ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008"

Transkript

1 ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 Innledning Ved inngangen av år 2008 het sentralen Lade/Lademoen Nærmiljøsentral (LLN). Den skiftet sentralen navn til Østbyen Frivilligsentral (ØF). Bakgrunnen for dette var at det ble lansert en ny logo for frivillig(hets)sentralene i september I denne logoen ble ordet frivilligsentral fremhevet. Samtidig har vi erfart at sentralen har et større nedslagsfelt enn det LLN-navnet tilsier. Valget falt derfor på Østbyen Frivilligsentral som også er et enklere navn å uttale. År 2008 var sentralens første "normalår". Med det mener vi at Østbyen Frivilligsentral mottok full støtte fra Kultur- og Kirkedepartementet, at sentralen har hatt tilhold i de samme lokalene (i Lademoen Bydelshus) hele året, samt at de to daglige lederne til sammen utgjorde ett årsverk. Til tross for at år 2008 skulle være det første året med ordinær drift, bød året på en del administrative utfordringer. Den ene utfordringen refererer seg til regnskapsføreren vår som etter hvert, uten å varsle ifra, unnlot å overholde de frister som var avtalt. Dette resulterte i at vi ikke fikk gjort ferdig regnskapet for år 2007 før sommeren All honnør til revisor som stilte opp på kort varsel og reviderte regnskapet i løpet av et par dager. Vi vil også rette en takk til den nye regnskapsføreren som tok oppdraget "på strak arm", og har vært meget serviceinnstilt. I løpet av vinteren 2008 meldte behovet for en ny eier av sentralen seg. Det ble da sendt en forespørsel til Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim (SKBT). SKBT stilte seg tidlig positiv til sentralens henvendelse. Dette ble fulgt opp med en god dialog og en seriøs vurdering fra SKBTs side. Denne prosessen har nødvendigvis tatt en del tid. Men vi er veldig godt fornøyde med at SKBT i desember fattet en endelig beslutning om å overta ØF med virkning fra Vi tror at dette vil bli veldig positivt for sentralens utvikling og for nærmiljøet. Sentralen har også hatt noe redusert drift som følge av sykdom i andre halvdel av året. Når det gjelder ordnær drift, så har sentralen hatt et jevnt tilsig av frivillige. Nedenfor følger en oversikt over det viktigste sentralen har arbeidet med i løpet av året: 1

2 Ledsagertjenesten Dette er et prosjekt som alle frivilligsentralene i Trondheim (7 stk) har i samarbeid med Kulturenheten i Trondheim kommune. Samarbeidet startet høsten Målet for Ledsagertjenesten er å sørge for at funksjonshemmede får bedre tilgang til det kulturelle tilbudet i byen, gjennom å tilby ledsagere ved kulturelle aktiviteter/arrangement. Kulturenheten har ansvaret for markedsføringen og ivaretakelsen av de frivillige. Vinteren/våren 2008 ble det arrangert informasjonsmøter og hengt opp plakater for å rekruttere frivillige. Responsen var god. Østbyen Frivilligsentral har, på vegne av alle sentralene i Trondheim, rollen som koordinator for tjenesten. I løpet av året har sentralen intervjuet og godkjent 24 ledsagere. 23 ledsagere har bistått ved ulike oppdrag. Det er ønskelig at tilbudet når ut til flere brukere, da ledsagerne har kapasitet til å ta på seg flere oppdrag. Besteforeldreprosjektet Besteforeldre prosjektet ble satt i gang etter initiativ fra styreleder Willy Mørch. Målet er å koble barnefamilier som mangler besteforeldre i nærheten og personer som kunne tenke seg å påta seg oppgaven med å være frivillige besteforeldre. Det har vært avholdt noen møter i forbindelse med prosjektet. Ann-Kristin Tinlund som var ansatt ved sentralen frem til har utarbeidet en prosjektbeskrivelse. Prosjektet har blitt "satt på vent" i forbindelse med at Ann-Kristin sluttet og at sentralen fikk ny eier. Det er imidlertid et ønske fra Kirkens Bymisjon sin side at prosjektet videreføres. "En til en"-oppdrag Sentralen mottar mange ulike oppdrag; ledsager til f.eks. lege og tannlege, besøksvenner, leksehjelp, hagearbeid, snømåking, turvenner, strøing av fortau. Vi har frivillige som har påtatt seg oppdrag innenfor alle de nevnte oppdragstypene. En av besøksvennene har vært på besøk ukentlig gjennom hele året. Andre oppdrag (besøksvenn og leksehjelp) har pågått i flere måneder, og varer fortsatt. Det er Trondheim kommune v/ Barne- og familietjenesten (BFT) som har etterspurt leksehjelp. Det finnes allerede en del tilbud om leksehjelp i nærheten, men de foregår i grupper. De barna som BFT henvender seg på vegne av, er barn som av ulike grunner har behov for "en til en"-hjelp. Da det ser ut til å være et visst behov for denne type frivillige, så vil ØF prioritere å rekruttere frivillige leksehjelpere i tiden fremover. 2

3 Lamodagen '08 I mai dette året ble en gammel tradisjon gjenopptatt. Trondheim kommune v/ Arbeid og kompetanse, Lademoen Velforening og ØF gikk sammen om å arrangere Lamodagen'08. En gruppe sosionomstudenter fra Høgskolen i Sør-Trøndelag hadde dette som sitt praksisprosjekt og gjorde en flott innsats. Lamodagen ble lagt til 1. mai og inneholdt aktiviteter og underholdning for både store og små. Ulike lag/organisasjoner ble invitert til å bidra bl.a. med stands. Der var også salgsboder med forskjellige produkter og mulighet for å kjøpe internasjonal mat. Dagen ble meget vellykket, og det er bestemt at den også skal arrangeres i år 2009, muligens på en annen dato. Frivillighetsdagen '08 Den 5. desember ble Frivillighetsdagen arrangert. Dette var, som året før, et arrangement som mange frivillige organisasjoner og Trondheim kommune samarbeidet om. Frivilligsentralene inkl. ØF har vært sentrale aktører i planleggingen og gjennomføringen. Arrangementet startet med et fakkeltog med frivillige. Ulike organisasjoner hadde boder hvor de fikk synliggjort seg. Det ble servert gratis mat, tilberedt av dyktige kokker. Dagen ble avsluttet med en flott konsert i Vår Frue kirke, for de frivillige. Markedsføring av sentralen Vi har helt siden oppstarten av sentralen ventet på at frivilligsentralene skulle få ny logo, og har derfor vært veldig tilbakeholdne med å trykke opp brosjyrer, plakater og andre markedsføringsartikler. Dette i tillegg til de administrative utfordringene som tidligere nevnt, gjør at vi ikke har fått markedsført oss så mye som vi hadde håpet på. Gjennom Ledsagertjenesten har imidlertid ØF kommet i kontakt med mange nye mennesker. Flere av ledsagerne har påtatt seg andre typer oppdrag enn ledsageroppdrag. I tillegg får vi henvendelser til Ledsagertjenesten som egentlig faller utenfor dette prosjektet, men som behandles som "ordinære" oppdrag. Ansatte i kommunen har også blitt "flinkere" til å bruke sentralen. Vi får jevnlig henvendelser fra ulike kommunale enheter. Også privatpersoner kontakter oss, men her har vi et stort utviklingspotensiale. Det er lagt inn en link fra Trondheim kommunes nettsider til frivilligsentralene. Ved slutten av året fikk ØF ny hjemmeside (www.narmiljo.com). Denne oppdateres nå med linker, oppdrag og informasjon. Rapporter viser at det allerede er mange som har vært innom sidene. Det har vært 3

4 en økning i antall henvendelser fra personer som ønsker å melde seg som frivillige, etter at denne siden ble aktiv. De sju frivilligsentralene i Trondheim har i samarbeid startet en prosess ift. felles markedsføring. Vi vurderer å benytte profesjonelle aktører til å bistå oss. I tillegg regner vi med at ØF, også på dette området, vil ha glede av at Kirkens Bymisjon nå har blitt ny eier. Samarbeid med ulike aktører ØF har jevnlige møter med de andre frivilligsentralene i byen. Som det fremgår over, så har vi også god kontakt med flere enheter innenfor Trondheim kommune. Her kan nevnes Arbeid & Kompetanse, Kulturenheten, frivillighetskoordinator, Helse- og velferdskontoret, ulike sykehjem, hjemmetjenestene, ergoterapitjenesten, fysioterapitjenesten og Barne- og familietjenesten. Sentralen har også kontakt med Lademoen velforening, menighetene, Skoggruppa, Foreldrearbeidsutvalget ved Lilleby skole, Røde Kors, Amathea m.fl. Det sendes ut nyhetsbrev til en rekke lag og organisasjoner i området, men vi har et stort potensial med hensyn til å (videre)utvikle samarbeid(et) med organisasjonene. Frivillige timer Sentralen har registrert ca timer i år Det har vært en økning i antall frivillige på ca 25 stk, mange av disse var i utgangspunktet tilknyttet til Ledsagertjenesten. Antall henvendelser/oppdrag har ikke økt siden år 2007 (ca 65). Dette skyldes nok manglende markedsføring, som allerede nevnt. Årsaken til at det allikevel er økning i antall frivillige timer, er at vi har klart å hjelpe flere, samt skaffe frivillige til flere av oppdragene av mer langvarig karakter som f.eks. besøksvenner og leksehjelper. Også i år har vi frivillige som har tatt i mot oppdrag direkte. Disse kommer i tillegg til ovennevnte 65 oppdragene. Henvendelser som ikke kan sies å være oppdrag, kommer også i tillegg. Dette gjelder spesielt personer som ønsker informasjon om hva sentralen kan tilby. Påskjønnelse til frivillige Alle frivillige, som har vært aktive i løpet av året, ble i november invitert med på forestillingen "Alle tiders julebord" i Teaterkaféen. Her spanderte sentralen også kake og kaffe. I tillegg fikk alle frivillige tilbud om gratis billett til konserten med Nilsen & Aalberg i Vår Frue kirke på 4

5 Frivillighetsdagen. Frivillige gjennom Ledsagertjenesten ble av Trondheim kommune v/ Kulturenheten invitert på juleavslutning med kaker, og mottok julegave. Økonomi År 2008, var som allerede nevnt, sentralens første "normalår". Regnskapet gir derfor et godt bilde av sentralens økonomiske situasjon. Vi har klart å holde oss innenfor de økonomiske rammene, men det er ikke rom for store utskeielser. Da ØF har "penger på bok" fra oppstartsfasen, har vi tillatt oss å budsjettere med underskudd i år Trondheim Willy Mørch Cecilie Klüver Styreleder Daglig leder (50 %) 5

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Formål: Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal utvikles

Detaljer

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Lik Moss

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2008

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Årsmøte. Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral

Årsmøte. Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral Årsmøte Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral ÅRSMØTE Sjetne Frivilligsentral Torsdag 14.mars 2013, kl. 19.00 Sjetne Frivilligsentralen --------------------------------------------------------------

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

Tirsdag 11. mars 2014. Tidspunkt: I forbindelse med HOKU-møte

Tirsdag 11. mars 2014. Tidspunkt: I forbindelse med HOKU-møte Kultur, fritid og frivillighet Til HOKU sine medlemmer Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 14/595-1/GRT 20.02.2014 INNKALLING TIL SKAUN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 11. mars 2014 Tidspunkt: I forbindelse

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i perioden, i tillegg til utstrakt mail korrespondanse samt møter vedr web og samarbeide ICF

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i perioden, i tillegg til utstrakt mail korrespondanse samt møter vedr web og samarbeide ICF Årsrapport for styreperioden 2011 til 2012 Styret har bestått av: Lene Fjellheim, leder Kolbjørn Nordvik, styremedlem Mina Helen Kristoffersen, styremedlem Kristin Mothes, styremedlem Birgitta Vikstrøm,

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2013 Innholdsfortegnelse Oppdraget... 2 Visjon og motto... 2 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 2 Utvikling... 3 Frivillighet... 4 Aktivitet på Ullern Frivilligsentral...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- evaluering - side 2 - byens storstue - er arena for Ringeriksdagen Ringeriksdagen en profileringsarena for lag, foreninger, organisasjoner

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Herøy Frivilligsentral Møtestedet. Møtestedet

ÅRSBERETNING 2013. Herøy Frivilligsentral Møtestedet. Møtestedet Herøy Frivilligsentral Møtestedet ÅRSBERETNING 2013 INNLEDNING Herøy Frivilligsentral har avsluttet det andre driftsåret. På lik linje med ca. 375 andre frivilligsentraler drives sentralen som et spleiselag

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer