ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt Lillehammer Tlf

2 E-post: Hjemmeside: ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer Frivilligsentral INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Organisering av Lillehammer Frivilligsentral Overordnet hovedmålsetting for Frivilligsentralen Mål og utfordringer for året Virksomheten i Frivilligsentralen i Rapportering for Om økonomien i Småjobbsentralen i Lillehammer Takk.. 21

3 1 1. ORGANISERING AV LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL HISTORIKK - Frivillighetssentralen i Lillehammer kom i gang , med Søre Ål Menighet som ansvarlig eier. - I begynnelsen var ordningen fullfinansiert fra statlig hold. Pengene dekket lønn til 1/1 stilling. - Etter noen års drift kom det føringer fra Staten om minimum 40% lokal finansiering. Lillehammer kommune har etter dette deltatt i spleiselaget for å dekke opp det økonomiske behovet i sentralen. - Den ble sentralen vedtatt omgjort til en privat stiftelse. Stiftelsen har som formål å stimulere enkeltpersoner og grupper i kommunen til å bruke seg selv i frivillige nærmiljøtjenester. Den frivillige innsatsen skal være et supplement til offentlig virksomhet, og skal ikke erstatte eksisterende tiltak. - Fra oppstarten av FSene, da man hadde brukernes beste i fokus, har Staten fra 2005 lagt opp til at FSene skal være arena for de frivillige. - Etter en landsomfattende høringsprosess i 2008 skiftet sentralen i 2009 navn til Lillehammer Frivilligsentral. - Etter Stortingsvalget høsten 2009 fikk Frivilligsentralene sin tilhørighet i Kulturdepartementet (KUD), avdeling for frivillighet og samarbeid. - FSenes statlige retningslinjer ble sist revidert etter nyttår i Timeregistreringen falt ved denne anledning bort som et krav i rapporteringen til staten. Lillehammer Frivilligsentral har valgt å opprettholde timeregistreringen da dette er en måte for å dokumentere driften. - I 2011 ble administrasjonen i Lillehammer Frivilligsentral utvidet med 50% - fra 1,0 til 1,5 årsverk. - I august 2012 flyttet Lillehammer Frivilligsentral til nyrestaurerte og hensiktsmessige lokaler på gateplan og med god tilgjengelighet for alle. STIFTELSEN LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Pr hadde følgende 17 lag/foreninger/menigheter møterett og stemmerett i årsmøtet: Fåberg menighet Lillehammer Spel- og Dansarlag Lillehammer og omland Astma og Allergiforening Mental Helse Sør-Gudbrandsdal Lillehammer Eldreråd Nordre Ål menighet Lillehammer menighet Norsk Folkehjelp Lillehammer Lillehammer og Omland Hørselslag Oppland Fylkeslag av Norges Fibromyalgiforbund Lillehammer Pensjonistforening Postpensjonistene i Gudbrandsdal Lillehammer Revmatikerforening Søre Ål menighet Lillehammer Røde Kors Vingrom menighet Lillehammer Soroptimistklubb

4 2 ÅRSMØTET Instanser/organisasjoner som har stemmerett i årsmøtet, har en representant hver. I tillegg kan Lillehammer kommune oppnevne to representanter. På årsmøtet den , avholdt i Mjøsen Skog sin kantine, møtte 16 stemmeberettigede representanter. Etter årsmøtet ble årsmeldingen for 2011 sendt ut til samarbeidsparter, ledende politikere, de som gjennom året hadde gitt gaver, samt noen med særlig interesse for arbeidet som utføres i regi av Lillehammer Frivilligsentral. STYRET I henhold til stiftelsesloven og vedtektene er det styret som er stiftelsens øverste organ. Styret har ansvar for at FS blir drevet etter gitte lover og regler. Fra årsmøtet i 2012 har styret bestått av: Halvard Sæther Ragnhild Rossvær Arild Berg Knut Korsæth Anne Karin Lunke leder nestleder Vararepresentanter: Odd Arve Lien Sigrun Sanden Toril I. Jevne Styret har i 2012 avholdt 6 styremøter og behandlet tilsammen 47 saker. Den mest omfattende saken for styret i 2012 var spørsmål knyttet til etablering i de nye lokalene i Kirkegata 53. Lillehammer Frivilligsentral er representert i Lillehammer Eldreråd med - Odd Arve Lien, som medlem - Ragnhild Rossvær, som personlig varamedlem. I tillegg deltok Odd Arve Lien, etter forslag fra styret i Frivilligsentralen, i Fakkelprisen som ble arrangert for første gang den Han deltok som leder i juryen for Gründerprisen. ANSATTE Frivilligsentralen har siden oppstart i 1991 vært basert på et betalt årsverk med daglig leder, en stilling som i en årrekke har vært bemannet av Tone P. Larssen. Ellen Oppem Kaltenborn har siden april 2011 vært tilsatt som kontormedarbeider i 50% stilling. For begge de faste stillingene gjelder pensjonsordning i KLP. Magnhild Joten er engasjert på timebasis som renholder.

5 3 Daglig leder er, i samarbeid med styret, ansvarlig for løpende drift av sentralen. Driften skjer i samsvar med statens retningslinjer, FS egne vedtekter, handlingsplan og styrets bestemmelser. Daglig leder har i 2012 deltatt på diverse møter i sin region, opplegg arrangert for og med daglige ledere i FS, bl. a.: - Mjøsnett, en nettverksgruppe for daglige ledere - i alt tre møter. - Vårsamling 17. og 18. april i Løten for tre nettverksgrupper (Mjøsnett var ansvarlig for samlingen). - Regionkonferanse 18. og 19. september i Lillestrøm. Kontormedarbeider deltok på vårsamlingen i april, regionkonferansen i september, i tillegg til et datakurs den i regi av Mjøsnett. 2. OVERORDNET HOVEDMÅLSETTING FOR FRIVILLIGSENTRALEN VÆRE EN MØTEPLASS FOR FRIVILLIG INNSATS I LILLEHAMMER - FOR ALLE ALDERSGRUPPER Sentralen skal: - være møteplass og formidler - være nettverks- og miljøskaper - sette i gang tiltak ved behov - videreutvikle samarbeidet med eksisterende samarbeidspartnere, samt knytte til seg nye, naturlige samarbeidspartnere - arbeide for å få flere organisasjoner inn i stiftelsen Kommentar: Lillehammer Frivilligsentral har også i 2012 oppfylt sin overordnede hovedmålsetting, bortsett fra å få nye organisasjoner inn i stiftelsen. 3. MÅL OG UTFORDRINGER FOR ÅRET 2012 MÅL, TILPASNINGER OG PRIORITERINGER FOR ÅRET 2012: MÅL: a) Sikre tilfredsstillende lokaler for FS fra b) Videreutvikle sentralen i tråd med statens retningslinjer, egne vedtekter og handlingsplan c) Sikre økonomien i FS d) Arbeide videre for å beholde en 1/2 fast stilling i tillegg på kontoret i FS e) Jobbe for helsefremming, inkludering og integrering f) Styrke samarbeidet med kommunale instanser g) Rekruttere flere frivillige - med særlig fokus på flere personer til tverrkulturelt arbeid h) Utvide besøkstjenesten / motivere til mer langsiktig innsats på dette feltet i) Få flere frivillige med i administreringen av møteplassen j) Bidra til å skape aktiviteter i FS med menn som målgruppe k) Småjobbsentralen i Lillehammer - oppfølging

6 4 Kommentarer: a) Sikre tilfredsstillende lokaler for FS fra Fordi vår leiekontrakt i Jernbanegata 9 gikk ut har styret i lang tid jobbet målbevisst for å etablere sentralen i nye lokaler. Dette arbeidet ble påbegynt i 2011 for både å finne lokaler og for å sikre den økonomiske siden av saken. Den 10. august startet vi innflyttingen i våre nye og flotte lokaler i Kirkegata 53. Prosessen for å komme i mål med nye lokaler for Lillehammer Frivilligsentral er beskrevet under kapittel 4 på sidene 13 og 14 i denne årsmeldingen. b) Videreutvikle sentralen i tråd med statens retningslinjer, egne vedtekter og handlingsplan Lillehammer Frivilligsentral har statens retningslinjer, egne vedtekter og handlingsplan som sine styringsverktøy. Styret mener at sentralens drift og videreutvikling i året 2012 har skjedd i samsvar med de vedtatte formålsbestemmelser og planer. c) Sikre økonomien i FS Etter 1996 har ikke statens tilskudd blitt regulert iht. samfunnets generelle lønnsvekst. Dette er forhold som Lillehammer Frivilligsentral, sammen med sentralene i mjøsregionen (Mjøsnett) ved mange anledninger har gjort Staten oppmerksom på da sentralene både ønsker og trenger en forutsigbar regulering av de statlige tilskudd. Siden Staten ikke regulerer tilskuddene iht lønnsveksten i samfunnet, må disse midler skaffes lokalt. Styret i Lillehammer Frivilligsentral har jobbet lenge og aktivt for å skaffe flere driftsmidler til sentralen. Størsteparten av de nødvendige tilleggsmidler er bevilget av Lillehammer kommune. Se nærmere om sentralens økonomi i 2012 under kapittel 6 Økonomi, sidene 18, 19 og 20. d) Arbeide videre for å beholde en 1/2 fast stilling i tillegg på kontoret i FS Med kommunens tilsagn for tilskudd for 2012 ble samtidig den halve kontormedarbeiderstillingen sikret for samme periode. Styret i FS trengte derfor ikke legge ekstra ressurser i denne saken i e) Jobbe for helsefremming, inkludering og integrering I Frivilligsentralenes konsept ligger det til grunn at vi skal arbeide for helsefremming, inkludering og integrering. Dette er en tankegang vi følger når oppgaver skal løses og frivillige sysselsettes. At frivillige kan utføre oppgaver de selv har valgt ut / har lyst til, gir følelse av stor grad av mestring, noe som i seg selv er helsefremmende. Møteplassen bidrar til inkludering og integrering når folk kommer sammen til faste aktiviteter, hvor vår FS er blitt en arena hvor også mange tverrkulturelle personer har funnet seg tilrette. Mange frivillige er enkeltvis blitt koblet med flyktninger og innvandrere som vennekontakter, hvor de også bidrar med leksehjelp og språktrening. f) Styrke samarbeidet med kommunale instanser I 2012 har vi ytterligere styrket vårt konstruktive samarbeid med Flyktningeavdelingen i Lillehammer kommune og med Lillehammer Helsehus. Frivillige er i 2012 kommet med i aktiviteter ved Gartnerhagen bo- og servicesenter. En turgruppe som ble opprettet i kommunal regi i begynnelsen av året, har hatt med faste frivillige siden start. Mer om samarbeid med Lillehammer kommune står å lese i kap. 4 sidene 9 og 10. g) Rekruttere flere frivillige - med særlig fokus på flere personer til tverrkulturelt arbeid Vår innsats for særlig å skaffe flere frivillige i det tverrkulturelle feltet, har båret frukter. I mars 2012 møtte fire av våre frivillig byavisen med en oppfordring om å melde seg til tverrkulturell innsats. Etter flytting til de nye lokalene høsten 2012, hvor sentralen er blitt mer synlig i bybildet, opplever vi stadig at nye melder seg som frivillig. Vi ser en trend at det særlig er unge studenter med litt ledig tid som føler seg kallet til å bistå flyktninger som vennekontakter, med språktrening og leksehjelp. Tall fra de mottatte timelistene i 2012 bekrefter at innsatsen i det tverrkulturelle feltet har økt, noe som beskrives nærmere under Rapportering i kap. 5, side 18. h) Utvide besøkstjenesten / motivere til mer langsiktig innsats på dette feltet

7 5 Gjennom året 2012 erfarte vi på nytt at det kun er et fåtall av våre nye frivillige som vil være faste besøksvenner for eldre brukere. Trenden er at folk helst ønsker oppgaver av mer kortvarig karakter og ikke oppgaver hvor man binder seg mer fast på litt langsiktig basis. Sentralens langsiktige horisont når det gjelder besøkstjenesten ble derfor ikke styrket i i) Få flere frivillige med i administreringen av møteplassen Etter at vi flyttet til nye lokaler har vi denne høsten bygget opp et korps med faste verter 3 dager pr uke. Vertene har forskjellige oppgaver, i tillegg til å være i første rekke når folk kommer innom sentralen. Dette opplegget er blitt til stor nytte og glede. j) Bidra til å skape aktiviteter i FS med menn som målgruppe Til tross for at vi har etterspurt ideer i vår egen frivilliggruppe, har vi foreløpig ikke kommet i gang med tiltak spesielt rettet mot menn, da responsen har uteblitt. Vi tar med spørsmålet videre til nytt år, hvor vi vil bruke andre måter for å markedsføre dette temaet. k) Småjobbsentralen i Lillehammer oppfølging Styret i FS erfarer at Småjobbsentralen fungerer på en utmerket måte og at de gjennom året avhjelper mange eldre og uføre med nødvendige småjobber. Årsrapport for 2012 for Småjobbsentralen finnes i sin helhet under kapittel 7, side 20 og 21. TILPASNINGER OG PRIORITERINGER I 2012: Aktiviteten i 2012 har vært tilpasset sentralens økonomi samt kontorets ressurser. Følgende områder har hatt førsteprioritet: - Aktiviteter innomhus i sentralen - Følgetjenester - Tverrkulturell bistand Det har også vært et mål å øke aktiviteten i nytt lokale i samarbeid med - egne frivillige - lag og foreninger - andre aktører innen det frivillige feltet Først neste år vil vi ha synlige resultater å vise til når det gjelder økning av aktiviteter i nytt lokale. I tillegg til å opprettholde så normal drift som mulig, tok flyttingen og etableringen mye av de ansattes fokus høsten VIRKSOMHETEN I FRIVILLIGSENTRALEN I 2012 Sentralen har stor aktivitet. Å lage en kortfattet årsmelding har vist seg som en noe vanskelig oppgave. Mange oppgaver som utføres i regi av Frivilligsentralen er i prinsippet likelydende fra år til år. Dette er opplysninger som bør være med i nye årsmeldinger for å gi et fullstendig bilde av virksomheten. Styret og årsmøtet har tidligere uttalt at en årsmelding i denne formen gir et godt bilde av sentralens mangfold. FORMIDLING AV BESØKS- OG FØLGETJENESTER Besøks- og følgetjenester er mest etterspurt for hjemmeboende personer i hovedsak den eldre garde. Gjennom året er det mange som får hjelp, i særdeleshet til følgetjenester../. Etter at vi høsten 2011 registrerte en liten nedgang i antall frivillige timer knyttet til følgetjenester, henvendte vi oss i mars 2012 med informasjon til alle ansatte i hjemmetjenesten i Lillehammer kommune

8 6 om at vi ønsker et godt samarbeid med dem og at frivillige kan avhjelpe når brukere har timeavtaler hos lege, tannlege, på sykehuset osv og at vi ønsker bestillingen 2 3 arbeidsdager i forkant. Tall fra 2012 viser at dette ga resultater i form av en økning på 25% på følgetjenester fra året før. SELVHJELPSGRUPPER Frivilligsentralen administrerer oppstart og drift av selvhjelpsgrupper. Hjelp til selvhjelp er en av grunntankene i Frivilligsentralens arbeid. Lillehammer Frivilligsentral yter selvhjelp på disse områder: Angst Lillehammer FS har hatt angstgrupper i gang siden 1993 og følger Angstringen Norge sine prinsipper om selvhjelp. Opplegget er en viktig arena til hjelp og støtte for deltakerne som sliter med angst. I 2012 har to frivillige igangsettere vært tilknyttet arbeidet i angstgruppene. En gruppe har vært stabil gjennom hele året. En av igangsetterne har vært tilknyttet denne gruppa. Den andre igangsetteren har drevet angstgruppe etter en modell hvor man møtes hver 14. dag over et visst antall ganger, for så å avslutte. Dette betyr at en ny gruppe kunne starte både vår og høst for så å avslutte ved semesterslutt. Sorgstøtte Mange sorggrupper har vært i gang i regi av FS siden oppstarten i I 2012 kom vi ikke i gang med ny gruppe da det ikke var nok deltakere som meldte sin interesse. Derimot ble enkeltpersoner avhjulpet individuelt. Selvhjelpsgrupper i Frivilligsentralen i andres regi FS er også møteplass for selvhjelpsgrupper som jobber i egen regi. - AA (anonyme alkoholikere) har hatt tilhold i FS i mange år. Gruppa har hatt faste, ukentlige møter i FS i hele LEVE - selvhjelp for etterlatte etter selvmord har også i 2012 hatt faste åpne møter i FS lokaler, vanligvis hver 3. tirsdag i måneden. LINK Lillehammer og Selvhjelp Norge I 2012 kom LINK Lillehammer i gang. (LINK Lillehammer = Regional møteplass for selvorganisert selvhjelp). Sammen med Selvhjelp Norge, som tidligere er etablert med distriktskontor i Lillehammer for Hedmark og Oppland, tilbys bl.a. igangsetteropplæring / hjelp til å komme i gang med selvhjelpsgrupper. Kontakt med LINK Lillehammer ble opprettet ganske straks etter at de kom i gang. Et forsøk på å etablere en ny selvhjelpsgruppe i Frivilligsentralen - med nytt tema En av våre unge frivillige deltok i september på et to-dagers opplæringskurs for igansettere i regi av LINK Lillehammer og Selvhjelp Norge - med plan om å komme i gang med en helt ny selvhjelpsgruppe i Frivilligsentralen for kvinner som er berørt av vold i nære relasjoner. Samtidig henvendte vi oss til Lillehammer Sanitetsforening, som dette året hadde temaet vold i nære relasjoner på sin agenda i håp om å få med dem på et samarbeid om en ny selvhjelpsgruppe, noe de dessverre takket nei til. PR om nye selvhjelpsgrupper i Frivilligsentralen I begynnelsen av november skrev Lillehammer byavis om betydningen av selvhjelpsgrupper med en oppfordring om å ta kontakt med Frivilligsentralen. Forut for artikkelen møtte journalisten våre frivillige igangsetter, i tillegg til prosjektleder i LINK Lillehammer, samt en representant fra Lillehammer kommune som arbeider for å spre selvhjelpstanken. Ved årets utgang er det grunnlag for å dra i gang en ny angstgruppe.

9 7 TILTAK I FRIVILLIGSENTRALEN Engelsk språkgruppe - flagget ut i 2012 En gruppe på 5-6 personer alle damer - har siden mai 2010 møtt hverandre ukentlig for å snakke engelsk sammen. Dette var ved oppstart et tilbud til våre egne frivillige. I 2012 valgte språkgruppa å flytte sin aktivitet ut fra Frivilligsentralen, hvor de senere har møtt hverandre i privat regi. Tverrkulturell møteplass En dame fra Somalia, som ønsket oppdrag i FS, var i 2010 opphavskvinne til at tirsdag utviklet seg til å bli tverrkulturell møteplass i Frivilligsentralen for en gruppe damer som ikke er i fast aktivitet på dagtid med språktrening, læring og hyggelig samvær. Ca 10 personer, både fremmedkulturelle og norske damer, har gjennom året vært tilknyttet som faste deltakere i dette positive tiltaket. De møtes med iver og stor glede, hvor de fremmedkulturelle har hatt god språklig framgang gjennom året, både muntlig og skriftlig. Oppland Fylkeskommune har etter søknad støttet tiltaket økonomisk i 2012, penger som er brukt til utflukter og til undervisningsmateriell. Tverrkulturell håndarbeidsgruppe Frivilligsentralen har hatt en tverrkulturell håndarbeidsgruppe i gang i mange år. Gruppa møtes hver onsdag mellom kl og fra januar til juni og fra september til desember. Dette tiltaket driftes godt og er et viktig bidrag til integreringen i vårt lokalsamfunn - og er svært betydningsfullt for alle som er med. Fire-fem norske frivillige alle damer - driver den tverrkulturelle håndarbeidsgruppa. Tiltaket skaper en positiv og hyggelig arena der man blir kjent med hverandre, samtidig som man praktiserer det norske språket. Håndarbeidet står i fokus, og man lærer teknikker av hverandre. Også i 2012 har det vært et godt oppmøte i den tverrkulturelle håndarbeidsgruppa. Mange er svært ivrige etter å lære og bruke symaskinene, som har vært flittig i bruk gjennom året - i tillegg til at det ble innkjøpt en ny symaskin. Utgifter til den tverrkulturelle håndarbeidsgruppa ble også i 2012 etter søknad delvis dekket av midler fra Oppland Fylkeskommune. Babystrikken FS oppfordrer til ideer og innspill til nye tiltak. Babystrikken var et tiltak som kom i gang i 2010 da en av våre frivillige vennekontakter så behovet for ullplagg til det ventede barnet i flyktningefamilien hun bistår. Slik kom frivillige i gang med å strikke startpakker (jakke, bukse, lue, votter og sokker) til nyfødte flyktningebarn i Lillehammer. Prosjektet er ment som en møteplass for de norske damene og de vordende mødrene. I tillegg til å velge seg ut en startpakke, får mødrene opplæring i hvordan man behandler ullplagg, samt tilbud om å begynne i gruppa for slik å lære å strikke selv. I april 2012 hadde GD et fint innslag om Babystrikken. Det ble strikket mange startpakker i 2012, hvor mødre har fått velge seg ut hver sin startpakke, i tillegg til å delta på strikkesamlingene. Torsdager på like uker er møtedager for de tverrkulturelle mødrene. Helsesøster er bindeleddet til målgruppen. Oppland Fylkeskommune har også i 2012 etter søknad støttet tiltaket økonomisk, i tillegg til at Husfliden ga oss 50% rabatt på innkjøp av garn. Sokkestrikking til beste for barn og unge i Øst-Europa Dette er et hyggelig tiltak som ble startet i FS i 2004 av strikkeglade damer i voksen alder. Produksjonen av strikkesokker til barn og unge i Øst-Europa har også i 2012 vært svært stor. Strikkegruppa hadde sammenkomster annenhver torsdag fram til sommerferien. Da Frivilligsentralen etter ferien ble etablert i ny lokaler, ble det bestemt at strikking skjer hver torsdag og at deltakerne selv velger om de vil strikke ullsokker eller babyplagg. Sentralen bekoster garnet for de som strikker ullsokker. Ganske ofte skjer det at sentralen mottar restegarn fra glade givere som de ikke får benyttet selv. Dette er garn som kommer til god nytte i strikkeproduksjonen i de forskjellige gruppene i FS. Gjennom året mottok FS atskillige ferdige sokkepar fra folk som har anledning til å strikke, men som selv ikke ønsker å delta i strikkegruppa. I midten av november ble sist års rekordproduksjon talt opp, i alt 695 enheter, dvs sokkepar og strikketøfler i ull i alle størrelser, samt luer, skjerf og votter, gensere og jakker mm.

10 8 Strikkevarene ble senere i november distribuert til barn og unge på institusjoner i Øst-Europa av Ting og Tøy / Ny start i Øst. Sokker til nybosatte flyktninger i Lillehammer Ut fra kjensgjerningen om at Lillehammer Frivilligsentral står for produksjon av mange hundre par ullsokker i året, spurte Flyktningeavdelingen i 2011 om nybosatte flyktninger også kan få hvert sitt par av disse sokkene. Dette spørsmålet er siden blitt etterkommet i sentralen. I 2012 ble derfor 45 par ullsokker gitt til Flyktningeavdelingen, som besørger utdelingen. Søppelplukking i regi av Frivilligsentralen Dette prosjektet startet i 2007 etter et initiativ fra en frivillig. Prosjektet kom i gang i forståelse med Teknisk Forvaltning, nå Kommunalteknikk og utemiljø fagområdet veg i Lillehammer kommune, med informasjon om lover og regelverk. Den første sesongen var det tre frivillige søppelplukkere som deltok. I 2012 var nærmere 20 frivillige søppelplukkere med i dugnaden. Oppstartsmøtet ble holdt den 3.5. i FS, hvor roder ble fordelt og utstyr, sponset av Lillehammer kommune, delt ut. Etter oppstartsmøtet er dette en selvgående ordning, hvor den enkelte deltaker tar ansvar for sine roder og plukker søppel langs gater, sykkelbaner og stier gjennom hele barmarksesongen - til tider som passer for hver og en. Matpakkefellesskap Hver dag, når FS er åpen, inviteres det til matpakkefellesskap fra kl , hvor kaffe, te og kjeks kan kjøpes for en rimelig penge. Matpakkefellesskapet har størst suksess de dagene det foregår faste aktiviteter innomhus. Kortspillgruppe Hele året, med unntak av i sommerferien, har FS hatt en kortspillgruppe i gang. Dette var et tiltak som startet så tidlig som i Stort sett møter 5-6 glade kortspillere hver onsdag til dette sosiale og trivelige tiltaket. Opplegget er åpent for alle og markedsføres fast under "gdpuls" i avisen GD. I de nye lokalene har vi plass til langt flere kortspillere på de faste onsdagstreffene. Skriverier.com Høsten 2006 åpnet vi for et nytt tiltak hvor vi inviterte hobbyskribenter til å bringe med egne dikt og vers, stubber og historier til FS. Etter at en nettside, skriverier.com ble etablert, har prosjektet fått dreining til å bli driftet via kontakt på internett. En frivillig, som selv har skriving som hobby, står som ansvarlig redaktør av denne nettsiden. Egenproduserte bidrag kan sendes inn på e-postadressen: Prosjektet fikk også i 2012 tilført noen sponsormidler som betyr at sentralen ikke har noen utgifter i dette prosjektet. Veiledning En frivillig, en pensjonert helsesøster, bistår barnefamilier med veiledning i spørsmål rundt søvnvaner og grensesetting når behov meldes. Samme person fungerer som veileder for fagpersoner og andre i jobb- og livssituasjoner hvor man kan stå noe fast. Frivilligsentralen formidler kontakt når behov meldes. Symaskiner til disposisjon Frivilligsentralen har symaskiner som fritt kan benyttes i åpningstida, noe særlig innvandrere benytter seg av. Det er en forutsetning at de som kommer på dagtid for å sy kan bruke symaskin fra før, noe de kan lære seg i den tverrkulturelle håndarbeidsgruppa. Leksehjelp og språktrening med mer Et mindre antall flyktninger og innvandrere henvender seg hvert år direkte til FS for leksehjelp og språktrening. Dette er personer som ikke er knyttet opp til Lillehammer Læringssenter, men som ofte skal ta eksamen i et eller flere fag ved en læringsinstitusjon - og som vi prøver å avhjelpe.

11 HØRSELSEHJELP I FRIVILLIGSENTRALEN 9 Lillehammer og omland Hørselslag har også i 2012 hatt faste hørselsdager i Frivilligsentralens lokaler den første mandag i måneden, men unntak av april (pga påsken) og i feriemåneden juli. Dette er et svært nyttig tiltak for mange av kommunens befolkning, i tillegg til at det er godt besøkt. Frivilligsentralen stiller hver gang med en vert som ivaretar de som kommer, bl.a. med kaffeservering. SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER OG GRUPPER mm OM TILTAK SPØRSMÅL OG UTFORDRINGER FRA LILLEHAMMER KOMMUNE: - Spørsmål fra hjemmetjenesten De fleste oppdrag til FS som gjelder eldre brukere, meldes inn av hjemmetjenesten. Gjennom dette samarbeidet er FS med på å gjøre livet enklere for mange hjemmeboende eldre. Henvendelser fra hjemmetjenesten gjelder for det meste følge til lege, tannlege og sykehus, mens noen brukere ønsker frivillige med som trygghet og støtte på små rusle- og trimturer. En del eldre ønsker frivillige på faste besøk. Fortsatt sliter vi med å dekke behovet for faste besøksvenner. - Spørsmål fra Tildelingsenheten Fra Tildelingsenheten kommer det fra tid til annen henvendelser om enkeltpersoner som ønsker faste besøk, følge ut på rusle- og trimturer eller bistand til handling / småtjenester, mens noen ønsker å få delta i en aktivitet i regi av FS. - Supplement i kommunale institusjoner Frivillige fra sentralen bistår i kommunale institusjoner med følgende tjenester: * Bo- og servicesentra: - Søre Ål: Handletjeneste 2 dg/uke: Tjenesten organiseres av 1 frivillig. Kun et fåtall brukere benytter seg for tiden av denne ordningen. - Busmoen: Frivillige er med i diverse opplegg i kafeen, samt bistår enkeltbrukere. Opplegget administreres av ledelsen ved senteret. - Gartnerhagen: FS bidro i 2012 bl.a. til at en lese- og litteraturgruppe kom i gang med faste, ukentlige samlinger - et opplegg som administreres av ledelsen ved senteret. * Frivillige fra FS er også med i diverse andre opplegg i bosentra - opplegg som i sin helhet administreres av det enkelte bosenter. * Lillehammer Helsehus: Gjennom mange år har frivillige fra FS bidratt til faste besøk, til følge på rusleturer utendørs i tillegg til å delta i sosiale opplegg ved noen av avdelingene på Helsehuset (tidligere Sykehjemmet). I 2011 kom det i gang et mer organisert opplegg ved Helsehuset hvor de frivillige administreres av et eget team, "Aktiv Omsorg". Teamet sysselsetter mange frivillige til hyggelige og meningsfulle oppgaver i faste kulturelle aktiviteter og innslag som gjennomføres fra kl 12 på ukens fem første dager. Dette har vært en meget vellykket satsning både for Helsehuset og de frivillige, som blir godt ivaretatt. Opplegget ved Helsehuset ble ytterligere utvidet mot slutten av 2012 ved at frivillige også deltok i noen juleforberedelser sammen med beboerne - så som baking og laging av julepynt. "Aktiv Omsorg" har ved et par anledninger i 2012 invitert de frivillige til orientering og utvekslinger, møter som også kontormedarbeider i FS har deltatt på. * Rehab-senteret: Kaffekoking for treningsgrupper 2 dg/uke. Fire faste frivillige og noen vikarer har deltatt i dette opplegget i vår- og høstsemesteret.

12 I tillegg ble en femte frivillig sysselsatt 1 dg /uke et par måneder i starten av året * Villa Utsikten: Frivillige fra FS har også i 2012 i perioder vært tilknyttet Villa Utsikten - en møteplass for personer med psykiske lidelser. Den frivillige innsatsen har vært knyttet til oppgaver i kafeen. - En turgruppe Under vignetten "Ut på tur, aldri sur" har et par av våre frivillige gjennom hele 2012 vært med i en turgruppe for personer med sliter psykisk - et opplegg som kom i gang av Lillehammer kommune på begynnelsen av året. - Samarbeid med Flyktningeavdelingen ved Lillehammer Læringssenter (LLS) FS og Flyktningeavdelingen har i mange år hatt et godt samarbeid om integrering i tilknytning til personer fra andre kulturer. I 2010 ble samarbeidet formalisert og en avtale utarbeidet. Etter dette mottar FS en godtgjørelse for bistand knyttet til flyktninger som deltar i kommunens introduksjonsprogram. FS bidrar med frivillige til språktrening og leksehjelp, i tillegg til enkle kurs v/lls - kursopplegg som Flyktningeavdelingen administrerer. Utover dette er det mange frivillige som fungerer som vennekontakter, mest for enkeltpersoner, men også for flyktningefamilier. Vi erfarer at mange av de yngre frivillige, som oftest studenter, viser god interesse for dette feltet. Selv om en stor prosent av våre frivillige er involvert i dette integreringsarbeidet, har vi til enhver tid mange på lista som ønsker hjelp av norsktalende personer. Ikke minst har vi behov for flere mannfolk i dette arbeidet. Samarbeidet med Flyktningeavdelingen, som er gitt stor plass i FS' administrasjon, har også i 2012 gitt viktige økonomiske tilskudd til sentralen. Ledelsen i Flyktningeavdelingen gir uttrykk for stor tilfredshet med den innsatsen som FS bidrar til i det tverrkulturelle feltet mai-komiteen Også i 2012 ble FS av 17. mai-komiteen i Lillehammer spurt om å bistå under et kaffearrangement på nasjonaldagen for byens eldre garde. Tre frivillige stilte villig opp og hjalp til under arrangementet som også dette året foregikk på Busmoen bosenter. - Eldres Dag 1. oktober Frivilligsentralens varamedlem i Eldrerådet var med i arrangementkomiteen for Eldres Dag og deltok i gjennomføringen av dagen i Kulturhuset Banken. Frivilligsentralen hadde infostand under arrangementet, i tillegg til å stille med 10 frivillige verter og vertinner, personer som både kom fra Mesna- Lillehammer Inner Wheel og fra Frivilligsentralen. I SAMARBEID MED LAG, FORENINGER, ORGANISASJONER OG ANDRE: En ny utprøving: Tverrkulturell ringdansgruppe i Frivilligsentralen Fra slutten av oktober stilte Seniordansen noen ganger i Frivilligsentralen for å vise ringdans som et ledd i å få til et samarbeid om en Tverrkulturell ringdansgruppe i Frivilligsentralen. Dette var et opplegg som dessverre ikke slo an blant våre tverrkulturelle brukere, tross flere forsøk. Etter dette foreslo vi overfor Flyktningeavdelingen ved Lillehammer Læringssenter om å bringe inn dette tiltaket i deres aktivitetstilbud. Det skjedde ikke, da også de hadde erfaring fra før med at flyktningene ikke melder seg på til danseaktiviteter. Lillehammer Pensjonistforening, samarbeid om lørdagskaffe i Frivilligsentralen Opplegg med salg av kaffe og vafler i FS annenhver lørdag har vært i gang siden Frivillige hjelpere stiller fra både pensjonistforeningen og fra FS på ulike lørdager hele året, unntatt i sommerferien. Antall frammøtte gjester varierer fra ganske få til over 30 personer. Dette er et samarbeid som er til hygge og glede for den eldre garde og som vi håper kan få grunnlag for en god videreutvikling i våre nye lokaler. Overskuddet av driften går til FS, som kan kjøpe nødvendig ting og utstyr for pengene.

13 Dette ble kjøpt inn av Lørdagskaffens konto høsten 2012: - bestikk til 24 personer, skjærebrett, serveringsbrett - kopper, skåler og asjetter til 18 personer (tillegg til servise vi hadde fra før) - skjenk (til kjøkkenavdelingen) - 5 høye barstoler (til kjøkkenavd.) 4 små barnestoler i plast, samt 2 rørstoler - 4 store rottingpotter m/tilbehør til blomsterarrangement - garderobeskap - samt noen småting som ikke listes opp Totalt kom disse utleggene på kr ,-. 11 Mesna Rotary Klubb, samarbeid om Internasjonal Festaften for flyktninger, innvandrere og nordmenn For å styrke integreringen lokalt, har Mesna Rotary Klubb og Frivilligsentralen siden 2002 stått som arrangør av årlige lokale, internasjonale fester. I flere år har også foreningen Mesna-Lillehammer Inner Wheel vært med som medhjelpere i forbindelse med festene. Den internasjonale festen er sterkt sponset av næringslivet i kommunen. Mange lokale krefter er med i organiseringen av denne årlige begivenheten som byr på spennende mat og flott underholdning fra mange forskjellige land og kulturer. Lillehammer kommune har gitt uttrykk for at de setter stor pris på dette årlige tiltaket, som et viktig bidrag for byen. For andre år på rad, ble den internasjonale festen i 2012 holdt i gymsalen på Lillehammer videregående skole et lokale som rommer mange personer og som er godt egnet. Festen, som gikk av stabelen den 23.4., var fulltegnet med gjester og føyde seg inn i rekken av svært vellykkede arrangement. I etterkant av festen i 2012 har Sidsel Kaltenborn, som i mange år har vært en drivende kraft fra Mesna- Lillehammer Inner Wheel, utarbeidet en kjøreplan for den internasjonale festen - et dokument som vil være et svært nyttig arbeidsredskap i dette arbeidet videre. Festen i 2012 brakte et tilskudd på kr ,- til Lillehammer Frivilligsentral - penger som benyttes til tverrkulturelle tiltak i sentralen. Neste års internasjonale festkomité starter opp arbeidet tidlig på nyåret. Natteravnene Lillehammer er en ideell organisasjon med eget styre, støttet av Vesta A/S med årlige tilskudd. Frivilligsentralen har samarbeidet med Natteravnene Lillehammer (NL) siden deres oppstart - hvor FS i mange år ivaretok sekretærfunksjonene. Senere ble det praktiske samarbeidet mellom FS og NL formalisert til å innbefatte utsending av ukentlige påminningskort iht vaktliste, fungere som mottakssted for nye ravner, samt å ha intern kommunikasjon med styret i NL om ravner som begynner eller slutter. For disse tjenester mottar Frivilligsentralen et avtalt honorar. Styret i Natteravnene Lillehammer var raske til å meddele at de ønsket seg plass i FS nye lokaler. Fra og med oktober i 2012 avholder de sine faste møter i Frivilligsentralen, i tillegg til at de disponerer lagerplass i et skap som de selv har skaffet til veie. Styret i FS har fastsatt satser som NL skal betale for disse tilleggsytelsene. Lillehammer Frivilligsentral og Natteravnene Lillehammer har en samarbeidsavtale som justeres innen utgangen av november hvert år. De frivillige natteravntimene registreres ikke i FS' sin statistikk. Unntaket er det fåtall natteravner som er med som frivillige i FS. Ved utgangen av året var antall natteravner 95. Ting og Tøy / Ny start i Øst, innsamling av julegaver til barn og ungdom i Øst-Europa Julegaveinnsamlingen i november har etter hvert blitt en god tradisjon og skjer i et konstruktivt samarbeid mellom Frivilligsentralen og Ting og Tøy / Ny Start i Øst. I forberedelsene er det særlig FS som bidrar i prosjektet. Innsamlingsdagen er en fellesdugnad mellom de to aktørene, mens det i etterkant er Ting og Tøy / Ny start i Øst som overtar ansvaret for at julegavene ankommer sine bestemmelsessteder - dvs barnehjem i Øst-Europa, hvor behovet synes umettelig. Julegaveinnsamlingen i 2012 foregikk lørdag med frivillige hjelpere fordelt på to vakter. Opplegget ble markedsført i lokalpressen og med flygeblad utplassert på aktuelle steder.

14 12 Pga store forskjeller i innhold i julepakkene tidligere år, ønsker mottakerapparatet i Litauen selv å pakke inn gavene. Med den nye ordningen, med gaver levert uinnpakket, er det ikke lenger mulig å telle antall gaver som tas imot. Mange leverte dessuten gaver direkte til Ting og Tøy i dagene etterpå. På innsamlingsdagen var det også i år kaffesalg til inntekt for aksjonen. Sammen med gavene ble siste års produksjon av ullsokker mm fra strikkedamene i FS medsendt transporten til Øst-Europa. Julegaveinnsamlingen kan også i 2012 oppsummeres som et vellykket samarbeidsprosjekt, men antallet som var innom for å levere gaver var ikke like stort som tidligere år. Ikke sjelden hender det at Lillehammer Frivilligsentral sluser frivillige medarbeidere til bruktbutikken Ting og Tøy - for en kortere eller lengre periode. Kriminalomsorgen for Hedmark og Oppland I likhet med i 2011, inngikk også Lillehammer Frivilligsentral i 2012 en avtale for en periode med Kriminalomsorgen om samfunnstjeneste et samarbeid som fungerte utmerket for de involverte. Henvendelse fra studenter ved Filmhøgskolen v/hil om bistand ved filmproduksjoner Også i 2012 har vi mottatt flere henvendelser fra studenter ved Filmhøgskolen som trenger statister / annet i forbindelse med øvelsesproduksjoner. Stort sett har vi videreformidlet disse spørsmålene på e-post til våre frivillige med oppfordring om å melde seg direkte til de/den som trenger hjelp av statister og annet. Praksis i Frivilligsentralen Fra februar 2012 var Mari Haugstad, elev ved Solborg Folkehøgskole i Stavanger, linje for solidaritet og bistand, praksisstudent i Lillehammer Frivilligsentral. Opplegget ble gjennomført i tilknytning til hennes skolegang hvor hun gjennom uka deltok på forskjellige opplegg hvor Frivilligsentralen er involvert både innomhus i sentralen og i institusjoner som vi samarbeider med. ET MULIG SAMARBEID MED NAV? I styret i Lillehammer Frivilligsentral sitter to personer som også er med i brukerutvalget i NAV. Tidlig på året i 2012 kom spørsmål fra den ene om hva FS kan bidra med overfor NAV. Ut fra denne vinklingen sendte vi et brev til ledelsen i NAV, både på fylkes- og kommunenivå hvor vi inviterte til en prat om muligheter for samarbeid om nettverksbyggende aktiviteter i våre nye lokaler. Møtet kom i stand den I dette møtet øynet vi mange muligheter og områder å samarbeide om, opplegg som skulle markedsføres innad i NAV. Etter dette hørte vi ingen ting mer fra NAV. OM DE FRIVILLIGE TILKNYTTET SENTRALEN En stor frivillig stab Vi erfarer at de fleste melder seg til innsats når de selv har et ønske eller et behov for å engasjere seg. Derfor har de gjerne vurdert saken en tid før de oppsøker sentralen. Ved begynnelsen av året var 135 frivillige tilknyttet sentralen. Ved utgangen av året var antallet 148. Dette er en merkbar økning og en stor stab å administrere. Når man registrerer seg som frivillig, fyller man ut et skjema hvor man krysser av på oppgaver man selv har lyst til å utføre - oppgaver man dernest blir utfordret til å bistå med. At man får oppgaver som korresponderer med egne interesser og forutsetninger er en av mange suksessfaktorer i FS. Alle frivillige undertegner på en taushetserklæring når de registrerer seg. De som vil ha, får utstedt et ID-kort som de kan feste på ytterplagget når de er ute på oppdrag.

15 13 Noen knytter seg til sentralen mens de venter på skoleplass, er jobbsøkere, eller av andre årsaker er ledige for en tidsavgrenset periode. Andre som registrerer seg blir værende i sentralen over mange år. Vi får stadige tilbakemeldinger fra frivillige som opplever det som givende og positivt å ha tilhørighet i sentralen. Vi tilstreber å sende gratulasjonshilsener når innmeldte frivillige fyller runde år. For andre gang på kort tid opplevde vi at en av våre frivillige passerte 90 år. En dame, som har vært med helt fra oppstarten av sentralen i 1991, passerte denne milepælen i mars. Hun er fortsatt aktiv som frivillig i sentralen, hvor beboere på Lillehammer Helsehus stadig nyter godt av hennes faste besøk, som hun har utført gjennom mange år. Dialog med de frivillige Ved utgangen av hvert kvartal sendes informasjonsbrev, svarskjema og timeliste til alle våre frivillige. Timelister og svarskjema skal returneres innen gitte frister. Ved innsendelse av de kvartalsvise timelistene, er alle frivillige gitt mulighet for å gi meldinger tilbake om erfaringer knyttet til den frivillige tjenesten. (Mer om timeregistrering og rapportering under kapittel 5 side 17 og 18. Alle frivillige er oppfordret til å ta kontakt med sentralen når noe må drøftes spesielt. Flere av tiltakene som de frivillige deltar i krever planleggingsmøter med de ansatte, noe som er gjennomført ved behov. Mange frivillige bruker muligheten til en oppdateringsprat når de, av forskjellige årsaker, er innom sentralen. Enkelte frivillige er svært selvgående og har sjelden behov for å drøfte ting etter at oppgaver er tildelt. Velferdsopplegg Sentralens måte å takke de frivillige for innsatsen, er å invitere til et årlig velferdsopplegg. I 2012 ble dette gjennomført i form av et julebord den 28. november, arrangert i kommunens kantine. Dette ble en hyggelig sammenkomst for ca 60 frammøtte. Ved denne anledningen var Morten Jostad kåsør, som levende midlet av sin kunnskap i forbindelse med årets jubileum for Anders Sandvig. Vår nye rådmann, Christian Fotland, var også invitert. Han holdt en hyggelig tale med ros og takk for omfattende innsats en takk tilegnet hver og en som er tilknyttet Frivilligsentralen. Fra glede til sorg Med tungt hjerte mottok vi i 2012 beskjed om at to av våre meget aktive frivillige gjennom mange år var gått bort: - Marie Brenden døde den 31. juli etter et lengre sykdomsforløp - Øivord Haugen døde den 22. august etter et kort sykeleie Vi minnes disse våre to avholdte medarbeidere med stor takknemlighet. FLYTTING TIL NYE LOKALER Vår leiekontrakt i Jernbanegata 9 gikk ut I 2011 det ble avklart at det ikke var aktuelt med ombygging for rullestoltilgjengelighet i disse lokalene. I tillegg ble huset lagt ut for salg. Derfor har det i lang tid vært et definert mål å sikre sentralen tilfredsstillende lokaler på ny adresse etter et arbeid som ble påbegynt av styret i I februar 2012 ble det inngått avtale med Kirkegt. 53 AS v/ adv. Ringerud om nye lokaler tilpasset Lillehammer Frivilligsentral. Parallelt med dette hadde styret innhentet aksept i Lillehammer kommune om inndekking av økte husleiekostnader en sak som ble behandlet i formannskapet 10. januar med et positivt utfall. Lokalet i Kirkegata 53 er betydelig større enn i Jernbanegata 9. Lokalet har en fin og sentral plassering og er på gateplan, med god tilgjengelighet for alle - også for rullestolbrukere.

16 14 Det nye lokalet ble utformet og bygget om etter våre ønsker. Tidsrammen for innflytting sprakk mange ganger, men med god velvilje fra de nye huseierne i Jernbanegata 9, fikk vi beholde kontorene fram til 10. august. Før sommerferien var alle sentralens øvrige eiendeler pakket ned og satt på lager i 3. etasje, hvor de fikk stå til flyttedagen. Fredag 10. august ble kontorene flyttet til nytt lokale med god hjelp av de ansattes ektefeller. Mandag 13. august ble resten av sentralens eiendeler flyttet med strålende innsats fra et flyttemannskap på ca 20 frivillige personer i tillegg til flyttebil fra Ting og Tøy. GD dukket uventet opp denne mandagen og laget en reportasje om flyttingen. Ved innflytting manglet mange bygningsmessige detaljer i det nye lokalet. Men med velvilje fra alle hold, kom vegger og ting på plass, el-jobben ble ferdigstilt og mot slutten av august kom tiltakene i sentralen i drift igjen. Å flytte er en formidabel jobb, med mange ekstra timer ble nedlagt fra de ansattes side. Etter innflytting har vi hatt behov for å skaffe en del nye og hensiktsmessige ting og kvittet oss med saker som ikke lenger var brukbare. Hvitevarene, som vi ikke lenger hadde behov for og som ingen ville ta i mot, ble levert til Gjenbruket. Styret har bistått med de gode avgjørelser og de mange administrative prosesser rundt flyttingen. Frivillige har vært med og pusset opp og malt småmøbler til de rette farger. Flere bedrifter har gitt oss møbler som de selv ikke lenger har hatt bruk for. Ved utgangen av året fungerer det aller meste. ÅPNINGSMARKERING I NYE LOKALER Den 12. september var det klart for åpningsmarkering i de nye lokalene - åpent fra kl 11 for alle frivillige, samarbeidsparter og inviterte gjester og fra kl 12 var det åpent for alle. Varaordfører i Lillehammer foretok den offisielle åpningen og klippet snora. Det var taler og gaveoverrekkelser og dernest kaffe, bløtkake, kringle og vafler til alle som kom. Det som ble servert var delvis sponset av lokale bedrifter. Styret og ansatte, som sto ansvarlig for gjennomføringen av åpningsmarkeringen, oppsummerte denne merkedagen som meget vellykket. Alle som bidro med gaver, blomster og sponsede varer fikk i ettertid takkebrev fra styret. HYGGELIGE BESØK I NYTT HUS I NOVEMBER MÅNED Besøk fra Sykehusbarnehagen i Lillehammer I forbindelse med at førskolegruppa i Sykehusbarnehagen hvert år, i forbindelse med FN-dagen, har en innsamlingsaksjon, bestemte de at årets overskudd skulle gå til barn som ikke har det så bra som de har det selv. Valget falt på barn i Øst-Europa og at de ville gi pengene til Frivilligsentralen i tilknytning til den årlige julegaveinnsamlingen som vi har i samarbeid med Ting og Tøy / Ny start i Øst. Overrekkelsen fant sted i FS den med journalist fra GD tilstede - hvor åtte glade givere fra barnehagens førskolegruppe kom sammen med to ansatte for å overrekke en sjekk på kr 4.315,- - en svært hyggelig og vellykket seanse. Pengene ble straks videreformidlet til målgruppen. Igjen stor takk til de glade givere!

17 15 Besøk av Kulturminister Hadia Tajik Den fikk vi forespørsel om å ta i mot kulturministeren som skulle besøke Lillehammer den i forbindelse med styremøte i UngdomsOL. Før dette møtet hadde hun ønske om å besøke Lillehammer Frivilligsentral. Vi klarte å snu oss rimelig raskt og da hun ankom tirsdag kl 14.00, sammen med sitt følge, ventet 60 personer på henne i sentralens lokaler. Hun kom til enkel kaffeservering og til informasjon om vår drift. Særlig populært ble det at hun fikk tid til å snakke med folk ved bordene, hvor hun fikk et innblikk i hva de frivillige jobber med og hva de ser på som viktig i sin frivillige tjeneste. Før avreise etter det timelange besøket, fikk hun personlige gaver med på vegen i tillegg til en oppfordring om å bidra til at de statlige tilskudd til FSene årlig blir vedlikeholdt til den gjeldende lønnsutvikling i samfunnet. Dette ble et meget vellykket og hyggelig besøk som vi sent vil glemme! BRUK AV FRIVILLIGSENTRALENS LOKALER Frivilligsentralen er åpen for publikum fra kl mandag til torsdag, og fra kl på fredager. Lokalene i Kirkegata 53 har en sentral plassering med god tilgjengeliglighet for de som vil oppsøke sentralen. I de nye lokalene har vi knyttet til oss faste frivillige verter 3 dg/uke. Vertene er i første linje ved besøk av publikum. De ordner med matpakkefellesskapet, i tillegg til å utføre diverse andre nødvendige gjøremål i huset. Det foregår mange faste aktiviteter og møter i FS i vår egen og i andres regi. Ved ledig kapasitet låner vi ut lokalet mot en godtgjørelse, hvor årsmøterepresentanter i stiftelsen har et prismessig fortrinn. Sentralen skal ikke lånes ut i forbindelse med næringsvirksomhet. Flere nye tok kontakt høsten 2012 for å prøve ut om lokalene kan passe til deres møter/aktiviteter. I de nye lokalene er det gode muligheter for flere aktiviteter. Dette er et lokale med stort potensiale for samhandling med andre. Med denne etableringen begynner på mange måter en ny tidsalder for Lillehammer Frivilligsentral. I tillegg til å utarbeide nye husregler, har styret høsten 2012 revidert satsene for godtgjørelse ved utlån av lokalet. Til lokalene i Kirkegt. 53 hører en parkeringsplass. I tillegg betaler vi leie for en ekstra biloppstillings-plass. I 2012 var sentralen stengt i påskeuka, tre uker av sommerferien og i forbindelse med jula. En frivillig påtok seg ansvar for posthenting og blomstervanning mens de ansatte hadde ferie. MARKEDSFØRING/INFORMASJON Markedsføring av sentralen Til enhver tid prøver vi å være aktiv i vår markedsføring av FS via lokalavisene, brosjyremateriell, plakater, informasjonsbukk, hjemmeside m.v. for å: - rekruttere nye frivillige - bekjentgjøre nye og eksisterende tiltak På grunn av flyttingen, ble det behov for å oppgradere en del av vårt brosjyremateriell et arbeid som ble påbegynt høsten 2012, men som vil gå over noe tid.

18 16 Hjemmeside og e-postadresse Sentralen har egen hjemmeside: Sentralens e-postadresse er: Vi prøver etter beste evne å holde hjemmesiden oppdatert. Slik hjemmesiden er bygd opp, har vi dessverre liten mulighet til å legge inn så mange bilder som vi ønsker. Vi erfarer at flere av den yngre garde tar førstekontakt via hjemmesiden. Hjemmesiden har hatt ca 2000 besøk i et snitt på ca 167 besøk pr mnd. Informasjonsbukk Vi har "Markedets billigste annonseplass" - i form av en informasjonsbukk som i åpningstiden plasseres ved inngangen til sentralen. PR via sentralens vinduer Vi har fått en fantastisk mulighet til å markedsføre virksomheten via våre fem store og flotte vinduer mot Kirkegata. Dette er et arbeidsområde vi ikke rakk å fordype oss i høsten 2012, men som står på agendaen tidlig i Vi trenger hjelp av et reklamebyrå for å gjøre denne jobben for oss. Lokalavisene bidrar til god synliggjøring av både nye og eksisterende tiltak, noe som skaper interesse og skaffer oss flere frivillige. Avisene GD, Lillehammer byavis og LillehammerMagasinet ga oss også i 2012 god drahjelp for å få sentralens budskap ut til publikum. Vi er svært takknemlige for den PR og sponsing som lokalavisene bidrar med for å gjøre våre tiltak kjent. Kun ved særlige anledninger bestilles annonser da dette er noe vi stort sett ikke ser oss råd til. Lokalradioen for Hedmark og Oppland I forbindelse med besøk av kulturministeren den , var det innslag samme dag om dette i lokalradioen for Hedmark og Oppland. Informasjonsstand under Gata er di Lillehammer Frivilligsentral deltok også i 2012 med flere frivillige på PR-stand i gågata lørdag den 1.9. under vignetten Gata er di. Dette er et PR-opplegg i regi av Lillehammer Sentrum Drift hvor lag og foreninger m.fl. får mulighet til å markedsføre seg. Som før deltok Småjobbsentralen (SJS) også dette året på standplass sammen med Frivilligsentralen. Informasjonsstand under Eldres Dag Lillehammer Frivilligsentral deltok med PR-stand under Eldres Dag i Kulturhuset Banken mandag den et opplegg vi også bør satse på i årene som kommer. Informasjon om Frivilligsentralen - gitt av daglig leder ved følgende besøk i sentralen: : For Miljøpartiet De Grønnes styre : For representanter fra Vikna Frivilligsentral, som kom på uventet drop-in-besøk : For fastleger ved Lillehammer Legesenter : For fire studenter fra HIL som var på utvekslingspraksis i Flyktningeavdelingen ANNET Undersøkelser som er besvart : I regi av Kulturdepartementet til alle FSer i Norge i den hensikt å få oppdatert kunnskap om hvordan sentralene fungerer. Undersøkelsen ble besvart av daglig leder : Stiftelsestilsynet temaundersøkelse for Undersøkelsen ble besvart av styreleder : Interimsstyret for Norges Frivilligsentraler en undersøkelse om vår interesse for etablering av Forum Norges Frivilligsentraler. Undersøkelsen ble besvart av daglig leder etter behandling i styret, som ikke så tilstrekkelig grunn til å danne en landsomfattende paraplyorganisasjon for Frivilligsentralene.

19 17 5. RAPPORTERING FOR 2012 Antall frivillige i 2012: Ved årets begynnelse: 135 personer Ved årets slutt: 148 " Følgende oppsett viser aldersfordeling for de frivillige pr , samt fordeling kvinner og menn i antall og i prosent: Kvinner Menn Sum % Kvinner % Menn % Sum ,5 11, ,5 2, ,5 2, ,5 0 1,5 Alder ikke opplyst ,5 0, Timeregistrering Med nye retningslinjer fra Staten er kravet om årstimetallet falt bort. Styret i Lillehammer Frivilligsentral har bestemt at vi inntil videre fortsetter å innhente timelister fra de frivillige, bl.a. begrunnet ut fra: - Timelistene er en kommunikasjonsmåte og et livstegn fra frivillige som sjelden er innom sentralen - frivillige som ofte er svært selvgående. - Timelistene gir oss en grei oversikt over timer i det tverrkulturelle feltet, som grunnlag for godtgjøringen fra Flyktningeavdelingen v/lillehammer Læringssenter. - Timelistene gir en samlet oversikt som dokumenterer omfanget av virksomheten mot omgivelser og bidragsytere. Antall utførte frivillige timer, rapportert inn fra de frivillige selv i 2012: Frivillige timer 1. kvartal " " " " " " Sum en oppgang frivillige timer (= 12,3%) fra Antall frivillige årsverk utført i 2012: 8,42 årsverk - en oppgang på 0,92 årsverk fra året før. Vi følger årsverkstallet som gjelder for norsk arbeidsliv for tiden 1687,5 t. Litt om utviklingen fra året før: - Besøkstjeneste har gått ned fra i 2011 timer til i en nedgang på 30% som bekrefter utfordringene (omtalt side 5) med å få nye frivillige inn i faste besøksoppgaver. - Følgetjenester viser en fin og merkbar utvikling: + 25% flere timer i 2012 enn året før. - Bistand i det tverrkulturelle feltet har også i 2012 hatt en fin økning: + 24% i forhold til året før. - Bistand innomhus i FS har økt med hele 56% i forhold til året Hovedgrunnen er flytting og etablering i nye lokaler.

20 - Vårt bidrag med frivillige hjelpere til bruktbutikken Ting og Tøy har økt 24% i forhold til året før. På de øvrige arenaer hvor vi bistår, er innsatsen på samme nivå som året før. Vi erfarer til stadighet at det skjer underrapportering fra de frivillige timer og opplegg som av forskjellige årsaker ikke er medkommet på listene som sendes inn. 18 Fra 2. kvartal i 2012 innførte vi en gulrotordning i form av et gavekort på kr 300 til bruk på Strandtorget Kjøpesenter til en av dem som leverer sine timelister innen fristen. Vi erfarer at noen etternølere med denne hyggelige ordningen bestreber seg på å levere inn sine lister i tide for slik å bli med i den kvartalsvise trekningen. 6. OM ØKONOMIEN I 2012 Sentralen drives etter budsjetter på minimumsnivå. Regnskapet for sentralen føres på frivillig basis og revideres av PricewaterhouseCoopers AS (PWC). Et nytt regnskapsprogram, UNI Økonomisystem, ble innført i 2012, innkjøpt i et samarbeid med Kirkens SOS. Partene har inngått en samarbeidsavtale om bruken av regnskapsprogrammet. Vi har behov for god dialog med Lillehammer kommune om nødvendigheten av tilskudd til sentralen - også i forbindelse med flytting til nye lokaler. Vi føler at vi både administrativt og politisk har oppnådd velvilje og god respons. I tillegg til søknader om statlige og kommunale tilskudd, søkes årlig de seks menighetene i kommunen om offermidler. Regnskapet for 2012 Styret er fornøyd med årets driftsresultat som har blitt noe bedre enn budsjettert. Årsaken er større inntekter enn i budsjett, blant annet momskompensasjon som er en ny inntektspost for FS. Utgiftene har blitt tilnærmet som forventet. I budsjettet var lagt inn ekstra kostnader knyttet til innflyttingen i Kirkegata 53. Det dreier seg om anskaffelser av forskjellig inventar og utstyr og det dreier seg om engangskostnader som for eksempel installasjon av telefon og datatilkobling. Summen av anskaffelser og engangsutgifter utgjør ca kr Ansatte og frivillige sitt arbeid med flyttingen lar seg vanskelig tallfeste og er ikke med. Disse har gitt oss tilskudd til prosjekter i 2012: - Mesna Rotary Klubb - Oppland Fylkeskommune - Kontorleverandøren Disse har gitt pengegaver til FS i 2012: Minnegave ved Hans Jørstads bisettelse den Minnegave ved Thordis Malmes bisettelse den Fåberg menighetsråd - offergave Nordre Ål menighetsråd offergave Lillehammer menighetsråd - offergave Søre Ål menighetsråd - offergave Sparebanken Hedmark - midler til innkjøp av låsbare skap i ny FS Gudrun Jørgensen Aaslaug og Steinar Menkerud Lillehammer Sorpotimistklubb

LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2011 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2011 For Lillehammer

Detaljer

LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2010 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2010 For Lillehammer

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Evaluering av Senioruka 2017

Evaluering av Senioruka 2017 Evaluering av Senioruka 2017 Innledning. Seniorrådet oppnevnte et utvalg som skulle forestå planleggingen og gjennomføringen av uka. Utvalget besto av Ragnhild Angard Wefling, Lillehammer kommune, Kultur

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2008

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 22/14 14/133 Frivilligsentralen - Årsrapport

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for januar 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for januar 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Møteplasser for eldre Vi ønsker oss flere frivillige til møteplassene på Nøkkeland (hver torsdag kl 13-15, men de frivillige kan komme annenhver torsdag) og i Skoggata (annenhver onsdag kl 11-13). Du trenger

Detaljer

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 Innledning Ved inngangen av år 2008 het sentralen Lade/Lademoen Nærmiljøsentral (LLN). Den 01.10.08 skiftet sentralen

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2017 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Handlingsplan 2015 For: Bø Frivilligsentral

Handlingsplan 2015 For: Bø Frivilligsentral Det Kongelige Kulturdepartementet (KD) gir et tilskudd på kr 310.000 for 2015. I tilskuddsbrevet fra KD, pr 21.1.2013 står det følgende; Formålet med tilskuddet er å stimulere til økt frivillig deltakelse,

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

ÅRSMELDING ikke bare møte mellom mennesker.

ÅRSMELDING ikke bare møte mellom mennesker. ÅRSMELDING 2011..ikke bare møte mellom mennesker. www.strinda.frivilligsentral.no 1 Årsmelding 2011 for Strinda frivilligsentral (SFS) 1. Ledelse og økonomi s. 3 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Livsglede for Eldres formål Stiftelsen Livsglede for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag.

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 14.03.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer Årsmelding Strikkekafe Datakafe Juleverksted Boccia på sydentur for Seniorer Senioruniversitetet Innledning Arna Frivilligsentral har igjen gjennomført et svært aktivt år, med ulike aktiviteter for innbyggere

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

VEDLEGG 1 ÅRSRAPPORT OG STATISTIKK LØRENSKOG FRIVILLIGSENTRAL 2016 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

VEDLEGG 1 ÅRSRAPPORT OG STATISTIKK LØRENSKOG FRIVILLIGSENTRAL 2016 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE VEDLEGG 1 ÅRSRAPPORT OG STATISTIKK LØRENSKOG FRIVILLIGSENTRAL 2016 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Frivilligsentralens åpningstider er mandag-torsdag kl. 9-14. Frivilligsentralens faste tilbud har omfattet mandagskafè

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 40/11 11/410 Frivilligsentralen - Årsrapport 2010 PS 41/11

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av:

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Side 2 Styret: Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Leder: Bjørg Opdal bondekvinnelaget (21.3.2001 30.3.2002) Styremedlem: John Holten eldrerådet (21.3.2001 30.3.2003) Styremedlem: Anne Marie

Detaljer

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene.

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene. Andebu frivilligsentral: Hva har skjedd i frivilligsentralen siden oppstart april 2001 Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

NESNA FRIVILLIGHETSSENTRAL

NESNA FRIVILLIGHETSSENTRAL ÅRSMELDING 2008 NESNA FRIVILLIGHETSSENTRAL Nesna Frivillighetssentral markerte sin ettårsdag 1 september 08, og ser at den er blitt mer synlig i nærmiljøet. Målet er et godt samarbeid på tvers av grenser,

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2004 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. www.strinda.frivilligsentral.no

ÅRSMELDING 2013. www.strinda.frivilligsentral.no ÅRSMELDING 2013 www.strinda.frivilligsentral.no 1 Årsmelding 2013 for Strinda frivilligsentral (SFS) 1. Ledelse og økonomi s. 3 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 3 2. Spesielle satsningsområder

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

«Aviskafé for blinde og svaksynte» Prosjektnr: 2011/1/0353. Forebyggingsprosjekt

«Aviskafé for blinde og svaksynte» Prosjektnr: 2011/1/0353. Forebyggingsprosjekt 2011-2013 «Aviskafé for blinde og svaksynte» Prosjektnr: 2011/1/0353 Forebyggingsprosjekt Prosjektleder Aina Kaupang Norges Blindeforbund Oslo 2011-2013 Forord Norges Blindeforbund Oslo vil takke ExtraStiftelsen

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.2) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003 Bildet viser styret i frivillighetssentralen med minibussen i bakgrunnen Gjelder for perioden 1.1.2003 31.12.2003 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy,

Detaljer

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Årsmelding 2015. Bindal Frivilligsentral

Årsmelding 2015. Bindal Frivilligsentral Årsmelding 2015 Bindal Frivilligsentral Bakgrunn og eierstruktur Bindal Frivilligsentral ble etablert i 1991 og har hatt ulike eiere frem til 11. april 2005. Da ble Foreningen Frivilligsentralen i Bindal

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 8. november 2012 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet.

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2014 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som Eidsvoll Frivilligsentral I de ulike prosjekt.

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Drift av Frivilligsentralen

Drift av Frivilligsentralen Årsmelding 2014 Drift av Frivilligsentralen 1.1 Årets Drift Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning. Styreleder: Jan Torkildsen Nestleder: Anvor Sundli Styremedlem: Magne Barane Berit Moseng Vera

Detaljer

Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss

Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss 1. Eierskap, organisering og brukermedvirning O.K. Bydel Østensjø og organisert under avd. Rehabilitering og Omsorg. Rustad eldresenter er en sideavd. til Manglerud

Detaljer

HALVÅRSMELDING. NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune. Formannskapet i Gamvik kommune

HALVÅRSMELDING. NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune. Formannskapet i Gamvik kommune HALVÅRSMELDING NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune 4. kvartal 2010 OG 1. HALVÅR 2011 STYRET: Formannskapet i Gamvik kommune DAGLIG LEDER: Oddbjørn Hansen 75% stilling Inger Roren - 25% stilling OPPSTART

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999 SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER Hagegt. 1, Funkishuset 3.etg., 1772 Halden Telefon 69 17 64 82 Åpningstid: mandag fredag 10-14 ÅRSRAPPORT 1999 Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement

Detaljer

ÅRSMELDING

ÅRSMELDING ÅRSMELDING 2012 www.strinda.frivilligsentral.no 1 Årsmelding 2012 for Strinda frivilligsentral (SFS) 1. Ledelse og økonomi s. 3 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 3 2. Spesielle satsningsområder

Detaljer

Friposten juni/juli 2017

Friposten juni/juli 2017 Kjære frivillige, deltakere og andre samarbeidspartnere! August kommer fort nok og vi kan glede oss til følgende: Frivillig Onsdag: Starter igjen 16. august. Her er det mye spennende som skal skje utover

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING

ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING Hole Frivilligsentral ble etablert i 1996, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet, og bidrar til det gode liv i kommunen vår. Frivilligsentralen er med på å skape

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

Rapport. Skogskarene. Prosjektidentifikasjon (virksomhetsområde): Forebygging Prosjektnummer: 2008/1/0049

Rapport. Skogskarene. Prosjektidentifikasjon (virksomhetsområde): Forebygging Prosjektnummer: 2008/1/0049 Rapport Skogskarene Prosjektidentifikasjon (virksomhetsområde): Forebygging Prosjektnummer: 2008/1/0049 Prosjektnavn: Skogskarene Søkerorganisasjon: Den Norske Turistforening. Organisasjonsledd: DNT Oslo

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering UmE-prosjektet Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr: 2008/3/0315 Prosjektnavn: Ume-prosjektet Søkerorganisasjon:

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening 1 Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening Illustrasjonsfoto, Oslo Røde Kors «Norsktrening er min nøkkel til å integrere i det norske samfunnet» Deltaker 2 Prosjektrapportering Oslo Røde Kors

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR REGNBUEN JANUAR Månedens fagområde: ANTALL, ROM OG FORM

MÅNEDSPLAN FOR REGNBUEN JANUAR Månedens fagområde: ANTALL, ROM OG FORM MÅNEDSPLAN FOR REGNBUEN JANUAR 2016 Månedens fagområde: ANTALL, ROM OG FORM Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 48 2. Godt nyttår! Velkommen tilbake. 3. 4. 5. Grønn gruppe: Torget 6. Korn/ knekkebrød

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Bakgrunn for prosjektet og målsetting Bakgrunn Rusmiddelavhengighet hos en person i en familie rammer hele familien, og til tross for at vi alle

Detaljer

Virksomheten ved Moss folkebibliotek

Virksomheten ved Moss folkebibliotek Virksomheten ved Moss folkebibliotek Rapport fra praksisperioden 04.01.16 05.02.16 Siv Astri Nilsen Fjørtoft Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss 1. Organisering Oppsal treffsenter er et kommunalt drevet treffsenter i Oslo Kommune, Bydel Østensjø. Treffsenteret leier sine lokaler av Oppsal Samfunnshus

Detaljer

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017 Visjon Hovedmål 1 BøF skal være en behovsrettet og profesjonell organisasjon og en viktig medspiller i lokalsamfunnet BøF skal bidra til å styrke nettverket i nærmiljøet. Bidra til å styrke og motivere

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Årsmelding. Alta Frivilligsentral 2011

Årsmelding. Alta Frivilligsentral 2011 Årsmelding Alta Frivilligsentral 2011 Alta Frivilligsentral ble etablert i 1993, og har siden den gang drevet et viktig arbeid i Alta kommune. Målsettingen til sentralen er: Alta Frivilligsentral er en

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2.

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2. SAKSFREMLEGG Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2.2017 NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM 2017 Rådmannens forslag til

Detaljer

Kongsberg Frivilligsental. Årsrapport 2013

Kongsberg Frivilligsental. Årsrapport 2013 Kongsberg Frivilligsental Årsrapport 2013 VISJON OG VERDIER Frivilligsentralen er en møteplass og et bindeledd mellom mennesker, frivillige organisasjoner og det offentlige for utveksling av ubetalte tjenester.

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Årsmelding Ledelse og økonomi s Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 2

Årsmelding Ledelse og økonomi s Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 2 Årsmelding 2007 2 Årsmelding 2007 1. Ledelse og økonomi s. 2 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 2 2. Spesielle satsningsområder i 2007 sett opp mot handlingsplan s. 3 2.1 Å være et

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Årsrapport. Bærum Frivilligsentral CHV. Bærum Frivilligsentral 01.01.202.02.2016

Årsrapport. Bærum Frivilligsentral CHV. Bærum Frivilligsentral 01.01.202.02.2016 2015 Årsrapport Bærum Frivilligsentral CHV Bærum Frivilligsentral 01.01.202.02.2016 Innledning 1 Beskrivelse 1.1 Frivilligsentralene retningslinjer fra Kulturdepartementet 2 1.2 Bærum Frivilligsentral

Detaljer