggkjele for gass MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Bruksanvisning 300024165-001-B Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Brukte symboler...4 1.2 Forkortelser...4 1.3 Instruksjon...5 1.3.1

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG BRUGS- OG MONTAGEVEJLEDNING INSTRUCTIONS FOR FITTING AND USE BRUKS- OG MONTERINGSANVISNING BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KÄYTTÖ - JA ASENNUSOHJE Einbau-Glaskeramik-Kochfeld

Detaljer

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240 ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE, L USO E LA MANUTENZIONE - IT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE - EN ANWEISUNGEN FÜR DIE AUFSTELLUNG, DEN GEBRAUCH UND DIE WARTUNG - DE INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W072210050 02/15

iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W072210050 02/15 iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W070050 0/5 Originalbetriebsanleitung Translation of the original operating instructions Traduzione delle istruzioni di funzionamento originali Traduction des instructions

Detaljer

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 6 Etter arbeidet

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF. Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel

TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF. Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel Revidert - Juli 2015 1 Versjon 3 Juli 2015 De viktigste endringene i forhold til 2. utgave av temaveiledningen

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer