BPB352021M BPB352021W. DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 36 Dampovn USER MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BPB352021M BPB352021W. DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 36 Dampovn USER MANUAL"

Transkript

1 BPB352021M BPB352021W DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 36 Dampovn USER MANUAL

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED SIKKERHEDSANVISNINGER PRODUKTBESKRIVELSE FØR FØRSTE ANVENDELSE DAGLIG BRUG URFUNKTIONER BRUG AF TILBEHØRET EKSTRAFUNKTIONER RÅD OG TIP VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING FEJLFINDING INSTALLATION ENERGIEFFEKTIV...34 FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere så du kan få det bedste ud af det. Besøg vores websted for at: Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation: Registrere dit produkt for bedre service: Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat: KUNDEPLEJE OG SERVICE Brug altid originale reservedele. Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer. Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger Generelle oplysninger og gode råd Miljøoplysninger Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

3 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag. 1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer. Børn må ikke lege med apparatet. Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt. Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når det er i drift, eller mens det køler af. De tilgængelige dele er varme. Hvis apparatet har en børnesikring, skal denne aktiveres. Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på apparatet uden opsyn. Børn på 3 år og derunder skal altid holdes væk fra dette apparat, når det er i drift. 1.2 Generelt om sikkerhed DANSK 3 Installation af apparatet og udskiftning af ledningen må kun foretages af en tekniker. ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Pas på ikke at røre varmelegemerne. Børn på under 8 år skal holdes på afstand, med mindre de overvåges konstant. Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste fade ud eller sætte dem i.

4 4 Inden du udfører vedligeholdelse, skal apparatet afbrydes fra lysnettet. Se efter, at der er slukket for apparatet, inden pæren skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk stød. Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet. Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at undgå elektrisk stød. Overskydende spild skal fjernes inden den pyrolytiske rensning. Tag alle dele ud af ovnen. For at fjerne ovnribberne skal du først trække ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge. Brug kun den anbefalede temperaturføler (termometer) til dette apparat. 2. SIKKERHEDSANVISNINGER 2.1 Installation Apparatet må kun installeres af en sagkyndig. Fjern al emballagen. Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat. Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet. Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj. Træk aldrig i apparatet i håndtaget. Mindsteafstanden til andre apparater og enheder skal overholdes. Sørg for, at apparatet er installeret under og opad stabile køkkenelementer. Apparatets sider skal stå ved siden af apparater eller enheder med samme højde. Apparatet er udstyret med et elektrisk afkølingssystem. Det skal betjenes med den elektriske strømforsyning. 2.2 Tilslutning, el Risiko for brand og elektrisk stød. Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret elektriker. Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet. Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med de elektriske data for strømforsyningen. Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.

5 DANSK 5 Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger. Pas på, du ikke beskadiger netstikket og netledningen. Hvis der bliver behov for at udskifte netledningen, skal det udføres af vores autoriserede servicecenter. Netledninger må ikke komme i berøring med eller nær ved apparatets låge, især når lågen er varm. Beskyttelsen mod elektrisk stød fra strømførende og isolerede dele skal fastgøres, så den ikke kan fjernes uden værktøj. Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen. Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte netstikket i. Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten. Brug kun korrekte isoleringsenheder: Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer. Apparatets installation skal udføres med et isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet kan afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret skal have en brydeafstand på mindst 3 mm. Luk apparatets låge helt, inden du sætter netstikket i stikkontakten. Apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiverne. 2.3 Brug Risiko for personskade, forbrændinger og elektrisk stød eller eksplosion. Dette apparat er kun til husholdningsbrug. Apparatets specifikationer må ikke ændres. Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er tildækkede. Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er tændt for det. Sluk altid apparatet efter brug. Vær forsigtig, når du åbner apparatets låge, hvis apparatet er i brug. Der kan trænge meget varm luft ud. Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller når det har kontakt med vand. Belast ikke lågen, når den er åben. Brug ikke apparatet som arbejds- eller som frasætningsplads. Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af ingredienser med alkohol kan medføre, at der dannes en blanding af alkohol og luft. Lad ikke gnister eller åben ild komme i nærheden af apparatet, når du åbner lågen. Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette. Risiko for beskadigelse af apparatet. Sådan undgår du at beskadige eller misfarve emaljen: Stil ikke ovnfaste fade eller andre genstande direkte på apparatets bund. Læg ikke aluminiumfolie direkte på bunden af ovnrummet. Hæld aldrig vand direkte ind i det varme apparat. Lad ikke fugtige fade og retter stå i apparatet efter tilberedningen. Vær forsigtig, når du fjerner eller monterer tilbehøret. Farveændring af emaljen eller rustfrit stål forringer ikke apparatets ydeevne. Brug en dyb bradepande til fugtige kager. Frugtsaft kan lave pletter, som ikke kan fjernes. Dette apparat må kun anvendes til tilberedning af fødevarer. Det må ikke anvendes til andre formål, f.eks. rumopvarmning. Hold altid ovnlågen lukket under tilberedningen. Hvis apparatet installeres bag et møbelpanel (f.eks. en dør), skal du sørge for, at døren aldrig lukkes, mens apparatet er tændt. Der kan opbygges varme og fugt bag et lukket møbelpanel og forårsage efterfølgende skade på apparatet,

6 6 husenheden eller gulvet. Luk ikke møbelpanelet, før apparatet er kølet helt af efter brug. 2.4 Vedligeholdelse og rengøring Risiko for personskade, brand eller skade på apparatet. Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. Kontrollér, at apparatet er kølet af. Der er risiko for, at ovnglasset går i stykker. Udskift øjeblikkeligt ovnglassets paneler, hvis de er beskadigede. Kontakt det autoriserede servicecenter. Vær forsigtig, når du tager lågen af apparatet. Lågen er tung! Rengør jævnligt apparatet for at forhindre forringelse af overfladematerialet. Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande. Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge sikkerhedsanvisningen på dens emballage. Rengør ikke katalytisk emalje (hvis relevant) med nogen form for rengøringsmiddel. 2.5 Pyrolytisk rensning Risiko for personskade / brand / kemiske emissioner (dampe) i pyrolyse-tilstand. Start ikke pyrolysen, hvis der er trykket på Plus dampknappen. Før du udfører en pyrolytisk selvrensning eller Ibrugtagning, skal du først tage følgende ud af ovnen: alle madlavningsrester, pletter fra olie eller fedt / belægninger. alle udtagelige genstande (inkl. riste, ovnribber osv., der fulgte med produktet), herunder evt. alle non-stick gryder, pander, bakker, redskaber osv. Læs omhyggeligt alle anvisninger til pyrolytisk rensning. Hold børn væk fra apparatet, mens den pyrolytiske rensning er i gang. Apparatet bliver meget varmt, og der udledes varm luft fra de forreste køleaftræk. Pyrolytisk rensning sker ved en høj temperatur, der kan frigive dampe fra madlavningsrester og produktionsmaterialet, hvorfor forbrugerne på det kraftigste rådes til at: sørge for god udluftning under og efter hver pyrolytisk rensning. sørge for god udluftning under og efter første ibrugtagning med maksimal temperatur. I modsætning til mennesker kan visse fugle og krybdyr være ekstremt følsomme over for potentielle dampe, der udsendes under rensningen af alle pyrolytiske ovne. Dyr (især fugle) skal flyttes til et område med god udluftning og må ikke være i nærheden af apparatet under og efter hver pyrolytisk rensning og første ibrugtagning med maksimal temperatur. Små kæledyr kan også være meget følsomme over for lokale temperaturændringer i nærheden af alle pyrolytiske ovne, når den pyrolytiske selvrensning er i gang. Non-stick overflader på gryder, pander, bakker, redskaber osv. kan blive beskadiget af pyrolytisk rensning ved høj temperatur i alle pyrolytiske ovne og kan også udgøre en kilde til skadelige dampe af lavt niveau. Dampe fra alle pyrolytiske ovne / madrester, som beskrevet, er ikke skadelige for mennesker, herunder spædbørn eller personer med fysiske lidelser. 2.6 Indvendig belysning Den type pære eller halogenlampe, der bruges til dette apparat, er kun beregnet til husholdningsapparater. Det må ikke bruges til anden belysning.

7 DANSK 7 Risiko for elektrisk stød. Før pæren skiftes, skal apparatet afbrydes fra lysnettet. Brug kun pærer med samme specifikationer. 2.7 Bortskaffelse Risiko for personskade eller kvælning. 3. PRODUKTBESKRIVELSE 3.1 Oversigt over apparatet Tag stikket ud af kontakten. Klip netledningen af tæt ved apparatet og bortskaf den. Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn og kæledyr bliver fanget i apparatet. 2.8 Service Kontakt et autoriseret servicecenter for at få repareret apparatet. Brug kun originale reservedele. 1 Betjeningspanel 2 Funktionsvælger for ovnfunktioner 3 Strømindikator/symbol 4 Elektronisk programur 5 Termostatknap 6 indikator/-symbol 7 Plus damp-knap 8 Bøsning til termometer 9 Varmeelement 10 Ovnpære 11 Ventilator 12 Ovnrumsprægning 13 Ovnribber, udtagelige 14 Rillepositioner 3.2 Tilbehør Trådrist Til kogegrej, kageforme, stege. Bageplade Til kager og lagkagebunde. Grill/bradepande 4. FØR FØRSTE ANVENDELSE Se kapitlerne om sikkerhed. Se kapitlet "Urfunktioner" for at indstille klokkelsættet. Til bagning og stegning, eller som drypbakke til opsamling af fedt. Stegetermometer Bruges til at måle, hvor gennemstegt kødet er. 4.1 Rengøring før ibrugtagning Fjern al tilbehøret og de udtagelige ovnribber fra apparatet.

8 8 Se kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring". Gør apparatet og tilbehøret rent, inden du tager det i brug. Anbring tilbehør og udtagelige ovnribber i deres oprindelige positioner. 4.2 Forvarmning Forvarm det tomme apparat for at brænde det tiloversblevne fedt af. Se "Aktivering af Varmluft PLUS-funktionen" for oplysninger om Varmluft PLUS-funktionen. 1. Vælg funktionen og maks. temperatur. 2. Lad apparatet være tændt i en time. 3. Vælg funktionen, tryk på Plus damp-knappen og indstil den maksimale temperatur. 4. Lad apparatet være tændt i 15 minutter. Tilbehøret kan blive varmere end normalt. Apparatet kan udsende lugt og røg. Dette er normalt. Sørg for, at der er tilstrækkelig udluftning i rummet. 5. DAGLIG BRUG Se kapitlerne om sikkerhed. 5.1 Forsænkbare knapper Tryk på funktionsvælgeren for at bruge apparatet. Derefter kommer knappen ud. 1. Drej knappen for ovnfunktioner for at vælge en ovnfunktion. 2. Drej termostatknappen for at vælge en temperatur. 3. Drej apparatets funktionsvælgere og termostatknap hen på slukpositionen for at slukke for apparatet. 5.2 Aktivering og deaktivering af apparatet Afhænger af model, hvis apparatet har kontrollamper, knapsymboler eller indikatorer: Lampen tændes, når apparatet er i gang. Symbolet viser, om knappen styrer ovnfunktionerne eller temperaturen. Indikatoren tændes, når ovnen varmer op. 5.3 Ovnfunktioner Ovnfunktion Egnet til Slukposition Apparatet er slukket.

9 DANSK 9 Ovnfunktion Egnet til Varmluft Varmluft PLUS Pizza Hurtig Opvarmning Over-/Undervarme Undervarme Optøning Fugtig Varmluft Stor Grill Turbogrill Pyrolyse Opvarmningstiden reduceres. Til bagning på op til tre ovnriller samtidigt og tørring af mad.stil temperaturen C lavere end for over-/ undervarme. Til at tilføje fugtighed under madlavningen. Til at opnå den rette farve og sprøde skorpe under bagning. Til at give større saftighed under genopvarmning. Til bagning på én ristposition med kraftigere bruning og sprød bund. Stil temperaturen C lavere end for over-/undervarme. Til bagning og stegning på én ristposition. Til bagning af kager med sprød bund og til henkogning. Denne funktion kan anvendes til optøning af frosne madvarer, som f.eks. grøntsager og frugt. Optøningstiden afhænger af de frosne madvarers mængde og omfang. Til at lave bagværk i form på én ovnrille. Til at spare energi under madlavning. Denne funktion skal anvendes i overensstemmelse med madlavningstabellerne for at opnå det ønskede madlavningsresultat. Se kogetabellerne for at få flere oplysninger om de anbefalede indstillinger. Denne funktion blev anvendt til at definere energieffektivitetsklassen iht. EN Til grillstegning af store mængder flade madvarer og til toastbrød. Til stegning af større stege eller fjerkræ på én ovnrille. Også til at lave gratiner og til at brune. Til aktivering af pyrolytisk rensning af ovnen. Denne funktion brænder resterende snavs i ovnen af. 5.4 Aktivering af Varmluft PLUS-funktionen Denne funktion gør det muligt at forbedre fugtigheden under madlavningen. Risiko for forbrændinger og beskadigelse af apparatet. Frigivet fugt kan forårsage forbrændinger:

10 10 Åbn ikke apparatets låge, når funktionen Varmluft PLUS er i drift, med undtagelse af forvarmning. Åbn apparatets låge forsigtigt, efter funktionen Varmluft PLUS stopper. Se kapitlet "Nyttige oplysninger og råd". 1. Åbn ovnlågen. 2. Fyld ovnrumsprægningen med vand fra hanen. Ovnrumsprægningens maks. vandkapacitet er 250 ml. Fyld kun rummets prægning op med vand, når ovnen er kold. 3. Sæt maden i apparatet, og luk ovnlågen. 4. Indstil funktionen Varmluft PLUS:. 5. Tryk på Plus damp-knappen. Plus damp-knappen fungerer kun med funktionen Varmluft PLUS. Kontrollampen tændes. 6. Drej termostatknappen for at vælge en temperatur. FORSIGTIG! Fyld ikke rummets prægning med vand under tilberedning, eller når ovnen er meget varm. 7. Tryk på Plus damp-knappen, og drej apparatets funktionsvælgere og termostatknap hen på slukpositionen for at slukke for apparatet. Kontrollampen for Plus damp-knappen slukkes. 8. Fjern vandet fra rummets prægning. Sørg for, at apparatet er afkølet, inden du fjerner det resterende vand fra rummets prægning. 5.5 Hurtig opvarmningfunktion Med hurtig opvarmning-funktionen reduceres opvarmningstiden. Stil ikke maden i ovnen, når Hurtig opvarmningfunktionen er i gang. 1. Indstil hurtig opvarmning-funktionen. Se tabellen over ovnfunktioner. 2. Drej temperaturvælgeren for at indstille temperaturen. Der udsendes et lydsignal, når apparatet har nået den indstillede temperatur. Den hurtige opvarmningsfunktion frakobles ikke efter lydsignalet. Du skal selv frakoble funktionen manuelt. 3. Vælg en ovnfunktion. 5.6 Display G A F E B C D A. Timer B. Opvarmnings-/restvarmeindikator C. Vandbeholder (kun udvalgte modeller) D. Termometer (kun udvalgte modeller) E. Elektronisk lågelås (kun udvalgte modeller) F. Timer/minutter G. Urfunktioner

11 DANSK Knapper Knap Funktion Forløb MINUS UR PLUS Plus damp Til indstilling af tiden. Indstilling af en urfunktion. Til indstilling af tiden. For at aktivere funktionen Varmluft PLUS. 5.8 Indikator for opvarmning Hvis du aktiverer en ovnfunktion, tændes bjælkerne i displayet én ad gangen. 6. URFUNKTIONER 6.1 Tabel for urfunktioner Bjælkerne viser, at ovntemperaturen stiger eller falder. Urfunktionstast AKTUEL TID VARIGHED SLUTTID UDSKUDT TID MINUTUR 00:00 OPTÆLLINGSTI- MER Egnet til For at se eller ændre den aktuelle tid. Tiden kan kun ændres, når apparatet er slukket. Til indstilling af, hvor længe apparatet skal være tændt. Fungerer kun, når en ovnfunktion er valgt. Til at indstille hvornår apparatet skal slukke. Fungerer kun, når en ovnfunktion er valgt. Til kombination af VARIGHED og SLUT-funktion. Bruges til at indstille en nedtælling. Denne funktion påvirker ikke apparatets drift. MINUTURET kan aktiveres på et vilkårligt tidspunkt, også hvis apparatet er slukket. Hvis du ikke indstiller en anden urfunktion, overvåger OPTÆLLINGSTIMER automatisk, hvor længe apparatet er i drift. Den aktiveres, når ovnen begynder at varme. Optællingstimeren kan ikke bruges med funktionerne: VARIGHED, SLUT, stegetermometer. 6.2 Indstilling og ændring af tid Efter den første forbindelse til nettet skal du vente, til displayet viser "12:00". "12" blinker. og 1. Tryk på eller for at indstille timerne. 2. Tryk på for at bekræfte, og skift for at indstille minutterne. Displayet viser time. "00" blinker. og den indstillede 3. Tryk på eller for at indstille de aktuelle minutter.

12 Tryk på for at bekræfte, eller det indstillede klokkeslæt gemmes automatisk efter 5 sekunder. Displayet viser den nye tid. Tryk gentagne gange på for at ændre klokkeslættet, indtil indikatoren for klokkeslættet blinker på displayet. 6.3 Indstilling af VARIGHED 1. Vælg en ovnfunktion. 2. Tryk gentagne gange på, indtil begynder at blinke. 3. Tryk på eller for at indstille minutterne og timerne for VARIGHED. 4. Tryk på for at bekræfte. Når tiden er gået, udsendes et lydsignal i 2 minutter. og tidsindstillingen blinker på displayet. Apparatet slukkes automatisk. 5. Tryk på en vilkårlig knap for at slå signalet fra. 6. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen. 6.4 Indstilling af SLUT TID 1. Vælg en ovnfunktion. 2. Tryk gentagne gange på, indtil begynder at blinke. 3. Tryk på eller for at indstille timerne og minutterne for SLUT-tid. 4. Tryk på for at bekræfte. På den indstillede tid udsendes et lydsignal i 2 minutter. og tidsindstillingen blinker på displayet. Apparatet slukkes automatisk. 5. Tryk på en vilkårlig knap for at slå signalet fra. 6. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen. 6.5 Indstillingen af funktionen UDSKUDT TID 1. Vælg en ovnfunktion. 2. Tryk gentagne gange på, indtil begynder at blinke. 3. Tryk på eller for at indstille minutterne og timerne for VARIGHED. 4. Tryk på for at bekræfte. Displayet blinker og viser. 5. Tryk på eller for at indstille timerne og minutterne for SLUT-tid. 6. Tryk på for at bekræfte. Apparatet tændes automatisk senere. Fungerer for den indstillede VARIGHEDtid og stopper ved den indstillede SLUTtid. På den indstillede tid udsendes et lydsignal i 2 minutter. og tidsindstillingen blinker på displayet. Apparatet slukkes. 7. Tryk på en vilkårlig knap for at slå signalet fra. 8. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen. 6.6 Indstilling af MINUTUR 1. Tryk på en eller flere gange, indtil displayet viser displayet. og "00" blinker på 2. Tryk på eller for at indstille MINUTUR. Først indstilles sekunder og derefter minutter. Når den indstillede tid er længere end 60 minutter, blinker på displayet. 3. Indstil timerne. 4. MINUTURET starter automatisk efter 5 sekunder. Når 90% af den indstillede tid er gået, udsendes et lydsignal. 5. Når den indstillede tid er gået, udsendes et lydsignal i to minutter. "00:00" og blinker på displayet. Tryk på en vilkårlig knap for at slå signalet fra. 6.7 OPTÆLLINGSTIMER Tryk og hold på og for at nulstille optællingstimeren. Timeren begynder at tælle op.

13 DANSK BRUG AF TILBEHØRET Se kapitlerne om sikkerhed. 7.1 Brug af termometeret Termometeret måler kerne temperaturen i kødet. Når kødet har nået den angivne temperatur, slukkes apparatet. Der skal tages hensyn til to temperaturer: Ovntemperaturen. Se stege-/ bagetabellen. Kernetemperaturen. Se tabellen for stegetermometeret. FORSIGTIG! Brug kun termometeret, som hører til apparatet eller et tilsvarende anskaffet som original reservedel. 1. Vælg ovnfunktion og ovntemperatur. 2. Indsæt termometerets spids (med symbolet på håndtaget) i midten af kødet. 3. Sæt termometerets stik i stikdåsen øverst i ovnrummets front. Sørg for, at termometeret bliver siddende i kødet og i bøsningen under hele tilberedningen. Når du bruger termometeret første gang, er standardkerne temperaturen 60 C. Mens blinker, kan du bruge termostatknappen til at ændre standardkerne temperaturen. Displayet viser symbolet for termometeret og standard centrumtemperaturen. 4. Tryk på for at gemme den nye centrumtemperatur, eller vent 10 sekunder på, at indstillingen gemmes automatisk. Den nye kernetemperatur vises, når termometeret bruges næste gang. Når kødet har nået den indstillede centrumtemperatur, blinker symbolet for termometeret, og standardcentrumtemperaturen blinker. Der udsendes et lydsignal i to minutter. 5. Tryk på en vilkårlig knap, eller åbn ovnlågen for at afbryde lydsignalet. 6. Tag termometerets stik ud af bøsningen. Tag kødet ud af apparatet. 7. Sluk for komfuret. Pas på, når du trækker spidsen og stikket til stegetermometeret ud. Termometeret er meget varmt. Der er risiko for forbrænding. Varighed og sluttid skal indstilles igen, hver gang termometeret sættes i kontakten. Du kan ikke vælge varighed og sluttid. Når apparatet beregner den foreløbige varighed første gang, blinker symbolet på displayet. Når beregningen afsluttes, viser displayet tilberedningsvarighed. Beregningerne kører i baggrunden under tilberedningen, og varigheden opdateres på displayet om nødvendigt. Du kan ændre temperaturen på et vilkårligt tidspunkt under tilberedningen: 1. Tryk på : én gang - displayet viser den indstillede kernetemperatur; den

14 14 kan om ønsket modificeres inden for 5 sekunder. to gange - displayet viser den aktuelle ovntemperatur. tre gange - displayet viser den indstillede ovntemperatur; den kan om ønsket modificeres inden for 5 sekunder. Denne information er kun tilgængelig under opvarmningsfasen. 2. Drej temperaturvælgeren for at ændre temperaturen. 7.2 Isætning af tilbehør Grillrist: Skub risten mellem ovnribbens skinner, og sørg for, at fødderne peger nedad. Rist og grill/bradepande sammen: Skub grill / bradepanden ind mellem ovnribbens skinner og risten på skinnerne ovenover, og sørg for, at fødderne peger ned. En lille fordybning i toppen øger sikkerheden. Fordybningerne hindrer også væltning. Den høje kant omkring hylden forhindrer kogegrej i at glide af hylden. Grill / bradepande: Skub grill / bradepanden mellem ovnribbens skinner. 8. EKSTRAFUNKTIONER 8.1 Brug af børnesikringen Når børnesikringen er slået til, kan apparatet ikke tændes utilsigtet.

15 DANSK 15 Lågen er lukket, symbolerne SAFE og tændes også på displayet, når pyrolysefunktionen er i gang. Det kan kontrolleres på knappen. 1. Sørg for, at ovnens funktionsvælger står i sluk-positionen. 2. Tryk og hold og nede samtidigt i 2 sekunder. Der udsendes et lydsignal. SAFE og vises i displayet. Gentag trin 2 for at slå børnesikringen fra. 8.2 Brug af funktionslåsen Funktionslåsen kan kun aktiveres, når apparatet er tændt. Med funktionslåsen forhindres en utilsigtet ændring af temperatur- og tidsindstillinger i en igangværende ovnfunktion. 1. Vælg en ovnfunktion, og indstil den som ønsket 2. Tryk på og hold og nede samtidigt i 2 sekunder. Der udsendes et lydsignal. Loc vises i displayet. Gentag trin 2 for at slå funktionslåsen fra. Hvis funktionen Pyrolyse er i gang, er lågen låst, og vises i displayet. Loc vises i displayet, når du drejer temperaturknappen eller trykker på en knap. Når du drejer på knappen til ovnfunktionerne, slukkes apparatet. Når apparatet slukkes, mens funktionslåsen er slået til, skifter funktionslåsen automatisk til børnesikring. Se under "Brug af børnesikringen". 8.3 Restvarmeindikator Når du slukker for apparatet, viser displayet restvarmeindikatoren, hvis temperaturen i ovnen er over 40 C. Drej temperaturknappen til venstre eller højre for at få vist ovntemperaturen. 8.4 Automatisk slukning Af sikkerhedsmæssige årsager slukkes apparatet automatisk efter et stykke tid, hvis en ovnfunktion er i gang, og du ikke ændrer nogen indstillinger maksimum 1.5 Sluktid (t) Tryk på en vilkårlig knap efter en automatisk slukning for at tænde for apparatet igen. Den automatiske slukning virker ikke med funktionerne: Stegetermometer, Lys, Varighed, Sluttid. 8.5 Køleblæser Når apparatet er tændt, aktiveres køleblæseren automatisk for at holde apparatets overflader kølige. Hvis du slukker for apparatet, kører blæseren videre, indtil apparatet er kølet af. 8.6 Sikkerhedstermostat Forkert betjening af apparatet eller defekte komponenter kan medføre farlig overopvarmning. For at hindre dette er ovnen forsynet med en sikkerhedstermostat, som afbryder strømforsyningen. Når temperaturen er faldet, tændes ovnen automatisk igen.

16 RÅD OG TIP Se kapitlerne om sikkerhed. Tabellernes temperaturer og bagetider er kun vejledende. De afhænger af opskrifterne samt af kvaliteten og mængden af de anvendte ingredienser. 9.1 Lågens inderside På indersiden af lågen på nogle modeller finder du: ovnrillernes numre. oplysninger om ovnfunktioner, anbefalede rillepositioner og temperatur for typiske retter. 9.2 Generelle oplysninger Apparatet har fem ovnriller. Tæl ribberne fra bunden af apparatet. Ovnen har et specielt system, der cirkulerer luften og konstant genbruger dampen. Med dette system er det muligt at bruge damp ved tilberedningen, så maden bliver mør indvendig og sprød på overfladen. Det mindsker tilberedningstiden og energiforbruget. Dampen kan sætte sig som fugt i apparatet eller på ovnruderne. Det er normalt. Stå altid på afstand af apparatet, når du åbner dets låge under tilberedning. Tænd apparatet 10 minutter inden tilberedning for at mindske kondenseringen. Tør fugt væk, hver gang du har brugt apparatet. Stil ikke genstandene direkte på apparatets bund, og dæk ikke nogen af dets dele med alufolie, når du tilbereder mad. Dette kan ændre stege-/bageresultaterne og beskadige emaljen. 9.3 Bagning af kager Ovnlågen må først åbnes, når 3/4 af bagetiden er gået. Hvis du bruger to bageplader på samme tid, bør der være en tom rille mellem dem. 9.4 Tilberedning af kød og fisk Brug en bradepande til mad med meget fedt for at forhindre, at ovnen får pletter, der ikke kan fjernes. Lad kødet hvile i ca. 15 minutter inden udskæring, så saften ikke siver ud. Tilføj lidt vand i bradepanden for at forhindre for meget røg i ovnen under stegning. Tilføj vand, hver gang det tørrer ud, for at forhindre røgkondensation. 9.5 Tilberedningstider Tilberedningstiderne afhænger af madvarens type, konsistens og volumen. Hold øje med ydelsen i starten, når du laver lav mad. Find de bedste indstillinger (varmetrin, tilberedningstid, etc.) til dit kogegrej, dine opskrifter og mængderne, når du bruger dette apparat. 9.6 Varmluft PLUS Inden forvarmningen skal rummets prægning kun fyldes op med vand, når ovnen er kold. Se "Aktivering af varmluft PLUSfunktionen"

17 DANSK 17 Bagte produkter Madvare Vand i ovnrummets prægning (ml) Tid (min.) Ovnrille Bemærkning Brød Boller Brug bageplade. 1) Brug bageplade. 1) Hjemmelavet pizza Brug bageplade. 1) Focaccia Brug bageplade. 1) Småkager, scones, croissanter Plumkage, æbletærte, kanelsnegle Brug bageplade. 1) Brug bageform. 1) 1) Forvarm i en tom ovn i 5 minutter inden tilberedning. Tilbered fra frossen Madvare Vand i ovnrummets prægning (ml) Tid (min.) Ovnrille Pizza, frossen Lasagne, frossen ) 2 1) Croissant, frossen ) 1) Forvarm i en tom ovn i 10 minutter før tilberedning. Madregenerering Madvare Vand i ovnrummets prægning (ml) Tid (min.) Ovnrille Brød Boller Hjemmelavet pizza Focaccia Grøntsager

18 18 Madvare Vand i ovnrummets prægning (ml) Tid (min.) Ovnrille Ris Pasta Kød Stegning Madvare Vand i ovnrummets prægning (ml) Tid (min.) Ovnrille Bemærkning Flæskesteg Pyrex rund plade Engelsk roastbeef Pyrex rund plade Kylling Pyrex rund plade 9.7 Stegetabel Kager Madvare Over-/undervarme Varmluft Tid (min.) Bemærkning Ovnrille Ovnrille Pisket dej (2 og 4) I en kageform Mørdej (2 og 4) I en kageform Kvargkage m. kærnemælk I en 26 cm kageform Æblekage (æbletærte) 1) (venstre og højre) I to 20 cm kageforme på en grillrist Tærte m. syltetøj (venstre og højre) I en 26 cm kageform Strudel På bageplade Sukkerbrødskage I en 26 cm kageform

19 DANSK 19 Madvare Over-/undervarme Varmluft Tid (min.) Bemærkning Ovnrille Ovnrille Engelsk julekage/ Fyldig frugtkage 1) I en 20 cm kageform Plumkage I en brødform 1) Små kager - på én ribbe 1) Små kager - på to ribber 1) Små kager - på tre ribber 1) , 3 og På bageplade Lagkagebunde/ kagesnitter - én rille På bageplade Lagkagebunde/ kagesnitter - to riller og På bageplade Lagkagebunde/ kagesnitter - tre riller Marengs - én rille På bageplade Marengsto niveauer 1) På bageplade og På bageplade , 3 og På bageplade og På bageplade Boller1) På bageplade Flødekager - én rille På bageplade

20 20 Madvare Over-/undervarme Varmluft Tid (min.) Bemærkning Ovnrille Ovnrille Flødekager - to riller Fyldig frugtkage I en 20 cm kageform I en 24 cm kageform og På bageplade Frugttærter Victoriakager (venstre 1) og højre) I en 20 cm kageform 1) Forvarm ovnen i 10 minutter. Brød og pizza Madvare Over-/undervarme Varmluft Tid (min.) Bemærkning Ovnrille Ovnrille Franskbrød 1) 500 g pr stk., stk. Rugbrød I en brødform Rundstykker 1) på bage (2 og 4) boller plade Pizza1) På en bageplade eller i en bradepande Scones1) På bageplade 1) Forvarm ovnen i 10 minutter. Tærter Madvare Over-/undervarme Varmluft Tid (min.) Bemærkning Ovnrille Ovnrille Pastatærte I en form Grøntsagstærte I en form

21 DANSK 21 Madvare Over-/undervarme Varmluft Tid (min.) Bemærkning Ovnrille Ovnrille Quiches1) I en form Lasagne1) I en form Cannelloni I en form 1) 1) Forvarm ovnen i 10 minutter. Kød Madvare Over-/undervarme Varmluft Tid (min.) Bemærkning Ovnrille Ovnrille Oksekød På en grillrist Svin På en grillrist Kalvekød På en grillrist Roastbeef, rød Roastbeef, medium Roastbeef, gennemstegt På en grillrist På en grillrist Flæskebov Med svær På en grillrist Flæskeskank stykker Lammekød Kølle Kylling Hel Kalkun Hel And Hel Gås Hel Kanin Skåret i stykker

22 22 Madvare Over-/undervarme Varmluft Tid (min.) Bemærkning Ovnrille Ovnrille Hare Skåret i stykker Fasan Hel Fisk Madvare Over-/undervarme Varmluft Tid (min.) Bemærkning Ovnrille Ovnrille Bækørred/ guldbrasen fisk Tun/laks fileter 9.8 Grill Opvarm den tomme ovn i 3 minutter før tilberedning. Madvare Mængde Tid (min.) Stykker (g) 1. side 2. side Ovnrille Tournedos maks Oksesteaks maks Grillpølser 8 - maks Kylling (i halve) maks maks Kebab 4 - maks maks Hamburger maks Fiskefilet maks Svinekotelet Kyllingebryster Sandwiches maks Toastbrød maks

23 DANSK Turbogrill Oksekød Madvare Mængde Tid (min.) Ovnrille Roastbeef eller filet, rød 1) Roastbeef eller filet, medium 1) Roastbeef eller filet, gennemstegt 1) 1) Forvarm ovnen. Svin pr. cm i tykkelsen pr. cm i tykkelsen pr. cm i tykkelsen eller eller eller 2 Madvare Mængde (kg) Tid (min.) Ovnrille Bov, nakkekam, skinkesteg Kotelet, ribbenssteg eller eller 2 Farsbrød eller 2 Svineskank (forkogt) eller 2 Kalvekød Madvare Mængde (kg) Tid (min.) Ovnrille Kalvesteg eller 2 Kalveskank eller 2 Lammekød Madvare Mængde (kg) Tid (min.) Ovnrille Lammekølle, lammesteg eller 2 Lammeryg eller 2 Fjerkræ Madvare Mængde (kg) Tid (min.) Ovnrille Udskåret fjerkræ 0,2-0,25 hver eller 2

24 24 Madvare Mængde (kg) Tid (min.) Ovnrille Fjerkræ, halveret 0,4-0,5 hver eller 2 Kylling, poulard eller 2 And eller 2 Gås eller 2 Kalkun eller 2 Kalkun eller 2 Fisk (dampet) Madvare Mængde (kg) Tid (min.) Ovnrille Hel fisk eller Fugtig Varmluft For at få de bedste resultater skal du følge bagetiderne angivet på nedenstående tabel. Åbn kun apparatets låge, når det er nødvendigt, under tilberedning. Madvare Tid (min.) Ovnrille Pastagratin Kartoffelgratin Moussaka Lasagne Cannelloni Brødbudding Risbudding Æblekage Franskbrød

25 DANSK Optøning Madvare Mængde (g) Optøningstid (min.) Efteroptøning (min.) Bemærkning Kylling Læg en underkop med bunden opad i en spisetallerken; læg kyllingen på den. Vendes, når halvdelen af tiden er gået. Kød Vendes, når halvdelen af tiden er gået. Kød Vendes, når halvdelen af tiden er gået. Ørred Jordbær Smør Fløde 2 x Fløden kan godt piskes, selv om der er enkelte frosne klumper i den. Kage Tørring - Varmluft Beklæd pladerne med smørrebrødseller bagepapir. Resultatet bliver bedst, hvis du slukker for ovnen efter halvdelen af tørretiden, åbner lågen og lader madvarerne køle af natten over for at færdiggøre tørringen. Grøntsager Madvare Tid (t) Ovnrille 1 rille 2 riller Bønner / 4 Peberfrugt / 4 Suppeurter / 4 Svampe / 4 Krydderurter / 4 Frugt Madvare Tid (t) Ovnrille 1 rille 2 riller Blommer / 4

26 26 Madvare Tid (t) Ovnrille 1 rille 2 riller Abrikoser / 4 Æble, i skiver / 4 Pærer / Tabel for termometer Madvare Kernetemperatur Kalvesteg Kalveskank Roastbeef, rød Roastbeef, rosa Roastbeef, gennemstegt Flæskebov Flæskeskank Lammekød Kylling 98 Hare Bækørred/havrude Tun/laks VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Se kapitlerne om sikkerhed Bemærkninger om rengøring Aftør apparatets front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel. Metalflader rengøres med et specifikt rengøringsmiddel. Rengør altid apparatet indvendigt efter brug. Ophobning af fedt eller andre madrester kan medføre brand. Risikoen er højere for bradepanden. Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel. Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det tørre. Brug en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel. Hvis der anvendes non-stick-tilbehør: Brug ikke skrappe rengøringsmidler, skarpe genstande eller opvaskemaskine til rengøring. Det kan beskadige non-stick-belægningen.

27 DANSK Tilbehør af rustfrit stål eller aluminium Rengør kun ovnlågen med en fugtig klud eller svamp. Tør efter med en blød klud. Brug aldrig ståluld, syre eller slibende midler. De kan beskadige ovnens udvendige flader. Brug samme fremgangsmåde til at rengøre ovnens betjeningspanel Rengøring af ovnrumsprægningen Rengøringsproceduren fjerner kalkrester fra ovnrummets prægning efter tilberedning med damp. Vi anbefaler at udføre rengøringen som minimum hver gang, der er udført 5-10 Varmluft PLUSprogrammer. 1. Hæld 250 ml hvid eddike i ovnrumsprægningen i bunden af ovnen. Brug maks. 6 % eddike uden urter. 2. Lad eddiken opløse kalkresterne ved stuetemperatur i 30 minutter. 3. Rengør ovnrummet med varmt vand og en blød klud Udtagning af ovnribber For at rengøre ovnen fjernes ovnribberne. 1. Træk forenden af ribben væk fra sidevæggen. 2. Træk den bageste ende af ovnribben væk fra sidevæggen, og fjern den. 1 Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge Pyrolyse 2 FORSIGTIG! Start ikke pyrolysen, hvis der er trykket på Plus dampknappen. FORSIGTIG! Fjern alt tilbehør og de udtagelige ovnribber fra ovnen. Start ikke den pyrolytiske rengøring, hvis du ikke har lukket ovnlågen helt. På nogle modeller viser displayet "C3", hvis denne fejl opstår. Apparatet bliver meget varmt. Der er risiko for forbrænding. FORSIGTIG! Hvis andre apparater er installeret i det samme skab, må de ikke bruges, når pyrolysefunktionen er i gang. Det kan skade apparatet. 1. Fjern groft snavs med håndkraft. 2. Rengør lågens inderside med varmt vand, så resterne ikke brænder sig fast gennem den varme luft. 3. Vælg funktionen Pyrolyse. Se "Ovnfunktioner". 4. Når blinker, skal du trykke på eller for at vælge den ønskede procedure:

28 28 Mulighed P1 P2 Beskrivelse Hvis ovnen ikke er meget snavset. Procedurens tid: 1 t. Hvis du ikke nemt kan fjerne snavset. Procedurens tid: 1 t 30 min. Ovnlågen kan smække i, hvis du prøver at fjerne ovnglassene, mens ovnlågen sidder på. FORSIGTIG! Brug ikke apparatet uden ovnglasset. 1. Åbn lågen helt, og hold på de to hængsler. Tryk på eller drej temperaturknappen for at starte proceduren. Funktionen Slut tid kan bruges til at udskyde starten af rensningsproceduren. Ovnpæren er slukket under pyrolyse. 5. Når ovnen har nået den valgte temperatur, låses lågen. Displayet viser symbolet og stregerne på varmeindikatoren, indtil lågen låses op. Drej knappen for ovnfunktioner til sluk-positionen for at stoppe pyrolyse, før den er færdig. 6. Når Pyrolysen er færdig, viser displayet aktuel tid. Ovnlågen forbliver låst. 7. Når apparatet er kølet af, lyder der et signal, og ovnlågen kan igen åbnes Husk rengøring For at minde dig om, at der skal udføres Pyrolyse, blinker PYR i displayet i 10 sekunder, efter hver gang der tændes og slukkes for apparatet. Husk rengøring slukkes: Når funktionen Pyrolyse er udført. Hvis du trykker på og samtidigt, mens PYR blinker på displayet. 2. Løft armene på de to hængsler, og vip dem op. 3. Sæt ovnlågen halvvejs i første åbne position. Træk den så fremad, og tag den ud af lejerne Rengøring af ovnlåge Ovnlågen har fire ovnglas.du kan fjerne ovnlågen og de indvendige ovnglas for at rengøre dem.

29 indvendige zone. Kontrollér efter isætningen, at overfladen af ovnglassets ramme (B) ikke er ru, når du rører ved den. A B C DANSK Læg lågen på et fast underlag med et blødt stykke stof under. 5. Hold i begge sider af lågelisten (B) i lågens overkant, og tryk indad, indtil låsehagen slipper. 2 B 6. Træk i lågelisten, og tag den ud. 7. Hold ovnglassene i kanterne foroven, og træk dem forsigtigt ud en ad gangen. Start fra det øverste ovnglas. Sørg for, at glasset glider helt ud af støtterne. 8. Rengør glasset med vand og sæbe. Tør ovnglassene omhyggeligt. Når rengøringen er udført, skal glasset og ovnlågen monteres. Udfør ovennævnte trin i modsat rækkefølge. Sørg for at sætte ovnglassene (A, B og C) på plads i den rigtige rækkefølge. Det midterste ovnglas (B) har en dekoreret ramme. Grafikken skal vende mod lågens 1 Sørg for at sætte det midterste ovnglas korrekt i lejerne. A 10.8 Udskiftning af pæren Læg en klud i bunden af apparatets rum. Det forhindrer, at glasset og rummet beskadiges. Fare for dødsfald ved elektrisk stød! Afbryd sikringen, inden du udskifter pæren. Pæren og glasset kan blive varmt. FORSIGTIG! Hold altid halogenpæren med en klud for at forhindre fedtrester i at brænde fast på pæren. 1. Sluk for apparatet. 2. Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller sluk på gruppeafbryderen. B C

30 30 Den bageste pære 1. Drej dækglasset mod uret for at fjerne det. 11. FEJLFINDING 2. Gør glasset rent. 3. Udskift pæren med en passende 300 C varmefast pære. 4. Montér lampeglasset. Se kapitlerne om sikkerhed Hvis noget går galt... Fejl Mulige årsager Afhjælpning Ovnen kan ikke tændes eller betjenes. Ovnen er ikke tilsluttet en strømforsyning, eller det er tilsluttet forkert. Kontrollér, om ovnen er sluttet korrekt til strømforsyningen (se tilslutningsdiagrammet, hvis det findes). Ovnen bliver ikke varm. Ovnen er slukket. Tænd for ovnen. Ovnen bliver ikke varm. Uret er ikke indstillet. Indstil uret. Ovnen bliver ikke varm. Ovnen bliver ikke varm. Der er ikke foretaget de nødvendige indstillinger. Den automatiske slukning er aktiveret. Se efter, om indstillingerne er rigtige. Se under "Automatisk slukning". Ovnen bliver ikke varm. Børnesikringen er aktiveret. Se under "Brug af børnesikringen". Ovnen bliver ikke varm. Sikringen er sprunget. Se efter, om fejlen skyldes en defekt sikring. Kontakt en kvalificeret installatør, hvis sikringen springer flere gange i træk. Pæren ikke lyser. Pæren er defekt. Udskift pæren. Termometeret virker ikke. Maden er for kort eller lang tid om at blive færdig. Termometerets stik er ikke sat korrekt ind i bøsningen. en er for lav eller for høj. Sæt termometerets stik så langt ind som muligt i bøsningen. Justér om nødvendigt temperaturen. Følg vejledningen i brugsanvisningen. Der samler sig damp og kondensvand på maden og i ovnrummet. Maden har stået for længe i ovnen. Lad ikke maden stå i ovnen længere end minutter efter tilberedningen.

31 DANSK 31 Fejl Mulige årsager Afhjælpning Displayet viser "C2". Du har forsøgt at starte pyrolyse- eller optøningsfunktionen, men har ikke taget termometeret ud af bøsningen. Tag stikket til termometeret ud af bøsningen. Displayet viser "C3". Rengøringsfunktionen fungerer ikke. Du lukkede ikke lågen helt, eller lågelåsen er defekt. Luk lågen helt. Displayet viser "F102". Du har ikke lukket ovnlågen helt. Lågelåsen er defekt. Luk lågen helt. Sluk for ovnen med ejendommens/husets sikring, eller slå relæet på tavlen fra, og tænd igen. Kontakt kundeservice, hvis displayet igen viser "F102". Displayet viser en fejlkode, der ikke står i tabellen. Der er en elektrisk fejl. Sluk for ovnen med ejendommens/husets sikring, eller slå relæet på tavlen fra, og tænd igen. Kontakt kundeservice, hvis fejlkoden vises på displayet igen. Der er ingen god tilberedning med varmluft PLUSfunktionen. Der er ingen god tilberedning med varmluft PLUSfunktionen. Der er ingen god tilberedning med varmluft PLUSfunktionen. Du vil slå Varmluft PLUSfunktionen til, men kontrollampen for Plus damp-knappen er tændt. Du ønsker at aktivere rengøringsfunktionen, men displayet viser "C4". Vandet i ovnrummets prægning koger ikke. Du aktiverede ikke varmluft PLUS-funktionen. Du aktiverede ikke varmluft PLUS-funktionen korrekt med Plus damp-knappen. Du har ikke fyldt ovnrummets prægning med vand. Varmluft PLUS-funktionen er tændt. Plus damp-knappen er trykket ind. en er for lav. Se "Aktivering af varmluft PLUS-funktionen". Se "Aktivering af varmluft PLUS-funktionen". Se "Aktivering af varmluft PLUS-funktionen". Tryk på Plus damp-knappen for at stoppe funktionen Varmluft PLUS. Tryk på Plus damp-knappen igen. Indstil temperaturen til mindst 110 C. Se kapitlet "Nyttige oplysninger og råd".

32 32 Fejl Mulige årsager Afhjælpning Vandet kommer ud af ovnrummets prægning. Der er for meget vand i ovnrummets prægning. Sluk for ovnen, og sørg for, at apparatet er koldt. Tør vandet op med en klud eller en svamp. Tilføj den rette mængde vand i ovnrummets prægning. Se den specifikke procedure. Apparatet er tændt, men bliver ikke varmt. Blæseren virker ikke. Displayet viser "Demo". Demo-funktionen er aktiveret. 1. Sluk for ovnen. 2. Tryk og hold -knappen nede. 3. Det første ciffer på displayet og Demo-lampen begynder at blinke. 4. Indtast koden 2468 ved at trykke på knapperne eller for at ændre værdierne, og tryk på for at bekræfte. 5. Det næste ciffer begynder at blinke. 6. Demo-funktionen deaktiveres, når du bekræfter, at det sidste ciffer og koden er korrekt Serviceoplysninger Hvis du ikke selv kan løse problemet: Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter. De nødvendige oplysninger til servicecentret er angivet på typeskiltet. Typeskiltet er placeret på apparatets frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes fra ovnrummet. Det anbefales, at du noterer oplysningerne her: Model (MOD.)... Produktnummer (PNC)... Serienummer (S.N.) INSTALLATION Se kapitlerne om sikkerhed.

33 DANSK Indbygning 600 min min min min / / Fastgørelse af apparatet til skab 12.3 Tilslutning, el Producenten påtager sig intet ansvar, hvis forholdsreglerne i kapitlerne Om sikkerhed ikke følges. Dette apparat er forsynet med et stik og en netledning Kabel Tilgængelige tilslutningskabler til installation eller udskiftning: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F Se tilsluttet effekt i alt på typeskiltet for at få oplysninger om kablets tværsnit. Du kan også se i tabellen: Effekt i alt (W) maksimum x 0.75 maksimum x 1 maksimum x 1.5 Kablets tværsnit (mm²) Jordkablet (grønt/gult kabel) skal være 2 cm længere end fase- og nulkabler (blå og brune kabler). A B

34 ENERGIEFFEKTIV 13.1 Produktkort og information i henhold til EU 65-66/2014 Leverandørens navn Identifikation af model AEG BPB352021M BPB352021W Energieffektivitetsindeks 81.2 Energieffektivitetsklasse A+ Energiforbrug med en standardmængde, almindelig tilstand Energiforbrug med en standardmængde, blæsertvungen tilstand 0.93 kwh/cyklus 0.69 kwh/cyklus Antal ovnrum 1 Varmekilde Volumen Type ovn Vægt Elektricitet 72 l Indbygningsovn BPB352021M BPB352021W 35.6 kg 37.0 kg EN Elkogeapparater til husholdning - Del 1: Komfurer, ovne, dampovne og grillapparater - Metoder til måling af ydeevne Spar på energien Apparatet har funktioner, som hjælper dig med at spare energi ved daglig madlavning. Generelle råd Sørg for, at ovnlågen er lukket korrekt, når apparatet er tændt, og hold den lukket så meget som muligt under tilberedningen. Brug metalfade til at øge energibesparelsen. Stil om muligt maden i ovnen uden at forvarme den. Når madlavningen tager over 30 minutter, skal ovntemperaturen reduceres mest muligt 3-10 minutter, før tilberedningstiden er gået, afhængigt af madlavningens varighed. Restvarmen i ovnen bliver ved med at tilberede maden. Brug restvarmen til at opvarme andre retter. Tilberedning med blæser Brug om muligt tilberedningsfunktionerne med blæser for at spare energi. Restvarme Hvis et program med valget Varighed eller Sluttid er aktiveret, og tilberedningstiden er over 30 minutter, slukkes varmelegemerne automatisk tidligere i visse ovnfunktioner. Blæseren og lampen bliver ved med at være tændt. Holde mad varm Vælg den lavest mulige temperaturindstilling for at bruge restvarme og holde et måltid varmt. Displayet viser restvarmelampen eller - temperaturen.

35 DANSK 35 Fugtig Varmluft Funktion beregnet til at spare energi under madlavning. Den fungerer på en sådan måde, at temperaturen i ovnrummet variere fra temperaturen angivet på displayet under 14. MILJØHENSYN Genbrug materialer med symbolet. Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. tilberedningen, og tilberedningstiderne kan variere fra tilberedningstiderne i andre programmer. Når du bruger fugtig varmluft, slukkes lampen automatisk efter 30 sekunder. Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet, sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

OOP600. DA Dampovn Brugsanvisning 2 NO Dampovn Bruksanvisning 39

OOP600. DA Dampovn Brugsanvisning 2 NO Dampovn Bruksanvisning 39 OOP600 DA Dampovn Brugsanvisning 2 NO Dampovn Bruksanvisning 39 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG BRUG...8

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG

Detaljer

EOB740. DA Dampovn Brugsanvisning 2 NO Dampovn Bruksanvisning 39

EOB740. DA Dampovn Brugsanvisning 2 NO Dampovn Bruksanvisning 39 EOB740 DA Dampovn Brugsanvisning 2 NO Dampovn Bruksanvisning 39 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. FØR IBRUGTAGNING...

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MIRAKULÖS NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Før ibrugtagning 9 Daglig brug 11 Urfunktioner 13 Brug

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK 4 NORSK 32 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjeningspanel 10 Før ibrugtagning 12 Daglig brug

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

BEJUBLAD HYLLAD DK NO

BEJUBLAD HYLLAD DK NO BEJUBLAD HYLLAD DK NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 11 Brug af tilbehøret

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK 4 NORSK 31 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjeningspanel 9 Før ibrugtagning 11 Daglig brug

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer KULINARISK DK NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 12 Brug af tilbehøret 12

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

BEJUBLAD HYLLAD DK NO

BEJUBLAD HYLLAD DK NO BEJUBLAD HYLLAD DK NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 11 Brug af tilbehøret

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MIRAKULÖS NO DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MIRAKULÖS NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer KULINARISK DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 12 Brug af tilbehøret 12

Detaljer

EOB300. DA Ovn Brugsanvisning 2 NO Ovn Bruksanvisning 25

EOB300. DA Ovn Brugsanvisning 2 NO Ovn Bruksanvisning 25 EOB300 DA Ovn Brugsanvisning 2 NO Ovn Bruksanvisning 25 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Detaljer

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS DK NO

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS DK NO MIRAKULÖS GRÄNSLÖS DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 12 Brug af tilbehøret

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 9 Produktbeskrivelse 10 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion 13 Urfunktioner

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK 4 NORSK 25 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Før ibrugtagning 9 Daglig brug 10 Urfunktioner 12 Brug

Detaljer

RAFFINERAD RUTINERAD DK NO

RAFFINERAD RUTINERAD DK NO RAFFINERAD RUTINERAD DK NO DANSK 4 NORSK 21 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 8 Urfunktionstaster 10 Brug af tilbehøret

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

EHH3320FOK. ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54

EHH3320FOK. ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 EHH3320FOK ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 2 www.electrolux.com 内 容 1. 安 全 信 息... 3 2. 安 全 说 明... 4 3. 产 品 说 明... 5

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK 4 NORSK 32 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjeningspanel 10 Før ibrugtagning 12 Daglig brug

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MIRAKULÖS NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

RAFFINERAD RUTINERAD DK NO

RAFFINERAD RUTINERAD DK NO RAFFINERAD RUTINERAD DK NO DANSK 4 NORSK 21 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 11 Brug af tilbehøret

Detaljer

Indbygningsovn HBG3414.0S Innebygd stekeovn HBG3414.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG3414.0S Inbyggnadsugn HBG3414.0S

Indbygningsovn HBG3414.0S Innebygd stekeovn HBG3414.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG3414.0S Inbyggnadsugn HBG3414.0S Indbygningsovn HBG3414.0S Innebygd stekeovn HBG3414.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG3414.0S Inbyggnadsugn HBG3414.0S [da] Brugsanvisning...3 [no] Bruksveiledning...26 [fi] Käyttöohje... 49 [sv] Bruksanvisning...

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK HÖGKLASSIG NO DANSK 4 NORSK 27 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 8 Daglig brug 10 Fleksibelt induktionsområde 12 Råd og tip 16 Vedligeholdelse og

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 20. Komfur Komfyr ZCV65000WA

DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 20. Komfur Komfyr ZCV65000WA DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 20 Komfur Komfyr ZCV65000WA Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Produktbeskrivelse 6 Før ibrugtagning 7 Kogesektion Daglig brug 7 Kogesektion Nyttige

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer GÖRLIG DK NO DANSK 4 NORSK 20 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Før ibrugtagning 9 Daglig brug 9 Ekstrafunktioner 10 Råd

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer GÖRLIG DK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 29 Käyttöohje... 55 Bruksanvisning... 81

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 29 Käyttöohje... 55 Bruksanvisning... 81 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 29 Käyttöohje... 55 Bruksanvisning... 81 HB73A1.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Detaljer

Type CIP CIP X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 45

Type CIP CIP X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 45 Type CIP 56550 CIP 56550 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 45 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL... 7

Detaljer

Elan 110 Gas og el. Elan 110 Dual Fuel. Elan 110 Dobbel energi

Elan 110 Gas og el. Elan 110 Dual Fuel. Elan 110 Dobbel energi Elan 110 Gas og el Brugs- og monteringsvejledning Elan 110 Dual Fuel Instructions for use and installation Elan 110 Dobbel energi Bruks- og installasjonsanvisning U109663-08 2 DK Dansk 4 GB IE English

Detaljer

Bruksanvisning... 23. Käyttöohje... 43 Bruksveiledning... 63 HC622213U

Bruksanvisning... 23. Käyttöohje... 43 Bruksveiledning... 63 HC622213U [da] [sv] [fi] [no] Brugsanvisning...3 Bruksanvisning... 23 Käyttöohje... 43 Bruksveiledning... 63 HC622213U Fritstående komfur HC622213U Spis HC622213U Vapaasti seisova liesi HC622213U Komfyr HC622213U

Detaljer

Type IOD 12690-90 X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 39

Type IOD 12690-90 X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 39 Type IOD 12690-90 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 39 Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig med din nye

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 22 SV Bruksanvisning 41. Komfur Komfyr Spis ZCV662N

DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 22 SV Bruksanvisning 41. Komfur Komfyr Spis ZCV662N DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 22 SV Bruksanvisning 41 Komfur Komfyr Spis ZCV662N Indhold Om sikkerhed 2 Produktbeskrivelse _ 5 Før ibrugtagning 5 Kogesektion Daglig brug _ 6 Kogesektion Nyttige

Detaljer

90 Gas og el FSD 90 Duel Fuel FSD 90 Dobbel energi FSD

90 Gas og el FSD 90 Duel Fuel FSD 90 Dobbel energi FSD 90 Gas og el FSD 90 Duel Fuel FSD 90 Dobbel energi FSD Brugs- og monteringsvejledning Instructions for use and installation Bruks- og installasjonsanvisning ArtNo.000-0008 Falcon logo shaded U109673-03

Detaljer

Type PIOMPTS18 PIOMPTB18. DK Brugervejledning 2. NO Bruksanvisning 28

Type PIOMPTS18 PIOMPTB18. DK Brugervejledning 2. NO Bruksanvisning 28 Type PIOMPTS18 PIOMPTB18 DK Brugervejledning 2 NO Bruksanvisning 28 Tillykke med din nye indbygningsovn DK Læs hele brugervejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig med din

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Brugervejledning IMC 8635 90 X

Brugervejledning IMC 8635 90 X Brugervejledning DA IMC 8635 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de forskellige betjeningsfunktioner

Detaljer

Type IO 57 00 TRS ELG

Type IO 57 00 TRS ELG 100 150 50 200 250 0 Type IO 57 00 TRS ELG DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 30 DK Tillykke med din nye GRAM ovn Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig

Detaljer

Din bruksanvisning PROGRESS PBP5320X http://no.yourpdfguides.com/dref/940573

Din bruksanvisning PROGRESS PBP5320X http://no.yourpdfguides.com/dref/940573 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk Norsk Dansk Bruksanvisning Brugsanvisning ES 80 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før du begynner å bruke maskinen! Læs brugermanualen og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug!

Detaljer

Type CIP DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 37

Type CIP DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 37 Type CIP 46550 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 37 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur og

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

O C. Type EKIP EKIP X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 37

O C. Type EKIP EKIP X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 37 O C Type EKIP 12654-92 EKIP 12654-92 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 37 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer ISANDE DK NO DANSK 4 NORSK 26 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Før ibrugtagning 12 Daglig brug 12 Råd og

Detaljer

DANSK. Brugervejledning IOP X

DANSK. Brugervejledning IOP X DANSK Brugervejledning IOP 8632-90 X Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig med din nye ovn og de forskellige betjeningsfunktioner

Detaljer

Type CI CI X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 35

Type CI CI X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 35 Type CI 46550 CI 46550 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 35 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

EOP601. DA Ovn Brugsanvisning 2 NO Ovn Bruksanvisning 32

EOP601. DA Ovn Brugsanvisning 2 NO Ovn Bruksanvisning 32 EOP601 DA Ovn Brugsanvisning 2 NO Ovn Bruksanvisning 32 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Detaljer

O C. Type 12KPI DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 37

O C. Type 12KPI DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 37 O C Type 12KPI 630-40 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 37 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK VÄLGJORD NO DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse af apparatet 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Tilvalg 10 Indstillinger 11 Før ibrugtagning

Detaljer

O C. Type KIK EKI EKI X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 35

O C. Type KIK EKI EKI X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 35 O C Type KIK 12256-60 EKI 12654-90 EKI 12654-90 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 35 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør

Detaljer

EUF2748AOX DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 18 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 34

EUF2748AOX DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 18 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 34 EUF2748AOX DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 18 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 34 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

FSE52600P. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Oppvaskmaskin USER MANUAL

FSE52600P. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Oppvaskmaskin USER MANUAL FSE52600P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Oppvaskmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

PIE6..R1.E. [sv] Bruksanvisning...22 [fi] Käyttöohje...32. [da] Brugsanvisning...2 [no] Bruksveiledning... 12 *9000308781* 9000308781

PIE6..R1.E. [sv] Bruksanvisning...22 [fi] Käyttöohje...32. [da] Brugsanvisning...2 [no] Bruksveiledning... 12 *9000308781* 9000308781 PIE6..R1.E [da] Brugsanvisning...2 [no] Bruksveiledning... 12 [sv] Bruksanvisning...22 [fi] Käyttöohje...32 *9000308781* 9000308781 Indholdsfortegnelse Råd og vejledning om sikkerhed... 2 Sikkerhedsanvisninger...2

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Oppvaskmaskin F66783W0P F66783M0P

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Oppvaskmaskin F66783W0P F66783M0P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Oppvaskmaskin F66783W0P F66783M0P 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

Type CI DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 34

Type CI DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 34 Type CI 46350 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 34 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur og

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer MÖJLIG DK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

FFE62800PM FFE62800PW. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 26 Oppvaskmaskin USER MANUAL

FFE62800PM FFE62800PW. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 26 Oppvaskmaskin USER MANUAL FFE62800PM FFE62800PW DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 26 Oppvaskmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3.

Detaljer

LAVATHERM 86589IH3 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25

LAVATHERM 86589IH3 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 LAVATHERM 86589IH3 DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. TILBEHØR... 8 5. BETJENINGSPANEL... 9

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0 DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING... 6 4. DAGLIG BRUG...7 5. RÅD OG TIP...8 6.

Detaljer

ERF3301AOW ERF3301AOX. DA Køleskab Brugsanvisning 2 NO Kjøleskap Bruksanvisning 11

ERF3301AOW ERF3301AOX. DA Køleskab Brugsanvisning 2 NO Kjøleskap Bruksanvisning 11 ERF3301AOW ERF3301AOX DA Køleskab Brugsanvisning 2 NO Kjøleskap Bruksanvisning 11 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. VEDLIGEHOLDELSE

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC 60015 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924933

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC 60015 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924933 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

IN 6065 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...33 IOAA-649 (05.2012/1)

IN 6065 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...33 IOAA-649 (05.2012/1) IN 6065 TF DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...33 IOAA-649 (05.2012/1) KÆRE KUNDE, DK Din Gram-kogeplade kombinerer nem brug med god effekt. Når du har læst instruktionerne, vil det ikke være

Detaljer

Kombi dampovnhbc36d7.4. Dampstekeovn HBC36D7.4.

Kombi dampovnhbc36d7.4. Dampstekeovn HBC36D7.4. Kombi dampovnhbc6d7.4. Dampstekeovn HBC6D7.4. [da] Brugsanvisning... [no] Bruksveiledning... 6 Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger... 4 Årsager til skader...5 Det nye

Detaljer

HK874400FB DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 18 SV Bruksanvisning 34

HK874400FB DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 18 SV Bruksanvisning 34 HK874400FB DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 18 SV Bruksanvisning 34 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Detaljer

SFP3900X. Funksjoner 90 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRITT STÅL ANTI FINGERPRINT ENERGIKLASSE: B

SFP3900X. Funksjoner 90 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRITT STÅL ANTI FINGERPRINT ENERGIKLASSE: B SFP3900X 90 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRITT STÅL ANTI FINGERPRINT ENERGIKLASSE: B EAN13: 8017709184452 Ovnsvolum: Netto: 80 liter Brutto: 90 liter Ovnstemperatur: 30-280º C Digital display

Detaljer

SFP130BE. Funksjoner. Tilbehør. linea 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE HVID, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+

SFP130BE. Funksjoner. Tilbehør. linea 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE HVID, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+ SFP130BE 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYSE HVID, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+ EAN13: 8017709218669 Ovnsvolum: Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Ovnstemperatur: 30-280º C Digital display Easyglide display

Detaljer

FSE51600P. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Oppvaskmaskin USER MANUAL

FSE51600P. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Oppvaskmaskin USER MANUAL FSE51600P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Oppvaskmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

ENN2854COW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 46

ENN2854COW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 46 ENN2854COW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Detaljer

Type EKI 9654-90 EKI 9654-90 X

Type EKI 9654-90 EKI 9654-90 X O C Type EKI 9654-90 EKI 9654-90 X DK Betjeningsvejledning NO Bruksanvisning 5 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion NO Bruksanvisning 22 Platetopp HKL65310XB

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion NO Bruksanvisning 22 Platetopp HKL65310XB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion NO Bruksanvisning 22 Platetopp HKL65310XB 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 6 4.

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK FROSTFRI NO DANSK 4 NORSK 22 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Daglig brug 11 Råd og tip 13 Vedligeholdelse

Detaljer

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion NO Bruksanvisning 21 Platetopp SV Bruksanvisning 39 Inbyggnadshäll HK874400IB

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion NO Bruksanvisning 21 Platetopp SV Bruksanvisning 39 Inbyggnadshäll HK874400IB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion NO Bruksanvisning 21 Platetopp SV Bruksanvisning 39 Inbyggnadshäll HK874400IB 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKD60253W

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKD60253W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

O C. Type EKP EKP X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 34

O C. Type EKP EKP X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 34 O C Type EKP 12654-92 EKP 12654-92 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 34 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 21 Oppvaskmaskin FAVORIT 66792MOP FAVORIT 66792WOP FAVORIT 66792BOP

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 21 Oppvaskmaskin FAVORIT 66792MOP FAVORIT 66792WOP FAVORIT 66792BOP DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 21 Oppvaskmaskin FAVORIT 66792MOP FAVORIT 66792WOP FAVORIT 66792BOP 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK DYNAMISK NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjening 10 Daglig brug 14 Råd og tip 18 Vedligeholdelse

Detaljer

Type CC 46350. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31

Type CC 46350. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31 Type CC 46350 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 31 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur og

Detaljer

SFP6925BPZE. Funksjoner. Tilbehør. Victoria 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYS HVIT, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+

SFP6925BPZE. Funksjoner. Tilbehør. Victoria 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYS HVIT, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+ SFP6925BPZE 60 CM MULTIFUNKSJONSOVN MED PYROLYS HVIT, SOFT CLOSE ENERGIKLASSE: A+ EAN13: 8017709218874 Ovnsvolum: Netto: 65 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 30-280 C 5 nivåer (stekebrett) LCD-display

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer HÄFTIGT DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Før ibrugtagning 11 Daglig brug 12 Råd og

Detaljer

EN3613AOW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 47

EN3613AOW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 47 EN3613AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G DA NO Document Number 2960310889_DA/180314.0925 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Vort Vario Dansk /PSTL 1

Vort Vario Dansk /PSTL 1 Vort Vario Dansk 1 2 Læs venligst instruktionerne inden installation og ibrugtagning. Thermex tager ikke ansvar for skader forvoldt på grund af at brugsvejledningen ikke har været fulgt. Dette apparat

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer MÖJLIG DK NO DANSK 4 NORSK 20 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 8 Daglig brug 9 Råd og tip 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 12 Installation

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK HYGIENISK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

BEJUBLAD DK SMAKLIG NO

BEJUBLAD DK SMAKLIG NO BEJUBLAD SMAKLIG DK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden

Detaljer

FEE83700PM. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Oppvaskmaskin USER MANUAL

FEE83700PM. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Oppvaskmaskin USER MANUAL FEE83700PM DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Oppvaskmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

KRW 7200 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25

KRW 7200 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 KRW 7200 DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MEDELSTOR NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Tilvalg 9 Indstillinger 10 Før ibrugtagning 12 Daglig

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 23 Oppvaskmaskin FSILENCM2P FSILENCW2P

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 23 Oppvaskmaskin FSILENCM2P FSILENCW2P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 23 Oppvaskmaskin FSILENCM2P FSILENCW2P 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer