Combi 4 / Combi 6. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Combi 4 / Combi 6. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!"

Transkript

1 Combi 4 / Combi 6 Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

2 Combi 4 / Combi Betjeningselement 2 Tidskoblingsur ZUCB (tilbehør) 3 Romtemperaturføler 4 Kaldtvannstilkobling 5 Varmtvannstilkobling 6 Gasstilkobling 7 Varmluftsutløp 8 Omluftinnsug 9 Avgassutløp 10 Tilførsel av forbrenningsluft 11 Elektronisk styringsenhet 12 Vannbeholder (10 liter) 13 Brenner 14 Varmeveksler 15 FrostControl (sikkerhets-/tømmeventil) Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Funksjonsbeskrivelse... 2 Sikkerhetsmerknader... 3 Viktig bruksinformasjon... 3 Bruksanvisning Betjeningselement... 4 Romtermostat... 4 FrostControl... 4 Lukke tømmeventilen... 4 Automatisk åpning av tømmeventilen... 4 Manuell åpning av tømmeventilen... 4 Igangkjøring... 4 Sommerdrift... 5 Vinterdrift... 5 Utkobling... 5 Rød lysdiode «Feil»... 5 Fylle varmtvannsberederen... 5 Tømme varmtvannsberederen... 5 Vedlikehold... 6 Sikringer... 6 Kassering... 6 Tekniske data... 6 Feilsøkingstabell... 7 Tilbehør... 9 Samsvarserklæring Truma garanti Symboler som finner anvendelse Symbolet henviser til potensielle farer. Instruks med informasjon og tips. Funksjonsbeskrivelse Gassvarmeanlegget Truma Combi er et varmluftsvarmeapparat med integrert varmtvannsbereder (med volum på 10 liter). Brennerens funksjon understøttes av en vifte. Dermed vil den fungere feilfritt også under kjøring. I vinterdriftsmodus kan brenneren brukes til å varme opp rommet og vannet samtidig. Hvis du bare trenger varmt vann, kan du få dette i sommerdriftsmodus. I sommerdriftsmodus foregår oppvarmingen av vannet på det laveste brennertrinnet. Når vanntemperaturen er nådd, slår brenneren seg av. I vinterdriftsmodus velger apparatet automatisk det påkrevde effekttrinnet, tilsvarende temperaturforskjellen mellom det som er stilt inn på betjeningsdelen og den aktuelle romtemperaturen. Når varmtvannsberederen er full, varmes vannet automatisk samtidig. Vanntemperaturen avhenger av den valgte driftsmodusen og den produserte varmeeffekten. Ved temperaturer på ca. 3 C ved den automatiske sikkerhets-/tømmeventilen FrostControl åpnes denne og tømmer varmtvannstanken. 2

3 Sikkerhetsmerknader På gassanlegg med trykkregulering, gassapparater/-anlegg, er bruk av stående gassflasker der gassen tappes i gassform påkrevet. Gassflasker der gassen hentes ut fra væskefasen (f.eks. til gaffeltrucker) er ikke tillatt, da de kan skade gassanlegget. Ved utettheter i gassanlegget, eller ved gasslukt: Slukk all åpen ild Åpne vinduer og dører Lukk alle hurtigstengningsventiler og gassflasker Ikke røk Ikke bruk elektriske brytere Få en fagperson til å undersøke hele anlegget! Reparasjoner må kun utføres av fagfolk! Garantikrav bortfaller og erstatningskrav avvises særlig ved: forandringer på apparatet (inklusive tilbehørsdeler), forandringer på avgassystemet og pipen, bruk av andre deler enn originaldeler fra Truma som reserveog tilbehørsdeler, ikke-overholdelse av monterings- og bruksanvisningen. I tillegg bortfaller apparatets driftstillatelse og i mange land dermed også driftstillatelsen for kjøretøyet. Driftstrykket til gasstilførselen på 30 mbar må stemme overens med driftstrykket til apparatet (se typeskiltet). Gassanlegg for flytende gass må tilfredsstille tekniske og administrative krav i det landet hvor de skal brukes (i Europa f.eks. EN 1949 for kjøretøyer). Nasjonale forskrifter og regler må følges (i Tyskland f.eks. det såkalte DVGW-arbeidsdokument G 607 for biler). I Tyskland må gassanlegget kontrolleres på nytt annethvert år av en sakkyndig for anlegg for flytende gass (DVFG, TÜV, DEKRA). Dette skal bekreftes på det aktuelle kontrollsertifikatet (G 607). Trykkreguleringsapparater og slangeledninger må skiftes ut med nye senest 10 år (8 år ved bruk i næring) etter produksjonsdato. Dette er den driftsansvarlige personens (evt. juridiske personens) ansvar. Viktig bruksinformasjon Hvis pipen er plassert i nærheten av eller rett under et vindu som kan åpnes, må apparatet være utstyrt med en automatisk utkoblingsanordning, for å hindre at apparatet går mens vinduet er åpent. Med jevne mellomrom, og særlig etter lange turer, må det kontrolleres at det doble avgassrøret ikke er skadet, at tilkoblingen ikke har løsnet, og at apparatet og pipen er godt festet. I tilfelle en eksplosjon (feiltenning) må en fagmann kontrollere avgassystemet! Pipen for avgassystemet og tilførselen av forbrenningsluft må alltid holdes fri for forurensninger (slaps, is, løv osv.). Varmluftutløpene og åpningene for omluftinnsuget må alltid være åpne, så ikke apparatet overopphetes. Den innebygde temperaturbegrenseren sperrer gasstilførselen hvis apparatet blir for varmt. For oppvarming under kjøring foreskriver direktiv 2004/78/EF for bobiler en sikkerhetsavstengningsanordning. Truma MonoControl CS gassanlegg med trykkregulering fyller dette kravet. Hvis det ikke finnes noen sikkerhetsavstengningsanordning (f.eks. slikt som følger med Truma MonoControl CS), så må gassflasken være lukket under kjøring, og det må monteres henvisningsskilt i flaskeskapet og i nærheten av betjeningsenheten. For oppvarming under kjøring i campingvogner anbefaler vi også sikkerhetsavstengningsanordningen for sikkerhets skyld. Det er kjøretøyets eier som er ansvarlig for at kontrollen gjennomføres. Apparater med flytende gass må ikke brukes under fylling av drivstoff, i parkeringshus, i garasjer eller på ferger. Ved første gangs bruk av et fabrikknytt apparat (eller etter lengre tids stillstand), kan det forbigående oppstå en lett røk- og luktutvikling. Det vil være hensiktsmessig å varme opp apparatet flere ganger i sommermodus (60 C), og i den forbindelse sørge for god utlufting av rommet. Varmefølsomme gjenstander (f. eks. spraybokser) eller brennbare væsker må ikke lagres i det rommet hvor varmeapparatet er montert, da temperaturen her under visse omstendigheter kan bli noe høyere. For gassanlegget må det kun brukes trykkreguleringsanordninger i henhold til NS-EN (i biler) med fast utgangstrykk på 30 mbar. Strømningshastigheten til trykkreguleringsanordningen må minst tilsvare det maksimale forbruket til alle de apparatene anleggsprodusenten har montert. I kjøretøy anbefaler vi trykkreguleringsanlegget Truma MonoControl CS eller, for anlegg med to flasker, trykkreguleringsanlegget Truma DuoComfort / Duo Control CS. Ved temperaturer under 0 C bør anlegget/ventilen påmonteres EisEx oppvarming på reguleringen. Det må kun brukes regulatortilkoblingsslanger som egner seg for det landet hvor anlegget skal brukes, og som tilfredsstiller kravene i det aktuelle landet. Med jevne mellomrom må det kontrolleres at disse ikke er blitt sprø og sprukne. Til vinterdriftsmodus bør det kun brukes vinterbestandige spesialslanger. 3

4 Bruksanvisning Før bruk må du lese bruksanvisningen og «Viktig bruksinformasjon»! Eieren av bilen er ansvarlig for at apparatet kan betjenes som forutsatt. FrostControl (Sikkerhets-/tømmeventil) FrostControl er en strømløs sikkerhets-/tømmeventil. Ved fare for frost tømmer den automatisk innholdet av varmtvannsberederen via en tømmestuss. Ved overtrykk i systemet utliknes trykket automatisk og støtvis via sikkerhetsventilen. Montøren eller eieren av bilen må plassere den gule etiketten med advarslene, som fulgte med apparatet, på et sted i bilen som er lett synlig for alle brukere (f.eks. på døren til klesskapet)! Truma kan sende manglende etiketter på oppfordring. n k Før første bruk må en absolutt skylle hele vannforsyningen godt med rent vann. Når det er fare for frost, og varmeapparatet ikke skal brukes på en stund, må vannet tømmes ut! Ingen garanti ved frostskader! Materialene i apparatet som kommer i kontakt med vann er egnet for drikkevann (se produsenterklæring Manufacturer Declaration). m o Betjeningselement (Oppvarming og varmtvann) k = Dreiebryterstilling «Drift» m = Trykknappstilling «Lukket» n = Trykknappstilling «Tømme» o = Tømmestuss (er ført ut av bilen gjennom bilgulvet) a g, h b Combi c f d e a = Vrider for romtemperatur (1 5) b = Grønn lysdiode lyser «Drift» Grønn lysdiode blinker «Bare vifte» for avkjøling av apparatet, er aktiv c = Sommerdrift (vanntemperatur 40 C eller 60 C) d = Vinterdrift (Oppvarming uten kontrollert vanntemperatur eller med tømt vannanlegg) e = Vinterdrift (Oppvarming med kontrollert vanntemperatur) f = Dreiebryter «Av» g = Gul lysdiode lyser «Varmtvannsbereder-oppvarmingsfase» h = Rød lysdiode lyser, rød lysdiode blinker «Feil» Lysdiodene vises bare når apparatet er på. Romtermostat Inne i bilen er det en ekstern romtemperaturføler (i) til måling av romtemperaturen. Bilprodusenten plasserer føleren et passende sted som kan variere med biltypen. Du finner mer informasjon om dette i håndboken til bilen din. Lukke tømmeventilen Kontroller om dreiebryteren står på «Drift» (stilling k), dvs. parallelt med vanntilkoblingen, og at den har gått i inngrep. Lukk tømmeventilen ved å trykke på trykknappen. Trykknappen må gå i inngrep i stillingen (m) «Lukket». Først ved temperaturer over ca. 7 C på tappeventilen kan denne lukkes manuelt med trykknappen (posisjon m), og varmtvannstanken kan fylles. Som tilbehør leverer Truma et varmeelement (art.nr ) til å sette inn i FrostControl og feste med en låseplate. Når Combi er på, varmer dette varmeelementet FrostControl opp til ca. 10 C. Varmtvannsberederen kan dermed, uavhengig av temperaturen i monteringsrommet, fylles etter kortere tid. Automatisk åpning av tømmeventilen Ved temperaturer under ca. 3 C på tappeventilen åpnes denne automatisk, trykknappen hopper ut (posisjon n). Vannet til varmtvannskjelen renner ut over tømmestussene (o). Manuell åpning av tømmeventilen Drei dreiebryteren 180 til den går i inngrep. Da spretter trykkknappen ut (stilling n). Vannet i varmtvannsberederen renner ut via tømmestussen (o). Tømmestussen (o) til FrostControl må alltid holdes fri for forurensninger (slaps, is, løv osv.), for å sikre at vannet alltid skal kunne renne ut! Ingen garanti ved frostskader! i = Romtemperaturføler i «Riktig» termostatinnstilling på betjeningsdelen (1 5) vil variere med varmebehovet og biltypen. For å oppnå en middels romtemperatur på ca. 23 C anbefaler vi en termostatinnstilling på ca. 4. Igangkjøring Oppvarmingsdrift er som hovedregel alltid mulig både med og uten vanninnhold. Kontroller at pipen ikke er blokkert. Fjern eventuelle hindre. Åpne gassflasken og hurtigstengningsventilen i gasstilførselen. 4

5 Sommerdrift (Bare varmtvannsbereder) Sett dreiebryteren på betjeningsdelen i stilling (c sommerdrift) 40 C eller 60 C. Den grønne (b) og den gule (g) lysdioden lyser. Etter at den innstilte vanntemperaturen (40 C eller 60 C) er nådd, slår brenneren seg av, og den gule lysdioden (g) slukkes. Vinterdrift Oppvarming med kontrollert vanntemperatur Sett dreiebryteren i driftsstilling (e). Drei vrideren (a) til den ønskede termostatstillingen (1 5). Den grønne lysdioden (b) for drift lyser og viser samtidig stillingen til den valgte romtemperaturen. Den gule lysdioden (g) viser vannets oppvarmingsfase. Apparatet velger automatisk det påkrevde effekttrinnet, tilsvarende temperaturforskjellen mellom det som er stilt inn på betjeningsdelen og den aktuelle romtemperaturen. Når den romtemperaturen er nådd, som er stilt inn på betjeningsdelen, går brenneren tilbake til laveste trinn og varmer opp vannet til 60 C. Den gule lysdioden (g) slukkes etter at vanntemperaturen er nådd. Oppvarming uten kontrollert vanntemperatur Sett dreiebryteren i driftsstilling (d). Drei vrideren (a) til den ønskede termostatstillingen (1 5). Den grønne lysdioden (b) for drift lyser og viser samtidig stillingen til den valgte romtemperaturen. Den gule lysdioden (g vannets oppvarmingsfase) lyser bare ved vanntemperaturer under 5 C! Apparatet velger automatisk det påkrevde effekttrinnet, tilsvarende temperaturforskjellen mellom det som er stilt inn på betjeningsdelen og den aktuelle romtemperaturen. Når den romtemperaturen er nådd, som er stilt inn på betjeningsdelen, slår brenneren seg av. Varmluftviften går fortsatt, med lavere turtall, så lenge utblåsningstemperaturen (ved apparatet) er høyere enn 40 C. Når varmtvannsberederen er full, varmes vannet automatisk samtidig. Vanntemperaturen er da avhengig av den avgitte varmeeffekten og oppvarmingsvarigheten for å nå romtemperatur. Oppvarming med tømt vannsystem Sett dreiebryteren i driftsstilling (d). Drei vrideren (a) til den ønskede termostatstillingen (1 5). Den grønne lysdioden (b) for drift lyser og viser samtidig stillingen til den valgte romtemperaturen. Den gule lysdioden (g) lyser bare ved apparattemperaturer under 5 C! Apparatet velger automatisk det påkrevde effekttrinnet, tilsvarende temperaturforskjellen mellom det som er stilt inn på betjeningsdelen og den aktuelle romtemperaturen. Når den romtemperaturen er nådd, som er stilt inn på betjeningsdelen, slår brenneren seg av. Varmluftviften går fortsatt, med lavere turtall, så lenge utblåsningstemperaturen (ved apparatet) er høyere enn 40 C. Utkobling Slå av varmeapparatet med dreiebryteren (stilling f). Den grønne lysdioden (b) slukkes. Hvis den grønne lysdioden (b) blinker etter at varmeapparatet er slått av, betyr det at viften fortsetter å gå for å kjøle ned apparatet. Etter noen få minutter slutter viften å gå, og den grønne lysdioden (b) slukkes. Ved fare for frost må vannet tømmes ut! Hvis det er lenge til apparatet skal brukes igjen, må hurtigstengningsventilen i gasstilførselen og gassflasken stenges. Rød lysdiode «Feil» Ved feil tennes den røde lysdioden (h). Mulige årsaker fremgår av feilsøkingsanvisningen. For å tilbakestille (feiltilbakestilling) apparatet må du slå det av, og når ingen av lysdiodene på betjeningsdelen blinker lenger, må du slå det på igjen. Hvis vinduet åpnes, og dette er utstyrt med en vindusbryter, slutter varmeapparatet å gå, og den røde lysdioden (h) blinker. Etter at vinduet er lukket, kommer varmeapparatet på igjen. Fylle varmtvannsberederen Kontroller om dreiebryteren til tømmeventilen (FrostControl) står på «Drift», dvs. parallelt med vanntilkoblingen, og at den har gått i inngrep. Lukk tømmeventilen ved å trykke på trykknappen til denne går i inngrep. Når temperaturen er lavere enn ca. 7 C ved FrostControl, må først varmeapparatet slås på, for å varme opp FrostControl og rommet der apparatet er montert. Etter noen minutter, når temperaturen er høyere enn 7 C ved FrostControl, kan tømmeventilen lukkes. Slå på strømmen til vannpumpen (hoved- eller pumpebryter). Åpne varmtvannskranene på kjøkkenet og i badet (forvalgsblander eller blandebatterier med en spak settes på «varm»). La kranene være helt åpne til all luft i varmtvannsberederen er fortrengt og vannet strømmer jevnt. Hvis bare kaldtvannssystemet brukes, uten varmtvannsbereder, vil også kjelen til varmtvannsberederen fylles med vann. For å unngå frostskader må varmtvannsberederen tømmes via tømmeventilen, også når den ikke har vært i bruk. Ved tilkobling av en sentral vannforsyning (land- eller bytilkobling) må det brukes en trykkforminsker som forhindrer at trykket i varmtvannsberederen kan bli høyere enn 2,8 bar. Tømme varmtvannsberederen Slå av strømmen til vannpumpen (hoved- eller pumpebryter). Åpne varmtvannskranene på kjøkken og bad. Drei dreiebryteren til tømmeventilen (FrostControl) 180, til den går i inngrep. Dermed spretter trykknappen ut, og tømmeventilen åpnes. Innholdet i varmtvannsberederen tømmes nå ut via tømmeventilen. Ved å sette en passe stor bøtte under ventilen, kan du kontrollere om alt vannet renner ut (10 liter). Ingen garanti ved frostskader! 5

6 Vedlikehold Til vedlikehold og reparasjoner må det kun brukes originale deler fra Truma. For rengjøring, avkiming og pleie av boileren anbefaler vi systempleien til Truma. Andre produkter spesielt de som inneholder klor er ikke egnet. Du kan lette den kjemiske fjerningen av mikroorganismer i apparatet ved regelmessig å varme opp vannet i varmtvannsberederen til 70 C. Sett dreiebryteren på betjeningsdelen i stilling (c sommerdrift) 60 C. Den grønne (b) og den gule (g) lysdioden lyser. Når vannet i varmtvannsberederen har nådd en temperatur på 60 C, slås brenneren av, og den gule lysdioden (g) slukkes. Apparatet må forbli på i minst 30 minutter, og det må ikke tappes varmtvann. Restvarmen i varmeveksleren varmer opp vannet til opptil 70 C. Sikringer Apparatsikringen befinner seg under tilkoblingsdekselet på elektronikken. Apparatsikringen må kun skiftes ut med en sikring av samme type. Apparatsikring: 10 A treg (T 10 A) T 10 A Tekniske data (Bestemt i henhold til NS-EN 624 og Trumas godkjenningsvilkår) Apparatkategori I 3 B/P i henhold til NS-EN 437 Gasstype Flytende gass (propan / butan) Driftstrykk 30 mbar (se typeskilt) Vanninnhold 10 liter Oppvarmingstid fra ca. 15 C til ca. 60 C Varmtvannsbereder ca. 20 min. (målt i henhold til EN 15033) Varmeapparat og varmtvannsbereder ca. 80 min. Pumpetrykk maks. 2,8 bar Systemtrykk maks. 4,5 bar Merkevarmeeffekt (automatiske effekttrinn) Combi 4: 2000 / 4000 W Combi 6: 2000 / 4000 / 6000 W Gassforbruk Combi 4: g/h Combi 6: g/h Beredskapsvarmeforbruk Combi 4 / Combi 6: 5,2 g/h Lufttransportmengde (fri utblåsning, uten varmluftsrør) Combi 4: med 3 varmluftsutløp, maks. 249 m³/h med 4 varmluftsutløp, maks. 287 m³/h Combi 6: med 4 varmluftsutløp, maks. 287 m³/h Strømopptak ved 12 V Varmeapparat og varmtvannsbereder Combi 4: Kort tid maks. 5,6 A (Gjennomsnittlig strømopptak ca. 1,1 A) Combi 6: Kort tid maks. 5,6 A (Gjennomsnittlig strømopptak ca. 1,3 A) Oppvarming av varmtvannsbereder, maksimalt 0,4 A Hvilestrøm ca. 0,001 A Varmeelement FrostControl (tilleggsutstyr): maksimalt 0,4 A Vekt (uten vann) Varmeapparat: 14,0 kg Varmeapparat med periferi: 14,5 kg Kassering Apparatet må kasseres i henhold til det aktuelle brukslandets administrative bestemmelser. Ta hensyn til nasjonale lover og regler (i Tyskland er dette f.eks. forskriften om vraking av gamle biler). I andre land må det tas hensyn til de aktuelle, gyldige bestemmelsene. Forbehold om tekniske endringer! Mål 450 mm 510 mm 300 mm 6

7 Feilsøkingstabell Feil Årsak Avhjelpende tiltak Ingen LED-lampe lyser, apparatet er på og det finnes driftsspenning. Automatisk gjenstart er Tilbakestilling (feiltilbakestilling) gjennom utkopling, blokkert, f.eks. etter avbrudd vent 5 sekunder og slå på enda en gang. i strømforsyningen. Etter at enheten er slått på (vinter- og sommerdrift), lyser ingen av lysdiodene. Ingen driftsspenning. Apparat- eller kjøretøysikring defekt. Kontroller at batterispenningen er på 12 V, og lad batteriet ved behov. Kontroller alle elektriske pluggforbindelser. Kontroller apparat- eller kjøretøysikring, og skift ut om nødvendig (se Sikringer). Etter at apparatet er slått på lyser den grønne lysdioden, men varmeapparatet går ikke. Den innstilte temperaturen på betjenings- Still inn en høyere temperatur med betjeningselementet. elementet er lavere enn romtemperaturen. Etter innkopling av varmen lyser den grønne LED-lampen og den røde LED-lampen blinker med 5 Hz, den røde LED-lampen blinker med 1 Hz, den røde og gule LED-lampen blinker skiftende med 1 Hz. Vinduet over kaminen er åpent (vindusbryter). Underspenning. Batterispenningen er for lav < 10,0 V. Underspenning truer. Batterispenningen er for lav < 10,4 V. Underspenning truer ved oppvarming av vanninnholdet. Batterispenningen er for lav < 10,4 V. Lukk vinduet. Batteriet lades eller det gamle batteriet skiftes ut. Lad batteriet! Lad batteriet! Etter at varmeapparatet er slått på, lyser den grønne og den røde lysdioden. Elektronikken er defekt. Kontakt Trumas servicesenter. Ca. 30 sekunder etter at varmeapparatet er slått på, tennes den røde lysdioden. Etter lengre tids drift kobler varmeapparatet om til feilmodus. Den grønne og røde LED-lampen blinker (med 5 Hz) etter at varmen er slått av. Den grønne LED-lampen blinker (med 5 Hz) etter at varmen er slått av. Gassflasken eller hurtigstengningsventilen i gasstilførselen er lukket. Forbrenningslufttilførselen eller avgassutløpet er lukket. Sommerdrift med tom vannbeholder. Varmluftsutløpene er blokkert. Omluftinnsuget er blokkert. Gasstrykkregulatoren er dekket av is. Butanandelen i gassflasken er for høy. Apparatet ble slått av som følge av en feil. Funksjonen som kjører viften etter utkobling for å redusere temperaturen, er aktiv. Funksjonen som kjører viften etter utkobling for å redusere temperaturen, er aktiv. Kontroller gasstilførselen og åpne ventilene. Kontroller om åpningene er tilsmusset (slaps, is, løv osv.), og fjern dette ved behov. Slå av apparatet og la det avkjøles. Fyll varmtvannstanken med vann. Kontroll av de enkelte utløpsåpningene. Fjern det som blokkerer omluftinnsuget. Bruk regulatoroppvarming (EisEx). Bruk propan. (Spesielt ved temperaturer under 10 C er butan uegnet til oppvarming.) Viften slår seg av etter få minutter. Først da er det mulig å tilbakestille (feiltilbakestilling) apparatet ved å slå det av og deretter på igjen. Ingen feil. Viften slår seg av etter ca. 5 minutter. 7

8 Feilsøkingstabell Feil Årsak Avhjelpende tiltak Vannforsyning Etter at varmeapparatet er slått av, åpnes tømmeventilen (FrostControl). Temperaturen ved Slå på varmeapparatet. Ved temperaturer under ca. 3 C tømmeventilen er lavere åpnes tømmeventilen automatisk! Uten varmeapparatdrift kan tømmeventilen ikke lukkes før temperaturen enn ca. 3 C. stiger til ca. 7 C! Bruk varmeelement for FrostControl. Tømmeventilen (FrostControl) kan ikke lenger lukkes. Temperaturen ved tømmeventilen er lavere enn ca. 7 C. Dreiebryteren står ikke på «drift». Slå på varmeapparatet. Uten varmeapparatdrift kan tømmeventilen ikke lukkes før temperaturen stiger til ca. 7 C! Vri dreiebryteren til tømmeventilen til «drift», og trykk deretter på trykknappen til denne går i inngrep. Vann renner støtvis ut av avløps- stussen til FrostControl. Vanntrykket er for høyt. Kontroller pumpetrykket (maks. 2,8 bar). Ved tilkobling av en sentral vannforsyning (land- eller bytilkobling) må det brukes en trykkforminsker som forhindrer at trykket i varmtvannsberederen kan bli høyere enn 2,8 bar. Hvis disse tiltakene ikke skulle hjelpe til med å løse problemet, kontakt vennligst Truma service. 8

9 Tilbehør Tidskoblingsur ZUCB komplett med 3 m tilkoblingskabel (art. nr ). Skjøteledning 6 m for tidskoblingsuret ZUCB (art.nr ) MODIMIDOFRSASO Varmeelement for FrostControl med tilkoblingskabel 1,5 m og låseplate (art.nr ). Som standard leverer Truma med hver eneste betjeningsdel og hvert tidskoblingsur en passende avdekningsramme i fargen agatgrå. Som tilbehør kan det dessuten leveres avdekningsrammer i fargene svart, beige, platina og gull. Det går også an å bestille sidedeler i 8 ulike farger som passer til betjeningsdelene eller tidskoblingsuret og gjør et behagelig visuelt inntrykk. Snakk med forhandleren din om dette. Forbindelsesklips, 1 stykk (art.nr ). For montering av flere Truma-betjeningsdeler ved siden av hverandre. Mer tilbehør (ikke avbildet) til betjeningsdelen Kabel til betjeningsdelen 6 m (art.nr ) Kobling (art.nr ) Skjøteledning 3 m inkl. kobling (art.nr ) Skjøteledning 6 m inkl. kobling (art.nr ) 9

10 Samsvarserklæring 1. Produsentens stammedata Navn: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Adresse: Wernher-von-Braun-Str. 12, D Putzbrunn 2. Identifikasjon av apparatet Type / utførelse: LPG-kombinert varmeapparat / Combi 4 (E), Combi 6 (E) 3. Oppfyller kravene til følgende EF-reguleringer 3.1 direktiv for gassapparater 90/396/EØS 3.2 lavspenningsdirektiv 2006/95/EF 3.3 direktiv for varmeapparater 2001/56/EF, 2004/78/EF, 2006/119/EF 3.4 tenningsstøy i personbiler 72/245/EØS (med supplement) 3.5 elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF 3.6 direktiv for gamle kjøretøy 2000/53/EF 3.7 direktiv for drikkevann 98/83/EØS og bærer typegodkjenningsnummer: e Combi 4 (E): e , E1 122R Combi 6 (E): e , E1 122R og CE-tegnet med CE-produkt-identitets-nummer CE-0085BS Grunnlag for konformitetsbeviset EN 624, EN 15033; EN 298, 2001/56/EF, 2004/78/EF, 2006/119/EF; 2004/104/EF, 2005/83/EF, 2006/28/EF; 2000/53/EF; 2006/95/EF; 2004/108/EF; EN , EN ; EN ; DIN ; DVGW W270, KTW. 5. Overvåkende sted DVGW, Kraftfahrt-Bundesamt (myndigheter for biler) 6. Angivelser om funksjonen til den som skriver under Underskrift: forretningsledelse teknikk Putzbrunn, Truma garanti 1. Garantitilfeller Garantien omfatter feil på varmeren som kan tilskrives material- eller produksjonsfeil. Utover dette gjelder lovfestede garantikrav til forhandleren. Garantien gjelder ikke slitasjedeler og ved naturlig slitasje, ved bruk av ikke-originale Truma-deler i apparatene, ved bruk av gasstrykkregulatorer på grunn av skader gjennom fremmede stoffer (f.eks. olje, myknere) i gassen, dersom monterings- og bruksanvisningen fra Truma ikke har vært overholdt, ved ukyndig håndtering, på grunn av uriktig transportemballasje. 2. Garantiomfang Garantien omfatter problemer ifølge punkt 1 over, som inntreffer senest 24 måneder etter undertegnelse av kjøpekontrakt mellom selgeren og sluttbrukeren. Produsenten vil avhjelpe slike feil gjennom en etterskuddsvis ordning, det vil si i form av ny levering av vare eller reparasjon etter produsentens valg. Dersom produsenten yter garanti, begynner ikke garantitiden å løpe på nytt, men den gamle garantitiden løper videre. Krav utover dette, spesielt krav om skadeerstatning fremsatt av kjøperen eller av tredjemann, er utelukket. Forskriftene for produktansvar påvirkes ikke. Fabrikanten svarer for Truma verkstedkostnader i forbindelse med utbedring av garantifeil spesielt transport-, arbeids- og materialkostnader, forutsatt at kundeservice i Tyksland benyttes. Kundeservice i andre land dekkes ikke av garantien. Ekstrakostnader på grunn av ut- og innmontering av varmeren (f. eks. demontering av møbel- og karosserideler) omfattes ikke av gjeldende garanti. 3. Garantitiltak Adressen til produsenten er: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn, Tyskland Meld fra til Trumas servicesenter når det oppstår feil eller henvend deg til en autorisert servicepartner (se Truma servicehefte eller Reklamasjoner må beskrives i detalj. Videre må apparatets fabrikknummer og kjøpsdato oppgis. For at produsenten skal kunne kontrollere om det foreligger en garantisak, må sluttforbrukeren levere inn eller sende inn apparatet for egen risiko til produsenten/servicepartneren. Ved skader på varmeveksleren må også gasstrykkregulatoren sendes inn. Ved klimaapparater: For å unngå transportskader må apparatet kun sendes inn etter avtale med Truma servicesentrum Tyskland eller tilsvarende autorisert servicepartner. Hvis ikke tar senderen ansvar for eventuelle farer for transportskader. Sendes vennligst som fraktgods ved innsending til fabrikken. Dersom det er en garantisak, dekker fabrikken transportkostnadene hhv. kostnadene for innsending og retur. Hvis reklamasionen ikke omfattes av garantien, underrettes kunden om dette, og kunden må da betale de reparasjonskostnader som ikke påligger fabrikanten; i så fall belastes kunden også for transportkostnader. 10

11

12 I Tyskland skal man alltid melde fra til Trumas servicesenter når det oppstår feil, i andre land skal man henvende seg til de aktuelle servicepartnerne (se Truma-serviceheftet eller Henvendelsen din kan behandles raskere hvis du på forhånd har funnet frem apparattypen og fabrikknummeret (se typeskiltet). Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. +47 (0) N-1391 Vollen Fax +47 (0) Fo /2012 Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Combi 4 E / Combi 6 E. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi 4 E / Combi 6 E. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 E / Combi 6 E Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 E / Combi 6 E 1 2 3 4 8 6 7 5 13 15 17 18 14 10 11 9 12 16 8 1 Betjeningselement 2 Energivelger 3 Tidskoblingsur ZUCB (tilbehør) 4 Romtemperaturføler

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse Symbolet henviser

Detaljer

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Truma CP (E) classic Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Betjeningselementer CP (E) classic Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Symboler som

Detaljer

Boiler Elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Elektro Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Modell... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Viktig bruksinformasjon...

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder

Therme Varmtvannsbereder Therme Varmtvannsbereder 230 V ~ Therme Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Kortfattet

Detaljer

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Varmtvannsbereder for propan (Spesialversjon B 10 EL, B 14 EL med ekstra eloppvarming 230 V, 850 W) Monteringseksempel 1 Truma-Vannvarmer

Detaljer

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Varmtvannsbereder for propan (Spesialversjon B 10 EL, B 14 EL med ekstra eloppvarming 230 V, 850 W) Monteringseksempel 1 Truma-Vannvarmer

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi (E) 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Combi (E) CP plus ready. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi (E) CP plus ready. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi (E) CP plus ready Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi (E) CP plus ready 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 gassdrevet/elektrisk varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi D 6 (E) 1 4 5 12 2 6 11 13 15 16 8 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Bruksanvisning Side Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Sikkerhetsmerknader... Viktig bruksinformasjon... 3 Bruksformål...

Detaljer

Truma E-Kit. Bruksanvisning Oppbevares i bilen. Side 02

Truma E-Kit. Bruksanvisning Oppbevares i bilen. Side 02 Truma E-Kit NO Bruksanvisning Oppbevares i bilen Side 02 Truma E-Kit Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Forskriftsmessig bruk... 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 Forskriftsmessig bruk Apparatet skal

Detaljer

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 1 Varmeapparatet med propan gass Trumatic S 2 Tilførsel av forbrenningsluft

Detaljer

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen!

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5 Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tillegg til bruksanvisningen Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

Combi D 6. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi D 6. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi D 6 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi D 6 1 2 5 6 13 3 12 14 7 11 9 1 Betjeningselement 2 Tidskoblingsur ZUCB (tilbehør) 3 Romtemperaturføler 4 Kaldtvannstilkobling 5 Varmtvannstilkobling

Detaljer

Brenselcellesystem VeGA. Servicehefte. Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brenselcellesystem VeGA. Servicehefte. Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brenselcellesystem VeGA Servicehefte Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Bilde Bilde 5 Bilde 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehefte VeGA Serienummer VeGA Serienummer

Detaljer

Combi D 6. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen. Combi

Combi D 6. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen. Combi Combi D 6 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 9 7 4 3 5 5 2 3 1 1 60 40 60 Komfort på reisen Combi D 6 1 2 3 5 6 13 12 14 7 11 9 10 1 Betjeningselement 2 Tidskoblingsur ZUCB (tilbehør) 3 Romtemperaturføler

Detaljer

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi (E) 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder

Therme Varmtvannsbereder Therme Varmtvannsbereder 230 V ~ Therme Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse

Detaljer

Therme. Therme. Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Service. Varmtvannsbereder

Therme. Therme. Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Service. Varmtvannsbereder 230 V ~ 40020-40400 G 06 09/2003 E 04 07/2003 Fo. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. (66 75) 99 50 N-1391 Vollen Fax (66 75) 99 51 Truma Gerätetechnik

Detaljer

Boiler gass / Boiler gass/elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler gass / Boiler gass/elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler gass / Boiler gass/elektro Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass / Boiler gass/elektro varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

Combi D6 (E) CP plus ready. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi D6 (E) CP plus ready. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi D6 (E) CP plus ready Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi D6 (E) CP plus ready 4 1 5 12 2 6 11 13 15 16 8 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3

Detaljer

inet Box Monteringsanvisning

inet Box Monteringsanvisning Monteringsanvisning Side 2 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Sikkerhetanvisninger... 2 Bruksformål... 2 Leveransens omfang... 2 Mål... 3 Tilkoblinger / betjeningselementer...

Detaljer

Boiler Gas BGF 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BGF 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BGF 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler Gas BGF 10 gassdrevet varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 Viktig bruksinformasjon...

Detaljer

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning Side 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Symboler som brukes Symbol markerer

Detaljer

Combi (E) Bruksanvisning Oppbevares i bilen. Side 02

Combi (E) Bruksanvisning Oppbevares i bilen. Side 02 Combi (E) NO Bruksanvisning Oppbevares i bilen Side 02 Combi (E) 2 1 6 4 5 3 Geändert Ludsteck 2017 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Modell... 2 Monteringsanvisning 24 Monteringsanvisning 20 Plassvalg og

Detaljer

Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi D 6 (E) 1 4 5 12 2 6 11 13 15 16 8 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6 Gassfilter Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6 Gassfilter Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksanvisning Bruksformål... 3 Utskifting av filterpatronen...

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Monteringsanvisning Side 2 Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning

Detaljer

Truma inet Box. Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

Truma inet Box. Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Sikkerhetsanvisninger... 2 Bruksformål... 2 Leveransens omfang... 2 Mål... 3 Tilkoblinger

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Bruksanvisning Side Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Sikkerhetsmerknader... Viktig bruksinformasjon... 3 Oppvarming under

Detaljer

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7 Gassfilter Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7 Gassfilter Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksanvisning Bruksformål... 3 Utskifting av filterpatronen... 3

Detaljer

MonoControl CS. Bruksanvisning Oppbevares i bilen. Side 2

MonoControl CS. Bruksanvisning Oppbevares i bilen. Side 2 MonoControl CS NO Bruksanvisning Oppbevares i bilen Side 2 MonoControl CS Innholdsfortegnelse Symboler som brukes Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 3 Sikkerhetsanvisninger... 3 Bruksanvisning Igangkjøring...

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen!

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Trumatic S 2200 / S 2200 P Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Trumatic S 2200 / S 2200 P Propanvarmer for campingvogner og andre tilhengere Monteringseksempel Varmeren vises her med

Detaljer

Utvendig stikkontakt for gass

Utvendig stikkontakt for gass Utvendig stikkontakt for gass NO Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen Side 02 Side 03 Utvendig stikkontakt for gass Bruksanvisning Symboler som brukes Montering og reparasjon av apparatet

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder

Therme Varmtvannsbereder Therme Varmtvannsbereder Therme 230 V ~ Monteringsanvisning A B C D 18 Ø 55 mm 17 20 19 22 22 21 6 2 Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 3 Monteringsveiledning

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

MonoControl CS. NO Monteringsanvisning Side 2

MonoControl CS. NO Monteringsanvisning Side 2 MonoControl CS NO Monteringsanvisning Side 2 MonoControl CS Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Leveransens omfang... 3 Sikkerhetsanvisninger... 3 Beskyttelse mot tilsmussing

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

Trumatic C 4002 C 6002

Trumatic C 4002 C 6002 Trumatic C EL Trumatic C 4002 C 6002 9 7 Trumatic C 5 3 1 60 40 60 230 V ~ Bruksanvisning Oppbevares i bilen! G 34000-94400 03 03/2007 Fo Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. (66 75) 99 50 N-1391 Vollen Fax

Detaljer

Trumatic E. Trumatic E 4000 / E 4000 A. fra 07 / 2010. Bruksanvisning Monteringsanvisning. Oppbevares i bilen!

Trumatic E. Trumatic E 4000 / E 4000 A. fra 07 / 2010. Bruksanvisning Monteringsanvisning. Oppbevares i bilen! 5 7 Trumatic E 3 9 Trumatic E 4000 / E 4000 A Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! fra 07 / 2010 1 Trumatic E 4000 / E 4000 A Installasjons eksempel 1 1 Betjeningsenhet (etter valg) 2

Detaljer

Truma CP plus. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 16

Truma CP plus. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 16 Truma CP plus Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 16 Betjeningsenhet Truma CP plus Innholdsfortegnelse Bruksanvisning Symboler som brukes... 3 Bruksformål... 3 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Truma VarioHeat. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Truma VarioHeat. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Truma VarioHeat Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Truma VarioHeat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 Funksjonsbeskrivelse... 5 Bruksanvisning

Detaljer

DuoControl CS. Bruksanvisning Oppbevares i bilen. Side 2

DuoControl CS. Bruksanvisning Oppbevares i bilen. Side 2 DuoControl CS NO Bruksanvisning Oppbevares i bilen Side 2 DuoControl CS Innholdsfortegnelse Symboler som brukes Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 3 Sikkerhetsanvisninger... 3 Bruksanvisning Igangkjøring...

Detaljer

Boiler. Monteringsanvisning

Boiler. Monteringsanvisning Boiler Monteringsanvisning Boiler B 10 / B 14 A 3 4 8 11 38 10 1 9 2 7 5 KBS 3 B C 15 23 15 23 12 20 16 13 24 14 22 20 16 6 13 14 24 22 D E 66 mm Ø 55 mm F 34 28 30 29 28 31 26 36 25 27 31 32 33 28 35

Detaljer

Boiler Gas BGF 10. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Gas BGF 10. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BGF 10 Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BGF 10 gassdrevet varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål... 2 Bestemmelser... 2 Valg av monteringssted...

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT Bilvarmeapparater Teknisk dokumentasjon NO BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT Betjeningselement for Eberspächer kupévarmere EasyStart Select Bedienungsanleitung EasyStart Select Bruksanvisning Kapittel Kapittelbetegnelse

Detaljer

DuoControl CS. NO Monteringsanvisning Side 2

DuoControl CS. NO Monteringsanvisning Side 2 DuoControl CS NO Monteringsanvisning Side 2 DuoControl CS Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Leveransens omfang... 3 Sikkerhetsanvisninger... 3 Beskyttelse mot tilsmussing

Detaljer

Truma CP plus. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 21

Truma CP plus. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 21 Truma CP plus Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 21 Betjeningsenhet Truma CP plus Innholdsfortegnelse Bruksanvisning Bruksformål... 3 Sikkerhetsanvisninger... 3 Viktige

Detaljer

Brenselcellesystem VeGA. Bruksanvisning Monteringsanvisning. Side 2 Side 6 Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brenselcellesystem VeGA. Bruksanvisning Monteringsanvisning. Side 2 Side 6 Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brenselcellesystem VeGA Bruksanvisning Monteringsanvisning Side Side 6 Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brenselcellesystem VeGA FORSIKTIG BRANN- ELLER EKSPLOSJONSFARE Hvis sikkerhetsinformasjonen

Detaljer

Combi (E) Monteringsanvisning Side 2

Combi (E) Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) 2 1 3 6 4 5 Monteringseksempel 1 Betjeningsenhet 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 150 cm²) 4 Varmluftsrør 5 Varmluftsutløp 6 Veggpipe 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Aventa comfort. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen!

Aventa comfort. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Aventa comfort Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Aventa comfort Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 3 Sikkerhetsinstrukser... 3 Informasjon som gjelder bruk av klimaanlegg...

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Truma LevelControl. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

Truma LevelControl. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma LevelControl Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma LevelControl Innholdsfortegnelse Oversikt over apparatet Symboler som brukes... 2 Oversikt over apparatet... 2 Forskriftsmessig bruk...

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

Trumatic C 3402 C 6002

Trumatic C 3402 C 6002 Trumatic C EL Trumatic C 3402 C 6002 9 7 Trumatic C 3 1 60 40 60 230 V ~ Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! 34000-96200 G 06 11/2004 E 06 12/2004 Fo Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel.

Detaljer

Trumatic C 4002 C 6002

Trumatic C 4002 C 6002 Trumatic C EL Trumatic C 4002 C 6002 9 7 Trumatic C 3 1 60 40 60 230 V ~ Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! 34000-94400 G 01 10/200 E 01 10/200 Fo Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. (66

Detaljer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 BRUKERVEILEDNING Innhold: A. Godt å vite før du bruker. B. Safety C. Installasjon og drift D. Installer gass regulator og gassflaske

Detaljer

Betjeningsveiledning Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A

Betjeningsveiledning Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A Betjeningsveiledning Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A Ingeniørfirma Paul Schwartz AS Telefon 22 51 14 00 Telefaks 22 51 14 40 E-post: pschwartz@pschwartz.no Trykk nr. 83159343, mars 2004 Det

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning S 004 / S 004 P / S 004 Monteringsanvisning A S 004 / S 004 P 6 Montering til høyre 66 8 2 0 6 4 9 4 2 B 8 62 2 6 22 S 004 / S 004 P Montering til venstre 64 64 6 6 8 6 66 9 2 2 A S 004 2 Montering til

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Truma LevelControl. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

Truma LevelControl. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma LevelControl Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma LevelControl Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Oversikt over apparatet... 2 Forskriftsmessig bruk... 3 Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

43 47, N 6 515. Gassforsyning: Uten grenser, uten stopp, uten problemer, De originale Truma gasstrykkreguleringsanlegg

43 47, N 6 515. Gassforsyning: Uten grenser, uten stopp, uten problemer, De originale Truma gasstrykkreguleringsanlegg Gassforsyning: Uten grenser, uten stopp, uten problemer, De originale Truma gasstrykkreguleringsanlegg 43 47, N 6 515 HAR DE EN SIKKER GASSFORSYNING? AKKURAT DER DE ØNSKER DET. MonoControl CS og DuoControl

Detaljer

Instruksjons håndbok Bain Maries

Instruksjons håndbok Bain Maries Instruksjons håndbok Bain Maries Modell Bain Maries BHM & BM Bestellingsnummer: 172-3000 / 172-3005 / 172-3012 / 172-3015 / 172-3017 Bain Marie BMH 160-2 Bain Marie BM 210 norsk oversatt fra tysk INNHOLD

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Drift og installasjons veiledning MT10 Styring for 4" pumper

Drift og installasjons veiledning MT10 Styring for 4 pumper Drift og installasjons veiledning MT10 Styring for 4" pumper NRF nr. 9038034 Varenr. 3000130 Rev.02 Sikkerhetsinstruksjon Installasjon og drift av roterende maskiner og apparater kan ved feil bruk og håndtering

Detaljer

Aventa comfort. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9. Oppbevares i bilen!

Aventa comfort. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9. Oppbevares i bilen! Aventa comfort Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9 Oppbevares i bilen! Aventa comfort Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 3 Sikkerhetsmerknader... 3 Informasjon om bruk av klimaanlegg...

Detaljer

Truma CP plus. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 22

Truma CP plus. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 22 Truma CP plus Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 22 Betjeningsenhet Truma CP plus Innholdsfortegnelse Bruksanvisning Bruksformål... 3 Sikkerhetsanvisninger... 3 Viktige

Detaljer

Aventa comfort. Monteringsanvisning. Side 02

Aventa comfort. Monteringsanvisning. Side 02 Aventa comfort NO Monteringsanvisning Side 02 Aventa comfort Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tekniske data... 2 Monteringsanvisning Leveransens omfang... 3 Tilbehør for montering (tilleggsutstyr)...

Detaljer

Instruksjoner for Firestar Ambiente - Utendørs gasspeis

Instruksjoner for Firestar Ambiente - Utendørs gasspeis Instruksjoner for Firestar Ambiente - Utendørs gasspeis Vi gratulerer med valget av Firestar Ambiente gasspeis! Vennligst les denne instruksjonen før du tar gasspeisen i bruk. Bruksanvisning Firestar Ambiente

Detaljer

Combi D 6(E) Monteringsanvisning. Komfort på reisen. Combi E. Combi 230 V~

Combi D 6(E) Monteringsanvisning. Komfort på reisen. Combi E. Combi 230 V~ Combi D 6(E) Monteringsanvisning Combi E 9 7 3 Combi 2 3 1 1 60 0 230 V~ 60 Komfort på reisen Combi D 6(E) 2 1 3 6 Monteringseksempel 1 Betjeningsenheter 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 10 cm²)

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Forskriftsmessig bruk. 3 Produktegenskaper. System Universal-LED-dreiedimmerinnsats standard

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Forskriftsmessig bruk. 3 Produktegenskaper. System Universal-LED-dreiedimmerinnsats standard Best.-nr.: 2450 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Brukerveiledning. Vannkoker. Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse.

Brukerveiledning. Vannkoker. Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. Brukerveiledning Vannkoker Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. 1. Viktige instruksjoner Vennligst les disse anvisningene nøye før du bruker apparatet

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Instruksjons håndbok

Instruksjons håndbok Instruksjons håndbok Modell VRX 1200/330 (323-1130) Modell VRX 1400/330 (323-1135) Modell VRX 1500/330 (323-1136) Modell VRX 1600/330 (323-1137) Modell VRX 1800/330 (323-1140) Modell VRX 2000/330 (323-1145)

Detaljer