Type CC DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Type CC 46350. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31"

Transkript

1 Type CC DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 31

2 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur og de forskellige betjeningsfunktioner i den rækkefølge, som fremgår af betjeningsvejledningen. Vær opmærksom på alle oplysninger og forklaringer vedrørende korrekt betjening og behandling. Derved opnår du, at dit komfur altid er klar til brug, og at det holder længe. Vær især opmærksom på alle oplysninger, som vedrører sikkerheden. De skal være med til at forebygge ulykker og skader på komfuret. Husk at gemme betjeningsvejledningen, der kan også blive brug for den på et senere tidspunkt. Bemærk at denne betjeningsvejledning gælder for flere komfurer. Det er derfor ikke sikkert, at alle funktioner og udstyr er på dit komfur. Bemærk! Du skal have læst /forstået denne vejledning, før du begynder at betjene komfuret. Komfuret er udelukkende bestemt til tilberedning af mad. Enhver anden anvendelse (fx. til rumopvarmning) er ikke i overensstemmelse med komfurets oprindelige anvendelsesbestemmelse og kan være farlig. Producenten forbeholder sig ret til ændringer, der ikke påvirker komfurets funktion. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige oplysninger vedrørende sik ker hed...4 Beskrivelse af produktet...9 Spe ci fi ka tio ner...10 Installationsvejledning...11 Be tje ning...13 Brug af ovnen praktiske tips...23 Rengøring og ve dli ge hol del se...25 Foranstaltninger ved fejl...29 Tekniske spe ci fi ka tio ner

4 VIGTIGE OPLYSNINGER VED RØ RENDE SIKKERHED Bemærk. Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug. Undgå derfor at berøre nogen varmeelementer, da de kan være varme. Lad ikke børn under 8 år betjene apparatet, med mindre det sker under opsyn af en voksen. Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn under 8 år) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, med mindre de er blevet instrueret og vejledt i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Undgå at børn leger med apparatet. Lad ikke børn rengøre eller betjene apparatet, med mindre det sker under opsyn. Bemærk. Uovervåget kogning i fedt eller olie på kogepladen kan være farlig og føre til brand. Forsøg ALDRIG at slukke ild med vand. Afbryd apparatet, og dæk flammen med et låg eller et ikkebrændbart tæppe. Bemærk. Brandfare: Opbevar ikke noget på kogepladens overflade. 4

5 VIGTIGE OPLYSNINGER VED RØ RENDE SIKKERHED Bemærk. Hvis der er revner i kogepladens overflade, sluk da for strømmen for at undgå risikoen for elektrisk stød. Ovnen bliver meget varm ved brug og et stykke tid efter, at der er slukket for ovnen. Ved brug af ovnen kan tilgængelige dele blive meget varme. Undgå derfor at børn kommer i nærheden af ovnen. Bemærk. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skarpe metalgenstande til rengøring af glasset i ovndøren, da de kan ridse overfladen, hvilket kan føre til revner i glasset. Bemærk. Ved udskiftning af ovnpæren skal komfuret slukkes ved ho ved af bry de ren. Der må ikke være strøm til kom fu ret, når ovnpæren skiftes. Brug ikke damprengøringsudstyr til rengøring af apparatet. 5

6 VIGTIGE OPLYSNINGER VED RØ RENDE SIKKERHED Hold opsyn med børn, når komfuret er i brug. Gryder, kogezoner, ovn og varmeskjold bliver meget varme ved brug og et stykke tid efter, at der er slukket for kogezoner eller ovn. Lad ikke børn røre ved eller lege med knapper og ovnlåge og få dem så vidt muligt til at holde sig væk fra komfuret. Ved grillstegning i ovnen bliver det infrarøde varmelegeme glødende. For at forhindre evt. flammedannelse må varmelegemet ikke komme i berøring med grillmaden. Sørg for, at andre elapparaters tilslutningsledninger ikke kommer i berøring med varme kogezoner eller klemmes fast i ovnlågen. Vær især forsigtig, hvis du benytter stikdåser, som er placeret i nærheden af komfuret. Komfurets glaskeramiske kogeplade og ovnen må aldrig anvendes til rumopvarmning. Meget varme olier og fedtstoffer kan antænde. Hold derfor altid øje med komfuret under friture- eller grillstegning. Læg aldrig aluminiumfolie i bunden af ovnen, da folien kan beskadige bundpladens emalje. Af samme årsag må gryder eller andre dele aldrig stilles direkte på ovnens bundplade. Sluk for hovedafbryderen til komfuret ved defekter eller fejl. Komfuret må først tages i brug igen, når fejlen er afhjulpet af en fagmand. Den glaskeramiske kogeplade er hærdet mod varme, kulde og temperatursvingninger. Undgå derimod slag, forårsaget af f.eks. en saltbøsse, et krydderiglas eller en an den hård genstand, som falder ned på pladen. De glaskeramiske kogezoner bør ikke stå tændt uden kogegrej, og de må heller ikke benyttes som opbevaringsplads. En gryde bør kun stilles på kogepladen, hvis bunden er ren og tør. Sukker eller sukkerholdige madvarer, som spildes på den glaskeramiske kogeplade, kan beskadige glaspladen og skal fjernes omgående, så vidt muligt mens den stadig er varm, så det ikke brænder fast. Madvarer, som tilberedes på den glaskeramiske kogeplade, må ikke være anbragt i alumi ni um fo lie, aluminiumbeholdere eller plastbeholdere. Pas på ikke at ridse den glaskeramiske kogeplade med smykker, gryder med skarpe kanter osv. Husholdningsgenstande af plast (skeer, skåle osv.) må ikke placeres på varme glaskeramiske kogeplader, da de kan smelte fast. Sørg for, at emaljerede gryder o.l. ikke koges helt tomme. Hvis der kommer dybe ridser eller revner i den glaskeramiske kogeplade, skal komfuret straks adskilles fra el-nettet ved slukke ved afbryderen. Den damp, som dannes i ovnen, siver ud af dampsprækkerne ved bagkanten af den glaskeramiske kogeplade. Sprækkerne må derfor aldrig være tildækkede eller til stoppede. Hold hænderne væk fra dampen. 6

7 ENERGISPARETIPS Undgå at kigge i gryder, når det ikke er nødvendigt Undgå ligeledes at åbne ovnlågen, hvis det ikke er nødvendigt. Brug kun ovnen til til be re delse af større mængder mad Kød som vejer op til 1 kg kan tilberedes mere spar somt på komfuret. Brug ovnens restvarme Ved tilberedningstid over 40 minutter kan det anbefales at slukke for ovnen 10 mi nutter før tilberedningsprocessen er omme. Steg med varmluftfunktionen Luk ovnlågen omhyggeligt Varmen kan slippe ud, hvis der er snavs på lågens tæt nin ger. Det an be fa les at fjerne evt. snavs lige med det samme. 7

8 UDPAKNING BORTSKAFFELSE Komfuret er blevet sikret mod transportskader under be for dringen ved hjælp af en em ballage. Efter foretaget udpakning bedes du sørge for, at emballagens ele men ter bortskaffes på en mil jø ven lig måde. Alle materialer anvendt til emballeringen er mil jø ven lige og 100% genanvendelige. De er mar ke ret med et relevant symbol. Når dette produkt er udtjent, må det ikke bort skaffes via normalt husholdningsaffald, men skal afleveres til en indsamlingsplads for genbrug af elektriske og elektro ni ske pro duk ter. Symbolet på produktet, brugervejledningen eller emballagen henviser til det. Materialerne er genanvendelige ifølge de res mærkning. Ved genbrug, genanvendelse af stoffer eller andre former for genanvendelse af udtjente produkter bidrager du væsentligt til at beskytte miljøet. Oplysninger om rette bortskaffelsespladser for udtjente elektroniske og elektriske pro dukter kan fås ved henvendelse til kommu nen. 8

9 BESKRIVELSE AF PRODUKTET , 4 5, Knap til regulering af ovntemperatur 2 Betjeningsknap til ovnens funktioner 3 Betjeningsknap til kogezone, forreste venstre 4 Betjeningsknap til kogezone, bageste venstre 5 Betjeningsknap til kogezone, bageste højre 6 Betjeningsknap til kogezone, forreste højre 7 Varmeindikator for ovn (rød) 8 Kontrollampe (gul) 9 Børnesikring 10 Magasinskuffe 11 Digitalt ur / timer 9

10 SPECIFIKATIONER Komfurets udstyr Bageplade Grillrist Bradepande Ovnribber 10

11 INSTALLATION Opstilling af komfuret Montering af tippesikring i væggen Køkkenrummet skal være tørt og have velfungerende ventilation. Komfurets opstilling skal sikre fri adgang til alle betjeningselementer. Komfuret skal opstilles på et hårdt, jævnt gulv, (det skal ikke pla ce res på nogen sokkel). Undgå at løfte komfuret i toppladen og i håndtaget. Kom fur Væg Et komfur bør kun bygges ind i køkkenele men ter op til arbejdspladens højde fx. 900 mm fra gulvet. Hvis kom fu ret an bringes mellem køkken ele men ter, skal de res be klæd ning og lim til dens pålimning kunne modstå temperaturer på mindst C. Mang lende opfyldelse af den betin gelse kan medføre at overfladen bliver øde lagt, eller beklædningen går løs. Er der in gen sikker hed vedr.køkkenelementernes varmebestændighed, skal kom furet an brin ges mellem køkkenelementerne i en afstand på ca. 2 cm. Gulv Komfur 600 mm, højde 900 mm X=110 mm Y=80 mm Emhætter skal mon te res i henhold til de informationer der oplyses i betjeningsvejledningen for emhætten. Før komfuret tages i brug, skal dets niveau justeres. Niveauet kan ju ste res ved hjælp af ind stille lige ben, der ligger i skuffen. 11

12 INSTALLATION Information til installatøren Komfuret er produceret til tilslutning til et 230/400V lysnet. Komfuret skal sikres med en 25A sikring. Før tilslutning af apparatet til lysnettet skal brugeren sikre sig, at lysnettets data svarer til informationen på mærkepladen, som sidder på bagsiden eller højre side af komfuret eller kopien deraf, som er vedlagt denne vejledning. Komfuret er udstyret med et tilslutningskabel med stik. Kablet og stikket er KUN til brug i Norge, og skal udskiftes med godkendt installationsmateriale i andre lande. Før du tilslutter komfuret er det vigtigt, at du læser nedenstående information. Komfurets nettilslutning Installationen må kun foretages af en autoriseret el-installatør. Derved sikres, at gæl dende regler i Stærkstrømsbekendtgørelsen bliver overholdt. Installationen skal overholde evt. specielle krav fastsat af det stedlige forsyningsselskab. Tilslutning af komfuret kræver en separat strømkreds. Tilslutningen må kun etableres ifølge el-diagrammerne, som findes på ydersiden af dækslet for tilslutningsklemmerne på bagpladen. Bemærk! Dette produkt bruger 16 A. Ved tilslutning eller udskiftning af tilledningen skal mindst en ledning af typen HO5 VVF- 5G2,5 eller tilsvarende anvendes. BEMÆRK! Til opfyldelse af sikkerhedsforeskrifterne kræves en afbryder, som afbryder alle poler og har en kontaktafstand på mindst 3 mm. (Kan være hovedafbryder) L1 L1 L2 L1 L2 L PE N PE N PE N 230V 1N~ 50Hz 400V 2N~ 50Hz 400V 3N~ 50Hz 12

13 BETJENING Inden du tager komfuret i brug Fjern emballeringselementer, tøm skuffen, gør ovnen ren invendigt for at fjerne beskyttelsesstoffer fra fa brikken, Tag ovnens udstyr ud og vask det i varmt vand med lidt op va ske middel. Bemærk! På ovne der er ustyret med elektronisk ur vil der, når strømmen er tilsluttet, blinke visningen 0.00 på displayet. Det elektroniske urs klokkeslæt skal indstilles. (Se Indstilling af aktuel tid ). Manglende indstilling af klokkeslættet gør ovnens drift umulig. Før ovnen tændes skal beskyttelsestapen på grillelementet fjernes. Tænd for ventilation i rummet eller åbn vinduet. Varm ovnen op (i ca. 30 mi nutter ved ca C), fjern snavs og rengør ovnen omhyggeligt. Udfør betjeningshandlinger med over holdelse af informationer ved rø rende sikkerhed. Ovnrummet bør kun rengøres med varmt vand tilsat lidt op va ske middel. 13

14 BETJENING Elektronisk ur/timer - funktioner 1 - funktionsvælgerknap OK 2 - trykknap < 3 - rykknap > Minutur Minuturet kan altid aktiveres, uanset om andre funktioner er i brug. Minuturet kan indstilles fra 1 minut op til 23 timer og 59 minutter. For at indstille minuturet skal du: Trykke på knappen 1. I displayet vises et blinkende, Indstilling af aktuel tid Efter tilslutning til strømforsyningen eller fornyet tænding efter strømsvigt vises et blinkende 0.00 i displayet: OK OK Tryk på knappen 1. Displayet viser, Indstil aktuel tid med knapperne 3 og 2. 7 sekunder efter afslutning af tidsindstillingerne bliver de nye indstillinger gemt. Indstille minuturets tid med knapperne 3 og 2. Den indstillede tid vises i displayet, og lampen ved er tændt. Tryk på knappen 1, 2 eller 3 for at slukke signalet, lampen går ud, og displayet viser den aktuelle tid. Obs! Hvis alarmsignalet ikke slukkes manuelt, vil det slukke automatisk efter ca. 7 minutter. Obs! Korrekt drift af ovnen er ikke mulig uden indstilling af den aktuelle tid 14

15 BETJENING Halvautomatisk drift Hvis du ønsker, at ovnen skal slukkes på et bestemt tidspunkt, skal du: indstille betjeningsknappen for ovnens funktioner og betjeningsknappen for temperaturregulering i de positioner, som du ønsker, ovnen skal arbejde i. trykke på knappen 1, indtil displayet viser: OK Indstille den ønskede tilberedningstid med knapperne 3 og 2 inden for et område fra 1 minut til 10 timer. Den indstillede tid gemmes i hukommelsen efter ca. 7 sekunder, og displayet viser AUTO-funktion. Efter udløbet af den indstillede tid slukker ovnen automatisk, der lyder et akustisk signal, og lampen ved AUTO-funktionen begynder at blinke igen. Stil betjeningsknapperne for ovnens funktioner og temperaturregulering i slukket position. Tryk på knappen 1, 2 eller 3 for at slukke signalet. Lampen går ud, og displayet viser den aktuelle tid. Automatisk drift Hvis du ønsker, at ovnen skal være tændt i en bestemt tilberedningstid og slukkes på et bestemt tidspunkt, skal du indstille tilberedningstiden og sluttidspunktet for tilberedningen: Tryk på knappen 1, indtil displayet viser: OK Indstil den ønskede tilberedningstid med knapperne 3 og 2 inden for et område fra 1 minut til 10 timer. Tryk på knappen 1, indtil displayet viser: OK Indstil slukketid (sluttidspunkt for tilberedningen) med knapperne 3 og 2. Sluttidspunktet er begrænset til et tidspunkt, der ligger maks. 23 timer og 59 minutter senere i tiden. Stil betjeningsknappen for ovnens funktioner og betjeningsknappen for temperaturregulering i de positioner, som du ønsker, ovnen skal arbejde i. 15

16 BETJENING Funktionen AUTO er nu tændt. Ovnen vil begynde at arbejde fra og med det tidspunkt, som fremkommer af forskellen mellem det indstillede sluttidspunkt for tilberedningen og den indstillede tilberedningstid. (Hvis tilberedningstiden f.eks. er indstillet til 1 time, og det indstillede sluttidspunkt for tilberedningen er 14.00, så vil ovnen tænde automatisk kl ). Når den indstillede tid for tilberedning er gået, slukkes ovnen automatisk, der lyder et akustisk signal, og lampen ved AUTOfunktionen begynder at blinke igen. Stil betjeningsknapperne for ovnens funktioner og temperaturregulering i slukket position. Tryk på knappen 1, 2 eller 3 for at slukke signalet. Funktionen AUTO går ud, og displayet viser den aktuelle tid OK Annuller indstillingerne Indstillingerne af minutur og automatiske funktioner kan annulleres når som helst. Sådan annulleres indstillingerne af de automatiske funktioner: tryk samtidig på knapperne 2 og 3, Sådan annulleres indstillingerne af minuturet: tryk på knappen 1 for at vælge indstillinger af minutur, tryk på knapperne 2 og 3 igen, Ændring af minuturets biplyd Minuturets biplyd kan ændres på følgende måde: tryk samtidig på knapperne 2 og 3, vælg funktionen tone med knappen 1. Displayet begynder at blinke OK tryk på knapperne fra 1 til 3 for at vælge den biplyd, du ønsker. 16

17 BETJENING Betjening af kogezoner 0 Kogezone slukket Varmeholdningstrin 1 Viderekogningstrin Højt viderekogningstrin 2 Stegetrin Højt stegetrin 3 Opkogningstrin Så snart en kogezone eller ovnen tændes, lyser driftskontrollampen. En kogezone reguleres med den tilhørende 7-trins betjeningsknap. Denne har ud over trinnene også tre mellemtrin, som er markeret med en prik. Disse mellemtrin vælges, hvis temperaturen på det lavere trin er for lav, og temperaturen på det højere trin er for høj. Derved er det muligt at foretage en præcis tilpasning af temperaturen til fødevarens art og mængde. De forskellige trin anvendes mest hensigtsmæssigt som beskrevet nedenfor. Kogezone slukket - stilling 0 Efter at en kogezone er slukket, kan eftervarmen stadig bruges til kogning/varmeholdning. Varmeholdningstrin Hvis retten blot skal småkoge langsomt ved ganske svag varme. Viderekogningstrin - stilling 1 Ved middelstore retter og hvis der ønskes en jævn viderekogning med en god energiudnyttelse. Højt viderekogningstrin Til tilberedning af store portioner. Stegetrin - stilling 2 Til retter, som kræver lave temperaturer til fortsat stegning. Højt stegetrin Til tilberedning af stegt kød og til retter, som kræver høje temperaturer til fortsat stegning. Opkogningstrin - stilling 3 I starten af tilberedningsprocessen, til hurtig kogning, bruning, opkogning og tilberedning af lynretter ved fuld varmeeffekt. 17

18 1 BETJENING Dobbelt kogezone På nogle modeller er den forreste venstre kogezone og den bageste højre kogezone temperaturreguleret og har en dobbelt kogezone til ko ge grej med stor diameter. Hvis du også vil tænde den ydre, større kogezone, skal du dreje betjeningsknappen (5) ud over trin 3 til knappens symbol for dobbelt kogezone. Efterfølgende kan du vælge det øn skede trin hvormed temperaturen så indstilles for den større kogezone. I stillingen 0 på betjeningsknappen (3) slukkes den større dobbelte kogezone igen, og der skiftes tilbage til den lille indre, enkelte kogezone. Restvarmeindikation Restvarmeindikationen viser dig, på hvil ken af de fire kogezoner der stadig er en overfla de tem pe ra tur på mere end 50 C. Ved at være opmærksom på dette, kan du forebygge forbrændinger. Du kan imidlertid også bruge restvarmen til at holde retter varme i begrænset tid. 0 3 Restvarmeindikation 2 18

19 BETJENING Valg af kogerej Der stilles større krav til kogegrej til brug på glaskeramiske kogeplader end til al min de lige kogeplader. Eventuelle ekstraudgifter til kogegrejet be ta ler sig hurtigt på grund af energibesparelser og længere levetid for ko ge grej og gla ske ra mi ske kogezone. Des uden for kor tes tilberedningsprocessen og der med ar bejd sti den. Brug altid kun gryder og pander med lige så stor eller større dia me ter end den gla ske ra miske ko ge plade, hvor på de pla ce res. Derved opnås den bedst mu lige varmeoverførsel. For små gryder medfører ikke kun ener gi tab, men også risiko for at maden ko ger over og brænder fast på den gla ske ra mi ske kogezone. Brug aldrig kogegrej med tynd eller buet bund, da dette kan medføre over op hed ning af den glaskeramiske ko ge pla de. De specielle el gry der med planslebet bund er de mest velegnede. Brug ikke gryder med plastgreb i ov nen. Kogegrejets bund skal altid holdes tør, så der ikke dannes kalk afl ej rin ger på den gla skera mi ske ko ge plade. Ved anvendelse af specielt ko ge grej skal du altid følge kogegrejfabrikantens anvi sninger. Bemærk venligst: Kogegrej med aluminium- eller kobberbund kan efterlade metalliske pletter, som er meget vanskelige at fjerne. Vær især opmærksom på emaljerede gryder, som ved utilsigtet tørkogning kan forårsage uoprettelig skade. Vi henviser således til grydeproducenternes anvisninger. 19

20 BETJENING Ovnens funktioner og betjening Ovnen kan opvarmes ved hjælp af et undervarme element, et overvarme element, et grill element og et ringvarmeelement (til varmluft). Ovnen styres med en funktionsvælger knappen skal drejes til den ønskede funktion, og en reguleringsknap for ovntemperatur - knappen skal drejes til den ønskede tempe ra tur Tilberedning med varmluft En varmluftsblæser, som sidder på ov nens bagvæg, sørger for en konstant luftcirkulation. Derved opnås en bedre varmeoverførsel til fødevarerne og en mere ens ar tet temperaturfordeling i hele ovnen. Du sparer energi, fordi der kan vælges væsentligt lavere temperaturer end ved traditionel opvarmning. På grund af de lavere temperaturer vil tilsmuds nin gen af ovnen heller ikke være så stor. Fedt o.l. brænder ikke så let fast og kan derfor fjernes uden van ske lig he der. Hvis flere flade kager eller bageplader med småkager skal bages samtidig, anbe fa les det at bruge den første og den tredje hyldeskinne fra neden. Optøning er væsentligt hurtigere og kan evt. også ske samtidig på alle hyldeskinner. Det er muligt at åbne lågen under bagning, også af sarte kager, uden at de fal der sammen. En lang forvarmningstid som ved traditionel ovn er ikke nødvendig; den ind stillede temperatur nås hurtigt. 100 For at slukke for ovnen skal begge knapper stilles i position / BEMÆRK! Hvis motoren til varm lu ft blæ se ren går i stykker, skal ovnen straks slukkes. Opvarm ning uden blæ ser kan medføre skader på ov nen. Bemærk! Opvarmningen af ovnen sker først, når ovntemperaturen er indstillet. 20

21 BETJENING Funktionsvælgerens po si tio ner Belysning i ovnen I denne position tændes lyset i ov nen. Forvarmning Over- og undervarme + grill Optøning Brug denne indstilling til optøning af frossen kage og brød. Blæser og intensiv grill Ved at an vende denne funktion kan du gøre grillprocessen hurtigere. Grill steg nin gen skal foregå ved lukket ovnlåge. Supergrill (Grill og overvarme) Når funktionen Supergrill er tændt, kan du grille med overvarme. Det giver højere tem pe ratur øverst i ovnen og en stærkere bruning af maden. Grill I denne position kan du grille fødevarer, når kun grillelementet er tændt. Undervarme I denne position opvarmes ovnen udelukkende ved brug af det ne der ste varmeelement. Brug denne funk tion fx. til at bage kager færdigt nedefra. Over- og undervarme I denne position opvarmes ovnen efter den tra di tio nelle me tode. Varmluft Ovnen opvarmes ved hjælp af en varmluftblæser, som er placeret midt på ovnens bagvæg. Fordele: Ovnens opvarmning er væ sentlig hurtigere, og der er ikke brug for nogen forvarmning. Det er muligt at bage på to hyldeskinner samtidigt. Der udskilles mindre fedt og saft af maden. Mindre tilsmudsning af ovnen. Over- og undervarme og blæser Denne indstilling er bedst til bagning af kager. Varmluft med ringvarmeelement og undervarme Denne funktion giver en sprød bund og en blød overflade (pizzafunktion) 7 8 Når ovnen tændes, lyser to kontrollamper, 7 og 8. Kontrollampe 8 viser at ovnen er i drift. Kontrollampe 7 slukkes, når den valgte temperatur er nået. Såfremt det fremgår af madopskrifterne, at retten skal sættes ind i en opvarmet ovn, skal dette først gøres, når kontrollampe 7 slukker første gang. Under bagning vil kontrollampe 7 tænde og slukke adskillige gange (opretholdelse af ovntemperaturen). Kontrollampe 8 lyser også, når knappen er drejet i position Belysning i ovnen. 21

22 BETJENING Grillstegning Grillstegningen sker ved, at maden påvirkes af infrarød varme, som udsendes af det glødende grilllegeme. For at tænde grillen skal du: Dreje ovnens funktionsvælger i stilling grill. Varme ovnen op i ca. 5 mi nutter (med lukket ovnlåge). Anbringe pladen med grillmaden på ovnribben. Hvis du skal grille på risten, anbefales det at sætte en plade til opsamling af overskydende fedt ind på ovnribben lige under risten. Lukke ovnlågen. Ved funktionerne grillstegning og supergrill skal temperaturen indstilles på 250 C og ved funktionen grillstegning med blæser på maks. 190 C. OBS! Grillstegning skal foregå ved lukket ovnlåge. Når man benytter sig af grillfunktionen, kan tilgængelige dele blive meget varme. Sørg for at holde børn væk fra komfuret. 22

23 BRUG AF OVNEN PRAKTISKE TIPS Bagning Det anbefales at kager ba ges på de bageplader, som kom fu ret er ud sty ret med fra fabrikken, Ved brug af varmluftfunktion, er det ikke nødvendigt at forvarme ovnen. Før du tager kagen ud af ov nen, skal du tjekke om kagen er gennembagt ved hjælp af en træ pind. Hvis kagen er gennembagt, skal træpinden være tør og ren, efter du har stukket den ind i kagen. Det anbefales at lade kagen stå i ca. 5 minutter i ovnen, efter at ovnen er slukket. Når du bruger varmluftfunktion, er bagetemperaturen som regel ca grader lavere i forhold til traditionel bagning (med over- og undervarme) Værdierne for bagning er kun vej le dende værdier, og de kan reguleres efter egne er fa rin ger. Stegning af kød Stegning i ovn anbefales ved større mænger kød (over 1 kg). Mindre stykker kød til be re des på komfuret. Det kan anbefales at bruge ildfaste fade til stegning. Håndtagene på disse fade skal ligeledes være ildfaste. Når du steger på grillristen, anbefales det at anbringe en bageplade med lidt vand på den nederste hyldeskinne. Det anbefales at vende kø det mindst en gang midt i stegetiden. Under stegningen kan du også nogle gange dryppe kødet med kødsaften, som opstår under steg ningen. 23

24 BRUG AF OVNEN PRAKTISKE TIPS Type af mad Funktioner Temperatur Ovnniveau Tid [min] * * * tider er angivet til tilberedning af små portioner Vigtigt! Indstillingerne i denne tabel er kun vejledende, og skal tilpasses personlige erfaringer og præferencer. 24

25 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Sluk for strømmen, før rengøring. Alle knapper skal være drejet i position / 0. Komfuret skal altid være koldt før ren gø ring. Dampkogning og konservering for år sager kraftig fugtdannelse i ovnen. Sørg for at lade ovnen tørre godt, da der ellers kan opstå rustskader. Glaskeramisk kogeplade Rengør den glaskeramiske kogeplade regel mæssigt. I den forbindelse anbefaler vi følgende: Pas især på, at ingen sukker- eller sy rehol dige fødevarer ikke brænder fast. Også aluminiumfolie og plastservice kan beskadige kogepladen, hvis materialet når at smelte på pladen og ikke straks fjernes. Ved let tilsmudsning, som ikke er brændt fast, kan kogepladen tørres af med en fug tig klud. Kraftig tilsmudsning eller fastbrændt snavs fjernes med en barberbladsskraber. Kalk, vandrande, fedtstænk og metallisk spillende misfarvninger fjernes med et middel, beregnet til glaskeramiske ko gepla der. Steam Clean - Nem rengøring Steam Clean er en speciel fremgangsmåde, som gør det nemt at rengøre ovnen uden anvendelse af dyre rengøringsmidler. Skub den dybe bradepande ind i den neder ste rille og hæld ca. 0,25 l vand i bra depan den. Tænd for ovnen: Indstil funktionsknappen på undervarme, temperaturen på 50 C. Lad ovnen stå i ca. 30 minutter. Vanddampen opløser madresterne i ovnen. Fjern nu ovnribberne og tør ovnens bund og sider af med en fugtig klud eller svamp. Ovn Lave tilberedningstemperaturer giver min dre tilsmudsning af ovnen: Du må aldrig prøve at holde ovnen ren ved at lægge aluminiumfolie i bunden. Rengør ovnen om nødvendigt hurtigst muligt efter anvendelse. Brug aldrig ovnspray eller stærke, ridsen de pudse- eller skuremidler. Lad ovnlågen stå åben et stykke tid efter våd rengøring, så fugten kan slip pe ud. 25

26 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Ovnribber med teleskopudtræk (Teleskopudtræk er ikke i alle ovnmodeller) For at tage ovnribberne ud for rengøring, skal du trække i den forreste klemme (Z1), vippe ovnribberne en smule og tage dem ud af den bageste klemme (Z2). Efter rengøring mon te res ovnribberne igen ved at stikke dem i ovnens huller og trykke klemmerne (Z1 og Z2) ind. Z2 Udskiftning af ovnpære Ved udskiftning af ovnpæren skal komfuret først slukkes ved hovedafbryderen. For at undgå risikoen for elektrisk stød må der ikke være strøm til komfuret, når ovnpæren skiftes. Stil alle betjeningsknapper i position / 0 og sluk for strømforsyningen til komfuret ved hovedafbryderen. Fjern beskyttelsesglasset foran pæren ved at dreje det mod venstre. Fjern pæren og erstat med en ny 230 V pære (type 25W/E 14, T 300 C). Sørg for, at pæren er skruet rigtigt fast i fatningen. Sæt beskyttelsesglasset på igen ved at dreje det mod højre. Z1 26

27 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Afmontering af ovnlågen For at få nemmere adgang til ov nens indre samt lette rengøringen af ov nen er det muligt at tage ovnlågen af. For at gøre det skal du åbne ovnlågen og skubbe hængslets holdebøjle op. (Fig. A). Luk lågen lidt til, løft den opad og fjern den fremad. For at sætte lågen på plads, skal du gøre det i omvendt række følge. Ved mon te rin gen skal du sørge for, at ud skæ rin gen i hængslet sidder rigtigt på frem sprin get af hængslets holder. Husk altid at skubbe holdebøjlerne ned igen efter mon te ring af ovnlågen. Ellers kan hæng slet blive beskadiget, når ovnlågen lukkes. Afmontering af det inderste glas 1. Hægt den øverste dørliste af ved at lirke dens sider med en flad skruetrækker (fig. B). 2. Træk den øverste dørliste løs. (fig. B, C) B A Holdebøjle på hængsel, der er skubbet op C 27

28 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 3. Træk derefter glasset ud (Fig. D). Efter rengøringen følges ovennævnte procedure i omvendt rækkefølge. Vigtigt! Pres ikke toplisten ind på begge sider af døren samtidigt. For at påsætte toplisten korrekt på døren, skal du først sætte den venstre ende på døren og derefter presse den højre ende ind, indtil du hører et klik. Pres derefter den venstre ende ind, indtil du hører et klik. D Drej skrue og holder og træk glasruden ud ope fter 28

29 FORANSTALTNINGER VED FEJL Ved evt. problemer skal du altid: Slukke for komfuret Afbryde strømmen til komfuret Nogle små fejl kan du afhjælpe på de egen hånd ved at følge vejledningerne i tabellen. Før du til kal der GRAM service, be des du kon trollere de enkelte pro ble mer i tabellen. PROBLEM ÅRSAGEN AFHJÆLPNING 1.Elektrisk udstyr virker ikke. Strømtilførsel er afbrudt. Tjek sikringen i din husinstallation, udskift den med en ny, hvis den er brændt af. 2.Belysning i ovnen virker ikke. Pæren er løs eller be ska diget. Skru pæren fast eller udskift pæren (se kapitel Rengøring og ved li ge hol delse). 29

30 TEKNISK SPECIFIKATION Nominalspænding Nominalydelse Komfurets dimensioner Ovnens nytterumfang* El klasse Vægt 230/400V~50 Hz max.9,5 kw 90 / 60 / 60,5 cm 66 liter på eletiket ca. 47 kg Dette apparat opfylder bestemmelserne i henhold til EU normer EN , EN * efter EN Rumfanget afhænger af ovnens udstyr - angivet på skiltet med eleffektivitet 30

31 Til lykke med din nye GRAM komfyr NO Les hele bruksanvisningen nøye før du tar komfyret i bruk. Gjør deg kjent med det nye komfyret og de ulike funksjonene i den rekke føl gen som fremgår av bruks an vis nin gen. Vær oppmerksom på alle opp lys nin ger og forklaringer vedrørende riktig be tje ning og behandling. Slik sikrer du at komfyret alltid er klar til bruk samt at det holder lenge. Vær særlig oppmerksom på alle opp lys nin ger i forbindelse med sikker het. De er ment å skulle fore bygge ulykker og skader på komfyren. Husk å ta vare på bruks an vis nin gen. Du kan komme til å få bruk for den senere. Merk at disse instruksjonene gjelder for flere komfyrer. Det er derfor ikke sikkert at alle funksjoner og utstyr er på komfyren din. Merk! Du må ha lest og forstått denne bruksanvisningen, før du tar komfyret i bruk. Komfyret er kun beregnet på mattilberedning. All annen bruk (f.eks. til å varme opp rommet) er ikke i overensstemmelse med komfyrens opprinnelige virkeområde, og kan være farlig. Produsenten forbeholder seg retten til å foreta endringer som ikke påvirker komfyrets funksjon. 31

32 INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige opplysninger...33 Produktbeskrivelse...39 Specifikasjoner...40 Installasjon...41 Betjening...43 Baking/steking i ovnen - praktiske råd...53 Rengjøring og ved li ke hold...55 Fremgangsmåte i feilsituasjoner...59 Teknisk opplysninger

33 VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Apparatet og dets tilgjengelige deler blir varme ved bruk. Unngå derfor å berører varmeelementer som kan være varme. Ikke la barn under åtte år betjene apparatet med mindre de er under tilsyn av voksne. Dette apparatet må ikke betjemes av personer (inkludert barn under åtte år) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre disse har fått veiledning eller instruksjon i bruk av apparatet av en sikkerhetsansvarlig. Unngå at barn leker med apparatet. Ikke la barn rengjøre eller betjene apparatet uten tilsyn. Merk: Tilberedning i fett eller olje på koketoppen krever tilsyn. Hvis ikke, kan det oppstå fare for brann. IKKE forsøk å slukke brannen med vann. Trekk ut støpselet, og dekk til flammen med lokk eller ikkebrennbart teppe. Merk: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på platetoppens overflate. 33

34 VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Hvis platetoppens overflate er sprukket, må du slå av strømmen for å unngå risiko for elektrisk støt. Ovnen blir meget varm ved bruk og en stund etter at den er slått av Når ovnen er i bruk, kan tilgjengelige deler bli svœrt varme. Det anbefales at barn ikke kommer i nærheten av stekeovnen under bruk. Merk: Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller skarpe metallgjenstander for å rengjøre glassoverflaten. Disse kan lage riper i overflaten, noe som kan føre til sprekkdannelser i glass. Merk: Ved utskifting av lyspæren må ovnen først slås av med hovedbryteren. Ikke bruk damprengjøringsmiddel til å rengjøre apparatet. Skru produktet au etter brug, stol ikke kun på indikatorlampernen for gryteregistrering. 34

35 VIKTIGE OPPLYSNINGER Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for skader som skyldes feil bruk av ap pa ra tet eller annet enn det som er be skre vet som tiltenkt bruk i bruk sa nvi snin gen. Du har anskaffet deg en elektrisk kom fyr for husholdningsbruk, det er pro du sert i sam svar med gjeldene standarder for slike ap pa ra ter. Kontroller om apparatet er uten ska der ved levering. Fjern trans port si krin ge ne før apparatet tas i bruk! Husk på at barn ikke forstår farer som kan oppstå ved bruk av elektriske ap pa ra ter. Informer derfor barna om disse fa re ne, eller hold barna unna komfyren. La ikke apparatet stå i lengre tid uten oppsyn når det er i bruk. Under bruk, og i en viss tid etter bruk av komfyren, er de utvendige over fla te ne varme. Dette gjelder spesielt ko ke so ne ne, vinduet i stekeovnsdøren og dam pa vsu get over håndta ket til ste ke ovnsdøren. Pass på at nettledninger til andre ap pa ra ter ikke blir liggende på varme ko ke so ner eller kommer i klemme i ste ke ovnsdøren. Utvis spesiell for sik ti ghet ved bruk av stikkontakter som er plassert i nærheten av komfyren. Komfyren må aldri brukes til op pvar ming av rommet. Overopphetet olje og fett kan se lvan ten ne. La derfor ikke komfyren være uten oppsyn ved fritering eller gril ling. Legg aldri aluminiumsfolie i bun nen av stekeovnen, da dette kan føre til skader på emaljen på bunnplaten. Sett heller al dri noen gryter eller andre ting direkte på bun nen av ste keovnen. Ved defekter eller feil skal komfyret ko bles fra strømnettet. Den skal først tas i bruk igjen når feilen er ret tet av en fag mann. Ved steking blir det ytre var me ele men tet, ved grilling det indre var me ele men tet, gløden de. For å unngå antennelse skal de ikke komme i kon takt med grillmaten. Stil ikke varme panner, kokekar o.l.på den keramiske toppens ramme, da det te kan forårsake krak ke le ring eller mis far ging på ram men. Det te gjelder ikke kom fyr top per i rustfritt stål. 35

36 VIKTIGE OPPLYSNINGER Den keramiske komfyrtoppen er bestandig mot tem pe ra tur sjokk. Den blir ikke skadet ver ken av var me eller kulde. Unngå derimot slag, forårsaket av f.eks. en saltbøsse, et krydderglass eller an annen hard gjenstand som faller ned på platen. Den keramiske komfyrtoppen skal ikke bru kes uten at det står kokekar på den. Den skal ikke brukes som benkeplate til å sette fra seg ting på. Pass på at ko ke ka re ne som du setter på kom fyr top pen har ren og tørr bunn. Hvis du søler sukker eller suk ker hol di ge ma tva rer på den keramiske kom fyr top pen, skal dette snarest mulig, helst mens det ennå er varmt, fjernes, slik at et ikke op pstår noen kje mi ske reaksjoner. Det er ikke tillatt å tilberede matretter som er pakket inn i aluminiumsfolie el ler som lig ger i aluminiums- eller kun st stof fbe hol de re, på den ke ra mi ske kom fyr top pen. Pass på at den keramiske kom fyr top pen ikke skrapes opp av utsmykkede, skarp kan te de ko ke kar eller lignende. Husgeråd av kunststoff (skjeer, skåler og li gnen de) skal ikke legges på den varme ke rami ske komfyrtoppen, de kan raskt smel te og brenne seg fast. Unngå også å sette tom me kokekar på den varme kom fyr top pen og å bru ke ko ke kar i emalje. Hvis det på grunn av mekanisk påvirk ning op pstår riper eller sprekker i den ke ra mi ske kom fyr top pen, må man ko ble ap pa ra tet fra strømnet tet umid del bart ved å dra pluggen ut av støpselet. 36

37 TIPS FOR ENERGISPARING Unngå å se i grytene når det ikke er nødvendig Unngå samtidig å åpne ovnsdøren hvis det ikke er nødvendig. Kun bruk stekeovnen til tilberedelse av større mengder mat Kjøtt som veier under 1 kg kan tilbredes mer økonomisk på komfyren. Bruk ovnens restvarme Ved tilberedingstider over 40 minutter anbefales det å slå av ovnen 10 minutter før tilberedingen er over. Stek med varmluftfunksjonen Lukk ovnsdøren omhyggelig Varmen kan slippe ut hvis det er smuss på dørpakningene. Det anbefales å fjerne evt. smuss med en gang. 37

38 UTPAKKING FRAKOBLING Utstyret er pakket inn i materiale som skulle beskytte det under transporten. Etter at innpakningen tas av, ber vi om at dere kvitter dere med den på miljøvennlig vis. Innpakningsmaterialet er 100 % gjenvinnbart, og er merket med riktig symbol. NB! Innpakningsmaterialet (plastposer, isoporbiter o.l.) skal under utpakningen oppbevares utilgjengelig for barn. Etter at et produkt er opp brukt, må det ikke vrakes på vannlige avfalldepot for husholdningsavfall, men sendes til innsamlingssteder for gjen bruk av elektronisk og elektrisk utstyr. Opp lys nin ger på selve produktet, dets bruksan vis ning eller embalasje henviser til dete. Materialer som er anvendt ved frem stilling av elektronisk utstyr, kan gjen vinnes i samsvar med opplysninger på produktenes mer kelapper. Gjen bruk av materialer eller hver annen form for resirkulasjon av elementer gjør at du vesentlig bidrar til miljøvern. Opplysninger om avfallsdepot for elektronikkskrot kan hentes hos kommunneforvaltningen. 38

39 PRODUKTBESKRIVELSE , 4 5, Bryter for regulering av stekeovnstemperatur 2 Betjeningsbryter for stekeovnsfunksjonene 3 Betjeningsbryter for venstre kokesone foran 4 Betjeningsbryter for venstre kokesone bak 5 Betjeningsbryter for høyre kokesone bak 6 Betjeningsbryter for høyre kokesone foran 7 Varmeindikator for stekeovn (rød) 8 Kontrollampe (gul) 9 Børnesikring 10 Skuff 11 Digitalt ur / timer 39

40 SPECIFIKASJONER Komfyrtilbehør Stekebrett Grillrist Langpanne Sideskinner 40

41 INSTALLASJON Oppstilling av komfyren Kjøkkenet skal være tørt og ha ventilasjon som fungerer godt. Komfyrens oppstilling skal sikre fri adgang til alle betjeningsfunksjonene. Komfyren skal monteres opp på et hardt, jevnt gulv (den skal ikke plasseres på sokkel). Unngå å løfte komfyren i topplaten. Montering av veltesikring Kom fyr Vegg En komfyr bør kun bygges inn i kjøkkenelementer opp til benkeplatens høyde, for eksempel 900 mm fra gulvet. Hvis komfyren plasseres mellom kjøkkenelementer, skal kledning og lim som kledningen er limt med, kunne tåle temperaturer på minst 100 C. Hvis dette ikke oppfylles kan det medføre at overflaten blir ødelagt, eller at kledningen løsner. Hvis man ikke kjenner til møblenes varmebestandighet, skal komfyren plasseres mellom møblene med en avstand på ca 2 cm. Gulv Komfyr 600 mm, høyde 900 mm X=110 mm Y=80 mm Kjøkkenvifter skal monters i henhold til instruksjonene som er gitt i bruksanvisningene. Før komfyren tas i bruk, skal den være i vater. Nivået kan justeres ved hjelp av stillbare ben som ligger i skuffen. 41

42 INSTALLASJON Informasjon til installatøren Komfyren er produsert for tilkopling til 230/400 Volts anlegg. Kursen til komfyren skal være sikret med 25 A sikring. Før man kobler komfyren til det elektriske anlegget må brukeren kontrollere informasjonen på merkeskiltet som er plassert bak på komfyrens høyre side, eller det eksemplaret som ligger vedlagt denne håndboken. Komfyren er utstyrt med en tilkoblingsledning med stikk. Kabelen og stikket er KUN for bruk i Norge, og må erstattes med godkjente installasjon materialer for andre land. Før du kobler til apparatet, er det vigtig at du leser informasjonen nedenfor. Komfyrens nettilslutning Installasjonen skal kun utføres av en autorisert elektrisk installatør Med det sikres at gjeldende regler i Stærkstrømsbekendtgørelsen blir overholdt. Installasjonen skal overholde evt. spesielle krav som er satt av lokale strømleverandører. Tilkobling av komfyren krever en separat strømkurs. Tilkoblingen skal kun monteres i henhold til de elektriske diagrammene som du finner på utsiden av dekselet for terminalene på bakplaten. Merk! Dette produktet bruker 16 A. Ved tilkobling eller utskifting av tilledningen skal minst en ledning av type HO5 VVF-5G2,5 eller tilsvarende brukes. MERK! For å oppfylle sikkerhetsforskriftene skal man benytte en sikringsbryter som avbryter alle tilkoblingspunkt og har en kontaktavstand på minst 3 mm. (Kan være hovedbryter) L1 L1 L2 L1 L2 L PE N PE N PE N 230V 1N~ 50Hz 400V 2N~ 50Hz 400V 3N~ 50Hz 42

43 BETJENING Klargjøring før bruk Fjern innpakningsmaterialet, tøm skuffen, rengjør området inne i ovnen for konserveringsmidler fra fabrikken Stekeovnens utstyr tas ut og vaskes i varmt vann med oppvaskmiddel, Merk! På ovne som er utstyrt med elektronisk ur, blinker 0.00 på displayet når strømmen er tilkoblet. Du må stille inn det elektroniske uret. (Se avsnittet innstilling av klokkeslett). Ovnen virker ikke før du har stilt inn uret. Ventilasjonen i rommet slås på, eller vinduet åpnes, Stekeovnen varmes ordentlig opp (ved 250 C i ca. 30 min.), tilskitning fjernes og og vaskes godt, Betjening av komfyren utføres i samsvar med sikkerhetsanvisningene. Ovnens innside skal bare vaskes ved bruk av varmt vann med en liten mengde oppvaskmiddel. 43

44 BETJENING Digitalt ur/timer - symboler for driftsfunksjoner 1 - funksjonsknapp OK 2 - knapp < 3 - knapp > Minuttur Minutturet kan aktiveres til enhver tid uan sett om andre funksjoner er aktivert eller ikke. Tida kan innstilles innenfor tids rammer fra 1 minutt til 23 timer 59 mi nutter. Gjør følgende for å innstille minutturet: trykk på 1-tasten inntil i begynner å blinke, displayet viser 0.00, Instilling af klokkeslett Etter at programmeringsmodulen slås på eller når den slås på igjen etter at strømmen var gått, viser displayet først klokke 0.00, OK trykk på 1-tasten, symbolet vises alltid i displayet, innstill inneværende tid ved bruk av tastene 2 og 3. Ca 7 sekunder etter at tidsinnstilling har fundet sted, blir oppgitte data lagret, i modulens minne OK innstill korrekt tid på minutturet ved bruk av tastene 2 og 3. Etter at den innstilte tiden har passert, kommer det et lydsignal, mens begynner å blinke trykk på tastene 1, 2 eller 3 for å slå av lydsignalen; lysdiode slutter å lyse, mens displayet viser inneværende tid. NB! Slås ikke lydsignalet av på forhånd, blir det automatisk slått av etter ca. 7 mi nutter. NB! Blir tiden ikke innstilt, kan ste ke ov nen heller ikke brukes. 44

45 BETJENING Halvautomatisk drift Skal stekeovnen slås av automatisk etter ønsket tid, må følgende gjøres: innstill stekeovnens funksjonsregulator og temperaturregulator til øn sket stilling, trykk på 1-tast inntil, displayet viser dur, Automatisk drift Skal stekeovnen slås på, brukes over ønsket tid og til slutt slås av ved innstilt tid, må arbeidstiden og avslutningstiden innstilles separat.: trykk på 1-tast inntil, displayet viser dur, OK OK innstill ønsket arbeidstid ved bruk av tastene 2 og 3, innenfor tidsrammer fra 1 minutt til 10 timer Den innstilte tiden lagres i modulens minne etter ca 7 sek., mens displayet AUTO. Etter at den innstilte tiden har passert, slås stekeovnen automatisk av, sam ti dig kommer det et lydsignal, mens AUTO begynner å blinke; sett stekeovnens funksjonsregulator og temperaturregulator i Av - stilling, trykk på tastene 1, 2 eller 3 for å slå av lydsignalet, lysdiode slutter å lyse, mens displayet viser inneværende tid. innstill ønsket arbeidstid ved bruk av tastene 2 og 3, innenfor tidsrammer fra 1 minutt til 10 timer, trykk på 1-tast inntil, displayet viser End, OK innstill ønsket arbeidstid (avslutningstid) ved å trykke på tastene 2 og 3, innen for maksimalle tidsrammer på 23 timer 59 minutter sett stekeovnens funksjonsregulator og temperaturregulator i ønsket stilling. 45

46 BETJENING Displayet viser AUTO, og ste ke ov nen settes da i bruk nøyaktig i det øy eblikk som fremgår av differansen mellom stekeovnens innstilt avslutningstid og dens arbeidstid, (f.eks.: ste ke ov nen er innstilt til 1 times arbeid og avslutningstid er satt til kl = ste ke vonen settes au to ma tisk i bruk kl ). Ved avslutningstid slås stekeovnen au to matisk av, samtidig kommer det et lyd sig nal og en lysdiode begynner å blinke AUTO, sett stekeovnens funksjonsregulator og temperaturregulator i Av -stilling, trykk på tastene 1, 2 eller 3 for å slå av lydsignalet, lysdiode slutter å lyse, mens displayet viser inne væ rende tid OK Annullere innstillinger Innstillinger for programmerbar klokke og automatiske funksjoner kan annulleres til enhver tid. Annullere innstillinger for automatiske funksjoner: trykk knappene 2 og 3 samtidig, Annullere programmerbar klokke: trykk knappen 1 for å velge innstillinger for programmerbar klokke, trykk knappene 2 og 3 på nytt. Endre bibtone for programmerbar klokke Bibtone for programmerbar klokke kan endres slik: trykk knappene 2 og 3 samtidig, velg tone -funksjonen med knappen 1, displayet vil nå starte å blinke: OK sammen med knappen 2 velger du ønsket alternativ fra 1 til 3. 46

47 BETJENING Betjening av kokesonene 0 Kokesone av Sakte koking 1 Lav Sakte steking 2 Middels Intens steking 3 Maksimum Så snart en keramisk kokesone eller ovnen slås på, lyser kontrollampen. De keramiske kokesonene reguleres med en 7-trinns betjeningsknapp. Denne har i tillegg til også tre mellomtrinn, som er markert med en prikk. Disse mellomtrinnene velges hvis temperaturen på det laveste trinnet er for lavt, og temperaturen på trinnet som er høyere er for høy. Dermed er det mulig å foreta en nøyaktig tilpasning av temperaturen til matvarens type og mengde. De forskjellige trinnene brukes mest hensiktsmessig som beskrevet under. Bryter-stilling 0 Kokesone av. Restvarme brukes til å holde maten varm i en kortere periode. Bryter-stilling Sakte koking (f.eks. ris) og for å holde kokt mat varm. Bryter-stilling 1 Småkoking, supper, grønnsaker og damping. Bryter-stilling Sakte steking eller intensiv koking. Bryter-stilling 2 Egnet til koking av alle stekte matvarer: kjøtt, etc. Bryter-stilling Intens steking av hurtigstekt kjøtt. Bryter-stilling 3 Brune kjøtt, varme opp til kokepunktet. 47

48 BETJENING Dobbel kokesone På noen modeller er fremre venstre kokesone og bakre høyre kokesone temperaturregulert og fungerer som en dobbelt kokesone til større kokekar. Hvis du også ønsker å slå på den større ytre kokesonen, må du vri funksjonsknappen via trinn 3 til knappens symbol for dobbel kokesone. Deretter kan du velge det ønskede trinnet slik at temperaturen stilles inn for den store kokesovnen. Hvis du vrir funksjonsknappen til 0, slås den dobbelte kokesonen av og stilles tilbake til den mindre normale kokesonen. Restvarmeindikator Hvis temperaturen i en oppvarmingssone overskrider 50 C vil dette bli signalisert med en indikator som lyser opp for denne sonen. Ca 5 til 10 minutter etter en oppvarmingssone er slått av, vil den fortsatt ha restvarme som kan brukes, for eksempel å varme opp eller holde rettene varme uten å bruke annen oppvarmingssone Restvarmeindikation 2 48

49 BETJENING Valg av kokekar Kokesonene på den keramiske kom fyr top pen er utstyrt med overopphetingsvern. Riktig valg av ko ke kar er derfor spesielt viktig. Ved feil type kokekar kan det inntreffe at ove rop phe tingsver net kobler ut varmen. Noe ekstra kostnader for kjøp av egnede ko ke kar inntjenes i løpet av kort tid gjennom energi spa ring og lengre levetid på kokekar og den ke ra mi ske kom fyr top pen. I tillegg sparer man til be red ning stid og arbeidstid. Bruk alltid kokekar med et tverrmål på bun nen som er lik eller større enn den ko ke so nen på den keramiske koketoppen som be nyt tes. Dermed oppnår du størst mulig var meoverføring. Ved for små kokekar sløser man ikke bare med energi, man kan også brenne fast over kokt mat på den keramiske kom fyr top pen. Bruk ikke kokekar med tynn eller buet bunn, da dette kan føre til overoppheting av den ke ra mi ske komfyrtoppen. Spesielt godt egnet er ko ke kar beregnet på elek tri ske komfyrer, og som er utstyrt med planslipt bunn. Pass på at kokekar med håndtak i kun st stoff ikke er egnet til bruk i stekeovnen. Hold bunnen av kokekaret tørr, slik at du unngår kalkavleiringer på den keramiske komfyr top pen. Ved bruk av spesialkokekar må du i til legg følge anvisningene til produsenten av ko ke karet. Merk: Kokekar med aluminium- eller kopperbunn kan etterlate metallflekker som det er svært vanskelig å fjerne. Vær spesielt oppmerksom på emaljerte gryter. Ved utilsiktet tørrkoking kan disse forårsake uopprettelig skade. Se gryteprodusentenes anvisninger. 49

50 BETJENING Ovnens funksjoner og betjening Ovnen kan varmes opp ved hjelp av et undervarmeelement, et overvarmeelement, et grillelement og et ringvarmeelement (til varmluft). Ovnen styres ved hjelp av en funksjonsvelgerknapp som vris til ønsket funksjon, og en reguleringsknapp for ovnstemperatur knappen vris til ønsket temperatur Tilberedning med varmluft En varmluftsvifte som befinner seg på ovnens bakre vegg, sørger for en konstant luftsirkulasjon. Derved oppnås bedre varmeoverføring til matvarene og en jevnere temperaturfordeling i hele ovnen. Du sparer energi fordi du kan velge betydelig lavere temperaturer end i tradisjonelle ovner. På grunn av lavere temperatur blir ovnen heller ikke så uren. Fett o.l. brenner ikke så lett fast og kan derfor fjernes uten vanskeligheter. Hvis du baker flere flate kaker eller bakeplater med småkaker samtidig, anbefales det du bruker første og tredje hylleskinne nedenfra. Opptining går mye raskere og kan ev. også foretas samtidig på alle hylleskinnene. Det er mulig å åpne lokket under bakingen uten at kakene faller sammen. Dette gjelder også for ømfintlige kaker. Det kreves ikke like lang forvarmingstid som for tradisjonelle ovner. Den innstilte temperaturen nås hurtig MERK! Hvis motoren til varmluftviften går i stykker, må ovnen slås av umiddelbart. Oppvarming uten vifte kan skade ovnen. For at ovnen skal kunne slås av, må begge knappene stilles i posisjonen / 0. Merk! Ovnen varmes ikke opp før ovnstemperaturen er stilt inn. 50

Type CC 45550 V CC 45550 VX. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31

Type CC 45550 V CC 45550 VX. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31 Type CC 45550 V CC 45550 VX DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 31 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit

Detaljer

O C. Type KE 6216-60. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 28

O C. Type KE 6216-60. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 28 O C Type KE 6216-60 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 28 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

O C. Type K 61610. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 28

O C. Type K 61610. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 28 O C Type K 61610 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 28 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

Type EKM 3600-90. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 24

Type EKM 3600-90. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 24 Type EKM 3600-90 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 24 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

Type EK 1610-40. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 28

Type EK 1610-40. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 28 0 1 0 1 100 150 50 00 50 0 1 0 1 Type EK 1610-40 DK Betjeningsvejledning NO Bruksanvisning 8 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig

Detaljer

Type EKI 9654-90 EKI 9654-90 X

Type EKI 9654-90 EKI 9654-90 X O C Type EKI 9654-90 EKI 9654-90 X DK Betjeningsvejledning NO Bruksanvisning 5 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med

Detaljer

O C. Type EK 2600-60 V. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 28

O C. Type EK 2600-60 V. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 28 O C Type EK 600-60 V DK Betjeningsvejledning NO Bruksanvisning 8 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

O C MENU. Type IO 9654-90 X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 29

O C MENU. Type IO 9654-90 X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 29 MENU O C Type IO 9654-90 X DK Betjeningsvejledning NO Bruksanvisning 9 Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig med din

Detaljer

Type IO 5650-50 IO 5650-50 X

Type IO 5650-50 IO 5650-50 X O C Type IO 5650-50 IO 5650-50 X DK Betjeningsvejledning NO Bruksanvisning 30 Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig

Detaljer

Type GS 60-03 V. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 27

Type GS 60-03 V. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 27 Type GS 60-03 V DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 27 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

Type CC V. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 30

Type CC V. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 30 Type CC 45350 V DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 30 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av frittstående komfyrer BK 6130 K BK 6133 K BK 6134 K

HÅNDBOK. Råd om bruk av frittstående komfyrer BK 6130 K BK 6133 K BK 6134 K HÅNDBOK Råd om bruk av frittstående komfyrer BK 60 K BK 6 K BK 64 K God mat med Beha Med nærmere 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er da gens mo derne Beha-komfyr den beste hjelper en

Detaljer

Type IOD 12690-90 X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 39

Type IOD 12690-90 X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 39 Type IOD 12690-90 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 39 Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig med din nye

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Type PIOMPTS18 PIOMPTB18. DK Brugervejledning 2. NO Bruksanvisning 28

Type PIOMPTS18 PIOMPTB18. DK Brugervejledning 2. NO Bruksanvisning 28 Type PIOMPTS18 PIOMPTB18 DK Brugervejledning 2 NO Bruksanvisning 28 Tillykke med din nye indbygningsovn DK Læs hele brugervejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig med din

Detaljer

O C. Type EK EK X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31

O C. Type EK EK X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31 O C Type EK 12630-90 EK 12630-90 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 31 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig

Detaljer

Type IO 57 00 TRS ELG

Type IO 57 00 TRS ELG 100 150 50 200 250 0 Type IO 57 00 TRS ELG DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 30 DK Tillykke med din nye GRAM ovn Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig

Detaljer

Type CI DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 34

Type CI DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 34 Type CI 46350 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 34 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur og

Detaljer

MENU. Type CC DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 33

MENU. Type CC DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 33 MENU Type CC 56550 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 33 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

O C. Type EK V. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 27

O C. Type EK V. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 27 O C Type EK 66030 V DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 27 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

Type CC CC X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 32

Type CC CC X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 32 Type CC 45551 CC 45551 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 32 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye

Detaljer

Type EK EK X

Type EK EK X O C Type EK 960-90 EK 960-90 X DK Betjeningsvejledning NO Bruksanvisning 1 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit

Detaljer

Type KK 75 EF, EP. Betjeningsvejledning Bruksanvisning DK...2 N...17

Type KK 75 EF, EP. Betjeningsvejledning Bruksanvisning DK...2 N...17 Type KK 75 EF, EP Betjeningsvejledning Bruksanvisning DK...2 N...17 Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade O Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug.

Detaljer

Type CI CI X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 35

Type CI CI X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 35 Type CI 46550 CI 46550 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 35 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye

Detaljer

Type CC V CC V X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 28

Type CC V CC V X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 28 Type CC 56050 V CC 56050 V X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 28 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit

Detaljer

Type SCS50W16. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 27

Type SCS50W16. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 27 Type SCS50W16 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 27 Tillykke med dit nye komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur og de forskellige

Detaljer

IT 620 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...30 IOAA-726 / 8053294 (02.2013/1)

IT 620 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...30 IOAA-726 / 8053294 (02.2013/1) IT 620 TF DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...30 IOAA-726 / 8053294 (02.2013/1) Tillykke med din nye GRAM induktionskogeplade DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager induktionspladen

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Type KK 77-01 TF Type KK 77-01 T ALU

Type KK 77-01 TF Type KK 77-01 T ALU Type KK 77-01 TF Type KK 77-01 T ALU DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 23 Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

O C. Type EKP EKP X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 34

O C. Type EKP EKP X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 34 O C Type EKP 12654-92 EKP 12654-92 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 34 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig

Detaljer

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6146 K

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6146 K 0 0 00 50 50 00 50 0 0 RÅD OG VINK O C Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 66 K God mat med Beha Med nærmere 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr

Detaljer

Type KE VN. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 27

Type KE VN. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 27 Type KE 600-60 VN DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 27 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

O C. Type EK F. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 32

O C. Type EK F. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 32 O C Type EK 5654-51 F DK Betjeningsvejledning NO Bruksanvisning Tillykke med dit nye GRAM komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur og

Detaljer

O C. Type 12KPI DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 37

O C. Type 12KPI DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 37 O C Type 12KPI 630-40 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 37 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

Type CIP DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 37

Type CIP DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 37 Type CIP 46550 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 37 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur og

Detaljer

SIC60NOG DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...29

SIC60NOG DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...29 SIC60NOG DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...29 Tillykke med din nye induktionskogeplade DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager induktionspladen i brug. Gør dig fortrolig med induktionskogeplade

Detaljer

O C. Type KI V. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 30

O C. Type KI V. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 30 O C Type KI 660-60 V DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 30 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

Elan 110 Gas og el. Elan 110 Dual Fuel. Elan 110 Dobbel energi

Elan 110 Gas og el. Elan 110 Dual Fuel. Elan 110 Dobbel energi Elan 110 Gas og el Brugs- og monteringsvejledning Elan 110 Dual Fuel Instructions for use and installation Elan 110 Dobbel energi Bruks- og installasjonsanvisning U109663-08 2 DK Dansk 4 GB IE English

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

O C. Type KIK EKI EKI X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 35

O C. Type KIK EKI EKI X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 35 O C Type KIK 12256-60 EKI 12654-90 EKI 12654-90 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 35 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620K

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620K RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620K God mat med Beha Med mer enn 80 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

O C. Type EKIP EKIP X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 37

O C. Type EKIP EKIP X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 37 O C Type EKIP 12654-92 EKIP 12654-92 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 37 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig

Detaljer

EHH3320FOK. ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54

EHH3320FOK. ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 EHH3320FOK ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 2 www.electrolux.com 内 容 1. 安 全 信 息... 3 2. 安 全 说 明... 4 3. 产 品 说 明... 5

Detaljer

O C. Type KI N. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31

O C. Type KI N. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31 O C Type KI 6216-60 N DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 31 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

IN 6001 T DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...28 IOAA-647 (11.2011/1)

IN 6001 T DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...28 IOAA-647 (11.2011/1) IN 6001 T DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...28 IOAA-647 (11.2011/1) Tillykke med din nye GRAM induktionskogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager induktionspladen i brug.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

IN 6065 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...33 IOAA-649 (05.2012/1)

IN 6065 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...33 IOAA-649 (05.2012/1) IN 6065 TF DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...33 IOAA-649 (05.2012/1) KÆRE KUNDE, DK Din Gram-kogeplade kombinerer nem brug med god effekt. Når du har læst instruktionerne, vil det ikke være

Detaljer

S 600. Råd om bruk av

S 600. Råd om bruk av BEHA S 600. Design: BK Grafisk 6/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

O C MENU. Type 12OI X. DK Brugervejledning 2. NO Bruksanvisning 27

O C MENU. Type 12OI X. DK Brugervejledning 2. NO Bruksanvisning 27 MENU O C Type 12OI 630-42 X DK Brugervejledning 2 NO Bruksanvisning 27 Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn DK Læs hele brugervejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig

Detaljer

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr D 624K rustfri

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr D 624K rustfri RÅD G VINK C Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr D 624K rustfri God mat med Beha Med mer enn 80 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

RÅD OG VINK Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6149 K

RÅD OG VINK Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6149 K RÅD OG VINK Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6149 K God mat med Beha Med nærmere 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper en husmor

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

KKI 77-00 TF KKI 80-00 TF

KKI 77-00 TF KKI 80-00 TF KKI 77-00 TF KKI 80-00 TF DK N Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...25 Tillykke med din nye GRAM induktionskogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske induktionskogeplade

Detaljer

Brukerveiledning IOP 2632-50 X

Brukerveiledning IOP 2632-50 X Brukerveiledning NORSK IOP 2632-50 X NO-1 Til lykke med din nye GRAM ovn Les hele bruksanvisningen nøye før du tar ovnen i bruk. Gjør deg kjent med den nye ovnen og de ulike funksjonene i den rekkefølgen

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Type CI V. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 32

Type CI V. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 32 Type CI 56050 V DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 32 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MIRAKULÖS NO DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Type KI N X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 32

Type KI N X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 32 Type KI 6216-60 N X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 32 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 9 Produktbeskrivelse 10 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion 13 Urfunktioner

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Type EK VF EK F

Type EK VF EK F Type EK 1600-51 VF EK 1610-51 F DK Betjeningsvejledning NO Bruksanvisning Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit

Detaljer

Type EKI DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31

Type EKI DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31 Type EKI 1610-51 DK Betjeningsvejledning NO Bruksanvisning 1 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur og

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Din bruksanvisning PROGRESS PBP5320X http://no.yourpdfguides.com/dref/940573

Din bruksanvisning PROGRESS PBP5320X http://no.yourpdfguides.com/dref/940573 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 22 SV Bruksanvisning 41. Komfur Komfyr Spis ZCV662N

DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 22 SV Bruksanvisning 41. Komfur Komfyr Spis ZCV662N DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 22 SV Bruksanvisning 41 Komfur Komfyr Spis ZCV662N Indhold Om sikkerhed 2 Produktbeskrivelse _ 5 Før ibrugtagning 5 Kogesektion Daglig brug _ 6 Kogesektion Nyttige

Detaljer

O C MENU. Type BIP X. DK Brugervejledning 2. NO Bruksanvisning 29

O C MENU. Type BIP X. DK Brugervejledning 2. NO Bruksanvisning 29 MENU O C Type BIP 126550 X DK Brugervejledning 2 NO Bruksanvisning 29 Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn DK Læs hele brugervejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig med

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 47

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 47 OTROLIG DK NO FI SE Se sista sidan i denna bruksanvisning för en komplett lista över IKEA:s utsedda Auktoriserade serviceverkstäder och motsvarande nationella telefonnummer. DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32

Detaljer

Type CIP CIP X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 45

Type CIP CIP X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 45 Type CIP 56550 CIP 56550 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 45 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Indbygningsovn HBG3414.0S Innebygd stekeovn HBG3414.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG3414.0S Inbyggnadsugn HBG3414.0S

Indbygningsovn HBG3414.0S Innebygd stekeovn HBG3414.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG3414.0S Inbyggnadsugn HBG3414.0S Indbygningsovn HBG3414.0S Innebygd stekeovn HBG3414.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG3414.0S Inbyggnadsugn HBG3414.0S [da] Brugsanvisning...3 [no] Bruksveiledning...26 [fi] Käyttöohje... 49 [sv] Bruksanvisning...

Detaljer

O C MENU. Type 12OP X. DK Brugervejledning 2. NO Bruksanvisning 29

O C MENU. Type 12OP X. DK Brugervejledning 2. NO Bruksanvisning 29 MENU O C Type 12OP 630-42 X DK Brugervejledning 2 NO Bruksanvisning 29 Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn DK Læs hele brugervejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Type EK U HV EK U RF EK U HV EK U RF EK U HV EK U RF

Type EK U HV EK U RF EK U HV EK U RF EK U HV EK U RF 0 1 0 1 100 150 50 00 50 0 1 0 1 Type EK 60-14 U HV EK 60-14 U RF EK 60-04 U HV EK 60-04 U RF EK 6-0 U HV EK 6-0 U RF DK Betjeningsvejledning NO Bruksanvisning Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

O C MENU. Type IOP X IOP X. DK Brugervejledning 2. NO Bruksanvisning 29

O C MENU. Type IOP X IOP X. DK Brugervejledning 2. NO Bruksanvisning 29 MENU O C Type IOP 11630-90 X IOP 11630-91 X DK Brugervejledning 2 NO Bruksanvisning 29 Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn DK Læs hele brugervejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av Beha komfyr med keramisk topp

HÅNDBOK. Råd om bruk av Beha komfyr med keramisk topp HÅNDBOK Råd om bruk av Beha komfyr med keramisk topp 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha komfyr. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

SCB92MN8. classic. 90 CM GASSKOMFYR 2 OVNER(1 MULTIfunksjon) SORT ENERGIKLASSE: A

SCB92MN8. classic. 90 CM GASSKOMFYR 2 OVNER(1 MULTIfunksjon) SORT ENERGIKLASSE: A SCB92MN8 classic 90 CM GASSKOMFYR 2 OVNER(1 MULTIfunksjon) SORT ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709149987 5 bluss Venstre bak : 1800 W Venstre fremme: 3000 W Midten: ekstra hurtig 3500 W Høyre bak: 1800 W Høyre

Detaljer