Type IOD X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Type IOD 12690-90 X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 39"

Transkript

1 Type IOD X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 39

2 Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig med din nye ovn og de forskellige betjeningsfunktioner i den rækkefølge, som fremgår af betjeningsvejledningen. Vær opmærksom på alle oplysninger og forklaringer vedrørende korrekt betjening og behandling. Derved opnår du, at din ovn altid er klar til brug, og at den holder længe. Vær især opmærksom på alle oplysninger, som vedrører sikkerheden. De skal være med til at forebygge ulykker og skader på ovnen. Husk at gemme betjeningsvejledningen, der kan også blive brug for den på et senere tidspunkt. Bemærk at denne betjeningsvejledning gælder for flere ovne. Det er derfor ikke sikkert, at alle funktioner findes på din ovn. Bemærk! Du skal have læst /forstået denne vejledning, før du begynder at betjene produktet. Produktet er udelukkende bestemt til tilberedning af mad. Enhver anden anvendelse (fx. til rumopvarmning) er ikke i overensstemmelse med produktets oprindelige anvendelsesbestemmelse og kan være farlig. Producenten forbeholder sig ret til ændringer, der ikke påvirker produktets funktion. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige oplysninger vedrørende sik ker hed...4 Beskrivelse af produktet...8 Spe ci fi ka tio ner...9 Installationsvejledning...10 Be tje ning...12 Brug af ovnen praktiske tips...32 Rengøring og ve dli ge hol del se...33 Foranstaltninger ved fejl...37 Tekniske specifikationer

4 VIGTIGE OPLYSNINGER VED RØ RENDE SIKKERHED Bemærk. Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug. Undgå derfor at berøre nogen varmeelementer, da de kan være varme. Lad ikke børn under 8 år betjene apparatet, med mindre det sker under opsyn af en voksen. Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn under 8 år) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, med mindre de er blevet instrueret og vejledt i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Undgå at børn leger med apparatet. Lad ikke børn rengøre eller betjene apparatet, med mindre det sker under opsyn. Ovnen bliver meget varm ved brug og et stykke tid efter, at der er slukket for ovnen. Ved brug af ovnen kan tilgængelige dele blive meget varme. Undgå derfor at børn kommer i nærheden af ovnen. 4

5 VIGTIGE OPLYSNINGER VED RØ RENDE SIKKERHED Bemærk. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skarpe metalgenstande til rengøring af glasset i ovndøren, da de kan ridse overfladen, hvilket kan føre til revner i glasset. Bemærk. Ved udskiftning af ovnpæren skal komfuret slukkes ved ho ved af bry de ren. Der må ikke være strøm til kom fu ret, når ovnpæren skiftes. Brug kun det originale stegetermometer, som følger med ovnen. Brug ikke damprengøringsudstyr til rengøring af apparatet. Ovnen bliver meget varm ved brug og et stykke tid efter, at der er slukket for ovnen. Ved bagning og grillstegning bliver varmelegemerne meget varme. For at forhindre evt. flammedannelse må varmelegemerne ikke komme i berøring med grillmaden eller med evt. bage-/stegefolie. Sørg for, at andre elapparaters tilslutningsledninger ikke kommer i klemme i ovnlågen. Vær især forsigtig, hvis du benytter stikdåser, som er placeret i nærheden af ovnen. Meget varme olier og fedtstoffer kan antændes. Hold derfor altid øje med ovnen under grillstegning. Læg aldrig aluminiumfolie i bunden af ovnen, da folien kan beskadige bundpladens emalje. Af samme årsag må gryder eller andre dele aldrig stilles direkte på ovnens bundplade. Sluk for hovedafbryderen til ovnen ved defekter eller fejl. Ovnen må først tages i brug igen, når fejlen er afhjulpet af en fagmand. 5

6 ENERGISPARETIPS Undgå at åbne ovnlågen, hvis det ikke er nødvendigt Brug kun ovnen til til be re delse af større mængder mad Kød som vejer op til 1 kg kan tilberedes mere energirigtigt på kogepladen. Brug ovnens restvarme Ved tilberedningstid over 40 minutter kan det anbefales at slukke for ovnen, 10 mi nutter før tilberedningsprocessen er omme. Steg med varmluftfunktionen Luk ovnlågen omhyggeligt Varmen kan slippe ud, hvis der er snavs på lågens tæt nin ger. Det an be fa les at fjerne evt. snavs med det samme. 6

7 UDPAKNING BORTSKAFFELSE Ovnen er blevet sikret mod transportskader under be for dringen ved hjælp af en em ballage. Efter foretaget udpakning bedes du sørge for, at emballagens ele men ter bortskaffes på en mil jø ven lig måde. Alle materialer anvendt til emballeringen er mil jø ven lige og 100% genanvendelige. De er mar ke ret med et relevant symbol. Når dette produkt er udtjent, må det ikke bort skaffes via normalt husholdningsaffald, men skal afleveres til en indsamlingsplads for genbrug af elektriske og elektro ni ske pro duk ter. Symbolet på produktet, brugervejledningen eller emballagen henviser til det. Materialerne er genanvendelige ifølge de res mærkning. Ved genbrug, genanvendelse af stoffer eller andre former for genanvendelse af udtjente produkter bidrager du væsentligt til at beskytte miljøet. Oplysninger om rette bortskaffelsespladser for udtjente elektroniske og elektriske pro dukter kan fås ved henvendelse til kommu nen. 7

8 BESKRIVELSE AF PRODUKTET Digitalt ur / timer Børnesikring 3 Sensorfelt til indstilling af tid 4 Sensorfelt til valg af indstilling 5 Sensorfelt til indstilling af temperatur 6 Sensorfelt til bekræftelse 7 Sensorfelt til stand by / menu 8 Sensorfelt til valg af indstilling 9 Enhed for påfyldning af vand 8

9 SPECIFIKATIONER Komfurets udstyr Bageplade Grillrist Bradepande Stegetermometer Rustfrit fad med huller Ovnribber Dampgenerator Rustfrit fad uden huller 9

10 INSTALLATION Ved indbygning skal ovnen placeres så tæt på strømforsyningen som muligt.ovnen må ikke løftes i ovnlågens håndtag! Indbygningsskabet kan efter eget valg være udstyret med lister eller med en mellembund med ventilationsudskæring. Ved placering af en skuffe under ovnen kræves en mellembund. De nødvendige mål fremgår af tegningen. Stil ikke ovnen længere ind i skabet, end at stikkontakten til strømforsyningen stadig er tilgængelig. Nettilslutning Ovnen er udstyret med et tilslutningskabel med stik. Ovnen tilsluttes ledningsnettet, inden den skubbes ind i køkkenskabet. Ovnen kan tilsluttes til en forskriftsmæssigt installeret stikdåse med jordforbindelse, som skal være tilgængelig efter indbygningen. Tilslutning af ovnen kræver en separat strømkreds. Hvis ovnens tilledning beskadiges, skal den udskiftes med en ledning, der som mi ni mum opfylder nedenstående data. Ved udskiftning af netledningen skal en af de følgende ledningstyper med tilsvarende nominelt tværsnit anvendes: - Gummikappeledning HO5RR-F 3G1,5 eller HO5RN-F 3G1,5 - Plastskappeledning HO5VV-F 3G1,5 eller HO5VVH2-F 3G1,5 Montering af ovnen Efter nettilslutning kan ovnen skubbes ind i køkkenskabet og fastgøres til skabet. Inden montering slukkes for strømmen ved afbryderen. Ovnen skal skubbes helt ind i skabet. I den forbindelse skal du sørge for, at netledningen ikke får knæk eller be ska diges på anden måde. Mellemrummet mellem ovnen og køkkenskabets sidevægge skal være lige stort overalt. Mellemrummet mellem bordpladen/skabet og ovnen må ikke lukkes. Åbn lågen, og skru de vedlagte skruer ind i skabets forside gennem de 4 forborede huller i begge sider af ovnen. Efter montering kan der tændes igen ved afbryderen. BEMÆRK! Til opfyldelse af sikkerhedsforskrifterne kræves der en afbryder, som afbryder alle poler og har en kontaktafstand på mindst 3 mm. (kan være hovedafbryder). Min. sikring er 16 A. 10

11 INSTALLATION Indbygningsmål 11

12 Inden du tager ovnen i brug Før du kan tage din nye ovn i brug, skal den gøres grundigt ren. Brug en fugtig klud, evt. med lidt opvaskemiddel. Brug aldrig ætsende eller skurende rengøringsmidler. Før ovnen benyttes første gang, skal beskyttelsestapen på grillelementet fjernes. Efter rengøringen skal ovnen opvarmes med over-/undervarme og/eller med varm luft i ca. 30 minutter ved 250 C. Sørg for god ventilation i køkkenet under rengøringen. Vigtigt! Ovnen er udstyret med en programmeringsfunktion med display, som indstilles med seks sensorfelter, som er placeret på begge sider af displayet. For at aktivere et sensorfelt berøres glasset over sensoren på det relevante symbol. Der høres et lydsignal, som er blevet valgt i menuen. (Se afsnit: Elektronisk programmeringsfunktion og ovnbetjening.) Sensorfelterne bør altid holdes rene. Hvis ovnen skal tages ud f.eks. til re para tion Afbryd strømmen til ovnen. Fjern fastgøringsskruerne, løft ovnen en smule, og træk så ovnen ud. 12

13 Digitalt ur / timer og ovnbetjening Sensorfunktioner Symboler for funktioner - sensorfelt til indstilling af tid - sensorfelt til indstilling af temperatur - sensorfelt til standby / menu - sensorfelt til valg af indstilling - sensorfelt til bekræftelse - strømafbrydelse - regulering af temperatur - sluttid - stege/bagetid - elektronisk børnelås - sensorfelt til valg af indstilling 13

14 Tænd for ovnen og vælg sprog Når ovnen er tilsluttet strøm, starter den elektroniske programmeringsfunktion i menuen: indstilling / sprog. Søg i indholdet af sprogmenuen ved at bruge sensorerne. Berør sensorfeltet OK for at vælge det sprog, som du ønsker meddelelser vist i. Hvis strømforsyningen afbrydes og genetableres f.eks. ved strømsvigt, vil den elektroniske programmeringsfunktion automatisk gå i standby og straks vise den aktuelle tid. Sæt aktuel tid Når der er valgt sprog, bekræft da den viste tid ved at bruge sensorfeltet OK eller skift den ved at bruge sensorfelterne. Tiden kan sættes mellem kl. 00:00 og 23:59 på et 24-timers ur eller kl. 00:00 og 12:00 på et 12-timers ur. Når tiden er indstillet, vil den elektroniske programmeringsfunktion gå i standby, hvor der kun vises den aktuelle tid. For at aktivere apparatet fra standby og indstille den aktuelle tid, berøres sensorfeltet. Når menuen vises, vælges indstil ved brug af sensorfelterne, og der bekræftes ved at berøre OK. Når menuen tid vises ved brug af sensorfelterne, vælges klokken, og der bekræftes ved at berøre OK. 14

15 Menu Berør for at aktivere ovnen fra standby. Brug sensorfelterne for at navigere i menuen. Hovedmenuen indeholder følgende punkter: indstillinger ovnfunktioner automatikprogrammer brugerprogrammer dampprogrammer rengøring afslut Berør sensorfeltet OK for at vælge et menupunkt. Hvis der ikke ændres noget inden for 60 sekunder, går ovnen i standby. For hurtigt at afslutte menuen og skifte til standby, vælges symbolet for afslut, og der bekræftes ved at berøre OK. For hurtigt at afslutte menuen og skifte til standby, berøres sensorfeltet samt OK samtidigt. Menu/ Indstilling Brug sensorfeltet for at starte menuen. Brug sensorfelterne for at vælge menuen indstilling, og bekræft valget ved at berøre OK. Menuen indstilling indeholder følgende punkter: sprog tid belysning lyd baggrund lysstyrke service fabriksindstillinger afslut Brug sensorfelterne for at navigere i menuen. Berør OK for at vælge det ønskede menupunkt. For at afslutte indstilling og gå tilbage til menuen, vælges afslut ved brug af, og der bekræftes ved at berøre OK. For hurtigt at afslutte indstilling, gå tilbage til menuen og skifte til standby, berøres sensorfeltet samt OK samtidigt. Menu \ Indstilling \Sprog Vælg det ønskede sprog ved brug af sensorfelterne, og bekræft ved at berøre OK. Menuen sprog indeholder følgende punkter: Deutsch English Polski Пo pyccки Česky Srbski Lietuviškai Eesti Latviski Français Español Türkçe Svenska Norsk Suomi Dansk Italiano Afslut 15

16 For yderligere information om at vælge sprog, se afsnittet tænd for ovnen og vælg sprog. For at afslutte indstilling af sprog og gå tilbage til menuen indstilling, vælges afslut ved brug af sensorfelterne, og der bekræftes ved at berøre OK. For hurtigt at afslutte indstilling af sprog og gå tilbage til menuen indstilling, berøres sensorfeltet samt OK samtidigt. Displayet viser en stege/bagetid eller stege/ bagetid samt sluttid - boks 2 er aktiv. Menu \ Indstilling \Tid Vælg menuen tid ved brug af sensorfelterne, og bekræft ved at berøre OK. Menuen tid indeholder følgende punkter: Klokken Timer Ur-type Tidsformat Afslut Brug sensorfelterne til at vælge et af ovenstående punkter og bekræft ved at berøre OK. Menu \ Indstilling \Tid\ Aktuel tid Se venligst afsnittet Indstilling af aktuel tid, for nærmere oplysninger om, hvordan tiden indstilles. Indstilling af stege/bagetid (for en varmefunktion) Når en varmefunktion er valgt, berør da sensorfeltet. Når begynder at blinke på displayet, vil boks 2 (nær boks 1, som viser temperaturen), komme frem og vise STEGE/ BAGETID og tidsdisplayet viser 0:00. Displayet, før der sættes en stege/bagetid eller stege/bagetid samt sluttid - boks 2 er inaktiv. Hvis der ikke ændres noget i løbet af 5 sekunder, vil displayet vise den valgte samt den aktuelle temperatur, boks 2 vil blive deaktiveret og symbolet vil ophøre med at blinke. Berør sensorfelterne for at sætte stege/ bagetiden i 1-minuts trin. Stege/bagetiden gemmes efter 5 sekunder, eller når sensorfeltet OK berøres. STEGE/BAGETID skifter til SLUTTID i boks2. Den indtastede stege/bagetid, f.eks. 0:30 skifter til den aktuelle sluttid, mens den resterende tid vises i den røde bjælke under den aktuelle sluttid. Symbolet vises kontinuerligt. Når stege/bagetiden er udløbet, høres et lydsignal (2 bip / pause / 2 bip). Denne sekvens gentages hvert 3. sekund i ca. ét minut, symbolet blinker. Berør OK for at godkende og afbryde lydsignalet. Herefter går ovnen i standby. OBS! Efter at processen er afsluttet har brugeren mulighed for at forlænge den yderligere. I stedet for OK skal man så trykke på og vha. piltaster indstille ekstra tid. 16

17 Indstilling af stege/bagetid samt sluttid (for en varmefunktion) Se venligst foregående afsnit for nærmere oplysninger om at indstille stege/bagetiden. Indstilling af sluttid Berør sensorfeltet igen, når vises kontinuerligt. Når symbolet fortsat vises, vil symbolerne begynde at blinke og sluttiden vises på displayet. vises i den røde bjælke under den aktuelle sluttid. Når nedtællingen af stege/bagetid begynder, slukker symbolet og symbolet tændes. Når stege/bagetiden er udløbet, høres et lydsignal (4 bip / pause / 4 bip). Denne sekvens gentages hvert 3. sekund i ca. ét minut, symbolet blinker. Berør OK for at godkende og afbryde lydsignalet. Herefter skifter apparatet til standby. Menu \ Indstilling \Tid\ Minutur Når valg af køkkenminutur er bekræftet med OK, viser displayet tiden i formatet: 00:00. Hvis der ikke ændres noget i løbet af 5 sekunder, vil apparatet vende tilbage til den tidligere indstilling for stege/bagetid og den valgte varmefunktion. Berør sensorfelterne for at sætte stege/bagetiden i 1-minuts trin. Stege/bagetiden gemmes efter 5 sekunder, eller når sensorfeltet OK berøres. STEGE/BAGETID skifter til STARTTID i boks2. Den indtastede stege/bagetid skifter til den aktuelle starttid, mens den resterende tid til starttid vises i den røde bjælke under den aktuelle starttid. Symbolet vises kontinuerligt, mens symbolet slukker. Hvis der ikke ændres noget inden for 60 sekunder, går apparatet i standby. Ved berøring af et hvilket som helst sensorfelt aktiveres apparatet, og displayet viser de sidste indstillinger. Betjening af ovnen i den valgte tilstand. Når den aktuelle tid når starttiden, vil ovnen starte den valgte varmefunktion. STARTTID skifter til SLUTTID i boks 2. Displayet viser sluttiden og den resterende tid til sluttid Hvis der ikke ændres noget inden for 5 sekunder, går apparatet i standby. Berør sensorfelterne for at indstille minuturet 1-sekund trin. Nedtællingen starter efter 5 sekunder, eller når sensorfeltet OK berøres. Ændring af minuturets indstilling kan også foretages under nedtælling af tid, efter berør sensorfeltet. Når den indstillede tid er udløbet, høres et lydsignal (2 bip / pause / 2 bip). Denne sekvens gentages og der vises 00:00 i displayet. Berør OK for at godkende og afbryde lydsignalet. Herefter går apparatet i standby. 17

18 Menu \ Indstilling \Tid\ Ur-type Vælg menuen Ur-type og berør OK. Der kan vælges mellem følgende: standard digital analog Vælg ur-type ved brug af sensorfelterne, og bekræft ved at berøre OK. Valget gemmes i apparatet, og det øverste menuniveau vises automatisk. Det valgte ur vil nu ses i øverste højre hjørne af displayet og under standby. Menu \ Indstilling \Tid\ Tidsformat Vælg menuen Tidsformat og berør OK. Der kan vælges mellem følgende: 24 timer 12 timer (AM/PM) Vælg tidsformat ved brug af sensorfelterne, og bekræft ved at berøre OK. Valget gemmes i apparatet, og det øverste menuniveau vises automatisk. Denne mulighed findes kun for standard- og digitalt ur. Menu \ Indstilling \ Belysning Vælg menuen Belysning og berør OK. Der kan vælges mellem følgende: konstant periodisk Vælg ovnlys ved brug af sensorfelterne og bekræft ved at berøre OK. Valget gemmes i apparatet, og det øverste menu-niveau vises automatisk. Konstant Når der er valgt konstant lys, vil lyset være tændt under hele programmet (varmefunktion) eller når ovndøren åbnes. Periodisk Når der er valgt lys med pauser, vil lyset være tændt i 30 sekunder fra starten af et program (varmefunktion), hvorefter lyset slukkes. Berør hvilket som helst sensorfelt for at tænde lyset igen, mens ovnen er i brug. Lyset vil blive slukket igen 30 sekunder efter, at sensorfeltet er berørt. Når ovndøren åbnes, tændes lyset i den tid døren er åben, men ikke længere end 10 minutter, hvorefter det slukkes. 18

19 Menu \ Indstilling \Lyd Vælg menuen Lyd og berør OK. Der kan vælges mellem følgende: Tone 1 Tone 2 Tone 3 Ingen lyd (dette vedrører knapperne, ikke alarmen) Vælg lyd ved brug af sensorfelterne, og bekræft ved at berøre OK. Valget gemmes i apparatet, og det øverste menu-niveau vises automatisk. Berør sensorfelterne for at indstille displayets lysstyrke inden for området 0-100% i 1%-trin. Berør OK for at gemme den valgte lysstyrke til displayet. Valget gemmes i apparatet, og det øverste menu-niveau vises automatisk. Menu \ Indstilling \ Service Vælg menuen Service og berør OK. Der vises følgende skærm: Menu \ Indstilling \Temaer Vælg menuen Temaer og berør OK. Der kan vælges mellem følgende: Tema 1 Tema 2 Tema 3 Vælg tema ved brug af sensorfelterne og bekræft ved at berøre OK. Valget gemmes i apparatet, og det øverste menu-niveau vises automatisk. Menu \ Indstilling \ Lysstyrke Vælg menuen Lysstyrke og berør OK. Der vises følgende skærm: Hvis apparatet opdager en fejl, vil den tilhørende kode blive vist som vist ovenfor. Hvis apparatet opdager fejlen E1, kan stegetermometret ikke bruges. Hvis det forsøges at vælge et program, hvor der bruges stegetermometer, vil apparatet vise et service-skærmbillede med fejlen E1 og en kort beskrivelse. Du kan fortsat bruge apparatet til programmer, som ikke kræver brug af stegetermometer. Berør OK for at godkende service-skærmbilledet og gå til hovedmenuen. Hvis der ikke berøres et sensorfelt inden for 10 sekunder, når service-skærmbilledet med E1-fejlen vises, går apparatet automatisk i standby. 19

20 Menu \ Indstilling \ Fabriksindstillinger Vælg menuen Fabriksindstillinger og berør OK. Der vises følgende skærm: Berør sensorfelterne for at vælge enten at geninstallere fabriksindstillingerne eller at bevare de aktuelle indstillinger. For at bevare de aktuelle indstillinger, vælges Nej, og der bekræftes ved at berøre sensorfeltet OK. Herefter skifter apparatet til øverste menuniveau. For at geninstallere fabriksindstillingerne, vælges Ja, og der bekræftes ved at berøre sensorfeltet OK. Fabriksindstillingerne vil blive geninstalleret. Menu \ Ovn funktioner Vælg menuen Ovn funktioner ved brug af sensorfelterne, og bekræft ved at berøre OK. Følgende ovn funktioner kan vælges: Over- undervarme Blæser Grill Turbogrill Supergrill Varmluft Pizzafunktion Overvarme Undervarme Optøning Oversigt ovn funktioner, ovnelementer, der anvendes samt rækken af mulige temperaturindstillinger og standardindstillinger. Ovnens funktioner Over- undervarme Ovnelementer Temperatur [ 0 C ] Standard temp.[ 0 C] min. maks. Hyldeskinne undervarme + overvarme Blæser undervarme + overvarme + blæser Grill grill Turbogrill grill + blæser Supergrill grill + overvarme Varmluft varmluft + blæser Pizzafunktion varmluft + undervarme + blæser Overvarme overvarme Undervarme undervarme Optøning blæser

21 Menu \ Ovn funktioner \ Varmluft Vælg menuen Varmluft ved brug af sensorfelterne, og bekræft ved at berøre OK. Følgende skærm vises, som viser standardtemperaturen på 180 C og trin tre. Øko-funktion Med økofunktionen kan ovnens restvarme bruges til at opvarme mad. Øko-funktionen findes for følgende varmefunktioner: Over- undervarme Blæser Grill Turbogrill Supergrill Varmluft Pizzafunktion Symbolet blinker i 5 sekunder, når skærmen vises. I denne periode er det muligt at regulere temperaturen til enhver anden temperatur inden for det tilladte interval (se tabel). Berør sensorfelterne for at regulere temperaturen. Vent 5 sekunder eller berør sensorfeltet OK for at gemme den nye temperatur, blinker. Berør sensorfelterne for at regulere temperaturen igen. Berør OK for at starte programmet. Følgende fungerer: afkølingsblæser, lys, varmluftblæser og varmluft. Varmluften fungerer med pauser (termostat) og sikrer derved en stabil temperatur i ovnen. Den aktuelle ovntemperatur vises, Aktuel temperatur 165 C. Øko-funktionen afbryder opvarmningen 5 minutter før, stege/bagetiden udløber. OBS! Når den indstillede temperatur i ovnen bliver opnået høres der et tredobbelt bip. Berør sensorfeltet for at slukke for apparatet, når der ikke er sat nogen stege/bagetid. Alle funktioner, bortset fra afkølingsblæseren er slukket (se: Betjening af afkølingsblæser), og ovnen går i standby. 21

22 Brug af stegetermometer Efter at have valgt varmefunktion, sættes den ønskede temperatur, eller standardtemperaturen accepteres. Tilslut stegetermometret til den rigtige kontakt. Stegetermometrets standardtemperatur på 80 C vises i boks 2 på displayet. Når stegetermometret er tilsluttet, blinker symbolet i 5 sekunder. Hvis der ikke ændres noget inden for 5 sekunder, sættes den viste temperatur for stegetermometret. Berør sensorfelterne for at regulere temperaturen inden for intervallet 30 til 99 C i 1 C-trin. Den satte temperatur gemmes efter 5 sekunder, og den aktuelle temperatur, som målt af termometret, vises i displayet. Symbolet vises også fortsat. Det er muligt at skifte temperatur i løbet af stege/bagetidens nedtælling. Berør og den satte temperatur for stegetermometret, Det er nu er muligt at regulere temperaturen. 5 sekunder efter den seneste ændring, stopper symbolet med at blinke, og ovnen fortsætter almindelig funktion. Hvis sensorfeltet berøres igen inden for 5 sekunder, stopper symbolet med at blinke og den aktuelle temperatur, som målt af stegetermometret, vises i boksen. Samtidig begynder symbolet at blinke, og ovntemperaturen kan reguleres. 5 sekunder efter den seneste ændring, stopper symbolet med at blinke, og ovnen fortsætter almindelig funktion. Når maden har nået den valgte temperatur, slukker alle funktioner, bortset fra afkølingsblæseren (se: Betjening af afkølingsblæser) og der høres et lydsignal (4 bip / pause / 4 bip). Dette signal gentages hvert 3. sekund i ca. fem minutter. Displayet viser den temperatur, som er sat for ovnen samt for stegetermometret og symbolet blinker. Berør OK for at godkende og afbryde lydsignalet. Alle funktioner, bortset fra afkølingsblæseren er slukket (se: Betjening af afkølingsblæser), og ovnen går i standby. Ved åbning af ovnlågen, mens ovnen er i brug, afbrydes varmeelementerne samt varmluftblæseren (hvis den er i brug). Brug af stegetermometer anbefales, når der tilberedes større stykker kød (mindst 1 kg). Brug af stegetermometer frarådes, når der tilberedes fjerkræ og kød med ben. Når stegetermometret ikke bruges, skal det tages ud af kontakten og fjernes fra ovnen. Vigtigt! Brug kun det originale stegetermometer, som følger med ovnen. Anbefalede temperaturindstillinger for stegetermometer Kødtype Temperatur [ C] Svinekød Oksekød Kalvekød Lammekød Vildt

23 Vigtigt! Når stegetermometret ikke bruges,skal det fjernes fra ovnen og den medfølgende dækprop sættes i stikket. Afbrydelse af børnelåsen Berør samtidigt OK og i ca. 3 sekunder for at afbryde børnelåsen. Afbrydelse af børnelåsen vises på displayet ved at symbolet og teksten: for at låse op trykkes samtidigt i 3 sekunder og OK slukker. OBS! Børnelåsen forbliver aktiv også efter strømsvigt. Automatisk strømafbrydelse Elektronisk børnelås Berør samtidigt OK og i ca. 3 sekunder for at aktivere børnelåsen. Herefter vil symbolet vises i displayet sammen med teksten: for at låse op trykkes samtidigt i 3 sekunder på og OK. Meddelelsen vises i 3 sekunder og hver gang, der trykkes på et hvilket som helst sensorfelt. Når børnelåsen er aktiveret, er det ikke muligt at ændre de faste programmer. Alle sensorfelter, undtagen OK, og er inaktive. For at deaktivere børnelåsen berøres OK sammen med.berør også OK for at godkende og afbryde lydsignalet, når programmet er afsluttet. Når børnelåsen er aktiveret bruges sensorfeltet kun til at afbryde programmet i stedet for at gå til menuen. Berøring af andre sensorfelter, når børnelåsen er slået til, medfører et lydsignal i form af et enkelt langt bip. Hvis en af ovnens varmefunktioner har været tændt i for lang tid, afbrydes varmeelementerne. Eksempel: Hvis temperaturen i ovnen overstiger 200 C, vil ovnens varmeelementer blive afbrudt, efter at ovnen har været i gang i ca. 3 timer. Varmeelementerne afbrydes efter ca. 10 timer ved en ovntemperatur på 100 C. Dette beskytter ovnen mod overophedning. Hvis alle varmeelementer afbrydes, vises dette med et blinkende symbol på displayet. For at deaktivere den automatiske strømafbrydelse for varmeelementerne, berøres i standby-tilstand. Herefter skifter displayet til hovedmenuen. Nat-tilstand Mellem kl. 22:00 og 06:00 skifter displayet automatisk til nat-tilstand ved at baggrundslyset dæmpes i displayet. Meddelelse vedr. åben dør Hvis ovnlågen åbnes, når ovnen er i brug, vil der høres et lydsignal, og på skærmen vil der vises en meddelelse: DØR ÅBEN. 23

24 Menu / Automatikprogrammer Vælg menuen Automatikprogrammer ved brug af, og berør OK. Der kan vælges mellem følgende: a) kød b) fjerkræ c) pizza d) frosne varer e) bagning f) hævning af dej g) tørring h) holde varm Eksempel på brug af et automatikprogram med stegetermometer. Vælg menuen Kød, og bekræft ved at berøre OK. Der kan vælges mellem følgende typer kød: svinekød, oksekød, kalvekød, lammekød. Vælg svinekød, og bekræft ved at berøre OK. Nedenstående skærm vil blive vist og vil blinke. Ændring af en af de faste temperaturer eller vil stoppe med at blinke) ændrer programmet til varmluft, og symbolet for svinekød i øverste venstre hjørne af displayet skifter til varmluft. Du kan altid stoppe programmet ved at berøre. Herefter går apparatet i standby. Når maden har nået den valgte temperatur, slukker alle funktioner, bortset fra afkølingsblæseren (se: Betjening af afkølingsblæser) og der høres et lydsignal (4 bip / pause / 4 bip). Denne sekvens gentages hvert 3. sekund i ca. fem minutter. Displayet viser den temperatur, som er sat for ovnen samt for stegetermometret og symbolet blinker. Berør OK for at godkende og afbryde lydsignalet. Herefter går apparatet i standby. Tilslut stegetermometret og symbolet vil stoppe med at blinke. Hvis du berører sensorfeltet OK mens symbolet blinker, vil apparatet opfatte dette som en ulovlig handling, og der vil høres et lydsignal, mens displayet forbliver uændret. Berør OK for at starte programmet. Du kan altid ændre temperaturindstillingen for ovnen og stegetermometret, men sådanne ændringer vil også ændre det faste program. 24

25 Eksempel: Brug af et Automatikprogram uden foropvarmning Vælg menuen Fjerkræ, og bekræft ved at berøre OK. Der kan vælges mellem følgende typer fjerkræ: kylling, and, gås, kalkun. Vælg kylling, og bekræft ved at berøre OK. Følgende skærm vises, som viser standardtemperaturen på 190 C samt vægtsymbolet iboks2. Et blinkende vægtsymbol (en vægt), indikerer, at du kan ændre vægt eller acceptere standardvægten. Hvis der ikke ændres noget inden for 3 minutter, går apparatet i standby. Du kan altid ændre temperaturindstillingen for ovnen eller sluttiden, men sådanne ændringer vil også ændre det faste program. Ændring af temperatur eller tid eller vil stoppe med at blinke) ændrer kyllinge-programmet til turbogrill, og symbolet for kylling i øverste venstre hjørne af displayet skifter til turbogrill. Berør for at stoppe programmet. Herefter går ovnen i standby. Når stege/bagetiden, svarende til den indtastede vægt, udløber, slukker alle funktioner, bortset fra afkølingsblæseren (se: Betjening af afkølingsblæser) og der høres et lydsignal (4 bip / pause / 4 bip). Denne sekvens gentages hvert 3. sekund i ca. fem minutter. Ovntemperaturen vises hele tiden på displayet og selve displayet og symbolet blinker. Berør OK for at godkende og afbryde lydsignalet. Herefter går ovnen i standby. Berør sensorfelterne for at ændre vægten. Berør OK for at acceptere den vægt, som vises på displayet. SLUTTID vises på displayet i boks 2, beregnet på grundlag af den accepterede vægt. Programmet starter. Apparatets display viser følgende information, når et program er i gang: 25

26 Eksempel på brug af et Automatikprogram med foropvarmning Vælg menuen Bagning, og bekræft ved at berøre OK. Der kan vælges mellem følgende typer bagværk: tærte med rasp, frugtkage, roulade, sandkage, muffins, småkager, brød Vælg roulade, og bekræft ved at berøre OK. Følgende skærm vises, som viser standardtemperaturen på 200 C samt inaktiv bagetid (00:10) iboks2. Hvis der ikke ændres noget inden for 3 minutter, går apparatet i standby. Berør OK for at starte programmet. Ovnen starter foropvarmning til 200 C. Når den ønskede temperatur på 200 C er nået, høres et lydsignal (2 bip / pause / 2 bip) og symbolet blinker. Boks 2, som viser bagetiden på 00:10 time er nu aktiv. Denne sekvens gentages hvert 3. sekund i ca. fem minutter. Der holdes nu en temperatur på 200 C i ovnen. Placér maden i ovnen, luk døren og berør OK for at starte programmet. Den ønskede temperatur holdes i ovnen. STEGE/BAGETID i boks 2 udskiftes med SLUTTID (programmets sluttid vises, og den resterende tid på 10 minutter vises på statusbjælken). Du kan altid ændre temperaturindstillingen for ovnen eller sluttiden, men sådanne ændringer vil også ændre det faste program. Ændring af temperatur eller tid eller vil stoppe med at blinke) ændrer roulade-programmet til konventionelt program, og symbolet for roulade i øverste venstre hjørne af displayet skifter til konventionel. Du kan altid stoppe programmet ved at berøre. Herefter går apparatet i standby. Når stege/bagetiden, svarende til den indtastede vægt, udløber, slukker alle funktioner, bortset fra afkølingsblæseren (se: Betjening af afkølingsblæser) og der høres et lydsignal (4 bip / pause / 4 bip). Denne sekvens gentages hvert 3. sekund i ca. fem minutter. Displayet viser den temperatur, som er sat for ovnen samt SLUTTIDEN og symbolet blinker. Berør OK for at godkende og afbryde lydsignalet. Herefter går apparatet i standby. Apparatets display vil vise følgende information. 26

27 Automatikprogrammer Menu / Brugerprogrammer Kød Svinekød Oksekød Kalvekød Lammekød Vælg menuen Brugerprogrammer og berør OK. Der er 10 programmer til rådighed, som kan indstilles af brugeren. Betjening af brugerprogrammer Fjerkræ Pizza Kylling And Gås Kalkun Tynd bund Tyk bund Frossen Vælg et brugerprogram f.eks. Program1 ved hjælp af sensorfelterne og berør OK for at bekræfte valget. Apparatets display vil vise standardindstillingerne for alle brugerprogrammerne Programme1-Programme10, der er de samme, som vises herunder: konventionel stegning/bagning, temperatur 180 C og stege/bagetid 00:30. Frosne varer Fisk Lasagne Pomfritter Bagning Hævning af dej Tørring Holde varm Smuldrekage Frugtkage Ostekage Roulade Sandkage Muffins Småkager Brød Hvis der ikke ændres noget inden for 3 minutter, går apparatet i standby. Placér maden i ovnen, luk døren og berør OK for at starte programmet. Programmet starter. I boks 2 i det faste program skifter STEGE/ BAGETID til SLUTTID og stege/bagetiden på 00:30 erstattes med sluttid, og den resterende tid vises på statusbjælken. Når programmets stege/bagetid er udløbet, slukker alle funktioner, bortset fra afkølingsblæseren (se: Betjening af afkølingsblæser) og der høres et lydsignal (4 bip / pause / 4 bip). Denne sekvens gentages hvert 3. sekund i ca. fem minutter. Displayet viser den temperatur, som er sat for ovnen samt SLUTTIDEN og symbolet blinker. 27

28 Berør OK for at godkende og afbryde lydsignalet. Herefter går apparatet i standby. Redigering af brugerprogrammernes indstilling For at ændre varmefunktionen og STEGE/ BAGETID, berør og hold sensorfeltet og berør derefter sensorfeltet. Funktionens navn og symbol vil begynde at blinke i boks 3. Hvis der ikke ændres noget inden for 3 minutter, går apparatet tilbage til overmenuen (Brugerprogrammer) og gemmer de indstillinger, der sidst er vist på displayet. Kun ændringer, som er bekræftet ved berøring af OK opdateres. Berør sensorfelterne for at ændre varmefunktionen. De mulige varmefunktioner er beskrevet i afsnittet Menu \ Ovn funktioner. Vælg den ønskede funktion, og berør OK for at bekræfte. Efter at sensorfeltet OK er berørt, stopper symbolet og navnet for varmefunktion med at blinke i boks 3. Samtidig begynder symbolet at blinke, og det er muligt at ændre temperaturen. Hvis der ikke ændres noget inden for 3 minutter, går apparatet tilbage til overmenuen (Brugerprogrammer) og gemmer de indstillinger, der sidst er vist på displayet. Kun ændringer, som er bekræftet ved berøring af OK opdateres. Berør sensorfelterne for at ændre temperaturen. Temperaturområde og standardtemperaturer er beskrevet i afsnittet Menu \ Ovn funktioner. Vælg den ønskede temperatur, og berør sensorfeltet OK for at bekræfte. Efter at sensorfeltet OK er berørt, stopper symbolet for termometer med at blinke. Samtidigt begynder symbolet for ovnniveau at blinke, og det er muligt at ændre det. Hvis der ikke ændres noget inden for 3 minutter, går apparatet tilbage til overmenuen (Brugerprogrammer) og gemmer de indstillinger, der sidst er vist på displayet. Kun ændringer, som er bekræftet ved berøring af OK opdateres. Berør sensorfelterne for at ændre ovnniveauet. Vælg det ønskede ovnniveau, og berør sensorfeltet OK for at bekræfte. Efter at sensorfeltet OK er berørt, stopper symbolet for ovnniveau med at blinke. Samtidigt begynder symbolet for stege/bagetid at blinke, og det er muligt at ændre den. Hvis der ikke ændres noget inden for 3 minutter, går apparatet tilbage til overmenuen (Brugerprogrammer) og gemmer de indstillinger, der sidst er vist på displayet. Kun ændringer, som er bekræftet ved berøring af OK opdateres. Berør sensorfelterne for at ændre stege/ bagetid. Vælg den ønskede stege/bagetid, og berør sensorfeltet OK for at bekræfte. Efter dette er alle valgte og bekræftede indstillinger gemt af apparatet, og apparatet går tilbage til overmenuen (Brugerprogrammer). Når du genindtaster Programme1 fra menuen Brugerprogrammer vil apparatet vise de senest gemte indstillinger. Redigering af indstillinger for de øvrige programmer (Programme2-Programme10) udføres på samme måde. Berør henholdsvis sensorfelt eller for at ændre tids- og temperaturindstillinger under brug af et brugerprogram. Indstillingstilstand i brugerprogrammer Efter at feltet Indstilling bliver valgt vha. sensorfelterne og godkendt vha. OK knappen bliver vinduet Indstillingstilstand, efterfulgt af programnummer, aktiveret. Efter at der - vha. sensorfelterne - bliver valgt fx program PROGRAM 1 og efter at valget bekræftes vha. OK knappen bliver vinduet (med default indstillinger for alle programmer PROGRAM 1- PROGRAM 10: konventionel funktion, temperatur 180ºC og 28

29 stege/bagetid 00:30) aktiveret. Næste trin i ændring af indstillinger signaliseres ved at fremgangsbjælken blinker, og de inaktive vinduer til beskrivelse af funktioner slukkes for. ved at benytte sensorfelt og OK vælger vi i rækkefølge: - ovnfunktion - temperatur - stegeniveau - stege/bagetid Når stege/bagetiden bekræftes, vises der på skærmen et tastatur, som muliggør indtastning af programmets navn. Efter gennemførelse af sidste OK vender ovnen automatisk tilbage tilbage til brugerprogrammer. Under nummer på det redigerede program er der indtastet brugerens eget navn. Programnavn må maks. indeholde 25 tegn. Proceduren for aktivering af programmet er den samme som proceduren beskrevet ovenfor i Betjening af brugerprogrammer. Menu / Dampprogrammer Vælg menuen Damprogrammer ved brug af knappen og berør OK. Der kan vælges mellem følgende: a) udskårne grøntsager b) frosne grøntsager c) blomkål og broccoli buketter d) kartofler med skræl e) grøntsagsblanding f) frisk fisk g) fersk kød h) bagning brød i) bagning boller j) genopvarmning Vigtigt. Brug af dampfunktion i en forvarmet ovn. For at starte dampning i den forvarmede ovn, som allerede har været brugt til at tilberede en anden ret, skal temperaturen først sænkes til maks. 40 C. Dette vil sikre korrekt funktion og den rette tilberedning af de valgte retter. Starte et dampprogram Vælg det ønskede dampprogram ved hjælp af knapperne. Oven er udstyret med særlige skåle i rustfri stål: et rustfrit fad med huller til grøntsager og fisk et rustfrit fad uden huller til kød Placér fadet på det hyldeniveau, som vises i displayet. Luk ovnlågen. Påfyldning af vand Påfyldning af vand sker på betjeningspanelet via push/pull knappen (se fig. herunder). Hæld 0,5 l vand i beholderen. Berør OK for at bekræfte indstillingen og dermed starte programmet. 29

30 Ændring af tid Du kan ændre den fastsatte tid ved at trykke på ursymbolet. Det blinkende symbol for tid indikerer, at du nu kan ændre tiden. Hvis der ikke ændres noget inden for 3 minutter, går ovnen i standby. Berør knapperne for at ændre tiden. Tryk OK for at bekræfte den valgte tid. Den aktuelle tid gemmes og stege/ bagetid i boks 2 skifter automatisk til SLUT- TID. Programmet starter. Du kan altid ændre sluttid, men en ændring vil også ændre det faste program. For at ændre og gemme tid (symbolet holder op med at blinke) eller afslutte processen, tryk når som helst. Herefter går ovnen i standby. Vigtigt. Hvis du ændrer tidsindstilingen (funktionstiden) kan dampgeneratoren løbe tør for vand. Displayet vil da vise meddelelsen tilføj vand (0,5 l). Når der er tilføjet vand, berøres knappen OK. Nedtællingen stopper automatisk, indtil der er tilsat vand, og programmet bliver genoptaget få sekunder efter, at vandet i beholderen er blevet registreret. Når den indstillede stege/bagetid udløber, vil alle funktioner slukke, bortset fra afkølingsblæseren (se: Betjening af afkølingsblæser) og der høres et lydsignal (4 bip / pause / 4 bip). Denne sekvens gentages hvert 3. sekund i ca. fem minutter. Displayet viser fortsat SLUTTID og symbolet blinker. Berør OK for at godkende og slukke for lydsignalet. Herefter går ovnen i standby. Menu / Rengøring Brug sensorfelterne for at vælge rengøring på hovedmenuen, og bekræft valget ved at berøre OK. Der vises følgende skærm: Hvis der ikke foretages et valg inden for 3 minutter, går ovnen i standby. Påfyldning af vand sker på betjeningspanelet via push/pull knappen. Hæld 0,5 l vand i beholderen. Berør OK for at bekræfte indstillingen og dermed starte programmet. I boks 2 i det faste program skifter STEGE/ BAGETID til SLUTTID og stege/bagetiden på 00:30 erstattes med sluttid, og den resterende tid vises på statusbjælken. Når programmets stege/bagetid er udløbet, slukker alle funktioner, bortset fra afkølingsblæseren (se: Betjening af afkølingsblæser) og der høres et lydsignal (4 bip / pause / 4 bip). Denne sekvens gentages hvert 3. sekund i ca. fem minutter. Displayet viser den temperatur, som er sat for ovnen samt SLUTTIDEN og symbolet blinker. Berør OK for at godkende og afbryde lydsignalet. Herefter går ovnen i standby. 30

31 Betjening af afkølingsblæser Afkølingsblæseren starter, når ovnens temperatur overstiger 50 C uanset, om der er en varmefunktion i gang eller ej. Afkølingstiden kan forkortes ved at lade ovnlågen stå på klem. Efter at varmeprocessen er afsluttet, vil der på displayet vises et ur med den aktuelle tid og en bjælke med den aktuelle temperatur i ovnen. Lys Ifølge en valgmulighed i Menu / Indstilling / Lys er lyset tændt, når en varmefunktion er i gang. Uanset hvad der er valgt i Menu / Indstilling / Lys, er lyset tændt konstant når ovnlågen er åben, og det er slukket når ovnlågen er lukket. Ved åbning af ovnlågen mens ovnen er i brug, afbrydes varmeelementerne samt varmluftblæseren (hvis den er i brug). Den normale funktion genoptages, når ovnlågen lukkes. 31

32 BRUG AF OVNEN PRAKTISKE TIPS Bagning Det anbefales at kager ba ges på de bageplader, som ovnen er ud sty ret med fra fabrikken, Ved brug af varmluftfunktion, er det ikke nødvendigt at forvarme ovnen. Ellers skal ovnen forvarmes, før du stiller maden ind. Før du tager kagen ud af ov nen, skal du tjekke om kagen er gennembagt ved hjælp af en træ pind (hvis kagen er gennembagt, skal træpinden være tør og ren, efter du har stukket den ind i kagen), Det anbefales at lade kagen stå i i ovnen i ca. 5 minutter, efter at ovnen er slukket. Når du bruger varmluftfunktion, er bagetemperaturen som regel ca grader lavere i forhold til traditionel bagning (med over- og undervarme) Værdierne for bagning er kun vej le dende værdier, og de kan reguleres alt efter egne er fa rin ger og be hag. Stegning af kød Stegning i ovn anbefales ved større mænger kød (over 1 kg). Mindre stykker kød til be re des på komfuret. Det kan anbefales at bruge ildfaste fade til stegning. Håndtagene på disse fade skal ligeledes være ildfaste. Når du steger på grillristen, anbefales det at anbringe en bageplade med lidt vand på den nederste hyldeskinne. Det anbefales at vende kø det mindst en gang midt i stegetiden. Under stegningen kan du også nogle gange dryppe kødet med kødsaften, som opstår under steg ningen. 32

33 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Sluk for strømmen, før rengøring. Ovnen skal altid være kold før ren gø ring. Lave tilberedningstemperaturer giver min dre tilsmudsning af ovnen: Du må aldrig prøve at holde ovnen ren ved at lægge aluminiumfolie i bunden. Rengør ovnen om nødvendigt hurtigst muligt efter anvendelse. Brug aldrig ovnspray eller stærke, ridsen de pudse- eller skuremidler. Lad ovnlågen stå åben et stykke tid efter våd rengøring, så fugten kan slip pe ud. Dampkogning og konservering forår sager kraftig fugtdannelse i ovnen. Sørg for at lade ovnen tørre godt, da der ellers kan opstå rustskader. Steam Clean - Nem rengøring Funktionen er beskrevet i afsnittet Menu / Rengøring. Når funktionen Steam Clean er afsluttet, aftørres ovnen indvendigt med en fugtig klud eller svamp, tilsat en mild opløsning af opvaskemiddel. Ovnribber Vigtigt! Brug ikke nogen ridsende midler, stærke sæber eller ridsende genstande ved rengøring. Brug kun varmt vand med lidt opvaskemiddel til at rengøre fronten af apparatet. Brug ikke vaskepulver eller skurecreme. For at tage ovnribberne ud for rengøring, skal du trække i den forreste klemme (Z1), vippe ovnribberne en smule og tage dem ud af den bageste klemme (Z2). Efter rengøring mon te res ovnribberne igen ved at stikke dem i ovnens huller og trykke klemmerne (Z1 og Z2) ind. Z2 Afkalkning Vigtigt. Når dampovnen har været brugt tre gange, skal dampsystemet afkalkes på følgende måde: - bland 0,5 l vand med et afkalkningsmiddel, - hæld det i beholderen og lad det virke i minutter, - efter afkalkning gennemskylles systemet to gange, vandet tørres op med en svamp, og der tørres efter - lad ovnlågen stå åben, til ovnen er helt tør indvendig. Z1 Afmontering af ovnribber Vigtigt. Efter hvert brug aftørres dampgeneratoren med en svamp for at suge vandet op. Rester af kalk fjernes bedst med vand og eddike. 33

34 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af ovnpære Ved udskiftning af ovnpæren skal ovnen først slukkes ved hovedafbryderen. Der må ikke være strøm til ovnen, når ovnpæren skiftes. 1. Afbryd strømmen fra ovnen. 2. Fjern hylder og plader fra ovnen. 3. Brug en stjerneskruetrækker til at løsne de fire skruer som holder lampedækslet, fjern dækslet og forseglingen, vask og tør det omhyggeligt. 4. Træk halogenpæren ud ved at trække den nedad med en klud eller et stykke papir. Om nødvendigt, erstat da halogenpæren med en ny G9, 230V, 25W. 5. Sæt halogenpæren i soklen. 6. Sæt dækslet og forseglingen på igen. Stram til. Ovnlys Advarsel: Pas på ikke at berøre halogenpæren direkte med fingrene! 34

35 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Afmontering af ovnlågen For at få nemmere adgang til ov nens indre samt lette rengøringen af ov nen er det muligt at tage ovnlågen af. For at gøre det skal du åbne ovnlågen og skubbe hængslets holdebøjle op. (Fig. A). Luk lågen lidt til, løft den opad og fjern den fremad. For at sætte lågen på plads, skal du gøre det i omvendt række følge. Ved mon te rin gen skal du sørge for, at ud skæ rin gen i hængslet sidder rigtigt på frem sprin get af hængslets holder. Husk altid at skubbe holdebøjlerne ned igen efter mon te ring af ovnlågen. Ellers kan hæng slet blive beskadiget, når ovnlågen lukkes. Afmontering af det inderste glas 1. Hægt den øverste dørliste af ved at lirke dens sider med en flad skruetrækker (fig. B). 2. Træk den øverste dørliste løs. (fig. B, C) B A Holdebøjle på hængsel, der er skubbet op C 35

36 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 3. Træk derefter glasset ud (Fig. D). Efter rengøringen følges ovennævnte procedure i omvendt rækkefølge. Vigtigt! Tving ikke toplisten ind på begge sider af døren samtidigt. For at påsætte toplisten korrekt på døren, skal du først sætte den venstre ende på døren og derefter presse den højre ende ind, indtil du hører et klik. Pres derefter den venstre ende ind, indtil du hører et klik. D Drej skrue og holder og træk glasruden ud ope fter 36

37 FORANSTALTNINGER VED FEJL Ved evt. problemer skal du altid: Slukke for ovnen. Afbryde strømmen til ovnen. Nogle små fejl kan du afhjælpe på egen hånd ved at følge vejledningerne i tabellen. Før du til kal der GRAM service, be des du kon trollere de enkelte pro ble mer i ta bellen. PROBLEM ÅRSAGEN AFHJÆLPNING Elektrisk udstyr virker ikke. Strømtilførsel er afbrudt. Tjek sikring i din husinstallation, udskift den med en ny, hvis den er brændt af. Belysning i ovnen virker ikke. Pæren er løsnet eller be ska diget. Skru pæren fast eller udskift den forbrændte pære (se kapitel Rengøring og ved lige hol delse). 37

38 TEKNISK SPECIFIKATION Nominalspænding Nominalydelse Ovnen dimensioner Ovnens nytterumfang* El klasse Vægt 230V~50 Hz max. 3,1 kw 59,5 / 59,5 / 57,5 cm 66 liter på el-etiket ca. 35 kg Dette apparat opfylder bestemmelserne i henhold til EU normer EN , EN * efter EN Rumfanget afhænger af ovnens udstyr - angivet på skiltet med eleffektivitet 38

39 Til lykke med din nye GRAM ovn NO Les hele bruksanvisningen nøye før du tar ovnen i bruk. Gjør deg kjent med den nye ovnen og de ulike funksjonene i den rekke føl gen som fremgår av bruks an vis nin gen. Vær oppmerksom på alle opp lys nin ger og forklaringer vedrørende riktig be tje ning og behandling. Slik sikrer du at ovnen alltid er klar til bruk samt at den holder lenge. Vær særlig oppmerksom på alle opp lys nin ger i forbindelse med sikker het. De er ment å skulle fore bygge ulykker og skader på ovnen. Husk å ta vare på bruks an vis nin gen. Du kan få bruk for den senere. Merk at denne bruksanvisningen gjelder for flere ovner. Det er derfor ikke sikkert at alle funksjonene på ovnen din. Merk! Du må ha lest og forstått denne bruksanvisningen, før du tar ovnen i bruk. Ovnen er kun beregnet på mattilberedning. All annen bruk (f.eks. til å varme opp rommet) er ikke i overensstemmelse med ovnens opprinnelige virkeområde, og kan være farlig. Produsenten forbeholder seg retten til å foreta endringer som ikke påvirker ovnens funksjon. 39

40 INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige opplysninger...41 Produktbeskrivelse...45 Innbygging/in stalla sjon...47 Betjening av ste ke ov nen...49 Baking/steking i ovnen - praktiske råd...69 Rengjøring og ved li ke hold...70 Fremgangsmåte i feilsituasjoner...74 Teknisk opplysninger

41 VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Apparatet og dets tilgjengelige deler blir varme ved bruk. Unngå derfor å berører varmeelementer som kan være varme. Ikke la barn under åtte år betjene apparatet med mindre de er under tilsyn av voksne. Dette apparatet må ikke betjemes av personer (inkludert barn under åtte år) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre disse har fått veiledning eller instruksjon i bruk av apparatet av en sikkerhetsansvarlig. Unngå at barn leker med apparatet. Ikke la barn rengjøre eller betjene apparatet uten tilsyn. Ovnen blir meget varm ved bruk og en stund etter at den er slått av Når ovnen er i bruk, kan tilgjengelige deler bli svœrt varme. Det anbefales at barn ikke kommer i nærheten av stekeovnen under bruk. 41

42 VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller skarpe metallgjenstander for å rengjøre glassoverflaten. Disse kan lage riper i overflaten, noe som kan føre til sprekkdannelser i glass. Merk: Ved utskifting av lyspæren må ovnen først slås av med hovedbryteren. Ikke bruk damprengjøringsmiddel til å rengjøre apparatet. Bruk kun det originale termometeret som følger med apparatet. Ovnen blir meget varm ved bruk og en stund etter at den er slått av. Ved baking og grilling blir varmeelementene meget varme. For å hindre evt. antenning må varmeelementene ikke komme i kontakt med grillmaten eller evt. bakepapir/stekefolie. Pass på at ledningene til andre elek triske apparater ikke kommer i klem i ovnsdøren. Vær særlig for sik tig hvis du bruker stikkontakter som er plassert i nær he ten av ov nen. Meget varm olje og annet fett kan an tennes. Hold derfor alltid øye med ovnen under grilling. Legg aldri aluminiumsfolie i bunnen av stekeovnen. Folien kan skade emaljen i bunnplaten. Av samme grunn må gryter eller annet servise aldri settes direkte på bunnplaten i stekeovnen. Slå av hovedbryteren til ovnen ved feil eller mangler. Ovnen må ikke tas i bruk igjen før feilen er utbedret av en fag mann. 42

Type PIOMPTS18 PIOMPTB18. DK Brugervejledning 2. NO Bruksanvisning 28

Type PIOMPTS18 PIOMPTB18. DK Brugervejledning 2. NO Bruksanvisning 28 Type PIOMPTS18 PIOMPTB18 DK Brugervejledning 2 NO Bruksanvisning 28 Tillykke med din nye indbygningsovn DK Læs hele brugervejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig med din

Detaljer

Type EKM 3600-90. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 24

Type EKM 3600-90. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 24 Type EKM 3600-90 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 24 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

Type CC 46350. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31

Type CC 46350. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31 Type CC 46350 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 31 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur og

Detaljer

Type IOD X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 37

Type IOD X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 37 Type IOD 9690-90 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 37 Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig med din nye

Detaljer

O C MENU. Type IO 9654-90 X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 29

O C MENU. Type IO 9654-90 X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 29 MENU O C Type IO 9654-90 X DK Betjeningsvejledning NO Bruksanvisning 9 Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig med din

Detaljer

Type IO 5650-50 IO 5650-50 X

Type IO 5650-50 IO 5650-50 X O C Type IO 5650-50 IO 5650-50 X DK Betjeningsvejledning NO Bruksanvisning 30 Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig

Detaljer

Type CC 45550 V CC 45550 VX. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31

Type CC 45550 V CC 45550 VX. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31 Type CC 45550 V CC 45550 VX DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 31 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit

Detaljer

Type IO 57 00 TRS ELG

Type IO 57 00 TRS ELG 100 150 50 200 250 0 Type IO 57 00 TRS ELG DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 30 DK Tillykke med din nye GRAM ovn Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig

Detaljer

Type IO IO X IO B

Type IO IO X IO B Type IO 9690-90 IO 9690-90 X IO 9690-90 B DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 36 Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig

Detaljer

Type EKI 9654-90 EKI 9654-90 X

Type EKI 9654-90 EKI 9654-90 X O C Type EKI 9654-90 EKI 9654-90 X DK Betjeningsvejledning NO Bruksanvisning 5 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med

Detaljer

O C. Type KE 6216-60. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 28

O C. Type KE 6216-60. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 28 O C Type KE 6216-60 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 28 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

O C. Type K 61610. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 28

O C. Type K 61610. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 28 O C Type K 61610 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 28 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler KAPITEL 7 Konfigurationsfiler Alle indstillingerne i ZoomText kan gemmes og hentes frem efter behov. Konfigurationsfilerne indeholder indstillingerne inklusiv forstørrelsen, typen af zoomvindue, skærmfremhævningerne,

Detaljer

O C. Type EK 2600-60 V. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 28

O C. Type EK 2600-60 V. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 28 O C Type EK 600-60 V DK Betjeningsvejledning NO Bruksanvisning 8 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

Type EK 1610-40. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 28

Type EK 1610-40. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 28 0 1 0 1 100 150 50 00 50 0 1 0 1 Type EK 1610-40 DK Betjeningsvejledning NO Bruksanvisning 8 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

... Brugervejledning... DA Brukerveiledning NO Bruksanvisning SV Käyttöohje FI - 63 IOP X

... Brugervejledning... DA Brukerveiledning NO Bruksanvisning SV Käyttöohje FI - 63 IOP X Brugervejledning... DA - 03 Brukerveiledning Bruksanvisning Käyttöohje......... NO - 22 SV - 42 FI - 63 IOP 9690-90 X Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

IN 6065 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...33 IOAA-649 (05.2012/1)

IN 6065 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...33 IOAA-649 (05.2012/1) IN 6065 TF DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...33 IOAA-649 (05.2012/1) KÆRE KUNDE, DK Din Gram-kogeplade kombinerer nem brug med god effekt. Når du har læst instruktionerne, vil det ikke være

Detaljer

IT 620 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...30 IOAA-726 / 8053294 (02.2013/1)

IT 620 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...30 IOAA-726 / 8053294 (02.2013/1) IT 620 TF DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...30 IOAA-726 / 8053294 (02.2013/1) Tillykke med din nye GRAM induktionskogeplade DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager induktionspladen

Detaljer

Brugervejledning IMC 8635 90 X

Brugervejledning IMC 8635 90 X Brugervejledning DA IMC 8635 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de forskellige betjeningsfunktioner

Detaljer

Elan 110 Gas og el. Elan 110 Dual Fuel. Elan 110 Dobbel energi

Elan 110 Gas og el. Elan 110 Dual Fuel. Elan 110 Dobbel energi Elan 110 Gas og el Brugs- og monteringsvejledning Elan 110 Dual Fuel Instructions for use and installation Elan 110 Dobbel energi Bruks- og installasjonsanvisning U109663-08 2 DK Dansk 4 GB IE English

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MIRAKULÖS NO DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion

Detaljer

SIC60NOG DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...29

SIC60NOG DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...29 SIC60NOG DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...29 Tillykke med din nye induktionskogeplade DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager induktionspladen i brug. Gør dig fortrolig med induktionskogeplade

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 9 Produktbeskrivelse 10 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion 13 Urfunktioner

Detaljer

Indbygningsovn HBG3414.0S Innebygd stekeovn HBG3414.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG3414.0S Inbyggnadsugn HBG3414.0S

Indbygningsovn HBG3414.0S Innebygd stekeovn HBG3414.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG3414.0S Inbyggnadsugn HBG3414.0S Indbygningsovn HBG3414.0S Innebygd stekeovn HBG3414.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG3414.0S Inbyggnadsugn HBG3414.0S [da] Brugsanvisning...3 [no] Bruksveiledning...26 [fi] Käyttöohje... 49 [sv] Bruksanvisning...

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

Type GS 60-03 V. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 27

Type GS 60-03 V. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 27 Type GS 60-03 V DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 27 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

IN 6001 T DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...28 IOAA-647 (11.2011/1)

IN 6001 T DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...28 IOAA-647 (11.2011/1) IN 6001 T DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...28 IOAA-647 (11.2011/1) Tillykke med din nye GRAM induktionskogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager induktionspladen i brug.

Detaljer

EHH3320FOK. ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54

EHH3320FOK. ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 EHH3320FOK ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 2 www.electrolux.com 内 容 1. 安 全 信 息... 3 2. 安 全 说 明... 4 3. 产 品 说 明... 5

Detaljer

KKI 77-00 TF KKI 80-00 TF

KKI 77-00 TF KKI 80-00 TF KKI 77-00 TF KKI 80-00 TF DK N Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...25 Tillykke med din nye GRAM induktionskogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske induktionskogeplade

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G DA NO Document Number 2960310889_DA/180314.0925 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Type IO M IO X

Type IO M IO X MENU EO LEAN Type IO 7670-90 M IO 7670-90 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 34 Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK HÖGKLASSIG NO DANSK 4 NORSK 27 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 8 Daglig brug 10 Fleksibelt induktionsområde 12 Råd og tip 16 Vedligeholdelse og

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G DA NO Document Number 2960310900_DA/250414.1737 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 47

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 47 OTROLIG DK NO FI SE Se sista sidan i denna bruksanvisning för en komplett lista över IKEA:s utsedda Auktoriserade serviceverkstäder och motsvarande nationella telefonnummer. DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32

Detaljer

O C MENU. Type 12OI X. DK Brugervejledning 2. NO Bruksanvisning 27

O C MENU. Type 12OI X. DK Brugervejledning 2. NO Bruksanvisning 27 MENU O C Type 12OI 630-42 X DK Brugervejledning 2 NO Bruksanvisning 27 Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn DK Læs hele brugervejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig

Detaljer

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet 2009 by Aps Data-know-how Version 2.0.4 Revision 19.02.2009 Introduktion Kvalitets Kontrol Programmet IDEX er baseret på den

Detaljer

Type CI CI X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 35

Type CI CI X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 35 Type CI 46550 CI 46550 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 35 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye

Detaljer

Type CI DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 34

Type CI DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 34 Type CI 46350 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 34 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur og

Detaljer

Din bruksanvisning PROGRESS PBP5320X http://no.yourpdfguides.com/dref/940573

Din bruksanvisning PROGRESS PBP5320X http://no.yourpdfguides.com/dref/940573 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Type KK 77-01 TF Type KK 77-01 T ALU

Type KK 77-01 TF Type KK 77-01 T ALU Type KK 77-01 TF Type KK 77-01 T ALU DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 23 Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade

Detaljer

Type KK 75 EF, EP. Betjeningsvejledning Bruksanvisning DK...2 N...17

Type KK 75 EF, EP. Betjeningsvejledning Bruksanvisning DK...2 N...17 Type KK 75 EF, EP Betjeningsvejledning Bruksanvisning DK...2 N...17 Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade O Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug.

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL... 7

Detaljer

Type CC V. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 30

Type CC V. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 30 Type CC 45350 V DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 30 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 1 af 9 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 NYHEDER I WINTP...4 Import af Holdbetegnelser...5 Import af Fagregister...6 Import af Blokregister...9 2 af 9 Tplan versjon 28.2 og sommeren 2006 Til mine

Detaljer

Type CIP DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 37

Type CIP DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 37 Type CIP 46550 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 37 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur og

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

O C. Type 12KPI DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 37

O C. Type 12KPI DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 37 O C Type 12KPI 630-40 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 37 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

O C MENU. Type BIP X. DK Brugervejledning 2. NO Bruksanvisning 29

O C MENU. Type BIP X. DK Brugervejledning 2. NO Bruksanvisning 29 MENU O C Type BIP 126550 X DK Brugervejledning 2 NO Bruksanvisning 29 Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn DK Læs hele brugervejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig med

Detaljer

O C. Type KIK EKI EKI X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 35

O C. Type KIK EKI EKI X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 35 O C Type KIK 12256-60 EKI 12654-90 EKI 12654-90 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 35 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør

Detaljer

O C. Type EKIP EKIP X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 37

O C. Type EKIP EKIP X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 37 O C Type EKIP 12654-92 EKIP 12654-92 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 37 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

Type CIP CIP X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 45

Type CIP CIP X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 45 Type CIP 56550 CIP 56550 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 45 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit

Detaljer

O C. Type KI N. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31

O C. Type KI N. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31 O C Type KI 6216-60 N DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 31 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

O C. Type KI V. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 30

O C. Type KI V. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 30 O C Type KI 660-60 V DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 30 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

EUF2748AOX DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 18 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 34

EUF2748AOX DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 18 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 34 EUF2748AOX DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 18 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 34 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Type SCS50W16. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 27

Type SCS50W16. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 27 Type SCS50W16 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 27 Tillykke med dit nye komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur og de forskellige

Detaljer

O C. Type EK V. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 27

O C. Type EK V. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 27 O C Type EK 66030 V DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 27 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

Type KI N X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 32

Type KI N X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 32 Type KI 6216-60 N X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 32 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

KSI 3215-90 KSI 3215-91 DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing

KSI 3215-90 KSI 3215-91 DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing KSI 3215-90 KSI 3215-91 DK NO SV FI EN NL Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing Kære kunde, Vi håber, at dit produkt, der er produceret i moderne

Detaljer

MENU. Type CC DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 33

MENU. Type CC DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 33 MENU Type CC 56550 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 33 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

O C. Type EK EK X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31

O C. Type EK EK X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31 O C Type EK 12630-90 EK 12630-90 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 31 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig

Detaljer

Type KE VN. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 27

Type KE VN. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 27 Type KE 600-60 VN DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 27 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK 4 NORSK 31 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjeningspanel 9 Før ibrugtagning 11 Daglig brug

Detaljer

Type CC V CC V X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 28

Type CC V CC V X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 28 Type CC 56050 V CC 56050 V X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 28 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit

Detaljer

Type CI V. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 32

Type CI V. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 32 Type CI 56050 V DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 32 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

FROSTIG DK NO FI SE SF98

FROSTIG DK NO FI SE SF98 FROSTIG DK NO FI SE SF98 DANSK 4 NORSK 16 SUOMI 29 SVENSKA 42 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Ibrugtagning 7 Daglig brug 8 Nyttige oplysninger og råd 9 Ret til ændringer

Detaljer

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer ISANDE DK NO DANSK 4 NORSK 26 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Før ibrugtagning 12 Daglig brug 12 Råd og

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 22 SV Bruksanvisning 41. Komfur Komfyr Spis ZCV662N

DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 22 SV Bruksanvisning 41. Komfur Komfyr Spis ZCV662N DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 22 SV Bruksanvisning 41 Komfur Komfyr Spis ZCV662N Indhold Om sikkerhed 2 Produktbeskrivelse _ 5 Før ibrugtagning 5 Kogesektion Daglig brug _ 6 Kogesektion Nyttige

Detaljer

ENN2854COW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 46

ENN2854COW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 46 ENN2854COW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Detaljer

O C MENU. Type IOP X IOP X. DK Brugervejledning 2. NO Bruksanvisning 29

O C MENU. Type IOP X IOP X. DK Brugervejledning 2. NO Bruksanvisning 29 MENU O C Type IOP 11630-90 X IOP 11630-91 X DK Brugervejledning 2 NO Bruksanvisning 29 Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn DK Læs hele brugervejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør

Detaljer

O C. Type EKP EKP X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 34

O C. Type EKP EKP X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 34 O C Type EKP 12654-92 EKP 12654-92 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 34 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig

Detaljer

O C MENU. Type 12OP X. DK Brugervejledning 2. NO Bruksanvisning 29

O C MENU. Type 12OP X. DK Brugervejledning 2. NO Bruksanvisning 29 MENU O C Type 12OP 630-42 X DK Brugervejledning 2 NO Bruksanvisning 29 Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn DK Læs hele brugervejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK 4 NORSK 32 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjeningspanel 10 Før ibrugtagning 12 Daglig brug

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer HÄFTIGT DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Før ibrugtagning 11 Daglig brug 12 Råd og

Detaljer

FR HOTLINE : BE : 32 70 23 31 59 - FR : 09 74 50 10 61 - CH : 0800 37 77 37 I

FR HOTLINE : BE : 32 70 23 31 59 - FR : 09 74 50 10 61 - CH : 0800 37 77 37 I DE A H DE HOTLINE : DE : 0800 98 000 00 - AT : 0800 225 225 - CH : 0800 37 77 37 EN B EN HOTLINE: UK: 0845 330 6460 - ROI: (01) 677 4003 C 1 FR HOTLINE : BE : 32 70 23 31 59 - FR : 09 74 50 10 61 - CH

Detaljer

INSTALLATIONS - OG BETJENINGSVEJLEDNING VEILEDNING VED BRUK OG INSTALLERING KS 370-00 KS 370-00 X

INSTALLATIONS - OG BETJENINGSVEJLEDNING VEILEDNING VED BRUK OG INSTALLERING KS 370-00 KS 370-00 X DK NO INSTALLATIONS - OG BETJENINGSVEJLEDNING VEILEDNING VED BRUK OG INSTALLERING KS 370-00 KS 370-00 X Indhold DK 1 Sikkerhed og miljø Sikkerhedsregler... 3 Miljøhensyn og energibesparelser... 4 BIOCARE

Detaljer

Brukerveiledning IOP 2632-50 X

Brukerveiledning IOP 2632-50 X Brukerveiledning NORSK IOP 2632-50 X NO-1 Til lykke med din nye GRAM ovn Les hele bruksanvisningen nøye før du tar ovnen i bruk. Gjør deg kjent med den nye ovnen og de ulike funksjonene i den rekkefølgen

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderandbeds.com Wonderand 332 DK SE FI NL DE GB Reguerbar seng Reguerbar seng Regerbar säng Säätösänky Verstebaar bed Das justierbare Bett Adjustabe bed Lykke ti med vaget av ditt nye Wonderandprodukt.

Detaljer

Type CC CC X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 32

Type CC CC X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 32 Type CC 45551 CC 45551 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 32 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye

Detaljer

DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing

DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing KS 3215-50 KS 3215-51 KS 3215-60 KS 3215-90 DK NO SV FI EN NL Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing Læs venligst denne vejledning inden du tager

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Type IOD 12699-92 X. Bruksanvisning

Type IOD 12699-92 X. Bruksanvisning Type IOD 12699-92 X NO Bruksanvisning Til lykke med din nye GRAM ovn NO Les hele bruksanvisningen nøye før du tar ovnen i bruk. Gjør deg kjent med den nye ovnen og de ulike funksjonene i den rekke føl

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger FROSTFRI DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 11 Ret til ændringer uden varsel

Detaljer

Type EK EK X

Type EK EK X O C Type EK 960-90 EK 960-90 X DK Betjeningsvejledning NO Bruksanvisning 1 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Type IOP 12699-91 X. Bruksanvisning

Type IOP 12699-91 X. Bruksanvisning Type IOP 12699-91 X NO Bruksanvisning Til lykke med din nye GRAM ovn NO Les hele bruksanvisningen nøye før du tar ovnen i bruk. Gjør deg kjent med den nye ovnen og de ulike funksjonene i den rekke føl

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

LC 32. S Bruksanvisning... PAGE 26

LC 32. S Bruksanvisning... PAGE 26 LC 32 DK Brugsanvisning... PAGE 2 N Bruksanvisning... PAGE 14 S Bruksanvisning... PAGE 26 FIN Käyttöohje... PAGE 38 Vi takker dig for dit køb af dette TOYOTOMI produkt! Toyotomi produkter bliver brugt

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

KF 310-01 / KF 320-01 / KF 350-01 / KF 312-01 / KF 322-01 / KF 323-01 / KF 352-01 / KFD 31-01 / KFD 32-01 / KFD 35-01

KF 310-01 / KF 320-01 / KF 350-01 / KF 312-01 / KF 322-01 / KF 323-01 / KF 352-01 / KFD 31-01 / KFD 32-01 / KFD 35-01 KF 310-01 / KF 320-01 / KF 350-01 / KF 312-01 / KF 322-01 / KF 323-01 / KF 352-01 / KFD 31-01 / KFD 32-01 / KFD 35-01 DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 22 S Bruksanvisning 40 M60 Tillykke med

Detaljer

TE 603.. / TE 605.. / TE 607..

TE 603.. / TE 605.. / TE 607.. TE 603.. / TE 605.. / TE 607.. siemens-home.com/welcome da no sv fi es pt Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço Register your product online

Detaljer

Type EKI DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31

Type EKI DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31 Type EKI 1610-51 DK Betjeningsvejledning NO Bruksanvisning 1 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur og

Detaljer