Truma VarioHeat. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Truma VarioHeat. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!"

Transkript

1 Truma VarioHeat Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen!

2 Truma VarioHeat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 Funksjonsbeskrivelse... 5 Bruksanvisning Igangkjøring... 5 Romtemperaturføler... 5 Digital betjeningsenhet Truma CP plus VarioHeat... 5 Bruksformål... 5 Sikkerhetsanvisninger... 6 Viktige merknader... 6 Klimasystemer felles bruk av IR-fjernkontroll og betjeningsenhet Truma CP plus VarioHeat... 6 Visnings- og betjeningselementer... 6 Dreie- / trykknapp... 6 Tilbake-tast... 6 Første gangs bruk... 6 Igangkjøring... 6 Funksjoner... 7 Velge innstillingsnivået... 7 Slå på / av... 7 Endre romtemperaturen... 7 Velge viftetrinn... 7 Stille inn tidskoblingsuret... 8 Slå på / av belysning... 9 Stille klokken... 9 Servicemeny... 9 Spesielle visninger Lysnett 230 V tilgjengelig Infrarød (IR) fjernkontroll (klimasystem) Ekstern betjeningsenhet (CI-BUSS) Visning energiform Advarsel Feil Tekniske data display Vedlikehold Analog betjeningsenhet Truma CP classic VarioHeat (tilbehør) Kassering VarioHeat Sikring VarioHeat Tilbehør Tekniske data varmeapparat Feilsøkingstabell Truma VarioHeat Feilsøkingstabell Truma VarioHeat Feilsøkingstabell (klimasystem) Modell Truma VarioHeat eco Truma VarioHeat comfort 2 Symboler som brukes Montering og reparasjon av apparatet må kun utføres av faglært tekniker. Symbol markerer ulike faremomenter. Merknad med informasjon og tips. Bruksformål Dette apparatet er konstruert for innmontering i bobiler (kjøretøyklasse M1) og campingvogner (kjøretøyklasse O). Montering er ikke tillatt inne i busser (kjøretøyklasse M2 og M3) og i kjøretøy for transport av farlig gods. Sikkerhetsanvisninger Hva må gjøres dersom det lukter gass? Slukk all åpen ild Åpne vinduer og dører Lukk alle hurtigstengningsventiler og gassflasker Ikke røyk Ikke bruk elektriske brytere Få en faglært tekniker til å kontrollere gassanlegget. Sikre driftsomgivelser Apparatet skal kun drives med passende betjeningsenheter og tilbehør fra Truma. Fare for forgiftning på grunn av eksos. Eksosen fra varmeapparatet kan føre til forgiftning i lukkede rom (som f.eks garasjer, verksteder). Når fritidskjøretøyet parkeres i lukket rom: Steng av drivstofftilførselen til varmeapparatet. Deaktiver tidskoblingsuret. Slå av varmeapparatet på betjeningsenheten. Kontroller at apparatene ikke kan slås på via Truma App. Hvis pipen er plassert i nærheten av eller rett under et vindu som kan åpnes, må apparatet være utstyrt med en automatisk utkoblingsanordning for å hindre at apparatet går mens vinduet er åpent.

3 Ingen varmefølsomme gjenstander (f.eks. spraybokser) eller brennbare materialer / væsker må lagres i det rommet hvor varmeapparatet er montert, da temperaturen her under visse omstendigheter kan bli noe høyere. Området rundt vamluftsutløpet må holdes fritt for brennbare materialer. Varmluftsutløpet må ikke blokkeres under noen omstendigheter. For å unngå at apparatet overopphetes må åpningene for omluftinnsuget, til monteringsrommet og området rundt apparatet være fritt for hindringer. Pipen for avgassføringen og tilførselen av forbrenningsluft må alltid holdes fri for forurensninger (slaps, is, løv osv.). Varme overflater og avgasser kan medføre fare. Ikke berør området rundt veggpipen og ikke len gjenstander mot veggpipen eller kjøretøyet. Eierens / brukerens plikter Eieren av kjøretøyet er ansvarlig for at apparatet kan betjenes som forutsatt. Montøren eller eieren av kjøretøyet må plassere den gule etiketten med advarslene på et sted i kjøretøyet som er lett synlig for alle brukere (f.eks. på døren til klesskapet). Truma kan sende manglende etiketter på oppfordring. Anlegg for flytende gass må tilfredsstille tekniske og administrative krav i det landet hvor de skal brukes (i Europa f.eks. EN 1949 for kjøretøyer). Nasjonale forskrifter og regler må følges (i Tyskland f.eks. det såkalte DVGW-arbeidsdokument G 607 for kjøretøy). Eieren av kjøretøyet må sørge for at gassanlegget kontrolleres (i Tyskland annethvert år) av en faglært tekniker med kompetanse på flytende gass (DVFG, TÜV, DEKRA). Dette skal bekreftes på det aktuelle kontrollsertifikatet (G 607). Trykkreguleringsapparater og slangeledninger må skiftes ut med nye senest 10 år (8 år ved bruk i næring) etter produksjonsdato. Slangeledninger skal kontrolleres med jevne mellomrom og må fornyes dersom de er porøse. Sikker drift Til drift av gasstrykkreguleringsanlegg, gassapparater eller gassanlegg må det brukes stående gassflasker der gassen hentes ut fra gassfasen. Gassflasker der gassen hentes ut fra væskefasen (f.eks. til gaffeltrucker) er ikke tillatt, da de kan skade gassanlegget. Driftstrykket fra gasstilførselen (30 mbar) må stemme overens med driftstrykket til apparatet (se typeskiltet). I Tyskland er det kun tillatt med trykkreguleringsanordninger for gassanlegget som samsvarer med DIN EN (i kjøretøy) med fast utgangstrykk på 30 mbar. Strømningshastigheten til trykkreguleringsanordningen må minst tilsvare det maksimale forbruket til alle de apparatene anleggsprodusenten har montert. For kjøretøy anbefaler vi gasstrykkreguleringsanlegget Truma MonoControl CS, og for toflaskers gassanlegg gasstrykkreguleringsanleggene Truma DuoComfort / DuoControl CS. Ved temperaturer på 0 C og lavere bør gasstrykkreguleringsanlegget eller omkoblingsventilen drives med regulatorvarmeren EisEx. Det må kun brukes slangeledninger som egner seg for det landet hvor anlegget skal brukes, og som tilfredsstiller kravene i det aktuelle landet. Påse at kjøretøyet luftes godt innvendig. Ved første gangs bruk av apparatet kan det oppstå en lett røkutvikling og noe lukt på grunn av støv eller smuss. Dette er kortvarig. Spesielt dersom det ikke er blitt brukt over lengre tid. Dette apparatet kan brukes av barn som har fylt 8 år og av personer med innskrenkede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og / eller kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har fått anvisninger om sikker bruk av apparatet, og er klar over de farer bruken av apparatet innebærer. Barn må ikke leke med apparatet. 3

4 Med jevne mellomrom, og særlig etter lange turer, må det kontrolleres at det doble avgassrøret ikke er skadet, at tilkoblingen ikke har løsnet, og at apparatet og pipen er godt festet. Drift under kjøring For oppvarming under kjøring foreskriver direktiv UN ECE R 122 for bobiler og campingvogner en sikkerhetsavstengningsanordning. Gasstrykkreguleringsanlegget Truma MonoControl CS oppfyller dette kravet. Når dette gasstrykkreguleringsanlegget med passende dimensjonert gassinstallasjon er montert, kan et typegodkjent varmeanlegg med flytende gass være i drift under kjøring i hele Europa i henhold til direktiv UN ECE R 122. Nasjonale lover og regler må følges. Hvis det ikke er installert noen sikkerhetsavstengningsanordning (f.eks. som i gasstrykkreguleringsanlegget Truma MonoControl CS), må gassflasken være lukket under kjøring, og det må settes opp informasjonsskilt både i flaskeskapet og i nærheten av betjeningsenheten. Etter en feilstart må både apparatet og avgassføringen kontrolleres av en faglært tekniker. Vedlikehold / reparasjon / rengjøring Reparasjon og rengjøring av apparatet må kun utføres av en faglært tekniker. Vedlikehold, reparasjon og rengjøring skal ikke utføres av barn. Garantikrav bortfaller og erstatningskrav avvises særlig ved: forandringer på apparatet (inklusive tilbehørsdeler), forandringer på avgassføringen og pipen, bruk av andre deler enn originaldeler fra Truma som reserve- og tilbehørsdeler, ikke-overholdelse av monterings- og bruksanvisningen. I tillegg bortfaller apparatets driftstillatelse og i mange land dermed også driftstillatelsen for kjøretøyet. Apparater med flytende gass må ikke brukes under fylling av drivstoff, i parkeringshus, i garasjer eller på ferger. For å unngå skader på grunn av vannsprut, f.eks. når kjøretøyet rengjøres, skal det ikke spyles rett inn i pipen. Tiltak ved feil Skulle det oppstå uvanlige lyder eller lukter, må gasstilførselen stenges og apparatet slås av. Fare for brann / eksplosjon ved forsøk på å ta i bruk et apparat som er skadet på grunn av vann eller dersom kjøretøyet har vært i en ulykke. Et skadet apparat skal repareres eller skiftes ut av en faglært tekniker. Feil må umiddelbart repareres av en faglært tekniker. De eneste gangene brukeren har lov til å rette feil selv, er når feilrettingen er beskrevet under feilsøkingstabell i denne bruksanvisningen. 4

5 Funksjonsbeskrivelse VarioHeat er et varmlufts-varmeapparat med omluftsdrift til rask oppvarming av campingkjøretøy. Brennerens funksjon understøttes av en vifte. Dermed vil den fungere feilfritt også under kjøring. Apparatet velger automatisk det påkrevde effekttrinnet, tilsvarende temperaturforskjellen mellom det som er stilt inn på betjeningsenheten og aktuell romtemperatur. I tillegg har apparatet en boost-funksjon for rask oppvarming og en night-funksjon for stillegående drift. De ulike viftetrinnene muliggjør omluftsdrift uten oppvarming. Med den digitale betjeningsenheten kan brukeren velge andre funksjoner som tidskoblingsur eller drift av et Truma klimasystem. Mer informasjon under Digital betjeningsenhet Truma CP plus VarioHeat Apparatet starter alltid på laveste nivå. Dersom dette ikke er tilstrekkelig for å oppnå ønsket temperatur i kjøretøyet, kobler apparatet til et høyere effekttrinn etter ca. 5 minutter. Bruksanvisning Før bruk må du lese bruksanvisningen og Viktig bruksinformasjon! Eieren av kjøretøyet er ansvarlig for at apparatet kan betjenes som forutsatt! Montøren eller eieren av kjøretøyet må plassere den gule etiketten med advarslene som fulgte med apparatet, på et sted i kjøretøyet som er lett synlig for alle brukere (f.eks. på døren til klesskapet)! Truma kan sende manglende etiketter på oppfordring. Igangkjøring Ta av pipehetten. Åpne gassflasken og hurtigstengeventilen i gasstilførselen. Slå på varmeapparatet, se: Digital betjeningsenhet Truma CP plus VarioHeat eller Analog betjeningsenhet Truma CP classic VarioHeat Hvis det er lenge til apparatet skal brukes igjen, må pipehetten settes på, og hurtigstengeventilen på gasstilførselen og gassflasken stenges. Romtemperaturføler Inne i kjøretøyet er det en ekstern romtemperaturføler til måling av romtemperaturen. Kjøretøyprodusenten plasserer føleren et passende sted som kan variere med kjøretøytypen. Du finner mer informasjon om dette i håndboken til kjøretøyet ditt. Bilde 1 Temperaturinnstillingen på betjeningsenheten avhenger av det personlige varmebehovet og kjøretøyets konstruksjon, og må finnes individuelt. Digital betjeningsenhet Truma CP plus VarioHeat Bruksformål Betjeningsenheten Truma CP plus VarioHeat brukes til å styre og overvåke et Truma VarioHeat varmeapparat og / eller et Truma klimasystem. Følgende klimasystemer kan betjenes med Truma CP plus VarioHeat 1 : Saphir compact 2 Saphir comfort RC Aventa eco Aventa comfort Truma CP plus VarioHeat til Truma klimasystemene Aventa eco, Aventa comfort (fra og med serienummer /2013), Saphir comfort RC og Saphir compact (fra og med serienummer /2012) Truma CP plus VarioHeat er konstruert for innmontering i campingvogner og bobiler. 1 Eller Truma CP plusvarioheat CI-BUS for CI-BUSS kan ikke ettermonteres. 2 Fra serienummer I kombinasjon med et Truma VarioHeat varmeapparat er det absolutt påkrevet med en kobling for kabel til betjeningsenhet mellom klimasystemet og varmeapparatet. Kobling for kabel til betjeningsenhet må bestilles separat. Ikke i kombinasjon med omformer TG 1000 sinus. 5

6 Sikkerhetsanvisninger Betjeningsenheten Truma CP plus VarioHeat må kun tas i drift i teknisk feilfri stand. Feil må rettes omgående. De eneste gangene brukeren har lov til å rette feil selv, er når feilrettingen er beskrevet under feilsøkingstabell i denne bruksanvisningen. Du må ikke foreta reparasjoner eller endringer på betjeningsenheten Truma CP plus VarioHeat! En defekt betjeningsenhet Truma CP plus VarioHeat skal kun repareres av produsenten eller dennes serviceteknikere. Du må aldri bruke apparater med flytende gass under fylling av drivstoff, i parkeringshus, i garasjer eller på ferger. Slå av apparatet med flytende gass ved hjelp av betjeningsenheten Truma CP plus VarioHeat. Viktige merknader Hvis strømforsyningen til systemet ble brutt, må klokken / tidskoblingsuret stilles på nytt. Ved ny tilkobling / utskiftning av et apparat (varmeapparat, klimasystem) til buss-systemet må fremgangsmåten som er beskrevet under Første gangs bruk, gjentas. Klimasystemer felles bruk av IR-fjernkontroll og betjeningsenhet Truma CP plus VarioHeat Også etter at betjeningsenheten Truma CP plus VarioHeat er koblet til, kan IR-fjernkontrollen brukes til å styre klimasystemet. Betjeningsenheten Truma CP plus VarioHeat registrerer alle innstillinger som foretas på klimasystemet via IR-fjernkontrollen. IR-fjernkontrollen sender bare de innstillingene som vises på displayet dens (ingen toveiskommunikasjon). For å bestemme start- og sluttid for et ønsket tidsrom helt entydig, må kun tidskoblingsuret på betjeningsenheten Truma CP plus VarioHeat benyttes. Visnings- og betjeningselementer 1 2 Dreie- / trykknapp Med dreie- / trykknappen (8) kan du velge og endre skal-verdier og parametere. De kan også lagres med en berøring. Valgte menypunkter blinker. Bilde 3 - Bilde 4 Bilde 5 + Tilbake-tast Drei med viserne Menyen gjennomgås fra venstre mot høyre. Økning av verdier (+). Drei mot viserne Menyen gjennomgås fra høyre mot venstre. Reduksjon av verdier (-). Berøring Aktivering (lagring) av en valgt verdi. Valg av et menypunkt, veksling til innstillingsnivået. Langt trykk Hovedkoblingsfunksjon PÅ / AV. Ved å trykke på tilbake-tasten (9) går du ut av en meny igjen, og forkaster de innstillingene som ble foretatt. Dette betyr at de eksisterende verdiene fortsetter å gjelde. Første gangs bruk Følg denne trinnvise fremgangsmåten for å ta systemet i bruk for første gang: Slå på spenningsforsyning. 12 V likespenning til betjeningsenheten Truma CP plus VarioHeat og Truma VarioHeat ev. 230 V nettspenning ved klimasystemer. Start søk etter apparatene under menypunktet Servicemeny > RESET > PR SET Bilde Når du har bekreftet, initialiseres betjeningsenheten Truma CP plus VarioHeat. I løpet av denne prosedyren viser displayet INIT... De apparatene som blir funnet, lagres da i betjeningsenheten. Igangkjøring Start- / standby-skjermbilde Etter at betjeningsenheten Truma CP plus VarioHeat er forbundet med spenningsforsyningen, vises en startskjerm i løpet av noen få sekunder. 1 = Display 2 = Statuslinje 3 = Menylinje (øvre) 4 = Menylinje (nedre) 5 = Indikator for nettspenning 230 V (ekstern strømforsyning) 6 = Indikator for tidskoblingsur 7 = Innstillinger / verdier 8 = Dreie- / trykknapp 9 = Tilbake-tast Med dreie- / trykknappen (8) kan du velge menyer i linjene (3 + 4), og foreta innstillinger. Visningsenheten er et bakgrunnsbelyst display (1). Med tilbake-tasten (9) går du ut av en meny igjen. Bilde 6 Visningen i displayet skifter mellom klokkeslett og innstilt romtemperatur. Spesielle visninger via kommando fra IR-fjernkontrollen til klimasystemet eller CI-BUSS (se Spesielle visninger på side 10). Etter en reparasjon / ettermontering må du gjenta Første gangs bruk. 6

7 Funksjoner Funksjonene i menylinjene (3, 4) til betjeningsenheten Truma CP plus VarioHeat kan velges i en hvilken som helst rekkefølge. Driftsparameterne vises i statuslinjen (2) eller i indikatorene (5, 6). Velge innstillingsnivået Berør dreie- / trykknappen. Velge viftetrinn Ved tilkoblet varmeapparat / klimasystem Bruk dreie- / trykknappen til å velge symbolet i menylinjen (3). Berør knappen for å gå til innstillingsnivået. Bruk dreie- / trykknappen til å velge det ønskede viftetrinnet. Berør dreie- / trykknappen for å bekrefte verdien. a b c d e f Displayet viser innstillingsnivået. Det første symbolet blinker. Bilde Bilde 7 Slå på / av Slå på Berør dreie- / trykknappen. Tidligere innstilte verdier / driftsparametere blir aktive igjen etter at enheten er slått på. Slå av Trykk på dreie- / trykknappen i mer enn 4 sekunder. Utkobling av betjeningsenheten Truma CP plus VarioHeat kan forsinkes noen minutter pga. interne prosesser i varmeapparatet eller klimasystemet. (I løpet av denne tiden viser displayet OFF.) Endre romtemperaturen Bruk dreie- / trykknappen til å velge symbolet i menylinjen (3). Berør knappen for å gå til innstillingsnivået. Avhengig av hvilket apparat som er tilkoblet, kan man bruke dreie- / trykknappen til å velge varmeapparatet (HEATER) eller klimasystemet (AC). Berør dreie- / trykknappen for å bekrefte valget. Bruk dreie- / trykknappen til å velge ønsket temperatur. Berør dreie- / trykknappen for å bekrefte verdien. Bilde 8 a b c d f e 2 3 Varmeapparat (HEATER) Innstillbart temperaturområde 5 30 C (1 C-trinn) a = Varmeapparat på symbolet lyser, hvis romtemperaturen ikke er nådd, blinker symbolet. Klimasystem (AC) Innstillbart temperaturområde C (1 C-trinn) b = COOL Klimasystemet er slått på c = AUTO Klimasystemet er stilt inn på automatikk d = HOT Klimasystemet er i oppvarmingsmodus e = VENT Klimasystemet er i omluftsmodus Varmeapparat (HEATER) Symbol Driftsmodus Beskrivelse OFF Viften er slått av. (Kan bare velges når ingen av apparatene er i drift.) a VENT 1 Omluft når ingen av apparatene er i drift. Turtallet kan velges i 10 trinn. b ECO Automatisk justering av viften avhengig av varmeeffekten / optimalt tilpasset aktuelt oppvarmingsbehov d BOOST2 Rask romoppvarming Tilgjengelig når differansen mellom valgt og aktuell romtemperatur >10 C. e NIGHT Varmeapparatet drives med delvis last, slik at det eventuelt ikke når innstilt romtemperatur (avhengig av størrelsen på kjøretøyet og utetemperaturen). 1. Kan føre til større motorslitasje, avhengig av brukshyppighet. 2. Viftetrinn BOOST medfører høyere strømforbruk, høyere støynivå og økt motorslitasje. Så snart varmeapparatet slås på (romtemperatur innstilt), viser statuslinjen (2) det viftetrinnet som ble valgt i forrige oppvarmingsprosess. Forhåndsinnstilling er ECO. Klimasystem (AC) Symbol Driftsmodus Beskrivelse OFF Viften er slått av (Kan bare velges når ingen apparater er i drift.) a b LOW Lavt viftetrinn c MID Midterste viftetrinn d HIGH Høyeste viftetrinn e NIGHT Spesielt stille viftedrift f AUTO Automatisk valg av viftetrinn. Kan ikke endres i AUTO-modus. Temperaturen kan endres raskt med dreie- / trykknappen (på standbyskjermen). 7

8 Stille inn tidskoblingsuret Fare for forgiftning på grunn av eksos. Det aktiverte tidskoblingsuret slår varmeapparatet på, selv om fritidskjøretøyet står parkert. Eksosen fra varmeapparatet kan føre til forgiftning i lukkede rom (som f.eks garasjer, verksteder). Stille inn romtemperaturen Avhengig av hvilket apparat som er tilkoblet kan man bruke dreie- / trykknappen til å velge mellom varmeapparatet og klimasystemet. Berør dreie- / trykknappen for å bekrefte valget. Bruk dreie- / trykknappen til å velge ønsket romtemperatur. Berør dreie- / trykknappen for å bekrefte verdien. Når fritidskjøretøyet parkeres i lukket rom: Steng av drivstofftilførselen (gass) til varmeapparatet. Deaktiver tidskoblingsuret på betjeningsenheten Truma CP plus VarioHeat (OFF). Slå av varmeapparatet på betjeningsenheten Truma CP plus VarioHeat. Ved drift av klimasystemer må tidskoblingsuret til betjeningsenheten Truma CP plus VarioHeat kun brukes til tydelig fastleggelse av start- og sluttid for et ønsket tidsrom. Hvis tidskoblingsuret er aktivert (ON), vises først menyen Deaktivere tidskoblingsur (OFF). Bruk dreie- / trykknappen til å velge symbolet i menylinjen (4). Berør knappen for å gå til innstillingsnivået. Angi starttidspunkt Still inn timer og deretter minutter med dreie- / trykknappen. 24 timersmodus 12 timersmodus Bilde 14 Velge viftetrinn Bruk dreie- / trykknappen til å velge ønsket viftetrinn. Berør dreie- / trykknappen for å bekrefte verdien. Bilde 15 Aktivere tidskoblingsuret (ON) Aktivere tidskoblingsuret med dreie- / trykknappen (ON) Berør dreie- / trykknappen for å bekrefte verdien. 2 Bilde 16 Bilde 10 Bilde 11 = a. m. = p. m. Angi sluttidspunkt Still inn timer og deretter minutter med dreie- / trykknappen. 24 timersmodus 12 timersmodus Tidskoblingsuret forblir aktivt (i opptil flere dager) helt til det deaktiveres (OFF). Hvis tidskoblingsuret er programmert og aktivt, blinker symbolet for tidskoblingsuret. Deaktivere tidskoblingsuret (OFF) Berør knappen for å gå til innstillingsnivået. Deaktivere tidskoblingsuret med dreie- / trykknappen (OFF) Berør dreie- / trykknappen for å bekrefte verdien. Bilde 17 Bilde 12 Bilde 13 = a. m. = p. m. Hvis start- / sluttidspunktet ble overskredet under inntastingen, vil det ikke tas hensyn til driftsparameterne før neste gang start- / sluttidspunktet er nådd. Inntil da gjelder de driftsparameterne som er stilt inn utenfor tidskoblingsuret. 8

9 Slå på / av belysning 2. C / F temperaturvisning Velg temperaturvisning C (Celsius) eller F (Fahrenheit). Tilgjengelig ved tilkoblet klimasystem Aventa comfort eller Aventa eco Bruk dreie- / trykknappen til å velge symbolet i menylinjen (4). Berør knappen for å gå til innstillingsnivået. Bruk dreie- / trykknappen til å velge ønsket funksjon. 1 5 Slå på belysningen. Lysstyrken kan velges i 5 trinn. OFF Slå av belysningen. Bilde 22 Forinnstilling: C (Celsius). 3. Endre bakgrunnsbelysning Endre bakgrunnsbelysning på betjeningsenheten Truma CP plus VarioHeat i 10 trinn. Berør dreie- / trykknappen for å bekrefte verdien. 4 Bilde 23 Bilde timers- / 24-timersmodus Vis klokkeslett i 12-timers- (a. m., p. m.) / 24-timersmodus. Stille klokken Visning 24 timersmodus Visning 12 timersmodus Bilde 24 Forinnstilling: 24-timersmodus. Bilde 19 4 = a. m. = p. m. Bilde Endre språk Velg ønsket språk (tysk, engelsk, fransk, italiensk). Bruk dreie- / trykknappen (8) til å velge symbolet Stille klokken i menylinjen (4). Timevisningen blinker. Still inn timene med dreie- / trykknappen (8). Etter ny berøring av dreie- / trykknappen (8) blinker minuttvisningen. Still inn minuttene med dreie- / trykknappen (8). Berør dreie- / trykknappen (8) for å bekrefte verdien. Servicemeny 1. Kalibrere romtemperaturføler på varmeapparat (OFFSET) Romtemperaturføleren på det tilkoblede varmeapparatet kan tilpasses individuelt til følerens monteringssituasjon. Innstillingen kan foretas i trinn på 0,5 C i området fra 5 C til -5 C. Eksempel: Innstilt romtemperatur 23 C; OFFSET = -1 C; Nominell verdi for varmeapparat = 22 C Bilde 25 Forinnstilling: Engelsk 6. Lese av versjonsnummer Vis versjonsnummer på varmeapparat, klimasystem, betjeningsenhet Truma CP plus VarioHeat. Bilde 26 Eksempel: H > H = apparat; = versjonsnummer Apparat P = Betjeningsenhet Truma CP plus VarioHeat A = Klimasystem H = Varmeapparat Bilde 21 Forinnstilling: 0 C (Celsius). 9

10 7. Tilbakestilling (RESET) Tilbakestillingsfunksjonen tilbakestiller betjeningsenheten Truma CP plus VarioHeat til fabrikkinnstillingene. Alle innstillinger vil dermed bli slettet. Nylig tilkoblede apparater registreres og lagres i betjeningsenheten. Slå på spenningsforsyningen 12 V likespenning til betjeningsenheten Truma CP plus VarioHeat og Truma VarioHeat ev. 230 V nettspenning ved klimasystemer. Advarsel Dette symbolet signaliserer at en driftsparameter har nådd en udefinert tilstand. I så fall går det aktuelle apparatet videre. Så snart driftsparameteren igjen befinner seg innenfor det området den skal være i, slukkes dette symbolet av seg selv. Tilbakestille Bruk dreie- / trykknappen (8) til å velge RESET. Trykk på dreie- / trykknapp (8). I displayet vises PR SET. Trykk kort på dreie- / trykknappen (8) for å bekrefte. Bilde 27 Når du har bekreftet, initialiseres betjeningsenheten Truma CP plus VarioHeat. I løpet av denne prosedyren viser displayet INIT... Spesielle visninger Lysnett 230 V tilgjengelig Symbolet signaliserer at 230 V nettspenning (ekstern strømforsyning) er tilgjengelig. Bilde 30 Avlese varselkode Bruk dreie- / trykknappen til å velge symbolet. Berør dreie- / trykknappen. Den aktuelle koden til advarselen vises. Ved hjelp av feilsøkingstabellen (fra side 14 o. ff) kan årsaken til advarselen identifiseres og utbedres. Bilde 31 W = Advarsel 28 = Feilkode H = Apparat H = Varmeapparat A = Klimasystem Årsaken er fjernet / tilbake til innstillingsnivået Berør dreie- / trykknappen. Årsaken ikke fjernet / tilbake til innstillingsnivået Trykk på tilbake-tasten. I dette tilfelle er ikke advarselen i betjeningsenheten Truma CP plus VarioHeat kvittert, og varselsymbolet blir værende. Gjeldende apparat forblir i tilstanden Advarsel. Ytterligere tilkoblede apparater kan betjenes. Feil Bilde 28 Symbolet vises kun i forbindelse med et Truma klimasystem. Infrarød (IR) fjernkontroll (klimasystem) På kommando via den infrarøde fjernkontrollen til klimasystemet vises IR i displayet. Ekstern betjeningsenhet (CI-BUSS) På kommando via en ekstern betjeningsenhet med CI-BUSS vises CI i displayet. Betjeningsenheten Truma CP plus VarioHeat CI-BUS er en egen variant som kun utstyres fra fabrikken. Visning energiform I oppvarmingsmodus vises energiformen gass (a) a Ved en feil går betjeningsenheten Truma CP plus VarioHeat omgående over til menynivået Feil og viser feilens feilkode. Ved hjelp av feilsøkingstabellen (fra side 14 o. ff) kan årsaken til feilen identifiseres og utbedres. Bilde 32 E = Feil 2 = Feilkode H = Apparat H = Varmeapparat A = Klimasystem Årsaken er fjernet / tilbake til innstillingsnivået Berør dreie- / trykknappen. Det aktuelle apparatet startes på nytt. Dette kan ta noen minutter pga. internt etterløp av tilkoblede apparater. Hvis årsaken ikke fjernes, vil feilen komme igjen, og betjeningsenheten på nytt gå til menynivået Feil. Årsaken ikke fjernet / tilbake til innstillingsnivået Trykk på tilbake-tasten. I dette tilfelle er ikke feilen i betjeningsenheten Truma CP plus VarioHeat kvittert, og varselsymbolet blir værende. Enheten holder seg i feiltilstanden. Ytterligere tilkoblede apparater kan betjenes. Bilde 29 10

11 Tekniske data display Display LCD, sort / hvitt, med bakgrunnsbelysning Mål (L x B x H) 92 x 103 x 40 mm Driftstemperaturområde -25 C til +60 C Oppbevaringstemperaturområde -25 C til +70 C Grensesnitt Truma CP plus VarioHeat TIN-buss Truma CP plus VarioHeat CI-BUS TIN-buss, CI-BUSS Spenningsforsyning 8 V 16,5 V Strømopptak ved nominell spenning 12 V maks. 65 ma (100 % bakgrunnsbelysning) 6,5 ma 10 ma (standby) Hvilestrømforbruk maks. 3 ma (av) Vekt ca. 100 g Med forbehold om tekniske endringer. Vedlikehold Betjeningsenheten Truma CP plus VarioHeat er vedlikeholdsfri. Til rengjøring av fronten må du bruke en fille som er fuktet med vann og som ikke virker slipende. Hvis dette ikke er nok, må du bruke en nøytral såpeløsning. Analog betjeningsenhet Truma CP classic VarioHeat (tilbehør) Bilde 33 a = Vrider oppvarming Grønn LED drift Rød LED feil / advarsel b = Dreiebryter c = Dreiebryter oppvarming Stort flammesymbol eco Lite flammesymbol night d = Dreiebryter Av e = Dreiebryter Vent Fullast (stort symbol) Delvis last (lite symbol) a b VarioHeat eco Automatisk justering av viften avhengig av varmeeffekten / optimalt tilpasset aktuelt oppvarmingsbehov e d c Slå av Still dreiebryteren (b) til midtre (d) posisjon. Hvis varmeapparatet slås av etter en oppvarmingsfase, kan viften fortsette å gå for å utnytte restvarmen. Grønn LED Drift (under vrideren) Når apparatet er på (oppvarming eller ventilasjon), må den grønne lysdioden lyse (viften er i bruk). Hvis lysdioden ikke lyser, må eventuelt (hoved-)bryteren kontrolleres. Ta da hensyn til den aktuelle anvisningen fra produsenten av kjøretøyet. Rød LED Feil / advarsel Ved feil / advarsel lyser den røde lysdioden. Forriglingen ved feil fjernes ved å slå apparatet av og på igjen. Etter tilbakestillingen kan det ta litt tid før den grønne lysdioden lyser. Ved feil / advarsel oppgis en blinkkode. Med Feilsøkingstabellen Truma CP classic VarioHeat kan du finne årsak og avhjelpende tiltak. Vedlikehold Betjeningsenheten Truma CP classic VarioHeat er vedlikeholdsfri. Til rengjøring av fronten må du bruke en fille som er fuktet med vann og som ikke virker slipende. Hvis dette ikke er nok, må du bruke en nøytral såpeløsning. Kassering VarioHeat Apparatet må kasseres i henhold til det aktuelle brukslandets administrative bestemmelser. Ta hensyn til nasjonale lover og regler (i Tyskland er dette f.eks. forskriften om vraking av gamle biler). Sikring VarioHeat Apparatsikringen befinner seg på den elektroniske styringsenheten i apparatet og kan kun skiftes av en faglært tekniker. Apparatsikring (F1): 10 AF rask (EN ) Finsikringen må bare byttes ut med en sikring av samme type. Tilbehør Pipehette kremhvit svart bianco night Varmeapparatet drives med delvis last, slik at det eventuelt ikke når innstilt romtemperatur (avhengig av størrelsen på kjøretøyet og utetemperaturen). Slå på varmeapparatet Still inn ønsket romtemperatur med vrideren (a). Still inn dreiebryteren (b) på ønsket effekt (c). Stille inn viften Still inn dreiebryteren (b) på ønsket effekt (e). 11

12 Tekniske data varmeapparat Bestemt i henhold til NS-EN 624 og Truma godkjenningsvilkår Gasstype Flytende gass (propan / butan) Driftstrykk 30 mbar (se typeskilt) Nominell varmeeffekt (gassforbruk) Truma VarioHeat eco W (100 g/h) / W (220 g/h) Truma VarioHeat comfort W (100 g/h) / W (220 g/h) / W (290 g/h) Tilleggsinformasjon iht. NS-EN 624 Truma VarioHeat eco Q n = 3,1 kw (Hs); 230 g/h; C 13 ; I 3B/P Truma VarioHeat comfort Q n = 4,1 kw (Hs); 300 g/h; C 13 ; I 3B/P Bestemmelsesland BE, BG, RO, DK, DE, EE, FI, FR, GB, GR, HR, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, ES, CZ, HU, CY, TR, AL, MK Lufttransportmengde Truma VarioHeat eco 75 / 155 m³/h Truma VarioHeat comfort 75 / 155 / 210 m³/h Strømopptak ved 12 V Truma VarioHeat eco 0,65 / 2,75 A Truma VarioHeat comfort 0,65 / 2,75 / 5,4 A Hvilestrømforbruk med Truma CP plus VarioHeat 0,004 A med Truma CP classic VarioHeat 0,001 A Vekt Varmeapparat uten periferiutstyr: 5,5 kg CE-produkt-identifikasjonsnummer CE-0085CR0203 Med forbehold om tekniske endringer. Mål (alle mål i mm) Bilde Bilde

13 Produsentgarantierklæring (EU) 1. Omfanget av produsentgarantien Som produsent av apparatet gir Truma forbrukeren en garanti som dekker alle material- og/eller fabrikasjonsfeil på apparatet. Denne garantien er gyldig i medlemsstatene i EU og i landene Island, Norge, Sveits og Tyrkia. Forbrukeren er den fysiske personen som først kjøpte produktet av produsenten, produsenten av originalutstyret eller forhandler, og som ikke selger den videre som en kommersiell eller profesjonell aktivitet eller installerer den hos tredjeparter. Produsentgarantien gjelder for ovennevnte mangler som oppstår i løpet av 24 måneder etter inngåelse av kjøpekontrakten mellom selger og forbruker. Produsenten eller en autorisert servicepartner vil etter eget skjønn rette opp slike mangler ved utbedring eller ved ny levering. Defekte deler skal tilfalle produsenten eller den autoriserte servicepartneren. Hvis apparatet ikke lenger produseres når mangelen påvises, kan produsenten også levere et tilsvarende produkt i form av en erstatning. 3. Slik fremmes garantikrav Garantikrav skal fremmes hos en autorisert servicepartner eller hos et Truma-servicesenter. Alle adresser og telefonnumre finner du under Service på For å sikre en problemfri prosess ber vi om at du har følgende kontaktinformasjon klar ved henvendelsen: Detaljert beskrivelse av mangelen Apparatets serienummer Kjøpsdato Den autoriserte servicepartneren eller Truma-servicesenteret fastsetter de neste trinnene. For å unngå eventuelle transportskader må det aktuelle apparatet kun sendes etter samråd med den autoriserte servicepartneren eller Truma-servicesenteret. Dersom garantikravet anerkjennes av produsenten, dekker produsenten transportkostnadene. Hvis det ikke foreligger noen garantisak, blir forbrukeren informert og reparasjon og transportkostnader må dekkes av forbrukeren. Vennligst ikke send inn apparatet uten at dette er avtalt på forhånd. Hvis produsenten yter garanti, begynner garantifristen for de reparerte eller utskiftede delene ikke på nytt, men den gamle fristen fortsetter å gjelde.for apparatet. Det er kun produsenten selv eller en autorisert servicepartnere som er berettiget til å utføre garantiarbeider. Kostnader som oppstår i garantitilfeller avregnes direkte mellom den autoriserte servicepartneren og produsenten. Ekstra kostnader på grunn av apparatets vanskelige ut- og innmonteringsbetingelser (f.eks. demontering av møbel- eller karosserideler) samt kjørekostnader for autorisert servicepartner kan ikke anerkjennes som garantiytelse. Ytterligere krav, særlig skadeerstatningskrav fra forbruker eller tredjepart, dekkes ikke. Bestemmelsene i produktansvarsloven (Produkthaftungsgesetz) berøres ikke. Forbrukernes lovbestemte krav ved mangler overfor selger i hvert land forblir upåvirket av denne frivillige produsentgarantien. I noen land kan det foreligge garantier som kun gjelder via den respektive forhandleren (autorisert forhandler, Truma-partnere). Denne kan forbrukerne gjøre gjeldende direkte via sin forhandler der apparatet er kjøpt. Her gjelder garantivilkårene i det landet hvor forbrukeren først kjøpte utstyret. 2. Utelukkelse av garantier Følgende dekkes ikke av garantien: som følge av feil bruk i strid med tiltenkt formål som følge av feil installasjon, montering eller igangkjøring i strid med instruksjonene i bruks- og monteringsanvisningen som følge av feil bruk eller bruk i strid med bruks- og monteringsanvisningen, spesielt ved ignorering av vedlikehold, pleie og advarsler dersom reparasjoner, installasjoner eller prosedyrer er utført av ikke-autoriserte partnere forbruksmateriell, slitasjedeler og naturlig slitasje, dersom apparatet er utstyrt med erstatningsdeler, ekstra deler eller tilbehør som ikke er originale deler fra produsenten og dermed har forårsaket en mangel som følge av skade forårsaket av fremmede stoffer (f.eks. oljer, myknere i gassform), kjemiske eller elektrokjemiske midler i vannet eller hvis apparatet på andre måter er kommet i kontakt med uegnede materialer (f.eks. kjemiske produkter, uegnede rengjøringsmidler) som følge av skade forårsaket av unormale miljømessige eller uegnede driftsbetingelser som følge av skader fra force majeure eller naturkatastrofer og andre påvirkninger som Truma ikke er ansvarlig for. som følge av skader som oppstår som følge av uegnet transport 13

14 Feilsøkingstabell Truma VarioHeat Feil Årsak Avhjelpende tiltak # 2 Ingen registrert flamme: Gassflasken eller hurtigstengeventilen i gasstilførselen er lukket Kontroller gasstilførselen og åpne ventilene Gasstrykkreguleringsanlegg frosset Bruk regulatoroppvarming EisEx Butanandelen i gassflasken er for høy Bruk propan (spesielt ved temperaturer under 10 C er butan uegnet til oppvarming) Forbrenningslufttilførselen eller avgassutløpet er lukket # 7 Romtemperaturføleren er ikke tilkoblet eller kabelen er defekt Kontroller om åpningene er tilsmusset (slaps, is, løv osv.), og fjern dette ved behov Ta kontakt med Truma Service # 11 Temperatursikringen er utløst Ta kontakt med Truma Service # 25 Overspenning > 16,4 V Kontroller batterispenningen og spenningskilder som f.eks. laderen # 26 Underspenning, batterispenningen er for lav <10 V # 27 Varmluftsutløpene er blokkert Omluftinnsuget er blokkert Endestykker EN lukket Lad batteriet eller skift ut ev. for gammelt batteri Fjern blokkering Fjern blokkering Åpne endestykker EN # 28 Vinduet over pipen er åpent (vindusbryter) Lukk vinduet # 29 Fare for underspenning, batterispenningen er for lav < 10,4 V Lad batteriet # 32 Motorens slitasjegrense er snart nådd Ta kontakt med Truma Service # 255 Ingen forbindelse mellom varmeapparat og betjeningsenhet Kabel til betjeningsenhet eller hovedsikring defekt Ta kontakt med Truma Service Hvis disse tiltakene ikke løser problemet, eller det dukker opp feilkoder som du ikke finner i feilsøkingstabellen, må du henvende deg til Truma Service. 14

15 Feilsøkingstabell Truma VarioHeat Blinkkode på analog betjeningsenhet CP classic Blinkserie - På / av 0,5 sekunder Pause mellom blinkserier 5 sekunder Feil Årsak Avhjelpende tiltak LED-er lyser ikke, apparatet er slått på, spenningstilførselen er tilkoblet Automatisk nystart er blokkert, f.eks. etter brudd på strømtilførselen Tilbakestilling (feiltilbakestilling) ved å slå apparatet av, vente i 5 sekunder og slå det på igjen Etter at enheten er slått på, lyser ingen LED-er Ingen driftsspenning Kontroller at driftsspenningen er på 12 V, og lad batteriet ved behov Kontroller pluggforbindelser Etter at apparatet er slått på, lyser den grønne lysdioden, men varmeapparatet går ikke Den røde lysdioden blinker 1 x (ca. 30 sekunder at varmeapparatet er slått på) Etter lengre tids drift kobler varmeapparatet om til feilmodus Apparat- eller kjøretøysikring defekt Innstilt temperatur på betjeningsenheten er lavere enn romtemperaturen Gassflasken eller hurtigstengeventilen i gasstilførselen er lukket Gassflasken er tom Gasstrykkreguleringsanlegg frosset Butanandelen i gassflasken er for høy Forbrenningslufttilførselen eller avgassutløpet er lukket Kontroller apparat- eller kjøretøysikring, og skift ut om nødvendig Still inn en høyere temperatur på betjeningsenheten Kontroller gasstilførselen og åpne ventilene Skift gassflaske Bruk regulatoroppvarming EisEx Bruk propan (spesielt ved temperaturer under 10 C er butan uegnet til oppvarming) Kontroller om åpningene er tilsmusset (slaps, is, løv osv.), og fjern dette ved behov Den røde lysdioden blinker 2 x Feil i varmeapparatet Ta kontakt med Truma Service Etter at varmeapparatet er slått på, tennes den grønne lysdioden, og den røde blinker 3 x Den røde lysdioden blinker 4 x Den røde lysdioden blinker 5 x Den røde lysdioden blinker 6 x Fare for underspenning, batterispenningen er for lav < 10,4 V Underspenning, batterispenningen er for lav <10 V Overspenning > 16,4 V Vinduet over pipen er åpent (vindusbryter) Varmluftsutløpene er blokkert Omluftinnsuget er blokkert Motorens slitasjegrense er snart nådd Lad batteriet Lad batteriet eller skift ut ev. for gammelt batteri Kontroller batterispenningen og spenningskilder som f.eks. laderen Lukk vinduet Fjern blokkering Fjern blokkering Ta kontakt med Truma Service Hvis disse tiltakene ikke løser problemet, eller det dukker opp feilkoder som du ikke finner i feilsøkingstabellen, må du henvende deg til Truma Service. 15

16 Feilsøkingstabell (klimasystem) Feilkode Årsak Avhjelpende tiltak # 1 Svikt (kortslutning eller kabelbrudd) romtemperaturføler Kontakt Truma Service # 2 Svikt issensor inne Kontroller filter og skift ved behov # 4 Svikt issensor ute (hvis foreligger) Hold luftinntak / luftutløp på tak frie for hindringer f.eks. løv # 8 IR-mottaker frakoblet eller kabelbrudd Kontakt Truma Service Hvis disse tiltakene ikke løser problemet, eller det dukker opp feilkoder som du ikke finner i feilsøkingstabellen, må du henvende deg til Truma Service. 16

17

18

19

20 I tilfelle feil bør du ta kontakt med Trumas servicesenter eller en av våre autoriserte servicepartnere (se Henvendelsen din kan behandles raskere hvis du på forhånd har funnet frem apparattypen og serienummeret (se typeskiltet). Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel N-1391 Vollen Fax /2016 Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Truma CP (E) classic Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Betjeningselementer CP (E) classic Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Symboler som

Detaljer

Truma CP plus. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 16

Truma CP plus. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 16 Truma CP plus Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 16 Betjeningsenhet Truma CP plus Innholdsfortegnelse Bruksanvisning Symboler som brukes... 3 Bruksformål... 3 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Kortfattet

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

Truma CP plus. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 21

Truma CP plus. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 21 Truma CP plus Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 21 Betjeningsenhet Truma CP plus Innholdsfortegnelse Bruksanvisning Bruksformål... 3 Sikkerhetsanvisninger... 3 Viktige

Detaljer

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen!

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5 Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tillegg til bruksanvisningen Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder

Therme Varmtvannsbereder Therme Varmtvannsbereder 230 V ~ Therme Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 gassdrevet/elektrisk varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som

Detaljer

inet Box Monteringsanvisning

inet Box Monteringsanvisning Monteringsanvisning Side 2 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Sikkerhetanvisninger... 2 Bruksformål... 2 Leveransens omfang... 2 Mål... 3 Tilkoblinger / betjeningselementer...

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi (E) 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi (E) 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Bruksanvisning Side Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Sikkerhetsmerknader... Viktig bruksinformasjon... 3 Oppvarming under

Detaljer

Boiler Elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Elektro Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Modell... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Viktig bruksinformasjon...

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Bruksanvisning Side Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Sikkerhetsmerknader... Viktig bruksinformasjon... 3 Bruksformål...

Detaljer

Combi 4 / Combi 6. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi 4 / Combi 6. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 / Combi 6 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 / Combi 6 3 1 2 5 6 13 10 9 12 14 7 11 7 1 Betjeningselement 2 Tidskoblingsur ZUCB (tilbehør) 3 Romtemperaturføler 4 Kaldtvannstilkobling 5

Detaljer

Combi 4 E / Combi 6 E. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi 4 E / Combi 6 E. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 E / Combi 6 E Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 E / Combi 6 E 1 2 3 4 8 6 7 5 13 15 17 18 14 10 11 9 12 16 8 1 Betjeningselement 2 Energivelger 3 Tidskoblingsur ZUCB (tilbehør) 4 Romtemperaturføler

Detaljer

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7 Gassfilter Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7 Gassfilter Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksanvisning Bruksformål... 3 Utskifting av filterpatronen... 3

Detaljer

Combi (E) CP plus ready. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi (E) CP plus ready. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi (E) CP plus ready Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi (E) CP plus ready 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Brenselcellesystem VeGA. Servicehefte. Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brenselcellesystem VeGA. Servicehefte. Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brenselcellesystem VeGA Servicehefte Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Bilde Bilde 5 Bilde 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehefte VeGA Serienummer VeGA Serienummer

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning Side 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Symboler som brukes Symbol markerer

Detaljer

Truma LevelControl. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

Truma LevelControl. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma LevelControl Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma LevelControl Innholdsfortegnelse Oversikt over apparatet Symboler som brukes... 2 Oversikt over apparatet... 2 Forskriftsmessig bruk...

Detaljer

Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi D 6 (E) 1 4 5 12 2 6 11 13 15 16 8 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

Truma inet Box. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Truma inet Box. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Truma inet Box Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma inet Box Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger... 3 Visnings- og betjeningselementer

Detaljer

Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi D 6 (E) 1 4 5 12 2 6 11 13 15 16 8 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

Truma VarioHeat. Monteringsanvisning Side 2

Truma VarioHeat. Monteringsanvisning Side 2 Truma VarioHeat Monteringsanvisning Side Monteringsvarianter 3 4 5 30 - max. 50 cm 7 30 - max. 50 cm 6 Bilde Bilde Bilde 3 30 - max. 50 cm Monteringseksempel Romtemperaturføler Digital betjeningsenhet

Detaljer

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6 Gassfilter Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6 Gassfilter Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksanvisning Bruksformål... 3 Utskifting av filterpatronen...

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT Bilvarmeapparater Teknisk dokumentasjon NO BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT Betjeningselement for Eberspächer kupévarmere EasyStart Select Bedienungsanleitung EasyStart Select Bruksanvisning Kapittel Kapittelbetegnelse

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse Symbolet henviser

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Bruksanvisning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 for bobiler

Bruksanvisning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 for bobiler NO Bruksanvisning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 for bobiler 1 1 Om dette dokumentet 1.1 Dokumentets formål Denne bruksanvisningen er del av produktet og inneholder informasjoner for brukeren

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04 NO Bruksanvisning Betjeningselement Multi Control MC04 1 Oversikt betjeningselement 1 Symbol hurtig varmefunksjon 2 Symbol lufte 3 Dreieknapp (temperatur/vifte) 4 Driftsindikator/feilkode-indikator/ serviceindikator

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Varmtvannsbereder for propan (Spesialversjon B 10 EL, B 14 EL med ekstra eloppvarming 230 V, 850 W) Monteringseksempel 1 Truma-Vannvarmer

Detaljer

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Varmtvannsbereder for propan (Spesialversjon B 10 EL, B 14 EL med ekstra eloppvarming 230 V, 850 W) Monteringseksempel 1 Truma-Vannvarmer

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer.

EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer. EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer. Innhold Innledning Les igjennom først... 3 Sikkerhet... 3 LoSvbestemte forskrifter... 3 Bruk... 3

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 1 Varmeapparatet med propan gass Trumatic S 2 Tilførsel av forbrenningsluft

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00.

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00. Best.nr. : 0527 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder

Therme Varmtvannsbereder Therme Varmtvannsbereder 230 V ~ Therme Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Aventa eco. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9. Oppbevares i bilen!

Aventa eco. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9. Oppbevares i bilen! Aventa eco Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9 Oppbevares i bilen! Aventa eco Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Informasjon om bruk av klimaanlegg... 3

Detaljer

Aventa comfort. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 10. Oppbevares i bilen!

Aventa comfort. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 10. Oppbevares i bilen! Aventa comfort Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 10 Oppbevares i bilen! Aventa comfort Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Informasjon om bruk av klimaanlegg...

Detaljer

Aventa comfort. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9. Oppbevares i bilen!

Aventa comfort. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9. Oppbevares i bilen! Aventa comfort Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9 Oppbevares i bilen! Aventa comfort Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 3 Sikkerhetsmerknader... 3 Informasjon om bruk av klimaanlegg...

Detaljer

Eco Monterings- og brukerveiledning. -utslipp - 66 % * i brenselkostnader -66 % * CO 2

Eco Monterings- og brukerveiledning. -utslipp - 66 % * i brenselkostnader -66 % * CO 2 Monterings- og brukerveiledning -66 % * CO 2 -utslipp - 66 % * i brenselkostnader * ved bruk av begge brennerne i forhold til en konvensjonell 12 kw terrassevarmer Les bruksanvisningen nøye og påse at

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Dreievalgbryter

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Dreievalgbryter NO Bruksanvisning Betjeningselement Dreievalgbryter 1 Oversikt betjeningselement 1 Driftsindikator/feilkodeindikator/serviceindikator 2 Dreieknapp (temperatur) 1 2 Om dette dokumentet 2.1 Dokumentets formål

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Boiler Gas BGF 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BGF 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BGF 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler Gas BGF 10 gassdrevet varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 Viktig bruksinformasjon...

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Combi D6 (E) CP plus ready. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi D6 (E) CP plus ready. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi D6 (E) CP plus ready Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi D6 (E) CP plus ready 4 1 5 12 2 6 11 13 15 16 8 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

Aventa eco. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9. Oppbevares i bilen!

Aventa eco. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9. Oppbevares i bilen! Aventa eco Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9 Oppbevares i bilen! Aventa eco Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Informasjon om bruk av klimaanlegg... 3

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Modell... 2 Monteringsanvisning 24 Monteringsanvisning 20 Plassvalg og

Detaljer

Truma inet Box. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

Truma inet Box. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma inet Box Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma inet Box Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger... 3 Visnings- og betjeningselementer

Detaljer

Bruksanvisning. Relemodul

Bruksanvisning. Relemodul Bruksanvisning Relemodul 1289 00 Innholdsfortegnelse Apparatbeskrivelse...3 Betjeningselementer og symboler...4 Tilkoblingsklemmer...7 Montering...8 Innstilling av driftsmodus....9 Koble om driftsmodus

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Bruksanvisning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Bruksanvisning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure NO Bruksanvisning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokumentet 1.1 Formålet med dokumentet Denne bruksanvisningen er en del av produktet og gir brukeren informasjon om sikker drift av

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Romtermostat elektronisk

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Romtermostat elektronisk NO Bruksanvisning Betjeningselement Romtermostat elektronisk 1 Oversikt betjeningselement 1 Driftsindikator 2 Innkoblingskontroll 3 Symbol kontinuerlig innkoblingsregulering 4 Bryter varmeregulering 5

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Bilde 1: Tidsbryter med alle segmenter

Bilde 1: Tidsbryter med alle segmenter Elektronisk tidsur Easy Best.-nr. : 1175.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 BRUKERVEILEDNING Innhold: A. Godt å vite før du bruker. B. Safety C. Installasjon og drift D. Installer gass regulator og gassflaske

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Detaljer

DALI-potensiometer, justerbar fargetemperatur, med integrert strømforsyning Best.-nr. :

DALI-potensiometer, justerbar fargetemperatur, med integrert strømforsyning Best.-nr. : , med integrert strømforsyning,, med integrert strømforsyning Best.-nr. : 2030 00 Best.-nr. : 2020 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer