Combi (E) Monteringsanvisning Side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Combi (E) Monteringsanvisning Side 2"

Transkript

1 Combi (E) Monteringsanvisning Side 2

2 Combi (E) Monteringseksempel 1 Betjeningsenhet 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 150 cm²) 4 Varmluftsrør 5 Varmluftsutløp 6 Veggpipe 2

3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 3 Monteringsanvisning Monteringsanvisning Bruksformål... 3 Registrering... 3 Bestemmelser... 3 Tips for montering i kjøretøy... 4 Valg av monteringssted... 4 Feste apparatet... 5 Avgassføring... 5 Montere veggpipen... 5 Tilkobling av avgassdobbeltrør til apparatet... 6 Omluftinnsug... 6 Varmluftsfordeling... 6 Gasstilkobling... 7 Vanntilkobling... 7 Montering av FrostControl (sikkerhets- / tømmeventil)... 8 Montere sikkerhets- / tømmeventilen... 8 Tilkobling / legging av vannledninger... 8 Montering av romtemperaturføleren... 9 Montere betjeningsenhetene... 9 Elektriske tilkoblinger... 9 Spenningsforsyning 12 V Romtemperaturføler Betjeningselement / klimasystem Spenningsforsyning 230 V~ / 50 Hz Funksjonskontroll Advarsler Før arbeidet påbegynnes, må monteringsanvisningen leses og følges nøye! Hvis monteringsanvisningene ikke følges, eller monteringen utføres på feil måte, kan det føre til materielle skader og til at mennesker utsettes for fare. Følg ESD-forskriftene! Bruksformål Combi er et varmeanlegg med flytende gass; et varmluftsvarmeapparat med integrert varmtvannsbereder (med volum på 10 liter). Dette apparatet er konstruert for innmontering i bobiler og campingvogner. Montering er ikke tillatt inne i busser og i kjøretøy (kjøretøyklasse M2 og M3) for transport av farlig gods. Ved montering i spesialkjøretøy må det tas hensyn til de bestemmelsene som gjelder i slike tilfeller. I apparatet Combi E er det dessuten innmontert elektriske varmestaver for drift med 230 V ~ nettspenning. Registrering For oppvarming under kjøring foreskriver direktiv UN ECE R 122 for bobiler og campingvogner en sikkerhetsavstengningsanordning. Gasstrykkreguleringsanlegget Truma MonoControl CS oppfyller dette kravet. Når dette gasstrykkreguleringsanlegget med passende dimensjonert gassinstallasjon er montert, kan et typegodkjent varmeanlegg med flytende gass være i drift under kjøring i hele Europa i henhold til direktiv UN ECE R 122. Nasjonale lover og regler må følges. Varmeapparatet er tillatt for montering i kjøretøy (bobiler i klasse M1) for persontransport med maksimalt 8 sitteplasser i tillegg til førersetet, samt for tilhengere (campingvogner i klasse O). Året apparatet ble tatt i bruk for første gang må krysses av på typeskiltet. Bestemmelser Garantikrav bortfaller og erstatningskrav avvises særlig ved: forandringer på apparatet (inklusive tilbehørsdeler), forandringer på avgassføringen og pipen, bruk av andre deler enn originaldeler fra Truma som reserve- og tilbehørsdeler, ikke-overholdelse av monterings- og bruksanvisningen. Symboler som brukes I tillegg bortfaller apparatets driftstillatelse og i mange land dermed også driftstillatelsen for kjøretøyet. Montering og reparasjon av apparatet må kun utføres av faglært tekniker. Symbol markerer ulike faremomenter. Merknad med informasjon og tips. Følg ESD-forskriftene! Elektrostatisk oppladning kan føre til at elektronikken blir ødelagt. Jorde deg selv før du berører elektroniske komponenter. 3

4 Tips for montering i kjøretøy Montering i kjøretøy må tilfredsstille tekniske og administrative krav i det landet hvor det skal brukes (f.eks. EN 1949). Nasjonale forskrifter og regler må følges (i Tyskland f.eks. det såkalte DVGW-arbeidsdokument G 607 for kjøretøy). I forbindelse med kjøretøy som brukes i næring skal det i Tyskland tas hensyn til de aktuelle bestemmelsene om ulykkesforebyggende tiltak fastlagt av tyske forsikringsselskaper for yrkesskader(dguv forskrift 79 til nå BGV 34). I andre land må det tas hensyn til de aktuelle, gyldige bestemmelsene. Nærmere informasjon om bestemmelsene i de aktuelle landene kan innhentes fra våre utenlandskontorer (se Deler som er viktige for driften av kjøretøyet må ikke få redusert funksjonsdyktighet * 10* 10* 500* 10* Valg av monteringssted Apparatet og avgassføringen må alltid monteres slik at disse til enhver tid er lett tilgjengelige for service (f.eks. gass- og vanntilkobling via en serviceluke, møbeldører osv.) og til enhver tid er lette å demontere eller montere. 540* 12* Avstanden fra apparatet til møbel- eller kjøretøydeler i nærheten må alltid være større enn 10 mm. Inkludert i leveransen er en kopi av typeskiltet med avtakbar strekkode. Hvis typeskiltet på varmeapparatet ikke er leselig lenger etter montering av varmeapparatet, må en kopi av typeskiltet plasseres på et godt synlig sted på varmeapparatet. Kopien av typeskiltet må bare brukes i forbindelse med originalen. Original Bilde 2 500* 18a * Minstemål avhengig av monteringssituasjonen må det tas hensyn til ekstra plass for gasstilkobling, vanntilkobling og sikkerhets- / tømmeventil. Alle mål i mm. Piper må plasseres slik at avgasser ikke kan trenge inn i rommet. Pipen må utføres som vegg- eller takpipe. Kopi Bilde 1 For at oppvarmingen av kjøretøyet skal bli så jevn som mulig, må varmeapparatet monteres så sentralt i kjøretøyet som mulig, helst i et klesskap, et bagasjerom e.l. med tilstrekkelig høyde, på en slik måte at luftfordelingsrørene kan legges tilnærmet like lange. Av hensyn til luftinnsuget må monteringsrommet være utstyrt med passende åpninger se omluftinnsug og varmluftfordeling. For å begrense den faren som personer kan utsettes for hvis et varmeapparat skulle løsne ved et uhell kan det øvre panelet (17) i monteringsskapet skrus fast i flukt med varmeapparatet på de øvrige møbeldelene. Avhengig av monteringssituasjonen må en stabil møbelkonsoll (18) plasseres på tvers av kjøreretningen (særlig ved hekkmontering) og foran (ved siden av) varmeapparatet. Dette kan gjøres ved at en massiv list (tverrsnitt minst 30x50 mm) plasseres i en høyde på ca. 180 mm over gulvet, eller ved at en plate (18a) til å skyve inn plasseres på en stabil møbelkonsoll. Under apparatet må det ikke befinne seg noen varmefølsomme materialer (f.eks. gulvbelegg som PVC o.l., kabler osv.), da det kan bli svært varmt ved bunnen av apparatet. Bilde 3 Vegg- eller takpipen må plasseres slik at den befinner seg minst 500 mm (R) fra tankstussen eller lufteåpningen for tanken. I tillegg må det ikke befinne seg noen lufteåpning for boligdelen eller noen vindusåpning nærmere enn 300 mm. Bilde 4 R 300 mm 300 mm Ved montering av pipen direkte under et vindu som skal åpnes, er det tvingende nødvendig å montere en elektrisk vindusbryter (art.-nr ). For at ikke komponenter inne i apparatet skal bli skadet, må ingen kabler eller vannledninger festes til apparatets isolering. 4

5 Feste apparatet Kontroller om kjøretøyet er utstyrt med et bærekraftig gulv, dobbeltgulv eller mellomliggende gulv som varmeapparatet kan festes på, eller hvis dette ikke egner seg så må du skaffe til veie et bærekraftig underlag (f.eks. en laminert treplate som er limt fast til gulvet). Skru fast varmeapparatet med 4 skruer B 5,5 x 25 (inkludert i leveransen) i kjøretøygulvet, dobbeltgulvet eller det mellomliggende gulvet. Avhengig av monteringssituasjonen kan varmeapparatet også festes med 3 skruer da må alle aluminiumsføttene (a) og eventuelt en av plastføttene (b) skrus fast i kjøretøygulvet. Bilde 5 a a Varmeapparatet må skrus fast i kjøretøygulvet, dobbeltgulvet eller det mellomliggende gulvet for å utelukke skader på gassanlegget som følge av bevegelser ved kjøring! Avgassføring Til apparatet må kun Truma-avgassrøret AA 3 (art.-nr ), forbrenningslufttilførselsrøret ZR 80 (art.-nr ) og de medfølgende klemmene (art.-nr ) brukes. Apparatet er kun kontrollert og godkjent med disse komponentene. Ved montering må rørene ikke klemmes eller knekkes. Takpipen kan leveres som tilbehør til varmeapparatet en monteringsanvisning følger vedlagt. Montere veggpipen Tillatte rørlengder Lengdeangivelsene gjelder tilførselsrøret for forbrenningsluft. b b Rørlengdene må tilpasses slik at rørene ved montering stikker ut av boringen for pipen. Avgassrøret (1) må være 10 % lenger enn tilførselsrøret (5) for forbrenningsluft. Dermed forhindres utvidelse og strekkbelastning på avgassrøret. Bilde 7 Montering av veggpipen Veggpipen (pil peker oppover) monteres på en jevn flate der vind kan komme til fra alle sider. Bor en åpning med diameter Ø 83 mm (i tilfelle hulrom i området rundt pipeboringen kan du fylle ut med tre). Tetting foretas med vedlagte gummipakning (8). Ved strukturerte overflater må det brukes plastisk karosseritetningsmiddel, ikke silikon. Før avgassdobbeltrøret stikkes gjennom boringen, må du skyve klemmen (7) inn på røret. Skyv gummipakningen (8 den glatte siden mot pipen, tetningsleppene mot veggen) inn på innerdelen av pipen (9). Trykk sammen avgassrøret (1) ved begynnelsen, til en lengde på ca. 2 cm, så vinding ligger mot vinding. Skyv klemmen (2 klørne mot pipen) over avgassrøret (1). Skyv avgassrøret (1) inn på stussen (11 vinklingen peker oppover) til anslag. Skyv klemmen (2) til anslag anslaget må ligge mellom klørne til klemmen og skru fast. Skyv tilførselsrøret (5) for forbrenningsluften inn på tannstussen (12). Fest den indre delen av pipen (9) med de 6 skruene (13), sett på ytre del av pipen (14), og skru den fast med 2 skruer (15) (skruene B 3,5 x 25 er inkludert i leveransen). Fest tilførselsrøret for forbrenningsluft med klemme (7) fra innsiden på stussen (12), og (ved lengder på mer enn 60 cm) fest det på veggen med minst én klemme ZRS (16 art.-nr ). 5 1 Ved veggpipen kan det legges rørlengder på minst 60 cm og maks. 100 cm, stigende eller med fall på maks. 20 cm. Rørlengder på 100 cm og oppover til maks. 200 cm må kun legges med stigning. 7 TOP OBEN cm cm 100 cm Bilde 6 maks. 20 cm maks. 100 cm maks. 100 cm Ø 83 mm Bilde Nm

6 Tilkobling av avgassdobbeltrør til apparatet Trykk sammen avgassrøret (1) ved begynnelsen, så vinding ligger på vinding. Skyv klemmen (4 klørne mot apparatet) over avgassrøret (1). Skyv klemmen (7) innpå tilførselsrøret (5) for forbrenningsluften. Skyv avgassrøret (1) til anslag inn på stussen (3). Skyv klemmen (4) til anslag anslaget må ligge mellom klørne til klemmen og skru fast. Skyv tilførselsrøret (5) for forbrenningsluften inn på stussen (6), og fest det med klemmen (7) Bilde 11 Ved en rørlengde på mindre enn 2 m må utløpet ikke monteres høyere enn varmluftsrørstussen. Hvis røret er kortere enn 50 cm, må dessuten røret mellom stussen og utløpet danne en sifong. 3 4 Nm L 50 cm L 50 cm Bilde 9 Omluftinnsug Omluften suges inn fra apparatet. Dette må skje via en stor eller flere små åpninger med minst 150 cm² totalareal fra oppholdsrommet (ikke hekk-garasjen) til monteringsrommet. Dersom det installeres et gitter (ikke inkludert i leveringen) (bilde 10), gjelder de samme kravene til tversnittsområdet som gjennomstrømmes (150 cm²) for innsuging av luft. Bilde 12 Ved sommerdrift vil disse tiltakene hindre at kjøretøyet varmes opp mer enn ønskelig som følge av en konveksjonsvirkning (pipevirkning). Rørene for varmluftfordelingen må være satt godt ned i stussene. Fest en klips på hver av stussene for å forbedre festet. For en optimal varmluftsfordeling anbefaler Truma alltid å bruke varmeapparatets 4 varmluftsutløp. Hvis det bare trengs 3 varmluftsutløp, må et av de nedre varmluftsutløpene lukkes med et låsbart deksel VD-Combi (art.-nr ). Dekselet må trykkes fast inn i formdelen av varmeapparatet til det går i inngrep med et klikk og blir sittende. Kontroller at det sitter godt. Ved bruk av 4 varmluftsutløp er det tillatt å montere et låsbart endestykke EN i én varmluftskanal. Hvis bare 3 varmluftsutløp er i bruk, må man passe på at om det brukes et låsbart endestykke (f.eks. på badet), må det monteres en ikke-låsbar dyse nummer to i varmluftskanalen. Bilde 10 Innsugingsåpningene for omluft må være plassert slik at det under normale driftsforhold ikke skal være mulig å suge inn avgasser fra kjøretøymotoren og varmeapparatet. Konstruksjonsmessige tiltak må garantere at den varmluften som ledes inn i kjøretøyets indre, ikke kan forurenses. Varmluftsfordeling For å unngå at varmen bygger seg opp ved bruk av varmeapparatet Combi 6 (E) må alle 4 varmluftsstussene være tilkoblet. Tverrsnittet av varmluftsrørene må ikke reduseres ved at de føres sammen e.l. Hvis det monteres et låsbart endestykke EN i en varmluftskanal for Combi 6 (E) (f.eks. i badet), må det monteres en ikke-låsbar dyse nummer to i denne varmluftskanalen. Varmluftsystemet konstrueres som modulsystem, og tar individuelle hensyn til de ulike kjøretøytypene. Et rikholdig tilbehørsprogram står til disposisjon. Varmluften føres via fleksible rør, hovedsakelig til gulvet i oppholdsrommet. De 4 stussene på apparatet er dimensjonert for røret ÜR Ø 65 mm (art.-nr ). Det må bare brukes trykkbestandige rør som tilfredsstiller Trumas kvalitetskrav. Andre rør, som ikke tilfredsstiller våre kvalitetskrav (spesielt mht. maksimal trykkbestandighet, rørdiameter og antall riller), må ikke brukes. Hvis det er lite plass og varmluftsrøret må bøyes kraftig like bak varmluftsutløpet til apparatet, anbefaler vi å bruke 90 bend BGC (art.-nr ). Dette bendet gjør det mulig å koble til et varmluftsrør ÜR med Ø 65 mm eller VR med Ø 72 mm. 6

7 Gasstilkobling Driftstrykket til gasstilførselen på 30 mbar må stemme overens med driftstrykket til apparatet (se typeskiltet). Rørene må legges slik at apparatet lett kan utmonteres i forbindelse med service. Ved bruk av dykkpumper må en tilbakeslagsventil (21 ikke inkludert i leveransen) monteres mellom pumpen og den første forgreningen. Ved montering av tilbakeslagsventilen er det viktig å ta hensyn til strømningsretningen. (Se bilde 14 eksempel på en installasjon med fleksible slanger Ø 10 mm). Gasstilførselsrøret Ø 8 mm må kobles til med en skjæreringskobling (19 ev. inkludert i leveransen, dette avhenger av utførelsen) på gasstilkoblingsstussen (20). Når forbindelsen trekkes til, må man holde hardt imot med en annen fastnøkkel Gasstilkoblingsstussen (20) på apparatet må ikke forkortes eller bøyes Bilde Bilde 13 Før tilkobling til apparatet må du forvisse deg om at gassledningene er fri for smuss, spon o.l.! Ved bruk av trykkpumper med stor koblingshysterese kan varmtvann strømme tilbake via kaldtvannskranen. For å motvirke tilbakestrømning anbefaler vi å montere en tilbakeslagsventil (22 ikke inkludert i leveransen) mellom kaldtvannskranen og sikkerhets- / tømmeventilen. Ved montering av tilbakeslagsventilen er det viktig å ta hensyn til strømningsretningen. (Se bilde 15 eksempel på en installasjon med fleksible slanger Ø 10 mm). I gasstilførselen må antallet skillesteder i rom som brukes av mennesker, begrenses til det teknisk absolutt nødvendige. Gassanlegget må tilfredsstille tekniske og administrative krav i det landet hvor det skal brukes (i Europa f.eks. EN 1949) Nasjonale forskrifter og regler må følges (i Tyskland f.eks. det såkalte DVGW-arbeidsdokument G 607 for kjøretøy). Vanntilkobling For drift av varmtvannsberederen kan alle trykk- og dykkpumper på inntil 2,8 bar brukes, og også alle blandebatterier med eller uten elektrisk bryter. Ved tilkobling av en sentral vannforsyning (land- eller bytilkobling) eller ved bruk av sterkere pumper må det brukes en trykkforminsker som forhindrer at trykket i varmtvannsberederen kan bli høyere enn 2,8 bar. Ved oppvarming av vannet og den derav følgende utvidelsen kan det oppstå trykk på opptil 4,5 bar før sikkerhetsventilen reagerer (også mulig ved bruk av dykkpumper). Vannledningene for tilkobling til varmtvannsbereder og sikkerhets- / tømmeventil må være drikkevannsegnede, trykkbestandige (opptil 4,5 bar) og varmtvannsbestandige opptil +80 C. Bilde Ved installasjon med fleksible slanger (Ø 10 mm) Vinkeltilkoblingene ( ) og sikkerhets- / tømmeventilen (24) har en tilkobling med Ø 10 mm. Alle slangeforbindelser må sikres med slangeklemmer (også i kaldtvannsområdet)! Ved installasjon med legging av faste rør (Ø 12 mm) Vinkeltilkoblingene ( ) og sikkerhets- / tømmeventilen (24) har en innvendig tilkobling med Ø 12 mm. Vi anbefaler å bruke rør, støttehylser og sikringsringer fra John Guest. For tilkobling av rør med andre diametere finnes det passende adaptere (ikke inkludert i leveransen). 7

8 Montering av FrostControl (sikkerhets- / tømmeventil) FrostControl må monteres i umiddelbar nærhet av apparatet i det oppvarmede rommet, på et sted som er lett tilgjengelig for brukeren. Pass på at dreiebryteren (30) og trykknappen (31) fortsatt kan brukes. Ved valg av monteringssted er det viktig å ta hensyn til at FrostControl (24) ikke må monteres i nærheten av eksterne varmekilder (f.eks. strømforsyninger) eller rett ved siden av varmluftsrør! Dreneringen må legges rett ut, på et sted som er beskyttet mot vannsprut (ev. må det anbringes et sprutvern). Bor et hull med diameter Ø 18 mm i kjøretøygulvet. Sett slangen (24b) på tømmestussen (24a), stikk begge gjennom gulvet og før dem ut. Plasser tømmestussen midt i hullet. Fest FrostControl med 2 skruer B 5,5 x 25 (inkludert i leveransen) uten at det oppstår spenning. Skru skruene loddrett inn. Tett luftspalten mellom slangen og boringen nedenfra med plastisk karosseritetningsmiddel. (Se bilde 16 eksempel på en installasjon med fleksible slanger Ø 10 mm). 31 Bilde a 24b Montere sikkerhets- / tømmeventilen Monter sikkerhets- / tømmeventilen (24) på et godt synlig sted i nærheten av apparatet. Pass på at spaken fortsatt kan brukes. Dreneringen må legges rett ut, på et sted som er beskyttet mot vannsprut (ev. må det anbringes et sprutvern). 23 Tilkobling / legging av vannledninger For å sikre at de tilkoblede delene fungerer som de skal, må vannledningene legges så kort som mulig, uten knekk eller forspenning. Alle vannledninger legges med fall mot sikkerhets- / tømmeventilen. Ingen garanti ved frostskader. Ved innmontering av en vannforsyning i kjøretøyet må du passe på at det er tilstrekkelig avstand mellom vannledningene og varmekilden (f.eks. varmeapparatet, varmluftsrøret). En vannledning må ikke legges inntil varmluftsrøret nærmere enn 1,5 m fra varmeapparatet. Truma slangeklips SC (art.-nr.: ) kan brukes fra og med denne avstanden. Ved parallell legging, f.eks. en gjennomføring gjennom en vegg, må det monteres en avstandsholder (f.eks. isolasjon), for å unngå kontakt. På grunn av faren for frost må du passe på at kaldtvannstilførselen ikke kommer i kontakt med kuldebroer (f.eks. ytterveggen). Koble til kaldtvannstilførselen (23) på sikkerhets- / tømmeventilen (24). For å garantere fullstendig tømming av vannet, og varig tette vannslanger på apparatet, må alltid de vedlagte vinkeltilkoblingene ( ) brukes. Legg en vannledning (25) for kaldtvannstilførsel mellom sikkerhets- / tømmeventilen (24) og innløpet til varmtvannsberederen. Varmtvannsledningen (26) legges fra vinkeltilkoblingen med integrert lufteventil (28) til forbruksstedene. Sett vinkeltilkoblingen (28 med lufteventil) på den øvre tilkoblingen (varmtvannsutløp) og vinkeltilkoblingen (27) på den nedre tilkoblingen (kaldtvannstilførsel) for varmeapparatet, til anslag. Trekk i motsatt retning for å kontrollere om vinkeltilkoblingene er tilstrekkelig godt festet. Skyv ventilasjonsslangen med ytre diameter Ø 11 mm (29) inn på slangetuten til lufteventilen (32), og før den ut uten knekk. Pass på at radiusen på bendet ikke blir mindre enn 40 mm. Skjær av ventilasjonsslangen ca. 20 mm under kjøretøygulvet i 45 vinkel til kjøreretningen. (Se bilde 18 eksempel på en installasjon med fleksible slanger Ø 10 mm). Bor et hull med diameter Ø 18 mm i kjøretøygulvet. Sett slangen (24b) på tømmestussen (24a), stikk begge gjennom gulvet og før dem ut. Fest sikkerhets- / tømmeventilen med 2 skruer. (Se bilde 17 eksempel på en installasjon med fast rørlegging Ø 12 mm) a 24b Ø 18 mm 20 mm 45º Bilde 17 Bilde 18 8

9 Montering av romtemperaturføleren Ved valg av plass er det viktig å ta hensyn til at romtemperaturføleren ikke må utsettes for direkte varmestråling. Av hensyn til en optimal romtemperaturregulering anbefaler vi å montere romtemperaturføleren på oversiden av inngangsdøren. 39 open V Bilde mm Husk at føleren alltid må monteres i en loddrett vegg. Romluften må strømme uhindret rundt den. Bor et hull med diameter Ø 10 mm. Legg tilkoblingskabelen bakfra og gjennom boringen, og sett kabelenden med en isolert tilkoblingsplugg på føleren (det er ikke nødvendig å ta hensyn til polaritet). Skyv romtemperaturføleren inn og legg kabelenden med de to isolerte tilkoblingspluggene frem til varmeapparatelektronikken (ved behov kan den forlenges til en maksimal totallengde på 10 m med kabel 2 x 0,5 mm²). Den vedlagte romtemperaturføleren må alltid være tilkoblet, da varmeapparatet ellers vil stå i feilmodus. Montere betjeningsenhetene Bilde = Inngangsspenning +12 V (flat plugg 6,3 mm) 41 = Inngangsspenning masse (flat plugg 6,3 mm) 42 = FrostControl-varmeelement (tilbehør) 43 = Apparatsikring: 10 A treg (T 10 A) 44 = Trådlask (eller vindusbryter tilbehør) 45 = Tidskoblingsur ZUCB (tilbehør bare i kombinasjon med analoge betjeningsenheter) 46 = Romtemperaturføler 47 = Betjeningsenhet / diagnoseplugg* 48 = Betjeningsenhet / diagnoseplugg* * Alternative tilkoblinger Utfør alle tilkoblingene til apparatet med hengende tilkoblingskabler. Dette forhindrer at kondensvann trenger inn via tilkoblingskablene Montering av betjeningsenhetene er beskrevet i monteringsanvisningen som følger med betjeningsenheten. Elektriske tilkoblinger Legg tilkoblingskablene slik at de ikke kan skrapes opp. I forbindelse med skarpe kanter, f.eks. gjennomføringer i metallvegger, bør du i tillegg ta i bruk gjennomføringshylser eller kantbeskyttelsesprofiler. Tilkoblingskablene må hverken festes til eller berøre metalliske overflater, avgassrøret eller varmluftsrørene. De elektriske tilkoblingene ligger under tilkoblingsdekselet (39) til varmeapparatet. Du kan ta av dette ved samtidig å trykke og skyve i pilretningen. Når du tar av eller setter på tilkoblingsdekselet, må du ta hensyn til tilkoblingskabelen, så denne ikke trekkes ut eller kommer i klem. Bilde 21 Tilkoblingskablene og pluggen må ikke utsettes for belastninger. Bunt sammen tilkoblingskablene så de strekkavlastes (se bilde), og fest dem med en kabelstrips hver på huset. Alle ledningene må være godt festet, og må ikke kunne løsne som følge av rystelser ellers kan det være fare for brann! Bilde 22 9

10 Spenningsforsyning 12 V Elektriske ledninger, koblings- og styringsenheter for varmeapparater må være plassert i kjøretøyet på en slik måte at det ikke er noe som hindrer dem i å virke som de skal under normale driftsbetingelser. Alle ledninger som legges ut av kjøretøyet, må legges med sprutsikker gjennomføring. Før arbeidet med de elektriske delene påbegynnes, må apparatet skilles fra strømforsyningen. Det er ikke nok å slå av betjeningsenheten! I forbindelse med elektrosveisearbeider på karosseriet må apparattilkoblingen skilles fra kjøretøyets elektriske anlegg. Apparatet er utstyrt med et feilpolaritetsvern. Hvis apparatet kobles til med feil polaritet, fungerer ikke LED-indikatorene. Apparatet kan fortsatt brukes etter at riktig polaritet er gjenopprettet. For å garantere optimal strømforsyning må varmeapparatet kobles til det sikrede kjøretøynettet (sentralstrøm 10 A) med kabel 2 x 2,5 mm² (ved lengder over 6 m med kabel 2 x 4 mm²). Eventuelt må det tas hensyn til spenningsfall i forsyningsledningen. Minusledningen kobles til sentralt chassis. Ved direkte tilkobling til batteriet må pluss- og minusledningen sikres. For tilkoblingene (40, 41) anbefaler vi bruk av helisolerte, flate kabelsko på 6,3 mm. Ingen ytterligere forbrukere må være tilkoblet tilførselsledningen. Ved bruk av nett- eller strømforsyningsapparater er det viktig å huske på at denne ene regulerte utgangsspenningen leverer mellom 11 V og 15 V, og at brumspenningen er < 1,2 Vss. For de ulike brukssituasjonene anbefaler vi ladeautomatene fra Truma. Spør forhandleren din. Andre ladeapparater må bare brukes med et 12 volts batteri som buffer. Romtemperaturføler Stikk inn pluggen på tilkoblingskabelen i kontakten (46) (det er ikke nødvendig å ta hensyn til polariteten). Betjeningselement / klimasystem Følgende tilkoblingskombinasjoner er mulige. Analoge betjeningselementer 1 Betjeningsenhet CP classic eller 1 Energivelger CP E classic Combi (varmeapparat uten elektriske varmestaver) Combi E (varmeapparat med elektriske varmestaver) Spenningsforsyning 230 V~ / 50 Hz (Combi E med elektriske varmestaver) Den elektriske tilkoblingen av 230 V~ / 50 Hz må kun foretas av en fagperson (i Tyskland f.eks. i henhold til VDE 0100, del 721 eller IEC ). Den elektriske tilkoblingen 230 V~ / 50 Hz skal foretas til en sikret strømkrets på minst 10 A (helst 16 A). I campingvognens / bobilens strømkrets for Combi E må det være montert inn: en egnet feilstrømbryter (FI-strømbryter / sikring) nettbryter (for vedlikeholdsarbeid og reparasjon) Disse bryterne må kunne slås av på alle poler og overholde påkrevet kontaktavstand (minst 3,5 mm). Bilde 23 l = 150 cm Kabelen må være sikret med dertil egnede klemmer. Kabler / ledninger for lavspenningsanlegg skal legges adskilt fra kabler / ledninger for ELV-anlegg. Funksjonskontroll Etter montering må det kontrolleres med trykkfallmetoden at gasstilførselen er tett. Det skal utstedes et kontrollsertifikat (i Tyskland f.eks. i henhold til det såkalte DVGW-arbeidsdokument G 607 ). Deretter må alle apparatets funksjoner kontrolleres i henhold til bruksanvisningen, særlig tømming av vanninnholdet. Ingen garanti ved frostskader! Bruksanvisningen skal overleveres til eieren av kjøretøyet. Advarsler Montøren eller eieren av kjøretøyet må plassere den gule etiketten med advarslene som fulgte med apparatet, på et sted i kjøretøyet som er lett synlig for alle brukere (f.eks. på døren til klesskapet). Truma kan sende manglende etiketter på oppfordring. Digitale betjeningselementer 1 Betjeningsenhet CP plus Combi (E) (varmeapparat med / uten elektriske varmestaver) og 1 Klimasystem Egnede systemer se bruksanvisning for betjeningsenheten til CP plus Stikk pluggen på tilkoblingskabelen inn i en av kontaktene (47 eller 48) til den går i inngrep. 10

11

12 I tilfelle feil bør du ta kontakt med Trumas servicesenter eller en av våre autoriserte servicepartnere (se Henvendelsen din kan behandles raskere hvis du på forhånd har funnet frem apparattypen og serienummeret (se typeskiltet). Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel N-1391 Vollen Fax Fo /2015 Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Monteringsanvisning Side 2 Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Modell... 2 Monteringsanvisning 24 Monteringsanvisning 20 Plassvalg og

Detaljer

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning Side 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Symboler som brukes Symbol markerer

Detaljer

inet Box Monteringsanvisning

inet Box Monteringsanvisning Monteringsanvisning Side 2 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Sikkerhetanvisninger... 2 Bruksformål... 2 Leveransens omfang... 2 Mål... 3 Tilkoblinger / betjeningselementer...

Detaljer

Boiler Gas BGF 10. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Gas BGF 10. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BGF 10 Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BGF 10 gassdrevet varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål... 2 Bestemmelser... 2 Valg av monteringssted...

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Truma inet Box. Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

Truma inet Box. Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Sikkerhetsanvisninger... 2 Bruksformål... 2 Leveransens omfang... 2 Mål... 3 Tilkoblinger

Detaljer

Combi D 6(E) Monteringsanvisning. Komfort på reisen. Combi E. Combi 230 V~

Combi D 6(E) Monteringsanvisning. Komfort på reisen. Combi E. Combi 230 V~ Combi D 6(E) Monteringsanvisning Combi E 9 7 3 Combi 2 3 1 1 60 0 230 V~ 60 Komfort på reisen Combi D 6(E) 2 1 3 6 Monteringseksempel 1 Betjeningsenheter 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 10 cm²)

Detaljer

Combi (E) CP plus ready. Monteringsanvisning

Combi (E) CP plus ready. Monteringsanvisning Combi (E) CP plus ready Monteringsanvisning Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Monteringseksempel 1 Betjeningselementer (analoge/digitale) 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 150 cm²) 4 Varmluftsrør

Detaljer

Utvendig stikkontakt for gass

Utvendig stikkontakt for gass Utvendig stikkontakt for gass NO Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen Side 02 Side 03 Utvendig stikkontakt for gass Bruksanvisning Symboler som brukes Montering og reparasjon av apparatet

Detaljer

Combi (E) Monteringsanvisning Side 2

Combi (E) Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) 2 1 3 6 4 5 Monteringseksempel 1 Betjeningsenhet 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 150 cm²) 4 Varmluftsrør 5 Varmluftsutløp 6 Veggpipe 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Truma CP (E) classic Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Betjeningselementer CP (E) classic Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Symboler som

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 gassdrevet/elektrisk varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder

Therme Varmtvannsbereder Therme Varmtvannsbereder Therme 230 V ~ Monteringsanvisning A B C D 18 Ø 55 mm 17 20 19 22 22 21 6 2 Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 3 Monteringsveiledning

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

MonoControl CS. NO Monteringsanvisning Side 2

MonoControl CS. NO Monteringsanvisning Side 2 MonoControl CS NO Monteringsanvisning Side 2 MonoControl CS Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Leveransens omfang... 3 Sikkerhetsanvisninger... 3 Beskyttelse mot tilsmussing

Detaljer

Truma E-Kit. Bruksanvisning Oppbevares i bilen. Side 02

Truma E-Kit. Bruksanvisning Oppbevares i bilen. Side 02 Truma E-Kit NO Bruksanvisning Oppbevares i bilen Side 02 Truma E-Kit Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Forskriftsmessig bruk... 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 Forskriftsmessig bruk Apparatet skal

Detaljer

Brenselcellesystem VeGA. Servicehefte. Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brenselcellesystem VeGA. Servicehefte. Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brenselcellesystem VeGA Servicehefte Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Bilde Bilde 5 Bilde 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehefte VeGA Serienummer VeGA Serienummer

Detaljer

Aventa comfort. Monteringsanvisning. Side 02

Aventa comfort. Monteringsanvisning. Side 02 Aventa comfort NO Monteringsanvisning Side 02 Aventa comfort Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tekniske data... 2 Monteringsanvisning Leveransens omfang... 3 Tilbehør for montering (tilleggsutstyr)...

Detaljer

Truma VarioHeat. Monteringsanvisning Side 2

Truma VarioHeat. Monteringsanvisning Side 2 Truma VarioHeat Monteringsanvisning Side Monteringsvarianter 3 4 5 30 - max. 50 cm 7 30 - max. 50 cm 6 Bilde Bilde Bilde 3 30 - max. 50 cm Monteringseksempel Romtemperaturføler Digital betjeningsenhet

Detaljer

Boiler. Monteringsanvisning

Boiler. Monteringsanvisning Boiler Monteringsanvisning Boiler B 10 / B 14 A 3 4 8 11 38 10 1 9 2 7 5 KBS 3 B C 15 23 15 23 12 20 16 13 24 14 22 20 16 6 13 14 24 22 D E 66 mm Ø 55 mm F 34 28 30 29 28 31 26 36 25 27 31 32 33 28 35

Detaljer

Aventa compact Aventa compact plus

Aventa compact Aventa compact plus Aventa compact Aventa compact plus NO Monteringsanvisning Side 02 Aventa compact / plus Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tekniske data... 2 Monteringsanvisning Leveransens omfang... 3 Tilbehør

Detaljer

DuoControl CS. NO Monteringsanvisning Side 2

DuoControl CS. NO Monteringsanvisning Side 2 DuoControl CS NO Monteringsanvisning Side 2 DuoControl CS Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Leveransens omfang... 3 Sikkerhetsanvisninger... 3 Beskyttelse mot tilsmussing

Detaljer

Combi (E) Monteringsanvisning. Side 2

Combi (E) Monteringsanvisning. Side 2 Combi (E) NO Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) 3 2 4 1 7 5 6 Monteringseksempel 1 Varmeapparat med flytende gass Combi (E) 2 Betjeningsenhet 3 Romtemperaturføler 4 Omluftinnsug (min. 150 cm²) 5 Varmluftsrør

Detaljer

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen!

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5 Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tillegg til bruksanvisningen Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi (E) 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Boiler Elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Elektro Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Modell... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Viktig bruksinformasjon...

Detaljer

Boiler gass / Boiler gass/elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler gass / Boiler gass/elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler gass / Boiler gass/elektro Monteringsanvisning Side 2 Boiler gass / Boiler gass/elektro varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Sikkerhetsanvisninger... 2

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljert varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL passer for Fritidshus Villaer Mindre boliger Carat Opal 2000SL

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7 Gassfilter Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7 Gassfilter Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksanvisning Bruksformål... 3 Utskifting av filterpatronen... 3

Detaljer

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113 Spesifikasjon over materiell til Nordic Daylight System U113 med brutt kuldebro i U-profilene 1. Nordic Daylight System U113 panel 2. Polykarbonat (PC) start/sluttprofil Art-No. 2179 3. PC flensprofil

Detaljer

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Monteringsanvisning Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Apparatbeskrivelse I den modulære funksjonssøylen kan flere enkeltapprater installeres på veggen i et enhetlig design. Ved hjelp av

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 5186 EL. no - NO 08.11 09 235 120 / 01

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 5186 EL. no - NO 08.11 09 235 120 / 01 Installasjonsplan Tørketrommel PT 5186 EL no - NO 08.11 09 235 120 / 01 09 235 120 / 01 2 Teknisk datablad Tørketrommel: Oppvarmingsmåte: PT 5186 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler med fet skrift

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 Installasjonsplan Vaskemaskin PW 6167 EL no - NO 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 M.-Nr. 09 249 960 / 01 2 Teknisk Datablad Vaskemaskin: Oppvarmingsmåte PW 6167 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler

Detaljer

Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90)

Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90) monteringsanvisning Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

GLX150 varmelistsystem

GLX150 varmelistsystem GLX150 varmelistsystem Modell: GLX150 11,2cm høyde 2,2cm tykkelse Type: Lukket støvforbrenningsfri Watt: 150/m Volt: 230 AC Kapslingsgrad: IP21 Norm: IEC 60335-2-30 Patentnr: 302592 Sikkerhet Varmelistsystemet

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse Symbolet henviser

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

GEK-S installasjonskanal Stålplatesystemer 80-overdel

GEK-S installasjonskanal Stålplatesystemer 80-overdel GEK-S installasjonskanaler av stålplate har rasterhulling i underdelen som gjør det enkelt å montere kanalen på vegg eller knekter. En installasjonskanal i standardlengden på 2.000 be står av en kanalunderdel

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Graving og kabling Brukerveiledning

Graving og kabling Brukerveiledning Graving og kabling Brukerveiledning 1 Dette må gjøres før hjemmesentralen installeres 2 Graving av grøft og legging av utvendig kabel 3 Boring og trekking av rør inn i huset 4 Plassering av hjemmesentral

Detaljer

Altibox Brukerveiledning Egeninnsats

Altibox Brukerveiledning Egeninnsats Altibox Brukerveiledning Egeninnsats ALT DU TRENGER Å VITE OM GRAVING OG KABLING Gjør egeninnsatsen i 7 trinn: 1 Finn 2 Planlegg 3 Bor 4 Trekk 5 Grav 6 Legg 7 Meld ut hvor du vil plassere hjemmesentralen.

Detaljer

Therme. Therme. Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Service. Varmtvannsbereder

Therme. Therme. Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Service. Varmtvannsbereder 230 V ~ 40020-40400 G 06 09/2003 E 04 07/2003 Fo. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. (66 75) 99 50 N-1391 Vollen Fax (66 75) 99 51 Truma Gerätetechnik

Detaljer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Art. 626 105 Del nr Beskrivelse Antall H 1 Bolt 6 H 2 Skrueanker 12 H 3 Mutter 6 H 4 Øyeskrue 6 H 5 U-bolt 12 H 6 Nylock-mutter 24 H 7 Klamme 12 H 8 Hettemutter 24

Detaljer

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6 Gassfilter Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6 Gassfilter Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksanvisning Bruksformål... 3 Utskifting av filterpatronen...

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Monteringsanvisning Komfort på reisen A S 3002 (P) A S 5002 B C S 3002 (P) C S 5002 2 cm² ca. 5-10 cm D S 3002 (P) D S 5002 E S 3002 (P) E S 5002 F G S 3002 (P) G S

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat Bruksanvisning Norsk Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat OBS! Les nøye før maskinen tas i bruk. Innhold Tekniske data Side 2 Sikkerhetsanvisninger Side 2 Vedlikehold og service.. Side

Detaljer

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 5105 EL AV/LP. no - NO 08.11 09 235 400 / 01

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 5105 EL AV/LP. no - NO 08.11 09 235 400 / 01 Installasjonsplan Vaskemaskin PW 5105 EL AV/LP no - NO 08.11 09 235 400 / 01 09 235 400 / 01 2 Teknisk Datablad Vaskemaskin: Oppvarmingsmåte: PW 5105 AV/LP Elektro (EL) Legende: Innringede symboler

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

Freestanding Monteringsanvisninger. Tips for å komme i gang

Freestanding Monteringsanvisninger. Tips for å komme i gang Monteringsanvisninger Tips for å komme i gang et er best å være to personer ved montering av en løsning på over to meter. Vær oppmerksom på at alle løsninger som skal stå ut fra veggen, skal ha føtter

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en kjøkkenløsning, som både gir kokende og varmt vann. Quooker COMBI+ består

Detaljer

Monterings- veiledning. Montering på 1-2-3. quick connector

Monterings- veiledning. Montering på 1-2-3. quick connector Montering på 1-2-3 Monterings- veiledning biocare e4100 quick connector Innedel - deler Utedel - drenering Verktøy Plassering Veggbrakket Hull i veggen - styrebor - 70 mm hullsag Rørenhet i gjennomvegg

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E M O N T E R I N G S - O G B R U K E R V E I L E D N I N G Revidert 08.12.2015 FØLGENDE GJELDER SAMTLIGE VARMTVANNSBEREDERE FRA HØIAX: All service/reparasjon, inkludert

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Gulvbokser >>> Bredt produktspekter: Alle funksjoner og koblinger tilgjengelige, så som:

Gulvbokser >>> Bredt produktspekter: Alle funksjoner og koblinger tilgjengelige, så som: Gulvbokser >>> Bredt produktspekter: Alle funksjoner og koblinger tilgjengelige, så som: > Strøm- og datauttak > Overspenningsvern > Høyttaleruttak > TV- og videouttak > USB- og VGA-uttak > med mer...

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 230V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 230V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 230V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

43 47, N 6 515. Gassforsyning: Uten grenser, uten stopp, uten problemer, De originale Truma gasstrykkreguleringsanlegg

43 47, N 6 515. Gassforsyning: Uten grenser, uten stopp, uten problemer, De originale Truma gasstrykkreguleringsanlegg Gassforsyning: Uten grenser, uten stopp, uten problemer, De originale Truma gasstrykkreguleringsanlegg 43 47, N 6 515 HAR DE EN SIKKER GASSFORSYNING? AKKURAT DER DE ØNSKER DET. MonoControl CS og DuoControl

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Kortfattet

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Monteringsanvisning. Monteringsramme

Monteringsanvisning. Monteringsramme Monteringsanvisning Monteringsramme 1251 04 Apparatbeskrivelse I monteringsrammene installeres apparatmoduler eller komplettapparater, som f.eks. radio-dørmodulen Dialog fra systemet modulær funksjonssøyle,

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer