EOB740. DA Dampovn Brugsanvisning 2 NO Dampovn Bruksanvisning 39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EOB740. DA Dampovn Brugsanvisning 2 NO Dampovn Bruksanvisning 39"

Transkript

1 EOB740 DA Dampovn Brugsanvisning 2 NO Dampovn Bruksanvisning 39

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED SIKKERHEDSANVISNINGER PRODUKTBESKRIVELSE FØR IBRUGTAGNING DAGLIG BRUG URFUNKTIONER BRUG AF TILBEHØRET EKSTRAFUNKTIONER RÅD OG TIP VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING FEJLFINDING INSTALLATION ENERGIEFFEKTIV...37 VI TÆNKER PÅ DIG Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang. Velkommen til Electrolux. Besøg vores websted for at: Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation: Registrere dit produkt for bedre service: Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat: KUNDEPLEJE OG SERVICE Brug altid originale reservedele. Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer. Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger Generelle oplysninger og gode råd Miljøoplysninger Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

3 1. OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug. 1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer. Børn må ikke lege med apparatet. Opbevar al emballage utilgængeligt for børn. Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens det køler af. De tilgængelige dele er varme. Hvis apparatet har en børnesikring, anbefales det, at du aktiverer den. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning. Børn på under 3 år skal holdes på afstand, med mindre de overvåges konstant. 1.2 Generelt om sikkerhed DANSK 3 Installation af apparatet og udskiftning af ledningen må kun foretages af en sagkyndig. Apparatet bliver varmt indvendigt, når det er i brug. Undlad at røre ved apparatets indvendige varmelegemer. Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste fade ud eller sætte dem i. Tag stikket ud inden vedligeholdelse. Se efter, at der er slukket for apparatet, inden pæren skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk stød.

4 4 Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet. Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses. Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer. For at fjerne ovnribberne skal du først trække ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge. Brug kun den anbefalede temperaturføler til dette apparat. 2. SIKKERHEDSANVISNINGER 2.1 Installation Apparatet må kun installeres af en sagkyndig. Fjern al emballagen. Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat. Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet. Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker. Apparatet må aldrig trækkes i håndtaget. Mindsteafstanden til andre apparater og enheder skal overholdes. Sørg for, apparatet er installeret under og opad stabile køkkenelementer. Apparatets sider skal stå ved siden af apparater eller enheder med samme højde. 2.2 Tilslutning, el Risiko for brand og elektrisk stød. Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret elektriker. Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet. Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte en elektriker. Brug altid en korrekt monteret lovlig tilslutningskontakt. Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger. Pas på du ikke beskadiger netstikket og kablet. Hvis der bliver behov for at udskifte netledningen, skal det udføres af vores autoriserede servicecenter. Elledninger må ikke komme i berøring med eller nær ved apparatets låge, især når lågen er varm. Beskyttelsen mod elektrisk stød fra strømførende og isolerede dele skal fastgøres, så den ikke kan fjernes uden værktøj. Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen. Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte netstikket i.

5 DANSK 5 Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid fat i selve netstikket. Brug kun korrekte isoleringsenheder: gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer. Apparatets installation skal udføres med et isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet kan afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret skal have en brydeafstand på mindst 3 mm. Dette apparat opfylder gældende EØF-direktiver. 2.3 Brug Risiko for personskade, forbrændinger og elektrisk stød eller eksplosion. Brug kun apparatet i et husholdningsmiljø. Apparatets specifikationer må ikke ændres. Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er tildækkede. Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er tændt for det. Sluk altid apparatet efter hver brug. Vær forsigtig, når du åbner apparatets dør, mens apparatet er i brug. Der kan trænge meget varm luft ud. Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller når det har kontakt med vand. Belast ikke lågen, når den er åben. Brug ikke apparatet som arbejds- eller som frasætningsplads. Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af ingredienser med alkohol kan medføre, at der dannes en blanding af alkohol og luft. Lad ikke gnister eller åben ild komme i nærheden af apparatet, når du åbner lågen. Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette. Risiko for beskadigelse af apparatet. Sådan undgår du at beskadige eller misfarve emaljen: Stil ikke ovnfaste fade eller andre genstande direkte på apparatets bund. Læg ikke aluminiumfolie direkte på apparatets bund. Hæld aldrig vand direkte ind i det varme apparat. Lad ikke fugtige fade og retter stå i apparatet efter tilberedningen. Vær forsigtig, når du fjerner eller monterer ribberne. Farveændring af emaljen forringer ikke apparatets ydeevne. Det er ikke en fejl, men en naturlig følge af at produktet har været i brug. Brug en dyb bradepande til fugtige kager. Frugtsaft kan lave pletter, som ikke kan fjernes. Dette apparat må kun anvendes til tilberedning af fødevarer. Det må ikke anvendes til andre formål, f.eks. rumopvarmning. Hold altid ovndøren lukket under tilberedningen. Hvis apparatet installeres bag et panel (f.eks. en låge), skal du sørge for, at døren aldrig lukkes, mens apparatet er tændt. Der kan opbygges varme og fugt bag et lukket panelet og forårsage efterfølgende skade på apparatet, skabet eller gulvet. Luk ikke panelet, før apparatet er kølet helt af efter brug. 2.4 Tilberedning med kombidamp Risiko for forbrændinger og beskadigelse af apparatet. Frigivet damp kan forårsage forbrændinger: Åbn ikke apparatets låge under tilberedning med damp. Åbn apparatets låge forsigtigt efter tilberedning med damp.

6 Vedligeholdelse og rengøring Risiko for personskade, brand eller skade på apparatet. Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. Kontrollér, at apparatet er kølet af. Der er risiko for, at ovnglasset går i stykker. Udskift øjeblikkeligt ovnglassets paneler, hvis de er beskadigede. Kontakt det autoriserede servicecenter. Vær forsigtig, når du tager lågen af apparatet. Lågen er tung! Rengør jævnligt apparatet for at forhindre forringelse af overfladematerialet. Rester af fedt eller mad i apparatet kan skabe brand. Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande. Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge instruktionerne på emballagen. Rengør ikke katalytisk emalje (hvis relevant) med nogen form for rengøringsmiddel. 3. PRODUKTBESKRIVELSE 3.1 Oversigt over apparatet 2.6 Indvendig belysning Den type pære eller halogenlampe, der bruges til dette apparat, er kun beregnet til husholdningsapparater. Det må ikke bruges til anden belysning. Risiko for elektrisk stød. Før pæren skiftes, skal apparatet afbrydes fra lysnettet. Brug kun pærer med samme specifikationer. 2.7 Bortskaffelse Risiko for personskade eller kvælning. Tag stikket ud af kontakten. Klip elledningen af, og kassér den. Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet. 2.8 Service Kontakt et autoriseret servicecenter for at få repareret apparatet. Brug kun originale reservedele Betjeningspanel 2 Funktionsvælger, ovn 3 Elektronisk programur 4 Termostatknap 5 Vandbeholder 6 Varmelegeme 7 Bøsning til termometer 8 Ovnpære 9 Blæser 10 Ovnribber, udtagelige 11 Afløbsrør

7 DANSK 7 12 Afløbsventil 13 Rillepositioner 14 Dampåbning 3.2 Tilbehør Trådrist Til kogegrej, kageforme, stege. Bageplade Til kager og lagkagebunde. Grill/bradepande Til bagning og stegning, eller som drypbakke til opsamling af fedt. 4. FØR IBRUGTAGNING Se kapitlerne om sikkerhed. 4.1 Rengøring før ibrugtagning Fjern al tilbehøret og de udtagelige ovnribber fra apparatet. Se kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring". Gør apparatet rent, inden du tager det i brug. Anbring tilbehør og udtagelige ovnribber i deres oprindelige positioner. 4.2 Indstilling af tid Når apparatet tilsluttes til lysnettet den første gang, tændes alle symboler på displayet i nogle sekunder. I de efterfølgende få sekunder vises softwareversionen på displayet. Når softwareversionen forsvinder, vises og "12:00" på displayet. "12" blinker. 1. Tryk på eller for at indstille den aktuelle time. 2. Tryk på for at bekræfte. Det er kun nødvendigt, første gang du indstiller tiden. Den nye tid vil automatisk blive gemt efter 5 sekunder. Displayet viser time. "00" blinker. og den indstillede Profesionelle plader Til boller, saltkringler og små kager. Termometer Bruges til at måle, hvor gennemstegt kødet er. 3. Tryk på eller for at indstille de aktuelle minutter. 4. Tryk på for at bekræfte. Det er kun nødvendigt, første gang du indstiller tiden. Den nye tid vil automatisk blive gemt efter 5 sekunder. Displayet viser den nye tid. 4.3 Ændring af tid Tiden kan kun ændres, når ovnen er slukket. Tryk på lampen for aktuel tid displayet. en eller flere gange, indtil blinker i Se under "Indstilling af tid" for at indstille en ny tid. 4.4 Forvarmning Forvarm det tomme apparat for at brænde det tiloversblevne fedt af. 1. Vælg funktionen og maks. temperatur. 2. Lad apparatet være tændt i en time. 3. Vælg funktionen og indstil den maksimale temperatur. 4. Lad apparatet være tændt i 15 minutter. Tilbehøret kan blive varmere end normalt. Apparatet kan udsende lugt og røg. Dette er normalt. Sørg for, at der er tilstrækkelig udluftning i rummet.

8 DAGLIG BRUG Se kapitlerne om sikkerhed. 5.1 Forsænkbare knapper Tryk på funktionsvælgeren for at bruge apparatet. Derefter kommer knappen ud. 5.2 Aktivering og deaktivering af apparatet Afhænger af model, hvis apparatet har knapsymboler, indikatorer eller kontrollamper: Indikatoren tændes, når ovnen varmer op. Lampen tændes, når apparatet er i gang. Symbolet viser, om knappen styrer ovnfunktionerne eller temperaturen. 1. Drej knappen for ovnfunktioner for at vælge en ovnfunktion. 2. Drej termostatknappen for at vælge en temperatur. 3. Drej apparatets funktionsvælgere og termostatknap hen på slukpositionen for at slukke for apparatet. 5.3 Ovnfunktioner Ovnfunktion SLUK-position Egnet til Apparatet er slukket. Varmluft Pizza Hurtig opvarmning Over-/undervarme Undervarme Optøning Opvarmningstiden reduceres. Til bagning på op til 3 ovnriller samtidigt og tørring af mad.stil temperaturen C lavere end for over-/undervarme. Til bagning på én ristposition med kraftigere bruning og sprød bund. Stil temperaturen C lavere end for over-/undervarme. Til bagning og stegning af mad på én ovnrille. Til bagning af kager med sprød bund og til henkogning. Til optøning af frosne madvarer.

9 DANSK 9 Ovnfunktion Fugtig varmluft Stor grill Turbogrill Egnet til Til at spare energi, når du bager eller tilbereder tørt bagværk. Også til at bage bagværk i forme på én ovnrille. Denne funktion blev anvendt til at definere energieffektivitetsklassen iht. EN Dog skal du indstille tilberedningstiden først. Se kogetabellerne for at få flere oplysninger om de anbefalede indstillinger. Til grillstegning af store mængder flade madvarer og til toastbrød. Til stegning af større stege eller fjerkræ på én ovnrille. Også til at lave gratiner og til at brune. Varmluft + damp Til dampfade. Brug denne funktion til at nedsætte tilberedningstiden og bevare vitaminerne og næringsstofferne i maden. Vælg funktionen og indstil temperaturen mellem 130 C og 230 C. 5.4 Hurtig opvarmning-funktion Med hurtig opvarmning-funktionen reduceres opvarmningstiden. 1. Indstil hurtig opvarmning-funktionen. Se tabellen over ovnfunktioner. 2. Drej temperaturvælgeren for at indstille temperaturen. Der udsendes et lydsignal, når apparatet har nået den indstillede temperatur. 5.5 Display Den hurtige opvarmningsfunktion frakobles ikke efter lydsignalet. Du skal selv frakoble funktionen manuelt. 3. Vælg en ovnfunktion. G A F E B C D A. Timer B. Opvarmnings-/restvarmeindikator C. Vandbeholder (kun udvalgte modeller) D. Termometer (kun udvalgte modeller) E. Elektronisk lågelås (kun udvalgte modeller) F. Timer/minutter G. Urfunktioner 5.6 Knapper Knap Funktion Beskrivelse CLOCK (UR) MINUS Indstilling af en urfunktion. Til indstilling af tiden.

10 10 Knap Funktion Beskrivelse MINUTUR PLUS TEMPERATUR 5.7 Indikator for opvarmning Hvis du aktiverer en ovnfunktion, tændes bjælkerne i displayet én ad gangen. Bjælkerne viser, at ovntemperaturen stiger eller falder. 5.8 Tilberedning med kombidamp 1. Indstil funktionen. 2. Tryk på vandbeholderens låg for at åbne det. Fyld vandbeholderen, indtil lampen for Vandtank fuld lyser. Tankens maks. vandkapacitet er 900 ml. Det er nok til ca minutters tilberedning. Brug kun vand som væske. Brug ikke filtreret (demineraliseret) eller destilleret vand. Brug ikke andre væsker. Hæld ikke brændbare eller alkoholiske væsker i vandbeholderen (grappa, whisky, cognac, etc.). 3. Skub vandbeholderen ind i oprindelig position. 4. Tilbered maden i det korrekte kogegrej. 5. Indstil en temperatur mellem 130 C og 230 C. Tilberedning med damp giver ikke gode resultater ved temperaturer over 230 C. Indstilling af MINUTUR. Hold knappen trykket ind i mere end 3 sekunder for at tænde eller slukke ovnpæren. Til indstilling af tiden. Til at kontrollere ovnens eller stegetermometerets temperatur (hvis relevant). Brug den kun, når en ovnfunktion er i gang. Vent mindst 60 minutter efter hver brug af tilberedning med damp for at forhindre det varme vand i at løbe ud fra afløbsventilen. Tøm vandtanken, når tilberedningen med damp er afsluttet. PAS PÅ! Apparatet er meget varmt. Der er risiko for forbrænding. Vær forsigtig, når du tømmer vandbeholderen. 5.9 Lampe for vandtank Når tilberedning med damp er i gang, viser displayet indikatoren for vandtank. Indikatoren for vandtank viser vandniveauet i tanken. Vandtanken er fuld. Der udsendes et lydsignal, når tanken er fuld. Tryk på en vilkårlig knap for at slå signalet fra. Vandtanken er halvt fuld. Vandtanken er tom. Der udsendes et lydsignal, når tanken skal genfyldes. Hvis du hælder for meget vand i tanken, sender sikkerhedsafløbsventilen det overskydende vand til bunden af ovnen. Tør vandet op med en svamp eller en klud.

11 5.10 Tømning af vandtanken PAS PÅ! Sørg for, at apparatet er koldt, inden du begynder at tømme vandbeholderen. 1. Forbered afløbsrøret (C), som findes i pakken sammen med brugsanvisningen. Sæt forbindelsesstykket (B) på en af afløbsrørets ender. 2. Sæt den anden ende af afløbsrøret (C) i en beholder. Sæt den i en lavere position end afløbsventilen (A). A B C 3. Åbn ovnlågen, og sæt forbindelsesstykket (B) i afløbsventilen (A). 4. Tryk gentagne gange på forbindelsesstykket, når du tømmer vandbeholderen. Vandtanken kan stadig have noget vand tilbage, når displayet viser DANSK 11 symbolet. Vent, indtil vandet ophører med at strømme ud af vandafløbsventilen. 5. Tag forbindelsesstykket ud af ventilen, når vandet ophører med at strømme ud. Brug ikke det udtømte vand til at fylde vandtanken med igen. 6. URFUNKTIONER 6.1 Tabel for urfunktioner Urfunktionstast AKTUEL TID Egnet til Bruges til at indstille, ændre eller kontrollere det aktuelle klokkeslæt. Se under "Indstilling af tid" MINUTUR Bruges til at starte en nedtællingstid (maks. 23 t 59 minutter). Denne funktion påvirker ikke apparatets drift. MINUTURET kan aktiveres på et vilkårligt tidspunkt, også hvis apparatet er slukket. VARIGHED SLUTTID Til indstilling af hvor længe apparatet skal være tændt. Fungerer kun, når en ovnfunktion er valgt. Til at indstille hvornår apparatet skal slukke. Fungerer kun, når en ovnfunktion er valgt. Du kan bruge Varighed og Sluttid sammen (Udskudt start), hvis apparatet skal tændes og senere slukkes automatisk.

12 12 Tryk på en eller flere gange for at skifte mellem urfunktionerne. Tryk på for at bekræfte indstillingerne af urfunktionerne, eller vent 5 sekunder for at bekræfte indstillingerne automatisk. 6.2 Indstilling af VARIGHED eller SLUTTID 1. Tryk på en eller flere gange, indtil displayet viser eller. eller blinker i displayet. 2. Tryk på eller for at indstille værdierne, og tryk på bekræfte. for at For Varighed skal du først indstille minutterne og derefter timerne, for Sluttid skal du først indstille timerne og derefter minutterne. Der udsendes et lydsignal i 2 minutter, når tiden er gået. Symbolet eller og tidsindstillingen blinker i displayet. Ovnen slukkes. 3. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen. 4. Tryk på en vilkårlig knap for at slå signalet fra. Hvis du trykker på indstiller timer for VARIGHED, skifter apparatet til indstillingstilstand for funktionen SLUTTID., når du 6.3 Indstilling af MINUTUR og "00" blinker på displayet. 2. Tryk på eller for at indstille MINUTUR. Indstil først sekunderne, så minutterne og timerne. Først beregnes tiden i minutter og sekunder. Når tiden, du indstiller, er over 60 minutter, vises symbolet på displayet. Apparatet beregner nu tiden i timer og minutter. 3. MINUTURET starter automatisk efter 5 sekunder. Når 90% af den indstillede tid er gået, udsendes et lydsignal. 4. Når den indstillede tid er gået, udsendes et lydsignal i to minutter. "00:00" og blinker på displayet. Tryk på en vilkårlig knap for at stoppe lydsignalet. Hvis du indstiller MINUTURET, når VARIGHED SLUTTID tændes symbolet displayet. 6.4 Optællingstimer eller er aktiveret, på Brug optællingstimeren til at holde øje med, hvor længe ovnen er tændt. Den aktiveres, når ovnen begynder at varme. Tryk og hold på og for at nulstille optællingstimeren. Timeren begynder at tælle op. Optællingstimeren kan ikke bruges med funktionerne: Varighed, Slut, madlavningstermometer. 1. Tryk på. 7. BRUG AF TILBEHØRET Se kapitlerne om sikkerhed.

13 7.1 Brug af termometeret Termometeret måler kerne temperaturen i kødet. Når kødet har nået den angivne temperatur, slukkes apparatet. Der skal tages hensyn til to temperaturer: Ovntemperaturen. Se stege-/ bagetabellen. Kerne temperaturen. Se tabellen for termometeret. PAS PÅ! Brug kun termometeret, som hører til apparatet eller et tilsvarende anskaffet som original reservedel. 1. Vælg ovnfunktion og ovntemperatur. 2. Indsæt termometerets spids (med symbolet på håndtaget) i midten af kødet. 3. Sæt termometerets stik i stikdåsen øverst i ovnrummets front. Sørg for, at termometeret bliver siddende i kødet og i bøsningen under hele tilberedningen. Når du bruger termometeret første gang, er standardkerne temperaturen 60 C. Mens blinker, kan du bruge termostatknappen til at ændre standardkerne temperaturen. Displayet viser symbolet for termometeret og standardkerne temperaturen. 4. Tryk på for at gemme den nye kerne temperatur, eller vent 10 sekunder på, at indstillingen gemmes automatisk. Den nye kerne temperatur vises, når termometeret bruges næste gang. Når kødet har nået den indstillede kerne temperatur, blinker symbolet for termometeret, og standardkerne temperaturen blinker. Der udsendes et lydsignal i to minutter. 5. Tryk på en vilkårlig knap for at slå signalet fra. 6. Tag termometerets stik ud af bøsningen. Tag kødet ud af ovnrummet. 7. Sluk for maskinen. Pas på, når du trækker termometerets spids og stik ud. Termometeret er meget varmt. Der er risiko for forbrænding. Varighed og sluttid skal indstilles igen, hver gang termometeret sættes i kontakten. Du kan ikke vælge varighed og sluttid. DANSK 13 Når apparatet beregner den foreløbige varighed første gang, blinker symbolet i displayet. Når beregningen afsluttes, viser displayet tilberedningsvarighed. Beregningerne kører i baggrunden under tilberedningen, og varigheden opdateres på displayet om nødvendigt. Du kan ændre temperaturen på et vilkårligt tidspunkt under tilberedningen: 1. Tryk på : én gang - displayet viser den indstillede kerne temperatur, som skifter hvert 10. sekund til den aktuelle kerne temperatur. to gange displayet viser den aktuelle ovntemperatur, som skifter hvert 10. sekund til den indstillede ovntemperatur. tre gange displayet viser den indstillede ovntemperatur. 2. Drej temperaturvælgeren for at ændre temperaturen.

14 Isætning af tilbehør Grillrist: Skub risten mellem ovnribbens skinner, og sørg for, at fødderne peger nedad. Grill/bradepande: Skub grill/bradepanden mellem ovnribbens skinner. Alt tilbehør har små fordybninger foroven på højre og venstre side for at øge sikkerheden. Fordybningerne hindrer også væltning. Den højre kant rundt om risten er en anordning, der forhindrer kogegrejet i at glide. 7.3 Tilbehør til tilberedning med damp Dampsættets tilbehør leveres ikke sammen med apparatet. Kontakt den lokale forhandler for at få flere oplysninger. Dampsættet til damptilberedningsfunktioner Sættet består af en glasskål, et låg med et hul til dyserøret (C) og en stålrist til at stille på bunden af fadet. Glasskål (A) Rist og grill/bradepande sammen: Skub grill/bradepanden ind mellem ovnribbens skinner og risten på skinnerne ovenover. Låg (B)

15 DANSK Dysen og dyserøret C D Hæld ikke kolde væsker i fadet, når det er varmt. Brug ikke fadet på en varm kogesektion. Rengør ikke fadet med skuremidler, skuresvampe og skurepulver. "C" er et dyserør til damptilberedning, "D" er dysen til direkte tilberedning med damp. Dyserør (C) Dyse til direkte tilberedning med damp (D) Stålrist (E) Stil ikke det varme fad på kolde/våde overflader. 15

16 Tilberedning med damp med dampsæt Sæt stålristen i fadet, og sæt låget på. 1. Sæt dysen i det specielle hul i låget på dampsættet. C Vær forsigtig, når du benytter dysen under ovnens brug. Tag altid ovnhandsker på, hvis du skal røre ved dysen, når ovnen er varm. Fjern altid dysen fra ovnen, når du ikke benytter dampfunktionen. Dyserøret er specielt fremstillet til madlavning og indeholder ikke farlige materialer. 1. Sæt dysen (D) i dyserøret (C). Tilslut den anden ende til dampåbningen. 2. Stil fadet på anden ribbe fra bunden. 3. Sæt dyserørets anden ende i dampåbningen. Pas på ikke at klemme dyserøret eller lade det komme i berøring med varmelegemet øverst i ovnen. 4. Indstil ovnen til tilberedning med dampfunktionen. 7.5 Direkte tilberedning med damp Stil maden på stålristen i fadet. Tilsæt vand. PAS PÅ! Brug ikke fadets låg. 2. Stil fadet på første eller anden ribbe fra bunden. Pas på ikke at klemme dyserøret eller lade det komme i berøring med varmelegemet øverst i ovnen. 3. Indstil ovnen til tilberedning med dampfunktionen. Når du tilbereder mad, som f.eks. kylling, and, kalkun eller store fisk, skal du sætte dysen (D) direkte ind i kødets tomme del. Pas på ikke at tilstoppe hullerne.

17 DANSK 17 Se tilberedningstabellerne for tilberedning med damp for at få mere at vide om tilberedning med damp i kapitlet "Nyttige oplysninger og råd". 8. EKSTRAFUNKTIONER 8.1 Brug af børnesikringen Børnesikringen forhindrer utilsigtet betjening af apparatet. 1. Sørg for, at ovnens funktionsvælger står i sluk-positionen. 2. Tryk og hold og nede samtidigt i 2 sekunder. Der udsendes et lydsignal. SAFE vises i displayet. Gentag trin 2 for at slå børnesikringen fra. 8.2 Brug af funktionslåsen Funktionslåsen kan kun aktiveres, når apparatet er tændt. Med funktionslåsen forhindres en utilsigtet ændring af temperatur- og tidsindstillinger i en igangværende ovnfunktion. 1. Vælg en ovnfunktion, og indstil den som ønsket 2. Tryk på og hold og nede samtidigt i 2 sekunder. Der udsendes et lydsignal. Loc vises i displayet. Gentag trin 2 for at slå funktionslåsen fra. Loc vises i displayet, når du drejer temperaturknappen eller trykker på en knap. Når du drejer på knappen til ovnfunktionerne, slukkes apparatet. Når apparatet slukkes, mens funktionslåsen er slået til, skifter funktionslåsen automatisk til børnesikring. Se under "Brug af børnesikringen". 8.3 Restvarmeindikator Når du slukker for apparatet, viser displayet restvarmeindikatoren, hvis temperaturen i ovnen er over 40 C. Drej temperaturknappen til venstre eller højre for at få vist ovntemperaturen. 8.4 Automatisk slukning Af sikkerhedsmæssige årsager slukkes apparatet automatisk efter et stykke tid, hvis en ovnfunktion er i gang, og du ikke ændrer nogen indstillinger. Temperatur maksimum 1.5 Sluktid (t) Tryk på en vilkårlig knap efter en automatisk slukning for at tænde for apparatet igen. Den automatiske slukning virker ikke med funktionerne: Stegetermometer, Lys, Varighed, Sluttid.

18 Køleblæser Når apparatet er tændt, aktiveres køleblæseren automatisk for at holde apparatets overflader kølige. Hvis du slukker for apparatet, kører blæseren videre, indtil apparatet er kølet af. 8.6 Sikkerhedstermostat Forkert betjening af apparatet eller defekte komponenter kan medføre farlig 9. RÅD OG TIP Se kapitlerne om sikkerhed. Tabellernes temperaturer og bagetider er kun vejledende. De afhænger af opskrifterne samt af kvaliteten og mængden af de anvendte ingredienser. 9.1 Generelle oplysninger Apparatet har fem ovnriller. Tæl ribberne fra bunden af apparatet. Ovnen har et specielt system, der cirkulerer luften og konstant genbruger dampen. Med dette system er det muligt at bruge damp ved tilberedningen, så maden bliver mør indvendig og sprød på overfladen. Det mindsker tilberedningstiden og energiforbruget. Dampen kan sætte sig som fugt i apparatet eller på ovnruderne. Det er normalt. Stå altid på afstand af apparatet, når du åbner dets låge under tilberedning. Tænd apparatet 10 minutter inden tilberedning for at mindske kondenseringen. Tør fugt væk, hver gang du har brugt apparatet. Stil ikke genstandene direkte på apparatets bund, og dæk ikke nogen af dets dele med alufolie, når du overopvarmning. For at hindre dette er ovnen forsynet med en sikkerhedstermostat, som afbryder strømforsyningen. Når temperaturen er faldet, tændes ovnen automatisk igen. tilbereder mad. Dette kan ændre stege-/bageresultaterne og beskadige emaljen. 9.2 Bagning af kager Ovnlågen må først åbnes, når 3/4 af bagetiden er gået. Hvis du bruger to bageplader på samme tid, bør der være en tom rille mellem dem. 9.3 Tilberedning af kød og fisk Brug en bradepande til mad med meget fedt for at forhindre, at ovnen får pletter, der ikke kan fjernes. Lad kødet hvile i ca. 15 minutter inden udskæring, så saften ikke siver ud. Tilføj lidt vand i bradepanden for at forhindre for meget røg i ovnen under stegning. Tilføj vand, hver gang det tørrer ud, for at forhindre røgkondensation. 9.4 Tilberedningstider Tilberedningstiderne afhænger af madvarens type, konsistens og volumen. Hold øje med ydelsen i starten, når du laver lav mad. Find de bedste indstillinger (varmetrin, tilberedningstid, etc.) til dit kogegrej, dine opskrifter og mængderne, når du bruger dette apparat.

19 9.5 Stegetabel Kager Madvare Over-/undervarme Varmluft Tid (min.) Bemærkning Temperatur Ovnrille Temperatur Ovnrille Pisket dej (2 og 4) I en kageform Mørdej (2 og 4) I en kageform Kvargkage m. kærnemælk Æblekage (æbletærte) 1) I en 26 cm kageform (venstre og højre) I to 20 cm kageforme på en grillrist Tærte m. syltetøj Strudel På bageplade Sukkerbrødskage Engelsk julekage/ Fyldig frugtkage 1) (venstre og højre) I en 26 cm kageform I en 26 cm kageform I en 20 cm kageform Plumkage I en brødform 1) Små kager - på én rille Små kager - på to riller Små kager - på tre riller DANSK På bageplade og På bageplade , 3 og På bageplade

20 20 Madvare Over-/undervarme Varmluft Tid (min.) Bemærkning Temperatur Ovnrille Temperatur Ovnrille Lagkagebunde/ kagesnitter - én rille På bageplade Lagkagebunde/ kagesnitter - to riller og På bageplade Lagkagebunde/ kagesnitter - tre riller Marengs - én rille På bageplade Marengsto niveauer 1) , 3 og På bageplade og På bageplade Boller1) På bageplade Flødekager - én rille På bageplade Flødekager - to riller Fyldig frugtkage og På bageplade Frugttærter Victoriakager I en 20 cm kageform I en 24 cm kageform (venstre og højre) 1) Forvarm ovnen i 10 minutter I en 20 cm kageform

21 Brød og pizza Madvare Over-/undervarme Varmluft Tid (min.) Bemærkning Temperatur Ovnrille Temperatur Ovnrille Franskbrød 1) 500 g pr stk., stk. Rugbrød I en brødform Rundstykker 1) på bage (2 og 4) boller plade Pizza1) På en bageplade eller i en bradepande Scones1) På bageplade 1) Forvarm ovnen i 10 minutter. Tærter Madvare Over-/undervarme Varmluft Tid (min.) Bemærkning Temperatur Ovnrille Temperatur Ovnrille I en form I en form Quiches1) I en form Lasagne1) I en form Pastatærte Grøntsagstærte Cannelloni I en form 1) 1) Forvarm ovnen i 10 minutter. Kød DANSK 21 Madvare Over-/undervarme Varmluft Tid (min.) Bemærkning Temperatur Ovnrille Temperatur Ovnrille Oksekød På en grillrist

22 22 Madvare Over-/undervarme Varmluft Tid (min.) Bemærkning Temperatur Ovnrille Temperatur Ovnrille Svin På en grillrist Kalvekød På en grillrist Roastbeef, rød På en grillrist Roastbeef, medium På en grillrist Roastbeef, gennemstegt På en grillrist Flæskebov Flæskeskank Lammekød Med svær stykker Kølle Kylling Hel Kalkun Hel And Hel Gås Hel Kanin Skåret i stykker Hare Skåret i stykker Fasan Hel Fisk Madvare Over-/undervarme Varmluft Tid (min.) Bemærkning Temperatur Ovnrille Temperatur Ovnrille Bækørred/ guldbrasen fisk Tun/laks fileter

23 9.6 Turbogrill Oksekød Madvare Mængde Temperatur Roastbeef eller filet, rød 1) Roastbeef eller filet, medium 1) Roastbeef eller filet, gennemstegt 1) 1) Forvarm ovnen. Svin pr. cm i tykkelsen pr. cm i tykkelsen pr. cm i tykkelsen Madvare Mængde (kg) Temperatur Bov, nakkekam, skinkesteg Kotelet, ribbenssteg Tid (min.) Ovnrille eller eller eller 2 Tid (min.) Ovnrille eller eller 2 Farsbrød eller 2 Svineskank (forkogt) Kalvekød eller 2 Madvare Mængde (kg) Temperatur Tid (min.) Ovnrille Kalvesteg eller 2 Kalveskank eller 2 Lammekød Madvare Mængde (kg) Temperatur Lammekølle, lammesteg Tid (min.) Ovnrille eller 2 Lammeryg eller 2 Fjerkræ Madvare Mængde (kg) Temperatur Udskåret fjerkræ Tid (min.) Ovnrille 0,2-0,25 hver eller 2 DANSK 23

24 24 Madvare Mængde (kg) Temperatur Tid (min.) Ovnrille Fjerkræ, halveret 0,4-0,5 hver eller 2 Kylling, poulard eller 2 And eller 2 Gås eller 2 Kalkun eller 2 Kalkun eller 2 Fisk (dampet) Madvare Mængde (kg) Temperatur Tid (min.) Ovnrille Hel fisk eller Fugtig varmluft Åbn kun apparatets låge, når det er nødvendigt, under tilberedning. Madvare Temperatur Tid (min.) Pastagratin Kartoffelgratin Moussaka Lasagne Cannelloni Brødbudding Risbudding Æblekage Franskbrød Ovnrille

25 9.8 Optøning DANSK 25 Madvare Mængde (g) Optøningstid (min.) Efteroptøning (min.) Bemærkning Kylling Læg en underkop med bunden opad i en spisetallerken; læg kyllingen på den. Vendes, når halvdelen af tiden er gået. Kød Vendes, når halvdelen af tiden er gået. Kød Vendes, når halvdelen af tiden er gået. Ørred Jordbær Smør Fløde 2 x Fløden kan godt piskes, selv om der er enkelte frosne klumper i den. Kage Tørring - Varmluft Beklæd pladerne med smørrebrødseller bagepapir. Resultatet bliver bedst, hvis du slukker for ovnen efter halvdelen af tørretiden, åbner lågen og lader madvarerne køle af natten over for at færdiggøre tørringen. Grøntsager Madvare Temperatur Tid (t) Ovnrille 1 rille 2 riller Bønner / 4 Peberfrugt / 4 Suppeurter / 4 Svampe / 4 Krydderurter / 4 Frugt Madvare Temperatur Tid (t) Ovnrille 1 rille 2 riller Blommer / 4

26 26 Madvare Temperatur Tid (t) Ovnrille 1 rille 2 riller Abrikoser / 4 Æble, i skiver / 4 Pærer / Varmluft + damp Kager og bagværk Madvare Temperatur Tid (min.) Ovnrille Bemærkning Æblekage1) I en 20 cm kageform Tærter I en 26 cm kageform Frugtkage I en 26 cm kageform Sukkerbrødskage I en 26 cm kageform Panettone1) I en 20 cm kageform Plumkage1) I en brødform Små kager i form (2 og 4) På bageplade Lagkagebunde (2 og 4) På bageplade Gærboller1) På bageplade Briocher1) (2 og 4) På bageplade 1) Forvarm ovnen i 10 minutter. Brød og pizza Madvare Mængde (g) Temperatur Tid (min.) Ovnrille Bemærkning Franskbrød 1) 500 g pr stk., stk. Småt gærbrød 1) på bagepla (2 og 4) 6-8 boller de Pizza1) På bageplade 1) Forvarm ovnen i 10 minutter.

27 DANSK 27 Tærter Madvare Temperatur Tid (min.) Ovnrille Bemærkning Fyldte grøntsager I en form Lasagne I en form Kartoffelgratin (2 og 4) I en form Kød Madvare Mængde (g) Temperatur Tid (min.) Ovnrille Bemærkning Flæskesteg På en grillrist Kalv På en grillrist Roastbeef, rød På en grillrist Roastbeef, gennemstegt På en grillrist På en grillrist Lammekød Kølle Kylling Hel Kalkun Hel And Hel Gås Hel Kanin Skåret i stykker Fisk Madvare Roastbeef, rosa Mængde (g) Temperatur Tid (min.) Ovnrille Bemærkning Ørred fisk Tun fileter Kulmule Genopvarmning med damp Madvare Temperatur Tid (min.) Ovnrille Bemærkning Sammenkogte Genopvarm på en tallerken retter / Gratin 1) Pasta og sauce1) Genopvarm på en tallerken

28 28 Madvare Tilbehør (f.eks. ris, kartofler, pasta) 1) Temperatur Tid (min.) Ovnrille Bemærkning Genopvarm på en tallerken Enkelte retter1) Genopvarm på en tallerken Kød1) Genopvarm på en tallerken Grøntsager1) Genopvarm på en tallerken 1) Forvarm ovnen i 10 minutter Tilberedning i det diætetiske fad Brug funktionen Varmluft + damp Grøntsager Madvare Temperatur Tid (min.) Ovnrille Broccoli, buketter Aubergine Blomkål, buketter Tomater Hvid asparges Grøn asparges Squash, skiver Gulerødder Fennikel Kålrabi Peberfrugt, strimlet Selleri, skiver Kød Madvare Temperatur Tid (min.) Ovnrille Kogt kinke Pocheret kyllingebryst

29 DANSK 29 Madvare Temperatur Tid (min.) Ovnrille Hamburgerryg (svinekam) Fisk Madvare Temperatur Tid (min.) Ovnrille Ørred Laksefilet Tilbehør Madvare Temperatur Tid (min.) Ovnrille Ris Uskrællede kartofler, mellemstore Kogte kartofler i kvarte Polenta Tabel for termometer Madvare Kalvesteg Kalveskank Roastbeef, rød Roastbeef, rosa Roastbeef, gennemstegt Flæskebov Flæskeskank Lammekød Kylling 98 Hare Bækørred/havrude Tun/laks VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Se kapitlerne om sikkerhed. Kernetemperatur

30 Bemærkninger om rengøring Aftør apparatets front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel. Metalflader rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel. Rengør altid apparatet indvendigt efter brug. Ophobning af fedt eller andre madrester kan medføre brand. Risikoen er højere for bradepanden. Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel. Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det tørre. Brug en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel. Hvis der anvendes non-stick-tilbehør: Brug ikke skrappe rengøringsmidler, skarpe genstande eller opvaskemaskine til rengøring. Det kan beskadige non-stickbelægningen Tilbehør af rustfrit stål eller aluminium Rengør kun ovnlågen med en våd svamp. Tør efter med en blød klud. Brug aldrig ståluld, syre eller slibende midler. De kan beskadige ovnens udvendige flader. Brug samme fremgangsmåde til at rengøre ovnens betjeningspanel Rengør lågepakningen Se jævnligt lågepakningen efter. Lågepakningen sidder rundt om ovnrummets ramme. Brug ikke apparatet, hvis lågepakningen er beskadiget. Kontakt et autoriseret servicecenter. Se de generelle oplysninger om rengøring for at rengøre lågepakningen Udtagning af ovnribber For at rengøre ovnen fjernes ovnribberne. 1. Træk forenden af ribben væk fra sidevæggen. 2. Træk den bageste ende af ovnribben væk fra sidevæggen, og fjern den. 1 Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge Rengøring af vandtank 2 Undlad at komme vand i vandtanken under rengøringsproceduren. Under rengøringsproceduren kan der dryppe vand fra dampåbningen ind i ovnrummet. Stil en dryppande på ribben lige under dampindgangen for at undgå, at der drypper vand direkte ned i bunden af ovnrummet. Med tiden kan der dannes kalkaflejringer i ovnen. Det kan du forebygge ved at rengøre de dele af ovnen, der udvikler damp. Tøm vandtanken, hver gang du har lavet mad med damp. Vandtyper

31 DANSK 31 Blødt vand med et lavt kalkindhold - producenten anbefaler dette, fordi ovnen så ikke skal ikke gøres ren så ofte. Postevand - du kan bruge det, hvis ejendommens vandforsyning har vandrenser eller blødgøringsanlæg. Hårdt vand med et højt kalkindhold - det forringer ikke ovnens ydeevne, men ovnen skal gøres ren oftere. TABEL FOR KALKMÆNGDE ANGIVET AF W.H.O. (Verdenssundhedsorganisationen) Kalkaflejring Vandets hårdhed Vandklassificering (Franske grader) (Tyske grader) Udfør afkalkning hver 0-60 mg/l Blødt 75 anvendelser - 2,5 måned mg/l Middelhårdt 50 anvendelser - 2 måned mg/l Hårdt eller kalkholdigt 40 anvendelser - 1,5 måned over 180 mg/l over 18 over 10 Meget hårdt 30 anvendelser - 1 måned 1. Hæld 850 ml vand i tanken, og tilsæt 50 ml citronsyre (fem teskefulde). Sluk for ovnen, og vent i ca. 60 minutter. 2. Tænd for ovnen, og indstil funktionen Varmluft + damp. Indstil temperaturen på 230 C. Sluk den efter 25 minutter, og lad den køle af i 15 minutter. 3. Tænd for ovnen, og indstil funktionen Varmluft + damp. Indstil temperaturen til mellem 130 og 230 C. Sluk ovnen efter 10 minutter. Lad den køle af, og fortsæt med at fjerne indholdet i tanken. Se "Tømning af vandtanken". 4. Skyl vandtanken, og fjern den resterende kalkaflejring i ovnen med en klud. 5. Rengør afløbsrøret med hånden i varmt vand og sæbe. Brug ikke syre, spray eller lignende rengøringsmidler for at undgå skade Rengøring af ovnlåge Ovnlågen har tre ovnglas.du kan fjerne ovnlågen og de indvendige ovnglas for at rengøre dem. Ovnlågen kan smække i, hvis du prøver at fjerne ovnglassene, mens ovnlågen sidder på. PAS PÅ! Brug ikke apparatet uden ovnglassene. 1. Åbn lågen helt, og hold på de to hængsler.

32 Udløs låsesystemet, så ovnglassene kan tages ud. 2. Løft armene på de to hængsler, og drej dem. 6. Drej de to holdere 90, og tag dem ud af deres leje Luk ovnlågen halvvejs til den første åbne position. Træk den så fremad, og tag den ud af lejerne. 7. Løft først ovnglassene forsigtigt ud et ad gangen og fjern dem derefter. Start fra det øverste ovnglas Læg lågen på et fast underlag, med et blødt stykke stof under. 8. Rengør ovnglassene med vand og sæbe. Tør ovnglassene omhyggeligt af.

33 Når rengøringen er udført, skal ovnglassene og ovnlågen monteres. Udfør ovennævnte trin i omvendt rækkefølge. Sørg for at sætte ovnglassene (A og B) på plads i den rigtige rækkefølge.det første ovnglas (A) har en dekoreret ramme. Grafikken skal vende mod lågens indvendige zone. Kontrollér efter isætningen, at overfladen af ovnglassets ramme (A) ikke er ru, når du rører ved den. A B 10.7 Udskiftning af pæren DANSK 33 Læg en klud i bunden af apparatets rum. Det forhindrer, at glasset og rummet beskadiges. Fare for dødsfald ved elektrisk stød! Afbryd sikringen, inden du udskifter pæren. Pæren og glasset kan blive varmt. PAS PÅ! Hold altid halogenpæren med en klud for at forhindre fedtrester i at brænde fast på pæren. 1. Sluk for apparatet. 2. Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller sluk på gruppeafbryderen. Sørg for at sætte det midterste ovnglas korrekt i lejerne. Den bageste pære 1. Drej dækglasset mod uret for at fjerne det. 2. Gør glasset rent. 3. Udskift pæren med en passende 300 C varmefast pære. 4. Montér lampeglasset. 11. FEJLFINDING Se kapitlerne om sikkerhed.

34 Hvis noget går galt... Problem Mulige årsager Afhjælpning Ovnen kan ikke tændes eller betjenes. Ovnen er ikke sluttet til en strømforsyning, eller det er forkert tilsluttet. Kontrollér, om ovnen er sluttet korrekt til strømforsyningen (se tilslutningsdiagrammet, hvis det findes). Ovnen bliver ikke varm. Ovnen er slukket. Tænd for ovnen. Ovnen bliver ikke varm. Uret er ikke indstillet. Indstil uret. Ovnen bliver ikke varm. Ovnen bliver ikke varm. Ovnen bliver ikke varm. Ovnen bliver ikke varm. Der er ikke foretaget de nødvendige indstillinger. Den automatiske slukning er aktiveret. Børnesikringen er aktiveret. Fejlstrømsrelæet har afbrudt strømmen. Se efter, om indstillingerne er rigtige. Se under "Automatisk slukning". Se under "Brug af børnesikringen". Se efter, om fejlen skyldes en defekt sikring. Kontakt en kvalificeret installatør, hvis fejlstrømsrelæet afbryder strømmen flere gange i træk. Pæren ikke lyser. Pæren er defekt. Udskift pæren. Termometeret virker ikke. Der er vand i ovnen. Dampfunktionen virker ikke. Dampfunktionen virker ikke. Det tager over tre minutter at tømme vandtanken, eller der siver vand ud fra dampåbningen. Maden er for kort eller lang tid om at blive færdig. Der samler sig damp og kondensvand på maden og i ovnrummet. Termometerets stik er ikke sat korrekt ind i bøsningen. Der er for meget vand i tanken. Hullet er blokeret af kalk. Der er ikke vand i tanken. Der er kalkaflejringer i ovnen. Temperaturen er for lav eller for høj. Maden har stået for længe i ovnen. Sæt termometerets stik så langt ind som muligt i bøsningen. Sluk for ovnen, og tør vandet op med en klud eller svamp. Kontrollér dampåbningen. Fjern kalken. Påfyld vandtanken. Rengøring af vandtanken. Se "Rengøring af vandtanken". Justér om nødvendigt temperaturen. Følg vejledningen i brugsanvisningen. Lad ikke maden stå i ovnen længere end minutter efter tilberedningen.

35 DANSK 35 Problem Mulige årsager Afhjælpning Displayet viser "C2". Displayet viser en fejlkode, der ikke står i tabellen. Du har forsøgt at starte optøningsfunktionen, men har ikke taget termometeret ud af stikket. Tag stikket til termometeret ud af bøsningen. Der er en elektrisk fejl. Sluk for ovnen med ejendommens/husets sikring, eller slå relæet på tavlen fra, og tænd igen. Kontakt kundeservice, hvis fejlkoden vises i displayet igen. Apparatet er tændt, men bliver ikke varmt. Blæseren virker ikke. Displayet viser "Demo". Demo-funktionen er aktiveret. 1. Sluk for ovnen. 2. Tryk og hold -knappen nede. 3. Det første ciffer på displayet og Demo-lampen begynder at blinke. 4. Indtast koden 2468 ved at trykke på knapperne eller for at ændre værdierne, og tryk på for at bekræfte. 5. Det næste ciffer begynder at blinke. 6. Demo-funktionen deaktiveres, når du bekræfter, at det sidste ciffer og koden er korrekt Serviceoplysninger Hvis du ikke selv kan løse problemet: Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter. De nødvendige oplysninger til servicecentret er angivet på typeskiltet. Typeskiltet er placeret på apparatets frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes fra ovnrummet. Det anbefales, at du noterer oplysningerne her: Model (MOD.)... Produktnummer (PNC)... Serienummer (S.N.)...

36 INSTALLATION Se kapitlerne om sikkerhed Indbygning 12.3 Tilslutning, el Producenten påtager sig intet ansvar, hvis forholdsreglerne i kapitlerne Om sikkerhed ikke følges. 600 min min Dette apparat er forsynet med et stik og et forbindelseskabel Kabel Tilgængelige tilslutningskabler til installation eller udskiftning: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F Se tilsluttet effekt i alt på typeskiltet for at få oplysninger om kablets tværsnit. Du kan også se i tabellen: min min Effekt i alt (W) maksimum x 0.75 maksimum x 1 maksimum x 1.5 Kablets tværsnit (mm²) Jordkablet (grønt/gult kabel) skal være 2 cm længere end fase- og nulkabler (blå og brune kabler) Fastgørelse af apparatet til skab A B

37 13. ENERGIEFFEKTIV 13.1 Produktkort og information i henhold til EU 65-66/2014 Leverandørens navn Identifikation af model Energieffektivitetsindeks 81.2 Energieffektivitetsklasse A+ Energiforbrug med en standardmængde, almindelig tilstand Energiforbrug med en standardmængde, blæsertvungen tilstand Antal ovnrum 1 Varmekilde Volumen Type ovn Vægt Electrolux EOB740X 0.93 kwh/cyklus 0.69 kwh/cyklus Elektricitet 72 l Indbygningsovn 36.4 kg DANSK 37 EN Elkogeapparater til husholdning - Del 1: Komfurer, ovne, dampovne og grillapparater - Metoder til måling af ydeevne Energibesparelse Apparatet har funktioner, som hjælper dig med at spare energi ved daglig madlavning. Generelle råd Sørg for, at ovnlågen er lukket korrekt, når apparatet er tændt, og hold den lukket så meget som muligt under tilberedningen. Brug metalfade for at forbedre energibesparelsen. Stil om muligt maden i ovnen uden at forvarme den. Når madlavningen tager over 30 minutter, skal ovntemperaturen reduceres mest muligt 3-10 minutter, før tilberedningstiden er gået, afhængigt af madlavningens varighed. Restvarmen i ovnen bliver ved med at tilberede maden. Brug restvarmen til at opvarme andre madvarer. Tilberedning med blæser - brug om muligt tilberedningsfunktionerne med blæser for at spare energi. Restvarme Hvis et program med tidsvalget (Varighed, Sluttid) er aktiveret i visse ovnfunktioner, og tilberedningstiden er på over 30 minutter, slukkes varmelegemerne automatisk 10 % tidligere. Blæseren og lampen bliver ved med at være tændt. Tilberedning med slukket lampe - sluk for lampen under tilberedningen, og tænd den kun, når det er nødvendigt. Holde maden varm - vælg den lavest mulige temperaturindstilling, hvis du ønsker at bruge restvarmen til at holde maden varm. Displayet viser restvarmetemperaturen.

OOP600. DA Dampovn Brugsanvisning 2 NO Dampovn Bruksanvisning 39

OOP600. DA Dampovn Brugsanvisning 2 NO Dampovn Bruksanvisning 39 OOP600 DA Dampovn Brugsanvisning 2 NO Dampovn Bruksanvisning 39 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG BRUG...8

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG

Detaljer

BPB352021M BPB352021W. DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 36 Dampovn USER MANUAL

BPB352021M BPB352021W. DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 36 Dampovn USER MANUAL BPB352021M BPB352021W DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 36 Dampovn USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...7

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MIRAKULÖS NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Før ibrugtagning 9 Daglig brug 11 Urfunktioner 13 Brug

Detaljer

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS DK NO

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS DK NO MIRAKULÖS GRÄNSLÖS DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 12 Brug af tilbehøret

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK 4 NORSK 31 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjeningspanel 9 Før ibrugtagning 11 Daglig brug

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK 4 NORSK 32 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjeningspanel 10 Før ibrugtagning 12 Daglig brug

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MIRAKULÖS NO DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion

Detaljer

EOB300. DA Ovn Brugsanvisning 2 NO Ovn Bruksanvisning 25

EOB300. DA Ovn Brugsanvisning 2 NO Ovn Bruksanvisning 25 EOB300 DA Ovn Brugsanvisning 2 NO Ovn Bruksanvisning 25 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Detaljer

BEJUBLAD HYLLAD DK NO

BEJUBLAD HYLLAD DK NO BEJUBLAD HYLLAD DK NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 11 Brug af tilbehøret

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MIRAKULÖS NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK 4 NORSK 25 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Før ibrugtagning 9 Daglig brug 10 Urfunktioner 12 Brug

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 9 Produktbeskrivelse 10 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion 13 Urfunktioner

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer KULINARISK DK NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 12 Brug af tilbehøret 12

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer KULINARISK DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 12 Brug af tilbehøret 12

Detaljer

BEJUBLAD HYLLAD DK NO

BEJUBLAD HYLLAD DK NO BEJUBLAD HYLLAD DK NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 11 Brug af tilbehøret

Detaljer

RAFFINERAD RUTINERAD DK NO

RAFFINERAD RUTINERAD DK NO RAFFINERAD RUTINERAD DK NO DANSK 4 NORSK 21 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 8 Urfunktionstaster 10 Brug af tilbehøret

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK 4 NORSK 32 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjeningspanel 10 Før ibrugtagning 12 Daglig brug

Detaljer

EHH3320FOK. ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54

EHH3320FOK. ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 EHH3320FOK ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 2 www.electrolux.com 内 容 1. 安 全 信 息... 3 2. 安 全 说 明... 4 3. 产 品 说 明... 5

Detaljer

RAFFINERAD RUTINERAD DK NO

RAFFINERAD RUTINERAD DK NO RAFFINERAD RUTINERAD DK NO DANSK 4 NORSK 21 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 11 Brug af tilbehøret

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MIRAKULÖS NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

Indbygningsovn HBG3414.0S Innebygd stekeovn HBG3414.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG3414.0S Inbyggnadsugn HBG3414.0S

Indbygningsovn HBG3414.0S Innebygd stekeovn HBG3414.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG3414.0S Inbyggnadsugn HBG3414.0S Indbygningsovn HBG3414.0S Innebygd stekeovn HBG3414.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG3414.0S Inbyggnadsugn HBG3414.0S [da] Brugsanvisning...3 [no] Bruksveiledning...26 [fi] Käyttöohje... 49 [sv] Bruksanvisning...

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer GÖRLIG DK NO DANSK 4 NORSK 20 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Før ibrugtagning 9 Daglig brug 9 Ekstrafunktioner 10 Råd

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 20. Komfur Komfyr ZCV65000WA

DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 20. Komfur Komfyr ZCV65000WA DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 20 Komfur Komfyr ZCV65000WA Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Produktbeskrivelse 6 Før ibrugtagning 7 Kogesektion Daglig brug 7 Kogesektion Nyttige

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK HÖGKLASSIG NO DANSK 4 NORSK 27 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 8 Daglig brug 10 Fleksibelt induktionsområde 12 Råd og tip 16 Vedligeholdelse og

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer GÖRLIG DK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 29 Käyttöohje... 55 Bruksanvisning... 81

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 29 Käyttöohje... 55 Bruksanvisning... 81 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 29 Käyttöohje... 55 Bruksanvisning... 81 HB73A1.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL... 7

Detaljer

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk Norsk Dansk Bruksanvisning Brugsanvisning ES 80 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før du begynner å bruke maskinen! Læs brugermanualen og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug!

Detaljer

Type IOD 12690-90 X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 39

Type IOD 12690-90 X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 39 Type IOD 12690-90 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 39 Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig med din nye

Detaljer

Bruksanvisning... 23. Käyttöohje... 43 Bruksveiledning... 63 HC622213U

Bruksanvisning... 23. Käyttöohje... 43 Bruksveiledning... 63 HC622213U [da] [sv] [fi] [no] Brugsanvisning...3 Bruksanvisning... 23 Käyttöohje... 43 Bruksveiledning... 63 HC622213U Fritstående komfur HC622213U Spis HC622213U Vapaasti seisova liesi HC622213U Komfyr HC622213U

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 22 SV Bruksanvisning 41. Komfur Komfyr Spis ZCV662N

DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 22 SV Bruksanvisning 41. Komfur Komfyr Spis ZCV662N DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 22 SV Bruksanvisning 41 Komfur Komfyr Spis ZCV662N Indhold Om sikkerhed 2 Produktbeskrivelse _ 5 Før ibrugtagning 5 Kogesektion Daglig brug _ 6 Kogesektion Nyttige

Detaljer

Type IO 57 00 TRS ELG

Type IO 57 00 TRS ELG 100 150 50 200 250 0 Type IO 57 00 TRS ELG DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 30 DK Tillykke med din nye GRAM ovn Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig

Detaljer

Elan 110 Gas og el. Elan 110 Dual Fuel. Elan 110 Dobbel energi

Elan 110 Gas og el. Elan 110 Dual Fuel. Elan 110 Dobbel energi Elan 110 Gas og el Brugs- og monteringsvejledning Elan 110 Dual Fuel Instructions for use and installation Elan 110 Dobbel energi Bruks- og installasjonsanvisning U109663-08 2 DK Dansk 4 GB IE English

Detaljer

90 Gas og el FSD 90 Duel Fuel FSD 90 Dobbel energi FSD

90 Gas og el FSD 90 Duel Fuel FSD 90 Dobbel energi FSD 90 Gas og el FSD 90 Duel Fuel FSD 90 Dobbel energi FSD Brugs- og monteringsvejledning Instructions for use and installation Bruks- og installasjonsanvisning ArtNo.000-0008 Falcon logo shaded U109673-03

Detaljer

Type CIP CIP X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 45

Type CIP CIP X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 45 Type CIP 56550 CIP 56550 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 45 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit

Detaljer

Type PIOMPTS18 PIOMPTB18. DK Brugervejledning 2. NO Bruksanvisning 28

Type PIOMPTS18 PIOMPTB18. DK Brugervejledning 2. NO Bruksanvisning 28 Type PIOMPTS18 PIOMPTB18 DK Brugervejledning 2 NO Bruksanvisning 28 Tillykke med din nye indbygningsovn DK Læs hele brugervejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig med din

Detaljer

EOP601. DA Ovn Brugsanvisning 2 NO Ovn Bruksanvisning 32

EOP601. DA Ovn Brugsanvisning 2 NO Ovn Bruksanvisning 32 EOP601 DA Ovn Brugsanvisning 2 NO Ovn Bruksanvisning 32 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Detaljer

Din bruksanvisning PROGRESS PBP5320X http://no.yourpdfguides.com/dref/940573

Din bruksanvisning PROGRESS PBP5320X http://no.yourpdfguides.com/dref/940573 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK VÄLGJORD NO DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse af apparatet 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Tilvalg 10 Indstillinger 11 Før ibrugtagning

Detaljer

EUF2748AOX DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 18 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 34

EUF2748AOX DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 18 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 34 EUF2748AOX DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 18 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 34 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Type CIP DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 37

Type CIP DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 37 Type CIP 46550 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 37 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur og

Detaljer

O C. Type EKIP EKIP X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 37

O C. Type EKIP EKIP X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 37 O C Type EKIP 12654-92 EKIP 12654-92 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 37 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig

Detaljer

Kombi dampovnhbc36d7.4. Dampstekeovn HBC36D7.4.

Kombi dampovnhbc36d7.4. Dampstekeovn HBC36D7.4. Kombi dampovnhbc6d7.4. Dampstekeovn HBC6D7.4. [da] Brugsanvisning... [no] Bruksveiledning... 6 Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger... 4 Årsager til skader...5 Det nye

Detaljer

Type CI CI X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 35

Type CI CI X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 35 Type CI 46550 CI 46550 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 35 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye

Detaljer

ERF3301AOW ERF3301AOX. DA Køleskab Brugsanvisning 2 NO Kjøleskap Bruksanvisning 11

ERF3301AOW ERF3301AOX. DA Køleskab Brugsanvisning 2 NO Kjøleskap Bruksanvisning 11 ERF3301AOW ERF3301AOX DA Køleskab Brugsanvisning 2 NO Kjøleskap Bruksanvisning 11 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. VEDLIGEHOLDELSE

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC 60015 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924933

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC 60015 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924933 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LAVATHERM 86589IH3 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25

LAVATHERM 86589IH3 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 LAVATHERM 86589IH3 DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. TILBEHØR... 8 5. BETJENINGSPANEL... 9

Detaljer

ENN2854COW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 46

ENN2854COW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 46 ENN2854COW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Detaljer

Brugervejledning IMC 8635 90 X

Brugervejledning IMC 8635 90 X Brugervejledning DA IMC 8635 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de forskellige betjeningsfunktioner

Detaljer

O C. Type KIK EKI EKI X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 35

O C. Type KIK EKI EKI X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 35 O C Type KIK 12256-60 EKI 12654-90 EKI 12654-90 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 35 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør

Detaljer

O C. Type 12KPI DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 37

O C. Type 12KPI DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 37 O C Type 12KPI 630-40 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 37 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur

Detaljer

ESF7551ROW ESF7551ROX. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 24

ESF7551ROW ESF7551ROX. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 24 ESF7551ROW ESF7551ROX DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKD60253W

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKD60253W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer ISANDE DK NO DANSK 4 NORSK 26 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Før ibrugtagning 12 Daglig brug 12 Råd og

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Oppvaskmaskin F66783W0P F66783M0P

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Oppvaskmaskin F66783W0P F66783M0P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Oppvaskmaskin F66783W0P F66783M0P 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

Type CI DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 34

Type CI DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 34 Type CI 46350 DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 34 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur og

Detaljer

PIE6..R1.E. [sv] Bruksanvisning...22 [fi] Käyttöohje...32. [da] Brugsanvisning...2 [no] Bruksveiledning... 12 *9000308781* 9000308781

PIE6..R1.E. [sv] Bruksanvisning...22 [fi] Käyttöohje...32. [da] Brugsanvisning...2 [no] Bruksveiledning... 12 *9000308781* 9000308781 PIE6..R1.E [da] Brugsanvisning...2 [no] Bruksveiledning... 12 [sv] Bruksanvisning...22 [fi] Käyttöohje...32 *9000308781* 9000308781 Indholdsfortegnelse Råd og vejledning om sikkerhed... 2 Sikkerhedsanvisninger...2

Detaljer

HD7818 HD7817 6 7 8 A 4222.200.0525.5

HD7818 HD7817 6 7 8 A 4222.200.0525.5 1 HD7818 HD7817 1 2 3 11 4 10 5 6 9 7 8 2 3 4 5 6 7 8 A 9 B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4222.200.0525.5 DANSK Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte

Detaljer

FSE52600P. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Oppvaskmaskin USER MANUAL

FSE52600P. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Oppvaskmaskin USER MANUAL FSE52600P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Oppvaskmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer MÖJLIG DK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0 DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING... 6 4. DAGLIG BRUG...7 5. RÅD OG TIP...8 6.

Detaljer

FFE62800PM FFE62800PW. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 26 Oppvaskmaskin USER MANUAL

FFE62800PM FFE62800PW. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 26 Oppvaskmaskin USER MANUAL FFE62800PM FFE62800PW DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 26 Oppvaskmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3.

Detaljer

ERC2105AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 16

ERC2105AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 16 ERC2105AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 16 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING...5 4. DAGLIG BRUG... 7 5.

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G DA NO Document Number 2960310889_DA/180314.0925 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK DYNAMISK NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjening 10 Daglig brug 14 Råd og tip 18 Vedligeholdelse

Detaljer

Type IOD X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 37

Type IOD X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 37 Type IOD 9690-90 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 37 Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig med din nye

Detaljer

ESF4513LOW ESF4513LOX. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23

ESF4513LOW ESF4513LOX. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23 ESF4513LOW ESF4513LOX DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

DANSK. Brugervejledning IOP X

DANSK. Brugervejledning IOP X DANSK Brugervejledning IOP 8632-90 X Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig med din nye ovn og de forskellige betjeningsfunktioner

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK HYGIENISK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

HK874400FB DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 18 SV Bruksanvisning 34

HK874400FB DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 18 SV Bruksanvisning 34 HK874400FB DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 18 SV Bruksanvisning 34 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Detaljer

ESF 7540ROW ESF 7540ROX DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 20

ESF 7540ROW ESF 7540ROX DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 20 ESF 7540ROW ESF 7540ROX DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 20 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MEDELSTOR NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Tilvalg 9 Indstillinger 10 Før ibrugtagning 12 Daglig

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 30 Vaskemaskin LFL 86806

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 30 Vaskemaskin LFL 86806 DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 30 Vaskemaskin LFL 86806 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

Type IO IO X IO B

Type IO IO X IO B Type IO 9690-90 IO 9690-90 X IO 9690-90 B DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 36 Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig

Detaljer

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

ESF 8530ROW ESF 8530ROK. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23

ESF 8530ROW ESF 8530ROK. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23 ESF 8530ROW ESF 8530ROK DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

EN3613AOW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 47

EN3613AOW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 47 EN3613AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Detaljer

ESL 8336RO. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23

ESL 8336RO. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23 ESL 8336RO DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

Brugervejledning Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn IM X

Brugervejledning Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn IM X Brugervejledning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Mikrobølgeovn IM 9612 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit

Detaljer

EUG1343AOW DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 16

EUG1343AOW DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 16 EUG1343AOW DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 16 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING...6 4. FØR IBRUGTAGNING...8 5.

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK FROSTFRI NO DANSK 4 NORSK 22 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Daglig brug 11 Råd og tip 13 Vedligeholdelse

Detaljer

FSE51600P. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Oppvaskmaskin USER MANUAL

FSE51600P. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Oppvaskmaskin USER MANUAL FSE51600P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Oppvaskmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

LM 95699 F DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 31

LM 95699 F DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 31 LM 95699 F DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 31 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Detaljer

Type EKI 9654-90 EKI 9654-90 X

Type EKI 9654-90 EKI 9654-90 X O C Type EKI 9654-90 EKI 9654-90 X DK Betjeningsvejledning NO Bruksanvisning 5 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 21 Oppvaskmaskin FAVORIT 66792MOP FAVORIT 66792WOP FAVORIT 66792BOP

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 21 Oppvaskmaskin FAVORIT 66792MOP FAVORIT 66792WOP FAVORIT 66792BOP DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 21 Oppvaskmaskin FAVORIT 66792MOP FAVORIT 66792WOP FAVORIT 66792BOP 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer MÖJLIG DK NO DANSK 4 NORSK 20 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 8 Daglig brug 9 Råd og tip 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 12 Installation

Detaljer

O C. Type EKP EKP X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 34

O C. Type EKP EKP X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 34 O C Type EKP 12654-92 EKP 12654-92 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 34 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig

Detaljer