DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 22 SV Bruksanvisning 41. Komfur Komfyr Spis ZCV662N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 22 SV Bruksanvisning 41. Komfur Komfyr Spis ZCV662N"

Transkript

1 DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 22 SV Bruksanvisning 41 Komfur Komfyr Spis ZCV662N

2 Indhold Om sikkerhed 2 Produktbeskrivelse _ 5 Før ibrugtagning 5 Kogesektion Daglig brug _ 6 Kogesektion Nyttige oplysninger og råd 7 Kogesektion Vedligeholdelse og rengøring _ 7 Ovn Daglig brug _ 7 Ovn Nyttige oplysninger og råd 8 Ovn Vedligeholdelse og rengøring 12 Hvis noget går galt _ 14 Installation 15 Miljøhensyn 21 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes Om sikkerhed Læs denne brugervejledning grundigt før installation og ibrugtagning af ovnen: Af hensyn til din personlige sikkerhed og din ejendoms sikkerhed. Af hensyn til miljøet For korrekt betjening og brug af apparatet. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet, også hvis du flytter eller sælger det. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres eller anvendes forkert og derved forårsager skade. Sikkerhed for børn og andre udsatte personer Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer. Børn må ikke lege med apparatet. Opbevar al emballage utilgængeligt for børn. Der er fare for kvælning eller fysisk personskade. Lad ikke børn og dyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben, eller apparatet er i brug. Der er fare for personskade eller anden vedvarende handikap. Hvis apparatet er udstyret med en sikkerhedslås eller børnesikring, bør den bruges. Dette forhindrer, at børn og små dyr aktiverer apparatet ved et uheld. Generelt om sikkerhed Apparatets specifikationer må ikke ændres. Dette kan medføre risiko for personskade samt beskadigelse af apparatet. Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er tændt for det. Sluk altid straks for apparatet efter brug. Installation Indstil forholdene for dette apparat, som beskrevet på mærkaten (eller typeskiltet). Installation og tilslutning må kun udføres af en autoriseret tekniker. Kontakt et godkendt servicecenter. Dermed forhindrer du skade på personer eller bygninger. Kontroller, at apparatet ikke har fået skader under transporten. Tilslut ikke et beskadiget apparatet. Kontakt om nødvendigt forhandleren. Fjern al emballage, mærkater og folie fra apparatet, før det tages i brug. Fjern ikke typeskiltet. Dette kan medføre, at garantien bortfalder. Overhold altid nøje de love, bestemmelser, retningslinjer og normer (regler om sikkerhed, korrekt bortskaffelse, elsikkerhed eller gassikkerhed osv.), der gælder i brugslandet. Vær forsigtig, når apparatet flyttes. Apparatet er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker. Apparatet må aldrig trækkes i håndtaget. Sørg for at tage netstikket ud af kontakten under installationen (hvis det er relevant). Mindsteafstanden til andre apparater skal overholdes. Apparatet må ikke placeres på et underlag. Tilslutning, el Installation og tilslutning må kun udføres af en autoriseret tekniker. Kontakt et godkendt servicecenter. Dermed forhindrer du skade på personer eller bygninger. Maskinen skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet. Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen til maskinen. Oplysninger om spænding står på typeskiltet. 2

3 Brug de korrekte isoleringsanordninger: Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer. Apparatets installation skal udføres med en afbryder, så forbindelsen til lysnettet kan afbrydes på alle poler. Afbryderen skal have en brydeafstand på mindst 3 mm. Beskyttelsen mod elektrisk stød skal fastgøres, så den ikke kan fjernes uden brug af værktøj. Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt. Hvis du tilslutter el-apparater i stikkontakter, må deres ledninger ikke berøre eller komme tæt på den varme ovndør. Brug ikke multistik, stikdåser og forlængerledninger. Der er risiko for brand. Undgå at klemme eller beskadige stikket (hvis det er relevant) og ledningen bag apparatet. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen. Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid selve elstikket ud af kontakten (hvis det er relevant). Udskift ikke elledningen. Kontakt servicecentret. Brug Brug kun apparatet til madlavning i husholdningen. Apparatet må ikke bruges til erhvervs- eller industrimæssige formål. Dermed undgår du personskade eller skade på ejendom. Hold altid øje med apparatet under brug. Hold afstand til apparatet, når du åbner lågen, mens apparatet er i brug. Der kan trænge meget varm damp ud. Der er risiko for forbrænding. Brug ikke apparatet, hvis det er i kontakt med vand. Betjen ikke apparatet med våde hænder. Brug ikke apparatet som arbejds- eller frasætningsplads. Kogesektionen bliver meget varm under brug. Der er risiko for forbrænding. Læg ikke metalgenstande som bestik eller grydelåg på kogesektionen, hvor de kan blive meget varme. Ovnrummet bliver meget varmt under brug. Der er risiko for forbrænding. Brug handsker, når du indsætter eller udtager tilbehør eller fade. Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Pas på ikke at røre ved varmelegemerne. Hold små børn på afstand, medmindre du holder øje med dem hele tiden. Åbn lågen forsigtigt. Brug af ingredienser med alkohol kan medføre, at der dannes en blanding af alkohol og luft. Der er brandfare. Lad ikke gnister eller åben ild komme i nærheden af apparatet, når du åbner lågen. Anbring ikke brandbare produkter - eller genstande der er gennemvædet af brandbare produkter (fremstillet af plastik eller aluminium) -, i nærheden eller på apparatet. Der er eksplosions- eller brandfare. Sæt kogezonerne på "sluk", når de ikke er i brug. Tænd aldrig for en kogezone, hvis der ikke står noget kogegrej på den, eller hvis kogegrejet er tomt. Lad ikke kogegrej koge tørt. Dette kan forårsage skade på kogegrejet og kogesektionens overflade. Kogesektionens overflade kan tage skade, hvis der falder kogegrej eller andre ting ned på den. Sæt ikke varmt kogegrej tæt ved betjeningspanelet, da varmen kan føre til skade på apparatet. Vær forsigtig under udtagning eller indsættelse af tilbehøret for at undgå beskadigelse af apparatets emalje. Kogesektionens overflade kan blive ridset, hvis du skubber kogegrej af støbejern eller støbt aluminium hen over den. Det er også tilfældet, hvis kogegrejets bund er defekt. Misfarvning af emaljen forringer ikke apparatets ydeevne. Sådan undgår du at beskadige eller misfarve emaljen: Stil ikke noget direkte på apparatets bund, og dæk ikke nogen del af apparatet med alufolie; Hæld aldrig varmt vand direkte ind i apparatet; Lad ikke fugtige fade og retter stå i apparatet efter tilberedningen. Belast ikke ovnlågen, når den er åben. Anbring ikke brændbare materialer i rummet under ovnen. Her må kun opbevares varmefast tilbehør ( hvis det er relevant). Tildæk ikke ovnens dampudslip. De findes på bagsiden af den øverste plade ( hvis det er relevant). Stil ikke noget på kogesektionen, som kan smelte. Tag stikket ud af kontakten, hvis der er en revne på overfladen. Der er risiko for elektrisk stød. Læg ikke varmeledende materialer (f.eks. tynd metaltråd eller varmeledere med metalplader) under koge- 3

4 grejet. For kraftig varmereflektion kan beskadige kogesektionen. Vedligeholdelse og rengøring Kontroller, at apparatet er kølet af, før det rengøres. Der er risiko for brand. Der er risiko for, at ovnglasset går i stykker. Hold altid ovnen ren. Ophobning af fedt eller madrester kan medføre brand. Regelmæssig rengøring forebygger, at overfladerne nedbrydes. Rengør kun apparatet med vand og sæbe af hensyn til din egen sikkerhed samt din ejendoms sikkerhed. Anvend ikke brandbare produkter, eller produkter som kan forårsage rustangreb. Brug ikke damprenser, højtryksrenser, skarpe genstande, skurende rengøringsmidler, skuresvampe eller pletfjernere. Følg producentens anvisninger, hvis du bruger ovnrens på spraydåse. Sprøjt aldrig noget på varmelegemerne eller termostatsensoren. Rengør ikke glasdøren med slibende rengøringsmidler eller metalskraber. Den varmfaste belægning på det inderste glas kan tage skade. Hvis ruderne beskadiges, mister glasset styrke og kan gå i stykker. Udskift ruderne, hvis dette er tilfældet. Kontakt servicecentret. Vær forsigtig, når du tager døren af apparatet. Døren er tung. Pærer til dette apparat er specielle pærer, kun beregnet til husholdningsapparater! De kan ikke bruges til hel eller delvis oplysning af værelser i husholdningen! Hvis det bliver nødvendigt at erstatte pæren brug en af samme styrke specielt beregnet til husholdningsapparater. Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten, før ovnpæren skiftes. Der er risiko for elektrisk stød! Lad apparatet køle ned. Der er risiko for forbrænding! Servicecenter Reparation eller arbejde på apparatet må kun udføres af en godkendt tekniker. Kontakt et godkendt servicecenter. Brug kun originale reservedele. Bortskaffelse af apparatet Sådan undgås risiko for personskade eller beskadigelse: Tag stikket ud af kontakten. Klip elledningen af, og kassér den. Fjern lågelåsen, og kassér den. Dette forhindrer, at børn og dyr bliver lukket inde i apparatet. Der er fare for kvælning. 4

5 Produktbeskrivelse Oversigt over apparatet Betjeningspanel 2 TÆNDT-lampe 6 3 Funktionsvælger, ovn Ovntermostatknap 5 Temperaturindikator 6 Betjeningsknapper, kogesektion 7 Grill 8 Ovnlampe 9 Varmelegeme 10 Ovnribbe 11 Ovnribber Kogesektionens layout mm 210 mm 180 mm 145 mm 1 Kogezonen 1200 W 2 Dampudluftning 3 Kogezonen 1700 W 4 Kogezonen 1200 W 5 Restvarmeindikator 6 Kogezonen 2100 W Tilbehør Grillrist Til service, kageforme, stege. Bageplade Til kager og småkager. Før ibrugtagning Advarsel Se under "Oplysninger om sikkerhed". Bradepande Til bagning og stegning, eller som drypbakke til opsamling af fedt. Magasinskuffe Nedenunder selve ovnen findes magasinskuffen Rengøring før ibrugtagning Tag alle dele ud af apparatet. 5

6 Gør apparatet rent, inden du tager det i brug. Vigtigt Se under "Vedligeholdelse og rengøring". Forvarmning 1. Vælg funktion og maksimal temperatur. 2. Lad ovnen stå tændt i 45 minutter, mens den er tom. 3. Vælg funktion og maksimal temperatur. 4. Lad ovnen stå tændt i 15 minutter, mens den er tom. Dette gøres for at brænde eventuelle rester fra fremstillingen af. Tilbehøret kan blive varmere end ved normal brug. Imens kan ovnen lugte ubehageligt. Det er normalt. Sørg for god udluftning. Børnesikring Børnesikringen er som standard aktiveret. 3. Fjern låsearmen (1), flyt den til højre (2) og sæt den i igen. 4. Hold lågelisten (B) i hver ende og placer den på indersiden af lågen. Sæt lågelisten i den øverste kant af lågen. 1 2 Åbning og lukning af lågen Skub sikringen mod højre for at åbne ovndøren. B Aktivering af børnesikringen Foretag ovennævnte procedure igen og flyt låsearmen tilbage til venstre. Luk lågen uden at trykke på låsearmen. Vigtigt Børnesikringen deaktiveres ikke, når der slukkes for apparatet. Deaktivering af børnesikringen 1. Tryk på lågelisten (B) på hver side. Det frigiver låsen. 2. Træk lågelisten op og fjern den. 2 B 1 Kogesektion Daglig brug Advarsel Se under "Oplysninger om sikkerhed". 6

7 Varmetrin Funktionsvælger 1-6 SLUK-position Funktion Varmetrin (1 = laveste varmetrin, 6= højeste varmetrin) 1. Drej funktionsvælgeren til det ønskede varmetrin. 2. Afslut tilberedningen ved at dreje betjeningsknappen til -stilling. Restvarmeindikator Restvarmeindikatoren tænder, når en kogezone er varm. Advarsel Forbrændingsrisiko ved restvarme! Kogesektion Nyttige oplysninger og råd Kogegrej Advarsel Se under "Oplysninger om sikkerhed". Bunden af kogegrejet skal være så tyk og plan som muligt. Kogegrej af emaljeret stål eller med alu- eller kobberbund kan give misfarvninger på glaskeramikken. Spar på energien Læg så vidt muligt altid låg på gryderne. Sæt kogegrejet på, inden du tænder for kogezonen. Sluk for kogezonen nogle minutter før tilberedningen er slut, så du udnytter restvarmen. Kogesektion Vedligeholdelse og rengøring Advarsel Se under "Oplysninger om sikkerhed". Rengør altid apparatet efter brug. Brug altid kogegrej med ren bund. Ridser eller mørke pletter i glaskeramikken betyder ikke noget for apparatets funktion. Sådan fjernes snavs: 1. Fjern straks:smeltet plastik, plastfolie og sukkerholdige madvarer. Ellers kan snavset beskadige apparatet. Brug en speciel skraber til glasset. Sæt Ovn Daglig brug Advarsel Se under "Oplysninger om sikkerhed". Grydens bund og kogezonen bør være lige store. Eksempler på anvendelser Varmetrin: Bruges til: 1 Trin til varmholdning 2 Simre nænsomt 3 Simre 4 Stegning / bruning 5 Bringe i kog 6 Bringe i kog / hurtigstegning / friturestegning skraberen skråt ned på glasoverfalden, og bevæg bladet hen over overfladen. Fjernes, når apparatet er kølet tilstrækkeligt ned:rande af kalk eller vand, fedtstænk og metalskinnende misfarvning. Brug et pudsemiddel til glaskeramik eller rustfrit stål. 2. Tør apparatet af med en fugtig klud og lidt opvaskemiddel. 3. Slut med at tørre efter med en ren klud. Blæser Blæseren bliver automatisk slået til for at holde ovnen kølig på de udvendige sider. Hvis du slukker for apparatet, kører blæseren videre, til apparatet er kølet af. 7

8 Aktivering og deaktivering af apparatet 1. Drej ovnens funktionsvælger for at vælge en ovnfunktion. TÆNDT-lampen lyser, når apparatet er i drift. 2. Drej termostatknappen for at indstille en temperatur. Ovnfunktioner Ovnfunktion Temperaturindikatoren tænder, når temperaturen i apparatet stiger. 3. Apparatet slukkes ved at dreje ovnens funktionsvælger og termostatknappen på Sluk-stilling. Egnet til OFF-position Ovnpære Almindelig madlavning Fuld grill Apparatet er slukket. Lyser, uden at der er valgt en tilberedningsfunktion. Varmer både fra det øverste og nederste element. Til bagning og stegning på én ribbe. Hele grillelementet er tændt. Til grillstegning af flade madvarer i store mængder. Til ristning af brød. Ovn Nyttige oplysninger og råd Advarsel Se under "Oplysninger om sikkerhed". Tabellernes temperaturer og bagetider er kun vejledende. De afhænger af opskriften samt af kvaliteten og mængden af de anvendte ingredienser. Bemærk Brug en bradepande til meget fugtigt bagværk. Frugtsaft kan give varige pletter på emaljen. Bagning Generelle bemærkninger Din nye ovn kan have andre bage-/stegeegenskaber end den ovn, du havde før. Tilpas dine sædvanlige indstillinger (temperatur, tilberedningstid) og rille efter tabellernes angivelser. Ved længere bagetider kan man slukke for ovnen cirka 10 minutter før bagetiden er slut, så eftervarmen udnyttes. Når du tilbereder dybfrost, kan bageplade og bradepande "slå sig" under bagningen. Bagepladen og bradepanden retter sig ud, når de er kølet af. Sådan bruges bagetabellerne Vi anbefaler, at du bruger den laveste af temperaturerne første gang. Hvis du ikke kan finde indstillinger til en bestemt opskrift, kan du bruge den opskrift, der ligner mest. Bagetiden kan være minutter længere, når du bager i flere lag. Kager og bagværk med forskellig højde kan brune ujævnt i starten. I så fald bør temperaturindstillingen ikke ændres. Forskellene udlignes under bagningen. Bagetip Resultat Mulig årsag Løsning Kagen er for lys i bunden Der er valgt forkert rille Sæt kagen i en lavere rille 8

9 Resultat Mulig årsag Løsning Kagen falder sammen (bliver Bagetemperaturen er for høj Brug en lavere indstilling klæg, klistret, med vandstriber) Kagen falder sammen (bliver klæg, klistret, med vandstriber) Bagetiden er for kort Forlæng bagetiden Indstil ikke højere temperatur for at forkorte bagetiden Kagen falder sammen (bliver klæg, klistret, med vandstriber) Der er for meget væde i dejen Tilsæt mindre væske Kontrollér røretiden, især hvis du bruger røremaskine Kagen er for tør Ovntemperaturen er for lav Vælg en højere ovntemperatur Kagen er for tør Bagetiden er for lang Vælg en kortere bagetid Kagen bruner ujævnt Ovntemperaturen er for høj, og Vælg lavere ovntemperatur og længere bagetid bagetiden er for kort Kagen bruner ikke jævnt Dejen er ujævnt fordelt Fordel dejen jævnt i bageformen Kagen bliver ikke bagt færdig på den indstillede bagetid Temperaturen er for lav Vælg en lidt højere temperatur Bagning med over-/undervarme Bagværkets art ribbe Temperatur C Tid min Boller Grovboller Småt gærbrød med fyld Ciabattaboller Foccacia Pitabrød Kringle Franskbrød Ciabattabrød Groft brød Rugbrød, mix opvarmning -bagning Flûtes Bradepandekage Formkage Sandkage

10 Bagværkets art ribbe Temperatur C Tid min Lagkagebunde Marengs Marengsbunde eftervarme 3-4 i slukket ovn 25 Småkager Vandbakkelser Roulade Frugttærte mørdej forbagning bund Frugttærte mørdej færdigbagning Frugttærte smuldredej Kransekage i ringe Stegning Stegte retter Brug varmefast kogegrej til stegning (se producentens vejledning). Store stege kan steges direkte i bradepanden eller på rist med bradepanden under (hvis den findes). Stegning med over-/undervarme Steg magert kød i et stegefad med låg. Det holder bedre på kødsaften. Alt kød, der skal have sprød skorpe/svær, kan steges i et stegefad uden låg. Oksekød Kødtype ribbe Temperatur C Tid min pr. kg. kød Roastbeef 1) Culotte -bruning ialt 10 Culotte -stegning Oksesteg, gammeldags ) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250 C. Anvender du stegetermometer, skal det fjernes inden brug af grill. Kalvekød Kødtype ribbe Temperatur C Tid min pr. kg. kød Filet 1)

11 Lammekød Kødtype ribbe Temperatur C Tid min pr. kg. kød Kølle/bov/ryg Svinekød Kødtype ribbe Temperatur C Tid min pr. kg. kød Flæskesteg 1) Ribbensteg 1) Nakkefilet Skinke Fjerkræ Kødtype ribbe Temperatur C Tid min pr. kg. kød Kylling, parteret And 1) And langtidsstegning 1) ialt ca. 5 timer Kalkun helstegt farseret Kalkunbryst Tilberedning med over-/undervarme Madvare ribbe Temperatur C Tid min Fisk, kogning ) Fisk, stegning ) Farsbrød Frikadeller Leverpostej Gratin Kartoffelgratin Lasagne, hjemmelavet Lasagne, frossen færdigret ) Pastagratin Pizza, hjemmelavet Pizza, frossen færdigret ) Pommes frites, frosne ) 11

12 Madvare ribbe Temperatur C Tid min Tærte, hjemmelavet - forbagning bund Tærte, hjemmelavet - færdigbagning Tærte, frossen færdigret ) 1) Ved stegning eller kogning af fisk er tilberedningstiden afhængig af fiskens tykkelse. Fisken er færdig, når fiskekødet er hvidt. Prøv at stikke ved rydbenet med en gaffel. Hvis kødet slipper let er fisken færdig. 2) Ved tilberedning på to niveauer (dobbelt portion) er tiden ca. 1/3 længere, end den er angivet på emballagen. Er der angivet 30 min, bliver tilberedningstiden ca = 40 min. Grillstegning Brug altid grillfunktionen med den højeste temperaturindstilling Grillområdet er placeret i midten af hylden. Vigtigt Grill altid med ovndøren lukket Inden grillstegning skal den tomme ovn altid forvarmes i 5 minutter. Sæt risten i den rille, der er anbefalet i grilltabellen. Sæt altid bradepanden i første rille, så den kan opsamle fedtet. Grillsteg kun flade stykker af kød eller fisk. Madvare der grilles ribbe Temperatur C Tid min/ 1.side Tid min/ 2.side Svinekotelet Lammekotelet Kylling, parteret Grillpølser Spareribs, forkogte 20 min Fisk, skiver af torsk eller laks Ristning af toatsbrød Information om akrylmid Vigtigt Ifølge nye videnskabelige undersøgelser kan der dannes sundhedsskadeligt akrylamid, hvis du bruner Ovn Vedligeholdelse og rengøring Advarsel Se under "Oplysninger om sikkerhed". Aftør apparatets front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat rengøringsmiddel. maden (især hvis den indeholder stivelse). Derfor anbefaler vi, at du tilbereder ved lavest mulig temperatur og ikke bruner maden for meget. Metalflader rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel Rengør altid ovnrummet efter brug. Så kan du lettere få snavset af, og det brænder ikke fast. 12

13 Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel. Rens alt ovntilbehør (med en varm klud tilsat rengøringsmiddel) efter hver brug, og lad det tørre. Hvis du har non-stick tilbehør: Brug ikke skrappe rengøringsmidler, skarpe genstande eller opvaskemaskine til rengøring. Det kan ødelægge non-stick belægningen! Apparater af rustfrit stål eller aluminium: Rengør kun ovndøren med en fugtig klud. Tør efter med en blød klud. Brug ikke ståluld, syrer eller skuremidler, da de kan ødelægge ovnens overflade. Vær lige så forsigtig, når ovnens betjeningspanel rengøres Ovnens loft Du kan vippe det øverste varmelegeme ned, så det er lettere at komme til at rengøre loftet. Vippe varmelegemet ned 1. Tag fat i forenden af varmelegemet med begge hænder. 2. Træk det udefter, mod fjedertrykket og ud langs beslaget i begge sider. 3. Varmelegemet vipper ned. Ovnens loft kan rengøres. Vigtigt Placér varmelegemet rigtigt i begge sider, oven på beslaget på ovnens indvendige væg. Rengøring af ovndør Tag ovndøren af for at lette rengøringen. Advarsel Lad ruderne køle af, før de rengøres. Der er risiko for, at glasset går i stykker. Advarsel Hvis ruderne beskadiges eller får ridser, mister glasset styrke og kan gå i stykker. Udskift ruderne for at undgå dette. Kontakt det lokale servicecenter for at få yderligere oplysninger. 1. Åbn døren helt. 2. Flyt skyderen, indtil der høres et klik. 3. Luk døren, indtil skyderen blokerer for den. 4. Fjern lågen. Montering af varmelegemet 1. Monter varmelegemet i omvendt rækkefølge. For at tage døren af skal du trække døren udad, først på den ene side, derefter den anden. Sæt ovndøren på plads efter rengøringen. Gentag de nævnte punkter i omvendt rækkefølge. Kontroller, at der høres et klik, når du sætter døren på plads. Det kræver muligvis lidt kraft. Ovndør og ovnglas Glasset i produktet kan adskille sig med hensyn til type og form fra illustrationerne i vejledningen. Antallet af glas kan variere. 13

14 Udtagning og rengøring af lågeglas 1. Hold i begge sider af dørlisten (B) i dørens overkant, og tryk indad, indtil låsehagen slipper. Træk dørlisten fremad, og tag den ud. 2. Hold i overkanten af hvert enkelt glas, og træk det opad og ud af styreskinnen. Rengør lågeglassene. Montér dørglassene på samme måde, men med trinnene i omvendt rækkefølge. Sæt det mindste glas i først og derefter det største. Ovnpære Advarsel Der er fare for elektrisk stød! Før du skifter ovnpære: Sluk for ovnen. Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller sluk på gruppeafbryderen. Hvis noget går galt B Læg en klud i bunden af ovnen for at beskytte ovnpæren og dækglasset. Udskiftning af ovnpæren 1. Pærens dækglas er placeret bagerst i ovnrummet. Drej pærens dækglas mod uret, og tag det af. 2. Gør glasset rent. 3. Udskift ovnpæren med en tilsvarende pære, der er varmefast op til 300 C. Vigtigt Brug den samme type ovnpære. 4. Montér dækglasset. Udtagning af skuffen Opbevaringsskuffen under ovnen kan tages ud for at lette rengøringen. Udtagning af skuffen 1. Træk skuffen ud, så langt den kan komme. 2. Løft lidt op i skuffen, så den kan løftes skråt opefter og ud af skinnerne. Isættelse af skuffen Brug samme fremgangsmåde til at sætte ovndøren i, men i omvendt rækkefølge. Advarsel Når ovnen er i brug, kan der ophobes varme i opbevaringsskuffen. Derfor må der ikke opbevares brændbare materialer heri, f.eks. rengøringsmidler, plastikposer, ovnhandsker, papir, rensespray osv. Advarsel Se under "Oplysninger om sikkerhed". Restvarmeindikatoren tænder ikke Fejl Mulig årsag Løsning Kogezonen er ikke varm, fordi den kun har været tændt i kort tid Hvis kogezonen skulle være varm: Kontakt kundeservice Apparatet virker slet ikke Sikringen i sikringsboksen er gået Se efter på tavlen. Kontakt en autoriseret installatør, hvis sikringen går mere end én gang. Ovnen bliver ikke varm Der er ikke tændt for ovnen Tænd for ovnen Ovnen bliver ikke varm Der er ikke foretaget de nødvendige Kontroller indstillingerne indstillinger Ovnlyset virker ikke Ovnpæren er defekt Udskift ovnpæren 14

15 Fejl Mulig årsag Løsning Maden har stået for længe i ovnen Der samler sig damp og kondensvand på maden og i ovnrummet Lad ikke maden stå i ovnen længere end minutter efter tilberedningen Kontakt forhandleren eller servicecentret, hvis du ikke selv kan løse problemet. De nødvendige oplysninger til servicecentret er angivet på typeskiltet. Typeskiltet er placeret på komfurets frontramme. Det anbefales, at du noterer oplysningerne her: Model (MOD.)... Produktnummer (PNC)... Serienummer (S.N.)... Installation Advarsel Se under "Oplysninger om sikkerhed". Tekniske specifikationer Apparat klasse 2, underklasse 1 og klasse 1. Højde Bredde Dybde Ovnens rumfang Mål 900 mm 596 mm 600 mm 74 l B Placering af apparatet Det fritstående apparat kan monteres med elementer på en eller to sider og i hjørnet. A A Minimums afstande Mål mm A 2 B 685 Nivellering Vigtigt Sørg for at justere apparatets højde i minimum samme højde som de tilstødende køkkenelementer, når det installeres. 15

16 Apparatets mål fremgår af tabellen over de tekniske specifikationer. Bemærk Vær forsigtig, når du stiller apparatet på gulvet. Der er en risiko for, at bagsiden af apparatet eller gulvet beskadiges. Stil apparatet på stykker af pap eller opskummet polystyren (f.eks. fra emballagen) til beskyttelse. A A A A min. 866 mm 16

17 180º min. 848 mm Justering af komfursoklen Du kan flytte komfursoklen tilbage, så den passer bag køkkenskabenes fodpanel. 17

18 18

19 19

20 Vigtigt Sørg for, at apparatets øverste overflade er vandret, når det monteres. Brug en skruetrækker til at justere hjulene (1) med. Brug en nøgle til at justere de små fødder i bunden af apparatet (2). Løft apparatets forside (1), og stil det ind i midten af mellemrummet mellem køkkenelementerne (2). Hvis afstanden mellem køkkenelementerne er større end komfurets bredde, skal afstanden justeres, sådan at komfuret står i midten. Sørg for, at overfladen bag komfuret er plan mm 2 77 mm Tippesikring Bemærk Tippesikringen skal monteres. Ellers kan apparatet risikere at vælte. 1. Indstil apparatet i den rigtige højde, før tippesikringen monteres. 2. Montér tippesikringen 77 mm nede fra apparetets øverste overflade og 49 mm fra den venstre side af apparatet til det runde hul på et beslag (se fig.). Sørg for at montere tippesikringen i den korrekte højde. Skru den godt ind i massivt materiale, eller brug evt. forstærkning (væg). 3. Hullet er placeret til venstre på apparatets bagside (se fig.). Sørg for, at tippesikringen passer ind i hullet. Elektrisk installation Advarsel Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Producenten er ikke ansvarlig, hvis du ikke følger sikkerhedsforskrifterne i kapitlet "Om sikkerhed". Dette apparat leveres med stik og ledning

21 Miljøhensyn Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt. Emballage Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges. Plastikdele er mærket med internationale forkortelser, f.eks. PE, PS, osv. Aflevér emballagen i de rette affaldsbeholdere på kommunens genbrugsplads. 21

22 Innhold Sikkerhetsinformasjon _ 22 Produktbeskrivelse _ 24 Før første gangs bruk _ 25 Koketopp - Daglig bruk _ 26 Koketopp - Nyttige tips og råd _ 26 Koketopp - Stell og rengjøring _ 27 Stekeovn - Daglig bruk _ 27 Stekeovn - Nyttige tips og råd _ 27 Stekeovn - Stell og rengjøring _ 32 Hva må gjøres, hvis... _ 34 Montering _ 34 Miljøvern _ 40 Med forbehold om endringer Sikkerhetsinformasjon Før montering og bruk ber vi deg lese denne håndboken nøye: For din egen og dine omgivelsers sikkerhet For å ta vare på miljøet For å kunne bruke produktet riktig. Ta vare på bruksanvisningen, og pass på at den følger med produktet hvis du selger eller flytter det. Produsenten er ikke ansvarlig hvis feilaktig montering eller bruk forårsaker skade. Sikkerhet for barn og sårbare personer Dette produktet kan brukes av barn fra åtte års alderen og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de får tilsyn eller instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som er involvert. Barn skal ikke leke med produktet. Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn. Det er fare for kvelning eller fysisk skade. Hold barn og dyr borte fra produktet når døren er åpen, eller produktet er i bruk. Det er fare for fysisk skade eller permanent uførhet. Hvis produktet har barnesikring eller tastesperre-funksjon, bør du bruke den. Det forhindrer at barn eller dyr bruker produktet ved et uhell. Generelt om sikkerhet Produktets spesifikasjoner må ikke endres. Det er fare for skade på produktet. Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i drift. Slå av produktet etter hver bruk. Montering Forutsetningene for justering av dette produktet er angitt på typeskiltet Bare en godkjent tekniker kan montere og koble produktet. Kontakt et autorisert serviceverksted. Dette for å hindre skade på produkt og person. Kontroller at produktet ikke har transportskader. Ikke koble til produktet hvis det er skadet. Kontakt leverandøren ved behov. Fjern all emballasje, klistremerker og belegg fra produktet før første gangs bruk. Du må ikke fjerne typeskiltet. Det kan oppheve garantien. Følg lovene, forskriftene, direktivene og standardene som gjelder i brukslandet (sikkerhetsbestemmelser, forskrifter for resirkulering, sikkerhetsregler for elektrisitet og/eller gass osv.). Vær forsiktig når du flytter produktet. Produktet er tungt. Bruk alltid vernehansker. Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket. Sørg for at produktet er koblet fra strømtilførselen når det monteres. Overhold minimumsavstanden til andre produkter og enheter. Ikke sett produktet på en sokkel som ikke er beregnet på dette produktet. Strømtilkopling Bare en godkjent elektriker kan utføre elektriske arbeider på produktet. Kontakt et godkjent servicesenter. Dette for å hindre skade på produkt og person. Maskinen må være jordet. Kontroller at de elektriske dataene på typeskiltet overensstemmer med strømforsyningen i huset. Informasjon om spenning finner du på typeskiltet. Du må ha korrekte isoleringsenheter: Vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen skal fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer. 22

23 Den elektriske installasjonen må ha en isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet fra strømnettet ved alle poler. Isolasjonsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm. Støtbeskyttelsesdelene må være festet på en slik måte at de ikke kan frakobles uten verktøy. Bruk alltid korrekt montert, jordet stikkontakt. Når du kopler elektriske produkter til nettstrømmen, må du ikke la ledninger berøre eller komme i nærheten av den varme døren. Ikke bruk doble stikkontakter, forbindelselsklemmer eller skjøteledninger. Det kan være brannfarlig. Pass på at du ikke klemmer eller skader nettstøpselet (hvis tilgjengelig) og kabelen bak produktet. Forsikre deg om at strømtilkoblingen er tilgjengelig etter montering. Ikke trekk i kabelen for å koble fra enheten. Trekk alltid i selve støpselet (hvis tilgjengelig). Du må ikke bytte ut eller endre strømkablen. Kontakt servicesenteret. Bruk Produktet skal kun brukes for matlaging i private husholdninger. Ikke bruk produktet til kommersielt eller industrielt formål. Dette for å hindre fysisk skade på personer eller hindre skade på eiendom. Ha alltid tilsyn med produktet under bruk. Vær forsiktig når du åpner døren mens produktet er i drift. Varm damp kan strømme ut. Fare for brannskader. Ikke bruk dette produktet hvis det er i kontakt med vann. Ikke bruk produktet med våte hender. Ikke bruk produktet som arbeids- eller oppbevaringsflate. Kokeflaten blir varm under bruk. Fare for brannskader. Ikke legg metallgjenstander som bestikk eller grytelokk på overflaten, da de kan bli varme. Innsiden av produktet blir varm under bruk. Fare for brannskader. Bruk hansker eller grytekluter når du skal sette inn eller ta ut tilbehør eller gryter. Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Vær forsiktig så du ikke berører varmeelementene. Barn må holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden. Vær forsiktig når du åpner døren. Bruk av ingredienser som inneholder alkohol kan føre til en blanding av alkohol og luft. Det er fare for brann. Ikke la gnister eller åpne flammer komme i nærheten av produktet når du åpner døren. Ikke la brannfarlige gjenstander som er fuktet med brannfarlige stoffer og/eller lettantennelige gjenstander (av plast eller aluminium) stå i eller i nærheten av produktet. Det er fare for eksplosjon eller brann. Slå av kokesonene etter hver gang de har vært i bruk. Ikke bruk kokesonene med tomt kokekar eller uten kokekar Ikke la gryter koke tørre. Det kan skade grytene og koketoppen. Hvis gjenstander eller kokekar faller ned på den glasskeramiske overflaten, kan den bli skadet. Ikke legg kokekar inntil betjeningspanelet. Varmen kan skade produktet. Vær forsiktig når du tar ut eller setter inn tilbehør for å unngå skade på emaljen. Kokekar av støpejern, støpt aluminium eller med skadde bunner kan lage riper i den glasskeramiske overflaten hvis de skyves over den. Misfarge på produktets emalje har ingen innvirkning på funksjonen. For å unngå skade eller misfarging på emaljen: ikke sett gjenstander direkte på bunnen av produktet, og ikke dekk til bunnen med aluminiumsfolie; ikke tøm varmt vann direkte inn i produktet; ikke oppbevar fuktig servise eller mat i produktet når tilberedningen er ferdig. Ikke belast døren når den er åpen. Ikke legg brennbart materiale i skuffen under stekeovnen. Bare varmebestandig tilbehør skal oppbevares der. Ikke dekk til damputløpene fra stekeovnen. De sitter på baksiden av toppen. Ikke legg noe på koketoppen som kan komme til å smelte. Hvis det er sprekker i overflaten, må du koble fra strømmen. Det er fare for elektrisk støt. Ikke plasser materialer som leder varme (f.eks. tynne metallrister eller metallbelagte varmeledere) under kokekaret. For stor varmereflektering kan skade kokeflaten. 23

24 Stell og rengjøring Påse at produktet er kaldt før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid. Det er fare for forbrenning! Det er fare for at dørglassen kan knuse. Hold produktet rent til enhver tid. Hvis fett eller andre matrester får anledning til å samle seg opp, kan det føre til brann. Regelmessig rengjøring forhindrer at overflatematerialet forringes For din personlige sikkerhet og sikkerhet til omgivelsene, må du bare rengjøre produktet med vann og såpe. Ikke bruk brennbare produkter eller produkter som kan forårsake korrosjon. Du må ikke rengjøre produktet med damprengjøringsapparater, høytrykksspylere, skarpe gjenstander, skurende rengjøringsmidler, skuresvamper eller flekkfjernere. Hvis du bruker ovnsrens, må du følge anvisningene fra produsenten. Ikke spray noe på varmeelementene og termostatsensoren. Ikke rengjør glassdøren med slipende rengjøringsmidler eller metallskrape. Den varmebestandige overflaten på det indre glasset kan sprekke og knuse. Når dørglasspanelene skades kan de bli svake og de kan sprekke. De må skiftes ut. Kontakt servicesenteret. Produktbeskrivelse Vær forsiktig når du demonterer døren. Døren er tung. Lyspærene som brukes i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De kan ikke brukes til full eller delvis rombelysning. Hvis pæren må skiftes, må du bruke en med samme effekt og som kun er beregnet på husholdningsapparater. Koble produktet fra strømforsyningen før du skifter pære i ovnslampen. Fare for elektrisk støt. Avkjøl produktet. Fare for brannskader. Servicesenter Overlat alle reparasjoner og annet arbeid på produktet til en godkjent tekniker. Kontakt et godkjent servicesenter. Bruk kun originale reservedeler. Kassering av maskinen For å hindre fysiske skader: Trekk støpselet ut av stikkontakten. Kutt av strømkabelen og kast den. Ødelegg dørlåsen. Det hindrer at barn eller mindre dyr blir stengt inne i produktet. Det er fare for kvelning. Generell oversikt Betjeningspanel 2 Strømindikator 6 3 Bryter til stekeovnsfunksjonene Bryter for ovnstemperatur 5 Temperaturindikator 6 Brytere til komfyrtoppen 7 Grillelement 8 Ovnslampe 9 Varmeelement 10 Brettstiger 11 Innskyvningsriller 24

25 Oversikt over koketoppen mm 210 mm 180 mm 145 mm 1 Kokesone 1200 W 2 Damputløp 3 Kokesone 1700 W 4 Kokesone 1200 W 5 Restvarmeindikator 6 Kokesone 2100 W Tilbehør Ovnsrist For kokeredskaper, kakeformer, steker. Stekebrett For kaker og småkaker. Før første gangs bruk Dyp langpanne For baking og steking eller som underlag for å samle fett. Oppbevaringsskuff Oppbevaringsskuffen befinner seg under stekeovnen. Advarsel Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon". Første gangs rengjøring Fjern all emballasje fra enheten. Rengjør produktet før første gangs bruk. Viktig Se etter i kapitlet "Stell og rengjøring". Forvarming 1. Innstill funksjon og maksimumstemperaturen. 2. sett på ovnen tom i 45 minutter. 3. Innstill funksjon og maksimumstemperaturen. 4. La ovnen stå på tom i 15 minutter. Dette gjøres for å brenne av eventuelle produksjonsrester fra ovnsrommet. Tilbehøret kan bli varmere enn ved vanlig bruk. I løpet av denne fasen kan du kjenne en lukt. Dette er normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Barnesikring Barnesikringen er aktivert som standard. Åpne og lukke døren Skyv låsen mot høyre for å åpne døren. Lukk døren uten å trykke på håndtaket. Deaktivere barnesikringen 1. Trykk på dørlisten (B) på begge sider. Pakningen frigjøres. 2. Trekk dørlisten opp og ta den av. 2 B 1 25

26 3. Ta av dørlåsen (1), flytt den til høyre (2) og sett den inn igjen. 1 B 4. Hold dørlisten (B) på begge sider og plasser den på den innvendige kanten av døren. Sett dørlisten inn i den øvre kanten på døren. Koketopp - Daglig bruk Effekttrinn Advarsel Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon". Betjeningsbryter 1-6 Av 2 Funksjon Effekttrinn (1 = laveste effekttrinn; 6= høyeste effekttrinn) Aktivere barnesikringen Utfør prosedyren ovenfor på nytt og flytt håndtaket tilbake til venstre. Viktig Barnesikringen deaktiveres ikke når produktet slås av. 1. Drei betjeningsbryteren til ønsket effekttrinn. 2. For å fullføre tilberedningen, må du dreie betjeningsbryteren til -posisjonen. Restvarmeindikator Restvarmeindikatorene tennes når en kokesone er varm. Advarsel Forbrenningsfare pga. restvarme! Koketopp - Nyttige tips og råd Advarsel Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon". Kokeredskap Kokeredskapets bunn bør være så tykk og jevn som mulig. Kokeredskaper av emaljert stål eller med aluminiums- eller kobberbunn kan misfarge den glasskeramiske overflaten. Energisparing Legg om mulig alltid et lokk på kokeredskapet. Sett kokeredskapet på kokesonen før du slår kokesonen på. Slå av kokesonene før steketiden er ferdig for å utnytte restvarmen. Eksempler på tilberedningsmåter Grytenes bunn må ha samme størrelse som kokesonen. Varmeinnstilling: Brukes til: 1 Holde varm 2 Forsiktig småkoking 3 Småkoking 4 Steking/bruning 5 Koke opp 6 Koke opp / rask steking / frityrsteking 26

27 Koketopp - Stell og rengjøring Stekeovn - Daglig bruk Advarsel Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon". Kjølevifte Kjøleviften slår seg på automatisk for å holde apparatets overflater kalde. Når du slår ovnen av, er kjøleviften aktiv til apparatet er kjølt ned. Slå av og på ovnen 1. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til en ovnsfunksjon. Ovnsfunksjoner Ovnsfunksjon Advarsel Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon". Rengjør apparatet etter hver bruk. Bruk alltid kokeredskaper med ren bunn. Striper eller mørke flekker i glasskeramikken påvirker ikke koketoppens funksjon. Fjerne smusset: 1. Fjern straks: smeltet plast, plastfolie og mat som inneholder sukker. Hvis ikke, kan smuss føre til at koketoppen skades. Bruk spesialskrape til glasset. Plasser skrapen på glassflaten i skarp vinkel, og skyv bladet bortover flaten. Etter at toppen er avkjølt fjernes:kalkringer, vannringer, fettflekker, blanke metalliske misfarginger. Bruk et spesialrengjøringsmiddel som er egnet for glasskeramikk eller rustfritt stål. 2. Rengjør koketoppen med en fuktig klut og litt rengjøringsmiddel. 3. Til slutt gnir du koketoppen helt tørr med en ren klut. Strømindikatoren lyser når produktet er i bruk. 2. Drei termostatbryteren til en temperatur. Temperaturindikatoren lyser mens temperaturen i produktet øker. 3. Drei bryteren for ovnsfunksjoner og temperaturvelgeren til AV-posisjon for å slå av produktet. Bruksområde AV-posisjon Produktet er slått AV. Ovnslampe Over- og undervarme Maks. grill Lyser uten noen stekefunksjon. Varmer både fra over- og underelementet. For å bake eller steke i én høyde i ovnen. Hele grillelementet er på. For grilling av flate matvarer i større mengder. Riste brød. Stekeovn - Nyttige tips og råd Advarsel Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon". Temperaturer og steketider i tabellene er kun veiledende. De avhenger av oppskriften, og typen og mengden ingredienser som brukes. Obs Bruk en dyp langpanne for svært fuktige kaker. Fruktjuicer kan sette varige flekker på emaljen. Steking av bakst Generelle opplysninger Den nye stekeovnen kan muligens steke på en annen måte enn den gamle gjorde. Sammenlign de vanlige innstillingene (temperatur, tilberedningstid) og innskyvningsriller med verdiene i tabellene. 27

28 Ved lengre steketider, kan du slå av stekeovnen ca. 10 minutter før steketiden er ferdig, for å utnytte restvarmen. Når du tilbereder frossen mat, kan stekebrettene i ovnen vri seg under stekingen. Når stekebrettene er kalde igjen, får de tilbake sin opprinnelige form. Hvordan du bruker steketabellene Vi anbefaler å stille inn en lavere temperatur den første gangen. Hvis du ikke finner opplysningene for en spesiell oppskrift, kan du ta utgangspunkt i en tilsvarende rett. Steketiden kan forlenge seg med minutter hvis du baker kaker i flere høyder Kaker og bakverk med forskjellige høyde brunes ikke alltid likt i begynnelsen. Hvis dette skjer, må du ikke endre temperaturinnstillingen. Forskjellene utjevnes under stekeprosessen. Baketips Bakeresultat Mulig årsak Løsning Kaken er for lys på undersiden Feil ovnsnivå Sett kaken på et lavere ovnsnivå Kaken faller sammen (blir For høy steketemperatur Bruk en lavere innstilling klissen, gummiaktig, får vannstriper) Kaken faller sammen (blir klissen, gummiaktig, får vannstriper) For kort steketid Øk steketiden Ikke still inn høyere temperatur for å redusere steketiden Kaken faller sammen (blir klissen, gummiaktig, får vannstriper) For mye væske i deigen Bruk mindre væske i deigen. Ta hensyn til blandingstidene, spesielt hvis du bruker miksmaster Kaken er for tørr For lav steketemperatur Still steketemperaturen høyere Kaken er for tørr For lang steketid Reduser steketiden Kaken blir ujevnt brun For høy steketemperatur og for kort steketid Still steketemperaturen lavere og la kaken steke lenger Kaken blir ujevnt brun Deigen er ujevnt fordelt Fordel deigen jevnt på stekebrettet Kaken blir ikke ferdig i løpet av den angitte steketiden For lav temperatur Still steketemperaturen litt høyere Vanlig baking Type bakverk Rille Temperatur C Tid i minutter Rundstykker Rundstykker av sammalt mel Små gjærbrød med fyll Ciabatta Foccacia Pitabrød

29 Type bakverk Rille Temperatur C Tid i minutter Saltstenger Loff Ciabatta Brød av sammalt mel Rugbrød, blanding oppvarming - baking Baguetter Langpannekake Formkake Sukkerbrød/Madeirakaker Sandwichkake, rull Marengs Marengsbase oppvarming 3-4 med ovnen slått av 25 Småkaker Vannbakkels Rullekake Fruktterte, bakverk med skorpe forhåndsvarming, rull Fruktterte, bakverk med skorpe avslutning Fruktterte, smuldredeig Kransekake i ringer Steking Stekte matretter Bruk varmebestandig utstyr for steking (les anvisningene fra fabrikanten). Store steker kan stekes direkte i dyp langpanne eller på ovnsristen over den dype langpannen. (hvis tilgjengelig) Vanlig steking Stek magert kjøtt i stekeformen med lokk. På den måten blir kjøttet saftigere. Alt kjøtt som skal brunes eller ha skorpe, kan du steke i langpannen uten lokk. Storfekjøtt Kjøttype Rille Temperatur C Tid i minutter per kg kjøtt Roastbeef 1)

30 Kjøttype Rille Temperatur C Tid i minutter per kg kjøtt Rundbiff - bruning totalt 10 Rundbiff - steking Roastbiff ) Andre. Kan brunes etter steking under grillen eller med over/undervarme på 250 C. Hvis du bruker steketermometer må det tas ut før grilling. Kalvekjøtt Kjøttype Rille Temperatur C Tid i minutter per kg kjøtt Oksefilet 1) Lam Kjøttype Rille Temperatur C Tid i minutter per kg kjøtt Lår/bog/ribbe Svinekjøtt Kjøttype Rille Temperatur C Tid i minutter per kg kjøtt Svinestek 1) Svinekam 1) Nakkekoteletter Skinke Fjærkre Kjøttype Rille Temperatur C Tid i minutter per kg kjøtt Kylling, oppdelt And 1) And langsom steking 1) totalt om lag 5 timer Stekt kalkun med fyll Kalkunbryst Over- og undervarme Matvaretype Rille Temperatur C Tid i minutter Fisk, kokt ) Fisk, steking ) 30

31 Matvaretype Rille Temperatur C Tid i minutter Kjøttpudding Danske kjøttboller Leverpostei Gratinert Potetgrateng Lasagne, hjemmelaget Lasagne, frossen ) Pastagrateng Pizza, hjemmelaget Pizza, frossen ) Chips. frosne ) Terter, hjemmelaget - forhåndsvarming, rull Terter, hjemmelaget - avslutning Terter, frosne ) 1) Når du steker eller koker fisk, avhenger koke-/steketiden av hvor tykk fisken er. Fisken er ferdig når kjøttet er hvitt. Test ved å stikke en gaffel inn i fisken. Dersom kjøttet løsner lett fra bena, er fisken ferdig. 2) Når du steker på to nivåer (dobbelt porsjon) er steketiden om lag 1/3 lenger enn det som står på pakken. Hvis den angitte tiden er 30 minutter bør steketiden være rundt = 40 min. Grilling Bruk alltid grillfunksjonen med maks effekttrinn Viktig Ha alltid stekeovnsdøren lukket når du griller Forvarm alltid den tomme stekeovnen med grillfunksjonen i 5 minutter. Sett risten inn på innskyvningsrillen som anbefales i grilltabellen. Sett alltid inn stekebrettet på første rille for å samle opp fettet. Grill kun flate stykker av kjøtt eller fisk. Grillområdet er plassert på midten av risten. Mattyper for grilling Rille Temperatur C Tid i minutter / side 1 Tid i minutter / side 2 Svinekoteletter Lammekoteletter Kylling, oppdelt

32 Mattyper for grilling Rille Temperatur C Tid i minutter / side 1 Tid i minutter / side 2 Pølser Spareribs, forhåndskokt i 20 min Fisk, skiver av torsk eller laks Ristet brød Informasjon om akrylamider Viktig Ifølge ny vitenskapelig viten kan akrylamider utgjøre en helsefare når det stekes ved høy temperatur (særlig mat Stekeovn - Stell og rengjøring Advarsel Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon". som inneholder stivelse). Vi anbefaler derfor at du tilbereder maten ved så lav temperatur som mulig og ikke steker den for hardt. Ovnstaket kan rengjøres. Rengjør apparatets fremside med en myk klut med varmt vann og vaskemiddel. For å rengjøre metalloverflater, bruker du et vanlig vaskemiddel Rengjør stekeovnen innvendig etter hver bruk. På denne måten blir det lettere å fjerne smuss og det brenner seg ikke fast. Rengjør hardnakket smuss med stekeovnsrens. Rengjør stekeovnens tilbehør (med en myk klut med varmt vann og vaskemiddel) etter hver bruk og la det tørke. Hvis du har tilbehør med teflonbelegg, må du ikke rengjøre det med slipende vaskemidler, skarpe redskaper eller oppvaskmaskin. Det kan ødelegge teflonbelegget! Modeller i rustfritt stål eller aluminium: Rengjør ovnsdøren kun med en våt svamp. Tørk med en myk klut. Ikke bruk stålull, noen former for syre eller slipende materiale, siden det kan skade ovnens overflate. Vær like forsiktig når du rengjør ovnens kontrollpanel Ovnstaket Du kan felle ned varmeelementet i ovnstaket for å rengjøre ovnstaket lett. Felle ned varmeelementet 1. Hold varmeelementet med begge hender i fronten 2. Trekk det fremover mot fjærtrykket og ut langs med holderne på begge sider. 3. Varmeelementet felles ned. 32 Montere varmeelementet 1. Monter varmeelementet i omvendt rekkefølge. Viktig Monter varmeelementet korrekt på begge sider over holderne på sideveggene i stekeovnen. Rengjøring av stekeovnsdøren Ta av døren for å gjøre rengjøringen lettere. Advarsel Sørg for at glasspanelene er kjølige før du rengjører glassdøren. Det er fare for at glasset kan sprekke.

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC 60015 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924933

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC 60015 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924933 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 20. Komfur Komfyr ZCV65000WA

DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 20. Komfur Komfyr ZCV65000WA DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 20 Komfur Komfyr ZCV65000WA Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Produktbeskrivelse 6 Før ibrugtagning 7 Kogesektion Daglig brug 7 Kogesektion Nyttige

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

S 600. Råd om bruk av

S 600. Råd om bruk av BEHA S 600. Design: BK Grafisk 6/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PROGRESS PBP5320X http://no.yourpdfguides.com/dref/940573

Din bruksanvisning PROGRESS PBP5320X http://no.yourpdfguides.com/dref/940573 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

EHH3320FOK. ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54

EHH3320FOK. ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 EHH3320FOK ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 2 www.electrolux.com 内 容 1. 安 全 信 息... 3 2. 安 全 说 明... 4 3. 产 品 说 明... 5

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MIRAKULÖS NO DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK HÖGKLASSIG NO DANSK 4 NORSK 27 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 8 Daglig brug 10 Fleksibelt induktionsområde 12 Råd og tip 16 Vedligeholdelse og

Detaljer

Indbygningsovn HBG3414.0S Innebygd stekeovn HBG3414.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG3414.0S Inbyggnadsugn HBG3414.0S

Indbygningsovn HBG3414.0S Innebygd stekeovn HBG3414.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG3414.0S Inbyggnadsugn HBG3414.0S Indbygningsovn HBG3414.0S Innebygd stekeovn HBG3414.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG3414.0S Inbyggnadsugn HBG3414.0S [da] Brugsanvisning...3 [no] Bruksveiledning...26 [fi] Käyttöohje... 49 [sv] Bruksanvisning...

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Stekeovn Combair SEP Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring C min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet i minutter

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Type IO 57 00 TRS ELG

Type IO 57 00 TRS ELG 100 150 50 200 250 0 Type IO 57 00 TRS ELG DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 30 DK Tillykke med din nye GRAM ovn Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 9 Produktbeskrivelse 10 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion 13 Urfunktioner

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKD60253W

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKD60253W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

M A B C I L F BESKRIVELSE AV APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AV APPARATET BESKRIVELSE AV APPARATET A Temperaturvelger B Tidsinnstiller C Kontrollampe D Funksjonsvelger E Dør i glass F Nedre motstand G Flat rist H Langpanne I Stekespidd (hvis forutsett) L Brett for oppsamling

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK http://no.yourpdfguides.com/dref/4252229

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK http://no.yourpdfguides.com/dref/4252229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

anbefalinger (Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert

anbefalinger (Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert Les bruksanvisningen nøye før installering og bruk av apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og den høyeste driftssikkerhet. Før bruk må du kontrollere at nettspenningen

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning

Installasjons- og bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning NO INNEBYGD KERAMISK TOPP Kjære kunde! Innebygde keramiske koketopper er beregnet på bruk i private husstander. Produktene våre er pakket i miljøvennlige materialer som

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

Brukerveiledning IOP 2632-50 X

Brukerveiledning IOP 2632-50 X Brukerveiledning NORSK IOP 2632-50 X NO-1 Til lykke med din nye GRAM ovn Les hele bruksanvisningen nøye før du tar ovnen i bruk. Gjør deg kjent med den nye ovnen og de ulike funksjonene i den rekkefølgen

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H. www.wilfa.com

BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H. www.wilfa.com BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H www.wilfa.com BRUKSANVISNING TIL WILFA BRØDBAKEMASKIN For å fa mest mulig glede av den nye wilfa bakemaskinen din, anbefaler vi deg å lese gjennom bruksanvisningen

Detaljer

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6146 K

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6146 K 0 0 00 50 50 00 50 0 0 RÅD OG VINK O C Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 66 K God mat med Beha Med nærmere 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EOB50100X http://no.yourpdfguides.com/dref/3899502

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EOB50100X http://no.yourpdfguides.com/dref/3899502 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL MONTERINSANVISNIN BOSTON BÆRBAR KULERILL Nordic Season Products AS www.nordicseason.no DELLISTE Kontroller de vedlagte delene mot nedenforstående liste før du begynner å montere grillen. Bruk tid for å

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 41106IE-WN http://no.yourpdfguides.com/dref/2634264

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 41106IE-WN http://no.yourpdfguides.com/dref/2634264 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling

Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling NO Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling Glasskeramisk koketopp Glasskeramisk koketopp Kjære kunde! Innebygde keramiske koketopper er beregnet på bruk i private husstander. Produktene våre

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

EasyCook Combair SL SLP. Stekeovn

EasyCook Combair SL SLP. Stekeovn EasyCook Combair SL SLP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... Poteter...

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 47

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 47 OTROLIG DK NO FI SE Se sista sidan i denna bruksanvisning för en komplett lista över IKEA:s utsedda Auktoriserade serviceverkstäder och motsvarande nationella telefonnummer. DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 5005VW http://no.yourpdfguides.com/dref/617210

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 5005VW http://no.yourpdfguides.com/dref/617210 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 5005VW. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 5005VW i bruksanvisningen

Detaljer

S 655 PYR S 675-2 PYR

S 655 PYR S 675-2 PYR HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn Pyrolyse stekeovn S 655 PYR S 675-2 PYR Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha Pyrolyse komfyr. Du har kjøpt et moderne norsk produkt av høy kvalitet. I tillegg er det

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Elan 110 Gas og el. Elan 110 Dual Fuel. Elan 110 Dobbel energi

Elan 110 Gas og el. Elan 110 Dual Fuel. Elan 110 Dobbel energi Elan 110 Gas og el Brugs- og monteringsvejledning Elan 110 Dual Fuel Instructions for use and installation Elan 110 Dobbel energi Bruks- og installasjonsanvisning U109663-08 2 DK Dansk 4 GB IE English

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620 RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620 God mat med Beha Med mer enn 80 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Type EKM 3600-90. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 24

Type EKM 3600-90. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 24 Type EKM 3600-90 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 24 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 6310DK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i bruksanvisningen

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60751 http://no.yourpdfguides.com/dref/3887237

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60751 http://no.yourpdfguides.com/dref/3887237 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

O C. Type K 61610. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 28

O C. Type K 61610. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 28 O C Type K 61610 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 28 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

Brugervejledning IMC 8635 90 X

Brugervejledning IMC 8635 90 X Brugervejledning DA IMC 8635 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de forskellige betjeningsfunktioner

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette er faresymbolet,

Detaljer

RÅD OG VINK Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6149 K

RÅD OG VINK Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6149 K RÅD OG VINK Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6149 K God mat med Beha Med nærmere 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper en husmor

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] norsk SIKKERHET Fare Hvis gassbrenneren

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk

Innholdsfortegnelse. Norsk INSTRUKSJONER for kullsyremaskinen Innholdsfortegnelse Norsk Sikkerhet ved bruk av kullsyremaskinen Viktige forholdsregler 6 Sikker håndtering av kullsyremaskinen 7 Spesifikasjoner av maskinkapasitet 8

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620K

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620K RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620K God mat med Beha Med mer enn 80 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper

Detaljer

Type CC 46350. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31

Type CC 46350. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31 Type CC 46350 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 31 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur og

Detaljer

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr D 624K rustfri

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr D 624K rustfri RÅD G VINK C Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr D 624K rustfri God mat med Beha Med mer enn 80 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper

Detaljer

Type CC 45550 V CC 45550 VX. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31

Type CC 45550 V CC 45550 VX. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 31 Type CC 45550 V CC 45550 VX DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 31 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCE730-1-W http://no.yourpdfguides.com/dref/835607

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCE730-1-W http://no.yourpdfguides.com/dref/835607 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QCE730-1-W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QCE730-1-W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene.

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. VITAMIX BLENDERE Brukerhåndbok Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. Modeller som dekkes i denne håndboken: (Noen modeller er ikke

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Instruksjoner for bruk

Instruksjoner for bruk Instruksjoner for bruk NO ELEKTRISK, FRITTSTÅENDE KOMFYR Kjære kunde! Vi takker deg for at du har kjøpt vårt produkt. Vi tror du snart vil finne rikelig bevis på at du virkelig kan stole på våre produkter.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BRØDRISTER 2 OG 4 SKIVER

BRUKERHÅNDBOK BRØDRISTER 2 OG 4 SKIVER BRUKERHÅNDBOK BRØDRISTER 2 OG 4 SKIVER NO Kjære Kunde, Vi vil gjerne takke Dem for å ha kjøpt en brødrister i 50-talls Serien. Ved å velge et av våre produkter, har De valgt en løsning hvor søket etter

Detaljer

EOP840. NO Dampovn Bruksanvisning

EOP840. NO Dampovn Bruksanvisning EOP840 NO Dampovn Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL... 7 5. FØR FØRSTE GANGS BRUK...9

Detaljer