DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 20. Komfur Komfyr ZCV65000WA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 20. Komfur Komfyr ZCV65000WA"

Transkript

1 DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 20 Komfur Komfyr ZCV65000WA

2 Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Produktbeskrivelse 6 Før ibrugtagning 7 Kogesektion Daglig brug 7 Kogesektion Nyttige oplysninger og råd 8 Kogesektion Vedligeholdelse og rengøring _ 8 Om sikkerhed Ovn Daglig brug 9 Ovn Nyttige oplysninger og råd 9 Ovn Vedligeholdelse og rengøring 15 Hvis noget går galt _ 18 Installation 18 Miljøhensyn _ 19 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes. Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug. Sikkerhed for børn og andre udsatte personer Advarsel Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet. Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de overvåges af en voksen eller en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må ikke lege med apparatet. Opbevar al emballagen utilgængeligt for børn. Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens det køler af. De tilgængelige dele er varme. Hvis apparatet har en børnesikring, anbefales det, at du aktiverer den. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden overvågning. Generelt om sikkerhed Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Rør ikke ved varmelegemerne. 2

3 Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en særskilt fjernbetjening. Tilberedning uden opsyn på en kogesektion med fedt eller olie kan være farligt og kan muligvis resultere i brand. Forsøg aldrig at slukke en brand med vand, men sluk for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et låg eller et brandtæppe. Opbevar ikke genstande på kogefladerne. Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet. Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget varme. Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses. Vær forsigtig, når du rør ved opbevaringsskuffen. Den kan blive meget varm. Hvis den glaskeramiske overflade er revnet: Sluk for apparatet for ikke at risikere elektrisk stød. Se efter, at der er slukket for komfuret, inden pæren skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk stød. Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret serviceværksted eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer. Sikkerhedsanvisninger Installation Advarsel Apparatet må kun installeres af en sagkyndig. Fjern al emballagen. Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat. Følg den medfølgende brugsanvisning. Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker. Apparatet må aldrig trækkes i håndtaget. Mindsteafstanden til andre apparater og enheder skal overholdes. Sørg for, apparatet er installeret under og opad stabile køkkenelementer. Apparatets sider skal stå ved siden af apparater eller enheder med samme højde. Apparatet må ikke installeres på en platform. Montér ikke apparatet op mod en dør eller under et vindue. Dette for at undgå, at der falder varmt kogegrej ned fra apparatet, når døren eller vinduet åbnes. 3

4 Advarsel Sørg for at montere Brug stabiliserende midler for at forhindre, at Advarsel Risiko for personskade, apparatet kan vælte. Se forbrændinger eller elektrisk stød. installationsvejledningen. Brug apparatet i et husholdningsmiljø. Tilslutning, el Apparatets specifikationer må ikke ændres. Advarsel Risiko for brand og elektrisk Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er tilstoppede. stød. Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der kvalificeret elektriker. er tændt for det. Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Sluk altid apparatet efter hver brug. Stærkstrømsreglementet. Apparatet bliver varmt indvendigt, når det er i Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet brug. Undlad at røre ved apparatets indvendige varmelegemer. Brug altid grillhandsker til svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte en elektriker. at tage ribber eller ovnfaste fade ud eller sætte dem i. Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt. Vær forsigtig, når du åbner apparatets låge, Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledningerget varm luft ud. mens apparatet er i brug. Der kan trænge me- Pas på, du ikke beskadiger netstikket og ledningen. Kontakt det lokale servicecenter eller når det har kontakt med vand. Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller en elektriker, hvis en beskadiget ledning skal Belast ikke ovnlågen, når den er åben. udskiftes. Brug ikke en ekstern timer eller et separat Elledninger må ikke kommer i berøring med fjernbetjeningssystem til at betjene apparatet. apparatets låge, især når lågen er varm. Hold altid apparatets låge lukket, når apparatet er i brug. Beskyttelsen mod elektrisk stød fra strømførte og isolerede dele skal fastgøres, så den ikke Læg ikke bestik eller grydelåg på kogezonerne. De bliver varme. kan fjernes uden værktøj. Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er ad- Brug ikke apparatet som arbejds- eller som Sæt kogezonen på "sluk" efter brug. gang til elstikket efter installationen. frasætningsplads. Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte Hvis apparatets overflade er revnet, skal apparatet øjeblikkeligt kobles fra strømforsynin- netstikket i. Undgå at slukke for maskinen ved at trække i gen. Dette er for at forhindre elektrisk stød. ledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten. Advarsel Der er fare for brand eller eksplosion. Brug kun korrekte isoleringsenheder: Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrøms- dampe, når de opvarmes. Hold flammer eller Fedtstoffer og olie kan udsende brændbare relæer og kontaktorer. opvarmede genstande væk fra fedtstoffer og Apparatets installation skal udføres med et olie, når du tilbereder mad med dem. isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet De dampe, som meget varm olie udsender, kan afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret kan forårsage selvantændelse. skal have en brydeafstand på mindst 3 mm. Brugt olie, der kan indholde madrester, kan forårsage brand ved en lavere temperatur end olie, der bruges for første gang. 4

5 Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette. Lad ikke gnister eller åben ild komme i nærheden af apparatet, når du åbner lågen. Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af ingredienser med alkohol kan medføre, at der dannes en blanding af alkohol og luft. Forsøg ikke at slukke en brand med vand. Frakobl apparatet, og dæk flammen med et låg eller et brandtæppe. Advarsel Risiko for beskadigelse af apparatet. Sådan undgår du at beskadige eller misfarve emaljen: Stil ikke ovnfaste fade eller andre genstande direkte på apparatets bund. Læg ikke aluminiumfolie direkte på apparatets bund. Hæld aldrig vand direkte ind i det varme apparat. Lad ikke fugtige fade og retter stå i apparatet efter tilberedningen. Vær forsigtig, når du fjerner eller monterer ribberne. Farveændring af emaljen forringer ikke apparatets ydeevne. Det er ikke en fejl, men en naturlig følge af at produktet har været i brug. Brug en dyb bradepande til fugtige kager. Frugtsaft kan lave pletter, som ikke kan fjernes. Opbevar ikke varmt kogegrej på betjeningspanelet. Lad ikke kogegrej koge tørt. Pas på, der ikke falder genstande eller kogegrej ned på apparatet. Overfladen kan blive beskadiget. Tænd aldrig for en kogezone, hvis den er tom, eller der står tomt kogegrej på den. Læg ikke aluminiumfolie på apparatet. Kogegrej af støbejern, aluminium eller med en beskadiget bund kan forårsage ridser på glaskeramikken. Løft altid disse genstande, når du skal flytte dem på kogesektionen. Vedligeholdelse og rengøring Advarsel Risiko for personskade, brand eller skade på apparatet. Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. Kontrollér, at apparatet er kølet af. Der er risiko for, at ovnglasset går i stykker. Udskift øjeblikkeligt ovnglassets paneler, hvis de er beskadiget. Kontakt servicecentret. Vær forsigtig, når du tager lågen af apparatet. Lågen er tung! Rengør jævnligt apparatet for at forhindre forringelse af overfladematerialet. Rester af fedt eller mad i apparatet kan skabe brand. Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalliske genstande. Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge instruktionerne på emballagen. Rengør ikke katalytisk emalje (hvis relevant) med nogen form for rengøringsmiddel. Indvendig belysning Den type ovnpære eller halogenlampe, der bruges til dette apparat, er kun beregnet til husholdningsapparater. Det må ikke bruges til anden belysning. Advarsel Risiko for elektrisk stød. Før pæren skiftes, skal apparatet afbrydes fra lysnettet. Brug kun pærer med samme specifikationer. Service Kontakt det lokale servicecenter for at få apparatet repareret. Vi anbefaler kun at anvende originale reservedele. Bortskaffelse Advarsel Risiko for personskade eller kvælning. Tag stikket ud af kontakten. Klip elledningen af, og kassér den. 5

6 Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet. Produktbeskrivelse Oversigt over apparatet Tændt-lampe 2 Funktionsvælger, ovn 3 Termostatknap 4 Lampe for temperatur 5 Knapper til kogesektion 6 Varmeelement 7 Ovnpære 8 Blæser 9 Ristpositioner Kogesektionens layout mm 210 mm 180 mm 145 mm 1 Kogezonen 1200 W 2 Dampudluftning 3 Kogezonen 1700 W 4 Kogezonen 1200 W 5 Restvarmeindikator 6 Kogezonen 2100 W Tilbehør Grillrist Til service, kageforme, stege. Bageplade Til kager og småkager. Bradepande Til bagning og stegning, eller som drypbakke til opsamling af fedt. Magasinskuffe Nedenunder selve ovnen findes magasinskuffen 6

7 Før ibrugtagning Advarsel Se kapitlet om sikkerhed. Rengøring før ibrugtagning Tag alle dele ud af apparatet. Gør apparatet rent, inden du tager det i brug. Vigtigt Se under "Vedligeholdelse og rengøring". Forvarmning 1. Vælg funktion og maksimal temperatur. 2. Lad ovnen stå tændt i 45 minutter, mens den er tom. 3. Vælg funktion og maksimal temperatur. 4. Lad ovnen stå tændt i 15 minutter, mens den er tom. Dette gøres for at brænde eventuelle rester fra fremstillingen af. Tilbehøret kan blive varmere end ved normal brug. Imens kan ovnen lugte ubehageligt. Det er normalt. Sørg for god udluftning. Børnesikring Børnesikringen er som standard aktiveret. Åbning og lukning af lågen Skub sikringen mod højre for at åbne ovndøren. 2. Træk lågelisten op og fjern den. 2 B 3. Fjern låsearmen (1), flyt den til højre (2) og sæt den i igen. 4. Hold lågelisten (B) i hver ende og placer den på indersiden af lågen. Sæt lågelisten i den øverste kant af lågen B Luk lågen uden at trykke på låsearmen. Deaktivering af børnesikringen 1. Tryk på lågelisten (B) på hver side. Det frigiver låsen. Kogesektion Daglig brug Aktivering af børnesikringen Foretag ovennævnte procedure igen og flyt låsearmen tilbage til venstre. Vigtigt Børnesikringen deaktiveres ikke, når der slukkes for apparatet. Advarsel Se kapitlet om sikkerhed. 7

8 Varmetrin Knap OFF-position Funktion 1-6 Varmetrin (1 - laveste varmetrin, 6 - højeste varmetrin) 1. Drej knappen til det ønskede varmetrin. 2. For at stoppe tilberedningen skal du dreje knappen til sluk-positionen. Kogesektion Nyttige oplysninger og råd Kogesektion Vedligeholdelse og rengøring Brug restvarmen til at nedsætte energiforbruget. Sluk for kogezonen ca minutter før madlavningen er afsluttet. Restvarmeindikator Restvarmeindikatoren tænder, når en kogezone er varm. Advarsel Forbrændingsrisiko ved restvarme! Grydens bund og kogezonen bør være lige store. Eksempler på anvendelser Advarsel Se kapitlet om sikkerhed. Kogegrej Bunden af kogegrejet skal være så tyk og plan som muligt. Kogegrej af emaljeret stål eller med alueller kobberbund kan give misfarvninger på glaskeramikken. Spar på energien Læg så vidt muligt altid låg på gryderne. Sæt kogegrejet på, inden du tænder for kogezonen. Sluk for kogezonen nogle minutter før tilberedningen er slut, så du udnytter restvarmen. Varmetrin: Bruges til: 1 Trin til varmholdning 2 Simre nænsomt 3 Simre 4 Stegning / bruning 5 Bringe i kog 6 Bringe i kog / hurtigstegning / friturestegning Advarsel Se kapitlet om sikkerhed. Rengør altid apparatet efter brug. Brug altid kogegrej med ren bund. Ridser eller mørke pletter i glaskeramikken betyder ikke noget for apparatets funktion. Sådan fjernes snavs: 1. Fjern straks:smeltet plastik, plastfolie og sukkerholdige madvarer. Ellers kan snavset beskadige apparatet. Brug en speciel skraber til glasset. Sæt skraberen skråt ned på glasoverfalden, og bevæg bladet hen over overfladen. Fjernes, når apparatet er kølet tilstrækkeligt ned:rande af kalk eller vand, fedtstænk og metalskinnende misfarvning. Brug et pudsemiddel til glaskeramik eller rustfrit stål. 2. Tør apparatet af med en fugtig klud og lidt opvaskemiddel. 3. Slut med at tørre efter med en ren klud. 8

9 Ovn Daglig brug Advarsel Se kapitlet om sikkerhed. Blæser Når apparatet er tændt, bliver blæseren automatisk slået til for at holde ovnen kølig på de udvendige sider. Hvis du slukker for ovnen, kører blæseren videre, til ovnen er kølet af. Aktivering og deaktivering af apparatet 1. Drej ovnens funktionsvælger for at vælge en ovnfunktion. Ovnfunktioner TÆNDT-lampen lyser, når apparatet er i drift. 2. Drej termostatknappen for at indstille en temperatur. Temperaturindikatoren tænder, når temperaturen i apparatet stiger. 3. Apparatet slukkes ved at dreje ovnens funktionsvælger og termostatknappen på Slukstilling. Ovnfunktion SLUK-position Ovnlampe Egnet til Apparatet er slukket. Brug denne funktion til at tænde lyset i ovnrummet. Varmluft Over- og undervarme Til samtidig stegning eller stegning/bagning af mad, der skal have samme tilberedningstemperatur, på flere riller, uden at de forskellige retter får afsmag af hinanden. Til bagning og stegning i ét niveau. Nederste varmelegeme Til bagning af kager med sprød bund eller skorpe og til henkogning. Optøning Til optøning af dybfrost. Grill Til grillstegning af flade fødevarer midt på risten samt til brødristning. Stor grill Til grillstegning af store mængder flade madvarer og til brødristning. Gratinering Til stegning af større stege eller fjerkræ i ét niveau. Også til gratinering og bruning. Ovn Nyttige oplysninger og råd Advarsel Se kapitlet om sikkerhed. Tabellernes temperaturer og bagetider er kun vejledende. De afhænger af opskriften samt af kvaliteten og mængden af de anvendte ingredienser. Bemærk Brug en bradepande til meget fugtigt bagværk. Frugtsaft kan give varige pletter på emaljen. Bagning Generelle bemærkninger Din nye ovn kan have andre bage-/stegeegenskaber end den ovn, du havde før. Tilpas 9

10 dine sædvanlige indstillinger (temperatur, tilberedningstid) og rille efter tabellernes angivelser. Ved længere bagetider kan man slukke for ovnen cirka 10 minutter før bagetiden er slut, så eftervarmen udnyttes. Når du tilbereder dybfrost, kan bageplade og bradepande "slå sig" under bagningen. Bagepladen og bradepanden retter sig ud, når de er kølet af. Sådan bruges bagetabellerne Vi anbefaler, at du bruger den laveste af temperaturerne første gang. Hvis du ikke kan finde indstillinger til en bestemt opskrift, kan du bruge den opskrift, der ligner mest. Bagetiden kan være minutter længere, når du bager i flere lag. Kager og bagværk med forskellig højde kan brune ujævnt i starten. I så fald bør temperaturindstillingen ikke ændres. Forskellene udlignes under bagningen. Bagetip Resultat Mulig årsag Løsning Kagen er for lys i bunden Der er valgt forkert rille Sæt kagen i en lavere rille Kagen falder sammen Bagetemperaturen er for høj Brug en lavere indstilling (bliver klæg, klistret, med vandstriber) Kagen falder sammen (bliver klæg, klistret, med vandstriber) Bagetiden er for kort Forlæng bagetiden Indstil ikke højere temperatur for at forkorte bagetiden Kagen falder sammen (bliver klæg, klistret, med vandstriber) Der er for meget væde i dejen Tilsæt mindre væske Kontrollér røretiden, især hvis du bruger røremaskine Kagen er for tør Ovntemperaturen er for lav Vælg en højere ovntemperatur Kagen er for tør Bagetiden er for lang Vælg en kortere bagetid Kagen bruner ujævnt Ovntemperaturen er for høj, og Vælg lavere ovntemperatur og længere bagetid bagetiden er for kort Kagen bruner ikke jævnt Dejen er ujævnt fordelt Fordel dejen jævnt i bageformen Kagen bliver ikke bagt færdig på den indstillede bagetid Temperaturen er for lav Vælg en lidt højere temperatur Bagning ved cirkulation Bagværkets art ribbe Temperatur C Tid min Boller Grovboller Småt gærbrød med fyld Kringle Franskbrød Groft brød

11 Bagværkets art ribbe Temperatur C Tid min Rugbrød, mix opvarmning -bagning Flûtes Bradepandekage Formkage Sandkage Marengs Marengsbunde eftervarme 2+4 i slukket ovn 25 Småkager Vandbakkelser Frugttærte mørdej forbagning bund Frugttærte mørdej færdigbagning Frugttærte smuldredej Bagning med over-/undervarme Bagværkets art ribbe Temperatur C Tid min Boller Grovboller Småt gærbrød med fyld Ciabattaboller Foccacia Pitabrød Kringle Franskbrød Ciabattabrød Groft brød Rugbrød, mix opvarmning -bagning Flûtes Bradepandekage Formkage Sandkage Lagkagebunde Marengs Marengsbunde

12 Bagværkets art ribbe Temperatur C Tid min -eftervarme 3-4 i slukket ovn 25 Småkager Vandbakkelser Roulade Frugttærte mørdej forbagning bund Frugttærte mørdej færdigbagning Frugttærte smuldredej Kransekage i ringe Stegning Stegte retter Brug varmefast kogegrej til stegning (se producentens vejledning). Store stege kan steges direkte i bradepanden eller på rist med bradepanden under (hvis den findes). Stegning med over-/undervarme Steg magert kød i et stegefad med låg. Det holder bedre på kødsaften. Alt kød, der skal have sprød skorpe/svær, kan steges i et stegefad uden låg. Oksekød Kødtype ribbe Temperatur C Tid min pr. kg. kød Roastbeef 1) Culotte -bruning ialt 10 Culotte -stegning Oksesteg, gammeldags ) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250 C. Anvender du stegetermometer, skal det fjernes inden brug af grill. Kalvekød Kødtype ribbe Temperatur C Tid min pr. kg. kød Filet 1) Lammekød Kødtype ribbe Temperatur C Tid min pr. kg. kød Kølle/bov/ryg Svinekød 12

13 Kødtype ribbe Temperatur C Tid min pr. kg. kød Flæskesteg 1) Ribbensteg 1) Nakkefilet Skinke Fjerkræ Kødtype ribbe Temperatur C Tid min pr. kg. kød Kylling, parteret And 1) And langtidsstegning 1) ialt ca. 5 timer Kalkun helstegt farseret Kalkunbryst Tilberedning med over-/undervarme Madvare ribbe Temperatur C Tid min Fisk, kogning ) Fisk, stegning ) Farsbrød Frikadeller Leverpostej Gratin Kartoffelgratin Lasagne, hjemmelavet Lasagne, frossen færdigret ) Pastagratin Pizza, hjemmelavet Pizza, frossen færdigret ) Pommes frites, frosne ) Tærte, hjemmelavet - forbagning bund Tærte, hjemmelavet - færdigbagning

14 Madvare ribbe Temperatur C Tid min Tærte, frossen færdigret ) 1) Ved stegning eller kogning af fisk er tilberedningstiden afhængig af fiskens tykkelse. Fisken er færdig, når fiskekødet er hvidt. Prøv at stikke ved rydbenet med en gaffel. Hvis kødet slipper let er fisken færdig. 2) Ved tilberedning på to niveauer (dobbelt portion) er tiden ca. 1/3 længere, end den er angivet på emballagen. Er der angivet 30 min, bliver tilberedningstiden ca = 40 min. Grill Brug altid grillfunktionen med den højeste temperaturindstilling Vigtigt Grill altid med ovndøren lukket Inden grillstegning skal den tomme ovn altid forvarmes i 5 minutter. Sæt risten i den rille, der er anbefalet i grilltabellen. Sæt altid bradepanden i første rille, så den kan opsamle fedtet. Grillsteg kun flade stykker af kød eller fisk. Grillområdet er placeret i midten af hylden. Madvare der grilles ribbe Temperatur C Tid min/ 1.side Tid min/ 2.side Svinekotelet Lammekotelet Kylling, parteret Grillpølser Spareribs, forkogte 20 min Fisk, skiver af torsk eller laks Ristning af toatsbrød Infrathermgrill Oksekød Kødtype ribbe Temperatur C Tid min pr. kg. kød Culotte -bruning ialt 10 Culotte -stegning Oksesteg, gammeldags Kalvekød Kødtype ribbe Temperatur C Tid min pr. kg. kød Filet 1) ) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250 C. Anvender du stegetermometer, skal det fjernes inden brug af grill. 14

15 Lammekød Kødtype ribbe Temperatur C Tid min pr. kg. kød Kølle/bov/ryg Svinekød Kødtype ribbe Temperatur C Tid min pr. kg. kød Flæskesteg 1) Ribbensteg 1) Nakkefilet Skinke Fjerkræ Kødtype ribbe Temperatur C Tid min pr. kg. kød Kylling And 1) And langtidsstegning 1) 2-3 ikke velegnet ialt ca. 5 timer Kalkun helstegt farseret Kalkunbryst Optøning Tag maden ud af emballagen, og læg den på en tallerken, der stilles på ovnens rist. Læg ikke en tallerken eller skål over. Det kan forlænge optøningstiden meget. Sæt risten i første rille fra bunden. Madvare ribbe Tid min Efteroptøning min Bemærkning Kylling, 1000 g Læg kyllingen på en omvendt underkop i en større tallerken. Vendes efter halvdelen af tiden. Kød, 1000g Vendes efter halvdelen af tiden. Kød, 500g Vendes efter halvdelen af tiden. Forel, 150g Jordbær, 300g Smør, 250g Fløde, 2 x 2dl Fløde kan godt piskes, selv om den stadig er frosset hist og her Kage, 1400g Ovn Vedligeholdelse og rengøring Advarsel Se kapitlet om sikkerhed. 15

16 Aftør apparatets front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat rengøringsmiddel. Metalflader rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel Rengør altid ovnrummet efter brug. Så kan du lettere få snavset af, og det brænder ikke fast. Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel. Rens alt ovntilbehør (med en varm klud tilsat rengøringsmiddel) efter hver brug, og lad det tørre. Hvis du har non-stick tilbehør: Brug ikke skrappe rengøringsmidler, skarpe genstande eller opvaskemaskine til rengøring. Det kan ødelægge non-stick belægningen! Apparater af rustfrit stål eller aluminium: Rengør kun ovndøren med en fugtig klud. Tør efter med en blød klud. Brug ikke ståluld, syrer eller skuremidler, da de kan ødelægge ovnens overflade. Vær lige så forsigtig, når ovnens betjeningspanel rengøres Ovnens loft Du kan vippe det øverste varmelegeme ned, så det er lettere at komme til at rengøre loftet. Vippe varmelegemet ned 1. Tag fat i forenden af varmelegemet med begge hænder. 2. Træk det udefter, mod fjedertrykket og ud langs beslaget i begge sider. 3. Varmelegemet vipper ned. Ovnens loft kan rengøres. Montering af varmelegemet 1. Monter varmelegemet i omvendt rækkefølge. Vigtigt Placér varmelegemet rigtigt i begge sider, oven på beslaget på ovnens indvendige væg. Rengøring af ovnlåge Tag ovnlågen af for at lette rengøringen. Advarsel Lad ovnglassene køle af, før de rengøres. Der er en risiko for, at glasset går i stykker. Advarsel Hvis ovnglassene beskadiges eller får ridser, mister glasset styrke og kan gå i stykker. Udskift dem for at undgå dette. Kontakt det lokale servicecenter for at få yderligere oplysninger. 16

17 Aftagning af låge: 1 1. Åbn lågen helt. 2. Flyt skyderen, indtil der høres et klik. 3. Luk lågen, indtil skyderen blokerer for den. 4. Fjern lågen. For at tage lågen af skal du trække den opad, først på den ene side, derefter den anden. Sæt ovnlågen på plads efter rengøringen i modsat rækkefølge. Kontroller, at der høres et klik, når du trykker lågen på plads. Brug om nødvendigt lidt kraft. Ovndør og ovnglas Glasset i produktet kan adskille sig med hensyn til type og form fra illustrationerne i vejledningen. Antallet af glas kan variere. Udtagning og rengøring af lågeglas 1. Hold i begge sider af dørlisten (B) i dørens overkant, og tryk indad, indtil låsehagen slipper. Træk dørlisten fremad, og tag den ud. 2 B 2. Hold i overkanten af hvert enkelt glas, og træk det opad og ud af styreskinnen. Rengør lågeglassene. Montér dørglassene på samme måde, men med trinnene i omvendt rækkefølge. Sæt det mindste glas i først og derefter det største. Ovnpære Advarsel Der er fare for elektrisk stød! Før du skifter ovnpære: Sluk for ovnen. Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller sluk på gruppeafbryderen. Læg en klud i bunden af ovnen for at beskytte ovnpæren og dækglasset. Udskiftning af ovnpæren 1. Pærens dækglas er placeret bagerst i ovnrummet. Drej pærens dækglas mod uret, og tag det af. 2. Gør glasset rent. 3. Udskift ovnpæren med en tilsvarende pære, der er varmefast op til 300 C. Vigtigt Brug den samme type ovnpære. 4. Montér dækglasset. Udtagning af skuffen Opbevaringsskuffen under ovnen kan tages ud for at lette rengøringen. Udtagning af skuffen 1. Træk skuffen ud, så langt den kan komme. 2. Løft lidt op i skuffen, så den kan løftes skråt opefter og ud af skinnerne. Isættelse af skuffen Brug samme fremgangsmåde til at sætte ovndøren i, men i omvendt rækkefølge. 17

18 Advarsel Når ovnen er i brug, kan der ophobes varme i opbevaringsskuffen. Derfor må der ikke opbevares brændbare Hvis noget går galt materialer heri, f.eks. rengøringsmidler, plastikposer, ovnhandsker, papir, rensespray osv. Advarsel Se kapitlet om sikkerhed. Fejl Mulig årsag Løsning Restvarmeindikatoren tænder ikke Kogezonen er ikke varm, fordi den kun har været tændt i kort tid Hvis kogezonen skulle være varm: Kontakt kundeservice Apparatet virker slet ikke Sikringen i sikringsboksen er gået Se efter på tavlen. Kontakt en autoriseret installatør, hvis sikringen går mere end én gang. Ovnen bliver ikke varm Der er ikke tændt for ovnen Tænd for ovnen Ovnen bliver ikke varm Der er ikke foretaget de nødvendige Kontroller indstillingerne indstillinger Ovnlyset virker ikke Ovnpæren er defekt Udskift ovnpæren Der samler sig damp og kondensvand på maden og i ovnrummet Maden har stået for længe i ovnen Lad ikke maden stå i ovnen længere end minutter efter tilberedningen Kontakt forhandleren eller servicecentret, hvis du ikke selv kan løse problemet. De nødvendige oplysninger til servicecentret er angivet på typeskiltet. Typeskiltet er placeret på komfurets frontramme. Det anbefales, at du noterer oplysningerne her: Model (MOD.)... Produktnummer (PNC)... Serienummer (S.N.)... Installation Advarsel Se kapitlet om sikkerhed. Tekniske specifikationer Mål Højde mm Bredde 596 mm Dybde 600 mm Ovnens rumfang 69 l Tippesikring Bemærk Tippesikringen skal monteres. Ellers kan apparatet risikere at vælte. Dit apparat viser symbolet, som vises på billedet (hvis relevant) for at huske dig på at installere tippesikringen. 18

19 Vigtigt Sørg for at montere tippesikringen i den korrekte højde. Bemærk Se det medfølgende installationshæfte for at få mere at vide om apparatets installation. Miljøhensyn Genbrug materialer med symbolet. Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet, sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune. Emballage Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges. Plastikdele er mærket med internationale forkortelser, f.eks. PE, PS, osv. Aflevér emballagen i de rette affaldsbeholdere på kommunens genbrugsplads. 19

20 Innhold Sikkerhetsinformasjon 20 Sikkerhetsanvisninger 21 Produktbeskrivelse _ 24 Før første gangs bruk 24 Koketopp - Daglig bruk _ 25 Koketopp - Nyttige tips og råd _ 26 Koketopp - Stell og rengjøring _ 26 Sikkerhetsinformasjon Stekeovn - Daglig bruk _ 27 Stekeovn - Nyttige tips og råd _ 27 Stekeovn - Stell og rengjøring _ 34 Hva må gjøres, hvis Montering 36 Miljøvern _ 37 Med forbehold om endringer. Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk. Sikkerhet for barn og utsatte personer Advarsel Fare for kvelning, skade og permanent uførhet. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de har tilsyn av en voksen eller en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Ikke la barn leke med produktet. Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn. Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme. Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du aktiverer den. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn. Generelt om sikkerhet Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Ikke berør varmeelementene. Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur. 20

21 Matlaging uten tilsyn på en komfyrtopp med fett eller olje kan være farlig og kan resultere i brann. Du må aldri prøve å slukke en brann med vann, men du må slå av produktet og deretter dekke flamme f.eks med et lokk eller et brannteppe. Ikke oppbevar gjenstander på kokeoverflatene. Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet. Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må ikke legges på komfyrtoppen fordi de kan bli varme. Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset blir matt. Vær forsiktig når du berører oppbevaringsskuffen. Den kan bli varm. Hvis den glasskeramiske overflaten har sprukket, må du slå av produktet for å unngå fare for elektrisk støt. Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt. Dersom strømforsyningskabelen er skadet, må den kun skiftes av et autorisert serviceverksted eller en lignende kvalifisert person for å unngå fare. Sikkerhetsanvisninger Montering Advarsel Dette produktet må monteres av en kvalifisert person. Fjern all emballasje. Ikke monter eller bruk et skadet produkt. Følg monteringsinstruksjonene som følger med produktet. Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker. Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket. Overhold minimumsavstanden fra andre produkter og enheter. Pass på at produktet er montert under og ved siden av stabile konstruksjoner. Sidene på produktet må være på høyde med apparater eller enheter av samme høyde. Ikke monter produktet på en plattform som ikke er beregnet for dette produktet. Ikke monter produktet ved siden av en dør eller under et vindu. Dette hindrer varme kokekar fra å falle ned fra produktet når døren eller vinduet er åpnet. Advarsel Sørg for å montere en stabilisering, for å hindre at produktet velter. Se installasjonskapittelet. 21

22 Elektrisk tilkopling Advarsel Fare for brann og elektrisk støt. Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en kvalifisert elektriker. Produktet må være jordet. Kontroller at det er samsvar mellom den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er det, må du kontakt en elektriker. Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt. Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger. Pass på at støpselet og strømkabelen ikke blir påført skade. Kontakt servicesenteret eller en elektriker for å bytte en ødelagt strømkabel. Ikke la strømkabler å komme i kontakt med døren til produktet, spesielt når døren er varm. Støtbeskyttelsen til strømførende og isolerte deler må festes på en måte som gjør at den ikke kan fjernes uten verktøy. Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen. Hvis stikkontakten er løs må den ikke benyttes. Ikke trekk i strømkabelen når du kobler fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet. Bruk bare riktige isolasjonsenheter: vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen skal fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer. Den elektriske installasjonen må ha en isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet fra strømnettet ved alle poler. Isoleringsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm. Bruk Advarsel Fare for skade, brannskader eller elektrisk støt. Dette produktet er beregnet for bruk i en husholdning. Produktets spesifikasjoner må ikke endres. Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert. Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i drift. Slå av produktet etter hver bruk. Produktet blir varmt inni når det er i bruk. Ikke ta på varmeelementene inne i produktet. Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn tilbehør eller ovnsutstyr. Vær forsiktig når du åpner døren til produktet når produktet er i bruk. Varm damp kan strømme ut. Ikke bruk produktet med våte hender eller når det er i kontakt med vann. Ikke belast døren når den er åpen. Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med et separat fjernkontrollsystem. Hold alltid døren til produktet lukket mens produktet er i bruk. Ikke legg bestikk eller grytelokk på kokesonene. De blir varme. Slå av kokesonene etter at de har vært i bruk. Ikke bruk produktet som arbeids- eller oppbevaringsflate. Hvis produktets overflate er knust må du koble produktet fra strømforsyningen umiddelbart. Dette for å forhindre elektrisk støt. Advarsel Eksplosjons- eller brannfare. Oppvarming av fett og olje kan frigjøre brennbare damper. Hold flammer eller varme gjenstander unna fett og oljer når du bruker dem til tilbereding av mat. Dampen fra svært varm olje, kan føre til selvantennelse. Brukt olje som kan inneholde matrester, kan forårsake brann ved en lavere temperatur enn olje som brukes for første gang. Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet. Ikke la gnister eller åpne flammer komme i kontakt med produktet når du åpner døren. 22

23 Åpne døren til produktet forsiktig. Bruk av ingredienser som inneholder alkohol kan føre til en blanding av alkohol og luft. Aldri slukk brann med vann. Koble produktet fra strømmen, og dekk flammene med et lokk eller et brannteppe. Advarsel Fare for skade på produktet. For å unngå skade eller misfarging på emaljen: Ikke legg ovnsutstyr eller andre gjenstander direkte i bunnen på produktet. Ikke legg aluminiumsfolie direkte i bunnen på produktet. Ikke tøm vann direkte inn i det varme produktet. Ikke oppbevar fuktig servise eller mat i produktet når tilberedningen er ferdig. vær forsiktig når du fjerner eller monterer tilleggsutstyret. Misfarge på produktets emalje har ingen innvirkning på funksjonen. Dette er ikke en defekt som omfattes av garantilovene. Bruk en grill- eller stekepanne for bløte kaker. Fruktsaft kan forårsake permanente flekker. Ikke plasser varme kokekar på betjeningspanelet. Ikke la kokekar koke tørre. Vær forsiktig slik at ingen gjenstander eller varme kokekar faller på produktet. Overflaten kan bli skadet. Ikke aktiver kokesonene med tomt kokekar eller uten kokekar. Ikke legg aluminiumsfolie på produktet. Kokekar av støpejern, støpt aluminium eller kokekar med ødelagt bunn kan lage riper i glasskeramikken. Løft alltid disse objektene opp når du må flytte dem på platetoppen. Stell og rengjøring Advarsel Fare for personskade, brann eller skade på produktet. Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold. Påse at produktet er kaldt. Fare for at dørglassene kan knuses. Erstatt umiddelbart glasspanelene i døren om disse har blitt skadet. Kontakt servicesenteret. Vær forsiktig når du fjerner døren fra produktet. Døren er tung! Rengjør produktet med jevne mellomrom for å forhindre skade på overflaten. Gjenværende fett eller mat i produktet kan forårsake brann. Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander. Følge sikkerhetsforskriftene på pakken hvis du bruker ovnsspray. Ikke rengjør den katalytiske emaljen (hvis aktuelt) med noen form for vaskemiddel. Innvendig belysning Typen lyspære eller halogenpære som brukes i dette produktet er kun for husholdningsprodukter. Skal ikke brukes til vanlig belysning. Advarsel Fare for elektrisk støt. Koble strømmen fra produktet før du skifter lyspære. Bruk bare lyspærer med tilsvarende spesifikasjon. Service Kontakt servicesenteret for å reparere produktet. Vi anbefaler at du bare bruker originale reservedeler. Kassering Advarsel Fare for skade og kvelning. Koble produktet fra strømmen. Kutt av strømkabelen og kast den. Fjern dørlåsen for å forhindre at barn og dyr stenger seg inne i produktet. 23

24 Produktbeskrivelse Generell oversikt Strømindikator 2 Bryter til ovnsfunksjonene 3 Termostatbryter 4 Temperaturindikator 5 Brytere til komfyrtoppen 6 Varmeelement 7 Ovnslampe 8 Vifte 9 Brettplasseringer Oversikt over koketoppen mm 210 mm 180 mm 145 mm 1 Kokesone 1200 W 2 Damputløp 3 Kokesone 1700 W 4 Kokesone 1200 W 5 Restvarmeindikator 6 Kokesone 2100 W Tilbehør Ovnsrist For kokeredskaper, kakeformer, steker. Stekebrett For kaker og småkaker. Dyp langpanne Før første gangs bruk Advarsel Se etter i Sikkerhet-kapitlene. For baking og steking eller som underlag for å samle fett. Oppbevaringsskuff Oppbevaringsskuffen befinner seg under stekeovnen. Første gangs rengjøring Fjern all emballasje fra enheten. 24

25 Rengjør produktet før første gangs bruk. Viktig Se etter i kapitlet "Stell og rengjøring". Forvarming 1. Innstill funksjon og maksimumstemperaturen. 2. sett på ovnen tom i 45 minutter. 3. Innstill funksjon og maksimumstemperaturen. 4. La ovnen stå på tom i 15 minutter. Dette gjøres for å brenne av eventuelle produksjonsrester fra ovnsrommet. Tilbehøret kan bli varmere enn ved vanlig bruk. I løpet av denne fasen kan du kjenne en lukt. Dette er normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Barnesikring Barnesikringen er aktivert som standard. Åpne og lukke døren Skyv låsen mot høyre for å åpne døren. 3. Ta av dørlåsen (1), flytt den til høyre (2) og sett den inn igjen. 4. Hold dørlisten (B) på begge sider og plasser den på den innvendige kanten av døren. Sett dørlisten inn i den øvre kanten på døren. B 1 2 Aktivere barnesikringen Utfør prosedyren ovenfor på nytt og flytt håndtaket tilbake til venstre. Viktig Barnesikringen deaktiveres ikke når produktet slås av. Lukk døren uten å trykke på håndtaket. Deaktivere barnesikringen 1. Trykk på dørlisten (B) på begge sider. Pakningen frigjøres. 2. Trekk dørlisten opp og ta den av. 2 B 1 Koketopp - Daglig bruk Advarsel Se etter i Sikkerhet-kapitlene. 25

26 Varmeinnstilling Bryter AV-posisjon Funksjon 1-6 Effekttrinn (1 laveste effekttrinn; 6 høyeste effekttrinn) 1. Drei betjeningsbryteren til ønsket effekttrinn. 2. For å avbryte tilberedningen, må du dreie bryteren til av posisjonen. Koketopp - Nyttige tips og råd Advarsel Se etter i Sikkerhet-kapitlene. Kokeredskap Kokeredskapets bunn bør være så tykk og jevn som mulig. Kokeredskaper av emaljert stål eller med aluminiums- eller kobberbunn kan misfarge den glasskeramiske overflaten. Energisparing Legg om mulig alltid et lokk på kokeredskapet. Sett kokeredskapet på kokesonen før du slår kokesonen på. Slå av kokesonene før steketiden er ferdig for å utnytte restvarmen. Koketopp - Stell og rengjøring Advarsel Se etter i Sikkerhet-kapitlene. Rengjør apparatet etter hver bruk. Bruk alltid kokeredskaper med ren bunn. Striper eller mørke flekker i glasskeramikken påvirker ikke koketoppens funksjon. Fjerne smusset: 1. Fjern straks: smeltet plast, plastfolie og mat som inneholder sukker. Hvis ikke, kan smuss føre til at koketoppen skades. Bruk spesialskrape til glasset. Plasser Bruk restvarmen til å redusere energiforbruket. Deaktiver kokesonen i ca minutter før kokeprosessen er fullført. Restvarmeindikator Restvarmeindikatorene tennes når en kokesone er varm. Advarsel Forbrenningsfare pga. restvarme! Grytenes bunn må ha samme størrelse som kokesonen. Eksempler på tilberedningsmåter Varme- Brukes til: innstil- ling: 1 Holde varm 2 Forsiktig småkoking 3 Småkoking 4 Steking/bruning 5 Koke opp 6 Koke opp / rask steking / frityrsteking skrapen på glassflaten i skarp vinkel, og skyv bladet bortover flaten. Etter at toppen er avkjølt fjernes:kalkringer, vannringer, fettflekker, blanke metalliske misfarginger. Bruk et spesialrengjøringsmiddel som er egnet for glasskeramikk eller rustfritt stål. 2. Rengjør koketoppen med en fuktig klut og litt rengjøringsmiddel. 3. Til slutt gnir du koketoppen helt tørr med en ren klut. 26

27 Stekeovn - Daglig bruk Advarsel Se etter i Sikkerhet-kapitlene. Kjølevifte Når produktet er i bruk, slår kjøleviften seg på automatisk for å holde produktets overflater kalde. Når du slår av produktet, er kjøleviften aktiv til produktet er kjølt ned. Slå av og på ovnen 1. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til en ovnsfunksjon. Ovnsfunksjoner Strømindikatoren tennes når produktet er i bruk. 2. Drei termostatbryteren til en temperatur. Temperaturindikatoren lyser når temperaturen i produktet øker. 3. Drei bryteren for ovnsfunksjoner og temperaturvelgeren til AV-posisjon for å slå av produktet. Ovnsfunksjon AV Ovnslys Produktet er slått AV. Bruk Bruk denne funksjonen til å slå på lyset i ovnen. Tilberedning med varmluft Over- og undervarme Steke eller bake matvarer som skal ha samme steketemperatur, på flere nivåer og uten at smaken overføres. Bake og steke i én høyde. Underelement Tining Bake kaker som skal ha sprø bunn og forlenge oppbevaringstiden for mat. Tine frossen mat. Grill Steke flate matvarer og for toast. Maks. grill Grille større mengder flate matvarer og for toast. Bruning Steke store steker eller hel fugl på et nivå. Også for å gratinere og brune. Stekeovn - Nyttige tips og råd Advarsel Se etter i Sikkerhet-kapitlene. Temperaturer og steketider i tabellene er kun veiledende. De avhenger av oppskriften, og typen og mengden ingredienser som brukes. Obs Bruk en dyp langpanne for svært fuktige kaker. Fruktjuicer kan sette varige flekker på emaljen. Steking av bakst Generelle opplysninger Den nye stekeovnen kan muligens steke på en annen måte enn den gamle gjorde. Sammenlign de vanlige innstillingene (temperatur, tilberedningstid) og innskyvningsriller med verdiene i tabellene. 27

28 Ved lengre steketider, kan du slå av stekeovnen ca. 10 minutter før steketiden er ferdig, for å utnytte restvarmen. Når du tilbereder frossen mat, kan stekebrettene i ovnen vri seg under stekingen. Når stekebrettene er kalde igjen, får de tilbake sin opprinnelige form. Hvordan du bruker steketabellene Vi anbefaler å stille inn en lavere temperatur den første gangen. Hvis du ikke finner opplysningene for en spesiell oppskrift, kan du ta utgangspunkt i en tilsvarende rett. Steketiden kan forlenge seg med minutter hvis du baker kaker i flere høyder Kaker og bakverk med forskjellige høyde brunes ikke alltid likt i begynnelsen. Hvis dette skjer, må du ikke endre temperaturinnstillingen. Forskjellene utjevnes under stekeprosessen. Baketips Bakeresultat Mulig årsak Løsning Kaken er for lys på undersiden Feil ovnsnivå Sett kaken på et lavere ovnsnivå Kaken faller sammen (blir For høy steketemperatur Bruk en lavere innstilling klissen, gummiaktig, får vannstriper) Kaken faller sammen (blir klissen, gummiaktig, får vannstriper) For kort steketid Øk steketiden Ikke still inn høyere temperatur for å redusere steketiden Kaken faller sammen (blir klissen, gummiaktig, får vannstriper) For mye væske i deigen Bruk mindre væske i deigen. Ta hensyn til blandingstidene, spesielt hvis du bruker miksmaster Kaken er for tørr For lav steketemperatur Still steketemperaturen høyere Kaken er for tørr For lang steketid Reduser steketiden Kaken blir ujevnt brun For høy steketemperatur og for kort steketid Still steketemperaturen lavere og la kaken steke lenger Kaken blir ujevnt brun Deigen er ujevnt fordelt Fordel deigen jevnt på stekebrettet Kaken blir ikke ferdig i løpet av den angitte steketiden For lav temperatur Still steketemperaturen litt høyere Baking med varmluft Type bakverk Rille Temperatur C Tid i minutter Rundstykker Helkornrundstykker Mindre gjærbakst med fyll Saltstenger Hvitt brød Helkornbrød Rugbrød, blanding oppvarming - steking

29 Type bakverk Rille Temperatur C Tid i minutter Baguetter Langpannekake Formkake Sukkerbrød Marengs Marengsbunn oppvarming 2+4 med stekeovnen slått av 25 Kjeks Vannbakkels Fruktterter, mørdeig forsteking bunn Fruktterter, mørdeig ferdigsteking Fruktterte, smuldredeig Vanlig baking Type bakverk Rille Temperatur C Tid i minutter Rundstykker Rundstykker av sammalt mel Små gjærbrød med fyll Ciabatta Foccacia Pitabrød Saltstenger Loff Ciabatta Brød av sammalt mel Rugbrød, blanding oppvarming - baking Baguetter Langpannekake Formkake Sukkerbrød/Madeirakaker Sandwichkake, rull Marengs Marengsbase oppvarming 3-4 med ovnen slått av 25 Småkaker

30 Type bakverk Rille Temperatur C Tid i minutter Vannbakkels Rullekake Fruktterte, bakverk med skorpe forhåndsvarming, rull Fruktterte, bakverk med skorpe avslutning Fruktterte, smuldredeig Kransekake i ringer Steking Stekte matretter Bruk varmebestandig utstyr for steking (les anvisningene fra fabrikanten). Store steker kan stekes direkte i dyp langpanne eller på ovnsristen over den dype langpannen. (hvis tilgjengelig) Vanlig steking Stek magert kjøtt i stekeformen med lokk. På den måten blir kjøttet saftigere. Alt kjøtt som skal brunes eller ha skorpe, kan du steke i langpannen uten lokk. Storfekjøtt Kjøttype Rille Temperatur C Tid i minutter per kg kjøtt Roastbeef 1) Rundbiff - bruning totalt 10 Rundbiff - steking Roastbiff ) Andre. Kan brunes etter steking under grillen eller med over/undervarme på 250 C. Hvis du bruker steketermometer må det tas ut før grilling. Kalvekjøtt Kjøttype Rille Temperatur C Tid i minutter per kg kjøtt Oksefilet 1) Lam Kjøttype Rille Temperatur C Tid i minutter per kg kjøtt Lår/bog/ribbe Svinekjøtt 30

31 Kjøttype Rille Temperatur C Tid i minutter per kg kjøtt Svinestek 1) Svinekam 1) Nakkekoteletter Skinke Fjærkre Kjøttype Rille Temperatur C Tid i minutter per kg kjøtt Kylling, oppdelt And 1) And langsom steking 1) totalt om lag 5 timer Stekt kalkun med fyll Kalkunbryst Over- og undervarme Matvaretype Rille Temperatur C Tid i minutter Fisk, kokt ) Fisk, steking ) Kjøttpudding Danske kjøttboller Leverpostei Gratinert Potetgrateng Lasagne, hjemmelaget Lasagne, frossen ) Pastagrateng Pizza, hjemmelaget Pizza, frossen ) Chips. frosne ) Terter, hjemmelaget - forhåndsvarming, rull Terter, hjemmelaget - avslutning

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0 DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING... 6 4. DAGLIG BRUG...7 5. RÅD OG TIP...8 6.

Detaljer

Generelt om sikkerhed

Generelt om sikkerhed DK HJÄLPSAM NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Indstillinger 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 12

Detaljer

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger FROSTFRI DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 11 Ret til ændringer uden varsel

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO FWM7 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vaskeprogrammer

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Fejlfinding 17 Tekniske data 19 Installation 19 Skån miljøet 20 IKEA-GARANTI 21

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Fejlfinding 17 Tekniske data 19 Installation 19 Skån miljøet 20 IKEA-GARANTI 21 DYNAMISK DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vedligeholdelse og rengøring 16 Ret til ændringer

Detaljer

LAGAN DK NO FI SE DW60

LAGAN DK NO FI SE DW60 LGN DK NO FI SE DW60 DNSK 4 NORSK 22 SUOMI 39 SVENSK 57 DNSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Opvaskeprogrammer 7 Brug af apparatet 7 Indstilling af blødgøringsanlæg 8 Brug

Detaljer

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso KBIP600 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G DA NO Document Number 2960310842_DA/180314.1423 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G DA NO Document Number 2960310892_DA/170314.2152 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Disse instruksjonene skal også være tilgjengelige på nettstedet: www.bauknecht.eu DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt

Detaljer

bruksanvisning Komfyr EKE60010

bruksanvisning Komfyr EKE60010 bruksanvisning Komfyr EKE60010 Velkommen til Electrolux sin verden. Du har valgt et kvalitetsprodukt fra Electrolux som vi håper vil gi deg mye glede i årene som kommer. Vår ambisjon er å tilby et bredt

Detaljer

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 2 3 1 HD7811 HD7812, HD7810 4 Dansk 6 Norsk 20 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 6 Dansk Introduktion Med SENSEO kan du nyde en perfekt kop kaffe med en lækker cremet overflade,

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking Barn Norsk Viktige sikkerhetsopplysninger Moderne komfyrteknologi er i stadig utvikling. Måten vår nye komfyr fungerer på, kan være ganske forskjellig fra hva du er vant til. Les derfor hele instruksjonsheftet

Detaljer

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço. da Dansk. no Norsk. sv Svenska.

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço. da Dansk. no Norsk. sv Svenska. da Dansk no Norsk sv Svenska fi Suomi es Español pt Português TE506..RW Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço da...2 no...20 sv...38 i...56

Detaljer

Din bruksanvisning WHIRLPOOL AKP 458/IX http://no.yourpdfguides.com/dref/5589160

Din bruksanvisning WHIRLPOOL AKP 458/IX http://no.yourpdfguides.com/dref/5589160 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520 God mat med Beha Med snart 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCB830-1-X http://no.yourpdfguides.com/dref/834659

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCB830-1-X http://no.yourpdfguides.com/dref/834659 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QCB830-1-X. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QCB830-1-X i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EOB6640U http://no.yourpdfguides.com/dref/3899519

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EOB6640U http://no.yourpdfguides.com/dref/3899519 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EOB6640U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX EOB6640U i bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 752 860 da... 3 no... 25 sv... 46 fi... 68 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 852 680 Innhold

Detaljer

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget

Detaljer

User Manual GETTING STARTED? EASY.

User Manual GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. Indhold Sikkerhedsanvisninger 2 Betjeningspanel 3 Programmer 4 Tilvalg _ 5 Før ibrugtagning 5 Daglig brug 6 Råd 8 Vedligeholdelse og rengøring 9 Fejlfinding 10 Teknisk

Detaljer