LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt Lillehammer Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt Lillehammer Tlf E-post: Hjemmeside:

2 ÅRSMELDING 2011 For Lillehammer Frivilligsentral INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Organisering av Lillehammer Frivilligsentral Overordnet hovedmålsetting for Frivilligsentralen Mål og utfordringer for året Virksomheten i Frivilligsentralen i Rapportering for Om økonomien i Småjobbsentralen i Lillehammer Takk

3 Fil: Årsmelding 2011(12) 1. ORGANISERING AV LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL KORT HISTORIKK - Frivillighetssentralen i Lillehammer kom i gang , med Søre Ål Menighet som ansvarlig eier. - Den ble sentralen vedtatt omgjort til en privat stiftelse. Stiftelsen har som formål å stimulere enkeltpersoner og grupper i kommunen til å bruke seg selv i frivillige nærmiljøtjenester. Den frivillige innsatsen skal være et supplement til offentlig virksomhet, og skal ikke erstatte eksisterende tiltak. - FRISAM (Frivillighetens samarbeidsorgan) var fram til bindeledd mellom Staten og Frivillighetssentralene. - Fra fikk Frivillighetssentralene (FSene) tilhørighet i Kultur- og Kirkedepartementet (KKD). - Fra oppstarten av FSene, da man hadde brukernes beste i fokus, har Staten fra 2005 lagt opp til at FSene skal være til for de frivillige. - Etter en landsomfattende høringsprosess i 2008 skiftet sentralen i 2009 navn til Lillehammer Frivilligsentral. Den ble denne navneendringen registrert i Lotteri- og stiftelsestilsynet / Brønnøysundregisteret. - Etter Stortingsvalget høsten 2009 er KKD omorganisert. Etter dette har Frivilligsentralene sin tilhørighet i Kulturdepartementet (KUD), avdeling for frivillighet og samarbeid. Etter denne omorganiseringen har kontakten med / informasjon fra Staten skrumpet til et minimumsnivå. - FSenes statlige retningslinjer ble sist revidert etter nyttår i Timeregistreringen falt ved denne anledning bort som et krav i rapporteringen til staten. Lillehammer Frivilligsentral opprettholder fortsatt timeregistreringen fordi dette er en måte mht å dokumentere driften. STIFTELSEN LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Pr hadde følgende lag/foreninger/menigheter møterett og stemmerett i årsmøtet: Forsvarets pensjonistforening, avd. Lillehammer Lillehammer Soroptimistklubb Fåberg menighet Lillehammer Spel- og Dansarlag Lillehammer og omland Astma og Allergiforening Mental Helse Sør-Gudbrandsdal Lillehammer Eldreråd Nordre Ål menighet Lillehammer menighet Norsk Folkehjelp Lillehammer Lillehammer og Omland Hørselslag Oppland Fylkeslag av Norges Fibromyalgiforbund Lillehammer Pensjonistforening Postpensjonistene i Gudbrandsdal Lillehammer Revmatikerforening Søre Ål menighet Lillehammer Røde Kors Vingrom menighet Den meldte Forsvarets pensjonistforening, avd. Lillehammer at de ikke lenger ønsker årsmøterepresentasjon i Lillehammer Frivilligsentral. Etter dette er det 17 lag/foreninger/menigheter som har stemmerett i årsmøtet. ÅRSMØTET Instanser/organisasjoner som har stemmerett i årsmøtet, har en representant hver. I tillegg kan Lillehammer kommune oppnevne to representanter. På årsmøtet den , avholdt i Mjøsen Skog sin kantine, møtte 13 stemmeberettigede representanter. Etter årsmøtet ble årsmeldingen for 2010 sendt ut til samarbeidsparter, ledende politikere, de som gjennom året hadde gitt gaver, samt noen med særlig interesse for arbeidet som utføres i regi av Lillehammer Frivilligsentral.

4 STYRET I henhold til stiftelsesloven og vedtektene er det styret som er stiftelsens øverste organ. Styret har ansvar for at FS blir drevet etter gitte lover og regler. Fra årsmøtet i 2011 har styret bestått av: Halvard Sæther Ragnhild Rossvær Arild Berg Knut Korsæth Anne Karin Lunke leder nestleder Vararepresentanter: Odd Arve Lien Sigrun Sanden Ida Boldermo Styret har i 2011 avholdt 5 styremøter og har behandlet tilsammen 37 saker. I 2010 hadde styret til behandling en sak hvor Lotteri- og Stiftelsestilsynet påpekte at sentralens vedtekter i paragraf 5 ikke var i tråd med stiftelsesloven mht flertallskrav i styresaker, samt undertegning av styreprotokollen. Styret justerte så vedtektene og oppdaterte stiftelsens grunnkapital. Endringene ble lagt fram i årsmøtet 2011 til uttalelse. Dokumentene ble sendt Brønnøysundregistrene / Lotteri- og stiftelsestilsynet til behandling. Sistnevnte instans avviste søknaden med begrunnelse om at kapitalforhøyelsen ikke ble meddelt innen en frist på 6 uker. Dette ble påklaget av styret i Frivilligsentralen, hvorpå Lotteri- og Stiftelsestilsynet omgjorde sitt vedtak, meddelt oss i brev pr Reviderte vedtekter var dermed godkjent. På oppfordring fra styringsgruppa i Fakkelprisen, sendte styret den inn forslag til medlemmer i juryen, hvor Odd Arve Lien ble tatt inn i juryen for Gründerprisen. På oppfordring fra Eldrerådet i Lillehammer kommune, sendte styret den inn forslag til kandidater i rådet. Disse ble tatt inn fra Lillehammer Frivilligsentral: - Odd Arve Lien, som medlem - Ragnhild Rossvær, som personlig varamedlem. ANSATTE Frivilligsentralen har siden oppstart i 1991 vært basert på et betalt årsverk med daglig leder, en stilling som i en årrekke har vært bemannet av Tone P. Larssen. Den ble hennes arbeidsavtale reforhandlet. Den ble Ellen Oppem Kaltenborn tilsatt som kontormedarbeider i 50% stilling. (Se kap 3 c) side 4) Magnhild Joten er engasjert på timebasis som renholder. Fra hadde Tove Mette Paulsen et kortvarig engasjement i FS som kontormedarbeider i 50% - på tiltak via NAV. Daglig leder er, i samarbeid med styret, ansvarlig for løpende drift av sentralen. Driften skjer i samsvar med statens retningslinjer, FS egne vedtekter, handlingsplan og styrets bestemmelser. Daglig leder har i 2010 deltatt på diverse møter og kurs i sin region, opplegg arrangert for og med daglige ledere i FS, bl. a.: - Mjøsnett, et forum for daglige ledere i regionen - i alt 4 møter. - Regionkonferanse 20. og 21. september i Lillestrøm. Her deltok også kontormedarbeider Ellen Oppem Kaltenborn og styreleder Halvard Sæther.

5 2. OVERORDNET HOVEDMÅLSETTING FOR FRIVILLIGSENTRALEN VÆRE EN MØTEPLASS FOR FRIVILLIG INNSATS I LILLEHAMMER - FOR ALLE ALDERSGRUPPER Sentralen skal: - være møteplass og formidler - være nettverks- og miljøskaper - sette i gang tiltak ved behov - videreutvikle samarbeidet med eksisterende samarbeidspartnere, samt knytte til seg nye, naturlige samarbeidspartnere - arbeide for å få flere organisasjoner inn i stiftelsen Kommentar: Lillehammer Frivilligsentral har også i 2011 oppfylt sin overordnede hovedmålsetting, bortsett fra å få nye organisasjoner inn i stiftelsen. 3. MÅL OG UTFORDRINGER FOR ÅRET 2011 MÅL: a) Videreutvikle sentralen i tråd med statens retningslinjer, egne vedtekter og handlingsplan b) Sikre økonomien i FS c) Arbeide videre for å få en 1/2 fast stilling i tillegg på kontoret i FS d) Sikre tilfredsstillende lokaler for FS fra e) Markere at FS er 20 år i 2011 f) Rekruttere flere frivillige - med særlig fokus på flere personer til tverrkulturelt arbeid g) Få flere frivillige med i administreringen av møteplassen h) Småjobbsentralen i Lillehammer - oppfølging Kommentarer: a) Videreutvikle sentralen i tråd med statens retningslinjer, egne vedtekter og handlingsplan Lillehammer Frivilligsentral har statens retningslinjer, egne vedtekter og handlingsplan som sine styringsverktøy. Styret mener at sentralens drift og videreutvikling i året 2011 har skjedd i samsvar med de vedtatte formålsbestemmelser og planer. b) Sikre økonomien i FS Etter 1996 har ikke statens tilskudd blitt regulert iht. samfunnets generelle lønnsvekst. Dette er forhold som Lillehammer Frivilligsentral, sammen med sentralene i mjøsregionen (Mjøsnett) ved mange anledninger har gjort Staten oppmerksom på. Under regionskonferansen høsten 2011 stilte styreleder i Lillehammer Frivilligsentral spørsmål til Kulturdepartementets utsending om Statens føringer for en mer forutsigbar regulering av de statlige tilskudd. Spørsmålet medførte intet svar fra departementets representant. Siden Staten ikke regulerer tilskuddene iht lønnsveksten i samfunnet, må disse midler skaffes lokalt. Styret i Lillehammer Frivilligsentral har derfor jobbet lenge og aktivt for å skaffe flere driftsmidler til sentralen. Størsteparten av de nødvendige tilleggsmidler er bevilget av Lillehammer kommune. I tillegg har styret overfor kommunale myndigheter vært målbevisste i synliggjøringen av behovet for å utvide kontorstaben i sentralen. Vår søknad om midler fra Lillehammer kommune for 2011 medførte tilstrekkelige driftsmidler til å nå målet om å ansette en kontormedarbeider i 50% (se underpunkt c). I august henvendte styret i FS seg til de politiske partiene i kommunen med en påminnelse om sentralens samfunnsnyttige innsats og om hvor viktig det er for oss at politikerne støtter opp om virksomheten i forbindelse med kommunebudsjettet for Mot slutten av året ble det overfor ledelsen i Lillehammer kommune definert behov for ekstra midler i forbindelse med at vår husleiekontrakt i Jernbanegata utløper pr

6 Se nærmere om sentralens økonomi i 2011 under kapittel 6 Økonomi, 17 og 18. c) Arbeide videre for å få en 1/2 fast stilling i tillegg på kontoret i FS Da Lillehammer kommune ettervinteren 2011 innfridde vår søknad om ekstra midler til en kontormedarbeider i 50%, ble stillingen annonsert i lokalavisene. Responsen var formidabel med i alt 67 søknader. Etter intervjurunder ble Ellen Oppem Kaltenborn den tilsatt som fast kontormedarbeider i halv stilling i Lillehammer Frivilligsentral. Med denne tilsettingen har vi nådd et klart definert og langsiktig mål. Ellen synes å ha funnet seg godt til rette og alle synes å trives med henne på forværelset! d) Sikre tilfredsstillende lokaler for FS fra Vår leiekontrakt i Jernbanegata 9 går ut Derfor har det vært et viktig mål å sikre sentralen tilfredsstillende lokaler når kontraktsperioden utløper et arbeid som ble påbegynt i 2011 og som er beskrevet under kap 4 sidene 14 og 15 i denne årsmeldingen. e) Markere at FS er 20 år i 2011 Den ble det gjennomført et vellykket 20-års jubileum for Lillehammer for frivillige og inviterte gjester. Jubileet er nærmere beskrevet side 14. f) Rekruttere flere frivillige - med særlig fokus på flere personer til tverrkulturelt arbeid For å få med flere frivillige til tverrkulturelt arbeid, inviterte vi den til ÅPEN DAG med informasjon og samtale om dette temaet (se side 7). Men det var først etter 22.7 at det løsnet på dette feltet. Tall fra de mottatte timelistene i 2011 bekrefter at innsatsen i det tverrkulturelle feltet har økt. Gjennom året har frivilligstaben økt fra 116 til 135, noe som forteller om en god tilstrømning av frivillige i Se mer om rekrutteringen under kap 5, Rapportering, side 17. g) Få flere frivillige med i administreringen av møteplassen Det er en nødvendig forutsetning at frivillige bistår innomhus i sentralen, både som verter og vertinner og som drivende krefter i tiltak, selvhjelpsgrupper og prosjekter. Derfor er vi hele tiden på søk etter folk som er villige til å ta mer ansvar for selve møteplassen. I 2011 ble tirsdagene i FS fylt av fremmedkulturelle og norske damer som i fellesskap har tatt ansvar og dannet en tverrkulturell møteplass. Dette har blitt et fint tilfang i det som skjer i Frivilligsentralen. Fra høsten 2011 har vi fått i gang Babystrikken annenhver torsdag. I dette tiltaket har de involverte skiftet på å ta ansvar for kjøkkentjenesten. Begge de nye tiltakene er beskrevet side 7. h) Småjobbsentralen i Lillehammer oppfølging Styret i FS registrerer at Småjobbsentralen fungerer på en utmerket måte og at de gjennom året avhjelper mange eldre og uføre med nødvendige småjobber. Nytt i 2011 er tilbud om datahjelp til eldre. Årsrapport for 2011 for Småjobbsentralen finnes i sin helhet under kapittel 7, side 18 og 19. UTFORDRINGER i 2011: * Styrke integreringsarbeidet for bofaste flyktninger * Motivere frivillige til flere oppgaver av litt mer langsiktig karakter Kommentarer: Lillehammer Frivilligsentral har i løpet av 2011 styrket integreringsarbeidet for bofaste flyktninger. Flere flyktninger får bistand fra FS nå, enn for et år tilbake. Behovene er fortsatt store og derfor er det til enhver tid mange enkeltpersoner som venter på bistand. Hjelp til språktrening er alfa og omega i dette arbeidet. Her kan vi alle bidra! Det er særlig i forbindelse med besøkstjenesten vi ønsker oss flere som kan bidra litt mer langsiktig. Frivillige som har vært i faste besøk, går gjerne over til engangsoppgaver når besøksordningen av en eller annen grunn opphører. En oppdatering høsten 2011 om hva våre frivillige, som har vært med i mer enn to år kan bistå med videre, avdekket ikke noen fornyet interesse mht besøkstjeneste. Den synlige trenden er at folk ønsker en større frihet i den frivillige innsatsen og at de nødvendigvis ikke vil binde seg opp til så langsiktige ordninger.

7 Når det gjelder bistand av litt mer praktisk art, er det gjerne lettere å få folk med over lengre tid eksempelvis bistand i institusjoner. Når det gjelder å få med folk på gruppeaktiviteter i og utenfor FS, er det ikke vanskelig å få med frivillige som selv har samme interesse, unntatt når det er snakk om å ta for stort ansvar for aktiviteten. TILPASNINGER OG PRIORITERINGER I 2011: * Aktiviteten i 2011 skal tilpasses sentralens økonomi samt kontorets ressurser. * Tiltakene skal ha en styrt prioritering. Følgende områder skal fortsatt ha førsteprioritet: - Følgetjenester - Aktiviteter innomhus i sentralen - Tverrkulturell bistand Kommentarer: Det er en forutsetning at driften tilpasses de rammer og ressurser som vi har å forholde oss til. - både økonomisk og personalmessig. Med en kontormedarbeider i 50% ligger mulighetene tilrette for at aktivitetene kan økes noe. Vi har gjennom året fulgt den oppsatte prioritering for våre innsatsområder. 4. VIRKSOMHETEN I FRIVILLIGSENTRALEN I 2011 Sentralen har stor aktivitet. Å lage en kortfattet årsmelding har vist seg som en noe vanskelig oppgave. Mange oppgaver som utføres i regi av Frivilligsentralen er i prinsippet likelydende fra år til år. Dette er opplysninger som bør være med i nye årsmeldinger for å gi et fullstendig bilde av virksomheten. Styret og årsmøtet har tidligere uttalt at en årsmelding i denne formen gir et godt bilde av sentralens mangfold. FORMIDLING AV BESØKS- OG FØLGETJENESTER Besøks- og følgetjenester er mest etterspurt for hjemmeboende personer i hovedsak den eldre garde. Hjemmetjenesten i kommunen er fortsatt vår største oppdragsgiver mht besøks- og følgetjenester. Gjennom året er det mange som får hjelp, i særdeleshet til følgetjenester. Vi registrerer at kortsiktigheten bidrar til at en del forespørsler om følge må avslås. Vi trenger at denne type forespørsler meldes oss 2-3 dager på forhånd da våre frivillige vanligvis ikke er ledige før. Forespørsler om følge samme dag - eller påfølgende dag vil vi vanligvis være nødt til å avvise. Høsten 2011 registrerte vi en nedgang i forespørsler i forhold til tidligere år. Dette er forhold vi etter nyttår vil gjøre ledelsen i hjemmetjeneste oppmerksom på. SELVHJELPSGRUPPER Frivilligsentralen administrerer oppstart og drift av selvhjelpsgrupper. Hjelp til selvhjelp er en av grunntankene i Frivilligsentralens arbeid. Selvhjelpsgruppene i FS har vist seg å være til god hjelp for enkeltmennesker som trenger denne type støtte/bistand. To av våre ledere innen selvhjelp deltok den 9.2. på konferansen Selvorganisert selvhjelp i Oppland 2011 en opplegg i regi av Selvhjelp Norge. Lillehammer Frivilligsentral yter selvhjelp på disse områder: Angst Lillehammer FS har hatt angstgrupper i gang siden 1993 og følger Angstringen Norge sine prinsipper om selvhjelp. Opplegget er en viktig arena til hjelp og støtte for deltakerne som sliter med angst.

8 I 2011 har angstgruppa i regi av Frivilligsentralen hatt stabil oppslutning. Gruppa drives godt. Ved årets slutt er 7 personer tilknyttet gruppa som faste deltakere, i tillegg til 2 frivillige ressurspersoner. På høsten framkom et ønske om å dele gruppa i to, slik at de kan ta inn nye deltakere. Dette blir det jobbet med på nyåret. Sorgstøtte Mange sorggrupper har vært i gang i regi av FS siden oppstarten i To frivillige sorgstøttemedarbeidere er tilknyttet hver av gruppene. Det var sorggruppe i gang i FS våren 2011 med 6 deltakere og to gruppeledere Da høsten kom ble det ikke satt i gang noen gruppe. Derimot ble personer med behov for støtte avhjulpet individuelt. Selvhjelpsgruppe i Frivilligsentralen i andres regi FS er også møteplass for selvhjelpsgrupper som jobber i egen regi. - AA (anonyme alkoholikere) har hatt tilhold i FS i mange år. Gruppa har hatt faste, ukentlige møter i FS i hele LEVE - selvhjelp for etterlatte etter selvmord har også i 2011 hatt faste åpne møter i FS lokaler, vanligvis hver 3. tirsdag i måneden. TILTAK I FSs REGI NYE TILTAK I 2011: Tverrkulturell møteplass En dame fra Somalia, som ønsket oppdrag i FS, ble sysselsatt til å være vertinne på tirsdager. Fra denne spede begynnelse, utviklet det seg at tirsdag ble til tverrkulturell møteplass på dagtid i Frivilligsentralen med språktrening, læring og hyggelig samvær. GD fattet interesse for tiltaket og hadde en flott førstesidereportasje om tiltaket den 5.7. Gjennom året har personer, både fremmedkulturelle og norske damer, vært tilknyttet som faste deltakere i dette positive tiltaket. Den hadde damene i gruppa et ekstra møte i forbindelse med at likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik ønsket å få møte denne damegruppa, som hun hadde lest om i GD i begynnelsen av juli. GD stilte på nytt og skrev om et Litt uvanlig tirsdagstreff på en torsdag. Den deltok flere fra gruppa på stand under folkefesten i forbindelse med et World Cup-arrange-ment. Nærmere om dette side 16. ÅPEN DAG med tverrkulturell fokus Den inviterte vi til ÅPEN DAG med informasjon og samtale om vårt integreringsarbeid til beste for flyktninger og innvandrere og til glede og nytte for oss alle i Lillehammer. Vi hadde programposter både på dagtid og på kveldtid. En ansatt ved flyktningeavdelingen bisto med relevant info, i tillegg til at en av våre frivillige delte av egne erfaringer. På kvelden var det utveksling om det nye Kjerringrådet som en ildsjelgruppe vil dra i gang for somaliske damer. Programmet var informativt og bra, men vi kunne ønsket oss flere deltakere enn de som møtte. Åpen Frivilligsentral etter 22. juli Da Frivilligsentralen åpnet igjen etter ferien, var møteplassen den første uka i august åpen for folk som ønsket å komme sammen for dele fellesskapet etter hendelsene den 22. juli. Tilbudet ble bekjentgjort under Lillehammersiden i GD under vignetten Åpner hjertedøra for å dele sorgen sammen. De som møtte, ga uttrykk for at dette var et bra tiltak. Babystrikken FS oppfordrer til ideer og innspill til nye tiltak. De beste tiltakene kommer gjerne i gang på denne måten. Babystrikken er et eksempel på nettopp dette: En av våre frivillige vennekontakter så behovet for ullplagg til det ventede barnet i flyktningefamilien hun bistår. Ideen ble brakt til Frivilligsentralen som øynet et godt prosjekt til glede for mange. Ved å trekke i de riktige tråder kunne vi den 8. september ønske velkommen en gruppe av strikkeglade frivillige damer ca 10 i tallet - som i tiden etterpå har møtt hverandre annenhver torsdag i FS hvor målet er å strikke startpakker (jakke, bukse, lue, votter og sokker) til nyfødte flyktningebarn i Lillehammer. Helsesøster, som er bindeleddet til målgruppen, ga uttrykk for at dette var et svært positivt tiltak. Penger til garn ble gitt av Lillehammer Røde Kors barnegruppe, i tillegg til at Fylkeskommunen ble søkt om omdisponering av tilskuddskroner fra et annet tverrkulturelt prosjekt som ikke lenger var i gang.

9 Husfliden ga oss 50% på garnkjøp ut året og slik lå forholdene til rette for å dra i gang prosjektet. En journalist fra ukebladet Hjemmet fikk nyss om det nye tiltaket. Hun kom på besøk i FS og skrev en varm og hyggelig artikkel som kom på trykk i bladet i uke 45. Prosjektet er ment som en møteplass for de norske damene og de vordende mødrene, og kan derfor bli et viktig tilfang til integreringen i vår kommune. I tillegg til å velge seg ut en startpakke, får mødrene opplæring i hvordan man behandler ullplagg, samt tilbud om å begynne i gruppa for slik å lære å strikke selv. De første tre mødrene kom for å velge ut sine startpakker den siste gangen gruppa var sammen før jul. Alle involverte har vist stor glede over dette positive tiltaket. Kreativt skrivekurs i Frivilligsentralen Barnebokforfatter og lærer Janne Aasebø Johnsen ga oss i 2011 to tilbud om skrivekurs: - På våren - for kvinnelige fremmedspråklige elever tilknyttet Lillehammer Læringssenter - På høsten - for frivillige tilknyttet Lillehammer Frivilligsentral Begge opplegg var gratis for FS og deltakerne. Kreativ skriving handler om å løsne ordene og åpne døren inn til de historier man ønsker å fortelle. Deltakerne ble introdusert i forskjellige øvelser som kan hjelpe å få ordene ned på papiret. Vårkurset: Var planlagt til og Kurset ble fulltegnet og første kurskveld ble meget vellykket ifølge kursholderen. Den andre gangen møtte ingen deltakere - og vi lærte samtidig at innvandrere har en forskjellig måte mht tidsplanlegging. Høstkurset ble fulltegnet innen FS egne rekker. Åtte frivillige deltok på kurset som gikk over to ganger, og Alle deltakerne hadde egne historier som de ønsket å få utgitt, tekster som de fikk tilbakemeldinger og kommentarer på. Kurset var givende og bekrefter sannheten om at man aldri blir for gammel til å lære - den eldste var passert 80. TILTAK I GANG FRA FØR: Engelsk språkgruppe En engelskmann har siden mai 2010 hatt stor glede av å lede en engelsk språkgruppe i FS. Dette er et tilbud til våre egne frivillige. Gruppa var i gang i første kvartal. Etter en lengre ferie kom de i gang igjen i slutten av august og har siden stort sett møtt hverandre ukentlig. Ved årets utgang er seks faste deltakere tilknyttet språkgruppa. Søppelplukking i regi av Frivilligsentralen Dette prosjektet startet i 2007 etter et initiativ fra en frivillig. Prosjektet kom i gang i forståelse med Teknisk Forvaltning, nå Kommunalteknikk og utemiljø fagområdet veg i Lillehammer kommune, med informasjon om lover og regelverk. I 2011 var frivillige søppelplukkere med i dugnaden. Oppstartsmøtet ble holdt den 19.5 i FS, hvor roder ble fordelt og utstyr, sponset av Lillehammer kommune, delt ut. Etter oppstartsmøtet tar hver enkelt frivillig ansvar for sine roder og plukker søppel langs gater, sykkelbaner og stier gjennom hele barmarksesongen - til tider som passer for hver og en. Etter at vi startet søppeldugnaden i FS, har det vært lite skriverier i lokalavisene om søppel som flyter i sentrumsnære områder. Matpakkefellesskap Hver dag, når FS er åpen, inviteres det til matpakkefellesskap fra kl , hvor kaffe, te og kjeks kan kjøpes for en rimelig penge. Matpakkefellesskapet har størst suksess de dagene det foregår faste aktiviteter innomhus. Enkelte dager i uka har sentralen faste frivillige vertinner som ordner med matpakkefellesskapet og andre gjøremål i huset.

10 Mobiltelefontreff Det ble gjennomført tre vellykkede mobiltelefontreff i FS våren 2011 hvor fire-fem av våre frivillige bisto de som kom for å lære seg mobiltelefonens finesser. På de to neste planlagte treffene møtte ingen med behov for å lære. Senere valgte vi kun å bistå enkeltpersoner som etterspurte denne hjelpen. I høstsemesteret var det ingen forespørsler om denne type bistand. Tverrkulturell håndarbeidsgruppe Frivilligsentralen har hatt en tverrkulturell håndarbeidsgruppe i gang i mange år. Gruppa møtes hver onsdag mellom kl og fra januar til juni og fra september til desember. Dette tiltaket driftes godt og er et viktig bidrag til integreringen i vårt lokalsamfunn - og er svært betydningsfullt for alle som er med. Fire-fem norske frivillige alle damer - driver den tverrkulturelle håndarbeidsgruppa. Tiltaket skaper en positiv og hyggelig arena der man blir kjent med hverandre, samtidig som man praktiserer det norske språket. Håndarbeidet står i fokus, og man lærer teknikker av hverandre. Også i 2011 har det vært et godt oppmøte i den tverrkulturelle håndarbeidsgruppa. Mange er svært ivrige etter å lære og bruke symaskinene. Disse har vært flittig i bruk gjennom året. Utgifter til den tverrkulturelle håndarbeidsgruppa ble også i 2011 delvis dekket av prosjektmidler fra Oppland Fylkeskommune. Tverrkulturelt Forum for unge voksne Tiltaket kom i gang mot slutten av Målet med tiltaket var integrering og språktrening for personer i alderen år. Dette startet som en fin og stabil arena for en del fremmedkulturelle ungdommer som annenhver uke møttes med norske ungdommer i / utenfor FS. Tiltaket var i gang i hele Gruppa fortsatte å møtes annenhver torsdag kveld våren 2011, men ved skoleslutt i mai/juni hadde alle ansvarspersonene avsluttet sin utdanning i byen - og de fleste flyttet til andre steder. Etter dette ble det vanskelig å forsette arbeidet og forumet ble lagt på is. Utgifter til forumet våren 2011 ble delvis dekket av prosjektmidler fra Oppland Fylkeskommune. Ubrukte tilsagnskroner i prosjektet ble etter søknad videreført til Babystrikken (beskrevet foran). Sokkestrikking til beste for barn og unge i Øst-Europa Dette er et hyggelig tiltak som ble startet i FS i 2004 for strikkeglade damer i voksen alder. Produksjonen av strikkesokker til barn og unge i Øst-Europa har også i 2011 vært svært stor, til tross for at de var færre faste deltakere dette året. Strikkegruppa har hatt sammenkomster annenhver torsdag gjennom året, med unntak av sommerferien. Sentralen bekoster garnet for de som møter i gruppa. Det skjer ganske ofte at sentralen mottar restegarn fra glade givere - garn de ikke får benyttet selv. Dette er garn som kommer til god nytte i strikkeproduksjonen i FS. Gjennom året mottok FS atskillige sokkepar fra folk som har anledning til å strikke, men som selv ikke ønsker å delta i strikkegruppa. Den 10. november ble sist års produksjon talt opp, i alt 505 enheter, dvs sokkepar og strikketøfler i alle størrelser, luer, skjerf og votter mm. Et innsendt foto fra opptellingen ble vist i NRK Østnytt samme dag. I tillegg hadde Lillehammer byavis den en liten artikkel fra opptellingen i FS. Strikkevarene ble i slutten av november distribuert til barn og unge på institusjoner i Øst-Europa av Ting og Tøy / Ny start i Øst. Sokker til nybosatte flyktninger i Lillehammer Ut fra kjensgjerningen om at Lillehammer Frivilligsentral står for produksjon av mange hundre par sokker i året, ble vi av Flyktningeavdelingen i kommunen spurt om nybosatte flyktninger også kunne få glede av disse ullsokkene. Dette spørsmålet ble etterkommet i sentralen og i første omgang ble 36 par sokker i desember gitt til flyktningeavdelingen til utdeling til nye flyktninger som bosettes i Lillehammer. Gruppe for enklere kort- og brettspill Hele året, med unntak av i sommerferien, har FS hatt en kortspillgruppe i gang. Stort sett møter 6-7 glade kortspillere hver onsdag til dette sosiale og trivelige tiltaket. Opplegget er åpent for alle og markedsføres fast under gdpuls i avisen GD. Gruppa ble portrettert i Lillehammer byavis den Skriverier.com Høsten 2006 åpnet vi for et nytt tiltak hvor vi inviterte hobbyskribenter til å bringe med egne dikt og vers, stubber og historier til FS. Etter at en nettside, skriverier.com ble etablert, har prosjektet fått dreining til å bli driftet via kontakt på internett. En frivillig, som selv har skriving som hobby, står som ansvarlig redaktør av denne nettsiden. Egenproduserte bidrag kan sendes inn på e-postadressen: Tilgang på nye innlegg er for tiden laber. Redaktøren har gitt uttrykk for at det bør komme med et par interesserte frivillige i tillegg for å finne en løsning på hvordan tilgangen på stoff kan bedres. På slutten av året 2011 deltok ansvarlig redaktør på skrivekurs, i regi av Lillehammer Frivilligsentral. Prosjektet fikk også i 2011 tilført noen sponsormidler.

11 Søvngrupper for småbarnsforeldre Tidligere helsesøster, Guri Jevne, tok i 2005 initiativ til å starte søvngrupper i regi av FS. Vi ser at det er vanskelig å samle deltakere i grupper. I stedet foregår individuell veiledning i spørsmål rundt søvnvaner og grensesetting når behov meldes. Faglig veiledning I tillegg til veiledning for småbarnsforeldre fungerer Guri Jevne som veileder for fagpersoner og andre i jobb- og livssituasjoner hvor man kan stå noe fast. Flere enkeltpersoner har også det siste året benyttet seg av denne muligheten. Symaskiner til disposisjon Frivilligsentralen har fire symaskiner som fritt kan benyttes i åpningstida, noe særlig innvandrere setter pris på. Det er en forutsetning at de som kommer på dagtid for å sy kan bruke symaskin fra før, noe de kan lære seg i den tverrkulturelle håndarbeidsgruppa. Leksehjelp og språktrening mm Et mindre antall flyktninger og innvandrer henvender seg direkte til FS for leksehjelp og språktrening, Dette er personer som ikke er knyttet opp til Lillehammer Læringssenter og som vi prøver avhjelpe. Noen har behov for hjelp til å forstå teorien i forbindelse med førerprøven, mens andre trenger hjelp til øvelseskjøring. Teoridelen prøver vi å hjelpe med, mens øvelseskjøring blir avslått. SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER OG GRUPPER mm OM TILTAK SPØRSMÅL OG UTFORDRINGER FRA LILLEHAMMER KOMMUNE: - Spørsmål fra hjemmetjenesten De fleste spørsmål og oppdrag til FS, som gjelder eldre brukere, kommer fra hjemmetjenesten. Gjennom dette samarbeidet er FS med på å gjøre livet enklere for en rekke av Lillehammers innbyggere. Det er størst behov for følge til lege, tannlege og sykehus. Andre ønsker frivillige med som trygghet og støtte på små rusle- og trimturer. En del frivillige tar også på seg oppdrag som faste besøkere. Som nevnt foran i årsmeldingen, ønsker vi oss flere frivillige som kan gå på faste besøk. - Spørsmål fra Tildelingsenheten Fra Tildelingsenheten kommer det henvendelser om enkeltpersoner som ønsker faste besøk, følge ut på rusle- og trimturer eller bistand til handling / småtjenester, mens noen ønsker å delta i en aktivitet i regi av FS. - Supplement i kommunale institusjoner Frivillige fra sentralen bistår i kommunale institusjoner med følgende tjenester: * Søre Ål Bo- og Servicesenter: - Handletjeneste 2 dg/uke: Tjenesten organiseres av 1 frivillig. - Lørdagskaffen annen hver uke: Faste frivillige deltar både under selve lørdagskaffen og som følgesvenner for rullestolbrukere til/fra arrangementet. Følgetjenesten har faste vikarer som hyres inn ved behov. * Busmoen bosenter: Frivillige er med i diverse opplegg i kafeen. * Frivillige fra vår sentral er med i forskjellige opplegg ved andre bosentra i kommunen, men dette er aktiviteter som det enkelte bosenter selv administrerer. * Lillehammer Helsehus (tidligere sykehjemmet): Gjennom mange år har frivillige fra FS bidratt til faste besøk, følge på rusleturer utendørs, samt i sosiale opplegg ved noen av avdelingene. I 2011 kom FS inn i et mer organisert opplegg på helsehuset først på faste grillkvelder gjennom sommeren og senere med i kulturelle aktiviteter hvor de hver dag kl 12 har lagt opp til faste kulturinnslag. Denne satsningen har vært et svært vellykket løft både for helsehuset, men også for FS som i løpet av sommeren og høsten 2011 skaffet mange frivillige hjelpere til de nye aktivitetene på helsehuset. De frivillige administreres av et eget team, Aktiv omsorg, på helsehuset. Slik har helsehuset vist at de kan sysselsette mange frivillige til hyggelige og meningsfulle oppgaver for alle involverte ved at det internt legges ressurser i at ansatte tar ansvar for de frivillige. Dette er også i tråd med FS forslag til kommunens omsorgsplan som var til høring i 2009 hvor vi pekte på at ansatte ved institusjonene må ta ansvar for de frivillige som bistår der.

12 - Supplement til andre kommunale tjenester * Rehab-senteret: Kaffekoking for treningsgrupper 2 dg/uke. Fire faste frivillige og noen vikarer har deltatt i dette opplegget i vår- og høstsemesteret. Mot slutten av året ble en femte frivillig sysselsatt 1dg /uke. - Samarbeid med Flyktningeavdelingen ved Lillehammer Læringssenter (LLS) FS og Flyktningeavdelingen har i mange år hatt et godt samarbeid om bistand for personer fra andre kulturer. I 2010 ble samarbeidet formalisert og en avtale utarbeidet. Etter dette mottar FS en godtgjørelse for bistand knyttet til flyktninger i kommunens introduksjonsprogram. FS bidrar med frivillige til språktrening og leksehjelp, til bistand i studietimer ved LLS, samt enkle kurs i 5-ukers-bolker - alt administrert av LLS. I tillegg er det mange frivillig som fungerer som vennekontakter - alt dette med språktrening som hovedfokus. Etter 22. juli erfarte administrasjonen i FS at mange nordmenn fikk øynene opp for at dette er et viktig felt å engasjere seg i. Ved utgangen av året er det derfor mange av våre frivillige som er i gang som hjelpere i det tverrkulturelle feltet. Samtidig er det mange spørsmål og oppgaver som venter på sin løsning. Ledelsen i FS erfarer at dette samarbeidet har fått en stor plass i administrasjonen i FS. Innsatsen som er lagt ned i 2011 på dette området, har gitt viktige økonomiske tilskudd til driften i FS mai-komiteen Også i 2011 ble FS av 17. mai-komiteen i Lillehammer spurt om å bistå under et kaffearrangement på nasjonaldagen for byens eldre garde. Tre frivillige var etterspurt denne gangen, og disse stilte villig opp og hjalp til under arrangementet som også dette året foregikk på Busmoen bosenter. LAG, FORENINGER, ORGANISASJONER OG ANDRE: Lillehammer Pensjonistforening, samarbeid om lørdagskaffe i Frivilligsentralen Opplegg med salg av kaffe og vafler i FS annenhver lørdag har vært i gang siden Frivillige hjelpere stiller fra både pensjonistforeningen og fra FS på ulike lørdager hele året, unntatt i sommerferien. Antall frammøtte gjester varierer fra ganske få til godt over 20 personer. Dette er et samarbeid som er til hygge og glede for den eldre garde. Overskuddet av driften går til FS, som kan kjøpe nødvendig ting og utstyr for pengene. I 2011 ble det skaffet et ekstra vaffeljern til sentralen for penger fra Lørdagskaffens konto. Mesna Rotary Klubb, samarbeid om Internasjonal Festaften for flyktninger, innvandrere og nordmenn For å styrke integreringen lokalt, har Mesna Rotary Klubb og Frivilligsentralen siden 2002 stått som arrangør av årlige lokale, internasjonale fester. I flere år har også foreningen Mesna-Lillehammer Inner Wheel vært med som medhjelpere i forbindelse med festene. Mesna videregående skole har kommet inn som aktør mht tillaging av norsk mat. Festen er sterkt sponset av næringslivet i kommunen. Mange lokale krefter er med i organisering av denne årlige begivenheten som byr på spennende mat og flott underholdning fra mange forskjellige land og kulturer. Lillehammer kommune har gitt uttrykk for at de setter stor pris på dette årlige tiltaket, som et viktig bidrag for byen. Nytt i 2011 var at festen ble holdt i gymsalen på Lillehammer videregående skole et lokale som viste seg å være perfekt for denne type festligheter. Derfor kunne også denne festen, som gikk av stabelen den med ca 300 påmeldte gjester, føye seg inn i rekken av svært vellykkede arrangement. Festen 2011 innbrakte et tilskudd på kr ,- til Lillehammer Frivilligsentral - penger som benyttes til tverrkulturelle tiltak i sentralen. Den ble neste års internasjonale festkomité konstituert. Natteravnene Lillehammer er en ideell organisasjon med eget styre, støttet av Vesta A/S med årlige tilskudd. Frivilligsentralen samarbeider med Natteravnene Lillehammer (NL) hvor FS i mange år ivaretok sekretærfunksjonene. Fra 2007 er det praktiske samarbeidet mellom FS og NL formalisert til å innbefatte utsending av ukentlige påminningskort iht vaktliste, fungere som mottakssted for nye ravner, ha intern kommunikasjon med styret om ravner som begynner eller slutter, samt å føre regnskap. For disse tjenester mottar Frivilligsentralen et avtalt honorar. Samarbeidsavtalen med Natteravnene Lillehammer ble den gjennomgått og justert i forbindelse med at styret i Natteravnene Lillehammer etter nyttår overtar regnskapsfunksjonen. De frivillige natteravntimene registreres ikke i FS sin statistikk. Unntaket er det fåtall natteravner som er

13 med som frivillige i FS. Ved utgangen av året var antall natteravner 103. Natteravnene Lillehammer ble portrettert i marsutgaven av natteravnavisen Gatelangs. I denne artikkelen får Lillehammer Frivilligsentral positiv omtale i forbindelse med vårt samarbeid. Ting og Tøy / Ny start i Øst, innsamling av julegaver til barn og ungdom i Øst-Europa Julegaveinnsamlingen i november har etter hvert blitt en god tradisjon og skjer i et konstruktivt samarbeid med Frivilligsentralen og Ting og Tøy / Ny Start i Øst. I forberedelsene er det særlig FS som bidrar i prosjektet. Innsamlingsdagen er en fellesdugnad mellom de to aktørene, mens det i etterkant er Ting og Tøy / Ny start i Øst som overtar ansvaret for at julegavene ankommer sine bestemmelsessteder - dvs barnehjem i Øst-Europa, hvor behovet synes umettelig. Julegaveinnsamlingen i 2011 foregikk lørdag med frivillige hjelpere fordelt på to vakter. Opplegget ble markedsført i lokalpressen og med flygeblad utplassert på aktuelle steder. Pga store forskjeller i innhold i julepakkene tidligere år, ønsker mottakerapparatet i Litauen selv å pakke inn gavene. Med den nye ordningen med gaver levert uinnpakket, er det ikke lenger mulig å telle antall gaver som tas imot. Mange leverte dessuten gaver direkte til Ting og Tøy i dagene etterpå. På innsamlingsdagen var det også i år salg av vafler og kaffe til inntekt for aksjonen. Sammen med gavene ble siste års produksjon av ullsokker mm fra strikkedamene i FS medsendt transporten til Øst-Europa. Julegaveinnsamlingen kan også i 2011 oppsummeres som et vellykket samarbeidsprosjekt, med god respons fra lokalbefolkningen. Inniblant hender det at Lillehammer Frivilligsentral bidrar til frivillige medarbeidere i bruktbutikken Ting og Tøy - for en kortere eller lengre periode. Frelsesarmeen: * Mentor Siden september i 2008 har en frivillig fra sentralen deltatt aktivt som en av flere ledere i Mentor, et flott fritidstilbud i regi av Frelsesarmeen i Lillehammer for unge på år. Dessverre ble dette tiltaket avsluttet før sommerferien i * Babysanggruppe En av våre unge frivillige var på begynnelsen av året tilknyttet babysanggruppen i Frelsesarmeen. * Julegryta En del av våre frivillige responderte på utfordringen i desember om å være grytevakter på Strandtorget kjøpesenter. Kjerringråd To norske ildsjeler, begge damer med et bankende hjerte for somaliske damer, tok på vårparten kontakt med FS for om mulig å komme i gang med et opplegg til glede og nytte for denne målgruppen et tiltak de ønsket å forankre i FS. Gruppen, som kom i gang, hadde noen møter i FS lokaler. Mot slutten av året var det planer om at gruppen skulle danne et eget styre. Etter dette har ikke ledelsen i FS hørt mer om saken. Kriminalomsorgen for Hedmark og Oppland Lillehammer Frivilligsentral inngikk i 2011 en avtale for en periode med Kriminalomsorgen om samfunnstjeneste et samarbeid som fungerte utmerket for de involverte. Frivillige hanket inn til kreative roller * Ikke sjelden får vi utfordringer fra Høgskolen i Lillehammer om å hjelpe med frivillig rollestatister. Hvis det er snakk om mange statister, blir disse utfordringene videresendt de frivillige som er tilknyttet mail med oppfordring om å melde seg direkte til studentgruppene som forestår dette. Når det er spørsmål etter et lite antall frivillige, gjerne i spesielle roller, prøver vi så godt som mulig å finne frivillige som kan passe til det som er ønsket, noe som også skjedde i Slike roller er vanligvis en morsom avveksling for frivillige som gir seg med. * Morsomt var det også da filmsettet for Kon Tiki inntok Lillehammer. De hadde behov for statister og utfordret Frivilligsentralen på saken. Til opptak på Maihaugen den 25.5 skaffet vi fire dyktige og tålmodige statister. TV-produksjonen Lilyhammer Den kom filmsettet for TV-produksjonen Lilyhammer til Lillehammer Frivilligsentral hvor opptak foregikk til nærmere midnatt. Dette ble en helt forskjellig dag i FS, hvor det var stengt for vårt ordinære publikum. Sentralen mottok en avtalt godtgjørelse for denne bruken.

14 OM DE FRIVILLIGE TILKNYTTET SENTRALEN En stor frivillig stab Vi erfarer at de fleste melder seg til innsats når de selv har et ønske eller et behov for å engasjere seg. Derfor har de gjerne vurdert saken en tid før de oppsøker sentralen. Ved begynnelsen av året var 116 frivillige tilknyttet sentralen. Ved utgangen av året var antallet 135. Dette er en formidabel økning og en stor stab å administrere. Vi opplevde en merkbar økning av nye frivillige etter 22. juli, folk som ville engasjere seg i det tverrkulturelle feltet. Når man registrerer seg som frivillig, fyller man ut et skjema hvor man krysser av på oppgaver man selv har lyst til å utføre - oppgaver man dernest blir utfordret til å bistå med. At man får oppgaver som korresponderer med egne interesser og forutsetninger er en av mange suksessfaktorer i FS. Noen knytter seg til sentralen mens de venter på skoleplass, er jobbsøkere, eller av andre årsaker er ledige for en tidsavgrenset periode. Andre som registrerer seg blir værende i sentralen over mange år. Vi får stadige tilbakemeldinger fra frivillige som opplever det som givende og positivt å ha tilhørighet i sentralen. Høsten 2011 ble det gjennomført en oppdatering av hva våre frivillige, som har vært med i mer enn to år, for tiden kan bistå med. Vi tilstreber å sende gratulasjonshilsener når innmeldte frivillige fyller runde år. For første gang opplevde vi at en av våre frivillige passerte 90 år. Olga Marie Høyem ble tildelt en blomst under julekaffen i FS den i forbindelse med at hun noen dager senere passerte denne store dagen og at hun fortsatt er aktiv som frivillig i sentralen, en innsats hun til daglig omsetter til beste for mange på Søre Ål bo- og servicesenter. Dialog med de frivillige Ved utgangen av hvert kvartal sendes informasjonsbrev, svarskjema og timeliste til alle våre frivillige. Lister og skjema skal returneres innen gitte frister. (Mer om timeregistrering og rapportering under kapittel 5 side 17.) Alle frivillige er oppfordret til å ta kontakt med sentralen når noe må drøftes spesielt. Flere av tiltakene som de frivillige deltar i krever planleggingsmøter med de ansatte, noe som er gjennomført ved behov. I daglig drift foregår en stor grad av dørstokkveiledning når frivillige er innom sentralen. Frivilligtreff Siden staten de senere år har lagt føringer på at sentralene skal være for de frivillige, ble det viktig for oss å skape flere møtearenaer innomhus for de frivillige. Frivilligtreffene er et forum hvor de frivillige kan bli bedre kjent, hvor man kan ta opp tema, hvor man får mulighet til felles utvekslinger og også ha det sosialt og hyggelig. De siste par år har vi hatt to årlige treff i april og i oktober. I 2011 ble det kun arrangert treff i april, da vi i oktober gjennomførte vårt 20 års jubileum. Den 7. april holdt vi åpent hus m/treff både på formiddag og på ettermiddag. I denne sammenhengen delte vi ut nye T-skjorter til våre frivillige som kom. I tillegg fikk de som kom på dagtid hilse på Ellen, vår nytilsatte kontormedarbeider. 27 frivillige var innom sentralen denne dagen. Lillehammer Frivilligsentral 20 år I tilknytning til at sentralen den passerte 20 år, ble det tidlig på året nedsatt en festkomité som hadde som mandat å gjennomføre en verdig jubileumsmarkering i oktober måned. Festen ble arrangert i kommunestyresalen den med 100 påmeldte gjester. Kantinepersonellet i kommunen sto for matlaging og servering. Mini Klang underholdt ved flere anledninger og fremførte bl.a. Bellmannviser. Kveldens festtaler var Inge Eidsvåg, som hadde en lydhør forsamling å forholde seg til. Det var historikk om FS framført av styreleder, hilsningstale og blomster fra en nyutnevnt ordfører - og fra en representant fra Søre Ål menighet som i sin tid etablerte sentralen. Daglig leder i FS takket de frivillige, og fremhevet i denne sammenhengen særlig tre personer, Eli Kristensen som vår eneste frivillige som har vært med i sentralen fra starten i 1991 og som i tillegg fyller 90 år på nyåret i 2012, Olga Marie Høyem som har vært med i 18 år og som runder samme store milepæl i desember, samt Magnhild Joten som har vært trofast renholder i sentralen gjennom 16 år. Alle tre ble hedret med blomster og applaus. I løpet av festen var det også allsang og utlodning, kaffe og bløtkake og hyggelige og blide folk hvor man enn snudde seg. Kvelden ble avsluttet med at festkomiteen fikk velfortjent applaus for en vellykket og flott fest. I FS finnes et album fra jubileet, som er tilgjengelig for alle som vil se på bilder fra dagen.

15 Julekaffe i FS Det er noen år siden vi sist arrangerte julekaffe i FS. I 2011 prøvde vi dette på nytt og inviterte til et uformelt og hyggelig opplegg i sentralen noen timer på dagtid mandag Ca 20 personer var innom i løpet av arrangementet hvor både nissedamer og Santa Lucia var å treffe. FRIVILLIGSENTRALENS LOKALER Frivilligsentralen er åpen for publikum fra kl mandag til torsdag, og fra kl på fredager. I 2011 var sentralen stengt i påskeuka, fredag etter Kristi Himmelfartsdag, tre uker av sommerferien og i romjula. Sentralen i Jernbanegata 9 har en god og synlig plassering for de som vil oppsøke oss, men vi er klar over at bl.a. rullestolbrukere ikke har tilgang til lokalet. Vi har ingen registreringer mht hvor mange som kommer innom sentralen i løpet av en ordinær uke, men opplever at det for hvert år er økning mht besøk og aktivitet. Plassmangel hindrer oss i å dra i gang særlig mye nytt i våre nåværende lokaler. Når det gjelder lagerplass er vi kommet til et slags bristepunkt, både for aktiviteter og for kontoravdelingen. Det foregår mange faste aktiviteter og møter i FS, både i egen og andres regi. Ved ledig kapasitet låner vi ut lokalet til lag, foreninger og grupper som etterspør. Lillehammer og omland Hørselslag har også i 2011 hatt faste hørselsdager 1 g/mnd gjennom hele året - et svært nyttig og samtidig godt besøkt tiltak for mange av byens befolkning. Eksterne grupper betaler et lite tilskudd til vask av lokalene. Den årlige HMS-sjekken, pålagt oss av El-tilsynet i 2010, ble forskriftsmessig gjennomført i Til lokalene hører en parkeringsplass. I tillegg betaler vi for en ekstra biloppstillingsplass som vi har leid fra høsten Vår leiekontrakt i Jernbanegata 9 går ut Derfor har det i 2011 vært et mål for oss å sikre sentralen tilfredsstillende lokaler etter denne dato et arbeid som ble påbegynt i I den forbindelse er det avklart med huseier at det ikke er aktuelt med ombygging mht rullestoltilgjengelighet til sentralen i nåværende lokaler. Forøvrig er huset lagt ut for salg. Derfor har styret høsten 2011 hatt fokus på at vi trenger andre og aller helst større lokaler sentralt plassert med lett tilgjengelighet for alle også for rullestolbrukere. Mot slutten av året var det i denne sammenheng en del møtevirksomhet i tillegg til flere husbefaringer. Mange alternativer i sentrum har vært vurdert. Større og nyoppussede lokaler tilpasset FS sitt behov medfører en betydelig husleieøkning. Finansieringen av merkostnadene har vært drøftet i møter med ordfører og rådmann. Saken ble behandlet i formannskapet 10. januar med positivt utfall. En avtale med Kirkegt. 53 AS v/ adv. Ringerud om nye lokaler for FS er under utforming. Det er enighet om hovedpunktene i avtalen, men innflyttingstidspunkt er foreløpig ikke avtalt. MARKEDSFØRING/INFORMASJON Markedsføring av sentralen Til enhver tid prøver vi å være aktiv i vår markedsføring av FS via lokalavisene, brosjyremateriell, plakater, informasjonsbukk, hjemmeside m.v. for å: - rekruttere nye frivillige - bekjentgjøre nye og eksisterende tiltak Hjemmeside og e-postadresse Sentralen har egen hjemmeside: Det ligger en link til FS side under Lillehammer kommunes hjemmeside. Sentralens e-postadresse er: I løpet av 2011 fikk hjemmesiden et redigeringsmessig løft, i tillegg til en omlegging til enklere rutiner for oppdatering.

16 Hjemmesiden har hatt ca 2460 besøk i 2011, eller i snitt ca 205 besøk pr mnd. Via hjemmesiden får vi gjerne kontakt med den yngre garde. Informasjonsbukk Vi har Markedets billigste annonseplass - i form av en informasjonsbukk som i åpningstiden plasseres ved inngangen til sentralen. Lokalavisene bidrar til god synliggjøring av både nye og eksisterende tiltak, noe som skaper interesse og skaffer oss flere frivillige. Avisene GD, Lillehammer byavis og LillehammerMagasinet ga oss også i 2011 god drahjelp for å få sentralens budskap ut til publikum. Vi er svært takknemlig for den PR og sponsing som lokalavisene bidrar med for å gjøre våre tiltak kjent. Nestleder i styret hadde leserinnlegg i GD etter med en oppfordring til engasjement. Kun ved særlige anledninger bestilles annonser dette er noe vi stort sett ikke ser oss råd til. I januar 2011, hhv den 19. og hadde vi inne annonser i forbindelse med at vi søkte etter en ny kontormedarbeider. Oppstart av ny sorggruppe på ettervinteren ble også annonsert, i tillegg til ÅPEN DAG i slutten av mars, samt julegaveinnsamlingen i november. Lokalradioen for Hedmark og Oppland I forbindelse både med internasjonal fest i april og med sentralens 20-års jubileum i oktober, var det innslag i lokalradioen for Hedmark og Oppland. Informasjonsstand under Gata er di Lillehammer Frivilligsentral deltok med flere frivillige på PR-stand i gå-gata lørdag den 3.9. under vignetten Gata er di. Dette er et PR-opplegg i regi av Lillehammer Sentrum Drift hvor lag og foreninger m.fl. får mulighet til å markedsføre seg. Som før deltok Småjobbsentralen (SJS) også dette året på standplass sammen med Frivilligsentralen. Folkefest under World Cup Som en ekstra markedsføring av Lillehammer Frivilligsentral fikk vi mulighet til å delta med egen stand i gågata lørdag i forbindelse med World Cup i Lysgårdsbakkene. Den tverrkulturelle gruppa som møtes på tirsdager i FS tro til med å servere gratis gløgg og pepperkaker under vignetten Lillehammer Frivilligsentral varmer mennesker. Sammen dannet de et fargerikt innslag i gata personer deltok i opplegget som var godt planlagt og bra organisert. Dessverre var ikke været på arrangørenes side denne dagen. Samtlige som deltok fra FS var allikevel svært fornøyd med gjennomføringen. For denne innsatsen mottok vi et tilskudd til dekning av utlegg. Vi gikk noe i overskudd, pga dårlig vær og derfor litt liten avsetning i forbindelse med serveringen. Annen PR for Frivilligsentralen: Juletreet i Maihaugens foajé ble i år pyntet med bilder av personer som har betydd mye for andre. Etter forslag prydet to av våre frivillige, Olga Marie Høyem og Medina Frogner, treet. Det samme gjorde daglig leder i Lillehammer Frivilligsentral Tone P. Larssen. Avisen GD presenterte noen av personene i samarbeid med Maihaugen. Sentralens to frivillige damer ble portrettert i avisen. T-skjorter med logo Høsten 2010 ble det inngått avtale med DnBNOR som sa seg villig til å sponse FS med et beløp i forbindelse med en T-skjortebestilling. T-skjortene kom i hus rett før jul 2010 og ble delt ut til de frivillig fra april med oppfordring om å bruke disse aktivt i markedsføringen av Lillehammer Frivilligsentral. På slutten av året gikk vi dessverre tomme for skjorter i størrelsene Small og Medium. Etter dette er det kun personer f.o.m. størrelsen Large som får utdelt T-skjorte ved innmelding i FS. Navneskilt En frivillig i FS etterlyste tidlig på året pins til å ha på jakkeslaget når man er ute på oppdrag. Pga innkjøp av T-skjorter, ble det ikke så aktuelt å skaffe tilveie pins på dette tidspunktet. I stedet kom styret med forslag om å lage navneskilt til frivillige som hadde behov for dette. Ellen, vår kontormedarbeider, utarbeidet disse og mot slutten av året fikk alle et tilbud om å få egne navneskilt med logo. Mange frivillige ga uttrykk for at disse var både nyttige og fine. Informasjon om FS i eksterne møter I 2011 hadde vi følgende forespørsler hvor daglig leder stilte med informasjon om FS : (dagtid) Informasjon for Landslaget for offentlige pensjonister i Lillehammer (LOP)

17 25.10.: (kveldstid) Informasjon for Blindeforbundet : (dagtid) Informasjon og dialog med psykiatritjenesten i Lillehammer kommune. Leder i Røde Kors besøkstjeneste stilte også på dette møtet. Informasjon/utveksling i FS : Utveksling mellom prosjektleder i Home-Start i regi av Frelsesarmeen og daglig leder i FS : Utveksling med Høgskolens Rolf Rønning om hvordan FS arbeider i tilknytning til eldre og hva slags oppgaver som utføres. Begge ansatte i FS deltok under utvekslingen : En studentgruppe på tre personer stilte til en spørsmålstime i FS om vår tenkning mht rekruttering et opplegg i forbindelse med studiet Pedagogisk utviklingsarbeid : Utveksling om sorgstøtte mellom elev fra Åretta ungdomsskole og leder i sorggruppe i Frivilligsentralen 5. RAPPORTERING FOR 2011 Antall frivillige i 2011: Ved årets begynnelse: 116 personer Ved årets slutt: 135 Timeregistrering Med nye retningslinjer fra Staten er kravet om årstimetallet falt bort. Styret i Lillehammer Frivilligsentral har bestemt at vi inntil videre fortsetter å innhente timelister fra de frivillige, bl.a. begrunnet ut fra: - Timelistene er en kommunikasjonsmåte og et livstegn fra frivillige som sjelden er innom sentralen - frivillige som ofte er svært selvgående. - Timelistene gir oss en grei oversikt over timer i det tverrkulturelle feltet, som grunnlag for godtgjøringen fra Flyktningeavdelingen v/lillehammer Læringssenter. - Timelistene gir en samlet oversikt som dokumenterer omfanget av virksomheten mot omgivelser og bidragsytere. Antall utførte frivillige timer, rapportert inn fra de frivillige selv i 2011 Frivillige timer 1. kvartal Sum ( - en ubetydelig nedgang på 1,81% frivillige timer fra 2011). Antall frivillige årsverk utført i 2011: 7,5 årsverk (en nedgang på 0,13 årsverk fra året før). Vi følger årsverkstallet som gjelder for norsk arbeidsliv for tiden 1687,5 t. Vi erfarer til stadighet at det er stor underrapportering fra de frivillige, så også i OM ØKONOMIEN I 2011 Sentralen drives etter budsjetter på minimumsnivå. Regnskapet for sentralen føres på frivillig basis og revideres av Revisorsenteret / Stein Indahl som i 2011 overdro sitt firma til PWC. Regnskapet for 2011 Resultatregnskapet viser et overskudd på kr Det var budsjettert med et mindre underskudd for Overskuddet skyldes i hovedsak to forhold. Kostnadene ved økt kontorbemanning slo ikke inn så tidlig i året som budsjettert. Innsats i det tverrkulturelle feltet ble en betydelig inntektskilde for sentralen i 2011 etter at det året før ble inngått en mer formalisert avtale med Flyktningeavdelingen ved Lillehammer

18 Læringssenter. Motposten til de sistnevnte inntektene er et merkbart administrativt merarbeid som det heldigvis er plass for med den økte kontorbemanningen. Mottatte gaver og grasrotmidler har også i 2011 gitt en bra uttelling i regnskapet. Sum kostnader til kontorhold er tilnærmet som budsjettert. Styret har hatt som mål å øke den opptjente egenkapitalen slik at sentralen kan tåle et underskuddsår uten at det i første omgang oppstår noen krisesituasjon. Det målet er nådd. Innflytting i nye lokaler i løpet av sommeren 2012 vil utløse enkelte engangskostnader for å etablere seg på best mulig måte. Styret mener at sentralen nå har det økonomiske handlingsrommet som trengs for flyttingen. Dette vil bli innarbeidet i budsjettet for 2012 som årsmøtet har anledning til å uttale seg om. Disse har gitt oss tilskudd til prosjekter i 2011: - Mesna Rotary Klubb - Oppland Fylkeskommune - Lillehammer Røde Kors Barnehjelp - Kontorleverandøren Disse har gitt pengegaver til FS i 2011: - Tordis og Arnfinn Rånnerud - Vesla og Kristian Brathovde - Oppland Fylkeslag av Norges Fibromyalgiforbund - En anonym gave - Diverse smågaver I tillegg har Småjobbsentralen overført kr av sitt overskudd til FS Grasrotmidler fra Norsk Tipping Ordningen ble innført i Vår FS kom med i ordningen tidlig i Pr hadde vi 66 grasrotgivere, mens antallet pr var økt til 83. Tross denne økningen mottok vi færre grasrotkroner enn året før. Dette kan bety at en eller flere storspillere hadde forlatt oss i løpet av året. Beløpet vi mottok fra Norsk Tipping i 2011 var på kr Har du som leser denne årsmeldingen registrert din grasrotandel hos kommisjonæren? Vi er takknemlig for alle ledige andeler! Tilskuddsportalen.no I september takket daglig leder i FS ja til et minikurs i Lillehammer kommune om Tilskuddsportalen en nettbasert tjeneste som gjør det enklere å finne aktuelle støtteordninger. En forutsetning for Tilskuddsportalen er at kommunen abonnerer på ordningen og at søkerinstansen er registrert med eget organisasjonsnummer. I forbindelse med kurset erfarte vi at denne tjenesten ikke er åpen for stiftelser, slik at vi i utgangs-punktet er forhindret fra å benytte ordningen. Vi har henvendt oss til kommunen i håp om at vi etter hvert kan gis en mulighet til å benytte oss av Tilskuddsportalen. Anskaffelser Utover å kjøpe inn datautstyr til vår nytilsatte kontormedarbeider, er det ikke gjort innkjøp av større verdi i sentralen i SMÅJOBBSENTRALEN I LILLEHAMMER Styret i Frivilligsentralen vedtok den å etablere Småjobbsentralen i Lillehammer (SJS) som en prøveordning. Ordningen kom i gang på ettersommeren i I FS styremøte den ble SJS oppsummert som en meget vellykket satsning som ble anbefalt videreført som en fast ordning. SJS fungerer i regi av Lillehammer Frivilligsentral, men er skilt ut som en egen enhet med eget styre og egen økonomi. Styret i FS vedtok den egne vedtekter for SJS. Etableringen av Småjobbsentralen i Lillehammer har bidratt til at antall henvendelser om praktisk

19 arbeid er sunket til et lavt nivå i FS administrasjon. Dette er en vellykket ordning til stor nytte og glede for og med pensjonister og uføre. ÅRSMELDING 2011 for Småjobbsentralen i Lillehammer (SJS) Styret har bestått av: Randi Iversen Olav Bonesmo Dag Hansen Otto F. Kaltenborn Olav Steine Nestleder Magne Artur Veierød Styreleder/daglig leder Tom N. Pedersen varamedlem Anne Bruøygard varamedlem Det er registrert 829 oppdrag i Saldo pr kr ,-. Formidling og gjennomføring av mottatte ordrer fungerer nå enkelt og greit etter endringer forrige år. Alle mottak av oppdrag og videreformidling til jobbere foregår pr. telefon og formidles av styremedlemmene. Ansvar for bankoppgaver følger nestleder og leder. Interessen for å delta med jobboppgaver er økende. Vi har behov for en kvinne til rengjøring. Jobbtilbudet er utvidet med oppgaver knyttet til brukerveiledning på data. Kundetilfredsheten er meget bra. Våre mannskaper finner oppgavene og kontakt med kundene meget tilfredsstillende og givende. Det er i år ingen registrerte misfornøyde kunder. Vi understreker også dette år GD s og Lillehammer-Magasinets positive holdning til Småjobbsentralen med løpende gratis informasjon. Denne informasjon har meget stor betydning for at folk blir kjent med Småjobbsentralens tilbud og telefonnr. Også dette år har GD informert meget positivt om Småjobbsentralen. Regnskap er godkjent av revisor Finn Ødeli. 8. TAKK Alle frivillige og de to ansatte fortjener en hjertelig takk for godt utført arbeid i Styret vil også takke kommunen, fylkeskommunen og staten som er våre viktigste bidragsytere. Frivilligsentralen mottar hvert år gaver fra enkeltpersoner og organisasjoner. Tusen takk for alle slike bidrag i Styret takker Småjobbsentralen og dens hjelpere for et godt gjennomført år. Denne delen av virksomheten har funnet sin naturlige plass med en styringsform som er enkel og effektiv. Frivilligsentralen hadde behov for å styrke den daglige virksomheten med et halvt årsverk. Dette ble gjennomført fra våren Dessuten er det behov for å finne nye lokaler med litt bedre plass og tilgjengelighet for rullestolbrukere i løpet av 2012 når nåværende leieavtale utløper. Det er gjort avtale om nye lokaler fra sommeren 2012 som oppfyller Frivilligsentralens behov. Politisk og administrativ velvilje fra Lillehammer kommune har gjort dette mulig. Styret vil derfor takke kommunen særskilt for det som er i ferd med å bli fullført.

20 Lillehammer, Halvard Sæther styreleder Ragnhild Rossvær nestleder Arild Berg styremedlem Knut Korsæth styremedlem Anne Karin Lunke styremedlem Tone P. Larssen (dgl. leder)

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2010 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2010 For Lillehammer

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2008

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 22/14 14/133 Frivilligsentralen - Årsrapport

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2004 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning

Detaljer

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 Innledning Ved inngangen av år 2008 het sentralen Lade/Lademoen Nærmiljøsentral (LLN). Den 01.10.08 skiftet sentralen

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

NESNA FRIVILLIGHETSSENTRAL

NESNA FRIVILLIGHETSSENTRAL ÅRSMELDING 2008 NESNA FRIVILLIGHETSSENTRAL Nesna Frivillighetssentral markerte sin ettårsdag 1 september 08, og ser at den er blitt mer synlig i nærmiljøet. Målet er et godt samarbeid på tvers av grenser,

Detaljer

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003 Bildet viser styret i frivillighetssentralen med minibussen i bakgrunnen Gjelder for perioden 1.1.2003 31.12.2003 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy,

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 40/11 11/410 Frivilligsentralen - Årsrapport 2010 PS 41/11

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for januar 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for januar 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Møteplasser for eldre Vi ønsker oss flere frivillige til møteplassene på Nøkkeland (hver torsdag kl 13-15, men de frivillige kan komme annenhver torsdag) og i Skoggata (annenhver onsdag kl 11-13). Du trenger

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer Årsmelding Strikkekafe Datakafe Juleverksted Boccia på sydentur for Seniorer Senioruniversitetet Innledning Arna Frivilligsentral har igjen gjennomført et svært aktivt år, med ulike aktiviteter for innbyggere

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 14.03.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening 1 Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening Illustrasjonsfoto, Oslo Røde Kors «Norsktrening er min nøkkel til å integrere i det norske samfunnet» Deltaker 2 Prosjektrapportering Oslo Røde Kors

Detaljer

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999 SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER Hagegt. 1, Funkishuset 3.etg., 1772 Halden Telefon 69 17 64 82 Åpningstid: mandag fredag 10-14 ÅRSRAPPORT 1999 Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. www.strinda.frivilligsentral.no

ÅRSMELDING 2013. www.strinda.frivilligsentral.no ÅRSMELDING 2013 www.strinda.frivilligsentral.no 1 Årsmelding 2013 for Strinda frivilligsentral (SFS) 1. Ledelse og økonomi s. 3 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 3 2. Spesielle satsningsområder

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

Drift av Frivilligsentralen

Drift av Frivilligsentralen Årsmelding 2014 Drift av Frivilligsentralen 1.1 Årets Drift Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning. Styreleder: Jan Torkildsen Nestleder: Anvor Sundli Styremedlem: Magne Barane Berit Moseng Vera

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke oppstart uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2005 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2005 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2005

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 8. november 2012 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet.

Detaljer

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker i 2008. Styret var representert ved Harald Haugsvær på regionskonferansen i Kristiansund.

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker i 2008. Styret var representert ved Harald Haugsvær på regionskonferansen i Kristiansund. Årsmelding 2008 Innledning Frivilligsentral har lagt bak seg et år med svært høy aktivitet. Uten at vi har redusert på det vi kaller en til en tjenester har sentralen i større grad klart å etablere aktivitet

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL GRUPPER - VOKSNE For FRIVILLIGE ved BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL Babytreff arrangeres på Bjørndal grendehus hver onsdag kl.11-14. Her kan frivillige hjelpe til med servering, avlaste nybakte mødre og oppleve

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING

ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING Hole Frivilligsentral ble etablert i 1996, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet, og bidrar til det gode liv i kommunen vår. Frivilligsentralen er med på å skape

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Livsglede for Eldres formål Stiftelsen Livsglede for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag.

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Kongsberg Frivilligsental. Årsrapport 2013

Kongsberg Frivilligsental. Årsrapport 2013 Kongsberg Frivilligsental Årsrapport 2013 VISJON OG VERDIER Frivilligsentralen er en møteplass og et bindeledd mellom mennesker, frivillige organisasjoner og det offentlige for utveksling av ubetalte tjenester.

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av:

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Side 2 Styret: Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Leder: Bjørg Opdal bondekvinnelaget (21.3.2001 30.3.2002) Styremedlem: John Holten eldrerådet (21.3.2001 30.3.2003) Styremedlem: Anne Marie

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Årsmelding 2015. Bindal Frivilligsentral

Årsmelding 2015. Bindal Frivilligsentral Årsmelding 2015 Bindal Frivilligsentral Bakgrunn og eierstruktur Bindal Frivilligsentral ble etablert i 1991 og har hatt ulike eiere frem til 11. april 2005. Da ble Foreningen Frivilligsentralen i Bindal

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Tilskudd til etablering av frivilligsentral i 2013 Prop. 1 S (2012-2013), kap 315, post 71. Søknadsskjema med retningslinjer Bokmål

Tilskudd til etablering av frivilligsentral i 2013 Prop. 1 S (2012-2013), kap 315, post 71. Søknadsskjema med retningslinjer Bokmål Tilskudd til etablering av frivilligsentral i 2013 Prop. 1 S (2012-2013), kap 315, post 71. Søknadsskjema med retningslinjer Bokmål Sendes: Kulturdepartementet Pb 8030 Dep. 0030 Oslo E-post: postmottak@kud.dep.no

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Saksfremlegg Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: 1. Det søkes Kulturdepartementet om støtte til å opprette Frivillighetssentralen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2014 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som Eidsvoll Frivilligsentral I de ulike prosjekt.

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer:

ÅRSMELDING 2010. På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: ÅRSMELDING 2010 På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2010 og 2011) frem til årsmøtet 2012. Sindy Herstøl Øystein Eriksen Frank Olssen

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Årsrapport. Bærum Frivilligsentral CHV. Bærum Frivilligsentral 01.01.202.02.2016

Årsrapport. Bærum Frivilligsentral CHV. Bærum Frivilligsentral 01.01.202.02.2016 2015 Årsrapport Bærum Frivilligsentral CHV Bærum Frivilligsentral 01.01.202.02.2016 Innledning 1 Beskrivelse 1.1 Frivilligsentralene retningslinjer fra Kulturdepartementet 2 1.2 Bærum Frivilligsentral

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul?

Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul? Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul? Julen er for mange en høytid som forbindes med god mat, familielykke og samvær med gode venner. Dette gjelder imidlertid ikke for alle. Mange

Detaljer

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Styrets sammensetning 2011 Leder: Tore Johansen (representant for kommunestyret). Personlig vara: Gunnar Ulsrød Nestleder: Marte Espelund Styremedlem:

Detaljer

Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss

Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss 1. Eierskap, organisering og brukermedvirning O.K. Bydel Østensjø og organisert under avd. Rehabilitering og Omsorg. Rustad eldresenter er en sideavd. til Manglerud

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND Styret har bestått av Leder Gro Marie Hetland Nestleder: Karl Edvard Eidsvåg Sekretær: Guri Risa Kasserer: Aslaug Mydland Styremedlemmer: Ingeborg Hald Jørn

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind,,, Leon, Tove, Heidi, Nina Dato: 08. april Kl.: 19:15 Sted: Inndalsveien, hos Fremmøtte: (skype), Øyvind,, og Tove Ikke møtt: Susanne, Leon, Heidi og Nina AGENDA

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

HALVÅRSMELDING. NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune. Formannskapet i Gamvik kommune

HALVÅRSMELDING. NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune. Formannskapet i Gamvik kommune HALVÅRSMELDING NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune 4. kvartal 2010 OG 1. HALVÅR 2011 STYRET: Formannskapet i Gamvik kommune DAGLIG LEDER: Oddbjørn Hansen 75% stilling Inger Roren - 25% stilling OPPSTART

Detaljer

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss 1. Organisering Oppsal treffsenter er et kommunalt drevet treffsenter i Oslo Kommune, Bydel Østensjø. Treffsenteret leier sine lokaler av Oppsal Samfunnshus

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.2) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

Sørum Frivilligsentral. Årsmøte. 2. april 2013

Sørum Frivilligsentral. Årsmøte. 2. april 2013 Sørum Frivilligsentral Årsmøte 2. april 2013 Saksliste Tid: Tirsdag 2.april 2013 kl 18.00 Sted: Meierigården Kro, Lørenfallet Side 1. KONSTITUERING 3 1.1 REGISTRERING AV STEMMEBERETTIGEDE 3 1.2 GODKJENNING

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet.

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet. Stiftelsen Link Lyngen Org.nr. 992 544 963 Statusrapport til Helsedirektoratet 2008 Prosjekt Selvhjelp i Vilje Viser Vei Referanse: 2008006594 STATUSRAPPORT TIL HELSEDIREKTORATET 2008 Prosjekt Selvhjelp

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2010. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2010 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Foto: Geir Hageskal Politisk føring i budsjett 2013 Vi ønsker tetter samarbeid mellom frivilligsentralene og det forebyggende helsearbeidet,

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati 2 1-2-3 KURS! Så flott at du

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Torsdag 01. januar Hele

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Prosjektrapportering 2014 Oslo Røde Kors Norsktrening

Prosjektrapportering 2014 Oslo Røde Kors Norsktrening 1 Prosjektrapportering 2014 Oslo Røde Kors Norsktrening Illustrasjonsfoto, Oslo Røde Kors «Jeg kan skrive og lese norsk men jeg kan ikke forstå når mennesker snakker norsk språk, spesielt uttale er problemet

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/4209-2 Sakstittel: INNSATSEN FRA FRIVILLIG SEKTOR OPPRETTE FRIVILLIGHETSSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/4209-2 Sakstittel: INNSATSEN FRA FRIVILLIG SEKTOR OPPRETTE FRIVILLIGHETSSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Saksfremlegg Arkivsak: 09/4209-2 Sakstittel: INNSATSEN FRA FRIVILLIG SEKTOR OPPRETTE FRIVILLIGHETSSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: Det startes en prosess med målsetting

Detaljer