Møteinnkalling. Fylkestinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Fylkestinget"

Transkript

1 Møteinnkalling Fylkestinget oktober 2011

2 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold T-51/11 Godkjenning av fylkestingsvalet 2011 T-52/11 Val av medlemer og varamedlemer til fylkesutvalet T-53/11 Val av fylkesordførar og fylkesvaraordførar for perioden T-54/11 Melding om gjennomsyn av fylkesutvalet og klagenemnda sine møtebøker for 1. halvår T-55/11 Forvaltningsrevisjonsprosjekt nr 3/2011: Kraftforsyningssituasjonen i fylket, fylkeskommunens innsats. T-56/11 Melding om oppfølging av Møre og Romsdal fylke sine interesser i selskap og føretak mv T-57/11 Økonomirapportering pr. 2. tertial 2011 T-58/11 Felles forvaltning av elektronisk billettering for kollektivtransporten i Norge kjøp av aksjer i Interoperabilitetstjenester AS og dekning av driftskostnader T-59/11 Oppfølging av vedteke benkeforslag ved sak T-72/10 - Revidering av godtgjerslereglementet T-60/11 Val av kontrollutval for perioden (sjå eige T-61/11 skriv) Val av medlemer og varamedlemer til hovudutvala i perioden (sjå eige skriv) T-62/11 Val av utval, styre, nemnder mv for perioden (sjå eige skriv) T-63/11 Interpellasjon frå Steinar Reiten (Krf) - Ferjesambandet Kjørsvikbugen - Laksåvik må realiserast som miljøprosjekt

3 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2011 Kristine Svendsen Saksnr Utval Møtedato T-51/11 Fylkestinget Godkjenning av fylkestingsvalet 2011 Bakgrunn Det nyvalde fylkestinget skal gjere vedtak om fylkestingsvalet er gyldig, jf. vallova Fylkestingets vedtak blir gjort på grunnlag av innstilling frå fylkesvalstyret. Fylkesvalstyret har i møte den godkjend valoppgjeret med fordeling av mandatar og kandidatar til fylkestinget. Vurdering Det er ikkje oppdaga feil ved gjennomføringa av fylkestingsvalet som tilseier at valoppgjeret ikkje kan godkjennast. Forslag til vedtak: Fylkestinget godkjenner fylkestingsvalet 2011 slik det framgår av fylkesvalstyrets møtebok for valoppgjeret. Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann

4 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2011 Robert Løvik Saksnr Utval Møtedato T-52/11 Fylkestinget Val av medlemer og varamedlemer til fylkesutvalet Bakgrunn Etter 8 i Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 (koml) skal medlemer og varamedlemer til fylkesutvalet veljast av og blant medlemene i fylkestinget for fire år. Fylkestinget har i sak T-13/02 vedteke at fylkesutvalet skal ha 13 medlemer. Medlemene i fylkesutvalet skal veljast i det konstituerande møtet i det nyvalde fylkestinget, og utvalet trer i funksjon frå det tidspunktet det er valt, jf koml 17 nr. 3. Etter vedtak i fylkestinget i sak T-65/92 er fylkesutvalet òg klagenemnd i medhald av forvaltningslova 28. Koml 8 nr 2 fastset at valet, når minst eit medlem krev det, skal skje som forholdsval etter reglane i koml 36 37, elles som avtaleval etter koml 38 a. Rundskriv H-4/11 frå Kommunal- og regionaldepartementet gjer grundig greie for reglane om forholdsval i innleiinga til heftet med oversyn over utval mv som skal veljast av fylkestinget. Vi vil likevel gjere greie for reglane her: Oppsett av vallister: Forholdsval skjer på grunnlag av vallister frå enkeltparti/grupper eller fellesliste for fleire parti/grupper. Reglane for oppsett av listeframlegg går fram av koml 36, som har slik ordlyd: 36. Forholdsvalg - listeforslag. Ved forholdsvalg følges denne framgangsmåten: 1. Valg foregår på grunnlag av på forhånd innleverte lister med forslag til kandidater. Partier eller grupperinger som er representert i det velgende organ, kan bare levere ett listeforslag hver. Listen kan inneholde inntil dobbelt så mange forskjellige navn som det skal velges medlemmer. Kandidater fra et parti eller en gruppering kan bare føres opp på partiets eller grupperingens listeforslag, eller på en fellesliste som utgår fra flere partier eller grupperinger. 2. Skal det velges to eller tre medlemmer, skal hvert kjønn være representert på den enkelte liste. Skal det velges fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. Skal det velges seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. Skal det velges ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og skal det velges flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert

5 Side 2 med minst 40 prosent. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse reglene følges så langt det er mulig. Når det gjelder representasjon av begge kjønn i styret i selskaper som er eid av kommuner og fylkeskommuner i fellesskap, vises til kapittel 12 A. 3. Listeforslaget skal være underskrevet av minst ett medlem av det parti eller den gruppering som framsetter forslaget. Den som underskriver må være medlem av det velgende organ. Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal det være innhentet samtykke fra denne. Til nr 1: Listeframlegget kan innehalde inntil 26 ulike namn. Det er ikkje noko minimumsgrense. Listeframlegget må ha ei overskrift som viser kva parti/gruppe det representerer og kva val det gjeld (her: Val av fylkesutval for perioden ). Til nr 2: Regelen for kjønnsrepresentasjon gjeld her for det enkelte listeframlegg. Atterhaldet sist i avsnittet så langt det er mulig, inneber at det blir akseptert at parti/grupper i fylkestinget som er kjønnsmessig skeivt samansett, ikkje kan oppfylle kravet lenger enn dei har faste medlemer i fylkestinget. Til nr 3: Den som skriv under listeframlegget er ansvarleg for at det ikkje blir oppført kandidatar som vil krevje seg fritekne frå val etter koml 14 nr 1 c). Dette gjeld dei som har gjort teneste som medlem av vedkomande organ dei siste 4 åra. Medlem av eit registrert parti kan nekte å stå på liste for andre enn det partiet. Listeframlegga må leverast inn til sekretariatet i god tid før voteringa skal skje, for kontroll og opptrykking. Stemmegjeving: Dei godkjente og opptrykte listeframlegga fungerer som stemmesetlar. Det er ikkje høve til å kumulere kandidatar eller å føre på slengarar, men stemmesetelen blir ikkje vraka om det er gjort. Det blir berre ikkje teke omsyn til det. Eventuell hjelp til andre lister må skje i form av heile stemmer ved at ein eller fleire representantar brukar den andre lista ved valet. Det er høve til å stryke kandidatar eller å endre rekkjefølgja, men minst halvparten av dei som har stemt på denne lista må ha gjort same endringa for at det skal få verknad for kandidatkåringa. Valoppgjeret: Når stemmegjevinga er avslutta, må eit oppnemnt teljekorps telje opp stemmesetlane og foreta valoppgjer. Reglane for valoppgjer går fram av koml 37, som har slik ordlyd: 37. Forholdsvalg - valgoppgjøret. 1. Ved valgoppgjøret fordeles medlemsplassene på listene i forhold til det antall stemmesedler hver liste har fått, ved bruk av delingstall 1, 2, 3, 4 osv. Har flere lister samme kvotient, tilfaller plassen den av listene som har størst stemmetall. Har de samme stemmetall, avgjøres valget ved loddtrekning. 2. Når det er avgjort hvor mange medlemsplasser en liste vil få, foretas en ny stemmeopptelling for listens kandidater. En går fram slik:

6 Side 3 Først telles de navn som står som nr. 1 på stemmesedlene. Den kandidat som får flest stemmer ved denne opptellingen, er valgt. Skal listen ha mer enn én plass, teller en deretter opp de navn som står som nr. 2 på stemmesedlene. Den kandidat som får flest stemmer ved de to opptellingene, når en ser bort fra den allerede valgte, er valgt. På samme måte fortsetter en inntil alle plasser listen skal ha er besatt, med de modifikasjoner som følger av bestemmelsen i denne paragrafs nr. 3. Hvis flere kandidater har fått like mange stemmer, anses den valgt som står først i rekkefølgen på listen. Ved opptellingen ses bort fra andre navn enn de som står på den innleverte valgliste. 3. Viser det seg at et kjønn etter denne fremgangsmåte vil bli representert med færre medlemmer fra en liste enn det som følger av kravene i 36 nr. 2, rykker kandidater fra det underrepresenterte kjønn så langt mulig opp på listen i det omfang som er nødvendig for å oppnå slik balanse. 4. Hver liste skal såvidt mulig tildeles så mange varamedlemmer som den får medlemmer, med et tillegg av to. Varamedlemsplassene fordeles ved fortsatt opptelling på samme måte som bestemt for medlemmene i pkt. 2 og 3 ovenfor. Til nr 1: Vi gjer merksam på at ordet stemmetall refererer seg til kor mange stemmer lista har fått ved val av fylkesutval, og ikkje til stemmetalet ved fylkestingsvalet. Til nr 2: Framgangsmåten som er vist til her, er berre nødvendig dersom det er foreteke endringar i rekkjefølgja eller strykingar på lista. Er det ved voteringa berre levert reine lister, vil rekkjefølgja på lista vere avgjerande for kandidatkåringa, så lenge den ikkje kjem i konflikt med regelen om kjønnsrepresentasjon i nr 3. Til nr 3: Denne regelen skal, saman med koml 36 nr 2, sikre at kjønnsbalansen i utvalet så langt råd er, blir 40 % av kvart kjønn, og at forslagsstillarane ikkje skal kunne omgå likestillingskravet ved å plassere representantar for det underrepresenterte kjønn på dei siste plassane. Vi viser til eksempel på framgangsmåten i innleiinga til heftet om val av utval mv. Til nr 4: Varamedlemsplassane går til kandidatane på lista som kjem i rekkjefølgje etter dei som er valde som medlemer. Likestillingskravet gjeld også her så langt det er mogleg. Olav Bratland fylkesordførar Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann

7 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2011 Robert Løvik Saksnr Utval Møtedato T-53/11 Fylkestinget Val av fylkesordførar og fylkesvaraordførar for perioden Bakgrunn Etter 9 i Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 (koml) skal fylkestinget velje fylkesordførar og fylkesvaraordførar blant medlemene i fylkesutvalet. Valet skal skje på det konstituerande møtet i fylkestinget etter valet av fylkesutval. Valet gjeld for heile valperioden til eit nytt fylkesting har valt ny fylkesordførar og fylkesvaraordførar. Valet skjer som fleirtalsval etter koml 35 nr. 3 og 5, 38 og 40 nr 2. Koml 35 nr. 3: Valg av leder og nestleder for folkevalgte organer holdes som flertallsvalg. Koml 35 nr. 5: Ved valg og ansettelse kan hvert enkelt medlem kreve skriftlig avstemning Koml 38 Flertallsvalg. Ansettelser.: Ved flertallsvalg og ansettelser er den valgt eller ansatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ingen får slikt flertall, holdes ny avstemning. Ved denne er den valgt eller ansatt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres ansettelse av møtelederen, mens valg avgjøres ved loddtrekning. Koml 40 nr. 2: Medlem som er til stede i et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ når en sak tas opp til avstemning, plikter å avgi stemme. Ved valg og ansettelse er det adgang til å stemme blankt. Ved fleirtalsval er altså den valt som har fått meir enn halvparten av dei stemmene som er avgjevne. Blanke stemmer skal reknast med ved avgjerd om fleirtalskravet er oppfylt. Om ingen får fleirtal, skal det stemmast ein gong til. Ved denne

8 Side 2 voteringa er den valt som får flest stemmer. Får fleire same stemmetal, blir valet avgjort ved loddtrekking. Olav Bratland fylkesordførar Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann

9 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2011 Ronny Rishaug Saksnr Utval Møtedato KO-32/11 Kontrollutvalet T-54/11 Fylkestinget Melding om gjennomsyn av fylkesutvalet og klagenemnda sine møtebøker for 1. halvår Bakgrunn Etter gjeldande rutine i Møre og Romsdal fylkeskommune skal kontrollutvalet sørge for gjennomsyn av fylkesutvalet og klagenemnda sine møtebøker og gi melding til fylkestinget om dette. Kontrollutvalet har bedt fylkesrevisjonen å stå for dette gjennomsynet og kome med forslag til moglege merknader. Merknader til vedtak kan ikkje gjelde tilhøve som kan knytast til spørsmålet om politiske vedtak er formålstenlege o.l. Derimot kan ein ta opp spørsmål om det einskilde vedtaket t.d. - er gjort på ufullstendig eller feilaktig grunnlag, - frå ein økonomisk synsstad framstår som vilkårleg eller openbert urimeleg, - er i strid med overordna vedtak eller lov/forskrifter, - er i strid med utvalet/nemnda sine fullmakter. Vurdering Fylkesutvalet Denne meldinga omfattar møteprotokollane for 1. halvår 2011, med tilhøyrande sakstilfang. Møtebøkene hadde i denne perioden 113 protokollførte saker fordelt på 10 protokollar. Vi har merka oss at i sak U og U har medlemmer av fylkesutvalet blitt kjent ugilde. I desse sakene manglar protokollføring av heimelsgrunnlaget for avgjerda om ugildskap. Ved endring av kommunelovas 30 gjeldande frå 1. juli 2009, vart det i eit nytt pkt. 4 lagt inn krav om protokollføring av heimelen i slike tilfelle. Lovregelen har slik ordlyd: 4. Dersom det treffes avgjørelse om at et møte skal holdes for lukkede dører, skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen framgå. Det samme gjelder for avgjørelse om at et medlem av organet er inhabilt. I rundskriv H-08/09 frå KRD om ikraftsetjing av endringar i kommunelova, kjem kravet om protokollføring klart fram. Under punkt 5.1 skriv departementet:

10 Side 2 Bestemmelsen er nå utvidet med et nytt nr. 4 som fastsetter uttrykkelig at dersom det treffes avgjørelse om at et møte skal holdes for lukkede dører, skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå. Det samme gjelder for avgjørelsen av om et medlem av organet er inhabilt. Vidare skriv departementet: Departementet legger til grunn at det i tilfeller der det har vært foretatt en vurdering av habilitetsspørsmålet, og vurderingen ender med at vedkommende er habil, kan være hensiktsmessig at også hjemmelsgrunnlaget for dette samt hovedpunktene i begrunnelsen framgår av møteboken Det siste må ein sjå i samanheng med at avgjerd om ugildskap ved same lovendring i kommunelova 59 nr 1 heretter skal kunne prøvast gjennom lovlegkontroll. Nemnde lovregel har no slik ordlyd: 1. Tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget kan sammen bringe avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller den kommunale eller fylkeskommunale administrasjonen inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Det samme gjelder avgjørelser om møter skal holdes for åpne eller lukkede dører, jf. 31, og avgjørelser om habilitet. Avgjørelser om ansettelse, oppsigelse eller avskjed er ikke gjenstand for lovlighetskontroll. Ved ev. lovlegkontroll av m.a. avgjerd om ugildskap må det folkevalde organet overfor vedkomande departement måtte pårekne å grunngi nærare kvifor den aktuelle heimelen er brukt. Vi har elles ingen merknader til møtebøkene for 1. halvår Klagenemnda Fylkesutvalet er etter vedtak i sak T-65/92 oppnemnt som klagenemnd i fylkeskommunen. Klagenemnda skal behandle klager på enkeltvedtak, jf. forvaltningslova (fvl.) 28, 2. ledd. Enkeltvedtak er etter definisjonen i fvl. 2 avgjerd som blir teke under utøving av offentleg mynde og som generelt eller konkret er bestemmande for rettar eller plikter til ein eller fleire bestemde private personar. Klageadgangen gjeld vedtak gjort av forvaltningsorgan oppretta i medhald av kommunelova. Retten til å klage over vedtak gjeld rettar og plikter for privatpersonar og er ein garanti for rettstryggleik. Det skal vere høve til å få ei ny vurdering dersom ein meiner at den første behandlinga ikkje var god nok, anten fordi det er lagt feil eller ufullstendig faktum til grunn, eller det er teke usaklege omsyn. Når det ikkje kan påvisast konkrete feil eller manglar ved vedtaket eller sakbehandlinga, er det gjerne om skjønsvurderinga har vore rimelig ein ønskjer revurdert. Klagenemnda hadde 5 møte 1. halvår 2011, og det vart behandla 15 protokollerte saker. Tre av klagene vart tekne til følgje, og elles vart vedtaka stadfesta eller klaga avvist. Det er ikkje merknader til møtebøkene til klagenemnda for 1. halvår 2011.

11 Side 3 Etter dette rår vi kontrollutvalet til å leggje saka fram for fylkestinget med slikt Forslag til vedtak: 1. Fylkestinget tek meldinga om gjennomsynet av fylkesutvalet si møtebok for 1. halvår 2011 til vitande. 2. Fylkestinget tek meldinga om gjennomsynet av klagenemnda si møtebok for 1. halvår 2011 til vitande. Behandling i Kontrollutvalet Tilrådinga var samrøysets vedteken. Samrøystes tilråding frå Kontrollutvalet Fylkestinget tek meldinga om gjennomsynet av fylkesutvalet si møtebok for 1. halvår 2011 til vitande. 2. Fylkestinget tek meldinga om gjennomsynet av klagenemnda si møtebok for 1. halvår 2011 til vitande. Håvard J Kongshaug leiar kontrollutvalet Hans Blø kontrollsjef

12 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2011 Hans Blø Saksnr Utval Møtedato KO-30/11 Kontrollutvalet T-55/11 Fylkestinget Forvaltningsrevisjonsprosjekt nr 3/2011: Kraftforsyningssituasjonen i fylket, fylkeskommunens innsats. Bakgrunn I sak T-68/10 val av forvaltningsrevisjonar i 2011, fastsette fylkestinget kva prosjekt innan forvaltningsrevisjon som skulle komme til utføring i år. Mellom desse var prosjektet Kraftforsyningssituasjonen i Møre og Romsdal, fylkeskommunens innsats. I sak Ko-18/11 fastsette kontrollutvalet mandatet for prosjektet. Evalueringa skulle omfatte og avgrensast til Energiregion Møre sine oppgåver knytt til å sikre forsyninga av elektrisk energi, arbeidet for auka bruk av fornybare energikjelder og å utvikle meir miljøvenleg energiproduksjon. Desse oppgåvene er nedfelt i målsetting 12 i Verdiskapingsprogrammet, og har formulert eigne mål, tiltak og verkemiddel. Det vart presisert at prosjektet ikkje skulle omfatte ei evaluering av arbeidet knytt til auka gassbruk, særleg industriell utnytting av gassen, som og er ei oppgåve som Energiregion Møre skal arbeide for. Denne oppgåva er knytt til ei anna målsetting i Verdiskapingsprogrammet, med eigne mål, tiltaksplanar og verkemiddel. Kontrollutvalet fann at dette låg utanfor det mandatet ein fekk frå fylkestinget. Oppdraget vart tildelt fylkesrevisjonen, som av bemanningsmessige årsaker og for ikkje å forseinke leveringa av rapporten, valde å sette prosjektet ut i marknaden. Revisjonsfirmaet KPMG vart i anbodsprosessen vald som leverandør. KPMG sin rapport frå undersøkinga følgjer vedlagt som særtrykk. Rapporten er følgjeleg utforma noko annleis enn normalt, men følgjer i store trekk same metodiske framstillingsmåte som fylkesrevisjonens eigne rapportar. Vurdering Kontrollsjefen meiner rapporten gir svar på bestillinga frå fylkestinget, på spørsmålet I kva grad har Energiregion Møre medverka i å sikre ein tilfredsstillande kraftforsyningstryggleik for fylket, og lukkast i å nå måla om miljøvenleg og berekraftig energiproduksjon?

13 Side 2 Svaret må vurderast i lys av at fylkeskommunen som forvaltningsnivå ikkje har ansvaret for kraftforsyninga. Fylkeskommunens innsats vil vere å påverke dei ulike aktørane, både det politiske nivået og styresmaktene samt dei viktigaste beslutningstakarane elles, skaffe fram datagrunnlag og analyser, gjere utgreiingar, sette i verk prosjekt og støtte opp om forsøk og etableringar som kan avhjelpe situasjonen. Rapporten viser at fylkeskommunen har hatt eit omfattande engasjement på alle desse områda. Men kraftunderskotet er framleis eit like stort problem for fylket som det var i 2006 då Energiregion Møre vart etablert. Det er først når kraftlina Fardal Ørskog står ferdig at situasjonen blir normalisert, etter planen i Innsatsen for etablering av alternative energikjelder vil berre i mindre grad ha verknad for situasjonen, og har vore konsentrert om nokre prosjekt innan vindkraft og biovarmeproduksjon. Lønsemda i prosjekta samt umogen teknologi og manglande kunnskap om alternative energikjelder har vore hemmande for utviklinga på området. Målet blir såleis vurdert som berre delvis nådd. Fylkeskommunen har ikkje makta å ta ei leiarrolle i utviklinga av miljøvenleg energi, og heller ikkje å bli eit pilotfylke for miljøvenleg energiproduksjon, så langt. Måla blir anten sett på som for ambisiøse, eller uklare og urealistiske. Derimot har fylkeskommunen lukkast betre i målsettinga om å etablere sentra for berekraftig utvikling, ved at det er oppretta tre kompetansesentra for fornybar energi i fylket, der vindsenteret på Smøla har status som nasjonalt senter. Det blir i rapporten stilt spørsmål ved om omgrepet berekraft er det rette å bruke i denne samanhengen. Rapporten anbefaler at Energiregion Møre i det vidare legg arbeid i å forbetre styringsgrunnlaget for verksemda, med m.a. meir evaluerbare og realistiske mål, og ei vurdering av risikoen for manglande måloppnåing og ev. tiltak i så måte. Høyringsfråsegna frå dagleg leiar i Energiregion Møre (kap. 6 i rapporten) presiserer nokre viktige avgrensande faktorar som verksemda må leve med, og som påverkar måloppnåinga. Dagleg leiar meiner i lys av dette at Energiregion Møre sitt arbeid har betre måloppnåing enn det som kjem fram i rapporten. Forslag til vedtak: Fylkestinget tar rapporten Kraftforsyningssituasjonen i Møre og Romsdal, fylkeskommunens innsats til vitande, og ber om at anbefalingane i kap. 5 blir følgde opp. Behandling i Kontrollutvalet Leiar i Energiregion Møre, Joralf Flataukan, og manager Kari Hesjedal, KPMG, kom til møtet. Notat frå fylkesrådmannen, datert 26. sept. 2011, var utsendt til medlemene den 27. sept, og vart utdelt i møtet. Notatet følgjer saka vidare som vedlegg til saksprotokollen.

14 Side 3 Manager Kari Hesjedal, KPMG, orienterte om KPMG sitt arbeid med prosjektet, og delte ut ein presentasjon der KPMG sine konklusjonar til kvar problemstilling vart gjennomgått. Leiar i Energiregion Møre, Joralf Flataukan, orienterte innleiingsvis om opptakta til Energiregion Møre i 2006 i sak U-26/06, og kommenterte konklusjonane i rapporten frå KPMG spesielt vedr. målsettingane om kraftforsyningssituasjonen. Han kommenterte vidare den innflytelsen som fylkeskommunen har hatt overfor ulike sentrale aktørar, særleg NVE og Olje- og Energidepartementet, jf. notatet frå fylkesrådmannen, og meinte dette var eit anna bilde enn det som kom fram i pressemeldinga frå kontrollutvalssekretariatet. Kontrollsjefen presiserte at pressemeldinga var ei vurdering av fylkeskommunens innverknad på situasjonen for kraftforsyninga i fylket i høve til situasjonen i 2006, og dei måla som var sett for det 4-årige programmet Energiregion Møre i vedtaket i sak U-26/06. Hesjedal og Flataukan svara på spørsmål frå medlemene, og avklara andre saksforhold. Tilrådinga vart deretter samrøystes vedteken. Samrøystes tilråding frå Kontrollutvalet Fylkestinget tek rapporten Kraftforsyningssituasjonen i Møre og Romsdal, fylkeskommunens innsats til vitande, og ber om at anbefalingane i kap. 5 blir følgde opp. Håvard J Kongshaug leiar kontrollutvalet Hans Blø kontrollsjef Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport nr 3/2011: Kraftforsyningssituasjonen i fylket, fylkeskommunens innsats.

15 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2011 Willy Loftheim Saksnr Utval Møtedato U-125/11 Fylkesutvalet T-56/11 Fylkestinget Melding om oppfølging av Møre og Romsdal fylke sine interesser i selskap og føretak mv Bakgrunn Av omsyn til nyvalde medlemar i fylkestinget har vi funne det tenleg å leggje ved sakene T 56/05(U 88/05) og T 10/06(U 35/06). I nemnde saker gjer vi greie for prinsippa for eigarskapsoppfølginga, herunder om forskjellen mellom tilsyn etter Kommunelova 77 nr.5 og selskapskontroll etter Kommunelova 80. Vidare legg vi med til informasjon fylkesrevisjonen sitt saksframlegg til kontrollutvalet sak Ko 19/07 og fylkesrådmannen sitt notat av 14.mai 07 til fylkesrevisor. Dei 3 ovannemnde sakene følgjer som prenta vedlegg høvesvis merka Vedlegg 1A, 1B, og 1C. Dei økonomiske analysene som ligg til grunn for saka er basert på rekneskapen og årsmeldingar for åra Administrasjonen si oppfølging av fylkeskommunen sine eigarinteresser. Utgangspunktet for fylkesrådmannen si oppfølging er fylkestinget si grunngjeving for dei eigarskapa som er etablert. I sak T 10/06 la vi til grunn at med mindre fylkestinget gjorde vedtak om noko anna, ville vi leggje til grunn at den viktigaste grunngjevinga var fylket si regionale utviklarrolle. Fylkestinget gjorde i samband med handsaminga av sak T 10/06 ikkje noko vedtak som endra dette. Som fylkestinget likevel vil sjå av den oversikta vi no legg fram, har vi freista i høve nokre selskap/føretak å spisse/konkretisere utviklarrolla. Vi ber fylkestinget særleg merke seg at i høve to selskap; Fjord1 Nordvestlandske as og Svorka Energi as, er grunngjevinga for eigarskapen endra frå opphavleg regional utviklar til finansiell plassering, best mogleg avkastning. Det tør også vere kjent at fylkeskommunen er inne i sluttfasen med salet av aksjane i Fjord1 Nordvestlandske as. Som vi har gjort greie for mellom anna i sak T 56/05, er administrasjonen sin tilgang på informasjon avgrensa til den informasjon selskapet frigjer gjennom årsmelding og rekneskap med notar og revisjonsmelding. Det er viktig å leggje seg på minnet at moglege styremedlemer vald inn etter framlegg frå fylkeskommunen( våre styremedlemer), ikkje har høve til å dele informasjon med oss ut over det andre aksjonærar også har tilgang til.

16 Side 2 Styremedlemene og dermed styret sin lojalitet er lovmessig knytt til selskapet. Dette betyr at fylkeskommunen som eigar berre har ein formell arena generalforsamlinga. Her utøver eigarane eigarmakt i høve styret. Sagt med andre ord kjenner eigarane i høve selskapet/føretaket berre styret som kollegium det er ingen direkte link inn mot selskapet/føretaket sin administrasjon frå eigarane. Dette må imidlertid ikkje oppfattast som eit forbod for styremedlemene om å til dømes søkje bistand i vår administrasjon i økonomiske/juridiske spørsmål, så lenge dette ikkje er illojalt i høve selskapet eller andre aksjonærar. Det er mellom anna for å kunne yte slik service til styremedlemane at eigarskapsgruppa (omtala i sak T 56/05) er oppretta. Selskap/føretak som fylkeskommunen har interesser i: Det er utarbeidd ei oversikt som viser: 1. Selskap/føretak vi har eigarinteresser i. 2. Vidare er det tatt med to stiftingar - stiftinga Kulturkvartalet og stiftinga Geirangerfjorden verdsarv. (Stiftingar i seg sjølv er sjølveigande einingar). Vi finn ikkje grunn til å ta inn andre stiftingar som driv kulturelt arbeid, til dømes musea, sidan desse, i den grad dei mottek offentleg tilskott, fell inn under andre tilsynsordningar. 3. Dei selskap/føretak fylkeskommunen har økonomiske interesser i gjennom at vi stiller garanti for lån. Nemnde oversikt følgjer som prenta vedlegg 2. Pr omfattar oversikta 52 selskap/føretak med eigarinteresser, to stiftingar og 8 selskap/føretak der fylkeskommunen stiller garanti for lån i alt 62 selskap/føretak. I dei 52 førstnemnde selskapa/føretaka har fylkeskommunen sett inn i alt NOK i form av eigenkapitalinnskott. Til samanlikning har fylkeskommunen pr eit samla garantiansvar på NOK , i overkant av 8 gonger eigenkapitalinnskota. Når ein tek omsyn til dei grunngjevingane fylkestinget har gitt for fylkeskommunen sitt eigarskap, er det to spørsmål det er gjort oppfølging på: 1. Samsvarer fylkestinget si grunngjeving for eigarskap med selskapet/føretaket sine føremål? 2. Har selskapet/føretaket ei forsvarleg økonomisk drift? Til pkt. 1: Det er ikkje avdekka motstrid mellom fylkestinget si grunngjeving for eigarskap og selskapa/føretaka sine føremål. Vi kan av den grunn ikkje sjå at eigargrunngjevingane har trong for justering. Til pkt. 2: Det er fire av selskapa som det vart retta merksemd mot i fjorårets melding som vi framleis har særskilt merksemd mot, Aukra Sikkerhetssenter as, Bølgen Invest as, Nordic Light as og Naturgass Møre as. I tillegg har vi i denne meldinga funne grunn til å rette merksemda mot 5 nye selskap.

17 Side 3 Aukra Sikkerhetssenter as: Selskapet har slite sidan 2007, då det gjennomførte store investeringar i heliveltbasseng samt opprusting av brannfelt og kurssenter. I kjølvatnet av finanskrisa hausten 2008 svikta tilgangen på kursdeltakarar fullstendig, og i desember 2008 hadde selskapet store likviditetsproblem. I samband med nedskriving av aksjekapital og deretter tilførsel av ny aksjekapital frå Aukra kommune, er fylkeskommunen sin aksjepost redusert til 4,06 %. Bokført verdi av aksjane er no på kr ,-. I generalforsamling i juni 2009 la eigarane inn bestilling på ein rapport som synleggjer kva som har skjedd og kva tiltak som er sett i verk frå bedrifta og styret si side for å unngå å kome i den situasjonen ein har komme i. Denne rapporten vart først lagt fram Styreleiaren skriv i rapporten (pkt. 1 s. 6) at styret tek sjølvkritikk på at denne situasjonen ikkje vart meldt til eigarane tidlegare. Som kjent vart fylkeskommunen orientert om situasjonen først i desember 2008, då likviditetsproblema vart akutte. Det er framleis ei urovekkjande utvikling innanfor det tradisjonelle sikkerheitskurssegmentet. I samband med utsett generalforsamling 20. august vart det også halde eit eigarmøte, der alvoret i situasjonen vart understreka nok ein gong. Likviditeten har vore stram i heile 2010 og er framleis stram. Resultatet for 2010 viser eit overskot på Dette resultatet inkluderer ein salsgevinst pålydande kr ,- etter sal av inventar, utstyr og driftslausøyre til Aukra kommune. Eigenkapitalsituasjonen er slik at ein no er i brot med dei vilkåra som Sparebanken Møre har sett til 30 % eigenkapital for det lån som er gitt. Det blir arbeidd intenst med sal av selskapet til private interessentar, og ei slik løysing kan liggje føre i løpet av kort tid. Bølgen Invest as: Selskapet har som formål å vere eit regionalt investeringsselskap og også engasjere seg gjennom andre investeringsselskap og investeringsfond. Selskapet skal bidra med sin investeringskompetanse og investere i ulike næringsaktivitetar med mål om å skape arbeidsplassar. Talet på investeringsobjekt som oppfyller selskapet sine investeringskriterium og ønskjer aktive eigarar, er ikkje tilfredsstillande. Selskapet har eit negativt resultatet på ca. 3,7 mill. kroner som skuldast nedskriving av aksjar med ca. 3,7 mill. kroner. Investeringsporteføljen består av totalt sju selskap. Aksjane er vurdert etter lågaste verdi- prinsipp og er pr nedskrivne med i alt ca. 12,2 mill. kroner. Direkte og indirekte kan ein vesentleg del av avskrivinga knytast til investeringa i torskeoppdrettsanalegget Atlantic Cod Farms AS. Fylkeskommunen sin aksjepost i Bølgen Invest as utgjer no 12,73% med bokført verdi på kr ,-. Møre og Romsdal fylkeskommune er representert i styret i Bølgen Invest as ved Willy J. Loftheim, som er nyvald styreleiar. Utviklinga i selskapet blir på den måten følgt opp fortløpande. Nordic Light as: Selskapet har som formål å etablere ein internasjonal møteplass for aktivitetar knytt til fotografi, ved bruk av vår unike natur, i samspel med andre kulturuttrykk og reiselivsopplevingar. Hovudproduktet er å gjennomføre ein fotofestival. Selskapet har sidan oppstart i år 2006 hatt negative resultat til og med Det har vore gjennomført tre aksjekapitalutvidingar sidan oppstart. Selskapet hadde for første gong eit positivt resultat i 2010 på kr ,-.

18 Side 4 Meir enn 50 % av eigenkapitalen har gått tapt, men styret har vedteke nedskriving av aksjekapitalen samt ny emisjon. Fylkeskommunen sin aksjepost i Nordic Light as utgjer pr ,5 % med bokført verdi på kr ,-. Det har vore gjennomført eit eigarmøte sidan førre eigarskapsmelding, og nytt møte er planlagt i løpet av hausten. Naturgass Møre as: Selskapet sitt formål er å drive med omsetning, distribusjon og foredling av naturgass, samt å arbeide for naturgasstilknytta verksemd i regionen. Selskapet har hatt negative resultat sidan oppstart i Det vart i 2009 føretatt ei nedskriving av utsett skattefordel på grunn av svakare inntening enn tidlegare forventa. Dette har medført at ein stor del av eigenkapitalen har gått tapt, eigenkapitalprosenten er på 42 % pr og selskapet si uttrykte målsetting er å oppretthalde denne på minimum 30 %. Arbeidskapitalen er likevel framleis positiv. Våren 2010 vart det gjennomført ei kapitalnedsetjing på kr ,- som gjekk til dekking av udekt underskot. Deretter vart det gjennomført ein emisjon på kr ,-. Etter det utgjer Møre og Romsdal fylkeskommune sin aksjepost i Naturgass Møre as 0,86 %, tilsvarande bokført verdi på kr ,-. Selskapet ser framleis interessante forretningsmoglegheiter i utvikling av marknaden for naturgass. Selskapet seier i si årsmelding for 2010 at ein bør sjå på moglegheitene for tilførsle av meir kapital i 2011, for på den måten å raskare kunne utvikle marknaden. Opptrenings-/attføringsbedrifter: Dei 5 opptrenings-/attføringsbedriftene som Møre og Romsdal fylkeskommune har eigarinteresser i, har alle opplevd marknadsmessige endringar i 2008/2010 som har gjort det naudsynt å sjå seg om etter andre marknader. Det er spesielt innan mekanisk produksjon det har vore ein omsetningssvikt. På grunn av noverande anbodsregime er opptrenings-/attføringsbedriftene blitt meir konkurranseutsette. Det er spesielt bedriftene Astero as og Varde as som har slite med å tilpasse seg dei marknadsmessige endringane. Astero as: Selskapet hadde eit negativt resultat for andre år på rad, noko som tærer på eigenkapitalen. Selskapet sine inntekter vart redusert med 11,8 % frå 2009 til Dette skuldast stor nedgang i mekanisk produksjon, fleire tiltak er anbodsbasert, konkurransen er stor, prisane blir pressa og marginane er lågare. Selskapet har også vore for seint ute med å tilpasse bemanning til redusert oppdragsmengde frå NAV. Selskapet er likevel solid og arbeidskapitalen er framleis positiv. Det vart tilsett ny administrerande direktør i selskapet våren Det vart halde eit møte med selskapet i august Der kom det fram at ein forventar negative resultat også for Selskapet er i gang med eit kostnadsreduksjonsprogram og ser no på nye forretningsområde, men effekten av desse tiltaka vil ikkje gi utslag før i 2012, då ein satsar på å få balanse i drifta. Det er planlagt ei strategisamling med styret i løpet av hausten, der ein tek sikte på å utarbeide ein 3- årsplan. Når den strategiske planen er på plass, vil det bli halde eit nytt eigarmøte med selskapet.

19 Side 5 Fylkeskommunen sin aksjepost i Astero as utgjer 34,4 % med bokført verdi på kr ,-. Varde as: Nor-pro as vart fusjonert med Tollåsenga Produkter as og Freiprodukter as pr Namnet på det fusjonerte selskapet er Varde as. Selskapet fekk eit negativt driftsresultat på vel 7 mill. kroner i Dette skuldast i hovudsak ein sviktande marknad for skipsutstyr, driftsunderskot i treavdelinga, dårlegare rammevilkår for attføringstiltaka og fusjonskostnader. Selskapet har sett i gong tiltak for å redusere driftskostnader og forventar dessutan betre inntening som følgje av betra marknadssituasjon for dei fleste av bedrifta sine produkt. Fylkeskommunen sin aksjepost i Varde as utgjer 19,7 % med bokført verdi på kr ,-. Møre og Romsdal fylkeskommune har allereie tatt initiativ til eit eigarmøte i nær framtid. Runde Miljøbygg as: Selskapet hadde eit negativt driftsresultat på vel 3,1 mill. kroner i Selskapet har i 2010 tapsført ei fordring på Runde Miljøsenter AS på til saman kr ,- Fylkeskommunen sin aksjepost i Runde Miljøbygg as utgjer 7,6 % med bokført verdi på kr ,- pr Meir enn 50 % av eigenkapitalen i selskapet var gått tapt. Sommaren 2011 vart det gjennomført ei aksjekapitalutviding på 1,8 mill. kroner. Møre og Romsdal fylkeskommune gjekk inn med kr ,- og eig no 9000 aksjar i selskapet, dette utgjer 10,7 %. Bokført verdi utgjer etter dette kr ,-. Det er nyleg halde møte med selskapet i samband med søknad om oppfinansiering, og Møre og Romsdal fylkeskommune vil ta initiativ til eit eigarmøte i løpet av hausten. Sunnmøre Veginvest as: Selskapet har hatt negative resultat sidan fylkeskommunen gjekk inn i selskapet i Selskapet sitt formål er, via eit samarbeid mellom regionen og staten, å løyse prioriterte oppgåver for samferdselssektoren. Det har vore liten aktivitet i selskapet dei seinare åra og meir enn 50 % av eigenkapitalen er gått tapt. Selskapet vurderer no tiltak for å rette oppatt og bevare aksjekapitalen. Fylkeskommunen sin aksjepost i Sunnmøre Veginvest as utgjer 39,31 % med bokført verdi på kr ,-. Møre og Romsdal fylkeskommune vil ta initiativ til eit eigarmøte i nær framtid.

20 Side 6 Brev til selskapa I brev av 23. juni vart dagleg leiar/styreleiar i selskapa fylkeskommunen har eigarskap i utfordra med følgjande spørsmål: Bør fylkeskommunen framleis ha ei eigarrolle i framtida i det selskapet du representerer i såfall kvifor? Bør eigarskapen utøvast på ein annan måte enn i dag? 24 av dei 52 selskapa som var i målgruppa har meir eller mindre svara på spørsmåla. Eit moment som går igjen i tilbakemeldingane er kor viktig det er at eigarskapen er forutsigbar og langsiktig. Vidare blir det peika på at fylkeskommunal deltaking er med på å gi prosjekta legitimitet. Signaleffekten ved fylkeskommunal deltaking i både oppstart og vidare drift av dei ulike selskapa blir omtala som svært god og vil kunne bli tilsvarande negativ om det skulle bli aktuelt å selje seg ned eller heilt ut. Nokon seier til og med at eigarskap frå fylkeskommunen er heilt avgjerande og at det utan ei slik forankring vil vere vanskeleg å kunne utøve eit arbeid på vegne av regionen. Det blir mellom anna peika på at fylkeskommunen som stor samferdselsaktør bidreg svært positivt inn mot selskapa sine behov for kompetanse, kapasitet og mangfald. Det blir i andre samanhengar og peika på at fylkeskommunen, som har eit overordna ansvar for den regionale utviklinga, kan utfylle eigarskapen i forhold til å ta regionale omsyn og også spele regionale/fylkeskommunale vurderingar inn i selskapet. Det blir også framheva at fylkeskommunen gjennom aktiv styredeltaking og systematisk eigaroppfølging står fram som ein viktig samtalepartnar og alliansepartnar, som gir bedrifta viktige bidrag til strategiutvikling og drift. I tillegg bidreg fylkeskommunen til å gi verksemda tyngde i dialog og forhandlingar med større eksterne partnarar. Det er eit gjennomgåande ønskje i tilbakemeldingane at utøvinga av eigarskapen i hovudsak blir vidareført i dagens form, men det er også eksempel på at bedrifta inviterer til dialog rundt framtidig utøving av eigarskapen. Dette gjeld til dømes for opptreningsbedriftene, der det blir uttrykt ønskje om at eigarane bidreg meir aktivt med å setje fokus på verksemdene sine rammevilkår. Sovande selskap I selskapsporteføljen ligg det og 2 sovande selskap Fosnaporten as og MMUinternasjonalt maritimt utdanningssenter as. Fosnaporten as vart stifta 17. oktober 2001 med det formål å arbeide for å få realisert og finansiert ny innfartsveg til Kristiansund over bydelen Nordlandet, samt forestå innkreving av bompengar til prosjektet er nedbetalt. Seinare same år vedtok bystyret i Kristiansund å utsetje dette prosjektet og vurdere det på nytt når Krifast er nedbetalt. Det er seinare etablert ei arbeidsgruppe som no arbeider for å etablere ny infartsveg til Kristiansund, ei gruppe der både Kristiansund kommune, Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune deltek. Bystyret i Kristiansund har slutta seg til eit forslag frå arbeidsgruppa om å finansiere ny infartsveg med bompengar. Gruppa har ikkje tatt stilling til korleis bompengeinkrevinga skal organiserast. Om Fosnaporten as får ei rolle i dette arbeidet vil bli avklart som ein del av arbeidet med ein bompengesøknad. Fram til denne avklaringa vil Fosnaporten as vere eit sovande selskap.

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Melding om oppfølging av Møre og Romsdal fylke sine interesser i selskap og føretak mv. 2011

Melding om oppfølging av Møre og Romsdal fylke sine interesser i selskap og føretak mv. 2011 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.09.2011 48988/2011 Willy Loftheim Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 27.09.2011 Fylkestinget 10.10.2011 Melding om oppfølging av Møre og Romsdal fylke

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Justert som følgje av vedtak i fylkestinget i sak T-88/02 og T-8/03. INNLEIING Etter vedtak i fylkestinget i sak T-38/90 har fylkeskommunen

Detaljer

Melding om oppfølging av Møre og Romsdal fylkeskommune sine interesser i selskap og føretak for driftsåret 2012.

Melding om oppfølging av Møre og Romsdal fylkeskommune sine interesser i selskap og føretak for driftsåret 2012. saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 04.09.2013 53531/2013 Willy Loftheim Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 01.10.2013 Fylkestinget 14.10.2013 Melding om oppfølging av Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylke

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylke FYLKESREVISJONEN Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylke Møre og Romsdal Fylke Rapport om Engasjements- og eigarskapskontroll Innleiing Kontrollutvalet har i sak Ko 21/08 vedtatt følgjande:

Detaljer

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840).

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840). KOMMUNELOVEN 8. Formannskap. Fylkesutvalg. 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv henholdsvis formannskap og fylkesutvalg på minimum 5 medlemmer. Dette gjelder likevel ikke kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 01.10.2015 Tid: 16:30-00:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/15 15/739 Kommunestyre- og

Detaljer

Val av fylkesutval for perioden

Val av fylkesutval for perioden Øk og Org avd Arkivnr: 2015/8173-5 Saksbehandlar: Beate Bergsholm Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkestinget 14.10.2015 Val av fylkesutval for perioden 2015-2019 Samandrag Det nyvalde fylkestinget

Detaljer

utval for opplæring og helse, utval for miljø og samferdsel og utval for kultur, idrett og regional utvikling.

utval for opplæring og helse, utval for miljø og samferdsel og utval for kultur, idrett og regional utvikling. ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/8173-255 Saksbehandlar: Ingeborg Borgen Takle Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Valnemnda 14.06.2016 Fylkestinget Nyval av utval for opplæring

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

De politiske partiene

De politiske partiene EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Politisk sekretariat De politiske partiene Vår ref.: 11/25115 / 09/2903 / FE-014 Dato: 17.09.2011 Saksbehandler: Leif E. Broch Direkte telefon: 51 46 80 23 / 908

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.04.2016 20874/2016 Robert Løvik Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 11.04.2016 Fylkestinget 11.04.2016 Resterande val til styrer Bakgrunn Viser til sak

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Trond Hansen Riise Medlem V

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Trond Hansen Riise Medlem V Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland Eigarskapspolitisk plattform for Aurland AURLAND KOMMUNE Motiv og mål med offentleg eigarskap Ein eller fleire a dei fem kategoriane nedanfor skal leggjast til grunn for utforming av mål og motiv for selskapa

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Spesialrevisor Rådgivar

Spesialrevisor Rådgivar Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Muritunet, Valldal Dato: 15.02.2012 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson Leiar H Ann Kristin

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Kontrollutvalet Arkivnr: 2014/10505-6 Saksbehandlar: Hogne Haktorson Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Samandrag Fylkestinget

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.10.2015 67559/2015 Gro Kosberg Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 17.11.2015 Fylkestinget 07.12.2015 Vurdering av eigarskap Bakgrunn I sak T-27/15 Strategi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE 08.11.2011 Steinar Hole Arkivsaknr. 11/313 Arkiv: FE-030 Rapport etter forvaltningsrevisjon vedk. internkontroll i Austevoll kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet

Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet DEN NORSKE KYRKJA KM 5.1/06 Kyrkjemøtet Saksorientering Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet Samandrag Mandatet og retningslinjene for protokollkomiteen vart vedtekne av høvesvis

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.10.2014 60985/2014 Maria Bolstad Dale Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 18.11.2014 Fylkestinget

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 10:30 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 10:00 12:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Selje kommune MØTEBOK

Selje kommune MØTEBOK Selje kommune MØTEBOK MØTEBOK Kommune Styre, råd, utval o.a. Møtedato Møtestad Frå kl. Til kl. Selje Kontrollutvalet 18.06.2014 Kommunehuset 11.00 12.30 TILSTADES PÅ MØTET Per Egil Hellebust Medlemer Renate

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den Stryn kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i kommunestyresak 56/16 den 23.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

11/12 Kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune.

11/12 Kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.04.12 Kl.: 09.45 14.50 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 07/12 15/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Endringar i "Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune"

Endringar i Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1229-2 Saksbehandlar: Sigrid H Aardal/ Ingrid Holm Svendsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 20.09.2017 Fylkestinget 03.10.2017

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Sauda kommune Vedtatt av kommunestyret 21.02.13, sak 4/13 Haugaland Kontrollutvalgs- sekretariat IKS Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 04.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Torill Vebenstad

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke av kommunestyret i sak 61/16 den 29.9.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda.

Detaljer

Oppfølgingsliste 3/2017

Oppfølgingsliste 3/2017 Oppfølgingsliste 3/2017 Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport. Sak-nr Saker som er tekne opp Dato Oppfølging KU Status 5/16 FR Innkjøp og oppfølging 26.1 August 2017 av kollektivtransport

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 Sogn og Fjordane revisjon IKS - endring av selskapsavtalen. Rådmannen si tilråding: Kommunestyre vedtek endring av 4 i selskapsavtalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA. Eigarskapspolitisk. plattform

TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA. Eigarskapspolitisk. plattform TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA Eigarskapspolitisk plattform 2 EIGARSKAPSPOLITISK PLATTFORM FOR TIME Vedtatt av Time kommunestyre i juni 2007. 1. Motiv og mål med offentlig eigarskap Ein eller fleire

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

BYBANEN AS - GARANTI FOR DRIFTA - VAL AV STYREMEDLEMMER M.M.

BYBANEN AS - GARANTI FOR DRIFTA - VAL AV STYREMEDLEMMER M.M. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200800350-39 Arkivnr. 822 Saksh. Stiansen, Johnny Saksgang Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 12.03.2009 17.03.2009-18.03.2009 17.03.2009-18.03.2009

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 14:00 18:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå 1.01.2014 1. Selskapet Sogn og Fjordane revisjon IKS (SF revisjon IKS) er eit interkommunalt selskap oppretta med heimel i Lov om interkommunale

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Medlemmer: Torvald Gautland, leiar

Detaljer

Partsbrev - Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Styreleiar orienterer og status i arbeidet ved Deloitte

Partsbrev - Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Styreleiar orienterer og status i arbeidet ved Deloitte Sekretariat for kontrollutvalet Storeholmen VTA AS Sjusetevegen 67 5610 ØYSTESE Dato: 28.08.2015 Vår ref.: 2015/943-21 Dykkar ref.: Partsbrev - Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Styreleiar orienterer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.05.11 Kl.: 09.00 11.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN

FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 3 2001 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING 1 1.0 Heimel 1 1.1 Bakgrunn.. 1 1.2 Formål... 1 1.3

Detaljer

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30 Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 09:30-12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Søknad om Anbodsgaranti

Søknad om Anbodsgaranti Søknad om Anbodsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottakar) Garantinummer I samsvar med EØS-avtala artikkel 61 (1) er den som mottek middel under anbodsgarantiordninga pålagd å gi opplysningar om all

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/577 Faste saker 002/13 13/524 Leasingbilar i pleie og omso

2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/577 Faste saker 002/13 13/524 Leasingbilar i pleie og omso SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 22.10.2013 Møtetid: 13:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Jan Erik Hovdenak, kommunalsjef drift (under sak OS 16/16 og sak 27/16) Protokollen vert formelt godkjent i neste møte

Jan Erik Hovdenak, kommunalsjef drift (under sak OS 16/16 og sak 27/16) Protokollen vert formelt godkjent i neste møte KONTROLLUTVALET I AUKRA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/16 Møtedato: 15.9.2016 Tid: Kl. 09.30 kl. 12.15 Møtestad: Kommunestyresalen, Aukra kommunehus Sak nr: 20/16 29/16 Møteleiar: Oddvar Hoksnes, leiar

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

Stord kommune Møteprotokoll

Stord kommune Møteprotokoll 1 Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 17.02.2014 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer